VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva Převzetí Vozidla 2.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease Tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vozidel (dále jen VOP ) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen NS ), která je uzavřena dle ustanovení 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ), a to mezi společností A. Charouz, s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ , IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 990 (dále jen Pronajímatel ) a nájemcem uvedeným v NS (dále jen Nájemce ). Na základě NS je nájemci pronajímáno k dočasnému užívání Vozidlo specifikované v NS. Veškeré názvy s velkými počátečními písmeny mají stejný význam jako v NS. 1. Nájemní smlouva 1.1. NS se uzavírá na dobu určitou, v délce 48 měsíců, počínaje dnem předání Vozidla nájemci s tím, že za den předání Vozidla se považuje den uvedený v předávacím protokolu. Nájemce potvrzuje, že byl seznámen s možnou časovou prodlevou (v délce až několika měsíců) mezi uzavřením NS a předáním Vozidla a zavazuje se Vozidlo převzít za těchto podmínek Maximální projezd Vozidla je stanoven na km měsíčně. Tento projezd se bude zjišťovat průběžně jedenkrát ročně při pravidelné servisní prohlídce Vozidla. V případě zjištění nadlimitních kilometrů si Pronajímatel vyhrazuje právo rekalkulovat výši Nájemného na další období. Případné nadlimitní najeté kilometry při ukončení pronájmu budou předmětem konečného vyúčtování pronájmu Vozidla. Sazba na nadlimitní najeté kilometry se stanovuje částkou Kč 1,20 Kč vč. DPH / km. V případě požadavku Nájemce, který bude uplatněn před uzavřením NS, na vyšší kilometrový projezd, bude tento zakalkulován do ceny Nájemného NS zaniká (i) písemnou dohodou Pronajímatele a Nájemce, (ii) uplynutím sjednané Doby nájmu, (iii) písemnou výpovědí Pronajímatele, (iv) písemnou výpovědí Nájemce, (v) zaplacením odstupného (vi) z důvodů uvedených dále v tomto odstavci. Po ukončení NS je Nájemce povinen Vozidlo předat pověřenému pracovníkovi Pronajímatele nejpozději v den ukončení NS. V případě trvalého vyřazení Vozidla z provozu v důsledku totální škody na Vozidle zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o trvalém vyřazení Vozidla z provozu a osvědčení pojišťovny o vzniku a rozsahu pojistné události, a v případě odcizení Vozidla zaniká NS dnem doručení potvrzení pojišťovny nebo soudního znalce o uznání nároku na pojistné plnění. Až do doby převzetí Vozidla Pronajímatelem odpovídá Nájemce v plném rozsahu za případnou škodu na Vozidle V případě prodlení Nájemce s vrácením Vozidla Pronajímateli je Nájemce až do dne vrácení Vozidla Pronajímateli povinen platit Pronajímateli Nájemné ve výši sjednané v NS včetně všech dalších poplatků V případě ztráty, zničení nebo odcizení Vozidla je Nájemce povinen platit Nájemné, vč. všech dalších poplatků, až do doby ohlášení ztráty, zničení nebo odcizení Vozidla Pronajímateli, resp. do doby, kdy se o takovéto ztrátě, zničení nebo odcizení Vozidla Pronajímatel prokazatelně dozví jiným způsobem Nájemce má možnost nejdříve po uplynutí prvních 12 měsíců Doby nájmu Vozidla nebo kdykoli po ukončení NS písemně požádat Pronajímatele o odkoupení Vozidla za jeho zůstatkovou hodnotu, která bude stanovena výpočtem dle skutečného stavu Vozidla v okamžiku ukončení NS. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v dobrém technickém stavu, se všemi doklady, jsou-li potřebné k jeho provozu, v čase a místě uvedeném v NS. Vozidlo

