ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání září 2012

2 Obsah část I. Výroční zpráva Základní školy Meziboří 4 1 ÚVOD 4 2- O ŠKOLE Identifikační údaje Charakteristika školy Údaje o zaměstnancích Přehled o zaměstnancích Další vzdělávání pedagogických pracovníků Využití kapacity školy Materiální zabezpečení školy Co se podařilo V čem je třeba pokračovat Učební plány Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním Škola a okolí Další nástroje ke zkvalitnění činnosti školy Základní údaje o hospodaření Tabulka Sponzorství Údaje o výsledcích kontrol O VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Cíle vzdělávání Hodnocení a klasifikace Úroveň dosažení cílů vzdělávání Standardy celoplošné testování žáků 5.a 24 9.ročníků Srovnávací testy Přehled o zápisu Volba povolání; umístění vycházejících žáků Prevence sociálně patologických jevů + charita Sportovní reprezentace Kulturní akce Vzdělávací akce a soutěže Výjezdy a výlety Mimoškolní zájmová činnost Letní tábor Školní družina a školní klub PROJEKTY ZÁVĚR A PLÁNY DO BUDOUCNA 6 - PŘÍLOHY 51 2/95

3 část II. Výroční zpráva Mateřské školy Meziboří 80 1 Základní údaje o škole Personální údaje Charakteristika mateřské školy Anotace školního vzdělávacího programu Obsah školního vzdělávacího programu Systém vzdělávání a jeho organizace 85 4 Materiální podmínky vzdělávání Materiální vybavení tříd Školní zahrada Školní jídelna Stav budov 89 5 Děti se specifickými vzdělávacími potřebami Logopedická třída 90 6 Akce školy 91 7 Počty dětí Počty dětí ve škole Přijaté děti, odchod do základní školy, odklad školní 94 docházky 8 Změny v novém školním roce Sponzorské dary 95 3/95

4 část I. Výroční zpráva Základní školy Meziboří 1 - ÚVOD Povinnost zpracovávat každoročně výroční zprávu o činnosti školy ukládá řediteli školy 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a její strukturu dále určuje 7 Vyhlášky MŠMT č.15/2005. Povinností ředitele je dále výroční zprávu zaslat zřizovateli školy, zveřejnit její znění na přístupném místě, umožnit každému do ní nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou obdržet její kopii. Výroční zpráva o činnosti Základní školy Meziboří je předkládána k projednání a pro potřeby prostřednictvím rady města zřizovateli a dále školské radě. K nahlédnutí, pořízení kopie, opisu nebo výpisu je zpráva uložena v kanceláři školy a v elektronické podobě na webových stránkách školy Vzhledem ke sloučení a vzniku nové organizace Základní školy a Mateřské školy Meziboří, p.o. od 1.září 2012 je součástí této výroční zprávy také výroční zpráva mateřské školy (viz část II. Výroční zpráva Mateřské školy Meziboří) Základní škola Meziboří 4/95

5 2 O ŠKOLE 2.1. Identifikační údaje Název školy Základní škola Meziboří, J.A.Komenského 340 Adresa J.A.Komenského 340, Meziboří IČO Tel./fax / 325 Školní jídelna Školní družina / školní klub Web Zřizovatel Město Meziboří Školská rada Zástupci rodičů Mgr. Dana Šudomová místopředseda ŠR Mgr. Romana Martináková Romana Fišerová Zástupci zřizovatele Ing. Oldřich Malý Kateřina Lipertová Antonín Hurt Zástupci zaměstnanců školy Mgr. Pavel Kopecký předseda ŠR Mgr. Zuzana Blažková Jana Šrůmová 5/95

6 2.2. Charakteristika školy Základní škola Meziboří nepovažuje svou užší profilaci za vhodnou, především s ohledem na to, že je jedinou ve městě a snaží se tedy nabídnout všem žákům co nejširší možnost uplatnění bez ohledu na psychickou či fyzickou vyspělost, případně kulturní a rodinné zázemí. Přesto umožňuje personální a technické vybavení posílení důrazu na některé klíčové oblasti, jež jsou podrobněji specifikovány ve strategii rozvoje školy. Strategie rozvoje školy na období školních let , a byla rozpracována do tabulky v Příloze 1 Strategie rozvoje školy Motto Žák je cílem našeho snažení, nikoli překážkou v naší práci. Společné foto pedagogického sboru 6/95

