4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT!"

Transkript

1 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠKS ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2012/2013 pro MHMP, který v souladu s 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vypracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 úplný název školy Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, U Železničního mostu zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení žádné nové změny 4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT! b) charakteristika ŠVP (vyjádřete, čím je váš program jedinečný maximální rozsah: 5 vět) : Náš ŠVP čerpá z RVP PV. Pro motto a filozofii byla využita poloha mateřské školy- tedy železniční most a nepřehlédnutelné projíždění vlaků po železniční trati, která vede souběžně s ulicí, jež hraničí s pozemkem naší MŠ. V našem programu využíváme k motivaci vše, co lze vidět z projíždějícího vlaku, všechno, co se děje v MŠ, na její zahradě, v různých ročních obdobích, v okolí MŠ, v Praze a okolním světě. Děti získají všestranné vědomosti, dovednosti a návyky potřebné ke vstupu do základní školy. Profilaci jsme zvolili jazykovou výchovu (rozvoj komunikace, výslovnosti, slovní zásoby), která začíná být v dnešním technickém a virtuálním světě dosti opomíjena. Dalším důvodem je rozvoj čtenářské gramotnosti, jejíž klesající výsledky u našich českých dětí ve srovnávacích mezinárodních testech jsou alarmující. 5. MŠ s internátním provozem: NE 6. ÚDAJE O PRACOVNICÍCH A PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) personální zabezpečení Pracovnice, pracovníci v MŠ Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. fyzické osoby k přepočtené* úvazky k fyzické osoby k přepočtené* úvazky k ,5 9 8,6 počet pedagožek 9 8,5 9 8,6 počet pedagogů počet asist. pedagog Počet nepedag. v MŠ 3 2,75 3 2,75 Počet nepedag. v ŠJ 3 2,65 3 2,65 CELKEM všech 15 13, * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 1

2 b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE A PRACOVNÍCI Počet osob Procentuelní vyjádření* POČET bez asistent. pedag % z nich kvalifikovaných 8 89,9 % z nich nekvalifikovaných 1 11,1 % POČET asistent. pedag % * zaokrouhleno na 1 desetinné místo c) kvalifikovanost pedagožek/ pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce celkem : 2 z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 0 z nich do důchodu: 0 z nich mimo obor: 0 nově přijaté absolventky/přijatí absolventi celkem: 2 z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 2 z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: 0 z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 0 7. věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k (celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 c) musí být stejný jako v bodě 7) Věk do a více počet (fyz.osoby) pedagožek/pedagogů k b) věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k Věk do 30 let včetně včetně včetně včetně 61 let a více počet Učitelky/učitelé včetně řed Asistent. pedag CELKEM z nich důchodkyň 0 0 PRŮMĚRNÝ VĚK k pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 38,8 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 2

