ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni"

Transkript

1 ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec, který po p ivítání host up esnil tématické okruhy jednání. K jednotlivým bod m programu jednání vystoupili: Ing. Martin tícha, editel odboru MPO R, seznámil ú astníky jednání se základními charakteristikami a obsahem p íslu ných polo ek podpory pr myslového výzkumu a vývoje (VaV), které ministerstvo poskytuje organizacím R. Podrobn informoval o procesu notifikace program na úrovni Evropské unie, o ukon ujících programech Impuls a Tandem a navazujících Opera ních programech (jejich ukon ení se p edpokládá v roce 2010), o p i-pravovaném programu TIP (tento má nahradit v p í tím období stávající programy VaV) a také o rozsahu a postupu p i realizaci ú asti podnik v t chto programech. Pro p í tí rok se p edpokládá navý ení p id lených finan ních prost edk oproti leto nímu roku. Upozornil na mo né sankce p i nesprávném vyu ívání p id lených finan ních prost edk. P edpokládá se, e p ípadné krácení jednotlivých polo ek státního rozpo tu se v nejbli ím období nedotkne oblasti VaV. Podrobné informace o programech VaV jsou uvedeny na webových stránkách MPO R Diskuze k tomuto bodu se soust edila na otázky související s nástroji, které má vláda R k dispozici v oblastech poptávek na zaji t ní VaV, na kritiku zavedení sout ního práva a zp sobu vy azování n kterých projekt, na mo nosti vylep ení projekt z hlediska obsahu a postupu p i schvalování a na politiku a koncep ní systém vlády v oblasti VaV. Ing. Pavel Dzida, vedoucí OKC SP R, informoval o innosti Oborového kontaktního centra, jeho hlavním posláním je zp ístupnit organizacím informace o programech EU a umo nit aktivn vstoupit do spole ných projekt VaV. Bli í informace jsou p ístupné na webové stránce Kriticky poukázal na formu a rozsah erpání finan ních prost edk ze strany Akademie v d R. Doplnil informace o p ipravovaném programu TIP a o mo nostech nep ímé podpory VaV formou ode itatelné polo ky ze základu dan. Hledají se cesty p i sni ování administrativní náro nosti p i podávání ádostí o zapojení organizací do projekt VaV. Pro innost Oborových kontaktních center byly vydány p íru ky (Pr vodce financováním projekt Evropských technologických platforem a Praktický pr vodce mo nostmi financování výzkumu, vývoje a inovací EU). Tyto p íru ky jsou k dispozici na sekretariátu asociace pro spole nosti spolupracující s Oborovým centrem pro elektrotechniku, které p sobí v sekretariát ElA.. Diskutována byla problematika program VaV zam ených na lidské zdroje v rámci region, vý e podpory na energetické programy a kriteria pro malé a st ední podniky. Ing. Zden k Li ka, generální editel SP R, své vystoupení zam il na informace o hlavních aktivitách a výsledcích jednání SP R v sou asném období. Jednalo se zejména o doporu ení SP R ke stanovení termínu zavedení eura v R, anketu mezi podniky SP R k chování bank, analýzu dopad emisí skleníkových plyn na pr myslové podniky, dohodu mezi M P R a MOP R o geologických zákonech pro jednání tripartity, zlep ení financování malých a st edních podnik, p ípravu zvý ení cen energií a o jednání s odbory týkající se p ipravované novely zákoníku práce. Sd lil, e v Praze budou v rámci p edsednictví R v EU probíhat jednání s prezidenty zam stnavatelských svaz EU a nabídl p ítomným mo nost prezentovat své organizace s finan ní spoluú astí na této akci. Ing. Zden k Tesa v zastoupení nám stka ministra financí R Mgr. Petra Chrenka, informoval p ítomné o p ipravovaných zm nách v oblastech harmonizace da ových zákon a p íprav ke slou ení sociálního a zdravotního poji t ní, o novele zákona o dani z p idané hodnoty (vazba na

2 zákony EU), úpravy cen daní z p evodu nemovitosti, o p íprav nového informa ního systému a stanovení tzv. jednotného inkasního místa (prioritní zám r MF R - komunikace a kontrola finan ních zále itostí jen jedním ú adem). Dále nabídl p ítomným mo nost zaslat dotazy na ministerstvo financí v dané oblasti na Diskuze k tomuto bodu byla zam ena na zdan ní majetku vlastních firem p i jejich p evodu, na nerovnom rné rozd lování finan ních prost edk pro vzd lávání podle pot eb podnikatel, na jednotné platební místo, na vícenásobné ú etnictví a vytvá ení neúm rn vysokých finan ních rezerv n kterými spole nostmi, které zaji ují sb r elektroodpadu. Pan Igor Mesenský, mana er spole nosti Ernst & Young, ve svém vystoupení rozvedl otázky související s dosavadním vývojem na finan ních trzích v Evrop a R. Zam il se p edev ím na otázky rozsahu a motivace provád ných transakcí, mo nosti a formy prodeje spole ností a na kritické oblasti finan ního trhu. Ing. Tomá Svoboda, obchodní editel spole nosti Siemens PLM Software s.r.o. p edstavil p ítomným formou prezentace novou lenskou organizaci asociace. Prezentace byla zam ena na vytvá ení nástroj, které podporují innosti v celém ivotním cyklu výrobk pod názvem Digitální továrna (Digital Faktory). Dotazy a diskusní p ísp vky byly v pr b hu odpoledního jednání p edná ejícími a odpov dnými pracovníky asociace zodpov zeny. Diskuse p isp la k vzájemnému vyjasn ní stanovisek. Prezentace k jednotlivým vystoupením host jsou pro lenské organizace p ístupné na webové stránce v ásti Oblast pro leny, Dokumenty, Prezentace na VH 11/2008. V T eboni, 20. listopadu 2008 Ing. Stanislav Adamec, v.r. prezident asociace ZÁPIS z valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konané dne 21. listopadu 2008 v T eboni P ítomni: dle prezen ní listiny, která je ulo ena na sekretariátu asociace.

