VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva Převzetí Vozidla 2.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease Tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vozidel (dále jen VOP ) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen NS ), která je uzavřena dle ustanovení 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ), a to mezi společností A. Charouz, s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 990 (dále jen Pronajímatel ) a nájemcem uvedeným v NS (dále jen Nájemce ). Na základě NS je nájemci pronajímáno k dočasnému užívání Vozidlo specifikované v NS. Veškeré názvy s velkými počátečními písmeny mají stejný význam jako v NS. 1. Nájemní smlouva 1.1. NS se uzavírá na dobu určitou, v délce 48 měsíců, počínaje dnem předání Vozidla nájemci s tím, že za den předání Vozidla se považuje den uvedený v předávacím protokolu. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s možnou časovou prodlevou (v délce až několika měsíců) mezi uzavřením NS a předáním Vozidla a zavazuje se Vozidlo převzít za těchto podmínek Maximální projezd Vozidla je stanoven na km měsíčně. Tento projezd se bude zjišťovat průběžně jedenkrát ročně při pravidelné servisní prohlídce Vozidla. V případě zjištění nadlimitních kilometrů si Pronajímatel vyhrazuje právo rekalkulovat výši Nájemného na další období. Případné nadlimitní najeté kilometry při ukončení pronájmu budou předmětem konečného vyúčtování pronájmu Vozidla. Sazba na nadlimitní najeté kilometry se stanovuje částkou Kč 1,20 Kč vč. DPH / km. V případě požadavku Nájemce, který bude uplatněn před uzavřením NS, na vyšší kilometrový projezd, bude tento zakalkulován do ceny Nájemného NS zaniká (i) písemnou dohodou Pronajímatele a Nájemce, (ii) uplynutím sjednané Doby nájmu, (iii) písemnou výpovědí Pronajímatele, (iv) písemnou výpovědí Nájemce, (v) zaplacením odstupného (vi) z důvodů uvedených dále v tomto odstavci. Po ukončení NS je Nájemce povinen Vozidlo předat pověřenému pracovníkovi Pronajímatele nejpozději v den ukončení NS. V případě trvalého vyřazení Vozidla z provozu v důsledku totální škody na Vozidle zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o trvalém vyřazení Vozidla z provozu a osvědčení pojišťovny o vzniku a rozsahu pojistné události, a v případě odcizení Vozidla zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o uznání nároku na pojistné plnění. Až do doby převzetí Vozidla Pronajímatelem odpovídá Nájemce v plném rozsahu za případnou škodu na Vozidle V případě prodlení Nájemce s vrácením Vozidla Pronajímateli je Nájemce až do dne vrácení Vozidla Pronajímateli povinen platit Pronajímateli Nájemné ve výši sjednané v NS včetně všech dalších poplatků V případě ztráty, zničení nebo odcizení Vozidla je Nájemce povinen platit Nájemné, vč. všech dalších poplatků, až do doby ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení Vozidla Pronajímateli, resp. do doby, kdy se o takovéto ztrátě, zničení nebo odcizení Vozidla Pronajímatel prokazatelně dozví jiným způsobem Nájemce má možnost nejdříve po uplynutí prvních 12 měsíců Doby nájmu Vozidla nebo kdykoli po ukončení NS písemně požádat Pronajímatele o odkoupení Vozidla za jeho zůstatkovou hodnotu, která bude stanovena výpočtem dle skutečného stavu Vozidla v okamžiku ukončení NS. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v dobrém technickém stavu, se všemi doklady, jsou-li potřebné k jeho provozu, v čase a místě uvedeném v NS. Vozidlo

