Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005"

Transkript

1 Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) !!! Než začnete s odesíláním RELDP, tento návod si vytiskněte a ALESPOŇ 3x PŘEČTĚTE!!! Nejvíce dotazů uživatelů je z důvodu nepozorného čtení návodu. Následující text popisuje odeslání Ročních evidenčních listů důchodového pojištění (REDLP) přes Portál veřejné správy (PVS) České správě soc. zabezpečení (ČSSZ). Lze jej zobecnit i na jiná podání. I. Co musí být splněno: 1) Na počítači, ze kterého se budou RELDP z WinFASu odesílat, musí být přístup k internetu. 2) Na tomto počítači musí být nainstalován podpisový klíč pověřeného pracovníka vydaný ČSSZ, nebo kvalifikovaný certifikát. Poznámka: klíč lze mít také vyexportovaný (zazálohovaný) v souboru doporučujeme. 3) Pracovník, který bude odesílat RELDP, musí být zaregistrován na Portálu veřejné správy (PVS) ke službě Důchodové pojištění tzn. má právo za organizaci odesílat RELDP elektronicky. PVS mu přidělil identifikátor a sám si zvolil heslo pro PVS. Pokud nemáte splněny body 2) a 3) kontaktujte příslušnou OSSZ. 4) Ve WinFASu v aplikaci *7046 Evidenční listy PPV (RELDP) musí být pořízené příslušné RELDP a musí být označené jako Připravené (souhlasíte s jejich obsahem). Pouze tyto připravené RELDP se budou nabízet k odeslání. 5) Před vlastním odesláním musíte ještě projít ty RELDP, ve kterých je pořízena doba vojenské služby, či peněžité podpory v mateřství, pokud jste je pořídili ve verzi WinFASu a nižší. (Raději proveďte vždy.) V aplikaci *7046 se postavte na příslušný RELDP, stiskněte tlačítko Uprav a hned uložte pomocí tlačítka OK (dojde k přepočítání kontrolních počtů). Pokud nemáte splněn bod 4), případně 5), postupujte podle návodu Pořízení Evidenčních listů (RELDP) (lze stáhnout z v oddílu Download / Dokumentace). II. Zjednodušený popis průběhu podání RELDP na PVS (podrobně v bodě III.) Elektronické odeslání (podání) RELDP České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) se provádí přes Portál veřejné správy (PVS). PVS je tedy prostředník, který RELDP dále předává ČSSZ. Podání provádí pracovník pověřený organizací k elektronickému odesílání RELDP (dále uživatel). Uživatel ve WinFASu vybere RELDP k odeslání (všechny připravené). WinFAS je vloží do zprávy. Uživatel ve WinFASu zadá identifikátor PVS a heslo PVS. Pokud není nainstalován důvěryhodný kořenový certifikát certifikačního úřadu ČSSZ, WinFAS jej nainstaluje (toto není podpisový klíč). Pokud již důvěryhodný kořenový certifikát ČSSZ je, tento bod se přeskočí. Dále uživatel vybere podpisový klíč vydaný ČSSZ (nebo certifikát) k elektronickému podepsání zprávy a tak zprávu s RELDP podepíše. WinFAS zašifruje podepsané RELDP a odešle pomocí internetu na PVS. PVS ověří, zda souhlasí identifikátor PVS a heslo PVS (zda zprávu z WinFASu posílá uživatel zaregistrovaný na PVS ke službě Důchodové pojištění) a předá RELDP uvnitř zprávy ČSSZ. ČSSZ zkontroluje elektronický podpis a správnost vyplnění jednotlivých RELDP. Vždy je celé podání přijato (všechny RELDP přijaty), nebo celé zamítnuto (žádný RELDP není přijat). WinFAS výsledek sdělí uživateli. ČSSZ pošle vlastníkovi podpisového klíče (pracovníkovi pověřeného k podání RELDP) s výsledkem kontroly. Pokud v některém RELDP byla zjištěna chyba, uživatel ve WinFASu opraví chybný RELDP a celé podání odešle znovu. WinFAS si pamatuje, které RELDP byly v odmítnutém podání odesílány a všechny tyto RELDP (nyní již opravené) vloží do odesílané zprávy (už se nemusí znovu vybírat). Pokud jsou RELDP v pořádku a ČSSZ je převzala, ČSSZ pošle ještě druhý , který má v příloze předvyplněný formulář Doplnění podání. Uživatel tuto přílohu otevře, vytiskne, doplní, orazítkuje podepíše a předá tuto listinu příslušné OSSZ. TÍM CELÉ PODÁNÍ KONČÍ. Strana 1

