4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT!"

Transkript

1 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠKS ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2012/2013 pro MHMP, který v souladu s 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vypracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 úplný název školy Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, U Železničního mostu zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení žádné nové změny 4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT! b) charakteristika ŠVP (vyjádřete, čím je váš program jedinečný maximální rozsah: 5 vět) : Náš ŠVP čerpá z RVP PV. Pro motto a filozofii byla využita poloha mateřské školy- tedy železniční most a nepřehlédnutelné projíždění vlaků po železniční trati, která vede souběžně s ulicí, jež hraničí s pozemkem naší MŠ. V našem programu využíváme k motivaci vše, co lze vidět z projíždějícího vlaku, všechno, co se děje v MŠ, na její zahradě, v různých ročních obdobích, v okolí MŠ, v Praze a okolním světě. Děti získají všestranné vědomosti, dovednosti a návyky potřebné ke vstupu do základní školy. Profilaci jsme zvolili jazykovou výchovu (rozvoj komunikace, výslovnosti, slovní zásoby), která začíná být v dnešním technickém a virtuálním světě dosti opomíjena. Dalším důvodem je rozvoj čtenářské gramotnosti, jejíž klesající výsledky u našich českých dětí ve srovnávacích mezinárodních testech jsou alarmující. 5. MŠ s internátním provozem: NE 6. ÚDAJE O PRACOVNICÍCH A PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) personální zabezpečení Pracovnice, pracovníci v MŠ Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. fyzické osoby k přepočtené* úvazky k fyzické osoby k přepočtené* úvazky k ,5 9 8,6 počet pedagožek 9 8,5 9 8,6 počet pedagogů počet asist. pedagog Počet nepedag. v MŠ 3 2,75 3 2,75 Počet nepedag. v ŠJ 3 2,65 3 2,65 CELKEM všech 15 13, * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 1

2 b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE A PRACOVNÍCI Počet osob Procentuelní vyjádření* POČET bez asistent. pedag % z nich kvalifikovaných 8 89,9 % z nich nekvalifikovaných 1 11,1 % POČET asistent. pedag % * zaokrouhleno na 1 desetinné místo c) kvalifikovanost pedagožek/ pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce celkem : 2 z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 0 z nich do důchodu: 0 z nich mimo obor: 0 nově přijaté absolventky/přijatí absolventi celkem: 2 z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 2 z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: 0 z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 0 7. věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k (celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 c) musí být stejný jako v bodě 7) Věk do a více počet (fyz.osoby) pedagožek/pedagogů k b) věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k Věk do 30 let včetně včetně včetně včetně 61 let a více počet Učitelky/učitelé včetně řed Asistent. pedag CELKEM z nich důchodkyň 0 0 PRŮMĚRNÝ VĚK k pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 38,8 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 2

3 8. DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků (semináře, přednášky, kurzy ) p. č. Počet účastníků průběžného vzdělávání 1. Kdo organizoval 2. Název vzdělávací akce Časová dotace akce Počet účastnic Počet účastnic vynásobený počtem hodin 1. 1.NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2. Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ Učitelské centrum,s.r.o., Ondříčkova 48, Praha 3 2.Metodická pomoc učitelkám MŠ při práci s dětmi cizinci NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2.Práce se vzdělávacím cílem v MŠ MUDr O. Škodová, Školení, kurzy a kongresy 2.Školení první pomoci na pracovišti absolventů MŠ Praha 5 Smíchov, U Železn.m. 2629, H. Motlíková 2.BOZP MŠ Praha 5 Smíchov, U Žel. M., 2629, Ing. Štoček 2.PO a prevence Krajské vzděl. Středisko, Kořenského, Praha 5 2.Novelizace právních předpisů NIDV, Jeruzalémská 12, Praha1 2.Evaluace v MŠ, praktické zkušenosti a nové poznatky Vzděl. Institut Středočesk. Kraje, V kolonii 1804, Nymburk; 2. Paměť a hry na rozvoj paměti RAABE, s.r.o., Rumunská 18, Praha 2 2. Řeč jazykem duše NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2. Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2.Právní předpisy ve školství v aktuálním znění MŠ Praha 5 Smíchov,U Žel.m.2629, Mgr. A. Dušková, SPC Sluníčko 2. Jak pracovat s dětmi se SPCH, s ADHD a hyperaktivními dětmi MŠ Praha 5 Smíchov, U Žel. M.2629, Lékařs. komora stomatologů, 2. Péče o zuby a jak správně o ně pečovat * nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další přebývají-li, umažte je a) průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 3,1 hodin průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 3,1 hodin SOUČTY b) studium k rozšíření, získání kvalifikace (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) Počet kvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří si studiem doplňují odbornou kvalifikaci POČET ŠKOLA (vypište) PF UK Praha, specializace v pedagogice, obor Školský management PF UK Praha, navazující magisterské, obor Pedagogika předškolního věku PF TU Liberec, obor Učitelství pro 1.st. ZŠ 3