2 je vybaveno povinnou výbavou dle platných právních předpisů České republiky a vyhledávacím zařízením pro případ odcizení Vozidla. Veškerá případná poškození (závady, nedostatky, škrábance apod.) Vozidla, příp. jiné připomínky, musí být Nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v předávacím protokolu, potvrzeném při převzetí a při vrácení vozidla (dále jen PP ). Nájemce je povinen převzetí Vozidla potvrdit svým podpisem v PP. Za jakékoliv poškození Vozidla, které nebude uvedeno v PP, odpovídá Nájemce. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody za veškerá takováto poškození Vozidla. 3. Podmínky užívání Vozidla 3.1. Vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby, které mají potřebné řidičské oprávnění. Nájemce je povinen Vozidlo užívat výhradně za účelem jeho užití při provozu na pozemních komunikacích, k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, celní i jiné právní předpisy, jakož i všechny pokyny uvedené v manuálu výrobce Vozidla Nájemce je povinen pečovat o to, aby na Vozidle nevznikla škoda, a dodržovat všechny pokyny o provozu Vozidla uvedené v manuálu výrobce Vozidla, jakož i podmínky a instrukce Pronajímatele, jinak odpovídá za veškerou škodu způsobenou nedodržením jakéhokoliv pokynu, podmínky či instrukce. Nájemce je povinen zabezpečit Vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a Vozidlo uzamknout. Porušení kterékoli z těchto povinností je považováno za podstatné porušení NS. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu Pronajímatele informovat o nutnosti provedení pravidelné servisní prohlídky a přistavit Vozidlo k jejímu provedení do provozovny Pronajímatele Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Pronajímateli poškození nebo ztrátu jakékoli části dokumentace k Vozidlu, klíčů od Vozidla, dálkového ovládání, RZ (SPZ) apod. Pronajímatel zajistí výměnu nebo dodání výše uvedených předmětů na náklady Nájemce Nájemce nesmí Vozidlo prodat, zastavit, ani darovat, dále nesmí pronajmout Vozidlo třetí osobě, zúčastňovat se s Vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat Vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat Vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů, jezdit s Vozidlem v terénu, neodpovídajícím technické konstrukci Vozidla a provádět na Vozidle jakékoli změny a úpravy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je Pronajímatel oprávněn požadovat, aby Nájemce provedené úpravy a změny bez zbytečného odkladu odstranil. Nebude-li možné provedené úpravy či změny odstranit, je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli způsobenou škodu a náklady vynaložené Pronajímatelem na uvedení Vozidla do původního stavu Nájemce nesmí řídit Vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, a/nebo přenechat Vozidlo k takové osobě k řízení Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k Vozidlu za účelem kontroly, zda je Nájemce užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami NS. Nájemce je povinen tuto kontrolu Pronajímateli umožnit v termínu předem písemně sděleném Nájemci Pronajímatelem Porušení kterékoliv z povinností uvedených v tomto bodu 3. VOP je považováno za podstatné porušení NS a Nájemce v takovém případě odpovídá za Vozidlo a všechny způsobené škody v plném rozsahu bez ohledu na sjednanou výši spoluúčasti pojistného krytí V případě, že Nájemce bude užívat Vozidlo v zahraničí, je povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit příslušná povolení k užívání Vozidla v zahraničí, zaplatit příslušné poplatky (dálniční známky apod.) a dodržovat platné právní předpisy té země, v níž