3 8. DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků (semináře, přednášky, kurzy ) p. č. Počet účastníků průběžného vzdělávání 1. Kdo organizoval 2. Název vzdělávací akce Časová dotace akce Počet účastnic Počet účastnic vynásobený počtem hodin 1. 1.NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2. Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ Učitelské centrum,s.r.o., Ondříčkova 48, Praha 3 2.Metodická pomoc učitelkám MŠ při práci s dětmi cizinci NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2.Práce se vzdělávacím cílem v MŠ MUDr O. Škodová, Školení, kurzy a kongresy 2.Školení první pomoci na pracovišti absolventů MŠ Praha 5 Smíchov, U Železn.m. 2629, H. Motlíková 2.BOZP MŠ Praha 5 Smíchov, U Žel. M., 2629, Ing. Štoček 2.PO a prevence Krajské vzděl. Středisko, Kořenského, Praha 5 2.Novelizace právních předpisů NIDV, Jeruzalémská 12, Praha1 2.Evaluace v MŠ, praktické zkušenosti a nové poznatky Vzděl. Institut Středočesk. Kraje, V kolonii 1804, Nymburk; 2. Paměť a hry na rozvoj paměti RAABE, s.r.o., Rumunská 18, Praha 2 2. Řeč jazykem duše NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2. Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2.Právní předpisy ve školství v aktuálním znění MŠ Praha 5 Smíchov,U Žel.m.2629, Mgr. A. Dušková, SPC Sluníčko 2. Jak pracovat s dětmi se SPCH, s ADHD a hyperaktivními dětmi MŠ Praha 5 Smíchov, U Žel. M.2629, Lékařs. komora stomatologů, 2. Péče o zuby a jak správně o ně pečovat * nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další přebývají-li, umažte je a) průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 3,1 hodin průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 3,1 hodin SOUČTY b) studium k rozšíření, získání kvalifikace (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) Počet kvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří si studiem doplňují odbornou kvalifikaci POČET ŠKOLA (vypište) PF UK Praha, specializace v pedagogice, obor Školský management PF UK Praha, navazující magisterské, obor Pedagogika předškolního věku PF TU Liberec, obor Učitelství pro 1.st. ZŠ 3

4 Počet nekvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří studiem získají kvalifikaci 1 PF UK Praha, magisterské studium, obor Pedagogika předškolního věku 9. a) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Květen 2013 Přihlášené děti z toho: z ostat. z MČ P5 z HMP krajů z MČ P5 Přijaté děti z toho: z HMP z ostat. krajů Děti odcházející do ZŠ Počet Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky: Nepřijaté děti byly: s trvalým bydlištěm mimo HMP, s nízkým věkem. Některé děti nebyly přijaty pro nedostatek kapacity v MŠ, ale všechny, které potřebovaly umístit, byly dodatečně přijaty po zápisu. Ve školním roce nebylo podáno žádné odvolání. b) průměrná docházka dětí na třídu Nejvyšší počet zapsaných dětí do jedné třídy k Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ v % Školní rok 2011/ ,73 67 % Školní rok 2012/ ,8 71 % c) počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k Třída* Počet dětí zapsaných k Počet dětí zapsaných k z nich dětí integrovaných Asistent pedagoga -NE (vpište) Způsob financování asistenta pedagoga NE pouze osobní asistent financován rodiči Ne Ne Ne celkem Ne * přebývají-li řádky, umažte je 10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog): ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se SPC*: aa) SPC Sluníčko při FN Motol: individuální plány vzdělávací práce s integrovaným dítětem + individ. plán práce s dětmi s OPŠD, testy školní zralosti u dětí 2x v měsíci+ pozorování dítěte s poruchami chování - p. Mgr. Dušková; výborná profesionální spolupráce Beseda pro pedagogy s Mgr. Duškovou 4