4 Počet nekvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří studiem získají kvalifikaci 1 PF UK Praha, magisterské studium, obor Pedagogika předškolního věku 9. a) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Květen 2013 Přihlášené děti z toho: z ostat. z MČ P5 z HMP krajů z MČ P5 Přijaté děti z toho: z HMP z ostat. krajů Děti odcházející do ZŠ Počet Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky: Nepřijaté děti byly: s trvalým bydlištěm mimo HMP, s nízkým věkem. Některé děti nebyly přijaty pro nedostatek kapacity v MŠ, ale všechny, které potřebovaly umístit, byly dodatečně přijaty po zápisu. Ve školním roce nebylo podáno žádné odvolání. b) průměrná docházka dětí na třídu Nejvyšší počet zapsaných dětí do jedné třídy k Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ v % Školní rok 2011/ ,73 67 % Školní rok 2012/ ,8 71 % c) počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k Třída* Počet dětí zapsaných k Počet dětí zapsaných k z nich dětí integrovaných Asistent pedagoga -NE (vpište) Způsob financování asistenta pedagoga NE pouze osobní asistent financován rodiči Ne Ne Ne celkem Ne * přebývají-li řádky, umažte je 10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog): ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se SPC*: aa) SPC Sluníčko při FN Motol: individuální plány vzdělávací práce s integrovaným dítětem + individ. plán práce s dětmi s OPŠD, testy školní zralosti u dětí 2x v měsíci+ pozorování dítěte s poruchami chování - p. Mgr. Dušková; výborná profesionální spolupráce Beseda pro pedagogy s Mgr. Duškovou 4

5 ab) SPC při ZŠ se SPCH Na Zlíchově, Praha 5: diagnostika dětí z MŠ b) s PPP: ba) PPP pro Prahu 5, Kuncova, Praha 5: Beseda pro rodiče s PhDr. Kohákovou 11. spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče (např. třídní schůzky, beseda s pozvaným odborníkem, přednáška, vzdělávací kurz, pracovní dílny) PODZIM Schůzka Unie rodičů o.s., Třídní schůzky pro všechny rodiče Podzimní brigáda- úklid zahrady ZIMA Beseda s psychologem PhDr. Kohákovou z PPP Kuncova, P 5 Schůzka s rodiči- na téma Školní zralost s Mgr. Duškovou ze SPC Sluníčko Nákup a balení dárků na Mikuláše a od Ježíška pro jednotlivé děti Beseda o zdravém vaření s ukázkou vaření Tvořivé dílny- výroba šperků JARO - Zajištění dárků na Čarodějnice a MDD, schůzka Unie rodičů Konzultační hodiny s jednotlivými rodiči problémových dětí Třídní schůzka pro rodiče dětí jedoucích na ŠVP Beseda: Nechci kazy - správná péče o zuby- Společnost kl. stomatologů Jarní brigáda- úklid zahrady LÉTO Třídní schůzky pro rodiče nově příchozích dětí Schůzka Unie rodičů- hodnocení a vyúčtování FUR Hodnocení MŠ anonymní dotazník pro rodiče spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity (Neuvádět znovu viz bod 10) ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se ZŠ *: aa) ZŠ Kořenského : návštěva 1. tříd, návštěva na akademii v dopoledních hodinách Cvičení v tělocvičně ZŠ Kořenského - 2x v měsíci celoročně ZŠ Radlická: návštěva 1. a přípravné třídy; čtenářské chvilky pořádané pro naše děti z MŠ v ZŠ Radlická nebo jejich návštěva v naší MŠ - kroužek Draci každý měsíc účast s vystoupením Zpívánek na Akademii ZŠ Radlická ZŠ Tyršova prohlídka školy a šk.družiny ZŠ Salvátora Valašské Meziříčí dětský sbor Broučci: muzikál ALIBABA a banda muzikantů v naší MŠ a pobyt žáků v naší MŠ b) s MŠ: bb) s MŠ Lohniského 830, představení muzikálu dětského sboru Broučci c) se ZUŠ: cc) spolupráce s výtvarnicí ZUŠ, Praha 5 zhotovení obrázků pro Projekt Integrace cizinců Koncert v ZUŠ Štefánikova představení hudebního oboru hrou na hudeb. nástroje d) se SŠ, VOŠ, VŠ: dd) SOŠ Drtinova Praha 5- praxe studentek UJAK Praha náslechy a praxe studentky Mikulášská nadílka předvedení studentů SŠ UK Praha vyplňování dotazníků týkajících se výzkumu 5

