A.09./A 10 Z P R Á V A V Ý R O Č N Í 2014/2015. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A.09./A 10 Z P R Á V A V Ý R O Č N Í 2014/2015. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace"

Transkript

1 A.09./A 10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2014/2015 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace

2 Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU 2014/2015 ČÁST I. Z á k l a d n í c h a r a k t e r i s t i k a z ařízení Název organizace: Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitelka zařízení: Mgr. Naděžda Vondroušová Nám. Republiky Budišov nad Budišovkou Statutární zástupce ředitele: Monika Schrammová Na Úbočí Budišov nad Budišovkou Součásti zařízení: Dětský domov, ČSA kapacita 18 dětí odloučené pracoviště, Dětský domov, Dukelská kapacita 14 dětí IZO: Školní jídelna, kapacita 50 jídel IZO: Tel., , 1

3 C h a r a k t e r i s t i k a z ařízení Dětský domov je školské zařízení, jehož účelem je zajišťovat nezletilým dětem ve věku zpravidla od 3 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let, na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči o děti a mládež, která ze závažných důvodů nemůže být vychovávána ve vlastní rodině. Organizace i podmínky provozu jednotlivých rodinných skupin jsou plně v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově a vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy. Výchovně vzdělávací proces Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních činností. Body činnosti jsou cíleně zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte a na jeho individuální rozvíjení. příprava na vyučování finanční gramotnost rozvoj samostatnosti (vaření, nákupy potravin, domácí práce...) činnost společensky prospěšnou péči o zdraví a protidrogovou prevenci účelné využívání volného času, zájmová činnost enviromentální výchovu výběr povolání úspěšný vstup do samostatného života Koncepce rozvoje DD je zaměřená na naplňování základních práv dětí, zejména naplnění práva na rodinu, při plném respektování vlastní biologické rodiny. Jsme přesvědčení, že základem výchovy je výchova rodinná. Proto se v domově snažíme umožnit dětem žít tak, aby mohly co nejvíce poznat základní vzorec rodinného chování, které mohou pouhou nápovědou přenést do vlastního života v dospělosti. Všichni zaměstnanci si plně uvědomují specifika potřeb a zájmů dětí ze sociálně narušených rodin a výchově dětí věnují mimořádné úsilí. Zároveň jsou vedeni k aktivnímu zájmu o další osud dítěte po odchodu z domova. 2

4 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace, je školské zařízení, které sdružuje: - dětský domov s kapacitou 16 lůžek, hlavní budova - odloučené pracoviště na Dukelské ulici 636 s kapacitou 14 lůžek - cvičný byt s kapacitou 2 lůžka, hlavní budova - školní jídelnu s kapacitou 50 jídel Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí v roce Prostředí, prostorové řešení i vybavení jednotlivých místností zcela odpovídá zákonu č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních. Cvičný byt, nástavba zadní části budovy ČSA 718, funguje pro děti starší šestnácti let. Bytová jednotka je určena pro dvě děti, které se připravují na odchod ze zařízení do samostatného života. Jde nám především o zlepšení finanční gramotnosti dětí. Na zahradě je vybudováno také dětské hřiště. Motivací k pohybu řešíme spoustu negativních projevů u dětí. Děti rovněž vedeme i k manuální práci - mají přístup do dílny, podílejí se na opravách kol a poškozených věcí, starají se o zahradu a zahrádku, pomáhají s údržbou víceúčelového hřiště a udržují okolí dětského domova v čistotě. Plnoletí se snaží formou brigád připravovat na samostatný život a zároveň se učit finanční gramotnosti. Hlavní důraz při výchově klademe na pohybovou aktivitu dětí. Pohyb je výrazným znakem života dítěte. K tomu účelu nám hlavně slouží hřiště s umělým povrchem na kopanou, volejbal a tenis a zapuštěný bazén se zastřešením u hlavní budovy. U domova je taktéž asfaltové hřiště na košíkovou a floorball. V odloučeném pracovišti je k dispozici posilovna. Sportovní sklad je materiálně velmi dobře vybaven: lyže, kolečkové brusle, kola, atd. Nedostatečná zkušenost s realitou vytváří slabý základ i pro základní vzdělání. Každé z dětí má proto možnost podle svých zájmů a dovedností navštěvovat i několik kroužků mimo dětský domov. Rodinné skupinky jsou vybaveny počítači s připojením na internet. Každá rodinná skupinka má také svoji knihovnu. S přípravou na nesnadný vstup dětí do samostatného života nám pomáhají i akce, které pořádají především neziskové organizace se svými projekty. Naše děti se do těchto projektů každoročně zapojují. Naše zařízení vlastní dva služební vozy - FORD TOURNEO CUSTOM pro 9 osob a Škodu Octavii. Auta se používají především pro aktivity jednotlivých skupinek (soutěže, rodinné výlety atd.), na odborná lékařská vyšetření (nejbližší odborné ordinace jsou 30 km vzdálené), nákupy a třídní schůzky. 3

