a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. 225/2009 Sb.] Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 (č.j.: 190/12/doc)

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole str Název školy (2 *) ) str Sídlo str Zřizovatel školy (1) str Vedení školy str Adresa pro dálkový přístup str Profilace školy str. 3 a) součásti školy, b) vybavení školy 1.7 Školská rada (12) str Obory vzdělání str Obory vzdělání str Vzdělávací programy str Zhodnocení školního vzdělávacího programu (4) str Jazykové vzdělávání (5) str. 6 a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk 3. Přehled o pracovnících školy str Personální zabezpečení str Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (6) str Věková struktura pedagogických pracovníků(7) str Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce str Zápis k povinné školní docházce (9) str Výsledky vzdělávání žáků str Informace o třídách a počtech žáků str. 8 a) počet budov, ve kterých se vyučuje b) počet tříd c) počet žáků d) průměrný počet žáků e) žáci učící se cizí jazyk f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou g) počet integrovaných žáků celkem 5.2 Prospěch žáků str Chování žáků str. 10 a) klasifikace chování, b) zameškané hodiny 5.4 Žáci podle trvalého pobytu (21) str. 10 a) podle krajů, b) s trvalým pobytem v jiném kraji 5.5 Vzdělávání cizinců a příslušníků národ. menšin (17) str. 10 a) žáci podle státního občanství b) integrace a další začleňování dětí cizinců c) vzdělávání příslušníků národnostních menšin 5.6 Výsledky přijímacího řízení str. 12 a) na víceletá gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ * ) bod podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy HMP za šk. r. 2011/12 1

3 c) na soukromé školy, d) do učebních oborů e) do tříd s rozšířenou výukou 5.7 Počet žáků, kteří ukončili školní docházku str Vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami (14) str Přeřazení do speciálního školství str Péče o nadané žáky (14) str Účast žáků v soutěžích (14) str. 14 a) soutěže vyhlašované MŠMT, b) ostatní soutěže c) školní soutěže 5.12 Výjezdy žáků mimo objekt školy str Prevence sociálně patologických jevů (20) str Další vzdělávání pedagogických pracovníků (8) str. 17 a) průběžné vzdělávání b) vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace c) vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace 8. Zájmové vzdělávání a školské služby str Školní družina (10) str Školní klub (10) str Školní zájmová činnost (15) str. 18 a) kroužky organizované školou b) kroužky organizované jinými subjekty 8.4 Školní stravování str Poradenské služby školy (11) str. 19 a) výchovné poradenství (16) b) spolupráce s PPP c) poradenství při volbě povolání 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery (12) str Aktivity školy str. 22 a) školní parlament b) akce školy (22) c) další projekty, dílny, soutěže a prezentace školy d) exkurze, přednášky, vzdělávací pořady, divadla apod. e) modernizace budovy a vnitřního zařízení 9.3 Mezinárodní spolupráce (12) str Polytechnická výchova (15) str Výchova k udržitelnému rozvoji a EVVZ (18) str Multikulturní výchova (19) str Finanční gramotnost (22) str Péče o zaměstnance spolupráce s odbory str Další vzdělávání v rámci celoživotního učení str Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech (13) str Rozvojové programy str Mezinárodní projekty str Zpráva o hospodaření školy v roce 2011 str Přílohy (seznam) str. 36 Přílohy č. 1 č. 26 str

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název školy: (dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 ( ) 1.2 Sídlo: Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská Zřizovatel školy: Městská část Praha 14 se sídlem Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1073; IČO: Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Eva Hradská (od ) zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Hana Maláčková (od ) vedoucí školní jídelny: Jitka Synková (od ) 1.5 Adresa pro dálkový přístup: web: 1.6 Profilace školy: Základní škola s I. a II. stupněm (1. 9. ročník); právní subjektivita od Ve školním roce 2011/2012 měla škola cca 335 žáků v 16 třídách, kromě 6. a 9. ročníku vždy po dvou paralelních třídách v ročníku; 50 % žáků bylo z mimospádové oblasti. Jsme plně organizovanou základní školou rodinného typu, která vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu velké školy. Tím, že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy. Filosofie otevřené školy umožňuje také lépe budovat korektní vztahy s rodiči našich žáků. Výchovou k hodnotám se cíleně usilujeme o školu bez šikany a násilí, proto jsme se od února 2011 zapojili do celostátního projektu ŠIK, který je zaměřen na podporu prevence rizikového chování dětí a podporu výchovného poradenství na školách. Komunikace se žáky probíhá prostřednictvím ozvučených video spotů vysílaných na obrazovkách umístěných ve škole. Dnešní děti osloví tam, kde letáky a slova dospělých nefungují. Škola má bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úspěšně se věnujeme problematice žáků se specifickými vývojovými poruchami a zdravotními problémy. Ve spolupráci s PPP jsou pro tyto žáky vypracovány individuální vzdělávací plány. 3