6 e) s dalšími partnery: ee) REMA systém sběr elektro odpadu f) : ff) Carpe diem Bohemia s.r.o spolupráce s klinickým logopedem- logopedická depistáž a cvičení s dětmi 2x v měsíci Mgr. Štencová-Symonová g) : gg) Hasičská zbrojnice v Jinonicích návštěva s ukázkou techniky ve zbrojnici *vyplňte vždy až následující řádek 12. Uveďte, jaké máte zkušenosti S VÝUKOU CIZÍCH JAZYKŮ v rámci vzdělávacího programu Školy: S cizím jazykem se děti setkávají ve třídách, které navštěvuje stále více dětí mluvících cizím jazykem. Využíváme tyto děti při tématech souvisejících s MDD nebo okolním světem. Ostatní děti seznamují se svým jazykem a s určitými slovíčky. Také se vyskytuje stále více dětí mluvících více jazyky- podle odlišné řeči matky nebo otce. Zkušenosti s učením cizích jazyků máme v nadstandardních aktivitách - v kroužku Angličtina, kde se s ní seznamují formou her, písniček. Převažuje zde snaha o vytvoření kladného vztahu k cizímu jazyku než o učení slovíček. O kroužek angličtiny je v naší MŠ velký zájem. Vzhledem k tomu, že máme cizinců až 18%, vytvořili jsme Projekt: Začlenění cizinců do programu MŠ. 13. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy) cizí státní příslušníci zapsané děti k DĚTI CIZINCŮ celkem Počet dětí z EU Počet dětí z jiných států PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH STÁTŮ uveďte stát a počet dětí ze sloupce č.3 (např. 2 z Vietnamu, 2 z Ruské federace, 3 z Ukrajiny) sloupec č.1 sloupec č.2 sloupec č.3 sloupec č x Bělorusko,1x Rumunsko, 2x Vietnam, 3x Čína, 8x Ukrajina Uveďte zkušenosti se začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy: Děti byly do kolektivu velmi dobře přijaty, postupně se naučily rozumět, později i používat český jazyk. Někomu to trvalo déle, celková adaptace cizinců je delší - cca 4 měsíce. Děti se účastní pravidelně všech akcí pořádaných MŠ. Rodiče spolupracují. Zkušenosti se začleňováním cizinců jsou dobré. Ostatní děti je přijímají se samozřejmostí, seznamují se navíc s tradicemi a zvyky v těchto zemích. Jelikož naši MŠ navštěvuje až 18% cizinců, vytvořili jsme projekt: Začleňování cizinců do kolektivu dětí MŠ, který jsme realizovali jako součást ŠVP. Zde se lektorka individuálně a intenzivně věnuje těmto dětem - cizincům za pomocí obrazového materiálu- 1x týdně v dopoledních hodinách. 14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: Vedeme děti ke zdravým životním návykům, využíváme při práci ekohry, tvoření z přírodnin, pořádáme tvořivé dílny pro rodiče. Maximálně využíváme pobyt venku na školní zahradě, kde se děti pohybují, zkoušejí, experimentují a hrají si s přírodninami. Starší děti jezdí do Prokopského údolí, na Ladronku, na Vyšehrad. Častými vycházkami k Vltavě získávají vztah k živým tvorům krmením labutí a kachen. S dětmi často navštěvujeme nedalekou Stanici mladých přírodovědců v Drtinově ulici. Děti jsou vedeny k zahradnickým pracím - sběr přírodnin, krmení ptáčků. Pomáhají pečovat v MŠ o želvu vodní. Společně s rodiči pomáhají na zahradě při jarní a podzimní brigádě. V MŠ upřednostňujeme dřevěné hračky, využíváme netradiční odpadový materiál k tvoření. 6