5 Po materiální stránce je provoz domova zajištěn na velmi dobré úrovni. Naše zařízení pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb a ve vztahu k dětem plní hlavně výchovné, vzdělávací a sociální úkoly. V této oblasti se snažíme stále vzdělávat, zdokonalovat se. Na základě analýzy osobnosti dítěte je vypracován PROGRAM ROZVOJE OSOBNOSTI DÍTĚTE, kde se promítají priority, na které se vychovatelé při výchově dítěte zaměřují. Jedná se hlavně o potlačení negativních prvků a zvýraznění kladných. Zvláštní péči věnujeme integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Za finanční podpory The Kellner Family Foundation z Projektu UNIVERZITY studuje Nikola, absolventka OPEN GATE, v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor Psychology. Z projektu poskytuje Nadace stipendia studentům, kteří dosahují výborných akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nikola byla do projektu zařazena oprávněně, druhý rok nelehkého studia má opět zdárně za sebou. University of Glasgow je známým centrem vzdělání a výzkumu ve Skotsku, s mezinárodní pověstí a čtvrtá nejstarší v anglicky mluvícím světě a patří mezi největší a nejprestižnější vzdělávací místa v Evropě. Stále se nám daří potlačit absenci mužského vzoru u dětí. Z 23 zaměstnanců máme v kolektivu 5 mužů. Téměř v každé rodinné skupině pracuje nejméně jeden strejda. Mužský vzor není dobrý jen pro děti, ale i pro kolektiv zaměstnanců. Cílem je zkvalitnění výchovného procesu v návaznosti na vstup dětí do samostatného života. Všem odcházejícím klientům z našeho zařízení zajišťujeme odpovídající výbavu, bydlení a práci za pomoci sociálního odboru a neziskových organizací. Byli bychom také rádi, kdyby naše děti ve společnosti, v níž budou jednou samostatně žít, uplatnily i morální hodnoty, k nímž je také vedeme. Proto občas navštěvují domov důchodců a dům s pečovatelskou službou. K o m u n i k a c e s d í tětem nemá b ý t n á š m o n o l o g v y c h r l e n ý c h p o ž a d a v ků, a l e s p o l ečn ý d i a l o g, k d y h l e d á m e v z á j e m ně uspokojující řešení. Enviromentální výchova Environmentální výchovu a vzdělávání uplatňujeme v každém věku, nejefektivnější je však výchova předškolních dětí, které začínají poznávat svět, osvojují si pravidla chování ve společnosti lidí i v samotném prostředí, ve kterém žijí. Už i tyto děti mají velkou schopnost empatie, jsou vnímavé, citlivé a snadno se nadchnou pro dobrou věc. Nemají ještě zažité špatné návyky nebo je lze celkem snadno ovlivnit. Proto je toto období života určující také pro vytvoření vztahu k přírodě, kde mohou nalézt tolik zajímavostí a zakusit spoustu smyslových vjemů: vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. 4

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Záměrem vzdělávacího úsilí v environmentální oblasti je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění. Vztah k přírodě zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Do našeho zařízení přicházejí děti z průmyslové oblasti Ostravska a větších měst Moravskoslezského kraje, tedy s největším stupněm znečištění v rámci celé ČR. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z mnoha úkolů našeho zařízení. Aktivity našeho zařízení v oblasti enviromentální výchovy Spolupráce s MtŠ v soutěži S panem Popelou o nejvíce nasbíraného papíru. Třídění odpadu v zařízení kompostování, nebezp. odpad, soutěž ve sběru PET víček. Úklid cyklostezky v údolí Budišovky v rámci turistických vycházek sběr odpadků. Ekologicky čistý festival Budišovské letnice výpomoc starších dětí na této akci. Účast na akci mysliveckého sdružení a SVČ Zasaď si svůj strom. Šetření energiemi Údržba zahrad velkého i malého domečku, parčíku na ulici Dukelské. Všech ekologických projektů se společně s dětmi účastní i zaměstnanci našeho zařízení. 5

7 Ú d a j e o dětech Školní rok 2014/2015 Kapacita zařízení 32 Evidenční stav začátek školního roku 27 Evidenční stav konec školního roku 26 Počet dětí umístěných na předběžné opatření 1 Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 21 Počet nezaopatřených osob na dohodu o setrvání v péči... 4 Zrušení předběžného opatření (odchod zpět do rodiny) 0 Zrušení ústavní výchovy (náhradní rodinná péče, odchod zpět do rodiny) 0 Přemístění do jiného zařízení 0 Odchod do samostatného života (zletilost) 2 Příchod nových dětí 1 Počet útěků 0 Přehled škol na kterých probíhá příprava na budoucí povolání (školní rok 2015/2016) University of Glasgow, Skotsko, studijní obor psychology 1 SŠSS Ostrava Hrabůvka, obor vzdělávání gastronomie, ŠVP management v gastronomii 1 SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava Poruba, studijní obor sociální činnost 1 SŠ technická a dopravní Ostrava Vítkovice, studijní obor autotronik 1 SOU Vítkov Podhradí, učební obor kuchař číšník 1 SOU stavební Opava, učební obor zedník 1 SŠ technická Opava, učební obor zámečník 1 Rozvrstvení v rodinných skupinách (stav k ) MtŠ ZŠ Speciální škola OU, SOU, SŠ VŠ Sourozenci I x2 II x4, 1x2 III x3, 1x2 IV x3, 1x2 Celkem

8 Zájmová činnost dětí Název zájmové činnosti Organizace, zařízení Počet dětí Fotbal TJ SPARTAK Budišov n./b. 10 Floorbal DD 6 Nohejbal DD 3 Malý kuchtík SVČ Budišov n. / B. 2 Tvořílek SVČ Budišov n. / B. 3 Keramika SVČ Budišov n. / B. 1 Informatika ZŠ Budišov nad Budišovkou 2 Sportovní hry ZŠ Budišov nad Budišovkou 2 Mažoretky MtŠ Budišov n. / B. 1 Výtvarný DD 5 Ruční práce DD 4 Aerobic, ZUMBA, taneční kurz SVČ Budišov n. / B. 2 Hra na flétnu, trubku LŠU Vítkov 3 Chovatelský SVČ Budišov n. / B. 2 Hasičský SVČ Budišov n. / B. 7 MMA Ostrava - Hrabůvka 1 Zařazení dětí dle Zákona o ústavní výchově 109/2002, 383/2005, 2.odst. 10 koordinátorem Dětského diagnostického ústavu v Bohumíně a ředitelkou zařízení ( a ). Zařazováno 25 fyzicky přítomných dětí. a/ samostatné přiměřeně věku 6 dětí b/ samostatné vyžadující občasnou kontrolu 16 dětí c/ vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu 3 děti d/ nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu 0 dětí e/ vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči 0 dětí 7