5 Talentovaným žákům umožňujeme realizovat jejich nadání mimo jiné také účastí v různých soutěžích celostátního i regionálního charakteru. Znalosti svých žáků prověřujeme každoročně také pomocí testů SCIO, jejichž velkou výhodou je srovnání výsledků v rámci všech škol účastnících se testování. Výsledky v testech odpovídají úrovni studijních předpokladů žáků. Pro školu jsou charakteristické školní projekty, které se každoročně opakují a které tvoří tradici školy. (dále viz Příloha č. 1; str. 38) a) Součásti školy: - Základní škola - Školní družina - Školní jídelna b) Vybavení školy: - 4 odborné pracovny cizí jazyky, fyzika, výtvarné činnosti a informační technologie - 13 kmenových učeben - 3 poloodborné učebny (Př, Z, Hv), které jsou zároveň i učebnami kmenovými. Většina tříd je vybavena videem, školní PC jsou propojeny vnitřní počítačovou síti s pevným připojením na internet - 9 interaktivních tabulí (v šesti třídách I. stupně a ve třech II. stupně) - 3 herny školní družiny - Školní dílna, cvičná kuchyňka, žákovská knihovna, keramický ateliér, 1 tělocvična - 2 místnosti pro činnost školního žákovského klubu - Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z roku 2003) - Škola nemá bezbariérový přístup 1.7 Školská rada: Školská rada byla zřízena zřizovatelem dne usnesením rady MČ Praha 14 ze dne (č. 596/RMČ/2005). V roce 2011 končilo volební období stávajícím členům Školské rady. Usnesením Rady MČ Praha 14 ze dne byli jmenováni dva noví členové Školské rady za zřizovatele. Dne proběhly volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogických pracovníků, ze kterých vzešli další čtyři členové Školské rady. Ve školním roce 2011/2012 se školská rada sešla na 4 řádných schůzích: byly radě předloženy ke schválení, projednání a připomínkování dva dokumenty: upravený klasifikační řád a návrh rozpočtu školy na rok Rada schválila postup a organizaci voleb se sešla rada v novém složení, byl zvolen nový předseda školské rady a byl projednán a schválen Jednací řád Školské rady; byly prodiskutovány změny Školského zákona, zák. č. 472/2011 Sb., člen Rady vznesl dotaz k návrhu rozpočtu, na závěr všichni uvažovali, jak zlepšit komunikaci ŠR s rodiči žáků vedení školy podalo vysvětlení k návrhu rozpočtu a předložilo 4

6 aktualizovanou verzi rozpočtu na rok 2012, bylo navrženo založení občanského sdružení (granty EU), proběhla diskuse o funkčním období ředitelů škol a byla domluvena koordinace na zpracování Koncepčního záměru školy. Pravidla pro hodnocení žáků (klasifikační řád) byla schválena dne a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dne schválení proběhlo elektronickým hlasováním. 2. OBORY VZDĚLÁNÍ 2.1 Obory vzdělání: kód oboru popis oboru počet tříd počet žáků (k ) C/01 Základní škola Vzdělávací programy: vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků (k ) ŠVP ZV Ve všech třídách školy probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV). 2.3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV vychází z tradic, možností a materiálního vybavení školy. Preferuje společný komplexní základ, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení. Podporuje jejich aktivitu a tvořivost, samostatné myšlení a svobodné rozhodování, příležitost zažít úspěch bez ohledu na nadání, přičemž klade důraz na žákovu individualitu. Cíle základního vzdělávání naplňujeme prostřednictvím učiva v jednotlivých vyučovacích předmětech. Prostřednictvím povinných předmětů (jsou povinné pro všechny žáky v ročníku) a povinně volitelných předmětů (jsou povinné, ale žáci si vybírají z určité nabídky) realizujeme v ŠVP ZV obsah vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, které vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Na I. stupni jsou všechny disponibilní hodiny použity k posílení povinných předmětů, na II. stupni je k posílení povinných předmětů z této dotace využito 17 hodin. Zbylých 7 hodin z disponibilní časové dotace je použito na výuku volitelných předmětů, které jsou do plánu zařazeny od 7. ročníku. V 9. ročníku již druhým rokem úspěšně vyučujeme zcela nový předmět Finanční gramotnost v rozsahu jedné vyučovací hodiny za týden. Jsme jednou ze 12ti vybraných pražských škol zařazených do projektu Rozumíme penězům v Praze. 5

