4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT!"

Transkript

1 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5 OŠKS ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2012/2013 pro MHMP, který v souladu s 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vypracovává výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5 úplný název školy Mateřská škola, Praha 5 Smíchov, U Železničního mostu zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení žádné nové změny 4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: MOTTO: JEDE VLÁČEK HNED OBJEVOVAT SVĚT. PRÁVĚ JEDU KOLEM, NASTUPUJTE HONEM, BUDU VYPRÁVĚT! b) charakteristika ŠVP (vyjádřete, čím je váš program jedinečný maximální rozsah: 5 vět) : Náš ŠVP čerpá z RVP PV. Pro motto a filozofii byla využita poloha mateřské školy- tedy železniční most a nepřehlédnutelné projíždění vlaků po železniční trati, která vede souběžně s ulicí, jež hraničí s pozemkem naší MŠ. V našem programu využíváme k motivaci vše, co lze vidět z projíždějícího vlaku, všechno, co se děje v MŠ, na její zahradě, v různých ročních obdobích, v okolí MŠ, v Praze a okolním světě. Děti získají všestranné vědomosti, dovednosti a návyky potřebné ke vstupu do základní školy. Profilaci jsme zvolili jazykovou výchovu (rozvoj komunikace, výslovnosti, slovní zásoby), která začíná být v dnešním technickém a virtuálním světě dosti opomíjena. Dalším důvodem je rozvoj čtenářské gramotnosti, jejíž klesající výsledky u našich českých dětí ve srovnávacích mezinárodních testech jsou alarmující. 5. MŠ s internátním provozem: NE 6. ÚDAJE O PRACOVNICÍCH A PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY a) personální zabezpečení Pracovnice, pracovníci v MŠ Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. fyzické osoby k přepočtené* úvazky k fyzické osoby k přepočtené* úvazky k ,5 9 8,6 počet pedagožek 9 8,5 9 8,6 počet pedagogů počet asist. pedagog Počet nepedag. v MŠ 3 2,75 3 2,75 Počet nepedag. v ŠJ 3 2,65 3 2,65 CELKEM všech 15 13, * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 1

2 b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE A PRACOVNÍCI Počet osob Procentuelní vyjádření* POČET bez asistent. pedag % z nich kvalifikovaných 8 89,9 % z nich nekvalifikovaných 1 11,1 % POČET asistent. pedag % * zaokrouhleno na 1 desetinné místo c) kvalifikovanost pedagožek/ pedagogů k (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce celkem : 2 z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 0 z nich do důchodu: 0 z nich mimo obor: 0 nově přijaté absolventky/přijatí absolventi celkem: 2 z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 2 z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: 0 z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 0 7. věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k (celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 c) musí být stejný jako v bodě 7) Věk do a více počet (fyz.osoby) pedagožek/pedagogů k b) věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k Věk do 30 let včetně včetně včetně včetně 61 let a více počet Učitelky/učitelé včetně řed Asistent. pedag CELKEM z nich důchodkyň 0 0 PRŮMĚRNÝ VĚK k pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 38,8 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 2