7 2.3. údaje o zaměstnancích PEŠKA Jan Mgr. ředitel školy BÍLEK Jiří Mgr. zástupce ředitele pro I. + II. stupeň VLČKOVÁ Alena ekonomka KOPECKÝ Pavel Mgr. výchovný poradce pro volbu povolání a poruchy chování a učení; ICT koordinátor, environmentální koordinátor PROCHÁZKOVÁ Martina Mgr. koordinátor prevence sociálně patologických jevů ŠKOLNÍ DRUŽINA MARKSOVÁ Ivana vychovatelka CÍSAŘOVSKÁ Kateřina vychovatelka ŠKOLNÍ KLUB ŠRŮMOVÁ Jana vychovatelka PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI STEHLÍK Michal školník HOLEČKOVÁ Vlasta uklízečka TRILČOVÁ Ivana uklízečka ŠEMROVÁ Anna uklízečka FEJFAROVÁ Lidmila uklízečka ŠKOLNÍ JÍDELNA KRATOCHVÍLOVÁ Ivana vedoucí ŠJ MANERTOVÁ Lenka kuchařka TRONÍČKOVÁ Hannelore pomocná kuchařka VPP - vychovatelka VOKOUNOVÁ Alena (I.pololetí) Asistent pedagoga CÍSAŘOVSKÁ Kateřina MATEŘSKÁ DOVOLENÁ JANOUCHOVÁ Radka Údaje k : Průměrný věk pedagogických pracovníků 40,6 let Průměrný věk všech zaměstnanců 43,5 let 7/95

8 Základní škola Meziboří přehled o pedagogických zaměstnancích Stav k Příjmení a jméno Aprobace I.stupeň II.stupeň Kvalifikovaně Nekvalifikovaně Bílek Jiří Mgr. Čj-D 0 10 D 6 Čj 4 Blažková Zuzana Mgr. I..stupeň Brantdová Denisa Mgr. Ch -Ov 0 22 Ch 6 Ov 1 M 10 Inf. 2 Vv 1 Tv 2 Čížková Milena Mgr. Čj - D 4 18 Čj 13 Vp 2 Ov 1 Vv 7.r. 2 Vv 5.r. 2 Vl 2 Gallová Jaroslava Mgr. I..stupeň Spd Chrzová Veronika Mgr Kaftanová Lucie Mgr I.stupeň Kopecký Pavel Mgr. I..stupeň Spd Kunkelová Dáša Mgr. Aj I.st Hv II.st vz 1 Př 9 Aj Aj Nj II.st. 6 vpov 2 Pč 1 inf 4 Lencová Alena Mgr. Čj - D 0 22 Čj 11 D 4 Ov 1 vz 1 Vv 2 Vp3 Matějíčková Ludmila Mgr. Rj - Nj 9 13 Aj Aj Pč 1 Pacinová Jana Mgr. I..stupeň Peška Jan Mgr. I. stupeň Spd 0 7 Z 7 Pešková Kateřina Mgr. I. stupeň Spd Petrmichl Tomáš Ing M 10 F 10 Vv 1 Ov 1 Podlenová Darina ing Půža Josef 0 6 Tv 6 Procházková Martina Mgr. I.stupeň 2 20 M Vitoušková Pavla Mgr. I.stupeň 21 1 Vokounová Liběna Mgr. I..stupeň Tv 5. 2 I.st. 21 Tv Inf. 2 Pč 6.r. 1 Z 1 vz 1 Ov 1 Vv 1 Vp 2 Vopatová Pavla Mgr. I..stupeň Škola: celkem odučeno: 419 hodin týdně 2.stupeň celkem odučeno: 181 hodin týdně kvalifikované : ,6% kvalifikované : ,7% nekvalifikované: 6 1,4 % nekvalifikované : 6 3,3% 8/95

