Základní škola Loket, okres Sokolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Loket, okres Sokolov"

Transkript

1 Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, Stránka 1

2 Identifikace subjektu : CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola, okres Sokolov Sídlo: T.G. Masaryka 128, IČ: IZO: Statutární orgán: Mgr. Gerta Míková, ředitelka školy Zástupkyně statutárního orgánu: Mgr. Iveta Hamplová, zástupkyně ředitelky školy Vedoucí vychovatelka ŠD : Marie Naporowská Výchovný poradce : Mgr. František Křivánek Koordinátoři : ŠVP : Mgr. Iveta Hamplová ICT : Bc. Eva Grosmanová EVVO : Mgr. Šárka Flesarová Metodik primární prevence : Radoslava Jarošová Adresa pro dálkový přístup: elektronické adresy: Zřizovatel školy: Město, T. G. Masaryka 1, Školská rada: Předseda: Členové: Josef Novotný (zástupce rodičů) PaeDr. Zuzana Ondrová (zástupkyně zřizovatele) Mgr. Eva Herdová (zástupkyně školy) Charakteristika školy Základní škola je úplná škola s právní subjektivitou zařazená do sítě škol. Resortní identifikátor školy v rejstříku škol a školských zařízení je Součástí této organizace je i školní družina. Školu zřizuje Město se sídlem T.G.Masaryka 1, Škola byla zřízena dne jako právní subjekt hospodařící jako příspěvková organizace. Základní škola užívá budovu v Radniční ulici, která prošla v letech rekonstrukcí, a budovu v ulici T. G. Masaryka kde byla v průběhu roku 2014 ukončena venkovní rekonstrukce školy zateplení, fasáda, výměna oken. V nadcházejícím období bude nezbytné ještě v této budově postupně zrekonstruovat a upravit i vnitřní prostory - rozvody, vnitřní omítky, některé podlahy. S kompletní úpravou jedné třídy bylo započato po dohodě se zřizovatelem již v létě Základní vnitřní údržba školy a drobnější opravy jsou zajišťovány vedením školy, probíhá průběžně. Stránka 2

3 Vybavení školy je průběžně obměňováno, nábytek ve třídách v současné době odpovídá aktuálním hygienickým požadavkům. Rovněž tak sociální zařízení obou budov zcela vyhovuje přísným hygienickým normám, které jsou platné pro všechna školská zařízení. Hodiny tělesné výchovy probíhají v tělocvičně, která není součástí školy. Na užívání máme uzavřenou smlouvu se zřizovatelem. V inspekční zprávě ČŠI (rok 2011) se poukazuje na absenci vhodných prostor pro sportovní a tělovýchovné aktivity, na přesuny žáků do tělocvičny, při kterých dochází ke zkracování vyučovacího procesu nebo přestávek. ČŠI toto upozornění adresovala i zřizovateli školy, neboť vedení školy má v tomto velmi omezené možnosti. V průběhu letních prázdnin (červenec srpen 2014) byly v tělocvičně zřizovatelem opět provedeny některé opravy a údržbářské práce. Nejmladšími žáky je v budově v Radniční ulici pravidelně využívána cvičebna,která byla vytvořená z jedné kmenové třídy. Zároveň je i nadále v plánu zřizovatele upravit pro potřeby školy část venkovního hřiště (hřiště FK ), které by bylo využíváno především pro běh, hody a skok daleký. V současné době je již zpracován projekt. Základní škola nevlastní školní jídelnu, ke stravování žáků i zaměstnanců školy slouží školní jídelna SPŠ (smlouva). Zaměstnanci školy zde zajišťují dohled nad žáky po celou dobu stravování. Kapacita školy Kapacita školy je dána podmínkami zřizovací listiny a rejstříku škol a školských zařízení. V současné době je povolená kapacita 550 žáků. Vzhledem k tomu, že lze do budoucnosti předpokládat jen menší změny v počtu žáků, domnívám se, že by bylo možné snížit povolenou kapacitu na 300 žáků. Díky uvolněným kmenovým třídám byly postupně vybudovány odborné učebny, 3 oddělení školní družiny a jedna třída je využívána jako cvičebna. Ve školním roce 2013 /2014 bylo po dohodě se zřizovatelem zažádáno o navýšení kapacity školní družiny na 120 žáků. Zájem o školní družinu každým rokem stoupá. V zájmu zřizovatele i školy je uspokojit všechny žadatele o umístění. ŠD je určena pro žáky 1. stupně školy. Na počátku školního roku 2013 / 2014 disponovala škola 14 kmenovými učebnami, 7 odbornými učebnami, jednou žákovskou dílnou, třemi odděleními školní družiny, cvičnou kuchyní, pěti kabinety, jednou cvičebnou a nezbytným skladovým a kancelářským zázemím (včetně archívu) a sklepními prostory, kde jsou umístěny kotelny. Počet a věkové složení žáků V Základní škole bylo k zapsáno 224 žáků ve 12 třídách (na prvním stupni 7 tříd, na druhém stupni 5 tříd). Ve školní družině bylo k evidováno 88 žáků ve 3 odděleních. Dojíždějící žáci: Horní Slavkov 4 žáci, Sokolov 1 žák, Nové Sedlo 1 žák, Chodov - 1 žák, Staré Sedlo - 3 žáci, Dolní Rychnov 1 žák. Stránka 3