3 8. DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků (semináře, přednášky, kurzy ) p. č. Počet účastníků průběžného vzdělávání 1. Kdo organizoval 2. Název vzdělávací akce Časová dotace akce Počet účastnic Počet účastnic vynásobený počtem hodin 1. 1.NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2. Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ Učitelské centrum,s.r.o., Ondříčkova 48, Praha 3 2.Metodická pomoc učitelkám MŠ při práci s dětmi cizinci NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2.Práce se vzdělávacím cílem v MŠ MUDr O. Škodová, Školení, kurzy a kongresy 2.Školení první pomoci na pracovišti absolventů MŠ Praha 5 Smíchov, U Železn.m. 2629, H. Motlíková 2.BOZP MŠ Praha 5 Smíchov, U Žel. M., 2629, Ing. Štoček 2.PO a prevence Krajské vzděl. Středisko, Kořenského, Praha 5 2.Novelizace právních předpisů NIDV, Jeruzalémská 12, Praha1 2.Evaluace v MŠ, praktické zkušenosti a nové poznatky Vzděl. Institut Středočesk. Kraje, V kolonii 1804, Nymburk; 2. Paměť a hry na rozvoj paměti RAABE, s.r.o., Rumunská 18, Praha 2 2. Řeč jazykem duše NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2. Jazyk a řeč jazykové chvilky v MŠ NIDV, Jeruzalémská 12, Praha 1 2.Právní předpisy ve školství v aktuálním znění MŠ Praha 5 Smíchov,U Žel.m.2629, Mgr. A. Dušková, SPC Sluníčko 2. Jak pracovat s dětmi se SPCH, s ADHD a hyperaktivními dětmi MŠ Praha 5 Smíchov, U Žel. M.2629, Lékařs. komora stomatologů, 2. Péče o zuby a jak správně o ně pečovat * nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další přebývají-li, umažte je a) průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 3,1 hodin průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 3,1 hodin SOUČTY b) studium k rozšíření, získání kvalifikace (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) Počet kvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří si studiem doplňují odbornou kvalifikaci POČET ŠKOLA (vypište) PF UK Praha, specializace v pedagogice, obor Školský management PF UK Praha, navazující magisterské, obor Pedagogika předškolního věku PF TU Liberec, obor Učitelství pro 1.st. ZŠ 3

4 Počet nekvalifikovaných pedagožek/pedagogů, které/ří studiem získají kvalifikaci 1 PF UK Praha, magisterské studium, obor Pedagogika předškolního věku 9. a) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Květen 2013 Přihlášené děti z toho: z ostat. z MČ P5 z HMP krajů z MČ P5 Přijaté děti z toho: z HMP z ostat. krajů Děti odcházející do ZŠ Počet Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky: Nepřijaté děti byly: s trvalým bydlištěm mimo HMP, s nízkým věkem. Některé děti nebyly přijaty pro nedostatek kapacity v MŠ, ale všechny, které potřebovaly umístit, byly dodatečně přijaty po zápisu. Ve školním roce nebylo podáno žádné odvolání. b) průměrná docházka dětí na třídu Nejvyšší počet zapsaných dětí do jedné třídy k Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ Průměrný počet docházejících dětí do jedné třídy MŠ v % Školní rok 2011/ ,73 67 % Školní rok 2012/ ,8 71 % c) počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k Třída* Počet dětí zapsaných k Počet dětí zapsaných k z nich dětí integrovaných Asistent pedagoga -NE (vpište) Způsob financování asistenta pedagoga NE pouze osobní asistent financován rodiči Ne Ne Ne celkem Ne * přebývají-li řádky, umažte je 10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog): ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se SPC*: aa) SPC Sluníčko při FN Motol: individuální plány vzdělávací práce s integrovaným dítětem + individ. plán práce s dětmi s OPŠD, testy školní zralosti u dětí 2x v měsíci+ pozorování dítěte s poruchami chování - p. Mgr. Dušková; výborná profesionální spolupráce Beseda pro pedagogy s Mgr. Duškovou 4

