Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely"

Transkript

1 Vykazování dle IAS/IFRS a ní modely Dana Kubíčková 1 Abstrakt Mezinárodní standardy finančního výkaznictví přinášejí do výpovědi o finanční situaci a finanční výkonnosti firem ve finančních výkazech, které se pak promítají i do hodnot ukazatelů finanční analýzy a do hodnot ních a bonitních modelů. Analýza vlivu IAS/IFRS na hodnotu Altmanova modelu Z-score a jeho strukturní prvky byla provedena na základě dvou souborů účetních výkazů vybraného souboru firem. Výsledky této analýzy jsou obsahem tohoto příspěvku. Klíčová slova Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, finanční situace, ukazatele, ní model, 1. Úvod a vymezení problému Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou shrnutím osvědčených účetních postupů a zkušeností účetní profese a požadavků uživatelů na rozsah a kvalitu zveřejňovaných informací. Jsou postupně vytvářeny od 70. let minulého století a jejich účelem je především zvýšit srovnatelnost, vypovídací schopnost a využitelnost vykazovaných informací, které mají vypovídat o finanční pozici a výkonnosti různých podniků působících v různých národních podmínkách. Srovnatelnost údajů obsažených v účetních výkazech (rozvaha, výsledovka, výkaz změn ve vlastním kapitálu a výkaz o peněžních tocích) má význam nejen pro investory a banky, ale i pro management a finanční řízení podniků, na tyto ukazatele jsou vázány i metody řízení rizik a regulační ukazatele finančních institucí. Pro finanční řízení na úrovni podniků má význam především zajištění srovnatelnosti údajů obsažených v účetních výkazech. Vývoj ekonomického prostředí, objektivní projevy procesu globalizace nutí i malé a střední podniky k tomu, aby ve svém vlastním zájmu začaly věnovat této oblasti pozornost a poskytovaly informace využitelné, přehledné, srovnatelné a spolehlivé. A i když současné předpisy dosud nestanovují pro MSP povinnost sestavovat účetní závěrku v souladu s IFRS, podniky ji sestavují vedle účetní závěrky podle ČÚS. Důvodem je přístup zahraničních společností, které samy používají IFRS, umějí s nimi pracovat, rozumí informacím, které poskytují, které jsou srovnatelné a spolehlivé. Lze předpokládat, že finanční výkazy budou stále významnější a samozřejmou podmínkou pro navázání a udržení obchodních vztahů, především se zahraničními společnostmi, že budou představovat jistou konkurenční výhodu. Ve srovnání s českými účetními standardy přináší vykazování majetku a závazků podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) podstatné v klasifikaci, obsahu i oceňování jednotlivých zobrazovaných prvků, které prostupuje v různých rovinách téměř 1 Ing. Dana Kubíčková, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, Praha 10, Estonská 500,

