VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva Převzetí Vozidla 2.1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease Tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vozidel (dále jen VOP ) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen NS ), která je uzavřena dle ustanovení 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ), a to mezi společností A. Charouz, s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 990 (dále jen Pronajímatel ) a nájemcem uvedeným v NS (dále jen Nájemce ). Na základě NS je nájemci pronajímáno k dočasnému užívání Vozidlo specifikované v NS. Veškeré názvy s velkými počátečními písmeny mají stejný význam jako v NS. 1. Nájemní smlouva 1.1. NS se uzavírá na dobu určitou, v délce 48 měsíců, počínaje dnem předání Vozidla nájemci s tím, že za den předání Vozidla se považuje den uvedený v předávacím protokolu. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s možnou časovou prodlevou (v délce až několika měsíců) mezi uzavřením NS a předáním Vozidla a zavazuje se Vozidlo převzít za těchto podmínek Maximální projezd Vozidla je stanoven na km měsíčně. Tento projezd se bude zjišťovat průběžně jedenkrát ročně při pravidelné servisní prohlídce Vozidla. V případě zjištění nadlimitních kilometrů si Pronajímatel vyhrazuje právo rekalkulovat výši Nájemného na další období. Případné nadlimitní najeté kilometry při ukončení pronájmu budou předmětem konečného vyúčtování pronájmu Vozidla. Sazba na nadlimitní najeté kilometry se stanovuje částkou Kč 1,20 Kč vč. DPH / km. V případě požadavku Nájemce, který bude uplatněn před uzavřením NS, na vyšší kilometrový projezd, bude tento zakalkulován do ceny Nájemného NS zaniká (i) písemnou dohodou Pronajímatele a Nájemce, (ii) uplynutím sjednané Doby nájmu, (iii) písemnou výpovědí Pronajímatele, (iv) písemnou výpovědí Nájemce, (v) zaplacením odstupného (vi) z důvodů uvedených dále v tomto odstavci. Po ukončení NS je Nájemce povinen Vozidlo předat pověřenému pracovníkovi Pronajímatele nejpozději v den ukončení NS. V případě trvalého vyřazení Vozidla z provozu v důsledku totální škody na Vozidle zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o trvalém vyřazení Vozidla z provozu a osvědčení pojišťovny o vzniku a rozsahu pojistné události, a v případě odcizení Vozidla zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o uznání nároku na pojistné plnění. Až do doby převzetí Vozidla Pronajímatelem odpovídá Nájemce v plném rozsahu za případnou škodu na Vozidle V případě prodlení Nájemce s vrácením Vozidla Pronajímateli je Nájemce až do dne vrácení Vozidla Pronajímateli povinen platit Pronajímateli Nájemné ve výši sjednané v NS včetně všech dalších poplatků V případě ztráty, zničení nebo odcizení Vozidla je Nájemce povinen platit Nájemné, vč. všech dalších poplatků, až do doby ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení Vozidla Pronajímateli, resp. do doby, kdy se o takovéto ztrátě, zničení nebo odcizení Vozidla Pronajímatel prokazatelně dozví jiným způsobem Nájemce má možnost nejdříve po uplynutí prvních 12 měsíců Doby nájmu Vozidla nebo kdykoli po ukončení NS písemně požádat Pronajímatele o odkoupení Vozidla za jeho zůstatkovou hodnotu, která bude stanovena výpočtem dle skutečného stavu Vozidla v okamžiku ukončení NS. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v dobrém technickém stavu, se všemi doklady, jsou-li potřebné k jeho provozu, v čase a místě uvedeném v NS. Vozidlo

