zpráva pfiedstavenstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpráva pfiedstavenstva"

Transkript

1 zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální organizaãní struktura a lidsk potenciál, kter je v Metrostavu soustfiedûn. Cílevûdomá politika tak pfiiná í dlouhodobou perspektivu dal ího dynamického rozvoje spoleãnosti.

2 V R O â N Í Z P R Á V A ráva fiedstavenstva

3 22 / zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku Obchodní politika Situace na trhu stavebních prací a postavení Metrostavu Trh stavebních prací v roce 2000 prokázal po nûkolika letech stagnace a poklesu opût vzrûst. Celkov nárûst - cca 5,3 % - v ak zdaleka neznamenal, Ïe trh je stabilizován. Nadále trvá pfievis nabídky a velice tvrdé konkurenãní prostfiedí. To nejlépe dokazuje skuteãnost, Ïe i v roce 2000 zaniklo nûkolik velk ch tradiãních stavebních subjektû, které dlouhodobû patfiily k ãeské stavební piãce. Trh rostl velice nerovnomûrnû, zv il se poãet vefiejn ch zakázek a objem prûmyslové v stavby, pokraãovala v ak stagnace v stavby bytové, která zdaleka nedosahuje v Evropû obvykl ch 30 % objemu stavebních prací. Metrostav byl na zmûnu podmínek na trhu dobfie pfiipraven a v souladu s dlouhodobou strategií vstoupil do období zaãínající konjunktury jako stabilizovaná firma. Celkové trendy ãeského stavebnictví potvrdil i rozvoj Metrostavu a.s. V roce 2000 stouply trïby o 13 % a dosáhly 7,9 mld. Kã, pfii zv ení zisku o 25 %. V tomto roce Metrostav a.s. udrïela svoji pozici na trhu a v duchu své dlouhodobé podnikatelské strategie pokraãovala v rozvíjení perspektivních oborû, pruïnû mûnila vnitfiní organizaci a osvûdãila svou schopnost pracovat v zahraniãí. Plnûní marketingov ch zámûrû v roce 2000 a pfiíprava roku 2001 V roce 2000 byly marketingové zámûry spoleãnosti naplnûny. Pokraãovala velmi dobrá spolupráce s privátním sektorem i s vefiejn mi investory a podafiilo se v raznû zv it podíl zakázek Metrostavu v regionech. Obnovení dynamiky zadávání vefiejn ch zakázek oïivilo tento segment trhu a vyvolalo velk zájem v ech dodavatelû. Metrostav, dle pfiijaté podnikatelské strategie, usiloval o získání nejprestiïnûj ích vefiejn ch zakázek. Za zdûraznûní stojí, Ïe v tomto období byly získány tak prestiïní stavby, jako je asanace skládky Chabafiovice, pfieloïka Ïelezniãní trati Chomutov - Bfiezno a trasa IV.C metra. Skladba zakázek potvrzuje univerzálnost spoleãnosti i z hlediska místa pûsobení, neboè zpráv spoleãnost v raznû zv ila objem prací v mimopraïsk ch regionech. Spoleãnost se samozfiejmû vûnovala velice intenzivnû i plánování budoucnosti. V dobû zpracování této zprávy mûl jiï Metrostav smluvnû zaji tûn objem prací vût í neï 14 mld. Kã, z toho více neï 7,8 mld. Kã na rok Skladba zakázek pfiitom optimálnû vyhovuje podnikatelské strategii: je kombinací vefiejn ch i privátních zakázek, kombinací prací v Praze i v ostatních regionech státu, pokr vá v echny stavební obory. Tím je na nejmen í moïnou míru omezeno riziko plynoucí z moïn ch v kyvû jednotliv ch poloïek. pfiedsta na pfiedcházející stránû / administrativní budova OK SYSTEM vpravo / rekonstrukce ulice U trati v Plzni