4 Počet zaměstnanců Na Základní škole pracovalo k pedagogů (17 učitelů -v přepočtu 16,043 úvazku, 3 vychovatelky (2,246 úvazku) a 5 provozních zaměstnanců (4,5 úvazku). Praxe pedagogických pracovníků : Délka praxe Počet pracovníků Do 1 roku 1 Do 5 let 0 Do 10 let 1 Do 20 let 8 Do 30 let 8 Nad 30 let 2 Personální zabezpečení a kvalifikovanost sboru Na prvním stupni školy pracovaly kvalifikované paní učitelky. Na druhém stupni vyučovalo 7 učitelů s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, 3 paní učitelky si studiem doplňovaly a doplňují kvalifikaci. Ve školním roce 2014 / 2015 by dvě z nich měly ukončit magisterské studium. Částečná nekvalifikovanost se při výuce neprojevuje, neboť se jedná o pedagogy s několikaletou zkušeností, pravidelně se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a studují na vysokých školách. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky (celkový úvazek 2,46), z toho 2 s plnou kvalifikací (jedna plně kvalifikovaná paní vychovatelka je na mateřské dovolené). BOZP a PO V oblasti bezpečnosti práce a hygieny na pracovišti se veškeré vzniklé problémy řeší okamžitě. Po technické stránce škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem. Požární ochrana je zabezpečena ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů. V průběhu školního roku se uskutečnil 1 požární poplach, který byl zaměřený především na rychlou evakuaci osob a první pomoc. Akce proběhla v rámci Dne ochrany člověka za mimořádných událostí. Od má škola uzavřenou smlouvu na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - o poskytnutí služeb a poradenství v této oblasti - s externím pracovníkem bezpečnostním technikem. Vlastní činnost školy Ve školním roce 2013 / 2014 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - ŠVP Základní školy, okres Sokolov. Našim cílem je poskytnout všem žákům kvalitní vzdělání, proto se snažíme utvořit výchovně vzdělávací proces kvalitní a motivující, který by probíhal v klidném, důvěrném a bezpečném prostředí. Využíváme k tomu moderní metody a formy práce. Snažíme se o to, abychom co nejvíce podpořili utváření klíčových Stránka 4

5 kompetencí. Značně nám v tomto pomáhají nejrůznější formy činnostního učení. Stále spatřujeme naše hlavní úkoly v rozvoji komunikačních dovedností, v rozvoji ekologického cítění, v poznávání regionu, v ochraně žáků před sociálněpatologickými jevy, ve smysluplném naplňování volného času. V Základní škole je zřízena školní družina, která má 3 oddělení. Provozní doba od 6,00 16,00 hod. (6,00-8,00, 11,40 16,00 hod). Zájmová činnost je realizována z velké části samotnou školou díky učitelům a jednoho provozního zaměstnance stávají se v odpoledních hodinách vedoucími zájmových kroužků např. sportovní hry pro mladší i starší žáky, kopaná, florbal, výtvarný kroužek, kroužek PEERů, country tance, anglický jazyk. Po dohodě se zřizovatelem se jim vytváří ve škole zázemí - prostory a finanční příspěvek pro činnost. Žáci mohou navštěvovat ve svém volném čase i zájmové organizace ve městě (skaut, ochránci přírody, TJ, FK, ČRS ). Žáci a zaměstnanci školy se spolupodíleli na přípravě celoškolních akcí Pálení čarodějnic, Den ochrany obyvatelstva, Den Evropy, Den Země, Den otevřených dveří školy, Děti baví, na realizaci výstavy výtvarných prací žáků v knihovně, na projektových dnech 1. stupně školy, Masopustní karneval zorganizovaný školní družinou, školní kola vědomostních soutěží. V rámci mezinárodní spolupráce jsme se opět zapojili do akcí, které pořádala škola s německými žáky a učiteli při výměnných pobytech. V dubnu vyjeli žáci prvního stupně se svými učiteli na desetidenní školu v přírodě do Žihle. Určitě pozitivně lze hodnotit akce primární prevence - PEER program ve škole, ale i aktivity s místními dobrovolnými hasiči a akce s Policií ČR besedy, dopravně bezpečnostní akce, Ajaxův zápisník plnění úkolů v rámci dopravní výchovy (návštěva dopravního hřiště v Sokolově) a prevence, zapojení se do dalších projektů preventivního charakteru - Ovoce do škol, Zdravé zuby, Školní mléko, nebo zapojení školy do projektu Vývoj řemesel ve spolupráci s MASS. V závěru školního roku jsme se stali partnery projektů: Můj životní styl a zdraví ( ABRI ), Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách (VŠEI, O.P.S.). Od jara jsme aktivně zapojeni do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji (Gymnázium Sokolov). Ve výuce občanské nauky a výchovy ke zdraví byly po celý rok zařazovány bloky dovedností např. chování v rizikových situacích, průzkum šikanování, odmítání návykových látek, o sexualitě, o zdravé výživě. Na prvním stupni byly preventivní aktivity pravidelně zařazovány zejména v rámci předmětů prvouka a přírodověda. Žákovská rada uspořádala sbírku ve prospěch nadace Život dětem na pomoc dětským oddělením nemocnic a pro nemocné, handicapované a opuštěné děti. Ve školním roce pokračovala spolupráce s Věznicí Horní Slavkov (besedy se zaměstnanci věznice, beseda s odsouzeným). Součástí každého školního roku se pravidelně již několik let stávají akce, které pořádá Městská knihovna ve spolupráci se školou, např.: besedy - základy knihovnické informatiky, recitační a čtenářská soutěž, besedy se spisovateli, společné čtení, pořad Listování, výstava prací žáků v prostorách knihovny. V průběhu roku jsme opět spolupracovali s asociací Záchranný kruh, o.s Stránka 5