9 ČÁST II. Ú d a j e o p r a c o v n í c í c h Počet zaměstnanců: celkem 23 Pracovní zařazení ředitelka 1 statutární zástupce soc. pracovnice 1 ekonomka 1 vedoucí vychovatel 1 vychovatelé 10 vedoucí školní jídelny 0,75 kuchaři 1,5 pracovníci v sociálních službách 4 údržbář 1 uklízečky 1,25 V zařízení pracuje stabilní kolektiv 23 zaměstnanců, z toho 5 mužů. Počet pedagogických pracovníků: 11 Počet nepedagogických pracovníků: 11 Nejdelší praxe pedagogického pracovníka: nad 30 let Nejkratší praxe pedagogického pracovníka: 0,5 Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 0 Rodičovská a mateřská dovolená: 1 Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 4 pedagogičtí pracovníci absolvovali celoživotní vzdělávání v oboru vychovatelství UP Olomouc, jeden pedagogický pracovník absolvoval spec. pedagogiku - PF v Ostravě. Pedagogové vyhovují vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v opačném případě se přihlásili ke studiu v rámci celoživotního vzdělávání v oboru vychovatelství a speciální pedagogika PF v Ostravě a Olomouci. Odborný, profesní a metodický růst všech pedagogických pracovníků I ve školním roce 2014/2015 pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře, školení a kurzy. Provedeno školení BOZP, PO, ozdravná opatření. Absolvování vzdělávacích seminářů, studium odborné literatury, samostudium, rozvíjení tvořivé pracovní iniciativy všichni pracovníci. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je z hlediska profesního rozvoje nezbytností. Probíhá různou formou od společných seminářů pořádaných na našem zařízení až po individuální účast na vzdělávacích akcí různých institucí. 8

10 Ve školním roce 2014/2015 se pracovníci zúčastnili těchto akcí (DVPP) Přednáška, seminář, kurz Počet pracovníků Rozpravy o institucionální péči 2015 současnost a perspektivy ředitelka Optimalizace řídících a kontrolních systémů v oblasti výkonu ředitelka zřizovatelských funkcí FICE Standardy kvality péče o děti v zařízení ústavní výchovy ředitelka Supervizní výcvik ředitelka, ved. vychovatel Fice Týrané dítě a současnost, jak se žije u sousedů ředitelka Právní vědomí ve školském prostředí ředitelka, zástupkyně PRIDE náhradní rodinná péče zástupkyně Evaluační seminář pracovníků DD ředitelka Metodická setkání vedoucích pracovníků DD ředitelka Býti spolu v síti Rodina v proměnách.. zástupkyně Účetnictví PO zřízených územně samosprávnými celky školství ekonomka,aktuality 2014-účetnictví Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty OSPOD zástupkyně Archivní a spisová služba zástupkyně Rizikoví rodiče a rizikové děti zástupkyně Majetek školské PO a jeho inventarizace ekonomka Hygienické minimum ve stravovacích službách vedoucí ŠJ Metodická poradna 4 Setkání pracovníků dětských domovů Rizikové chování dětí 3 Metodická setkání vychovatelů DD 8 Nebezpečí vlivu gamblerství na zdravý vývoj dítěte 2 Evaulační seminář pracovníků DD 2 Neurotické a úzkostné poruchy u dětí v ústavní péči Zkušenostně reflexní výcvik pro pracovníky DD 1 Vesmírná mise 1 Školení řidičů referentských vozidel 11, ředitelka Školení BOZP a PO všichni zaměstnanci Zájmová profilace pedagogických pracovníků - sportovní (volejbal, floorbal, nohejbal, malá kopaná, fotbal ) - výtvarná a hudební (příprava dětí na soutěže) - výtvarné a tvořivé práce (soutěže, dárky do domova důchodců, sponzorům, jarmarky) - cizí jazyk (angličtina ) - muzikoterapie, fotokroužek - environmentální (třídění odpadu, ekologické akce pro celé zařízení) 9

11 Údaje o aktivitách a prezentaci dětského domova na veřejnosti a spolupráce s dalšími organizacemi 1. Prezentace DD ve zpravodaji, v deníku Opavsko, Region 2. Webové stránky DD 3. Vánoční jarmark výroba vánočních předmětů, prodej pro veřejnost na školním vánočním jarmarku 4. Velmi dobrá spolupráce s městem (vánoční a velikonoční jarmarky pro veřejnost, školu, návštěvy domova důchodců, domu s pečovatelskou službou, pomoc městu při úklidu parku, cyklostezky, pomoc při realizaci plesů) Poskytnutí víceúčelového hřiště místní ZŠ, MŠ a zájmovým kroužkům 5. Poskytnutí víceúčelového hřiště místní ZŠ, MŠ a zájmovým kroužkům 6. Dobrá spolupráce se sponzory - návštěvy v DD 7. Vystupování dětí na různých kulturních a sportovních akcích v našem městě i mimo něj 8. Úspěšné dokončení II. ročníku studia v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor psychologie. 9. Malý talentovaný fotbalista uspěl ve výběrovém kole Talent La Sophia 10. Účast na soutěžích pořádaných dětskými domovy a jinými organizacemi s výbornými výsledky 11. Úspěchy ve výtvarných soutěžích Akce pro zaměstnance v rámci stmelení kolektivu Společné vánoční posezení všech zaměstnanců s dětmi. Děti připravily velmi pěkný a vtipný vánoční program. Obdržely společné dárky na skupinky, ostatní dárky vždy dostanou na horách, kde tráví svátky vánoční. Společné oslavy významných narozenin a výročí dětí i zaměstnanců. Den učitelů společná oslava zaměstnanců s kulturním programem dětí. Rozloučení se školním rokem posezení pracovníků s dětmi, opékání, společné sportovní soutěže a hry. 10