3 Vozidlo užívá. Nájemce odpovídá Pronajímateli též za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že Vozidlo bude v zahraničí Nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen na vlastní náklady podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění Vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané Nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude Vozidlo předáno zpět Pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škody a náklady vzniklé Pronajímateli v souvislosti se zadržením nebo zabavením Vozidla, jakož i odtahem a parkováním v cizině a jeho navrácením v ČR. Pravidla obsažená v tomto odstavci platí i pro případ odtažení vozidla v ČR nebo v zahraničí Odstavce 3.1 až 3.8 platí shodně i pro používání náhradního vozidla, poskytnutého Pronajímatelem na základě smlouvy o nájmu náhradního vozidla. 4. Obměna Vozidla 4.1 Nájemce má možnost nejdříve po uplynutí prvních 12 měsíců Doby nájmu zažádat písemně Pronajímatele o obměnu Vozidla za jiné vozidlo. V případě souhlasu Pronajímatel vyzve Nájemce k vrácení Vozidla. Vrácení Vozidla se řídí ustanovení článku 5. VOP. 5. Vrácení Vozidla 5.1. V případě, že Nájemce nevyužije nabídku Pronajímatele na odkup Vozidla za stanovenou zůstatkovou hodnotu, je Nájemce povinen vrátit Pronajímateli Vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady, v době a místě uvedeném v NS a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení Nebude-li veškeré příslušenství vráceno společně s Vozidlem, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat peněžní náhradu odpovídající ceně pořízení nového příslušenství a současně též smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti Vozidlo musí být předáno k tomu určenému zaměstnanci Pronajímatele nebo třetí osobě určené Pronajímatelem. Nájemce odpovídá za Vozidlo až do okamžiku, kdy si Pronajímatel Vozidlo fyzicky převezme a tuto skutečnost potvrdí Nájemci svým podpisem PP; od tohoto okamžiku se Vozidlo považuje za řádně vrácené Při předání Vozidla Pronajímateli provedou všechny strany pečlivou kontrolu stavu předaného Vozidla, zejména stavu ujetých kilometrů a škod na Vozidlech a chybějících dílů, komponent, sad klíčů a dokladů, za něž odpovídá Nájemce. Všechna zjištění budou uvedena v PP, který bude vypracován ve dvojím vyhotovení. Nájemce má povinnost zaznamenat do PP veškeré opravy prováděné na Vozidle po dobu používání, přesahující celkem částku Kč bez DPH. Dále musí Nájemce zaznamenat takové opravy, kdy byla provedena oprava skeletu karoserie Vozidla vyžadující použití rovnací stolice, když došlo k poškození některých uzlových bodů karosérie. Pronajímatel má právo na dodatečnou kontrolu podvozku ve své provozovně. Pokud zjistí poškození, které nemohlo být zjištěno na Vozidle při předání, oznámí toto neprodleně Nájemci a poškození se zapíše dodatečně do PP. Dodatečné zjištění je možné do 24 hodin od původního předání Vozidla. V případě zjištění nájezdu nadlimitních kilometrů se Nájemce zavazuje uhradit zjištěné nadlimitní kilometry sazbou dle čl. 1.1 těchto VOP Zjistí-li výše uvedená kontrola nadměrné opotřebení nebo poškození Vozidla, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli celou částku odpovídající nákladům na přiměřenou opravu Vozidla. Pronajímatel a Nájemce se dohodli, že pro účely NS se bude opotřebení Vozidla posuzovat podle Předpisu vrácení vozidel. Předpis vrácení vozidel tvoří přílohu NS. Obecně však platí, že se běžným opotřebením rozumí odřené disky a poklice kol, odřeniny na náraznících a plastech (zejména na jejich hranách), opotřebení laku karoserie způsobené častým mytím Vozidla na mycí lince, zašlapané koberce, poškození skel do takové míry, že je možné provést opravu a které nezabraňuje ve výhledu řidiče, přičemž

