Základní škola Loket, okres Sokolov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Loket, okres Sokolov"

Transkript

1 Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, Stránka 1

2 Identifikace subjektu : CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola, okres Sokolov Sídlo: T.G. Masaryka 128, IČ: IZO: Statutární orgán: Mgr. Gerta Míková, ředitelka školy Zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Iveta Hamplová, zástupkyně ředitelky školy Vedoucí vychovatelka ŠD : Marie Naporowská Výchovný poradce : Mgr. František Křivánek Koordinátoři : ŠVP : Mgr. Iveta Hamplová ICT : Bc. Eva Grosmanová EVVO : Mgr. Šárka Flesarová Metodik primární prevence : Radoslava Jarošová Adresa pro dálkový přístup: elektronické adresy: Zřizovatel školy: Město, T. G. Masaryka 1, Školská rada: Předseda: Členové: Josef Novotný (zástupce rodičů) PaeDr. Zuzana Ondrová (zástupkyně zřizovatele) Mgr. Eva Herdová (zástupkyně školy) Charakteristika školy Základní škola je úplná škola s právní subjektivitou zařazená do sítě škol. Resortní identifikátor školy v rejstříku škol a školských zařízení je Součástí této organizace je i školní družina. Školu zřizuje Město se sídlem T.G.Masaryka 1, Škola byla zřízena dne jako právní subjekt hospodařící jako příspěvková organizace. Základní škola užívá budovu v Radniční ulici, která prošla v letech rekonstrukcí, a budovu v ulici T. G. Masaryka kde byla v průběhu roku 2014 ukončena venkovní rekonstrukce školy zateplení, fasáda, výměna oken. V nadcházejícím období bude nezbytné ještě v této budově postupně zrekonstruovat a upravit i vnitřní prostory - rozvody, vnitřní omítky, některé podlahy. S kompletní úpravou jedné třídy bylo započato po dohodě se zřizovatelem již v létě Základní vnitřní údržba školy a drobnější opravy jsou zajišťovány vedením školy, probíhá průběžně. Stránka 2

3 Vybavení školy je průběžně obměňováno, nábytek ve třídách v současné době odpovídá aktuálním hygienickým požadavkům. Rovněž tak sociální zařízení obou budov zcela vyhovuje přísným hygienickým normám, které jsou platné pro všechna školská zařízení. Hodiny tělesné výchovy probíhají v tělocvičně, která není součástí školy. Na užívání máme uzavřenou smlouvu se zřizovatelem. V inspekční zprávě ČŠI (rok 2011) se poukazuje na absenci vhodných prostor pro sportovní a tělovýchovné aktivity, na přesuny žáků do tělocvičny, při kterých dochází ke zkracování vyučovacího procesu nebo přestávek. ČŠI toto upozornění adresovala i zřizovateli školy, neboť vedení školy má v tomto velmi omezené možnosti. V průběhu letních prázdnin (červenec srpen 2014) byly v tělocvičně zřizovatelem opět provedeny některé opravy a údržbářské práce. Nejmladšími žáky je v budově v Radniční ulici pravidelně využívána cvičebna,která byla vytvořená z jedné kmenové třídy. Zároveň je i nadále v plánu zřizovatele upravit pro potřeby školy část venkovního hřiště (hřiště FK ), které by bylo využíváno především pro běh, hody a skok daleký. V současné době je již zpracován projekt. Základní škola nevlastní školní jídelnu, ke stravování žáků i zaměstnanců školy slouží školní jídelna SPŠ (smlouva). Zaměstnanci školy zde zajišťují dohled nad žáky po celou dobu stravování. Kapacita školy Kapacita školy je dána podmínkami zřizovací listiny a rejstříku škol a školských zařízení. V současné době je povolená kapacita 550 žáků. Vzhledem k tomu, že lze do budoucnosti předpokládat jen menší změny v počtu žáků, domnívám se, že by bylo možné snížit povolenou kapacitu na 300 žáků. Díky uvolněným kmenovým třídám byly postupně vybudovány odborné učebny, 3 oddělení školní družiny a jedna třída je využívána jako cvičebna. Ve školním roce 2013 /2014 bylo po dohodě se zřizovatelem zažádáno o navýšení kapacity školní družiny na 120 žáků. Zájem o školní družinu každým rokem stoupá. V zájmu zřizovatele i školy je uspokojit všechny žadatele o umístění. ŠD je určena pro žáky 1. stupně školy. Na počátku školního roku 2013 / 2014 disponovala škola 14 kmenovými učebnami, 7 odbornými učebnami, jednou žákovskou dílnou, třemi odděleními školní družiny, cvičnou kuchyní, pěti kabinety, jednou cvičebnou a nezbytným skladovým a kancelářským zázemím (včetně archívu) a sklepními prostory, kde jsou umístěny kotelny. Počet a věkové složení žáků V Základní škole bylo k zapsáno 224 žáků ve 12 třídách (na prvním stupni 7 tříd, na druhém stupni 5 tříd). Ve školní družině bylo k evidováno 88 žáků ve 3 odděleních. Dojíždějící žáci: Horní Slavkov 4 žáci, Sokolov 1 žák, Nové Sedlo 1 žák, Chodov - 1 žák, Staré Sedlo - 3 žáci, Dolní Rychnov 1 žák. Stránka 3