9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Důležitou součástí osobnostního i profesionálního rozvoje zaměstnanců školy tvoří jejich další vzdělávání. Finanční prostředky na DVPP jsou čerpány beze zbytku, přičemž část školení je hrazena v rámci projektu EU peníze školám. Jak ukazuje následující přehled, převažovala co do počtu školení, jež si učitelé vybrali na základě vlastního zájmu z předkládaných nabídek. Kurzu 7a se vzhledem k závažnosti tématu (prudké alergické reakce) zúčastnily ve dvou termínech dvě učitelky. Seminář Krizové situace dětí zorganizovala škola ve spolupráci s OSPOD Litvínov a Oblastní charitou v Mostě na základě neblahé zkušenosti ze zimy (dva žáci školy skončili na ulici, včasná intervence učitelky školy zabránila dalšímu dramatickému zhoršení a vedla v konečném důsledku ke zlepšení situace), pozváni byli také zástupci dalších škol Litvínovska a díky ochotě zúčastněných byl bezplatný. S ohledem na pokračující projektu EU peníze školám proběhla také 3 školení spjatá s tvorbou DUM, proškoleno bylo celkem 24 pedagogů. Následující tabulka nabízí přehled školení a vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili zaměstnanci školy ve šk. roce Součástí není přehled o čerpání studijního volna studujícími zaměstnanci. Přehled školení a vzdělávacích akcí šk.rok DVPP Migrace v Evropě celý den Školení v rámci projektu Kolumbus Celý den Školení k ITA BOXED DVPP - Rozvíjíme matematickou gramotnost. Didaktické hry ve výuce matematiky na 1. st. ZŠ 13: DVPP - Jak na čtenářskou gramotnost. Rozvoj čtenářských dovedností a vztahu k literatuře 12: Školení BOXED DUM DVPP astronomie Celý den DVPP Rozvíjíme čtenářskou a informační gramotnost DVPP - Seminář 7a 7x o alergii a astmatu pro školu Ústí n/labem 9,00-15, DVPP bezpečnost v Tv Ústí Celý den 7.2. DVPP 7a Ústí n/labem Celý den DVPP Informační systém školy, webová prezentace školy 9,00-15, DVPP - Přirozený proces učení aneb Jak žáky aktivně zapojit do výuky; ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České 702/17. od 9:00 do 13: DVPP Odměny a tresty Celý den DVPP Angličtina pro nejmenší PCUL Celý den Školení DUM Od 13, Krizové situace dětí seminář pro učitele Od 14,00 9/95

10 2.4. Využití kapacity školy Stav k ŠKOLA Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu I.st ,2 II.st , ŠKOLNÍ JÍDELNA Žáci 158 Dospělí 20 počet strávníků 178 (nárůst o 11% oproti ) ŠKOLNÍ DRUŽINA Žáci 31 Oddělení 3 ŠKOLNÍ KLUB Žáci 40 Oddělení 1 Velikonoční turnaj ve šprtci tříd Dospěláci, pojďte si hrát 10/95

11 Materiální zabezpečení školy - počet učeben 36 - z toho odborných 16 - počet tělocvičen 2 - počet místností ŠD 3 - počet místností ŠK 3 - kapacita strav. zařízení školní hřiště 1 Základní škola Meziboří je úplnou základní školou. Kapacita školy (500 žáků) je v současné době využita částečně. Volná kapacita umožňuje jednak výuku v méně početných třídách, dále půlení početnějších tříd na více vyučovacích hodin a v neposlední řadě i přijímání nových žáků v průběhu školního roku. Žáci mohou využívat 36 učeben, z toho 16 odborných, z toho 1 počítačovou a 10 vybavených interaktivními tabulemi ( v průběhu léta 2012 bylo instalováno další 6, od šk.r tedy bude k dispozici 16 učeben s ITA). Pro výuku tělesné výchovy jsou ve škole 2 tělocvičny a víceúčelové venkovní hřiště, pro žáky I. stupně je zřízena herna sloužící jednak k odpočinku během přestávek, jednak i k výuce (součástí vybavení herny je i televizor a video a DVD přehrávač). V rámci projektu KAR-POR (viz dále) vzniklo specializované místo pro volbu povolání. Škola také získala dotaci firmy Czech Coal na vybudování odborné učebny přírodovědných předmětů ve výši ,-Kč. Vzhledem ke zvýšení počtu tříd na I.stupni byla na konci šk. roku zrušena herna pro žáky (během prázdnin 2012 byla přestavěna na kmenovou třídu). Náhrada byla nalezena v prostoru učebny pod tělocvičnami, jež byla dlouhodobě využívána klubem judistů. Herna nebyla do září 2012 upravena, neboť nebylo dořešeno, jaké vybavení judistický klub škole přenechá. Volnočasové aktivity jsou uskutečňovány jednak v prostorách školy, jednak v prostorách školní družiny a školního klubu (činnost ŠD a ŠK probíhá v celkem 6 místnostech). Školní klub i družina jsou mnohostranně vybaveny (šprtec, kulečníkový a pingpongový stůl, počítače, stolní fotbal, šipky, nintendo, společenské hry atd.) a jejich činnost je provázána formou měsíčních plánů práce s vyučovací činností ve škole. Rovněž vybavení kabinetů a učeben odpovídá potřebám žáků i učitelů a je průběžně doplňováno. 11/95

