Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.7/1.5./ Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_18 ŠVP Podnikání RVP L/51 Podnikání Ročník 3. Předmět Cvičení z matematiky Zpracoval(i) Mgr. E. Pokorná, Mgr. P Jurtíková, Mgr. M. Vašíčková, Mgr. G. Vargová, Mgr. M. Zichová, Kdy II/213 Mgr. L. Šíbl, Mgr. J. Bukvaldová Tematická oblast Aritmetika a algebra Téma Statistika Klíčová slova Aritmetika a algebra/statistika/průměr, graf, sloupcový, statistický údaj, znak, medián, modus, odchylka Toto dílo obsahuje citace v souladu s 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2 Sb., o právu autorském a může být použito výhradně při vyučování. Anotace DUM obsahuje dva druhy pracovních listů na téma Statistika. Jeden pracovní list je učitelským listem, kde jsou všechny příklady řazeny za sebou, pro rychlý přehled učitele. Na konci tohoto přehledu jsou výsledky všech příkladů. Druhým pracovním listem je pracovní list pro studenty. Zde jsou identické příklady jako v učitelském listu, navíc je zde prostor pro samotné výpočty studentů. Typ interakce: frontální Soubor název VY_32_INOVACE_CH29_2_18 Statistika_UL.docx VY_32_INOVACE_CH29_2_18 Statistika_PL.docx Soubor popis obsahu Učitelské listy s přehledem a výsledky příkladů Pracovní listy s příklady, prostorem pro výpočty a výsledky příkladů Metodický list Se studenty je dané téma probráno teoreticky. Následuje procvičení daného tématu pomocí pracovních listů. Tyto listy se řeší přímo jako cvičení v hodině. Každý student má své pracovní listy sám pro sebe a vpisuje řešení hned do nich. Je možné zadat i některé úlohy jako samostatnou práci v hodině či jako úlohu na domácí výpočty. Student k řešení smí používat kalkulátor i matematické tabulky. Píše propisovací tužkou, obyčejná tužka nesmí být používána mimo náčrtky. Pro kontrolu výsledků souží přehled výsledků na konci každého pracovního listu. Učitel může sám rozhodnout, zda výsledky pro studenty zpřístupní či nikoli. Jako zpětná vazby slouží monotematické testy na dané téma v inovaci VY_32_INOVACE_CH29_2_18 Statistika.

2 Oba typy pracovních listů jsou zveřejněny a zpřístupněny na Moodle školy ( v kurzu Mgr. Jurtíkové Matematika, heslo je matematika. Studenti jsou dále rozděleni do skupin podle tříd pro větší přehlednost. Učitel může dále sledovat aktivitu studentů, zda se o dané téma zajímali. Veškeré příklady byly čerpány z následujících dostupných zdrojů: AUTOR NEUVEDEN. Testy a zadání [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: FUCHS, Eduard; KUBÁT, Josef a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. Praha: Prometheus, 21, ISBN SÝKORA, Václav a kol. Matematika sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky (základní obtížnost). Praha: Tauris, 21, ISBN HEJKRLÍK, Pavel. Matematika rovnice a nerovnice. Opava: Nakladatelství SSŠP, 26, ISBN HEJKRLÍK, Pavel. Matematika rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic. Opava: Nakladatelství SSŠP, 27, ISBN HUDCOVÁ, Milada; KUBIČÍKOVÁ, Libuše. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium. Praha: Prometheus, 22, ISBN

3 18. STATISTIKA 1) Na druhý stupeň základní školy v Postrkově chodí místní pěšky, ale všech 56 žáků z okolních obcí dojíždí. V diagramu je uvedeno rozložení počtu žáků podle Počty žáků z jednotlivých obcí v procentech místa bydliště. Kolik žáků dojíždí Chvalduby z Nemanína? 1% A) 14 žáků B) 18 žáků C) 2 žáků D) 24 žáků E) Jiný počet žáků Věstec 15% Kdoule 2% Postrkov 3% Nemanín 25% 2) V grafu jsou uvedeny soutěžní výsledky osmých tříd, ale jeden údaj chybí. Přesně průměrného výsledku v soutěži dosáhla třída 8. A. a) Kolik bodů bylo rozděleno mezi všech pět tříd? Body D 8. B 8. A 8. E 8. C b) Kolik bodů získala vítězná třída 8. D? 3) Ve fitcentru si vedou měsíční statistiky. Dvě pětiny návštěvníků chodí do fitcentra alespoň dvakrát týdně, osmina z nich dokonce denně. Čtvrtina návštěvníků chodí jedenkrát týdně. Každá dvacátá osoba se po první návštěvě fitcentra víckrát nevrátí. Zbytek návštěvníků chodí několikrát do měsíce, ale nepravidelně. Přiřaďte ke každé otázce a) d) odpovídající výsledek A) F) a) Kolik procent návštěvníků chodí do fitcentra alespoň dvakrát týdně?

