Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí"

Transkript

1 Počítačové sítě 1 Přednáška č.11 Management sítí

2 Osnova = Základní principy managementu sítí = Protokol SNMP = Monitoring počítačových sítí = Nástroje pro monitoring sítě

3 LAN sítě = Původní LAN sítě = Řádově desítky uživatelů a koncových zařízení = Většinou uniformní aktivní síťové prvky = File server = Několik tiskáren = Relativně jednoduchá správa = Současné LAN sítě heterogennost = Řádově stovky až tisíce uživatelů a koncových zařízení = Aktivní prvky různých typů a od různých výrobců = Různé přenosové rychlosti a technologie v různých částech sítě = Různé přenosové protokoly = Různé OS na koncových zařízeních

4 Management sítě = Management (správa) sítě je výkon funkcí požadovaných pro kontrolu, plánování, rozvržení, rozmístění, koordinaci a monitorování zdrojů sítě = Počáteční plánování sítě = Konfigurace sítě a řešení závad = Nastavení výkonu sítě a směrování provozu = Aplikování bezpečnostních politik v síti = Accounting v síti = Management zátěže v síti = Automatická detekce/prevence průniků do sítě = Detekce a případná oprava havárií v síti = Signalizace chybových stavů v síti = Správa aktivních prvků v síti = Dozor nad službami v síti = Podpora a rozvoj systému pro management sítě = Tvorba statistik a přehledů

5 Diagnostika v síti = Bez diagnostiky v počítačové síti není možná její efektivní správa = Bez diagnostiky dochází k řízení naslepo se všemi důsledky nejsme schopni říci, co se v síti děje = Správu velkého množství síťových prvků v současné době umožňují nástroje managementu sítí

6 Architektura síťového managementu = NMS = Manager - Agent = Přenos a komunikace mezi správcem sítě a agenty na jednotlivých síťových zařízeních (servery, stanice, aktivní prvky ) = Každé zařízení o sobě poskytuje informace = Agent = Malý program, reprezentující dané zařízení, který neustále monitoruje a sbírá informace o všech dostupných funkcích a stavech daného zařízení = Ukládá je do speciální databáze (management database) = Veškerá komunikace mezi manažerem a agentem je vykonávána prostřednictvím Network Management Protocol

7 Architektura síťového managementu = Získání informací o daném zařízení = Manažer vyšle požadavek na dané zařízení (pooling aktivita) automaticky (v určených intervalech) nebo na vyžádání správcem a vyhodnotí informace poskytované agentem = Agent detekuje stavy definované hodnoty = HW porucha, = Zátěž zařízení nad stanovený limit = Pokus o neznámý přístup = Ukončení automatické aktualizace = Atd. a vyšle trap možnost provedení definovaných akcí = Kontinuální monitorování je z důvodu zátěže sítě nereálné = Efektivita je zajištěna kombinací pooling a trap aktivity managera a agenta

8 Aktivity správy sítě Politika správy INTERPRET Entity správy MONITOR ŘÍZENÍ Zdroje výpočetního systému = Základní strategie správy sítě je realizována = jednotlivými entitami správy = taktikami pomocí současného monitorování řízení subsystémů = Obecný cyklus operací: Monitorování stavu a příjem zpráv o událostech v síti Interpretace dle politiky správy a výběr rozhodnutí Provedení řídící operace

9 Metriky = Datové elementy, které indikují chování systému, subsystému nebo aplikace. Správný výběr je kritický pro úspěch řízení systémů = Skupina nejvyšší úrovně - Indikátory stavu s interpretaci: = zelená - vše v pořádku = žlutá - pozor, vzniká problém = červená - nastal problém = Souhrn více hodnot - health compliance (zdraví systému) = Informace v případě anomálie - management-by-exception = Skupina střední až vyšší úrovně = Dostatečný počet metrik pro rozpoznání a pochopení problému alespoň 80% případů = Uchování pro pozdější analýzu = Skupina detailní úrovně = Vyřešení zbylých 20% problémových případů = Všechny metriky, které je systém schopen poskytnout = Detailní sady pro jemné ladění a optimalizaci systému = Použití většinou jen po nezbytně nutnou dobu

10 Metriky = Popisuje základní funkce síťového managementu. Je čtvrtou částí standardu OSI Basic Reference Model (ISO/IEC ), popisujícího síťový komunikační model = Správa výkonu - performance management = měření výkonnosti a zatížení jednotlivých systémů sítě. = Reaktivní management - nastavení prahových úrovní a akcí = Proaktivní management - simulační metody ( what if ) = Správa konfigurace - configuration management = Vliv elementů sítě na síťové operace, ukládání do databáze. = Fyzické výpočetní systémy, komunikační prvky, kabeláž = Logické - síťové OS, klientské OS, protokoly, aplikace. = Účetní a evidenční správa - accounting management = Monitorování parametrů využití sítě jednotlivými uživateli = Správa poruch a chyb - fault management = Detekce chyb a poruch, izolace a záznam do chybového souboru = Správa bezpečnosti - security management = Přístup k síťovým zdrojům podle stanovených pravidel