2 všechny položky účetních výkazů. Účetní výkazy sestavené podle IFRS poskytují podstatně jinou soustavu dat, podávající odlišný obraz o majetkové a finanční situaci daného podniku. To má vliv i na odvozené využití účetních dat, mj. pro hodnocení finanční stability a výkonnosti firem s využitím metod finanční analýzy. Výsledky finanční analýzy využívají firmy samotné ve finančním řízení, mj. i k hodnocení obchodních partnerů, kdy právě prostřednictvím metod finanční analýzy posuzují rizikovost a perspektivnost spolupráce s nimi. Finanční analýza je také nástrojem jímž hodnotí rizikovost své investice do podniků investoři. Na základě ukazatelů odvozených z účetních dat jsou však také konstruovány modely hodnotící rizikovost jednotlivých dlužníků při rozhodování o poskytnutí úvěrů firmám a dále pak pro řízení rizik finančních institucí, na které pak navazují i regulační ukazatele těchto institucí. Analýzu účetních dat využívají též instituce spravující prostředky fondů EU a hodnotí jejich prostřednictvím nejen důvěryhodnost kandidáta, ale následně i úspěšnost projektu, dále i regionální orgány především pro posouzení efektivnosti poskytovaných prostředků v rámci své působnosti. Finanční analýza má poměrně široké využití pro svou schopnost obsáhnout poměrně široce finanční situaci firmy: umožňuje analyzovat a sledovat vývoj základních stránek finanční stability (výkonnosti, likvidity, zadluženosti), hodnotit a predikovat vývoj finanční situace, kvantifikace jednotlivých charakteristik umožňuje je konfrontovat s doporučenými či oborovými hodnotami, sledovat vzájemné vztahy mezi nimi, srovnávat se stavem ve vybraných podnicích, identifikovat problémové oblasti a stanovovat cíle i opatření ke zlepšení situace. Základním zdrojem dat pro finanční analýzu a hodnocení finanční situace jsou účetní výkazy. Jestliže účetní výkazy sestavené podle IAS/IFRS poskytují jinou soustavu dat a jinou výpověď o finanční situaci účetní jednotky a s tím i závěry a hodnocení finanční situace prováděné na základě metod finanční analýzy jsou jiné než na základě výkazů sestavených dle české účetní legislativy. O tom svědčí výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti, registrovaného u Grantové agentury České republiky pod evidenčním číslem č. j. 402/09/0225, který je řešen na Ústavu financí a účetnictví na FAME UTB Zlín a na němž se v této části podílí sekce účetnictví a auditu katedry podnikové ekonomiky VŠFS, o.p.s. Praha. Tyto výsledky byly publikovány např. v příspěvku Hodnocení finanční situace MSP v podmínkách mezinárodních standardů účetního výkaznictví" na mezinárodní vědecké konferenci "Finanční řízení podniků a finančních institucí", Ostrava, VŠB-TU 10. a ISBN Výsledky toho výzkumu ukázaly, že vykazování dle IAS/IFRS skutečně změnu v obraze finanční situace přináší, že dochází ke změnám jak v pozitivním i negativním směru, a to jak v oblasti dílčích poměrových ukazatelů, tak i v komplexním hodnocení ním modelem Z-score, kde u 20 procent firem přinesly výrazné zhoršení výsledného hodnocení. Výzkum pokračuje i nadále v současné době je analyzována výpověď o finanční situaci v podobě ukazatelů finanční analýzy na bázi účetních výkazů podle dvou účetních systémů za soubor celkem šestnácti firem (soubor se rozšířil ve srovnání s minulou etapou, o níž bylo referováno v minulém příspěvku, o dalších deset společností). Zjištěné rozdíly v jednotlivých dílčích ukazatelích vpodstatě potvrzují závěry z první etapy, resp. zdůrazňují, že mohou být kvantitativně mnohem podstatnější než ukázal první soubor (veškeré údaje budou