4 b) Kolik procent návštěvníků chodí do fitcentra denně? c) Kolik procent návštěvníků chodí do fitcentra pravidelně? d) Kolik procent návštěvníků chodí několikrát do měsíce, ale nepravidelně? A) 5 % B) 25 % C) 3 % D) 4 % E) 65 % F) Jiná hodnota 4) V grafu jsou uvedeny počty filmových diváků v kinech (sledujte hodnoty v milionech vpravo) a průměrné ceny vstupného do kina (sledujte hodnoty vlevo) v době od r do r. 24. Návštěvnost klesala, ale vstupné se průběžné zvyšovalo. Z uvedených dat je možné vypočítat celkovou tržbu kin ze vstupného v libovolném roce. Celková roční tržba kin ze vstupného se od roku 199 do roku 2: A) v podstatě nezměnila B) zvýšila je velmi mírně, nejvýše o 2 % C) zhruba zdvojnásobila D) zvýšila téměř pětkrát E) zvedla více než od 5 %

5 5) Hanka se poprvé účastní filmového maratonu pěti filmů. Žádní z nich netrvá méně než 1 1/2 hodiny. Čistá doba promítání všech pěti filmů dohromady je 8 hodin a 4 minut. Průměrná délka prvních tří filmů je 1 minut. Jak nejdéle může trvat některý ze zbývajících dvou filmů? A) nejdéle 2 hodiny a 1 minut B) nejdéle 2 hodiny C) nejdéle 1 hodinu a 5 minut D) nejdéle 1 hodinu a 4 minut 6) V grafu je statistika dopravních přestupků ve sledovaném období. (například deseti řidičům bylo v tomto období odebráno po 5 bodech za jeden přestupek.) počet přestupků Dopravní přestupky počet odebraných bodů za jeden přestupek a) Kolik bodů bylo za přestupky odebíráno nejčastěji? b) Určete průměrný počet bodů odebraných za jeden přestupek. c) Kolikrát počet odebraných bodů překročil průměrnou hodnotu? d) Určete medián.

6 7) Graf A ukazuje, kolik žáků tří základních typů středních škol řešilo v roce 23 úlohy z matematiky. Graf B poskytuje informaci o průměrném počtu bodů (ze 4-ti možných), které se jim podařilo získat. Průměrný počet bodů všech řešitelů byl 17,4. Jaký průměrný počet bodů získali v tomto roce studenti SOŠ? Výsledek zaokrouhlete na desetiny. (SOŠ jsou střední odborné školy, SOU jsou střední odborná učiliště) Graf A rozdělení řešitelů podle typu školy: Graf B průměrný počet bodů podle typu školy: SOU; 2133 Gymnázia a lycea; ,5? 15, SOŠ; gymnázia a lycea SOŠ SOU 8) V tabulce jsou uvedeny výsledky zápasů pěti fotbalových družstev, z nichž každé sehrálo 1 zápasů. Za každou výhru získává družstvo 3 body a za každou remízu 1 bod. Slávia prohrála 3 zápasy z deseti a získala celkem 17 bodů. Kolik zápasů vyhrála? A) 5 zápasů Počet Družstvo Body Výhra Remíza Prohra B) 4 zápasy Sparta C) 3 zápasy Slavia?? 3 17 Teplice D) Jiný počet zápasů Liberec Ostrava