6 Většina předškoláků a jejich rodiče přivítali akci Školáček, která je připravována vyučujícími 1. stupně. Probíhá vždy v období po zápisu (březen květen). V rámci ekologické výchovy pokračuje spolupráce s skými městskými lesy - sběr lesních plodů, Den Země. Rovněž jsme se zapojili do třídění odpadu a do vzdělávacího programu Recyklohraní. V březnu a dubnu probíhaly besedy Zvířátka v zimě, Včela. Celý první stupeň se zapojil do soutěže Lesy kolem nás ( některé děti postoupily do krajského kola ). Od září 2011do února 2014 byla škola aktivně zapojena do projektu EU peníze školám. Díky získaným finančním prostředkům se nám podařilo obměnit velkou část didaktické techniky- počítačovou učebnu a pořídit další dvě interaktivní tabule. Péče o žáky se specifickými poruchami učení Péče o děti se specifickými poruchami učení probíhala na 1. stupni třídními učiteli, na 2. stupni určenými učiteli. Náprava probíhala podle pokynů pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra v průběhu vyučovacích hodin, ale i v době mimo vyučování (individuální péče). Na škole bylo ve školním roce 2014/2015 evidováno 15 žáků se SPU či jinými výukovými obtížemi potvrzenými PPP Sokolov nebo K. Vary, nebo SPC. Při péči o žáky je využíváno nejrůznějších kompenzačních pomůcek, ale i nejnovějších počítačových programů vytvořených k nápravě SPU. Ve školním roce jsme průběžně vypracovali individuální vzdělávací plány pro 12 žáků. Plány byly pravidelně vyhodnocovány výchovným poradcem ve spolupráci s vyučujícími. Velký důraz byl kladen na spolupráci rodičů, bez kterých není náprava efektivní. Rodiče žáků v nápravné péči byli zváni i na individuální schůzky, kde jim byla vyučujícím a výchovným poradcem vysvětlena práce s dětmi v rámci domácí přípravy. Přehled oborů vzdělávání Obor, který škola vyučuje dle KKOV (klasifikace kmenových oborů vzdělávání): C /001 Základní škola (viz. rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 5196/ ze dne Ve všech ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Základní školy, okres Sokolov. ŠVP byl vytvořen v souladu s Rámcově vzdělávacím programem a platnou legislativou. Opravy a údržba V době školních prázdnin se prováděla na obou budovách školy běžná údržba a hlavní úklid. Na budově T. G. Masaryka probíhala od září 2013 do dubna 2014 kompletní rekonstrukce zateplení, fasáda, výměna oken. V budově v Radniční ulici byly vymalovány tři třídy. Stránka 6

