UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D Praha

2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma vypracoval samostatně, pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne (Milan Klapač)

4 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Davidu Hartmanovi Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

5 Selftest systém v ASP.NET Self test system in ASP.NET 5

6 Abstrakt Tato práce se zabývá návrhem a vývojem testovacího systému pro výukové a školící účely poskytující automatickou zpětnou vazbu uživatelům. Systém je realizován pomocí technologie ASP.NET. Je zde ukázáno jedno z možných řešení takovéto webové aplikace a možnosti jejího použití a dalšího rozšiřování. Kromě samotného návrhu a vývoje se práce zabývá popisem a analýzou změn, které přineslo HTML5, a možnostmi a výhodami jejich využití v kombinaci s ASP.NET. První část je věnována právě HTML5 a jeho použití v ASP.NET. Druhá část se pak zabývá návrhem a popisem aplikace. Na konci druhé části se nachází popis ovládání aplikace. Klíčová slova: HTML5, ASP.NET, JSON, RGraph, webová aplikace, návrh aplikace Abstract This paper describes the design and development of a test system for educational and training purposes providing automatic feedback to users. The system is implemented using the ASP.NET technology. One of the possible solutions for such web applications and possibilities of their use and further dissemination is shown here. In addition to the design and development, this paper deals with the description and analysis of the changes, which HTML5 brought and the opportunities and benefits of their use in combination with ASP.NET. The first part is devoted to HTML5 and its application in ASP.NET. The second part deals with the design and description of the application. At the end of the second part, there is a description of how to work with the application. Keywords: HTML5, ASP.NET, JSON, RGraph, web application, application design 6

7 Obsah 1. Úvod Popis technologií ASP.NET Webforms MVC Srovnání WebForms a MVC JavaScript JSON Ajax Další pojmy použité v práci Code-behind ADO.NET Entity Framework Session Cookies Flash BTS Unicorn Universe HTML Historie HTML Seznámení s HTML Syntaxe HTML Struktura HTML Prvek header Prvek nav Prvek aside

8 Prvek article Prvek section Prvek footer Formuláře Nové atributy Nové formulářové vstupní typy a prvky Audio/Video Canvas a SVG Canvas SVG Geolokace WebWorkers Drag and Drop Offline aplikace a WebStorage Offline aplikace Web Storage Ostatní nové HTML5 prvky Prvek hgroup Prvek figure a figcaption Prvek progress a meter Prvek mark Prvek time Prvek details Style a atribut scope Atribut async HTML5 v ASP.NET Nové strukturální prvky

9 4.2. Validátory Nové vstupní typy Drag and Drop Audio a Video Canvas Návrh aplikace Zadání Role Funkční požadavky Nefunkční požadavky Use case model Nepřihlášený uživatel a Public/Student Teacher Admin Seznam případů užití High level pohled Použité technologie Knihovny třetích stran Popis komponent systému KlapacBP hlavní projekt KlapacBPdata podpůrný projekt Databázový model Selftesty Uživatelé Výsledky testů Podrobný popis vybraných komponent Zobrazení testu

10 Vyhodnocení testu Dynamické načítání uživatelských komponent Grafy Drag and Drop JSON Ovládání systému Absolvování testu Vytvoření nové otázky Drag and Drop Vytvoření testu JSON Typy otázek a odpovědí Otázky Odpovědi Závěr Conclusion Citovaná literatura Seznam obrázků Seznam kódů Seznam tabulek Seznam příloh Příloha 1 CD