5 ab) SPC při ZŠ se SPCH Na Zlíchově, Praha 5: diagnostika dětí z MŠ b) s PPP: ba) PPP pro Prahu 5, Kuncova, Praha 5: Beseda pro rodiče s PhDr. Kohákovou 11. spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče (např. třídní schůzky, beseda s pozvaným odborníkem, přednáška, vzdělávací kurz, pracovní dílny) PODZIM Schůzka Unie rodičů o.s., Třídní schůzky pro všechny rodiče Podzimní brigáda- úklid zahrady ZIMA Beseda s psychologem PhDr. Kohákovou z PPP Kuncova, P 5 Schůzka s rodiči- na téma Školní zralost s Mgr. Duškovou ze SPC Sluníčko Nákup a balení dárků na Mikuláše a od Ježíška pro jednotlivé děti Beseda o zdravém vaření s ukázkou vaření Tvořivé dílny- výroba šperků JARO - Zajištění dárků na Čarodějnice a MDD, schůzka Unie rodičů Konzultační hodiny s jednotlivými rodiči problémových dětí Třídní schůzka pro rodiče dětí jedoucích na ŠVP Beseda: Nechci kazy - správná péče o zuby- Společnost kl. stomatologů Jarní brigáda- úklid zahrady LÉTO Třídní schůzky pro rodiče nově příchozích dětí Schůzka Unie rodičů- hodnocení a vyúčtování FUR Hodnocení MŠ anonymní dotazník pro rodiče spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity (Neuvádět znovu viz bod 10) ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se ZŠ *: aa) ZŠ Kořenského : návštěva 1. tříd, návštěva na akademii v dopoledních hodinách Cvičení v tělocvičně ZŠ Kořenského - 2x v měsíci celoročně ZŠ Radlická: návštěva 1. a přípravné třídy; čtenářské chvilky pořádané pro naše děti z MŠ v ZŠ Radlická nebo jejich návštěva v naší MŠ - kroužek Draci každý měsíc účast s vystoupením Zpívánek na Akademii ZŠ Radlická ZŠ Tyršova prohlídka školy a šk.družiny ZŠ Salvátora Valašské Meziříčí dětský sbor Broučci: muzikál ALIBABA a banda muzikantů v naší MŠ a pobyt žáků v naší MŠ b) s MŠ: bb) s MŠ Lohniského 830, představení muzikálu dětského sboru Broučci c) se ZUŠ: cc) spolupráce s výtvarnicí ZUŠ, Praha 5 zhotovení obrázků pro Projekt Integrace cizinců Koncert v ZUŠ Štefánikova představení hudebního oboru hrou na hudeb. nástroje d) se SŠ, VOŠ, VŠ: dd) SOŠ Drtinova Praha 5- praxe studentek UJAK Praha náslechy a praxe studentky Mikulášská nadílka předvedení studentů SŠ UK Praha vyplňování dotazníků týkajících se výzkumu 5

6 e) s dalšími partnery: ee) REMA systém sběr elektro odpadu f) : ff) Carpe diem Bohemia s.r.o spolupráce s klinickým logopedem- logopedická depistáž a cvičení s dětmi 2x v měsíci Mgr. Štencová-Symonová g) : gg) Hasičská zbrojnice v Jinonicích návštěva s ukázkou techniky ve zbrojnici *vyplňte vždy až následující řádek 12. Uveďte, jaké máte zkušenosti S VÝUKOU CIZÍCH JAZYKŮ v rámci vzdělávacího programu Školy: S cizím jazykem se děti setkávají ve třídách, které navštěvuje stále více dětí mluvících cizím jazykem. Využíváme tyto děti při tématech souvisejících s MDD nebo okolním světem. Ostatní děti seznamují se svým jazykem a s určitými slovíčky. Také se vyskytuje stále více dětí mluvících více jazyky- podle odlišné řeči matky nebo otce. Zkušenosti s učením cizích jazyků máme v nadstandardních aktivitách - v kroužku Angličtina, kde se s ní seznamují formou her, písniček. Převažuje zde snaha o vytvoření kladného vztahu k cizímu jazyku než o učení slovíček. O kroužek angličtiny je v naší MŠ velký zájem. Vzhledem k tomu, že máme cizinců až 18%, vytvořili jsme Projekt: Začlenění cizinců do programu MŠ. 13. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy) cizí státní příslušníci zapsané děti k DĚTI CIZINCŮ celkem Počet dětí z EU Počet dětí z jiných států PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH STÁTŮ uveďte stát a počet dětí ze sloupce č.3 (např. 2 z Vietnamu, 2 z Ruské federace, 3 z Ukrajiny) sloupec č.1 sloupec č.2 sloupec č.3 sloupec č x Bělorusko,1x Rumunsko, 2x Vietnam, 3x Čína, 8x Ukrajina Uveďte zkušenosti se začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy: Děti byly do kolektivu velmi dobře přijaty, postupně se naučily rozumět, později i používat český jazyk. Někomu to trvalo déle, celková adaptace cizinců je delší - cca 4 měsíce. Děti se účastní pravidelně všech akcí pořádaných MŠ. Rodiče spolupracují. Zkušenosti se začleňováním cizinců jsou dobré. Ostatní děti je přijímají se samozřejmostí, seznamují se navíc s tradicemi a zvyky v těchto zemích. Jelikož naši MŠ navštěvuje až 18% cizinců, vytvořili jsme projekt: Začleňování cizinců do kolektivu dětí MŠ, který jsme realizovali jako součást ŠVP. Zde se lektorka individuálně a intenzivně věnuje těmto dětem - cizincům za pomocí obrazového materiálu- 1x týdně v dopoledních hodinách. 14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: Vedeme děti ke zdravým životním návykům, využíváme při práci ekohry, tvoření z přírodnin, pořádáme tvořivé dílny pro rodiče. Maximálně využíváme pobyt venku na školní zahradě, kde se děti pohybují, zkoušejí, experimentují a hrají si s přírodninami. Starší děti jezdí do Prokopského údolí, na Ladronku, na Vyšehrad. Častými vycházkami k Vltavě získávají vztah k živým tvorům krmením labutí a kachen. S dětmi často navštěvujeme nedalekou Stanici mladých přírodovědců v Drtinově ulici. Děti jsou vedeny k zahradnickým pracím - sběr přírodnin, krmení ptáčků. Pomáhají pečovat v MŠ o želvu vodní. Společně s rodiči pomáhají na zahradě při jarní a podzimní brigádě. V MŠ upřednostňujeme dřevěné hračky, využíváme netradiční odpadový materiál k tvoření. 6

