Základní škola Loket, okres Sokolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Loket, okres Sokolov"

Transkript

1 Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, Stránka 1

2 Identifikace subjektu : CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola, okres Sokolov Sídlo: T.G. Masaryka 128, IČ: IZO: Statutární orgán: Mgr. Gerta Míková, ředitelka školy Zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Iveta Hamplová, zástupkyně ředitelky školy Vedoucí vychovatelka ŠD : Marie Naporowská Výchovný poradce : Mgr. František Křivánek Koordinátoři : ŠVP : Mgr. Iveta Hamplová ICT : Bc. Eva Grosmanová EVVO : Mgr. Šárka Flesarová Metodik primární prevence : Radoslava Jarošová Adresa pro dálkový přístup: elektronické adresy: Zřizovatel školy: Město, T. G. Masaryka 1, Školská rada: Předseda: Členové: Josef Novotný (zástupce rodičů) PaeDr. Zuzana Ondrová (zástupkyně zřizovatele) Mgr. Eva Herdová (zástupkyně školy) Charakteristika školy Základní škola je úplná škola s právní subjektivitou zařazená do sítě škol. Resortní identifikátor školy v rejstříku škol a školských zařízení je Součástí této organizace je i školní družina. Školu zřizuje Město se sídlem T.G.Masaryka 1, Škola byla zřízena dne jako právní subjekt hospodařící jako příspěvková organizace. Základní škola užívá budovu v Radniční ulici, která prošla v letech rekonstrukcí, a budovu v ulici T. G. Masaryka kde byla v průběhu roku 2014 ukončena venkovní rekonstrukce školy zateplení, fasáda, výměna oken. V nadcházejícím období bude nezbytné ještě v této budově postupně zrekonstruovat a upravit i vnitřní prostory - rozvody, vnitřní omítky, některé podlahy. S kompletní úpravou jedné třídy bylo započato po dohodě se zřizovatelem již v létě Základní vnitřní údržba školy a drobnější opravy jsou zajišťovány vedením školy, probíhá průběžně. Stránka 2

3 Vybavení školy je průběžně obměňováno, nábytek ve třídách v současné době odpovídá aktuálním hygienickým požadavkům. Rovněž tak sociální zařízení obou budov zcela vyhovuje přísným hygienickým normám, které jsou platné pro všechna školská zařízení. Hodiny tělesné výchovy probíhají v tělocvičně, která není součástí školy. Na užívání máme uzavřenou smlouvu se zřizovatelem. V inspekční zprávě ČŠI (rok 2011) se poukazuje na absenci vhodných prostor pro sportovní a tělovýchovné aktivity, na přesuny žáků do tělocvičny, při kterých dochází ke zkracování vyučovacího procesu nebo přestávek. ČŠI toto upozornění adresovala i zřizovateli školy, neboť vedení školy má v tomto velmi omezené možnosti. V průběhu letních prázdnin (červenec srpen 2014) byly v tělocvičně zřizovatelem opět provedeny některé opravy a údržbářské práce. Nejmladšími žáky je v budově v Radniční ulici pravidelně využívána cvičebna,která byla vytvořená z jedné kmenové třídy. Zároveň je i nadále v plánu zřizovatele upravit pro potřeby školy část venkovního hřiště (hřiště FK ), které by bylo využíváno především pro běh, hody a skok daleký. V současné době je již zpracován projekt. Základní škola nevlastní školní jídelnu, ke stravování žáků i zaměstnanců školy slouží školní jídelna SPŠ (smlouva). Zaměstnanci školy zde zajišťují dohled nad žáky po celou dobu stravování. Kapacita školy Kapacita školy je dána podmínkami zřizovací listiny a rejstříku škol a školských zařízení. V současné době je povolená kapacita 550 žáků. Vzhledem k tomu, že lze do budoucnosti předpokládat jen menší změny v počtu žáků, domnívám se, že by bylo možné snížit povolenou kapacitu na 300 žáků. Díky uvolněným kmenovým třídám byly postupně vybudovány odborné učebny, 3 oddělení školní družiny a jedna třída je využívána jako cvičebna. Ve školním roce 2013 /2014 bylo po dohodě se zřizovatelem zažádáno o navýšení kapacity školní družiny na 120 žáků. Zájem o školní družinu každým rokem stoupá. V zájmu zřizovatele i školy je uspokojit všechny žadatele o umístění. ŠD je určena pro žáky 1. stupně školy. Na počátku školního roku 2013 / 2014 disponovala škola 14 kmenovými učebnami, 7 odbornými učebnami, jednou žákovskou dílnou, třemi odděleními školní družiny, cvičnou kuchyní, pěti kabinety, jednou cvičebnou a nezbytným skladovým a kancelářským zázemím (včetně archívu) a sklepními prostory, kde jsou umístěny kotelny. Počet a věkové složení žáků V Základní škole bylo k zapsáno 224 žáků ve 12 třídách (na prvním stupni 7 tříd, na druhém stupni 5 tříd). Ve školní družině bylo k evidováno 88 žáků ve 3 odděleních. Dojíždějící žáci: Horní Slavkov 4 žáci, Sokolov 1 žák, Nové Sedlo 1 žák, Chodov - 1 žák, Staré Sedlo - 3 žáci, Dolní Rychnov 1 žák. Stránka 3