12 Výhledově bude dokončena výměna a rekonstrukce tabulí (jednak ITA v rámci projektu EU peníze školám, jednak novými tabulemi klasického typu), školního nábytku a dále bude pokračovat rekonstrukce osvětlení. Ve fázi příprav je vybudování klidové zóny pro 2. stupeň Co se podařilo realizovat:. Oprava vstupního schodiště 12/95

13 Rekonstrukce vstupní brány na hřiště Instalace šesti nových interaktivních tabulí v rámci projektu EU peníze školám 13/95

14 Vymalování školní jídelny Oprava vstupu do zásobovacích prostorů školní jídelny 14/95

15 V čem je třeba pokračovat: Priority: dokončit rekonstrukci střechy pokračovat v rekonstrukci elektroinstalace odvětrání malé tělocvičny viz kap Údaje o výsledcích kontrol oprava schodiště před jídelnou Další investice a opravy: dokončení výměny školních tabulí nábytek do učeben, malování v prostorách I.stupně a šaten výhledově hřiště pro školní družinu, modernizace počítačového vybavení, opravu plotu výměna interiérových dveří oprava spodní izolace v objektech E a F nová parkovací místa Investice do budoucna: rekonstrukce rozvodů vody a odpadů, oprava fasády Jelikož jsou některé investiční akce finančně velmi nákladné, je třeba usilovat o získání dotací z fondů EU, ze státního fondu Ministerstva financí, Ministerstva školství, Ministerstva pro místní rozvoj, případně z fondů Ústeckého kraje. 15/95

16 2.5. Učební plány Od školního roku začalo na škole celoplošné vyučování podle Školního vzdělávacího programu Rovná škola zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou integrováni do běžných tříd. Jedná se především o integraci žáků se specifickými poruchami učení, dále o žáky s percepčními problémy (sluchové postižení) a žáky integrované do běžných tříd, avšak vzdělávané podle vzdělávacího programu Rovná škola s úpravou pro žáky s lehkou psychomotorickou retardací. (více viz Příloha č. 2 Integrace žáků se zdravotním znevýhodněním) 2.6. Škola a okolí Škola jako jedna z dominant města plní rovněž funkci centra společenského a kulturního dění. Kromě aktivit uvedených ve strategii školy se tak děje i prostřednictvím spolupráce s rodiči, jejímž hlavním cílem je umožnit rodičům a občanům města podílet se na utváření podoby školy. Nezbytnou podmínkou této spolupráce je samozřejmě i pravidelné informování veřejnosti o dění na škole (viz též Příloha č.1 Strategie rozvoje školy). K informování veřejnosti slouží především: třídní schůzky, informační odpoledne a individuálně domluvené konzultační hodiny, dny otevřených dveří (pro rodiče budoucích žáků I. tříd i jako součást pravidelné zahradní slavnosti), zavedení tzv. elektronické žákovské v rámci projektu Informační systém do ZŠ v malých městech elektronická Žk fungující školská rada sdružující zástupce rodičů, učitelů i představitelů města (podobnou funkci plní i v rámci školy školní parlament fungující v rámci tzv. Ptejte se svého ředitele, složený ze zástupců 3. až 9. tříd), 16/95