7 Středočeský Jihočeský jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Ústecký Zlínská Celkem Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Děti se učí šetřit materiály, třídit odpad. Ve třídách jsou zvlášť koše na papír a plast. Naše MŠ je zapojena do projektu REMA systém. V rámci nadstandardní činnosti vede p. učitelka v MŠ kroužek Enviromentální, kde s dětmi chodí do přírody, do Stanice MP, do botanické zahrady Na Slupy, pečují o záhony a květiny na zahradě MŠ, pěstují na zahrádce dýně, rajčata, bylinky, koření, pozorovali živého ježka aj. 15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: Do mateřské školy chodí několik dětí z jiných států, někdo má odlišnou barvu pleti, barvu vlasů, mluví jiným jazykem. Děti je přijímají mezi sebe se samozřejmostí. Dozvídají se zajímavosti z jejich země, o jejich kultuře. Vedeme děti tak, aby obě strany nepocítily odlišný přístup vůči nim. Děti se učí, že si jsou všichni rovni. V rámci tématu Objevujeme svět kolem nás děti poznávají v encyklopediích jiné státy, světadíly a s nimi související odlišnosti obyvatel, zvířat, obydlí apod. Mezi dětmi nedochází k žádným výrazným problémům. Jsou tolerantní. Pouze někdy, když dítě neumí česky a snaží se používat ruce. Důvody jsou dětem vysvětleny a ty je snadno akceptují. 16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci ŠVP: Už od nástupu do mateřské školy vedeme děti ke kamarádství. Učí se básničky, písničky o kamarádství V každé třídě si děti společně vytvářejí pravidla chování, která se snaží dodržovat, samy sledují jejich dodržování. Učíme děti, přiměřeně věku, řešit konflikty mezi sebou, umět se dohodnout. Tímto zabraňujeme jakýmkoliv projevům šikany. Vzhledem k poloze MŠ vysvětlujeme a debatujeme s dětmi o drogách (přiměřeně věku), o tom, co dělat, kdyby na zahradě MŠ nebo kdekoli jinde našli injekční stříkačku. 17. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce s pedagogickou veřejností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných bodech) PARTNEŘI* --- ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 18. děti s trvalým bydlištěm mimo území HMP k kraj KRAJ Počet dětí celkem Z toho nově přijaté

8 19. DALŠÍ ÚDAJE O MŠ, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ (např. naplňování cílů, priority mateřské školy apod.): Zaměřujeme se na všestrannou přípravu dítěte pro vstup do základní školy. Jazykový rozvoj dětí se uskutečňuje v průběhu všech činností a aktivit MŠ, kladeným důrazem na komunikační dovednosti, také pomocí odborné péče pro děti s logopedickými vadami. MŠ je zapojena do projektu: Celé Česko čte dětem. Vzhledem k vysokému počtu cizinců v MŠ byl vytvořen projekt: Integrace cizinců do kolektivu MŠ pro snadnější adaptaci těchto dětí a naopak ostatní děti vedeme k toleranci, k zájmu o jejich země a tradice. Vize o hezčí a barevnější mateřské škole se blíži k cíli. Interiér budovy je postupně dovybaven, vylepšen a vyzdoben. Pouze usilujeme o zlepšení externího pohledu na budovu. Čekáme na výměnu oken, zateplení fasády a střechy, která by se měla uskutečnit v nejbližší době za pomoci zřizovatele. 20. POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Termín konání NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY VZP ČR, Regionální pobočka Nebyly zjištěny žádné nedostatky Praha OŠKS, odd.technické, ÚMČ P5 Odlupování fasády, netěsnost oken. Zhoršený stav šachty venkovní kanalizace Zhoršený stav domku na zahradní nářadí a hračky OŠKS ÚMČ Praha 5 Nebyly zjištěny nedostatky ÚMČ P 5, interní auditor Nebyly zjištěny nedostatky PSSZ, Křížová, Praha 5 Nebyly zjištěn nedostatky GRANTY Kdo GRANT vypsal: pro jakou činnost: ---- Částka požadovaná: Částka přidělená: INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ realizované v průběhu školního roku 2012/13 KDY REALIZOVÁN V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku ve které třídě, nebo celoškolní Třída žlutá a červená Každá třída NÁZEV, ZAMĚŘENÍ Projekt: Spolupráce se základními školami - Vzájemné návštěvy s programem, vystoupeními, čtenářskými chvilkami v ZŠ Radlická - Návštěvy v ZŠ Kořenského a v ZŠ s MŠ Tyršova Projekt: Zelená firma - ekologie - třídění odpadků - Sběr elektro odpadu 8