12 ČÁST III. Ú d a j e z k o n t r o l n í a i n s p e kční činnosti Kontrola ČŠI ve školním roce proběhla v termínu Ze závěru inspekční zprávy vyplývá, že se vzdělávání dětí a denní péče o děti v našem zařízení uskutečňuje ve shodě s deklarovanými cíli sociálního učení s důrazem na úspěšné dokončení základního vzdělání, přechod do středního vzdělávání a samostatnost po odchodu ze zařízení do běžného sociálního prostředí a intaktní společnosti. Je dodržován rovný přístup ke vzdělávání, jsou zohledňovány potřeby jednotlivých dětí a vytvářeny podmínky pro jejich zdravý vývoj. Vzdělávání a denní péče o děti je uskutečňována v podnětném a bezpečném prostředí a celkové pohodové atmosféře, zvolené metody a formy práce odpovídají schopnostem jednotlivých dětí. Prevence rizikového chování se prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem, opatření k nápravě byla ve sledovaném období přijímána. V řízení DD byly k termínu inspekční činnosti zjištěny dílčí nedostatky (v obsahu ŠVP, v nastavení výše kapesného pro jednotlivé věkové kategorie dětí a v ustanovení týkající se návštěv v DD), které byly ředitelkou zařízení v průběhu inspekční činnosti odstraněny. Příležitostí ke zlepšení úrovně poskytovaného vzdělávání má zařízení v průběžném informování osob odpovědných za výchovu o výsledcích vzdělávání dětí a v udržování a prohlubování kontaktů i s dalšími blízkými osobami. Od poslední inspekční činnosti se materiálnětechnické podmínky pro vzdělávání a denní péči o děti výrazně změnily. Kontrola z VZP v Opavě byla provedena , nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. Kontrola z Okresního státního zastupitelství v Opavě proběhla a , nebyly zjištěny nedostatky. Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve školním roce neproběhla. Kontrola z Krajské hygienické stanice MSK ve školním roce proběhla , nebyly zjištěny nedostatky. 11

13 ČÁST IV. Ú d a j e o a k t i v i t á c h Život v našem dětském domově neprobíhá jen v rovině plnění standardních povinností. Díky schopnostem a aktivitám našich zaměstnanců, a rovněž díky občasné podpoře sponzorů se nám pro děti daří připravovat pestrý a atraktivní program v oblasti volného času, a to v každém z ročních období, během prázdnin i školního roku, o víkendech, každý den. Účastníme se akcí pořádaných ostatními dětskými domovy, neziskovými organizacemi i neformálními skupinami a některé soutěže a akce také sami pořádáme. Právě během těchto akcí mají děti možnost ukázat své dovednosti, schopnosti a nadání, ale rovněž se rozvíjet a sebepoznávat. A k c e, s o u těže, aktivity Datum Kde Druh akce Děti + doprovod Budišov nad B. Budíšek Cup 2014, 8.ročník turnaje v MK Budišov nad B. Drakiáda akce KRPŠ Budišov nad B. Uspávání broučků Ostrava Sportovní den pro děti Slunečnice dětem Stěbořice Vyřež/š si svou dýni Arboretum Nový Dvůr St. Oldřůvky Branný den akce KVH pro děti Budišov nad B. Stezka plná strašidel akce KRPŠ Budišov nad B. Canisterapie Budišov nad B. Martin na bílém koni a Paní zima akce Lichnov Turnaj dětských domovů v nohejbalu Ostrava Návštěva multikina Cinestar Budišov nad B. Vánoční zpívání v domově důchodců Letokruhy Lichnov Turnaj dětských domovů ve volejbalu Bruntál Wellnes bazén Opava Plavecké závody dětských domovů Vítkov Bowling Bohumín Aquacentrum a návštěva bývalé klientky Polsko Istebnik Zlaty Gron lyžařské závody Hranice Dětská merenda maškarní ples pro děti Budišov nad B. Dětský maškarní ples Fulnek Turnaj dětských domovů ve stolních hrách Budišov nad B. Velikonoční jarmark prodejní stánek Havířov Nejmilejší koncert Bruntál Wellnes bazén s SVČ Budišov nad B