7 Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. Průřezové téma Mediální výchova je na II. stupni vyučováno ještě v samostatném volitelném předmětu Mediální výchova. Individuální předpoklady každého žáka rozvíjíme nabídkou povinně volitelných předmětů v rámci disponibilních hodin a formou zájmových útvarů. Ve školním roce 2011/2012 si žáci volili z těchto předmětů: Cvičení z matematiky, Informační technologie, Literární seminář, Mediální výchova, Německý jazyk, Společenskovědní seminář a Sportovní hry. Program je koncipován tak, aby v souladu s cíli základního vzdělávání vytvářel co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Škola dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, o čemž svědčí především úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia. Kompetence našich žáků prověřujeme každoročně mimo jiné také pomocí testů SCIO, jejichž velkou výhodou je srovnání výsledků vzdělávání v rámci všech škol účastnících se testování viz také bod 9.2 Aktivity školy (část b) Akce školy - Testování vědomostí a dovedností žáků), str Jazykové vzdělávání a) český jazyk Český jazyk je na I. stupni posílen o 7 hodin a na II. stupni o 3 hodiny z disponibilní dotace. Ve třídách nad 25 žáků je jedna hodina českého jazyka půlena na dvě skupiny. Ve školním roce 2011/2012 probíhala takto výuka v VI. A a v IX. A. V 9. ročníku byl vyučován volitelný předmět Cvičení z českého jazyka. Výuka probíhala hodinu týdně a byla zaměřená na doplnění učiva z českého jazyka. Žáci zájemci z 9. ročníku se účastnili Přípravného kurzu na přijímací zkoušky v rozsahu 1 hodiny týdně, který vedl aprobovaný učitel školy. Žáci cizinci měli možnost navštěvovat hodiny českého jazyka, které probíhaly formou individuálního doučování a byly zaměřeny především na co nejlepší a nejrychlejší ovládnutí češtiny a českých reálií. Každý žák cizinec byl vyučován podle svého individuálního tematického plánu 1 hodinu týdně. b) anglický jazyk Anglický jazyk je zařazen od 3. ročníku a vyučuje se v každém ročníku 3 hodiny týdně. Žáci zájemci z 1. a 2. ročníku navštěvovali anglický jazyk v zájmovém útvaru prostřednictvím jazykové školy Camberwell v rozsahu 1,5 hodiny týdně. Kurzy probíhaly přímo v budově školy. Na podporu rozvoje anglického jazyka pořádá škola pro žáky jednou za dva roky tematický zájezd do Anglie. Ve školním roce 2011/2012 se zájezd nekonal. Kromě žáků se jazykově vzdělávají i naši učitelé. Pro doplnění odborné kvalifikace 6

8 potřebné k výuce anglického jazyka se tři učitelé účastní projektu Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy JARO II, které realizuje MHMP ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií. Studium je tříleté a učitelé mají za sebou již druhý rok. Tento projekt je financován z ESF EU. Další jazykové vzdělávání probíhá podle zájmu a nabídek různých seminářů. Velmi oblíbené jsou jazykové semináře od vzdělávací agentury Descartes. Účastníci těchto seminářů získají nejen osvědčení o absolvování, ale především i spoustu přínosných nápadů k výuce. c) německý jazyk Německý jazyk je vyučován na II. stupni od 7. ročníku jako volitelný předmět Německý jazyk v rozsahu 2 hodin týdně. Německý jazyk vyučuje aprobovaný učitel. Žáci, kteří si tento předmět zvolí, se tedy německému jazyku věnují 3 roky. Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka německého jazyka v 7. a 9. ročníku. d) ruský jazyk Tento školní rok měli žáci možnost docházet na hodiny ruského jazyka, které formou zájmového útvaru v rozsahu 1 hodiny týdně vedla rodilá mluvčí, učitelka školy. Přihlásit se mohli žáci z I. i II. stupně. e) španělský jazyk Prostřednictvím DC Fialka nabízela škola v září 2011 výuku španělského jazyka. O tyto hodiny však nebyl mezi žáky zájem, a proto nebyl kroužek španělštiny otevřen. 3. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3.1 Personální zabezpečení: pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci učitelé 25 22, ,18 vychovatelé 4 3,25 4 3,25 asistent ped. 1 0,75 1 0,75 nepedagogičtí 11* 10,38* 11* 10,36* celkem 41 36, ,54 * v tom 1 osoba (1 přepočtený pracovník) dlouhodobě v pracovní neschopnosti 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle z. č. 563/2004 Sb.: počet (fyz. osoby) k s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace celkem počet % počet % učitelé * 28 vychovatelé