3 publikovány v souhrnném výstupu z již zmíněného projektu GAČR č. j. 402/09/0225, Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti ). Změny v hodnotách dílčích ukazatelů i komplexního ukazatele jsou souhrnným výsledkem změn v mnoha parametrech, které se v datech účetních výkazů dle IAS/IFRS promítají. Určit příčiny změn jednotlivých ukazatelů a určit jejich vztah k reálnému stavu a výkonnosti firmy je proto dalším důležitým krokem v porozumění nové výpovědi o finanční situaci v podmínkách IAS/IFRS. Ve změnách hodnot finančních ukazatelů i ního modelu se odrážejí jednak konkrétní podmínky činnosti podniku (obor činnosti, způsob financování) a s tím spojenou i jinou strukturu dopadů jiných metod zobrazování v účetních výkazech. Identifikovat tyto vlivy může být důležitou podmínkou. Intenzita vlivu těchto faktorů může být různě strukturovaná a identifikovat jednotlivé z nich je obtížné. Proto jsme v dalším zkoumání zvolili analýzu podle strukturních prvků modelu Z-score. Výsledky této analýzy jsou obsahem tohoto příspěvku. 2. Použitá metoda Altmanův model má za cíl v souhrnné veličině postihnout finanční situaci analyzované firmy. Zahrnuje ukazatele postihující ty stránky, které representují vnitřní i vnější podmínky činnosti podniku, v nichž se nejvíce odrážejí příznaky možných problémů. Jde o vybrané poměrové ukazatele: - x 1 = Čistý pracovní kapitál / Celková aktiva, - x 2 = Zadržené výdělky / Celková aktiva, - x 3 = EBIT / Celková aktiva, - x 4 = Vlastní kapitál / Cizí kapitál, - x 5 = Tržby / Celková aktiva. Jejich významnost pro výpověď o finanční situaci je podtržena vahami těchto ukazatelů a výsledný vztah pro stanovení souhrnné veličiny je tento: Z o = 0,717*x 1 + 0,847* x 2 + 3,107*x 3 + 0,420*x 4 + 0,998*x 5 Interpretace zjištěných výsledných hodnot vychází z této škály hodnocení: hodnoty vyšší než 2,7 - podnik není ohrožen em hodnoty v intervalu 2,7 1,2 - další vývoj nelze přesněji stanovit ( šedá zóna ), hodnoty nižší než 1,2 - podnik je v horizontu 2-3 let ohrožen vážnými finančními problémy Pro nedostupnost ukazatele pohledávky po lhůtě splatnosti nebylo tedy možné využít varianty Altmanova Z-score pro české podniky Z tohoto vztahu jsme vycházeli při výpočtu souhrnných hodnot Z-score na základě dat dvou souborů účetních výkazů, sestavených za identickou účetní jednotku a účetní období, jednou dle českých účetních standardů a podruhé dle mezinárodních účetních standardů. Rozdíly mezi oběma hodnotami dílčích ukazatelů (včetně vah) je porovnáván absolutní a relativní (procentní) veličinou, kdy výchozí hodnotou je hodnota ukazatele vycházející z účetních výkazů dle českých účetních standardů. Analýza byla prováděna na souboru patnácti

4 podniků, u nichž byly za identické období k dispozici dva soubory účetních výkazů jeden sestavený dle českých účetních standardů, druhý dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. 3. Dosažené výsledky Výsledky provedené analýzy jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 1 a 2. V tabulce č. 1 je porovnán dopad použití IAS/IFRS na celkové hodnocení finanční situace firem. Č Společnost Hodnota Z-score Výsledné hodnocení ČÚS IFRS Rozdíl v % ČÚS IFRS Změna ČÚS 1. Řízení letového provozu, s. p. 4,710 4,464-0,246-5,22 2 Spolana, a. s. 1,185 1,117-0,068-5,74 Šedá zóna Šedá zóna 3 Škodaauto CZ, 2,949 2,600-0,349-11,83 Šedá zóna Zhoršení a.s. 4 Česká námořní plavba, a. s. -0,955-0, , ,81 Ohrožení em Ohrožení em 5 Léčebné Lázně 2,503 2,775 +0, ,87 Šedá zóna Zlepšení Jáchymov, a.s. 6 České vinařské závody, a. s. 2,221 2,450 +0, ,31 Šedá zóna Šedá zóna 7 T-mobil CZ ,074 3, ,202 +6,57 8 T-mobil CZ, a. s ,010 3,284 +0,274 +9,10 9 T-mobil CZ, a. s ,434 3,177-0,257-7,48 10 Strojní zařízení, 2,863 2,655-0,208-7,26 Šedá zóna Zhoršení a. s. 11 Vodárna, a. s. 1,264 1,225-0,039-3,09 Šedá zóna Šedá zóna 12 Motor, a. s. 2,010 1,945-0,065-3,23 Šedá zóna Šedá zóna 13 OHL ŽS, a. s. 2,1152 2, , ,58 Šedá zóna Šedá zóna 14 Stroje, s. r. o. 16,590 16,230-0,360-2,17 15 ŽPSV UO, a. s. 2,237 2,474-0,237-10,59 Šedá zóna Šedá zóna 16 ČSA, a. s. 2,14 1,36-0,78-36,45 Šedá zóna Ohrožení Zhoršení em Tabulka č. 1 Výsledné hodnocení firem na základě hodnoty Altmanova modelu Z porovnání výsledného zařazení do škály pro souhrnné hodnocení finanční situace je patrné, že u celkem 12 firem ze 16 analyzovaných nepřineslo použití IAS/IFRS žádnou změnu, i když se hodnoty ukazatele měnily. U 7 firem z těchto 12 došlo ke snížení hodnoty Z-