2 je vybaveno povinnou výbavou dle platných právních předpisů České republiky a vyhledávacím zařízením pro případ odcizení Vozidla. Veškerá případná poškození (závady, nedostatky, škrábance apod.) Vozidla, příp. jiné připomínky, musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v předávacím protokolu, potvrzeném při převzetí a při vrácení vozidla (dále jen PP ). Nájemce je povinen převzetí Vozidla potvrdit svým podpisem v PP. Za jakékoliv poškození Vozidla, které nebude uvedeno v PP, odpovídá Nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození Vozidla. 3. Podmínky užívání Vozidla 3.1. Vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby, které mají potřebné řidičské oprávnění. Nájemce je povinen Vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích, k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce Vozidla Nájemce je povinen pečovat o to, aby na Vozidle nevznikla škoda, a dodržovat všechny pokyny o provozu Vozidla uvedené v manuálu výrobce Vozidla, jakož i podmínky a instrukce Pronajímatele, jinak odpovídá za veškerou škodu způsobenou nedodržením jakéhokoliv pokynu, podmínky či instrukce. Nájemce je povinen zabezpečit Vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a Vozidlo uzamknout. Porušení kterékoli z těchto povinností je považováno za podstatné porušení NS. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu Pronajímatele informovat o nutnosti provedení pravidelné servisní prohlídky a přistavit Vozidlo k jejímu provedení do provozovny Pronajímatele Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli poškození nebo ztrátu jakékoli části dokumentace k Vozidlu, klíčů od Vozidla, dálkového ovládání, RZ (SPZ) apod. Pronajímatel zajistí výměnu nebo dodání výše uvedených předmětů na náklady Nájemce Nájemce nesmí Vozidlo prodat, zastavit, ani darovat, dále nesmí pronajmout Vozidlo třetí osobě, zúčastňovat se s Vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat Vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat Vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, jezdit s Vozidlem v terénu, neodpovídajícím technické konstrukci Vozidla a provádět na Vozidle jakékoli změny a úpravy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je Pronajímatel oprávněn požadovat, aby Nájemce provedené úpravy a změny bez zbytečného odkladu odstranil. Nebude-li možné provedené úpravy či změny odstranit, je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu a náklady vynaložené Pronajímatelem na uvedení Vozidla do původního stavu Nájemce nesmí řídit Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a/nebo přenechat Vozidlo k takové osobě k řízení Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k Vozidlu za účelem kontroly, zda je Nájemce užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami NS. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli umožnit v termínu předem písemně sděleném Nájemci Pronajímatelem Porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto bodu 3. VOP je považováno za podstatné porušení NS a Nájemce v takovém případě odpovídá za Vozidlo a všechny způsobené škody v plném rozsahu bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí V případě, že Nájemce bude užívat Vozidlo v zahraničí, je povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání Vozidla v zahraničí, zaplatit příslušné poplatky (dálniční známky apod.) a dodržovat platné právní předpisy té země, v níž