4 Počet zaměstnanců Na Základní škole pracovalo k pedagogů (17 učitelů -v přepočtu 16,043 úvazku, 3 vychovatelky (2,246 úvazku) a 5 provozních zaměstnanců (4,5 úvazku). Praxe pedagogických pracovníků : Délka praxe Počet pracovníků Do 1 roku 1 Do 5 let 0 Do 10 let 1 Do 20 let 8 Do 30 let 8 Nad 30 let 2 Personální zabezpečení a kvalifikovanost sboru Na prvním stupni školy pracovaly kvalifikované paní učitelky. Na druhém stupni vyučovalo 7 učitelů s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, 3 paní učitelky si studiem doplňovaly a doplňují kvalifikaci. Ve školním roce 2014 / 2015 by dvě z nich měly ukončit magisterské studium. Částečná nekvalifikovanost se při výuce neprojevuje, neboť se jedná o pedagogy s několikaletou zkušeností, pravidelně se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a studují na vysokých školách. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky (celkový úvazek 2,46), z toho 2 s plnou kvalifikací (jedna plně kvalifikovaná paní vychovatelka je na mateřské dovolené). BOZP a PO V oblasti bezpečnosti práce a hygieny na pracovišti se veškeré vzniklé problémy řeší okamžitě. Po technické stránce škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem. Požární ochrana je zabezpečena ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů. V průběhu školního roku se uskutečnil 1 požární poplach, který byl zaměřený především na rychlou evakuaci osob a první pomoc. Akce proběhla v rámci Dne ochrany člověka za mimořádných událostí. Od má škola uzavřenou smlouvu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - o poskytnutí služeb a poradenství v této oblasti - s externím pracovníkem bezpečnostním technikem. Vlastní činnost školy Ve školním roce 2013 / 2014 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - ŠVP Základní školy, okres Sokolov. Našim cílem je poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání, proto se snažíme utvořit výchovně vzdělávací proces kvalitní a motivující, který by probíhal v klidném, důvěrném a bezpečném prostředí. Využíváme k tomu moderní metody a formy práce. Snažíme se o to, abychom co nejvíce podpořili utváření klíčových Stránka 4

5 kompetencí. Značně nám v tomto pomáhají nejrůznější formy činnostního učení. Stále spatřujeme naše hlavní úkoly v rozvoji komunikačních dovedností, v rozvoji ekologického cítění, v poznávání regionu, v ochraně žáků před sociálněpatologickými jevy, ve smysluplném naplňování volného času. V Základní škole je zřízena školní družina, která má 3 oddělení. Provozní doba od 6,00 16,00 hod. (6,00-8,00, 11,40 16,00 hod). Zájmová činnost je realizována z velké části samotnou školou díky učitelům a jednoho provozního zaměstnance stávají se v odpoledních hodinách vedoucími zájmových kroužků např. sportovní hry pro mladší i starší žáky, kopaná, florbal, výtvarný kroužek, kroužek PEERů, country tance, anglický jazyk. Po dohodě se zřizovatelem se jim vytváří ve škole zázemí - prostory a finanční příspěvek pro činnost. Žáci mohou navštěvovat ve svém volném čase i zájmové organizace ve městě (skaut, ochránci přírody, TJ, FK, ČRS ). Žáci a zaměstnanci školy se spolupodíleli na přípravě celoškolních akcí Pálení čarodějnic, Den ochrany obyvatelstva, Den Evropy, Den Země, Den otevřených dveří školy, Děti baví, na realizaci výstavy výtvarných prací žáků v knihovně, na projektových dnech 1. stupně školy, Masopustní karneval zorganizovaný školní družinou, školní kola vědomostních soutěží. V rámci mezinárodní spolupráce jsme se opět zapojili do akcí, které pořádala škola s německými žáky a učiteli při výměnných pobytech. V dubnu vyjeli žáci prvního stupně se svými učiteli na desetidenní školu v přírodě do Žihle. Určitě pozitivně lze hodnotit akce primární prevence - PEER program ve škole, ale i aktivity s místními dobrovolnými hasiči a akce s Policií ČR besedy, dopravně bezpečnostní akce, Ajaxův zápisník plnění úkolů v rámci dopravní výchovy (návštěva dopravního hřiště v Sokolově) a prevence, zapojení se do dalších projektů preventivního charakteru - Ovoce do škol, Zdravé zuby, Školní mléko, nebo zapojení školy do projektu Vývoj řemesel ve spolupráci s MASS. V závěru školního roku jsme se stali partnery projektů: Můj životní styl a zdraví ( ABRI ), Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách (VŠEI, O.P.S.). Od jara jsme aktivně zapojeni do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (Gymnázium Sokolov). Ve výuce občanské nauky a výchovy ke zdraví byly po celý rok zařazovány bloky dovedností např. chování v rizikových situacích, průzkum šikanování, odmítání návykových látek, o sexualitě, o zdravé výživě. Na prvním stupni byly preventivní aktivity pravidelně zařazovány zejména v rámci předmětů prvouka a přírodověda. Žákovská rada uspořádala sbírku ve prospěch nadace Život dětem na pomoc dětským oddělením nemocnic a pro nemocné, handicapované a opuštěné děti. Ve školním roce pokračovala spolupráce s Věznicí Horní Slavkov (besedy se zaměstnanci věznice, beseda s odsouzeným). Součástí každého školního roku se pravidelně již několik let stávají akce, které pořádá Městská knihovna ve spolupráci se školou, např.: besedy - základy knihovnické informatiky, recitační a čtenářská soutěž, besedy se spisovateli, společné čtení, pořad Listování, výstava prací žáků v prostorách knihovny. V průběhu roku jsme opět spolupracovali s asociací Záchranný kruh, o.s.. Stránka 5

