ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni"

Transkript

1 ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec, který po p ivítání host up esnil tématické okruhy jednání. K jednotlivým bod m programu jednání vystoupili: Ing. Martin tícha, editel odboru MPO R, seznámil ú astníky jednání se základními charakteristikami a obsahem p íslu ných polo ek podpory pr myslového výzkumu a vývoje (VaV), které ministerstvo poskytuje organizacím R. Podrobn informoval o procesu notifikace program na úrovni Evropské unie, o ukon ujících programech Impuls a Tandem a navazujících Opera ních programech (jejich ukon ení se p edpokládá v roce 2010), o p i-pravovaném programu TIP (tento má nahradit v p í tím období stávající programy VaV) a také o rozsahu a postupu p i realizaci ú asti podnik v t chto programech. Pro p í tí rok se p edpokládá navý ení p id lených finan ních prost edk oproti leto nímu roku. Upozornil na mo né sankce p i nesprávném vyu ívání p id lených finan ních prost edk. P edpokládá se, e p ípadné krácení jednotlivých polo ek státního rozpo tu se v nejbli ím období nedotkne oblasti VaV. Podrobné informace o programech VaV jsou uvedeny na webových stránkách MPO R Diskuze k tomuto bodu se soust edila na otázky související s nástroji, které má vláda R k dispozici v oblastech poptávek na zaji t ní VaV, na kritiku zavedení sout ního práva a zp sobu vy azování n kterých projekt, na mo nosti vylep ení projekt z hlediska obsahu a postupu p i schvalování a na politiku a koncep ní systém vlády v oblasti VaV. Ing. Pavel Dzida, vedoucí OKC SP R, informoval o innosti Oborového kontaktního centra, jeho hlavním posláním je zp ístupnit organizacím informace o programech EU a umo nit aktivn vstoupit do spole ných projekt VaV. Bli í informace jsou p ístupné na webové stránce Kriticky poukázal na formu a rozsah erpání finan ních prost edk ze strany Akademie v d R. Doplnil informace o p ipravovaném programu TIP a o mo nostech nep ímé podpory VaV formou ode itatelné polo ky ze základu dan. Hledají se cesty p i sni ování administrativní náro nosti p i podávání ádostí o zapojení organizací do projekt VaV. Pro innost Oborových kontaktních center byly vydány p íru ky (Pr vodce financováním projekt Evropských technologických platforem a Praktický pr vodce mo nostmi financování výzkumu, vývoje a inovací EU). Tyto p íru ky jsou k dispozici na sekretariátu asociace pro spole nosti spolupracující s Oborovým centrem pro elektrotechniku, které p sobí v sekretariát ElA.. Diskutována byla problematika program VaV zam ených na lidské zdroje v rámci region, vý e podpory na energetické programy a kriteria pro malé a st ední podniky. Ing. Zden k Li ka, generální editel SP R, své vystoupení zam il na informace o hlavních aktivitách a výsledcích jednání SP R v sou asném období. Jednalo se zejména o doporu ení SP R ke stanovení termínu zavedení eura v R, anketu mezi podniky SP R k chování bank, analýzu dopad emisí skleníkových plyn na pr myslové podniky, dohodu mezi M P R a MOP R o geologických zákonech pro jednání tripartity, zlep ení financování malých a st edních podnik, p ípravu zvý ení cen energií a o jednání s odbory týkající se p ipravované novely zákoníku práce. Sd lil, e v Praze budou v rámci p edsednictví R v EU probíhat jednání s prezidenty zam stnavatelských svaz EU a nabídl p ítomným mo nost prezentovat své organizace s finan ní spoluú astí na této akci. Ing. Zden k Tesa v zastoupení nám stka ministra financí R Mgr. Petra Chrenka, informoval p ítomné o p ipravovaných zm nách v oblastech harmonizace da ových zákon a p íprav ke slou ení sociálního a zdravotního poji t ní, o novele zákona o dani z p idané hodnoty (vazba na

2 zákony EU), úpravy cen daní z p evodu nemovitosti, o p íprav nového informa ního systému a stanovení tzv. jednotného inkasního místa (prioritní zám r MF R - komunikace a kontrola finan ních zále itostí jen jedním ú adem). Dále nabídl p ítomným mo nost zaslat dotazy na ministerstvo financí v dané oblasti na Diskuze k tomuto bodu byla zam ena na zdan ní majetku vlastních firem p i jejich p evodu, na nerovnom rné rozd lování finan ních prost edk pro vzd lávání podle pot eb podnikatel, na jednotné platební místo, na vícenásobné ú etnictví a vytvá ení neúm rn vysokých finan ních rezerv n kterými spole nostmi, které zaji ují sb r elektroodpadu. Pan Igor Mesenský, mana er spole nosti Ernst & Young, ve svém vystoupení rozvedl otázky související s dosavadním vývojem na finan ních trzích v Evrop a R. Zam il se p edev ím na otázky rozsahu a motivace provád ných transakcí, mo nosti a formy prodeje spole ností a na kritické oblasti finan ního trhu. Ing. Tomá Svoboda, obchodní editel spole nosti Siemens PLM Software s.r.o. p edstavil p ítomným formou prezentace novou lenskou organizaci asociace. Prezentace byla zam ena na vytvá ení nástroj, které podporují innosti v celém ivotním cyklu výrobk pod názvem Digitální továrna (Digital Faktory). Dotazy a diskusní p ísp vky byly v pr b hu odpoledního jednání p edná ejícími a odpov dnými pracovníky asociace zodpov zeny. Diskuse p isp la k vzájemnému vyjasn ní stanovisek. Prezentace k jednotlivým vystoupením host jsou pro lenské organizace p ístupné na webové stránce v ásti Oblast pro leny, Dokumenty, Prezentace na VH 11/2008. V T eboni, 20. listopadu 2008 Ing. Stanislav Adamec, v.r. prezident asociace ZÁPIS z valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konané dne 21. listopadu 2008 v T eboni P ítomni: dle prezen ní listiny, která je ulo ena na sekretariátu asociace.