4 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku / 23 Podnikání v regionech Rozvoj práce v regionech patfií k hlavním zásadám dlouhodobé podnikatelské strategie. V roce 2000 se potvrdilo, Ïe Metrostav není jiï zdaleka jen praïskou stavební firmou. Domov dûchodcû a DÛm peãovatelské sluïby v Hofiovicích, práce na rekonstrukci ulice U trati v Plzni, úãast na rekonstrukci Ïelezniãních koridorû, stavba Marina Lipno a fiada dal ích obdobn ch zakázek, spolu s jiï jmenovanou skládkou Chabafiovice ãi pfieloïkou trati âd Chomutov - Bfiezno to potvrzují nejlépe. Práce Metrostavu v regionech zlep uje uplatnûní místních firem, kter m pfiiná í dal í moïnost pracovních pfiíleïitostí jako subdodavatelûm. DÛleÏitá je zejména skuteãnost, Ïe vzrûstající poãet zakázek v regionech neznamenal pokles objemû prací v Praze, kde si Metrostav nadále zachovává velmi dobrou pozici jak u privátních, tak i vefiejn ch investorû. Podnikání v zahraniãí Rok 2000 byl pro dal í podnikání Metrostavu rokem zlomov m. Ve spolupráci s Doprastavem pokraãovaly práce na tole pro dálniãní tunel Vi Àová na Slovensku. Hlavní událostí roku v ak byla práce na jednom z nejnároãnûj ích trhû - v Nûmecku, kde byla úspû nû dokonãena zakázka na raïbû tunelu pro vysokorychlostní Ïeleznici - Euerwang. Na této stavbû Metrostav dokázal, Ïe jak jeho vlastní práce, tak systém fiízení stavby jsou plnû srovnatelné s konkurencí, a Ïe napfi. z hlediska dosahovan ch v konû (standardnû bylo dosahováno mûsíãního postupu pfies 200 m) patfií spoleãnost ke piãkám oboru nejen v republice, ale i na nároãném evropském stavebním trhu. Práce na tunelu Euerwang pfiinesla cenné zku enosti technikûm i dûlníkûm Metrostavu a v bornou referenci pro dal í ãinnost spoleãnosti v zahraniãí. a venstva

5 24 / zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku V roba V robní a marketingové úspûchy nejlépe charakterizuje struãn v ãet nejv znamnûj ích staveb získan ch v nároãn ch soutûïích. Stavby dokonãené v roce 2000: leden Provoznû administrativní budova Univerzity Karlovy Hypermarket TESCO LetÀany bfiezen Nemocnice Kyjov Domov dûchodcû a DÛm peãovatelské sluïby Hofiovice Bytov areál Mrázovka kvûten Pfiestavba a dostavba Kongresového centra Praha ãerven Administrativní centrum Palmovka Park Rekonstrukce ulice U trati, PlzeÀ - II. úsek ãervenec Tunel vysokorychlostní Ïeleznice Euerwang, Nûmecko Stavby rozestavûné v roce 2000: Rekonstrukce âeského statistického úfiadu Stavba Radlická - Strahovsk tunel (tunel Mrázovka) Rekonstrukce Nosticova paláce RaÏba toly Vi Àová, Slovensko PraÏsk silniãní okruh - stavba ã. 517 Stavby zahájené v roce 2000: PfieloÏka trati âd Chomutov - Bfiezno Asanace skládky Chabafiovice Charles Square Centre Palác Flora Koridor âd Kralupy - VraÀany Roz ífiení centrálního tankovi tû ropy - Nelahozeves IV. provozní úsek trasy C metra - první ãást Dobrá skladba zakázek i v razné úspûchy v soutûïích, které pro Metrostav a.s. znamenaly optimální start do dal ích let, se pozitivnû odrazily v ekonomick ch v sledcích. vpravo / rekonstrukce Ústavu lechtiãen na PraÏském hradû

6 V R O â N Í Z P R Á V A

7 26 / zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku Kvalita práce Metrostav a.s. má vysoce rozvinut systém fiízení kvality, kter je deklarován v Manuálu fiízení prûbûhu zakázky. Tento faktor je dûslednû sledován na v ech stavbách spoleãnosti, coï nejlépe dokazuje dûvûra investorû i to, Ïe se investofii k firmû vracejí. Systém fiízení kvality je plnû srovnateln s podmínkami mezinárodního stavebního trhu, jak bylo mnohokrát potvrzeno pfii spolupráci se zku en mi zahraniãními partnery - napfiíklad pfii stavbách pro mezinárodní obchodní fietûzce. DodrÏování smluv Krédo DrÏíme slovo je základem pfiístupu k investorovi i v em ostatním partnerûm. Pfiípravû smluv a jejich následnému plnûní je vûnována mimofiádná péãe. Po dohodû s investorem je Metrostav pfiipraven vyhovût i zcela specifick m poïadavkûm, uvádût stavby do pfiedãasného provozu, po funkãních etapách atd. Jedním z pfiíkladû je rampa z Kartouzské ulice do Strahovského tunelu, která byla uvedena do provozu o tfii mûsíce dfiíve z dûvodu nutnosti co nejrychlej ího fie ení dopravních problémû Prahy. Certifikace stavebních ãinností V echny klíãové technologie spoleãnosti jsou certifikovány. Jednotlivé certifikace zastfie uje certifikát fiízení jakosti na generální dodávku staveb s nûmeckou a holandskou akreditací a rusk certifikát od vysoce renomované nadnárodní spoleãnosti BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL (BVQI) se sídlem v Lond nû, souãásti nadnárodního holdingu BUREAU VERITAS. Tento certifikát platí tfii roky a jeho plnûní bylo v daném období pûtkrát kontrolováno pfii pravideln ch sedmidenních provûrkách. V prvních dnech února roku 2001 probûhla recertifikace, certifikát tak platí dal í tfii roky. Do konce roku 2001 by mûla spoleãnost získat i certifikát dle ISO Na základû pfiezkoumání moïného v voje kvalifikaãních poïadavkû pro obchodní soutûïe bylo rozhodnuto vytvofiit a následnû certifikovat systém enviromentálního managementu v rozsahu poïadavkû normy ISO