9 *Pro doplnění odborné kvalifikace studuje 2. ročník na vysoké škole obor učitelství pro I. stupeň základní školy jedna učitelka. 3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků k : věk 20 a méně let let let let 61 a více počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46, Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce: - během školního roku : 2 - na konci školního roku: 4 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet 1. tříd počet zapsaných dětí pro šk.r. 2012/2013 počet přijatých dětí počet odkladů škol. docházky 2 71* 55 8 * v tom 2 žáci zapsáni dodatečně 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Informace o třídách a počtech žáků: a) počet budov, ve kterých se vyučuje: 1 b) počet tříd: 16 I. stupeň II. stupeň celkem k c) počet žáků: I. stupeň II. stupeň celkem k d) průměrný počet žáků: na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy 20,70-21,67 21,06 Ø za I. a II. st. běžných tříd 8

10 na učitele (jedná se o přepočtený počet učitelů včetně vedení školy): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň Ø za I. a II. st. běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy běžných tříd 17,79-12,33-15,19 e) žáci učící se cizí jazyk k : žáci učící se cizí jazyk žáci učící se cizí jazyk jako žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět povinně volitelný předmět jako nepovinný předmět I. stupeň II. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň AJ NJ f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou: 0 g) počet integrovaných žáků celkem (pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly SVP zjištěny na základě vyšetření ŠPZ, a jsou integrováni v běžných třídách): 29 z toho postižení: VPU VPCH mentální tělesné zrakové sluchové vady řeči více vad autismus Prospěch žáků: Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Klasifikováni I. st , ,52 II. st , Nehodnoceni I. st. 2 0,97 1 0,48 II. st. 3 2, Prospěli 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % I. st z toho s vyznam , ,16 II. st , ,92 z toho s vyznam , ,57 Neprospěli I. st II. st. 5 3,88 4 3,08 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,25 1,28 II. stupeň 1,73 1,84 Celkem 1,51 1,58 9

11 5.3 Chování žáků: a) klasifikace chování: chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,20 uspokojivé 8 2,39 3 0,9 neuspokojivé ,9 b) zameškané hodiny: zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2010/2011 počet hodin šk. rok 2010/2011 počet žáků šk. rok 2011/2012 počet hodin I. stupeň II. stupeň celkem Žáci podle trvalého pobytu: a) podle krajů: šk. rok 2011/2012 počet žáků kraj: počet žáků: Praha 317 z toho Praha ze spádové oblasti 168 ostatní ČR 14 mimo území ČR 6 Celkem mimo spádovou oblast školy: 169 (tj. 50,15 %) b) s trvalým pobytem v jiném kraji: k r a j kraj Jihočeský Karlovarský Vysočina Liberecký Moravskoslezský počet žáků celkem z toho nově přijatí Vzdělávání cizinců a příslušníků národ. menšin: a) žáci podle státního občanství k : stát počet žáků stát počet žáků Arménie 1 Rusko 1 Bulharsko 1 Slovensko 2 Česká republika 318 Ukrajina 6 Čína 2 Vietnam 5 Moldávie 1 Středočeský Ústecký Celkem 10