2 je vybaveno povinnou výbavou dle platných právních předpisů České republiky a vyhledávacím zařízením pro případ odcizení Vozidla. Veškerá případná poškození (závady, nedostatky, škrábance apod.) Vozidla, příp. jiné připomínky, musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v předávacím protokolu, potvrzeném při převzetí a při vrácení vozidla (dále jen PP ). Nájemce je povinen převzetí Vozidla potvrdit svým podpisem v PP. Za jakékoliv poškození Vozidla, které nebude uvedeno v PP, odpovídá Nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození Vozidla. 3. Podmínky užívání Vozidla 3.1. Vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby, které mají potřebné řidičské oprávnění. Nájemce je povinen Vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích, k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce Vozidla Nájemce je povinen pečovat o to, aby na Vozidle nevznikla škoda, a dodržovat všechny pokyny o provozu Vozidla uvedené v manuálu výrobce Vozidla, jakož i podmínky a instrukce Pronajímatele, jinak odpovídá za veškerou škodu způsobenou nedodržením jakéhokoliv pokynu, podmínky či instrukce. Nájemce je povinen zabezpečit Vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a Vozidlo uzamknout. Porušení kterékoli z těchto povinností je považováno za podstatné porušení NS. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu Pronajímatele informovat o nutnosti provedení pravidelné servisní prohlídky a přistavit Vozidlo k jejímu provedení do provozovny Pronajímatele Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli poškození nebo ztrátu jakékoli části dokumentace k Vozidlu, klíčů od Vozidla, dálkového ovládání, RZ (SPZ) apod. Pronajímatel zajistí výměnu nebo dodání výše uvedených předmětů na náklady Nájemce Nájemce nesmí Vozidlo prodat, zastavit, ani darovat, dále nesmí pronajmout Vozidlo třetí osobě, zúčastňovat se s Vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat Vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat Vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, jezdit s Vozidlem v terénu, neodpovídajícím technické konstrukci Vozidla a provádět na Vozidle jakékoli změny a úpravy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je Pronajímatel oprávněn požadovat, aby Nájemce provedené úpravy a změny bez zbytečného odkladu odstranil. Nebude-li možné provedené úpravy či změny odstranit, je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu a náklady vynaložené Pronajímatelem na uvedení Vozidla do původního stavu Nájemce nesmí řídit Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a/nebo přenechat Vozidlo k takové osobě k řízení Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k Vozidlu za účelem kontroly, zda je Nájemce užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami NS. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli umožnit v termínu předem písemně sděleném Nájemci Pronajímatelem Porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto bodu 3. VOP je považováno za podstatné porušení NS a Nájemce v takovém případě odpovídá za Vozidlo a všechny způsobené škody v plném rozsahu bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí V případě, že Nájemce bude užívat Vozidlo v zahraničí, je povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání Vozidla v zahraničí, zaplatit příslušné poplatky (dálniční známky apod.) a dodržovat platné právní předpisy té země, v níž

3 Vozidlo užívá. Nájemce odpovídá Pronajímateli též za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že Vozidlo bude v zahraničí Nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen na vlastní náklady podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění Vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané Nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody a náklady vzniklé Pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením Vozidla, jakož i odtahem a parkováním v cizině a jeho navrácením v ČR. Pravidla obsažená v tomto odstavci platí i pro případ odtažení vozidla v ČR nebo v zahraničí Odstavce 3.1 až 3.8 platí shodně i pro používání náhradního vozidla, poskytnutého Pronajímatelem na základě smlouvy o nájmu náhradního vozidla. 