Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) 4.4.2005"

Transkript

1 Odesílání RELDP z WinFASu (elektronické podání na PVS) !!! Než začnete s odesíláním RELDP, tento návod si vytiskněte a ALESPOŇ 3x PŘEČTĚTE!!! Nejvíce dotazů uživatelů je z důvodu nepozorného čtení návodu. Následující text popisuje odeslání Ročních evidenčních listů důchodového pojištění (REDLP) přes Portál veřejné správy (PVS) České správě soc. zabezpečení (ČSSZ). Lze jej zobecnit i na jiná podání. I. Co musí být splněno: 1) Na počítači, ze kterého se budou RELDP z WinFASu odesílat, musí být přístup k internetu. 2) Na tomto počítači musí být nainstalován podpisový klíč pověřeného pracovníka vydaný ČSSZ, nebo kvalifikovaný certifikát. Poznámka: klíč lze mít také vyexportovaný (zazálohovaný) v souboru doporučujeme. 3) Pracovník, který bude odesílat RELDP, musí být zaregistrován na Portálu veřejné správy (PVS) ke službě Důchodové pojištění tzn. má právo za organizaci odesílat RELDP elektronicky. PVS mu přidělil identifikátor a sám si zvolil heslo pro PVS. Pokud nemáte splněny body 2) a 3) kontaktujte příslušnou OSSZ. 4) Ve WinFASu v aplikaci *7046 Evidenční listy PPV (RELDP) musí být pořízené příslušné RELDP a musí být označené jako Připravené (souhlasíte s jejich obsahem). Pouze tyto připravené RELDP se budou nabízet k odeslání. 5) Před vlastním odesláním musíte ještě projít ty RELDP, ve kterých je pořízena doba vojenské služby, či peněžité podpory v mateřství, pokud jste je pořídili ve verzi WinFASu a nižší. (Raději proveďte vždy.) V aplikaci *7046 se postavte na příslušný RELDP, stiskněte tlačítko Uprav a hned uložte pomocí tlačítka OK (dojde k přepočítání kontrolních počtů). Pokud nemáte splněn bod 4), případně 5), postupujte podle návodu Pořízení Evidenčních listů (RELDP) (lze stáhnout z v oddílu Download / Dokumentace). II. Zjednodušený popis průběhu podání RELDP na PVS (podrobně v bodě III.) Elektronické odeslání (podání) RELDP České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) se provádí přes Portál veřejné správy (PVS). PVS je tedy prostředník, který RELDP dále předává ČSSZ. Podání provádí pracovník pověřený organizací k elektronickému odesílání RELDP (dále uživatel). Uživatel ve WinFASu vybere RELDP k odeslání (všechny připravené). WinFAS je vloží do zprávy. Uživatel ve WinFASu zadá identifikátor PVS a heslo PVS. Pokud není nainstalován důvěryhodný kořenový certifikát certifikačního úřadu ČSSZ, WinFAS jej nainstaluje (toto není podpisový klíč). Pokud již důvěryhodný kořenový certifikát ČSSZ je, tento bod se přeskočí. Dále uživatel vybere podpisový klíč vydaný ČSSZ (nebo certifikát) k elektronickému podepsání zprávy a tak zprávu s RELDP podepíše. WinFAS zašifruje podepsané RELDP a odešle pomocí internetu na PVS. PVS ověří, zda souhlasí identifikátor PVS a heslo PVS (zda zprávu z WinFASu posílá uživatel zaregistrovaný na PVS ke službě Důchodové pojištění) a předá RELDP uvnitř zprávy ČSSZ. ČSSZ zkontroluje elektronický podpis a správnost vyplnění jednotlivých RELDP. Vždy je celé podání přijato (všechny RELDP přijaty), nebo celé zamítnuto (žádný RELDP není přijat). WinFAS výsledek sdělí uživateli. ČSSZ pošle vlastníkovi podpisového klíče (pracovníkovi pověřeného k podání RELDP) s výsledkem kontroly. Pokud v některém RELDP byla zjištěna chyba, uživatel ve WinFASu opraví chybný RELDP a celé podání odešle znovu. WinFAS si pamatuje, které RELDP byly v odmítnutém podání odesílány a všechny tyto RELDP (nyní již opravené) vloží do odesílané zprávy (už se nemusí znovu vybírat). Pokud jsou RELDP v pořádku a ČSSZ je převzala, ČSSZ pošle ještě druhý , který má v příloze předvyplněný formulář Doplnění podání. Uživatel tuto přílohu otevře, vytiskne, doplní, orazítkuje podepíše a předá tuto listinu příslušné OSSZ. TÍM CELÉ PODÁNÍ KONČÍ. Strana 1