4 Počet zaměstnanců Na Základní škole pracovalo k pedagogů (17 učitelů -v přepočtu 16,043 úvazku, 3 vychovatelky (2,246 úvazku) a 5 provozních zaměstnanců (4,5 úvazku). Praxe pedagogických pracovníků : Délka praxe Počet pracovníků Do 1 roku 1 Do 5 let 0 Do 10 let 1 Do 20 let 8 Do 30 let 8 Nad 30 let 2 Personální zabezpečení a kvalifikovanost sboru Na prvním stupni školy pracovaly kvalifikované paní učitelky. Na druhém stupni vyučovalo 7 učitelů s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, 3 paní učitelky si studiem doplňovaly a doplňují kvalifikaci. Ve školním roce 2014 / 2015 by dvě z nich měly ukončit magisterské studium. Částečná nekvalifikovanost se při výuce neprojevuje, neboť se jedná o pedagogy s několikaletou zkušeností, pravidelně se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a studují na vysokých školách. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky (celkový úvazek 2,46), z toho 2 s plnou kvalifikací (jedna plně kvalifikovaná paní vychovatelka je na mateřské dovolené). BOZP a PO V oblasti bezpečnosti práce a hygieny na pracovišti se veškeré vzniklé problémy řeší okamžitě. Po technické stránce škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem. Požární ochrana je zabezpečena ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů. V průběhu školního roku se uskutečnil 1 požární poplach, který byl zaměřený především na rychlou evakuaci osob a první pomoc. Akce proběhla v rámci Dne ochrany člověka za mimořádných událostí. Od má škola uzavřenou smlouvu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - o poskytnutí služeb a poradenství v této oblasti - s externím pracovníkem bezpečnostním technikem. Vlastní činnost školy Ve školním roce 2013 / 2014 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - ŠVP Základní školy, okres Sokolov. Našim cílem je poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání, proto se snažíme utvořit výchovně vzdělávací proces kvalitní a motivující, který by probíhal v klidném, důvěrném a bezpečném prostředí. Využíváme k tomu moderní metody a formy práce. Snažíme se o to, abychom co nejvíce podpořili utváření klíčových Stránka 4

5 kompetencí. Značně nám v tomto pomáhají nejrůznější formy činnostního učení. Stále spatřujeme naše hlavní úkoly v rozvoji komunikačních dovedností, v rozvoji ekologického cítění, v poznávání regionu, v ochraně žáků před sociálněpatologickými jevy, ve smysluplném naplňování volného času. V Základní škole je zřízena školní družina, která má 3 oddělení. Provozní doba od 6,00 16,00 hod. (6,00-8,00, 11,40 16,00 hod). Zájmová činnost je realizována z velké části samotnou školou díky učitelům a jednoho provozního zaměstnance stávají se v odpoledních hodinách vedoucími zájmových kroužků např. sportovní hry pro mladší i starší žáky, kopaná, florbal, výtvarný kroužek, kroužek PEERů, country tance, anglický jazyk. Po dohodě se zřizovatelem se jim vytváří ve škole zázemí - prostory a finanční příspěvek pro činnost. Žáci mohou navštěvovat ve svém volném čase i zájmové organizace ve městě (skaut, ochránci přírody, TJ, FK, ČRS ). Žáci a zaměstnanci školy se spolupodíleli na přípravě celoškolních akcí Pálení čarodějnic, Den ochrany obyvatelstva, Den Evropy, Den Země, Den otevřených dveří školy, Děti baví, na realizaci výstavy výtvarných prací žáků v knihovně, na projektových dnech 1. stupně školy, Masopustní karneval zorganizovaný školní družinou, školní kola vědomostních soutěží. V rámci mezinárodní spolupráce jsme se opět zapojili do akcí, které pořádala škola s německými žáky a učiteli při výměnných pobytech. V dubnu vyjeli žáci prvního stupně se svými učiteli na desetidenní školu v přírodě do Žihle. Určitě pozitivně lze hodnotit akce primární prevence - PEER program ve škole, ale i aktivity s místními dobrovolnými hasiči a akce s Policií ČR besedy, dopravně bezpečnostní akce, Ajaxův zápisník plnění úkolů v rámci dopravní výchovy (návštěva dopravního hřiště v Sokolově) a prevence, zapojení se do dalších projektů preventivního charakteru - Ovoce do škol, Zdravé zuby, Školní mléko, nebo zapojení školy do projektu Vývoj řemesel ve spolupráci s MASS. V závěru školního roku jsme se stali partnery projektů: Můj životní styl a zdraví ( ABRI ), Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách (VŠEI, O.P.S.). Od jara jsme aktivně zapojeni do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (Gymnázium Sokolov). Ve výuce občanské nauky a výchovy ke zdraví byly po celý rok zařazovány bloky dovedností např. chování v rizikových situacích, průzkum šikanování, odmítání návykových látek, o sexualitě, o zdravé výživě. Na prvním stupni byly preventivní aktivity pravidelně zařazovány zejména v rámci předmětů prvouka a přírodověda. Žákovská rada uspořádala sbírku ve prospěch nadace Život dětem na pomoc dětským oddělením nemocnic a pro nemocné, handicapované a opuštěné děti. Ve školním roce pokračovala spolupráce s Věznicí Horní Slavkov (besedy se zaměstnanci věznice, beseda s odsouzeným). Součástí každého školního roku se pravidelně již několik let stávají akce, které pořádá Městská knihovna ve spolupráci se školou, např.: besedy - základy knihovnické informatiky, recitační a čtenářská soutěž, besedy se spisovateli, společné čtení, pořad Listování, výstava prací žáků v prostorách knihovny. V průběhu roku jsme opět spolupracovali s asociací Záchranný kruh, o.s.. Stránka 5

