Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vykazování dle IAS/IFRS a bankrotní modely"

Transkript

1 Vykazování dle IAS/IFRS a ní modely Dana Kubíčková 1 Abstrakt Mezinárodní standardy finančního výkaznictví přinášejí do výpovědi o finanční situaci a finanční výkonnosti firem ve finančních výkazech, které se pak promítají i do hodnot ukazatelů finanční analýzy a do hodnot ních a bonitních modelů. Analýza vlivu IAS/IFRS na hodnotu Altmanova modelu Z-score a jeho strukturní prvky byla provedena na základě dvou souborů účetních výkazů vybraného souboru firem. Výsledky této analýzy jsou obsahem tohoto příspěvku. Klíčová slova Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, finanční situace, ukazatele, ní model, 1. Úvod a vymezení problému Mezinárodní standardy účetního výkaznictví jsou shrnutím osvědčených účetních postupů a zkušeností účetní profese a požadavků uživatelů na rozsah a kvalitu zveřejňovaných informací. Jsou postupně vytvářeny od 70. let minulého století a jejich účelem je především zvýšit srovnatelnost, vypovídací schopnost a využitelnost vykazovaných informací, které mají vypovídat o finanční pozici a výkonnosti různých podniků působících v různých národních podmínkách. Srovnatelnost údajů obsažených v účetních výkazech (rozvaha, výsledovka, výkaz změn ve vlastním kapitálu a výkaz o peněžních tocích) má význam nejen pro investory a banky, ale i pro management a finanční řízení podniků, na tyto ukazatele jsou vázány i metody řízení rizik a regulační ukazatele finančních institucí. Pro finanční řízení na úrovni podniků má význam především zajištění srovnatelnosti údajů obsažených v účetních výkazech. Vývoj ekonomického prostředí, objektivní projevy procesu globalizace nutí i malé a střední podniky k tomu, aby ve svém vlastním zájmu začaly věnovat této oblasti pozornost a poskytovaly informace využitelné, přehledné, srovnatelné a spolehlivé. A i když současné předpisy dosud nestanovují pro MSP povinnost sestavovat účetní závěrku v souladu s IFRS, podniky ji sestavují vedle účetní závěrky podle ČÚS. Důvodem je přístup zahraničních společností, které samy používají IFRS, umějí s nimi pracovat, rozumí informacím, které poskytují, které jsou srovnatelné a spolehlivé. Lze předpokládat, že finanční výkazy budou stále významnější a samozřejmou podmínkou pro navázání a udržení obchodních vztahů, především se zahraničními společnostmi, že budou představovat jistou konkurenční výhodu. Ve srovnání s českými účetními standardy přináší vykazování majetku a závazků podle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) podstatné v klasifikaci, obsahu i oceňování jednotlivých zobrazovaných prvků, které prostupuje v různých rovinách téměř 1 Ing. Dana Kubíčková, CSc., Vysoká škola finanční a správní, Praha, Praha 10, Estonská 500,