11 1. Úvod V posledních dvou desetiletích došlo k výraznému rozvoji informačních technologií. Téměř každá domácnost má dnes vysokorychlostní připojení k internetu. S počítači se děti setkávají už v raném věku doma, ve školách apod. Díky internetu je snadno dostupné velké množství informací, mimo jiné i široké možnosti vzdělávání. Je zde možné nalézt mnoho kurzů či aplikací pro rozšíření znalostí. Kromě tohoto i školy začínají nabízet materiály ke studiu v elektronické formě. Některé (například zahraniční MIT 1 nebo z českých Masarykova univerzita či Unicorn College s. r. o.) mají velmi kvalitní elektronický systém pro podporu vzdělávání a nabízejí studentům další možnosti nabytí a procvičení znalostí. Jsou to však spíše výjimky. I když jsou materiály studentům poskytovány, chybí možnost ověřit si míru získaných znalostí. Podobná situace je i u webových portálů zabývajících se vzděláváním. Ty sice nabízejí možnost ověření znalostí pomocí různých testů, ale mnoho z těchto portálů zastarává a nevyužívá plně možností nových technologií. Tyto technologie mohou na jedné straně velmi usnadnit vývoj kvalitní aplikace (nejen) pro sebevzdělávání, na druhé straně nabídnout uživatelům bohaté funkčnosti, které by bez těchto technologií nebylo možné vůbec, či jen s obtížemi, vytvořit. Například poskytuje velmi kvalitní materiály pro zlepšení znalostí anglického jazyka. Přestože je velká část webu zaměřena na testování znalostí, je zde jediný typ otázky, a to výběr z předpřipravených možností (otázky ABC ). Součástí některých zadání testů jsou i audio nahrávky, ale pro jejich přehrání je potřeba mít nainstalovaný dodatečný software. Možnost řešení těchto nedostatků poskytuje HTML5. Umožňuje vytvořit, pro výuku angličtiny vhodné, přiřazování dvojic slov k sobě pouhým přetahováním objektů na stránce. Mimo jiné má i schopnost nahradit současný přehrávač audia vlastními prvky, které ke své funkci jiný software nepotřebují. Tyto výhody poskytují příjemnější práci uživatelům a zefektivňují proces sebevzdělávání. Proto se v této práci zabývám návrhem a vývojem systému pro testování znalostí, který využívá nových technologií a nabízí široké možnosti v oblasti tvorby testů. Zahrnuje více druhů otázek (audio/video, obrázky, přetahování, doplňování do textu a další), statistiky výsledků či nahrávání souborů metodou Táhni a Pusť (Drag and Drop). Tato aplikace slouží jako základní stavební kámen pro její další rozvoj dle specifických požadavků jed

12 notlivých provozovatelů, kteří o ni budou mít zájem. Snadná rozšiřitelnost (hlavně o nové typy otázek) je jednou z klíčových vlastností systému. V první části jsou popsány vybrané technologie týkající se webových aplikací. Velký důraz je kladen na HTML5. Jsou zde novinky, které přináší, a rady, jak je správně a vhodně použít. Na konci této části je pak popsána práce s HTML5 v ASP.NET. Další část se zabývá návrhem a popisem samotné aplikace. Je zde analýza požadavků, pohledy na systém a popis jeho částí. Kromě toho ukazuje příklady využití HTML5 a výhody či problémy, které to přináší. Dále jsou zde řešení problémů, které mohou při vývoji takovéto aplikace nastat. V poslední části je pak ukázáno ovládání aplikace. To má za úkol usnadnit novým uživatelům lepší orientaci v systému a popsat složitější funkčnosti, které nabízí. Zároveň slouží jako ukázka aplikace a použití implementovaných funkčností z pohledu uživatele. 12

13 2. Popis technologií 2.1. ASP.NET ASP.NET (Active Server Pages.NET) je technologie pro vývoj dynamických webových stránek od společnosti Microsoft (LEE, 2005 str. 1). Je součastí.net frameworku. Název převzala z technologie ASP, která byla předchůdcem ASP.NET a sloužila k tvorbě dynamicky zpracovávaných stránek na straně serveru. I když zůstal tento koncept zachován, nelze říct, že by ASP.NET byla jen její vylepšená verze. ASP.NET těží z vlastností.net frameworku, jako je například CLR (Common Language Runtime), díky němuž lze psát webové stránky v jakémkoliv jazyce podporujícím CLR. Lze rozdělit na dvě hlavní větve, a to na WebForms a MVC Webforms Webforms vzniklo dříve než MVC, konkrétně v roce Jeho hlavní myšlenkou je vyřešit bezestavovost HTTP protokolu. To řeší kombinací HTML a JavaScriptu a za pomoci dvou základních mechanizmů. Prvním je View state, který má za úkol uchovávat hodnoty na webové stránce persistentní, aby nedocházelo k jejich ztrátě mezi požadavky na server. Toho je docíleno uchováváním hodnot jednotlivých prvků na stránce v zakódovaném tvaru ve speciálním skrytém poli. To však samo o sobě nestačí, jelikož kvůli bezestavovosti HTTP by server neměl potřebné informace o předchozích požadavcích klienta. To řeší druhý mechanizmus zvaný Session state. Ten má naopak na starosti uchovávat na serveru potřebná data o celkovém průběhu relace. S každým požadavkem klienta je tak odeslán i identifikátor dané relace a vše potřebné je podle něj dohledáno na serveru. Díky tomu nemusí být všechna data posílána neustále a sníží se tak objem přenášených dat. Na druhou stranu však roste zátěž serveru, jelikož musí tato data uchovávat. (ASP.NET, 2012 str. 1) MVC MVC je mladší alternativa WebForms a její vývoj začal v roce Umožňuje tvorbu webových aplikací podle architektury Model-View-Controller. Nepoužívá již View state a je nezávislá na JavaScriptu, který je u WebForms nezbytný k spouštění jednotlivých událostí, na kterých je založen. (ASP.NET, 2012 str. 1) 13