3 Jednání zahájil prezident asociace Ing. Adamec, který po p ivítání host p edal viceprezidentovi asociace ing. Priorovi dal í ízení valné hromady. Ing. Prior p edlo il valné hromad ke schválení návrh programu jednání, který byl rozeslán lenským organizacím v pozvánce. Valná hromada schválila program jednání jednomysln. Jednání valné hromady se ídilo programem: 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise. 2. Pln ní programového prohlá ení asociace. 3. Zpráva dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1-10/2008 a o stavu lenské základny. 4. Informace o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok Informace o innosti dce iné spole nosti RETELA. 6. Zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu. 7. Zpráva o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok Návrh rozpo tu asociace na rok 2009, stanovení lenského p ísp vku. 9. R zné. 10. P ijetí usnesení a záv r. ad 1) Valná hromada schválila jednomysln : Mandátovou komisi ve slo ení: ing. Bohuslav, ing. Mika, pí. Mlejnková. Návrhovou komisi ve slo ení: ing. Holoubek, ing. Hýbner, ing. Sle ek. ad 2) Ing. Adamec informoval p ítomné o pln ní jednotlivých bod Programového prohlá ení, které bylo p ijato valnou hromadou ElA dne v T eboni. V krátkosti uvedl úkoly, které se da í plnit bez problém (práce orgán asociace, lenství ve SP R a dal í). Nadstandardn hodnotil innost asociace v oblasti propaga ní innosti a naopak upozornil na n které nevyu ité nabízené rezervy nap. lenství v mezinárodní organizaci Interelektro Moskva. Aktivity sekretariátu budou v p í tím období sm ovány mimo jiné více i do oblasti výzkumu a vývoje. V návaznosti na skute nost, e se neda í roz i ovat v pot ebné mí e lenskou základnu asociace, obrátil se na p ítomné se ádostí o intenzivn j í spolupráci a propagaci asociace v této oblasti. Informace o pln ní programového prohlá ení je uvedena v p íloze.1 tohoto zápisu. ad 3) Zprávu dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny p ednesl p edseda dozor í rady ing. Kohout (p íloha.2 tohoto zápisu). ad 4)

4 O dosavadním pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok 2009 informoval valnou hromadu Ing. Adamec (p íloha.3 tohoto zápisu). Konstatoval, e v textové ásti smlouvy dojde pravd podobn k dohod, ale zásadní neshody s OS KOVO budou v oblasti pr m rných výd lk. OS KOVO navrhuje pro p í tí období 2009 a 2010 nár st reálné mzdy o 3 %, co je s ohledem na sou asnou sv tovou finan ní krizi a postavení eské koruny zavád jící. Dosud bylo v kolektivní smlouv uvád no pro rok 2008 zvý ení hodnoty pr m rné nominální mzdy o 4%. Ing. Adamec po ádal valnou hromadu o souhlas k jednání s OS KOVO v oblasti nár stu pr m rné nominální mzdy dle uvá ení vyjednávacího týmu. P í tí jednání s OS KOVO se uskute ní dne 27. listopadu Ing. Hýbner p ipomenul, e kolektivní smlouva vy ího stupn bude závazná pro ty leny, kte í se k ní p ihlásí a budou proto uvedeni v její p íloze. ad 5) Ing. Prior informoval v zastoupení nep ítomného editele RETELA, s.r.o. ing. Vladíka valnou hromadu o innosti této dce iné spole nosti asociace, která v oblasti nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady (OEEZ) provozuje kolektivní systém RETELA. Upozornil mimo jiné na stále existující monopol v oblasti financování historických EEZ. V této souvislosti seznámil ing. Hýbner p ítomné s usnesením Rady odpadových fond RETELA ze dne , ve kterém je tento stav ost e kritizován a asociace je ádána, aby o tomto Usnesení informovala ministerstva ivotního prost edí, financí a pr myslu a obchodu a tuto problematiku s nimi projednala. V tomto smyslu p ijala valná hromada p íslu né usnesení. ad 6) Ing. Prok seznámil p ítomné se zapojením asociace do jednotlivých akcí a projekt v oblasti výzkumu a vývoje (p íloha.4 tohoto zápisu). Vyzval zástupce lenských organizací, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace. Dále po ádal o spolupráci na projektu kolícího st ediska Automatic Identification and Data Capture. ad 7) Zprávu o prezenta ních akcích asociace v roce 2008 a p ehled akcí na rok 2009 p ednesl Ing. Hýbner (p íloha.5 tohoto zápisu). Zd raznil, e nejvýznamn j ím partnerem asociace v této oblasti je spole nost Veletrhy Brno, a.s., se kterou asociace úsp n spolupracuje na zabezpe ení veletrh MSV Brno, ISET a IDET v etn konference Automatizace. Pod koval zástupc m lenské organizace Národního technického muzea za p ípravu a realizaci poutavé expozice na stánku asociace v rámci leto ního MSV Brno. Dále seznámil p ítomné s plánem prezenta ních akcí, které asociace p ipravuje pro p í tí rok (Elcom Kyjev, Elektro Moskva, Taitronix Taipei, Power Kazachstan, MSV Brno a dal í) a doporu il zástupc m lenských organizací vyu ít uvedených akcí ke spole né koordinaci. Ing. Adamec podpo il návrh, aby lenské organizace co nejvíce vyu ily spole né akce, zejména v Moskv a Kazachstánu, proto e tam má na e asociace ji vybudované dobré kontakty a podporu na p íslu ných velvyslanectvích R. Ing. Kafka doporu il v novat pozornost zahrani ním akcím, po ádaných v Turecku, kde je p ipravována modernizace pr myslu. ad 8) S návrhem rozpo tu asociace na rok 2009 seznámil p ítomné Ing. K epinský (p íloha. 6 tohoto zápisu). Zd raznil, e byl (vzhledem k rozpo tu 2008) sestaven jako p ebytkový, t.j. s vytvo ením rezervy na p ípadné pokrytí ztráty z leto ního roku. Porovnával pln ní rozpo tu za období 1 a 10/2008 (viz tabulka ke zpráv dozor í rady p íloha.2) s navr enými p íjmovými

