ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání září 2012

2 Obsah část I. Výroční zpráva Základní školy Meziboří 4 1 ÚVOD 4 2- O ŠKOLE Identifikační údaje Charakteristika školy Údaje o zaměstnancích Přehled o zaměstnancích Další vzdělávání pedagogických pracovníků Využití kapacity školy Materiální zabezpečení školy Co se podařilo V čem je třeba pokračovat Učební plány Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním Škola a okolí Další nástroje ke zkvalitnění činnosti školy Základní údaje o hospodaření Tabulka Sponzorství Údaje o výsledcích kontrol O VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Cíle vzdělávání Hodnocení a klasifikace Úroveň dosažení cílů vzdělávání Standardy celoplošné testování žáků 5.a 24 9.ročníků Srovnávací testy Přehled o zápisu Volba povolání; umístění vycházejících žáků Prevence sociálně patologických jevů + charita Sportovní reprezentace Kulturní akce Vzdělávací akce a soutěže Výjezdy a výlety Mimoškolní zájmová činnost Letní tábor Školní družina a školní klub PROJEKTY ZÁVĚR A PLÁNY DO BUDOUCNA 6 - PŘÍLOHY 51 2/95

3 část II. Výroční zpráva Mateřské školy Meziboří 80 1 Základní údaje o škole Personální údaje Charakteristika mateřské školy Anotace školního vzdělávacího programu Obsah školního vzdělávacího programu Systém vzdělávání a jeho organizace 85 4 Materiální podmínky vzdělávání Materiální vybavení tříd Školní zahrada Školní jídelna Stav budov 89 5 Děti se specifickými vzdělávacími potřebami Logopedická třída 90 6 Akce školy 91 7 Počty dětí Počty dětí ve škole Přijaté děti, odchod do základní školy, odklad školní 94 docházky 8 Změny v novém školním roce Sponzorské dary 95 3/95

4 část I. Výroční zpráva Základní školy Meziboří 1 - ÚVOD Povinnost zpracovávat každoročně výroční zprávu o činnosti školy ukládá řediteli školy 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a její strukturu dále určuje 7 Vyhlášky MŠMT č.15/2005. Povinností ředitele je dále výroční zprávu zaslat zřizovateli školy, zveřejnit její znění na přístupném místě, umožnit každému do ní nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou obdržet její kopii. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Meziboří je předkládána k projednání a pro potřeby prostřednictvím rady města zřizovateli a dále školské radě. K nahlédnutí, pořízení kopie, opisu nebo výpisu je zpráva uložena v kanceláři školy a v elektronické podobě na webových stránkách školy Vzhledem ke sloučení a vzniku nové organizace Základní školy a Mateřské školy Meziboří, p.o. od 1.září 2012 je součástí této výroční zprávy také výroční zpráva mateřské školy (viz část II. Výroční zpráva Mateřské školy Meziboří) Základní škola Meziboří 4/95

5 2 O ŠKOLE 2.1. Identifikační údaje Název školy Základní škola Meziboří, J.A.Komenského 340 Adresa J.A.Komenského 340, Meziboří IČO Tel./fax / 325 Školní jídelna Školní družina / školní klub Web Zřizovatel Město Meziboří Školská rada Zástupci rodičů Mgr. Dana Šudomová místopředseda ŠR Mgr. Romana Martináková Romana Fišerová Zástupci zřizovatele Ing. Oldřich Malý Kateřina Lipertová Antonín Hurt Zástupci zaměstnanců školy Mgr. Pavel Kopecký předseda ŠR Mgr. Zuzana Blažková Jana Šrůmová 5/95

6 2.2. Charakteristika školy Základní škola Meziboří nepovažuje svou užší profilaci za vhodnou, především s ohledem na to, že je jedinou ve městě a snaží se tedy nabídnout všem žákům co nejširší možnost uplatnění bez ohledu na psychickou či fyzickou vyspělost, případně kulturní a rodinné zázemí. Přesto umožňuje personální a technické vybavení posílení důrazu na některé klíčové oblasti, jež jsou podrobněji specifikovány ve strategii rozvoje školy. Strategie rozvoje školy na období školních let , a byla rozpracována do tabulky v Příloze 1 Strategie rozvoje školy Motto Žák je cílem našeho snažení, nikoli překážkou v naší práci. Společné foto pedagogického sboru 6/95

