Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS"

Transkript

1 Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných na reálnou hodnotu z pohledu platné účetní legislativy v ČR. Cílem textu je naznačit dopady účtování realizovatelných akcií (akcie určené k prodeji) a akcií určených k obchodování podle Českých účetních standardů a podle IFRS/IAS. Závěrem lze říci, že i přes odlišnou metodiku účtování, je dopad vykazování akcií na rozvahu totožný. Klíčová slova akcie, účtování, oceňování, IFRS/IAS, ČÚS 1 Úvod Podle českých předpisů přeceňujeme na reálnou hodnotu následující typy akcií: akcie, které účetní jednotka nabyla za účelem dlouhodobého držení, které však představují nižší než 20 % podíl na vlastním kapitálu emitenta, a akcie, které účetní jednotka nabyla za účelem obchodování. Oceňovací rozdíly vzniklé v důsledku přecenění evidujeme na samostatném analytickém účtu. 1.1 Akcie určené k prodeji (realizovatelné akcie) Akcie dlouhodobého charakteru účetní jednotka přeceňuje na reálnou hodnotu s dopadem do vlastního kapitálu (oceňovací rozdíly účtujeme prostřednictvím účtu skupiny 41 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků). Od byl novelizován 51 vyhlášky 500/2002 Sb. Od tohoto data účetní jednotky o snížení reálné hodnoty, jež považují za trvalé, neúčtují do vlastního kapitálu, ale přímo do nákladů na vrub účtu skupiny 56 Náklady z přecenění finančního majetku. Takto zaúčtované trvalé snížení nelze u akcií zpětně odúčtovat (naproti tomu u dluhopisů lze toto snížení zpětně odúčtovat prostřednictvím účtu skupiny 66 Výnosy z přecenění finančního majetku až do výše pořizovací ceny). 1 Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, Katedra obchodu a financí, Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, 349

2 Obr.č. 1: Účtování o realizovatelných cenných papírech 41 - Oceň.rozdíly 06 - Realizovatelné CP zvýšení reálné hodnoty snížení reálné hodnoty 56 - N z přecenění snížení reálné hodnoty (trvalý ráz) Příklad 1 trvalé snížení hodnoty Účetní jednotka nakoupila za účelem dlouhodobého držení akcie společnosti UNION v hodnotě Kč (získala tak 5 % podíl na základním kapitálu emitenta). K rozvahovému dni činila tržní cena balíku akcií společnosti UNION Kč a toto znehodnocení je vnímáno ze strany účetní jednotky jako trvalé. Op. Text Částka MD D 1 Nákup akcií Přecenění na reálnou hodnotu Akcie určené k obchodování (akcie jako krátkodobý finanční majetek) Akcie, které účetní jednotka nabyla za účelem obchodování vykazuje v krátkodobém finančním majetku na účtech účtové skupiny 25. Tyto akcie rovněž musí k rozvahovému dni přecenit na reálnou hodnotu, ale tentokráte s výsledkovým dopadem. Obr.č. 2: Účtování o majetkových cenných papírech určených k obchodování 66 - V z přecenění 25 - Maj. CP k obchod N z přecenění zvýšení reálné hodnoty snížení reálné hodnoty 2 Inspirace v IFRS Podle mezinárodních účetních standardů rozlišujeme následující portfolia finančních aktiv: 350

3 Portfolia FVPL HTM L&R AFS HFT ostatní Pro potřeby této subkapitoly nás budou zajímat portfolio FVPL (HFT) a AFS, přesto vymezme všechna uvedená portfolia v následující tabulce: Portfolio Pořízení Přecenění Dopad FVPL Fair Value Through Profit and Loss 2 cena reálná výsledkově pořízení hodnota HFT Held For Trading 3 cena reálná výsledkově pořízení hodnota HTM Held To Maturity 4 pořizovací zůstatková výsledkově cena cena 5 L&R Loans and Receivables 6 pořizovací zůstatková výsledkově cena cena AFS Available For Sale 7 pořizovací cena reálná hodnota kapitálový fond Jak z uvedeného vyplývá, cenné papíry, které účetní jednotka drží za účelem obchodování oceňuje při pořízení cenou pořízení (nikoli jako v ČR pořizovací cenou) a následně je, stejně jako v ČR, přeceňuje na reálnou hodnotu s výsledkovým dopadem. Oproti tomu realizovatelné cenné papíry jsou vykazovány naprosto identicky jako v ČR. Na následujících příkladech ukažme komparaci účtování podle českých předpisů a dle IFRS. Příklad 2 akcie k obchodování vs. portfolio FVPL/HFT Společnost OLGOJ, s.r.o., v průběhu roku 2006 nakoupila za účelem spekulace 100 akcií společnosti CHORCHOJ za Kč. Zprostředkovatelský poplatek činil 0,1 % z hodnoty obchodu. K rozvahovému dni jsou obchodovány akcie společnosti CHORCHOJ za Kč. 2 FVPL cenné papíry, které účetní jednotka přeceňuje na reálnou hodnotu s dopadem do výsledku. Jedná se o cenné papíry k obchodování (portfolio HFT) a jiné cenné papíry, které účetní jednotka do tohoto portfolia zařadila při prvotním zachycení (akcie, podíly). 3 HFT cenné papíry určené k obchodování (součást portfolia FVPL) 4 HTM investice držené do splatnosti (např. dluhopisy držené do splatnosti) jedná se o investice s pevným nebo proměnlivým výnosem a pevně danou splatností 5 propočet zůstatkové ceny je prováděn pomocí tzv. efektivní úrokové sazby (diskontace na současnou hodnotu) 6 L&R poskytnuté půjčky a pohledávky 7 AFS cenné papíry určené k prodeji (realizovatelné cenné papíry ) jedná se o takové investice, které nebyly zařazeny do výše uvedených portfolií 351