7 9) Graf ukazuje odchylky maximálních denních teplot od pondělí do pátku od průměrné dlouhodobé polední teploty (ve stupních Celsia). Průměrná dlouhodobá polední teplota byla 2 C. Jaký byl průměr maximálních teplot v uvedených 5 dnech? A) 14 C B) 16 C C) 18 C D) 2 C Odchylky teplot ve C Po Út St Čt Pá 1) Knihovna ve městě M zveřejnila sloupkový diagram znázorňující složení čtenářské obce a tabulku ročních poplatků za užívání služeb knihovny: počet čtenářů Muži Ženy do 15 let 15-6 let nad 6 let věk čtenářů Věk čtenáře Roční poplatek Do 15 let 2 Kč 15 6 let 8 Kč Nad 6 let 4 Kč a) Sestrojte sloupkový diagram relativních četností všech uvedených věkových skupin čtenářů (mužů i žen dohromady).

8 b) Vypočtěte průměrnou výši ročního poplatku, který knihovna vybrala od svých čtenářů. 11) Na diagramech je znázorněn přibližný počet dopravních nehod na území ČR v letech a přibližný počet zraněných při těchto nehodách: Počet nehod (v tisících) Počet zraněných (v tisících) a) Kolik dopravních nehod se na území ČR v letech stalo průměrně za jeden kalendářní rok? b) O kolik procent byl počet zraněných osob v roce 1997 větší než v roce 2? c) Jaký byl v roce 2 průměrný počet zraněných osob při jedné dopravní nehodě? 12) Dopravní firma vlastní 1 vozidel. Vedení firmy zpracovalo statistický přehled počtů kilometrů najetých jednotlivými vozidly k určitému dni: Počet najetých km (v tisících) Počet vozidel

9 a) Sestrojte sloupkový diagram znázorňující závislost počtu vozidel na počtu najetých kilometrů. b) Vypočtěte aritmetický průměr, modus a medián počtu kilometrů najetých jednotlivými vozidly. c) Určete rozptyl a směrodatnou odchylku počtu najetých kilometrů. 13) Kruhový diagram vyjadřuje v procentech volební preference pěti politických stran. Jsou-li volební preference strany A znázorněny kruhovou výsečí se středovým úhlem velikosti 72, jsou preference této strany: A) 15 % E A B) 2 % B D C) 25 % C D) 3 %

10 14) Na obrázku je spojnicový diagram, který znázorňuje četnosti všech pěti hodnot znaku x. Sloupkový diagram znázorňující relativní četnosti hodnot tohoto znaku je na obrázku vedle označen písmenem A, B, C či D? četnost hodnota znaku x 15) Martina si při návštěvě cizího města jednu hodinu prohlížela výlohy v přímé ulici. Její vzdálenost od místa, s (m) kde prohlídku začala a také skončila, je popsána grafem, ze kterého je vidět, že se prvních 1 minut pohybovala rovnoměrně rychlostí 1,8 km/h, dalších 1 minut opět rovnoměrně, ale rychlostí 4,2 km/h, atd. Průměrná rychlost Martiny během hodinové prohlídky výloh obchodů byla: A) 2,2 km/h B) 2,4 km/h C) 2,6 km/h D) 2,8 km/h E) 3 km/h t (min)

11 16) Tělesné výšky žáků jedné třídy zemědělského učiliště v městě B jsou vyhodnoceny v tabulce: Výška (cm) Počet žáků Vypočtěte nejmenší možnou a největší možnou průměrnou výšku žáků této třídy zaokrouhlenou na centimetry. 17) Vojáci čtyř rot jednoho vojenského praporu byli testováni na fyzickou zdatnost. Každý obdržel známku od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). Výsledky jsou uvedeny v tabulce: a) Jaká byla průměrná známka v celém praporu? Počítejte s přesností na dvě desetinná místa rota rota rota rota b) Která rota byla v průměru nejlepší a která nejhorší?

12 c) Určete četnosti jednotlivých známek v celém praporu a sestrojte příslušný polygon četností. d) Určete relativní četnosti (v procentech) jednotlivých známek v celém praporu s přesností na dvě desetinná místa. 18) Výsledky srovnávací písemné práce z matematiky v ousedních maturitních třídách IV.A a IV.B gymnázia v městě N jsou zachyceny v tabulce: a) Vypočtěte průměrnou známku z A ve třídě IV.A, průměrnou známku z B ve třídě IV.B Známka IV.A IV.B i průměrnou známku z v obou třídách dohromady. Počítejte s přesností na dvě desetinná místa. b) Třída, do které chodí Marek, dopadla v průměru hůř než sousední třída. Kdyby ale Marek napsal písemnou práci lépe, mohla by být průměrná známka v jeho třídě lepší než ve třídě sousední. Do které třídy Marek chodí a jakou známku z písemné práce dostal?