7 Středočeský Jihočeský jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Ústecký Zlínská Celkem Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Děti se učí šetřit materiály, třídit odpad. Ve třídách jsou zvlášť koše na papír a plast. Naše MŠ je zapojena do projektu REMA systém. V rámci nadstandardní činnosti vede p. učitelka v MŠ kroužek Enviromentální, kde s dětmi chodí do přírody, do Stanice MP, do botanické zahrady Na Slupy, pečují o záhony a květiny na zahradě MŠ, pěstují na zahrádce dýně, rajčata, bylinky, koření, pozorovali živého ježka aj. 15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: Do mateřské školy chodí několik dětí z jiných států, někdo má odlišnou barvu pleti, barvu vlasů, mluví jiným jazykem. Děti je přijímají mezi sebe se samozřejmostí. Dozvídají se zajímavosti z jejich země, o jejich kultuře. Vedeme děti tak, aby obě strany nepocítily odlišný přístup vůči nim. Děti se učí, že si jsou všichni rovni. V rámci tématu Objevujeme svět kolem nás děti poznávají v encyklopediích jiné státy, světadíly a s nimi související odlišnosti obyvatel, zvířat, obydlí apod. Mezi dětmi nedochází k žádným výrazným problémům. Jsou tolerantní. Pouze někdy, když dítě neumí česky a snaží se používat ruce. Důvody jsou dětem vysvětleny a ty je snadno akceptují. 16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci ŠVP: Už od nástupu do mateřské školy vedeme děti ke kamarádství. Učí se básničky, písničky o kamarádství V každé třídě si děti společně vytvářejí pravidla chování, která se snaží dodržovat, samy sledují jejich dodržování. Učíme děti, přiměřeně věku, řešit konflikty mezi sebou, umět se dohodnout. Tímto zabraňujeme jakýmkoliv projevům šikany. Vzhledem k poloze MŠ vysvětlujeme a debatujeme s dětmi o drogách (přiměřeně věku), o tom, co dělat, kdyby na zahradě MŠ nebo kdekoli jinde našli injekční stříkačku. 17. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce s pedagogickou veřejností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných bodech) PARTNEŘI* --- ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 18. děti s trvalým bydlištěm mimo území HMP k kraj KRAJ Počet dětí celkem Z toho nově přijaté

