ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni"

Transkript

1 ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec, který po p ivítání host up esnil tématické okruhy jednání. K jednotlivým bod m programu jednání vystoupili: Ing. Martin tícha, editel odboru MPO R, seznámil ú astníky jednání se základními charakteristikami a obsahem p íslu ných polo ek podpory pr myslového výzkumu a vývoje (VaV), které ministerstvo poskytuje organizacím R. Podrobn informoval o procesu notifikace program na úrovni Evropské unie, o ukon ujících programech Impuls a Tandem a navazujících Opera ních programech (jejich ukon ení se p edpokládá v roce 2010), o p i-pravovaném programu TIP (tento má nahradit v p í tím období stávající programy VaV) a také o rozsahu a postupu p i realizaci ú asti podnik v t chto programech. Pro p í tí rok se p edpokládá navý ení p id lených finan ních prost edk oproti leto nímu roku. Upozornil na mo né sankce p i nesprávném vyu ívání p id lených finan ních prost edk. P edpokládá se, e p ípadné krácení jednotlivých polo ek státního rozpo tu se v nejbli ím období nedotkne oblasti VaV. Podrobné informace o programech VaV jsou uvedeny na webových stránkách MPO R Diskuze k tomuto bodu se soust edila na otázky související s nástroji, které má vláda R k dispozici v oblastech poptávek na zaji t ní VaV, na kritiku zavedení sout ního práva a zp sobu vy azování n kterých projekt, na mo nosti vylep ení projekt z hlediska obsahu a postupu p i schvalování a na politiku a koncep ní systém vlády v oblasti VaV. Ing. Pavel Dzida, vedoucí OKC SP R, informoval o innosti Oborového kontaktního centra, jeho hlavním posláním je zp ístupnit organizacím informace o programech EU a umo nit aktivn vstoupit do spole ných projekt VaV. Bli í informace jsou p ístupné na webové stránce Kriticky poukázal na formu a rozsah erpání finan ních prost edk ze strany Akademie v d R. Doplnil informace o p ipravovaném programu TIP a o mo nostech nep ímé podpory VaV formou ode itatelné polo ky ze základu dan. Hledají se cesty p i sni ování administrativní náro nosti p i podávání ádostí o zapojení organizací do projekt VaV. Pro innost Oborových kontaktních center byly vydány p íru ky (Pr vodce financováním projekt Evropských technologických platforem a Praktický pr vodce mo nostmi financování výzkumu, vývoje a inovací EU). Tyto p íru ky jsou k dispozici na sekretariátu asociace pro spole nosti spolupracující s Oborovým centrem pro elektrotechniku, které p sobí v sekretariát ElA.. Diskutována byla problematika program VaV zam ených na lidské zdroje v rámci region, vý e podpory na energetické programy a kriteria pro malé a st ední podniky. Ing. Zden k Li ka, generální editel SP R, své vystoupení zam il na informace o hlavních aktivitách a výsledcích jednání SP R v sou asném období. Jednalo se zejména o doporu ení SP R ke stanovení termínu zavedení eura v R, anketu mezi podniky SP R k chování bank, analýzu dopad emisí skleníkových plyn na pr myslové podniky, dohodu mezi M P R a MOP R o geologických zákonech pro jednání tripartity, zlep ení financování malých a st edních podnik, p ípravu zvý ení cen energií a o jednání s odbory týkající se p ipravované novely zákoníku práce. Sd lil, e v Praze budou v rámci p edsednictví R v EU probíhat jednání s prezidenty zam stnavatelských svaz EU a nabídl p ítomným mo nost prezentovat své organizace s finan ní spoluú astí na této akci. Ing. Zden k Tesa v zastoupení nám stka ministra financí R Mgr. Petra Chrenka, informoval p ítomné o p ipravovaných zm nách v oblastech harmonizace da ových zákon a p íprav ke slou ení sociálního a zdravotního poji t ní, o novele zákona o dani z p idané hodnoty (vazba na

2 zákony EU), úpravy cen daní z p evodu nemovitosti, o p íprav nového informa ního systému a stanovení tzv. jednotného inkasního místa (prioritní zám r MF R - komunikace a kontrola finan ních zále itostí jen jedním ú adem). Dále nabídl p ítomným mo nost zaslat dotazy na ministerstvo financí v dané oblasti na Diskuze k tomuto bodu byla zam ena na zdan ní majetku vlastních firem p i jejich p evodu, na nerovnom rné rozd lování finan ních prost edk pro vzd lávání podle pot eb podnikatel, na jednotné platební místo, na vícenásobné ú etnictví a vytvá ení neúm rn vysokých finan ních rezerv n kterými spole nostmi, které zaji ují sb r elektroodpadu. Pan Igor Mesenský, mana er spole nosti Ernst & Young, ve svém vystoupení rozvedl otázky související s dosavadním vývojem na finan ních trzích v Evrop a R. Zam il se p edev ím na otázky rozsahu a motivace provád ných transakcí, mo nosti a formy prodeje spole ností a na kritické oblasti finan ního trhu. Ing. Tomá Svoboda, obchodní editel spole nosti Siemens PLM Software s.r.o. p edstavil p ítomným formou prezentace novou lenskou organizaci asociace. Prezentace byla zam ena na vytvá ení nástroj, které podporují innosti v celém ivotním cyklu výrobk pod názvem Digitální továrna (Digital Faktory). Dotazy a diskusní p ísp vky byly v pr b hu odpoledního jednání p edná ejícími a odpov dnými pracovníky asociace zodpov zeny. Diskuse p isp la k vzájemnému vyjasn ní stanovisek. Prezentace k jednotlivým vystoupením host jsou pro lenské organizace p ístupné na webové stránce v ásti Oblast pro leny, Dokumenty, Prezentace na VH 11/2008. V T eboni, 20. listopadu 2008 Ing. Stanislav Adamec, v.r. prezident asociace ZÁPIS z valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konané dne 21. listopadu 2008 v T eboni P ítomni: dle prezen ní listiny, která je ulo ena na sekretariátu asociace.