5 a výdajovými polo kami rozpo tu na rok Upozornil na úpravu výdajových polo ek, která byla provedena na doporu ení dozor í radou asociace. Ing. Hýbner up esnil informaci ke sní ení výdajové polo ky mzdy oproti roku Platby len asociace v roce 2009 z stávají na úrovni p edchozích let (viz platební ád v p íloze. 7). ad 9) Mgr. Vlado Kalina, generální sekretá ZEP SR, seznámil valnou hromadu s hlavními úkoly a sm ry innosti svazu, které se týkaly p ipravovaného p ijetí eura na Slovensku, souhlasu odborá ve SR s navý ením mezd podle úrovn inflace, ovliv ování obsahu výuky na slovenských vysokých kolách a u ili tích a získávání nových lenských organizací svazu. Ing. Mika doporu il, aby zástupci sekretariátu asociace nav t vovali 1x ro n lenské organizace s cílem ve v t í mí e prezentovat aktivity asociace. Ing. Adamec a Ing. Hýbner pod kovali ekonomce sekretariátu paní Marii Mlejnkové, která odchází koncem tohoto roku do d chodu, za dosavadní aktivní innost, kterou vykonávala pro asociaci. Paní Mlejnková pod kovala za vyslovené uznání a pop ála v em p ítomným do dal ího období mnoho úsp ch v podnikání a osobním ivot. Prezentace k p íslu ným bod m jednání je p ístupná pro lenské organizace na webové stránce v ásti Oblast pro leny, Dokumenty, Prezentace na VH 11/2008. ad 10) Návrh usnesení valné hromady p ednesl Ing. Holoubek. Zástupce mandátové komise Ing. Mika potvrdil, e valná hromada je schopná usná ení p ítomno je 40,98% len s hlasovacím právem. Valná hromada schválila usnesení jednomysln. Usnesení valné hromady je uvedeno v p íloze.7 tohoto zápisu. Ing. Adamec ve svém záv re ném vystoupení pod koval zástupc m lenských organizací a host m za ú ast na jednání a pop ál v em mnoho úsp ch v roce Ing. Prior jednání valné hromady ukon il. Dopl ující informace: V p í tím roce se bude jednání valné hromady konat v termínech: 21. a 22. kv tna 2009 v Koutech u Led e nad Sázavou, 19. a 20. listopadu 2008 v T eboni. V T eboni, 21. listopadu 2008 Za správnost: Ing. Pavel Prior, v.r. viceprezident asociace P íloha.1 Programové prohlá ení p edstavenstva eskomoravské elektrotechnické asociace pro nadcházející volební období (ode et pro valnou hromadu asociace dne ) 1. Preambule

6 Asociace bude svoji innost a lobby nadále rozvíjet bez politických aspekt, ve prosp ch zlep ení podnikatelského prost edí v eské republice. V této innosti bude spolupracovat se v emi organizacemi sdru enými ve Svazu pr myslu a dopravy R. 2. Orgány asociace Valné hromady budou konány podle dosavadní praxe dvakrát ro n v kv tnu a listopadu, konkrétní termíny budou stanoveny dle dlouhodobého harmonogramu. Jednání p edstavenstva se budou konat plánovan p tkrát ro n a dozor í rady dvakrát ro n. Ustavené komise se budou scházet podle pot eby, nejmén dvakrát ro n. Jednání orgán asociace probíhá dle plánu, harmonogram akcí asociace je na webu asociace. 3. lenská základna Cílem je zvý it po et len asociace a posílit tak její postavení v rámci R i Evropy. K tomu by m lo napomoci rozd lení p sobnosti jednotlivých len p edstavenstva a osv ta mezi spole nostmi, které zatím nejsou lenskými organizacemi asociace. Asociace osloví SP R, Czech Invest a partnerské zahrani ní svazy ohledn malé aktivity nadnárodních spole ností (zahrani ních investor ) v zam stnavatelských svazech v eské republice. Stále nedo lo ke zvý ení lenské základny, v roce 2008 p ibyli pouze dva noví lenové. P i jednání s generálním editelem SP R byl dohodnut postup k oslovení individuálních len SP R, ale jejich po et je té velmi malý. Asociace oslovila i n kolik potenciálních spole ností a nabídla jim seznámení s asociací formou ú asti na valné hromad. 4. Sekretariát asociace Po p est hování do nových prostor je v sou asné dob sekretariát asociace stabilizovaný personáln i po stránce technického vybavení, které bude pr b n inovováno. innosti, které je výhodné outsourcovat, budou zaji ovány tímto zp sobem (ú etnictví, ElA Directory, vzdálená údr ba serveru a údr ba po íta ové sít, hosting v etn racionalizace komunikace a www portálu). Sekretariát p sobí v prostorách Polygon House jako podnájemník Siemens, ale toto není kone ný stav. Smluvn je zaji t n pronájem kancelá í do roku Hospoda ení asociace P ísp vky len ElA budou ponechány na sou asné úrovni, výhledov by m ly zajistit cca 2/3 rozpo tu a 1/3 rozpo tu by m la být kryta ostatními p íjmy (placenými slu bami a aktivní ú astí na projektech), té se p edpokládá p íjem z pronájmu zna ky RETELA. Asociace má p íjem jak z lenských p ísp vk, tak i za slu by. Vzhledem k tomu, e se neda í naplnit rozpo et asociace v ásti p íjm za lenské platby, sekretariát asociace p ijal jak úsporná opat ení, tak i zvý il aktivitu v poskytování slu eb. K rozpo tu asociace bude podána samostatná zpráva. 6. Zam stnavatelská innost eskomoravská elektrotechnická asociace byla zalo ena jako zam stnavatelský svaz, je jediným takovým svazem v oblasti elektrotechnického pr myslu (v etn IT odv tví), co není jen výhoda ElA, ale sou asn i závazek kolektivn vyjednávat. V nyn j ím, politicky velmi slo itém období, musí asociace s OS KOVO vyjednat KSVS p ijatelnou pro v echny leny asociace, roz i itelnou na celé elektrotechnické odv tví, dlouhodobou a zaji ující sociální smír. Pokud nová KSVS tyto uvedené aspekty nebude mít, asociace ji na dal í léta neuzav e. Pro rok 2008 t etím dodatkem KSVS byl zaji t n sociální smír do konce roku Nyní je ji zahájeno vyjednávání nové KSVS pro léta lenství v národních organizacích Asociace bude stále lenem Svazu pr myslu a dopravy R a tuto organizaci pova uje za svoji st e ní konfederaci ve sfé e zam stnavatelské, legislativní i odborné v oblastech spole ných pro zpracovatelský