7 Tvořivá škola činnostní učení Od roku 2002 spolupracuje škola na projektu Modelový školní vzdělávací program Tvořivá škola. Cílem Tvořivé školy, tedy i nás, je aktivní zapojení všech žáků do výuky, jejich vnitřní motivace k učení a postupný rozvoj klíčových kompetencí, vědomí vlastní hodnoty a sebeúcty. Vzhledem k tomu, že jsme jako škola metodickým střediskem Tvořivé školy (máme vlastní metodičku TŠ), proběhlo v průběhu roku přímo na škole několik vzdělávacích akcí pro učitele z celého Karlovarského kraje. Pravidelně se těchto akcí zúčastňují i vyučující naší školy. Ti rovněž využili nabídky prázdninových vzdělávacích kurzů - tzv. letních škol, kterých se aktivně již několik let zúčastňují. Díky zapojení do projektu TŠ jsme již v minulosti získali některé pomůcky - interaktivní tabuli, počítač, diaprojektor, vizualizér, v uplynulém roce opět sady učebnic pro výuku na 1. stupni. Školská rada Při škole je zřízena školská rada. Má 3 členy (zástupce zřizovatele PaeDr. Zuzana Ondrová, zástupce rodičů pan Josef Novotný a zástupce školy Mgr. Eva Herdová). Předsedou Školské rady byl zvolen pan Josef Novotný. Rada schválila svůj jednací řád. Schází se podle potřeby a projednává dokumenty, které má podle platného školského zákona projednávat a schvalovat. Vyjadřovala se jak k výroční zprávě, školnímu řádu, ke školnímu vzdělávacímu plánu, tak k základní dokumentaci školy v souladu se změnou právních norem. Byla průběžně seznamována se všemi skutečnostmi, které se týkaly chodu školy a probíhajících i plánovaných rekonstrukčních prací. Ve škole pracovala po celý loňský rok také Výchovná komise, kterou vede výchovný poradce za spolupráce třídních učitelů a zástupce z školské rady. Smyslem výchovné komise je nalézt shodu mezi školou a zákonnými zástupci v postojích k problémovému chování projednávaných žáků. Téměř vždy se podařilo nalézt shodu. V loňském školním roce zasedala komise celkem ve třech případech. Některé výchovné problémy žáků však občas přesahují kompetence a možnosti pedagogických pracovníků. Proto je nutná spolupráce s odborným a poradenským zařízením nebo s komisí právní ochrany dětí. Pedagogové aktivně plní úkoly administrativního charakteru při řešení jednotlivých problémů. Problémem zůstává velmi pomalé a zdlouhavé řešení kázeňských problémů,které přesahují kompetence školy. Stránka 7

8 Učební plán Vzdělávacím programem školy je Školní vzdělávací program Základní školy, okres Sokolov. Školní rok 2013/ 2014 Předmět I. II. III. IV. V. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Předmět VI. VII. VIII. IX. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika 1 Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace Volitelné předměty : konverzace v anglickém jazyce, dramatický seminář Stránka 8

9 Výsledky výchovně vzdělávací práce Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování stupeň z chování Počet omluvených hodin Omluvených hodin na jednoho žáka 82,8 75,6 77,3 94,5 63,1 80,7 88,8 114,6 103,5 137,2 105,8 89,6 Počet neomluvených hodin Neomluvených hodin na jednoho žáka 1,6 0 0, ,5 0,1 17,1 3,6 0,4 3,8 1,7 Škola trvale pracuje s evaluačními a autoevalučními nástroji, které slouží k ověřování účinnosti vzdělávacího procesu. Nejvíce jsou využívány testy společnosti SCIO. Výsledky těchto didaktických testů nám slouží k porovnání úrovně znalostí našich žáků ve srovnání s vrstevníky jiných škol. Rovněž jsou směrodatné pro nastavení dalšího směřování našeho školního vzdělávacího programu. Ke konci školního roku využíváme i vlastních testů tzv. výstupních testů. Přehled výsledků vzdělávání a hodnocení chování poskytuje uvedená tabulka. Na druhém stupni jsou výsledky méně uspokojivé než na stupni prvním. Stále se setkáváme s žáky se špatnou motivací pro výsledky školní práce. Právě u některých z nich je i výrazná absence podpory a zájmu rodinného prostředí. I přes určitý počet neprospívajících žáků (4 žáci, v loňském roce 3) lze považovat dosažené výsledky za úspěšné. Pokračovalo úsilí vyučujících při individuální práci s žáky, ve většině případů dobrá spolupráce s rodiči a systém školní nápravné péče s žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Výchovně vzdělávací činnost v třídách probíhá téměř hladce a bez problémů. Problémy s motivací žáků ke školní práci se projevují častěji na 2.stupni školy. Hlavní příčiny spatřujeme v tom, že velmi úspěšní žáci 1. stupně odcházejí na gymnázia a předimenzovanost středních škol každý žák se snadno dostane na zvolenou střední školu. Výsledky hodnocení chování žáků školy jsou v porovnání s minulým školním rokem mírně horší ( 2. stupeň o 1 žáka více, 3.stupeň o 1 žáka více). Pochval však bylo v uplynulém roce uděleno více celkem 71 (v roce ). Některé výchovné problémy žáků (např. neomluvená absence) občas přesáhly kompetence školy, byla proto i nutná spolupráce s odborným poradenským zařízením nebo s komisí právní ochrany dětí. V průběhu školního roku vyučující důsledně využívali systému řešení zameškaných hodin a přistupovali k problémům dle platných dokumentů školy. Neomluvené absenci jsme se věnovali okamžitě po zjištění. Ke zvýšené absenci neomluvených hodin došlo díky třem žákům. Stránka 9