3 Jednání zahájil prezident asociace Ing. Adamec, který po p ivítání host p edal viceprezidentovi asociace ing. Priorovi dal í ízení valné hromady. Ing. Prior p edlo il valné hromad ke schválení návrh programu jednání, který byl rozeslán lenským organizacím v pozvánce. Valná hromada schválila program jednání jednomysln. Jednání valné hromady se ídilo programem: 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise. 2. Pln ní programového prohlá ení asociace. 3. Zpráva dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1-10/2008 a o stavu lenské základny. 4. Informace o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok Informace o innosti dce iné spole nosti RETELA. 6. Zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu. 7. Zpráva o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok Návrh rozpo tu asociace na rok 2009, stanovení lenského p ísp vku. 9. R zné. 10. P ijetí usnesení a záv r. ad 1) Valná hromada schválila jednomysln : Mandátovou komisi ve slo ení: ing. Bohuslav, ing. Mika, pí. Mlejnková. Návrhovou komisi ve slo ení: ing. Holoubek, ing. Hýbner, ing. Sle ek. ad 2) Ing. Adamec informoval p ítomné o pln ní jednotlivých bod Programového prohlá ení, které bylo p ijato valnou hromadou ElA dne v T eboni. V krátkosti uvedl úkoly, které se da í plnit bez problém (práce orgán asociace, lenství ve SP R a dal í). Nadstandardn hodnotil innost asociace v oblasti propaga ní innosti a naopak upozornil na n které nevyu ité nabízené rezervy nap. lenství v mezinárodní organizaci Interelektro Moskva. Aktivity sekretariátu budou v p í tím období sm ovány mimo jiné více i do oblasti výzkumu a vývoje. V návaznosti na skute nost, e se neda í roz i ovat v pot ebné mí e lenskou základnu asociace, obrátil se na p ítomné se ádostí o intenzivn j í spolupráci a propagaci asociace v této oblasti. Informace o pln ní programového prohlá ení je uvedena v p íloze.1 tohoto zápisu. ad 3) Zprávu dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny p ednesl p edseda dozor í rady ing. Kohout (p íloha.2 tohoto zápisu). ad 4)

4 O dosavadním pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok 2009 informoval valnou hromadu Ing. Adamec (p íloha.3 tohoto zápisu). Konstatoval, e v textové ásti smlouvy dojde pravd podobn k dohod, ale zásadní neshody s OS KOVO budou v oblasti pr m rných výd lk. OS KOVO navrhuje pro p í tí období 2009 a 2010 nár st reálné mzdy o 3 %, co je s ohledem na sou asnou sv tovou finan ní krizi a postavení eské koruny zavád jící. Dosud bylo v kolektivní smlouv uvád no pro rok 2008 zvý ení hodnoty pr m rné nominální mzdy o 4%. Ing. Adamec po ádal valnou hromadu o souhlas k jednání s OS KOVO v oblasti nár stu pr m rné nominální mzdy dle uvá ení vyjednávacího týmu. P í tí jednání s OS KOVO se uskute ní dne 27. listopadu Ing. Hýbner p ipomenul, e kolektivní smlouva vy ího stupn bude závazná pro ty leny, kte í se k ní p ihlásí a budou proto uvedeni v její p íloze. ad 5) Ing. Prior informoval v zastoupení nep ítomného editele RETELA, s.r.o. ing. Vladíka valnou hromadu o innosti této dce iné spole nosti asociace, která v oblasti nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady (OEEZ) provozuje kolektivní systém RETELA. Upozornil mimo jiné na stále existující monopol v oblasti financování historických EEZ. V této souvislosti seznámil ing. Hýbner p ítomné s usnesením Rady odpadových fond RETELA ze dne , ve kterém je tento stav ost e kritizován a asociace je ádána, aby o tomto Usnesení informovala ministerstva ivotního prost edí, financí a pr myslu a obchodu a tuto problematiku s nimi projednala. V tomto smyslu p ijala valná hromada p íslu né usnesení. ad 6) Ing. Prok seznámil p ítomné se zapojením asociace do jednotlivých akcí a projekt v oblasti výzkumu a vývoje (p íloha.4 tohoto zápisu). Vyzval zástupce lenských organizací, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace. Dále po ádal o spolupráci na projektu kolícího st ediska Automatic Identification and Data Capture. ad 7) Zprávu o prezenta ních akcích asociace v roce 2008 a p ehled akcí na rok 2009 p ednesl Ing. Hýbner (p íloha.5 tohoto zápisu). Zd raznil, e nejvýznamn j ím partnerem asociace v této oblasti je spole nost Veletrhy Brno, a.s., se kterou asociace úsp n spolupracuje na zabezpe ení veletrh MSV Brno, ISET a IDET v etn konference Automatizace. Pod koval zástupc m lenské organizace Národního technického muzea za p ípravu a realizaci poutavé expozice na stánku asociace v rámci leto ního MSV Brno. Dále seznámil p ítomné s plánem prezenta ních akcí, které asociace p ipravuje pro p í tí rok (Elcom Kyjev, Elektro Moskva, Taitronix Taipei, Power Kazachstan, MSV Brno a dal í) a doporu il zástupc m lenských organizací vyu ít uvedených akcí ke spole né koordinaci. Ing. Adamec podpo il návrh, aby lenské organizace co nejvíce vyu ily spole né akce, zejména v Moskv a Kazachstánu, proto e tam má na e asociace ji vybudované dobré kontakty a podporu na p íslu ných velvyslanectvích R. Ing. Kafka doporu il v novat pozornost zahrani ním akcím, po ádaných v Turecku, kde je p ipravována modernizace pr myslu. ad 8) S návrhem rozpo tu asociace na rok 2009 seznámil p ítomné Ing. K epinský (p íloha. 6 tohoto zápisu). Zd raznil, e byl (vzhledem k rozpo tu 2008) sestaven jako p ebytkový, t.j. s vytvo ením rezervy na p ípadné pokrytí ztráty z leto ního roku. Porovnával pln ní rozpo tu za období 1 a 10/2008 (viz tabulka ke zpráv dozor í rady p íloha.2) s navr enými p íjmovými