8 19. DALŠÍ ÚDAJE O MŠ, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ (např. naplňování cílů, priority mateřské školy apod.): Zaměřujeme se na všestrannou přípravu dítěte pro vstup do základní školy. Jazykový rozvoj dětí se uskutečňuje v průběhu všech činností a aktivit MŠ, kladeným důrazem na komunikační dovednosti, také pomocí odborné péče pro děti s logopedickými vadami. MŠ je zapojena do projektu: Celé Česko čte dětem. Vzhledem k vysokému počtu cizinců v MŠ byl vytvořen projekt: Integrace cizinců do kolektivu MŠ pro snadnější adaptaci těchto dětí a naopak ostatní děti vedeme k toleranci, k zájmu o jejich země a tradice. Vize o hezčí a barevnější mateřské škole se blíži k cíli. Interiér budovy je postupně dovybaven, vylepšen a vyzdoben. Pouze usilujeme o zlepšení externího pohledu na budovu. Čekáme na výměnu oken, zateplení fasády a střechy, která by se měla uskutečnit v nejbližší době za pomoci zřizovatele. 20. POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Termín konání NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY VZP ČR, Regionální pobočka Nebyly zjištěny žádné nedostatky Praha OŠKS, odd.technické, ÚMČ P5 Odlupování fasády, netěsnost oken. Zhoršený stav šachty venkovní kanalizace Zhoršený stav domku na zahradní nářadí a hračky OŠKS ÚMČ Praha 5 Nebyly zjištěny nedostatky ÚMČ P 5, interní auditor Nebyly zjištěny nedostatky PSSZ, Křížová, Praha 5 Nebyly zjištěn nedostatky GRANTY Kdo GRANT vypsal: pro jakou činnost: ---- Částka požadovaná: Částka přidělená: INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ realizované v průběhu školního roku 2012/13 KDY REALIZOVÁN V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku ve které třídě, nebo celoškolní Třída žlutá a červená Každá třída NÁZEV, ZAMĚŘENÍ Projekt: Spolupráce se základními školami - Vzájemné návštěvy s programem, vystoupeními, čtenářskými chvilkami v ZŠ Radlická - Návštěvy v ZŠ Kořenského a v ZŠ s MŠ Tyršova Projekt: Zelená firma - ekologie - třídění odpadků - Sběr elektro odpadu 8