8 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku / 27 Developerské aktivity Formy developerské ãinnosti Developerská ãinnost patfií neodmyslitelnû k ãinnostem velk ch stavebních spoleãností. Metrostav a.s. má pro tuto ãinnost vyãlenûnu speciální divizi developersk ch aktivit, která v roce 2000 dokonãila projekt Palmovka Park a pokraãovala v pfiípravû a stavbû dal ích projektû dle dispozic pfiedstavenstva. ada developersk ch projektû je realizována dcefiin mi spoleãnostmi, jejichï struktura zaji Èuje optimální finanãní pfiehled o jednotliv ch projektech. V roce 2001 bude dokonãen bytov projekt Cibulka a k realizaci jsou pfiipravovány dal í projekty pfieváïnû bytového charakteru. Pfii developerské ãinnosti Metrostav profituje ze stabilní velmi dobré povûsti spoleãnosti, která je pfii realitní ãinnosti, spolu s dûvûrou bank, podmínkou úspûchu. Metrostav je vnímán jako perspektivní a respektovan partner. Problematika developerské ãinnosti V echny organizace, které provádûjí developerskou ãinnost naráïejí na problém pfiíli dlouh ch lhût inïen rské pfiípravy projektû. Dlouhé lhûty zaji tûní územních a stavebních fiízení obecnû projekty prodraïují, a zlep ení se dá oãekávat aï po schválení dlouho plánované novely stavebního zákona. Rychlá realizace projektu Palmovka Park byla, z tohoto pohledu, v jimkou. Pfiínosy developerské ãinnosti v roce 2000 Hlavním pfiínosem je ukonãení jiï zmínûného projektu Palmovka Park, jehoï ãást se stala nov m sídlem spoleãnosti Metrostav a.s. Druhá ãást - administrativní objekt u ulice Zenklovy - je pronajata expandující spoleãnosti z oblasti informaãních technologií. Moderní materiálové i funkãní fie ení celého projektu pfiineslo Metrostavu uznání odborn ch kruhû i vefiejnosti. Soubor objektû je chápán jako reprezentativní administrativní centrum 21. století. Jeho realizace pfiispûla k dobré povûsti spoleãnosti, která dokázala, Ïe stavbu umí nejen provést, ale i fiídit v echny její fáze. Rozvoj spoleãnosti Investice do rozvoje spoleãnosti Hmotné investice byly v roce 2000 soustfiedûny pfiedev ím do klíãov ch oborû spoleãnosti. Jednalo se zejména o dal í zlep ení vybavení pro raïení podzemních dûl. Investice byly vyvolány získáním klíãové zakázky IV.C metra i angaïovaností Metrostavu na tomto velice perspektivním trhu. Druhou investiãnû posilovanou oblastí byla zdvihací technika, pfiedev ím jefiáby, jejichï masivní nasazení na pozemních stavbách je nezbytností jak z hlediska poïadovan ch termínû, tak i sloïitosti vlastních staveb.

