Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Česká republika v číslech (procenta) Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (je výhodnější, pokud jsou ve stejný den za sebou) Věková skupina (ročník) 7. ročník Vzdělávací obor (dle RVP) Matematika a její aplikace Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který se v lekci zaměřuji Žák řeší aplikační úlohy na procenta (přesné znění z RVP) Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) 1. Žák spočítá úlohy na výpočet procentové části a základu 2. Žák se podílí na vytvoření a řešení aplikační úlohy na procenta Tématický okruh OSV Kooperace a kompetice Hlavní cíl/e OSV, které chci v lekci naplnit a reflektovat se žáky - nejlépe jeden cíl OSV na jednu vyučovací hodinu - číslovat dle vyučovací hodiny, ve které cíl chceme dosáhnout a reflektovat - více viz. materiál Pomůcka pro formulaci OSV cílů). Žák bude mít možnost 1. spoluorganizovat práci skupiny 2. podílet se na společné tvorbě úloh 3. spolurozhodovat o výsledné podobě práce

2 Metody vyučování - stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit) - nejvýše 3 řádky na metodu 1. Zahájení - v komunitním kruhu hovoříme o uplynulém víkendu, je oznámeno téma a cíl vyučování včetně cílů OSV 2. Naladění na téma práce ve skupině dosazování číselných údajů do vět (Víte, že v České republice...) 3. Procvičování výpočtu základu a procentové části na úlohách s údaji o Chrudimském okrese práce ve skupinách 4. Reflexe k cíli OSV 1 5. Tvorba a řešení aplikačních úloh na procenta s využitím statistických údajů o České republice 6. Tvorba plakátu, na kterém je zadání a řešení skupinou vytvořených úloh a jejich prezentace. 7. Reflexe k cíli OSV 2 a 3 grafická varianta ( Obličej ) Přílohy v elektronické podobě Víte, že v České republice... Okres Chrudim Česká republika v procentech Obličej reflexe k cíli OSV 2 a 3 Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a. - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše 1. Jak jste postupovali, jakým způsobem jste se na postupu dohodli? Jak se vámi dohodnutý postup osvědčil, co vám vyhovovalo, co ne? Kdy jste se v životě ocitli v situaci, ve které jste se podíleli na rozhodování o tom, co bude? Proč je v životě důležité domlouvat se s ostatními o cíli, organizaci, a 3. viz příloha Obličej Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). 1. Žáci odpovídají na otázky v reflexi 2. Dokreslený Obličej 3. Plakát s úlohou na procenta Autor lekce, škola Pavla Sádecká, ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka

3 Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu). Námět je možné v naladění na téma použít údaje, které ve druhé vyučovací hodině děti využijí při vymýšlení úloh na procenta. Podrobná příprava na vyučování Pomůcky: pro každou skupinu: rozstříhané lístečky Víte, že v České republice... zadání slovních úloh na procenta Okres Chrudim Česká republika v procentech atlas České republiky, kalkulačky, plakát formátu A4, obrázky ČR (například ze starých kalendářů), pro každého žáka: obrys Obličeje na formátu A6 Doporučená literatura a další informační zdroje: - internetové stránky, například odkazy na stránky- ed/19942.aspx (údaje z těchto stránek čerpány v květnu 2006) Průběh vyučování a časový odhad jednotlivých aktivit: První vyučovací hodina Zahájení (10 minut) Hodinu zahajujeme na koberci v komunitním kruhu, sedíme po skupinách: Máme za sebou víkend, co nám víkend přinesl, kdo nebo co nám udělalo radost, potěšilo nás? Děti hovoří o událostech z víkendu. Někteří z vás mluvili tom, že o víkendu cestovali. Pro cestování je vhodné vědět něco o naší vlasti, o ČR. Vy se o ní teď učíte v zeměpise probíráte jednotlivé kraje ČR. A my se ČR budeme věnovat i při dnešní matematice podíváme se na naši vlast očima matematika, statistika prostě člověka, který pracuje s čísly, s procenty.