4 V průběhu roku 2007 se společnost OLGOJ rozhodne akcie prodat, a to za jejich stávající tržní ocenění, tj. za Kč. Banka si účtuje z prodeje zprostředkovatelský poplatek ve výši 500 Kč. Srovnejte účtování podle českých předpisů a dle mezinárodních účetních standardů. a) řešení dle české úpravy Jedná se o majetkové cenné papíry, které jsou vykazovány v rámci účtové skupiny 25. Tyto cenné papíry k rozvahovému dni přeceníme na reálnou hodnotu s výsledkovým dopadem. 1 Nákup akcií Úhrada zprostředkovatelského poplatku Zařazení akcií do majetku společnosti Přecenění na reálnou hodnotu k rozvahovému dni OR Prodej akcií Vyřazení akcií z majetku Zrušení přecenění OR 8 Úhrada zprostředkovatelského poplatku Akcie Výsledek hospodaření Běžný účet Změna v aktivech Změna v pasivech Akcie 0 Nerozdělený zisk Běžný účet Výsledek hospodaření Změna v aktivech Změna v pasivech b) řešení dle IFRS Z uvedeného vyplývá, že se jedná o cenné papíry, které budou zařazeny do portfolia cenných papírů k obchodování. Jedná se tedy o cenné papíry, které účetní jednotka bude přeceňovat na reálnou hodnotu s výsledkovým dopadem. 1 Nákup akcií Úhrada zprostředkovatelského poplatku Přecenění na reálnou hodnotu k rozvahovému dni Přecenění akcií k datu prodeje Prodej akcií Úhrada zprostředkovatelského poplatku Akcie Výsledek hospodaření Běžný účet Změna v aktivech Změna v pasivech

5 Akcie 0 Nerozdělený zisk Běžný účet Výsledek hospodaření Změna v aktivech Změna v pasivech Příklad 3 realizovatelné cenné papíry vs. portfolio AFS Společnost MATTA nakoupila v průběhu února 2006 za Kč akcií společnosti HARRY, čímž získala 5 % podíl na vlastním kapitálu emitenta. V květnu společnost HARRY vyhlásila dividendu ve výši 20 Kč/akcie, která byla společnosti MATTA zaslána na běžný účet. K rozvahovému dni činila tržní cena akcie 75 Kč. V roce 2007 investor držel akcie po celé účetní období, přičemž k rozvahovému dni činila tržní cena akcie 84 Kč. V průběhu roku 2008 MATTA prodala vlastněné akcie za jejich aktuální tržní ocenění odpovídající 90 Kč/akcie. Srovnejte účtování podle českých předpisů a dle mezinárodních účetních standardů. a) řešení dle české úpravy Jedná se o majetkové cenné papíry, které jsou vykazovány v rámci účtové skupiny 06. Tyto cenné papíry k rozvahovému dni přeceníme na reálnou hodnotu s dopadem do vlastního kapitálu. 1 Nákup akcií Inkaso dividend Přecenění na reálnou hodnotu k OR 4 Přecenění na reálnou hodnotu k OR Prodej akcií Vyřazení akcií z majetku Zrušení oceňovacího rozdílu OR Akcie Oceňovací rozdíly Běžný účet Výsledek hospodaření Změna v aktivech Změna v pasivech Akcie Oceňovací rozdíly Běžný účet Nerozdělený zisk Změna v aktivech Změna v pasivech Rozvaha 2008 (změny položek) Akcie 0 Oceňovací rozdíly 0 Běžný účet Nerozdělený zisk Výsledek hospodaření Změna v aktivech Změna v pasivech b) řešení dle IFRS Z uvedeného vyplývá, že se jedná o cenné papíry, které budou zařazeny do portfolia cenných papírů k prodeji (AFS). Jedná se tedy o cenné papíry, které účetní jednotka bude přeceňovat na reálnou hodnotu s kapitálovým dopadem. 353