7 pr mysl. Zástupci asociace pracují v orgánech i komisích svazu. V nadcházejícím období se nep edpokládá lenství ElA v Hospodá ské komo e a ve smí ených národních komorách. lenství ElA v SP R pokra uje, dva zástupci asociace jsou leny p edstavenstva SP R. 8. lenství v nadnárodních organizacích Asociace je lenem nadnárodních odborných konfederací ORGALIME a INTERELEKTRO a v sou asnosti po ádala o vstup do CAPIEL. lenství ElA v nadnárodních organizacích bude v dy vázané na zaji t ní prost ednictvím garant z ad len ElA, kte í informují ostatní leny o slu bách organizace a pomáhají tyto slu by vhodn implementovat. Bude rovn podmín no tím, e o slu by t chto organizací projeví zájem více na ich len. Jak ji bylo uvedeno na minulé valné hromad, lenství v nadnárodních asociacích se zu uje na lenství v INTERELEKTRO. Po zm n vedení této spole nosti se zvy ují aktivity vzájemné spolupráce a vzhledem k ji zahájenému jednání mezi INTERELEKTRO a ORGALIME lze p edpokládat i vytvo ení reáln j ího vztahu s touto konfederací. 9. Informa ní innost Základním informa ním mediem o asociaci budou webové stránky, a to v etn webových stránek pro kolektivní systém nakládání s elektroodpady RETELA. Pro zlep ení úrovn t chto webových stránek bude provedeno výb rové ízení na vytvo ení moderního portálu obou web. Dal í informa ní media, tj. ElA Directory a bulletin budou zaji ována podle dosavadní praxe. Informovanost len je uvedeným zp sobem zaji ována. 10. Prezentace asociace a výstavnictví Bude pokra ovat prezentace ElA v mediích i na výstavách. Nosným veletrhem bude i v budoucnu MSV a jeho úsp ný projekt AUTOMATIZACE. Asociace navá e na proexportní politiku MPO a na obdobnou aktivitu koncipovanou ve SP R a bude spole n se svými partnery zaji ovat zahrani ní výstavy v teritoriích, které zájmov odpovídají pot ebám len ElA. Krom t chto aktivit se asociace bude prezentovat i na odborných seminá ích a konferencích, a to formou po ádání t chto akcí, p edná ení na nich i jejich odbornou garancí. Prezenta ní akce byly v roce 2008 zaji t ny v p edpokládaném rozsahu, ale ást akcí v zú eném rozsahu, pouze jako zakázka pro MPO. Valné hromad je p edlo ena samostatná zpráva. 11. e ení program výzkumu a vývoje (VaV) Asociace bude dle mo nosti zapojena do systému Oborových kontaktních center pro VaV a do e ení programu ESF kolící st edisko pro ecodesign. Zám rem je vyhledávat dal í vhodné projekty, poskytovat informace o nich lenským organizacím a bude-li to ú elné, zapojit pracovníky sekretariátu i do jejich e ení. Asociace ze zapojila do e ení úkol VaV, valná hromada bude o této innosti informována samostatnou zprávou. 12. Ekologie V nadcházejícím období se asociace zam í na osv tu, p ipomínkování a zaji t ní ekologické legislativy, zejména na implementaci sm rnice EU o Ecodesignu do eské legislativy a o osv tu v dal ích souvisejících oblastech (OEEZ, RoHS, REACH). Pokra ovat bude innost komise ivotního prost edí ElA a dce iné spole nosti zaji ující kolektivní systém RETELA. ElA se zam ila na pomoc lenským subjekt m p i zavád ní ekologické legislativy a na provozování systému OEEZ RETELA. I k této oblasti bude VH p edlo ena samostatná zpráva. Zpráva dozor í rady eskomoravské elektrotechnické asociace P íloha.2

8 o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny Na svém zasedání v Praze dne 13. listopadu 2008 dozor í rada eskomoravské elektrotechnické asociace ve slo ení: p edseda DR ing. J. Kohout, ing. D. Negrová a P. Koutník prov ila pln ní úkol, ulo ených na valné hromad asociace v kv tnu Zkontrolovala hospoda ení asociace za období od ledna do íjna leto ního roku, zabývala se stavem lenské základny a posoudila návrh rozpo tu a platebního ádu na rok I. Kontrola pln ní úkol a doporu ení ulo ených na valné hromad dne : A) Úkoly 1. lenským organizacím, které dlu í asociaci lenské p ísp vky vyfakturované podle platebního ádu na rok 2008, aby dlu né ástky uhradily nejpozd ji do Platební morálka len asociace v roce 2008 nebyla dobrá. V zá í 2008 kritický stav p íjm za lenské p ísp vky projednávalo p edstavenstvo asociace a ulo ilo v tomto sm ru dal í úkoly prezidentovi a editeli asociace. P es áste né zlep ení dodnes dlu í své lenské p ísp vky za rok 2008 spole nosti El. sou ástky, Infinity, VDI META. S t mito leny asociace jsou sjednány nové termíny plateb a v p ípad Infinity je p ijat splátkový kalendá, p esouvající ást plateb do roku Dosud se nepoda ilo projednat úhradu platby od VDI META. Mimo to se poda ilo do e it neuhrazenou platby od Infinity a Microsoft z roku lenským organizacím pr b n aktualizovat údaje o své organizaci na webové stránce asociace (kontaktní adresy, hlavní ekonomické údaje, OKE, popis innosti - v e tin i angli tin, p ípadn i logo) s tím, e termín uzáv rky pro p evedení aktualizovaných podklad o lenských organizacích z webové stránky do katalogu ElA DIRECTORY je stanoven na Údaje na webových stránkách asociace v t ina len aktualizovala a byly vyu ity p i tvorb leto ního vydání katalogu ElA. 3. lenským organizacím, aby bezprost edn sd lily sekretariátu ElA, kterých spole ných prezenta ních akcí asociace se v roce 2008 zú astní a které akce navrhují za adit do plánu prezenta ních akcí v roce 2009 a Asociace neobdr ela od lenských spole ností návrhy prezenta ních akcí, které by se odchylovaly ji od d íve podaných po adavk, nad rámec p i el po adavek spole nosti Sd lovací technika k zaji t ní prezentace na Electronica Mnichov Tato akce byla e ena jako zakázka pro MPO. Podrobný p ehled v ech akcí bude valné hromad p ednesen v rámci zprávy o prezenta ních akcích asociace. 4. Prezidentovi asociace a p edstavenstvu pokra ovat v jednáních k úprav legislativy k problematice OEEZ ve smyslu p edlo ené zprávy, v p ípad dal ích pr tah doporu uje u ít i správních alob, alob o náhradu kod a stí nosti k EU. Tyto aktivity jsou koordinovány spole ností RETELA, valná hromada bude informována samostatnou zprávou. 5. editeli asociace zajistit zpracování da ového p iznání za rok 2008 a podat ho na FÚ Praha 4 do Sekretariát asociace p ipravil podklady pro da ové p iznání a firma Schmitt & Schmitt ho zpracovala a p edala v ádném termínu na Finan ní ú ad Praha 4. Hospoda ení asociace v roce 2007 skon ilo s malým p ebytkem 2023,- K. 6. editeli a sekretariátu asociace vydat dal í ro ník katalogu ElA DIRECTORY. Dal í ro ník katalogu ElA DIRECTORY byl vydán po átkem zá í Byl vyu it ji na MSV v Brn, na veletrzích TAITRONICS na Tchai-wanu a POWER KAZAKHSTAN 2008, byl té rozeslán na obchodní zastoupení v zahrani í a zastupitelské ú ady v R. B) Doporu ení: 1. lenským organizacím, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt výzkumu a vývoje vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace. Vzhledem k tomu, e v roce 2008 nebyla vypsána výb rová ízení na úkoly pr myslového výzkumu, byla aktivita lenských spole ností v tomto sm ru minimální. Dozor í rada doporu uje úkol ponechat v platnosti a ve zpráv o úkolech VaV tento úkol p ipomenout nebo nahradit novým úkolem. 2. Zástupci asociace vystoupit k problematice OEEZ na sn mu SP R.