6 Většina předškoláků a jejich rodiče přivítali akci Školáček, která je připravována vyučujícími 1. stupně. Probíhá vždy v období po zápisu (březen květen). V rámci ekologické výchovy pokračuje spolupráce s skými městskými lesy - sběr lesních plodů, Den Země. Rovněž jsme se zapojili do třídění odpadu a do vzdělávacího programu Recyklohraní. V březnu a dubnu probíhaly besedy Zvířátka v zimě, Včela. Celý první stupeň se zapojil do soutěže Lesy kolem nás ( některé děti postoupily do krajského kola ). Od září 2011do února 2014 byla škola aktivně zapojena do projektu EU peníze školám. Díky získaným finančním prostředkům se nám podařilo obměnit velkou část didaktické techniky- počítačovou učebnu a pořídit další dvě interaktivní tabule. Péče o žáky se specifickými poruchami učení Péče o děti se specifickými poruchami učení probíhala na 1. stupni třídními učiteli, na 2. stupni určenými učiteli. Náprava probíhala podle pokynů pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra v průběhu vyučovacích hodin, ale i v době mimo vyučování (individuální péče). Na škole bylo ve školním roce 2014/2015 evidováno 15 žáků se SPU či jinými výukovými obtížemi potvrzenými PPP Sokolov nebo K. Vary, nebo SPC. Při péči o žáky je využíváno nejrůznějších kompenzačních pomůcek, ale i nejnovějších počítačových programů vytvořených k nápravě SPU. Ve školním roce jsme průběžně vypracovali individuální vzdělávací plány pro 12 žáků. Plány byly pravidelně vyhodnocovány výchovným poradcem ve spolupráci s vyučujícími. Velký důraz byl kladen na spolupráci rodičů, bez kterých není náprava efektivní. Rodiče žáků v nápravné péči byli zváni i na individuální schůzky, kde jim byla vyučujícím a výchovným poradcem vysvětlena práce s dětmi v rámci domácí přípravy. Přehled oborů vzdělávání Obor, který škola vyučuje dle KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání): C /001 Základní škola (viz. rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 5196/ ze dne Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Základní školy, okres Sokolov. ŠVP byl vytvořen v souladu s Rámcově vzdělávacím programem a platnou legislativou. Opravy a údržba V době školních prázdnin se prováděla na obou budovách školy běžná údržba a hlavní úklid. Na budově T. G. Masaryka probíhala od září 2013 do dubna 2014 kompletní rekonstrukce zateplení, fasáda, výměna oken. V budově v Radniční ulici byly vymalovány tři třídy. Stránka 6