3 Jednání zahájil prezident asociace Ing. Adamec, který po p ivítání host p edal viceprezidentovi asociace ing. Priorovi dal í ízení valné hromady. Ing. Prior p edlo il valné hromad ke schválení návrh programu jednání, který byl rozeslán lenským organizacím v pozvánce. Valná hromada schválila program jednání jednomysln. Jednání valné hromady se ídilo programem: 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise. 2. Pln ní programového prohlá ení asociace. 3. Zpráva dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1-10/2008 a o stavu lenské základny. 4. Informace o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok Informace o innosti dce iné spole nosti RETELA. 6. Zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu. 7. Zpráva o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok Návrh rozpo tu asociace na rok 2009, stanovení lenského p ísp vku. 9. R zné. 10. P ijetí usnesení a záv r. ad 1) Valná hromada schválila jednomysln : Mandátovou komisi ve slo ení: ing. Bohuslav, ing. Mika, pí. Mlejnková. Návrhovou komisi ve slo ení: ing. Holoubek, ing. Hýbner, ing. Sle ek. ad 2) Ing. Adamec informoval p ítomné o pln ní jednotlivých bod Programového prohlá ení, které bylo p ijato valnou hromadou ElA dne v T eboni. V krátkosti uvedl úkoly, které se da í plnit bez problém (práce orgán asociace, lenství ve SP R a dal í). Nadstandardn hodnotil innost asociace v oblasti propaga ní innosti a naopak upozornil na n které nevyu ité nabízené rezervy nap. lenství v mezinárodní organizaci Interelektro Moskva. Aktivity sekretariátu budou v p í tím období sm ovány mimo jiné více i do oblasti výzkumu a vývoje. V návaznosti na skute nost, e se neda í roz i ovat v pot ebné mí e lenskou základnu asociace, obrátil se na p ítomné se ádostí o intenzivn j í spolupráci a propagaci asociace v této oblasti. Informace o pln ní programového prohlá ení je uvedena v p íloze.1 tohoto zápisu. ad 3) Zprávu dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny p ednesl p edseda dozor í rady ing. Kohout (p íloha.2 tohoto zápisu). ad 4)

4 O dosavadním pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok 2009 informoval valnou hromadu Ing. Adamec (p íloha.3 tohoto zápisu). Konstatoval, e v textové ásti smlouvy dojde pravd podobn k dohod, ale zásadní neshody s OS KOVO budou v oblasti pr m rných výd lk. OS KOVO navrhuje pro p í tí období 2009 a 2010 nár st reálné mzdy o 3 %, co je s ohledem na sou asnou sv tovou finan ní krizi a postavení eské koruny zavád jící. Dosud bylo v kolektivní smlouv uvád no pro rok 2008 zvý ení hodnoty pr m rné nominální mzdy o 4%. Ing. Adamec po ádal valnou hromadu o souhlas k jednání s OS KOVO v oblasti nár stu pr m rné nominální mzdy dle uvá ení vyjednávacího týmu. P í tí jednání s OS KOVO se uskute ní dne 27. listopadu Ing. Hýbner p ipomenul, e kolektivní smlouva vy ího stupn bude závazná pro ty leny, kte í se k ní p ihlásí a budou proto uvedeni v její p íloze. ad 5) Ing. Prior informoval v zastoupení nep ítomného editele RETELA, s.r.o. ing. Vladíka valnou hromadu o innosti této dce iné spole nosti asociace, která v oblasti nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady (OEEZ) provozuje kolektivní systém RETELA. Upozornil mimo jiné na stále existující monopol v oblasti financování historických EEZ. V této souvislosti seznámil ing. Hýbner p ítomné s usnesením Rady odpadových fond RETELA ze dne , ve kterém je tento stav ost e kritizován a asociace je ádána, aby o tomto Usnesení informovala ministerstva ivotního prost edí, financí a pr myslu a obchodu a tuto problematiku s nimi projednala. V tomto smyslu p ijala valná hromada p íslu né usnesení. ad 6) Ing. Prok seznámil p ítomné se zapojením asociace do jednotlivých akcí a projekt v oblasti výzkumu a vývoje (p íloha.4 tohoto zápisu). Vyzval zástupce lenských organizací, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace. Dále po ádal o spolupráci na projektu kolícího st ediska Automatic Identification and Data Capture. ad 7) Zprávu o prezenta ních akcích asociace v roce 2008 a p ehled akcí na rok 2009 p ednesl Ing. Hýbner (p íloha.5 tohoto zápisu). Zd raznil, e nejvýznamn j ím partnerem asociace v této oblasti je spole nost Veletrhy Brno, a.s., se kterou asociace úsp n spolupracuje na zabezpe ení veletrh MSV Brno, ISET a IDET v etn konference Automatizace. Pod koval zástupc m lenské organizace Národního technického muzea za p ípravu a realizaci poutavé expozice na stánku asociace v rámci leto ního MSV Brno. Dále seznámil p ítomné s plánem prezenta ních akcí, které asociace p ipravuje pro p í tí rok (Elcom Kyjev, Elektro Moskva, Taitronix Taipei, Power Kazachstan, MSV Brno a dal í) a doporu il zástupc m lenských organizací vyu ít uvedených akcí ke spole né koordinaci. Ing. Adamec podpo il návrh, aby lenské organizace co nejvíce vyu ily spole né akce, zejména v Moskv a Kazachstánu, proto e tam má na e asociace ji vybudované dobré kontakty a podporu na p íslu ných velvyslanectvích R. Ing. Kafka doporu il v novat pozornost zahrani ním akcím, po ádaných v Turecku, kde je p ipravována modernizace pr myslu. ad 8) S návrhem rozpo tu asociace na rok 2009 seznámil p ítomné Ing. K epinský (p íloha. 6 tohoto zápisu). Zd raznil, e byl (vzhledem k rozpo tu 2008) sestaven jako p ebytkový, t.j. s vytvo ením rezervy na p ípadné pokrytí ztráty z leto ního roku. Porovnával pln ní rozpo tu za období 1 a 10/2008 (viz tabulka ke zpráv dozor í rady p íloha.2) s navr enými p íjmovými