10 Jejich absence byla vždy neprodleně řešena se zákonnými zástupci, ale i komisí právní ochrany dětí s Odborem sociální péče v Sokolově. Škola v této oblasti důsledně uplatňuje metodický pokyn MŠMT o řešení a předcházení neomluvené absenci a osvědčila se rovněž spolupráce s MěÚ (paní M. Novotná) a s MěÚ Sokolov (odbor sociální péče o dítě). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) věnuje vedení školy soustavnou pozornost. Snažíme se, aby DVPP bylo zaměřeno jak na oblast kvalifikačních předpokladů, tak dalších kvalifikačních předpokladů, cizí jazyky a prohloubení odborné kvalifikace. V průběhu každého školního roku se snažíme o uskutečnění jedné společné vzdělávací akce, tentokrát se celý pedagogický sbor zúčastnil semináře Mgr. M. Veselé Školní nekázeň, část pedagogického sboru absolvovala o prázdninách zdravotnický kurz. Nekvalifikovaní učitelé si doplňovali v rámci studia ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebnou kvalifikaci. V tomto školním roce jedna paní účitelka ukončila úspěšně magisterské studium. Další dvě by měly studium ukončit v příštím školním roce. Poslední nekvalifikovaná paní učitelka studuje ve 2. ročníku vysoké školy. V souladu s plánem personálního rozvoje byly tak podporovány v průběhu školního roku 2013/2014 všechny formy vzdělávání pedagogických pracovníků. Plán dalšího vzdělávání byl vydán v souladu se zákonem č. 563 / 2004 Sb., o pedagogických pracovnících 24 a 29 a vyhláškou MŠMT č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Cíle školy v této oblasti vycházely zejména: Z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s žáky se zdravotním postižením - vyškolit pracovníky pro práci s dětmi s poruchami učení, logopedie asistent logopeda), z potřeby mít připravené řídící pracovníky v oblasti všeobecného řízení, z potřeby eliminovat projevy agresitivity, netolerance u žáků, z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují v oborech, které vyučují, z potřeby mít kvalitně proškolené učitele cizích jazyků, podpořit další rozvoj počítačové gramotnosti. Studium k prohlubování odborné kvalifikace: v průběhu školního roku se zúčastňovali pedagogičtí pracovníci řady vzdělávacích aktivit, které byly nabízeny akreditovanými vzdělávacími institucemi zejména Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje PECKA a NIDV, pracoviště Karlovy Vary, Gymnázia v Sokolově. V rámci Tvořivé školy probíhalo doškolení M 3. roč. interaktivně, Čj 1. roč. interaktivně, Čj 3. ročník vyjmenovaná slova a slovní druhy. Čtyři paní učitelky se zúčastnily i letního metodického proškolení letní školy školní Stránka 10

11 systematické konstelace, komunikační dovednosti. Jedna paní učitelka lektorovala vzdělávací akce TŠ český jazyk a matematiku. Jednou z forem DVPP je rovněž samostudium o vedlejších prázdninách. Vedení školy je vždy informováno o oblastech, ve kterých se učitelé sebevzdělávají. Jednorázové vzdělávací akce: Logopedie ukončení kurzu (2 paní učitelky) Zdaravotnický kurz (4 paní učitelky) Školní nekázeň a školní klima (celý pedagogický sbor) Výchovné problémy a jejich řešení v rámci školní třídy Kurzy Tvořivé školy (7 učitelů) Metodika Aj Ústav pro studium totalitních režimů 50. léta Jak pracovat s alergiky, astmatiky. Jazykový kurz Aj (celoroční, 2 paní učitelky) Školní systematické konstelace Komunikační dovednosti Práce s dětmi s SPU Zákon o pedagogických pracovnících Novely právních předpisů Rozhodování ředitele ve správním řízení Kariérní systém Změny v právních předpisech Podpora vícejazyčnosti Finanční gramotnost I., II. Propagace a publicita školy EVVO Jak podpořit rozjezd žákovského parlamentu Řešení výchovných problémů Tvořivá škola M interaktivně, Čj interaktivně, vyjmenovaná slova Stránka 11