6 Většina předškoláků a jejich rodiče přivítali akci Školáček, která je připravována vyučujícími 1. stupně. Probíhá vždy v období po zápisu (březen květen). V rámci ekologické výchovy pokračuje spolupráce s skými městskými lesy - sběr lesních plodů, Den Země. Rovněž jsme se zapojili do třídění odpadu a do vzdělávacího programu Recyklohraní. V březnu a dubnu probíhaly besedy Zvířátka v zimě, Včela. Celý první stupeň se zapojil do soutěže Lesy kolem nás ( některé děti postoupily do krajského kola ). Od září 2011do února 2014 byla škola aktivně zapojena do projektu EU peníze školám. Díky získaným finančním prostředkům se nám podařilo obměnit velkou část didaktické techniky- počítačovou učebnu a pořídit další dvě interaktivní tabule. Péče o žáky se specifickými poruchami učení Péče o děti se specifickými poruchami učení probíhala na 1. stupni třídními učiteli, na 2. stupni určenými učiteli. Náprava probíhala podle pokynů pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra v průběhu vyučovacích hodin, ale i v době mimo vyučování (individuální péče). Na škole bylo ve školním roce 2014/2015 evidováno 15 žáků se SPU či jinými výukovými obtížemi potvrzenými PPP Sokolov nebo K. Vary, nebo SPC. Při péči o žáky je využíváno nejrůznějších kompenzačních pomůcek, ale i nejnovějších počítačových programů vytvořených k nápravě SPU. Ve školním roce jsme průběžně vypracovali individuální vzdělávací plány pro 12 žáků. Plány byly pravidelně vyhodnocovány výchovným poradcem ve spolupráci s vyučujícími. Velký důraz byl kladen na spolupráci rodičů, bez kterých není náprava efektivní. Rodiče žáků v nápravné péči byli zváni i na individuální schůzky, kde jim byla vyučujícím a výchovným poradcem vysvětlena práce s dětmi v rámci domácí přípravy. Přehled oborů vzdělávání Obor, který škola vyučuje dle KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání): C /001 Základní škola (viz. rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 5196/ ze dne Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Základní školy, okres Sokolov. ŠVP byl vytvořen v souladu s Rámcově vzdělávacím programem a platnou legislativou. Opravy a údržba V době školních prázdnin se prováděla na obou budovách školy běžná údržba a hlavní úklid. Na budově T. G. Masaryka probíhala od září 2013 do dubna 2014 kompletní rekonstrukce zateplení, fasáda, výměna oken. V budově v Radniční ulici byly vymalovány tři třídy. Stránka 6