4 Budeme ve skupinách hledat odpovědi na dané otázky, různá řešení a také nápady. Výsledek naší práce bude hodně záležet na tom, jak se ve skupině dokážeme dohodnout, jak si práci zorganizujeme, aby každý měl možnost se na práci podílet svými nápady, říci svůj názor a abychom pracovali v příjemné atmosféře. Na začátku si připomeneme některé údaje o Česku. Naladění na téma (10 minut) Učitel rozdá skupinám rozstříhané lístečky (viz příloha) vysvětlí žákům úkol (Víte, že v České republice...) a vysvětlí žákům jejich úkol společně přiřadit k jednotlivým výrokům správná čísla. Po společné kontrole výsledků provedeme minireflexe (je to vlastně příprava na reflexy k cíli OSV 1) Jaký postup jste volili, jak vám zvolený postup vyhovoval? Procvičování výpočtu základu a procentové části na úlohách s údaji o Chrudimském okrese (15 minut) My se nyní podíváme očima statistika na náš okres okres Chrudim. Vaším úkolem bude vyřešit zadané úlohy. Jak budeme postupovat: Nejprve se ve skupině dohodnete, jak si práci zorganizujete. Každý byl měl být do práce zapojen a rozumět postupu při počítání příkladů. Děti odcházejí do lavic, kde úlohy řeší. Po jejich vypracování dostane každá skupina list se správnými výsledky děti si správnost výsledků kontrolují samy. Reflexe k cíli OSV 1 (10 minut) Děti se přesunou na koberec, učitel klade otázky, děti na ně odpovídají. Jak jste postupovali, jakým způsobem jste se na postupu dohodli? Jak se vámi dohodnutý postup osvědčil, co vám vyhovovalo, co ne? Jak jste se přesvědčili, že úlohám každý rozumí? Měnili jste v určité fázi svůj postup? Co vás k tomu přimělo? Kdy jste se v životě ocitli v situaci, že jste se podíleli na rozhodování o tom, co bude? Proč je v životě důležité domlouvat se s ostatními o cíli, organizaci? Druhá vyučovací hodina Tvorba a řešení úloh, tvorba plakátu (25 30 minut) Začínáme hodinu v lavicích. Učitel zadá úkol ve skupině vymyslet úlohu (jednu nebo dvě podle času) na dané téma, vyřešit ji a vypracovat ji na plakát. Na plakátu bude uveden nadpis (název tématu), zadání úlohy (text), jeden způsob výpočtu (děti se musí dohodnout, který), odpověď, nakreslený (nebo nalepený) obrázek k tématu, podpis členů skupiny. Reflexe k cíli OSV 2 a 3 grafická varianta ( Obličej ) (15 minut) Podle návodu děti dokreslují obličej. Dobrovolníci mohou okomentovat své obličeje nahlas. Doporučení: Plakáty a k nim Obličeje členů příslušné skupiny dát na nástěnku a následující hodinu nechat skupiny své práce prezentovat.

5 Přílohy: Informace pro skupiny, ze kterých budou tvořit příklady Podnebí a nadmořská výška Podnebí Česka se vyznačuje vzájemným pronikáním a míšením oceánských a kontinentálních vlivů. Je charakterizováno západním prouděním s převahou západních větrů a poměrně hojnými srážkami. Přímořský vliv se projevuje hlavně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibývá kontinentálních podnebních vlivů. Velký vliv na podnebí Česka má nadmořská výška a reliéf. Z celkové plochy státního území leží km 2 (67 %) v nadmořské výšce do 500 m, km 2 (32 %) ve výšce 500 až m a pouze 827 km 2 (1,05 %) ve výšce nad m. Střední nadmořská výška je 430 m. Nejníže položené místo: Labe na odtoku ze země, 115 m n. m. Nejvýše položené místo: Sněžka, 1602 m n. m. Hranice Délka západní společné hranice Česka s Německem činí 810,7 km (z toho se Saskem 453,9 km a s Bavorskem 356,8 km). Společná jižní hranice s Rakouskem je dlouhá 466,1 km, se Slovenskem na východě 251,8 km a s Polskem na severu 761,8 km, podle polských údajů 789,89 km. Složení obyvatelstva Počet obyvatel České republiky (červen 2005) Většina obyvatel Česka se hlásí k české (81,1 %), moravské (13,2 %) a slezské národnosti (0,4%) a mluví česky. Čeština patří do západoslovanské větve indoevropské jazykové skupiny. Dalšími etnickými skupinami jsou Němci (0,5%), Slováci (3,1%), Romové (0,3%) a Poláci (0,6%) a ostatní menšiny (0,8%). Povodí Českým územím prochází hlavní rozvodí oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Hlavní říční osy jsou v Čechách Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na Moravě řeka Morava (246 km) s Dyjí (306 km) a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131 km). Povodí Plocha v km 2 Rozloha v % rozlohy ČR Labe Odra Morava okrajová