12 Projekty Spolupráce se školou v Bad Köstritz V této oblasti jsme žádali podporu pro projekt: Od koníčku k povolání, podporu jsme získali (Česko německý fond budoucnosti) duben červen Projekt v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok Žádali jsme o poskytnutí dotace na projekty PEER programu a DVPP v rámci prevence, byli jsme úspěšní u obou projektů. Projekt Škola činností v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám), (září 2011 únor 2014). Řemesla od historie po nejmodernější techniky ve spolupráci s MASS Sokolov o.p.s., projekt zaměřený na podporu učebních oborů ( ). Projekt ve spolupráci s Gymnáziem Sokolov Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji ( ) Projekt - Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách ( ). Projekt Můj životní styl a zdraví - ve spolupráci s ABRI ( ). Stránka 12

13 ŘízENÍ OHLEDNĚ ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU A VÝSTUPU ŽÁKŮ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zápis do 1. ročníku Informace Počet dětí U zápisu 38 Odklady 4 Nenastoupí z důvodu stěhování, přestupu 5 Přihlášeni od Celkem nastoupí 32 Přehled žáků končících povinnou školní docházku Informace Počet žáků Vycházející z 9. ročníku 16 Vycházející z 8. ročníku 1 Celkem 17 Umístění vycházejících žáků Škola Počet žáků SŠ s maturitou 9 SOU 3 roky 5 SOU 2 roky 1 Gymnázium 2 Celkem 17 Přestup žáků z nižších ročníků na školy se speciálním zaměřením Škola Počet žáků Gymnázium / 8 3 Gymnázium / 6 1 ZŠ sport. zaměření 1 Celkem 5 Volba k povolání Všichni žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, byli zařazeni do dalšího vzdělávání se na středních školách a středních odborných učilištích. Této problematice byla věnována patřičná pozornost. Dle metodického pokynu 19485/ byla tato vzdělávací oblast Volba k povolání zařazena do vzdělávacího programu základního vzdělávání. Nejedná se o navýšení týdenního počtu hodin, ale o zařazení obsahu tématických okruhů do současného plánu vzdělávacího programu. V rámci volby povolání proběhly na škole i některé akce, které mohly napomoci při rozhodování o další profesní dráze ( pravidelné schůzky výchovného poradce se žáky a jejich rodiči, nabídka konzultačních hodin, exkurze do závodů v rámci spolupráce s ISŠTE v Sokolově a díky projektu Řemesla od historie po nejmodernější techniky ( MASS Sokolov o.p.s.), schůzky se zástupci středních škol,výstavy škol. Žáci mohli rovněž využívat nabídky vyučujících k přípravě na přijímací zkoušky. Stránka 13

14 Kontrola operativní evidence majetku V prosinci roku 2013 proběhla každoroční fyzická inventarizace majetku školy. Vše je v současnosti vedeno v počítačové podobě. Veškeré odpisy byly projednány se zřizovatelem školy. Kontrola v oblasti BOZP, PO Během roku se prováděla pravidelná čtvrtletní kontrola všech oblastí BOZP a PO za přítomnosti bezpečnostního technika, požárního preventisty a vedení školy. Veškeré nedostatky byly průběžně odstraňovány. V průběhu roku byli zaměstnanci průběžně seznamováni s bezpečností práce proškolení bezpečnostním technikem. Zároveň byly proškoleny požární hlídky, tj. všichni pedagogičtí pracovníci. Údaje o kontrolách Ve školním roce byla provedena kontrolní činnost Kontrola využití finančních prostředků přidělených z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty v rámci prevence rizikového chování. Kontrola nezjistila pochybení. Finanční kontrola V průběhu roku probíhaly pravidelné finanční kontroly zřizovatelem. Nebyly shledány závady. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena žádná inspekční činnost. Primární prevence ve škole Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, jehož součástí je i Program proti šikanování ve škole. Byl vypracován v souladu s ustanovením metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Je vytvořen výlučně pro potřebu naší školy. Ve škole probíhala pravidelná činnost PEER programu. Díky této práci má naše škola vlastní skupinku PEERů. Jedná se o žáky 2. stupně školy, kteří se aktivně zapojili do činnosti. Pod vedením primární preventistky se scházeli pravidelně každý týden, aby nacvičili preventivní program pro žáky 1. stupně. V rámci zpracovaného preventivního programu k předcházení a potlačování negativních a protispolečenských jevů se snažíme zapojit co nejvíce žáků školy do různých aktivit a akcí. Velmi dobře pokračuje spolupráce v oblasti prevence ve spolupráci s obvodním oddělením policie (akce: Dětská policie, AJAX, besedy zodpovědnost za své činy, přestupek trestný čin, výtržnictví, ničení majetku, zákony pro mladistvé). Velmi dobré zkušenosti máme s vytvářením pravidel tříd na začátku školního roku si každá třída vytváří vlastní pravidla soubor pravidel, který by měl nastínit vzájemné vztahy mezi spolužáky. Většina tříd si je i výtvarně zpracuje a dá na viditelné místo ve třídě. Na nástěnce, která je umístěná v prvním patře školy, jsou uvedeny důležité kontakty a postupy pro případ, kdy se žák dostane do obtížné životní situace (šikana, násilí, domácí násilí apod.) nebo se setká s projevy sociálně patologických jevů. Stránka 14