7 Tvořivá škola činnostní učení Od roku 2002 spolupracuje škola na projektu Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola. Cílem Tvořivé školy, tedy i nás, je aktivní zapojení všech žáků do výuky, jejich vnitřní motivace k učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty. Vzhledem k tomu, že jsme jako škola metodickým střediskem Tvořivé školy (máme vlastní metodičku TŠ), proběhlo v průběhu roku přímo na škole několik vzdělávacích akcí pro učitele z celého Karlovarského kraje. Pravidelně se těchto akcí zúčastňují i vyučující naší školy. Ti rovněž využili nabídky prázdninových vzdělávacích kurzů - tzv. letních škol, kterých se aktivně již několik let zúčastňují. Díky zapojení do projektu TŠ jsme již v minulosti získali některé pomůcky - interaktivní tabuli, počítač, diaprojektor, vizualizér, v uplynulém roce opět sady učebnic pro výuku na 1. stupni. Školská rada Při škole je zřízena školská rada. Má 3 členy (zástupce zřizovatele PaeDr. Zuzana Ondrová, zástupce rodičů pan Josef Novotný a zástupce školy Mgr. Eva Herdová). Předsedou Školské rady byl zvolen pan Josef Novotný. Rada schválila svůj jednací řád. Schází se podle potřeby a projednává dokumenty, které má podle platného školského zákona projednávat a schvalovat. Vyjadřovala se jak k výroční zprávě, školnímu řádu, ke školnímu vzdělávacímu plánu, tak k základní dokumentaci školy v souladu se změnou právních norem. Byla průběžně seznamována se všemi skutečnostmi, které se týkaly chodu školy a probíhajících i plánovaných rekonstrukčních prací. Ve škole pracovala po celý loňský rok také Výchovná komise, kterou vede výchovný poradce za spolupráce třídních učitelů a zástupce z školské rady. Smyslem výchovné komise je nalézt shodu mezi školou a zákonnými zástupci v postojích k problémovému chování projednávaných žáků. Téměř vždy se podařilo nalézt shodu. V loňském školním roce zasedala komise celkem ve třech případech. Některé výchovné problémy žáků však občas přesahují kompetence a možnosti pedagogických pracovníků. Proto je nutná spolupráce s odborným a poradenským zařízením nebo s komisí právní ochrany dětí. Pedagogové aktivně plní úkoly administrativního charakteru při řešení jednotlivých problémů. Problémem zůstává velmi pomalé a zdlouhavé řešení kázeňských problémů,které přesahují kompetence školy. Stránka 7

8 Učební plán Vzdělávacím programem školy je Školní vzdělávací program Základní školy, okres Sokolov. Školní rok 2013/ 2014 Předmět I. II. III. IV. V. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Předmět VI. VII. VIII. IX. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika 1 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Volitelné předměty : konverzace v anglickém jazyce, dramatický seminář Stránka 8

9 Výsledky výchovně vzdělávací práce Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 82,8 75,6 77,3 94,5 63,1 80,7 88,8 114,6 103,5 137,2 105,8 89,6 Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka 1,6 0 0, ,5 0,1 17,1 3,6 0,4 3,8 1,7 Škola trvale pracuje s evaluačními a autoevalučními nástroji, které slouží k ověřování účinnosti vzdělávacího procesu. Nejvíce jsou využívány testy společnosti SCIO. Výsledky těchto didaktických testů nám slouží k porovnání úrovně znalostí našich žáků ve srovnání s vrstevníky jiných škol. Rovněž jsou směrodatné pro nastavení dalšího směřování našeho školního vzdělávacího programu. Ke konci školního roku využíváme i vlastních testů tzv. výstupních testů. Přehled výsledků vzdělávání a hodnocení chování poskytuje uvedená tabulka. Na druhém stupni jsou výsledky méně uspokojivé než na stupni prvním. Stále se setkáváme s žáky se špatnou motivací pro výsledky školní práce. Právě u některých z nich je i výrazná absence podpory a zájmu rodinného prostředí. I přes určitý počet neprospívajících žáků (4 žáci, v loňském roce 3) lze považovat dosažené výsledky za úspěšné. Pokračovalo úsilí vyučujících při individuální práci s žáky, ve většině případů dobrá spolupráce s rodiči a systém školní nápravné péče s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Výchovně vzdělávací činnost v třídách probíhá téměř hladce a bez problémů. Problémy s motivací žáků ke školní práci se projevují častěji na 2.stupni školy. Hlavní příčiny spatřujeme v tom, že velmi úspěšní žáci 1. stupně odcházejí na gymnázia a předimenzovanost středních škol každý žák se snadno dostane na zvolenou střední školu. Výsledky hodnocení chování žáků školy jsou v porovnání s minulým školním rokem mírně horší ( 2. stupeň o 1 žáka více, 3.stupeň o 1 žáka více). Pochval však bylo v uplynulém roce uděleno více celkem 71 (v roce ). Některé výchovné problémy žáků (např. neomluvená absence) občas přesáhly kompetence školy, byla proto i nutná spolupráce s odborným poradenským zařízením nebo s komisí právní ochrany dětí. V průběhu školního roku vyučující důsledně využívali systému řešení zameškaných hodin a přistupovali k problémům dle platných dokumentů školy. Neomluvené absenci jsme se věnovali okamžitě po zjištění. Ke zvýšené absenci neomluvených hodin došlo díky třem žákům. Stránka 9