13 Výsledky: 1) C 2) a) 22 bodů b) 64 bodů 3) a) D b) A c) E d) C 4) C 5) A 6) a) 2 body b) 4,52 bodu c) ve 42 případech d) 4 body 7) 17,2 bodu 8) A 9) C 1) a) tabulka a následně diagram Věk čtenáře Muži Ženy Celkem Relativní četnost Do 15 let ,1 % 15 6 let ,5 % Nad 6 let ,4 % Součty relativní četnost v % ,1 % 42,5 % 32,4 % do 15 let 15-6 let nad 6 let věk čtenářů b) průměrná výše ročního čtenářského poplatku: 52 Kč 11) a) průměrný počet nehod (v tisících) je 211,5 tj. průměrně asi dopravních nehod b) počet zraněných osob byl v roce 1997 přibližně o 12 % větší než v roce 2 c) v roce 2 bylo 212 nehod, zraněných 33, tj. průměrný počet zraněných osob při jedné dopravní nehodě byl cca,16 12) b) aritmetický průměr = km, modus = Mod(x) = 18 km, medián = Med(x) = 16 km c) rozptyl = km 2, směrodatná odchylka = 26 km

14 a) graf počet vozidel počet km (v tisících) 13) B 14) B 15) D 16) Počet žáků ve třídě = 35 Průměrná výška je alespoň = 167 cm Průměrná výška nejvýše = 172 cm 17) a) průměrné známky jednotlivých rot i celého praporu jsou v tabulce Počet vojáků Průměrná známka 1. rota ,93 2. rota , 3. rota ,57 4. rota ,9 Prapor ,86 Průměrná známka v celém praporu byla 2,86 b) nejlepší průměrnou známku měla třetí rota, nejhorší druhá roka c) četnosti jednotlivých známek v celém praporu jsou uvedeny v tabulce v části a) Polygon četnosti: počet vojáků známka

15 d) relativní četnosti jednotlivých známek v celém praporu jsou uvedeny v tabulce: Známka Relativní četnost 15,6 % 22,94 % 33,94 % 14,68 % 12,84 % 18) a) ZA = 2,5 ZB = 2,6 Z = 2,55 b) protože ZB > ZA, chodí Marek do IV.B. kdyby dostal známku o n stupňů lepší než ve skutečnosti a jeho třída dopadla lépe než třída sousední, platilo by 65 n < 2,5 odtud n > 2,5 25 Protože žádný žák ve IV.B nedostal pětku, vyhovuje pouze n = 3. To znamená, že Marek dostal čtyřku, aby jeho třída dopadla lépe než sousední třída, musel by dostat jedničku.

16 18. STATISTIKA 1) Na druhý stupeň základní školy v Postrkově chodí místní pěšky, ale všech 56 žáků z okolních obcí dojíždí. V diagramu je uvedeno rozložení počtu žáků podle Počty žáků z jednotlivých obcí v procentech místa bydliště. Kolik žáků dojíždí Chvalduby z Nemanína? 1% A) 14 žáků B) 18 žáků C) 2 žáků D) 24 žáků E) Jiný počet žáků Věstec 15% Kdoule 2% Postrkov 3% Nemanín 25% 2) V grafu jsou uvedeny soutěžní výsledky osmých tříd, ale jeden údaj chybí. Přesně průměrného výsledku v soutěži dosáhla třída 8. A. a) Kolik bodů bylo rozděleno mezi všech pět tříd? b) Kolik bodů získala vítězná třída 8. D? 8. D 8. B 8. A 8. E 8. C 3) Ve fitcentru si vedou měsíční statistiky. Dvě pětiny návštěvníků chodí do fitcentra alespoň dvakrát týdně, osmina z nich dokonce denně. Čtvrtina návštěvníků chodí jedenkrát týdně. Každá dvacátá osoba se po první návštěvě fitcentra víckrát nevrátí. Zbytek návštěvníků chodí několikrát do měsíce, ale nepravidelně. Přiřaďte ke každé otázce a) d) odpovídající výsledek A) F) a) Kolik procent návštěvníků chodí do fitcentra alespoň dvakrát týdně? b) Kolik procent návštěvníků chodí do fitcentra denně? c) Kolik procent návštěvníků chodí do fitcentra pravidelně? d) Kolik procent návštěvníků chodí několikrát do měsíce, ale nepravidelně? A) 5 % B) 25 % C) 3 % D) 4 % E) 65 % F) Jiná hodnota 4) V grafu jsou uvedeny počty filmových diváků v kinech (sledujte hodnoty v milionech vpravo) a průměrné ceny vstupného do kina (sledujte hodnoty vlevo) v době od r do r. 24. Návštěvnost klesala, ale vstupné se průběžné zvyšovalo. Z uvedených dat je možné vypočítat celkovou tržbu kin ze vstupného v libovolném roce. Celková roční tržba kin ze vstupného se od roku 199 do roku 2: Body