15 Ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem řeší metodička prevence aktuální problémy žáků v rámci svých kompetencí. Pomáhá pedagogům zařazovat témata primární prevence do tematických plánů s ohledem na vhodnost problematiky vzhledem k věkovým zvláštnostem žáků. Na každé pedagogické radě provádí vyhodnocení primárního preventivního programu. Primární prevence ve škole je každoročně rozdělena do několika struktur výchovně vzdělávacího procesu: V oblasti výuky (zejména Ov, Výchovy ke zdraví) komunikační styly, osobní bezpečí, tolerance, testy slušnosti a pozornosti, účast na soutěžích, výchovně vzdělávací akce, úprava tříd, chodeb školy /vlastní práce žáků/. PEER aktivisté nástěnka PEER programu, schránky důvěry (v režii PEERů) ve všech budovách škol, periodická setkání (1x týdně) PEER aktivistů nad obsahem schránky důvěry, příprava programu do tříd na 1.stupni princip spolupráce (akce pořádané PEERy pro ostatní žáky),akce - besedy spolupráce s Policií ČR (odd. ) v oblasti prevence kriminality dětí, dopravní výchovy, spolupráce s Policií ČR (okr. odd. Sokolov) v oblasti šikany, dopravní výchovy, spolupráce s Vězeňskou službou ČR v Horním Slavkově v oblasti prevence, požární ochrana /besedy a akce s loketskými dobrovolnými hasiči/, výchovně vzdělávací akce - kutlurní pořady zaměřené i na problematiku prevence. Záchranný kruh spolupartnerství na projektu Charitativní činnost- sbírka Život dětem V loňském školním roce jsme se opět zaměřili na zkvalitňování školního - třídního klimatu diagnostika jednotlivých třídních kolektivů. V rámci prevence se zdokonaloval monitorovací systém pro odhalování signálů sociálně nežádoucích jevů.pokračovali jsme v zapojení do projektů Ovoce do škol, Zdravé zuby, Školní mléko. Do vyučovacího procesu byly zapojovány techniky a činnosti, které vytvářejí pozitivní klima třídy, formují osobnost žáků, vedou žáky k uvědomění si sebe sama, k vlastnímu sebehodnocení, uvědomění si kulturních odlišností lidí atd. Většina třídních kolektivů využívá týmovou práci, při které si osvojuje techniky správné komunikace, řešení problémů, práce ve skupině. Důraz byl vždy kladen na budování komunikativního vztahu mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli, upřednostňování zdravého životního stylu, kterým lze předcházet rizikovému chování žáků. Proběhla celá řada sportovních soutěží a výchovně vzdělávacích akcí, jejichž cílem bylo poukázat na další možnosti trávení volného času žáků. Žáci byli, s ohledem na jejich věk, seznamováni s projevy rizikového chování. Stránka 15

16 V této oblasti, na kterou se zaměřujeme již několik let, je třeba stále pracovat. Důležité je i získat rodiče pro spolupráci na akcích školy, dokázat zkvalitnit komunikaci mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli i mezi učiteli navzájem. Je potřeba učit žáky řešit spory nenásilnou formou, nadále pracovat na pozitivním klimatu školy, a také včas rozpoznávat rizikové chování a začít jednat. Zájmové kroužky - pod kroužek kopané pro nejmladší kroužek kopané pro starší florbal country tance pohybové aktivity pro mladšížáky pohybové aktivity pro starší žáky výtvarný kroužek anglický jazyk PEER aktivisté Konverzace v angličtině Zájmová činnost žáků Do zájmové činnosti se zapojilo 167 dětí. Vedoucími kroužků byli učitelé a pan školník. K zajištění mimoškolních aktivit jsou využívány některé třídy školy, tělocvična a hřiště FK. Velmi dobře lze v této oblast hodnotit i spolupráci s místní knihovnou. Pořádáme společně některé výchovně vzdělávací akce, projekty, soutěže, výstavy. Škola i v letošním roce přímo vedla žáky ke třídění odpadu sběrné nádoby (papír, plast, víčka, nebezpečný odpad baterie). Mezinárodní spolupráce Šestým rokem spolupracujeme se školou v německém Bad Köstritzu. V dubnu a v červnu jsme zorganizovali týdenní setkání žáků a učitelů obou škol v rámci projektu Od koníčku k povolání. V příštím školním roce budeme ve spolupráci pokračovat. Tyto aktivity jsou finančně podporovány Česko německým fondem budoucnosti, sponzory a samozřejmě základní školou. Stránka 16

