a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhl. 225/2009 Sb.] Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 (č.j.: 190/12/doc)

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole str Název školy (2 *) ) str Sídlo str Zřizovatel školy (1) str Vedení školy str Adresa pro dálkový přístup str Profilace školy str. 3 a) součásti školy, b) vybavení školy 1.7 Školská rada (12) str Obory vzdělání str Obory vzdělání str Vzdělávací programy str Zhodnocení školního vzdělávacího programu (4) str Jazykové vzdělávání (5) str. 6 a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk 3. Přehled o pracovnících školy str Personální zabezpečení str Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (6) str Věková struktura pedagogických pracovníků(7) str Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce str Zápis k povinné školní docházce (9) str Výsledky vzdělávání žáků str Informace o třídách a počtech žáků str. 8 a) počet budov, ve kterých se vyučuje b) počet tříd c) počet žáků d) průměrný počet žáků e) žáci učící se cizí jazyk f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou g) počet integrovaných žáků celkem 5.2 Prospěch žáků str Chování žáků str. 10 a) klasifikace chování, b) zameškané hodiny 5.4 Žáci podle trvalého pobytu (21) str. 10 a) podle krajů, b) s trvalým pobytem v jiném kraji 5.5 Vzdělávání cizinců a příslušníků národ. menšin (17) str. 10 a) žáci podle státního občanství b) integrace a další začleňování dětí cizinců c) vzdělávání příslušníků národnostních menšin 5.6 Výsledky přijímacího řízení str. 12 a) na víceletá gymnázia b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ * ) bod podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy HMP za šk. r. 2011/12 1

3 c) na soukromé školy, d) do učebních oborů e) do tříd s rozšířenou výukou 5.7 Počet žáků, kteří ukončili školní docházku str Vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami (14) str Přeřazení do speciálního školství str Péče o nadané žáky (14) str Účast žáků v soutěžích (14) str. 14 a) soutěže vyhlašované MŠMT, b) ostatní soutěže c) školní soutěže 5.12 Výjezdy žáků mimo objekt školy str Prevence sociálně patologických jevů (20) str Další vzdělávání pedagogických pracovníků (8) str. 17 a) průběžné vzdělávání b) vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace c) vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace 8. Zájmové vzdělávání a školské služby str Školní družina (10) str Školní klub (10) str Školní zájmová činnost (15) str. 18 a) kroužky organizované školou b) kroužky organizované jinými subjekty 8.4 Školní stravování str Poradenské služby školy (11) str. 19 a) výchovné poradenství (16) b) spolupráce s PPP c) poradenství při volbě povolání 9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti str Formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery (12) str Aktivity školy str. 22 a) školní parlament b) akce školy (22) c) další projekty, dílny, soutěže a prezentace školy d) exkurze, přednášky, vzdělávací pořady, divadla apod. e) modernizace budovy a vnitřního zařízení 9.3 Mezinárodní spolupráce (12) str Polytechnická výchova (15) str Výchova k udržitelnému rozvoji a EVVZ (18) str Multikulturní výchova (19) str Finanční gramotnost (22) str Péče o zaměstnance spolupráce s odbory str Další vzdělávání v rámci celoživotního učení str Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech (13) str Rozvojové programy str Mezinárodní projekty str Zpráva o hospodaření školy v roce 2011 str Přílohy (seznam) str. 36 Přílohy č. 1 č. 26 str

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název školy: (dle posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a datum vydání posledního rozhodnutí): Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 ( ) 1.2 Sídlo: Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská Zřizovatel školy: Městská část Praha 14 se sídlem Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1073; IČO: Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Eva Hradská (od ) zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Hana Maláčková (od ) vedoucí školní jídelny: Jitka Synková (od ) 1.5 Adresa pro dálkový přístup: web: 1.6 Profilace školy: Základní škola s I. a II. stupněm (1. 9. ročník); právní subjektivita od Ve školním roce 2011/2012 měla škola cca 335 žáků v 16 třídách, kromě 6. a 9. ročníku vždy po dvou paralelních třídách v ročníku; 50 % žáků bylo z mimospádové oblasti. Jsme plně organizovanou základní školou rodinného typu, která vzhledem k velikosti a prostorovému uspořádání odbourává anonymitu velké školy. Tím, že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky bezstresové pohodové prostředí založené na vzájemné komunikaci mezi žáky a pedagogy. Filosofie otevřené školy umožňuje také lépe budovat korektní vztahy s rodiči našich žáků. Výchovou k hodnotám se cíleně usilujeme o školu bez šikany a násilí, proto jsme se od února 2011 zapojili do celostátního projektu ŠIK, který je zaměřen na podporu prevence rizikového chování dětí a podporu výchovného poradenství na školách. Komunikace se žáky probíhá prostřednictvím ozvučených video spotů vysílaných na obrazovkách umístěných ve škole. Dnešní děti osloví tam, kde letáky a slova dospělých nefungují. Škola má bohaté zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Úspěšně se věnujeme problematice žáků se specifickými vývojovými poruchami a zdravotními problémy. Ve spolupráci s PPP jsou pro tyto žáky vypracovány individuální vzdělávací plány. 3

