OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace"

Transkript

1 T r o u b a C S M G

2 P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d u k t e m, k t e r ý b y l k v ya rl io tb ne n í s a v y u ž m o d e r n í t e c h n o l o g i e, d o s á h n e t e t U c h n e j l e p š í c h v ý s l e d k ^ P r o t o s i p r e d p2 ot uu žt ie t íc m e l pý r on dá uv ko td u k p o u ž i t í a j a k é k o líi c í d odpol kjuumje n t y a u c h o v e j t e j e p r o b u d o u c í p o u ž i t í P o k u d p r o d u k t p r e d á r o v n U ž j í p r e d e j t e n á v o d k p o u ž i t í D o d r ž t e v e š k e r á v a r o v á n í a i n f o r m a c e o b s a ž e n é v n á v o N e z a p o m e j t e, ž e t e n t o n á v o d s e m ^ ž e v z t a h o v a t i k n eul k^om l i kr a o zjd ií nlýy m mmeoz di m o d e l y j s o u v n á v o v ý s l o v n U u v e d e n y S i g n i f i c a t i o n d e s s y m b o l e s T o u t a u l o n g d e c e m a n u e l, l e s s y m b o l e s s u i v a n t s s o n t u t i l i s é s : D ^ l e ž i t é i n f o r m a c e o u ž i t e 2 n ý c h t i p e c h k p o u ž i t í V a r o v á n í n a n e b e z p e 2 n é s i t u a c e v ^ 2 i ž i v o t u a m a j e t k u V a r o v á n í n a z á s a h e l e k t r i c k ý m p r o u d e m A v e r t i s s e m e n t d e r i s q u e d ' i n c e n d i e A v e r t i s s e m e n t d e s u r f a c e s c h a u d e s

3 O B S A H 1 D ^ l e ž i t é p o k y n y a u p o z o r n U n í t ý k a5 j íp co í u ž í v á n í v a r n é d e s k y 1 7 s e b e z p e 2 n o s t i a ž i v o t n í h o p r o s t Orbee dc ín é i n f o r m a c e o v a r e n í P o u ž í v á n í v a r n ý c h d e s e k 1 8 O b e c n á b e z p e 2 n o s t 4 O v l á d a c í p a n e l 1 8 E l e k t r i c k á b e z p e 2 n o s t 4 B e zp e 2 n o s t p r o d u k t u 5 6 O b s l u h a t r o u b y 2 3 U r 2 e n é p o u ž i t í 7 O b e c n é i n f o r m a c e p r o p e 2 e n í, r o ž n U n í 2 3 a g r i l o v M i s e s e n g a r d e p o u r l e s e n f a n t s 7 P o u ž í v á n í e l e k t r i c k é t r o u b y 2 3 L i k v i d a c e s t a r éoh bo k u v ý r 8 P r o v o z n í r e ž i m y 2 4 L i k v i d a c e o b a l o v ý c h m a t e r i á l ^ 8 P o u ž í v á n í h o d i n t r o u b y 2 5 P o u ž i t í z á m k u O b e c n é i n f o r m a c e 9 P o u ž í v á n í h o d i n j a k o b u d í k u 2 6 T a b u l k a 2 a s ^ v a r e n í 2 7 P r e h l e d 9 O v l á d á n í g r i l u 2 8 O b s a h b a l e n í 1 0 T a b u l k a 2 a s ^ p e 2 e n í p r o g r i l o v á n í 2 8 T e c h n i c k é p a r a m e t r y Ú d r ž b a a p é 2 e M o n t á ž 1 2 O b e c n é i n f o r m a c e 2 9 P r e d m o n t á ž í 1 2 Č i š t U n í v a r n é d e s k y 2 9 I n s t a l a c e a p r i p o j e n í 1 3 Č i š t U n í o v l á d a c í h o p a n e l u 2 9 L i k v i d a c e s t a r é h o v ý r o b k u 1 4 Č i š t U n í t r o u b y 2 9 O d s t r a n U n í d v í r k a t r o u b y P r í p r a v a 1 5 O d s t r a n U n í v n i t r n í h o s k l a d v í r e k 3 0 T i p y p r o ú s p o r u e n e r g i e 1 5 V ý m U n a v n i t r n í ž á r o v k y 3 1 Ú v o d n í p o u ž i t í 1 5 Ú v o d n í n a s t a v e n í 2 a s u O d s t r a j o v á n í p o t í ž í 3 2 P r v n í 2 i š t U n í p r o d u k t u 1 6 V ý c h o z í o h r e v /C Z

4 1 D ^ l e ž i t é p o k y n y a u p o z o r n U n í t ý k a j í c í s e b e z p e 2 n o s t i a ž i v o t n í h o p r o s t r e d í T e n t o o d d í l o b s a h u j e b e z p e 2 n o s t n Ní e p o u ž í v e j t e v ý r o b e k, p o k u d p o k y n y, k t e r é v á m p o m o h o u p r e d e j ví at d n ý n e b o v y k a z u j e v i d i t e l n r i z i k u z r a n U n í a p o š k o z e n í š k o d y N e d o d r ž e n í t U c h t o p zo rk uy šn í ^ p l a t n o s t z á r u k y O b e c n á b e z p e 2 n o s t P o k a ž d é m p o u ž i t í z k o n t r o l u j z d a j s o u v š e c h n a f u n k 2 n í t l a v y p n u t á T o t o z a r í z e n í m ^ ž e b ý t p o u žeílve áknto r i c k á b e z p e 2 n o s t d U t m i s t a r š í m i 8 l e t a o s o b a m i D o sj e d e-l i k s e l h á n í p r o d u k t u, n s n í ž e n ý m i f y z i c k ý m i, s m y s l o v ý mb i ý t p o u žá ín v a ž d o o k a m ž i k u n e b o d u š e v n í m i s c h o p n o s t m i o p r a v y z á s t u p c e m m n e b o s n e d o s t a t k e m z k u š e n o s t í, a u t o r i z o v a n é h o s e r v i s u H r o z p o k u d j e n a n U d o h l í ž e n o n e b o r i z i k o z á s a h u e l e k t r i c k ý m b y l y p o u 2 e n y o p o u ží iz te í n í z a r p r o u d e m! b e z p e 2 n ý m z p ^ s o b e m a r o z u m í P r o d u k t z a p o j t e p o u z e d o z a h r n u t ý m r i z i k ^ m u z e m n U n é z á s u v k y s d a n ý m D U t i s i n e s m í s e z a r í z e n í m h r án t a p U t í m a o c h r a n o u u v e d e n o u Č i š t U n í a ú d r ž b a u ž i v a t e l e m n e" st me í c h n i c k é ú d a j Ue z" e m n U n í b ý t p r o v á d U n a d U t m i b e z d o z o r u m u s í z a j i s t i t k v a l i f i k o v a n ý P r o d u k t n i k d y n e p o k l á d e j t e n a e l e k t r i k á r, p o k u d p o u ž í v á t e p o d l a h u z a k r y t o u k o b e r c e m N e d o s t a t e k v z d u c h u p o d p r o d u k t e m z p ^ s o b í p trí e h r á v ý r o b e k s t r a n s f o r m á t o r e m n e b e z n U j N a š e s p o l e 2 n o s t n e n ž á d n o u z o d p o v U d n o s t z a e l e k t r i c k ý c h s o u 2 á s t í T o z p ^ sp or bo í b l é m y v y p l ý v a j í c í z p r o b l é m y s v a š í m p r o d u k t e m n e u z e m n U n í p r o d u k t u v s o u l a d I n s t a l a c i a o p r a v y m u s e j í v ž d y m í s t n í m i s m U r n i c e m i p r o v á d U t p r a c o v n í c i P r o d u k t n i k d y n e m y j tí e m n a l i t a u t o r i z o v a n é h o s e r v i s u V ý r o b cv e o d y n a n U j! H r o z í r i z i k o z á n e o d p o v í d á z a š k o d y v z n i k l é p re i l e k t r i c k ý m p r o u d e m! p r o c e s e c h p r o v á d U n ý c h P r o d u k t m u s í b ý t b U h e m i n s t a n e o p r á v n U n ý m i o s o b a m i, m ^ ž e d o j í t i k p r o p a d n uy t í P zráerd u k ú d r ž b y, 2 i š t U n í n e b o o p r a v o d p o j e n i n s t a l a c í s i p e 2 l i v U p r e 2 t U t e P o k u d j e n a p á j e c í k a b e l p o š k p o k y n y m u s í j e j v y m U n i t v ý r o b c e, j e 4 /C Z