9 1x týdně po celý škol. rok V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku listopad Děticizinci Všechny třídy Všechny třídy Předškolní třídy Všechny třídy Všechny třídy Projekt: Integrace cizinců do kolektivu MŠ - Individuální a intenzivní komunikační péče o děti- cizince Projekt: Celé Česko čte dětem - Čtenářské chvilky s dětmi ze ZŠ - Komunitní kruhy- diskusní kruhy - Čtení při odpočinku - Pravidelné návštěvy Městské knihovny s pořady pro děti Projekt: Nechci kazy - Návštěva zubní ordinace - Beseda pro rodiče o správné ústní hygieně - Školení pro pedagogy o správné péči o zuby - Čištění zubů po obědě všechny děti Projekt: Poznáváme historickou Prahu - Prohlídka Prahy s odborným výkladem profesionálních průvodců Zlatá ulička, Pražský hrad, Vyšehrad, Letiště V. Havla - Vycházky po nábřežích Prahy, na Výtoň, na Vyšehrad, Smíchovské nádraží aj. V Třídních vzdělávacích programech pedagogové vytvářejí projekty dle aktuálních témat. Veškerá činnost v MŠ je uzpůsobena projektovému učení, vše na sebe navazuje, vzájemně se prolínají všechny složky výchovy. Projekt: Lidová tvořivost a tradice, lidové řemeslo - Tvořivé vánoční dílny - Vytváření vánočních výrobků - Výroba vánočních perníčků a ozdob - Výlet do Čechovy stodoly- seznámení s adventními zvyky, výzdobou a výroba vánočních předmětů VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH TRADIC MŠ PRAVIDELNÉ AKTIVITY V SOULADU SE ŠVP MŠ, které pořádáte pro všechny děti Četnost* 1x ročně 1-2x měsíčně denně denně 1x měsíčně 2x ročně 2x měsíčně 1x na podzim 4x na jaře 1x ročně např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování, péče o zuby, zavedený celoroční pitný režim, polodenní vycházky do přírody, polodenní vycházky po pražských památkách, slavnosti, pracovní dílny, soutěže, divadlo v MŠ, návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ (konkrétní akce až v bodě 11 zde pouze obecně s četností- např. 4x ročně návštěva knihovny, měsíčně návštěva 1. třídy ZŠ, denně komunitní kruh, 4 x ročně dílny pro rodiče s dětmi ) Seznámení s MŠ, zaměstnanci a rodiči soutěžní odpoledne Kdo si hrajenezlobí Divadelní představení od profesionálních divadelních souborů - pohádky pro děti v MŠ Zdravý úsměv- péče o zuby Pitný režim po celý den ve třídě i na zahradě Návštěva knihovny s besedou nad knihami Návštěva Planetária s programem pro děti Polodenní vycházky do okolí, do Prokopského údolí, na Vyšehrad, na Ladronku, na nábřeží Dýňové slavnosti Polodenní vycházky po pražských památkách Poznáváme naše stromy- ekologický pořad ke Dni stromů 4x ročně Návštěva Stanice mladých přírodovědců v Praze 5 9