12 b) integrace a další začleňování dětí cizinců: Z celkového počtu žáků měla škola ke jen 16 žáků cizinců ze zemí mimo EU (tj. 4,75 %). Jejich začleňování do života třídy, školy a českého prostředí probíhá bez větších problémů. Žáci přicházejí do školy s různou znalostí nejen českého jazyka, ale i českých reálií. Velmi důležitou roli hraje to, zda cizinci spojují svůj další život s Českou republikou a chtějí zde zůstat. Pro tyto děti bývá adaptace na naše prostředí obvykle bezproblémová, protože je k tomu vede rodina a jejich okolí. Naopak u těch, kteří berou Českou republiku jako tranzitní zemi či se chtějí vrátit do své vlasti, bývá adaptace, resp. ochota začlenit se složitější. Zaměřili jsme se proto především na co nejlepší a nejrychlejší ovládnutí češtiny a českých reálií formou individuální doučování českého jazyka, které se nám v průběhu let osvědčilo nejvíce. Cesta individuálního doučování se jeví jako efektivní, budeme k ní tedy přistupovat vždy, když to bude potřeba. Pokud přichází do školy žák s minimální znalostí českého jazyka, doučujeme především základní znalosti českého jazyka. V případě žáků se slušnou znalostí češtiny přistupujeme k doučování mezer ve vědomostech ostatních předmětů, které se mohly rozdílností kultur vyskytnout. V některých případech jsme zaznamenali velké úspěchy, protože pro některé žáky cizince je vzdělání na prvním místě a jejich snaha o úspěch a vzdělání bývá často viditelnější než u českých žáků. Širší horizonty poznání života v ČR jsme žákům cizincům poskytli mimo jiné prostřednictvím vlastivědného a turistického kroužku, kam docházeli i čeští žáci. Obě skupiny dětí se tak vedle objevování krás Česka učily i nekonfliktnímu společnému soužití a vzájemnému porozumění. Žáci si velmi oblíbili zejména sobotní polodenní nebo celodenní akce. Úspěšnost celé integrace závisí i na aktivním přístupu a spolupráci rodičů. Více spolupracují rodiče žáků cizinců z I. stupně. Větší zapojení některých rodičů žáků cizinců, především z vietnamské a čínské komunity, se nám dlouhodobě nedaří, neboť tito zákonní zástupci nebývají ochotní ke změně svých zvyklostí a očekávání. Proto jsme od ledna 2012 začali intenzivně připravovat kurz češtiny pro rodiče; tento projekt spustíme v říjnu Na podporu integrace dětí cizinců jsme se v roce 2011 již potřetí a v roce 2012 počtvrté zapojili do emergentního projektu MV ČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14. V rámci projektu dokončili v červnu 2012 čtyři pedagogové Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze; máme tedy již 6 pedagogů s tímto vzděláním. (Závěrečná zpráva o realizaci tohoto projektu viz Příloha č. 25, str. 73). Na podzim roku 2011 jsme se také zapojili do projektu MŠMT ČR Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí za rok 2011 S problémy jiných kultur se žáci setkávají ve většině tříd zcela běžně.ve školním roce 2011/2012 byl s výjimkou dvou tříd žák cizinec v každé třídě. Z našich zkušeností vyplývá, že v současné době bývá integrace žáků cizinců zbytečně brána jako problém, 11

13 neboť současná generace bere spolužáka s cizí země jako zcela běžného spolužáka a většinou nevěnuje tomuto jevu žádnou zvýšenou pozornost. c) vzdělávání příslušníků národnostních menšin: Škola nemá žáky národnostních menšin. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovali školu pouze dva žáci, kteří se hlásili k romské národnosti. Jejich vzdělávání probíhalo stejně jako u dětí z majoritní skupiny. 5.6 Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia přijato: 12 z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 7 2 soukromá gymnázia 3 - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s maturitní zkouškou) z devátých ročníků přijato: 16 krajské SŠ církevní SŠ gymnázia 1 - obchodní a podnikatelské zaměření 6 - zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 2 - střední průmyslové školy a technické školy 6 - zdravotnické a sociální zaměření - - umělecké zaměření 1 - pedagogické školy - - celkem přijato 16 (61,54%) 0 c) na soukromé školy přijato: 5 soukromé SŠ gymnázia - obchodní a podnikatelské zaměření - zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 1 střední průmyslové školy a technické školy - zdravotnické a sociální zaměření - umělecké zaměření 4 pedagogické školy - celkem přijato 5 (19,23%) d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 6 z devátých ročníků z nižších ročníků 5 (19,23 %) 1 Pozn.: Všichni žáci devátých ročníků byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 12