5 a výdajovými polo kami rozpo tu na rok Upozornil na úpravu výdajových polo ek, která byla provedena na doporu ení dozor í radou asociace. Ing. Hýbner up esnil informaci ke sní ení výdajové polo ky mzdy oproti roku Platby len asociace v roce 2009 z stávají na úrovni p edchozích let (viz platební ád v p íloze. 7). ad 9) Mgr. Vlado Kalina, generální sekretá ZEP SR, seznámil valnou hromadu s hlavními úkoly a sm ry innosti svazu, které se týkaly p ipravovaného p ijetí eura na Slovensku, souhlasu odborá ve SR s navý ením mezd podle úrovn inflace, ovliv ování obsahu výuky na slovenských vysokých kolách a u ili tích a získávání nových lenských organizací svazu. Ing. Mika doporu il, aby zástupci sekretariátu asociace nav t vovali 1x ro n lenské organizace s cílem ve v t í mí e prezentovat aktivity asociace. Ing. Adamec a Ing. Hýbner pod kovali ekonomce sekretariátu paní Marii Mlejnkové, která odchází koncem tohoto roku do d chodu, za dosavadní aktivní innost, kterou vykonávala pro asociaci. Paní Mlejnková pod kovala za vyslovené uznání a pop ála v em p ítomným do dal ího období mnoho úsp ch v podnikání a osobním ivot. Prezentace k p íslu ným bod m jednání je p ístupná pro lenské organizace na webové stránce v ásti Oblast pro leny, Dokumenty, Prezentace na VH 11/2008. ad 10) Návrh usnesení valné hromady p ednesl Ing. Holoubek. Zástupce mandátové komise Ing. Mika potvrdil, e valná hromada je schopná usná ení p ítomno je 40,98% len s hlasovacím právem. Valná hromada schválila usnesení jednomysln. Usnesení valné hromady je uvedeno v p íloze.7 tohoto zápisu. Ing. Adamec ve svém záv re ném vystoupení pod koval zástupc m lenských organizací a host m za ú ast na jednání a pop ál v em mnoho úsp ch v roce Ing. Prior jednání valné hromady ukon il. Dopl ující informace: V p í tím roce se bude jednání valné hromady konat v termínech: 21. a 22. kv tna 2009 v Koutech u Led e nad Sázavou, 19. a 20. listopadu 2008 v T eboni. V T eboni, 21. listopadu 2008 Za správnost: Ing. Pavel Prior, v.r. viceprezident asociace P íloha.1 Programové prohlá ení p edstavenstva eskomoravské elektrotechnické asociace pro nadcházející volební období (ode et pro valnou hromadu asociace dne ) 1. Preambule

6 Asociace bude svoji innost a lobby nadále rozvíjet bez politických aspekt, ve prosp ch zlep ení podnikatelského prost edí v eské republice. V této innosti bude spolupracovat se v emi organizacemi sdru enými ve Svazu pr myslu a dopravy R. 2. Orgány asociace Valné hromady budou konány podle dosavadní praxe dvakrát ro n v kv tnu a listopadu, konkrétní termíny budou stanoveny dle dlouhodobého harmonogramu. Jednání p edstavenstva se budou konat plánovan p tkrát ro n a dozor í rady dvakrát ro n. Ustavené komise se budou scházet podle pot eby, nejmén dvakrát ro n. Jednání orgán asociace probíhá dle plánu, harmonogram akcí asociace je na webu asociace. 3. lenská základna Cílem je zvý it po et len asociace a posílit tak její postavení v rámci R i Evropy. K tomu by m lo napomoci rozd lení p sobnosti jednotlivých len p edstavenstva a osv ta mezi spole nostmi, které zatím nejsou lenskými organizacemi asociace. Asociace osloví SP R, Czech Invest a partnerské zahrani ní svazy ohledn malé aktivity nadnárodních spole ností (zahrani ních investor ) v zam stnavatelských svazech v eské republice. Stále nedo lo ke zvý ení lenské základny, v roce 2008 p ibyli pouze dva noví lenové. P i jednání s generálním editelem SP R byl dohodnut postup k oslovení individuálních len SP R, ale jejich po et je té velmi malý. Asociace oslovila i n kolik potenciálních spole ností a nabídla jim seznámení s asociací formou ú asti na valné hromad. 4. Sekretariát asociace Po p est hování do nových prostor je v sou asné dob sekretariát asociace stabilizovaný personáln i po stránce technického vybavení, které bude pr b n inovováno. innosti, které je výhodné outsourcovat, budou zaji ovány tímto zp sobem (ú etnictví, ElA Directory, vzdálená údr ba serveru a údr ba po íta ové sít, hosting v etn racionalizace komunikace a www portálu). Sekretariát p sobí v prostorách Polygon House jako podnájemník Siemens, ale toto není kone ný stav. Smluvn je zaji t n pronájem kancelá í do roku Hospoda ení asociace P ísp vky len ElA budou ponechány na sou asné úrovni, výhledov by m ly zajistit cca 2/3 rozpo tu a 1/3 rozpo tu by m la být kryta ostatními p íjmy (placenými slu bami a aktivní ú astí na projektech), té se p edpokládá p íjem z pronájmu zna ky RETELA. Asociace má p íjem jak z lenských p ísp vk, tak i za slu by. Vzhledem k tomu, e se neda í naplnit rozpo et asociace v ásti p íjm za lenské platby, sekretariát asociace p ijal jak úsporná opat ení, tak i zvý il aktivitu v poskytování slu eb. K rozpo tu asociace bude podána samostatná zpráva. 6. Zam stnavatelská innost eskomoravská elektrotechnická asociace byla zalo ena jako zam stnavatelský svaz, je jediným takovým svazem v oblasti elektrotechnického pr myslu (v etn IT odv tví), co není jen výhoda ElA, ale sou asn i závazek kolektivn vyjednávat. V nyn j ím, politicky velmi slo itém období, musí asociace s OS KOVO vyjednat KSVS p ijatelnou pro v echny leny asociace, roz i itelnou na celé elektrotechnické odv tví, dlouhodobou a zaji ující sociální smír. Pokud nová KSVS tyto uvedené aspekty nebude mít, asociace ji na dal í léta neuzav e. Pro rok 2008 t etím dodatkem KSVS byl zaji t n sociální smír do konce roku Nyní je ji zahájeno vyjednávání nové KSVS pro léta lenství v národních organizacích Asociace bude stále lenem Svazu pr myslu a dopravy R a tuto organizaci pova uje za svoji st e ní konfederaci ve sfé e zam stnavatelské, legislativní i odborné v oblastech spole ných pro zpracovatelský