10 Jejich absence byla vždy neprodleně řešena se zákonnými zástupci, ale i komisí právní ochrany dětí s Odborem sociální péče v Sokolově. Škola v této oblasti důsledně uplatňuje metodický pokyn MŠMT o řešení a předcházení neomluvené absenci a osvědčila se rovněž spolupráce s MěÚ (paní M. Novotná) a s MěÚ Sokolov (odbor sociální péče o dítě). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) věnuje vedení školy soustavnou pozornost. Snažíme se, aby DVPP bylo zaměřeno jak na oblast kvalifikačních předpokladů, tak dalších kvalifikačních předpokladů, cizí jazyky a prohloubení odborné kvalifikace. V průběhu každého školního roku se snažíme o uskutečnění jedné společné vzdělávací akce, tentokrát se celý pedagogický sbor zúčastnil semináře Mgr. M. Veselé Školní nekázeň, část pedagogického sboru absolvovala o prázdninách zdravotnický kurz. Nekvalifikovaní učitelé si doplňovali v rámci studia ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebnou kvalifikaci. V tomto školním roce jedna paní účitelka ukončila úspěšně magisterské studium. Další dvě by měly studium ukončit v příštím školním roce. Poslední nekvalifikovaná paní učitelka studuje ve 2. ročníku vysoké školy. V souladu s plánem personálního rozvoje byly tak podporovány v průběhu školního roku 2013/2014 všechny formy vzdělávání pedagogických pracovníků. Plán dalšího vzdělávání byl vydán v souladu se zákonem č. 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících 24 a 29 a vyhláškou MŠMT č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Cíle školy v této oblasti vycházely zejména: Z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s žáky se zdravotním postižením - vyškolit pracovníky pro práci s dětmi s poruchami učení, logopedie asistent logopeda), z potřeby mít připravené řídící pracovníky v oblasti všeobecného řízení, z potřeby eliminovat projevy agresitivity, netolerance u žáků, z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují, z potřeby mít kvalitně proškolené učitele cizích jazyků, podpořit další rozvoj počítačové gramotnosti. Studium k prohlubování odborné kvalifikace: v průběhu školního roku se zúčastňovali pedagogičtí pracovníci řady vzdělávacích aktivit, které byly nabízeny akreditovanými vzdělávacími institucemi zejména Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje PECKA a NIDV, pracoviště Karlovy Vary, Gymnázia v Sokolově. V rámci Tvořivé školy probíhalo doškolení M 3. roč. interaktivně, Čj 1. roč. interaktivně, Čj 3. ročník vyjmenovaná slova a slovní druhy. Čtyři paní učitelky se zúčastnily i letního metodického proškolení letní školy školní Stránka 10

11 systematické konstelace, komunikační dovednosti. Jedna paní učitelka lektorovala vzdělávací akce TŠ český jazyk a matematiku. Jednou z forem DVPP je rovněž samostudium o vedlejších prázdninách. Vedení školy je vždy informováno o oblastech, ve kterých se učitelé sebevzdělávají. Jednorázové vzdělávací akce: Logopedie ukončení kurzu (2 paní učitelky) Zdaravotnický kurz (4 paní učitelky) Školní nekázeň a školní klima (celý pedagogický sbor) Výchovné problémy a jejich řešení v rámci školní třídy Kurzy Tvořivé školy (7 učitelů) Metodika Aj Ústav pro studium totalitních režimů 50. léta Jak pracovat s alergiky, astmatiky. Jazykový kurz Aj (celoroční, 2 paní učitelky) Školní systematické konstelace Komunikační dovednosti Práce s dětmi s SPU Zákon o pedagogických pracovnících Novely právních předpisů Rozhodování ředitele ve správním řízení Kariérní systém Změny v právních předpisech Podpora vícejazyčnosti Finanční gramotnost I., II. Propagace a publicita školy EVVO Jak podpořit rozjezd žákovského parlamentu Řešení výchovných problémů Tvořivá škola M interaktivně, Čj interaktivně, vyjmenovaná slova Stránka 11

12 Projekty Spolupráce se školou v Bad Köstritz V této oblasti jsme žádali podporu pro projekt: Od koníčku k povolání, podporu jsme získali (Česko německý fond budoucnosti) duben červen Projekt v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok Žádali jsme o poskytnutí dotace na projekty PEER programu a DVPP v rámci prevence, byli jsme úspěšní u obou projektů. Projekt Škola činností v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám), (září 2011 únor 2014). Řemesla od historie po nejmodernější techniky ve spolupráci s MASS Sokolov o.p.s., projekt zaměřený na podporu učebních oborů ( ). Projekt ve spolupráci s Gymnáziem Sokolov Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji ( ) Projekt - Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách ( ). Projekt Můj životní styl a zdraví - ve spolupráci s ABRI ( ). Stránka 12