14 e) do tříd s rozšířenou výukou z pátého ročníku přijato: Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: 28 - v devátém ročníku: 27 (z toho 1 žák plnil docházku zvláštním způsobem a bude střední školu studovat v zahraničí) - v osmém ročníku: Vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami: Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Mezi zdravotně postižené zařazen: 1 Mezi zdravotně znevýhodněné zařazeno: 28 Mezi žáky s různými typy SVP zařazeno: 42 Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vzděláváno: 22 Podle upraveného vzdělávacího plánu (VP) vzděláváno: 6 žáků Individuální vzdělávací plán se vytváří pravidelně na podkladě odborného posudku a za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC) z PPP Praha 3 a 9, jmenovitě Mgr. Irenou Jouve a Mgr. Olgou Sklenářovou. Z hodnocení plnění IVP a upravených VP vyplývá, že ze strany školy bylo individuálně přistupováno ke specifickým potřebám těchto žáků. Jako efektivní nástroj pro pomoc těmto dětem se jeví individuální přístup ke studijním možnostem dítěte. V každodenní práci jsme preferovali prověřování učiva vhodnou odpovídající formou (možnost opravy neúspěchu, individuální zadávání úkolů, eliminace časového stresu, správné rozvržení množství učiva s preferencí učiva základního). Při ústním ověřování znalostí jsme hodnotili spíše celkovou sumu vědomostí, než preciznost jejich vyjádření. Při práci dětí zohledňujeme kvalitu grafického projevu, hyperaktivitu dětí a např. průběh koncentrace pozornosti. Pro žáky naší školy je vhodné zohledňování formy a v případě potřeby i obsahu učiva. Velmi se osvědčuje spolupráce s rodinou, ale ne ve všech případech rodiče svým dětem správně a dostatečně pomáhají. To se zároveň s nezájmem některých dětí bohužel odrazilo i ve slabých studijních výsledcích, které následně neodpovídají reálným možnostem dítěte. K pravidelnému vyhodnocování IVP za pomoci poradenského psychologa došlo v průběhu února a března Třídní učitelé IVP pravidelně evaluují a výchovnému poradci dají výsledky k dispozici do konce školního roku. O slovní hodnocení výsledků studia dle IVP v tomto školním roce nikdo ze zákonných zástupců nezažádal. Vzhledem k počtu žáků s SPU pracovaly na škole dva dyslektické kroužky, vedené proškoleným pedagogem. V první skupině byli žáci 2. a 3. tříd a docházelo do něj 7 žáků. Ve druhé skupině se scházelo 6 žáků 4. a 5. tříd. V rámci reedukace byly napravovány především specifické chyby v gramatice, žáci např. zdokonalovali čtení a jazykové problémy formou hlavolamů. Byla využívána interaktivní tabule a PC učebna s programy vhodnými pro žáky s SPU. Nápravě specifických poruch učení věnuje škola velkou pozornost. 13

15 Asistent pedagoga byl v rámci integrace přidělen po celý školní rok jednomu žákovi 6. třídy. V červnu 2012 byla pro MHMP odeslána Zpráva ze schůzek integračního týmu ( , , a ) 5.9 Přeřazení do speciálního školství: 0 Ve školním roce 2011/2012 nikdo ze žáků do speciálního školství nepřešel Péče o nadané žáky: Na základě doporučení jednotlivých pedagogů jsme vytipovali 19 studijně nadprůměrných žáků (z toho na prvním stupni 5 žáků) a 9 nadaných (z toho 3 na prvním stupni) v oborech sport, tanec, zpěv a matematika. Těmto žákům věnujeme zvýšenou pozornost a výraznou podporu, aby i v běžné výuce mohli rozvíjet své nadání. Naše úsilí je poté korunováno úspěchy těchto žáků v řadě soutěží a olympiádách. Dvěma žákům reprezentantům ČR ve sportovní gymnastice (v žákovských kategoriích) byl z důvodu sportovní přípravy upraven studijní plán a docházka do školy Účast žáků v soutěžích: a) soutěže vyhlašované MŠMT: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků umístění školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda D 8., místo Olympiáda M místo Kategorie Z Kategorie Z Kategorie Z Pythagoriáda místo místo Klokan Cvrček/ 2., 3. r 70 Klokánek/ 4., 5. r 68 Benjamin/ 6., 7. r 58 Kadet/ 8., 9. r 47 b) ostatní soutěže: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků Celorepublikové kolo Logická olympiáda (Menza ČR) 4., účast 2 žáci 14

16 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků obvodní kolo umístění v obvodním kole DDM Praha 9 Přespolní běh místo jednotlivci Stolní tenis místo, 2 x 3. místo Volejbal 8., místo Malá kopaná 5., místo Malá kopaná 7., místo Florbal Cup Vybíjená 4., Pohár starosty Dětské plavecké závody místo družstvo 3x 2. místo jednotlivci 1. místo jednotlivci Putovní pohár Stolní tenis 6., , 2.místo družstva 2., 3.místo jednotlivci Donalds Cup 4., Plavecko-běžecký pohár Prahy 6 (krajské kolo) 1. místo UMĚLECKÉ SOUTĚŽE (výtvarné) Název soutěže ročník počet žáků obvodní kolo umístění v obvodním kole MČ Praha 14 Já a můj obvod II. stupeň 2 1. místo Divadlo očima dětí I. stupeň 3 ocenění c) školní soutěže Sportovní soutěže Turnaj ve volejbalu (7. 9.roč.) Turnaj v přehazované (5. 6.roč.) Umělecké soutěže Poetické setkání 5.12 Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků lyžařské kurzy 1 30 školy v přírodě relaxačně poznávací pobyty 2 39 výjezd školního parlamentu 1* 20 stmelovací výjezd 2* 38 * výjezdy spolufinancované z grantů poskytnutých škole z rozpočtu MHMP Lyžařský výcvikový kurz: třída termín roč Jedlová, 30 žáků Deštné v Orlických horách 4 dospělí (viz Příloha č. 2, str. 41) 15