3 Vozidlo užívá. Nájemce odpovídá Pronajímateli též za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že Vozidlo bude v zahraničí Nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen na vlastní náklady podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění Vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané Nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody a náklady vzniklé Pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením Vozidla, jakož i odtahem a parkováním v cizině a jeho navrácením v ČR. Pravidla obsažená v tomto odstavci platí i pro případ odtažení vozidla v ČR nebo v zahraničí Odstavce 3.1 až 3.8 platí shodně i pro používání náhradního vozidla, poskytnutého Pronajímatelem na základě smlouvy o nájmu náhradního vozidla. 4. Obměna Vozidla 4.1 Nájemce má možnost nejdříve po uplynutí prvních 12 měsíců Doby nájmu zažádat písemně Pronajímatele o obměnu Vozidla za jiné vozidlo. V případě souhlasu Pronajímatel vyzve Nájemce k vrácení Vozidla. Vrácení Vozidla se řídí ustanovení článku 5. VOP. 5. Vrácení Vozidla 5.1. V případě, že Nájemce nevyužije nabídku Pronajímatele na odkup Vozidla za stanovenou zůstatkovou hodnotu, je Nájemce povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, v době a místě uvedeném v NS a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení Nebude-li veškeré příslušenství vráceno společně s Vozidlem, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat peněžní náhradu odpovídající ceně pořízení nového příslušenství a současně též smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti Vozidlo musí být předáno k tomu určenému zaměstnanci Pronajímatele nebo třetí osobě určené Pronajímatelem. Nájemce odpovídá za Vozidlo až do okamžiku, kdy si Pronajímatel Vozidlo fyzicky převezme a tuto skutečnost potvrdí Nájemci svým podpisem PP; od tohoto okamžiku se Vozidlo považuje za řádně vrácené Při předání Vozidla Pronajímateli provedou všechny strany pečlivou kontrolu stavu předaného Vozidla, zejména stavu ujetých kilometrů a škod na Vozidlech a chybějících dílů, komponent, sad klíčů a dokladů, za něž odpovídá Nájemce. Všechna zjištění budou uvedena v PP, který bude vypracován ve dvojím vyhotovení. Nájemce má povinnost zaznamenat do PP veškeré opravy prováděné na Vozidle po dobu používání, přesahující celkem částku Kč bez DPH. Dále musí Nájemce zaznamenat takové opravy, kdy byla provedena oprava skeletu karoserie Vozidla vyžadující použití rovnací stolice, když došlo k poškození některých uzlových bodů karosérie. Pronajímatel má právo na dodatečnou kontrolu podvozku ve své provozovně. Pokud zjistí poškození, které nemohlo být zjištěno na Vozidle při předání, oznámí toto neprodleně Nájemci a poškození se zapíše dodatečně do PP. Dodatečné zjištění je možné do 24 hodin od původního předání Vozidla. V případě zjištění nájezdu nadlimitních kilometrů se Nájemce zavazuje uhradit zjištěné nadlimitní kilometry sazbou dle čl. 1.1 těchto VOP Zjistí-li výše uvedená kontrola nadměrné opotřebení nebo poškození Vozidla, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli celou částku odpovídající nákladům na přiměřenou opravu Vozidla. Pronajímatel a Nájemce se dohodli, že pro účely NS se bude opotřebení Vozidla posuzovat podle Předpisu vrácení vozidel. Předpis vrácení vozidel tvoří přílohu NS. Obecně však platí, že se běžným opotřebením rozumí odřené disky a poklice kol, odřeniny na náraznících a plastech (zejména na jejich hranách), opotřebení laku karoserie způsobené častým mytím Vozidla na mycí lince, zašlapané koberce, poškození skel do takové míry, že je možné provést opravu a které nezabraňuje ve výhledu řidiče, přičemž