5 Talentovaným žákům umožňujeme realizovat jejich nadání mimo jiné také účastí v různých soutěžích celostátního i regionálního charakteru. Znalosti svých žáků prověřujeme každoročně také pomocí testů SCIO, jejichž velkou výhodou je srovnání výsledků v rámci všech škol účastnících se testování. Výsledky v testech odpovídají úrovni studijních předpokladů žáků. Pro školu jsou charakteristické školní projekty, které se každoročně opakují a které tvoří tradici školy. (dále viz Příloha č. 1; str. 38) a) Součásti školy: - Základní škola - Školní družina - Školní jídelna b) Vybavení školy: - 4 odborné pracovny cizí jazyky, fyzika, výtvarné činnosti a informační technologie - 13 kmenových učeben - 3 poloodborné učebny (Př, Z, Hv), které jsou zároveň i učebnami kmenovými. Většina tříd je vybavena videem, školní PC jsou propojeny vnitřní počítačovou síti s pevným připojením na internet - 9 interaktivních tabulí (v šesti třídách I. stupně a ve třech II. stupně) - 3 herny školní družiny - Školní dílna, cvičná kuchyňka, žákovská knihovna, keramický ateliér, 1 tělocvična - 2 místnosti pro činnost školního žákovského klubu - Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (z roku 2003) - Škola nemá bezbariérový přístup 1.7 Školská rada: Školská rada byla zřízena zřizovatelem dne usnesením rady MČ Praha 14 ze dne (č. 596/RMČ/2005). V roce 2011 končilo volební období stávajícím členům Školské rady. Usnesením Rady MČ Praha 14 ze dne byli jmenováni dva noví členové Školské rady za zřizovatele. Dne proběhly volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogických pracovníků, ze kterých vzešli další čtyři členové Školské rady. Ve školním roce 2011/2012 se školská rada sešla na 4 řádných schůzích: byly radě předloženy ke schválení, projednání a připomínkování dva dokumenty: upravený klasifikační řád a návrh rozpočtu školy na rok Rada schválila postup a organizaci voleb se sešla rada v novém složení, byl zvolen nový předseda školské rady a byl projednán a schválen Jednací řád Školské rady; byly prodiskutovány změny Školského zákona, zák. č. 472/2011 Sb., člen Rady vznesl dotaz k návrhu rozpočtu, na závěr všichni uvažovali, jak zlepšit komunikaci ŠR s rodiči žáků vedení školy podalo vysvětlení k návrhu rozpočtu a předložilo 4

6 aktualizovanou verzi rozpočtu na rok 2012, bylo navrženo založení občanského sdružení (granty EU), proběhla diskuse o funkčním období ředitelů škol a byla domluvena koordinace na zpracování Koncepčního záměru školy. Pravidla pro hodnocení žáků (klasifikační řád) byla schválena dne a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dne schválení proběhlo elektronickým hlasováním. 2. OBORY VZDĚLÁNÍ 2.1 Obory vzdělání: kód oboru popis oboru počet tříd počet žáků (k ) C/01 Základní škola Vzdělávací programy: vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků (k ) ŠVP ZV Ve všech třídách školy probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále ŠVP ZV). 2.3 Zhodnocení školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV vychází z tradic, možností a materiálního vybavení školy. Preferuje společný komplexní základ, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu. Prioritou je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení. Podporuje jejich aktivitu a tvořivost, samostatné myšlení a svobodné rozhodování, příležitost zažít úspěch bez ohledu na nadání, přičemž klade důraz na žákovu individualitu. Cíle základního vzdělávání naplňujeme prostřednictvím učiva v jednotlivých vyučovacích předmětech. Prostřednictvím povinných předmětů (jsou povinné pro všechny žáky v ročníku) a povinně volitelných předmětů (jsou povinné, ale žáci si vybírají z určité nabídky) realizujeme v ŠVP ZV obsah vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, které vymezuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Na I. stupni jsou všechny disponibilní hodiny použity k posílení povinných předmětů, na II. stupni je k posílení povinných předmětů z této dotace využito 17 hodin. Zbylých 7 hodin z disponibilní časové dotace je použito na výuku volitelných předmětů, které jsou do plánu zařazeny od 7. ročníku. V 9. ročníku již druhým rokem úspěšně vyučujeme zcela nový předmět Finanční gramotnost v rozsahu jedné vyučovací hodiny za týden. Jsme jednou ze 12ti vybraných pražských škol zařazených do projektu Rozumíme penězům v Praze. 5