14 12.4. Budišov nad B. Cyklistický výlet do údolí Budišovky Lichnov Soutěž v tanci na podložce X-PAD St. Oldřůvky Výšlap SVČ do břidlicového dolu Ostrava Turnaj dětských domovů v pétanque Budišov nad B. Pohádková cesta za čarodějnicemi KRPŠ Ostrava ČEZ Aréna MS v ledním hokeji Norsko-Bělor Hranice Sportovně-vojenská akce DUKLA BAVÍ DĚTI Ostrava Talentová soutěž Rošťák roku Ostrava Turnaj dětských domovů ve floorbalu Budišov nad B. Akademie MŠ vystoupení dětí Ostrava Muzikál Pomáda v Gongu, Vítkovice Melč Turnaj dětských domovů ve vodním fotbálku Budišov nad B. Preventivní akce beseda s PČR na téma Šikana Olomouc Slavata triatlon tour, park Flora Budišov nad B. 4. ročník Srazu domováků pro bývalé klienty Čeladná Cyklistická soutěž dovednosti a duatlon Svatoňovice Vystoupení mažoretek a návštěva Dětského dne Krnov Závod v běhu Cvilínské schody Praha Výběrové řízení Talent La Sophia fotbal Opava Světový pohár ve volejbalu mužů ČR-Japonsko Opava Světový pohár ve volejbalu mužů ČR-Japonsko Odry Výlet vlakem na koupaliště v Odrách Ostrava Svět techniky, kino 3D, techn. pokusy pro děti Opava návštěva multikina v Opavě P o b y t y a v í c e d e n n í a k c e Vánoční pobyt na horách, Loučná nad Desnou, penzion Oáza Termín: Počet účastníků + doprovod: Zimní rekreace spojená s oslavou Vánoc. Vzhledem k tomu, že nebyl sníh, byl místo plánovaného lyžařského výcviku realizován náhradní sportovně-relaxační program. Každý den děti navštívily pod vedením pedagogů tělocvičnu v místní ZŠ a hráli fotbal a floorbal, pro menší byla připravena překážková dráha a jiné aktivity. Se všemi dětmi bylo navštěvováno venkovní dětské hřiště s atrakcemi, připraveny procházky a výlety, včetně výletu vlakem do Koutů nad Desnou a prohlídky pohádkové stezky s dřevěnými sochami. Podívali jsme se také na přípravu umělého zasněžování na sjezdovce. Děti si připravily program na Vánoční besídku a společně oslavily Štědrý den. Program rekreace byl doplněn o hraní stolního tenisu, společenských her a zpívání s kytarou. Děti se jako každý rok mohly setkat s kamarády z Dětského domova Ostrava - Hrabová a ostatní zaměstnanci DD mohli trávit Vánoce doma s rodinou. 13

15 Zimní pobyt v Koutech n. D. v rámci projektu EUFORALL Příležitost pro každého Termín: Počet účastníků: Pořadatel: EUFORALL Zimní pobytová akce zaměřená v rámci projektu primárně na finanční gramotnost a přípravu dětí do samostatného života, doplněná výukou lyžování a dalšími zimními volnočasovými aktivitami. Zkrácený pětidenní pobyt byl jako vždy dobře zorganizován. Děti si hravou formou dle připraveného programu rozvíjely své sociální kompetence a mohly také soutěžit a porovnat své schopnosti s dětmi z jiných domovů. Největší radost měli samozřejmě z lyžování a pobytu na čerstvém vzduchu, což byla nedílná součást tohoto pobytu. Jarní prázdniny Malá Morávka, penzión Sedmikráska Termín: Počet účastníků: Program volnočasových aktivit během rekreace připravili pedagogové z našeho zařízení. Zejména šlo o rozvoj lyžařských dovedností, výuka začínajících lyžařů na lyžařském pásu a s využitím instruktora v různých areálech. Děti se zdokonalovaly v lyžování, dodržovaly zásady bezpečnosti pohybu na sjezdovce, užili si večerní lyžování, pro menší děti uspořádána soutěž ve stavění nejhezčího sněhuláka kamaráda, bobování, sáňkování a jiné zimní radovánky. V útulném prostředí penziónu byla možnost rozvíjet logické schopnosti při hraní společenských a zábavných her, zahrát si stolní tenis a užít si prázdniny. Rekreace Liščí mlýn Frenštát pod Radhoštěm Termín: Počet účastníků: Pořadatel. SVČ Budišov nad Budišovkou Letní tábor pro děti na téma Indiánské léto. Děti si v rámci celotáborové hry plné poutavých aktivit a soutěží vytvořily své vlastní indiánské kmeny, vyráběly tématické artefakty, poučily se o indiánských zvycích a detailech ze života původních obyvatel amerického kontinentu, mohly porovnat své schopnosti v nejrůznějších soutěžích a úkolech. Organizátoři umožnili zletilým a větším účastníkům podílet se na vytváření programu pro děti, což pro ně bylo jistě zajímavé a motivační. Ve výsledku byl tábor i díky této spolupráci a přátelské atmosféře hodnocen dětmi jako poutavý a všichni byli spokojení. Fotbalové soustředění v rámci výzvy Talent La Sophia 2015 Benešov u Prahy Termín: Počet účastníků: 1 Jeden chlapec z našeho zařízení se zúčastnil výběrového řízení výzvy projektu Talent La Sophia 2015 fotbal v Praze na Strahově. Byl velmi šikovný a po zvážení a vyjádření všech ambasadorů postoupil dále mezi vybrané finalisty, kteří se zúčastnili soustředění Talent La Sophia 2015 v Benešově u Prahy v termínu La Sophia je obecně prospěšná společnost, jejíž zakladatelkou a ředitelkou je zpěvačka a herečka Yvetta Blanarovičová. 14