2 III. Podrobný popis průběhu podání RELDP na PVS (zjednodušeně v bodě II.) 1) Spusťte aplikaci *7046 Evidenční listy u PPV (RELDP). Ve stromečku najdete v Řízení lidských zdrojů / Data zaměstnanců. Nebo napište *7046 do údaje Kód a klepnete na tlačítko Spusť (tento způsob je rychlejší). 2) V aplikaci *7046 je vlevo nahoře je rozbalovátko, podle kterého se v aplikaci zobrazují vytvořené RELDP. Umožní jednoduše zobrazit, které RELDP nejsou připraveny, které jsou připravené a které již byly podány. Možnosti zobrazení: a) VŠE (nepřipravené, připravené, podané na PVS) jsou zobrazeny všechny RELDP. b) Nepřipravené jen RELDP se nebudou nabízet k podání na PVS. c) Připravené jen RELDP se budou nabízet k podání na PVS (dosud nebyly podány). d) Podané na PVS jen RELDP již podané (bez ohledu na to, jak podání skončilo). Projděte část I. Co musí být splněno body 4) a 5 na první straně tohoto návodu. 3) Klepněte na tlačítko Nové podání. Objeví se předvyplněné okno parametrů. Zkontrolujte údaje odesílající organizace. Zadejte Uživatelský popis podání (informace pro Vás, nikam neodchází, význam uvidíte na straně 8). Klepněte na tlačítko OK. Strana 2

3 4) Všechny dosud neodeslané připravené RELDP jsou vybrány budou se odesílat všechny v jednom elektronickém podání. Klepněte na tlačítko OK. 5) V tento okamžik WinFAS založí nové podání, které se snaží odeslat na PVS. Vybrané RELDP budou označeny jako Podané PVS a již se nebudou nabízet k novému podání!!! Pokud byste kdykoli od následujícího bodu 6) toto podání ukončili, nebo se podání nepovedlo, je možné toto podání kdykoli odeslat znovu. Uź ale nebudete vytvářet podání nové, ale toto již vytvořené podání, případně opravené, se budete snažit odeslat znovu (viz dále). 6) Zadejte údaje potřebné pro přihlášení k Portálu veřejné správy (PVS). Údaje identifikátor a heslo Vám byly přiděleny při registraci na PVS (viz část I. Co musí být splněno bod 3)). Při zadávání hesla počítač nahrazuje znaky hvězdičkami (ochrana před zneužitím). POZOR rozlišují se velká a malá písmena. Zkontrolujte adresu serveru https://bezpecne.podani.gov.cz/submission. Při příštím přihlašování si WinFAS již bude tyto údaje pamatovat (pouze zadáte heslo). Zkontrolujte Variabilní symbol organizace. Klepněte na tlačítko OK. Strana 3

4 7) Instalace důvěryhodného kořenového certifikátu certifikačního úřadu ČSSZ CSSZ_EMP_CA (toto není podpisový klíč). Ve většině případů je již nainstalovaný potom přejděte k bodu 8). Pokud tento důvěryhodný kořenový certifikát ČSSZ není nainstalován, WinFAS sám nabídne instalaci: Klepněte na tlačítko Ano. Otevře se Průvodce importem certifikátu. Nic nezadávejte, pouze klepejte na tlačítko Další a nakonec na tlačítko Dokončit. Po ukončení Průvodce potvrďte upozornění zabezpečení. Klepněte na tlačítko Ano a na následujícím okně na tlačítko OK. Strana 4