7 pr mysl. Zástupci asociace pracují v orgánech i komisích svazu. V nadcházejícím období se nep edpokládá lenství ElA v Hospodá ské komo e a ve smí ených národních komorách. lenství ElA v SP R pokra uje, dva zástupci asociace jsou leny p edstavenstva SP R. 8. lenství v nadnárodních organizacích Asociace je lenem nadnárodních odborných konfederací ORGALIME a INTERELEKTRO a v sou asnosti po ádala o vstup do CAPIEL. lenství ElA v nadnárodních organizacích bude v dy vázané na zaji t ní prost ednictvím garant z ad len ElA, kte í informují ostatní leny o slu bách organizace a pomáhají tyto slu by vhodn implementovat. Bude rovn podmín no tím, e o slu by t chto organizací projeví zájem více na ich len. Jak ji bylo uvedeno na minulé valné hromad, lenství v nadnárodních asociacích se zu uje na lenství v INTERELEKTRO. Po zm n vedení této spole nosti se zvy ují aktivity vzájemné spolupráce a vzhledem k ji zahájenému jednání mezi INTERELEKTRO a ORGALIME lze p edpokládat i vytvo ení reáln j ího vztahu s touto konfederací. 9. Informa ní innost Základním informa ním mediem o asociaci budou webové stránky, a to v etn webových stránek pro kolektivní systém nakládání s elektroodpady RETELA. Pro zlep ení úrovn t chto webových stránek bude provedeno výb rové ízení na vytvo ení moderního portálu obou web. Dal í informa ní media, tj. ElA Directory a bulletin budou zaji ována podle dosavadní praxe. Informovanost len je uvedeným zp sobem zaji ována. 10. Prezentace asociace a výstavnictví Bude pokra ovat prezentace ElA v mediích i na výstavách. Nosným veletrhem bude i v budoucnu MSV a jeho úsp ný projekt AUTOMATIZACE. Asociace navá e na proexportní politiku MPO a na obdobnou aktivitu koncipovanou ve SP R a bude spole n se svými partnery zaji ovat zahrani ní výstavy v teritoriích, které zájmov odpovídají pot ebám len ElA. Krom t chto aktivit se asociace bude prezentovat i na odborných seminá ích a konferencích, a to formou po ádání t chto akcí, p edná ení na nich i jejich odbornou garancí. Prezenta ní akce byly v roce 2008 zaji t ny v p edpokládaném rozsahu, ale ást akcí v zú eném rozsahu, pouze jako zakázka pro MPO. Valné hromad je p edlo ena samostatná zpráva. 11. e ení program výzkumu a vývoje (VaV) Asociace bude dle mo nosti zapojena do systému Oborových kontaktních center pro VaV a do e ení programu ESF kolící st edisko pro ecodesign. Zám rem je vyhledávat dal í vhodné projekty, poskytovat informace o nich lenským organizacím a bude-li to ú elné, zapojit pracovníky sekretariátu i do jejich e ení. Asociace ze zapojila do e ení úkol VaV, valná hromada bude o této innosti informována samostatnou zprávou. 12. Ekologie V nadcházejícím období se asociace zam í na osv tu, p ipomínkování a zaji t ní ekologické legislativy, zejména na implementaci sm rnice EU o Ecodesignu do eské legislativy a o osv tu v dal ích souvisejících oblastech (OEEZ, RoHS, REACH). Pokra ovat bude innost komise ivotního prost edí ElA a dce iné spole nosti zaji ující kolektivní systém RETELA. ElA se zam ila na pomoc lenským subjekt m p i zavád ní ekologické legislativy a na provozování systému OEEZ RETELA. I k této oblasti bude VH p edlo ena samostatná zpráva. Zpráva dozor í rady eskomoravské elektrotechnické asociace P íloha.2

8 o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny Na svém zasedání v Praze dne 13. listopadu 2008 dozor í rada eskomoravské elektrotechnické asociace ve slo ení: p edseda DR ing. J. Kohout, ing. D. Negrová a P. Koutník prov ila pln ní úkol, ulo ených na valné hromad asociace v kv tnu Zkontrolovala hospoda ení asociace za období od ledna do íjna leto ního roku, zabývala se stavem lenské základny a posoudila návrh rozpo tu a platebního ádu na rok I. Kontrola pln ní úkol a doporu ení ulo ených na valné hromad dne : A) Úkoly 1. lenským organizacím, které dlu í asociaci lenské p ísp vky vyfakturované podle platebního ádu na rok 2008, aby dlu né ástky uhradily nejpozd ji do Platební morálka len asociace v roce 2008 nebyla dobrá. V zá í 2008 kritický stav p íjm za lenské p ísp vky projednávalo p edstavenstvo asociace a ulo ilo v tomto sm ru dal í úkoly prezidentovi a editeli asociace. P es áste né zlep ení dodnes dlu í své lenské p ísp vky za rok 2008 spole nosti El. sou ástky, Infinity, VDI META. S t mito leny asociace jsou sjednány nové termíny plateb a v p ípad Infinity je p ijat splátkový kalendá, p esouvající ást plateb do roku Dosud se nepoda ilo projednat úhradu platby od VDI META. Mimo to se poda ilo do e it neuhrazenou platby od Infinity a Microsoft z roku lenským organizacím pr b n aktualizovat údaje o své organizaci na webové stránce asociace (kontaktní adresy, hlavní ekonomické údaje, OKE, popis innosti - v e tin i angli tin, p ípadn i logo) s tím, e termín uzáv rky pro p evedení aktualizovaných podklad o lenských organizacích z webové stránky do katalogu ElA DIRECTORY je stanoven na Údaje na webových stránkách asociace v t ina len aktualizovala a byly vyu ity p i tvorb leto ního vydání katalogu ElA. 3. lenským organizacím, aby bezprost edn sd lily sekretariátu ElA, kterých spole ných prezenta ních akcí asociace se v roce 2008 zú astní a které akce navrhují za adit do plánu prezenta ních akcí v roce 2009 a Asociace neobdr ela od lenských spole ností návrhy prezenta ních akcí, které by se odchylovaly ji od d íve podaných po adavk, nad rámec p i el po adavek spole nosti Sd lovací technika k zaji t ní prezentace na Electronica Mnichov Tato akce byla e ena jako zakázka pro MPO. Podrobný p ehled v ech akcí bude valné hromad p ednesen v rámci zprávy o prezenta ních akcích asociace. 4. Prezidentovi asociace a p edstavenstvu pokra ovat v jednáních k úprav legislativy k problematice OEEZ ve smyslu p edlo ené zprávy, v p ípad dal ích pr tah doporu uje u ít i správních alob, alob o náhradu kod a stí nosti k EU. Tyto aktivity jsou koordinovány spole ností RETELA, valná hromada bude informována samostatnou zprávou. 5. editeli asociace zajistit zpracování da ového p iznání za rok 2008 a podat ho na FÚ Praha 4 do Sekretariát asociace p ipravil podklady pro da ové p iznání a firma Schmitt & Schmitt ho zpracovala a p edala v ádném termínu na Finan ní ú ad Praha 4. Hospoda ení asociace v roce 2007 skon ilo s malým p ebytkem 2023,- K. 6. editeli a sekretariátu asociace vydat dal í ro ník katalogu ElA DIRECTORY. Dal í ro ník katalogu ElA DIRECTORY byl vydán po átkem zá í Byl vyu it ji na MSV v Brn, na veletrzích TAITRONICS na Tchai-wanu a POWER KAZAKHSTAN 2008, byl té rozeslán na obchodní zastoupení v zahrani í a zastupitelské ú ady v R. B) Doporu ení: 1. lenským organizacím, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt výzkumu a vývoje vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace. Vzhledem k tomu, e v roce 2008 nebyla vypsána výb rová ízení na úkoly pr myslového výzkumu, byla aktivita lenských spole ností v tomto sm ru minimální. Dozor í rada doporu uje úkol ponechat v platnosti a ve zpráv o úkolech VaV tento úkol p ipomenout nebo nahradit novým úkolem. 2. Zástupci asociace vystoupit k problematice OEEZ na sn mu SP R.