17 webové stránky školy, pravidelně aktualizované správcem školní sítě, Školní list, jednostránkový leták zdarma distribuovaný mezi veřejnost, ve kterém škola informuje o událostech i plánech, leták pro návštěvníky školy, který jim poskytne základní informace o práci a organizaci výuky v daném školním roce, školní nástěnka, důsledná individuální spolupráce s rodiči při řešení konkrétních obtíží jednotlivých žáků, a další formy prezentace, především jednostránkový plakátový kalendář Směrem k veřejnosti jsou zaměřeny tyto aktivity: zahradní slavnost na konci šk. roku, Vánoce ve škole (setkání rodičů, žáků a učitelů spojené s besídkami a vánočním jarmarkem) a vánoční koncert od školního roku nahraný na CD, poskytování prostorů školy veřejnosti (tělocvičny, herna, hřiště, knihovna, keramická dílna, počítačové učebny atd.), nabídka služeb školní psycholožky pro potřeby veřejnosti; v současné době provádí paní psycholožka diagnostiku a práci s žáky školy, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy (školními i osobními), bližší spolupráce s mateřskou školou (společné kulturní akce, vzájemné návštěvy dětí a učitelů, projekt Kamarádská škola od září 2008 atd.), zajišťování sponzorských darů pro potřeby školy, využívání projektů a dotací poskytovaných nejrůznějšími organizacemi, spolupráce s institucemi a subjekty, jejichž pracovní zaměření se prolíná s prací školy (zřizovatel, KÚ, dětský lékař, Policie ČR, kurátor, OSPOD při MěÚ v Litvínově, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum apod.). 17/95

18 Vánoce ve škole Zahradní slavnost v rámci oslav 45. výročí založení školy Další nástroje ke zkvalitnění činnosti školy Základní předpokladem kvalitní spolupráce uvnitř učitelského sboru je efektivní komunikace mezi jednotlivými učiteli. K tomu slouží kromě provozní porad a pedagogických rad také tzv. NESETRKy, neformální setkávání učitelů, jejichž cílem je prodiskutovat problémy, na které nezbyl během porad čas, případně jejich řešení není akutní, přesto si řešení zaslouží. K oboustranné komunikaci mezi vedením a učiteli slouží rovněž pravidelně svolávaný poradní orgán ředitele školy, do kterého ředitel každoročně deleguje učitele napříč celým sborem. Ke zjištění zpětné vazby používá škola několik nástrojů rychlou zpětnou vazbu zajišťuje tzv. vysvědčení školy, které vystavují sami žáci na konci každého pololetí formou známek jednotlivých aspektů života školy, jednak dotazníky pro učitele i rodiče. Mezi učiteli proběhla v září 2011 dotazníková akce zaměřená na vnímání aspektů činnosti školy ze strany zaměstnanců. Dotazník byl dobrovolný a podle vlastního uvážení anonymní (viz Příloha č. 4 Dotazník pro učitele podzim 2011) Dotazník byl rozčleněn na dvě části a odpovědi odevzdalo 15 učitelů. Z první části Co mně nejvíc baví, nejvíc naplňuje - Co mi bere nejvíc síly vyplynulo, že: 18/95

19 nejkladněji bylo hodnoceno vyučování žáků, inovace ve škole, spolupráce s kolegy, příprava na vyučování a mimoškolní akce za nejvíc omezující považují učitelé vedení dokumentace, třídnické práce a řešení kázeňských problémů další aspekty ( jednání s rodiči, projekt EU peníze školám a vzájemné hospitace) byly hodnoceny mírně kladně k problematice, jak chování žáků ovlivňuje práci ve škole nezaujali učitelé vyhraněný postoj Co mě baví co mi bere nejvíce síly V druhé části hodnotili učitelé vývoj ve vybraných oblastech činnosti školy. 1. Nejvýraznější zlepšení vidí učitelé ve vybavení školy, inovacích při zkvalitňování vyučování a rozšiřování nabídky školy, pomoci vedení školy při plnění povinností, vlastních nápadech ve vyučování a vztazích mezi učiteli. 2. Naopak největší zhoršení vidí učitelé ve školní jídelně (stereotyp odpovědí?), studijním nasazení žáků a papírování, resp. míře zbytečné práce. 3. Zcela beze změny je vnímání Školní vzdělávací program Rovná škola. 4. V ostatních oblastech (jak se cítím v práci, dalším vzdělávání, kázni žáků (!), nabídce školy, organizaci práce ze strany vedení školy, profesionalitě 19/95