7 Tvořivá škola činnostní učení Od roku 2002 spolupracuje škola na projektu Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola. Cílem Tvořivé školy, tedy i nás, je aktivní zapojení všech žáků do výuky, jejich vnitřní motivace k učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty. Vzhledem k tomu, že jsme jako škola metodickým střediskem Tvořivé školy (máme vlastní metodičku TŠ), proběhlo v průběhu roku přímo na škole několik vzdělávacích akcí pro učitele z celého Karlovarského kraje. Pravidelně se těchto akcí zúčastňují i vyučující naší školy. Ti rovněž využili nabídky prázdninových vzdělávacích kurzů - tzv. letních škol, kterých se aktivně již několik let zúčastňují. Díky zapojení do projektu TŠ jsme již v minulosti získali některé pomůcky - interaktivní tabuli, počítač, diaprojektor, vizualizér, v uplynulém roce opět sady učebnic pro výuku na 1. stupni. Školská rada Při škole je zřízena školská rada. Má 3 členy (zástupce zřizovatele PaeDr. Zuzana Ondrová, zástupce rodičů pan Josef Novotný a zástupce školy Mgr. Eva Herdová). Předsedou Školské rady byl zvolen pan Josef Novotný. Rada schválila svůj jednací řád. Schází se podle potřeby a projednává dokumenty, které má podle platného školského zákona projednávat a schvalovat. Vyjadřovala se jak k výroční zprávě, školnímu řádu, ke školnímu vzdělávacímu plánu, tak k základní dokumentaci školy v souladu se změnou právních norem. Byla průběžně seznamována se všemi skutečnostmi, které se týkaly chodu školy a probíhajících i plánovaných rekonstrukčních prací. Ve škole pracovala po celý loňský rok také Výchovná komise, kterou vede výchovný poradce za spolupráce třídních učitelů a zástupce z školské rady. Smyslem výchovné komise je nalézt shodu mezi školou a zákonnými zástupci v postojích k problémovému chování projednávaných žáků. Téměř vždy se podařilo nalézt shodu. V loňském školním roce zasedala komise celkem ve třech případech. Některé výchovné problémy žáků však občas přesahují kompetence a možnosti pedagogických pracovníků. Proto je nutná spolupráce s odborným a poradenským zařízením nebo s komisí právní ochrany dětí. Pedagogové aktivně plní úkoly administrativního charakteru při řešení jednotlivých problémů. Problémem zůstává velmi pomalé a zdlouhavé řešení kázeňských problémů,které přesahují kompetence školy. Stránka 7

8 Učební plán Vzdělávacím programem školy je Školní vzdělávací program Základní školy, okres Sokolov. Školní rok 2013/ 2014 Předmět I. II. III. IV. V. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Předmět VI. VII. VIII. IX. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika 1 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Volitelné předměty : konverzace v anglickém jazyce, dramatický seminář Stránka 8

9 Výsledky výchovně vzdělávací práce Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 82,8 75,6 77,3 94,5 63,1 80,7 88,8 114,6 103,5 137,2 105,8 89,6 Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka 1,6 0 0, ,5 0,1 17,1 3,6 0,4 3,8 1,7 Škola trvale pracuje s evaluačními a autoevalučními nástroji, které slouží k ověřování účinnosti vzdělávacího procesu. Nejvíce jsou využívány testy společnosti SCIO. Výsledky těchto didaktických testů nám slouží k porovnání úrovně znalostí našich žáků ve srovnání s vrstevníky jiných škol. Rovněž jsou směrodatné pro nastavení dalšího směřování našeho školního vzdělávacího programu. Ke konci školního roku využíváme i vlastních testů tzv. výstupních testů. Přehled výsledků vzdělávání a hodnocení chování poskytuje uvedená tabulka. Na druhém stupni jsou výsledky méně uspokojivé než na stupni prvním. Stále se setkáváme s žáky se špatnou motivací pro výsledky školní práce. Právě u některých z nich je i výrazná absence podpory a zájmu rodinného prostředí. I přes určitý počet neprospívajících žáků (4 žáci, v loňském roce 3) lze považovat dosažené výsledky za úspěšné. Pokračovalo úsilí vyučujících při individuální práci s žáky, ve většině případů dobrá spolupráce s rodiči a systém školní nápravné péče s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Výchovně vzdělávací činnost v třídách probíhá téměř hladce a bez problémů. Problémy s motivací žáků ke školní práci se projevují častěji na 2.stupni školy. Hlavní příčiny spatřujeme v tom, že velmi úspěšní žáci 1. stupně odcházejí na gymnázia a předimenzovanost středních škol každý žák se snadno dostane na zvolenou střední školu. Výsledky hodnocení chování žáků školy jsou v porovnání s minulým školním rokem mírně horší ( 2. stupeň o 1 žáka více, 3.stupeň o 1 žáka více). Pochval však bylo v uplynulém roce uděleno více celkem 71 (v roce ). Některé výchovné problémy žáků (např. neomluvená absence) občas přesáhly kompetence školy, byla proto i nutná spolupráce s odborným poradenským zařízením nebo s komisí právní ochrany dětí. V průběhu školního roku vyučující důsledně využívali systému řešení zameškaných hodin a přistupovali k problémům dle platných dokumentů školy. Neomluvené absenci jsme se věnovali okamžitě po zjištění. Ke zvýšené absenci neomluvených hodin došlo díky třem žákům. Stránka 9