9 Ing. Prior p ipravil vystoupení k problematice OEEZ, ale vzhledem k celkové re ii jednání sn mu nebyla tato problematika za azena. Dozor í rada doporu uje, aby asociace vhodným zp sobem informovala o problematice OEEZ orgány SP R. II. Výsledky hospoda ení asociace za období leden - íjen 2008: Sou asný stav p íjm a výdaj a v etn výhledu na celý rok 2008 je uveden v p ilo ené tabulce. Asociaci se nepoda ilo zajistit p íjmy z poslání v p edpokládaném rozsahu, p esto zvý eným úsilím v zaji ování p íjm nad rámec poslání a redukcí výdaj není ohro eno zaji t ní innosti sekretariátu asociace. Dozor í rada pokládá erpání ve výdajových polo kách za úm rné dosa eným p íjm m a realizovaným slu bám asociace. Jak bylo uvedeno, rozpo et asociace pro rok 2008 se neda í finan n naplnit v ásti p íjmu z poslání asociace, kde tento rozdíl p esáhl ástku 700 tis. K. editel asociace proto navrhl prezidentovi a p edsednictvu asociace úsporná opat ení, která se pr b n realizují. Z uvedeného d vodu p edstavenstvo asociace doporu ilo rozpo et pro rok 2009 p ipravit jako p ebytkový, resp. s vytvo ením rezervy na pokrytí ztráty z roku Díky aktivit sekretariátu asociace i prezidenta asociace se da í nep íznivou finan ní situaci oddálit a pr b n zaji ovat financování sekretariátu, ke je saldo hospoda ení asociace aktivní ve vý i tém 740 tis. K a asociace k tému dni disponuje s finan ními prost edky ve vý i 740,6 tis. K. III. Stav lenské základny asociace: V pr b hu leto ního roku byly p ijaty dv nové lenské organizace: SEZ Energo a Siemens Product Lifecycle Management Software. K ukon ují lenství 4 firmy: AutoCont CZ, Datascan, Microsoft a Sun Microsystems. Ke dni bude mít asociace 60 len. IV. Rozpo et a platební ád na rok 2009: Dozor í rada se zabývala návrhem rozpo tu a platebního ádu na rok Navrhla díl í úpravu ve len ní výdajových polo ek. Návrh rozpo tu asociace je té v p íloze tohoto zápisu. P íjem z plateb len asociace bude, vzhledem ke skute nému po tu len, ni í. Rozpo et nep edpokládá navy ování lenských p ísp vk a vychází se zaji ováním p íjm z inností nad rámec poslání asociace. Z d vodu opatrnosti i z d vodu doléhající krize na lenské spole nosti je v rozpo tu vytvá ena rezerva ve vý i 537 tis. K., kterou dozor í rada pova uje za p im enou. V rozpo tu dochází ke sní ení celkových výdaj na superhrubou mzdu zam stnanc asociace, finan ní prost edky na ást mzdy zejména v pohyblivé ásti je vytvá ena z p íjmu nad rámec poslání. Navr ený rozpo et pova uje dozor í rada za vyvá ený. Té dozor í rada pova uje za pozitivní p ístup zvy ování motivace zam stnanc sekretariátu asociace na výsledku hospoda ení. V. Doporu ení valné hromad : Vzít na v domí zprávu DR o pln ní úkol z minulé VH, o hospoda ení ElA za období 1-10/2008 a o stavu lenské základny. Ulo it len m, u kterých má asociace pohledávky, aby dlu né ástky uhradili nejpozd ji do , u spole nosti Infinity p ijmout navr ený splátkový kalendá. Schválit rozpo et a platební ád na rok Sekretariátu asociace ulo it vyfakturovat po átkem ledna 2009 lenským organizacím lenské platby v souladu s platebním ádem na rok Ulo it len m dodr et termín splatnosti plateb 31. ledna Ulo it lenským organizacím, aby p ípadné ádosti o úpravu plateb na základ bod 2, 3 a 4 platebního ádu podaly nejpozd ji do 31. prosince P iloha: Výsledek hospoda ení - k pln ní rozpo tu 1-10/2008 Návrh rozpo tu na rok 2009 a platební ád uvedeno v p íloze. 6 zápisu t jednání V Praze dne