13 ŘízENÍ OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU A VÝSTUPU ŽÁKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zápis do 1. ročníku Informace Počet dětí U zápisu 38 Odklady 4 Nenastoupí z důvodu stěhování, přestupu 5 Přihlášeni od Celkem nastoupí 32 Přehled žáků končících povinnou školní docházku Informace Počet žáků Vycházející z 9. ročníku 16 Vycházející z 8. ročníku 1 Celkem 17 Umístění vycházejících žáků Škola Počet žáků SŠ s maturitou 9 SOU 3 roky 5 SOU 2 roky 1 Gymnázium 2 Celkem 17 Přestup žáků z nižších ročníků na školy se speciálním zaměřením Škola Počet žáků Gymnázium / 8 3 Gymnázium / 6 1 ZŠ sport. zaměření 1 Celkem 5 Volba k povolání Všichni žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, byli zařazeni do dalšího vzdělávání se na středních školách a středních odborných učilištích. Této problematice byla věnována patřičná pozornost. Dle metodického pokynu 19485/ byla tato vzdělávací oblast Volba k povolání zařazena do vzdělávacího programu základního vzdělávání. Nejedná se o navýšení týdenního počtu hodin, ale o zařazení obsahu tématických okruhů do současného plánu vzdělávacího programu. V rámci volby povolání proběhly na škole i některé akce, které mohly napomoci při rozhodování o další profesní dráze ( pravidelné schůzky výchovného poradce se žáky a jejich rodiči, nabídka konzultačních hodin, exkurze do závodů v rámci spolupráce s ISŠTE v Sokolově a díky projektu Řemesla od historie po nejmodernější techniky ( MASS Sokolov o.p.s.), schůzky se zástupci středních škol,výstavy škol. Žáci mohli rovněž využívat nabídky vyučujících k přípravě na přijímací zkoušky. Stránka 13

14 Kontrola operativní evidence majetku V prosinci roku 2013 proběhla každoroční fyzická inventarizace majetku školy. Vše je v současnosti vedeno v počítačové podobě. Veškeré odpisy byly projednány se zřizovatelem školy. Kontrola v oblasti BOZP, PO Během roku se prováděla pravidelná čtvrtletní kontrola všech oblastí BOZP a PO za přítomnosti bezpečnostního technika, požárního preventisty a vedení školy. Veškeré nedostatky byly průběžně odstraňovány. V průběhu roku byli zaměstnanci průběžně seznamováni s bezpečností práce proškolení bezpečnostním technikem. Zároveň byly proškoleny požární hlídky, tj. všichni pedagogičtí pracovníci. Údaje o kontrolách Ve školním roce byla provedena kontrolní činnost Kontrola využití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty v rámci prevence rizikového chování. Kontrola nezjistila pochybení. Finanční kontrola V průběhu roku probíhaly pravidelné finanční kontroly zřizovatelem. Nebyly shledány závady. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena žádná inspekční činnost. Primární prevence ve škole Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí je i Program proti šikanování ve škole. Byl vypracován v souladu s ustanovením metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Je vytvořen výlučně pro potřebu naší školy. Ve škole probíhala pravidelná činnost PEER programu. Díky této práci má naše škola vlastní skupinku PEERů. Jedná se o žáky 2. stupně školy, kteří se aktivně zapojili do činnosti. Pod vedením primární preventistky se scházeli pravidelně každý týden, aby nacvičili preventivní program pro žáky 1. stupně. V rámci zpracovaného preventivního programu k předcházení a potlačování negativních a protispolečenských jevů se snažíme zapojit co nejvíce žáků školy do různých aktivit a akcí. Velmi dobře pokračuje spolupráce v oblasti prevence ve spolupráci s obvodním oddělením policie (akce: Dětská policie, AJAX, besedy zodpovědnost za své činy, přestupek trestný čin, výtržnictví, ničení majetku, zákony pro mladistvé). Velmi dobré zkušenosti máme s vytvářením pravidel tříd na začátku školního roku si každá třída vytváří vlastní pravidla soubor pravidel, který by měl nastínit vzájemné vztahy mezi spolužáky. Většina tříd si je i výtvarně zpracuje a dá na viditelné místo ve třídě. Na nástěnce, která je umístěná v prvním patře školy, jsou uvedeny důležité kontakty a postupy pro případ, kdy se žák dostane do obtížné životní situace (šikana, násilí, domácí násilí apod.) nebo se setká s projevy sociálně patologických jevů. Stránka 14