5 a výdajovými polo kami rozpo tu na rok Upozornil na úpravu výdajových polo ek, která byla provedena na doporu ení dozor í radou asociace. Ing. Hýbner up esnil informaci ke sní ení výdajové polo ky mzdy oproti roku Platby len asociace v roce 2009 z stávají na úrovni p edchozích let (viz platební ád v p íloze. 7). ad 9) Mgr. Vlado Kalina, generální sekretá ZEP SR, seznámil valnou hromadu s hlavními úkoly a sm ry innosti svazu, které se týkaly p ipravovaného p ijetí eura na Slovensku, souhlasu odborá ve SR s navý ením mezd podle úrovn inflace, ovliv ování obsahu výuky na slovenských vysokých kolách a u ili tích a získávání nových lenských organizací svazu. Ing. Mika doporu il, aby zástupci sekretariátu asociace nav t vovali 1x ro n lenské organizace s cílem ve v t í mí e prezentovat aktivity asociace. Ing. Adamec a Ing. Hýbner pod kovali ekonomce sekretariátu paní Marii Mlejnkové, která odchází koncem tohoto roku do d chodu, za dosavadní aktivní innost, kterou vykonávala pro asociaci. Paní Mlejnková pod kovala za vyslovené uznání a pop ála v em p ítomným do dal ího období mnoho úsp ch v podnikání a osobním ivot. Prezentace k p íslu ným bod m jednání je p ístupná pro lenské organizace na webové stránce v ásti Oblast pro leny, Dokumenty, Prezentace na VH 11/2008. ad 10) Návrh usnesení valné hromady p ednesl Ing. Holoubek. Zástupce mandátové komise Ing. Mika potvrdil, e valná hromada je schopná usná ení p ítomno je 40,98% len s hlasovacím právem. Valná hromada schválila usnesení jednomysln. Usnesení valné hromady je uvedeno v p íloze.7 tohoto zápisu. Ing. Adamec ve svém záv re ném vystoupení pod koval zástupc m lenských organizací a host m za ú ast na jednání a pop ál v em mnoho úsp ch v roce Ing. Prior jednání valné hromady ukon il. Dopl ující informace: V p í tím roce se bude jednání valné hromady konat v termínech: 21. a 22. kv tna 2009 v Koutech u Led e nad Sázavou, 19. a 20. listopadu 2008 v T eboni. V T eboni, 21. listopadu 2008 Za správnost: Ing. Pavel Prior, v.r. viceprezident asociace P íloha.1 Programové prohlá ení p edstavenstva eskomoravské elektrotechnické asociace pro nadcházející volební období (ode et pro valnou hromadu asociace dne ) 1. Preambule

6 Asociace bude svoji innost a lobby nadále rozvíjet bez politických aspekt, ve prosp ch zlep ení podnikatelského prost edí v eské republice. V této innosti bude spolupracovat se v emi organizacemi sdru enými ve Svazu pr myslu a dopravy R. 2. Orgány asociace Valné hromady budou konány podle dosavadní praxe dvakrát ro n v kv tnu a listopadu, konkrétní termíny budou stanoveny dle dlouhodobého harmonogramu. Jednání p edstavenstva se budou konat plánovan p tkrát ro n a dozor í rady dvakrát ro n. Ustavené komise se budou scházet podle pot eby, nejmén dvakrát ro n. Jednání orgán asociace probíhá dle plánu, harmonogram akcí asociace je na webu asociace. 3. lenská základna Cílem je zvý it po et len asociace a posílit tak její postavení v rámci R i Evropy. K tomu by m lo napomoci rozd lení p sobnosti jednotlivých len p edstavenstva a osv ta mezi spole nostmi, které zatím nejsou lenskými organizacemi asociace. Asociace osloví SP R, Czech Invest a partnerské zahrani ní svazy ohledn malé aktivity nadnárodních spole ností (zahrani ních investor ) v zam stnavatelských svazech v eské republice. Stále nedo lo ke zvý ení lenské základny, v roce 2008 p ibyli pouze dva noví lenové. P i jednání s generálním editelem SP R byl dohodnut postup k oslovení individuálních len SP R, ale jejich po et je té velmi malý. Asociace oslovila i n kolik potenciálních spole ností a nabídla jim seznámení s asociací formou ú asti na valné hromad. 4. Sekretariát asociace Po p est hování do nových prostor je v sou asné dob sekretariát asociace stabilizovaný personáln i po stránce technického vybavení, které bude pr b n inovováno. innosti, které je výhodné outsourcovat, budou zaji ovány tímto zp sobem (ú etnictví, ElA Directory, vzdálená údr ba serveru a údr ba po íta ové sít, hosting v etn racionalizace komunikace a www portálu). Sekretariát p sobí v prostorách Polygon House jako podnájemník Siemens, ale toto není kone ný stav. Smluvn je zaji t n pronájem kancelá í do roku Hospoda ení asociace P ísp vky len ElA budou ponechány na sou asné úrovni, výhledov by m ly zajistit cca 2/3 rozpo tu a 1/3 rozpo tu by m la být kryta ostatními p íjmy (placenými slu bami a aktivní ú astí na projektech), té se p edpokládá p íjem z pronájmu zna ky RETELA. Asociace má p íjem jak z lenských p ísp vk, tak i za slu by. Vzhledem k tomu, e se neda í naplnit rozpo et asociace v ásti p íjm za lenské platby, sekretariát asociace p ijal jak úsporná opat ení, tak i zvý il aktivitu v poskytování slu eb. K rozpo tu asociace bude podána samostatná zpráva. 6. Zam stnavatelská innost eskomoravská elektrotechnická asociace byla zalo ena jako zam stnavatelský svaz, je jediným takovým svazem v oblasti elektrotechnického pr myslu (v etn IT odv tví), co není jen výhoda ElA, ale sou asn i závazek kolektivn vyjednávat. V nyn j ím, politicky velmi slo itém období, musí asociace s OS KOVO vyjednat KSVS p ijatelnou pro v echny leny asociace, roz i itelnou na celé elektrotechnické odv tví, dlouhodobou a zaji ující sociální smír. Pokud nová KSVS tyto uvedené aspekty nebude mít, asociace ji na dal í léta neuzav e. Pro rok 2008 t etím dodatkem KSVS byl zaji t n sociální smír do konce roku Nyní je ji zahájeno vyjednávání nové KSVS pro léta lenství v národních organizacích Asociace bude stále lenem Svazu pr myslu a dopravy R a tuto organizaci pova uje za svoji st e ní konfederaci ve sfé e zam stnavatelské, legislativní i odborné v oblastech spole ných pro zpracovatelský