10 1 x ročně Mikuláš- návštěva dětí ze SŠ 1x ročně Čertí den 1 x ročně Masopustní karneval 1 x ročně Polodenní výlet dle nabídky vánoční nebo velikonoční zvyky 2 x ročně Návštěva ZŠ, sledování výuky 1 x ročně Čarodějnický rej se soutěžemi a opékáním na zahradě MŠ 1 x ročně Medvídek Brumla - pořad o bezpečnosti od Policie 1x ročně Polodenní výlet autobusem do Mirákula 2 x Cvičení dětí v tělocvičně ZŠ Kořenského, Praha 5 měsíčně 1x ročně Dle nabídky denně 2x měsíčně 1x ročně Oslava Dětského dne se soutěžemi a cukrovou vatou v MŠ Akce na pěší zóně Anděl pořádané MČ Praha 5 Komunitní kruh, jazykové chvilky Vycházka k Vltavě- krmení labutí a kachen Zahradní slavnost s pasováním předškoláků *např. týdně, měsíčně, pololetně, celoročně AKCE V MŠ PRO DĚTI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMCI ŠVP účast rodičů na akci = k akci připište + R aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R PODZIM : Kdo si hraje nezlobí: soutěžení s rodiči + táborák na škol. zahradě + R Adaptační pobyty rodičů s dětmi v MŠ + R Podzimní tvořivé dílny +R Podzimní brigáda rodičů +R ZIMA : Mikulášská nadílka pro děti +R Čertí den +R Adventní tvořivé dílny +R Posezení u vánočního stromku s vystoupením dětí +R Vycházka na Petřín- zrcadlové bludiště JARO : Tvořivé velikonoční dílny +R Pálení čarodějnic se soutěžemi s táborákem na zahradě MŠ +R O psech ze široka a daleka pořad o kanisterapeutických psech Jarní brigáda rodičů +R Muzikál pěveckého sboru Broučci s ubytováním v MŠ Vycházka na Petřín- výstava Věže z Merkuru Výlet do Mirákula LÉTO : Oslava MDD- zajištění cukrové vaty +R Svět bubnů seznamování s africkými bubny- hudební program Rytířské slavnosti na zahradě MŠ Zahradní slavnost s pasováním předškoláků +R PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI Škola v přírodě ozdravný pobyt: stálá Škola v přírodě kde: Čestice u Strakonic od do počet dětí: 20 PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA kde:holmes Place Smíchov, Praha 5 počet lekcí: 12 počet zúčastněných dětí: 20 10

11 NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ kde: -- počet návštěv: počet zúčastněných dětí: AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti) Rozpětí Den konkrétně od do hodin Název kroužku Platba (nevhodné vymažte) lektorkou je kmenová učitelka 8:00-12:00 Pondělí Plavání NE 13:00-15:00 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Angličtina st.děti pokročilí Angličtina st.děti Zpívánky starší děti Keramika NE NE 15:00-17:00 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek po 17: PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY Angličtina ml.děti Dramatický kroužek Sportovní hry ml. i st.děti střídavě Zpívánky mladší děti Tanečky starší děti Tanečky mladší děti Enviromentální kroužek NE NE a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*: aa) b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí : bb) Zahradní slavnost s pasováním předškoláků a vystoupením klauna pro nově příchozí děti, jejich rodiče a příbuzné Dny otevřených dveří v MŠ c) vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí: cc) d) aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, projektech, akcích : dd) Aktivní podíl v EKO projektu s firmou REMA systém, v MŠ je umístěn sběrný box na odpad elektrospotřebičů, telekomunikačních zařízení aj. pro veřejnost e) veřejná vystoupení: ee) vystoupení s kroužkem Zpívánky :Hvězdy Prahy 5, pěvecká soutěž: Hvězdy Prahy 5 2.místo f) pořádání výstav: ff) Vánoční výstava výrobků z tvořivých vánočních dílen g) účast na sportovních akcích: gg) sportovní akce v areálu MŠ, soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi sportovní den- MDD Na Dětském ostrově- pořádaný MČ Prahy 5 h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění : hh) GOOd YAER výtvarná soutěž Bezpečná školka i) třídění odpadu: ii) třídění papíru, plastů v každé třídě do kontejnerů v MŠ j) sběr odpadu: jj) sběr elektro zařízení pro firmu REMA systém k) sponzorování zvířat: kk) l) název vydávaného školního časopisu : ll) brožura: Informační bulletin pro nové rodiče m) den otevřených dveří: mm) a a hodin 11