17 A) v podstatě nezměnila B) zvýšila je velmi mírně, nejvýše o 2 % C) zhruba zdvojnásobila D) zvýšila téměř pětkrát E) zvedla více než od 5 % 5) Hanka se poprvé účastní filmového maratonu pěti filmů. Žádní z nich netrvá méně než 1 1/2 hodiny. Čistá doba promítání všech pěti filmů dohromady je 8 hodin a 4 minut. Průměrná délka prvních tří filmů je 1 minut. Jak nejdéle může trvat některý ze zbývajících dvou filmů? A) nejdéle 2 hodiny a 1 minut B) nejdéle 2 hodiny C) nejdéle 1 hodinu a 5 minut D) nejdéle 1 hodinu a 4 minut 6) V grafu je statistika dopravních přestupků ve sledovaném období. (například deseti řidičům bylo v tomto období odebráno po 5 bodech za jeden přestupek.) počet přestupků Dopravní přestupky počet odebraných bodů za jeden přestupek a) Kolik bodů bylo za přestupky odebíráno nejčastěji? b) Určete průměrný počet bodů odebraných za jeden přestupek. c) Kolikrát počet odebraných bodů překročil průměrnou hodnotu? d) Určete medián.

18 7) Graf A ukazuje, kolik žáků tří základních typů středních škol řešilo v roce 23 úlohy z matematiky. Graf B poskytuje informaci o průměrném počtu bodů (ze 4-ti možných), které se jim podařilo získat. Průměrný počet bodů všech řešitelů byl 17,4. Jaký průměrný počet bodů získali v tomto roce studenti SOŠ? Výsledek zaokrouhlete na desetiny. (SOŠ jsou střední odborné školy, SOU jsou střední odborná učiliště) Graf A rozdělení řešitelů podle typu školy: Graf B průměrný počet bodů podle typu školy: SOU; 2133 Gymnázia a lycea; ,5? 15, SOŠ; gymnázia a lycea SOŠ SOU 8) V tabulce jsou uvedeny výsledky zápasů pěti fotbalových družstev, z nichž každé sehrálo 1 zápasů. Za každou výhru získává družstvo 3 body a za každou remízu 1 bod. Slávia prohrála 3 zápasy z deseti a získala celkem 17 bodů. Kolik zápasů vyhrála? Počet A) 5 zápasů Družstvo Body Výhra Remíza Prohra B) 4 zápasy Sparta Slavia?? 3 17 C) 3 zápasy Teplice Liberec D) Jiný počet zápasů Ostrava ) Graf ukazuje odchylky maximálních denních teplot od pondělí do pátku od průměrné dlouhodobé polední teploty (ve stupních Celsia). Průměrná dlouhodobá polední teplota byla 2 C. Jaký byl průměr maximálních teplot v uvedených 5 dnech? A) 14 C B) 16 C C) 18 C D) 2 C Odchylky teplot ve C Po Út St Čt Pá