4 takovéto poškození skel nesmí nijak ovlivnit technickou způsobilost předmětného Vozidla posuzovanou při technické prohlídce, přiměřené opotřebení všech pěti kol a pneumatik a drobné oděrky karoserie způsobené běžným provozem Vozidla, přičemž náklady na opravu všech těchto poškození jednoho Vozidla nepřevýší v souhrnu částku 2.000,-Kč bez DPH na náhradní díly nebo materiál plus 4 hodiny dílenských prací dle ceníku Pronajímatele Zjištěný stav se zapíše do PP (zejména uvede veškerá poškození, která nebyla uvedena v PP při převzetí Vozidla Nájemcem) Odmítnutí podpisu PP nezbavuje Nájemce odpovědnosti za veškerá zjištěná poškození Vozidla, přičemž je povinen uhradit Pronajímateli vzniklou škodu na Vozidle a dále administrativní poplatek na krytí zvýšených administrativních úkonů ve výši ,- Kč. Pronajímatel má nárok náhradu i všech skrytých poškození Vozidla (např. poškození podvozku, špatné palivo v nádrži, poškození motoru), která nemohla být zjištěna při kontrole stavu Vozidla, tj. i ta, která nebudou uvedena v PP při vrácení Vozidla Nájemcem, vznikla-li zaviněním Nájemce Pokud Nájemce vrátí Vozidlo v znečištěném stavu, který znemožňuje řádnou kontrolu stavu Vozidla, uvede se tato skutečnost v PP a Pronajímatel má v takovém případě nárok na náhradu i všech poškození Vozidla, která budou zjištěna až po umytí Vozidla, tj. i ta která nebudou uvedena v PP při vrácení Vozidla Nájemcem, a to včetně nákladů na umytí Vozidla V případě polepů, umístěných vně i uvnitř Vozidla je Nájemce po skončení Doby nájmu povinen tyto odstranit na své náklady, aniž by došlo k poškození Vozidla Povinnost platit Nájemné ve výši sjednané v NS a odpovědnost Nájemce za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku poškození, ztráty, zničení či odcizení Vozidla trvá až do chvíle, kdy Pronajímatel může s takovým Vozidlem opětovně nakládat. 6. Nájemné a poplatky 6.1. Nájemné obsahuje veškeré daně a poplatky, potřebné k provozu Vozidla: silniční daň a poplatek za autorádio), zákonné pojištění Vozidla, havarijní pojištění včetně připojištění čelního skla, veškeré servisní náklady po dobu pronájmu Vozidla, poskytnutí náhradního vozidla po dobu servisních služeb, zimní a letní pneumatiky včetně přezutí a uskladnění po celou Dobu nájmu, dálniční známku pro ČR pro každý rok Doby nájmu, asistenční služby na území EU (rozsah asistenčních služeb je uveden v dokumentaci k Vozidlu) a stanovuje se vždy na konkrétní model Vozidla Nájemce se zavazuje platit Nájemné včetně náhrady případné škody, řádně a včas. Smluvní strany sjednávají, že termín splatnosti a způsob úhrady všech plateb dle této NS je uveden v NS Kauce, kterou je povinen Nájemce složit u Pronajímatele při podpisu NS, je uvedeno v NS. Zúčtování této Kauce bude provedeno po skončení Doby nájmu a vrácení Vozidla Pronajímateli Nájemce podpisem NS souhlasí s vyúčtováním Nájemného, náhrady jakékoliv škody na Vozidle nekryté pojištěním, spoluúčasti za poškození Vozidla anebo jakýchkoliv dalších poplatků spojených s nájmem Vozidla, tj. jeho odtahem a parkováním a pokutami za dopravní přestupky a jejich jednostranným započtením Pronajímatelem na Kauci Nájemce souhlasí s tím, aby Pronajímatel jednostranně změnil výši Nájemného v případě, že dojde ke vzniku nových či změně stávajících nákladů na straně Pronajímatele, zejména výše pojistného, silniční daně, poplatků souvisejících s rádiem či TV a dalších případných odvodů, daní, poplatků a jiných obdobných nákladů. V případě prodlení s úhradou plateb Nájemného a dalších poplatků spojených s užíváním Vozidla, vč. náhrady škody, je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. Pronajímatel je vedle úroků z prodlení oprávněn požadovat po Nájemci náhradu škody vzniklou prodlením Nájemce s úhradou Nájemného,