10

11 P íloha.3 Informace o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO pro rok 2009 V souladu s 8 zákona. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání eskomoravská elektrotechnická asociace zahájila s OS KOVO vyjednávání ke kolektivní smlouv vy ího stupn na dal í období, dle p edlo eného návrhu na roky Jak jsme ji informovali minulou valnou hromadu, dne se poda ilo uzav ít 4. dodatek ke smlouv ze dne P esto e OS KOVO m l k pln ní stávající vy í kolektivní smlouvy u jednotlivých zam stnavatel výhrady, p i jednání vyjednávacích skupin dne bylo konstatováno, e se jedná o výklad k jiným p edpis m a sjednaná KSVS je pln na. Minulá valná hromada schválila slo ení skupiny pro kolektivní vyjednávání, ta se letos se la na svém plenárním a prvém kole vyjednávání dne Tomuto jednání p edcházela anketa mezi leny asociace, která byla zam ena na zji t ní skute ných a o ekávaných mzdových nár st. Ukazuje se, e v tomto bod vy í kolektivní smlouva své leny nesvazuje a trh práce si vynucuje vy í mzdové nár sty ne jsou sjednané nároky. Lze konstatovat, e nar stá podíl nadtarifních mezd. Návrh odbor nové kolektivní smlouvy byl rozeslán v em spole nostem, u kterých p sobí OS KOVO. Tento návrh je asociací ve v t in nových bod dosud negován. Je na í snahou nezvý it pravomoc odbor, zachovat asový fond a mzdové nár sty definovat pouze v nár stu nominální mzdy. Konference odbor uvedly po adavek na výrazný nár st reálné mzdy. Vyjednávací skupina ve svém protinávrhu jedná o navý ení nominální mzdy o 3,5% s tím, e i zde je reálné mírn ustoupit. Soudem byly zru eny ásti zákona o kolektivním vyjednávání. Sekretariát asociace dle v ité praxe bude zaji ovat informovanost len o pr b hu kolektivního vyjednávání a pouze ty spole nosti, které se budou moci ke sjednané KSVS zavázat, budou uvedeny v p íloze smlouvy. To, e je vytvá en seznam spole ností, pro které bude KSVS platná, je pro na i asociaci zásadním p ístupem. Návrh usnesení VH: VH souhlasí s postupem skupiny pro kolektivní vyjednávání a bere zprávu na v domí

12 Zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu P íloha.4 Asociace jako ji tradi n vyzvala na minulé VH lenské organizace ke spolupráci v oblasti VaV. Odezva je zatím stále velmi mizivá, ke spolupráci se p ihlásily pouze spole nosti B-support, Tesla- Blatná, Siemens a FEKT VUT. 1. Sektorová rada elektrotechnická innost SRE byla ukon ena b hem ervna P edpokládá se op tovné otev ení Rady b hem prvního pololetí Zatím innost sektorových rad p inesla , ,- K. 2. TOGETHER Transfer Of German Education Towards Higher Employement Rate Ve spolupráci se ZEP SR, B-Support, NOPK a HWK Regensburg p edlo ila asociace projekt v rámci programu Leonardo. Projekt nebyl podpo en. 3. Zkvalitn ní procesu kolektivního vyjednávání v elektrotechnických spole nostech Projekt bude financován ze strukturálních fond, asociace bude jediným p íjemcem (bude-li projekt podpo en). Bude p edlo eno do konce roku. 4. Odv tvová kontaktní centra Pro mezinárodní spolupráci pr myslových firem ve výzkumu a vývoji, úkol je e en ve spolupráci se SP R. V leto ním roce inily p íjmy ,- K. Projekt bude pokra ovat i v letech 2009 a Projekt rafinace bezolovnatých pájek Projekt p edlo en spole ností VPCH Kovohut, s.r.o. Asociace bude na komer ní bázi provád t kolení mana er a student elektrotechnických obor, marketingový pr zkum a jeho vyhodnocení a dal í innosti s projektem související. (Rozpo et pro ElA cca 2 miliony K na období ). Bude vyhodnoceno v pr b hu ledna Automatic Identification and Data Capture Projekt kolícího st ediska transfer centra z Velké Británie. Probíhá p íprava p ed za átkem psaní projektu. Celkový objem projektu ádov 75 milión K. Bude p edlo eno v únoru Vzd lávání výzkumných pracovník Hlavním e itelem projektu je Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT. Doba e ení 3 roky, asociace bude spolupracovat zejména ve fázi diseminace výsledk. Bude p edlo eno Doporu ení pro usnesení: VH bere na v domí zprávu o zapojení sekretariátu asociace do projekt výzkumu a vývoje a dal ích projekt, VH doporu uje lenským spole nostem, aby p i vyhledávání a zapojování do projekt vyu ívaly spolupráci se sekretariátem asociace.