6 1 Nákup akcií Inkaso dividend /1 8 3 Přecenění na reálnou hodnotu k Přecenění na reálnou hodnotu k Prodej akcií x x x /2 9 6 Převod oceňovacího rozdílu do výsledku hospodaření /2 Akcie Oceňovací rozdíly Běžný účet Výsledek hospodaření Změna v aktivech Změna v pasivech Akcie Oceňovací rozdíly Běžný účet Nerozdělený zisk Změna v aktivech Změna v pasivech Rozvaha 2008 (změny položek) Akcie 0 Oceňovací rozdíly 0 Běžný účet Nerozdělený zisk Výsledek hospodaření Změna v aktivech Změna v pasivech Závěrem Jak je z uvedených ilustrativních příkladů patrné, česká úprava účtování realizovatelných a obchodovatelných cenných papírů se významně neliší od stávajících požadavků mezinárodních standardů IFRS/IAS. V praxi je ovšem zřejmé, že ze standardů IAS 32 (resp. nového standardu IFRS 7) a IAS 39 vyplývají mnohem výraznější požadavky na zveřejňování. Právě se splněním požadavků na vykazování finančních nástrojů mají v současnosti poměrně značné problémy české společnosti kótované na pražské burze cenných papírů 10. V srpnu 2006 IASB zveřejnila na svých internetových stránkách návrh standardu pro malé a střední podniky, kde je rovněž řešena oblast vykazování cenných papírů. Zatímco (viz část 2) podle standardů IFRS/IAS rozlišujeme čtyři základní portfolia finančních aktiv, dle tohoto návrhu budou moci zařadit malé a střední podniky své investice do následujících dvou portfolií: cenné papíry přeceňované na reálnou hodnotu s výsledkovým dopadem (jedná se v praxi o ekvivalent portfolia HTM), nebo 8 Výnosy z dividend 9 Zisky z prodeje a držby akcií 10 např. Strouhal, J.: Reporting of Financial Derivatives in the Czech Republic: Problems With Meeting the IFRS/IAS Requirements. 7th Annual Asian Academic Accounting Association Congress, , Sydney, Australia 354

7 cenné papíry vykazované v pořizovacích nákladech s následnou aplikací standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. Jak je na první pohled patrné, významnou novinkou je zavedení druhého jmenovaného portfolia, kdy účetní jednotky budou vykazovat cenné papíry v pořizovacích nákladech. Pakliže dojde ke snížení reálné hodnoty těchto cenných papírů, budou účtovat o impairmentu portfolia. Zajímavý je však požadavek IASB, kdy je aplikace tohoto portfolia vyžadována pro veškeré cenné papíry, které nejsou veřejně obchodovány 11. Toto portfolio v současnosti nemá ekvivalent v české účetní úpravě, a tak bude otázkou do budoucna, k jakému řešení MF ČR přistoupí. Literatura [1] KOLEKTIV AUTORŮ: MERITUM: Účetnictví podnikatelů ASPI, Praha, [2] STROUHAL, J.: Účetnictví 2006 v příkladech. CP Books, Brno, 2006 [3] Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví [4] Vyhláška 500/2002 Sb. [5] České účetní standardy pro podnikatele [6] (official web of International Accounting Standards Board) Summary This paper deals with reporting of shares measured at fair value in the prism of current Czech accounting legislature. The purpose of this text is to show the differences in bookkeeping of the share using CAS and IFRS. Despite of differences in bookkeeping, the reporting of the shares on balance sheet regarding CAS or IFRS is same. 11 Hlavním důvodem je bezesporu obtížné sledování reálné hodnoty instrumentů, které nejsou veřejně obchodovány. 355

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

Analýza výkaznictví cenných papírů malými a středními podniky v ČR Analysis of Financial Securities Reporting by SMEs in the Czech Republic

Analýza výkaznictví cenných papírů malými a středními podniky v ČR Analysis of Financial Securities Reporting by SMEs in the Czech Republic Analýza výkaznictví cenných papírů malými a středními podniky v ČR Analysis of Financial Securities Reporting by SMEs in the Czech Republic Strouhal Jiří, Paseková Marie, Hrubošová Eva Abstrakt Z důvodu

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS Dagmar Čespivová Klíčová slova: rozvaha, účetní závěrka, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, zákon o účetnictví, harmonizace, aktivum Key

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU

EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU Accounting Software - important part in Intangibles of

Více