11 SNMP Simple Network Management Protocol

12 Simple Network Management Protocol = SNMP je jednoduchý protokol pro správu sítě = aplikační protokol, který nabízí služby správy nad IP, je založen na modelu klient/server = Klientský program, síťový manažer, vytváří virtuální spojení se SNMP agentem, který běží na sledovaném síťovém zařízení = Agent monitoruje stav zařízení a poskytuje o něm informace manageru (např. počet zpracovaných paketů/sec atd.) = Informace, poskytované agentem, jsou uspořádány podle databáze MIB (Management Information Base), která svojí strukturou odpovídá danému zařízení = Standard RMON (Remote Monitoring) = vzdálené monitorování, odlehčuje komunikaci přesunutím části činnosti na agenta = SNMP je protokol vyšších aplikačních vrstev OSI modelu = umožňuje poskytovat on-line informace o všech zařízeních připojených na síť nebo jednotlivé části sítě propojujících = Je závislý na protokolech nižších vrstev, které musí podporovat jednotlivá spravovaná zařízení

13 Verze protokolu SNMP = SNMP Verze 1 = Vznik v roce 1991 = RFC A Simple Network Management Protocol (SNMP) = RFC 1155 Definuje stromovou strukturu informací a pravidla pro přiřazování názvů objektům = RFC Concise MIB Definitions = Dále rozšiřující RFC RFC 1155, RFC 1213 = Nemá žádné prostředky pro komunikaci mezi managery = Funkce managementu nemůže být distribuována mezi více správcovských konzol = Nemožnost získat větší množství dat jediným dotazem = např. celou velkou směrovací tabulku = Slabé zabezpečení protokolu = Hesla i přenášená data jsou přenášena v plain-textu

14 Verze protokolu SNMP = SNMP Verze 2 = Vyvinut v roce 1993 = Definován v RFC 1441 a RFC 1452 = Zvýšená úroveň bezpečnosti = Schopnost požadavku většího množství dat (bulk retrieval) = Schopnost komunikace manager-manager = Zvětšení efektivity protokolu i na jiných přenosových protokolech než IP = Avšak příliš složitá implementace zejména v oblasti bezpečnosti = Proto vzniká User-Based Simple Network Management Protocol version 2 neboli SNMPv2u definován v RFC 1910 = SNMPv2u poskytuje vyšší bezpečnost avšak nezvyšuje složitost jako SNMPv2

15 Verze protokolu SNMP = SNMP Verze 3 = Schválena v roce 2004 = Popsána v RFC = Hlavním přínosem třetí verze je zvýšení bezpečnosti = Autentizace správce je povinen se přihlásit svým uživatelským jménem a heslem které se přenášejí v hash formě oproti community řetězci přenášeném v čistém textu = Soukromí veškeré zprávy mezi správcem a agentem jsou šifrované = Řízení přístupu pomocí ACL lze omezit přístup správce k agentovi

16 Simple Network Management Protocol MIB soubory zařízení MIB kompilátor Uživatel SNMP MIB databáze SNMP Manager Reporty dotazy odpovědi Uložené dotazy SNMP Agent Spravované zařízení

17 Simple Network Management Protocol = SNMP Agent = Neposkytují žádný grafický interface = Slouží pro sběr a přenos informací = Interpretace získaných informací např. v grafické podobě zařízení je věcí aplikace, která běží na management stanici = Je malý a jednoduchý a má minimální vliv na funkci monitorovaného zařízení = Pro SNMP Managera je vhodné obětovat plný výkon dedikované management stanice (serveru) = SNMP pracuje jako dotazovací protokol, tedy datagramový = Nevýhodou je nezajištěnost spolehlivosti při přenosu dat = Pakety se mohou ztratit nebo promíchat = Manager periodicky dotazuje není-li potřeba zaměřit zvýšenou pozornost na některé zařízení = Z hlediska efektivity a vytížení sítě není možné provádět polling na všechna zařízení s velkou frekvencí = Manager přijme varovný trap a zaměří se na problém - trap directed polling = Trapy jsou nepotvrzované pakety, doručení není spolehlivé = Nedostáváme-li žádné trapy, nemusí být ještě vše v pořádku!