13 Zpráva o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok 2009 P íloha.5 Sekretariát asociace b hem roku 2008 zajistil prezenta ní akce v rozsahu dle zpráv, které byly projednány na minulé VH v T eboni i letos v kv tnu v Koutech. Z d vodu m nících se pravidel proexportní politiky MPO se prezentace z na eho pohledu zdra ují, proto rozsah akcí i v cná nápl zejména ú asti na zahrani ních veletrzích byla upravována v rozsahu zakázky pro MPO i vystavovatelskou správu, která eskou oficiální ú ast zaji ovala. Asociace prezentovala své leny stánkem na brn nském výstavi ti na Stavebních veletrzích, na ISET a zejména na MSV, který se stává na ím hlavním veletrhem. Zde letos prob hlo páté bienále AUTOMATIZACE a páté pokra ování mezinárodní konference Vize v automatizaci. Tyto akce jsme spolupo ádali a byli jsme zde v roli odborných garant. Nev ední byla té samostatná expozice asociace v pavilonu Z. P i této p íle itosti asociace d kuje Národnímu technickému muzeu v Praze, které pro asociaci p ipravilo velmi zajímavou expozici o po átcích elektrotechniky na na em území. Tato expozice m la jak mezi náv t vníky, tak i noviná i, velmi dobrý ohlas. Na zahrani ních veletrzích se asociace p edstavila na Elcom v Kyjev, tradi n na Elektro Moskva a Power Kazakhstan. Jako zakázku pro MPO asociace zajistila eskou oficiální ú ast na veletrhu Taitronix v Taipei. Na veletrzích intec a Z2008 v Lipsku se ElA aktivn zú astnila seminá e Kontaktní setkání eských a saských firem elektrotechnického pr myslu. Obdobn na základ nabídky milánského výstavi t a italské vládní agentury ICE jsme vystoupili p i prezentaci na veletrhu BIAS v Milán. Spole n s lenskou spole ností Sd lovací technika jsme se zapojili do ty konferencí, p i stavebních veletrzích se asociace prezentovala p edná kou Inteligentní d m a jeho stárnutí, p i MSV v Brn prob hla konference MACHINES COMMUNICATE té s na í p edná kou a v zahrani í nedávnou prezentací s. elektrotechnického pr myslu pro technické noviná e na veletrhu Electronica Mnichov. Tato akce byla té po ádaná jako zakázka pro MPO. Poslední leto ní akcí tohoto typu bude konference Moderní elektronické sou ástky a embedded systémy ve dnech 24. a 25. listopadu 2008 v Brn Té bezproblémov prob hla aktualizace webových stránek a vydání ElA Directory 2008/2009. Bulletin té vychází pravideln, letos mimo ádn o prázdninách vy lo íslo s p ekladem ásti dokument, které p ipravily francouzské pr myslové svazy v rámci francouzského p edsednictví v EU. Zástupci asociace publikovali v tisku a vystupovali v rozhlase i televizi. V roce 2009 se p edpokládá zaji ovat prezentace asociace v obdobném rozsahu jako v leto ním roce. MPO schválilo jako oficiální ú ast eské republiky ú ast na veletrzích ELEKTRO Moskva, Taitronix Taipei a Power Kazakhstan. Ministerstvo má snahu, aby se ElA prezentovala i na národních výstavách a na teritoriích, kde dosud nejsou obchodní aktivity eských podnikatel, na tyto akce v ak ElA p istoupí pouze v p ípad, e tyto akce budou financovány z jiných prost edk ne z p íjm od len asociace. Ze strany na eho lena Veletrhy Brno a.s. je zájem na vytvo ení dal ího spole ného projektu, obdoby bienále AUTOMATIZACE. Dle na eho názoru by se takovým projektem mohl stát Digital Factory, respektive jeho obdoba. Doufáme, e tento projekt by vytvo il prostor pro ir í prezentaci na ich len, té ICT firem, na MSV. V neposlední ad v rámci prezenta ních akcí je nutné upozornit na aktivity mezinárodní asociace INTERELEKTRO. P i lo ském jednání v Praze eská strana p edlo ila sekretariátu INTERELEKTRO adu nám t. Nový vedoucí sekretariátu gen. sekretá A. Babadzhanjan se zú astnil MSV v Brn a na pomoc firmám, které se zú astnily POWER Kazakhstan vyslal svého zástupce A. Kaloshkina. P ipravuje se projekt komise pro marketing, která by napomáhala aktivitám len Interelektro zejména v zemích SNS. Asociace ud luje své ceny nejen velmi úsp ným výrobk m, ocen ných v rámci hlavní sout e na veletrzích, ale té oce uje nejlep í doktorandské práce v rámci udílení ceny Siemens v pra ské Betlémské kapli. Asociace je zastoupena ve výstavním výboru SP R. Na í spole nou snahou je vytvo it model podpory obchodu obdobný v jiných zemích EU, zejména model N mecka. P esto e se v mnoha sm rech s MPO shodneme, probíhající výb rová ízení a nezvládnutí administrativních postup doposud dle na eho názoru nep iná í lep í podmínky pro eské vystavovatele v zahrani í. NÁVR USNESENÍ VH: Valná hromada bere p edlo enou zprávu na v domí P íloha.6

14 Návrh rozpo tu asociace na rok 2009, stanovení lenského p ísp vku Rozpo et asociace pro rok 2009 po zku enostech z roku 2008 je p ipraven jako p ebytkový z d vodu - pokrytí p ípadné ztráty z roku 2008, - velkého rizika v zaji t ní p íjm nad rámec poslání, nebo v sou asné dob není uzav ené ani jedno výb rové ízení pro úkoly pr myslového VaV, - hospodá ská situace není p íznivá pro nábor nových len. P ebytek je vyjád en vytvo ením rozpo tové rezervy ve vý i 537 tis. K. Potom p íjmy z poslání asociace jsou vyrovnané s výdaji v ástce tis. K, a p íjmy nad rámec poslání jsou plánované ve vý i 1 480, ve stejné vý i jsou p edpokládané náklady na tuto innost. Asociace neplánuje navý ení náklad na re ii sekretariátu, p ípadn na reprezentaci, v souvislosti s p edsednictvím eské republiky v EU, nep edpokládá poskytnout dary i dotace v této souvislosti jiným spole nostem. Ve smyslu programového prohlá ení asociace není plánované navý ení lenských p ísp vk. P íjem lenských plateb je vypo ten k sou asnému stavu len, bez p ípadného sní ení platby. Struktura rozpo tu, respektive rozpo tových polo ek, byla upravena na návrh p edsedy dozor í rady a podrobn byla projednána tímto orgánem. Vzhledem ke sní ení p íjm asociace oproti p edcházejícím lét m dochází i ke sní ení výdajové ásti. Nejv t í sní ení dochází v ásti osobních náklad, které v b ném m síci poklesnou o 25%. Hmotná zainteresovanost zam stnanc asociace na zaji t ní p íjm nad rámec poslání je vytvo ena vazbou výplaty pohyblivé ásti mzdy a odm n z t chto finan ních prost edk. P edstavenstvo asociace odsouhlasilo, e v p ípad úsp nosti asociace ve výb rových ízení úkol pr myslového VaV a sjednání dal ích zakázek lze osobní náklady a p ípadné krátkodobé navý ení stavu pracovník e it v souladu s podmínkami t chto zakázek. Tabulka návrhu rozpo tu a platební ád asociace na rok 2009 jsou uvedeny v p íloze. 7 tohoto zápisu. USNESENÍ P íloha.7