5 8) Digitální podpis zprávy. Vyberte systémové úložiště certifikátů. Klepnutím na modrou ikonu složky vpravo toto úložiště otevřete a z něj vyberte certifikát (Váš podpisový klíč vydaný ČSSZ). Při příštím podepisování si WinFAS bude tento certifikát pamatovat (pouze potvrdíte). Klepněte na tlačítko OK. Tím zprávu podepíšete. Pokud vybraný certifikát má zabezpečení, otevře se další okno pro potvrzení, případně pro zadání hesla. Toto se netýká se podpisového klíče vydaného ČSSZ (pokud jste u něj sami toto zabezpečení nenastavili při importu). 9) WinFAS zprávu v podání zašifruje a snaží se ji přes internet odeslat na Portál veřejné správy (PVS). V případě, že máte vytáčenou linku, měl by se otevřít dialog připojení. Pokud se tak nestane, musíte se nejdříve k internetu připojit (případně postup opakovat po připojení). Komunikace mezi WinFASem a PVS se zobrazuje v okně Průběh elektronického podání. PVS ověří, zda zprávu z WinFASu posílá uživatel zaregistrovaný na PVS ke službě Důchodové pojištění. Pokud ano, PVS přidělí podání identifikátor a předá podepsané RELDP uvnitř zprávy ČSSZ ke zpracování. Než ČSSZ RELDP zpracuje, WinFAS se v určitých časových intervalech dotazuje PVS na výsledek. V okně je zobrazen samostatným řádkem každý dotaz a jeho výsledek. Časový interval, za jak dlouho dojde k dalšímu dotazu, je zobrazován ve spodní části okna. WinFAS se dotazuje tak dlouho, dokud není podání uzavřeno (viz dále). Za normálních okolností trvá celé zpracování do jedné minuty (maximálně několik minut). Pokud z nějakého důvodu na výsledek nemůžete déle čekat (zahlcení portálu apod.), můžete dotazování ukončit tlačítkem Stop ve spodní části okna a okno zavřít. PVS zatím stále podání vyřizuje, zastaví se pouze dotazování WinFASu. Dotazování potom můžete obnovit později, např. následující den (viz dále). Strana 5

6 Konečným výsledkem dotazování je informace, že podání bylo uzavřeno. Podání je buď přijato, nebo odmítnuto (v podání je chyba). Pod čarou se objeví výsledný stav podání, případně popis chyby. Výsledný stav podání musí být: uzavřené, přijaté bez chyb!!! Okno zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít. 10) Mailem přijdou zprávy o výsledku podání. PVS informuje o úspěšnosti předání RELDP ČSSZ. ČSSZ informuje o zpracování RELDP přijetí, případně popis chyb v jednotlivých RELDP. ČSSZ pokud RELDP převzala, pošle ještě druhý mail (Výzva k doplnění podání), který má v příloze předvyplněný formulář Doplnění podání (viz následující bod). 11) Otevřete mail od ČSSZ Výzva k doplnění podání, přílohu otevřete, vytiskněte, doplňte, orazítkujte podepište a předejte tuto listinu příslušné OSSZ. TÍMTO CELÉ PODÁNÍ KONČÍ. 12) Pokud bylo podání zamítnuto kvůli chybnému přihlášení na PVS (chybný identifikátor PVS, chybné heslo PVS), opakujte podání se správnými přihlašovacími údaji (opakované podání viz dále). V případě opakovaného neúspěchu kontaktujte OSSZ kvůli prověření správného zaregistrování na PVS a správnosti přihlašovacích údajů. Stejně tak postupujte v případě chybného elektronického podpisu chybný podpisový klíč ČSSZ. 13) Pokud bylo podání zamítnuto kvůli chybě v některém RELDP, tuto chybu opravte v aplikaci *7046 Evidenční listy u PPV. Postupujte podle návodu Pořízení Evidenčních listů (RELDP) (lze stáhnout z v oddílu Download / Dokumentace). Potom podání opakujte (viz dále). Strana 6