16 Tábor Návrat černého hřebce - Ondřejovice u Zlatých hor Termín: Počet účastníků: 5 Pořadatel: Dětská agentura Opava Pět dětí z našeho zařízení ve věku 8 11 let mělo možnost zúčastnit se letního tábora pod názvem Návrat černého hřebce. Děti na akci jsme vybírali s ohledem na jejich samostatnost (tábor bez doprovodu z DD) a také vzhledem k tomu, že šlo o tábor koňský. Děti se na táboře dověděly základní znalosti o koních, naučily se, jak o tato ušlechtilá zvířata správně pečovat, jak s nimi pracovat a jak na nich jezdit. Akci se jim líbila, přivezly si nezapomenutelné zážitky, našly si nové kamarády a rády by se v příštím roce opět zúčastnily. Dětský letní tábor Barnov, Termín: Počet účastníků z našeho zařízení: 22 Tradiční tábor v prostředí vojenského výcvikového prostoru u vodní nádrže Barnov. Program připravili vychovatelé, celotáborová hra s názvem Pravěk lov na mamuta. Dětem byla nabídnuta bohatá činnost sportovní hry, soutěže (volejbal, přehazovaná, fotbal, softball), vodní hry (potápění, plavání, lodě), další táborové hry s důrazem na rozvoj obratnosti, fyzické kondice, týmové spolupráce, vzájemného porozumění, dále hudební aktivity, muzikoterapie, výlety a tradiční táborové aktivity jako stezka odvahy, střelba ze vzduchovek a koupání. Nechyběla tradiční volejbalová klání mezi dětmi a dospělými, noční hry, vaření v přírodě. Velkou radost měly děti z návštěvy hasičů ze SDH Hněvotín, pod jejichž dohledem si nacvičily a vyzkoušely požární útok, a za odměnu se pak mohly na louce vydovádět v pěnové lázni. Táboru se jako vždy zúčastnily děti z DD Budišov nad Bud., DD Ostrava Hrabová, DDÚ Bohumín a děti z rodin. M i m ořádné úspěch y a v ý s l e d k y dětí Talent La Sophia Účast na výběrovém kole talentové soutěže v oblasti Sport, David byl vybrán na prestižní fotbalové soustředění v Benešově u Prahy. Mezi ambasadory, kteří hodnotili výkony chlapců a jejich talent v rámci odpoledního tréninku, byli například fotbalisté Marek Jankulovski a Tomáš Ujfaluši, Aleš Čvančara trenér reprezentace ČR U 16, Václav Černý trenér reprezentace ČR U 17 a další. Akci zaštiťovala svou účastí ředitelka obecně prospěšné společnosti La Sophia Yvetta Blanarovičová. Všichni hodnotili výkony desetiletého Davida velmi pozitivně a byl poté vybrán pro fotbalové soustředění v Benešově u Prahy. O účast na soustředění se ucházely sportovně nadané děti z celé ČR. 15

17 Studium University of Glasgow Za finanční podpory The Kellner Family Foundation studuje Nikola od září 2013 v University of Glasgow ve Skotsku, studijní obor Psychology. Díky této nadaci, která jí platí školné a část kapesného, i díky dalším sponzorům, může studovat v zahraničí a pravidelně se vracet do domova. Druhý ročník úspěšně absolvovala, výborně vykonala všechny zkoušky a postoupila do dalšího studijního roku. Zvládla nejen náročné učivo, ale i náročný samostatný život. Ú s pěch y v s o u těží c h, p r o j e k t e c h Soutěž v malování ING BANK fondu Nadace TM 2. místo v kategorii 0 7 let Slavata Triatlon Tour 1. a 2. místo v chlapeckých kategoriích Turnaj dětských domovů ve vodním fotbálku, Melč 1. místo (z osmi týmů) Sportovní den pro děti SLUNEČNICE Ostrava 1. místo v soutěži družstev Soutěž dětských domovů v pétanque, Ostrava 3. místo Soutěž dětských domovů v plavání, Opava 1. místo chlapci VZ 50 m 2. místo dívky P 25 m 2. místo dívky VZ 25 m Mezinárodní závody ve sjezdovém lyžování v Polsku, Istebnik Zlaty Gron 3. místo (ze 37. závodníků) Soutěž dětských domovů v jízdě dovednosti na kole a duatlon, Čeladná 2. místo duatlon dívky 3. místo jízda dovednosti mladší děti (z 25. soutěžících) Soutěž dětských domovů v krosovém běhu, Krnov Cvilín 2. místo mladší chlapci 3. místo starší dívky Novoroční turnaj dětských domovů ve volejbalu, Lichnov 3. místo Turnaj dětských domovů v malé kopané Budíšek Cup, Budišov nad Budišovkou 3. místo Rošťák roku Ostrava Účast na talentové soutěži, postup mezi 12 vybraných soutěžících. TJ Spartak Budišov nad Budišovkou Úspěšné působení našich malých i velkých fotbalistů v rámci místního fotbalového oddílu. 16