14 Srovnání WebForms a MVC Jak WebForms, tak MVC mají své výhody i nevýhody a hodí se pro různé typy aplikací. MVC díky rozdělení na model, view a controller usnadňuje zvládání komplexních aplikací a umožňuje snadnější vývoj ve větších týmech. Jelikož nepoužívá View state a serverové formuláře jako Webforms, mají vývojáři větší kontrolu nad chováním aplikace. Na druhou stranu, co je pro někoho výhodou, je pro jiného nevýhodou. A tak právě Webforms díky bohaté nabídce předpřipravených serverových prvků, View state a efektivní práci s daty usnadňuje vývoj webové aplikace a umožňuje například využít vlastností AJAXu i bez znalosti JavaScriptu. Je vhodný spíše pro menší týmy vývojářů, zvláště pro takzvaný Rapid Application Development přístup vývoje softwaru JavaScript JavaScript je programovací jazyk, který se používá na webových stránkách. Je součástí stránky a je spouštěn až na klientském počítači. Díky němu lze oživit stránky a přidat jim zajímavé funkčnosti. Nové HTML5 hojně využívá tohoto jazyka a poskytuje mu API pro další možnosti využití nových HTML5 prvků (například audio či Drag and Drop). I v samotném ASP.NET (zvláště u Webforms) je mnoho funkčností přímo závislých na JavaScriptu. Ze serverových prvků se generují klientské skripty pro validace či u tlačítek JavaScriptem volané dotazy na server JSON JSON (JavaScriptový objektový zápis) je způsob zápisu dat s důrazem na jejich čitelnost pro člověka i počítač. Data jsou ukládána ve tvaru klíče a hodnoty v textové formě. Používá se (mimo jiné) k serializaci objektů a jejich přenosu sítí, například ze serveru ke klientovi či naopak. Jedná se o jazykově a platformně nezávislý formát, proto je vhodný i k výměně dat mezi rozdílnými systémy. (CHOW, 2007) 2.4. Ajax Ajax (Asynchronní JavaScript a XML) je označení pro způsob vývoje webových stránek. Ty mohou být poté dynamicky modifikovány programovacím jazykem, který si vyžádá data pouze v případě, kdy je potřebuje bez nutnosti znovu načítat celý obsah stránky. (GROSS, 2006 str. 1). 14

15 2.5. Další pojmy použité v práci Code behind Tento termín označuje kód ASP.NET stránky, který je od ní oddělen a nachází se v samostatném souboru. To umožňuje oddělení HTML kódu od prezentační logiky. (Microsoft, 2007) ADO.NET ADO.NET (Microsoft ActiveX Data Objects.NET) představuje množinu tříd nabízejících služby pro přístup k datům a tvorbu databázových aplikací. Daty máme nyní na mysli převážně informace uložené v databázích. Ať se již jedná o data v databázích například na Microsoft SQL Serveru či data zpřístupněná přes OLE DB nebo XML. Mezi jeho přednosti patří především jednoduchý způsob použití, rychlost při zpracování a další. Stačí vytvořit spojení se serverem, s kterým budeme chtít pracovat, pomocí zvoleného adaptéru a zadaného dotazu získat z databáze data a ty pak načíst do některé z připravených konstrukcí pro práci s daty z tabulek. (BĚHÁLEK, 2007 stránky 1, kapitola 7) Entity Framework Poskytuje platformu pro objektově-relační mapování, které dokáže pracovat s relačními daty jako doménově specifickými objekty a odstraňuje tak potřebu vytvářet většinu obslužného kódu pro přístup k datům. (Microsoft, 2012) Session Session reprezentuje specifické spojení mezi klientským počítačem a hostujícím počítačem, které umožňuje vzájemnou komunikaci. Termín označuje množinu dat, která toto spojení umožňuje, ale také se používá pro označení času, během kterého komunikace probíhá. (Microsoft, 2010) 15