2 všechny položky účetních výkazů. Účetní výkazy sestavené podle IFRS poskytují podstatně jinou soustavu dat, podávající odlišný obraz o majetkové a finanční situaci daného podniku. To má vliv i na odvozené využití účetních dat, mj. pro hodnocení finanční stability a výkonnosti firem s využitím metod finanční analýzy. Výsledky finanční analýzy využívají firmy samotné ve finančním řízení, mj. i k hodnocení obchodních partnerů, kdy právě prostřednictvím metod finanční analýzy posuzují rizikovost a perspektivnost spolupráce s nimi. Finanční analýza je také nástrojem jímž hodnotí rizikovost své investice do podniků investoři. Na základě ukazatelů odvozených z účetních dat jsou však také konstruovány modely hodnotící rizikovost jednotlivých dlužníků při rozhodování o poskytnutí úvěrů firmám a dále pak pro řízení rizik finančních institucí, na které pak navazují i regulační ukazatele těchto institucí. Analýzu účetních dat využívají též instituce spravující prostředky fondů EU a hodnotí jejich prostřednictvím nejen důvěryhodnost kandidáta, ale následně i úspěšnost projektu, dále i regionální orgány především pro posouzení efektivnosti poskytovaných prostředků v rámci své působnosti. Finanční analýza má poměrně široké využití pro svou schopnost obsáhnout poměrně široce finanční situaci firmy: umožňuje analyzovat a sledovat vývoj základních stránek finanční stability (výkonnosti, likvidity, zadluženosti), hodnotit a predikovat vývoj finanční situace, kvantifikace jednotlivých charakteristik umožňuje je konfrontovat s doporučenými či oborovými hodnotami, sledovat vzájemné vztahy mezi nimi, srovnávat se stavem ve vybraných podnicích, identifikovat problémové oblasti a stanovovat cíle i opatření ke zlepšení situace. Základním zdrojem dat pro finanční analýzu a hodnocení finanční situace jsou účetní výkazy. Jestliže účetní výkazy sestavené podle IAS/IFRS poskytují jinou soustavu dat a jinou výpověď o finanční situaci účetní jednotky a s tím i závěry a hodnocení finanční situace prováděné na základě metod finanční analýzy jsou jiné než na základě výkazů sestavených dle české účetní legislativy. O tom svědčí výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti, registrovaného u Grantové agentury České republiky pod evidenčním číslem č. j. 402/09/0225, který je řešen na Ústavu financí a účetnictví na FAME UTB Zlín a na němž se v této části podílí sekce účetnictví a auditu katedry podnikové ekonomiky VŠFS, o.p.s. Praha. Tyto výsledky byly publikovány např. v příspěvku Hodnocení finanční situace MSP v podmínkách mezinárodních standardů účetního výkaznictví" na mezinárodní vědecké konferenci "Finanční řízení podniků a finančních institucí", Ostrava, VŠB-TU 10. a ISBN Výsledky toho výzkumu ukázaly, že vykazování dle IAS/IFRS skutečně změnu v obraze finanční situace přináší, že dochází ke změnám jak v pozitivním i negativním směru, a to jak v oblasti dílčích poměrových ukazatelů, tak i v komplexním hodnocení ním modelem Z-score, kde u 20 procent firem přinesly výrazné zhoršení výsledného hodnocení. Výzkum pokračuje i nadále v současné době je analyzována výpověď o finanční situaci v podobě ukazatelů finanční analýzy na bázi účetních výkazů podle dvou účetních systémů za soubor celkem šestnácti firem (soubor se rozšířil ve srovnání s minulou etapou, o níž bylo referováno v minulém příspěvku, o dalších deset společností). Zjištěné rozdíly v jednotlivých dílčích ukazatelích vpodstatě potvrzují závěry z první etapy, resp. zdůrazňují, že mohou být kvantitativně mnohem podstatnější než ukázal první soubor (veškeré údaje budou

3 publikovány v souhrnném výstupu z již zmíněného projektu GAČR č. j. 402/09/0225, Užití IAS/IFRS v malých a středních podnicích a vliv na měření jejich výkonnosti ). Změny v hodnotách dílčích ukazatelů i komplexního ukazatele jsou souhrnným výsledkem změn v mnoha parametrech, které se v datech účetních výkazů dle IAS/IFRS promítají. Určit příčiny změn jednotlivých ukazatelů a určit jejich vztah k reálnému stavu a výkonnosti firmy je proto dalším důležitým krokem v porozumění nové výpovědi o finanční situaci v podmínkách IAS/IFRS. Ve změnách hodnot finančních ukazatelů i ního modelu se odrážejí jednak konkrétní podmínky činnosti podniku (obor činnosti, způsob financování) a s tím spojenou i jinou strukturu dopadů jiných metod zobrazování v účetních výkazech. Identifikovat tyto vlivy může být důležitou podmínkou. Intenzita vlivu těchto faktorů může být různě strukturovaná a identifikovat jednotlivé z nich je obtížné. Proto jsme v dalším zkoumání zvolili analýzu podle strukturních prvků modelu Z-score. Výsledky této analýzy jsou obsahem tohoto příspěvku. 2. Použitá metoda Altmanův model má za cíl v souhrnné veličině postihnout finanční situaci analyzované firmy. Zahrnuje ukazatele postihující ty stránky, které representují vnitřní i vnější podmínky činnosti podniku, v nichž se nejvíce odrážejí příznaky možných problémů. Jde o vybrané poměrové ukazatele: - x 1 = Čistý pracovní kapitál / Celková aktiva, - x 2 = Zadržené výdělky / Celková aktiva, - x 3 = EBIT / Celková aktiva, - x 4 = Vlastní kapitál / Cizí kapitál, - x 5 = Tržby / Celková aktiva. Jejich významnost pro výpověď o finanční situaci je podtržena vahami těchto ukazatelů a výsledný vztah pro stanovení souhrnné veličiny je tento: Z o = 0,717*x 1 + 0,847* x 2 + 3,107*x 3 + 0,420*x 4 + 0,998*x 5 Interpretace zjištěných výsledných hodnot vychází z této škály hodnocení: hodnoty vyšší než 2,7 - podnik není ohrožen em hodnoty v intervalu 2,7 1,2 - další vývoj nelze přesněji stanovit ( šedá zóna ), hodnoty nižší než 1,2 - podnik je v horizontu 2-3 let ohrožen vážnými finančními problémy Pro nedostupnost ukazatele pohledávky po lhůtě splatnosti nebylo tedy možné využít varianty Altmanova Z-score pro české podniky Z tohoto vztahu jsme vycházeli při výpočtu souhrnných hodnot Z-score na základě dat dvou souborů účetních výkazů, sestavených za identickou účetní jednotku a účetní období, jednou dle českých účetních standardů a podruhé dle mezinárodních účetních standardů. Rozdíly mezi oběma hodnotami dílčích ukazatelů (včetně vah) je porovnáván absolutní a relativní (procentní) veličinou, kdy výchozí hodnotou je hodnota ukazatele vycházející z účetních výkazů dle českých účetních standardů. Analýza byla prováděna na souboru patnácti