20 učitelského sboru, školní družině školním klubu a vlastních nápadech) zaznamenali učitelé zlepšení, i když ne tak výrazné jako u bodu 1. Aspekty práce ve škole zlepšení / zhoršení Zcela specifickou formu zpětné vazby poskytuje každoroční volba NEJ zaměstnance, který v rámci školní akademie obdrží tzv. mezibořský Zvonek. 20/95

21 2.7. Základní údaje o hospodaření školy tabulka Výnosy Krajský úřad platy zák. odvody ONIV,asistent pedagoga, šk. potřeby 1. ročník Město Meziboří dotace ÚP dotace EU vlastní příjmy ,92 v nich např. stravné pronájmy příspěvky ŠD a ŠK dětské pobyty lyž.kurs, ,80 jaz.pobyt,letní tábor aj. příspěvky ŠD a ŠK Náklady ,08 Hospodářský výsledek za rok ,84 Rozpis nákladů: Největší položku, tak jako v předchozích obdobích, tvořily náklady na energetické vstupy, potraviny, opravy majetku a služby. V roce 2011 proběhla další etapa malování části školy, výměna osvětlení, oprava podlah v Tv po zatečení, oprava sprch u Tv, opravy podhledu a další potřebné opravy, vzniklé v průběhu roku. Z majetku bylo pořízeno např.: lednice do kantýny, televize do školního klubu, lino a koberce v učebnách školy. V rámci projektu Nová škola Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pořídila škola audiovizuální techniku do pěti tříd prvního stupně školy. Vybavení tříd se vždy sestává ze vzájemně propojeného dataprojektoru a interaktivní tabule. Uvedené náklady na vybavení tříd byly v loňském roce ve výši ,- Kč. Dále z projektu jsme hradili školení pedagogických pracovníků, nákup multimediálních učebnic a zpracování digitálních učebních materiálů pedagogickými pracovníky. Celkové náklady v projektu za rok 2011 činily ,- Kč. 21/95

22 Sponzorství školy, dotace Základní škola získala v roce od sponzorů ,- Kč na akce pořádané školou. Na dotacích škola dostala celkem ,- Kč. Z toho nejvýznamnější část tvoří dotace od společnosti Czech Coal, a.s na vybudování odborné učebny ve výši ,-Kč. Město Meziboří poskytlo na letní dětský tábor částku ve výši ,- Kč. V rámci rozvojového programu PAŽIT byla získána dotace ve výši ,- na pořádání lyžařského výcviku a školy v přírodě v Nových Křečanech Údaje o výsledcích inspekce a kontrol Ve dnech dubna 2012 proběhla na škole komplexní kontrola činnosti ze strany České školní inspekce. Bylo shledáno, že vzdělávání probíhá v souladu s ŠVP ZV, který splňuje požadavky školského zákona a RVP ZV. Využívání finančních prostředků bylo označeno jako účelné, personální podmínky jako velmi dobré ( s kvalifikovaností 90,5%) a optimálními podmínkami pro další vzdělávání. Bezpečné prostředí pro vzdělávání, bezpečnost a ochrana žáků při činnostech pořádaných školou jsou zajišťovány, zdravý sociální, psychický a fyzický vývoj žáků se daří naplňovat. Vzdělávací a mimoškolní aktivity úspěšně podporují rozvoj žákovy osobnosti. Organizace vzdělávání a systém řízení jsou funkční, výsledky vzdělávání žáků ve vztahu k ŠVP ZV a předpoklady školy ke vzdělávání podle požadavků školského zákona mají požadovanou úroveň. V 5. ročníku byl zjištěn vyšší počet žáků s SVP, než uvádí platný předpis; tento nedostatek však byl částečně pouze formální (vyučování vyššího počtu žáků s SVP probíhalo fakticky ve 1/3 hodin vč. výchov; 22 hodin se 3 žákyně s SVP vzdělávaly v jiné třídě pod vedením speciálního pedagoga) a byl odstraněn s koncem školního roku. Úplné znění inspekční zprávy je k dispozici na webových stránkách školy Každoroční audit hospodaření proběhl bez výhrad. Kontrola ze sociálního úřadu neshledala závady. Bezzávadový stav konstatovala i kontrola dodržování BOZP a PO. Při kontrole ze strany Krajské hygienické stanice na podzim 2011 byly zjištěny nedostatky v umělém odvětrání tělocvičen. Bylo napraveno (velká tělocvična) do konce r.2011, resp. bude instalováno v nejbližším možném termínu, nejpozději však do konce r.2014 (malá tělocvična). 22/95