5 s e r v i s n í z á s t u p c e n e b o o b d o b n U D U t i d o 8 l e t v U k u u d r ž u j t e k v a l i f i k o v a n á o s o b a, a b y s e d o s a h n e b o p o d s t á l ý m d o h l e d p r e d eš l o r i z i k u N i k dy n e p o u ž í v e j t e v ý r o b e k, S p o t r e b i 2 m u s í b ý t n a i n s t a l o v áp n o k u d v á š ú s u d e k n e b o t a k, a b y b y l z e s í t U z c e l a o d pk o jo er n d i n a c i o v l i v j u j e p o u ž i t í O d d U l e n í m u s í b ý t z a j i š t U n o b u a S l k o h o l u a / n e b o l é k ^ z á s t r 2 k o u n e b o s p í n a 2 e m S o y e z p r u d e n t l o r s d e l ' u t i l v e s t a v U n ý m d o f i x n í e l e k t r i c k é d ' a l c o o l d a n s v o s p l a t s A l k i n s t a l a c e, v s o u l a d u s e s t a v e bs ne í mp i r i v y s o k ý c h t e p l o t á c h v y s m U r n i c e m i a m ^ ž e z p ^ s o b i t p o ž á r, j e l i k L a s u r f a c e a r r i è r e d u f o u r d e v iz en ní t í, k d y ž s e n e d od so t a c h a u d e l o r s d e l ' u t i l i s a t i o n k o n t a k t u s h o r k o u p l o c h o u Z k o n t r o l u j t e, z d a n e n í e l e k t r in ce ks é t a v t e ž á d n é h o r l a v é m a t e r n a p o j e n í v k o n t a k t u s e z a d n í v e d l e v ý r o b k u, j e l i k o ž j e h o s t U n o u ; j i n a k m ^ ž e d o j í t k s e p r i p o u ž í v á n í z a h r e j í p o š k o z e n í s p o j ^ B U h e m p o u ž i t í s e s p o t r e b i 2 N e z a c h y c u j t e n a p á j e c í k a b e l m ez za i h r e j e D á v e j t e p o z o r, a b y s d v í r k y t r o u b y a r á m a n e v e S t e n je ed j o t k l i t o p n ý c h p r v k ^ p o h o r k ý c h p l o c h á c h J i n a k m ^ žv e š e c h n y v U t r a c í o t v o r y m u s e j d o j í t k r o z t a v e n í aibz eol u a ca e k z ^ s t a t b e z p žreek k á n á s l e d k e m z k r a t u d o j d e k p o ž á rn u e o h r í v e j t e u z a v r e n é p l e c h o v V š e c h n y 2 i n n o s t i s e l e k t r i c k ý m s k l e n i c e v t r o u b U T l a k, k t e z a r í z e n í m a s y s t é m y m o h o u n a h r o m a d í v e s k l e n i c i / p l e c h o p r o v á d U t j e n a u t o r i z o v a n é o s o bm y ^ ž e v é s t k j e j í m u p r a s k n u t í V p r í p a d U j a k ý c h k o l i p o š k o z e n í N e u m i s w u j t e p e 2 i c í p l e c h y, v y p n U t e p r í s t r o j a o d p o j t e j e j n á od d o b y 2 i a l o b a l p r í m o n a d n n a p á j e n í Z a t í m t o ú 2 e l e m v y p n U t e d o m o v n í p o j i s t k u t r o u b y N a h r o m a d U n é h o r k o m ^ p o š k o d i t d n o t r o u b y Z k o n t r o l u j t e, z d a j e h o d n o t a N e p o u ž í v e jdtr es n é a b r a z i v n í p o j i s t k y k o m p a t i b i l n í s v ý r o b k2 ei m s t i c í p r o s t r e d k y n e b o o s t r B e z p e 2 n o s t p r o d u k t u k o v o v é s t U r k y n a 2 i š t U n í s k l S p o t r e b i 2 a d o s t u p n é 2 á s t i s e d p v rí i r e k t r o u b y, p r o t o ž e m o h o u p o u ž í v á n í z a h r í v a j í D á v e j t e p o zš ok r, á b a t p o v r c h, c o ž m ^ ž e v a b y s t e s e n e d o t k l i t o p n ý c h p r vk k p^ o n i 2 e n í s k l a 5 /C Z

6 N a 2 i š t U n í s p o t r e b i 2 e n e p o u ž í vv ea jr te e n í b e z d o z o r u, p r i k t e r é p a r n í 2 i s t i 2 e, m o h l o b y d o j í t p k o u ž í vt áe t u k n e b o o l e j m ^ ž e b z á s a h u e l e k t r i c k ý m p r o u d e m n e b e z p e 2 n é a m ^ ž e z p ^ s o b i t S p r á v né u m í s t U n í d r á t U n é p o l i c e p oa ž á r N I K D Y s e n e p o k o u š e j t e p l e c h u n a d r á t U n é p r i h r á d k y u h a s i t o h e j v o d o u, a l e v y p n U J e n u t n é s p r á v n U u m í s t i t p o l i cs i p o t r e b i 2 a p o t é p l a m e n z a k r a / n e b o p l e c h n a p r i h r á d k u p o k l i 2 k o u n e b o h a s i c í r o u š k o N a s u j t e p o l i c i n e b o p l e c h m e z i N e 2 b e z p e 2 í p o ž á r u : N a p o v r c h u k o l e j n i c e a z a j i s t U t e, a b y b y lu a r 2 v e n é m k v a r e n í n e s k l a d u j t e r o v n o v á z e, n e ž n a n i u m í s t í t e ž á d n é p r e d m U t y p o k r m y ( v i z n á s l e d u j í c í o b r á z ej k e-l ) ip o v r c h n a l o m e n ý, v y p n U t e s p o t r e b i 2, a b y s t e t a k p r e d e š m o ž n o s t i ú r a z u e l e k t r i c k ý m p r o u d e m P o p o u ž i t í v y p n U t e v a r n o u p l o t ý n k u p o m o c í d a n é h o o v l á d K o v o v é p r e d m U t y, n a p r n o ž e, v i d l i 2 k y, l ž í c e a p o k l i 2 k y n p o k l á d a t n a h o r k ý p o v r c h n e b b y s e m ol hy r o z e h r á t N e p o u ž í v e j t e v ý r o b e k b e z S p o t r e b i 2 b y s e n e m U l s p í n a t p r e d n í c h s k l e n U n ý c h d v e r í n e b o p o s m o c í e x t e r n í h o 2 a s o v a 2 e n e p r a s k l ý m i d v e r m i s a m o s t a t n é h o d á l k o v é h o o v l á d M a d l o t r o u b y n e n í s u š á k p r o T l a k p á r y v z n i k l é z d ^ v o d u u t U r k y N e v U š t e n a n U j u t U r k y, v l h k o s t i n a p o v r c h u t r o u b y n r u k a v i c e n e b o p o d o b n é t e x t i l n í v e s p o d n í 2 á s t i k o n v i c e m ^ ž e v ý r o b k y, k d y ž j e v p r o v o z u g r iz l p ^ s o b i t n a d s k a k o v á n í k o n v i c o t e v r e n ý md i v í r k y P r o t o j e n u t n o z a j i s t i t, a b y V ž d y p o u ž í v e j t e t e p l u v z d o r n é p o v r c h t r o u b y a d n o h r n c ^ v ž r u k a v i c e p r i v k l á d á n í a v y j í m ás nu í c h é n á d o b z h o r k é t r o u b y V a r n é p l o t ý n k y j s o u v y b a v e n é N e ž z a 2 n e t e ž á r o v k u v y m U j o v a t, t e c h n o l o g i í " i n d u k c e " I n d u k u j i s t U t e s e, z d a j e s p o t r e b i 2 v a r n ou d e s k u, k t e r á š e t r í 2 a s v y p n u t ý, a b y s t e t a k p r e d e š l i p e n í z e, j e n u t n o p o u ž í v a t s m o ž n o s t i ú r a z u e l e k t r i c k ý m n á d o b a m i v h o d n ý m i p r o i n d u k 2 p r o u d e m v a r e n í ; j i n a k n e b u d o u p l o t n y 6 /C Z

7 f u n g o v a t O Vb eic z n é i n f o r m a c e o v a r e n í, s t r a n a1 7, v ý b U r h r n c ^ r u 2 n í k ^ a u t U r e k a t d n a r u k p r o v y t á p U n í J e l i k o ž i n d u k 2 n í d e s k y v y t v á r ev jý í r o b c e n e z o d p o v í d á z a ž á d n é m a g n e t i c k é p, o lmeo h o u m í t š k o d y z p ^ s o b e n é n e s p r á v n ý m š k o d l i v ý v l i v n a o s o b y p o u ž í v ap jo íu cž í i t í m n e b o m a n i p u l a c í z a r í z e n í, j a k o j e i n z u l í n o v á pt ur mo pu a b u l z e p o u ž í t k r o z m r a z e n e b o k a r d i o s t i m u l á t o r p e 2 e n í, ž rn ou n í a g r i l o v á n í P o u ž í v e j t e p o u z e š r o u b y n a v r ž ep no é k r m ^ v ý r o b c e m k u c h y j s k é h o M i s e s e n g a r d e p o u r l e s e n f a n t s s p o t r e b i 2 e n e b o u v e d e n é P r í s t u p n é 2 á s t i s e m o h o u b U h v ý r o b c e m s p o t r e b i 2 e v n á v o d u k p o u ž í v á n í r o z e h r á t M a l é d U t p o u ž i t í j a k o v h o d n é n e b o š r o u bu y d, r ž u j t e m i m o d o s a h k t e r é ju s oz a p o j e n é d o s p o t r e b i 2 e O b a l o v é m a t e r i á l y j s o u p r o d P o u ž i t í n e v h o d n ý c h š r o u b ^ m ^ ž e n e b e z p e 2 n é U d r ž u j t e d U t i m i z p ^ s o b i t n e h o d y d o s a h o b a l o v ý c h m a t e r i á l ^ P r o s p o l e h l i v o s t o h n U : V e u i l l e z j e t e r liets u rfeos u r n U j i s t U t e s e, z d a z á s t r u 2 k a z a pd a' de lm a b a l l a g e e n r e s p e c t a n t l e d o z á s u v k y a n e z p ^ s o b í v z n i k n o r m e s r e l a t i v e s è j i s k r y l ' e n v i r o n n e m e n t N e p o u ž í v e j t e p o š k o z e n ý n e b o E l e k t r i c k é v ý r o b k y j s o u n a l o m e n ý p r o d l u ž o v a c í k a b e l a n i e b e z p e 2 n é p r o d U t i U d r ž u j t j i n ý n e ž o r i g i n á l n í k a b e l m i m o t e n t o v ý r o b e k, p o k u d j e U j i s t U t e s e, z d a j e p r i z a p o j ep nr í o v o z u, n e d o v o l t e j i m h r á t n e n í n a z á s t r 2 c e ž á d n á v l h k o s t v ý r o b k e m a n i k a p a l i n a N a d s p o t r e b i 2 n e s t a v t e ž á d n é U r 2 e n é p o u ž i t í p r e d m U t y, n a n U d ž U tb i y m o h l y T e n t o v ý r o b e k j e u r 2 e n p r o d o s á h n o u t d o m á c í p o u ž i t í K o m e r 2 n í p o u ž ik td í y ž j s o u o t e v r e n á d v í r k a t r n e n í p r í p u s t n é n e v k l á d e j t e n a n U ž á d n ý t U ž k T o t o z a r í z e n í j e u r 2 e n o j e n p rp o r e d m U t a n e d o v o l t e d U t e m, a v a r e n í N e s m í s e p o u ž í v a t n a jn ia n é n U s e d a l y M ^ ž e s e p r e v r á ú 2 e l y, n a p r í k l at d á p k U nví y n e b o b y s e p o š k o d i l y z á v U s y m í s t n o s t í T e n t o v ý r o b e k n e p o u ž í v e j t e k o h r í v á n í t a l í r ^ p o d g r i l e m, s u š e n í 7 /C Z