16 Cookies Cookies jsou malé soubory uložené na klientském počítači webovým serverem. Ten je používá pro identifikaci uživatele. Cookies může číst pouze server, který je do počítače uložil. (Microsoft, 2005) Flash Adobe Flash je software pro tvorbu vektorové grafiky, animací a multimediálního obsahu. Flash se používá mimo jiné pro přidání audio a video přehrávačů či interaktivního obsahu do webových stránek. Zobrazení zajišťuje Adobe Flash Player. (Adobe.com, 2012) BTS BTS (Base Transceiver Station ), česky základnová převodní stanice, je vysílač a přijímač rádiových signálů (ITBiz.cz). V práci se konkrétně jedná vysílač a přijímač signálů mobilních telefonů Unicorn Universe Unicorn Universe (UU) je internetová služba provozující informační systémy založené na platformě Unicorn ES. Je určena pro řízení podniku, zaznamenávání a sdílení informací, řízení podnikových procesů, zadávání úkolů a sledování jejich plnění. (POLÁKOVÁ, 2010 str. 3) 16

17 3. HTML Historie HTML HyperText Markup Language (HTML) je značkovací jazyk určený pro tvorbu internetových stránek v systému World Wide Web (WWW). Tento jazyk vznikl před více než dvaceti lety ve švýcarském CERNu. Od té doby prodělal mnoho změn. Rozdělil se na dvě větve (HTML a XHTML) a nyní je aktuálně ve verzi HTML5, která opět spojuje tyto dvě větve do jedné. Pojďme se však podívat na samotný začátek vzniku HTML. Vše začalo v roce 1989 ve švýcarském CERNu. Tim Berners-Lee zde pracoval v oddělení správy výpočetní techniky, když dostal nápad na vytvoření portálu, kde by si mohli vědci z celého světa vyměňovat informace. Nemělo však jít pouze o poskytování informací (vědeckých prací, výsledků výzkumů apod.) ke stažení, ale tyto dokumenty měly být navzájem provázány. Čtenář jedné práce tak mohl snadno, díky provázání dokumentů, přejít na jinou práci poskytující například rozšiřující informace k danému tématu. A právě k tomuto účelu navrhl první verzi HTML. HTML bylo silně založeno na jazyku SGML (Standard Generalized Mark-up Language), což byl obecně uznávaný jazyk pro strukturování textu. V září roku 1991 rozpoutal Tim Berners-Lee po internetu diskusi o jazyce HTML, jeho budoucnosti a vývoji. O tyto nápady projevilo zájem mnoho odborníků a veřejně se tak diskutovalo o vlastnostech, které by HTML mělo mít. V roce 1992 začaly vznikat první webové prohlížeče, zatím pouze v textovém režimu. V tomtéž roce v NCSA (National Center for Supercomputer Applications) započaly práce na grafickém webovém prohlížeči Mosaic, jehož první verze byla vydána roku Objevil se zde i návrh HTML verze 2.0, která sjednocovala dosavadní zlepšení přidaná do HTML 1.0 a navíc přidala práci s formuláři. V roce 1994 byla vydána vylepšená verze prohlížeče Mosaic nazvaná Netscape. Téhož roku na scénu vstoupilo sdružení W3C (World Wide Web Consorcium), jehož cílem byl plynulý a organizovaný rozvoj internetu a HTML. Oficiální verze HTML 3.2 byla vydána roku Tato verze navíc přidala práci s tabulkami. O rok později vyšla verze 4.0, která rozšířila práci s tabulkami, formuláři a přidala rámy, kaskádové styly a skriptování. Zde se vývoj jazyka prakticky zastavil. V roce 1999 byla vydána verze 4.01, která pouze opravovala drobné chyby v předchozí specifikaci, ale nové elementy přidány nebyly. ( RAGGETT, a další, 1998) 17