6 Počet obyvatel Počet obyvatel České republiky (červen 2005) V roce 2000 začalo fungovat 14 nových samosprávných krajů. Pro výkon státní správy na krajské úrovni byl rovněž zvolen smíšený model: krajský úřad je krajským orgánem; v jeho čele stojí ředitel. Hlavou každého kraje je hejtman; pouze hlavou Prahy je primátor. Rozložení obyvatelstva podle krajů České republiky: 14 krajů krajské město obyvatel Hlavní město Praha (A) Jihočeský (C) České Budějovice Jihomoravský (B) Brno Karlovarský (K) Karlovy Vary Královéhradecký (H) Hradec Králové Liberecký (L) Liberec Moravskoslezský (T) Ostrava Olomoucký (M) Olomouc Pardubický (E) Pardubice Plzeňský (P) Plzeň Středočeský (S) Praha Ústecký (U) Ústí nad Labem Vysočina (J) Jihlava Zlínský (Z) Zlín Půda Zemědělství v České republice je poměrně pestré především díky rozmanitosti terénních i klimatických podmínek. Výměra veškeré půdy České republiky (k ) byla km 2, z toho zemědělská půda tvořila km 2 (54%), lesní půda km 2 (33%), vodní plochy km 2 (2%), zastavěné plochy km 2 (2%) a ostatní plochy zabírají km 2 (9%). Ze zemědělské půdy činila orná půda km 2 (72,2%), chmelnice 110 km 2 (0,3%), vinice 160 km 2 (0,4%), louky km 2 (15,7%), pastviny km 2 (6,5%), zahrady a ovocné sady km 2 (5,0%).

7 skupina skupina skupina skupina Hodnotíme práci ve skupinách - kreslíme obličej:

8 levá strana hodnocení jednotlivce UCHO VELKÉ jak já jsem naslouchal všem členům skupiny, nikoho ve skupině jsem neodbyl (čím větší, tím lépe) OKO VELKÉ Jak jsem se podílel na konečné grafické úpravu plakátu (čím větší, tím lépe) ÚSTA USMĚVAVÁ choval jsme se ke všem ostatním tak, aby se ve skupině cítili všichni dobře VLASY TRČÍCÍ jak jsem se účastnil práce ve skupině (nápady na dané téma, realizace plakátu) (čím více vlasy trčí, tím lépe) pravá strana hodnocení celé skupiny UCHO VELKÉ jak mi skupina naslouchala, když jsem chtěl něco říci,měl jsem nápad dostal jsem příležitost? (čím větší, tím lépe) OKO VELKÉ jak jsem spokojen s konečnou grafickou podobou plakátu (čím větší, tím lépe) ÚSTA USMĚVAVÁ chovali jsme se k sobě tak, aby se ve skupině cítili všichni dobře (já k ostatním skupina ke mně) VLASY TRČÍCÍ Jaké se zapojili všichni členové skupiny JEDEN NOS směr do skupiny ve skupině se mi pracovalo dobře, cítil jsem se ve skupině spokojen - směrem ke mně nebyl jsem spokojen - rovný nos půl na půl POD OBLIČEJ VZKAZ PRO SKUPINU (jakýkoliv konkrétní, celkový) nemusí být Námět je převzat z knihy Kjærgaard, E., Martineniene, R. : Pětkrát hurá demokracii, Agentura Strom, 1997