7 Všechna průřezová témata jsou v ŠVP realizována formou integrace obsahu jejich tematických okruhů do vzdělávacího obsahu některého vyučovacího předmětu. Průřezové téma Mediální výchova je na II. stupni vyučováno ještě v samostatném volitelném předmětu Mediální výchova. Individuální předpoklady každého žáka rozvíjíme nabídkou povinně volitelných předmětů v rámci disponibilních hodin a formou zájmových útvarů. Ve školním roce 2011/2012 si žáci volili z těchto předmětů: Cvičení z matematiky, Informační technologie, Literární seminář, Mediální výchova, Německý jazyk, Společenskovědní seminář a Sportovní hry. Program je koncipován tak, aby v souladu s cíli základního vzdělávání vytvářel co nejlepší předpoklady pro utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Škola dosahuje velmi dobrých studijních výsledků, o čemž svědčí především úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia. Kompetence našich žáků prověřujeme každoročně mimo jiné také pomocí testů SCIO, jejichž velkou výhodou je srovnání výsledků vzdělávání v rámci všech škol účastnících se testování viz také bod 9.2 Aktivity školy (část b) Akce školy - Testování vědomostí a dovedností žáků), str Jazykové vzdělávání a) český jazyk Český jazyk je na I. stupni posílen o 7 hodin a na II. stupni o 3 hodiny z disponibilní dotace. Ve třídách nad 25 žáků je jedna hodina českého jazyka půlena na dvě skupiny. Ve školním roce 2011/2012 probíhala takto výuka v VI. A a v IX. A. V 9. ročníku byl vyučován volitelný předmět Cvičení z českého jazyka. Výuka probíhala hodinu týdně a byla zaměřená na doplnění učiva z českého jazyka. Žáci zájemci z 9. ročníku se účastnili Přípravného kurzu na přijímací zkoušky v rozsahu 1 hodiny týdně, který vedl aprobovaný učitel školy. Žáci cizinci měli možnost navštěvovat hodiny českého jazyka, které probíhaly formou individuálního doučování a byly zaměřeny především na co nejlepší a nejrychlejší ovládnutí češtiny a českých reálií. Každý žák cizinec byl vyučován podle svého individuálního tematického plánu 1 hodinu týdně. b) anglický jazyk Anglický jazyk je zařazen od 3. ročníku a vyučuje se v každém ročníku 3 hodiny týdně. Žáci zájemci z 1. a 2. ročníku navštěvovali anglický jazyk v zájmovém útvaru prostřednictvím jazykové školy Camberwell v rozsahu 1,5 hodiny týdně. Kurzy probíhaly přímo v budově školy. Na podporu rozvoje anglického jazyka pořádá škola pro žáky jednou za dva roky tematický zájezd do Anglie. Ve školním roce 2011/2012 se zájezd nekonal. Kromě žáků se jazykově vzdělávají i naši učitelé. Pro doplnění odborné kvalifikace 6

8 potřebné k výuce anglického jazyka se tři učitelé účastní projektu Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy JARO II, které realizuje MHMP ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií. Studium je tříleté a učitelé mají za sebou již druhý rok. Tento projekt je financován z ESF EU. Další jazykové vzdělávání probíhá podle zájmu a nabídek různých seminářů. Velmi oblíbené jsou jazykové semináře od vzdělávací agentury Descartes. Účastníci těchto seminářů získají nejen osvědčení o absolvování, ale především i spoustu přínosných nápadů k výuce. c) německý jazyk Německý jazyk je vyučován na II. stupni od 7. ročníku jako volitelný předmět Německý jazyk v rozsahu 2 hodin týdně. Německý jazyk vyučuje aprobovaný učitel. Žáci, kteří si tento předmět zvolí, se tedy německému jazyku věnují 3 roky. Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka německého jazyka v 7. a 9. ročníku. d) ruský jazyk Tento školní rok měli žáci možnost docházet na hodiny ruského jazyka, které formou zájmového útvaru v rozsahu 1 hodiny týdně vedla rodilá mluvčí, učitelka školy. Přihlásit se mohli žáci z I. i II. stupně. e) španělský jazyk Prostřednictvím DC Fialka nabízela škola v září 2011 výuku španělského jazyka. O tyto hodiny však nebyl mezi žáky zájem, a proto nebyl kroužek španělštiny otevřen. 3. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3.1 Personální zabezpečení: pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci k fyzické osoby k přepoč. pracovníci učitelé 25 22, ,18 vychovatelé 4 3,25 4 3,25 asistent ped. 1 0,75 1 0,75 nepedagogičtí 11* 10,38* 11* 10,36* celkem 41 36, ,54 * v tom 1 osoba (1 přepočtený pracovník) dlouhodobě v pracovní neschopnosti 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků podle z. č. 563/2004 Sb.: počet (fyz. osoby) k s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace celkem počet % počet % učitelé * 28 vychovatelé