4 takovéto poškození skel nesmí nijak ovlivnit technickou způsobilost předmětného Vozidla posuzovanou při technické prohlídce, přiměřené opotřebení všech pěti kol a pneumatik a drobné oděrky karoserie způsobené běžným provozem Vozidla, přičemž náklady na opravu všech těchto poškození jednoho Vozidla nepřevýší v souhrnu částku 2.000,-Kč bez DPH na náhradní díly nebo materiál plus 4 hodiny dílenských prací dle ceníku Pronajímatele Zjištěný stav se zapíše do PP (zejména uvede veškerá poškození, která nebyla uvedena v PP při převzetí Vozidla Nájemcem) Odmítnutí podpisu PP nezbavuje Nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná poškození Vozidla, přičemž je povinen uhradit Pronajímateli vzniklou škodu na Vozidle a dále administrativní poplatek na krytí zvýšených administrativních úkonů ve výši ,- Kč. Pronajímatel má nárok náhradu i všech skrytých poškození Vozidla (např. poškození podvozku, špatné palivo v nádrži, poškození motoru), která nemohla být zjištěna při kontrole stavu Vozidla, tj. i ta, která nebudou uvedena v PP při vrácení Vozidla Nájemcem, vznikla-li zaviněním Nájemce Pokud Nájemce vrátí Vozidlo v znečištěném stavu, který znemožňuje řádnou kontrolu stavu Vozidla, uvede se tato skutečnost v PP a Pronajímatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození Vozidla, která budou zjištěna až po umytí Vozidla, tj. i ta která nebudou uvedena v PP při vrácení Vozidla Nájemcem, a to včetně nákladů na umytí Vozidla V případě polepů, umístěných vně i uvnitř Vozidla je Nájemce po skončení Doby nájmu povinen tyto odstranit na své náklady, aniž by došlo k poškození Vozidla Povinnost platit Nájemné ve výši sjednané v NS a odpovědnost Nájemce za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku poškození, ztráty, zničení či odcizení Vozidla trvá až do chvíle, kdy Pronajímatel může s takovým Vozidlem opětovně nakládat. 6. Nájemné a poplatky 6.1. Nájemné obsahuje veškeré daně a poplatky, potřebné k provozu Vozidla: silniční daň a poplatek za autorádio), zákonné pojištění Vozidla, havarijní pojištění včetně připojištění čelního skla, veškeré servisní náklady po dobu pronájmu Vozidla, poskytnutí náhradního vozidla po dobu servisních služeb, zimní a letní pneumatiky včetně přezutí a uskladnění po celou Dobu nájmu, dálniční známku pro ČR pro každý rok Doby nájmu, asistenční služby na území EU (rozsah asistenčních služeb je uveden v dokumentaci k Vozidlu) a stanovuje se vždy na konkrétní model Vozidla Nájemce se zavazuje platit Nájemné včetně náhrady případné škody, řádně a včas. Smluvní strany sjednávají, že termín splatnosti a způsob úhrady všech plateb dle této NS je uveden v NS Kauce, kterou je povinen Nájemce složit u Pronajímatele při podpisu NS, je uvedeno v NS. Zúčtování této Kauce bude provedeno po skončení Doby nájmu a vrácení Vozidla Pronajímateli Nájemce podpisem NS souhlasí s vyúčtováním Nájemného, náhrady jakékoliv škody na Vozidle nekryté pojištěním, spoluúčasti za poškození Vozidla anebo jakýchkoliv dalších poplatků spojených s nájmem Vozidla, tj. jeho odtahem a parkováním a pokutami za dopravní přestupky a jejich jednostranným započtením Pronajímatelem na Kauci Nájemce souhlasí s tím, aby Pronajímatel jednostranně změnil výši Nájemného v případě, že dojde ke vzniku nových či změně stávajících nákladů na straně Pronajímatele, zejména výše pojistného, silniční daně, poplatků souvisejících s rádiem či TV a dalších případných odvodů, daní, poplatků a jiných obdobných nákladů. V případě prodlení s úhradou plateb Nájemného a dalších poplatků spojených s užíváním Vozidla, vč. náhrady škody, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. Pronajímatel je vedle úroků z prodlení oprávněn požadovat po Nájemci náhradu škody vzniklou prodlením Nájemce s úhradou Nájemného,