5 score, u 5 naopak ke zvýšení. U třech firem přineslo použití IAS/IFRS zhoršení souhrnného hodnocení jejich finanční situace. A pouze u jedné z analyzovaných 16 firem přineslo použití IAS/IFRS zlepšené hodnocení její finanční situace. Tyto výsledky již opravňují zobecnit, že použití IAS/IFRS povede spíše k horšímu obrazu finanční situace. Přechod z ČÚS na IAS Hodnota Z-score Souhrnné hodnocení na základě škály přinesl Zlepšení Zhoršení Zlepšení Zhoršení Celkem Tabulka č. 2 Vliv IAS/IFRS na hodnoty Z-score a celkové hodnocení finanční situace firem ve zkoumaném souboru V následujících částech tabulky č. 3 jsou uvedena srovnání hodnot dílčích ukazatelů, z nichž se Altmanův model skládá, s cílem identifikovat u nich objem a směr způsobené použitím IAS/IFRS a identifikovat jak extrémní rozdíly v rámci pěti komponent modelu i mezi jednotlivými firmami. Dílčí Řízení letového provozu, s. p. Spolana, a.s. Škodaauto.cz a.s. ukazatel ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,083 0,077-0,006-7,23-0,494-0,521-0,026-5,26 0,032 0,001-0,031-96,87 x 2 0,512 0,512 0,000 0,00 0,030 0,000-0, ,00 0,168 0,248 0,080 47,61 x 3 0,373 0, ,00 0,160 0,158-0,002-1,27 0,262 0,194-0,068-25,95 x 4 3,165 2,925-0,240-7,58 0,153 0,140-0,013-9,23 0,354 0,421 0,067 18,92 x 5 0,578 0,578 0,000 0,00 1,337 1,340 0,003 2,133 1,736-0,397 0,22-18,61 Z-skore 4,710 4,464-0,246-5,22 1,185 1,117-0,068-5,74 2,949 2,600-0,349-11,83 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS Dílčí Česká námořní plavba, a.s. Léčebné lázně Jáchymov a.s. České vinařské závody, a.s. ukazatel ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,293 0,276-0,017-5,80-0,011-0,013-0,002-18,18 0,740 0,750 0,010 1,35 x 2-2,174-1,979 0,195 8,97 0,242 0,343 0,101 41,74-0,131-0,095 0,036 27,48 x 3 0,273 0,259-0,014-5,13 0,178 0,193 0,015 8,23 0,567 0,752 0,185 32,63 x 4 0,565 0,558-0,007-1,24 1,550 1,757 0,207 13,35 0,473 0,496 0,023 4,86 x 5 0,087 0,082-0,005-5,74 0,544 0,495-0,049-9,00 0,572 0,547-0,025-4,37 Z-skore -0,955-0,804 0,151-15,81 2,503 2,775 0,272 10,87 2,221 2,450 0,229 10,31 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS pokr.1 Ukazatel x i T-mobil CZ, 2004 T-mobil CZ, 2005 T-mobil CZ, 2006 ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,014 0,224 0, ,00 0,033 0,216 0, ,54 0,123 0,080-0,043-34,96 x 2 0,323 0,593 0,270 83,91 0,370 0,612 0,242 65,41 0,470 0,462-0,008-1,70 x 3 0,766 0,631-0,135-17,62 0,578 0,597 0,019 3,29 0,702 0,665-0,037-5,27 x 4 1,030 0,979-0,051-4,95 1,279 1,095-0,179-13,99 1,276 1,088-0,188-14,73 x 5 0,942 0,853-0,089 9,45 0,750 0,763 0,013 1,733 0,863 0,882 0,019 2,20 Z-skore 3,074 3,276 0,302 9,82 3,010 3,284 0,274 9,10 3,434 3,177-0,257-7,48 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS pokr.2