5 čímž se vylučuje aplikace ustanovení 1971 OZ. 7. Opravy a údržba 7.1. Běžné opravy, údržbu Vozidla, jakož i pravidelné servisní prohlídky Vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad Pronajímatel výhradně v provozovnách Pronajímatele, jejichž seznam je uveden na internetové adrese Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit seznam provozoven. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav, údržby, servisní prohlídky Vozidla a strpět omezení v užívání Vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení. Nájemce je dále povinen přistavit Pronajímateli Vozidlo v případě, že je splněna kilometrová nebo časová podmínka Vozidla pro předepsanou servisní prohlídku, přičemž interval servisních prohlídek je uveden v dokumentaci k vozidlu. Současně je Nájemce povinen přistavit Pronajímateli Vozidlo před uplynutím doby platnosti technické kontroly (STK), která je vyznačena nálepkou na zadní RZ Vozidla. Nájemce má povinnost, nedohodne-li se s Pronajímatelem jinak, kontaktovat provozovnu Pronajímatele, kde si Vozidlo převzal, a ve spolupráci s touto provozovnou zajistit výměnu zimních pneumatik nejpozději v termínech stanovených platnými právními předpisy. Taková výměna je provedena na náklady Pronajímatele. Nájemce však nemá nárok na náhradu žádných svých nákladů spojených s výměnou pneumatik (např. čas, PHM apod.) Nesplnění uvedených povinností je považováno za zvlášť hrubé porušení NS Nájemce má právo na to, aby mu po dobu takové opravy nebo údržby bylo Pronajímatelem poskytnuto náhradní vozidlo stejné nebo nižší kategorie. Náklady spojené s opravou Vozidla nese Pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání Vozidla nebo užíváním Vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek NS Nájemcem nebo osobami, kterým Nájemce umožnil k Vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu Nájemce a dále Nájemce odpovídá v plném rozsahu za škodu, která Pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na Vozidle projeví v Době nájmu a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost Nájemce nesplní, odpovídá Pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat Vozidlo pro vady. 8. Odpovědnost za škodu, pojistné krytí osob 8.1. Pronajímatel zabezpečuje pojistné krytí vozidla v rozsahu a za podmínek uvedených v NS. Za jakoukoliv škodu způsobenou na Vozidle nebo škodu způsobenou v souvislosti s užíváním Vozidla, která není nebo nebude hrazena z tohoto pojištění, včetně spoluúčasti Pronajímatele, odpovídá Pronajímateli Nájemce v plném rozsahu, a to do doby, než si Pronajímatel Vozidlo převezme zpět, a zavazuje se ji Pronajímateli uhradit V případě škody zaviněné Nájemcem je Pronajímatel oprávněn účtovat Nájemci za komplex služeb a úkonů spojených s administrativním vyřízením škodní události poplatek ve výši 1.500,- Kč vč. DPH Náhradu škody způsobenou na Vozidle, která nebude kryta sjednaným pojistným krytím, Pronajímatel uplatní u Nájemce společně s vyúčtováním na základě cenové kalkulace příslušného servisu. Náhrada takových škod je splatná spolu s bezprostředně následující splátkou Nájemného Pokuty, vyměřené Nájemci za dopravní a parkovací přestupky, kterých se dopustí s Vozidlem, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů nebo nářadí k Vozidlu, škody vzniklé záměnou paliva, škody na kolech vozu, tzv. škody následné vč. nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod, jdou vždy k tíži Nájemce bez ohledu na sjednané pojistné krytí. K tíži Nájemce jde vždy rovněž jakákoliv pokuta či jiná sankce, stejně jako jakékoliv jiné částky, k jejichž úhradě bude Pronajímatel jakožto provozovatel