9 Ing. Prior p ipravil vystoupení k problematice OEEZ, ale vzhledem k celkové re ii jednání sn mu nebyla tato problematika za azena. Dozor í rada doporu uje, aby asociace vhodným zp sobem informovala o problematice OEEZ orgány SP R. II. Výsledky hospoda ení asociace za období leden - íjen 2008: Sou asný stav p íjm a výdaj a v etn výhledu na celý rok 2008 je uveden v p ilo ené tabulce. Asociaci se nepoda ilo zajistit p íjmy z poslání v p edpokládaném rozsahu, p esto zvý eným úsilím v zaji ování p íjm nad rámec poslání a redukcí výdaj není ohro eno zaji t ní innosti sekretariátu asociace. Dozor í rada pokládá erpání ve výdajových polo kách za úm rné dosa eným p íjm m a realizovaným slu bám asociace. Jak bylo uvedeno, rozpo et asociace pro rok 2008 se neda í finan n naplnit v ásti p íjmu z poslání asociace, kde tento rozdíl p esáhl ástku 700 tis. K. editel asociace proto navrhl prezidentovi a p edsednictvu asociace úsporná opat ení, která se pr b n realizují. Z uvedeného d vodu p edstavenstvo asociace doporu ilo rozpo et pro rok 2009 p ipravit jako p ebytkový, resp. s vytvo ením rezervy na pokrytí ztráty z roku Díky aktivit sekretariátu asociace i prezidenta asociace se da í nep íznivou finan ní situaci oddálit a pr b n zaji ovat financování sekretariátu, ke je saldo hospoda ení asociace aktivní ve vý i tém 740 tis. K a asociace k tému dni disponuje s finan ními prost edky ve vý i 740,6 tis. K. III. Stav lenské základny asociace: V pr b hu leto ního roku byly p ijaty dv nové lenské organizace: SEZ Energo a Siemens Product Lifecycle Management Software. K ukon ují lenství 4 firmy: AutoCont CZ, Datascan, Microsoft a Sun Microsystems. Ke dni bude mít asociace 60 len. IV. Rozpo et a platební ád na rok 2009: Dozor í rada se zabývala návrhem rozpo tu a platebního ádu na rok Navrhla díl í úpravu ve len ní výdajových polo ek. Návrh rozpo tu asociace je té v p íloze tohoto zápisu. P íjem z plateb len asociace bude, vzhledem ke skute nému po tu len, ni í. Rozpo et nep edpokládá navy ování lenských p ísp vk a vychází se zaji ováním p íjm z inností nad rámec poslání asociace. Z d vodu opatrnosti i z d vodu doléhající krize na lenské spole nosti je v rozpo tu vytvá ena rezerva ve vý i 537 tis. K., kterou dozor í rada pova uje za p im enou. V rozpo tu dochází ke sní ení celkových výdaj na superhrubou mzdu zam stnanc asociace, finan ní prost edky na ást mzdy zejména v pohyblivé ásti je vytvá ena z p íjmu nad rámec poslání. Navr ený rozpo et pova uje dozor í rada za vyvá ený. Té dozor í rada pova uje za pozitivní p ístup zvy ování motivace zam stnanc sekretariátu asociace na výsledku hospoda ení. V. Doporu ení valné hromad : Vzít na v domí zprávu DR o pln ní úkol z minulé VH, o hospoda ení ElA za období 1-10/2008 a o stavu lenské základny. Ulo it len m, u kterých má asociace pohledávky, aby dlu né ástky uhradili nejpozd ji do , u spole nosti Infinity p ijmout navr ený splátkový kalendá. Schválit rozpo et a platební ád na rok Sekretariátu asociace ulo it vyfakturovat po átkem ledna 2009 lenským organizacím lenské platby v souladu s platebním ádem na rok Ulo it len m dodr et termín splatnosti plateb 31. ledna Ulo it lenským organizacím, aby p ípadné ádosti o úpravu plateb na základ bod 2, 3 a 4 platebního ádu podaly nejpozd ji do 31. prosince P iloha: Výsledek hospoda ení - k pln ní rozpo tu 1-10/2008 Návrh rozpo tu na rok 2009 a platební ád uvedeno v p íloze. 6 zápisu t jednání V Praze dne