6 Dílčí Strojní zařízení, a.s. Vodárna, a.s. MOTOR, a.s. ukazatel ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,238 0,180-0,058-24,37 0,013 0,010-0,003 23,08 0,215 0,182-0,033-15,35 x 2 0,118 0,125 0,007 5,93 0,115 0,143 0,028 19,58-0,012 0,061 0, ,33 x 3 0,360 0,355-0,005 1,39 0,238 0,242 0,004 1,68 0,069-0,044-0, ,77 x 4 0,920 0,868-0,052-5,65 0,655 0,588-0,067 10,23 0,381 0,492 0,111 29,13 x 5 1,226 1,127-0,001-0,08 0,243 0,243-0,000 0,00 1,356 1,253-0,103 7,60 Z-skore 2,863 2,655-0,208-7,26 1,264 1,225-0,039 3,09 2,010 1,945-0,065 3,23 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS pokr.3 Dílčí OHL ŽS, a.s. Stroje, s.r.o ŽPSV UO,a.s. ukazatel ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,368 0,459 0,091 24,73 0,82 0,82 0,00 0,00 0,167 0,141-0,026-15,57 x 2 0,065 0,085 0,020 30,77 1,23 1,23 0,00 0,00 0,237 0,179-0,058-24,47 x 3 0,135 0,117-0,018-13,33 13,46 13,12-0,34-2,53 0,111 0,099-0,012-10,81 x 4 0,099 0,112 0,013 13,13 0,72 0,71-0,01-1,39 1,023 1,506 0,483 47,21 x 5 1,448 1,820 0,372 25,69 0,36 0,35-0,01-2,78 0,699 0,548-0,150-21,46 Z-skore 2,115 2,593 0,478 22,60 16,59 16,23-0,36-2,17 2,237 2,474 0,237 10,59 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS pokr.4 Ukazatel x i CSA, a.s. ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1-0,23-0,12 +0,11 +47,83 x 2-0,11 0,12 +0, ,09 x 3 0,06 0,03-0,03-50,00 x 4 0,06 0,19 +0, ,67 x 5 2,36 1,14-1,22-51,69 Z-skore 2,14 1,36-0,78-36,45 Tabulka č. 3 pokr.5 Z těchto dílčích údajů je patrné, že v hodnotách jednotlivých dílčích ukazatelů (x 1 x 5 ) Altmanova modelu pod vlivem vykazování dle IAS/IFRS ve srovnání s hodnotami podle ČÚS nabývají a) hodnot záporných i kladných. b) velikost této odchylky se liší jak u jednotlivých dílčích ukazatelů, c) velikost odchylky je u jednoho dílčího ukazatele dosahována různá u jednotlivých analyzovaných firem d) rozdíly jsou v obou směrech (u dílčích ukazatelů i u ukazatelů v jednotlivých firmách) zanedbatelné, ale i velmi významné (často představující i několikanásobnou změnu původní hodnoty dle ČÚS). Tato zjištění znázorňuje přehledněji.následující graf č. 1:

7 Graf č.1 Rozdíly v hodnotách dílčích ukazatelů Z-score (x 1 x 5 ) a celkové hodnoty (Zscore) - v procentech hodnoty dle ČÚS Ze srovnání v tabulce i v grafu je možné odvodit několik poznatků: a) nejvyšších odchylek, a to především kladných, bylo dosaženo v ukazateli x 2, tj. poměr Zadržené výdělky a Celková aktiva, a x 1, tj. podíl Čistý pracovní kapitál na celkových aktivech, b) druhá významná kladná odchylka byla dosažena v ukazateli x 4, tj. podílu Vlastní kapitál/cizí kapitál, u tohoto ukazatele však bylo dosahováno ve stejné četnosti, i když v menším objemu, odchylek záporných, c) relativně nejnižších odchylek, kladných i záporných, bylo dosaženo v ukazateli x 3, tj. rentability celkových aktiv (EBIT/celková aktiva) a v ukazateli x 5, tj. obratovost celkových aktiv (Tržby/celková aktiva), d) u většiny srovnávaný dílčích ukazatelů dochází jak ke kladným, tak k záporným hodnotám, i když lze konstatovat převahu pozitivních posunů. 3. Závěry Provedená analýza potvrdila, že jiný způsob vykazování, dle IAS/IFRS, povede ke změnám ve výpovědi o finanční situaci firem, a to jak v dílčích ukazatelích, tak v souhrnném modelu. Ve struktuře ního modelu byly nejvíce ovlivněny především ukazatel podílu Zadržených výdělků (nerozděleného zisku) na vlastním kapitálu a ukazatel podílu vlastního kapitálu na cizím (ukazatel samofinancování). V prvním případě lze příčinu vidět v jiném způsobu pojetí a vykazování položky Zadržené výdělky, ve druhém případě se projevila vliv odlišného pojetí a vykazování obou porovnávaných položek, tj. položky Cizí kapitál i položky Vlastní kapitál jako výsledek jiného pojetí nákladů a výnosů, oceňování aktiv a závazků a dalších. Lze předpokládat, že intenzita vlivu těchto odlišných postupů je spojeno i s oborem činnosti jednotlivých účetních jednotek, ale i např. s právní formou a dalšími skutečnostmi, které při této analýze nebyly zkoumány.

8 Literatura [1] CALTOVÁ M., Finanční analýza podniku /Financial analysis of company. Diplomová práce. 100 s. Praha, VŠFS 2008 [2] DVOŘÁKOVÁ D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS. Brno : Computer Press, 2008 [3] KUBÍČKOVÁ, D., KOTĚŠOVCOVÁ, J., Finanční analýza. Praha : Eupress, 2006 [4] KUBÍČKOVÁ, D., "Hodnocení finanční situace MSP v podmínkách mezinárodních standardů účetního výkaznictví" In: Sborník mezinárodní vědecké konference "Finanční řízení podniků a finančních institucí", 10. a Ostrava, VŠB-TU 2009 [5] SEVEROVÁ J., Mezinárodní účetní standardy a jejich odraz v hodnotách ukazatelů finanční analýzy / IFRS and their reflection in indexes of financial analysis. Diplomová práce. 121 s. Praha, VŠFS Summary Financial Statements according to the International Financial Reporting Standards give the other dates, which bring ganges into the assesment of the financial situation and financial efficiency of the enterprises in comparison with these based on the Financial Statements according to Czech Accounting Standards. The comparison of the two picture, given by the two different value of the Altman models, through the partly indicators ways can bring interesting conclusions concerning the financial situation and efficiency of the enterprises as well as the Accountign Standards. How the ratios change, at what measure and direction, it is the question, on which is concentrated this article. Key words International financial reporting standards, financial situation, assesment of the financial performance, indicators, bankrupcy model

Hodnocení finanční situace malých a středních podniků v podmínkách mezinárodních standardů finančního výkaznictví(ias/ifrs)

Hodnocení finanční situace malých a středních podniků v podmínkách mezinárodních standardů finančního výkaznictví(ias/ifrs) Hodnocení finanční situace malých a středních podniků v podmínkách mezinárodních standardů finančního výkaznictví(ias/ifrs) Dana Kubíčková 1 Abstrakt Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS)