7 pr mysl. Zástupci asociace pracují v orgánech i komisích svazu. V nadcházejícím období se nep edpokládá lenství ElA v Hospodá ské komo e a ve smí ených národních komorách. lenství ElA v SP R pokra uje, dva zástupci asociace jsou leny p edstavenstva SP R. 8. lenství v nadnárodních organizacích Asociace je lenem nadnárodních odborných konfederací ORGALIME a INTERELEKTRO a v sou asnosti po ádala o vstup do CAPIEL. lenství ElA v nadnárodních organizacích bude v dy vázané na zaji t ní prost ednictvím garant z ad len ElA, kte í informují ostatní leny o slu bách organizace a pomáhají tyto slu by vhodn implementovat. Bude rovn podmín no tím, e o slu by t chto organizací projeví zájem více na ich len. Jak ji bylo uvedeno na minulé valné hromad, lenství v nadnárodních asociacích se zu uje na lenství v INTERELEKTRO. Po zm n vedení této spole nosti se zvy ují aktivity vzájemné spolupráce a vzhledem k ji zahájenému jednání mezi INTERELEKTRO a ORGALIME lze p edpokládat i vytvo ení reáln j ího vztahu s touto konfederací. 9. Informa ní innost Základním informa ním mediem o asociaci budou webové stránky, a to v etn webových stránek pro kolektivní systém nakládání s elektroodpady RETELA. Pro zlep ení úrovn t chto webových stránek bude provedeno výb rové ízení na vytvo ení moderního portálu obou web. Dal í informa ní media, tj. ElA Directory a bulletin budou zaji ována podle dosavadní praxe. Informovanost len je uvedeným zp sobem zaji ována. 10. Prezentace asociace a výstavnictví Bude pokra ovat prezentace ElA v mediích i na výstavách. Nosným veletrhem bude i v budoucnu MSV a jeho úsp ný projekt AUTOMATIZACE. Asociace navá e na proexportní politiku MPO a na obdobnou aktivitu koncipovanou ve SP R a bude spole n se svými partnery zaji ovat zahrani ní výstavy v teritoriích, které zájmov odpovídají pot ebám len ElA. Krom t chto aktivit se asociace bude prezentovat i na odborných seminá ích a konferencích, a to formou po ádání t chto akcí, p edná ení na nich i jejich odbornou garancí. Prezenta ní akce byly v roce 2008 zaji t ny v p edpokládaném rozsahu, ale ást akcí v zú eném rozsahu, pouze jako zakázka pro MPO. Valné hromad je p edlo ena samostatná zpráva. 11. e ení program výzkumu a vývoje (VaV) Asociace bude dle mo nosti zapojena do systému Oborových kontaktních center pro VaV a do e ení programu ESF kolící st edisko pro ecodesign. Zám rem je vyhledávat dal í vhodné projekty, poskytovat informace o nich lenským organizacím a bude-li to ú elné, zapojit pracovníky sekretariátu i do jejich e ení. Asociace ze zapojila do e ení úkol VaV, valná hromada bude o této innosti informována samostatnou zprávou. 12. Ekologie V nadcházejícím období se asociace zam í na osv tu, p ipomínkování a zaji t ní ekologické legislativy, zejména na implementaci sm rnice EU o Ecodesignu do eské legislativy a o osv tu v dal ích souvisejících oblastech (OEEZ, RoHS, REACH). Pokra ovat bude innost komise ivotního prost edí ElA a dce iné spole nosti zaji ující kolektivní systém RETELA. ElA se zam ila na pomoc lenským subjekt m p i zavád ní ekologické legislativy a na provozování systému OEEZ RETELA. I k této oblasti bude VH p edlo ena samostatná zpráva. Zpráva dozor í rady eskomoravské elektrotechnické asociace P íloha.2

8 o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny Na svém zasedání v Praze dne 13. listopadu 2008 dozor í rada eskomoravské elektrotechnické asociace ve slo ení: p edseda DR ing. J. Kohout, ing. D. Negrová a P. Koutník prov ila pln ní úkol, ulo ených na valné hromad asociace v kv tnu Zkontrolovala hospoda ení asociace za období od ledna do íjna leto ního roku, zabývala se stavem lenské základny a posoudila návrh rozpo tu a platebního ádu na rok I. Kontrola pln ní úkol a doporu ení ulo ených na valné hromad dne : A) Úkoly 1. lenským organizacím, které dlu í asociaci lenské p ísp vky vyfakturované podle platebního ádu na rok 2008, aby dlu né ástky uhradily nejpozd ji do Platební morálka len asociace v roce 2008 nebyla dobrá. V zá í 2008 kritický stav p íjm za lenské p ísp vky projednávalo p edstavenstvo asociace a ulo ilo v tomto sm ru dal í úkoly prezidentovi a editeli asociace. P es áste né zlep ení dodnes dlu í své lenské p ísp vky za rok 2008 spole nosti El. sou ástky, Infinity, VDI META. S t mito leny asociace jsou sjednány nové termíny plateb a v p ípad Infinity je p ijat splátkový kalendá, p esouvající ást plateb do roku Dosud se nepoda ilo projednat úhradu platby od VDI META. Mimo to se poda ilo do e it neuhrazenou platby od Infinity a Microsoft z roku lenským organizacím pr b n aktualizovat údaje o své organizaci na webové stránce asociace (kontaktní adresy, hlavní ekonomické údaje, OKE, popis innosti - v e tin i angli tin, p ípadn i logo) s tím, e termín uzáv rky pro p evedení aktualizovaných podklad o lenských organizacích z webové stránky do katalogu ElA DIRECTORY je stanoven na Údaje na webových stránkách asociace v t ina len aktualizovala a byly vyu ity p i tvorb leto ního vydání katalogu ElA. 3. lenským organizacím, aby bezprost edn sd lily sekretariátu ElA, kterých spole ných prezenta ních akcí asociace se v roce 2008 zú astní a které akce navrhují za adit do plánu prezenta ních akcí v roce 2009 a Asociace neobdr ela od lenských spole ností návrhy prezenta ních akcí, které by se odchylovaly ji od d íve podaných po adavk, nad rámec p i el po adavek spole nosti Sd lovací technika k zaji t ní prezentace na Electronica Mnichov Tato akce byla e ena jako zakázka pro MPO. Podrobný p ehled v ech akcí bude valné hromad p ednesen v rámci zprávy o prezenta ních akcích asociace. 4. Prezidentovi asociace a p edstavenstvu pokra ovat v jednáních k úprav legislativy k problematice OEEZ ve smyslu p edlo ené zprávy, v p ípad dal ích pr tah doporu uje u ít i správních alob, alob o náhradu kod a stí nosti k EU. Tyto aktivity jsou koordinovány spole ností RETELA, valná hromada bude informována samostatnou zprávou. 5. editeli asociace zajistit zpracování da ového p iznání za rok 2008 a podat ho na FÚ Praha 4 do Sekretariát asociace p ipravil podklady pro da ové p iznání a firma Schmitt & Schmitt ho zpracovala a p edala v ádném termínu na Finan ní ú ad Praha 4. Hospoda ení asociace v roce 2007 skon ilo s malým p ebytkem 2023,- K. 6. editeli a sekretariátu asociace vydat dal í ro ník katalogu ElA DIRECTORY. Dal í ro ník katalogu ElA DIRECTORY byl vydán po átkem zá í Byl vyu it ji na MSV v Brn, na veletrzích TAITRONICS na Tchai-wanu a POWER KAZAKHSTAN 2008, byl té rozeslán na obchodní zastoupení v zahrani í a zastupitelské ú ady v R. B) Doporu ení: 1. lenským organizacím, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt výzkumu a vývoje vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace. Vzhledem k tomu, e v roce 2008 nebyla vypsána výb rová ízení na úkoly pr myslového výzkumu, byla aktivita lenských spole ností v tomto sm ru minimální. Dozor í rada doporu uje úkol ponechat v platnosti a ve zpráv o úkolech VaV tento úkol p ipomenout nebo nahradit novým úkolem. 2. Zástupci asociace vystoupit k problematice OEEZ na sn mu SP R.