10

11 P íloha.3 Informace o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok 2009 V souladu s 8 zákona. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání eskomoravská elektrotechnická asociace zahájila s OS KOVO vyjednávání ke kolektivní smlouv vy ího stupn na dal í období, dle p edlo eného návrhu na roky Jak jsme ji informovali minulou valnou hromadu, dne se poda ilo uzav ít 4. dodatek ke smlouv ze dne P esto e OS KOVO m l k pln ní stávající vy í kolektivní smlouvy u jednotlivých zam stnavatel výhrady, p i jednání vyjednávacích skupin dne bylo konstatováno, e se jedná o výklad k jiným p edpis m a sjednaná KSVS je pln na. Minulá valná hromada schválila slo ení skupiny pro kolektivní vyjednávání, ta se letos se la na svém plenárním a prvém kole vyjednávání dne Tomuto jednání p edcházela anketa mezi leny asociace, která byla zam ena na zji t ní skute ných a o ekávaných mzdových nár st. Ukazuje se, e v tomto bod vy í kolektivní smlouva své leny nesvazuje a trh práce si vynucuje vy í mzdové nár sty ne jsou sjednané nároky. Lze konstatovat, e nar stá podíl nadtarifních mezd. Návrh odbor nové kolektivní smlouvy byl rozeslán v em spole nostem, u kterých p sobí OS KOVO. Tento návrh je asociací ve v t in nových bod dosud negován. Je na í snahou nezvý it pravomoc odbor, zachovat asový fond a mzdové nár sty definovat pouze v nár stu nominální mzdy. Konference odbor uvedly po adavek na výrazný nár st reálné mzdy. Vyjednávací skupina ve svém protinávrhu jedná o navý ení nominální mzdy o 3,5% s tím, e i zde je reálné mírn ustoupit. Soudem byly zru eny ásti zákona o kolektivním vyjednávání. Sekretariát asociace dle v ité praxe bude zaji ovat informovanost len o pr b hu kolektivního vyjednávání a pouze ty spole nosti, které se budou moci ke sjednané KSVS zavázat, budou uvedeny v p íloze smlouvy. To, e je vytvá en seznam spole ností, pro které bude KSVS platná, je pro na i asociaci zásadním p ístupem. Návrh usnesení VH: VH souhlasí s postupem skupiny pro kolektivní vyjednávání a bere zprávu na v domí

12 Zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu P íloha.4 Asociace jako ji tradi n vyzvala na minulé VH lenské organizace ke spolupráci v oblasti VaV. Odezva je zatím stále velmi mizivá, ke spolupráci se p ihlásily pouze spole nosti B-support, Tesla- Blatná, Siemens a FEKT VUT. 1. Sektorová rada elektrotechnická innost SRE byla ukon ena b hem ervna P edpokládá se op tovné otev ení Rady b hem prvního pololetí Zatím innost sektorových rad p inesla , ,- K. 2. TOGETHER Transfer Of German Education Towards Higher Employement Rate Ve spolupráci se ZEP SR, B-Support, NOPK a HWK Regensburg p edlo ila asociace projekt v rámci programu Leonardo. Projekt nebyl podpo en. 3. Zkvalitn ní procesu kolektivního vyjednávání v elektrotechnických spole nostech Projekt bude financován ze strukturálních fond, asociace bude jediným p íjemcem (bude-li projekt podpo en). Bude p edlo eno do konce roku. 4. Odv tvová kontaktní centra Pro mezinárodní spolupráci pr myslových firem ve výzkumu a vývoji, úkol je e en ve spolupráci se SP R. V leto ním roce inily p íjmy ,- K. Projekt bude pokra ovat i v letech 2009 a Projekt rafinace bezolovnatých pájek Projekt p edlo en spole ností VPCH Kovohut, s.r.o. Asociace bude na komer ní bázi provád t kolení mana er a student elektrotechnických obor, marketingový pr zkum a jeho vyhodnocení a dal í innosti s projektem související. (Rozpo et pro ElA cca 2 miliony K na období ). Bude vyhodnoceno v pr b hu ledna Automatic Identification and Data Capture Projekt kolícího st ediska transfer centra z Velké Británie. Probíhá p íprava p ed za átkem psaní projektu. Celkový objem projektu ádov 75 milión K. Bude p edlo eno v únoru Vzd lávání výzkumných pracovník Hlavním e itelem projektu je Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT. Doba e ení 3 roky, asociace bude spolupracovat zejména ve fázi diseminace výsledk. Bude p edlo eno Doporu ení pro usnesení: VH bere na v domí zprávu o zapojení sekretariátu asociace do projekt výzkumu a vývoje a dal ích projekt, VH doporu uje lenským spole nostem, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace.