4. Obměna Vozidla 4.1 Nájemce má možnost nejdříve po uplynutí prvních 12 měsíců Doby nájmu zažádat písemně Pronajímatele o obměnu Vozidla za jiné vozidlo. V případě souhlasu Pronajímatel vyzve Nájemce k vrácení Vozidla. Vrácení Vozidla se řídí ustanovení článku 5. VOP. 5. Vrácení Vozidla 5.1. V případě, že Nájemce nevyužije nabídku Pronajímatele na odkup Vozidla za stanovenou zůstatkovou hodnotu, je Nájemce povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, v době a místě uvedeném v NS a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení Nebude-li veškeré příslušenství vráceno společně s Vozidlem, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat peněžní náhradu odpovídající ceně pořízení nového příslušenství a současně též smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti Vozidlo musí být předáno k tomu určenému zaměstnanci Pronajímatele nebo třetí osobě určené Pronajímatelem. Nájemce odpovídá za Vozidlo až do okamžiku, kdy si Pronajímatel Vozidlo fyzicky převezme a tuto skutečnost potvrdí Nájemci svým podpisem PP; od tohoto okamžiku se Vozidlo považuje za řádně vrácené Při předání Vozidla Pronajímateli provedou všechny strany pečlivou kontrolu stavu předaného Vozidla, zejména stavu ujetých kilometrů a škod na Vozidlech a chybějících dílů, komponent, sad klíčů a dokladů, za něž odpovídá Nájemce. Všechna zjištění budou uvedena v PP, který bude vypracován ve dvojím vyhotovení. Nájemce má povinnost zaznamenat do PP veškeré opravy prováděné na Vozidle po dobu používání, přesahující celkem částku Kč bez DPH. Dále musí Nájemce zaznamenat takové opravy, kdy byla provedena oprava skeletu karoserie Vozidla vyžadující použití rovnací stolice, když došlo k poškození některých uzlových bodů karosérie. Pronajímatel má právo na dodatečnou kontrolu podvozku ve své provozovně. Pokud zjistí poškození, které nemohlo být zjištěno na Vozidle při předání, oznámí toto neprodleně Nájemci a poškození se zapíše dodatečně do PP. Dodatečné zjištění je možné do 24 hodin od původního předání Vozidla. V případě zjištění nájezdu nadlimitních kilometrů se Nájemce zavazuje uhradit zjištěné nadlimitní kilometry sazbou dle čl. 1.1 těchto VOP Zjistí-li výše uvedená kontrola nadměrné opotřebení nebo poškození Vozidla, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli celou částku odpovídající nákladům na přiměřenou opravu Vozidla. Pronajímatel a Nájemce se dohodli, že pro účely NS se bude opotřebení Vozidla posuzovat podle Předpisu vrácení vozidel. Předpis vrácení vozidel tvoří přílohu NS. Obecně však platí, že se běžným opotřebením rozumí odřené disky a poklice kol, odřeniny na náraznících a plastech (zejména na jejich hranách), opotřebení laku karoserie způsobené častým mytím Vozidla na mycí lince, zašlapané koberce, poškození skel do takové míry, že je možné provést opravu a které nezabraňuje ve výhledu řidiče, přičemž

4 takovéto poškození skel nesmí nijak ovlivnit technickou způsobilost předmětného Vozidla posuzovanou při technické prohlídce, přiměřené opotřebení všech pěti kol a pneumatik a drobné oděrky karoserie způsobené běžným provozem Vozidla, přičemž náklady na opravu všech těchto poškození jednoho Vozidla nepřevýší v souhrnu částku 2.000,-Kč bez DPH na náhradní díly nebo materiál plus 4 hodiny dílenských prací dle ceníku Pronajímatele Zjištěný stav se zapíše do PP (zejména uvede veškerá poškození, která nebyla uvedena v PP při převzetí Vozidla Nájemcem) Odmítnutí podpisu PP nezbavuje Nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná poškození Vozidla, přičemž je povinen uhradit Pronajímateli vzniklou škodu na Vozidle a dále administrativní poplatek na krytí zvýšených administrativních úkonů ve výši ,- Kč. Pronajímatel má nárok náhradu i všech skrytých poškození Vozidla (např. poškození podvozku, špatné palivo v nádrži, poškození motoru), která nemohla být zjištěna při kontrole stavu Vozidla, tj. i ta, která nebudou uvedena v PP při vrácení Vozidla Nájemcem, vznikla-li zaviněním Nájemce Pokud Nájemce vrátí Vozidlo v znečištěném stavu, který znemožňuje řádnou kontrolu stavu Vozidla, uvede se tato skutečnost v PP a Pronajímatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození Vozidla, která budou zjištěna až po umytí Vozidla, tj. i ta která nebudou uvedena v PP při vrácení Vozidla Nájemcem, a to včetně nákladů na umytí Vozidla V případě polepů, umístěných vně i uvnitř Vozidla je Nájemce po skončení Doby nájmu povinen tyto odstranit na své náklady, aniž by došlo k poškození Vozidla Povinnost platit Nájemné ve výši sjednané v NS a odpovědnost Nájemce za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku poškození, ztráty, zničení či odcizení Vozidla trvá až do chvíle, kdy Pronajímatel může s takovým Vozidlem opětovně nakládat. 