9 *Pro doplnění odborné kvalifikace studuje 2. ročník na vysoké škole obor učitelství pro I. stupeň základní školy jedna učitelka. 3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků k : věk 20 a méně let let let let 61 a více počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46, Odchody pedagogických pracovníků ve školním roce: - během školního roku : 2 - na konci školního roku: 4 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE počet 1. tříd počet zapsaných dětí pro šk.r. 2012/2013 počet přijatých dětí počet odkladů škol. docházky 2 71* 55 8 * v tom 2 žáci zapsáni dodatečně 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Informace o třídách a počtech žáků: a) počet budov, ve kterých se vyučuje: 1 b) počet tříd: 16 I. stupeň II. stupeň celkem k c) počet žáků: I. stupeň II. stupeň celkem k d) průměrný počet žáků: na třídu: I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy 20,70-21,67 21,06 Ø za I. a II. st. běžných tříd 8

10 na učitele (jedná se o přepočtený počet učitelů včetně vedení školy): I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň Ø za I. a II. st. běžné třídy specializ. třídy běžné třídy specializ. třídy běžných tříd 17,79-12,33-15,19 e) žáci učící se cizí jazyk k : žáci učící se cizí jazyk žáci učící se cizí jazyk jako žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět povinně volitelný předmět jako nepovinný předmět I. stupeň II. stupeň II. stupeň I. stupeň II. stupeň AJ NJ f) zaměření tříd (skupin) s rozšířenou výukou: 0 g) počet integrovaných žáků celkem (pouze žáci se zdravotním postižením, u nichž byly SVP zjištěny na základě vyšetření ŠPZ, a jsou integrováni v běžných třídách): 29 z toho postižení: VPU VPCH mentální tělesné zrakové sluchové vady řeči více vad autismus Prospěch žáků: Prospěch 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % Klasifikováni I. st , ,52 II. st , Nehodnoceni I. st. 2 0,97 1 0,48 II. st. 3 2, Prospěli 1. pololetí počet žáků 1. pololetí % 2. pololetí počet žáků 2. pololetí % I. st z toho s vyznam , ,16 II. st , ,92 z toho s vyznam , ,57 Neprospěli I. st II. st. 5 3,88 4 3,08 celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí I. stupeň 1,25 1,28 II. stupeň 1,73 1,84 Celkem 1,51 1,58 9

11 5.3 Chování žáků: a) klasifikace chování: chování 1. pololetí 2. pololetí žáci % žáci % velmi dobré , ,20 uspokojivé 8 2,39 3 0,9 neuspokojivé ,9 b) zameškané hodiny: zameškané hodiny neomluvené šk. rok 2010/2011 počet hodin šk. rok 2010/2011 počet žáků šk. rok 2011/2012 počet hodin I. stupeň II. stupeň celkem Žáci podle trvalého pobytu: a) podle krajů: šk. rok 2011/2012 počet žáků kraj: počet žáků: Praha 317 z toho Praha ze spádové oblasti 168 ostatní ČR 14 mimo území ČR 6 Celkem mimo spádovou oblast školy: 169 (tj. 50,15 %) b) s trvalým pobytem v jiném kraji: k r a j kraj Jihočeský Karlovarský Vysočina Liberecký Moravskoslezský počet žáků celkem z toho nově přijatí Vzdělávání cizinců a příslušníků národ. menšin: a) žáci podle státního občanství k : stát počet žáků stát počet žáků Arménie 1 Rusko 1 Bulharsko 1 Slovensko 2 Česká republika 318 Ukrajina 6 Čína 2 Vietnam 5 Moldávie 1 Středočeský Ústecký Celkem 10