7 2.3. údaje o zaměstnancích PEŠKA Jan Mgr. ředitel školy BÍLEK Jiří Mgr. zástupce ředitele pro I. + II. stupeň VLČKOVÁ Alena ekonomka KOPECKÝ Pavel Mgr. výchovný poradce pro volbu povolání a poruchy chování a učení; ICT koordinátor, environmentální koordinátor PROCHÁZKOVÁ Martina Mgr. koordinátor prevence sociálně patologických jevů ŠKOLNÍ DRUŽINA MARKSOVÁ Ivana vychovatelka CÍSAŘOVSKÁ Kateřina vychovatelka ŠKOLNÍ KLUB ŠRŮMOVÁ Jana vychovatelka PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI STEHLÍK Michal školník HOLEČKOVÁ Vlasta uklízečka TRILČOVÁ Ivana uklízečka ŠEMROVÁ Anna uklízečka FEJFAROVÁ Lidmila uklízečka ŠKOLNÍ JÍDELNA KRATOCHVÍLOVÁ Ivana vedoucí ŠJ MANERTOVÁ Lenka kuchařka TRONÍČKOVÁ Hannelore pomocná kuchařka VPP - vychovatelka VOKOUNOVÁ Alena (I.pololetí) Asistent pedagoga CÍSAŘOVSKÁ Kateřina MATEŘSKÁ DOVOLENÁ JANOUCHOVÁ Radka Údaje k : Průměrný věk pedagogických pracovníků 40,6 let Průměrný věk všech zaměstnanců 43,5 let 7/95

8 Základní škola Meziboří přehled o pedagogických zaměstnancích Stav k Příjmení a jméno Aprobace I.stupeň II.stupeň Kvalifikovaně Nekvalifikovaně Bílek Jiří Mgr. Čj-D 0 10 D 6 Čj 4 Blažková Zuzana Mgr. I..stupeň Brantdová Denisa Mgr. Ch -Ov 0 22 Ch 6 Ov 1 M 10 Inf. 2 Vv 1 Tv 2 Čížková Milena Mgr. Čj - D 4 18 Čj 13 Vp 2 Ov 1 Vv 7.r. 2 Vv 5.r. 2 Vl 2 Gallová Jaroslava Mgr. I..stupeň Spd Chrzová Veronika Mgr Kaftanová Lucie Mgr I.stupeň Kopecký Pavel Mgr. I..stupeň Spd Kunkelová Dáša Mgr. Aj I.st Hv II.st vz 1 Př 9 Aj Aj Nj II.st. 6 vpov 2 Pč 1 inf 4 Lencová Alena Mgr. Čj - D 0 22 Čj 11 D 4 Ov 1 vz 1 Vv 2 Vp3 Matějíčková Ludmila Mgr. Rj - Nj 9 13 Aj Aj Pč 1 Pacinová Jana Mgr. I..stupeň Peška Jan Mgr. I. stupeň Spd 0 7 Z 7 Pešková Kateřina Mgr. I. stupeň Spd Petrmichl Tomáš Ing M 10 F 10 Vv 1 Ov 1 Podlenová Darina ing Půža Josef 0 6 Tv 6 Procházková Martina Mgr. I.stupeň 2 20 M Vitoušková Pavla Mgr. I.stupeň 21 1 Vokounová Liběna Mgr. I..stupeň Tv 5. 2 I.st. 21 Tv Inf. 2 Pč 6.r. 1 Z 1 vz 1 Ov 1 Vv 1 Vp 2 Vopatová Pavla Mgr. I..stupeň Škola: celkem odučeno: 419 hodin týdně 2.stupeň celkem odučeno: 181 hodin týdně kvalifikované : ,6% kvalifikované : ,7% nekvalifikované: 6 1,4 % nekvalifikované : 6 3,3% 8/95