9 Ing. Prior p ipravil vystoupení k problematice OEEZ, ale vzhledem k celkové re ii jednání sn mu nebyla tato problematika za azena. Dozor í rada doporu uje, aby asociace vhodným zp sobem informovala o problematice OEEZ orgány SP R. II. Výsledky hospoda ení asociace za období leden - íjen 2008: Sou asný stav p íjm a výdaj a v etn výhledu na celý rok 2008 je uveden v p ilo ené tabulce. Asociaci se nepoda ilo zajistit p íjmy z poslání v p edpokládaném rozsahu, p esto zvý eným úsilím v zaji ování p íjm nad rámec poslání a redukcí výdaj není ohro eno zaji t ní innosti sekretariátu asociace. Dozor í rada pokládá erpání ve výdajových polo kách za úm rné dosa eným p íjm m a realizovaným slu bám asociace. Jak bylo uvedeno, rozpo et asociace pro rok 2008 se neda í finan n naplnit v ásti p íjmu z poslání asociace, kde tento rozdíl p esáhl ástku 700 tis. K. editel asociace proto navrhl prezidentovi a p edsednictvu asociace úsporná opat ení, která se pr b n realizují. Z uvedeného d vodu p edstavenstvo asociace doporu ilo rozpo et pro rok 2009 p ipravit jako p ebytkový, resp. s vytvo ením rezervy na pokrytí ztráty z roku Díky aktivit sekretariátu asociace i prezidenta asociace se da í nep íznivou finan ní situaci oddálit a pr b n zaji ovat financování sekretariátu, ke je saldo hospoda ení asociace aktivní ve vý i tém 740 tis. K a asociace k tému dni disponuje s finan ními prost edky ve vý i 740,6 tis. K. III. Stav lenské základny asociace: V pr b hu leto ního roku byly p ijaty dv nové lenské organizace: SEZ Energo a Siemens Product Lifecycle Management Software. K ukon ují lenství 4 firmy: AutoCont CZ, Datascan, Microsoft a Sun Microsystems. Ke dni bude mít asociace 60 len. IV. Rozpo et a platební ád na rok 2009: Dozor í rada se zabývala návrhem rozpo tu a platebního ádu na rok Navrhla díl í úpravu ve len ní výdajových polo ek. Návrh rozpo tu asociace je té v p íloze tohoto zápisu. P íjem z plateb len asociace bude, vzhledem ke skute nému po tu len, ni í. Rozpo et nep edpokládá navy ování lenských p ísp vk a vychází se zaji ováním p íjm z inností nad rámec poslání asociace. Z d vodu opatrnosti i z d vodu doléhající krize na lenské spole nosti je v rozpo tu vytvá ena rezerva ve vý i 537 tis. K., kterou dozor í rada pova uje za p im enou. V rozpo tu dochází ke sní ení celkových výdaj na superhrubou mzdu zam stnanc asociace, finan ní prost edky na ást mzdy zejména v pohyblivé ásti je vytvá ena z p íjmu nad rámec poslání. Navr ený rozpo et pova uje dozor í rada za vyvá ený. Té dozor í rada pova uje za pozitivní p ístup zvy ování motivace zam stnanc sekretariátu asociace na výsledku hospoda ení. V. Doporu ení valné hromad : Vzít na v domí zprávu DR o pln ní úkol z minulé VH, o hospoda ení ElA za období 1-10/2008 a o stavu lenské základny. Ulo it len m, u kterých má asociace pohledávky, aby dlu né ástky uhradili nejpozd ji do , u spole nosti Infinity p ijmout navr ený splátkový kalendá. Schválit rozpo et a platební ád na rok Sekretariátu asociace ulo it vyfakturovat po átkem ledna 2009 lenským organizacím lenské platby v souladu s platebním ádem na rok Ulo it len m dodr et termín splatnosti plateb 31. ledna Ulo it lenským organizacím, aby p ípadné ádosti o úpravu plateb na základ bod 2, 3 a 4 platebního ádu podaly nejpozd ji do 31. prosince P iloha: Výsledek hospoda ení - k pln ní rozpo tu 1-10/2008 Návrh rozpo tu na rok 2009 a platební ád uvedeno v p íloze. 6 zápisu t jednání V Praze dne

10

11 P íloha.3 Informace o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok 2009 V souladu s 8 zákona. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání eskomoravská elektrotechnická asociace zahájila s OS KOVO vyjednávání ke kolektivní smlouv vy ího stupn na dal í období, dle p edlo eného návrhu na roky Jak jsme ji informovali minulou valnou hromadu, dne se poda ilo uzav ít 4. dodatek ke smlouv ze dne P esto e OS KOVO m l k pln ní stávající vy í kolektivní smlouvy u jednotlivých zam stnavatel výhrady, p i jednání vyjednávacích skupin dne bylo konstatováno, e se jedná o výklad k jiným p edpis m a sjednaná KSVS je pln na. Minulá valná hromada schválila slo ení skupiny pro kolektivní vyjednávání, ta se letos se la na svém plenárním a prvém kole vyjednávání dne Tomuto jednání p edcházela anketa mezi leny asociace, která byla zam ena na zji t ní skute ných a o ekávaných mzdových nár st. Ukazuje se, e v tomto bod vy í kolektivní smlouva své leny nesvazuje a trh práce si vynucuje vy í mzdové nár sty ne jsou sjednané nároky. Lze konstatovat, e nar stá podíl nadtarifních mezd. Návrh odbor nové kolektivní smlouvy byl rozeslán v em spole nostem, u kterých p sobí OS KOVO. Tento návrh je asociací ve v t in nových bod dosud negován. Je na í snahou nezvý it pravomoc odbor, zachovat asový fond a mzdové nár sty definovat pouze v nár stu nominální mzdy. Konference odbor uvedly po adavek na výrazný nár st reálné mzdy. Vyjednávací skupina ve svém protinávrhu jedná o navý ení nominální mzdy o 3,5% s tím, e i zde je reálné mírn ustoupit. Soudem byly zru eny ásti zákona o kolektivním vyjednávání. Sekretariát asociace dle v ité praxe bude zaji ovat informovanost len o pr b hu kolektivního vyjednávání a pouze ty spole nosti, které se budou moci ke sjednané KSVS zavázat, budou uvedeny v p íloze smlouvy. To, e je vytvá en seznam spole ností, pro které bude KSVS platná, je pro na i asociaci zásadním p ístupem. Návrh usnesení VH: VH souhlasí s postupem skupiny pro kolektivní vyjednávání a bere zprávu na v domí