6. Nájemné a poplatky 6.1. Nájemné obsahuje veškeré daně a poplatky, potřebné k provozu Vozidla: silniční daň a poplatek za autorádio), zákonné pojištění Vozidla, havarijní pojištění včetně připojištění čelního skla, veškeré servisní náklady po dobu pronájmu Vozidla, poskytnutí náhradního vozidla po dobu servisních služeb, zimní a letní pneumatiky včetně přezutí a uskladnění po celou Dobu nájmu, dálniční známku pro ČR pro každý rok Doby nájmu, asistenční služby na území EU (rozsah asistenčních služeb je uveden v dokumentaci k Vozidlu) a stanovuje se vždy na konkrétní model Vozidla Nájemce se zavazuje platit Nájemné včetně náhrady případné škody, řádně a včas. Smluvní strany sjednávají, že termín splatnosti a způsob úhrady všech plateb dle této NS je uveden v NS Kauce, kterou je povinen Nájemce složit u Pronajímatele při podpisu NS, je uvedeno v NS. Zúčtování této Kauce bude provedeno po skončení Doby nájmu a vrácení Vozidla Pronajímateli Nájemce podpisem NS souhlasí s vyúčtováním Nájemného, náhrady jakékoliv škody na Vozidle nekryté pojištěním, spoluúčasti za poškození Vozidla anebo jakýchkoliv dalších poplatků spojených s nájmem Vozidla, tj. jeho odtahem a parkováním a pokutami za dopravní přestupky a jejich jednostranným započtením Pronajímatelem na Kauci Nájemce souhlasí s tím, aby Pronajímatel jednostranně změnil výši Nájemného v případě, že dojde ke vzniku nových či změně stávajících nákladů na straně Pronajímatele, zejména výše pojistného, silniční daně, poplatků souvisejících s rádiem či TV a dalších případných odvodů, daní, poplatků a jiných obdobných nákladů. V případě prodlení s úhradou plateb Nájemného a dalších poplatků spojených s užíváním Vozidla, vč. náhrady škody, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. Pronajímatel je vedle úroků z prodlení oprávněn požadovat po Nájemci náhradu škody vzniklou prodlením Nájemce s úhradou Nájemného,

5 čímž se vylučuje aplikace ustanovení 1971 OZ. 7. Opravy a údržba 7.1. Běžné opravy, údržbu Vozidla, jakož i pravidelné servisní prohlídky Vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad Pronajímatel výhradně v provozovnách Pronajímatele, jejichž seznam je uveden na internetové adrese Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit seznam provozoven. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, servisní prohlídky Vozidla a strpět omezení v užívání Vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce je dále povinen přistavit Pronajímateli Vozidlo v případě, že je splněna kilometrová nebo časová podmínka Vozidla pro předepsanou servisní prohlídku, přičemž interval servisních prohlídek je uveden v dokumentaci k vozidlu. Současně je Nájemce povinen přistavit Pronajímateli Vozidlo před uplynutím doby platnosti technické kontroly (STK), která je vyznačena nálepkou na zadní RZ Vozidla. Nájemce má povinnost, nedohodne-li se s Pronajímatelem jinak, kontaktovat provozovnu Pronajímatele, kde si Vozidlo převzal, a ve spolupráci s touto provozovnou zajistit výměnu zimních pneumatik nejpozději v termínech stanovených platnými právními předpisy. Taková výměna je provedena na náklady Pronajímatele. Nájemce však nemá nárok na náhradu žádných svých nákladů spojených s výměnou pneumatik (např. čas, PHM apod.) Nesplnění uvedených povinností je považováno za zvlášť hrubé porušení NS Nájemce má právo na to, aby mu po dobu takové opravy nebo údržby bylo Pronajímatelem poskytnuto náhradní vozidlo stejné nebo nižší kategorie. Náklady spojené s opravou Vozidla nese Pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla nebo