5 čímž se vylučuje aplikace ustanovení 1971 OZ. 7. Opravy a údržba 7.1. Běžné opravy, údržbu Vozidla, jakož i pravidelné servisní prohlídky Vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad Pronajímatel výhradně v provozovnách Pronajímatele, jejichž seznam je uveden na internetové adrese Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit seznam provozoven. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, servisní prohlídky Vozidla a strpět omezení v užívání Vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce je dále povinen přistavit Pronajímateli Vozidlo v případě, že je splněna kilometrová nebo časová podmínka Vozidla pro předepsanou servisní prohlídku, přičemž interval servisních prohlídek je uveden v dokumentaci k vozidlu. Současně je Nájemce povinen přistavit Pronajímateli Vozidlo před uplynutím doby platnosti technické kontroly (STK), která je vyznačena nálepkou na zadní RZ Vozidla. Nájemce má povinnost, nedohodne-li se s Pronajímatelem jinak, kontaktovat provozovnu Pronajímatele, kde si Vozidlo převzal, a ve spolupráci s touto provozovnou zajistit výměnu zimních pneumatik nejpozději v termínech stanovených platnými právními předpisy. Taková výměna je provedena na náklady Pronajímatele. Nájemce však nemá nárok na náhradu žádných svých nákladů spojených s výměnou pneumatik (např. čas, PHM apod.) Nesplnění uvedených povinností je považováno za zvlášť hrubé porušení NS Nájemce má právo na to, aby mu po dobu takové opravy nebo údržby bylo Pronajímatelem poskytnuto náhradní vozidlo stejné nebo nižší kategorie. Náklady spojené s opravou Vozidla nese Pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla nebo užíváním Vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek NS Nájemcem nebo osobami, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu Nájemce a dále Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škodu, která Pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na Vozidle projeví v Době nájmu a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Vozidlo pro vady. 8. Odpovědnost za škodu, pojistné krytí osob 8.1. Pronajímatel zabezpečuje pojistné krytí vozidla v rozsahu a za podmínek uvedených v NS. Za jakoukoliv škodu způsobenou na Vozidle nebo škodu způsobenou v souvislosti s užíváním Vozidla, která není nebo nebude hrazena z tohoto pojištění, včetně spoluúčasti Pronajímatele, odpovídá Pronajímateli Nájemce v plném rozsahu, a to do doby, než si Pronajímatel Vozidlo převezme zpět, a zavazuje se ji Pronajímateli uhradit V případě škody zaviněné Nájemcem je Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci za komplex služeb a úkonů spojených s administrativním vyřízením škodní události poplatek ve výši 1.500,- Kč vč. DPH Náhradu škody způsobenou na Vozidle, která nebude kryta sjednaným pojistným krytím, Pronajímatel uplatní u Nájemce společně s vyúčtováním na základě cenové kalkulace příslušného servisu. Náhrada takových škod je splatná spolu s bezprostředně následující splátkou Nájemného Pokuty, vyměřené Nájemci za dopravní a parkovací přestupky, kterých se dopustí s Vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k Vozidlu, škody vzniklé záměnou paliva, škody na kolech vozu, tzv. škody následné vč. nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou vždy k tíži Nájemce bez ohledu na sjednané pojistné krytí. K tíži Nájemce jde vždy rovněž jakákoliv pokuta či jiná sankce, stejně jako jakékoliv jiné částky, k jejichž úhradě bude Pronajímatel jakožto provozovatel