18 S příchodem XML vznikla v roce 2000 další specifikace HTML, a to konkrétně XHTML ve verzi 1.0. Ta měla syntaxi odvozenou od XML, nikoliv od SGML jako původní HTML, avšak jinak se tato specifikace výrazně nelišila od HTML 4.0. W3C poté začalo pracovat na nové verzi XHTML 2.0, které měla přinést nové funkčnosti. Avšak za cenu nekompatibility s předchozími verzemi XHTML a HTML. To byl pro výrobce prohlížečů příliš radikální krok, a tak založili v roce 2004 organizaci WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group), která začala vyvíjet vlastní specifikaci (Web Applications dnešní HTML5). Rozštěpení vývoje HTML však nebylo žádoucí, a tak po dlouhých diskusích W3C ukončilo vývoj XHTML 2.0 a společně s WHATWG začalo v roce 2007 pracovat na HTML5. (GOLDSTEIN, a další, 2011 stránky 25,26) 3.2. Seznámení s HTML5 HTML5 je aktuálně nejnovější verzí tohoto jazyka. Tato specifikace je stále ve vývoji. První verze 5.0 by měla být dokončena roku 2014 a verze 5.1 o dva roky později. HTML5 v sobě spojuje všechny platné prvky z HTML4 a XHTML 1.0 a navíc přidává mnoho nových elementů, funkcí a API založených na skriptech. Mimo to upravuje sémantiku, aby byl web lépe čitelný lidem i strojům. HTML5 se snaží reagovat na změny v potřebách programátorů a uživatelů a umožnit tvorbu webu bez nutnosti používat další pluginy jako Flash či SilverLight. Zde je také třeba uvést, že termín HTML5 je často používán i pro jiné nové technologie a funkce, které však nejsou součástí HTML5 specifikace. Některé tyto funkce dříve byly jeho součástí, ale později se oddělily do samostatné větve. Existují i technologie, které nikdy nebyly součástí HTML5, přesto jsou často zahrnovány pod tento termín. Jedná se například o offline úložiště či API pro geolokaci. Pro potřeby této práce budeme i na tyto technologie odkazovat jako na HTML5. (GOLDSTEIN, a další, 2011 stránky 23,24) (W3.org, 2012) Konsorcium W3C při návrhu HTML5 postupovalo dle principů, které mají zajistit, že bude fungovat téměř na jakékoliv platformě a že bude kompatibilní se staršími prohlížeči (W3.org, 2007). To se mu zatím dle mého názoru daří, jelikož i většina přidaných funkcí funguje ve starších prohlížečích nebo alespoň nepůsobí chyby a místo nich se vykreslí prvky, které starší prohlížeče znají. Nová verze jazyka přináší nové prvky pro práci s audiem a videem, zjednodušuje sémantiku webu, zavádí nové elementy pro strukturování stránky (například section, hea- 18

19 der, footer, aside), prvky a API pro práci s grafikou, offline úložiště, rozšiřuje práci s formuláři a více se zaměřuje na strojové zpracování webové stránky (W3.org, 2012). V následujících podkapitolách si stručně tyto změny představíme Syntaxe HTML5 Jednou ze změn v HTML5 je zjednodušení zápisu vybraných elementů. Spolu s přidáním nových elementů pro strukturování stránky (viz následující kapitola Struktura HTML5) je tak kód stránky více přehledný. Cílem bylo co nejvíce zjednodušit zápis kódu při zachování kompatibility se staršími prohlížeči. Co není nutné pro správné vykreslení stránky, není v HTML5 vyžadováno. Na obrázku 1 je uvedena nejjednodušší syntaxe HTML5 dle W3C. Kód 1 - HTML5 syntaxe Jak je z obrázku patrné, došlo především k výraznému zjednodušení deklarace typu dokument (doctype). Pro srovnání v HTML 4.01 Transitional vypadala následovně: <!DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN > Dále došlo ke zjednodušení definice znakové sady v prvku head, která byla zkrácena na nezbytné minimum. Prvek script je nyní oproštěn od nutnosti uvádět atribut type, jelikož je JavaScript nejrozšířenějším a prakticky jediným běžně používaným skriptovacím jazykem pro webové stránky. (GOLDSTEIN, a další, 2011 str. 37) Zjednodušené, respektive benevolentnější, jsou nyní i zápisy prvků a atributů. Jejich názvy mohou obsahovat malá i velká písmena a hodnoty atributů lze uvádět i bez uvozovek (ale pouze pokud neobsahují mezeru). Nepárové prvky nyní není nutné ukončovat lomítkem, dokonce i některé párové prvky toto nevyžadují (například <p>), avšak tuto výhodu bych nedoporučoval, jelikož to může vést k nepřehlednosti kódu. 19

20 3.4. Struktura HTML5 Nová verze HTML vylepšuje strukturování stránky přidáním několika nových elementů. Umožňují zpřehlednit zdrojový kód, který se tak stává pro člověka čitelnějším. Navíc vzhledem k danému významu těchto elementů je kód lépe strojově zpracovatelný (mobilní prohlížeče, vyhledávací roboti). Dříve bylo potřeba pro členění stránky použít elementy <div> a přiřadit jim potřebné identifikátory. Z těchto <div> elementů však nedokázali roboti indexující stránky správně pochopit strukturu dokumentu. Díky těmto novým prvkům dokážou vyhledávače nabídnout relevantnější výsledky, jelikož správně pochopí, která část dokumentu obsahuje hlavní sdělení. Na obrázku 1 je ukázána základní struktura webu za použití nových HTML5 elementů. Obrázek 1 - Struktura webu v HTML5 Zdroj: Prvek header Prvek header slouží k označení obsahu vyjadřujícího úvod či hlavičku stránky nebo sekce. Dle specifikace WHATWG (2013 str. 21) se používá pro skupinu úvodních či navigačních pomůcek. Jedná se tedy o element, který odpovídá dřívějšímu <div id= header >, ale s tím rozdílem, že může být na stránce použit vícekrát. Může tak sloužit nejen jako hlavní hlavička stránky, ale i pro označení úvodu kapitol, titulků článků apod Prvek nav Jak už název napovídá, prvek nav slouží k označení bloku, který obsahuje navigační odkazy. Dle doporučení WHATWG (2013 str. 11) by se měl tento prvek používat pouze pro 20