9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Důležitou součástí osobnostního i profesionálního rozvoje zaměstnanců školy tvoří jejich další vzdělávání. Finanční prostředky na DVPP jsou čerpány beze zbytku, přičemž část školení je hrazena v rámci projektu EU peníze školám. Jak ukazuje následující přehled, převažovala co do počtu školení, jež si učitelé vybrali na základě vlastního zájmu z předkládaných nabídek. Kurzu 7a se vzhledem k závažnosti tématu (prudké alergické reakce) zúčastnily ve dvou termínech dvě učitelky. Seminář Krizové situace dětí zorganizovala škola ve spolupráci s OSPOD Litvínov a Oblastní charitou v Mostě na základě neblahé zkušenosti ze zimy (dva žáci školy skončili na ulici, včasná intervence učitelky školy zabránila dalšímu dramatickému zhoršení a vedla v konečném důsledku ke zlepšení situace), pozváni byli také zástupci dalších škol Litvínovska a díky ochotě zúčastněných byl bezplatný. S ohledem na pokračující projektu EU peníze školám proběhla také 3 školení spjatá s tvorbou DUM, proškoleno bylo celkem 24 pedagogů. Následující tabulka nabízí přehled školení a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili zaměstnanci školy ve šk. roce Součástí není přehled o čerpání studijního volna studujícími zaměstnanci. Přehled školení a vzdělávacích akcí šk.rok DVPP Migrace v Evropě celý den Školení v rámci projektu Kolumbus Celý den Školení k ITA BOXED DVPP - Rozvíjíme matematickou gramotnost. Didaktické hry ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ 13: DVPP - Jak na čtenářskou gramotnost. Rozvoj čtenářských dovedností a vztahu k literatuře 12: Školení BOXED DUM DVPP astronomie Celý den DVPP Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost DVPP - Seminář 7a 7x o alergii a astmatu pro školu Ústí n/labem 9,00-15, DVPP bezpečnost v Tv Ústí Celý den 7.2. DVPP 7a Ústí n/labem Celý den DVPP Informační systém školy, webová prezentace školy 9,00-15, DVPP - Přirozený proces učení aneb Jak žáky aktivně zapojit do výuky; ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České 702/17. od 9:00 do 13: DVPP Odměny a tresty Celý den DVPP Angličtina pro nejmenší PCUL Celý den Školení DUM Od 13, Krizové situace dětí seminář pro učitele Od 14,00 9/95

10 2.4. Využití kapacity školy Stav k ŠKOLA Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu I.st ,2 II.st , ŠKOLNÍ JÍDELNA Žáci 158 Dospělí 20 počet strávníků 178 (nárůst o 11% oproti ) ŠKOLNÍ DRUŽINA Žáci 31 Oddělení 3 ŠKOLNÍ KLUB Žáci 40 Oddělení 1 Velikonoční turnaj ve šprtci tříd Dospěláci, pojďte si hrát 10/95

11 Materiální zabezpečení školy - počet učeben 36 - z toho odborných 16 - počet tělocvičen 2 - počet místností ŠD 3 - počet místností ŠK 3 - kapacita strav. zařízení školní hřiště 1 Základní škola Meziboří je úplnou základní školou. Kapacita školy (500 žáků) je v současné době využita částečně. Volná kapacita umožňuje jednak výuku v méně početných třídách, dále půlení početnějších tříd na více vyučovacích hodin a v neposlední řadě i přijímání nových žáků v průběhu školního roku. Žáci mohou využívat 36 učeben, z toho 16 odborných, z toho 1 počítačovou a 10 vybavených interaktivními tabulemi ( v průběhu léta 2012 bylo instalováno další 6, od šk.r tedy bude k dispozici 16 učeben s ITA). Pro výuku tělesné výchovy jsou ve škole 2 tělocvičny a víceúčelové venkovní hřiště, pro žáky I. stupně je zřízena herna sloužící jednak k odpočinku během přestávek, jednak i k výuce (součástí vybavení herny je i televizor a video a DVD přehrávač). V rámci projektu KAR-POR (viz dále) vzniklo specializované místo pro volbu povolání. Škola také získala dotaci firmy Czech Coal na vybudování odborné učebny přírodovědných předmětů ve výši ,-Kč. Vzhledem ke zvýšení počtu tříd na I.stupni byla na konci šk. roku zrušena herna pro žáky (během prázdnin 2012 byla přestavěna na kmenovou třídu). Náhrada byla nalezena v prostoru učebny pod tělocvičnami, jež byla dlouhodobě využívána klubem judistů. Herna nebyla do září 2012 upravena, neboť nebylo dořešeno, jaké vybavení judistický klub škole přenechá. Volnočasové aktivity jsou uskutečňovány jednak v prostorách školy, jednak v prostorách školní družiny a školního klubu (činnost ŠD a ŠK probíhá v celkem 6 místnostech). Školní klub i družina jsou mnohostranně vybaveny (šprtec, kulečníkový a pingpongový stůl, počítače, stolní fotbal, šipky, nintendo, společenské hry atd.) a jejich činnost je provázána formou měsíčních plánů práce s vyučovací činností ve škole. Rovněž vybavení kabinetů a učeben odpovídá potřebám žáků i učitelů a je průběžně doplňováno. 11/95