6 Vozidla vyzván v souvislosti s jakýmkoliv přestupkem či jiným správním deliktem spáchaným během trvání NS ve vztahu k Vozidlu (dále Sankce ), přičemž v případě vzniku takové povinnosti k úhradě pokuty či jiné částky na straně Pronajímatele je tento oprávněn požadovat po Nájemci úhradu částky ve výši 500,- Kč jako paušální náhrady za úkony spojené s administrativním vyřízením této věci. 9. Nehoda, poškození a odcizení Vozidla 9.1. V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení Vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv (dále také škodní událost") je Nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala Nájemci potvrzení V případě jakékoli škodné události je Nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři Nehodový protokol, který obdrží s doklady k Vozidlu. Nepojízdné Vozidlo musí byt zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit Pronajímateli každou škodní událost týkající se Vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události, místo, kde se Vozidlo nachází, a zajistit potřebnou součinnost, zejména aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k Vozidlu a škodní události, včetně vyplněného formuláře Nehodový protokol a potvrzení policie/policejního protokolu, byly neprodleně předány Pronajímateli. Nájemce odpovídá Pronajímateli za případnou škodu způsobenou tím, že v důsledku nesplnění některé z uvedených povinností Nájemce bude příslušnou pojišťovnou odmítnuta výplata pojistného plnění Nájemce je povinen poskytovat policii, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. 10. Shromažďování informací Svým podpisem NS Nájemce, který je fyzickou osobou, vyjadřuje svůj souhlas s tím, že budou zpracovávány jeho osobní údaje v rozsahu informací o jeho jménu, příjmení, titulu, státní příslušnosti, pobytu (ulice, číslo domu, PSČ, místo), případně jiné doručovací adrese (poštovní přihrádka, PSČ poštovní přihrádky), komunikačním jazyku, telefonním čísle do zaměstnání, domů, telefonním čísle mobilního telefonu, adrese elektronické pošty a faxovém čísle. Souhlas se zpracováváním osobních údajů Nájemce poskytuje Pronajímateli s tím, že je oprávněn tento svůj souhlas písemně odvolat. Nájemce souhlas uděluje mimo jiné k účelům nabízení obchodu a služeb ze strany Pronajímatele, včetně provádění propagační činnosti a průzkumu trhu, s tím, že Nájemce: a) údaje poskytuje dobrovolně, a to pouze na dobu, dokud neuplatní své právo tento souhlas odvolat, b) má možnost požadovat přístup k těmto údajům V zájmu odstranění jakýchkoli pochybností je sjednáno, že Nájemce, který není fyzickou osobou, svým podpisem textu Smlouvy dává výslovně souhlas s tím, aby o něm Pronajímatel zpracovával údaje rozsahu informací o jeho obchodní firmě či názvu, IČ či obdobné identifikaci, sídle (ulice, číslo domu, PSČ, místo) případně jiné doručovací adrese (poštovní přihrádka, PSČ poštovní přihrádky), komunikačním jazyku, telefonu, adrese elektronické pošty, faxovém čísle, kontaktní osobě a jejím telefonním číslu, včetně čísla mobilního telefonu. Svým podpisem Smlouvy Nájemce současně potvrzuje pravdivost všech shora uvedených údajů, které se jej týkají a které vyplývají z textu Smlouvy, s tím, že jejich případnou změnu za účelem jejich opravy bez zbytečného odkladu Pronajímateli sdělí Pro případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost Nájemce, Nájemce souhlasí, aby k tomu byly tyto jeho osobní údaje využity, příp. poskytnuty třetí osobě.

7 11. Ostatní Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro řízení motorových vozidel (platný řidičský průkaz, povolení k řízení pro případ vyššího věku Nájemce jak 60 let apod.) a že je držitelem platného řidičského oprávnění nejméně 2 roky. Pronajímatel odpovídá Nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s nájmem Vozidla nebo s jeho používáním, způsobené zaviněním Pronajímatele. Všechny takové ztráty nebo škody musí byt Pronajímateli oznámeny bez zbytečného odkladu od jejich vzniku Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli změnu sídla či bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z NS vyplývajících Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí toto Vozidlo jako ztracené nebo odcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně Nájemce. Pronajímatel může, je-li Nájemce v prodlení s vrácením Vozidla, Vozidlo Nájemci na jeho náklady odebrat a písemně jej o tom vyrozumět Vedle smluvních pokut stanovených v těchto VOP je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci rovněž náhradu škody vzniklou porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, čímž je ve smluvním vztahu mezi Nájemcem a Pronajímatelem vyloučena aplikace ustanovení 2050 OZ Užívá-li Nájemce vozidlo v rozporu s NS, VOP anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu nebo kterým Pronajímateli hrozí škoda, jedná se o podstatné porušení NS. V případě podstatného porušení NS má Pronajímatel právo od NS odstoupit, přičemž odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Nájemci, přičemž Nájemci se doručuje na jeho adresu, kterou uvedl v NS. V případě pochybností nebo v případě, že Nájemce nepřevezme oznámení o odstoupení odeslané doporučeným dopisem, se má za to, že Nájemci bylo doručeno v souladu s ustanovením 573 OZ V záležitostech, které nejsou NS nebo VOP výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy České republiky; rozhodování všech případných sporů je v pravomoci soudů České republiky podle příslušných procesních pravidel stanovených právním řádem České republiky, místně příslušným je obecný soud Pronajímatele; rozhodné znění NS a Podmínek je v českém jazyce Nájemce souhlasí s použitím své ové adresy uvedené ve styku s Pronajímatelem k využití v rámci zasílání novinek a marketingových nabídek pronajímatele Nájemce prohlašuje, že veškeré údaje jím poskytnuté jsou pravdivé a že s aktuálními VOP bez výhrad souhlasí. V Praze, dne Pronajímatel Nájemce

Naše výhody: Schopnost dodávat vozy přímo zákazníkům v Praze pouze za 99 korůn! Nové osobní automobily za nízké ceny.