2 III. Podrobný popis průběhu podání RELDP na PVS (zjednodušeně v bodě II.) 1) Spusťte aplikaci *7046 Evidenční listy u PPV (RELDP). Ve stromečku najdete v Řízení lidských zdrojů / Data zaměstnanců. Nebo napište *7046 do údaje Kód a klepnete na tlačítko Spusť (tento způsob je rychlejší). 2) V aplikaci *7046 je vlevo nahoře je rozbalovátko, podle kterého se v aplikaci zobrazují vytvořené RELDP. Umožní jednoduše zobrazit, které RELDP nejsou připraveny, které jsou připravené a které již byly podány. Možnosti zobrazení: a) VŠE (nepřipravené, připravené, podané na PVS) jsou zobrazeny všechny RELDP. b) Nepřipravené jen RELDP se nebudou nabízet k podání na PVS. c) Připravené jen RELDP se budou nabízet k podání na PVS (dosud nebyly podány). d) Podané na PVS jen RELDP již podané (bez ohledu na to, jak podání skončilo). Projděte část I. Co musí být splněno body 4) a 5 na první straně tohoto návodu. 3) Klepněte na tlačítko Nové podání. Objeví se předvyplněné okno parametrů. Zkontrolujte údaje odesílající organizace. Zadejte Uživatelský popis podání (informace pro Vás, nikam neodchází, význam uvidíte na straně 8). Klepněte na tlačítko OK. Strana 2

3 4) Všechny dosud neodeslané připravené RELDP jsou vybrány budou se odesílat všechny v jednom elektronickém podání. Klepněte na tlačítko OK. 5) V tento okamžik WinFAS založí nové podání, které se snaží odeslat na PVS. Vybrané RELDP budou označeny jako Podané PVS a již se nebudou nabízet k novému podání!!! Pokud byste kdykoli od následujícího bodu 6) toto podání ukončili, nebo se podání nepovedlo, je možné toto podání kdykoli odeslat znovu. Uź ale nebudete vytvářet podání nové, ale toto již vytvořené podání, případně opravené, se budete snažit odeslat znovu (viz dále). 6) Zadejte údaje potřebné pro přihlášení k Portálu veřejné správy (PVS). Údaje identifikátor a heslo Vám byly přiděleny při registraci na PVS (viz část I. Co musí být splněno bod 3)). Při zadávání hesla počítač nahrazuje znaky hvězdičkami (ochrana před zneužitím). POZOR rozlišují se velká a malá písmena. Zkontrolujte adresu serveru https://bezpecne.podani.gov.cz/submission. Při příštím přihlašování si WinFAS již bude tyto údaje pamatovat (pouze zadáte heslo). Zkontrolujte Variabilní symbol organizace. Klepněte na tlačítko OK. Strana 3

4 7) Instalace důvěryhodného kořenového certifikátu certifikačního úřadu ČSSZ CSSZ_EMP_CA (toto není podpisový klíč). Ve většině případů je již nainstalovaný potom přejděte k bodu 8). Pokud tento důvěryhodný kořenový certifikát ČSSZ není nainstalován, WinFAS sám nabídne instalaci: Klepněte na tlačítko Ano. Otevře se Průvodce importem certifikátu. Nic nezadávejte, pouze klepejte na tlačítko Další a nakonec na tlačítko Dokončit. Po ukončení Průvodce potvrďte upozornění zabezpečení. Klepněte na tlačítko Ano a na následujícím okně na tlačítko OK. Strana 4