6 Vozidla vyzván v souvislosti s jakýmkoliv přestupkem či jiným správním deliktem spáchaným během trvání NS ve vztahu k Vozidlu (dále Sankce ), přičemž v případě vzniku takové povinnosti k úhradě pokuty či jiné částky na straně Pronajímatele je tento oprávněn požadovat po Nájemci úhradu částky ve výši 500,- Kč jako paušální náhrady za úkony spojené s administrativním vyřízením této věci. 9. Nehoda, poškození a odcizení Vozidla 9.1. V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení Vozidla anebo jeho části, poranění nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil Nájemce či nikoliv (dále také škodní událost") je Nájemce povinen přivolat policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, příp. jeho výsledku, vydala Nájemci potvrzení V případě jakékoli škodné události je Nájemce povinen vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři Nehodový protokol, který obdrží s doklady k Vozidlu. Nepojízdné Vozidlo musí byt zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, oznámit Pronajímateli každou škodní událost týkající se Vozidla, poranění nebo usmrcení osob vzniklé v důsledku škodní události, místo, kde se Vozidlo nachází, a zajistit potřebnou součinnost, zejména aby veškeré doklady, klíče a další dokumentace vztahující se k Vozidlu a škodní události, včetně vyplněného formuláře Nehodový protokol a potvrzení policie/policejního protokolu, byly neprodleně předány Pronajímateli. Nájemce odpovídá Pronajímateli za případnou škodu způsobenou tím, že v důsledku nesplnění některé z uvedených povinností Nájemce bude příslušnou pojišťovnou odmítnuta výplata pojistného plnění Nájemce je povinen poskytovat policii, Pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou pomoc a součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním. 10. Shromažďování informací Svým podpisem NS Nájemce, který je fyzickou osobou, vyjadřuje svůj souhlas s tím, že budou zpracovávány jeho osobní údaje v rozsahu informací o jeho jménu, příjmení, titulu, státní příslušnosti, pobytu (ulice, číslo domu, PSČ, místo), případně jiné doručovací adrese (poštovní přihrádka, PSČ poštovní přihrádky), komunikačním jazyku, telefonním čísle do zaměstnání, domů, telefonním čísle mobilního telefonu, adrese elektronické pošty a faxovém čísle. Souhlas se zpracováváním osobních údajů Nájemce poskytuje Pronajímateli s tím, že je oprávněn tento svůj souhlas písemně odvolat. Nájemce souhlas uděluje mimo jiné k účelům nabízení obchodu a služeb ze strany Pronajímatele, včetně provádění propagační činnosti a průzkumu trhu, s tím, že Nájemce: a) údaje poskytuje dobrovolně, a to pouze na dobu, dokud neuplatní své právo tento souhlas odvolat, b) má možnost požadovat přístup k těmto údajům V zájmu odstranění jakýchkoli pochybností je sjednáno, že Nájemce, který není fyzickou osobou, svým podpisem textu Smlouvy dává výslovně souhlas s tím, aby o něm Pronajímatel zpracovával údaje rozsahu informací o jeho obchodní firmě či názvu, IČ či obdobné identifikaci, sídle (ulice, číslo domu, PSČ, místo) případně jiné doručovací adrese (poštovní přihrádka, PSČ poštovní přihrádky), komunikačním jazyku, telefonu, adrese elektronické pošty, faxovém čísle, kontaktní osobě a jejím telefonním číslu, včetně čísla mobilního telefonu. Svým podpisem Smlouvy Nájemce současně potvrzuje pravdivost všech shora uvedených údajů, které se jej týkají a které vyplývají z textu Smlouvy, s tím, že jejich případnou změnu za účelem jejich opravy bez zbytečného odkladu Pronajímateli sdělí Pro případ, že bude potřebné ověřit nebo potvrdit solventnost Nájemce, Nájemce souhlasí, aby k tomu byly tyto jeho osobní údaje využity, příp. poskytnuty třetí osobě.

7 11. Ostatní Nájemce prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro řízení motorových vozidel (platný řidičský průkaz, povolení k řízení pro případ vyššího věku Nájemce jak 60 let apod.) a že je držitelem platného řidičského oprávnění nejméně 2 roky. Pronajímatel odpovídá Nájemci nebo třetím osobám pouze za ztráty a škody, které jim vznikly v přímé souvislosti s nájmem Vozidla nebo s jeho používáním, způsobené zaviněním Pronajímatele. Všechny takové ztráty nebo škody musí byt Pronajímateli oznámeny bez zbytečného odkladu od jejich vzniku Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli změnu sídla či bydliště, příp. jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z NS vyplývajících Nájemce je pro případ svého prodlení s vrácením Vozidla Pronajímateli ve stanoveném termínu a na určeném místě srozuměn s tím, že Pronajímatel ohlásí toto Vozidlo jako ztracené nebo odcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně Nájemce. Pronajímatel může, je-li Nájemce v prodlení s vrácením Vozidla, Vozidlo Nájemci na jeho náklady odebrat a písemně jej o tom vyrozumět Vedle smluvních pokut stanovených v těchto VOP je Pronajímatel oprávněn požadovat po Nájemci rovněž náhradu škody vzniklou porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, čímž je ve smluvním vztahu mezi Nájemcem a Pronajímatelem vyloučena aplikace ustanovení 2050 OZ Užívá-li Nájemce vozidlo v rozporu s NS, VOP anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu nebo kterým Pronajímateli hrozí škoda, jedná se o podstatné porušení NS. V případě podstatného porušení NS má Pronajímatel právo od NS odstoupit, přičemž odstoupení je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení Nájemci, přičemž Nájemci se doručuje na jeho adresu, kterou uvedl v NS. V případě pochybností nebo v případě, že Nájemce nepřevezme oznámení o odstoupení odeslané doporučeným dopisem, se má za to, že Nájemci bylo doručeno v souladu s ustanovením 573 OZ V záležitostech, které nejsou NS nebo VOP výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy České republiky; rozhodování všech případných sporů je v pravomoci soudů České republiky podle příslušných procesních pravidel stanovených právním řádem České republiky, místně příslušným je obecný soud Pronajímatele; rozhodné znění NS a Podmínek je v českém jazyce Nájemce souhlasí s použitím své ové adresy uvedené ve styku s Pronajímatelem k využití v rámci zasílání novinek a marketingových nabídek pronajímatele Nájemce prohlašuje, že veškeré údaje jím poskytnuté jsou pravdivé a že s aktuálními VOP bez výhrad souhlasí. V Praze, dne Pronajímatel Nájemce