15 Ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem řeší metodička prevence aktuální problémy žáků v rámci svých kompetencí. Pomáhá pedagogům zařazovat témata primární prevence do tematických plánů s ohledem na vhodnost problematiky vzhledem k věkovým zvláštnostem žáků. Na každé pedagogické radě provádí vyhodnocení primárního preventivního programu. Primární prevence ve škole je každoročně rozdělena do několika struktur výchovně vzdělávacího procesu: V oblasti výuky (zejména Ov, Výchovy ke zdraví) komunikační styly, osobní bezpečí, tolerance, testy slušnosti a pozornosti, účast na soutěžích, výchovně vzdělávací akce, úprava tříd, chodeb školy /vlastní práce žáků/. PEER aktivisté nástěnka PEER programu, schránky důvěry (v režii PEERů) ve všech budovách škol, periodická setkání (1x týdně) PEER aktivistů nad obsahem schránky důvěry, příprava programu do tříd na 1.stupni princip spolupráce (akce pořádané PEERy pro ostatní žáky),akce - besedy spolupráce s Policií ČR (odd. ) v oblasti prevence kriminality dětí, dopravní výchovy, spolupráce s Policií ČR (okr. odd. Sokolov) v oblasti šikany, dopravní výchovy, spolupráce s Vězeňskou službou ČR v Horním Slavkově v oblasti prevence, požární ochrana /besedy a akce s loketskými dobrovolnými hasiči/, výchovně vzdělávací akce - kutlurní pořady zaměřené i na problematiku prevence. Záchranný kruh spolupartnerství na projektu Charitativní činnost- sbírka Život dětem V loňském školním roce jsme se opět zaměřili na zkvalitňování školního - třídního klimatu diagnostika jednotlivých třídních kolektivů. V rámci prevence se zdokonaloval monitorovací systém pro odhalování signálů sociálně nežádoucích jevů.pokračovali jsme v zapojení do projektů Ovoce do škol, Zdravé zuby, Školní mléko. Do vyučovacího procesu byly zapojovány techniky a činnosti, které vytvářejí pozitivní klima třídy, formují osobnost žáků, vedou žáky k uvědomění si sebe sama, k vlastnímu sebehodnocení, uvědomění si kulturních odlišností lidí atd. Většina třídních kolektivů využívá týmovou práci, při které si osvojuje techniky správné komunikace, řešení problémů, práce ve skupině. Důraz byl vždy kladen na budování komunikativního vztahu mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli, upřednostňování zdravého životního stylu, kterým lze předcházet rizikovému chování žáků. Proběhla celá řada sportovních soutěží a výchovně vzdělávacích akcí, jejichž cílem bylo poukázat na další možnosti trávení volného času žáků. Žáci byli, s ohledem na jejich věk, seznamováni s projevy rizikového chování. Stránka 15

16 V této oblasti, na kterou se zaměřujeme již několik let, je třeba stále pracovat. Důležité je i získat rodiče pro spolupráci na akcích školy, dokázat zkvalitnit komunikaci mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli i mezi učiteli navzájem. Je potřeba učit žáky řešit spory nenásilnou formou, nadále pracovat na pozitivním klimatu školy, a také včas rozpoznávat rizikové chování a začít jednat. Zájmové kroužky - pod kroužek kopané pro nejmladší kroužek kopané pro starší florbal country tance pohybové aktivity pro mladšížáky pohybové aktivity pro starší žáky výtvarný kroužek anglický jazyk PEER aktivisté Konverzace v angličtině Zájmová činnost žáků Do zájmové činnosti se zapojilo 167 dětí. Vedoucími kroužků byli učitelé a pan školník. K zajištění mimoškolních aktivit jsou využívány některé třídy školy, tělocvična a hřiště FK. Velmi dobře lze v této oblast hodnotit i spolupráci s místní knihovnou. Pořádáme společně některé výchovně vzdělávací akce, projekty, soutěže, výstavy. Škola i v letošním roce přímo vedla žáky ke třídění odpadu sběrné nádoby (papír, plast, víčka, nebezpečný odpad baterie). Mezinárodní spolupráce Šestým rokem spolupracujeme se školou v německém Bad Köstritzu. V dubnu a v červnu jsme zorganizovali týdenní setkání žáků a učitelů obou škol v rámci projektu Od koníčku k povolání. V příštím školním roce budeme ve spolupráci pokračovat. Tyto aktivity jsou finančně podporovány Česko německým fondem budoucnosti, sponzory a samozřejmě základní školou. Stránka 16