12 n) název webových stránek: nn) o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti) : oo) Reklamní poutače k DOD a Zápisu Prezentace na webových stránkách- fotogalerie ze všech akcí Prezentace dětí při akcích pořádaných MČ Praha 5 *vyplňte vždy až následující řádek ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: ( NE nevhodné vymažte) a) NE: Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let). Z důvodu velkého množství předškolních dětí a vzhledem ke klesajícím výsledkům ze srovnávacích mezinárodních testů máme vytvořeny homogenní třídy, zejména pro intenzivní přípravu předškoláků pro vstup do ZŠ, ke které jsou přizpůsobeny náročné aktivity pro tyto děti. : V předškolní třídě bylo integrované dítě s osobním asistentem, intenzivní spolupráce se SPC a PPP b) : Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout. Pokud ano, sdělte zkušenosti: V MŠ spí děti ve třech třídách. Předškoláci nespí na lehátkách, pouze odpočívají na podložkách. Dětem se nejdříve předčítá, poté poslouchají relaxační hudbu nebo reprodukované vyprávění. Dětem, které neusnou, jsou nabízeny klidové činnosti, relaxují dle potřeby.. Pro předškolní děti začínají již ve kroužky. c) : Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány vzdělávání. Pokud ano, uveďte, kdo se podílel na vypracování, sdělte zkušenosti: Na vypracování individuálních plánů pro děti s OPŠD se podílí psycholožka ze SPC Sluníčko- Mgr. Dušková, která v průběhu roku dochází do MŠ, spolupracuje s pedagogy při plnění těchto plánů. Děti dělají pokroky. ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, AKTIVNÍ ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH nejedná se o projekty v rámci ŠVP ( NE nevhodné vymažte) a) NE: odborná publikační činnost ředitelky. Pokud ano, uveďte: b) NE: odborná publikační činnost učitelek. Pokud ano, uveďte: c) : aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech -projekty mimo rámec ŠVP-pokud ano, uveďte: Při PF U K Praha spolupracuje s projekty vypsanými katedrou Školského managementu, aktivně se podílí vyplněním dotazníků a odpověďmi ve výzkumu: Inovace výuky, Možnosti vzdělávání ředitelů škol aj. d) NE: aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech nejedná se o projekty v rámci ŠVP-pokud ano, uveďte: OTEVŘENOST ŠKOLY a) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ: Ředitelka MŠ i pedagogové mají stanoveny konzultační hodiny, které jsou využívány. Ředitelka přijímá rodiče i mimo konzultační hodiny. Je utvořena Unie rodičů ze zástupců jednotlivých tříd, kteří se pravidelně scházejí s vedením MŠ. UR pravidelně informuje y ostatní rodiče nebo opačně řeší předložené požadavky rodičů. 12

13 Potřeby a nároky rodičů jsou zjišťovány v anonymním dotazníku pro rodiče. b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ: Adaptace probíhá hlavně na začátku školního roku u nových dětí, kdy rodiče mohou s dítětem strávit nějaký čas v MŠ. Záleží na dohodě s pedagogy, zda je vhodný dlouhodobý nebo kratší společný pobyt. U každého se tato situace řeší individuálně. Adaptace trvala u některých dva až tři měsíce. Problémové jsou adaptace dětí cizinců, ta bývá zpravidla ještě delší, neboť zpočátku mnozí nerozumí česky. c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ: Rodič může strávit nějakou dobu se svým dítětem v rámci adaptačního pobytu. I v průběhu roku jsou rodiče vítání, mohou se podívat do heren, mohou tam s dítětem chvíli pobýt. Mnohdy ale přítomnost rodiče není přínosem, dítě se předvádí, tzv. zkouší na rodiče pláč apod., máme zkušeností s tím, když rodič odejde, dítě se uklidní a rychleji se zapojí do společných činností. Při akcích např. Tvořivé dílny rodiče společně se svým dítětem tvoří. Mají možnost sledovat i přístup pedagoga k dětem, poznat lépe prostředí, kde si jejich dítě po celý den hraje. Odpolední akce pro rodiče na zahradě MŠ slouží k tomu, aby rodiče viděli, jak se jejich dítě chová a jedná s vrstevníky. Podporují snadnější komunikaci mezi rodiči a zaměstnanci MŠ. Máme dobrou zkušenost s využitím pomoci rodičů při cestování v MHD, při vycházkách do vzdálených míst. d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: Rodiče se zajímají o ŠVP, pročítají si ho, mají zájem o naplánované akce, spolupracují, když má dítě cokoli přinést v rámci probírané tematické části (fotky, ovoce ). Připraví dětem masky na Čertí den, na Karneval, na Čarodějnice apod. Na nástěnkách v šatnách je vyvěšen program co se s dětmi dělá, co se učí, básničky, písničky, které si rodič může s dítětem opakovat a získáváme tak zpětnou vazbu e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: Informace pro rodiče jsou vyvěšeny na nástěnkách v budově MŠ, na webových stránkách, jež jsou pravidelně obnovovány a doplňovány potřebnými informacemi, chystanými akcemi a fotografiemi z konaných akcí. Ke Dni otevřených dveří a zápisu do MŠ obdrží noví rodiče informativní brožurou o charakteristice naší MŠ a o vzdělávacím programu. MŠ umísťuje na plot reklamní poutače ke DOD a Zápisu. Zpracovala ředitelka mateřské školy: Marie Poláková titul, jméno a příjmení podpis ředitelky, ředitele a razítko školy Praha dne