Více

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Účetní výkazy dle IFRS a ní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Kubíčková Dana Abstrakt Finanční výkazy sestavené dle IFRS podávají jinou výpověď o finanční

Více

ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA

ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA ÚČETNÍ VÝKAZY PODLE IAS/IFRS A FINANČNÍ ANALÝZA Kubíčková Dana ABSTRAKT Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ovlivňují hodnoty téměř všech položek v účetních výkazech. Ukazatele finanční analýzy

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY Abstrakt GABRIELA DLASKOVÁ Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Podle vztahu ukazatelů, zahrnutých do soustavy, lze rozlišit různé druhy soustav poměrových ukazatelů:

Podle vztahu ukazatelů, zahrnutých do soustavy, lze rozlišit různé druhy soustav poměrových ukazatelů: 3.konzultace Soustavy ukazatelů Analýza finanční situace pomocí soustav ukazatelů patří k náročnějším rozborovým metodám. Zatímco rozdílové ukazatele postihují určitou oblast finanční situace podniku jedinou

Více

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací:

Účetní systémy 2. Obsah celého předmětu jsme rozdělili do těchto dílčích témat, které budou náplní jednotlivých konzultací: Metodické listy pro předmět Zařazení: 1. ročník oboru Řízení podniku a podnikové finance Magisterské studium - kombinované studium (letní semestr) Rozsah: 3 konzultace, Zakončení předmětu: zápočet, zkouška

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting Ident Česky Anglicky 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

SPIDER ANALÝZA JAKO METODA MEZIPODNIKOVÉHO SROVNÁVÁNÍ SPIDER ANALYSIS AS A METOD OF COMPANIES COMPARISON

SPIDER ANALÝZA JAKO METODA MEZIPODNIKOVÉHO SROVNÁVÁNÍ SPIDER ANALYSIS AS A METOD OF COMPANIES COMPARISON SPIDER ANALÝZA JAKO METODA MEZIPODNIKOVÉHO SROVNÁVÁNÍ SPIDER ANALYSIS AS A METOD OF COMPANIES COMPARISON KUBÍČKOVÁ Dana, (ČR) - SOUKUP Jiří, (ČR) ABSTRACT Information of financial situation and financial

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající.

- 2. ukazatele dluhové schopnosti podniku měřící schopnost podniku přijmout dluh a závazky z něj vyplývající. Finanční analýza 3. přednáška 21. 3. 07 3. Ukazatelé finanční struktury (zadluženosti) 2 skupiny ukazatelů: - 1. ukazatele zadluženosti poměry různých složek pasiv mezi sebou nebo ve vztahu k pasivům celkem

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? #

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Václav Černý * Důvod účtování Změny stavu vnitropodnikových zásob Článek je věnován problematice účetního řešení věcné neshody mezi náklady (druhově členěnými

Více

Soustavy poměrových ukazatelů

Soustavy poměrových ukazatelů 4.přednáška Soustavy poměrových ukazatelů Jednotlivé pom. ukazatele jeden rys, jedna oblast - hodnocení mohou vycházet různá snahy sloučit všechna hodnocení do soustav ukazatelů - mnoha druhů a popisujících

Více

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita

Materiál ke cvičení 2 Výpočet rozdílových ukazatelů, rentabilita Materiál ke cvičení 2 Výpočet ových ukazatelů, rentabilita Posuďte vývoj rentability v Severočeských dolech, a.s. Zjistěte úrovně zisku v jednotlivých letech Pomocné výpočty zisk v různých úrovních r.