užíváním Vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek NS Nájemcem nebo osobami, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu Nájemce a dále Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škodu, která Pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na Vozidle projeví v Době nájmu a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Vozidlo pro vady. 8. Odpovědnost za škodu, pojistné krytí osob 8.1. Pronajímatel zabezpečuje pojistné krytí vozidla v rozsahu a za podmínek uvedených v NS. Za jakoukoliv škodu způsobenou na Vozidle nebo škodu způsobenou v souvislosti s užíváním Vozidla, která není nebo nebude hrazena z tohoto pojištění, včetně spoluúčasti Pronajímatele, odpovídá Pronajímateli Nájemce v plném rozsahu, a to do doby, než si Pronajímatel Vozidlo převezme zpět, a zavazuje se ji Pronajímateli uhradit V případě škody zaviněné Nájemcem je Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci za komplex služeb a úkonů spojených s administrativním vyřízením škodní události poplatek ve výši 1.500,- Kč vč. DPH Náhradu škody způsobenou na Vozidle, která nebude kryta sjednaným pojistným krytím, Pronajímatel uplatní u Nájemce společně s vyúčtováním na základě cenové kalkulace příslušného servisu. Náhrada takových škod je splatná spolu s bezprostředně následující splátkou Nájemného Pokuty, vyměřené Nájemci za dopravní a parkovací přestupky, kterých se dopustí s Vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k Vozidlu, škody vzniklé záměnou paliva, škody na kolech vozu, tzv. škody následné vč. nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou vždy k tíži Nájemce bez ohledu na sjednané pojistné krytí. K tíži Nájemce jde vždy rovněž jakákoliv pokuta či jiná sankce, stejně jako jakékoliv jiné částky, k jejichž úhradě bude Pronajímatel jakožto provozovatel

6 Vozidla vyzván v souvislosti s jakýmkoliv přestupkem či jiným správním deliktem spáchaným během trvání NS ve vztahu k Vozidlu (dále Sankce ), přičemž v případě vzniku takové povinnosti k úhradě pokuty či jiné částky na straně Pronajímatele je tento oprávněn požadovat po Nájemci úhradu částky ve výši 500,- Kč jako paušální náhrady za úkony spojené s administrativním vyřízením této věci. 9. Nehoda, poškození a odcizení Vozidla 9.1. V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení Vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv (dále také škodní událost") je Nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala Nájemci potvrzení V případě jakékoli škodné události je Nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři Nehodový protokol, který obdrží s doklady k Vozidlu. Nepojízdné Vozidlo musí byt zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit Pronajímateli každou škodní událost týkající se Vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události, místo, kde se Vozidlo nachází, a zajistit potřebnou součinnost, zejména aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k Vozidlu a škodní události, včetně vyplněného formuláře Nehodový protokol a potvrzení policie/policejního protokolu, byly neprodleně předány Pronajímateli. Nájemce odpovídá Pronajímateli za případnou škodu způsobenou tím, že v důsledku nesplnění některé z uvedených povinností Nájemce bude příslušnou pojišťovnou odmítnuta výplata pojistného plnění Nájemce je povinen poskytovat policii, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. 