23 3 O VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Cíle vzdělávání Obecné cíle vzdělávání jsou definovány v 2 a 44 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) především jako všestranný rozvoj osobnosti žáka. To kromě získání všeobecného nebo odborného vzdělání zahrnuje především poznávací a sociální dovednosti, osvojení mravních a duchovních hodnot a dalších důležitých kompetencí potřebných pro občanský život, výkon povolání a učení v průběhu celého života. S tím souvisí i důležitost pochopení demokratických zásad, základních lidských práv, vč. principu rovnosti mužů a žen, ale i utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého jednotlivce. Neméně důležité je i získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. V konkrétní podobě se cíle vzdělávání promítají do školního vzdělávacího programu Rovná škola. V něm jsou popsány tematické okruhy učiva, které mají k osvojování uvedených cílů vztah, a také forma integrace tzv. průřezových témat (environmentální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) do jednotlivých tematických okruhů vzdělávacích předmětů. Mezi další formy dosahování cílů vzdělávání patří práce v nepovinných kroužcích, práce během tzv. oborových dnů, účast žáků na přípravě a organizaci mimoškolních sportovních i nesportovních akcích atd. (charitativní sbírky, kulturní akce pro občany města, práce v projektech atd.) Hodnocení a klasifikace Hodnocení půlroční práce žáka se provádí na konci I. pololetí formou předání výpisu z KL, na konci druhého pololetí předáním vyplněného úředního formuláře (vysvědčení). Na základě žádosti zákonných zástupců a se souhlasem ředitele školy lze žáka hodnotit i slovně, případně kombinací hodnocení slovy a známkou. Součástí hodnocení práce žáků je vedle známkové klasifikace i bodování do Ligy žáků a udělování pochval. Vyučující dbají zásad pro hodnocení žáků se spec. poruchami učení. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, opakuje ročník. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 23/95

24 zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. Odklad začátku povinné školní docházky je udělen ředitelem školy na základě písemné žádosti rodičů a vyjádření odborného pedagogického pracoviště nebo dětského lékaře. O dodatečném odkladu může ředitel školy rozhodnout se souhlasem zákonného zástupce žáka v průběhu prvního pololetí školního roku Úroveň dosažení cílů vzdělávání Standardy celoplošné testování žáků 5. a 9.ročníků Úroveň dosažení cílů vzdělávání byla ve školním roce poprvé zjišťování pomocí tzv. srovnávacích testů žáků 5.a 9.ročníků. Od 21.května do 8.června 2012 vypracovávali žáci podle celorepublikově stanoveného harmonogramu standardizované testy z anglického a české jazyka a matematiky. Po technické stránce nevznikl žádný problém, podoba testů je dosud předmětem odborných diskuzí. Samotnému celoplošnému testování předcházely tzv. přijímací zkoušky nanečisto, společná akce pořádaná ve spolupráci se SSZŠ Litvínov a ZŠ Hamr. Na základě předchozí domluvy byl za obsah zkoušek vybrán jeden z baterie testů připravovaných pro celoplošné testování. Požadavky školy byly odlišné, proto např. žáci 9.r. SSZŠ psali testy on line na své škole, zatímco žáci ZŠ Meziboří jeli na ZŠ Hamr a obráceně. Žáci ZŠ Hamr naopak neskládali test z Aj. Byla tak zachována původní myšlenka akce umožnit žákům vyzkoušet si práci v cizím prostředím, která byla obohacena o prvek tzv. standardů. Vzhledem k dohodě škol neobsahuje tato zpráva výsledky dalších zúčastněných, tabulka pouze ukazuje výsledky ZŠ Meziboří a porovnání s dalšími zúčastněnými školami. ZŠ Meziboří PROCENTA nejlepší nejhorší Pořadí v porovnání s dalšími zúčastněnými školami český jazyk ,3 35,3 2. matematika ,2 8,3 1. anglický jazyk 75 49, /95