17 Škola v přírodě: třída termín I.stupeň RS Poslův mlýn, 142 žáků Doksy 8 dospělých (viz Příloha č. 3, str. 42) Relaxačně poznávací pobyty: třída termín ŠD Putování Prahou 26 žáků (spaní ve škole, výměnný pobyt 2 dospělí se ŠD Dolní Dvořiště) VIII. B táborové chatky 13 žáků Častoboř 1 dospělý Výjezd třídního parlamentu: třída termín ročník hotel Brejlovec 20 žáků Týnec nad Sázavou 2 dospělí Stmelovací výjezdy: třída termín VI. A hotel Brejlove 23 žáků VIII. A Týnec nad Sázavou 15 žáků (viz Příloha č. 4, str. 43) 4 dospělí 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - Minimální preventivní program pro školní rok 2011/ Plán prevence na školní rok 2011/2012 (viz Příloha č. 5, str. 44); Hodnocení plánu prevence viz Příloha č. 6, str Účast v Dlouhodobém programu prevence sociálně patologických jevů MČ Praha 14 realizovaný o.s. PROSPE; (hodnocení spolupráce viz Příloha č. 7, str. 47) - Přednášky pro žáky - Víkendové pobyty stmelovací aktivity - Volnočasové aktivity žáků viz bod 8.3 (školní zájmová činnost) - Samospráva žáků viz bod 9.2 (školní parlament) - Školní časopis Kachlíkárna viz bod 9.2 (školní parlament) - Adopce na dálku a sponzorování zvířat v pražské ZOO viz bod 9.2 Akce školy - Celostátní projekt ŠIK - Spolupráce s Úřadem městské části Praha 14 odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, - Spolupráce s Městskou policií oddělení pro mládež Praha 9 - Spolupráce s Preventivním oddělením Policie ČR, Kongresová 4, Praha 4 - Spolupráce s Policií ČR, oddělení III, Praha 9 - Spolupráce s dalšími odborníky: Odborná péče o žáky je komplexní a týmová záležitost. Využíváme proto dalších specializovaných pracovišť a institucí, popř. expertů: KLÍČ preventivní zařízení, Čakovická 51, Praha 9 16

18 TRIANGL preventivní zařízení, Modřínová 1, Praha 8 o.s. AUDENDO, Libčická 399, Praha 8 Speciálně pedagogické centrum pro žáky s poruchami řeči, Libčická 399, Praha 8 Dětská psychiatrická ambulance, Kytlická ul, Praha 9 DC Paprsek, Šestajovická ul. Praha 9 Všechna uvedená pracoviště pomáhají naplňovat úkoly primární prevence na škole. K veškerým aktivitám s jednotlivými dětmi musejí dát rodiče informovaný souhlas. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) průběžné vzdělávání: 39 Jednodenní kurzy a semináře škola (agentura) název semináře termín konání účast Eduwork Třídnické hodiny říjen 17 učitelů RAABE Tipy pro úspěšné vedení školy říjen 2 vedení školy Tandem Podzimní hrátky s hudbou říjen 2 učitelky Spol. pro kvalitu školy Diagnostika stavu znalostí říjen zást. ředitelky Descartes TV a svalové napětí listopad 1 učitelka Descartes ČJ s humorem (I., II.část) listopad 1 učitelka Descartes Asertivita s vlídnou tváří prosinec 1 učitelka Descartes Vv kreslení pravou hemisférou prosinec 1 učitelka HYL, s.r.o. Dyslexie, dysortografie prakticky prosinec 1 učitelka SŠSMB Spisová služba leden ředitelka Vzdělávací institut Motivace ve výuce Nj únor 1 učitel PPP Právo ve škole únor 1 učitelka Akademie moder.vzd. Matematické prostředí (FRAUS) březen 2 učitelky OŠ MHMP Správní řád březen ředitelka PAU Kurz pro ved.pracovníky březen zást. ředitelky FRAUS Výuka češtiny trochu jinak duben 3 učitelky Akademie moder.vzd. Matematické prostředí (FRAUS) duben 1 učitelka Vícedenní semináře škola (agentura) název semináře termín konání účast Jazykový institut Kurz Aj září březen 1 učitel b) vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace: 7 škola (agentura) název programu termín konání účast AISIS Kladno Rozumíme penězům 4/2011 3/ učitelé ÚJOP UK Výuka češtiny jako cizího jazyka 9/2011 6/ učitelů c) Vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace: 4 škola (agentura) studijní program obor rok studia/ účast Ped F UJEP Učitelství pro ZŠ Učitelství pro I. stupeň 2/ 1 učitelka JASPEX JARO II Anglický jazyk 2/ 3 učitelé 17