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

2. Převzetí vozidla 1. Rezervace a nájemní smlouva 3. Podmínky užívání vozidla

2. Převzetí vozidla 1. Rezervace a nájemní smlouva 3. Podmínky užívání vozidla Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen NS ) uzavřené mezi společností SPEED LEASE a.s. (dále jen pronajímatel ) a nájemcem identifikovaným

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

VOP NS pronajímatel 1.5. nájemce 1. Rezervace a NS 1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 1.4.

VOP NS pronajímatel 1.5. nájemce 1. Rezervace a NS 1.1. 1.2. 1.3. 1.6. 1.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pronájmu vozidel (dále jen VOP ) jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy (dále jen NS ), uvedené na přední straně, která je uzavřena dle ustanovení 2321 a násl. zákona č.

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Petr Vychodil, IČ: 68924721, se sídlem

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA. Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU VOZIDLA Suzil s.r.o., IČO 03063968, DIČ CZ03063968, Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla(dále jen VOP ) 1. Úvodní

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

Smlouva o nájmu motorového vozidla

Smlouva o nájmu motorového vozidla Smlouva o nájmu motorového vozidla Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku. Mezi: HEROS GROUP s.r.o. Jana Kříže 846/21 Most 434 01 IČO: 63148374 Jednatel společnosti: Marcela Soukupová Na straně jedné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o pronájmu obytného karavanu

Smlouva o pronájmu obytného karavanu Smlouva o pronájmu obytného karavanu Pronajímatel: VaJaMi s.r.o. Prof. Seemana 86 tel.: +420 722 903 370 email: vainer.milan@vajami.cz Nájemce: Příjmení, jméno (firma): Adresa: Rodné číslo: Číslo OP: Číslo

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé

(dále jen pronajímatel) na straně jedné. (dále jen nájemce) na straně druhé Smlouva o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým rychloměrem AD 9C resp. RAMER10 pro měření rychlosti silničních motorových vozidel a zvláštní výbavou Níže uvedeného dne, měsíce

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům. Podmínky pronájmu Podmínky - autopůjčovny Drelante s.r.o Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA o nájmu pracovní plošiny. 1.1 Smluvní strany

SMLOUVA o nájmu pracovní plošiny. 1.1 Smluvní strany SMLOUVA o nájmu pracovní plošiny 1.1 Smluvní strany Střechy Petr s.r.o. Se sídlem: Výrovice č.p. 13, 671 34 Horní Dunajovice Zaps. V obchodním rejstříku, spis. zn. C 78763 vedená u Krajského soudu v Brně

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Všeobecné podmínky autopůjčovny

Všeobecné podmínky autopůjčovny Všeobecné podmínky autopůjčovny Tyto podmínky jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi: Autodoprava Benke, Svitavská 299, Ráječko 679 02, IČO:75130955, DIČ:CZ8906204021, Zapsaný MÚ Blansko

Více