19 1) Knihovna ve městě M zveřejnila sloupkový diagram znázorňující složení čtenářské obce a tabulku ročních poplatků za užívání služeb knihovny: počet čtenářů Muži Ženy do 15 let 15-6 let nad 6 let věk čtenářů Věk čtenáře Roční poplatek Do 15 let 2 Kč 15 6 let 8 Kč Nad 6 let 4 Kč a) Sestrojte sloupkový diagram relativních četností všech uvedených věkových skupin čtenářů (mužů i žen dohromady). b) Vypočtěte průměrnou výši ročního poplatku, který knihovna vybrala od svých čtenářů. 11) Na diagramech je znázorněn přibližný počet dopravních nehod na území ČR v letech a přibližný počet zraněných při těchto nehodách: Počet nehod (v tisících) Počet zraněných (v tisících) a) Kolik dopravních nehod se na území ČR v letech stalo průměrně za jeden kalendářní rok? b) O kolik procent byl počet zraněných osob v roce 1997 větší než v roce 2? c) Jaký byl v roce 2 průměrný počet zraněných osob při jedné dopravní nehodě? 12) Dopravní firma vlastní 1 vozidel. Vedení firmy zpracovalo statistický přehled počtů kilometrů najetých jednotlivými vozidly k určitému dni: Počet najetých km (v tisících) Počet vozidel

20 a) Sestrojte sloupkový diagram znázorňující závislost počtu vozidel na počtu najetých kilometrů. b) Vypočtěte aritmetický průměr, modus a medián počtu kilometrů najetých jednotlivými vozidly. c) Určete rozptyl a směrodatnou odchylku počtu najetých kilometrů. 13) Kruhový diagram vyjadřuje v procentech volební preference pěti politických stran. Jsou-li volební preference strany A znázorněny kruhovou výsečí se středovým úhlem velikosti 72, jsou preference této strany: A) 15 % B) 2 % C) 25 % D) 3 % 14) Na obrázku je spojnicový diagram, který znázorňuje četnosti všech pěti hodnot znaku x. Sloupkový diagram znázorňující relativní četnosti hodnot tohoto znaku je na obrázku vedle označen písmenem A, B, C či D? D E C A B četnost hodnota znaku x 15) Martina si při návštěvě cizího města jednu hodinu prohlížela výlohy v přímé ulici. Její vzdálenost od místa, s (m) kde prohlídku začala a také 11 skončila, je popsána grafem, ze kterého je vidět, že se prvních 1 minut pohybovala rovnoměrně rychlostí 1,8 km/h, dalších 1 minut opět rovnoměrně, ale rychlostí 4,2 km/h, atd. Průměrná rychlost Martiny t (min)

21 během hodinové prohlídky výloh obchodů byla: A) 2,2 km/h B) 2,4 km/h C) 2,6 km/h D) 2,8 km/h E) 3 km/h 16) Tělesné výšky žáků jedné třídy zemědělského učiliště v městě B jsou vyhodnoceny v tabulce: Výška (cm) Počet žáků Vypočtěte nejmenší možnou a největší možnou průměrnou výšku žáků této třídy zaokrouhlenou na centimetry. 17) Vojáci čtyř rot jednoho vojenského praporu byli testováni na fyzickou zdatnost. Každý obdržel známku od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). Výsledky jsou uvedeny v tabulce: a) Jaká byla průměrná známka v celém praporu? Počítejte s přesností na dvě desetinná místa. b) Která rota byla v průměru nejlepší a která nejhorší? c) Určete četnosti jednotlivých známek v celém praporu a sestrojte příslušný polygon četností. d) Určete relativní četnosti (v procentech) jednotlivých známek v celém praporu s přesností na dvě desetinná místa. 18) Výsledky srovnávací písemné práce z matematiky v ousedních maturitních třídách IV.A a IV.B gymnázia v městě N jsou zachyceny v tabulce: a) Vypočtěte průměrnou známku z A ve třídě IV.A, průměrnou známku zb ve třídě IV.B rota rota rota rota Známka IV.A IV.B i průměrnou známku z v obou třídách dohromady. Počítejte s přesností na dvě desetinná místa. b) Třída, do které chodí Marek, dopadla v průměru hůř než sousední třída. Kdyby ale Marek napsal písemnou práci lépe, mohla by být průměrná známka v jeho třídě lepší než ve třídě sousední. Do které třídy Marek chodí a jakou známku z písemné práce dostal?