8 L i k v i d a c e s t a r é h o v ý r o b k u D o d r ž o v á n í s m U r n i c e W E E E a o l i k v i d a c i o d p a d ^ : T e n t o p r o d u k t s p l j u j e s m U r n i c i E U W E E E ( / 1 9 / E U ) T e n t o v ý r o b e k n e s e s y m b o l p r o t r í d U n í, p l a t n ý p r o e l e k t r i c k ý a e l e k t r o n i c k ý o d p a d ( W E E E ) T e n t o p r o d u k t b y l v y r o b e n z v y s o c e k v a l i t n í c h s o u 2 á s t í a m a t e r i á l ^, k t e r é l z e z n o v u p o u ž í t a k t e r é j s o u v h o d n é p r o r e c y k l a c i P r o d u k t n a k o n c i ž i v o t n o s t i n e v y h a z u j t e d o b U ž n é h o d o m á c í h o o d p a d u O d v e z t e h o d o s b U r n é h o m í s t a p r o r e c y k l a c i e l e k t r i c k ý c h a e l e k t r o n i c k ý c h z a r í z e n í I n f o r m a c e o t U c h t o s b U r n ý c h m í s t e c h z í s k á t e n a m í s t n í c h ú r a d e c h D o d r ž o v á n í s m U r n i c e R o H S : P r o d u k t, k t e r ý j s t e z a k o u p i l i s p l j u j e s m U r n i c i h E U R o H S ( / 6 5 / E U ) N e o b s a h u j e ž á d n é š k o d l i v é a n i z a k á z a n é m a t e r i á l y, k t e r é j s o u s m U r n i c í z a k á z a n é L i k v i d a c e o b a l o v ý c h m a t e r i á l ^ O b a l o v é m a t e r i á l y j s o u n e b e z p e 2 n é p r o d U t i O b a l o v é m a t e r i á l y u s c h o v e j t e n a b e z p e 2 n é m m í s t U m i m o d o s a h d U t í O b a l o v é m a t e r i á l y v ý r o b k u j s o u v y r o b e n y z r e c y k l o v a t e l n ý c h m a t e r i á l ^ Z l i k v i d u j t e j e s p r á v n U a t r i S t e j e v s o u l a d u s p o k y n y p r o l i k v i d a nc éi h ro e c y k l o v a o d p a d u N e l i k v i d u j t e j e s b U ž n ý m d o m á c í m o d p a d e m 8 /C Z

9 2 O b e c n é i n f o r m a c e P r e h l e d 1 P r e d n í d v e r e 2 M a d l o 3 D o l n í z á s u v k a 4 P l e c h 5 D r á t U n á p o l i c e 6 O v l á d a c í p a n e l 7 P l o t n a 8 P o h o n v e n t i l á t o r u ( z a o c e l o v ý m p l á t e m ) 9 S v U t l o 1 0 P r v e k v y h r í v á n í g r i l u 1 1 P o l o h y p o l i c 1 V ý s t r a ž n á k o n t r o l k a 2 F u n k 2 n í s p í n a 2 3 D i g i t á l n í 2 a s o v a 2 4 S p í n a 2 t e r m o s t a t u 9 /C Z

10 O b s a h b a l e n í D o d á v a n é p r í s l u š e n s t v í s e m ^ ž e l i š i t p o d l e m o d e l u v ý r o b k u V š e c h n a p r í s l u š e n s t v í p o p i s o v a n á v n á v o d u k p o u ž i t í n e m u s e j í b ý t s o u 2 á s t í v a š e h o v ý r o b k u 1 M a n u e l d < u t i l i s a t i o n 2 P l e c h d o t r o u b y P o u ž í v á s e n a c u k r o v i n y, m r a ž e n é p o t r a v i n y a v e l k é r o ž n U n é k u s y 5 S p r á v n é u m í s t U n í d r á t U n é p o l i c e a p l e c h t e l e s k o p i c k é p r i h r á d k y T e l e s k o p i c k é p r i h r á d k y u m o ž j u j í s n a d n o v k a v y j í m a t p l e c h y a d r á t U n o u p o l i c i P r i p o u ž í v á n í p l e c h u a d r á t U n é p o l i c e s t e l e s k o p i c k ý m i p r i h r á d k a m i, z k o n t r o l u j t e, j s o u k o l í k y v z a d n í 2 á s t i s t o j a n ^ n a t e l e p r i h r á d k y u o k r a j ^ d r á t U n é p o l i c e a p l e c h 3 H l u b o k ý p l e c h S l o u ž í n a c u k r o v i n y, v e l k é r o ž n U n é k u s y, p o k r m y s v y s o k ý m o b s a h e m t e k u t i n a n a s b U r t u k u p r i g r i l o v á n í 4 D r á t U n á p o l i c e S l o u ž í k Ur no í ž n a p o k l á d á n í p e 2 e n ý c h, r o ž n U n ý c h n e b o v h r n c i p e 2 e n ý c h p o k r m ^ n a p o ž a d o v a n é ú r o v n i 1 0 /C Z

11 T e c h n i c k é p a r a m e t r y O B E C N Ě V n U j š í r o z m U r y ( v ý š k a / š í r k a / h l o u b k a ) m m / m m / m m N a p U t í / f r e k v e n c e V ~ 5 0H z C e l k o v á s p o t r e b a e n e r g i e 9 6 k W P o j i s t k a m i n 1 6A x 3 T y p k a b e l u / p r ^ r e z H 0 5 V V -F G 3 x 4m m 2 D é l k a k a b e l u m a x 2 m D E S K A H o r á k y V z a d u v l e v o I n d u k 2 n í v a r n á d e s k a R o z m U r y m m V ý k o n / W V p r e d u v l e v o I n d u k 2 n í v a r n á d e s k a R o z m U r y m m V ý k o n W V p r e d u v p r a v o I n d u k 2 n í v a r n á d e s k a R o z m U r y m m V ý k o n W V z a d u v p r a v o I n d u k 2 n í v a r n á d e s k a R o z m U r y m m V ý k o n / W T R O U B A / G R I L H l a v n í t r o u b a M u l t i f u n k 2 n í t r o u b a V n i t r n í s v U t l o W S p o t r e b a e n e r g i e g r i l u 2 2 k W # Z á k l a d y : I n f o r m a c e n a e n e r g e t i c k é m š t í t k u e l e k t r i c k ý c h t r u b j s o u u v e d e n y v -1 s o u l a d u s / I E C T y t o h o d n o t y j s o u z j i š w o v á n y z a s t a n d a r d n í h-d o o zl an tí ím ž eo nh í r e s v e hm o rn ne íb mo h o r k o v z d u š n é m p r o v o z u ( p o k u d e x i s t u j e ) T r í d a e n e r gkeé t iú c2 i n n o s t i j e s t a n o v e n a v s o u l a d u s n á s l e d u j í c í m i p r i o r i t a m i p o d l e t o h o e x i s t u j í p r í s l u š n é f u n k c e -Vna erbeo n í n e s -v e1ke on t i l á t o r e- m T, u r2 b o p o m a l é p e 2 e - n Tí u, r b3 o p e 2 e n í -, 4 H o r n í / d o l n í o h r e v s v e n t i- lh áo tr on rí e m a, d5o l n í o h r e v T e c h n i c k é p a r a m e t r y s e m o h o u m U n i t b e z p r e d c h o z í h o u p o z o r n U n í z a ú 2 e l e m z v y š o v á n í k v a l i t y v ý r o b k u O b r á z k y v t o m t o n á v o d u j s o u s c h e m a t i c k é a n e m u s e j í s e s h o d o v a t s v a š í m v ý r o b k e m H o d n o t y n a š t í t c í c h v ý r o b k u n e b o v d o p r o v d o k u m e n t a c i j s o u z jn iy š wv o vl áa b o r a t o r n í c h p o d m í n k á c h p o d l e p r í s l u š n ý c h n o r e m P o d l e p r o v o z n í c h a o k o l n í c h p o d m í n e k v ý r o b k u s e t y t o h o d n o t y m o h o u m U n i t 1 1 /C Z