9 1x týdně po celý škol. rok V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku listopad Děticizinci Všechny třídy Všechny třídy Předškolní třídy Všechny třídy Všechny třídy Projekt: Integrace cizinců do kolektivu MŠ - Individuální a intenzivní komunikační péče o děti- cizince Projekt: Celé Česko čte dětem - Čtenářské chvilky s dětmi ze ZŠ - Komunitní kruhy- diskusní kruhy - Čtení při odpočinku - Pravidelné návštěvy Městské knihovny s pořady pro děti Projekt: Nechci kazy - Návštěva zubní ordinace - Beseda pro rodiče o správné ústní hygieně - Školení pro pedagogy o správné péči o zuby - Čištění zubů po obědě všechny děti Projekt: Poznáváme historickou Prahu - Prohlídka Prahy s odborným výkladem profesionálních průvodců Zlatá ulička, Pražský hrad, Vyšehrad, Letiště V. Havla - Vycházky po nábřežích Prahy, na Výtoň, na Vyšehrad, Smíchovské nádraží aj. V Třídních vzdělávacích programech pedagogové vytvářejí projekty dle aktuálních témat. Veškerá činnost v MŠ je uzpůsobena projektovému učení, vše na sebe navazuje, vzájemně se prolínají všechny složky výchovy. Projekt: Lidová tvořivost a tradice, lidové řemeslo - Tvořivé vánoční dílny - Vytváření vánočních výrobků - Výroba vánočních perníčků a ozdob - Výlet do Čechovy stodoly- seznámení s adventními zvyky, výzdobou a výroba vánočních předmětů VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH TRADIC MŠ PRAVIDELNÉ AKTIVITY V SOULADU SE ŠVP MŠ, které pořádáte pro všechny děti Četnost* 1x ročně 1-2x měsíčně denně denně 1x měsíčně 2x ročně 2x měsíčně 1x na podzim 4x na jaře 1x ročně např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování, péče o zuby, zavedený celoroční pitný režim, polodenní vycházky do přírody, polodenní vycházky po pražských památkách, slavnosti, pracovní dílny, soutěže, divadlo v MŠ, návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ (konkrétní akce až v bodě 11 zde pouze obecně s četností- např. 4x ročně návštěva knihovny, měsíčně návštěva 1. třídy ZŠ, denně komunitní kruh, 4 x ročně dílny pro rodiče s dětmi ) Seznámení s MŠ, zaměstnanci a rodiči soutěžní odpoledne Kdo si hrajenezlobí Divadelní představení od profesionálních divadelních souborů - pohádky pro děti v MŠ Zdravý úsměv- péče o zuby Pitný režim po celý den ve třídě i na zahradě Návštěva knihovny s besedou nad knihami Návštěva Planetária s programem pro děti Polodenní vycházky do okolí, do Prokopského údolí, na Vyšehrad, na Ladronku, na nábřeží Dýňové slavnosti Polodenní vycházky po pražských památkách Poznáváme naše stromy- ekologický pořad ke Dni stromů 4x ročně Návštěva Stanice mladých přírodovědců v Praze 5 9

10 1 x ročně Mikuláš- návštěva dětí ze SŠ 1x ročně Čertí den 1 x ročně Masopustní karneval 1 x ročně Polodenní výlet dle nabídky vánoční nebo velikonoční zvyky 2 x ročně Návštěva ZŠ, sledování výuky 1 x ročně Čarodějnický rej se soutěžemi a opékáním na zahradě MŠ 1 x ročně Medvídek Brumla - pořad o bezpečnosti od Policie 1x ročně Polodenní výlet autobusem do Mirákula 2 x Cvičení dětí v tělocvičně ZŠ Kořenského, Praha 5 měsíčně 1x ročně Dle nabídky denně 2x měsíčně 1x ročně Oslava Dětského dne se soutěžemi a cukrovou vatou v MŠ Akce na pěší zóně Anděl pořádané MČ Praha 5 Komunitní kruh, jazykové chvilky Vycházka k Vltavě- krmení labutí a kachen Zahradní slavnost s pasováním předškoláků *např. týdně, měsíčně, pololetně, celoročně AKCE V MŠ PRO DĚTI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMCI ŠVP účast rodičů na akci = k akci připište + R aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R PODZIM : Kdo si hraje nezlobí: soutěžení s rodiči + táborák na škol. zahradě + R Adaptační pobyty rodičů s dětmi v MŠ + R Podzimní tvořivé dílny +R Podzimní brigáda rodičů +R ZIMA : Mikulášská nadílka pro děti +R Čertí den +R Adventní tvořivé dílny +R Posezení u vánočního stromku s vystoupením dětí +R Vycházka na Petřín- zrcadlové bludiště JARO : Tvořivé velikonoční dílny +R Pálení čarodějnic se soutěžemi s táborákem na zahradě MŠ +R O psech ze široka a daleka pořad o kanisterapeutických psech Jarní brigáda rodičů +R Muzikál pěveckého sboru Broučci s ubytováním v MŠ Vycházka na Petřín- výstava Věže z Merkuru Výlet do Mirákula LÉTO : Oslava MDD- zajištění cukrové vaty +R Svět bubnů seznamování s africkými bubny- hudební program Rytířské slavnosti na zahradě MŠ Zahradní slavnost s pasováním předškoláků +R PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI Škola v přírodě ozdravný pobyt: stálá Škola v přírodě kde: Čestice u Strakonic od do počet dětí: 20 PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA kde:holmes Place Smíchov, Praha 5 počet lekcí: 12 počet zúčastněných dětí: 20 10