5 8) Digitální podpis zprávy. Vyberte systémové úložiště certifikátů. Klepnutím na modrou ikonu složky vpravo toto úložiště otevřete a z něj vyberte certifikát (Váš podpisový klíč vydaný ČSSZ). Při příštím podepisování si WinFAS bude tento certifikát pamatovat (pouze potvrdíte). Klepněte na tlačítko OK. Tím zprávu podepíšete. Pokud vybraný certifikát má zabezpečení, otevře se další okno pro potvrzení, případně pro zadání hesla. Toto se netýká se podpisového klíče vydaného ČSSZ (pokud jste u něj sami toto zabezpečení nenastavili při importu). 9) WinFAS zprávu v podání zašifruje a snaží se ji přes internet odeslat na Portál veřejné správy (PVS). V případě, že máte vytáčenou linku, měl by se otevřít dialog připojení. Pokud se tak nestane, musíte se nejdříve k internetu připojit (případně postup opakovat po připojení). Komunikace mezi WinFASem a PVS se zobrazuje v okně Průběh elektronického podání. PVS ověří, zda zprávu z WinFASu posílá uživatel zaregistrovaný na PVS ke službě Důchodové pojištění. Pokud ano, PVS přidělí podání identifikátor a předá podepsané RELDP uvnitř zprávy ČSSZ ke zpracování. Než ČSSZ RELDP zpracuje, WinFAS se v určitých časových intervalech dotazuje PVS na výsledek. V okně je zobrazen samostatným řádkem každý dotaz a jeho výsledek. Časový interval, za jak dlouho dojde k dalšímu dotazu, je zobrazován ve spodní části okna. WinFAS se dotazuje tak dlouho, dokud není podání uzavřeno (viz dále). Za normálních okolností trvá celé zpracování do jedné minuty (maximálně několik minut). Pokud z nějakého důvodu na výsledek nemůžete déle čekat (zahlcení portálu apod.), můžete dotazování ukončit tlačítkem Stop ve spodní části okna a okno zavřít. PVS zatím stále podání vyřizuje, zastaví se pouze dotazování WinFASu. Dotazování potom můžete obnovit později, např. následující den (viz dále). Strana 5

6 Konečným výsledkem dotazování je informace, že podání bylo uzavřeno. Podání je buď přijato, nebo odmítnuto (v podání je chyba). Pod čarou se objeví výsledný stav podání, případně popis chyby. Výsledný stav podání musí být: uzavřené, přijaté bez chyb!!! Okno zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít. 10) Mailem přijdou zprávy o výsledku podání. PVS informuje o úspěšnosti předání RELDP ČSSZ. ČSSZ informuje o zpracování RELDP přijetí, případně popis chyb v jednotlivých RELDP. ČSSZ pokud RELDP převzala, pošle ještě druhý mail (Výzva k doplnění podání), který má v příloze předvyplněný formulář Doplnění podání (viz následující bod). 11) Otevřete mail od ČSSZ Výzva k doplnění podání, přílohu otevřete, vytiskněte, doplňte, orazítkujte podepište a předejte tuto listinu příslušné OSSZ. TÍMTO CELÉ PODÁNÍ KONČÍ. 12) Pokud bylo podání zamítnuto kvůli chybnému přihlášení na PVS (chybný identifikátor PVS, chybné heslo PVS), opakujte podání se správnými přihlašovacími údaji (opakované podání viz dále). V případě opakovaného neúspěchu kontaktujte OSSZ kvůli prověření správného zaregistrování na PVS a správnosti přihlašovacích údajů. Stejně tak postupujte v případě chybného elektronického podpisu chybný podpisový klíč ČSSZ. 13) Pokud bylo podání zamítnuto kvůli chybě v některém RELDP, tuto chybu opravte v aplikaci *7046 Evidenční listy u PPV. Postupujte podle návodu Pořízení Evidenčních listů (RELDP) (lze stáhnout z v oddílu Download / Dokumentace). Potom podání opakujte (viz dále). Strana 6

7 IV. Zjišťování stavu podání, opakování podání. V části III. Podrobný popis průběhu podání RELDP na PVS v bodě 5) WinFAS vytvořil nové podání a vybrané RELDP označil jako Podané PVS. Vytvořené podání projde jednotlivými stavy a bude uzavřeno (OK, případně chybou). Pokud by bylo dotazování zastaveno (stiskli jste Stop, byl odpojen internet, ), zůstane podání v některém z uvedených stavů. Pokud obnovíte zpracování, podání bude pokračovat, kde skončilo. Vytvořené podání se může nacházet v následujících stavech: Neposlané podání bylo pouze vytvořeno, ale nepředáno na PVS. Např. když se vůbec nepodařilo na PVS přihlásit (chybný identifikátor uživatele, chybné heslo, ). podání bude posláno znovu na PVS Poslané podání bylo předáno na PVS a čeká na zpracování (PVS předal ČSSZ). dotazování, zda podání bylo zpracováno Zpracované ČSSZ zpracovala RELDP v podání (buď přijala, nebo odmítla). uzavření podání Uzavřené zpracování podání bylo ukončeno (buď Uzavřené OK, nebo Uzavřené chyba). PVS podání vyřadil ze zpracování, dále už se nepokračuje. Toto je konečný stav, ve kterém by každé podání mělo skončit (když chyba, tak samozřejmě opravíte a celý cyklus opakujete). Pokud tedy podání není uzavřeno, je nutné jej dále zpracovávat (chybné odeslat znovu): 1) Spusťte aplikaci *7046 Evidenční listy u PPV (RELDP) 2) Pokud byla chyba v některém z podaných RELDP, nejdříve chybné RELDP opravte. 3) Vpravo je tlačítko Stav podání, které zobrazí, ve kterém z výše uvedených stavů se podání nachází. Pokud klepnete na rozbalovátko (šipečka) u tohoto tlačítka, objeví se nabídka: Toto podání zobrazí stav toho podání, ve kterém byl podán RELDP na kterém stojíte (omodřen). Pokud tento RELDP ještě nebyl podaný na PVS, tato volba není povolena (je šedá). Pokud klepnete místo rozbalovátka přímo na tlačítko Stav podání, spustí se volba Toto podání. Všechna podání zobrazí stav všech dosud vytvořených podání z této aplikace (RELDP posílané na ČSSZ nezobrazují se případné jiné podání na jiné úřady). Klepněte na tlačítko Stav podání (nebo na rozbalovátko a klepněte na Toto podání). Strana 7