18 A k c e n a š e h o z ařízení jsme uspořádali 8. ročník turnaje v malé kopané BUDIŠEK CUP pro dětské domovy z MSK. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Protože naši malí fotbalisté se hodně zlepšili, postavili jsme i druhý tým složený z mladších žáků, doplněný o dívky, který sice neuspěl, ale získal si sympatie fanoušků svými výkony a plným nasazením. A tým vypadl v semifinále, ale vybojoval krásné 3. místo. Akci jsme si užili a jejím uspořádáním udělali radost ostatním, kteří mohli mezi sebou porovnat síly v tomto tradičním sportu. Tradiční soutěž ve sjezdovém lyžování RYCHLÝ TUČŇÁK se kvůli mírné zimě a špatným sněhovým podmínkám opět nepodařilo uspořádat, pro školní rok 2015/2016 bude vybrána jiná sportovní aktivita. Sraz budišovských domováků se uskutečnil již IV. ročník setkání dětí, které prošly našim zařízením a zaměstnanců, kteří v dětském domově v minulosti pracovali. Setkání napříč generacemi se zúčastnila asi padesátka lidí a bylo moc příjemné. A k c e p r o v eřejnost Vánoční a Velikonoční návštěva v Domově pro seniory Letokruhy Tradiční setkání s klienty sociálního zařízení Letokruhy. I letos naše děti potěšily babičky a dědečky v sociálním zařízení pásmem vánočních koled, písniček a přáním do Nového roku. Program našich nejmenších byl doplněn malým občerstvením a dohodnutím na pokračování této milé spolupráce. Vánoční a Velikonoční jarmark ve spolupráci se ZŠ Budišov nad Budišovkou výpomoc s organizací jarmarků a výrobou dekorací. Na Velikonočním jarmarku vystoupili naši malí v rámci sestavy mažoretek MŠ. Úklid parku a cyklostezky v Budišově nad Budišovkou projekt ve spolupráci s Beats4kids, Ostrava. Vše včetně odměn dětí, financováno sponzorem. S p o l u p r á c e s n a d a c e m i a s p o n z o r y Kraft Foods ČR s. r. o. cukrovinky na Mikuláše, Velikonoce a jiné příležitosti, hodnotné vánoční dárky pro děti od zaměstnanců firmy, sportovní potřeby, vybavení domácnosti. THE KELLNER FAMILY FOUNDATION finanční podpora z Projektu UNIVERZITY pro studentku, která studuje ve Skotsku. THOMAS RAIL TRADES s. r. o., Hlučín - finanční dar na rekreaci pro děti 17

19 Jarmil Chládek, Břeclav - pravidelně zasílá 500,- Kč měsíčně na výchovně-vzdělávací činnost Černobílý svět, cinema café club, Ostrava 6 ks graffity plátna Jan a Petr Šafránovi, Opava - finanční dar na vzdělávání a nákup škol. pomůcek pro studentku, která studuje v Glasgow - finanční dar na sraz DD - finanční dar na ukončení školního roku BENEKOVterm s. r. o., Horní Benešov finanční dar na školní vzdělávací pomůcky Nadace Terezy Maxové dětem - příspěvek na zakoupení rekvizit pro volnočasové aktivity dětí - finanční příspěvek na školné a školní potřeby studentky SPOLU DĚTEM o. p. s. finanční příspěvek na zednické náčiní pro učně SPOLU DĚTEM o. p. s. + Nadační fond ALBERT finanční příspěvek na školení a Jarmark Karel Beran (oprava a montáž vah), Opava oprava, seřízení, úřední ověření, výměna závaží Daruj hračku s Českým rozhlasem + Tango Havlíčkův Brod - vánoční dárky, které si děti přály Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Startovné do života příprava na odchod do samostatného života Příspěvek na kurzovné v autoškole pro zletilou studentku VÚ Město Libavá - bezplatný pobyt ve vojenském prostoru u přehrady Barnov TIGRESSA s. r. o. Brno - zajištění bezplatné přepravy na rekreace SPOLEK ŽEN ROUSKÉ - pravidelná účast na velmi zajímavých akcích tohoto spolku 18

20 ČÁST V. D a l š í ú d a j e Údaje z oblasti prevence V rámci našeho zařízení působíme převážně v oblasti primární prevence směrem k dětem i zaměstnancům. Prevencí sekundární se zabýváme pouze z části, kdy se ji snažíme řešit spolu s dalšími poradenskými pracovišti. V období školního roku 2014/2015 jako i toho předešlého došlo k úbytku řešených problémů, které se týkaly preventivního charakteru. Hlavní příčinou tohoto kladného faktu byla samozřejmě větší ostražitost ze strany vychovatelů u těch jedinců, kteří měli s problémovým chováním zásadnější problémy, pravidelná spolupráce se školami, které děti navštěvují, apod. Dalším aspektem snížení rizikového chování je mimo jiné také nižší věková skladba našich svěřenců. V každé rodinné skupince máme 3 5 dětí ve věku od 5 do 11 let, u nichž jejich věk přináší v oblasti prevence mnohem méně rizik, než je tomu například u pubescentů. Bližší informace jsou zaznamenány v hodnocení Minimálního preventivního programu. Vzhledem k různorodosti věkového složení jsou nutné různé přístupy k prevenci, které jsou popsány v Minimálním preventivním programu, důležitá a prosazovaná je u nás informovanost dětí, neboť překročení hranice rizikového chování také často pramení z neznalosti následků. Všichni také absolvují preventivní aktivity v rámci školských zařízení, které navštěvují. U dětí v oblasti prevence klademe důraz na správné a smysluplné trávení volného času. Navštěvují zájmové kroužky mimo domov. Sportovní aktivity, prázdninové tábory, či jiné akce, práce na zahradě, soutěže, návštěvy kulturních akcí, sledování aktualit v médiích, apod., cíleně vyplňují jejich volný čas. Vychovatelé se musejí vzdělávat v rámci své pedagogické činnosti také v oblasti prevence. Účastní se školení, seminářů, studují odborné knihy a časopisy pravidelně doplňované v naší pedagogické knihovně. Našim cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu a správnému rozvoji osobnosti, tím přispívat k upevňování žádoucích morálních vlastností, správných postojů a odolnosti vůči rizikovému chování. Také vytvářet bezpečné prostředí a dbát na dobré vztahy mezi dětmi a dospělými. 19