11 NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ kde: -- počet návštěv: počet zúčastněných dětí: AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti) Rozpětí Den konkrétně od do hodin Název kroužku Platba (nevhodné vymažte) lektorkou je kmenová učitelka 8:00-12:00 Pondělí Plavání NE 13:00-15:00 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Angličtina st.děti pokročilí Angličtina st.děti Zpívánky starší děti Keramika NE NE 15:00-17:00 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek po 17: PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY Angličtina ml.děti Dramatický kroužek Sportovní hry ml. i st.děti střídavě Zpívánky mladší děti Tanečky starší děti Tanečky mladší děti Enviromentální kroužek NE NE a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*: aa) b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí : bb) Zahradní slavnost s pasováním předškoláků a vystoupením klauna pro nově příchozí děti, jejich rodiče a příbuzné Dny otevřených dveří v MŠ c) vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí: cc) d) aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, projektech, akcích : dd) Aktivní podíl v EKO projektu s firmou REMA systém, v MŠ je umístěn sběrný box na odpad elektrospotřebičů, telekomunikačních zařízení aj. pro veřejnost e) veřejná vystoupení: ee) vystoupení s kroužkem Zpívánky :Hvězdy Prahy 5, pěvecká soutěž: Hvězdy Prahy 5 2.místo f) pořádání výstav: ff) Vánoční výstava výrobků z tvořivých vánočních dílen g) účast na sportovních akcích: gg) sportovní akce v areálu MŠ, soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi sportovní den- MDD Na Dětském ostrově- pořádaný MČ Prahy 5 h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění : hh) GOOd YAER výtvarná soutěž Bezpečná školka i) třídění odpadu: ii) třídění papíru, plastů v každé třídě do kontejnerů v MŠ j) sběr odpadu: jj) sběr elektro zařízení pro firmu REMA systém k) sponzorování zvířat: kk) l) název vydávaného školního časopisu : ll) brožura: Informační bulletin pro nové rodiče m) den otevřených dveří: mm) a a hodin 11

12 n) název webových stránek: nn) o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti) : oo) Reklamní poutače k DOD a Zápisu Prezentace na webových stránkách- fotogalerie ze všech akcí Prezentace dětí při akcích pořádaných MČ Praha 5 *vyplňte vždy až následující řádek ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: ( NE nevhodné vymažte) a) NE: Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let). Z důvodu velkého množství předškolních dětí a vzhledem ke klesajícím výsledkům ze srovnávacích mezinárodních testů máme vytvořeny homogenní třídy, zejména pro intenzivní přípravu předškoláků pro vstup do ZŠ, ke které jsou přizpůsobeny náročné aktivity pro tyto děti. : V předškolní třídě bylo integrované dítě s osobním asistentem, intenzivní spolupráce se SPC a PPP b) : Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout. Pokud ano, sdělte zkušenosti: V MŠ spí děti ve třech třídách. Předškoláci nespí na lehátkách, pouze odpočívají na podložkách. Dětem se nejdříve předčítá, poté poslouchají relaxační hudbu nebo reprodukované vyprávění. Dětem, které neusnou, jsou nabízeny klidové činnosti, relaxují dle potřeby.. Pro předškolní děti začínají již ve kroužky. c) : Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány vzdělávání. Pokud ano, uveďte, kdo se podílel na vypracování, sdělte zkušenosti: Na vypracování individuálních plánů pro děti s OPŠD se podílí psycholožka ze SPC Sluníčko- Mgr. Dušková, která v průběhu roku dochází do MŠ, spolupracuje s pedagogy při plnění těchto plánů. Děti dělají pokroky. ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, AKTIVNÍ ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH nejedná se o projekty v rámci ŠVP ( NE nevhodné vymažte) a) NE: odborná publikační činnost ředitelky. Pokud ano, uveďte: b) NE: odborná publikační činnost učitelek. Pokud ano, uveďte: c) : aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech -projekty mimo rámec ŠVP-pokud ano, uveďte: Při PF U K Praha spolupracuje s projekty vypsanými katedrou Školského managementu, aktivně se podílí vyplněním dotazníků a odpověďmi ve výzkumu: Inovace výuky, Možnosti vzdělávání ředitelů škol aj. d) NE: aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech nejedná se o projekty v rámci ŠVP-pokud ano, uveďte: OTEVŘENOST ŠKOLY a) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ: Ředitelka MŠ i pedagogové mají stanoveny konzultační hodiny, které jsou využívány. Ředitelka přijímá rodiče i mimo konzultační hodiny. Je utvořena Unie rodičů ze zástupců jednotlivých tříd, kteří se pravidelně scházejí s vedením MŠ. UR pravidelně informuje y ostatní rodiče nebo opačně řeší předložené požadavky rodičů. 12