5 ab) SPC při ZŠ se SPCH Na Zlíchově, Praha 5: diagnostika dětí z MŠ b) s PPP: ba) PPP pro Prahu 5, Kuncova, Praha 5: Beseda pro rodiče s PhDr. Kohákovou 11. spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče (např. třídní schůzky, beseda s pozvaným odborníkem, přednáška, vzdělávací kurz, pracovní dílny) PODZIM Schůzka Unie rodičů o.s., Třídní schůzky pro všechny rodiče Podzimní brigáda- úklid zahrady ZIMA Beseda s psychologem PhDr. Kohákovou z PPP Kuncova, P 5 Schůzka s rodiči- na téma Školní zralost s Mgr. Duškovou ze SPC Sluníčko Nákup a balení dárků na Mikuláše a od Ježíška pro jednotlivé děti Beseda o zdravém vaření s ukázkou vaření Tvořivé dílny- výroba šperků JARO - Zajištění dárků na Čarodějnice a MDD, schůzka Unie rodičů Konzultační hodiny s jednotlivými rodiči problémových dětí Třídní schůzka pro rodiče dětí jedoucích na ŠVP Beseda: Nechci kazy - správná péče o zuby- Společnost kl. stomatologů Jarní brigáda- úklid zahrady LÉTO Třídní schůzky pro rodiče nově příchozích dětí Schůzka Unie rodičů- hodnocení a vyúčtování FUR Hodnocení MŠ anonymní dotazník pro rodiče spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity (Neuvádět znovu viz bod 10) ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS a) se ZŠ *: aa) ZŠ Kořenského : návštěva 1. tříd, návštěva na akademii v dopoledních hodinách Cvičení v tělocvičně ZŠ Kořenského - 2x v měsíci celoročně ZŠ Radlická: návštěva 1. a přípravné třídy; čtenářské chvilky pořádané pro naše děti z MŠ v ZŠ Radlická nebo jejich návštěva v naší MŠ - kroužek Draci každý měsíc účast s vystoupením Zpívánek na Akademii ZŠ Radlická ZŠ Tyršova prohlídka školy a šk.družiny ZŠ Salvátora Valašské Meziříčí dětský sbor Broučci: muzikál ALIBABA a banda muzikantů v naší MŠ a pobyt žáků v naší MŠ b) s MŠ: bb) s MŠ Lohniského 830, představení muzikálu dětského sboru Broučci c) se ZUŠ: cc) spolupráce s výtvarnicí ZUŠ, Praha 5 zhotovení obrázků pro Projekt Integrace cizinců Koncert v ZUŠ Štefánikova představení hudebního oboru hrou na hudeb. nástroje d) se SŠ, VOŠ, VŠ: dd) SOŠ Drtinova Praha 5- praxe studentek UJAK Praha náslechy a praxe studentky Mikulášská nadílka předvedení studentů SŠ UK Praha vyplňování dotazníků týkajících se výzkumu 5

6 e) s dalšími partnery: ee) REMA systém sběr elektro odpadu f) : ff) Carpe diem Bohemia s.r.o spolupráce s klinickým logopedem- logopedická depistáž a cvičení s dětmi 2x v měsíci Mgr. Štencová-Symonová g) : gg) Hasičská zbrojnice v Jinonicích návštěva s ukázkou techniky ve zbrojnici *vyplňte vždy až následující řádek 12. Uveďte, jaké máte zkušenosti S VÝUKOU CIZÍCH JAZYKŮ v rámci vzdělávacího programu Školy: S cizím jazykem se děti setkávají ve třídách, které navštěvuje stále více dětí mluvících cizím jazykem. Využíváme tyto děti při tématech souvisejících s MDD nebo okolním světem. Ostatní děti seznamují se svým jazykem a s určitými slovíčky. Také se vyskytuje stále více dětí mluvících více jazyky- podle odlišné řeči matky nebo otce. Zkušenosti s učením cizích jazyků máme v nadstandardních aktivitách - v kroužku Angličtina, kde se s ní seznamují formou her, písniček. Převažuje zde snaha o vytvoření kladného vztahu k cizímu jazyku než o učení slovíček. O kroužek angličtiny je v naší MŠ velký zájem. Vzhledem k tomu, že máme cizinců až 18%, vytvořili jsme Projekt: Začlenění cizinců do programu MŠ. 13. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy) cizí státní příslušníci zapsané děti k DĚTI CIZINCŮ celkem Počet dětí z EU Počet dětí z jiných států PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH STÁTŮ uveďte stát a počet dětí ze sloupce č.3 (např. 2 z Vietnamu, 2 z Ruské federace, 3 z Ukrajiny) sloupec č.1 sloupec č.2 sloupec č.3 sloupec č x Bělorusko,1x Rumunsko, 2x Vietnam, 3x Čína, 8x Ukrajina Uveďte zkušenosti se začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy: Děti byly do kolektivu velmi dobře přijaty, postupně se naučily rozumět, později i používat český jazyk. Někomu to trvalo déle, celková adaptace cizinců je delší - cca 4 měsíce. Děti se účastní pravidelně všech akcí pořádaných MŠ. Rodiče spolupracují. Zkušenosti se začleňováním cizinců jsou dobré. Ostatní děti je přijímají se samozřejmostí, seznamují se navíc s tradicemi a zvyky v těchto zemích. Jelikož naši MŠ navštěvuje až 18% cizinců, vytvořili jsme projekt: Začleňování cizinců do kolektivu dětí MŠ, který jsme realizovali jako součást ŠVP. Zde se lektorka individuálně a intenzivně věnuje těmto dětem - cizincům za pomocí obrazového materiálu- 1x týdně v dopoledních hodinách. 14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: Vedeme děti ke zdravým životním návykům, využíváme při práci ekohry, tvoření z přírodnin, pořádáme tvořivé dílny pro rodiče. Maximálně využíváme pobyt venku na školní zahradě, kde se děti pohybují, zkoušejí, experimentují a hrají si s přírodninami. Starší děti jezdí do Prokopského údolí, na Ladronku, na Vyšehrad. Častými vycházkami k Vltavě získávají vztah k živým tvorům krmením labutí a kachen. S dětmi často navštěvujeme nedalekou Stanici mladých přírodovědců v Drtinově ulici. Děti jsou vedeny k zahradnickým pracím - sběr přírodnin, krmení ptáčků. Pomáhají pečovat v MŠ o želvu vodní. Společně s rodiči pomáhají na zahradě při jarní a podzimní brigádě. V MŠ upřednostňujeme dřevěné hračky, využíváme netradiční odpadový materiál k tvoření. 6