10 Jejich absence byla vždy neprodleně řešena se zákonnými zástupci, ale i komisí právní ochrany dětí s Odborem sociální péče v Sokolově. Škola v této oblasti důsledně uplatňuje metodický pokyn MŠMT o řešení a předcházení neomluvené absenci a osvědčila se rovněž spolupráce s MěÚ (paní M. Novotná) a s MěÚ Sokolov (odbor sociální péče o dítě). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) věnuje vedení školy soustavnou pozornost. Snažíme se, aby DVPP bylo zaměřeno jak na oblast kvalifikačních předpokladů, tak dalších kvalifikačních předpokladů, cizí jazyky a prohloubení odborné kvalifikace. V průběhu každého školního roku se snažíme o uskutečnění jedné společné vzdělávací akce, tentokrát se celý pedagogický sbor zúčastnil semináře Mgr. M. Veselé Školní nekázeň, část pedagogického sboru absolvovala o prázdninách zdravotnický kurz. Nekvalifikovaní učitelé si doplňovali v rámci studia ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebnou kvalifikaci. V tomto školním roce jedna paní účitelka ukončila úspěšně magisterské studium. Další dvě by měly studium ukončit v příštím školním roce. Poslední nekvalifikovaná paní učitelka studuje ve 2. ročníku vysoké školy. V souladu s plánem personálního rozvoje byly tak podporovány v průběhu školního roku 2013/2014 všechny formy vzdělávání pedagogických pracovníků. Plán dalšího vzdělávání byl vydán v souladu se zákonem č. 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících 24 a 29 a vyhláškou MŠMT č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Cíle školy v této oblasti vycházely zejména: Z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s žáky se zdravotním postižením - vyškolit pracovníky pro práci s dětmi s poruchami učení, logopedie asistent logopeda), z potřeby mít připravené řídící pracovníky v oblasti všeobecného řízení, z potřeby eliminovat projevy agresitivity, netolerance u žáků, z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují, z potřeby mít kvalitně proškolené učitele cizích jazyků, podpořit další rozvoj počítačové gramotnosti. Studium k prohlubování odborné kvalifikace: v průběhu školního roku se zúčastňovali pedagogičtí pracovníci řady vzdělávacích aktivit, které byly nabízeny akreditovanými vzdělávacími institucemi zejména Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje PECKA a NIDV, pracoviště Karlovy Vary, Gymnázia v Sokolově. V rámci Tvořivé školy probíhalo doškolení M 3. roč. interaktivně, Čj 1. roč. interaktivně, Čj 3. ročník vyjmenovaná slova a slovní druhy. Čtyři paní učitelky se zúčastnily i letního metodického proškolení letní školy školní Stránka 10

11 systematické konstelace, komunikační dovednosti. Jedna paní učitelka lektorovala vzdělávací akce TŠ český jazyk a matematiku. Jednou z forem DVPP je rovněž samostudium o vedlejších prázdninách. Vedení školy je vždy informováno o oblastech, ve kterých se učitelé sebevzdělávají. Jednorázové vzdělávací akce: Logopedie ukončení kurzu (2 paní učitelky) Zdaravotnický kurz (4 paní učitelky) Školní nekázeň a školní klima (celý pedagogický sbor) Výchovné problémy a jejich řešení v rámci školní třídy Kurzy Tvořivé školy (7 učitelů) Metodika Aj Ústav pro studium totalitních režimů 50. léta Jak pracovat s alergiky, astmatiky. Jazykový kurz Aj (celoroční, 2 paní učitelky) Školní systematické konstelace Komunikační dovednosti Práce s dětmi s SPU Zákon o pedagogických pracovnících Novely právních předpisů Rozhodování ředitele ve správním řízení Kariérní systém Změny v právních předpisech Podpora vícejazyčnosti Finanční gramotnost I., II. Propagace a publicita školy EVVO Jak podpořit rozjezd žákovského parlamentu Řešení výchovných problémů Tvořivá škola M interaktivně, Čj interaktivně, vyjmenovaná slova Stránka 11

12 Projekty Spolupráce se školou v Bad Köstritz V této oblasti jsme žádali podporu pro projekt: Od koníčku k povolání, podporu jsme získali (Česko německý fond budoucnosti) duben červen Projekt v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok Žádali jsme o poskytnutí dotace na projekty PEER programu a DVPP v rámci prevence, byli jsme úspěšní u obou projektů. Projekt Škola činností v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám), (září 2011 únor 2014). Řemesla od historie po nejmodernější techniky ve spolupráci s MASS Sokolov o.p.s., projekt zaměřený na podporu učebních oborů ( ). Projekt ve spolupráci s Gymnáziem Sokolov Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji ( ) Projekt - Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách ( ). Projekt Můj životní styl a zdraví - ve spolupráci s ABRI ( ). Stránka 12