21 Údaje o zapojení školského zařízení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci byli ve školním roce 2014/2015 zapojeni do dalšího vzdělávání v projektu, který od do realizovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Primárním cílem projektu bylo jednotné vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v MSK tak, aby byla zajištěna kvalita poskytované péče v rámci všech 16 zúčastněných organizací, a to ve všech oborech činnosti v dětských domovech. Pracovníci DD byli do kurzů zařazování dle potřeby a aktuální nabídky témat a následně předávali získané poznatky svým kolegům v rámci pedagogických porad. Součástí DVPP bylo také studium šesti vychovatelů na pedagogické fakultě Ostravské univerzity a pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od se pedagogičtí pracovníci přihlašovali do jednotlivých seminářů KVIC podle aktuální nabídky vzdělávacích akcí pro daný školní rok. Více o dalším vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání viz. ČÁST II. Údaje o pracovnících, především sekce DVPP. Údaje o předložených a naším zařízením realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt vyhlášený MŠMT Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení nebyl podpořen, ale přesto bude zrealizován. Zapojení do dalších projektů 1. Projekt MŠMT ESF OP VK CZ. s názvem Bez obav Zvládnu to, realizátor EUFORALL o.s., navazující část projektu pro školní rok 2014/2015. Cílem projektu je zvýšit sociální gramotnost dětí a mládeže z dětských domovů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, zlepšit jejich motivaci a kvalifikaci pro lepší uplatnění na trhu práce po odchodu z dětského domova. Součástí projektu byly moduly zaměřené na práva a povinnosti v dospělosti, problematika pracovního trhu, multikulturní výchova, a také pedagogické a právní minimum pro vychovatele. Aktuálně probíhají a navazují letní a zimní zážitkové kurzy a pobytové akce mimo prostředí dětského domova, kde si děti procvičují dovednosti a znalosti osvojené v projektu, finanční gramotnost a terapeutické techniky (muzikoterapie, arteterapie, hipoterapie). 2. Projekt KVIC podpořený z ESF Vím, co chci vím, jak na to byl zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy - dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Cílem bylo zvýšit sociální kompetence dětí v dětských domovech a připravit je na vstup do samostatného života, součástí je vzdělávání pedagogických a vedoucích pracovníků DD. Děti se účastnily dílčích aktivit, jako jsou setkání se zajímavými lidmi (Křeslo pro hosta), zážitkových programů, muzikoterapeutických workshopů, apod. Vzdělávání dospělých probíhalo formou jednodenních i vícedenních školení cílených na konkrétní problematiku týkající se dětských domovů a umožňovalo vzájemné setkávání, diskuze, konzultace a výměnu zkušeností a informací mezi pedagogy z DD. Projekt realizovalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ve spolupráci s 16 dětskými domovy z MSK do Projekt JARMARKY S ALBERTEM - zapojení do projektu Nadačního fondu Albert, který bude realizován ve školním roce 2015/

22 4. E-learningový kurz "Můj nový život" Elektronický kurz navazující na ukončený projekt ABECEDA Ostravské univerzity aneb První kroky do života. Kurz je koncipován jako nástroj pro přípravu dětí na samostatný život, obsahuje 7 témat (Domácnost; Prevence patologických jevů; Zaměstnání; Práce s PC a digitální fotografie; Rozvoj sociálních dovedností; Rodina, vztahy a rodinné právo; Speciální vzdělávání) a jeho výstupem již není žádný certifikát. 5. Projekt DEJME ŠANCI DĚTEM realizuje obecně prospěšná společnost Spolu dětem a podporuje individuální potřeby dětí v oblasti vzdělávání, talentu a volnočasových aktivit. 6. PODEJ MI RUKU - podání návrhu projektu naším zařízením v Dotačním programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových forem chování dětí a mládeže pro školní rok 2014/ nepodpořeno. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery V našem zařízení byla odborová organizace v roce 1990 zrušena. 21

23 Z á k l a d n í ú d a j e o h o s p o d aření za kalendářn í r o k Příjmy 1. celkové příjmy ,40 Kč 2. výnosy na ošetřovném a PND ,50 Kč 3. příjmy z doplňkové činnosti 0,-- Kč 4. ostatní příjmy ,90 Kč Do výnosů dětského domova patří ošetřovné dětí, přídavky na děti, stravné zaměstnanců, úroky a dary od sponzorů. Výdaje 1. investiční výdaje celkem 0,-- Kč 2. neinvestiční výdaje celkem ,07 Kč - náklady na platy pracovníků školy ,-- Kč - ostatní osobní náklady ,-- Kč - zákonné odvody zdravotního a soc. pojištění ,-- Kč - výdaje na učební pomůcky ,-- Kč - ostatní provozní náklady ,07 Kč Podrobné informace o hospodaření organizace včetně rozborů hospodaření za příslušný kalendářní rok 2014 byly uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace, kterou naše zařízení odevzdalo zřizovateli v termínu do

24 ČÁST VI. S p r á v n í ř í z e n í Ve školním roce 2014/2015 vydala ředitelka zařízení na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění, dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, celkem 5 rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu mimo zařízení. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu mimo zařízení byla 2 krát využita možnost odvolání do 15. dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě prostřednictvím ředitelky. Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení pobytu mimo zařízení bylo vždy odvolacím správním orgánem zamítnuto a odvoláním napadené rozhodnutí potvrdil. V Budišově nad Budišovkou dne 13. října ředitelka 23

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011//2012 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

A.09./A /2016. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace

A.09./A /2016. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace A.09./A 10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015/2016 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika zařízení Charakteristika zařízení Výchovně

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více