9 Okres Chrudim 1) V okrese Chrudim je 113 obcí, z toho tvoří 7,08 % města. Kolik je v okrese Chrudim měst? Dokážete je vyjmenovat? 2) V okrese Chrudim žije žen, což je 50,77% obyvatel. Kolik žije v okrese Chrudim obyvatel a kolik z toho mužů? 3) V okrese Chrudim jsou tři gymnázia, což je 21,4% všech středních škol. Kolik středních škol celkem je v okrese Chrudim? 4) Lesy v okrese Chrudim zabírají 28,09% rozlohy okresu. Jaká je celková rozloha okresu Chrudim, jestliže v něm je 289,4 km 2 lesů? Okres Chrudim 1) V okrese Chrudim je 113 obcí, z toho tvoří 7,08 % města. Kolik je v okrese Chrudim měst? Dokážete je vyjmenovat? 2) V okrese Chrudim žije žen, což je 50,77% obyvatel. Kolik žije v okrese Chrudim obyvatel a kolik z toho mužů? 3) V okrese Chrudim jsou tři gymnázia, což je 21,4% všech středních škol. Kolik středních škol celkem je v okrese Chrudim? 4) Lesy v okrese Chrudim zabírají 28,09% rozlohy okresu. Jaká je celková rozloha okresu Chrudim, jestliže v něm je 289,4 km 2 lesů? Okres Chrudim 1) V okrese Chrudim je 113 obcí, z toho tvoří 7,08 % města. Kolik je v okrese Chrudim měst? Dokážete je vyjmenovat? 2) V okrese Chrudim žije žen, což je 50,77% obyvatel. Kolik žije v okrese Chrudim obyvatel a kolik z toho mužů? 3) V okrese Chrudim jsou tři gymnázia, což je 21,4% všech středních škol. Kolik středních škol celkem je v okrese Chrudim? 4) Lesy v okrese Chrudim zabírají 28,09% rozlohy okresu. Jaká je celková rozloha okresu Chrudim, jestliže v něm je 289,4 km 2 lesů? Okres Chrudim 1) V okrese Chrudim je 113 obcí, z toho tvoří 7,08 % města. Kolik je v okrese Chrudim měst? Dokážete je vyjmenovat? 2) V okrese Chrudim žije žen, což je 50,77% obyvatel. Kolik žije v okrese Chrudim obyvatel a kolik z toho mužů? 3) V okrese Chrudim jsou tři gymnázia, což je 21,4% všech středních škol. Kolik středních škol celkem je v okrese Chrudim? 4) Lesy v okrese Chrudim zabírají 28,09% rozlohy okresu. Jaká je celková rozloha okresu Chrudim, jestliže v něm je 289,4 km 2 lesů?

10 Okres Chrudim 1) V okrese Chrudim je 113 obcí, z toho tvoří 7,08 % města. Kolik je v okrese Chrudim měst? Dokážete je vyjmenovat? Je to 8 měst: Heřmanův Městec, Hlinsko, Chrast, Chrudim, Ronov nad Doubravou, Skuteč, Slatiňany a Třemošnice. (Město je obec, které byl udělen statut města. V Česku je celkem 526 měst.) 2) V okrese Chrudim žije žen, což je 50,77% obyvatel. Kolik žije v okrese Chrudim obyvatel a kolik z toho mužů? počet obyvatel Celkem Ženy Muži ) V okrese Chrudim jsou tři gymnázia, což je 21,4% všech středních škol. Kolik středních škol celkem je v okrese Chrudim? Druh školy (2003) Počet škol Mateřské školy 57 Základní školy 47 Gymnázia 3 Střední školy průmyslové školy 6 Střední odborná učiliště 5 Vyšší odborné školy 2 4) Lesy v okrese Chrudim zabírají 28,09% rozlohy okresu. Jaká je celková rozloha okresu Chrudim, jestliže v něm je 289,4 km 2 lesů? (1030,26 km 2 ) K 31. prosinci 2003, má okres celkovou plochu 1 030,26 km², z toho: 61,86 % zemědělských pozemků, kterou z 74,54 % tvoří orná půda (46,11 % rozlohy okresu) 38,14 % ostatní pozemky, z toho 73,65 % lesy (28,09 % rozlohy okresu)