12 b) integrace a další začleňování dětí cizinců: Z celkového počtu žáků měla škola ke jen 16 žáků cizinců ze zemí mimo EU (tj. 4,75 %). Jejich začleňování do života třídy, školy a českého prostředí probíhá bez větších problémů. Žáci přicházejí do školy s různou znalostí nejen českého jazyka, ale i českých reálií. Velmi důležitou roli hraje to, zda cizinci spojují svůj další život s Českou republikou a chtějí zde zůstat. Pro tyto děti bývá adaptace na naše prostředí obvykle bezproblémová, protože je k tomu vede rodina a jejich okolí. Naopak u těch, kteří berou Českou republiku jako tranzitní zemi či se chtějí vrátit do své vlasti, bývá adaptace, resp. ochota začlenit se složitější. Zaměřili jsme se proto především na co nejlepší a nejrychlejší ovládnutí češtiny a českých reálií formou individuální doučování českého jazyka, které se nám v průběhu let osvědčilo nejvíce. Cesta individuálního doučování se jeví jako efektivní, budeme k ní tedy přistupovat vždy, když to bude potřeba. Pokud přichází do školy žák s minimální znalostí českého jazyka, doučujeme především základní znalosti českého jazyka. V případě žáků se slušnou znalostí češtiny přistupujeme k doučování mezer ve vědomostech ostatních předmětů, které se mohly rozdílností kultur vyskytnout. V některých případech jsme zaznamenali velké úspěchy, protože pro některé žáky cizince je vzdělání na prvním místě a jejich snaha o úspěch a vzdělání bývá často viditelnější než u českých žáků. Širší horizonty poznání života v ČR jsme žákům cizincům poskytli mimo jiné prostřednictvím vlastivědného a turistického kroužku, kam docházeli i čeští žáci. Obě skupiny dětí se tak vedle objevování krás Česka učily i nekonfliktnímu společnému soužití a vzájemnému porozumění. Žáci si velmi oblíbili zejména sobotní polodenní nebo celodenní akce. Úspěšnost celé integrace závisí i na aktivním přístupu a spolupráci rodičů. Více spolupracují rodiče žáků cizinců z I. stupně. Větší zapojení některých rodičů žáků cizinců, především z vietnamské a čínské komunity, se nám dlouhodobě nedaří, neboť tito zákonní zástupci nebývají ochotní ke změně svých zvyklostí a očekávání. Proto jsme od ledna 2012 začali intenzivně připravovat kurz češtiny pro rodiče; tento projekt spustíme v říjnu Na podporu integrace dětí cizinců jsme se v roce 2011 již potřetí a v roce 2012 počtvrté zapojili do emergentního projektu MV ČR Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14. V rámci projektu dokončili v červnu 2012 čtyři pedagogové Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Praze; máme tedy již 6 pedagogů s tímto vzděláním. (Závěrečná zpráva o realizaci tohoto projektu viz Příloha č. 25, str. 73). Na podzim roku 2011 jsme se také zapojili do projektu MŠMT ČR Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků cizinců z třetích zemí za rok 2011 S problémy jiných kultur se žáci setkávají ve většině tříd zcela běžně.ve školním roce 2011/2012 byl s výjimkou dvou tříd žák cizinec v každé třídě. Z našich zkušeností vyplývá, že v současné době bývá integrace žáků cizinců zbytečně brána jako problém, 11

13 neboť současná generace bere spolužáka s cizí země jako zcela běžného spolužáka a většinou nevěnuje tomuto jevu žádnou zvýšenou pozornost. c) vzdělávání příslušníků národnostních menšin: Škola nemá žáky národnostních menšin. Ve školním roce 2011/2012 navštěvovali školu pouze dva žáci, kteří se hlásili k romské národnosti. Jejich vzdělávání probíhalo stejně jako u dětí z majoritní skupiny. 5.6 Výsledky přijímacího řízení: a) na víceletá gymnázia přijato: 12 z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 7 2 soukromá gymnázia 3 - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (s maturitní zkouškou) z devátých ročníků přijato: 16 krajské SŠ církevní SŠ gymnázia 1 - obchodní a podnikatelské zaměření 6 - zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 2 - střední průmyslové školy a technické školy 6 - zdravotnické a sociální zaměření - - umělecké zaměření 1 - pedagogické školy - - celkem přijato 16 (61,54%) 0 c) na soukromé školy přijato: 5 soukromé SŠ gymnázia - obchodní a podnikatelské zaměření - zaměření na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 1 střední průmyslové školy a technické školy - zdravotnické a sociální zaměření - umělecké zaměření 4 pedagogické školy - celkem přijato 5 (19,23%) d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 6 z devátých ročníků z nižších ročníků 5 (19,23 %) 1 Pozn.: Všichni žáci devátých ročníků byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 12