12 3 M o n t á ž V ý r o b e k m u s í n a i n s t a l o v a t k v a l i f i k o v a n á o s o b a sv p o t r e b i 2 e m a j a k o u k o lu i, sp t r Uí n2 k o u n e b o s o u l a d u s p l a t n ý m i p r e d p i s y J i n a k n e n í m o ž n é vu yz sn oa kt o u s k r í n í z á r u k u V ý r o b c e n e o d p o v í d á z a š k o d y v z n i k l é p r Li z e j e j p o u ž í v a t i j a k o s a m o s t a t n U s t o j í c p r o c e s e c h p r o v á d U n ý c h n e o p r á v n U n ý m i o s o b a m i, s p o t r e b i 2 N a d p o v r c h e m d e s k y j e n u t n o p o m ^ ž e d o j í t i k p r o p a d n u t í z á r u k y m i n i m á l n í v z d á l e n o s t í m m Z a p r í p r a v u m í s t a a e l e k t r i c k é i n s t a l a c e ( * ) P o k u d n a d s p o r á k e m i n s t a l u j e t e d i g e s t v ý r o b k u o d p o v í d á z á k a z n í k u p r a v t e v ý š k u i n s t a l a c e p o d l e p o k y n ^ v ý r o d i g e s t o rme i n ( m m ) S p o t r e b i 2 o d p o v í d á z a r í z e n í m t r í d y 1, t j N E B E Z P E Č Í : u m í s t i t z a djn eí d na o us t r a n o u k e s t U n U k u c h y n U, V ý r o b e k m u s í b ý t i n s t asloou vláan d u v s e k u c h y j s k é m u n á b y t k u n e b o z a r í z e n í l i b o v o l v š e m i m í s t n í m i a / n e b o e l e k t r i c k ý m i v e l i k o s t i K u c h y j s k ý n á b y t e k n e b o v y b a v e n v y h l á š k a m i d r u h é s t r a n U s m í b ý t p o u z e s t e j n é v e l i k o s t N E B E Z P E Č Í : m e n š í P r e d i n s t a l a c í z k o n t r o l u j t e p r í p a d n é v a d y nj a a k ý k o l i k u c h y j s k ý n á b y t e k v e d l e s p o t r e b i v ý r o b k u P o k u d n U j a k é o b j e v í t e, n e i n s t a l u j tm e u s í b ý t t e p l u v z d o r n ý ( C d o m i1 n 0 0) j e j B e z p e 2 n o s t n í p o p r u h P o š k o z e n é v ý r o b k y m o h o u o h r o z i t v a š i S p o t r e b i 2 j e n u t n o z a j i s t i t p r o t i p r e v á ž e n í p b e z p e 2 n o s t r e t U z ^ d o d a n ý c h s t r o u b o u H á k ( 1 ) u t á h n Uo tm e o c pí s p r á v n é h o 2 e p u k e P r e d m o n t á ž í k u c h y j s k é s t U n U ( 6 ) a b e z p e 2 n o s t n í p o p r u h ( 3 ) A b y s t e z a j i s t i l i p r í t o m n o s t v z d u c h o v ý c h p r k ^ d h u á c k h u ^ p o m d o c í u z a m y k a c í h o m e c h a n i s m u ( 2 ) p r o d u k t e m, d o p o r u 2 u j e m e u p e v n i t v ý r o b e k n a p e v n o u z á k l a d n u t ís m, ž e n o ž k y b y s e n e m U l y p o n o r o v a t d o k o b e r c e a n i m U k k ý c h p o d l a h o v ý c h k r y t i n P o d l a h a k u c h y n U m u s í b ý t s c h o p n a u n é s t h m o t n o s t z a r í z e n í pd la ul s š í h m o t n o s t n á d o b í a p o t r a v i n 1 S t a b i l i z a 2 n í h á k 2 U z a m y k a c í m e c h a n i s m u s 3 B e z p e 2 n o s t n í p o p r u h 4 U p e v n U t e p o p r u h k z a d n í s t r a n U s p o r á k u 5 Z a d n í s t r a n a s p o r á k u 6 S t U n a k u c h y n U S t a b i l n í r e t U z, k t e r ý j e m a x i m á l n U k r á t k ý p r a k t i c k ý a d í k y t o m u s e p r e d c h á z í p r e k l o d o p r e d u a d o s t r a n y a p o s u n u t í t r o u b y L z e j e p o u ž í v a t s e s k r í n U m i p o o b o u s t Sr ta an bá ic lh n, í a rl e t U z p r o v a r i 2 e n e n í n a v r ž e n s o t v o p r o m i n i m á l n í v z d á l e n o s t m m n a d ú r zo av pn oí j e n í k o n z o l e p l o t n y p o 2 í t eb jo t2 e n ísm o d s t u p e m 6 5 m m m e z i 1 2 /C Z

13 I n s t a l a c e a p r i p o j e n í P r í s t r o j l z e i n s t a l o vo av t a t a j p e rn i pv o js o u l a d u s e z á k o n n ý m i p r e d p i s y k o n t a k t ^ n e j m é n U 3 m m ( p o j i s t k y, b e z p e 2 n o s N e i n s t a l u j t e p r í s t r o j v e d l e c h l a d n i 2 e k 2 i s p í n a 2 e, s t y k a 2 e ) a v š e c h n y p ó l y t o h o t o m r a z n i 2 e k T e p l o v y z a r o v a n é v ý r o b k e m z v ý š í o d p o j o v a c í h o z a r í z e n í m u s e j í b ýb t k u v e d l e v ý r s p o t r e b u e n e r g i e c h l a d i c í c h z a r í z e n í ( n i k o l i n a d v ý r o b k e m ) v s o u l a d u s e s m U r n i P r í s t r o j p r e n á š e j t e n e dj vm oé u n U v e N e d o d r ž e n í t o h o t o p o k y n u m ^ ž e v é s t k p r o v o P r í s t r o j u m í s t U t e p r í m o n a z e m N e s m í b ý t p nr a o b l é m ^ m a n e p l a t n o s t i z á r u k y n a v ý r o b e k p o d s t a v c i n e b o z á k l a d n U D o p o r u 2 u j e m e p r o v é s t d a l š í o c h r a n u o d p o j o v a 2 e N e p o u ž í v e j t e d v í r k a n e b o m a d l o k p r e n á šz eb ny í t k2oi v é h o p r o u d u p r e s o u v á n í v ý r o b k u D v í r k a, m a d l o n e b o J e-l i k v ý r o b k u d o d á n i k a b e l : z á v U s y s e m o h o u p o š k o d i t E l e k t r i c k é zo aj pe n í Z a p o j t e v ý r o b e k d o u z e m n U n é z á s u v k y / v e d e n í c h r á n U n é p o j i s t k o u o v h o d n é k a p a c i t U p o d l e t a b u l k y " T e c h n i c k é p a r a m e t r y " U z e m n U n í m u s í z a j i s t i t k v a l i f i k o v a n ý e l e k t r i k á r, p o k u d p o u ž í v á t e v ý r o b e k s t r a n s f o r m á t o r e m n e b o b e z n U j N a š e s p o l e 2 n o s t n e o d p o v í d á a zš k o d y v z n i k l é z d ^ v o d u p o u ž í v á n í v ý r o b k u b e z s p r á v n é h o u z e m n U n í v s o u l a d u s m í s t n í m i p r e d p i s y N E B E Z P E Č Í : N e ž z a h á j í t e j a k o u k o l i 2 i n n o s t n a e l e k t r i c k é i n s t a l a c i, o d p o j t e v ý r o b e k o d n a p á j e n í H r o z í r i z i k o z á s a h u e l e k t r i c k ý m p r o u d e m! P r i p o j o v á n í n a p á j e c í h o k a b e l u 1 P o k u d n e l z e o d p o j i t v š e c h n y p ó l y v n a p á j e n n u t n o p r i p o j i t o d p o j o v a c í z a r í z e n í s o d s t u N E B E Z P E Č Í : V ý r o b e k s m í p r i p o j i t k n a p á j e n í p o u z e a u t o r i z o v a n ý a k v a l i f i k o v a n ý p r a c o v n í k Z á r u 2 n í l h ^ t a v ý r o b k u z a 2 í n á b U ž e t a ž p o r á d n é i n s t a l a c i V ý r o b c e n e o d p o v í d á z a š k o d y v z n i k l é p r i p r o c e s e c h p r o v á d U n ý c h n e o p r á v n U n ý m i 2 P r o j e d n o f á z o v é z a pp orjie pnoí j t e p o d l e o s o b a m i n á s l e d u j í c í h o p o p i s u : H n U d ý k a b e l = L ( F á z e ) N E B E Z P E Č Í : M o d r ý k a b e l = N ( N u l a ) N a p á j e c í k a b e l j e n u t n o n e p r i s k r í p n o u t, o h n o u t Z e l e n o / ž l u t ý k a b e l = ( UE z) e m n U n í ) 2 i z m á 2 k n o u t, n e s m í p r i j í t d o s t y k u s h o r k ý m i 2 á s t m i z a r í z e n í Z a t l a 2 t e o vb ýe rk k e s t U n U k u c h y n U P o š k o z e n ý n a p á j e c í k a b e l m u s í v y m U n i t N a s t a v o v á n í n o ž e k t r o u b y k v a l i f i k o v a n ý e l e k t r i k á r J i n a k j e z d e n e b ev zipbe r2aí c e b U h e m p o u ž í v á n í m o h o u v é s t k p o h y z á s a h u e l e k t r i c k ý m m p, r o zu kd re a t u n e b o n á d o b T é t o n e b e z p e 2 n é s i t u a c i p r e d e j d e t e p o ž á r u! k d y ž b u d e v ý r o b e k v r o v i n U a v y v á ž e n ý Z b e z p e 2 n o s t n í c h d ^ v o d ^ z k o n t r o l u j t e v y v á Ú d a j e n a p á j e n í m u s e j í o d p o v í d a t ú d a j ^ m n a t y p o é m v ý r o b k u t a k, ž e u p r ar vi í tn e o ž 2k ty y v e s p o d t a k, š t í t k u p r í s t r o j e Š t í t e k j e p r í s t u p n ý p r i o t e v r n í d v í r e ž e j e o t o 2 í t e d o l e v a n e b o d o p r a v a a z a r o v n e b o d o l n í h o k r y t u, p r í p a d n U s e n a c h á z í n a z a d n í s t U n U p o d l e p r a c o v n í d e s k y p r í s t r o j e p o d l e t y p u p r í s t r o j e N a p á j e c í k a b e l v a š e h o v ý r o b kpu o vm íu ds aí t o d h o d n o t á m v r a b u l c e " T e c h n i c k é p a r a m e t r y " 1 3 /C Z