7 Středočeský Jihočeský jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Ústecký Zlínská Celkem Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Děti se učí šetřit materiály, třídit odpad. Ve třídách jsou zvlášť koše na papír a plast. Naše MŠ je zapojena do projektu REMA systém. V rámci nadstandardní činnosti vede p. učitelka v MŠ kroužek Enviromentální, kde s dětmi chodí do přírody, do Stanice MP, do botanické zahrady Na Slupy, pečují o záhony a květiny na zahradě MŠ, pěstují na zahrádce dýně, rajčata, bylinky, koření, pozorovali živého ježka aj. 15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: Do mateřské školy chodí několik dětí z jiných států, někdo má odlišnou barvu pleti, barvu vlasů, mluví jiným jazykem. Děti je přijímají mezi sebe se samozřejmostí. Dozvídají se zajímavosti z jejich země, o jejich kultuře. Vedeme děti tak, aby obě strany nepocítily odlišný přístup vůči nim. Děti se učí, že si jsou všichni rovni. V rámci tématu Objevujeme svět kolem nás děti poznávají v encyklopediích jiné státy, světadíly a s nimi související odlišnosti obyvatel, zvířat, obydlí apod. Mezi dětmi nedochází k žádným výrazným problémům. Jsou tolerantní. Pouze někdy, když dítě neumí česky a snaží se používat ruce. Důvody jsou dětem vysvětleny a ty je snadno akceptují. 16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci ŠVP: Už od nástupu do mateřské školy vedeme děti ke kamarádství. Učí se básničky, písničky o kamarádství V každé třídě si děti společně vytvářejí pravidla chování, která se snaží dodržovat, samy sledují jejich dodržování. Učíme děti, přiměřeně věku, řešit konflikty mezi sebou, umět se dohodnout. Tímto zabraňujeme jakýmkoliv projevům šikany. Vzhledem k poloze MŠ vysvětlujeme a debatujeme s dětmi o drogách (přiměřeně věku), o tom, co dělat, kdyby na zahradě MŠ nebo kdekoli jinde našli injekční stříkačku. 17. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce s pedagogickou veřejností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných bodech) PARTNEŘI* --- ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 18. děti s trvalým bydlištěm mimo území HMP k kraj KRAJ Počet dětí celkem Z toho nově přijaté