9 28 / zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku Rozvoj technologií Klíãové technologie jsou prûbûïnû posilovány a rozvíjeny tak, aby si spoleãnost zachovala konkurenãní náskok v hlavních segmentech trhu. Jde pfiedev ím o podzemní práce a navazující ãinnosti. Rozvoj technologií zaji Èuje vlastní firma a dcefiiné spoleãnosti. Jejich prostfiednictvím je fie ena napfiíklad recyklace odpadû, transport betonu apod. Informaãní systém K byl implementován nov informaãní systém - One World od americké firmy J. D. Edwards World Solutions Company. Technologick m základem systému je Hardware Compaq (Intel) s Windows NT a databází Oracle. Funkce systému pokr vají oblast ekonomiky spoleãnosti, nákup materiálû a sluïeb, fiízení zásob a sledování stavebních zakázek. Nov systém sleduje pfiedev ím stavební zakázky (tzv. Job Cost) a umoïàuje optimální fiízení a kontrolu stavebních ãinností celé spoleãnosti. Pofiízení investic v období (v tis. Kã) Nehmotné investice Hmotné investice z toho nemovit majetek z toho movit majetek V voj ekonomick ch v sledkû Posouzení v sledkû hospodafiení, finanãní stability a tvorby dostateãn ch finanãních zdrojû pro budoucí rozvoj je základem pro hodnocení finanãní situace spoleãnosti. Ve v sledcích hospodafiení vedle jiï zmiàovaného rûstu v konû je nutno pozitivnû hodnotit rûst podílu pfiidané hodnoty z 16,4 % v roce 1999 na 18,7 % v roce Hospodáfisk v sledek za úãetní období vzrostl meziroãnû o témûfi 25 %. Tyto pozitivní v sledky byly dosaïeny pfii uplatnûní pfiísn ch kritérií v oblasti rezervní politiky, kde vedle opravn ch poloïek v oblasti zásob a pohledávek byly v raznû posíleny i ostatní rezervy. Z hlediska zdrojû financování byla vytvofiena dostateãná suma vlastních zdrojû jak na krytí investiãních poloïek, tak i potfieb provozních. Nebylo tedy nutné pouïít dlouhodob ch zdrojû financování. Dobrá finanãní situace se projevila i v hodnotách ukazatelû finanãní stability.

10 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku / 29 podíl oborû staveb na celkovém objemu prací v roce 2000 Bytová v stavba 6 % PrÛmyslová v stavba 7 % Metro 8 % Obãanské stavby 41 % Ostatní 25 % Dopravní stavby 13 % v voj struktury hmotn ch investic nemovit majetek movit majetek

11 30 / zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku Nabytí a zcizení vlastních akcií K 1. lednu 2000 vlastnila spoleãnost ks vlastních akcií, které nabyla v ãervenci 1999 na základû rozhodnutí valné hromady z úplatn m pfievodem. Vlastní akcie mûly b t pou- Ïity k hmotné zainteresovanosti a stabilizaci managementu spoleãnosti. ProtoÏe bûhem zákonné lhûty, po kterou je spoleãnost mohla vlastnit, nebyly pouïity k plánovan m úãelûm, spoleãnost je v plném poãtu zcizila k Následnû, dne , schválila mimofiádná valná hromada, aby spoleãnost nabyla vlastní akcie v nejvy ím mnoïství ks v rozmezí cen 10,- aï 190,- Kã za jednu akcii. Do konce roku 2000 toto rozhodnutí valné hromady pfiedstavenstvo nerealizovalo. Stav k Stav k Zcizeno k Poãet akcií ks Jmenovitá hodnota Kã Souãet kupních cen Kã Nejvy í a nejniï í cena Kã Podíl na základním kapitálu % 1,04 0,00 - Zmûna struktury akcionáfiû v roce 2000 V roce 1999 byl tehdej ími v znamn mi vlastníky zahájen proces prodeje majoritního balíku akcií spoleãnosti. Poãátkem února 2000 uzavfieli tito vlastníci smlouvu o prodeji balíku akcií se sdruïením fyzick ch osob Ing. Kamila Bahbouha a RNDr. Pavla Wursta jako vítûzem v bûrového fiízení. ProtoÏe sdruïení v termínech smlouvy za akcie nezaplatilo, stávající vlastníci od smlouvy odstoupili a dali zprostfiedkovateli prodeje pokyn k zahájení nového v bûrového fiízení. V jeho rámci uãinili pfiedv bûr pfiihlá en ch zájemcû a v ãervenci se uskuteãnil proces Due Diligence se ãtyfimi zájemci. Z v bûrového fiízení vy la vítûznû spoleãnost Doprastav Bohemia a.s., která uzavfiela smlouvu o pfievodu akcií a po uhrazení ceny byl na její úãet pfieveden majoritní balík akcií. Na Ïádost nového majoritního vlastníka akcií spoleãnosti se uskuteãnila dne mimofiádná valná hromada, která zrekonstruovala personální sloïení orgánû spoleãnosti. Zmûnou majoritního vlastníka vznikla moïnost vyuïití synergického efektu dvou v znamn ch stavebních firem, neboè Doprastav Bohemia a.s. je dcefiinou spoleãností spoleãnosti Doprastav a.s. Bratislava, která pfiedstavuje nev znamnûj í firmu dopravního stavitelství na Slovensku. vlevo / ãistiãka odpadních vod v Dûãínû vpravo / obloukov most, PraÏsk silniãní okruh, stavba epy - Ruzynû