8 Otevře se okno, ve kterém bude zobrazen stav tohoto jediného podání (jeden řádek). (Poznámka: Na obrázku níže je pro lepší představu zobrazeno toto okno po klepnutí na Všechna podání. Je to ukázka, kde od do bylo vytvořeno 10 různých podání, z toho 6 skončilo OK, 1 skončilo chybou a 3 nebyly vůbec poslané.) Jednotlivá podání jsou obarvená podle stavu (podání na kterém stojíte je vždy omodřeno). Žlutá podání dosud není uzavřené (je nutné pokračovat). Červená podání je uzavřené chyba (je nutné odeslat znovu). Bílá podání je uzavřené OK. Takto by mělo každé podání skončit. Tlačítka na vpravo jsou povolena, nebo zakázána, podle stavu podání, na kterém stojíte (omodřeno). Po klepnutí na dané tlačítko se provádí: Pokračuj Pokud podání není uzavřené, pokračuje ve zpracování od místa, kde zpracování skončilo. Result Zobrazí podrobný stav podání, včetně případné chybové zprávy. Je to informace pro Vás, s podáním nic nedělá. Odešli znovu Pokud je podání uzavřené s chybou, celé podání opakuje znovu. Pamatuje si, které RELDP byly v podání zahrnuty a znovu je do tohoto podání vloží. Vkládá RELDP, které jsou v tento okamžik uložené v aplikaci *7046. Pokud jste tam RELDP opravili, vloží tyto opravené. 3) Pokud podání není ukončeno (neposlané, poslané, zpracované), klepněte na tlačítko Pokračuj. Pokud je uzavřeno chybou, klepněte na tlačítko Odešli znovu. Podle stavu, ve kterém se podání nachází, bude pokračovat podle popisu v části III. Podrobný popis průběhu podání RELDP na PVS (viz výše činnosti opakujte, dokud není podání uzavřené OK). V. Zobrazení podrobného průběhu všech podání na PVS (není nutné) Toto není nutné provádět! Je to jen informace pro řešení případných problémů. Podrobný průběh všech dosavadních podání odeslaných z WinFASu na PVS je zobrazen v aplikaci *9821 Elektronická podání (PVS). Tu najdete ve stromečku Systémové aplikace / Elektronická podání, nebo napište *9821 do údaje Kód a klepnete na tlačítko Spusť (tento způsob je rychlejší). Zde je možné vytvořená podání přehledně zobrazit: všechna podání, jen neuzavřená, jen uzavřená OK, nebo jen uzavřená chyba. U každého podání je zobrazen průběh komunikace mezi WinFASem a PVS (každý dotaz WinFASu a odpověď PVS a případná chybová zpráva). Jsou zde také tlačítka Pokračuj a Result. Jejich funkčnost je popsána výše. Strana 8

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro ZŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) CSÚIS - Otázky a odpovědi Verze dokumentu: 1.3 (z 11.2.2011) Strana: 1/37 Obsah A. Registrace ZO/NZO... 3 B. Vytváření výkazů... 12 C. Elektronický

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT

PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT příručka 14 PŘENOS DAT ŠKOLNÍ MATRIKY DO SBĚROVÉHO SERVERU MŠMT systémová příručka pro el. sběr dat matriky žáků Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Plánování událostí pomocí kalendářů Delegování přístupu do kalendáře pro jiného uživatele Firemní kontakty Využití

Více

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práva vyhrazena. Obsah Část

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více