21 bloky navigací prvořadé důležitosti. Pod tím si lze představit například hlavní menu stránky. Na druhou stranu, třeba často používané odkazy v patičce na podmínky serveru, domovskou stránku apod. nemusejí být v nav elementu a je pro ně plně dostačující ohraničení prvkem footer. Z tohoto prvku mohou těžit zdravotně postižení uživatelé, kteří používají tzv. čtenáře obrazovek (screen readers). Umožňuje jim totiž identifikovat bloky obsahující navigaci a přeskočit je. Nemusejí tak například při přechodu na novou stránku opětovně poslouchat navigační odkazy. Dle této definice však není úplně jasné, které druhy odkazů patří do tohoto prvku a které by tam již být neměly. Mezi vývojáři a odborníky neexistuje shoda ani žádné univerzální pravidlo, jak toto určit. Například Ian Hickson, přední editor HTML5 specifikace u WHATWG, tento problém shrnul jednou takto: Použijte ho tam, kde byste dříve psali class=nav (2009 str. 7). Nakonec jeho použití stejně záleží pouze na osobních preferencích jednotlivých vývojářů Prvek aside Tento prvek reprezentuje část stránky, která pouze okrajově souvisí s obsahem okolo prvku aside a kterou lze považovat za oddělenou od tohoto obsahu (W3.org, 2011 str. 4). Dle této definice je vhodné použít prvek aside pro části obsahu, které okrajově souvisí buď s danou sekcí obsahu (například article viz dále), anebo se vztahují obecně k dané stránce. Na druhou stranu by naopak neměly být tímto prvkem obaleny části stránky přímo související s hlavním obsahem. Mezi vhodná použití tohoto prvku patří například postranní panel, blok reklam či blok pro seskupení nav elementů Prvek article Prvek article reprezentuje soběstačnou kompozici v dokumentu, stránce, aplikaci nebo webu, která je v principu nezávisle distribuovatelná nebo opětovně využitelná (například při publikování) (W3.org, 2011 str. 8). Zde jsou důležitá slova soběstačná kompozice a nezávisle distribuovatelná. Tento prvek by se měl dle definice používat pro část stránky, která tvoří samostatný a nezávislý celek. Tím může být například, z názvu vyplývající, článek, příspěvek v diskusním fóru či položka blogu. Tímto se liší od podobného prvku section, který seskupuje tematický příbuzné části obsahu. 21

22 Prvek section Dalším z nových prvků pro strukturování stránky je prvek section. Ten je dle WHATWG (2013 str. 7) definován jako prvek reprezentující obecnou sekci dokumentu nebo aplikace. Sekce v tomto kontextu znamená tematické seskupení obsahu, typicky s vlastní hlavičkou. Dále je ve specifikaci uvedeno, že by se neměl používat jako obecný kontejner, například pro vytvoření požadovaného layoutu. K tomu slouží element div. Avšak tyto definice vedly k vlně diskusí na téma vhodného použití prvku section. Mezi správná použití patří jednotlivé sekce dlouhého dokumentu (například obchodní podmínky) či seskupení článků online magazínů (sport, ekonomika, zahraniční zprávy). I sám Bruce Lawson, respektovaná autorita HTML5, připustil, že tento prvek používal nesprávně (LAWSON, 2009). Obecně lze k použití říct, že pokud existuje nějaký specifičtější prvek (nav, article apod.), je vhodnější použít ten. Dále by měl seskupovat tematicky příbuzný obsah. Pokud nejsme schopni několika slovy popsat obsah, který chceme dát do prvku section, je lepší použít jiný neutrální prvek, například div Prvek footer Tento prvek označuje zápatí stránky či určitého obsahu. Použije se tam, kde se dříve používal prvek <div id=footer>. Jeho pozice na stránce není však pevně definována a na jedné stránce, podobně jako u prvku header, se může vyskytovat vícekrát. Je tak vhodný i pro zobrazování autora příspěvku v diskusním fóru Formuláře Formuláře jsou nedílnou a velmi významnou součástí HTML. Dřívější verze HTML ale neposkytovaly některé základní funkčnosti. Formuláře v HTML5 doznaly většího množství změn a podporují nativně i funkčnosti, které dříve musely být řešeny například Java Scriptem. Jedná se kupříkladu o podporu validací či zástupných textů polí. Proto je jejich vytváření nejen jednodušší, ale jsou i příjemnější pro uživatele. Vzhled těchto prvků je totiž vytvářen přímo prohlížečem, a tak jsou konzistentnější napříč rozdílnými stránkami. Nejdříve si představíme nové atributy formulářových prvků, poté nové druhy vstupních polí a na závěr změny ve stávajících prvcích oproti dřívějším verzím HTML. 22