14 V ý r o b k y s c h l a d i c í m v e n t i l á t o r e m P o s l e d n í k o n t r o l a 1 Z a p o j t e v ý r o b e k z n o v u k n a p á j e n í 2 Z k o n t r o l u j t e f u n k c e e l e k t r i n y L i k v i d a c e s t a r é h o v ý r o b k u U s c h o v e j t e s i o r i g i n á l n í k a r t o n o d v ý r o b k p r e p r a v u j t e v ý r o b e k v n U m D o d r ž u j t e p o k y k a r t o n u P o k u d n e m á t e o r i g i n á l n í k a r t o n, v ý r o b e k d o b u b l i n n e b o s i l n é h o k a r t o n u a o b l e p t e pk áo su A b y d r á t U n á p o l i c e a p l e c h v t r o u b U n e p o š d v í r k a t r o u b y, u m í s t U t e p á s k u k a r t o n u n a d v e r í t r o u b y v 2 á s t e c h, k t e r é o d p o v í d a j í p l e c h ^ P r i l e p t e d v í r k a t r o u b y k b o 2 n í m s N e p o u ž í v e j t e d v í r k a n e b o m a d l o k e z v e d á n í p r e s o u v á n í r ovbýk u N e v k l á d e j t e ž á d n é p r e d m U t y n a v ý r o b e k a p o s o u v e j t e j e j v e s v i s l é p o l o z e Z k o n t r o l u j t e v z h l e d v ý r o b k u, z d a n e o b s a h u š k o d y, k n i m ž o m odh ol j í t p r i p r e p r a v U 1 C h l a d i c í v e n t i l á t o r 2 O v l á d a c í p a n e l 3 D v e ø e O c h l a z o v a c í v e n t i l á t o r c h l a d í o v l á d a c í p a n e l i p r e d n í s t r a n u s p o t r e b i 2 e C h l a d i c í v e n t i l á t o r b U ž-3 í 0 jme iš nt uu t, 2 0 i k d y ž j e t r o u b a v y p n u t á 1 4 /C Z

15 4 P r í p r a v a T i p y p r o ú s p o r u e n e r g i e N á s l e d u j í c í i n f o r m a c e v á m p o m o h o u p o u ž í v a t z a r í z e n í e k o l o g i c k y a u š e t r i t e n e r g i i : P o u ž í v e j t e t m a v é a s m a l t o v a n é n á d o b y, p r e n o s t e p l a p a k b u d e l e p š í K d y ž p r i p r a v u j e t e p o k r m y, p r o v á d U j t e p r e d e h r í v á n í, p o k u d j e d o p o r u 2 u j e n á v o d k p o u ž i t í n e b o r e c e p t B U h e m pe 2 e n í n e o t e v í r e j t e 2 a s t o d v í r k a t r o u b y Z k u s t e p é c t v í c e n e ž j e d e n p o k r m v t r o u b U s o u 2 a s n U, j a k m i l e j e t o m o ž n é M ^ ž e t e v a r i t t a k, ž e n a d r á t U n o u p o l i c i u m í s t í t e d v U n á d o b y 1 T l a 2 í t k o p r o g r a m u P e 2 t e v í c e n e ž j e d e n p o k r m z a d r u h ý m T r o u b a j i ž b u d e h o r k á 2 D o b a p e 2 e n í E n e r g i i u š e t r í t e, p o k u d t r o u b u v y p n e t e 3 p á r Kmoinne uc t d o b y p e 2 e n í p r e d k o n c e m d o b y p e 2 e n í N e o t e v í r e j t e 4 d v í r ksa y m b o l A l a r m t r o u b y 5 T l a 2 í t k o m i n u s Z m r a ž e n é p o t r a v i n y p r e d v a r e n í m r o z m r a 6 z t e T l a 2 í t k o p l u s P o u ž í v e j t e p á n v e / h r n c e s v í k y n a v a r e n 7 í P onkausd t a v e n í j a s u d i s p l e j e n e m á t e v í k o, s p o t r e b a e n e r g i e m ^ ž e v z r ^ s t a ž 8 H l a s i t o s t b u d í k u 2 t y r n á s o b n U Z v o l the o r á k, k t e r ý j e v h o d n ý p r o r o z m U r 9 d n a A k t u á l n í 2 a s h r n c e V ž d y z v o l t e s p r á v n ý r o z m U r h r n c 1e 0 p r o Z á m e k t l a 2 í t e k p r i p r a v o v a n ý p o k r m V U t š í h r n c e v y ž a d u 1j 1 í v ítcle a 2 í t k o n a s t a v e n í e n e r g i e A ž n a s t a v í t e 2 a s, m ^ ž e t e z a h á j i t a u k o n 2 i t v a D á v e j t e p o z o r a p o u ž í v e j t e p l o c h é h r n c že e p zr vi o l í t e p o ž a d o v a n o u p o l o h u t l a 2 í t k e m t e p l o v a r e n í n a e l e k t r i c k ý c h d e s k á c h f u n k 2 n í m t l a 2 í t k e m H r n c e s e s i l n ý m d n e m z a r u 2 u j í ls et p š í v o d i v o N e n í-l i n a s t a v e n a k t u á l n í 2 a s, n a s t a v e n í 2 t e p l a D o s á h n e t e t a k ú s p o r e n e r g i e a ž o 1 / 3 N á d o b y a h r n c e m u s e j í b ý t v h o d n é p r o p l o t n y s e z a 2 n e z v y š o v a1t 2 o: d 0 0 S y m b o l h o d i n D n a n á d o b n e b o h r n c ^ n e s m U j í b ý t m e n š í n e ž ' 9 's e z o b r a z í n a z n a m e n í, ž e a k t u á l n í 2 a s p l o t n a d o s u d n a s t a v e n T e n t o s y m b o l z m i z í, j a k m i P l o t n y a d n a h r n c ^ u d r ž u j t e 2 i s t é N e 2 i s t o t y 2 sa s n í nž aí s t a v í t e v o d i v o s t t e p l a m e z i p l o t n o u a d n e m h r n c e A k t u á l n í n a s t a v e n í 2 a s u s e z r u š í v p r í p a d Ú v o d n í p o u ž i t í v ý p a d k u e l e k t r i c k é e n e nr ug ti ne o Jj e z n o v u Ú v o d n í n a s t a v e n í 2 a s u n a s t a v i t P r e d p o u ž i t í m t r o u b y m u s í t e n a s t a v i t 2 a C s h c e t e-l i z m U n i t 2 a s, k t e r ý j s t e n a s t a v i l i d r í P o k u d n e n í 2 a s n a s t a v e n, t r o u b a n e b u d e 1 S t i s k e m t l a 2 í t k a ( 1 1 ) a k t i v u j t e i k o n u a k t u f u n g o v a t 2 a s u ' 9 ' 2 S t i s k n U t e t l a ' 2 ' í nt ke a b o ' + '( 5 / 6 ) a n a s t a v t e P r i n a s t a v o v á n í b l il ku aš jn í é p sry ím sb o l y n a a k t u á l n í 2 a s h o d i n á c h S t i s k n U t e t l a ' 2 ' í nt ke a b o ' + '( 5 / 6 ) a n a s t a v t e 2 a s p o t é, c o t r o u b u p o p r v é z a p n e t e 1 5 /C Z

16 Z m U n a n a s t a v e n í j a s u d i s p l e j e E l e k t r i c k á t r o u b a 1 S t i s k e m t l a 2 í t k a ( 1 1 ) a k t i v u j t e s y m b o l 1 j a s Vu y jd m i Us tp e l e vj še e c h n y p e 2 í c í p l e c h y a d r á t U n o u p ' 7 'p r o n a s t a v e n í j a s u d i s p l e j e t r o u b y 2 S t i s k e m t l a 2' í t' en k e b o ' + '( 5 / 6 ) n a s t a v t e 2 Z a v r e t e d v í r k a t r o u b y p o ž a d o v a n ý j a s 3 Z v o l t e s t a t i c k o u p o z i c i 4 Z v o l t e n e j v y š š í v ý k o n Pgoru ižlí u v; á nví i z e l e k t r i c k é» Z v o l e n á m í r a j a s u s e z o b r a z í n a d -0 i s p1 l, e j i j a kto r o u b y, s t r2 a3 n a d -0 2 n e b o d Z a p n U t e t r o u b u a s i n a 3 0 m i n u t P r v n í 2 i š t U n í p r o d u k t u 6 V y p n U t e t r o u b u P; o uv ži íz v á n í e l e k t r i c k é t r o u b y, s t r a n a2 3 P o v r c h s e m ^ ž e p o š k o d i t v l i v e m n U k t e r ý c h s a p o n á t ^ n e b o 2 i s t i c í c h m a t e r i á l ^ T r o u b a s g r i l e m N e p o u ž í v e j t e a g r e s i v n í s a p o n á t y, 2 i s t i c1 í V y j m U t e v š e c h n y p e 2 í c í p l e c h y a d r á t U n o u p p r á š e k / m l é k o a n i o s t r é p r e d m U t y p r i 2 i š t U ntí r o u b y 2 Z a v r e t e d v í r k a t r o u b y 1 S e j m U t e v š e c h n y o b a l y 3 Z v o l t e n e j v y š š í g vr ýi kl ou n ; O vil z á d á n í g r i l u, 2 S e t r e t e p o v r c h v ý r o b k u v l h k ý m h a d r í k e m n e b o s t r a n a2 8 h o u b i 2 k o u a o s u š t e h a d r í k e m V ý c h o z í o h r e v 4 Z a p n U t e t r o u b u a s i n a 3 0 m i n u t 5 V y p í n á n í g r i lou v; l áv di áz n í g r i l u, 2s8 t r a n a Z a h r í v e j t e v ý r o b e k c c a 3 0 m i n u t, p a k j e v y p n U t e T í m d o j d e k o d p á l e n í a o d s t r a n U n í z b y t k ^ n e b o v r s t e v P z r i p r v n í m p o u ž i t í s e m ^ ž e n a p á r h o d i n v ý r o b y u v o l j o v a t k o u r a z á p a c h T o j e n o r m á l n í Z k o n t r o l u j t e, z d a j e m í s t n o s t r á d n U o d v U t a b y s t e o d s t r a n i l i k o u r i z á p a c h V y h n U t e p r í m é m u v d e c h o v á n í k o u r e a z á p a c h u V A R O V Á N Í! H o r k é p o v r c h y z p ^ s o b u j í p o p á l e n i n y! V ý r o b e k m ^ ž e b ý t b U h e m p o u ž í v á n í h o r k ý N i k d y s e n e d o t ý k e j t e h o r k ý c h h o r á k ^, v n i t r n í c h 2 á s t í t r o u b y, t o p n ý c h p r v k ^ a t d U d r ž u j t e d U t i m i m o d o s a h V ž d y p o u ž í v e j t e t e p l u v z d o r n é r u k a v i c e p r i v k l á d á n í a v y j í mdáon b í z n áh o r k é t r o u b y 1 6 /C Z