11 Okres Chrudim 1) V okrese Chrudim je 113 obcí, z toho tvoří 7,08 % města. Kolik je v okrese Chrudim měst? Dokážete je vyjmenovat? Je to 8 měst: Heřmanův Městec, Hlinsko, Chrast, Chrudim, Ronov nad Doubravou, Skuteč, Slatiňany a Třemošnice. (Město je obec, které byl udělen statut města. V Česku je celkem 526 měst.) 2) V okrese Chrudim žije žen, což je 50,77% obyvatel. Kolik žije v okrese Chrudim obyvatel a kolik z toho mužů? počet obyvatel Celkem Ženy Muži ) V okrese Chrudim jsou tři gymnázia, což je 21,4% všech středních škol. Kolik středních škol celkem je v okrese Chrudim? Druh školy (2003) Počet škol Mateřské školy 57 Základní školy 47 Gymnázia 3 Střední školy průmyslové školy 6 Střední odborná učiliště 5 Vyšší odborné školy 2 4) Lesy v okrese Chrudim zabírají 28,09% rozlohy okresu. Jaká je celková rozloha okresu Chrudim, jestliže v něm je 289,4 km 2 lesů? (1030,26 km 2 ) K 31. prosinci 2003, má okres celkovou plochu 1 030,26 km², z toho: 61,86 % zemědělských pozemků, kterou z 74,54 % tvoří orná půda (46,11 % rozlohy okresu) 38,14 % ostatní pozemky, z toho 73,65 % lesy (28,09 % rozlohy okresu)

12 Dohodněte se ve skupině na přiřazení číselných údajů V Í T E, Ž E V Č E S K É R E P U B L I C E je nejvyšším bodem vrchol Sněžky -... metrů nad mořem žilo k 30. červnu obyvatel ve městech žije... % populace. 71 jsou průměrné roční srážky... milimetrů 679 je nejhlubší jezero (Černé jezero na Šumavě) hluboké... metrů 39,8 nejdelší řeka Vltava má délku... kilometrů 433 nejteplejší minerální pramen (Vřídlo v Karlových Varech) má teplotu... C 72 byla v roce 1929 u Českých Budějovic naměřena nejnižší teplota... C -42,2 je v nejobjemnější přehradní nádrži Orlík... m 3 vody bylo v r turistů

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy

Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Bc. Lukáš BOČEK Geografie Frýdecko-Místecka učební text pro střední školy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Jan HERCIK Olomouc

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Príroda ˇ si VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Príroda ˇ si C4 (ne)poradí VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Jan Vrtiška, Mgr. Kateřina

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. v základním uměleckém vzdělávání

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. v základním uměleckém vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním uměleckém vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2010

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČASOVÁ DOSTUPNOST PRACOVNÍCH STŘEDISEK JIHOČESKÉHO KRAJE Vypracovala: Kouřimová Andrea Vedoucí bakalářské

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013 Obsah Úvod... 1 Metodologie...

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU

ENERSOL PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE VŠECH STŘEDNÍCH ŠKOL V ČR A PARTNERSKÝCH ZEMÍCH EU ENERSOL PROGRAM ENERSOL 2015 Jak žáci středních škol hodnotí využívání obnovitelných zdrojů energií, opatření k energetickým úsporám a snižování emisí v dopravě ve svém okolí PŘÍLEŽITOST PRO ŽÁKY A UČITELE

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více