23 Nové atributy S novými atributy formulářových prvků je výrazně snazší implementování některých základní vlastností, které bylo dříve nutné řešit jinými technologiemi. Prvním z nich je atribut required Atribut required Tento atribut označuje povinné vstupní pole. Je možné jej přiřadit všem vstupním prvkům kromě button, color, hidden a range. V případě pokusu odeslat formulář obsahující pole s tímto atributem dojde k zastavení odeslání a uživateli prohlížeč zobrazí hlášku s popisem chyby a nastaví focus na daný prvek. Na obrázku 2 je vidět, jak vypadá tato zpráva v prohlížeči Google Chrome. Obrázek 2 - HTML5 required Atribut pattern Dalším atributem pro validace vstupů je pattern. Ten umožňuje určit regulérní výraz, který musí daný vstup splňovat, aby bylo možné považovat pole za validní. Bohužel hláška zobrazovaná prohlížečem neříká nic o formátu, který od uživatele požadujeme. Je tedy vhodné přidat atribut title s doplňujícími informacemi o požadovaném vstupu. Ten se uživateli zobrazí při najetí myší na dané pole, ale hlavně při validaci spolu se standardní hláškou, jak můžete vidět na obrázku 3. Obrázek 3 - HTML5 pattern 23

24 V HTML pak tato definice vypadá následovně (uvnitř prvku input): pattern="\s{6,10}" title="heslo musí být dlouhé 6 až 10 znaků". S označuje neprázdné znaky a čísla v rozsahu od šesti do deseti. Nakonec je důležité poznamenat, že pokud regulérní výraz není platný, bude se jeho validace ignorovat a formulář se tak odešle, ať je zadána jakákoliv hodnota Atribut placeholder Použití atributu placeholder jste mohli vidět již na obrázku 2. Umožňuje definovat text, který se má zobrazit v nevyplněném poli. Je vhodné jej použít jako nápovědu pro uživatele, jakou hodnotu od něj požadujeme. Hodnota placeholderu není součástí pole a při validacích je takové pole stále chápáno jako prázdné. Text se zobrazuje pouze, pokud nemá dané pole focus. To i v případě, že v daném prvku již uživatel byl, ale nic nevyplnil a zase jej opustil Atribut disabled Atribut disabled byl již ve starších verzích HTML, ale v HTML5 je rozšířen o možnost nastavit jej u jakéhokoliv prvku formuláře (s jedinou výjimkou, a tou je nový prvek output, pro který nemá smysl). Nově lze tak použít i pro prvek fieldset, čímž se aplikuje na všechny formulářové prvky uvnitř a ušetří tím práci s vyplňováním atributu u jednotlivých polí. Prvky s tímto atributem jsou zobrazeny šedivě a uživatel s nimi nemůže interagovat. Je však třeba mít na paměti, že se hodnoty těchto prvků neodesílají s formulářem a nejsou tak dostupné na serveru pro další zpracování. Pokud tedy potřebujete s těmito hodnotami pracovat, použijte atribut readonly. Disabled je vhodný například pro deaktivování tlačítka pro odeslání formuláře v případě, že není validně vyplněn Atribut readonly Podobně jako disabled znemožňuje atribut readonly editovat hodnotu pole uživatelem. Liší se ale tím, že prvek s tímto atributem může získat focus (kromě prohlížeče Google Chrome) a vypadá jako klasické povolené vstupní pole. Pouze do něj nemůže uživatel zadat hodnotu. Tato vlastnost může při špatném použití mást uživatele, jelikož nemusí být patrné, že do daného pole nic psát nemá, i když má kurzor pro psaní. Zde bych tedy preferoval přístup prohlížeče Google Chrome, který pole zobrazuje sice stejně jako povolené vstupní pole, ale bez kurzoru. Je tak zřejmější, že daná hodnota je jen pro čtení. 24

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 4 Vývoj Internetových Aplikací HTML5 Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Co je HTML5? - HTML5 je směr, kam se ubírá web budoucnost webových aplikací a vývoje - HTML5 je multiplatformní - HTML5

Více

Úvodem Seznámení s HTML Rozhraní Canvas... 47

Úvodem Seznámení s HTML Rozhraní Canvas... 47 Stručný obsah Úvodem... 17 1. Seznámení s HTML5... 21 2. Rozhraní Canvas... 47 3. Práce s audiem a videem v HTML5... 85 4. Geolokační rozhraní... 109 5. Komunikační rozhraní... 137 6. Rozhraní WebSocket...