17 5 P o u ž í v á n í v a r n é d e s k y O b e c n é i n f o r m a c e o v a r e n í N i k d y n e p l j t e p á n e v o l e j e m d o v í c e n e ž j e d n é t r e t i n y P r i n a h r í v á n í o l e j e n e n e c h á v e j t e v a r n o u d e s k u b e z d o z o r u P r e h r á t ý o l e j z n a m e n á n e b e z p e 2 í p o ž á r u N i k d y s e n e s n a ž t e m o ž n ý o h e j u h a s i t v o dk do yu ž! s e o l e j v z n í t í, p r i k r y j t e j e j p o ž á r n í d e k o u n e b o v l h k ý m h a d r e m V y p n U t e v a r n o u d e s k u, p o k u d j e t o b e z p e 2 n é, a z a v o l e j t e h a s i 2 e P o u ž í v e j t e p o u z e h r n c e a p á n v e s e s t r o j o v u p r a v e n ý m d n e m O s t r é o k r a j e m o h o u z p ^ s o b p o š k r á b á n í p o v r c h u R o z l i t é p o t r a v i n y m o h o u p o š k o d i t s k l o k e r a m i c k o u d e s k u a z p ^ s o b i t p o ž á r N e p o u ž í v e j t e n á d o b y s k o n k á v n í m n e b o k o n v e x n í m d n e m P o u ž í v e j t e p o u z e h r n c e P o t r a v i n y p r e d s m a ž e n í m p e 2 l i v U o s u š t e a a p á n v e s p l o c h ý m o p a t r n U v l o ž t e d o h o r k é h o o l e j e P r e d s m a ž e n í m d n e m T y z a j i š w u j í s n a z š í z k o n t r o l u j t e, z d a z m r a z e n é p o t r a v i n y z c e l a p r e n o s t e p l a r o z m r z l y N e z a k r ý v e j t e n á d o b u, v n í ž z a h r í v á t e o l e j P á n v e a h r n c e u m i s w u j t e t a k, a b y j e j i c Ph r ro u ki on jd eu tk i 2 n í d e s k y p o upž oí uv ze e j tne á d o b y n e b y l y n a d v a r n o u d e s k o u a n e m o h l o d o j uí r t 2 k e n é p r o i n d u k 2 n í v a r e n í j e j i c h s p á l e n í N a d e s k u n e u m i s w u j t e n Te ev ys vt á žh er né c e a s n a d n o p r e k l o p i t e l n é n á d o b y K t e s t o v á n í, z d a j e v á š h r n e c v h o d n ý p r o i n d u N a z a p n u t é v a r n é o b l a s t i n e p o k ld án dé e j t e dp er sá kz u 2 i n e, p o u ž i j t e n á s l e d u j í c í m e t o d y n á d o b y a h r n c e M o h l y b y s e p o š k o d i t 1 V á š h r n e c j e v h o d n ý, p o k u d j e h o d n o u d r ž í P r o v o z v a r n ý c h o b l a s t í n a p r á z d n o b e z n á d o b my a g n e t n e b o h r n c e m ^ ž e p o š k o d i t v ý r o b e k J a k m 2 i l e V á š h r n e c j e v h o d n ý, p o" k un d e j" i s k r í, k d y ž d o v a r í t e, v y p n U t e v a r n é o b l a s t i h o p o s t a v í t e n a v a r n o u o b l a s t a z a p n e t e d J e l i k o ž p o v r c h v ý r o b k u m ^ ž e b ý t h o r k ý, M ^ ž e t e p o u ž í v a t o c e l o v é, t e f l o n o v é n e b o h l i n í n e p o k l á d e j t e n a n U j p l a s t o v é a n i h l i n í hk ro nv cé e n sá e d o sb py e c i á l n í m m a g n e t i c k ý m d n e m, k t e r é n J a k é ko l i r o z t a v e n é m a t e r i á l y z p o v r c h u zi nh a n2e kd y n e b o u p o z o r n U n í, ž e j e t e n t o h r n e c v h o o d s t r a j t e i n d u k 2 n í v a r e neí n U ns é k la k e r a m i c k é n á d o b y, h r n c e T a k o v é n á d o b y b y n e m U l y b ý t p o u ž í v á n y a k n e r e z o v é n á d o b y s n e m a g n e t i c k ý m h l i n í k o v ý m u c h o v á v á n í p o t r a v i n b y n e m U l y b ý t p o u ž í v á n y P o u ž í v e j t e p o u z e h r n c e a n á d o b y s p l o c Sh yý sm t é m r o z p o z n á v á n í h r n c e d n e m P r i i n d u k 2 n í m v a r e n í j e n a p á j e n p o u z e p r o s t o r D o h r n c ^ a p á n v í v k l á d e j t e p r i m U r e n é m n áo dž os bt ov u í n a p r í s l u š n é v a r n é o b l a s t i D n o n á d o b p o t r a v i n T a k t o n e b u d e t e m u s e t p r o v á d U rt o z p o z n á n o s y s t é ma e ma u t o m a t i c k y s e o h r í v á p o u z e z b y t e 2 n é i š2t U n í z d ^ v o d u p r e t e 2 e n í t e n t o p r o s t o r V a r e n í s e -lzi a svta arvií c, í jneá d o b a N e p o k l á d e j t e p o k l i c e h r n c ^ n e b o p á n v í zn va e dv na ur tn a é b U h e m v a r e n í z v a r n é o b l a s t i V y b r a n o b l a s t i o b l a s t a "" s y m b o l s t r í d a v U b l i k á P o k l á d e j t e h r n c e d o s t r e d u v a r n é o b l a s t i P o k u d B e z p e 2 n é p o u ž í v á n í c h c e t e h r n e c p o s u n o u t n a j i n o u v a r n o u o b l a s t, z v e d n U t e j e j a p o s t a v t e h o t a m, n e p o s u N n e u p j o t u e ž í j v í te m e j o h r e v n a v y s o k o u t e p l o t u, p o k u d p o u ž í v á t e n e p r i l n a v ý ( t e f l o n ) h r n e c b e z o l e j e V ý b U r h r n c e v e l m i m a l ý m m n o ž s t v í m o l e j e S k l o k e r a m i c k á d e s k a j e o d o l n á p r o t i h o Nr a k u v a r n o u d e s k u n e p o k l á d e j t e ž á d n é k o v o v é p r e n e o h r o z í j i a n i v e l k é t e p l o t n í r o z d í l y j a k o v i d l i 2 k y, n o ž e n e b o p o k l i c e h r n c ^, m o h o u S k l o k e r a m i c k o u d e s k u n e p o u ž í v e j t e k u k Nl eá pd oá un ží í v e j t e k v a r e n í ka dl y o b na el p o kn li á d e j t e n a v U c í a n i j a k o k r á j e c í p r k é n k o v a r n o u o b l a s t p o t r a v i n y z a b a l e n é d o a l o b a l u 1 7 /C Z

18 P o k u d j e p o d v a š í v a r n o u d e s k o u t r o u b a a b U ž í, s n í m a 2 e d e s k y m o h o u s n í ž i t s t u p e j v a r e n í n e b o t r o u b u v y p n o u t P o k u d j e v a r n á d e s k a v p r o v o z u, u d r ž u j t e p r e d m U t y s m a g n e t i c k ý m i p r v k y j a k o k r e d i t k a r t y n e b o k a z e t y m i m o d o s a h V o l b a v a r n é o b l a s t i v h o d n é p r o n á d o b u V e l k á v a r n á o b l a s t N o r m á l n í v a r n á o b l a s t M a l á v a r n á o b l a s t V e l k á v a r n á o b l a s t N o r m á l n í v a r n á o b l a s t M a l á v a r n á o b l a s t A u t o m a t i c k y v y h o v u j e p á n v i A u t o m a t i c k y v y h o v u j e p á n v i P o u ž í v á s e p r o p o m a l é v a r e n í I d e á l n U š í r í v ý k o n I d e á l n U š í r í v ý k o n ( o m á 2 k y, k r é m y ) Z a j i š w u j e d o k o n a l é š í r e n í Z a j i š w u j e d o k o n a l é š í r e n í P o u ž í v á s e p r o p r í p r a v u t e p l a P o u ž í v á s e k p r í p r a v tu e p l a P o u ž í v á s e n a v š e c h n my a l ý c h m n o ž s t v í n e b o p o k r m ^, j a k o j s o u v e l k é d r u h y v a r e n í m n o ž s t v í dpl oe p o 2 t u o s o b p a l a 2 i n k y n e b o v e l k é r y b y m á l o p r o p e 2 e n é n e b o v e l m i m á l o p r o p e 2 e n é P o u ž í v á n í v a r n ý c h d e s e k N a s t a v e n í t e p l o t y / u b í r á n í 2 a s u T l a 2 í t k o v o l b y l e v é v a p r rn eé d n í N E B E Z P E Č Í : o b l a s t i N e d o v o l t e, a b y c o k o l i p a d l o n a v a r n o u d e s k u I T l a 2 í t k o v o l b y l e v é z a d n í v a r n é m a l é p r e d m U t y, j a k o j e s l á n k a, m o h o u v a r n o u o b l a s t i d e s k u p o š k o d i t T l a 2 í t k o v o l b y p r a v é z a d n í v a r n é N e p o u ž í v e j t e p r a s k l é v a r n é d e s k y T U m i t o o b l a s t i p r a s k l i n a m i m ^ ž e p r o s a k o v a t v o d a a z p ^ s o b i t T l a 2 í t k o v o l b y p r a v é p r e d n í v a r n é z k r a t o b l a s t i V p r í p a d U j a k é h o k o l i p o š k o z e n í n a p o v r c h u ( n a p r v i dé i tperl an s k l i n y ) o k a m ž i t U v y p n U t e z a r í z e n í, a b y s t e s n í ž i l i r i z i k o z á s a h u e l e k t r i c k ý m p r o u d e m O v l á d a c í p a n e l G r a f i k a a o b r á z k y m a j í j e n i n f o m a t i v n í ú 2 A k t u á l n í d i s p l e j e a f u n k c e m o h o u b ý t v r ^ z p o d l e t y p u v a š í v a r n é d e s k y T o t o z a r í z e n í s e o v l á d á d o t y k o v ý m o v l á d a c p a n e l e m K a ž d o u 2 i n n o s t, k t e r o u p r o v e d e t e d o t y k o v é m o v l á d á n í, p o t v r d í a k u s t i c k ý s i g O v l á d a c í p a n e l u d r ž u j t e v ž d y s u c h ý a 2 i s t ý V l h k ý a z n e 2 i š t U n ý p o v r c h m ^ ž e z p ^ s o b i t p o t í ž e v p r o v o z u S p e c i f i k a c e 1 8 /C Z T l a 2 í t k o z a p n o u t / v y p n o u t N a s t a v e n í t e p l o t y / p r i d á n í 2 a s u