19 8. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 8.1 Školní družina: Ve školním roce 2011/2012 docházelo do čtyř oddělení školní družiny 130 žáků z tříd. Školní družina pracovala podle ročního plánu, který vychází ze Školního výchovného programu pro školní družinu. Prostřednictvím tematických týdnů byla práce zaměřena především na dodržování zásad bezpečnosti, na společenskou výchovu a výchovu k sebeobslužnosti. Základní oblasti výchovného programu byly vhodně doplňovány a obohacovány dalšími činnostmi. Jednalo se např. o akce: - Celodružinové soutěže - Exkurze, výlety - Návštěvy zoologické zahrady a místní knihovny, muzeí, divadla a kina - Solná jeskyně ISIS - Sběr starého papíru - Víkendové vycházky a pobyty Přehled činnosti školní družiny viz Příloha č. 8, str Školní klub: Školní klub se nachází ve dvou přízemních místnostech školy se samostatným vchodem ze hřiště. Formou nepravidelné docházky slouží zájemcům z řad žáků II. stupně a pátých tříd v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Je tedy v provozu pondělí, úterý a čtvrtek. Pedagogický dozor ve školním klubu zajišťují pedagogové školy dle ročního rozpisu služeb. Školní klub nabízí žákům dva počítače, řadu společenských her, stolní fotbálek i část fondu školní knihovny. Žáci klub využívají především v době nepříznivého počasí, kdy nechtějí na odpolední vyučování čekat venku. V této době je navštěvován poměrně hojně, v době hezkého počasí je docházka menší. 8.3 Školní zájmová činnost: a) kroužky organizované školou: 13 zájmový útvar počet oddělení pro žáky Cvičení z ČJ 1 9. třídy Dramatický kroužek roč. Dyslektický kroužek roč. Keramika roč. Historicko-turistický kroužek roč. Míčové hry 1 ŠD Přípravka z matematiky 1 5. třídy Přípravný kurz z M k přijímacím zkouškám 1 9. třídy ŠSK volejbal roč. Vlastivědný kroužek roč. Výtvarný kroužek roč. 18

20 b) kroužky organizované jinými subjekty: 10 zájmový útvar subjekt počet oddělení pro žáky Angličtina JŠ Cambervell 2 1. a 2. roč. Aerobik DC Fialka roč. Florbal DC Fialka 2 I. a II. st. Míčové hry DC Fialka roč. Judo a sebeobrana Judo Vaněk roč. Pozemní hokej Hrazdíra roč. Cvičení Sokol Hloubětín roč. Šachy Černoušek roč. 8.4 Školní stravování: - kapacita jídelny: počet míst u stolů: 80 - počet jídelen ZŠ: 1 - počet výdejen ZŠ: 0 - počty stravovaných žáků celkem (podle stavu k ): 326 z toho: žáků I. stupně 196 žáků II. stupně počet ostatních pravidelně se stravujících 116 z toho zaměstnanci školy: Poradenské služby školy: Poradenské služby na škole zajišťuje školní poradenské pracoviště. V letošním školním roce pracovalo ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a zástupce ředitele. Schůzky se pravidelně konaly před pedagogickou radou a průběžně dle aktuálních potřeb. a) výchovné poradenství: Výchovný poradce: - sestavuje Strategii výchovného poradenství (viz Příloha č. 9, str. 50) - provádí pedagogickou diagnostiku - připravuje podklady pro IVP žáků - je přítomen při výchovných komisích a ostatních závažných jednání s rodiči připravuje podklady, vypracovává zápis - konzultuje s vyučujícími problematiku výuky i chování žáků - poskytuje individuální konzultace žákům i rodičům při řešení výchovných i vzdělávacích problémů - spolupracuje s PPP, s orgány státní správy a dalšími institucemi a odborníky při řešení výchovných problémů na škole - provádí poradenství při volbě povolání - provádí náslechy ve třídách se žáky se SPU následně konzultuje s vyučujícími - vede školní parlament Výchovná jednání s rodiči v tomto školním roce celkem (s 17 žáky 3. 9.ročníků): 21 19

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více