12 Zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu P íloha.4 Asociace jako ji tradi n vyzvala na minulé VH lenské organizace ke spolupráci v oblasti VaV. Odezva je zatím stále velmi mizivá, ke spolupráci se p ihlásily pouze spole nosti B-support, Tesla- Blatná, Siemens a FEKT VUT. 1. Sektorová rada elektrotechnická innost SRE byla ukon ena b hem ervna P edpokládá se op tovné otev ení Rady b hem prvního pololetí Zatím innost sektorových rad p inesla , ,- K. 2. TOGETHER Transfer Of German Education Towards Higher Employement Rate Ve spolupráci se ZEP SR, B-Support, NOPK a HWK Regensburg p edlo ila asociace projekt v rámci programu Leonardo. Projekt nebyl podpo en. 3. Zkvalitn ní procesu kolektivního vyjednávání v elektrotechnických spole nostech Projekt bude financován ze strukturálních fond, asociace bude jediným p íjemcem (bude-li projekt podpo en). Bude p edlo eno do konce roku. 4. Odv tvová kontaktní centra Pro mezinárodní spolupráci pr myslových firem ve výzkumu a vývoji, úkol je e en ve spolupráci se SP R. V leto ním roce inily p íjmy ,- K. Projekt bude pokra ovat i v letech 2009 a Projekt rafinace bezolovnatých pájek Projekt p edlo en spole ností VPCH Kovohut, s.r.o. Asociace bude na komer ní bázi provád t kolení mana er a student elektrotechnických obor, marketingový pr zkum a jeho vyhodnocení a dal í innosti s projektem související. (Rozpo et pro ElA cca 2 miliony K na období ). Bude vyhodnoceno v pr b hu ledna Automatic Identification and Data Capture Projekt kolícího st ediska transfer centra z Velké Británie. Probíhá p íprava p ed za átkem psaní projektu. Celkový objem projektu ádov 75 milión K. Bude p edlo eno v únoru Vzd lávání výzkumných pracovník Hlavním e itelem projektu je Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT. Doba e ení 3 roky, asociace bude spolupracovat zejména ve fázi diseminace výsledk. Bude p edlo eno Doporu ení pro usnesení: VH bere na v domí zprávu o zapojení sekretariátu asociace do projekt výzkumu a vývoje a dal ích projekt, VH doporu uje lenským spole nostem, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace.

13 Zpráva o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok 2009 P íloha.5 Sekretariát asociace b hem roku 2008 zajistil prezenta ní akce v rozsahu dle zpráv, které byly projednány na minulé VH v T eboni i letos v kv tnu v Koutech. Z d vodu m nících se pravidel proexportní politiky MPO se prezentace z na eho pohledu zdra ují, proto rozsah akcí i v cná nápl zejména ú asti na zahrani ních veletrzích byla upravována v rozsahu zakázky pro MPO i vystavovatelskou správu, která eskou oficiální ú ast zaji ovala. Asociace prezentovala své leny stánkem na brn nském výstavi ti na Stavebních veletrzích, na ISET a zejména na MSV, který se stává na ím hlavním veletrhem. Zde letos prob hlo páté bienále AUTOMATIZACE a páté pokra ování mezinárodní konference Vize v automatizaci. Tyto akce jsme spolupo ádali a byli jsme zde v roli odborných garant. Nev ední byla té samostatná expozice asociace v pavilonu Z. P i této p íle itosti asociace d kuje Národnímu technickému muzeu v Praze, které pro asociaci p ipravilo velmi zajímavou expozici o po átcích elektrotechniky na na em území. Tato expozice m la jak mezi náv t vníky, tak i noviná i, velmi dobrý ohlas. Na zahrani ních veletrzích se asociace p edstavila na Elcom v Kyjev, tradi n na Elektro Moskva a Power Kazakhstan. Jako zakázku pro MPO asociace zajistila eskou oficiální ú ast na veletrhu Taitronix v Taipei. Na veletrzích intec a Z2008 v Lipsku se ElA aktivn zú astnila seminá e Kontaktní setkání eských a saských firem elektrotechnického pr myslu. Obdobn na základ nabídky milánského výstavi t a italské vládní agentury ICE jsme vystoupili p i prezentaci na veletrhu BIAS v Milán. Spole n s lenskou spole ností Sd lovací technika jsme se zapojili do ty konferencí, p i stavebních veletrzích se asociace prezentovala p edná kou Inteligentní d m a jeho stárnutí, p i MSV v Brn prob hla konference MACHINES COMMUNICATE té s na í p edná kou a v zahrani í nedávnou prezentací s. elektrotechnického pr myslu pro technické noviná e na veletrhu Electronica Mnichov. Tato akce byla té po ádaná jako zakázka pro MPO. Poslední leto ní akcí tohoto typu bude konference Moderní elektronické sou ástky a embedded systémy ve dnech 24. a 25. listopadu 2008 v Brn Té bezproblémov prob hla aktualizace webových stránek a vydání ElA Directory 2008/2009. Bulletin té vychází pravideln, letos mimo ádn o prázdninách vy lo íslo s p ekladem ásti dokument, které p ipravily francouzské pr myslové svazy v rámci francouzského p edsednictví v EU. Zástupci asociace publikovali v tisku a vystupovali v rozhlase i televizi. V roce 2009 se p edpokládá zaji ovat prezentace asociace v obdobném rozsahu jako v leto ním roce. MPO schválilo jako oficiální ú ast eské republiky ú ast na veletrzích ELEKTRO Moskva, Taitronix Taipei a Power Kazakhstan. Ministerstvo má snahu, aby se ElA prezentovala i na národních výstavách a na teritoriích, kde dosud nejsou obchodní aktivity eských podnikatel, na tyto akce v ak ElA p istoupí pouze v p ípad, e tyto akce budou financovány z jiných prost edk ne z p íjm od len asociace. Ze strany na eho lena Veletrhy Brno a.s. je zájem na vytvo ení dal ího spole ného projektu, obdoby bienále AUTOMATIZACE. Dle na eho názoru by se takovým projektem mohl stát Digital Factory, respektive jeho obdoba. Doufáme, e tento projekt by vytvo il prostor pro ir í prezentaci na ich len, té ICT firem, na MSV. V neposlední ad v rámci prezenta ních akcí je nutné upozornit na aktivity mezinárodní asociace INTERELEKTRO. P i lo ském jednání v Praze eská strana p edlo ila sekretariátu INTERELEKTRO adu nám t. Nový vedoucí sekretariátu gen. sekretá A. Babadzhanjan se zú astnil MSV v Brn a na pomoc firmám, které se zú astnily POWER Kazakhstan vyslal svého zástupce A. Kaloshkina. P ipravuje se projekt komise pro marketing, která by napomáhala aktivitám len Interelektro zejména v zemích SNS. Asociace ud luje své ceny nejen velmi úsp ným výrobk m, ocen ných v rámci hlavní sout e na veletrzích, ale té oce uje nejlep í doktorandské práce v rámci udílení ceny Siemens v pra ské Betlémské kapli. Asociace je zastoupena ve výstavním výboru SP R. Na í spole nou snahou je vytvo it model podpory obchodu obdobný v jiných zemích EU, zejména model N mecka. P esto e se v mnoha sm rech s MPO shodneme, probíhající výb rová ízení a nezvládnutí administrativních postup doposud dle na eho názoru nep iná í lep í podmínky pro eské vystavovatele v zahrani í. NÁVR USNESENÍ VH: Valná hromada bere p edlo enou zprávu na v domí P íloha.6