8 19. DALŠÍ ÚDAJE O MŠ, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ (např. naplňování cílů, priority mateřské školy apod.): Zaměřujeme se na všestrannou přípravu dítěte pro vstup do základní školy. Jazykový rozvoj dětí se uskutečňuje v průběhu všech činností a aktivit MŠ, kladeným důrazem na komunikační dovednosti, také pomocí odborné péče pro děti s logopedickými vadami. MŠ je zapojena do projektu: Celé Česko čte dětem. Vzhledem k vysokému počtu cizinců v MŠ byl vytvořen projekt: Integrace cizinců do kolektivu MŠ pro snadnější adaptaci těchto dětí a naopak ostatní děti vedeme k toleranci, k zájmu o jejich země a tradice. Vize o hezčí a barevnější mateřské škole se blíži k cíli. Interiér budovy je postupně dovybaven, vylepšen a vyzdoben. Pouze usilujeme o zlepšení externího pohledu na budovu. Čekáme na výměnu oken, zateplení fasády a střechy, která by se měla uskutečnit v nejbližší době za pomoci zřizovatele. 20. POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Termín konání NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY VZP ČR, Regionální pobočka Nebyly zjištěny žádné nedostatky Praha OŠKS, odd.technické, ÚMČ P5 Odlupování fasády, netěsnost oken. Zhoršený stav šachty venkovní kanalizace Zhoršený stav domku na zahradní nářadí a hračky OŠKS ÚMČ Praha 5 Nebyly zjištěny nedostatky ÚMČ P 5, interní auditor Nebyly zjištěny nedostatky PSSZ, Křížová, Praha 5 Nebyly zjištěn nedostatky GRANTY Kdo GRANT vypsal: pro jakou činnost: ---- Částka požadovaná: Částka přidělená: INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ realizované v průběhu školního roku 2012/13 KDY REALIZOVÁN V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku ve které třídě, nebo celoškolní Třída žlutá a červená Každá třída NÁZEV, ZAMĚŘENÍ Projekt: Spolupráce se základními školami - Vzájemné návštěvy s programem, vystoupeními, čtenářskými chvilkami v ZŠ Radlická - Návštěvy v ZŠ Kořenského a v ZŠ s MŠ Tyršova Projekt: Zelená firma - ekologie - třídění odpadků - Sběr elektro odpadu 8

9 1x týdně po celý škol. rok V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku V průběhu celého škol.roku listopad Děticizinci Všechny třídy Všechny třídy Předškolní třídy Všechny třídy Všechny třídy Projekt: Integrace cizinců do kolektivu MŠ - Individuální a intenzivní komunikační péče o děti- cizince Projekt: Celé Česko čte dětem - Čtenářské chvilky s dětmi ze ZŠ - Komunitní kruhy- diskusní kruhy - Čtení při odpočinku - Pravidelné návštěvy Městské knihovny s pořady pro děti Projekt: Nechci kazy - Návštěva zubní ordinace - Beseda pro rodiče o správné ústní hygieně - Školení pro pedagogy o správné péči o zuby - Čištění zubů po obědě všechny děti Projekt: Poznáváme historickou Prahu - Prohlídka Prahy s odborným výkladem profesionálních průvodců Zlatá ulička, Pražský hrad, Vyšehrad, Letiště V. Havla - Vycházky po nábřežích Prahy, na Výtoň, na Vyšehrad, Smíchovské nádraží aj. V Třídních vzdělávacích programech pedagogové vytvářejí projekty dle aktuálních témat. Veškerá činnost v MŠ je uzpůsobena projektovému učení, vše na sebe navazuje, vzájemně se prolínají všechny složky výchovy. Projekt: Lidová tvořivost a tradice, lidové řemeslo - Tvořivé vánoční dílny - Vytváření vánočních výrobků - Výroba vánočních perníčků a ozdob - Výlet do Čechovy stodoly- seznámení s adventními zvyky, výzdobou a výroba vánočních předmětů VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH TRADIC MŠ PRAVIDELNÉ AKTIVITY V SOULADU SE ŠVP MŠ, které pořádáte pro všechny děti Četnost* 1x ročně 1-2x měsíčně denně denně 1x měsíčně 2x ročně 2x měsíčně 1x na podzim 4x na jaře 1x ročně např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování, péče o zuby, zavedený celoroční pitný režim, polodenní vycházky do přírody, polodenní vycházky po pražských památkách, slavnosti, pracovní dílny, soutěže, divadlo v MŠ, návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ (konkrétní akce až v bodě 11 zde pouze obecně s četností- např. 4x ročně návštěva knihovny, měsíčně návštěva 1. třídy ZŠ, denně komunitní kruh, 4 x ročně dílny pro rodiče s dětmi ) Seznámení s MŠ, zaměstnanci a rodiči soutěžní odpoledne Kdo si hrajenezlobí Divadelní představení od profesionálních divadelních souborů - pohádky pro děti v MŠ Zdravý úsměv- péče o zuby Pitný režim po celý den ve třídě i na zahradě Návštěva knihovny s besedou nad knihami Návštěva Planetária s programem pro děti Polodenní vycházky do okolí, do Prokopského údolí, na Vyšehrad, na Ladronku, na nábřeží Dýňové slavnosti Polodenní vycházky po pražských památkách Poznáváme naše stromy- ekologický pořad ke Dni stromů 4x ročně Návštěva Stanice mladých přírodovědců v Praze 5 9