12 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku / 31 Organizace a fiízení ízení spoleãnosti a formování její organizaãní struktury chápe vedení spoleãnosti jako nejdûleïitûj í prvek nezbytn pro udrïení a zlep ení postavení na trhu i pro dosahování optimálních hospodáfisk ch v sledkû. V roce 2000 byla proto organizaci a fiízení vûnována trvalá péãe. Podrobné anal zy, za pfiispûní nového vlastníka, poskytly podnûty k adaptaci uspofiádání organizaãní struktury spoleãnosti. Pozice v konného fieditele podnikatelské strategie byla zru ena a ãinnosti úseku byly rozdûleny mezi obchodního a finanãního fieditele. V souladu s v vojem trhu byla zfiízena nová divize ã. 8 - Metro a byly provedeny pfiípravné práce pro zfiízení divize ã. 4 - Dopravní stavby. Tyto úpravy sledovaly jak zefektivnûní celého fiídicího procesu, tak i jeho pfiizpûsobení podmínkám trhu. V R O â N Í Z P R Á V A

13 32 / zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku Kapitálové úãasti Zmûny v portfoliu kapitálov ch úãastí Rok 2000 znamenal pro portfolio kapitálov ch úãastí velké zmûny. Na jedné stranû byly uskuteãnûny cílené akce, které portfolio oãistily, na stranû druhé do lo i k neplánovan m pohybûm, jako je zúïení portfolia, a samozfiejmû i k nov m investicím. Mezi akce, které pfiispûly k oãi tûní portfolia, patfiil prodej akcií stavebních spoleãností STATUS stavební a.s. a Dopravní stavby Olomouc, a.s. v likvidaci. Portfolio bylo roz ífieno o investici do podílu ve spoleãnosti TBG PRAÎSKÉ BETONPUMPY s.r.o. s cílem posílit pozice na praïském trhu s betonem. K zúïení portfolia do lo pfievodem obchodního podílu ve spoleãnosti TERRAMET, spol. s r.o. na druhého spoleãníka. DÛvodem byla zmûna strategie nového majoritního spoleãníka a jeho nabídka na odkup minoritního podílu od akciové spoleãnosti Metrostav. Globální hodnocení zmûn v portfoliu v roce 2000 reprezentuje zásadní ozdravení portfolia a pfienesení vût í váhy z kapitálov ch úãastí ve stavebních spoleãnostech na specializované aktivity, od kter ch se oãekává jak vût í rozsah vyuïití synergick ch efektû, tak i roz ífiení pozic na trhu v dan ch segmentech. Zhodnocení ãinnosti spoleãností s kapitálovou úãastí Metrostavu v roce 2000 Odhlédneme-li od spoleãností, které byly v prûbûhu roku 2000 vyfiazeny z portfolia, mûïeme zhodnotit ãinnost spoleãností podle následujících skupin: V robní a obchodní spoleãnosti V obchodních spoleãnostech, jako je TBG METROSTAV s.r.o., SQZ, s.r.o. nebo METROS, s.r.o. byl v roce 2000 zaznamenán pfiízniv v voj hospodafiení. Zejména spoleãnost TBG METROSTAV s.r.o. si úspû nû drïí podíl na praïském trhu s betonem. S ohledem na pfiedpokládanou efektivnost kapitálov ch investic do této oblasti, investovala akciová spoleãnost Metrostav finanãní prostfiedky do nové spoleãnosti TBG PRAÎSKÉ BETONPUMPY s.r.o. Spoleãnost M - D recyklace, a.s. se, i pfies pomal vstup na trh s recykláty, rozvíjí jako perspektivní aktivita v ekologické oblasti, konkrétnû v oboru hospodafiení s odpady. Cílem spoleãnosti je pevnû se zakotvit na trhu se stavebním odpadem a systematicky postupovat pfii získávání trhû pro umístûní kvalitních recyklátû. Obrat spoleãnosti METROSTAV Slovakia a.s. v roce 2000 pfiedstavoval pro matefiskou spoleãnost v znamn objem prací realizovan v zahraniãí. Stavebním aktivitám na slovenském trhu je vûnována mimofiádná pozornost, protoïe toto teritorium je, vzhledem k pfiíbuzn m podmínkám podnikání, nejperspektivnûj í oblastí z hlediska rozvoje zahraniãních aktivit. Developerské spoleãnosti Realizací nûkter ch developersk ch aktivit akciové spoleãnosti Metrostav se zab valy také dcefiiné spoleãnosti. Kromû spoleãnosti GAMA - METROSTAV a.s., která zaji Èovala závûreãnou etapu projektu bydlení U KfiíÏe, se ostatní spoleãnosti vûnovaly nov m projektûm. Spoleãnost METROSTAV INTERTRADE, a.s. dokonãila v rámci projektu Bydlení Cibulka hrubou stavbu bytového komplexu, Spoleãnost Západního mûsta, akciová spoleãnost se i nadále intenzivnû vûnuje pfiípravû projektu Západního mûsta.