13 ŘízENÍ OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU A VÝSTUPU ŽÁKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zápis do 1. ročníku Informace Počet dětí U zápisu 38 Odklady 4 Nenastoupí z důvodu stěhování, přestupu 5 Přihlášeni od Celkem nastoupí 32 Přehled žáků končících povinnou školní docházku Informace Počet žáků Vycházející z 9. ročníku 16 Vycházející z 8. ročníku 1 Celkem 17 Umístění vycházejících žáků Škola Počet žáků SŠ s maturitou 9 SOU 3 roky 5 SOU 2 roky 1 Gymnázium 2 Celkem 17 Přestup žáků z nižších ročníků na školy se speciálním zaměřením Škola Počet žáků Gymnázium / 8 3 Gymnázium / 6 1 ZŠ sport. zaměření 1 Celkem 5 Volba k povolání Všichni žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, byli zařazeni do dalšího vzdělávání se na středních školách a středních odborných učilištích. Této problematice byla věnována patřičná pozornost. Dle metodického pokynu 19485/ byla tato vzdělávací oblast Volba k povolání zařazena do vzdělávacího programu základního vzdělávání. Nejedná se o navýšení týdenního počtu hodin, ale o zařazení obsahu tématických okruhů do současného plánu vzdělávacího programu. V rámci volby povolání proběhly na škole i některé akce, které mohly napomoci při rozhodování o další profesní dráze ( pravidelné schůzky výchovného poradce se žáky a jejich rodiči, nabídka konzultačních hodin, exkurze do závodů v rámci spolupráce s ISŠTE v Sokolově a díky projektu Řemesla od historie po nejmodernější techniky ( MASS Sokolov o.p.s.), schůzky se zástupci středních škol,výstavy škol. Žáci mohli rovněž využívat nabídky vyučujících k přípravě na přijímací zkoušky. Stránka 13

14 Kontrola operativní evidence majetku V prosinci roku 2013 proběhla každoroční fyzická inventarizace majetku školy. Vše je v současnosti vedeno v počítačové podobě. Veškeré odpisy byly projednány se zřizovatelem školy. Kontrola v oblasti BOZP, PO Během roku se prováděla pravidelná čtvrtletní kontrola všech oblastí BOZP a PO za přítomnosti bezpečnostního technika, požárního preventisty a vedení školy. Veškeré nedostatky byly průběžně odstraňovány. V průběhu roku byli zaměstnanci průběžně seznamováni s bezpečností práce proškolení bezpečnostním technikem. Zároveň byly proškoleny požární hlídky, tj. všichni pedagogičtí pracovníci. Údaje o kontrolách Ve školním roce byla provedena kontrolní činnost Kontrola využití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty v rámci prevence rizikového chování. Kontrola nezjistila pochybení. Finanční kontrola V průběhu roku probíhaly pravidelné finanční kontroly zřizovatelem. Nebyly shledány závady. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena žádná inspekční činnost. Primární prevence ve škole Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí je i Program proti šikanování ve škole. Byl vypracován v souladu s ustanovením metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Je vytvořen výlučně pro potřebu naší školy. Ve škole probíhala pravidelná činnost PEER programu. Díky této práci má naše škola vlastní skupinku PEERů. Jedná se o žáky 2. stupně školy, kteří se aktivně zapojili do činnosti. Pod vedením primární preventistky se scházeli pravidelně každý týden, aby nacvičili preventivní program pro žáky 1. stupně. V rámci zpracovaného preventivního programu k předcházení a potlačování negativních a protispolečenských jevů se snažíme zapojit co nejvíce žáků školy do různých aktivit a akcí. Velmi dobře pokračuje spolupráce v oblasti prevence ve spolupráci s obvodním oddělením policie (akce: Dětská policie, AJAX, besedy zodpovědnost za své činy, přestupek trestný čin, výtržnictví, ničení majetku, zákony pro mladistvé). Velmi dobré zkušenosti máme s vytvářením pravidel tříd na začátku školního roku si každá třída vytváří vlastní pravidla soubor pravidel, který by měl nastínit vzájemné vztahy mezi spolužáky. Většina tříd si je i výtvarně zpracuje a dá na viditelné místo ve třídě. Na nástěnce, která je umístěná v prvním patře školy, jsou uvedeny důležité kontakty a postupy pro případ, kdy se žák dostane do obtížné životní situace (šikana, násilí, domácí násilí apod.) nebo se setká s projevy sociálně patologických jevů. Stránka 14