19 Z a p n u t í v a r n é d e s k y " 0 " s e z o b r a z í n a d i s p l e j i v a r n é o b l a s t i a p r í 1 S t i s k n U t e t l a 2 í t" k o n a " o v l á d a c í m p a n e l u d i s p l e j s v í t í j a s n U j i N a v š e c h d i s p l e j í c h v a r n ý c h o b l za í s t ií k os ne a z o b r a P o k u d s e d o 2e0 k usn d n e p r o v e d e ž á d n ý 0 a v p r a v é m d o l n í m r o h u t é t o i k o n y b l i k á d e s e t i n n á ú k o n, v a r n á d e s k a s e a u t o m a t i c k y v r á t í t e 2 k a p o h o t o v o s t n í h o r e ž i m u N a s t a v e n í t e p l o t y S t i s k n U t e " n e b o " " t l a 2 í t k a n a s t a v e n í t e p l o t y h o d n o t u m e " z i 1 " a " 9 " n e b o " 9 " a " 1 " Z a p n u t í v a r n ý c h o b l a s t í : V a r n o u o b l a s t l z e v y p n o u t 2 r ^ z n ý m i z p ^ s o b y : 1 Z m í r n U n í m t e p l o t y n a " 0 " V a r n o u o b l a s t m ^ ž e t e v y p n o u t z m í r n U n í m t e n a " 0 " 2 2 V y p n u t í m 2 a s o v a 2 e p r o p o ž a d o v a n o u P o k u d s e d o 2 0 s e k u n d n e p r o v e d e ž á d n ý v a r n o u o b l a s t ú k o n, v a r n á d e s k a s e a u t o mr aá tií c kd y o v P o v y p r š e n í 2 a s u 2 a s o v a 2 v y p n e p r í s l u š n o u p o h o t o v o s t n í h o r e ž i m u v a r n o u o b l a" s0 t " n e b o 0" 0 " s e o b j e v í n a v š e c h d i s p l e j í c h V y p n u t í v a r n é d e s k y P o v y p r š e n í 2 a s u z a z n í z v u k o v ý s i g n á l P r 1 S t i s k n U t e t l a 2 í t" k o n a " o v l á d a c í m p a n e l u v y p n u t í z v u k o v é h o s i g n á l u s t i s k n U t e j a k é k V a r n á d e s k a s e v y p n e a v r á t í s e d o p o h o t o v o s t n t í l h a o 2 í t k o n a o v l á d a c í m p a n e l u r e ž i m u V y s o k ý v ý k o n ( p o s ia l2 o) v P o k u d s e n a d i s p l e j i v a r n é p l o c h y zpo ob sr ia zl í o v a 2 j e f u n k c e, k t e r á u s n a d j u j e v a r e n í s y m b o l H, k d y ž z a p n e t e v a r n o u d e s k u, z n a m e n á t o, ž e v a r n á p l o c h a j e s t á lve a r n é o b l a s t i o z n a 2 e n é s y" mp b o" lv e m t a b u l c e h o r k á N e d o t ý k e j t e s e v a r n ý c h o b l a st eí c h n i c k ý c h p a r a m e t r ^ j s o u v y b a v e n y f u n k c í p o s i l o v a 2 e U k a z a t e l z b y t k o v é h o t e p l a Z a p í n á n í v y s o k é h o v ý k o n u ( P o s i l o v a 2 e ) : " H " s e z o b r a z í n a d i s p l e j i v a r n é o b l a s t i, c o ž z a m e n á, ž e d e s k a j e s t á l e h o r k á a l z e j i p o u ž í t k 1 z a c hs to iv sá nk ní u t í m t l a 2 í t" k a z a " p n U t e v a r n o u d e s k u u r 2 i t é h o t e p l a p o k r m u S y m b o l z m i z í, k d y ž 2 s e vs at ri ns á k n U t e t l a 2 í t k o v o l b y v a r n é o b l a s t i, k t o b l a s t o c h l a d í n e b o p o k u d j i z a p n e t e c h c e t e z a p n o u t 3 S t i s k n U t e t l a 2 í t" k o n e " b o " " a n erjvpe P r e ru š í-l i s e n a p á j e n í, u k a z a t e l z b y t k o v é h o d o s á h n U t e ú r o v" e 9 j " t e p l a s e n e r o z s v í t í a n e u p o z o r n í u ž i v a t e l e n a h o r k é v a r n é o b l a s t i Z a p n u t í v a r n ý c h o b l a s t í " 9 ", s t i s k n U t e 4 K d y ž j e v a r n á o b l a s t n a ú r o v n i j e d n o u t l a 2 í t k" o a " z m U j t e t e p l o t u v a r n é o b l a s t i n a 1 S t i s k n u t í m t l a 2 í t" k a z a " p n U t e v a r n o u d e s k u 2 S t i s k n U t e t l a 2 í t k o v o l b y v a r n é o b l a s t i, V yk pt íe nr áo nu í v y s o k é h o v ý k o n u ( P o s i l o v a 2 e ) : c h c e t e z a p n o u t C h c e t e-l i f u n k c i p o s i l o v a 2 e v y p n o u t, s t i s k t l a 2 í t k o "" a n a s t a v t e t e p l o t u n a ú r o v e j " P " " 9 " 1 9 /C Z

20 V a r n á o b l a s t s e p r e p n e z p o s i l o v a 2 e a Dn o a 2d aá sl ne é v y p n u t í d U t s k é h o z á m k u p r a c u j e n a ú r" o v9 n" i 1 K d y ž j e d U t s k ý z á m ve k n í a, k ts it i s k n U t e s o u 2 a s n U Ú ro v e j t e p l o t y m ^ ž e t e s n í ž i t s t i s k e m t l a 2 íttlka a 2 í" t k a " " a " " " n e b o m ^ ž e t e v a r n o u o b l a s t z c e l a v y p n» o ud t U, t s k ý z á m e k s e d o 2 a s n U v y p n e a n a d i s p l e j í v š e c h v a r n ý c h o b l a s t í s e z o b r" a0 z" í s y m b o l p o k u d t e p l o t u s n í ž" í0 t e " n a P o k u d j e v a r n á d e s k a v t o m t o s t a v u v y p n u t D U t s k ý z á m e k z a p n u t á, d U t s k ý z á m e k b u d e s t á l e a k t i v n í V a r n o u d e s k u m ^ ž e t e o c h r á n i t d U t s k ý m z á m k e m, a b y d U t i n e m o h l y m U n ik t c e f uv na r n é d e s k y T r v a l é v y p n u t í d U t s k é h o z á m k u D U t s k ý z á m e k m ^ ž e t e a k t i v o v a t d o 1 0 s e k u n d 1 K d y ž j e d U t s k ý z á m e k a k t i v n í, s t i s k n U t e t l p o t é, c o v a r n o u d e s k u z a p n e t e N e l z e j i a k t i v o v a t p o 1 0 s e k u n d á c h " " 2 D o 1 0 s e k u n d s t i s k n U t e s o u 2 a s n U t l a 2 í t k a Z a p n u t í d U t s k é h o z á m k u " a " " P a k z n o v u s t i s k n U t e t " l a 2 í t k o " 1 S t i s k n u t í m t l a 2 í t" k a z a " p n U t e v a r n o u d e s k u» D U t s k ý z á m e k s e t r v a l e v y p n e a n a d i s p l e j í c v a r n ý c h o b l a s t í s e z o b r a " z 0 í " s y m b o l F u n k c e 2 a s o v a 2 e T a t o f u n k c e v á m u s n a d n í v a r e n í N e b u d e t e m u s e h l í d a t t r o u b u p o c e l o u d o b u v a r e n í V a r n á o b l a u t o m a t i c k y v y p n e pšo e nv í y pvr á m i z v o l e n é d o b y Z a p n u t í 2 a s o v a 2 e 1 S t i s k n u t í m t l a 2 í t" k a z a " p n U t e v a r n o u d e s k u 2 Z v o l t e v y b r a n o u v a r n o u o b l a s t d o t y k e m t l a 2 2 S t i s k n U t e s o u 2 a s n U t l a 2" í ta k a " " P a k v o l b y v a r n é o b l a s t i d a l š í m s t i s k e m t l a 2 í" t kaa k t" i v u j t e d U t s k ý z á m e k F u n k c e d U t s k é h o z á m k u s e a k t i v u j e 3 S t i s k e m t l a 2 í t e" k n" e b o " " n a s t a v í t e p o ž a d o v a n o u ú r o v e j t e p l o t y P o k u d s t i s k n e t e l i b o v o l n é t l a 2 í t k o, z a t í m c o j e d U t s k ý z á m e k a k t i v n í, n a d i s p l e j i v a r n ý c h o b l a s t í s e z o b r a z í " sl y" m b o l 4 S o u 2 a s n ý m s t i s k e m t l a 2 í" t ea k " " z a p n U t e 2 a s o v a 2 " 0 0 " s e r o z s v í t í n a d i s p l e j i 2 a s o v a 2 e a n a d i s z v o l e n é v a r n é o b l a s t i s e z o b r a ze í 2 kda e s e t i n n á t 2 0 /C Z