Naše výhody: Schopnost dodávat vozy přímo zákazníkům v Praze pouze za 99 korůn! Nové osobní automobily za nízké ceny. Vítame vás na Tolridge.cz! Nabízíme nízké ceny na: - pronájem áut (bez řidiče) - pronájem áut (s řidičem) - služba transfer na území České republiky Naše výhody: Schopnost dodávat vozy přímo zákazníkům

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Smlouvu o nájmu obytného vozidla

Smlouvu o nájmu obytného vozidla Auto Centrum Jih 2000, a.s., Velkomoravská 3950/26A, Hodonín 69501 zastoupená paní Marcelou Hrazdílkovou a paní Lucií Schovánkovou a v pověření Hrazdílek Dušan IČ: 26217996, DIČ: CZ26217996 (dále jen jako

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

2. Převzetí vozidla 1. Rezervace a nájemní smlouva 3. Podmínky užívání vozidla

2. Převzetí vozidla 1. Rezervace a nájemní smlouva 3. Podmínky užívání vozidla Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen NS ) uzavřené mezi společností SPEED LEASE a.s. (dále jen pronajímatel ) a nájemcem identifikovaným

Více

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o....

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o.... Smlouva o zápůjčce č.... /... uzavřená ve smyslu ustanovení 663 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

VOP NS pronajímatel 1.5. nájemce 1. Rezervace a NS 1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 1.4.

VOP NS pronajímatel 1.5. nájemce 1. Rezervace a NS 1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 1.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vozidel (dále jen VOP ) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen NS ), uvedené na přední straně, která je uzavřena dle ustanovení 2321 a násl. zákona č.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Smlouva o nájmu vozidla

Smlouva o nájmu vozidla Smlouva o nájmu vozidla uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o nájmu dopravního prostředku

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU dle ust. 630 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU dle ust. 630 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU dle ust. 630 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Pronajímatel :... a Nájemce

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Petr Vychodil, IČ: 68924721, se sídlem

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s 2201 a násl.ve spojení s 2316 a násl. NOZ mezi těmito smluvními stranami:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s 2201 a násl.ve spojení s 2316 a násl. NOZ mezi těmito smluvními stranami: NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 2201 a násl.ve spojení s 2316 a násl. NOZ mezi těmito smluvními stranami: na straně jedné (dále jen pronajímatel) Stanislav Vosyka Horní 404 Velká Dobrá 273 61 IČO:

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

Smlouva o nájmu automobilu

Smlouva o nájmu automobilu Smlouva o nájmu automobilu I. SMLUVNÍ STRANY PRONAJÍMATEL IČO: 28762576, DIČ: CZ28762576 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 26075, číslo účtu: zastoupené

Více

smlouvu o nájmu souboru movitých věci (dle ust až 2234 a 2316 až 2320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ)

smlouvu o nájmu souboru movitých věci (dle ust až 2234 a 2316 až 2320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. MAS Podchlumí, z.s. IČ: 270 15 947 se sídlem Holovousy 39, 508 01 Hořice zastoupená Mgr. Janou Němečkovou, předsedkyní spolku číslo účtu: 1091869389/0800

Více

Smlouva o nájmu dopravního prostředku a poskytnutí služeb č.../2016

Smlouva o nájmu dopravního prostředku a poskytnutí služeb č.../2016 Smlouva o nájmu dopravního prostředku a poskytnutí služeb č..../2016 3R service s. r. o. Nad Koupalištěm 190 251 63 Kunice DIČ: CZ04496850 Účet: Tel: 602 313 897, 608 313 897 E-mail: dále jen pronajímatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tuto Smlouvu o nájmu dopravního prostředku č. 71500061 (dále jen Smlouva ) I.