12 Výhledově bude dokončena výměna a rekonstrukce tabulí (jednak ITA v rámci projektu EU peníze školám, jednak novými tabulemi klasického typu), školního nábytku a dále bude pokračovat rekonstrukce osvětlení. Ve fázi příprav je vybudování klidové zóny pro 2. stupeň Co se podařilo realizovat:. Oprava vstupního schodiště 12/95

13 Rekonstrukce vstupní brány na hřiště Instalace šesti nových interaktivních tabulí v rámci projektu EU peníze školám 13/95

14 Vymalování školní jídelny Oprava vstupu do zásobovacích prostorů školní jídelny 14/95

15 V čem je třeba pokračovat: Priority: dokončit rekonstrukci střechy pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace odvětrání malé tělocvičny viz kap Údaje o výsledcích kontrol oprava schodiště před jídelnou Další investice a opravy: dokončení výměny školních tabulí nábytek do učeben, malování v prostorách I.stupně a šaten výhledově hřiště pro školní družinu, modernizace počítačového vybavení, opravu plotu výměna interiérových dveří oprava spodní izolace v objektech E a F nová parkovací místa Investice do budoucna: rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, oprava fasády Jelikož jsou některé investiční akce finančně velmi nákladné, je třeba usilovat o získání dotací z fondů EU, ze státního fondu Ministerstva financí, Ministerstva školství, Ministerstva pro místní rozvoj, případně z fondů Ústeckého kraje. 15/95

16 2.5. Učební plány Od školního roku začalo na škole celoplošné vyučování podle Školního vzdělávacího programu Rovná škola zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd. Jedná se především o integraci žáků se specifickými poruchami učení, dále o žáky s percepčními problémy (sluchové postižení) a žáky integrované do běžných tříd, avšak vzdělávané podle vzdělávacího programu Rovná škola s úpravou pro žáky s lehkou psychomotorickou retardací. (více viz Příloha č. 2 Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním) 2.6. Škola a okolí Škola jako jedna z dominant města plní rovněž funkci centra společenského a kulturního dění. Kromě aktivit uvedených ve strategii školy se tak děje i prostřednictvím spolupráce s rodiči, jejímž hlavním cílem je umožnit rodičům a občanům města podílet se na utváření podoby školy. Nezbytnou podmínkou této spolupráce je samozřejmě i pravidelné informování veřejnosti o dění na škole (viz též Příloha č.1 Strategie rozvoje školy). K informování veřejnosti slouží především: třídní schůzky, informační odpoledne a individuálně domluvené konzultační hodiny, dny otevřených dveří (pro rodiče budoucích žáků I. tříd i jako součást pravidelné zahradní slavnosti), zavedení tzv. elektronické žákovské v rámci projektu Informační systém do ZŠ v malých městech elektronická Žk fungující školská rada sdružující zástupce rodičů, učitelů i představitelů města (podobnou funkci plní i v rámci školy školní parlament fungující v rámci tzv. Ptejte se svého ředitele, složený ze zástupců 3. až 9. tříd), 16/95