25 Také výsledky Základní školy Meziboří v ostrých testech ukázaly, že žáci dosahují ve všech testovaných oblastech průměrných výsledků. K tomu je třeba doplnit, že forma testových otázek s nabízenými možnostmi odpovědí umožnila některým žákům tipovat (test zvládli v nepřiměřeně kratším čase), forma on-line testů naopak minimálně jednomu výbornému žákovi upřela několik odpovědí. Procentuální úspěšnost žáků školy je vyjádřena tabulkou Aj Čj M 5.r. 45,05 59,17 54,28 9.r. 46,85 66,67 50,78 Následující grafy umožňují posoudit, jak si žáci vedli v porovnání s většinovou věkovou skupinou. Je ale třeba zdůraznit, že i tak je porovnání orientační, v některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři. Společné úvodní části testů byly krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je značná. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. 25/95

26 26/95

27 27/95

28 Srovnávací testy Specifickou formou zjišťování míry osvojených jsou každoroční tzv. srovnávací testy. Jejich znění vzešlo z konzultací učitelů daných předmětů, je pokud možno neměnné a slouží tak k porovnávání výsledků jednotlivých ročníků. Toto srovnání ukazuje, že úroveň osvojení učiva sice mírně kolísá, ale až na výjimečné případy (např. M v 6.r.) zůstává v podstatě stejná. Testy navíc určují jakési školní standardy, s nimiž učitelé pracují a které napomáhají udržet srovnatelnou úroveň výuky bez ohledu na změnu vyučujícího. Tabulka ukazuje výsledky za poslední dva roky. 28/95

29 II.pololetí II.pololetí I.A M 84,7 86 Prv 84,7 94 I.B M 84,35 80,4 Prv 81,19 89,4 II.A M 85,63 87,7 Čj 86,05 92,4 Prv 85,91 88,2 II.B Čj 83 86,38 M 73 85,59 Prv 75 85,37 III.A Aj 83 83,5 M 72,65 68,77 Prv 82,5 75 Čj 79,48 70,88 III.B Čj M Prv Aj 72,72 77,17 IV.A Čj 75,36 93,4 M 76,47 81,8 Vl 79,72 93,7 Př 67 84,7 Aj 77,57 85,5 IV.B Čj M 77,32 60,4 Vl 70,1 81 Př 69,15 74 Aj 76 79,2 V.A Čj 78,8 80,8 M 70,2 78,4 Př 85,3 80 Vl 71,4 70,43 Aj 57,37 56,4 VI.A všeob. 63,6 62,42 Aj 52,88 60,5 Čj 68,3 63,17 M 58,8 38 VII.A Čj 50,8 47,87 všeob 48,4 54,63 M 47,7 56,4 Aj 63,62 80,8 VIII.A Čj 56,8 57,43 Aj 26,7 43,2 všeob. 58,8 59,3 M 44, /95

30 3.4. Přehled o zápisu do I. tříd Samotnému zápisu do I.tříd předchází každoročně v lednu Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků (ve šk. roce konkrétně ), na který jsou pozváni rodiče dětí z MŠ Meziboří a prostřednictvím inzerátů v médiích a vyvěšených letáků i dalších litvínovských školek. Děti a jejich rodiče mají možnost prohlédnout si školu a seznámit se s budoucími třídními učitelkami. K seznámení se školou pomáhá dlouhodobě i projekt Kamarádská škola (viz kapitola 4 Projekty). Termín konání zápisu do I. roč února 2012 (zápis v náhradním termínu byl po předchozí telefonické dohodě) K zápisu se dostavilo 47 Z toho odkladů povinné šk. docházky 5 Z toho žáků s odkladem z loňského roku 5 V září 2011 se do 1.třídy nedostavilo ze zapsaných 0 Dodatečný odklad 0 Přijato na základě žádosti rodičů po zápisu 0 Opakuje I. ročník 1 Celkem přijato do I. r. ve šk. roce /95

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více