4 podniků, u nichž byly za identické období k dispozici dva soubory účetních výkazů jeden sestavený dle českých účetních standardů, druhý dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví. 3. Dosažené výsledky Výsledky provedené analýzy jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 1 a 2. V tabulce č. 1 je porovnán dopad použití IAS/IFRS na celkové hodnocení finanční situace firem. Č Společnost Hodnota Z-score Výsledné hodnocení ČÚS IFRS Rozdíl v % ČÚS IFRS Změna ČÚS 1. Řízení letového provozu, s. p. 4,710 4,464-0,246-5,22 2 Spolana, a. s. 1,185 1,117-0,068-5,74 Šedá zóna Šedá zóna 3 Škodaauto CZ, 2,949 2,600-0,349-11,83 Šedá zóna Zhoršení a.s. 4 Česká námořní plavba, a. s. -0,955-0, , ,81 Ohrožení em Ohrožení em 5 Léčebné Lázně 2,503 2,775 +0, ,87 Šedá zóna Zlepšení Jáchymov, a.s. 6 České vinařské závody, a. s. 2,221 2,450 +0, ,31 Šedá zóna Šedá zóna 7 T-mobil CZ ,074 3, ,202 +6,57 8 T-mobil CZ, a. s ,010 3,284 +0,274 +9,10 9 T-mobil CZ, a. s ,434 3,177-0,257-7,48 10 Strojní zařízení, 2,863 2,655-0,208-7,26 Šedá zóna Zhoršení a. s. 11 Vodárna, a. s. 1,264 1,225-0,039-3,09 Šedá zóna Šedá zóna 12 Motor, a. s. 2,010 1,945-0,065-3,23 Šedá zóna Šedá zóna 13 OHL ŽS, a. s. 2,1152 2, , ,58 Šedá zóna Šedá zóna 14 Stroje, s. r. o. 16,590 16,230-0,360-2,17 15 ŽPSV UO, a. s. 2,237 2,474-0,237-10,59 Šedá zóna Šedá zóna 16 ČSA, a. s. 2,14 1,36-0,78-36,45 Šedá zóna Ohrožení Zhoršení em Tabulka č. 1 Výsledné hodnocení firem na základě hodnoty Altmanova modelu Z porovnání výsledného zařazení do škály pro souhrnné hodnocení finanční situace je patrné, že u celkem 12 firem ze 16 analyzovaných nepřineslo použití IAS/IFRS žádnou změnu, i když se hodnoty ukazatele měnily. U 7 firem z těchto 12 došlo ke snížení hodnoty Z-