17 webové stránky školy, pravidelně aktualizované správcem školní sítě, Školní list, jednostránkový leták zdarma distribuovaný mezi veřejnost, ve kterém škola informuje o událostech i plánech, leták pro návštěvníky školy, který jim poskytne základní informace o práci a organizaci výuky v daném školním roce, školní nástěnka, důsledná individuální spolupráce s rodiči při řešení konkrétních obtíží jednotlivých žáků, a další formy prezentace, především jednostránkový plakátový kalendář Směrem k veřejnosti jsou zaměřeny tyto aktivity: zahradní slavnost na konci šk. roku, Vánoce ve škole (setkání rodičů, žáků a učitelů spojené s besídkami a vánočním jarmarkem) a vánoční koncert od školního roku nahraný na CD, poskytování prostorů školy veřejnosti (tělocvičny, herna, hřiště, knihovna, keramická dílna, počítačové učebny atd.), nabídka služeb školní psycholožky pro potřeby veřejnosti; v současné době provádí paní psycholožka diagnostiku a práci s žáky školy, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy (školními i osobními), bližší spolupráce s mateřskou školou (společné kulturní akce, vzájemné návštěvy dětí a učitelů, projekt Kamarádská škola od září 2008 atd.), zajišťování sponzorských darů pro potřeby školy, využívání projektů a dotací poskytovaných nejrůznějšími organizacemi, spolupráce s institucemi a subjekty, jejichž pracovní zaměření se prolíná s prací školy (zřizovatel, KÚ, dětský lékař, Policie ČR, kurátor, OSPOD při MěÚ v Litvínově, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.). 17/95

18 Vánoce ve škole Zahradní slavnost v rámci oslav 45. výročí založení školy Další nástroje ke zkvalitnění činnosti školy Základní předpokladem kvalitní spolupráce uvnitř učitelského sboru je efektivní komunikace mezi jednotlivými učiteli. K tomu slouží kromě provozní porad a pedagogických rad také tzv. NESETRKy, neformální setkávání učitelů, jejichž cílem je prodiskutovat problémy, na které nezbyl během porad čas, případně jejich řešení není akutní, přesto si řešení zaslouží. K oboustranné komunikaci mezi vedením a učiteli slouží rovněž pravidelně svolávaný poradní orgán ředitele školy, do kterého ředitel každoročně deleguje učitele napříč celým sborem. Ke zjištění zpětné vazby používá škola několik nástrojů rychlou zpětnou vazbu zajišťuje tzv. vysvědčení školy, které vystavují sami žáci na konci každého pololetí formou známek jednotlivých aspektů života školy, jednak dotazníky pro učitele i rodiče. Mezi učiteli proběhla v září 2011 dotazníková akce zaměřená na vnímání aspektů činnosti školy ze strany zaměstnanců. Dotazník byl dobrovolný a podle vlastního uvážení anonymní (viz Příloha č. 4 Dotazník pro učitele podzim 2011) Dotazník byl rozčleněn na dvě části a odpovědi odevzdalo 15 učitelů. Z první části Co mně nejvíc baví, nejvíc naplňuje - Co mi bere nejvíc síly vyplynulo, že: 18/95

19 nejkladněji bylo hodnoceno vyučování žáků, inovace ve škole, spolupráce s kolegy, příprava na vyučování a mimoškolní akce za nejvíc omezující považují učitelé vedení dokumentace, třídnické práce a řešení kázeňských problémů další aspekty ( jednání s rodiči, projekt EU peníze školám a vzájemné hospitace) byly hodnoceny mírně kladně k problematice, jak chování žáků ovlivňuje práci ve škole nezaujali učitelé vyhraněný postoj Co mě baví co mi bere nejvíce síly V druhé části hodnotili učitelé vývoj ve vybraných oblastech činnosti školy. 1. Nejvýraznější zlepšení vidí učitelé ve vybavení školy, inovacích při zkvalitňování vyučování a rozšiřování nabídky školy, pomoci vedení školy při plnění povinností, vlastních nápadech ve vyučování a vztazích mezi učiteli. 2. Naopak největší zhoršení vidí učitelé ve školní jídelně (stereotyp odpovědí?), studijním nasazení žáků a papírování, resp. míře zbytečné práce. 3. Zcela beze změny je vnímání Školní vzdělávací program Rovná škola. 4. V ostatních oblastech (jak se cítím v práci, dalším vzdělávání, kázni žáků (!), nabídce školy, organizaci práce ze strany vedení školy, profesionalitě 19/95