14 e) do tříd s rozšířenou výukou z pátého ročníku přijato: Počet žáků, kteří ukončili školní docházku a odešli ze školy: 28 - v devátém ročníku: 27 (z toho 1 žák plnil docházku zvláštním způsobem a bude střední školu studovat v zahraničí) - v osmém ročníku: Vzdělávání žáků se speciálními vzděl. potřebami: Výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou individuální integrace do běžných tříd. Mezi zdravotně postižené zařazen: 1 Mezi zdravotně znevýhodněné zařazeno: 28 Mezi žáky s různými typy SVP zařazeno: 42 Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) vzděláváno: 22 Podle upraveného vzdělávacího plánu (VP) vzděláváno: 6 žáků Individuální vzdělávací plán se vytváří pravidelně na podkladě odborného posudku a za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC) z PPP Praha 3 a 9, jmenovitě Mgr. Irenou Jouve a Mgr. Olgou Sklenářovou. Z hodnocení plnění IVP a upravených VP vyplývá, že ze strany školy bylo individuálně přistupováno ke specifickým potřebám těchto žáků. Jako efektivní nástroj pro pomoc těmto dětem se jeví individuální přístup ke studijním možnostem dítěte. V každodenní práci jsme preferovali prověřování učiva vhodnou odpovídající formou (možnost opravy neúspěchu, individuální zadávání úkolů, eliminace časového stresu, správné rozvržení množství učiva s preferencí učiva základního). Při ústním ověřování znalostí jsme hodnotili spíše celkovou sumu vědomostí, než preciznost jejich vyjádření. Při práci dětí zohledňujeme kvalitu grafického projevu, hyperaktivitu dětí a např. průběh koncentrace pozornosti. Pro žáky naší školy je vhodné zohledňování formy a v případě potřeby i obsahu učiva. Velmi se osvědčuje spolupráce s rodinou, ale ne ve všech případech rodiče svým dětem správně a dostatečně pomáhají. To se zároveň s nezájmem některých dětí bohužel odrazilo i ve slabých studijních výsledcích, které následně neodpovídají reálným možnostem dítěte. K pravidelnému vyhodnocování IVP za pomoci poradenského psychologa došlo v průběhu února a března Třídní učitelé IVP pravidelně evaluují a výchovnému poradci dají výsledky k dispozici do konce školního roku. O slovní hodnocení výsledků studia dle IVP v tomto školním roce nikdo ze zákonných zástupců nezažádal. Vzhledem k počtu žáků s SPU pracovaly na škole dva dyslektické kroužky, vedené proškoleným pedagogem. V první skupině byli žáci 2. a 3. tříd a docházelo do něj 7 žáků. Ve druhé skupině se scházelo 6 žáků 4. a 5. tříd. V rámci reedukace byly napravovány především specifické chyby v gramatice, žáci např. zdokonalovali čtení a jazykové problémy formou hlavolamů. Byla využívána interaktivní tabule a PC učebna s programy vhodnými pro žáky s SPU. Nápravě specifických poruch učení věnuje škola velkou pozornost. 13

15 Asistent pedagoga byl v rámci integrace přidělen po celý školní rok jednomu žákovi 6. třídy. V červnu 2012 byla pro MHMP odeslána Zpráva ze schůzek integračního týmu ( , , a ) 5.9 Přeřazení do speciálního školství: 0 Ve školním roce 2011/2012 nikdo ze žáků do speciálního školství nepřešel Péče o nadané žáky: Na základě doporučení jednotlivých pedagogů jsme vytipovali 19 studijně nadprůměrných žáků (z toho na prvním stupni 5 žáků) a 9 nadaných (z toho 3 na prvním stupni) v oborech sport, tanec, zpěv a matematika. Těmto žákům věnujeme zvýšenou pozornost a výraznou podporu, aby i v běžné výuce mohli rozvíjet své nadání. Naše úsilí je poté korunováno úspěchy těchto žáků v řadě soutěží a olympiádách. Dvěma žákům reprezentantům ČR ve sportovní gymnastice (v žákovských kategoriích) byl z důvodu sportovní přípravy upraven studijní plán a docházka do školy Účast žáků v soutěžích: a) soutěže vyhlašované MŠMT: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků umístění školní kolo obvodní kolo v obvodním kole Olympiáda D 8., místo Olympiáda M místo Kategorie Z Kategorie Z Kategorie Z Pythagoriáda místo místo Klokan Cvrček/ 2., 3. r 70 Klokánek/ 4., 5. r 68 Benjamin/ 6., 7. r 58 Kadet/ 8., 9. r 47 b) ostatní soutěže: PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků Celorepublikové kolo Logická olympiáda (Menza ČR) 4., účast 2 žáci 14

16 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Název soutěže ročník počet žáků obvodní kolo umístění v obvodním kole DDM Praha 9 Přespolní běh místo jednotlivci Stolní tenis místo, 2 x 3. místo Volejbal 8., místo Malá kopaná 5., místo Malá kopaná 7., místo Florbal Cup Vybíjená 4., Pohár starosty Dětské plavecké závody místo družstvo 3x 2. místo jednotlivci 1. místo jednotlivci Putovní pohár Stolní tenis 6., , 2.místo družstva 2., 3.místo jednotlivci Donalds Cup 4., Plavecko-běžecký pohár Prahy 6 (krajské kolo) 1. místo UMĚLECKÉ SOUTĚŽE (výtvarné) Název soutěže ročník počet žáků obvodní kolo umístění v obvodním kole MČ Praha 14 Já a můj obvod II. stupeň 2 1. místo Divadlo očima dětí I. stupeň 3 ocenění c) školní soutěže Sportovní soutěže Turnaj ve volejbalu (7. 9.roč.) Turnaj v přehazované (5. 6.roč.) Umělecké soutěže Poetické setkání 5.12 Výjezdy žáků mimo objekt školy: počet výjezdů počet žáků lyžařské kurzy 1 30 školy v přírodě relaxačně poznávací pobyty 2 39 výjezd školního parlamentu 1* 20 stmelovací výjezd 2* 38 * výjezdy spolufinancované z grantů poskytnutých škole z rozpočtu MHMP Lyžařský výcvikový kurz: třída termín roč Jedlová, 30 žáků Deštné v Orlických horách 4 dospělí (viz Příloha č. 2, str. 41) 15