7 IV. Zjišťování stavu podání, opakování podání. V části III. Podrobný popis průběhu podání RELDP na PVS v bodě 5) WinFAS vytvořil nové podání a vybrané RELDP označil jako Podané PVS. Vytvořené podání projde jednotlivými stavy a bude uzavřeno (OK, případně chybou). Pokud by bylo dotazování zastaveno (stiskli jste Stop, byl odpojen internet, ), zůstane podání v některém z uvedených stavů. Pokud obnovíte zpracování, podání bude pokračovat, kde skončilo. Vytvořené podání se může nacházet v následujících stavech: Neposlané podání bylo pouze vytvořeno, ale nepředáno na PVS. Např. když se vůbec nepodařilo na PVS přihlásit (chybný identifikátor uživatele, chybné heslo, ). podání bude posláno znovu na PVS Poslané podání bylo předáno na PVS a čeká na zpracování (PVS předal ČSSZ). dotazování, zda podání bylo zpracováno Zpracované ČSSZ zpracovala RELDP v podání (buď přijala, nebo odmítla). uzavření podání Uzavřené zpracování podání bylo ukončeno (buď Uzavřené OK, nebo Uzavřené chyba). PVS podání vyřadil ze zpracování, dále už se nepokračuje. Toto je konečný stav, ve kterém by každé podání mělo skončit (když chyba, tak samozřejmě opravíte a celý cyklus opakujete). Pokud tedy podání není uzavřeno, je nutné jej dále zpracovávat (chybné odeslat znovu): 1) Spusťte aplikaci *7046 Evidenční listy u PPV (RELDP) 2) Pokud byla chyba v některém z podaných RELDP, nejdříve chybné RELDP opravte. 3) Vpravo je tlačítko Stav podání, které zobrazí, ve kterém z výše uvedených stavů se podání nachází. Pokud klepnete na rozbalovátko (šipečka) u tohoto tlačítka, objeví se nabídka: Toto podání zobrazí stav toho podání, ve kterém byl podán RELDP na kterém stojíte (omodřen). Pokud tento RELDP ještě nebyl podaný na PVS, tato volba není povolena (je šedá). Pokud klepnete místo rozbalovátka přímo na tlačítko Stav podání, spustí se volba Toto podání. Všechna podání zobrazí stav všech dosud vytvořených podání z této aplikace (RELDP posílané na ČSSZ nezobrazují se případné jiné podání na jiné úřady). Klepněte na tlačítko Stav podání (nebo na rozbalovátko a klepněte na Toto podání). Strana 7

8 Otevře se okno, ve kterém bude zobrazen stav tohoto jediného podání (jeden řádek). (Poznámka: Na obrázku níže je pro lepší představu zobrazeno toto okno po klepnutí na Všechna podání. Je to ukázka, kde od do bylo vytvořeno 10 různých podání, z toho 6 skončilo OK, 1 skončilo chybou a 3 nebyly vůbec poslané.) Jednotlivá podání jsou obarvená podle stavu (podání na kterém stojíte je vždy omodřeno). Žlutá podání dosud není uzavřené (je nutné pokračovat). Červená podání je uzavřené chyba (je nutné odeslat znovu). Bílá podání je uzavřené OK. Takto by mělo každé podání skončit. Tlačítka na vpravo jsou povolena, nebo zakázána, podle stavu podání, na kterém stojíte (omodřeno). Po klepnutí na dané tlačítko se provádí: Pokračuj Pokud podání není uzavřené, pokračuje ve zpracování od místa, kde zpracování skončilo. Result Zobrazí podrobný stav podání, včetně případné chybové zprávy. Je to informace pro Vás, s podáním nic nedělá. Odešli znovu Pokud je podání uzavřené s chybou, celé podání opakuje znovu. Pamatuje si, které RELDP byly v podání zahrnuty a znovu je do tohoto podání vloží. Vkládá RELDP, které jsou v tento okamžik uložené v aplikaci *7046. Pokud jste tam RELDP opravili, vloží tyto opravené. 3) Pokud podání není ukončeno (neposlané, poslané, zpracované), klepněte na tlačítko Pokračuj. Pokud je uzavřeno chybou, klepněte na tlačítko Odešli znovu. Podle stavu, ve kterém se podání nachází, bude pokračovat podle popisu v části III. Podrobný popis průběhu podání RELDP na PVS (viz výše činnosti opakujte, dokud není podání uzavřené OK). V. Zobrazení podrobného průběhu všech podání na PVS (není nutné) Toto není nutné provádět! Je to jen informace pro řešení případných problémů. Podrobný průběh všech dosavadních podání odeslaných z WinFASu na PVS je zobrazen v aplikaci *9821 Elektronická podání (PVS). Tu najdete ve stromečku Systémové aplikace / Elektronická podání, nebo napište *9821 do údaje Kód a klepnete na tlačítko Spusť (tento způsob je rychlejší). Zde je možné vytvořená podání přehledně zobrazit: všechna podání, jen neuzavřená, jen uzavřená OK, nebo jen uzavřená chyba. U každého podání je zobrazen průběh komunikace mezi WinFASem a PVS (každý dotaz WinFASu a odpověď PVS a případná chybová zpráva). Jsou zde také tlačítka Pokračuj a Result. Jejich funkčnost je popsána výše. Strana 8