14 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku / 33 Pfiehled spoleãností s kapitálovou úãastí Metrostav a.s. Spoleãnost Pfiedmût ãinnosti Základní Kapitálov Kapitálov kapitál podíl podíl (v %) Metrostav a.s. METROS, s.r.o. Prodej stavebních materiálû, tis. Kã tis. Kã 100,00 skladové sluïby SQZ, s.r.o. Akreditované zku ebnictví tis. Kã tis. Kã 100,00 stavebních materiálû, v robkû a konstrukcí, inïen rská geologie METROSTAV Slovakia a.s. Provádûní staveb vãetnû staveb tis. Sk tis. Sk 100,00 provádûn ch hornick m zpûsobem, poradenská ãinnost v investiãní v stavbû a stavebnictví M - Drecyklace, a.s. Likvidace stavebních odpadû, tis. Kã 570 tis. Kã 57,00 recyklace kameniva a stavebních materiálû, prodej recyklátû GAMA - METROSTAV a.s. Projektová a inïen rská ãinnost tis. Kã 510 tis. Kã 51,00 ve v stavbû, provádûní staveb, realitní kanceláfi METROSTAV INTERTRADE, a.s. Projektová a inïen rská ãinnost tis. Kã 510 tis. Kã 51,00 ve v stavbû, provádûní staveb, realitní kanceláfi TBG METROSTAV s.r.o. V roba a doprava betonov ch, tis. Kã tis. Kã 50,00 maltov ch a anhydritov ch smûsí vãetnû ukládání Spoleãnost Západního mûsta, Projektová a inïen rská ãinnost tis. Kã 352 tis. Kã 35,09 akciová spoleãnost ve v stavbû, provádûní staveb, realitní kanceláfi âkd - MTS uzavfiená a.s. Marketing strojních a stavebních tis. Rbl tis. Rbl 34,00 dodávek, inïen rská ãinnost ve v stavbû, dodávky stavebních prací EKOTUNEL Praha, s.r.o. Projektová ãinnost 140 tis. Kã 40 tis. Kã 28,57 v investiãní v stavbû, provádûní dopravních staveb TBG PRAÎSKÉ BETONPUMPY s.r.o. âerpání a ukládání tis. Kã tis. Kã 16,64 betonov ch smûsí

15 34 / zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku Lidské zdroje Zamûstnanecká a sociální politika NaplÀováním podnikatelské strategie v personální a sociální oblasti a realizací strategick ch cílû a opatfiení bylo dosaïeno toho, Ïe se v prûbûhu roku 2000 dále stabilizovala a zkvalitàovala skladba zamûstnancû akciové spoleãnosti. Zásadní novelizace legislativy v pracovnûprávní oblasti se promítla jak do nového Pracovního fiádu, tak do vnitfiní legislativy systému personálního fiízení. V estranná péãe o vlastní zamûstnance je trvalou souãástí podnikové kultury. Jako kaïdoroãnû byly organizovány koncerty váïné hudby, divadelní pfiedstavení, pamatováno je samozfiejmû i na b valé zamûstnance podporou Senior Klubu i na podporu podnikové poboãky Stavební spoleãnosti. V voj zamûstnanosti Evidenãní stav zamûstnancû spoleãnosti (2 851) poklesl o necel ch 5 %, pfii nárûstu obratu o více jak 5 %, coï je potvrzení zdravého v voje v této oblasti. Pokles zamûstnancû se proporcionálnû promítl do sníïení poãtu zamûstnancû s pracovním pomûrem na dobu urãitou i neurãitou. Nadále pokraãuje trend v nízké hodnotû fluktuace. Dal í meziroãní v voj ve zkvalitàování struktury personálu se promítal zejména do zvy ující se kvalifikaãní úrovnû personálu. Produktivita práce a mzdy V roce 2000, v porovnání s rokem 1999, bylo dosaïeno pfiíznivého v voje ve sledovan ch produktivitách a dosaïeném prûmûrném v dûlku. V porovnání dosaïen ch v sledkû rostou produktivity rychleji neï prûmûrn v dûlek. Produktivita z hrubého obratu na jednoho zamûstnance vzrostla v roce 2000 o 8,5 %, produktivita z pfiidané hodnoty se zv ila o 11,3 % a prûmûrn v dûlek o 7,3 %. Péãe o zamûstnance a jejich odborn rûst Vysoká kvalifikaãní úroveà personálu se dále zlep ila v úrovni vysoko kolského a úplného stfiedo kolského vzdûlání, klesl poãet zamûstnancû vyuãen ch a se základním vzdûláním. Ke zlep ení kvalifikaãní úrovnû personálu v raznû pfiispûl i systém vnitrofiremního vzdûlávání. Zdravotní péãe, cílená na jednotlivé kategorie personálu, se soustfieìuje zejména na prevenci, coï pfiispívá ke stabilizaci a udrïení vysoké v konnosti zamûstnancû. Kolektivní smlouva V závûru roku 2000 probûhlo kolektivní vyjednávání, které vyústilo v podepsání Kolektivní smlouvy na rok 2001 a Rozsah i kvalita smlouvy upevàuje klima vysoké personální nároãnosti, nadstandardní zamûstnanecké v hody garantují vysok stupeà pracovních a sociálních jistot zamûstnancû akciové spoleãnosti. Ke stabilizaci personálu firmy a k jeho vût í sounáleïitosti se spoleãností pfiispívá i sociální fond. Souhrn zamûstnaneck ch jistot a v hod udrïuje dlouhodob sociální smír uvnitfi firmy a vytváfií pfiedpoklady plnûní strategick ch zámûrû a cílû akciové spoleãnosti Metrostav.