17 Škola v přírodě: třída termín I.stupeň RS Poslův mlýn, 142 žáků Doksy 8 dospělých (viz Příloha č. 3, str. 42) Relaxačně poznávací pobyty: třída termín ŠD Putování Prahou 26 žáků (spaní ve škole, výměnný pobyt 2 dospělí se ŠD Dolní Dvořiště) VIII. B táborové chatky 13 žáků Častoboř 1 dospělý Výjezd třídního parlamentu: třída termín ročník hotel Brejlovec 20 žáků Týnec nad Sázavou 2 dospělí Stmelovací výjezdy: třída termín VI. A hotel Brejlove 23 žáků VIII. A Týnec nad Sázavou 15 žáků (viz Příloha č. 4, str. 43) 4 dospělí 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ - Minimální preventivní program pro školní rok 2011/ Plán prevence na školní rok 2011/2012 (viz Příloha č. 5, str. 44); Hodnocení plánu prevence viz Příloha č. 6, str Účast v Dlouhodobém programu prevence sociálně patologických jevů MČ Praha 14 realizovaný o.s. PROSPE; (hodnocení spolupráce viz Příloha č. 7, str. 47) - Přednášky pro žáky - Víkendové pobyty stmelovací aktivity - Volnočasové aktivity žáků viz bod 8.3 (školní zájmová činnost) - Samospráva žáků viz bod 9.2 (školní parlament) - Školní časopis Kachlíkárna viz bod 9.2 (školní parlament) - Adopce na dálku a sponzorování zvířat v pražské ZOO viz bod 9.2 Akce školy - Celostátní projekt ŠIK - Spolupráce s Úřadem městské části Praha 14 odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9, - Spolupráce s Městskou policií oddělení pro mládež Praha 9 - Spolupráce s Preventivním oddělením Policie ČR, Kongresová 4, Praha 4 - Spolupráce s Policií ČR, oddělení III, Praha 9 - Spolupráce s dalšími odborníky: Odborná péče o žáky je komplexní a týmová záležitost. Využíváme proto dalších specializovaných pracovišť a institucí, popř. expertů: KLÍČ preventivní zařízení, Čakovická 51, Praha 9 16

18 TRIANGL preventivní zařízení, Modřínová 1, Praha 8 o.s. AUDENDO, Libčická 399, Praha 8 Speciálně pedagogické centrum pro žáky s poruchami řeči, Libčická 399, Praha 8 Dětská psychiatrická ambulance, Kytlická ul, Praha 9 DC Paprsek, Šestajovická ul. Praha 9 Všechna uvedená pracoviště pomáhají naplňovat úkoly primární prevence na škole. K veškerým aktivitám s jednotlivými dětmi musejí dát rodiče informovaný souhlas. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ a) průběžné vzdělávání: 39 Jednodenní kurzy a semináře škola (agentura) název semináře termín konání účast Eduwork Třídnické hodiny říjen 17 učitelů RAABE Tipy pro úspěšné vedení školy říjen 2 vedení školy Tandem Podzimní hrátky s hudbou říjen 2 učitelky Spol. pro kvalitu školy Diagnostika stavu znalostí říjen zást. ředitelky Descartes TV a svalové napětí listopad 1 učitelka Descartes ČJ s humorem (I., II.část) listopad 1 učitelka Descartes Asertivita s vlídnou tváří prosinec 1 učitelka Descartes Vv kreslení pravou hemisférou prosinec 1 učitelka HYL, s.r.o. Dyslexie, dysortografie prakticky prosinec 1 učitelka SŠSMB Spisová služba leden ředitelka Vzdělávací institut Motivace ve výuce Nj únor 1 učitel PPP Právo ve škole únor 1 učitelka Akademie moder.vzd. Matematické prostředí (FRAUS) březen 2 učitelky OŠ MHMP Správní řád březen ředitelka PAU Kurz pro ved.pracovníky březen zást. ředitelky FRAUS Výuka češtiny trochu jinak duben 3 učitelky Akademie moder.vzd. Matematické prostředí (FRAUS) duben 1 učitelka Vícedenní semináře škola (agentura) název semináře termín konání účast Jazykový institut Kurz Aj září březen 1 učitel b) vzdělávání k rozšíření odborné kvalifikace: 7 škola (agentura) název programu termín konání účast AISIS Kladno Rozumíme penězům 4/2011 3/ učitelé ÚJOP UK Výuka češtiny jako cizího jazyka 9/2011 6/ učitelů c) Vzdělávání k doplnění odborné kvalifikace: 4 škola (agentura) studijní program obor rok studia/ účast Ped F UJEP Učitelství pro ZŠ Učitelství pro I. stupeň 2/ 1 učitelka JASPEX JARO II Anglický jazyk 2/ 3 učitelé 17