18 SNMP Operace = SNMP je asynchronní protokol typu požadavek/odpověď, má jen 5 funkcí: = GetRequest = žádost o informaci, kterou posílá Manager Agentovi, o stavu nebo hodnotě jistého objektu. ( Read ) = GetNextRequest = žádost o další informaci v hierarchickyorganizované nižší vrstvě MIB struktury = GetResponse = tento příkaz je vyslán Agentem jako odpověď na příkaz GetRequest -návrat vyžádané informace = SetRequest = příkaz nastavuje hodnotu proměnné v MIB Agenta. ( Write ). Ne všichni výrobci SNMP zařízení jej umožňují = Trap = Příkaz je vyslán Agentem Managerovi jako oznámení nějaké významné události = Na rozdíl od předchozích příkazů, není očekávaná odpověď = Výrobci definují vlastní Trapy, specifické pro jejich zařízení

19 Příklad SNMP Operace

20 SNMP a objekty MIB = Management Information Base (MIB) = Popisuje sadu objektů správy = Spravované zařízení může implementovat jednu nebo více MIB, v závislosti na funkci. popisují strukturu a formát dat = MIB jsou napsány dle Structure of Management Information(SMI) = popsány v dokumentech RFC1155, RFC1212 a RFC1215 = Configuration Management = Jména všech zařízení na síti, jejich charakteristiky a aktuální status = Umožňuje administrátorovi uvidět celkové fyzické rozložení sítě = Performance Management = určuje efektivní užití sítě a poskytuje informace požadované pro výkonnostní analýzu = Umožňuje administrátorovi monitorovat dostupnost, čas odezev, průchodnost a užití jednotlivých prostředků = Fault Management = Detekuje a případně opravuje vzniklé problémy = Security Management = Řídí a chrání dostupnost informací na síti = Accounting = měření využití jednotlivých komponent MIB

21 Nástroje pro monitoring, management a analýzu počítačové sítě

22 Nástroje pro monitoring sítě = Komerční řešení = obvykle velmi nákladné = výhodou je zajištěná podpora, upgrade a servis systému = není třeba rozsáhlých znalostí = systém by měl automaticky zastat svěřené úkoly = HP Openview, IBM TIVOLI = Open source řešení = obvykle zahrnuje pouze náklady spojené s instalací a nastavením = umožňují volitelné sestavení a konfiguraci systému = klade řádově vyšší nároky na správce = musí být schopen takovýto systém navrhnout a vytvořit = často je vyčítána nedostatečná podpora plynoucí z podstaty OpenSource či vyšší závislost na správci sítě = jedná se však o velmi oblíbené a rozšířené nástroje, které může aplikovat prakticky kdokoliv s uživatelskou znalostí Linux a Windows

23 CSNMP-Tools = Jednoduchý nástroj = Stahování, nahrávání a zálohování konfigurace Cisco zařízení = Připojení se k zařízení pomocí telnetu = Podpora pouze SNMPv1 Platforma Licence Funkčnost Instalace MS Windows Freeware Monitoring a management Klasický instalátor

24 GNetWatch = Možná práce s celými skupinami zařízení najednou = Možnost definování předpřipravených akcí = Nelze uložit aktuální strom sítě (po každém spuštění se síť prohledává znovu) = Automatický průzkum sítě = Podpora SNMPv1, v2 a v3 Platforma Licence Funkčnost Instalace MS Windows, Linux Opensource Monitoring a management Spuštění GNetWatchBundle.jar

25 InterMapper = Intuitivní grafické prostředí a snadné ovládání = Možnost ukládání a načítání map sítě = Nastavitelné parametry alarmů a warningů = Automatický průzkum sítě = Podpora SNMPv1 a v2 Platforma Licence Funkčnost Instalace MS Windows, Linux, ios Komerční (14 day trial) Monitoring Klasický instalátor

26 Paessler SNMP Tester 2.2 = Testování a diagnostika korektní funkčnosti SNMP protokolu = Podpora SNMPv1, v2 a v3 = Vrací seznam zařízení v síti včetně verzí SNMP, které podporují Platforma Licence Funkčnost Instalace MS Windows Freeware SNMP Tester Přímé spouštění

27 Wireshark = Sniffer a síťový analyzátor podporující široké množství protokolů = Je schopen zpracovat i pakety jiných diagnostických nástrojů, poskytuje širší možnosti než například TCP DUMP = Součástí jsou další utility (editcap, mergecap, text2pcapp a tetherreal) = Promiskuitní mód síťové karty umožňuje sledovat a zachytávat všechny síťové rámce, nikoliv jen ty, které jsou určeny stanici = Tento mód musí být podporován konkrétní síťovou kartou (příkladem mohou být bezdrátové adaptéry) = WinPCapp je paket driver používaný Wiresharkem v prostředí Windows = Obecně Wireshark pracuje v několika fázích: = Sběr dat na vybraném rozhraní = Filtrování a analýza nasbíraných dat = Tvorba a generování statistik nad daty Platforma MS Windows, UNIX Licence Funkčnost Instalace GPL/GNU Síťový analyzátor, sniffer Přímé spouštění