15 valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace p ijaté dne 21. listopadu 2008 v T eboni I. Valná hromada bere na v domí: 1. Zprávu o pln ní programového prohlá ení. 2. Zprávu dozor í rady o pln ní úkol z minulé valné hromady, o hospoda ení asociace za období 1 a 10/2008 a o stavu lenské základny. 3. Informaci o pr b hu kolektivního vyjednávání s OS KOVO na rok Informaci o innosti dce iné spole nosti RETELA. 5. Usnesení Rady odpadových fond kolektivního systému RETELA z 18. listopadu. 6. Zprávu o prezenta ních akcích asociace v roce 2008, p ehled akcí na rok Informaci o zapojení asociace do úkol pr myslového výzkumu. II. Valná hromada schvaluje: Rozpo et asociace a platební ád na rok 2009 (p ílohy. 1 a. 2 tohoto usnesení). III. Valná hromada lenským organizacím doporu uje: 1. Vyu ívat sekretariát asociace k partnerství v úkolech pr myslového VaV. 2. Koordinovat marketingové aktivity spole nosti tak, aby byly vyu ívány aktivity asociace v této oblasti. IV. Valná hromada ukládá: 1. lenským organizacím, které mají v roce 2008 závazky v i asociaci, aby dlu né ástky uhradily nejdéle do 12. prosince lenským organizacím, aby p ípadné ádosti o úpravu plateb na základ bod 2, 3 a 4 platebního ádu na rok 2009 podaly nejpozd ji do 31. prosince Sekretariátu asociace vyfakturovat v lednu 2009 lenským organizacím lenské platby v souladu s platebním ádem na rok lenským organizacím dodr et termín splatnosti lenských plateb podle faktur vystavených asociací. 5. Sekretariátu asociace a vyjednávací skupin postupovat p i kolektivním vyjednávání s OS KOVO o úprav Kolektivní smlouvy vy ího stupn na rok 2009 ve smyslu p edlo ené zprávy a záv r diskuse k tomuto bodu zasedání valné hromady. 6. P edstavenstvu asociace projednat problematiku EEZ uvedenou v usnesení Rady odpadových fond kolektivního systému RETELA na p íslu ných ministerstvech a informovat p í tí VH o postupu. V T eboni dne 21. listopadu 2008 Za správnost: Ing. Franti ek Hýbner. Ing. Stanislav Adamec editel asociace prezident asociace P ílohy: 1) Rozpo et asociace na rok ) Platební ád na rok ) Usnesení Rady odpadových fond

16 P íloha. 1) k usnesení valné hromady ElA ze dne eskomoravská elektrotechnická asociace Rozpo et na rok 2009 P íjmy z poslání ElA P íjmy nad rámec poslání lenské platby Slu by firmám + inzerce 480 Ú ast na projektech 200 RETELA 960 RETELA DPH 182 (MPO, Trexima, VaV) 800 Celkem Celkem Výdaje Jednání orgán ElA 500 Osobní náklady superhrubá mzda stravenky 40 ro ní odm na 560 Investice, dr. maj., servis Cestovné a související náklady Nájemné 800 Re ie kancelá e 600 Zaji t ní stálých slu eb 380 Doplatek DPH 320 Náklady na INTERELEKTRO 160 Úhrada SP R 365 Rozpo tová rezerva 537 Celkem Celkem 1 480

17 P íloha. 2) k usnesení valné hromady ElA ze dne Platební ád pro rok Vý e lenských p ísp vk len ElA, rozd lených do skupin podle po tu zam stnanc, je dána tabulkou: skupina Po et zam stnanc P ísp vek na rok 2009 (v K ) I. 1 a II. 11 a III. 26 a IV. 51 a V. 101 a VI. 251 a VII. 501 a VIII a IX a X a XI a XII a více Vý e p ísp vku je pro lena asociace závazná, sní ení vý e p ísp vku provádí p edstavenstvo v od vodn ných p ípadech na základ písemné ádosti lena. P ísp vek nového lena je alikvotní podíl p ísp vku jeho skupiny, který odpovídá termínu p ijetí lena do ElA. 3. lenské organizace ze skupin I. a IV. mohou po ádat o rozd lení ástky ur ené v tabulce na dv ásti na lenský p ísp vek odpovídající 0,5% vyplacených mezd a na doplatek realizovaný formou úhrady za poskytované slu by, který podléhá dani z p idané hodnoty v základní sazb. Sou ástí ádosti o rozd lení platby musí být písemná objednávka slu eb ElA. 4. P ísp vek lena asociace bude fakturován sekretariátem ElA po átkem ledna 2009 jednou ástkou splatnou do 31. ledna lenové mohou v od vodn ných p ípadech po ádat o zm nu termínu platby. lenské organizace ze skupin VI. a XII. mohou po ádat o úhradu ástky ve dvou splátkách. 5. ádosti na rok 2009 podle bod 2, 3 a 4 tohoto ádu podávají lenové asociace nejpozd ji do 31. prosince 2008.

18 P íloha. 3) k usnesení valné hromady ElA ze dne Kolektivní systém pro nakládání s elektroza ízeními USNESENÍ RADY ODPADOVÝCH FOND (ROF) lenové Rady odpadových fond dle p ilo ené prezen ní listiny p ijali na svém zasedání dne toto Usnesení: 1. Se znepokojením konstatujeme, e ani po tak ka t ech letech nejsou vy e eny legislativní podmínky, které by odstranily stávající monopoly v oblasti financování nakládání s historickými EEZ a zaru ovaly stejný p ístup ke v em povinným osobám v této oblasti ze strany orgán státní správy. 2. Jeliko ji v lo ském roce ministerstvem slibovaná novela zákona o odpadech je op tovn odlo ena a její p ijetí v dohledné dob je nereálné, ádáme d razn o: a. novelizaci Vyhlá ky 352/2005, která je na p í in sou asného stavu, který samo M P ozna uje za neuspokojivý; tato jednoduchá novela by m la být projednána bez ohledu na nov p ipravovaný zákon o odpadech b. zapsání stovek dosud nezapsaných povinných osob do Seznamu výrobc, které splnily v echny podmínky s výjimkou té, která je u n kterých kolektivních systém nesplniteln ze strany M P po adována, a to dolo ení smluv na financování historických EEZ uzav enými s tzv. správci financování ádáme vedení spole nosti RETELA, s.r.o. a jejího zakladatele eskomoravskou elektrotechnickou asociaci, aby o tomto Usnesení informovaly ministerstva ivotního prost edí, financí a pr myslu a obchodu a tuto problematiku s nimi projednaly. Sv j nem nný postoj k p etrvávajícím problém m vyjád ili lenové ROF a dal í význa né povinné osoby opakovan v Memorandu z února 2006, ve svém prohlá ení z kv tna/ ervna 2007 a kone n v Usnesení ROF z (viz p ílohy). P íloha: Prezen ní listina ze zasedání Rady odpadových fond z V Praze dne

19

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné. 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní. P íjmení Jméno Titul za jménem. 3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné 2.4 Sídlo zadavatele 2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné 2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní 2.4.3 ást 2.4.6 PS 2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ) 2.5 Kontaktní údaje zadavatele 2.5.1 Titul p ed jménem P íjmení Jméno Titul

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní

STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo se sídlem ár nad Sázavou, Brn nská 1146/30 STANOVY bytového dru stva úplné zn ní ást I. Základní ustanovení l. 1 Firma : ZELENÁ HORA, stavební bytové dru stvo Sídlo

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více