5 score, u 5 naopak ke zvýšení. U třech firem přineslo použití IAS/IFRS zhoršení souhrnného hodnocení jejich finanční situace. A pouze u jedné z analyzovaných 16 firem přineslo použití IAS/IFRS zlepšené hodnocení její finanční situace. Tyto výsledky již opravňují zobecnit, že použití IAS/IFRS povede spíše k horšímu obrazu finanční situace. Přechod z ČÚS na IAS Hodnota Z-score Souhrnné hodnocení na základě škály přinesl Zlepšení Zhoršení Zlepšení Zhoršení Celkem Tabulka č. 2 Vliv IAS/IFRS na hodnoty Z-score a celkové hodnocení finanční situace firem ve zkoumaném souboru V následujících částech tabulky č. 3 jsou uvedena srovnání hodnot dílčích ukazatelů, z nichž se Altmanův model skládá, s cílem identifikovat u nich objem a směr způsobené použitím IAS/IFRS a identifikovat jak extrémní rozdíly v rámci pěti komponent modelu i mezi jednotlivými firmami. Dílčí Řízení letového provozu, s. p. Spolana, a.s. Škodaauto.cz a.s. ukazatel ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,083 0,077-0,006-7,23-0,494-0,521-0,026-5,26 0,032 0,001-0,031-96,87 x 2 0,512 0,512 0,000 0,00 0,030 0,000-0, ,00 0,168 0,248 0,080 47,61 x 3 0,373 0, ,00 0,160 0,158-0,002-1,27 0,262 0,194-0,068-25,95 x 4 3,165 2,925-0,240-7,58 0,153 0,140-0,013-9,23 0,354 0,421 0,067 18,92 x 5 0,578 0,578 0,000 0,00 1,337 1,340 0,003 2,133 1,736-0,397 0,22-18,61 Z-skore 4,710 4,464-0,246-5,22 1,185 1,117-0,068-5,74 2,949 2,600-0,349-11,83 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS Dílčí Česká námořní plavba, a.s. Léčebné lázně Jáchymov a.s. České vinařské závody, a.s. ukazatel ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,293 0,276-0,017-5,80-0,011-0,013-0,002-18,18 0,740 0,750 0,010 1,35 x 2-2,174-1,979 0,195 8,97 0,242 0,343 0,101 41,74-0,131-0,095 0,036 27,48 x 3 0,273 0,259-0,014-5,13 0,178 0,193 0,015 8,23 0,567 0,752 0,185 32,63 x 4 0,565 0,558-0,007-1,24 1,550 1,757 0,207 13,35 0,473 0,496 0,023 4,86 x 5 0,087 0,082-0,005-5,74 0,544 0,495-0,049-9,00 0,572 0,547-0,025-4,37 Z-skore -0,955-0,804 0,151-15,81 2,503 2,775 0,272 10,87 2,221 2,450 0,229 10,31 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS pokr.1 Ukazatel x i T-mobil CZ, 2004 T-mobil CZ, 2005 T-mobil CZ, 2006 ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,014 0,224 0, ,00 0,033 0,216 0, ,54 0,123 0,080-0,043-34,96 x 2 0,323 0,593 0,270 83,91 0,370 0,612 0,242 65,41 0,470 0,462-0,008-1,70 x 3 0,766 0,631-0,135-17,62 0,578 0,597 0,019 3,29 0,702 0,665-0,037-5,27 x 4 1,030 0,979-0,051-4,95 1,279 1,095-0,179-13,99 1,276 1,088-0,188-14,73 x 5 0,942 0,853-0,089 9,45 0,750 0,763 0,013 1,733 0,863 0,882 0,019 2,20 Z-skore 3,074 3,276 0,302 9,82 3,010 3,284 0,274 9,10 3,434 3,177-0,257-7,48 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS pokr.2