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tuto Smlouvu o nájmu dopravního prostředku č. 71500061 (dále jen Smlouva ) I. DREAM-CARS Just4U, s.r.o. Zástupce společnosti: Petra Cieslar, zmocněnec společnosti tel.: 604377733 Sídlem: Rohanské nábřeží 657/7, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 28239164 DIČ: CZ28239164 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Nájemní smlouva. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Harviton Industrias s.r.o., IČ , místo podnikání Oldřichova 247/5, Praha 2

Nájemní smlouva. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Harviton Industrias s.r.o., IČ , místo podnikání Oldřichova 247/5, Praha 2 Nájemní smlouva Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Harviton Industrias s.r.o., IČ 03187632, místo podnikání Oldřichova 247/5, Praha 2 a dále jako,,pronajímatel'' na straně jedné 2...., r.č./ič:...

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o pronájmu obytného přívěsu

Smlouva o pronájmu obytného přívěsu Smlouva o pronájmu obytného přívěsu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a následující z.č.89/2012 Sb. - občanského zákoníku

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a následující z.č.89/2012 Sb. - občanského zákoníku SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a následující z.č.89/2012 Sb. - občanského zákoníku 1. Pronajímatel: RKN, s.r.o., IČ: 02531348, DIČ: CZ02531348, se sídlem Radniční 133/1,

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o výpůjčce uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o výpůjčce uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy Povodí Moravy, s.p.: PM028601/2016-ZHMTDS/Pla Smlouva o výpůjčce uzavřená dle ust. 2193 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění Povodí Moravy, s.p. zapsaný v obchodním

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

SMLOUVA O NÁJMU VOZIDLA

SMLOUVA O NÁJMU VOZIDLA NÁJEMNÍ SMLOUVA Č.: SMLOUVA O NÁJMU VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: I. SMLUVNÍ STRANY 1...., r.č..., bydliště/sídlo...... dále jako "pronajímatel" na straně jedné a 2....r.č./IČ:...

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

REZERVACE. pivní sety. Rezervace pivního setu: 20 kusů pivních setů

REZERVACE. pivní sety. Rezervace pivního setu: 20 kusů pivních setů REZERVACE Rezervace pivního setu: datum pivní sety pivní sety 20 kusů pivních setů PODMÍNKY PRO NÁJEM PIVNÍCH SETŮ OBCE OHNIŠOV Článek I. Předmět nájmu Tyto podmínky upravují nájem pivních setů a párty

Více

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č.

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Statutární město Kladno nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČ : 00234516 zastoupené na základě mandátní smlouvy SBF Kladno s.r.o. zapsána u Městského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CZECH FINANCE a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CZECH FINANCE a.s. Čl. I Úvodní ustanovení (1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří obsahovou součást každé kupní smlouvy (dále jen Kupní smlouva ), jejímž předmětem je koupě motorového vozidla / návěsu

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla(dále jen VOP ) 1. Úvodní

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. I. Předmět smlouvy Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Obchodní podmínky Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 262 a 409 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

VZOR. (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace)

VZOR. (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace) VZOR (Jednotlivá smluvní ustanovení je nutné modifikovat podle příslušné zadávací dokumentace) Smlouva o zajištění služeb mobility, péče a překonávání bariér klienta Úřadu práce České republiky v působnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Smlouva o nájmu motorového vozidla

Smlouva o nájmu motorového vozidla Smlouva o nájmu motorového vozidla Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku. Mezi: HEROS GROUP s.r.o. Jana Kříže 846/21 Most 434 01 IČO: 63148374 Jednatel společnosti: Marcela Soukupová Na straně jedné

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více