10 1 x ročně Mikuláš- návštěva dětí ze SŠ 1x ročně Čertí den 1 x ročně Masopustní karneval 1 x ročně Polodenní výlet dle nabídky vánoční nebo velikonoční zvyky 2 x ročně Návštěva ZŠ, sledování výuky 1 x ročně Čarodějnický rej se soutěžemi a opékáním na zahradě MŠ 1 x ročně Medvídek Brumla - pořad o bezpečnosti od Policie 1x ročně Polodenní výlet autobusem do Mirákula 2 x Cvičení dětí v tělocvičně ZŠ Kořenského, Praha 5 měsíčně 1x ročně Dle nabídky denně 2x měsíčně 1x ročně Oslava Dětského dne se soutěžemi a cukrovou vatou v MŠ Akce na pěší zóně Anděl pořádané MČ Praha 5 Komunitní kruh, jazykové chvilky Vycházka k Vltavě- krmení labutí a kachen Zahradní slavnost s pasováním předškoláků *např. týdně, měsíčně, pololetně, celoročně AKCE V MŠ PRO DĚTI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMCI ŠVP účast rodičů na akci = k akci připište + R aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R PODZIM : Kdo si hraje nezlobí: soutěžení s rodiči + táborák na škol. zahradě + R Adaptační pobyty rodičů s dětmi v MŠ + R Podzimní tvořivé dílny +R Podzimní brigáda rodičů +R ZIMA : Mikulášská nadílka pro děti +R Čertí den +R Adventní tvořivé dílny +R Posezení u vánočního stromku s vystoupením dětí +R Vycházka na Petřín- zrcadlové bludiště JARO : Tvořivé velikonoční dílny +R Pálení čarodějnic se soutěžemi s táborákem na zahradě MŠ +R O psech ze široka a daleka pořad o kanisterapeutických psech Jarní brigáda rodičů +R Muzikál pěveckého sboru Broučci s ubytováním v MŠ Vycházka na Petřín- výstava Věže z Merkuru Výlet do Mirákula LÉTO : Oslava MDD- zajištění cukrové vaty +R Svět bubnů seznamování s africkými bubny- hudební program Rytířské slavnosti na zahradě MŠ Zahradní slavnost s pasováním předškoláků +R PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI Škola v přírodě ozdravný pobyt: stálá Škola v přírodě kde: Čestice u Strakonic od do počet dětí: 20 PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA kde:holmes Place Smíchov, Praha 5 počet lekcí: 12 počet zúčastněných dětí: 20 10