22 Výsledky: 1) C 2) a) 22 bodů b) 64 bodů 3) a) D b) A c) E d) C 4) C 5) A 6) a) 2 body b) 4,52 bodu c) ve 42 případech d) 4 body 7) 17,2 bodu 8) A 9) C 1) a) tabulka a následně diagram Věk čtenáře Muži Ženy Celkem Relativní četnost Do 15 let ,1 % 15 6 let ,5 % Nad 6 let ,4 % Součty relativní četnost v % ,1 % 42,5 % 32,4 % do 15 let 15-6 let nad 6 let věk čtenářů b) průměrná výše ročního čtenářského poplatku: 52 Kč 11) a) průměrný počet nehod (v tisících) je 211,5 tj. průměrně asi dopravních nehod b) počet zraněných osob byl v roce 1997 přibližně o 12 % větší než v roce 2 c) v roce 2 bylo 212 nehod, zraněných 33, tj. průměrný počet zraněných osob při jedné dopravní nehodě byl cca,16 12) b) aritmetický průměr = km, modus = Mod(x) = 18 km, medián = Med(x) = 16 km c) rozptyl = km 2, směrodatná odchylka = 26 km

23 a) graf počet vozidel počet km (v tisících) 13) B 14) B 15) D 16) Počet žáků ve třídě = 35 Průměrná výška je alespoň = 167 cm Průměrná výška nejvýše = 172 cm 17) a) průměrné známky jednotlivých rot i celého praporu jsou v tabulce Počet vojáků Průměrná známka 1. rota ,93 2. rota , 3. rota ,57 4. rota ,9 Prapor ,86 Průměrná známka v celém praporu byla 2,86 b) nejlepší průměrnou známku měla třetí rota, nejhorší druhá roka c) četnosti jednotlivých známek v celém praporu jsou uvedeny v tabulce v části a) Polygon četnosti: počet vojáků známka

24 d) relativní četnosti jednotlivých známek v celém praporu jsou uvedeny v tabulce: Známka Relativní četnost 15,6 % 22,94 % 33,94 % 14,68 % 12,84 % 18) a) ZA = 2,5 ZB = 2,6 Z = 2,55 b) protože ZB > ZA, chodí Marek do IV.B. kdyby dostal známku o n stupňů lepší než ve skutečnosti a jeho třída dopadla lépe než třída sousední, platilo by 65 n 25 < 2,5 odtud n > 2,5 Protože žádný žák ve IV.B nedostal pětku, vyhovuje pouze n = 3. To znamená, že Marek dostal čtyřku, aby jeho třída dopadla lépe než sousední třída, musel by dostat jedničku.

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_18 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_03 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_02 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_10 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_3_INOVACE_CH9_1_07 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_09 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_14 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ..07/.5.00/34.045 Inovujeme, inovujeme III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_3_INOVACE_CH9 ŠVP Podnikání RVP 64-4-L/5 Podnikání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_11 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_01 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_16 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_10 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_03 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_17 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_13 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_02 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_12 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_13 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_14 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_08 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_08 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_18 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika samostatná práce 1) Ve školním roce /13 bylo v Brně 5 základních škol, ve kterých bylo celkem 5 tříd. Tyto školy navštěvovalo 1 3 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/4.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_2_INOVACE_CH29_1_06 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability

Pracovní list č. 3 Charakteristiky variability 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_17 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Statistika. 2) U 127 zaměstnanců firmy byl zjištěn počet jejich rodinných příslušníků a výsledek shrnut v tabulce:

Statistika. 2) U 127 zaměstnanců firmy byl zjištěn počet jejich rodinných příslušníků a výsledek shrnut v tabulce: Statistika 1) Každý z 250 žáků školy navštěvuje právě jeden volitelný předmět, kterými jsou angličtina, němčina, ruština a španělština. Určete relativní četnost je-li rozdělení četností je dáno tabulkou,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_07 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_10 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_15 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/4.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_2_INOVACE_CH29_1_01 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

4. Stezkou, která vede na vrchol hory, vystupuje turista rychlostí 2,5 km/h, sestupuje rychlostí 5 km/h. Jakou průměrnou rychlostí jde?