6 Dílčí Strojní zařízení, a.s. Vodárna, a.s. MOTOR, a.s. ukazatel ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,238 0,180-0,058-24,37 0,013 0,010-0,003 23,08 0,215 0,182-0,033-15,35 x 2 0,118 0,125 0,007 5,93 0,115 0,143 0,028 19,58-0,012 0,061 0, ,33 x 3 0,360 0,355-0,005 1,39 0,238 0,242 0,004 1,68 0,069-0,044-0, ,77 x 4 0,920 0,868-0,052-5,65 0,655 0,588-0,067 10,23 0,381 0,492 0,111 29,13 x 5 1,226 1,127-0,001-0,08 0,243 0,243-0,000 0,00 1,356 1,253-0,103 7,60 Z-skore 2,863 2,655-0,208-7,26 1,264 1,225-0,039 3,09 2,010 1,945-0,065 3,23 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS pokr.3 Dílčí OHL ŽS, a.s. Stroje, s.r.o ŽPSV UO,a.s. ukazatel ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1 0,368 0,459 0,091 24,73 0,82 0,82 0,00 0,00 0,167 0,141-0,026-15,57 x 2 0,065 0,085 0,020 30,77 1,23 1,23 0,00 0,00 0,237 0,179-0,058-24,47 x 3 0,135 0,117-0,018-13,33 13,46 13,12-0,34-2,53 0,111 0,099-0,012-10,81 x 4 0,099 0,112 0,013 13,13 0,72 0,71-0,01-1,39 1,023 1,506 0,483 47,21 x 5 1,448 1,820 0,372 25,69 0,36 0,35-0,01-2,78 0,699 0,548-0,150-21,46 Z-skore 2,115 2,593 0,478 22,60 16,59 16,23-0,36-2,17 2,237 2,474 0,237 10,59 Tabulka č. 3 Srovnání dílčích ukazatelů Z-Score zjištěných na základě ČÚS a IAS/IFRS pokr.4 Ukazatel x i CSA, a.s. ČÚS IFRS Rozdíl %ČÚS x 1-0,23-0,12 +0,11 +47,83 x 2-0,11 0,12 +0, ,09 x 3 0,06 0,03-0,03-50,00 x 4 0,06 0,19 +0, ,67 x 5 2,36 1,14-1,22-51,69 Z-skore 2,14 1,36-0,78-36,45 Tabulka č. 3 pokr.5 Z těchto dílčích údajů je patrné, že v hodnotách jednotlivých dílčích ukazatelů (x 1 x 5 ) Altmanova modelu pod vlivem vykazování dle IAS/IFRS ve srovnání s hodnotami podle ČÚS nabývají a) hodnot záporných i kladných. b) velikost této odchylky se liší jak u jednotlivých dílčích ukazatelů, c) velikost odchylky je u jednoho dílčího ukazatele dosahována různá u jednotlivých analyzovaných firem d) rozdíly jsou v obou směrech (u dílčích ukazatelů i u ukazatelů v jednotlivých firmách) zanedbatelné, ale i velmi významné (často představující i několikanásobnou změnu původní hodnoty dle ČÚS). Tato zjištění znázorňuje přehledněji.následující graf č. 1:

7 Graf č.1 Rozdíly v hodnotách dílčích ukazatelů Z-score (x 1 x 5 ) a celkové hodnoty (Zscore) - v procentech hodnoty dle ČÚS Ze srovnání v tabulce i v grafu je možné odvodit několik poznatků: a) nejvyšších odchylek, a to především kladných, bylo dosaženo v ukazateli x 2, tj. poměr Zadržené výdělky a Celková aktiva, a x 1, tj. podíl Čistý pracovní kapitál na celkových aktivech, b) druhá významná kladná odchylka byla dosažena v ukazateli x 4, tj. podílu Vlastní kapitál/cizí kapitál, u tohoto ukazatele však bylo dosahováno ve stejné četnosti, i když v menším objemu, odchylek záporných, c) relativně nejnižších odchylek, kladných i záporných, bylo dosaženo v ukazateli x 3, tj. rentability celkových aktiv (EBIT/celková aktiva) a v ukazateli x 5, tj. obratovost celkových aktiv (Tržby/celková aktiva), d) u většiny srovnávaný dílčích ukazatelů dochází jak ke kladným, tak k záporným hodnotám, i když lze konstatovat převahu pozitivních posunů. 3. Závěry Provedená analýza potvrdila, že jiný způsob vykazování, dle IAS/IFRS, povede ke změnám ve výpovědi o finanční situaci firem, a to jak v dílčích ukazatelích, tak v souhrnném modelu. Ve struktuře ního modelu byly nejvíce ovlivněny především ukazatel podílu Zadržených výdělků (nerozděleného zisku) na vlastním kapitálu a ukazatel podílu vlastního kapitálu na cizím (ukazatel samofinancování). V prvním případě lze příčinu vidět v jiném způsobu pojetí a vykazování položky Zadržené výdělky, ve druhém případě se projevila vliv odlišného pojetí a vykazování obou porovnávaných položek, tj. položky Cizí kapitál i položky Vlastní kapitál jako výsledek jiného pojetí nákladů a výnosů, oceňování aktiv a závazků a dalších. Lze předpokládat, že intenzita vlivu těchto odlišných postupů je spojeno i s oborem činnosti jednotlivých účetních jednotek, ale i např. s právní formou a dalšími skutečnostmi, které při této analýze nebyly zkoumány.