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK B MATEŘSKÁ ŠKOLA - DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 B 4 Školní vzdělávací program a) název školního vzdělávacího programu MŠ: Objevujeme svět b) charakteristika ŠVP : Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola a mateřská škola

Základní škola a mateřská škola Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 5/6 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Radlice, Radlická 4/5 Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 5 / 6 Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: 63831252 Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 00063517 Vedení školy: Do 16.5.2016 pověřena vedením : Hana Hlaváčková Od 16.5.2016

Více

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 úplný název školy v souladu se zřizovací listinou k

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠK ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2015/2016 pro MHMP, který v souladu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy:

Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy: B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 3. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 . DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1. Správní obvod: Praha 5 2. Zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 Úplný název školy: Tyršova základní škola a mateřská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 úplný název školy: Základní škola a mateřská škola Barrandov,

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Základní školy a mateřské školy Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 - Hlubočepy

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Základní školy a mateřské školy Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 - Hlubočepy VÝROČNÍZPRÁVA 2013 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Základní školy a mateřské školy Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 - Hlubočepy za školní rok 2013/14 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno b/

Více

Podklady pro výroční zprávu školní rok

Podklady pro výroční zprávu školní rok Podklady pro výroční zprávu školní rok 2013-2014 Předškolní vzdělávání 1. Zřizovatel: Městská část Praha 2 náměstí Míru 20/600, Praha 2, 120 39 2. Název školy: Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Ve školním roce 2014/2015 nebyly žádné změny v rejstříku škol a školských zařízení.

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Ve školním roce 2014/2015 nebyly žádné změny v rejstříku škol a školských zařízení. DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. Správní obvod: Praha 5 2. Zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 Úplný název školy: Tyršova základní škola a mateřská

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5 úplný název školy: Základní škola a mateřská škola Barrandov,

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2015/2016. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1. správní obvod: Praha 5

1. správní obvod: Praha 5 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠK ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2014/2015 pro MHMP, který v souladu

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1

Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 Údaje o mateřské škole za školní rok 2010/2011 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno b/

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠKS ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2013/ pro MHMP, který v souladu s 10 odst.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2016/2017. Mateřská škola Poláčkova 13. při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace

Údaje o mateřské škole za školní rok 2016/2017. Mateřská škola Poláčkova 13. při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Údaje o mateřské škole za školní rok 2016/2017 Mateřská škola Poláčkova 13 při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

4. a) Název školního vzdělávacího programu MŠ:

4. a) Název školního vzdělávacího programu MŠ: Mateřská škola, Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Mateřská škola podporující zdraví DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ

Více

Část I. Základní charakteristika mateřské školy. c/ Jméno ředitele školy: Miroslava Havlová (do ) Mgr. Jindra Wojtková (od 1.7.

Část I. Základní charakteristika mateřské školy. c/ Jméno ředitele školy: Miroslava Havlová (do ) Mgr. Jindra Wojtková (od 1.7. Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Kohoutovice c/ Jméno

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí Třídní schůzka Dne: 25.6. 2013 Mateřská škola Čestlice Pitkovická 260 17:00 hod Program: 1/ Představení kolektivu 2/ Informace o vzdělávacím programu školy 3/ Organizace školního roku 4/ Informace ke stravování

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více