11 NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ kde: -- počet návštěv: počet zúčastněných dětí: AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti) Rozpětí Den konkrétně od do hodin Název kroužku Platba (nevhodné vymažte) lektorkou je kmenová učitelka 8:00-12:00 Pondělí Plavání NE 13:00-15:00 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Angličtina st.děti pokročilí Angličtina st.děti Zpívánky starší děti Keramika NE NE 15:00-17:00 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek po 17: PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY Angličtina ml.děti Dramatický kroužek Sportovní hry ml. i st.děti střídavě Zpívánky mladší děti Tanečky starší děti Tanečky mladší děti Enviromentální kroužek NE NE a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*: aa) b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí : bb) Zahradní slavnost s pasováním předškoláků a vystoupením klauna pro nově příchozí děti, jejich rodiče a příbuzné Dny otevřených dveří v MŠ c) vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí: cc) d) aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, projektech, akcích : dd) Aktivní podíl v EKO projektu s firmou REMA systém, v MŠ je umístěn sběrný box na odpad elektrospotřebičů, telekomunikačních zařízení aj. pro veřejnost e) veřejná vystoupení: ee) vystoupení s kroužkem Zpívánky :Hvězdy Prahy 5, pěvecká soutěž: Hvězdy Prahy 5 2.místo f) pořádání výstav: ff) Vánoční výstava výrobků z tvořivých vánočních dílen g) účast na sportovních akcích: gg) sportovní akce v areálu MŠ, soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi sportovní den- MDD Na Dětském ostrově- pořádaný MČ Prahy 5 h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění : hh) GOOd YAER výtvarná soutěž Bezpečná školka i) třídění odpadu: ii) třídění papíru, plastů v každé třídě do kontejnerů v MŠ j) sběr odpadu: jj) sběr elektro zařízení pro firmu REMA systém k) sponzorování zvířat: kk) l) název vydávaného školního časopisu : ll) brožura: Informační bulletin pro nové rodiče m) den otevřených dveří: mm) a a hodin 11

12 n) název webových stránek: nn) o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti) : oo) Reklamní poutače k DOD a Zápisu Prezentace na webových stránkách- fotogalerie ze všech akcí Prezentace dětí při akcích pořádaných MČ Praha 5 *vyplňte vždy až následující řádek ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: ( NE nevhodné vymažte) a) NE: Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let). Z důvodu velkého množství předškolních dětí a vzhledem ke klesajícím výsledkům ze srovnávacích mezinárodních testů máme vytvořeny homogenní třídy, zejména pro intenzivní přípravu předškoláků pro vstup do ZŠ, ke které jsou přizpůsobeny náročné aktivity pro tyto děti. : V předškolní třídě bylo integrované dítě s osobním asistentem, intenzivní spolupráce se SPC a PPP b) : Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout. Pokud ano, sdělte zkušenosti: V MŠ spí děti ve třech třídách. Předškoláci nespí na lehátkách, pouze odpočívají na podložkách. Dětem se nejdříve předčítá, poté poslouchají relaxační hudbu nebo reprodukované vyprávění. Dětem, které neusnou, jsou nabízeny klidové činnosti, relaxují dle potřeby.. Pro předškolní děti začínají již ve kroužky. c) : Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány vzdělávání. Pokud ano, uveďte, kdo se podílel na vypracování, sdělte zkušenosti: Na vypracování individuálních plánů pro děti s OPŠD se podílí psycholožka ze SPC Sluníčko- Mgr. Dušková, která v průběhu roku dochází do MŠ, spolupracuje s pedagogy při plnění těchto plánů. Děti dělají pokroky. ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, AKTIVNÍ ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH nejedná se o projekty v rámci ŠVP ( NE nevhodné vymažte) a) NE: odborná publikační činnost ředitelky. Pokud ano, uveďte: b) NE: odborná publikační činnost učitelek. Pokud ano, uveďte: c) : aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech -projekty mimo rámec ŠVP-pokud ano, uveďte: Při PF U K Praha spolupracuje s projekty vypsanými katedrou Školského managementu, aktivně se podílí vyplněním dotazníků a odpověďmi ve výzkumu: Inovace výuky, Možnosti vzdělávání ředitelů škol aj. d) NE: aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech nejedná se o projekty v rámci ŠVP-pokud ano, uveďte: OTEVŘENOST ŠKOLY a) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ: Ředitelka MŠ i pedagogové mají stanoveny konzultační hodiny, které jsou využívány. Ředitelka přijímá rodiče i mimo konzultační hodiny. Je utvořena Unie rodičů ze zástupců jednotlivých tříd, kteří se pravidelně scházejí s vedením MŠ. UR pravidelně informuje y ostatní rodiče nebo opačně řeší předložené požadavky rodičů. 12