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace...1 2. Internetový prohlížeč...1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení...1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...2

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Obsah. KAPITOLA 3 Základy: Strukturování dokumentů 33 Element article 35 Skládáme kousky dohromady 38

Obsah. KAPITOLA 3 Základy: Strukturování dokumentů 33 Element article 35 Skládáme kousky dohromady 38 O autorech 11 Tiffany B. Brown 11 Kerry Butters 11 Sandeep Panda 11 Úvod 13 Komu je tato kniha určena 14 Použité konvence 14 Ukázky zdrojového kódu 14 Tipy, poznámky a varování 15 Nezbytné nástroje 15

Více

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o.

Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Nastavení klientských stanic pro webové aplikace PilsCom s.r.o. Obsah 1. Obecné informace... 1 2. Internetový prohlížeč... 1 3. Nastavení kompatibilního zobrazení... 1 4. Nastavení důvěryhodných serverů...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Geoportál DMVS využití a další rozvoj

Geoportál DMVS využití a další rozvoj Geoportál DMVS využití a další rozvoj Ing. Michal Bílý OBSAH PREZENTACE Představení projektu DMVS Využití projektu a statistiky Plánovaný rozvoj Závěr PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Digitální mapa veřejné správy

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Moderní techniky vývoje webových aplikací

Moderní techniky vývoje webových aplikací ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Moderní techniky vývoje webových aplikací Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY V oblasti

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12

Obsah. O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10. Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 O autorech 9 Earle Castledine 9 Myles Eftos 9 Max Wheeler 9 Odborný korektor 10 Předmluva 11 Komu je kniha určena 12 Co se v knize dočtete 12 Poděkování 15 Earle Castledine 15 Myles Eftos 15 Max Wheeler

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

ŠKODA Portal Platform

ŠKODA Portal Platform ŠKODA Portal Platform Struktura LESS stylů Jan Obrátil Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je vysvětlit strukturu stylů v Portálové Platformě tak, aby bylo možné je správně použít a rozšířit je pro

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Obsah. 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody

Obsah. 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody Obsah 1) Rozšířené zadání 2) Teorie zásuvných modulů a) Druhy aplikací používajících zásuvné moduly b) Knihovny c) Architektura aplikace d) Výhody 3) 4) Mantichora Mantichora je moderní aplikace, který

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ MANAGEMENT PROJEKTŮ SPOLEČNOST DECADIC PROJEKT FRAMETRIX SPECIFIKACE POŽADAVKŮ AUTOR DOKUMENTU JIŘÍ JANDA BRNO 15. března 2012 Obsah 1 Úvod........................................

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače

Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače VY_32_INOVACE_In 6.,7.11 Internetový prohlížeč-vyhledávání a ukládání dat z internetu do počítače Anotace: V prezentaci se žák seznámí se základními typy prohlížečů. Zaměříme se na prohlížeč Internet Explorer.

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 7 Vývoj Internetových Aplikací HTML 5 a CSS 3 Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky https://developer.mozilla.org/en- US/docs/Web/Guide/HTML/HTML5 http://htmlfiverocks.appspot.com/en/resources

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11

Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Obsah Úvodem 9 Komu je kniha určena 9 Kapitola 1 První kroky v tvorbě miniaplikací 11 Co je to Postranní panel systému Windows a jak funguje 12 Co je potřeba vědět před programováním miniaplikací 16 Vaše

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Bakalářská práce Vypracoval: Jméno Příjmení Vedoucí práce: Vedoucí

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

HTML 5 Historie HTML5 Co je HTML5 Přehled novinek

HTML 5 Historie HTML5 Co je HTML5 Přehled novinek HTML 5 Historie HTML5 Co je HTML5 Přehled novinek Tomáš Hejl Miroslav Štufka HTML 5 - Historie Zima 2003 Snaha rozšířit formuláře HTML4 o vlastnosti XForms 1.0 (Opera Software) Jaro 2004 Opera+Mozilla,

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více