8 Literatura [1] CALTOVÁ M., Finanční analýza podniku /Financial analysis of company. Diplomová práce. 100 s. Praha, VŠFS 2008 [2] DVOŘÁKOVÁ D., Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS. Brno : Computer Press, 2008 [3] KUBÍČKOVÁ, D., KOTĚŠOVCOVÁ, J., Finanční analýza. Praha : Eupress, 2006 [4] KUBÍČKOVÁ, D., "Hodnocení finanční situace MSP v podmínkách mezinárodních standardů účetního výkaznictví" In: Sborník mezinárodní vědecké konference "Finanční řízení podniků a finančních institucí", 10. a Ostrava, VŠB-TU 2009 [5] SEVEROVÁ J., Mezinárodní účetní standardy a jejich odraz v hodnotách ukazatelů finanční analýzy / IFRS and their reflection in indexes of financial analysis. Diplomová práce. 121 s. Praha, VŠFS Summary Financial Statements according to the International Financial Reporting Standards give the other dates, which bring ganges into the assesment of the financial situation and financial efficiency of the enterprises in comparison with these based on the Financial Statements according to Czech Accounting Standards. The comparison of the two picture, given by the two different value of the Altman models, through the partly indicators ways can bring interesting conclusions concerning the financial situation and efficiency of the enterprises as well as the Accountign Standards. How the ratios change, at what measure and direction, it is the question, on which is concentrated this article. Key words International financial reporting standards, financial situation, assesment of the financial performance, indicators, bankrupcy model

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score

Účetní výkazy dle IFRS a bankrotní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Účetní výkazy dle IFRS a ní model Z-score Financial Statements According to IFRS and the Bankruptcy Model Z-score Kubíčková Dana Abstrakt Finanční výkazy sestavené dle IFRS podávají jinou výpověď o finanční

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU

VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU VLIV ENVIRONMENTÁLNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU NA VÝKONNOST EKONOMICKOU Markéta Klímková, Jana Hornungová Klíčová slova: Životní prostředí, environmentální výkonnost, výkonnost, ekonomická výkonnost, měření,

Více

EMPIRICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ A ÚVĚROVÝCH AKTIVIT BANK V ČR V LETECH 1995-1997

EMPIRICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ A ÚVĚROVÝCH AKTIVIT BANK V ČR V LETECH 1995-1997 Alena Buchtíková EMPIRICKÁ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ PODNIKŮ A ÚVĚROVÝCH AKTIVIT BANK V ČR V LETECH 1995-1997 VP č. 14 Praha 1999 1 Názory a stanoviska v této studii jsou názory autorky a nemusí nutně odpovídat

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ

VERIFIKACE ZÁTĚŽOVÝCH TESTŮ JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ 88 JAKO SOUČÁST POKROČILÉHO RÁMCE ZÁTĚŽOVÉHO TESTOVÁNÍ Adam Geršl, Jakub Seidler Předkládaný článek shrnuje inovovanou metodologii zátěžových testů bankovního sektoru a prezentuje výsledky verifikace této

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová METODY URČENÍ PŘEVODNÍCH CEN TRANSFER PRICING METHODS Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZEMĚDĚLSTVÍ ČR VE SROVNÁNÍ S JINÝMI ODVĚTVÍMI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ECONOMIC RESULTS OF CR AGRICULTURE IN COMPARISON WITH OTHER NATIONAL ECONOMY BRANCHES Dana Žídková Anotace V ekonomických

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS

THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA EKONOMICKOU VÝKONNOST REGIONU THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS Bc. Aneta Hýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více