15 Ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem řeší metodička prevence aktuální problémy žáků v rámci svých kompetencí. Pomáhá pedagogům zařazovat témata primární prevence do tematických plánů s ohledem na vhodnost problematiky vzhledem k věkovým zvláštnostem žáků. Na každé pedagogické radě provádí vyhodnocení primárního preventivního programu. Primární prevence ve škole je každoročně rozdělena do několika struktur výchovně vzdělávacího procesu: V oblasti výuky (zejména Ov, Výchovy ke zdraví) komunikační styly, osobní bezpečí, tolerance, testy slušnosti a pozornosti, účast na soutěžích, výchovně vzdělávací akce, úprava tříd, chodeb školy /vlastní práce žáků/. PEER aktivisté nástěnka PEER programu, schránky důvěry (v režii PEERů) ve všech budovách škol, periodická setkání (1x týdně) PEER aktivistů nad obsahem schránky důvěry, příprava programu do tříd na 1.stupni princip spolupráce (akce pořádané PEERy pro ostatní žáky),akce - besedy spolupráce s Policií ČR (odd. ) v oblasti prevence kriminality dětí, dopravní výchovy, spolupráce s Policií ČR (okr. odd. Sokolov) v oblasti šikany, dopravní výchovy, spolupráce s Vězeňskou službou ČR v Horním Slavkově v oblasti prevence, požární ochrana /besedy a akce s loketskými dobrovolnými hasiči/, výchovně vzdělávací akce - kutlurní pořady zaměřené i na problematiku prevence. Záchranný kruh spolupartnerství na projektu Charitativní činnost- sbírka Život dětem V loňském školním roce jsme se opět zaměřili na zkvalitňování školního - třídního klimatu diagnostika jednotlivých třídních kolektivů. V rámci prevence se zdokonaloval monitorovací systém pro odhalování signálů sociálně nežádoucích jevů.pokračovali jsme v zapojení do projektů Ovoce do škol, Zdravé zuby, Školní mléko. Do vyučovacího procesu byly zapojovány techniky a činnosti, které vytvářejí pozitivní klima třídy, formují osobnost žáků, vedou žáky k uvědomění si sebe sama, k vlastnímu sebehodnocení, uvědomění si kulturních odlišností lidí atd. Většina třídních kolektivů využívá týmovou práci, při které si osvojuje techniky správné komunikace, řešení problémů, práce ve skupině. Důraz byl vždy kladen na budování komunikativního vztahu mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli, upřednostňování zdravého životního stylu, kterým lze předcházet rizikovému chování žáků. Proběhla celá řada sportovních soutěží a výchovně vzdělávacích akcí, jejichž cílem bylo poukázat na další možnosti trávení volného času žáků. Žáci byli, s ohledem na jejich věk, seznamováni s projevy rizikového chování. Stránka 15

16 V této oblasti, na kterou se zaměřujeme již několik let, je třeba stále pracovat. Důležité je i získat rodiče pro spolupráci na akcích školy, dokázat zkvalitnit komunikaci mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli i mezi učiteli navzájem. Je potřeba učit žáky řešit spory nenásilnou formou, nadále pracovat na pozitivním klimatu školy, a také včas rozpoznávat rizikové chování a začít jednat. Zájmové kroužky - pod kroužek kopané pro nejmladší kroužek kopané pro starší florbal country tance pohybové aktivity pro mladšížáky pohybové aktivity pro starší žáky výtvarný kroužek anglický jazyk PEER aktivisté Konverzace v angličtině Zájmová činnost žáků Do zájmové činnosti se zapojilo 167 dětí. Vedoucími kroužků byli učitelé a pan školník. K zajištění mimoškolních aktivit jsou využívány některé třídy školy, tělocvična a hřiště FK. Velmi dobře lze v této oblast hodnotit i spolupráci s místní knihovnou. Pořádáme společně některé výchovně vzdělávací akce, projekty, soutěže, výstavy. Škola i v letošním roce přímo vedla žáky ke třídění odpadu sběrné nádoby (papír, plast, víčka, nebezpečný odpad baterie). Mezinárodní spolupráce Šestým rokem spolupracujeme se školou v německém Bad Köstritzu. V dubnu a v červnu jsme zorganizovali týdenní setkání žáků a učitelů obou škol v rámci projektu Od koníčku k povolání. V příštím školním roce budeme ve spolupráci pokračovat. Tyto aktivity jsou finančně podporovány Česko německým fondem budoucnosti, sponzory a samozřejmě základní školou. Stránka 16