17 Soutěže školní rok 2013/2014 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Atletický čtyřboj Atletický čtyřboj Minitenis Přespolní běh Coca-Cola Cup Sokolov Starší žáci Počet žáků 10 Sokolov 10 Mladší žáci Baník Sokolov Baník Sokolov 10 Umístění Starší žáci 12.místo Starší žákyně 7.místo Mladší žáci 14.místo Mladší žákyně 11.místo Poznámky 8 7.místo Žáci 10.místo Žákyně 9.místo Kvalifikace Sokolov 13 2.místo Přespolní běh Stolní tenis Stolní tenis Přírodovědný klokan Stolní tenis Výtvarná soutěž Namaluj mi kapku vody Florbal Baník Sokolov místo ZŠ Nové Sedlo 5 ZŠ Nové Sedlo 5 Školní kolo 31 Mladší žáci místo Starší žáci místo Nejlepší řešitelé: S.Forsterová IX. B.Makalová IX. M.Zimmermannová IX ročník Královské Poříčí 5 6.místo Celostátní soutěž Společnosti Veolia Voda 8 bez umístění na předních místech Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 24 3.místo Bowling místo Florbal Olympiáda z Aj Dějepisná olympiáda 9.1. Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov Školní kolo 3 DDM Sokolov 1 Děvčata 3.místo Chlapci 4.místo I.kategorie 1.místo P.Heth 6.A 2.místo P.Lehký 6.B II.kategorie Postupující M.Halamásková IX. M.Zimmermannová IX. 9.místo Stránka 17

18 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Zeměpisná olympiáda Halový fotbal Školní kolo Počet žáků 17 Umístění 1.místo I.kategorie L.Šreinová 6.A II.kategorie J.Zahradníček 7. III.kategorie V.Kruliš Poznámky Okrskové kolo 7 3.místo Školní turnaj ve florbale Přehazovaná družste v 1.místo družstvo 8.ročníku Okrskové kolo ZŠ Chodov 8 3.místo Čtenářská soutěž Karlovarský skřivánek pěvecká soutěž Olympiáda v Aj Recitační soutěž Basketbal Silový víceboj Školní kolo Krajské kolo ZUŠ Karlovy Vary 11 2 DDM Sokolov 2 Školní kolo Městská knihovna cca 20 Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 24 Okrskové kolo 8.ZŠ Sokolov 8 1.místo E.Lieblová 2.místo B.Kaňová D.Zikulová 3.místo A,Lehká bez umístění na předních místech I.kategorie 1.-2.místo Petr Heth VI.A II.kategorie 5.-8.místo M.Halamásková IX. 1.ročník 1.místo A.Mikulovská 2.-3.ročník 1.místo E.Lieblová 4.-5.mročník 1.místo K.Smolková Mladší žákyně 3.místo Mladší žáci 3.místo Starší žákyně 2.místo Starší žáci 3.místo Mladší žáci 10.místo Starší žáci 9.místo 3.ročník Zeměpisná olympiáda Gymnázium Sokolov 3 Nejlepší řešitel J.Zahradníček VII. 3.místo Stránka 18

19 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Recitační soutěž Matematický klokan Počet žáků DDM Sokolov 3 Školní kolo Umístění bez umístění na předních místech Cvrček 1.místo Kristýna Simonová Klokánek 1.místo Tomáš Zahradníčk Benjamin 1.místo Christián Bošiak Kadet 1.místo Michaela Zimmermanová Poznámky stupeň Šplh Minifotbal Šplh ZŠ Chodov 8 Dívky 6.místo Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 6 3.místo ZŠ Chodov 10 7.místo Plavání McDonald Cup 6.5. Dopravní soutěž 6.5. Pohár rozhlasu Krytý bazén v Sokolově Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov DDM Sokolov Atletický stadion Sokolov 5 3.místo J.Bednář (III.) 13 3.místo 8 16 Mladší žáci 7.místo Starší žáci 8.místo Mladší žáci 11 místo Mladší žákyně 13 místo 1.+ Petanque Ringo 5.6. Atletický trojboj Sportovní liga škol Sportovní liga škol Královské Poříčí ZŠ Sokolov ZŠ Březová Chlapci 2.místo Dívky 3.místo Chlapci 9.místo Děvčata 8.místo 7.místo 7.místo 13.místo 1.+ Výtvarné soutěže 4.4. Tady žijeme 5 bez umístění Stránka 19

20 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Počet žáků Umístění Poznámky Školní kolo Kde končí svět ilustrace k pohádce Městská knihovna Viz WEB stránky Městské knihovny Školní kolo Lesy kolem nás Školní kolo Včela I.kategorie 1.místo K.Simonová (II.) 2.místo M.Klášterka (I.A) 3.místo D.Heller (I.B) II.kategorie 1.místo F.Rais (IV.A) 2.místo P.Bašová (III.) Ocenění všem Stránka 20

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014 / 2015 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 7.10. 2015 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2015/2016 Základní škola Loket, okres Sokolov Zpracovala: Mgr. Gerta Míková, ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 12. 10. 2016 www.zsloket.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více