20 učitelského sboru, školní družině školním klubu a vlastních nápadech) zaznamenali učitelé zlepšení, i když ne tak výrazné jako u bodu 1. Aspekty práce ve škole zlepšení / zhoršení Zcela specifickou formu zpětné vazby poskytuje každoroční volba NEJ zaměstnance, který v rámci školní akademie obdrží tzv. mezibořský Zvonek. 20/95

21 2.7. Základní údaje o hospodaření školy tabulka Výnosy Krajský úřad platy zák. odvody ONIV,asistent pedagoga, šk. potřeby 1. ročník Město Meziboří dotace ÚP dotace EU vlastní příjmy ,92 v nich např. stravné pronájmy příspěvky ŠD a ŠK dětské pobyty lyž.kurs, ,80 jaz.pobyt,letní tábor aj. příspěvky ŠD a ŠK Náklady ,08 Hospodářský výsledek za rok ,84 Rozpis nákladů: Největší položku, tak jako v předchozích obdobích, tvořily náklady na energetické vstupy, potraviny, opravy majetku a služby. V roce 2011 proběhla další etapa malování části školy, výměna osvětlení, oprava podlah v Tv po zatečení, oprava sprch u Tv, opravy podhledu a další potřebné opravy, vzniklé v průběhu roku. Z majetku bylo pořízeno např.: lednice do kantýny, televize do školního klubu, lino a koberce v učebnách školy. V rámci projektu Nová škola Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořídila škola audiovizuální techniku do pěti tříd prvního stupně školy. Vybavení tříd se vždy sestává ze vzájemně propojeného dataprojektoru a interaktivní tabule. Uvedené náklady na vybavení tříd byly v loňském roce ve výši ,- Kč. Dále z projektu jsme hradili školení pedagogických pracovníků, nákup multimediálních učebnic a zpracování digitálních učebních materiálů pedagogickými pracovníky. Celkové náklady v projektu za rok 2011 činily ,- Kč. 21/95

22 Sponzorství školy, dotace Základní škola získala v roce od sponzorů ,- Kč na akce pořádané školou. Na dotacích škola dostala celkem ,- Kč. Z toho nejvýznamnější část tvoří dotace od společnosti Czech Coal, a.s na vybudování odborné učebny ve výši ,-Kč. Město Meziboří poskytlo na letní dětský tábor částku ve výši ,- Kč. V rámci rozvojového programu PAŽIT byla získána dotace ve výši ,- na pořádání lyžařského výcviku a školy v přírodě v Nových Křečanech Údaje o výsledcích inspekce a kontrol Ve dnech dubna 2012 proběhla na škole komplexní kontrola činnosti ze strany České školní inspekce. Bylo shledáno, že vzdělávání probíhá v souladu s ŠVP ZV, který splňuje požadavky školského zákona a RVP ZV. Využívání finančních prostředků bylo označeno jako účelné, personální podmínky jako velmi dobré ( s kvalifikovaností 90,5%) a optimálními podmínkami pro další vzdělávání. Bezpečné prostředí pro vzdělávání, bezpečnost a ochrana žáků při činnostech pořádaných školou jsou zajišťovány, zdravý sociální, psychický a fyzický vývoj žáků se daří naplňovat. Vzdělávací a mimoškolní aktivity úspěšně podporují rozvoj žákovy osobnosti. Organizace vzdělávání a systém řízení jsou funkční, výsledky vzdělávání žáků ve vztahu k ŠVP ZV a předpoklady školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona mají požadovanou úroveň. V 5. ročníku byl zjištěn vyšší počet žáků s SVP, než uvádí platný předpis; tento nedostatek však byl částečně pouze formální (vyučování vyššího počtu žáků s SVP probíhalo fakticky ve 1/3 hodin vč. výchov; 22 hodin se 3 žákyně s SVP vzdělávaly v jiné třídě pod vedením speciálního pedagoga) a byl odstraněn s koncem školního roku. Úplné znění inspekční zprávy je k dispozici na webových stránkách školy Každoroční audit hospodaření proběhl bez výhrad. Kontrola ze sociálního úřadu neshledala závady. Bezzávadový stav konstatovala i kontrola dodržování BOZP a PO. Při kontrole ze strany Krajské hygienické stanice na podzim 2011 byly zjištěny nedostatky v umělém odvětrání tělocvičen. Bylo napraveno (velká tělocvična) do konce r.2011, resp. bude instalováno v nejbližším možném termínu, nejpozději však do konce r.2014 (malá tělocvična). 22/95