13 Zpráva o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok 2009 P íloha.5 Sekretariát asociace b hem roku 2008 zajistil prezenta ní akce v rozsahu dle zpráv, které byly projednány na minulé VH v T eboni i letos v kv tnu v Koutech. Z d vodu m nících se pravidel proexportní politiky MPO se prezentace z na eho pohledu zdra ují, proto rozsah akcí i v cná nápl zejména ú asti na zahrani ních veletrzích byla upravována v rozsahu zakázky pro MPO i vystavovatelskou správu, která eskou oficiální ú ast zaji ovala. Asociace prezentovala své leny stánkem na brn nském výstavi ti na Stavebních veletrzích, na ISET a zejména na MSV, který se stává na ím hlavním veletrhem. Zde letos prob hlo páté bienále AUTOMATIZACE a páté pokra ování mezinárodní konference Vize v automatizaci. Tyto akce jsme spolupo ádali a byli jsme zde v roli odborných garant. Nev ední byla té samostatná expozice asociace v pavilonu Z. P i této p íle itosti asociace d kuje Národnímu technickému muzeu v Praze, které pro asociaci p ipravilo velmi zajímavou expozici o po átcích elektrotechniky na na em území. Tato expozice m la jak mezi náv t vníky, tak i noviná i, velmi dobrý ohlas. Na zahrani ních veletrzích se asociace p edstavila na Elcom v Kyjev, tradi n na Elektro Moskva a Power Kazakhstan. Jako zakázku pro MPO asociace zajistila eskou oficiální ú ast na veletrhu Taitronix v Taipei. Na veletrzích intec a Z2008 v Lipsku se ElA aktivn zú astnila seminá e Kontaktní setkání eských a saských firem elektrotechnického pr myslu. Obdobn na základ nabídky milánského výstavi t a italské vládní agentury ICE jsme vystoupili p i prezentaci na veletrhu BIAS v Milán. Spole n s lenskou spole ností Sd lovací technika jsme se zapojili do ty konferencí, p i stavebních veletrzích se asociace prezentovala p edná kou Inteligentní d m a jeho stárnutí, p i MSV v Brn prob hla konference MACHINES COMMUNICATE té s na í p edná kou a v zahrani í nedávnou prezentací s. elektrotechnického pr myslu pro technické noviná e na veletrhu Electronica Mnichov. Tato akce byla té po ádaná jako zakázka pro MPO. Poslední leto ní akcí tohoto typu bude konference Moderní elektronické sou ástky a embedded systémy ve dnech 24. a 25. listopadu 2008 v Brn Té bezproblémov prob hla aktualizace webových stránek a vydání ElA Directory 2008/2009. Bulletin té vychází pravideln, letos mimo ádn o prázdninách vy lo íslo s p ekladem ásti dokument, které p ipravily francouzské pr myslové svazy v rámci francouzského p edsednictví v EU. Zástupci asociace publikovali v tisku a vystupovali v rozhlase i televizi. V roce 2009 se p edpokládá zaji ovat prezentace asociace v obdobném rozsahu jako v leto ním roce. MPO schválilo jako oficiální ú ast eské republiky ú ast na veletrzích ELEKTRO Moskva, Taitronix Taipei a Power Kazakhstan. Ministerstvo má snahu, aby se ElA prezentovala i na národních výstavách a na teritoriích, kde dosud nejsou obchodní aktivity eských podnikatel, na tyto akce v ak ElA p istoupí pouze v p ípad, e tyto akce budou financovány z jiných prost edk ne z p íjm od len asociace. Ze strany na eho lena Veletrhy Brno a.s. je zájem na vytvo ení dal ího spole ného projektu, obdoby bienále AUTOMATIZACE. Dle na eho názoru by se takovým projektem mohl stát Digital Factory, respektive jeho obdoba. Doufáme, e tento projekt by vytvo il prostor pro ir í prezentaci na ich len, té ICT firem, na MSV. V neposlední ad v rámci prezenta ních akcí je nutné upozornit na aktivity mezinárodní asociace INTERELEKTRO. P i lo ském jednání v Praze eská strana p edlo ila sekretariátu INTERELEKTRO adu nám t. Nový vedoucí sekretariátu gen. sekretá A. Babadzhanjan se zú astnil MSV v Brn a na pomoc firmám, které se zú astnily POWER Kazakhstan vyslal svého zástupce A. Kaloshkina. P ipravuje se projekt komise pro marketing, která by napomáhala aktivitám len Interelektro zejména v zemích SNS. Asociace ud luje své ceny nejen velmi úsp ným výrobk m, ocen ných v rámci hlavní sout e na veletrzích, ale té oce uje nejlep í doktorandské práce v rámci udílení ceny Siemens v pra ské Betlémské kapli. Asociace je zastoupena ve výstavním výboru SP R. Na í spole nou snahou je vytvo it model podpory obchodu obdobný v jiných zemích EU, zejména model N mecka. P esto e se v mnoha sm rech s MPO shodneme, probíhající výb rová ízení a nezvládnutí administrativních postup doposud dle na eho názoru nep iná í lep í podmínky pro eské vystavovatele v zahrani í. NÁVR USNESENÍ VH: Valná hromada bere p edlo enou zprávu na v domí P íloha.6

14 Návrh rozpo tu asociace na rok 2009, stanovení lenského p ísp vku Rozpo et asociace pro rok 2009 po zku enostech z roku 2008 je p ipraven jako p ebytkový z d vodu - pokrytí p ípadné ztráty z roku 2008, - velkého rizika v zaji t ní p íjm nad rámec poslání, nebo v sou asné dob není uzav ené ani jedno výb rové ízení pro úkoly pr myslového VaV, - hospodá ská situace není p íznivá pro nábor nových len. P ebytek je vyjád en vytvo ením rozpo tové rezervy ve vý i 537 tis. K. Potom p íjmy z poslání asociace jsou vyrovnané s výdaji v ástce tis. K, a p íjmy nad rámec poslání jsou plánované ve vý i 1 480, ve stejné vý i jsou p edpokládané náklady na tuto innost. Asociace neplánuje navý ení náklad na re ii sekretariátu, p ípadn na reprezentaci, v souvislosti s p edsednictvím eské republiky v EU, nep edpokládá poskytnout dary i dotace v této souvislosti jiným spole nostem. Ve smyslu programového prohlá ení asociace není plánované navý ení lenských p ísp vk. P íjem lenských plateb je vypo ten k sou asnému stavu len, bez p ípadného sní ení platby. Struktura rozpo tu, respektive rozpo tových polo ek, byla upravena na návrh p edsedy dozor í rady a podrobn byla projednána tímto orgánem. Vzhledem ke sní ení p íjm asociace oproti p edcházejícím lét m dochází i ke sní ení výdajové ásti. Nejv t í sní ení dochází v ásti osobních náklad, které v b ném m síci poklesnou o 25%. Hmotná zainteresovanost zam stnanc asociace na zaji t ní p íjm nad rámec poslání je vytvo ena vazbou výplaty pohyblivé ásti mzdy a odm n z t chto finan ních prost edk. P edstavenstvo asociace odsouhlasilo, e v p ípad úsp nosti asociace ve výb rových ízení úkol pr myslového VaV a sjednání dal ích zakázek lze osobní náklady a p ípadné krátkodobé navý ení stavu pracovník e it v souladu s podmínkami t chto zakázek. Tabulka návrhu rozpo tu a platební ád asociace na rok 2009 jsou uvedeny v p íloze. 7 tohoto zápisu. USNESENÍ P íloha.7