4. Stezkou, která vede na vrchol hory, vystupuje turista rychlostí 2,5 km/h, sestupuje rychlostí 5 km/h. Jakou průměrnou rychlostí jde? 1. Při zjišťování počtu nezletilých dětí ve třiceti vybraných rodinách byly získány tyto výsledky: 1, 1, 0, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2. Uspořádejte

Více

Statistika. Počet přestupků. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 počet odebraných bodů za jeden přestupek. Statistický soubor 1

Statistika. Počet přestupků. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 počet odebraných bodů za jeden přestupek. Statistický soubor 1 Statistika Statistický soubor 1 Při měření výšky u žáků jedné třídy byly zjištěny tyto údaje (v cm): 1,176,17,176,17,17,176,17,17,17. a) Objasněte základní pojmy (stat. soubor, rozsah souboru, stat. jednotka,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_11 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_3_09 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

5) Ve třídě 1.A se vyučuje 11 různých předmětů. Kolika způsoby lze sestavit rozvrh na 1 den, vyučuje-li se tento den 6 různých předmětů?

5) Ve třídě 1.A se vyučuje 11 různých předmětů. Kolika způsoby lze sestavit rozvrh na 1 den, vyučuje-li se tento den 6 různých předmětů? 0. Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika Kombinatorika ) V restauraci mají na jídelním lístku 3 druhy polévek, 7 možností výběru hlavního jídla, druhy moučníku. K pití si lze objednat kávu, limonádu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.2 Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_2_20 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.2 Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Statistika - charakteristiky variability

Statistika - charakteristiky variability Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_19 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické unkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.2 Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické unkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.2 Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Základy statistiky pro obor Kadeřník

Základy statistiky pro obor Kadeřník Variace 1 Základy statistiky pro obor Kadeřník Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Aritmetický průměr

Více

23. Matematická statistika

23. Matematická statistika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 23. Matematická statistika Statistika je věda, která se snaží zkoumat reálná data a s pomocí teorii pravděpodobnosti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvšování kvalit výuk technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuk směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.2 Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Hospodářské výpočty I Společná pro celou sadu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ..07/.5.00/34.045 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Hospodářské výpočty I Společná pro celou sadu oblast

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 12 19 9:02 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Hospodářské výpočty I Společná pro celou sadu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVACE_CH29_1_05 ŠVP Podnikání RVP 64-41-L/51

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV..1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ Mgr. Zora Hauptová ANALYTICKÁ GEOMETRIE PŘÍMKY TEST VY_32_INOVACE_MA_3_20 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV..1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 2M3 Slovní

Více

MATEMATIKA STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMIKY, OBCHODU A SLUŽEB SČMSD BENEŠOV, S.R.O. Mgr. Miloslav Janík. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu

MATEMATIKA STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMIKY, OBCHODU A SLUŽEB SČMSD BENEŠOV, S.R.O. Mgr. Miloslav Janík. Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 STŘEDNÍ ŠKOLA EKONOMIKY, OBCHODU A SLUŽEB SČMSD BENEŠOV, S.R.O. MATEMATIKA SLOVNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Účetní dokumentace prac_listy Společná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

SEZNAM ANOTACÍ. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast

SEZNAM ANOTACÍ. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast SEZNAM ANOTACÍ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Označení sady DUM Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0527 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA2 Funkce,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí zobrazení, funkce a

Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí zobrazení, funkce a Autor Mgr. Bronislava Salajová Tematický celek Funkce Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci procvičí zobrazení, funkce

Více

16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013

16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013 16. Trojúhelník vlastnosti, prvky, konstrukční úlohy Vypracovala: Ing. Ludmila Všetulová, prosinec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborné výpočty DUM č. 32_J05_3_05 Téma VZOR

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.2.1 Algebraické výrazy, výrazy s mocninami

Více

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY

Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY Renáta Bednárová STATISTIKA PRO EKONOMY ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ POJMY Statistika Statistický soubor Statistická jednotky Statistický znak STATISTIKA Vědní obor, který se zabývá hromadnými jevy Hromadné jevy

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948

Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol VARIACE

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Odborné výpočty DUM č. 32_J05_3_19 Téma Výpočet

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ107/1500/340527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371

Více

22. Pravděpodobnost a statistika

22. Pravděpodobnost a statistika 22. Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost náhodných jevů. Klasická pravděpodobnost. Statistický soubor, statistické jednotky, statistické znaky. Četnosti, jejich rozdělení a grafické znázornění.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Hospodářské výpočty II Společná pro celou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hor017 Vypracoval(a),

Více