16 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku / 35 vzdûlanostní struktura zamûstnancû v roce 2000 základní 7,8 % vysoko kolské 13,5 % vyuãení 47,1 % úplné stfiedo kolské 31,6 % V R O â N Í Z P R Á V A v voj struktury zamûstnancû technickohospodáfisk personál dûlnick personál

17 36 / zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku Vûdomí odpovûdnosti Sponzoring Vedení spoleãnosti vûnuje velkou péãi podpofie fiady kulturních, sportovních i sociálních aktivit. Nemûnná zûstává i politika spoleãnosti v této oblasti, tj. dlouhodobá spolupráce s partnery. Proto i v roce 2000 Metrostav finanãnû podporoval Divadlo Na Vinohradech, Virtuosi di Praga, Katefiinu Neumannovou, Sabinu Rogie a Duklu Liberec. Metrostav a.s. se také angaïovala na kulturním Ïivotû PraÏského hradu - podporovala v stavu Petr Parléfi a v stavu Anatolské koberce. Do kategorie sponzoringu patfií i spolupráce s Hlavním mûstem Prahou - Metrostav se trvale podílí na organizaci Vánoãních trhû i dal ích akcí na Staromûstském námûstí. Spolupráce se kolskou sférou Metrostav a.s. trvale a dlouhodobû spolupracuje s fiadou vysok ch i stfiedních kol. S âvut Praha - fakultou stavební, V E Praha - fakultou podnikohospodáfiskou i V B - Technickou univerzitou Ostrava - fakultou stavební jsou podepsány speciální smlouvy o spolupráci, které zaji Èují optimální kontakt kolství s praxí, kolení a postgraduální kurzy pro perspektivní zamûstnance a spojení Metrostavu s nejlep ími kapacitami v klíãov ch oborech. Generální fieditel Metrostavu vyhla uje spolu s dûkany pfiíslu n ch fakult soutûïe pro studenty, fiada studentû fie í své diplomové práce pfiímo na praktick ch úkolech spoleãnosti a s technick mi problémy se seznamuje i na fiadû exkurzí, které Metrostav a.s. na stavbách organizuje. Îivotní prostfiedí Tvorba a ochrana Ïivotního prostfiedí je nedílnou souãástí základní strategie spoleãnosti. Firma tak realizuje fiadu staveb pro ochranu Ïivotního prostfiedí, napfi. v souãasnosti zfiejmû nejvût í investice v republice, asanace skládky Chabafiovice. Metrostav volí pfii provádûní staveb postupy maximálnû etrné k Ïivotnímu prostfiedí. Cel postup je organicky zapojen do manuálu fiízení zakázky a peãlivû sledován i v prûbûhu certifikaãních procesû. nahofie / bytov dûm v Praze Libu i dole / obytn areál Sluneãní mûsto Zbraslav

18 zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku / 37 Závûr Ekonomické v sledky spoleãnosti, její postavení na trhu i vytvofiení pfiedpokladû pro úspû n rok 2001 je moïno na základû komplexního zhodnocení povaïovat za velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je zejména optimální organizaãní struktura, a pfiedev ím lidsk potenciál, kter je v Metrostavu soustfiedûn. Cílevûdomá personální politika tak pfiiná í dlouhodobou perspektivu pro dal í rozvoj spoleãnosti. V R O â N Í Z P R Á V A