15 valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace p ijaté dne 21. listopadu 2008 v T eboni I. Valná hromada bere na v domí: 1. Zprávu o pln ní programového prohlá ení. 2. Zprávu dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny. 3. Informaci o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO na rok Informaci o innosti dce iné spole nosti RETELA. 5. Usnesení Rady odpadových fond kolektivního systému RETELA z 18. listopadu. 6. Zprávu o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok Informaci o zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu. II. Valná hromada schvaluje: Rozpo et asociace a platební ád na rok 2009 (p ílohy. 1 a. 2 tohoto usnesení). III. Valná hromada lenským organizacím doporu uje: 1. Vyu ívat sekretariát asociace k partnerství v úkolech pr myslového VaV. 2. Koordinovat marketingové aktivity spole nosti tak, aby byly vyu ívány aktivity asociace v této oblasti. IV. Valná hromada ukládá: 1. lenským organizacím, které mají v roce 2008 závazky v i asociaci, aby dlu né ástky uhradily nejdéle do 12. prosince lenským organizacím, aby p ípadné ádosti o úpravu plateb na základ bod 2, 3 a 4 platebního ádu na rok 2009 podaly nejpozd ji do 31. prosince Sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2009 lenským organizacím lenské platby v souladu s platebním ádem na rok lenským organizacím dodr et termín splatnosti lenských plateb podle faktur vystavených asociací. 5. Sekretariátu asociace a vyjednávací skupin postupovat p i kolektivním vyjednávání s OS KOVO o úprav Kolektivní smlouvy vy ího stupn na rok 2009 ve smyslu p edlo ené zprávy a záv r diskuse k tomuto bodu zasedání valné hromady. 6. P edstavenstvu asociace projednat problematiku EEZ uvedenou v usnesení Rady odpadových fond kolektivního systému RETELA na p íslu ných ministerstvech a informovat p í tí VH o postupu. V T eboni dne 21. listopadu 2008 Za správnost: Ing. Franti ek Hýbner. Ing. Stanislav Adamec editel asociace prezident asociace P ílohy: 1) Rozpo et asociace na rok ) Platební ád na rok ) Usnesení Rady odpadových fond

16 P íloha. 1) k usnesení valné hromady ElA ze dne eskomoravská elektrotechnická asociace Rozpo et na rok 2009 P íjmy z poslání ElA P íjmy nad rámec poslání lenské platby Slu by firmám + inzerce 480 Ú ast na projektech 200 RETELA 960 RETELA DPH 182 (MPO, Trexima, VaV) 800 Celkem Celkem Výdaje Jednání orgán ElA 500 Osobní náklady superhrubá mzda stravenky 40 ro ní odm na 560 Investice, dr. maj., servis Cestovné a související náklady Nájemné 800 Re ie kancelá e 600 Zaji t ní stálých slu eb 380 Doplatek DPH 320 Náklady na INTERELEKTRO 160 Úhrada SP R 365 Rozpo tová rezerva 537 Celkem Celkem 1 480

17 P íloha. 2) k usnesení valné hromady ElA ze dne Platební ád pro rok Vý e lenských p ísp vk len ElA, rozd lených do skupin podle po tu zam stnanc, je dána tabulkou: skupina Po et zam stnanc P ísp vek na rok 2009 (v K ) I. 1 a II. 11 a III. 26 a IV. 51 a V. 101 a VI. 251 a VII. 501 a VIII a IX a X a XI a XII a více Vý e p ísp vku je pro lena asociace závazná, sní ení vý e p ísp vku provádí p edstavenstvo v od vodn ných p ípadech na základ písemné ádosti lena. P ísp vek nového lena je alikvotní podíl p ísp vku jeho skupiny, který odpovídá termínu p ijetí lena do ElA. 3. lenské organizace ze skupin I. a IV. mohou po ádat o rozd lení ástky ur ené v tabulce na dv ásti na lenský p ísp vek odpovídající 0,5% vyplacených mezd a na doplatek realizovaný formou úhrady za poskytované slu by, který podléhá dani z p idané hodnoty v základní sazb. Sou ástí ádosti o rozd lení platby musí být písemná objednávka slu eb ElA. 4. P ísp vek lena asociace bude fakturován sekretariátem ElA po átkem ledna 2009 jednou ástkou splatnou do 31. ledna lenové mohou v od vodn ných p ípadech po ádat o zm nu termínu platby. lenské organizace ze skupin VI. a XII. mohou po ádat o úhradu ástky ve dvou splátkách. 5. ádosti na rok 2009 podle bod 2, 3 a 4 tohoto ádu podávají lenové asociace nejpozd ji do 31. prosince 2008.

18 P íloha. 3) k usnesení valné hromady ElA ze dne Kolektivní systém pro nakládání s elektroza ízeními USNESENÍ RADY ODPADOVÝCH FOND (ROF) lenové Rady odpadových fond dle p ilo ené prezen ní listiny p ijali na svém zasedání dne toto Usnesení: 1. Se znepokojením konstatujeme, e ani po tak ka t ech letech nejsou vy e eny legislativní podmínky, které by odstranily stávající monopoly v oblasti financování nakládání s historickými EEZ a zaru ovaly stejný p ístup ke v em povinným osobám v této oblasti ze strany orgán státní správy. 2. Jeliko ji v lo ském roce ministerstvem slibovaná novela zákona o odpadech je op tovn odlo ena a její p ijetí v dohledné dob je nereálné, ádáme d razn o: a. novelizaci Vyhlá ky 352/2005, která je na p í in sou asného stavu, který samo M P ozna uje za neuspokojivý; tato jednoduchá novela by m la být projednána bez ohledu na nov p ipravovaný zákon o odpadech b. zapsání stovek dosud nezapsaných povinných osob do Seznamu výrobc, které splnily v echny podmínky s výjimkou té, která je u n kterých kolektivních systém nesplniteln ze strany M P po adována, a to dolo ení smluv na financování historických EEZ uzav enými s tzv. správci financování ádáme vedení spole nosti RETELA, s.r.o. a jejího zakladatele eskomoravskou elektrotechnickou asociaci, aby o tomto Usnesení informovaly ministerstva ivotního prost edí, financí a pr myslu a obchodu a tuto problematiku s nimi projednaly. Sv j nem nný postoj k p etrvávajícím problém m vyjád ili lenové ROF a dal í význa né povinné osoby opakovan v Memorandu z února 2006, ve svém prohlá ení z kv tna/ ervna 2007 a kone n v Usnesení ROF z (viz p ílohy). P íloha: Prezen ní listina ze zasedání Rady odpadových fond z V Praze dne

19

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA

Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA Stav: 01. 12. 2012 Strana 1 z 16 Obsah Zásady chování spole nosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. sou ást skupiny ŠKODA... 1 edmluva... 3 Oblast p

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více