10. Shromažďování informací Svým podpisem NS Nájemce, který je fyzickou osobou, vyjadřuje svůj souhlas s tím, že budou zpracovávány jeho osobní údaje v rozsahu informací o jeho jménu, příjmení, titulu, státní příslušnosti, pobytu (ulice, číslo domu, PSČ, místo), případně jiné doručovací adrese (poštovní přihrádka, PSČ poštovní přihrádky), komunikačním jazyku, telefonním čísle do zaměstnání, domů, telefonním čísle mobilního telefonu, adrese elektronické pošty a faxovém čísle. Souhlas se zpracováváním osobních údajů Nájemce poskytuje Pronajímateli s tím, že je oprávněn tento svůj souhlas písemně odvolat. Nájemce souhlas uděluje mimo jiné k účelům nabízení obchodu a služeb ze strany Pronajímatele, včetně provádění propagační činnosti a průzkumu trhu, s tím, že Nájemce: a) údaje poskytuje dobrovolně, a to pouze na dobu, dokud neuplatní své právo tento souhlas odvolat, b) má možnost požadovat přístup k těmto údajům V zájmu odstranění jakýchkoli pochybností je sjednáno, že Nájemce, který není fyzickou osobou, svým podpisem textu Smlouvy dává výslovně souhlas s tím, aby o něm Pronajímatel zpracovával údaje rozsahu informací o jeho obchodní firmě či názvu, IČ či obdobné identifikaci, sídle (ulice, číslo domu, PSČ, místo) případně jiné doručovací adrese (poštovní přihrádka, PSČ poštovní přihrádky), komunikačním jazyku, telefonu, adrese elektronické pošty, faxovém čísle, kontaktní osobě a jejím telefonním číslu, včetně čísla mobilního telefonu. Svým podpisem Smlouvy Nájemce současně potvrzuje pravdivost všech shora uvedených údajů, které se jej týkají a které vyplývají z textu Smlouvy, s tím, že jejich případnou změnu za účelem jejich opravy bez zbytečného odkladu Pronajímateli sdělí Pro případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost Nájemce, Nájemce souhlasí, aby k tomu byly tyto jeho osobní údaje využity, příp. poskytnuty třetí osobě.

7 11. Ostatní Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro řízení motorových vozidel (platný řidičský průkaz, povolení k řízení pro případ vyššího věku Nájemce jak 60 let apod.) a že je držitelem platného řidičského oprávnění nejméně 2 roky. Pronajímatel odpovídá Nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s nájmem Vozidla nebo s jeho používáním, způsobené zaviněním Pronajímatele. Všechny takové ztráty nebo škody musí byt Pronajímateli oznámeny bez zbytečného odkladu od jejich vzniku Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli změnu sídla či bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z NS vyplývajících Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí toto Vozidlo jako ztracené nebo odcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně Nájemce. Pronajímatel může, je-li Nájemce v prodlení s vrácením Vozidla, Vozidlo Nájemci na jeho náklady odebrat a písemně jej o tom vyrozumět Vedle smluvních pokut stanovených v těchto VOP je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci rovněž náhradu škody vzniklou porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, čímž je ve smluvním vztahu mezi Nájemcem a Pronajímatelem vyloučena aplikace ustanovení 2050 OZ Užívá-li Nájemce vozidlo v rozporu s NS, VOP anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu nebo kterým Pronajímateli hrozí škoda, jedná se o podstatné porušení NS. V případě podstatného porušení NS má Pronajímatel právo od NS odstoupit, přičemž odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Nájemci, přičemž Nájemci se doručuje na jeho adresu, kterou uvedl v NS. V případě pochybností nebo v případě, že Nájemce nepřevezme oznámení o odstoupení odeslané doporučeným dopisem, se má za to, že Nájemci bylo doručeno v souladu s ustanovením 573 OZ V záležitostech, které nejsou NS nebo VOP výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy České republiky; rozhodování všech případných sporů je v pravomoci soudů České republiky podle příslušných procesních pravidel stanovených právním řádem České republiky, místně příslušným je obecný soud Pronajímatele; rozhodné znění NS a Podmínek je v českém jazyce Nájemce souhlasí s použitím své ové adresy uvedené ve styku s Pronajímatelem k využití v rámci zasílání novinek a marketingových nabídek pronajímatele Nájemce prohlašuje, že veškeré údaje jím poskytnuté jsou pravdivé a že s aktuálními VOP bez výhrad souhlasí. V Praze, dne Pronajímatel Nájemce

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací firmou Ing. Jiří Havel Platné od 11.5.2010. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí firma Ing. Jiří Havel se

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více