19

20 V R O â N Í Z P R Á V A zpráva pfiedstavenstva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

21 40 / zpráva pfiedstavenstva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou Zpráva pfiedstavenstva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou V souladu s ustanovením 66a zákona ã. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znûní platné právní úpravy, pfiedkládá pfiedstavenstvo akciové spoleãnosti Metrostav zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou v úãetním roce S ohledem na uspofiádání a strukturu vlastnick ch vztahû vûãi akciové spoleãnosti Metrostav a z toho vypl vajících podílû na hlasovacích právech akcionáfiû je pro úãely této zprávy: - ovládanou osobou Metrostav a.s., IâO , sídlo Praha 8, KoÏeluÏská 2246, - ovládající osobou Doprastav Bohemia a.s., IâO , sídlo Praha 8 - Karlín, Rohansk ostrov. I. Smlouvy V posledním úãetním období (v roce 2000) byly mezi ovládanou a ovládající osobou uzavfieny smlouvy pouze dvou typû, a to smlouvy o dílo a smlouvy nájemní: 1. Smlouva o dílo ã ze dne (ovládající osoba jako podzhotovitel) - pfiedmût smlouvy - stavební práce na stavbû Tunel Mrázovka 2. Smlouva o dílo ã ze dne (ovládající osoba jako podzhotovitel) - pfiedmût smlouvy - stavební práce na stavbû Tunel Mrázovka 3. Smlouva o dílo ã ze dne a dále uzavfiené dodatky ã. 1 a 2 (ovládající osoba jako podzhotovitel) - pfiedmût smlouvy - stavební práce na stavbû Silniãní okruh kolem Prahy 4. Smlouva o dílo ã dodatek ã. 1 - pfiedmût smlouvy - stavební práce na stavbû Silniãní okruh kolem Prahy 5. Smlouva o dílo ã dodatek ã. 2 - pfiedmût smlouvy - stavební práce na stavbû Silniãní okruh kolem Prahy 6. Smlouva o pronájmu ã. 9/PUJC./00 ze dne (ovládající osoba jako nájemce) - pfiedmût smlouvy - pronájem bednûní 7. Smlouva o nájmu ã. ÚSM/433/0017/a ze dne (ovládající osoba jako nájemce) - pfiedmût smlouvy - pronájem nebytov ch prostor na pfiedcházející stranû / tubus praïského metra trasy IV.B, Rajská zahrada - âern Most

22 zpráva pfiedstavenstva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou / 41 Pro úplnost a k objasnûní v ech existujících vzájemn ch vztahû mezi ovládanou a ovládající osobou je nutno dále uvést dal í smlouvy, které byly uzavfieny pfied posledním úãetním obdobím, ale u nichï docházelo k vzájemnému plnûní v prûbûhu tohoto posledního úãetního období. Jedná se o: Smlouvu o dílo ã ze dne (ovládající osoba jako podzhotovitel) - pfiedmût smlouvy - stavební práce na stavbû Tunel Mrázovka Smlouvu o nájmu nebytov ch prostor ze dne (ovládající osoba jako nájemce) - pfiedmût smlouvy - pronájem nebytov ch prostor V R O â N Í Z P R Á V A II. Právní úkony a opatfiení Vyjma v e uveden ch smluvních vztahû nebyly v posledním úãetním období uãinûny v zájmu ovládané ãi ovládající osoby Ïádné právní úkony a ze strany ovládané osoby nebyla pfiijata ani uskuteãnûna Ïádná opatfiení v zájmu nebo na popud ovládající osoby. Souãasnû se konstatuje, Ïe u smluv ã. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, uveden ch v bodû I. zprávy, se jedná o smlouvy uzavfiené v dobû, kdy nebyl zaloïen vztah mezi ovládanou a ovládající osobou. Tento vztah vznikl aï dne V posledním úãetním období nebyly navázány Ïádné vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládan mi stejnou ovládající osobou. Pfiedstavenstvo akciové spoleãnosti Metrostav konstatuje, Ïe ve kerá vzájemná plnûní a protiplnûní mezi ovládanou a ovládající osobou byla poskytována na základû existujících smluvních vztahû uveden ch v ãásti I. této zprávy. Smlouvy mezi ovládanou a ovládající osobou vypl vají z charakteru podnikatelské ãinnosti obou subjektû a byly uzavfieny za obvykl ch podmínek; na základû oboustranné v hodnosti a za dodrïení zásad poctivého obchodního styku, pfiiãemï ovládané osobû nevznikla z tûchto smluv a vypl vajících vztahû Ïádná újma.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru

Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru DT: 336.71(437.3);336.781.5(437.3) klíčová slova: české bankovnictví konvergence rentabilita Anal za úrokov ch a neúrokov ch ziskû a rentability v ãeském bankovním sektoru Jaroslav HEŘMÁNEK* Jiří PODPIERA**

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více