13 Potřeby a nároky rodičů jsou zjišťovány v anonymním dotazníku pro rodiče. b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ: Adaptace probíhá hlavně na začátku školního roku u nových dětí, kdy rodiče mohou s dítětem strávit nějaký čas v MŠ. Záleží na dohodě s pedagogy, zda je vhodný dlouhodobý nebo kratší společný pobyt. U každého se tato situace řeší individuálně. Adaptace trvala u některých dva až tři měsíce. Problémové jsou adaptace dětí cizinců, ta bývá zpravidla ještě delší, neboť zpočátku mnozí nerozumí česky. c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ: Rodič může strávit nějakou dobu se svým dítětem v rámci adaptačního pobytu. I v průběhu roku jsou rodiče vítání, mohou se podívat do heren, mohou tam s dítětem chvíli pobýt. Mnohdy ale přítomnost rodiče není přínosem, dítě se předvádí, tzv. zkouší na rodiče pláč apod., máme zkušeností s tím, když rodič odejde, dítě se uklidní a rychleji se zapojí do společných činností. Při akcích např. Tvořivé dílny rodiče společně se svým dítětem tvoří. Mají možnost sledovat i přístup pedagoga k dětem, poznat lépe prostředí, kde si jejich dítě po celý den hraje. Odpolední akce pro rodiče na zahradě MŠ slouží k tomu, aby rodiče viděli, jak se jejich dítě chová a jedná s vrstevníky. Podporují snadnější komunikaci mezi rodiči a zaměstnanci MŠ. Máme dobrou zkušenost s využitím pomoci rodičů při cestování v MHD, při vycházkách do vzdálených míst. d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: Rodiče se zajímají o ŠVP, pročítají si ho, mají zájem o naplánované akce, spolupracují, když má dítě cokoli přinést v rámci probírané tematické části (fotky, ovoce ). Připraví dětem masky na Čertí den, na Karneval, na Čarodějnice apod. Na nástěnkách v šatnách je vyvěšen program co se s dětmi dělá, co se učí, básničky, písničky, které si rodič může s dítětem opakovat a získáváme tak zpětnou vazbu e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: Informace pro rodiče jsou vyvěšeny na nástěnkách v budově MŠ, na webových stránkách, jež jsou pravidelně obnovovány a doplňovány potřebnými informacemi, chystanými akcemi a fotografiemi z konaných akcí. Ke Dni otevřených dveří a zápisu do MŠ obdrží noví rodiče informativní brožurou o charakteristice naší MŠ a o vzdělávacím programu. MŠ umísťuje na plot reklamní poutače ke DOD a Zápisu. Zpracovala ředitelka mateřské školy: Marie Poláková titul, jméno a příjmení podpis ředitelky, ředitele a razítko školy Praha dne

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy:

Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy: B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 3. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy:

Názvy a základní obsah oblastí společných pro všechny třídy: B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 3. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2011

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2011/2012 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr.

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr. Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I Základní charakteristika mateřské školy Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol.) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014

Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 2, p. o. b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014 2015. Zpracovala: Miroslava Havlová

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014 2015. Zpracovala: Miroslava Havlová MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2 Údaje o mateřské škole za školní rok 2014 2015 Zpracovala: Miroslava Havlová ředitelka školy Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2010

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO

DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO Mateřská škola Slunéčko Praha 5 Košíře Beníškové 988 IČO: 70 10 77 69 DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE SLUNÉČKO PRAHA 5 KOŠÍŘE, BENÍŠKOVÉ 988 za školní rok 2013/2014 EKONOMICKÉ PŘÍLOHY Čj: 82/166/2014. V Praze

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 Praha Září 2012 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více