13 Potřeby a nároky rodičů jsou zjišťovány v anonymním dotazníku pro rodiče. b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ: Adaptace probíhá hlavně na začátku školního roku u nových dětí, kdy rodiče mohou s dítětem strávit nějaký čas v MŠ. Záleží na dohodě s pedagogy, zda je vhodný dlouhodobý nebo kratší společný pobyt. U každého se tato situace řeší individuálně. Adaptace trvala u některých dva až tři měsíce. Problémové jsou adaptace dětí cizinců, ta bývá zpravidla ještě delší, neboť zpočátku mnozí nerozumí česky. c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ: Rodič může strávit nějakou dobu se svým dítětem v rámci adaptačního pobytu. I v průběhu roku jsou rodiče vítání, mohou se podívat do heren, mohou tam s dítětem chvíli pobýt. Mnohdy ale přítomnost rodiče není přínosem, dítě se předvádí, tzv. zkouší na rodiče pláč apod., máme zkušeností s tím, když rodič odejde, dítě se uklidní a rychleji se zapojí do společných činností. Při akcích např. Tvořivé dílny rodiče společně se svým dítětem tvoří. Mají možnost sledovat i přístup pedagoga k dětem, poznat lépe prostředí, kde si jejich dítě po celý den hraje. Odpolední akce pro rodiče na zahradě MŠ slouží k tomu, aby rodiče viděli, jak se jejich dítě chová a jedná s vrstevníky. Podporují snadnější komunikaci mezi rodiči a zaměstnanci MŠ. Máme dobrou zkušenost s využitím pomoci rodičů při cestování v MHD, při vycházkách do vzdálených míst. d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: Rodiče se zajímají o ŠVP, pročítají si ho, mají zájem o naplánované akce, spolupracují, když má dítě cokoli přinést v rámci probírané tematické části (fotky, ovoce ). Připraví dětem masky na Čertí den, na Karneval, na Čarodějnice apod. Na nástěnkách v šatnách je vyvěšen program co se s dětmi dělá, co se učí, básničky, písničky, které si rodič může s dítětem opakovat a získáváme tak zpětnou vazbu e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: Informace pro rodiče jsou vyvěšeny na nástěnkách v budově MŠ, na webových stránkách, jež jsou pravidelně obnovovány a doplňovány potřebnými informacemi, chystanými akcemi a fotografiemi z konaných akcí. Ke Dni otevřených dveří a zápisu do MŠ obdrží noví rodiče informativní brožurou o charakteristice naší MŠ a o vzdělávacím programu. MŠ umísťuje na plot reklamní poutače ke DOD a Zápisu. Zpracovala ředitelka mateřské školy: Marie Poláková titul, jméno a příjmení podpis ředitelky, ředitele a razítko školy Praha dne

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více