Pořízení Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění a hromadného sběru. ze dne 14.7.2005 prosinec 2004. Strana 1

Pořízení Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění a hromadného sběru. ze dne 14.7.2005 prosinec 2004. Strana 1 Pořízení Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění a hromadného sběru ze dne 14.7.2005 prosinec 2004 Strana 1 Pořízení Přihlášek/Odhlášek k nemocenskému pojištění ve WinFASu Tento návod slouží jak pro

Více

Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu

Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu Tento návod slouží jak pro firmy, které rok, za které jsou RELDP pořizovány, zpracovávaly ve WinFASU i pro ty, které ho zpracovávaly ve starém FASu a WinFAS

Více

Elektronické podání ELDP

Elektronické podání ELDP Elektronické podání ELDP krok za krokem Postup pro získání certifikátů, instalace a nastavení programu PVS komunikátor (zasílání ročních evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) prostřednictvím portálu

Více

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů Obsah: 1. Přihlášení jako organizace 2. Přihlášení jako zástupce 3. Zplnomocnění zástupce, aby mohl odesílat za mou firmu ELDP Otevřete si stránku https://bezpecne.podani.gov.cz/ Otevře se vám úvodní obrazovka...

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

2) Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka Další.

2) Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka Další. Návod na instalaci certifikátu ze souboru.p12 V návodu je nejprve popsán běžný postup pro automatickou instalaci certifikátu ze souboru.p12 do úložiště certifikátů Vašeho počítače (bod 1). V případě, že

Více

WinFAS. mzdy 2b. Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV

WinFAS. mzdy 2b. Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV mzdy 2b Praktický úvod do WinFASu Zpracování stavů u PPV verze z 19.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů pro příklady zpracování stavů u PPV (neschopenek, OČR, PPM, ) 1) Výpočet vyměřovacích základů pro nemocenské

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015

eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 eneschopenka Poslední aktualizace 20.4.2015 0 eneschopenka Funkce modulu eneschopenka... 2 Výhody... 2 Než začnete... 2 Nastavení pro práci s eneschopenkou... 3 1. část nastavení - v seznamu uživatelů

Více

Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET:

Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET: Získání autentizačních údajů a certifikátu pro EET: Pro zprovoznění Elektronické evidence tržeb je nezbytně nutné, vykonat registraci u Finanční správy ČR. Tato registrace se zařídí elektronicky prostřednictvím

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service

Návod na instalaci programu evito Win Service. Instalace programu evito Win Service Návod na instalaci programu evito Win Service USB ANT+ je zařízení určené pro přenos naměřených hodnot prostřednictvím PC. Zajišťuje komunikaci ve chvíli, kdy je vloženo do USB slotu v počítači. Podmínkou

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 3 2 Instalace SecureStore...

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Spisová služba Řešení problémů při připojení klienta k webové službě

Spisová služba Řešení problémů při připojení klienta k webové službě Řešení problémů při připojení klienta k webové službě 1. Úvod Dokument popisuje kroky, které je třeba provést v okamžiku, kdy po pokusu o přihlášení do Spisové služby dojde k následující chybě: Dokument

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.11 (9. 5. 2014) Vlastník: CEN5800_01 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_sw Obsah 1. Úvod... 3 2. Získání identifikátoru uživatele a jednorázového

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

E-Recept POZOR!!!! vždy musíte být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě při autorizaci.