17 Soutěže školní rok 2013/2014 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Atletický čtyřboj Atletický čtyřboj Minitenis Přespolní běh Coca-Cola Cup Sokolov Starší žáci Počet žáků 10 Sokolov 10 Mladší žáci Baník Sokolov Baník Sokolov 10 Umístění Starší žáci 12.místo Starší žákyně 7.místo Mladší žáci 14.místo Mladší žákyně 11.místo Poznámky 8 7.místo Žáci 10.místo Žákyně 9.místo Kvalifikace Sokolov 13 2.místo Přespolní běh Stolní tenis Stolní tenis Přírodovědný klokan Stolní tenis Výtvarná soutěž Namaluj mi kapku vody Florbal Baník Sokolov místo ZŠ Nové Sedlo 5 ZŠ Nové Sedlo 5 Školní kolo 31 Mladší žáci místo Starší žáci místo Nejlepší řešitelé: S.Forsterová IX. B.Makalová IX. M.Zimmermannová IX ročník Královské Poříčí 5 6.místo Celostátní soutěž Společnosti Veolia Voda 8 bez umístění na předních místech Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 24 3.místo Bowling místo Florbal Olympiáda z Aj Dějepisná olympiáda 9.1. Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov Školní kolo 3 DDM Sokolov 1 Děvčata 3.místo Chlapci 4.místo I.kategorie 1.místo P.Heth 6.A 2.místo P.Lehký 6.B II.kategorie Postupující M.Halamásková IX. M.Zimmermannová IX. 9.místo Stránka 17

18 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Zeměpisná olympiáda Halový fotbal Školní kolo Počet žáků 17 Umístění 1.místo I.kategorie L.Šreinová 6.A II.kategorie J.Zahradníček 7. III.kategorie V.Kruliš Poznámky Okrskové kolo 7 3.místo Školní turnaj ve florbale Přehazovaná družste v 1.místo družstvo 8.ročníku Okrskové kolo ZŠ Chodov 8 3.místo Čtenářská soutěž Karlovarský skřivánek pěvecká soutěž Olympiáda v Aj Recitační soutěž Basketbal Silový víceboj Školní kolo Krajské kolo ZUŠ Karlovy Vary 11 2 DDM Sokolov 2 Školní kolo Městská knihovna cca 20 Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 24 Okrskové kolo 8.ZŠ Sokolov 8 1.místo E.Lieblová 2.místo B.Kaňová D.Zikulová 3.místo A,Lehká bez umístění na předních místech I.kategorie 1.-2.místo Petr Heth VI.A II.kategorie 5.-8.místo M.Halamásková IX. 1.ročník 1.místo A.Mikulovská 2.-3.ročník 1.místo E.Lieblová 4.-5.mročník 1.místo K.Smolková Mladší žákyně 3.místo Mladší žáci 3.místo Starší žákyně 2.místo Starší žáci 3.místo Mladší žáci 10.místo Starší žáci 9.místo 3.ročník Zeměpisná olympiáda Gymnázium Sokolov 3 Nejlepší řešitel J.Zahradníček VII. 3.místo Stránka 18

19 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Recitační soutěž Matematický klokan Počet žáků DDM Sokolov 3 Školní kolo Umístění bez umístění na předních místech Cvrček 1.místo Kristýna Simonová Klokánek 1.místo Tomáš Zahradníčk Benjamin 1.místo Christián Bošiak Kadet 1.místo Michaela Zimmermanová Poznámky stupeň Šplh Minifotbal Šplh ZŠ Chodov 8 Dívky 6.místo Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov 6 3.místo ZŠ Chodov 10 7.místo Plavání McDonald Cup 6.5. Dopravní soutěž 6.5. Pohár rozhlasu Krytý bazén v Sokolově Okrskové kolo ZŠ Horní Slavkov DDM Sokolov Atletický stadion Sokolov 5 3.místo J.Bednář (III.) 13 3.místo 8 16 Mladší žáci 7.místo Starší žáci 8.místo Mladší žáci 11 místo Mladší žákyně 13 místo 1.+ Petanque Ringo 5.6. Atletický trojboj Sportovní liga škol Sportovní liga škol Královské Poříčí ZŠ Sokolov ZŠ Březová Chlapci 2.místo Dívky 3.místo Chlapci 9.místo Děvčata 8.místo 7.místo 7.místo 13.místo 1.+ Výtvarné soutěže 4.4. Tady žijeme 5 bez umístění Stránka 19

20 Soutěž Datum Okr. / škol. kolo Počet žáků Umístění Poznámky Školní kolo Kde končí svět ilustrace k pohádce Městská knihovna Viz WEB stránky Městské knihovny Školní kolo Lesy kolem nás Školní kolo Včela I.kategorie 1.místo K.Simonová (II.) 2.místo M.Klášterka (I.A) 3.místo D.Heller (I.B) II.kategorie 1.místo F.Rais (IV.A) 2.místo P.Bašová (III.) Ocenění všem Stránka 20

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více