23 3 O VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Cíle vzdělávání Obecné cíle vzdělávání jsou definovány v 2 a 44 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) především jako všestranný rozvoj osobnosti žáka. To kromě získání všeobecného nebo odborného vzdělání zahrnuje především poznávací a sociální dovednosti, osvojení mravních a duchovních hodnot a dalších důležitých kompetencí potřebných pro občanský život, výkon povolání a učení v průběhu celého života. S tím souvisí i důležitost pochopení demokratických zásad, základních lidských práv, vč. principu rovnosti mužů a žen, ale i utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jednotlivce. Neméně důležité je i získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. V konkrétní podobě se cíle vzdělávání promítají do školního vzdělávacího programu Rovná škola. V něm jsou popsány tematické okruhy učiva, které mají k osvojování uvedených cílů vztah, a také forma integrace tzv. průřezových témat (environmentální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) do jednotlivých tematických okruhů vzdělávacích předmětů. Mezi další formy dosahování cílů vzdělávání patří práce v nepovinných kroužcích, práce během tzv. oborových dnů, účast žáků na přípravě a organizaci mimoškolních sportovních i nesportovních akcích atd. (charitativní sbírky, kulturní akce pro občany města, práce v projektech atd.) Hodnocení a klasifikace Hodnocení půlroční práce žáka se provádí na konci I. pololetí formou předání výpisu z KL, na konci druhého pololetí předáním vyplněného úředního formuláře (vysvědčení). Na základě žádosti zákonných zástupců a se souhlasem ředitele školy lze žáka hodnotit i slovně, případně kombinací hodnocení slovy a známkou. Součástí hodnocení práce žáků je vedle známkové klasifikace i bodování do Ligy žáků a udělování pochval. Vyučující dbají zásad pro hodnocení žáků se spec. poruchami učení. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, opakuje ročník. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 23/95

24 zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. Odklad začátku povinné školní docházky je udělen ředitelem školy na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření odborného pedagogického pracoviště nebo dětského lékaře. O dodatečném odkladu může ředitel školy rozhodnout se souhlasem zákonného zástupce žáka v průběhu prvního pololetí školního roku Úroveň dosažení cílů vzdělávání Standardy celoplošné testování žáků 5. a 9.ročníků Úroveň dosažení cílů vzdělávání byla ve školním roce poprvé zjišťování pomocí tzv. srovnávacích testů žáků 5.a 9.ročníků. Od 21.května do 8.června 2012 vypracovávali žáci podle celorepublikově stanoveného harmonogramu standardizované testy z anglického a české jazyka a matematiky. Po technické stránce nevznikl žádný problém, podoba testů je dosud předmětem odborných diskuzí. Samotnému celoplošnému testování předcházely tzv. přijímací zkoušky nanečisto, společná akce pořádaná ve spolupráci se SSZŠ Litvínov a ZŠ Hamr. Na základě předchozí domluvy byl za obsah zkoušek vybrán jeden z baterie testů připravovaných pro celoplošné testování. Požadavky školy byly odlišné, proto např. žáci 9.r. SSZŠ psali testy on line na své škole, zatímco žáci ZŠ Meziboří jeli na ZŠ Hamr a obráceně. Žáci ZŠ Hamr naopak neskládali test z Aj. Byla tak zachována původní myšlenka akce umožnit žákům vyzkoušet si práci v cizím prostředím, která byla obohacena o prvek tzv. standardů. Vzhledem k dohodě škol neobsahuje tato zpráva výsledky dalších zúčastněných, tabulka pouze ukazuje výsledky ZŠ Meziboří a porovnání s dalšími zúčastněnými školami. ZŠ Meziboří PROCENTA nejlepší nejhorší Pořadí v porovnání s dalšími zúčastněnými školami český jazyk ,3 35,3 2. matematika ,2 8,3 1. anglický jazyk 75 49, /95