E-Recept POZOR!!!! vždy musíte být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě při autorizaci. E-Recept Dříve než začnete používat R-Rp je třeba mít k dispozici všechny potřebné přístupy od SUKL a osobní kvalifikovaný certifikát pro realizaci digitálního podpisu ( viz informace SUKL ). Pokud toto

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

Certifikační autorita EET Modelové postupy instalace certifikátu

Certifikační autorita EET Modelové postupy instalace certifikátu Certifikační autorita EET Modelové postupy instalace certifikátu Verze 1.0, 1.9.2016 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Instalace certifikátu ve Windows 7... 4 2.1 Instalace ze souboru.p12 (formát PKCS#12)... 4 2.2 Instalace

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Přihlášení uživatele do aplikace

Přihlášení uživatele do aplikace Informační systém GRANTY modul hodnocení Vypracováno pro MHMP Přihlášení uživatele do aplikace GRANTY modul Hodnocení vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 23. 8. 2016, verze 1.03

Více

Návod: 5) Zvolte na pravé straně Šifrování dat

Návod: 5) Zvolte na pravé straně Šifrování dat Návod: 1) Vygenerujte sestavy pro odeslání z Vašeho účetního systému 2) Uložte je na disketu či do Vámi zvoleného adresáře 3) Spusťte internet a zadejte adresu http://orp.nmnm.cz 4) Objeví se Vám následující

Více

Elektronický formulář

Elektronický formulář Elektronický formulář a postup při jeho podání ÚVOD... 2 INSTALACE PROGRAMU... 2 Požadavky na vybavení... 2 Instalace programu... 2 POSTUP PŘI PRÁCI S ELEKTRONICKÝM FORMULÁŘEM ŽÁDOSTI... 3 Ukládání formuláře...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.12 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_sw Obsah Návod na instalaci SW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

SCS - Manuál. Obsah. Strana 1 (celkem 14) Verze 1.1

SCS - Manuál. Obsah. Strana 1 (celkem 14) Verze 1.1 Obsah SCS - Manuál... 1 Referenční příručka... 2 Záložka Výběr klíče... 2 Záložka Výběr zakázky... 3 Záložka Vtvoření nabídky... 4 Záložka O aplikaci SCS Klient... 5 SCS instalační příručka... 6 Systémové

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

eneschopenka Rozšiřující modul

eneschopenka Rozšiřující modul Rozšiřující modul Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 11.9.2013 Rozšiřující modul slouží pro elektronické odesílání neschopenek na ČSSZ. Lékařům usnadňuje práci a zároveň šetří čas. Vystavení eneschopenky

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Instalace certifikátu

Instalace certifikátu Instalace certifikátu 1 Úvod... 2 2 Instalace certifikátu pomocí Internet Exploreru... 3 2.1 Windows Vista... 6 3 Instalace certifikátu do FireFoxu 3.x... 8 1 1 Úvod Nainstalování certifikátu je zapotřebí

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA

Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Uživatelská příručka Zaměstnavatelský portál AXA Společnost AXA pro Vás připravila možnost využívat pro správu a zasílání příspěvků za zaměstnance na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut

8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv. Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut 8. E-mail, kalendář a kontakty kdekoliv a kdykoliv Verze dokumentu: 1.0 Autor: Marián Henč, Microsoft Časová náročnost: 25 minut Úvod Pro úspěšnou realizaci tohoto scénáře budete pracovat jako uživatel

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

WinFAS. majetek. Praktický úvod do WinFASu Majetek zpracování. verze z 18.4.2005

WinFAS. majetek. Praktický úvod do WinFASu Majetek zpracování. verze z 18.4.2005 2 majetek Praktický úvod do u Majetek zpracování verze z 18.4.2005 Zadání Zadání úkolů: (všechny tři pořízení udělejte pomocí připravených šablon =čísla majetku a dokladů se berou ze šablon) 1) Proveďte

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele

Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Ohlašování údajů pro vodní bilanci nápověda a příručka pro uživatele Toto je příručka pro uživatele aplikace Ohlašování údajů pro vodní bilanci. Obsah Obsah...1 O aplikaci...2 Úvodní stránka...3 Přihlášení...4

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Tento postup je relevantní pouze pro výrobce, kteří vlastní certifikát PostSignum s vyplněným

Více