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

í í í í Ž á Č í é á í ť é ý Ú í č č Ž á ý á ě Ú á ř ř Ť Ó ť ř í Š í á č ý í á á á ó í á í ř é é é á č á á í í á ř č é á ě Ú í á á í í áš í á ó í á úč ů á úč ů á ú ú á é á á á í á č ř ě í í ň í á í á ř

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ě ý úř ň ý á ě í Č ň ó Č á ě Ž ř í é ř ř í Ú Ú ň Í ý á ř áš ě ý ř ň ý í úř ří š ý á ú í á í í í řá í á ě í ě ší ř ů á í á é ú í í ří í ř ž ž á žá á í á í í ě í í Č á ěí é á ě é Ý Č á á ž ó ó á í á ě ř

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

ř ý ý é é ú ř ř é ů Ž é ř é ř ř ž ů ů ž ů č ů č é é š é ů Ž ů ó ž ý ů é ů ž š ť ř č ř é ó ú ž ý ů ý č ř č ř é é é ř ř ř é ů ř š ř ů č ý č č č š ý ř ů ř ř ů š š ř ž ý ů ř ů š ř ý ř É ů ž ž ř ž ž č š ů ř

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ýúř ř č é á č Č ň Í áš á ě ý úř ř č é ř á á Íá Í á á á ě ě ř š ý ď á č é ý Í é ě á á č á řá é ě ď ú řá ě á Íé ě á ě á ý á á ě ý č Ú ď é č á úř ž Í Č á ó É Í á č á ě ě ř ž ý ý ďá Í č á ú č ž é ě ě ě é úř

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

ý é é ý ř é ř Ž ř ó ě é ýš ýš Ž ů é ů é ž ó ř ž ýš ýš ýš Č Č Ž ý ř é ť ř ř ó ý ť ž ó é ř ý é ů ž é ž ýš ř é ů ž ř é ě ž š ř ř ž ž Í ř ú é é ý ú é ů ů é ů ě é ř Íé ž ěř ě ý é ů Ž ěř ř ý ó ů ž é ě Ů é ů

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

ý Č Á É É ž á á á řá Ž ě ě š ř ů á ř š á á á ě š ř ů ř řá ý á á ě á á ě ěř á Č Í á ú á ž áňě á á ě á ý á ř ú á ž ř ř ě ú ř ě ú Í Í Í ě á á á Í ěí Í ř á á ě á á á á á š áš á Íá Í Í á řú ř á ž ě Íá ř á á

Více

ů ý é š ž ý ě ř ý ý ý Š Ž ú Č ě Í Ž ř Ž ů Ž é č ř ě ř é ř č č š é ů š é é ě ř Ž ý š ě ř é ě ě é é ě Ž ý ř ř č éí Ž ý ů š ý é č ř ě ř é ř ý ů ě ě č ý Ž ř ý ň ý Í ý ř Ž é ě é Ž é ý ý ě ý š ě Ž ů Ž ř š ů

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Í ř š ř ú ř ř š ř ú ú ř ř Č Č ž Č ú š š ž š ů ř ž ž ř ž Ů ž ř ů Ó š ž š ů ř ž ž ř ž ů ž ř š ž ř š ž ů ř ž š ň ř ř Č ÍÚ Ť Ť ř ň Ú ú Š ř řř ž ř Ů ř š ů ř ů ř š ř ů š š Á ÁŠ Í Í ž ň š š Ů š š ú ů š ň š š

Více

Ě ž š š š ó ž ž š š š š š ó š š š š š š š ť š š š Š š ó ť š š šť ň š š ž ú š ú š š ž ž š ž š š š Ú ž Ť ž ú š ž Ý ú š ú ž ú š Ú ú š š ú ň ú š š ú š ú š Č ž ó Č ž ž š ž š š š š š Ú š š ž ť š š Č ť ď ú ó

Více

Ě Ý Ě í í é ě í ý š ě í Ó Č Á Ě Ý ÚČ é í ě í ý řé Ů í ě ř č ý ú í č ů ě í ý ř ú ý š ě Í í ť í Í č í Ěš í éří Ú é ě í ří ů ý ů Ž č é Ž é ý š ě é ý Ů Í č ú ř é é é Ž ě Ťý š ě í í Ž Č č ě řú Ů ý ů ň é ř

Více

ř ů ž ěř ř ů ř ý ý ř ů ů Č Č ú Í ř ř ě ř ě ý ž ě ěř ř ú ý ý Č ě ř ěř ú ě ý ý ř úč ě Á Á É ř Í ů ů ř ž ú ě ř ř ů ý Í ř ú Ž ý ú š ě Č ř ů Í ě ř ú ě ě ú ú ě ř ů ě ý ú ě ě ý ý Í ý ú Ť ý ř Ú ž ý ř ú ě ý ů ě

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

á ší í ž í Í á í ž í á ě í á á í í ě á é í í íž ó ó áš í á í ú é á á š í ě ě ží á í ě ě é š é ě é í ú é á í í Í á š é í í ě š í ž é í ě á š í š ěš á áž é á Č ě š Č ě šší Í ě ž í áš í í Ž é ž Ž ě á í ě

Více

Í ř Á ě ř é ř š ř ř ž ď ě Š ž ř ř ý ř ř é ř ě ě Ú ř žž ř ší ě š š šš š Ť š š ř Ú ě ý ě É Í Í š ř ý ř ý ž š ěš é é šš š ě ř ů ý š š ě é ř ě é ě ě ž ý é é ý ě ěř ý ěř ž ě ž ž ý ě ř ě é é é š ř ž šš ě š ř

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ýú š ř Í ď ř Í šť ý ř ř ř ř ď ý ř ř ů ú š ň ý ř š ř ž ú ř ý ú ý ú ý ř ř ý Š Š ř šť ř ř ý ř Š Š Č ř ř ó ř ý ď ř Í ž ů ř ř ň ý šť š Ž Ť Í ú ůř ř ú Í ú ž ř Š šů ř ř ó Š ř š ř Ž ů Í ř Í ř ň ý šť ř ř ú ň Ž

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

Č š í č ý š é ě í Č í é ě í í č é é ě č íč í í í ý é ů ý Ťí í í í š é ě í ě ší ů č íč í š é úč ý í ě Ž ů ů ě š í í ě í š í í í ů ě ý ů ě é š é í í š é ě í ě ší ů šť í ě í š í ě í Š í ý ě í é í í š é ě

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

á ň á Ú á ř Á Á Ú Á Ř ř á ě ý úř ěřž ř š á ř ě ý Úř ó Í ú á á á á Č á Č ěřž ť Ž á ú á ř é é š á ě ú ě Ž ě ř ň ř é ý Ž ř á ř ě Ž é ěř š é é řá á ě é Ú ěř Ž ý ě ě ý ř é é ěř řá á ř é Í Ž ě řá á é ěř Ž ý

Více

ú Ú Č š š ó ó ě ě ě ú š ť Í ž ě ť Í Í ž ě ú ž ž š ů Í ů Í Í ú ň š ů ď ú Í ě š ě š ů ú ě Ú ě ě ť ě úě š ě ž š ě Í š Í ě ě ě ě ě ů ž ů ě ů š ž ó ě ú ó Ž Í Í Í ž ž ě Úě ž Í ě ů ú ž Ú ž ž ó Áš ů ů Ž Í ú Ú

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

ý ó Í Í Í ž ň ř ě ý ř ž Í ř ě É ť Á ý ý Í Ž ý Š ěř ý ř ě ý š ř Ž ž ů ř ě ě ý ů ó ž ž ž ý Í ř ř ž ě ž ž ř ř ž š ý ž žš ě ď ó ř ý ů ř ýš ž ý ů ů ž ý ě ž ž ž ý ů ž ě ř Í ě ú ž ě Ú ě ý ú ě Ž ě ě ě ý ě ů ěž

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

Č á Í é úř á č ě é ř é č ď č Ú č ě ý ě á ě é č č á é á á ý ú é Š ý Á Ž čá č ř š á č č řá á ř á á č č é řá á ř ř é áž á ř č Ž úč á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř é ó Ť ž č á Ť é ž ú Ž Í Ž éč á á č č é Ť ž ž š á Ž

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

ř É ř ÍÁ ř š ů š ř ě Ž ř ě š Í š Ž ž ě š Í ů š Ž ž ř ě ř úř š ě ř š ř š ě Í ě ř š Ž ě ě ř ž ě ě š Í ř š řů Ž ř ř ě š š ž ř ř ě ž š ú š ě ň ž ě ě ž ř ě ě š ř ě ř ě Í ě ěř úř ě ě š ě š ě ť ě Ě ě ě š ř Ů

Více

Ť É Á í ý ý ě í í š ě í ý č ě í í ě ý é é ě ě í ý ý ý í ď é ť é é Ú í ř í Ž Ž ý ý í Ž ý í é ý Ž é í š í Ů é í í č ý ý í í ž ý í í í ě ž č í í ě ší č ě ší é í č čí ý ý í Ú č ž í Úč ř í í ší č ý Ú í ř é

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

ů Ř Á Á ú Š É Í ÍŘÍ Í ě ě š ř ů ý ú ú ď Č ý Ó Ú Ý Č ý ů Č Í ú ú Í Č ř Ó Č Í ě ú Ó Č š ň Č ý ů ř Í ď ý ě ů ý ů Č ř ý Ú ú ý Í ř ú Í ě Ú ý Ý ď š ž Í Í ú Ť ď ý Č ú ú Í Č ú ý ě ě ý ř ě ě ý ď Í ů ů ř ř Ť Á Í

Více