28 Wireshark

29 HP OpenView = Je celou platformou pro systémovou správu a management, zahrnující velké množství produktů (více než 30) = Tyto produkty jsou vzájemně provazovány v ucelenou a komplexní sadu = Pro správu sítí nabízí HP tyto produkty: = Network Node Manager = Problem Diagnostic = Performance Insight for Networks = Topology Server = Internet Services = Centrální správa událostí, aktivní sledování výkonnosti, automatizované upozorňování na nežádoucí stavy, reportování v podobě tabulek i grafů, korelace událostí a další = Určeno k využití v heterogenním prostředí = Automatická "discovery" vzájemných souvislostí mezi systémy, aplikacemi a obchodními procesy ve firmě = Dlouhá řada podporovaných protokolů a služeb = Možnost grafických výstupů (3D způsob grafického znázornění = Možnost nastavení prahových hodnot a definice událostí při jejich překročení

30 HP OpenView

31 IBM Tivoli NetView = Ucelený škálovatelný systém = Umí zobrazit síťovou topologii, datovou průchodnost daných míst, pomoci při odladění práce firewallu, a mnoho dalších úloh = Data přenáší i přes velmi striktně nastavené firewally = Řešení lze propojit s CiscoWorks a obě technologie spravovat přes něj i přes zařízení od firmy Cisco = Tivoli NetView pomáhá řídit a zobrazovat složité topologie a ukazuje přesné informace o zařízeních, jako jsou huby, routery, mosty, přepínače, pracovní stanice, servery, notebooky či tiskárny = Ke své funkčnosti využívá protokoly SNMP a ICMP = Ryze komerční řešení

32 NAGIOS = Program pro řízení systémů a sítí, pod open source licencí GPL 2 = Nagios sleduje síťové služby(smtp, POP3, HTTP, NNTP, PING, etc.), zdroje stanic a síťových prvků (vytížení procesoru, využití disků, apod.) = Pomocí pluginů je možné do programu přidávat další funkcionalitu = Pokud mají stanice problémy, zašlou upozornění přes , SMS, nebo přes jinou uživatelem definovanou cestu = Lze nastavit reakci na spouštění služeb = Podporuje redundantní sledování stanic = Lze doinstalovat webové rozhraní pro zobrazování současného stavu sítě, událostí, historie problémů, log soubor, apod.

33 CACTI = Cacti je bezplatný nástroj pro monitorování zařízení v síti s výstupem v podobě přehledných grafů = Založeno na sběru dat prostřednictvím SNMP = Hlavní účel je dlouhodobé monitorování nějakých hodnot jako je využití procesoru, paměti, zatížení portů na přepínači, měření teploty, sledování stavu tonerů v tiskárně, atd. = Upozorňování em na nebezpečné hodnoty nebo sledování MAC adres do jakého portu přepínače jsou připojeny = Zvládá sledovat stovky až tisíce hodnot

34 Děkuji za pozornost

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS

Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Vysoká dostupnost a zotavení z katastrofy pro podnikové IS Diplomová práce Autor: Bc. Jan Suchý Vedoucí

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž

Ive druhém kole samozřejmě platila tatáž IT PRODUKT ROKU 2009 COMPUTERWORLD 11, 2009 21 Druhé letošní kolo soutěže IT produkt roku právě skončilo a v jeho průběhu postoupila do finále další skupina zajímavých produktů. Tentokrát jich redakce

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI

Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI Průmyslový Ethernet II: Referenční model ISO/OSI František Zezulka, Ondřej Hynčica Článek je prvním pokračováním seriálu o průmyslovém Ethernetu jako nastupujícím standardu komunikace v automatizaci. Je

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lenka Trochtová Rozhraní pro ovladače zařízení v HelenOS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Děcký

Více

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORNE COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORNE COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řešení vysoké dostupnosti databází z pohledu neplánovaných výpadků Autor BP: Jan Mikolášek Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2014 Praha

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL

SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL Abstrakt SYSTÉM PRO KONTEJNEROVÝ TERMINÁL (případová studie) System fot container terminal (case study) Doc. Mgr. Roman Jašek, PhD., Vysoká škola logistiky o.p.s, roman.jasek@vslg.cz Příspěvek formou případové

Více

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů

ERserver. iseries. Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů ERserver iseries Začínáme s odstraňováním problémů Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2002. Všechna práva vyhrazena. Obsah Část

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny

Služba TecoRoute TXV 003 38.01 druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny druhé vydání listopad 2013 změny vyhrazeny 1 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2013 1 První vydání Listopad 2013 2 Promítnuty úpravy uživatelského rozhraní pro správu účtu TecoRoute OBSAH 1 Úvod...3

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE?

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - PROTOKOL IPV6: ANO ČI NE? Josef Kaderka Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií, katedra komunikačních a informačních systémů Kounicova 65, 662 10 Brno josef.kaderka@unob.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více