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví veřejného sektoru Vítáme Vás v kurzu Účetnictví veřejného sektoru, v němž byste měli získat základní znalosti o účetnictví subjektů působících

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

Úvod do časového rozlišení nákladů a výnosů

Úvod do časového rozlišení nákladů a výnosů Úvod do časového rozlišení 1 Úvod do účtování časového rozlišení Problematika časového rozlišování má bezprostřední vztah k akruálnímu principu vedení účetnictví a to možnosti účtování do účtového období,

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004)

- oceňovací základny. IAS 36 - pokles hodnoty aktiv (novela od 2004) - fair value concept u finančních aktiv a závazků (novela 2004) Oceňování v IAS/IFRS Koncepční rámec - majetková podstata - oceňovací základny IAS 15 - dopad změn cen (od 2005 zrušen) IAS 29 - dopad změn cen v hyperinflaci IAS 21 - dopad změn směnných kurzů (novela

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY

CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY CÍLE A ZÁKLADNÍ NÁSTROJE FINANČNÍ ANALÝZY Úvodem: - Za základní cíl podnikání každého podniku je považováno zvýšení její tržní hodnoty v delším časovém období. - Zdrojem pro rozvoj podniku je kapitál.

Více

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek

Obecná charakteristika cash flow. - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek Obecná charakteristika cash flow - pojem peněžní tok (CASH FLOW) vyjadřuje přírůstek či úbytek peněžních prostředků při hospodářské činnosti firmy za určité období - CF je součástí finanční analýzy podniku,

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

Jak porozumět finanční analýze

Jak porozumět finanční analýze AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Jak porozumět finanční analýze Ing. Mgr. Jaromír Tichý,

Více

Finanční analýza společnosti. KRONOSPAN OSB, spol. s r.o.

Finanční analýza společnosti. KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Finanční analýza společnosti KRONOSPAN OSB, spol. s r.o. bakalářská práce Autor: Michaela Jílková, DiS. Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Leinveberová

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz

INFORMACE. ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Základní vzorce finanční analýzy v návaznosti na účetní výkazy a na aplikaci UOK Zpracoval: Ing. Pavel Říha

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON Hana Bohušová Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání účetní závěrky sestavené podle Českých účetních

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

K OTÁZKÁM SROVNATELNOSTI ÚDAJŮ V ÚČETNÍCH VÝKAZECH UŽÍVANÝCH V ČR A ZEMÍCH EU

K OTÁZKÁM SROVNATELNOSTI ÚDAJŮ V ÚČETNÍCH VÝKAZECH UŽÍVANÝCH V ČR A ZEMÍCH EU K OTÁZKÁM SROVNATELNOSTI ÚDAJŮ V ÚČETNÍCH VÝKAZECH UŽÍVANÝCH V ČR A ZEMÍCH EU Hana Bohušová, Jana Skalníková Ústav účetnictví PEF, MZLU Brno, 613 00 Brno Anotace: Začlenění České republiky do mezinárodních

Více

MODEL KAMF PRO HODNOCENÍ BONITY MUNICIPÁLNÍ FIRMY

MODEL KAMF PRO HODNOCENÍ BONITY MUNICIPÁLNÍ FIRMY MODEL KAMF PRO HODNOCENÍ BONITY MUNICIPÁLNÍ FIRMY Ivana Kraftová Ústav ekonomie, Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Abstract: The syntetical indicators of the financial analysis are standardly

Více

HODNOCENÍ PROSPERITY PODNIKU. Ing. Marie Vejsadová Dryjová. Úvod

HODNOCENÍ PROSPERITY PODNIKU. Ing. Marie Vejsadová Dryjová. Úvod HODNOCENÍ PROSPERITY PODNIKU Ing. Marie Vejsadová Dryjová Úvod Podnikovou prosperitu lze mimojité posuzovat také podle vývoje finančního zdraví podniku odrážejícího současný stav podnikových financí, které

Více

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING. Václav Kala, Pavla Římovská

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING. Václav Kala, Pavla Římovská VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING Václav Kala, Pavla Římovská Anotace: Určení finanční stability podniku je základním východiskem při rozhodování

Více