14 Návrh rozpo tu asociace na rok 2009, stanovení lenského p ísp vku Rozpo et asociace pro rok 2009 po zku enostech z roku 2008 je p ipraven jako p ebytkový z d vodu - pokrytí p ípadné ztráty z roku 2008, - velkého rizika v zaji t ní p íjm nad rámec poslání, nebo v sou asné dob není uzav ené ani jedno výb rové ízení pro úkoly pr myslového VaV, - hospodá ská situace není p íznivá pro nábor nových len. P ebytek je vyjád en vytvo ením rozpo tové rezervy ve vý i 537 tis. K. Potom p íjmy z poslání asociace jsou vyrovnané s výdaji v ástce tis. K, a p íjmy nad rámec poslání jsou plánované ve vý i 1 480, ve stejné vý i jsou p edpokládané náklady na tuto innost. Asociace neplánuje navý ení náklad na re ii sekretariátu, p ípadn na reprezentaci, v souvislosti s p edsednictvím eské republiky v EU, nep edpokládá poskytnout dary i dotace v této souvislosti jiným spole nostem. Ve smyslu programového prohlá ení asociace není plánované navý ení lenských p ísp vk. P íjem lenských plateb je vypo ten k sou asnému stavu len, bez p ípadného sní ení platby. Struktura rozpo tu, respektive rozpo tových polo ek, byla upravena na návrh p edsedy dozor í rady a podrobn byla projednána tímto orgánem. Vzhledem ke sní ení p íjm asociace oproti p edcházejícím lét m dochází i ke sní ení výdajové ásti. Nejv t í sní ení dochází v ásti osobních náklad, které v b ném m síci poklesnou o 25%. Hmotná zainteresovanost zam stnanc asociace na zaji t ní p íjm nad rámec poslání je vytvo ena vazbou výplaty pohyblivé ásti mzdy a odm n z t chto finan ních prost edk. P edstavenstvo asociace odsouhlasilo, e v p ípad úsp nosti asociace ve výb rových ízení úkol pr myslového VaV a sjednání dal ích zakázek lze osobní náklady a p ípadné krátkodobé navý ení stavu pracovník e it v souladu s podmínkami t chto zakázek. Tabulka návrhu rozpo tu a platební ád asociace na rok 2009 jsou uvedeny v p íloze. 7 tohoto zápisu. USNESENÍ P íloha.7

15 valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace p ijaté dne 21. listopadu 2008 v T eboni I. Valná hromada bere na v domí: 1. Zprávu o pln ní programového prohlá ení. 2. Zprávu dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny. 3. Informaci o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO na rok Informaci o innosti dce iné spole nosti RETELA. 5. Usnesení Rady odpadových fond kolektivního systému RETELA z 18. listopadu. 6. Zprávu o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok Informaci o zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu. II. Valná hromada schvaluje: Rozpo et asociace a platební ád na rok 2009 (p ílohy. 1 a. 2 tohoto usnesení). III. Valná hromada lenským organizacím doporu uje: 1. Vyu ívat sekretariát asociace k partnerství v úkolech pr myslového VaV. 2. Koordinovat marketingové aktivity spole nosti tak, aby byly vyu ívány aktivity asociace v této oblasti. IV. Valná hromada ukládá: 1. lenským organizacím, které mají v roce 2008 závazky v i asociaci, aby dlu né ástky uhradily nejdéle do 12. prosince lenským organizacím, aby p ípadné ádosti o úpravu plateb na základ bod 2, 3 a 4 platebního ádu na rok 2009 podaly nejpozd ji do 31. prosince Sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2009 lenským organizacím lenské platby v souladu s platebním ádem na rok lenským organizacím dodr et termín splatnosti lenských plateb podle faktur vystavených asociací. 5. Sekretariátu asociace a vyjednávací skupin postupovat p i kolektivním vyjednávání s OS KOVO o úprav Kolektivní smlouvy vy ího stupn na rok 2009 ve smyslu p edlo ené zprávy a záv r diskuse k tomuto bodu zasedání valné hromady. 6. P edstavenstvu asociace projednat problematiku EEZ uvedenou v usnesení Rady odpadových fond kolektivního systému RETELA na p íslu ných ministerstvech a informovat p í tí VH o postupu. V T eboni dne 21. listopadu 2008 Za správnost: Ing. Franti ek Hýbner. Ing. Stanislav Adamec editel asociace prezident asociace P ílohy: 1) Rozpo et asociace na rok ) Platební ád na rok ) Usnesení Rady odpadových fond

16 P íloha. 1) k usnesení valné hromady ElA ze dne eskomoravská elektrotechnická asociace Rozpo et na rok 2009 P íjmy z poslání ElA P íjmy nad rámec poslání lenské platby Slu by firmám + inzerce 480 Ú ast na projektech 200 RETELA 960 RETELA DPH 182 (MPO, Trexima, VaV) 800 Celkem Celkem Výdaje Jednání orgán ElA 500 Osobní náklady superhrubá mzda stravenky 40 ro ní odm na 560 Investice, dr. maj., servis Cestovné a související náklady Nájemné 800 Re ie kancelá e 600 Zaji t ní stálých slu eb 380 Doplatek DPH 320 Náklady na INTERELEKTRO 160 Úhrada SP R 365 Rozpo tová rezerva 537 Celkem Celkem 1 480

17 P íloha. 2) k usnesení valné hromady ElA ze dne Platební ád pro rok Vý e lenských p ísp vk len ElA, rozd lených do skupin podle po tu zam stnanc, je dána tabulkou: skupina Po et zam stnanc P ísp vek na rok 2009 (v K ) I. 1 a II. 11 a III. 26 a IV. 51 a V. 101 a VI. 251 a VII. 501 a VIII a IX a X a XI a XII a více Vý e p ísp vku je pro lena asociace závazná, sní ení vý e p ísp vku provádí p edstavenstvo v od vodn ných p ípadech na základ písemné ádosti lena. P ísp vek nového lena je alikvotní podíl p ísp vku jeho skupiny, který odpovídá termínu p ijetí lena do ElA. 3. lenské organizace ze skupin I. a IV. mohou po ádat o rozd lení ástky ur ené v tabulce na dv ásti na lenský p ísp vek odpovídající 0,5% vyplacených mezd a na doplatek realizovaný formou úhrady za poskytované slu by, který podléhá dani z p idané hodnoty v základní sazb. Sou ástí ádosti o rozd lení platby musí být písemná objednávka slu eb ElA. 4. P ísp vek lena asociace bude fakturován sekretariátem ElA po átkem ledna 2009 jednou ástkou splatnou do 31. ledna lenové mohou v od vodn ných p ípadech po ádat o zm nu termínu platby. lenské organizace ze skupin VI. a XII. mohou po ádat o úhradu ástky ve dvou splátkách. 5. ádosti na rok 2009 podle bod 2, 3 a 4 tohoto ádu podávají lenové asociace nejpozd ji do 31. prosince 2008.