25 Také výsledky Základní školy Meziboří v ostrých testech ukázaly, že žáci dosahují ve všech testovaných oblastech průměrných výsledků. K tomu je třeba doplnit, že forma testových otázek s nabízenými možnostmi odpovědí umožnila některým žákům tipovat (test zvládli v nepřiměřeně kratším čase), forma on-line testů naopak minimálně jednomu výbornému žákovi upřela několik odpovědí. Procentuální úspěšnost žáků školy je vyjádřena tabulkou Aj Čj M 5.r. 45,05 59,17 54,28 9.r. 46,85 66,67 50,78 Následující grafy umožňují posoudit, jak si žáci vedli v porovnání s většinovou věkovou skupinou. Je ale třeba zdůraznit, že i tak je porovnání orientační, v některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři. Společné úvodní části testů byly krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je značná. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. 25/95

26 26/95

27 27/95

28 Srovnávací testy Specifickou formou zjišťování míry osvojených jsou každoroční tzv. srovnávací testy. Jejich znění vzešlo z konzultací učitelů daných předmětů, je pokud možno neměnné a slouží tak k porovnávání výsledků jednotlivých ročníků. Toto srovnání ukazuje, že úroveň osvojení učiva sice mírně kolísá, ale až na výjimečné případy (např. M v 6.r.) zůstává v podstatě stejná. Testy navíc určují jakési školní standardy, s nimiž učitelé pracují a které napomáhají udržet srovnatelnou úroveň výuky bez ohledu na změnu vyučujícího. Tabulka ukazuje výsledky za poslední dva roky. 28/95

29 II.pololetí II.pololetí I.A M 84,7 86 Prv 84,7 94 I.B M 84,35 80,4 Prv 81,19 89,4 II.A M 85,63 87,7 Čj 86,05 92,4 Prv 85,91 88,2 II.B Čj 83 86,38 M 73 85,59 Prv 75 85,37 III.A Aj 83 83,5 M 72,65 68,77 Prv 82,5 75 Čj 79,48 70,88 III.B Čj M Prv Aj 72,72 77,17 IV.A Čj 75,36 93,4 M 76,47 81,8 Vl 79,72 93,7 Př 67 84,7 Aj 77,57 85,5 IV.B Čj M 77,32 60,4 Vl 70,1 81 Př 69,15 74 Aj 76 79,2 V.A Čj 78,8 80,8 M 70,2 78,4 Př 85,3 80 Vl 71,4 70,43 Aj 57,37 56,4 VI.A všeob. 63,6 62,42 Aj 52,88 60,5 Čj 68,3 63,17 M 58,8 38 VII.A Čj 50,8 47,87 všeob 48,4 54,63 M 47,7 56,4 Aj 63,62 80,8 VIII.A Čj 56,8 57,43 Aj 26,7 43,2 všeob. 58,8 59,3 M 44, /95

30 3.4. Přehled o zápisu do I. tříd Samotnému zápisu do I.tříd předchází každoročně v lednu Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků (ve šk. roce konkrétně ), na který jsou pozváni rodiče dětí z MŠ Meziboří a prostřednictvím inzerátů v médiích a vyvěšených letáků i dalších litvínovských školek. Děti a jejich rodiče mají možnost prohlédnout si školu a seznámit se s budoucími třídními učitelkami. K seznámení se školou pomáhá dlouhodobě i projekt Kamarádská škola (viz kapitola 4 Projekty). Termín konání zápisu do I. roč února 2012 (zápis v náhradním termínu byl po předchozí telefonické dohodě) K zápisu se dostavilo 47 Z toho odkladů povinné šk. docházky 5 Z toho žáků s odkladem z loňského roku 5 V září 2011 se do 1.třídy nedostavilo ze zapsaných 0 Dodatečný odklad 0 Přijato na základě žádosti rodičů po zápisu 0 Opakuje I. ročník 1 Celkem přijato do I. r. ve šk. roce /95

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více