17 Soutěže školní rok 2013/2014 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Atletický čtyřboj Atletický čtyřboj Minitenis Přespolní běh Coca-Cola Cup Sokolov Starší žáci Počet žáků 10 Sokolov 10 Mladší žáci Baník Sokolov Baník Sokolov 10 Umístění Starší žáci 12.místo Starší žákyně 7.místo Mladší žáci 14.místo Mladší žákyně 11.místo Poznámky 8 7.místo Žáci 10.místo Žákyně 9.místo Kvalifikace Sokolov 13 2.místo Přespolní běh Stolní tenis Stolní tenis Přírodovědný klokan Stolní tenis Výtvarná soutěž Namaluj mi kapku vody Florbal Baník Sokolov místo ZŠ Nové Sedlo 5 ZŠ Nové Sedlo 5 Školní kolo 31 Mladší žáci místo Starší žáci místo Nejlepší řešitelé: S.Forsterová IX. B.Makalová IX. M.Zimmermannová IX ročník Královské Poříčí 5 6.místo Celostátní soutěž Společnosti Veolia Voda 8 bez umístění na předních místech Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 24 3.místo Bowling místo Florbal Olympiáda z Aj Dějepisná olympiáda 9.1. Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov Školní kolo 3 DDM Sokolov 1 Děvčata 3.místo Chlapci 4.místo I.kategorie 1.místo P.Heth 6.A 2.místo P.Lehký 6.B II.kategorie Postupující M.Halamásková IX. M.Zimmermannová IX. 9.místo Stránka 17

18 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Zeměpisná olympiáda Halový fotbal Školní kolo Počet žáků 17 Umístění 1.místo I.kategorie L.Šreinová 6.A II.kategorie J.Zahradníček 7. III.kategorie V.Kruliš Poznámky Okrskové kolo 7 3.místo Školní turnaj ve florbale Přehazovaná družste v 1.místo družstvo 8.ročníku Okrskové kolo ZŠ Chodov 8 3.místo Čtenářská soutěž Karlovarský skřivánek pěvecká soutěž Olympiáda v Aj Recitační soutěž Basketbal Silový víceboj Školní kolo Krajské kolo ZUŠ Karlovy Vary 11 2 DDM Sokolov 2 Školní kolo Městská knihovna cca 20 Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 24 Okrskové kolo 8.ZŠ Sokolov 8 1.místo E.Lieblová 2.místo B.Kaňová D.Zikulová 3.místo A,Lehká bez umístění na předních místech I.kategorie 1.-2.místo Petr Heth VI.A II.kategorie 5.-8.místo M.Halamásková IX. 1.ročník 1.místo A.Mikulovská 2.-3.ročník 1.místo E.Lieblová 4.-5.mročník 1.místo K.Smolková Mladší žákyně 3.místo Mladší žáci 3.místo Starší žákyně 2.místo Starší žáci 3.místo Mladší žáci 10.místo Starší žáci 9.místo 3.ročník Zeměpisná olympiáda Gymnázium Sokolov 3 Nejlepší řešitel J.Zahradníček VII. 3.místo Stránka 18

19 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Recitační soutěž Matematický klokan Počet žáků DDM Sokolov 3 Školní kolo Umístění bez umístění na předních místech Cvrček 1.místo Kristýna Simonová Klokánek 1.místo Tomáš Zahradníčk Benjamin 1.místo Christián Bošiak Kadet 1.místo Michaela Zimmermanová Poznámky stupeň Šplh Minifotbal Šplh ZŠ Chodov 8 Dívky 6.místo Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 6 3.místo ZŠ Chodov 10 7.místo Plavání McDonald Cup 6.5. Dopravní soutěž 6.5. Pohár rozhlasu Krytý bazén v Sokolově Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov DDM Sokolov Atletický stadion Sokolov 5 3.místo J.Bednář (III.) 13 3.místo 8 16 Mladší žáci 7.místo Starší žáci 8.místo Mladší žáci 11 místo Mladší žákyně 13 místo 1.+ Petanque Ringo 5.6. Atletický trojboj Sportovní liga škol Sportovní liga škol Královské Poříčí ZŠ Sokolov ZŠ Březová Chlapci 2.místo Dívky 3.místo Chlapci 9.místo Děvčata 8.místo 7.místo 7.místo 13.místo 1.+ Výtvarné soutěže 4.4. Tady žijeme 5 bez umístění Stránka 19

20 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Počet žáků Umístění Poznámky Školní kolo Kde končí svět ilustrace k pohádce Městská knihovna Viz WEB stránky Městské knihovny Školní kolo Lesy kolem nás Školní kolo Včela I.kategorie 1.místo K.Simonová (II.) 2.místo M.Klášterka (I.A) 3.místo D.Heller (I.B) II.kategorie 1.místo F.Rais (IV.A) 2.místo P.Bašová (III.) Ocenění všem Stránka 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více