18 P íloha. 3) k usnesení valné hromady ElA ze dne Kolektivní systém pro nakládání s elektroza ízeními USNESENÍ RADY ODPADOVÝCH FOND (ROF) lenové Rady odpadových fond dle p ilo ené prezen ní listiny p ijali na svém zasedání dne toto Usnesení: 1. Se znepokojením konstatujeme, e ani po tak ka t ech letech nejsou vy e eny legislativní podmínky, které by odstranily stávající monopoly v oblasti financování nakládání s historickými EEZ a zaru ovaly stejný p ístup ke v em povinným osobám v této oblasti ze strany orgán státní správy. 2. Jeliko ji v lo ském roce ministerstvem slibovaná novela zákona o odpadech je op tovn odlo ena a její p ijetí v dohledné dob je nereálné, ádáme d razn o: a. novelizaci Vyhlá ky 352/2005, která je na p í in sou asného stavu, který samo M P ozna uje za neuspokojivý; tato jednoduchá novela by m la být projednána bez ohledu na nov p ipravovaný zákon o odpadech b. zapsání stovek dosud nezapsaných povinných osob do Seznamu výrobc, které splnily v echny podmínky s výjimkou té, která je u n kterých kolektivních systém nesplniteln ze strany M P po adována, a to dolo ení smluv na financování historických EEZ uzav enými s tzv. správci financování ádáme vedení spole nosti RETELA, s.r.o. a jejího zakladatele eskomoravskou elektrotechnickou asociaci, aby o tomto Usnesení informovaly ministerstva ivotního prost edí, financí a pr myslu a obchodu a tuto problematiku s nimi projednaly. Sv j nem nný postoj k p etrvávajícím problém m vyjád ili lenové ROF a dal í význa né povinné osoby opakovan v Memorandu z února 2006, ve svém prohlá ení z kv tna/ ervna 2007 a kone n v Usnesení ROF z (viz p ílohy). P íloha: Prezen ní listina ze zasedání Rady odpadových fond z V Praze dne

19

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Roční zpráva ČAZV za rok 2005

Roční zpráva ČAZV za rok 2005 Roční zpráva ČAZV za rok 25 červen 26 Č.j.: 32/26 Roční zpráva ČAZV za rok 25 (ve smyslu zákona č. 28/2 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 323/25 Sb.) a) Název zpracovatele: Česká akademie zemědělských

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015

PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci PLÁN DOČERPÁNÍ NSRR PLNĚNÍ K 31. KVĚTNU 2015 Příloha č. 1 Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 19. 10. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Ing. Stanislav Adamec, v.r. prezident asociace

Ing. Stanislav Adamec, v.r. prezident asociace ZÁPIS z 1. ásti jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 21. kv tna 2009 v Koutech u Led e nad Sázavou Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Hospodaření fakulty za rok 2011 skončilo účetním ziskem ve výši 613 tis. Kč, z toho 515 tis. Kč z hlavní činnosti a 98 tis. Kč

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4.

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4. Výroční zpráva o činnosti Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR za rok 2010 1 Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze

Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze Usnesení Sboru zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s., konaného dne 13. ervna 2009 v Praze Sbor zástupc eskomoravské myslivecké jednoty, o. s. (dále jen SZ MMJ, o. s. ), konaný v Praze dne 13.

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis. z Valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, která se konala dne 22. 1. 2015 ve Vestci

Zápis. z Valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, která se konala dne 22. 1. 2015 ve Vestci Zápis z Valné hromady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, která se konala dne 22. 1. 2015 ve Vestci Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Martin Šebestyán, ředitel SZIF Ing. Pavel Sekáč,

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

Zápis z 9. jednání Rady České televize dne 18. 5. 2005

Zápis z 9. jednání Rady České televize dne 18. 5. 2005 Zápis z 9. jednání Rady České televize dne 18. 5. 2005 Přítomni: M. Badal, D. Dvořák, B. Fanta, H. Fibingerová, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, L. Miler, J. Mrzena, J. Prokeš, J. Presl, A. Svobodová,

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AMU NA ROK 2016 UR AMU projednala XX. 10. 2015 SR AMU projednala XX. 10. 2015 AS AMU schválil XX. 10. 2015 Obsah Úvod.... 3 Prioritní cíl 1: Zajišťování kvality.... 4 AMU

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011

Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 Zápis ze 3. zasedání ZO Vráž dne 16. 3. 2011 1. Zahájení, úvod Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hodin, kdy paní starostka přivítala přítomné zastupitele a občany, kteří se na zasedání dostavili. Přítomných

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 26. 10. 2015 od 8:00 hod. v sídle spolku v Třanovicích, čp.

Více

ZÁPIS z 1. části jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 18. listopadu 2010 v Třeboni

ZÁPIS z 1. části jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 18. listopadu 2010 v Třeboni ZÁPIS z 1. ásti jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 18. listopadu 2010 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec, který

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor.

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. 1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. Návrh usnesení: Uložit VUE pokračování v aktivním sledování této prioritní oblasti ve spolupráci s MPO a MŽP a pravidelně

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013

Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013 Č. j.: KaRek/123/2013 Akademický senát Univerzity Pardubice Z Á P I S z 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice, konaného dne 21. května 2013 Přítomni: dle prezenční listiny 28 senátorů z

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc.

Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Copyright 1996-2001 Dale Carnegie & Associates, Inc. Zásady pro poskytování dotací POV z rozpo tu Olomouckého kraje Vznik obsah a ízení POV Podmínky pro poskytnutí dotace Základní kritéria pro hodnocení

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 2/2015 konaného dne 6. 3. 2015 Přítomni: 1. Petr Vaněk 6. Václav Kodet, ml. 2. Stanislava Prokešová 7. Jan Matějů

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více