19 8. ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 8.1 Školní družina: Ve školním roce 2011/2012 docházelo do čtyř oddělení školní družiny 130 žáků z tříd. Školní družina pracovala podle ročního plánu, který vychází ze Školního výchovného programu pro školní družinu. Prostřednictvím tematických týdnů byla práce zaměřena především na dodržování zásad bezpečnosti, na společenskou výchovu a výchovu k sebeobslužnosti. Základní oblasti výchovného programu byly vhodně doplňovány a obohacovány dalšími činnostmi. Jednalo se např. o akce: - Celodružinové soutěže - Exkurze, výlety - Návštěvy zoologické zahrady a místní knihovny, muzeí, divadla a kina - Solná jeskyně ISIS - Sběr starého papíru - Víkendové vycházky a pobyty Přehled činnosti školní družiny viz Příloha č. 8, str Školní klub: Školní klub se nachází ve dvou přízemních místnostech školy se samostatným vchodem ze hřiště. Formou nepravidelné docházky slouží zájemcům z řad žáků II. stupně a pátých tříd v době polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Je tedy v provozu pondělí, úterý a čtvrtek. Pedagogický dozor ve školním klubu zajišťují pedagogové školy dle ročního rozpisu služeb. Školní klub nabízí žákům dva počítače, řadu společenských her, stolní fotbálek i část fondu školní knihovny. Žáci klub využívají především v době nepříznivého počasí, kdy nechtějí na odpolední vyučování čekat venku. V této době je navštěvován poměrně hojně, v době hezkého počasí je docházka menší. 8.3 Školní zájmová činnost: a) kroužky organizované školou: 13 zájmový útvar počet oddělení pro žáky Cvičení z ČJ 1 9. třídy Dramatický kroužek roč. Dyslektický kroužek roč. Keramika roč. Historicko-turistický kroužek roč. Míčové hry 1 ŠD Přípravka z matematiky 1 5. třídy Přípravný kurz z M k přijímacím zkouškám 1 9. třídy ŠSK volejbal roč. Vlastivědný kroužek roč. Výtvarný kroužek roč. 18

20 b) kroužky organizované jinými subjekty: 10 zájmový útvar subjekt počet oddělení pro žáky Angličtina JŠ Cambervell 2 1. a 2. roč. Aerobik DC Fialka roč. Florbal DC Fialka 2 I. a II. st. Míčové hry DC Fialka roč. Judo a sebeobrana Judo Vaněk roč. Pozemní hokej Hrazdíra roč. Cvičení Sokol Hloubětín roč. Šachy Černoušek roč. 8.4 Školní stravování: - kapacita jídelny: počet míst u stolů: 80 - počet jídelen ZŠ: 1 - počet výdejen ZŠ: 0 - počty stravovaných žáků celkem (podle stavu k ): 326 z toho: žáků I. stupně 196 žáků II. stupně počet ostatních pravidelně se stravujících 116 z toho zaměstnanci školy: Poradenské služby školy: Poradenské služby na škole zajišťuje školní poradenské pracoviště. V letošním školním roce pracovalo ve složení: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog a zástupce ředitele. Schůzky se pravidelně konaly před pedagogickou radou a průběžně dle aktuálních potřeb. a) výchovné poradenství: Výchovný poradce: - sestavuje Strategii výchovného poradenství (viz Příloha č. 9, str. 50) - provádí pedagogickou diagnostiku - připravuje podklady pro IVP žáků - je přítomen při výchovných komisích a ostatních závažných jednání s rodiči připravuje podklady, vypracovává zápis - konzultuje s vyučujícími problematiku výuky i chování žáků - poskytuje individuální konzultace žákům i rodičům při řešení výchovných i vzdělávacích problémů - spolupracuje s PPP, s orgány státní správy a dalšími institucemi a odborníky při řešení výchovných problémů na škole - provádí poradenství při volbě povolání - provádí náslechy ve třídách se žáky se SPU následně konzultuje s vyučujícími - vede školní parlament Výchovná jednání s rodiči v tomto školním roce celkem (s 17 žáky 3. 9.ročníků): 21 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více