D Í L N A N Á R O D Ů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D Í L N A N Á R O D Ů"

Transkript

1

2 I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E R I R E N Y Š E S T Á K O V É ZIMNÍ S E M E S T R 2011 / 2012 AT Z B P FA ČVUT PRAHA

3 V bezprostřední blízkosti centra je Leipziger Osten charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti, sociální segregací a nadprůměrným množstvím neobydlených objektů a nevyužitých pozemků. V posledních deseti letech zde došlo ke koncentraci obyvatel nejrůznějších národností a náboženských vyznání. Programy revitalizace této oblasti jako velkoplošné demolice, založení centrálního městského parku, podpora malých podnikatelů a dotace na rekonstrukce historických fasád a střech ukazují první výsledky. Nedaleko centra vzniká multikulturní čtvrť s početnými kulturními, sociálními a sportovními projekty ale i každodenním životem a veřejným městským prostorem. Prezence této oblasti je na vahách mezi tolerancí, integrací, rasismem a vytvářením nového ghetta. Dílna národů by se měla stát důležitým centrem oblasti Leipziger Osten. Význam tohoto kulturního a vzdělávacího centra by měl přesahovat její hranice. Měla by se zde etablovat kulturní scéna celoměstského dopadu. Poradenské služby a prostory pro komunikaci a vzdělávání budou doplněny nabídkami gastronomie a volného času. Tento dům musí ve svém výrazu znázornit svojí otevřenost a pojmy tolerance a integrace. Bude se rozvíjet z okolního městského prostoru a stane se jeho součástí. Národnosti - Turci, arabské země, Kurdové, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Poláci D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G Ú V O D A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

4 EISENBAHN STRASSE UTRPĚLA ZÁSAH DO ULIČNÍ ZÁSTAVBY V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY ŠÍŘKA ULICE 21 m VÝŠKA DOMŮ 18 m ZDE SE NACHÁZÍ NEZASTAVĚNÝ PÁS O ŠÍŘCE 25 m S DVĚMA STOJÍCÍMI BUDOVAMI ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLKA KLUB MLÁDEŽE, SPORTOVIŠTĚ STAVBA SPORTOVNÍ HALY CYKLOSTEZKA D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G A N A L Ý Z A A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

5 O B J E M P A R C E L Y Z A U J Í M Á O B L A S T V B L Í Z K O S T I U L I C E N A V A Z U J E N A C Y K L O S T E Z K U A P A R K O S A P R Ů H L E D U S P O J U J E P A R K S V Ý H L E D E M N A V Ě Ž O B J E M U S T U P U J E P Ř Í CH O D U Z C E N T R A K O N E K T I V I T A P A R T E R J E Z U L I C E V O L N Ě P R Ů CH O Z Í V Z N I K Á P R O S T O R P R O T R H A N Á M Ě S T Í B A R I É R A = M O S T O T E V Ř E N O S T T O K V L N Y R E A G U J E N A V Y S O K O U Z Á S T A V B U S J E D N O C U J E A D O T V Á Ř Í U L I Č N Í Č Á R U S O U L A D V E D O U C Í K S O U K R O M Í N E B R Á N Í U V O L N Ě N O S T I A P L Y N U L O S T I P R O M Ě N L I V Á V I B R A C E N E V Š E D N O S T I CH V Ě N Í V Y V O L Á V Á P U L Z N Í N A P Ě T Í D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G K O N C E P T A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

6 A B C A D M I N I S T R A T I V A D Í L N Y K R O U Ž K Y P O R A D E N S T V Í D K A V Á R N A R E S T A U R A C E V Í C E Ú Č E L O V Ý S Á L J A Z Y K O V Á Č Í T Á R N A Š K O L A K L U B O V N A P O P I S O B J E K T U J E D N Á S E O 2-4 P O D L A Ž N Í O B J E K T S K E L E T O V É H O N O S N É H O S Y S T É M U S E S L O U P Y O P Ů D O R Y S N É M M O D U L U 7, 5 X 6 M E T R Ů. V Ě T Š Í Č Á S T P O D Z E M Í Z A B Í R Á S A M O O B S L U Ž N É P A R K O V I Š T Ě S A U T O - V Ý T A H Y. P R A V I D E L N Ě R O Z M Í S T Ě N Á K O M U N I K A Č N Í J Á D R A O B S L U H U J Í C E L Ý P R O V O Z B U D O V Y. M U L T I - F U N K Č N Í S Á L J E V P A R T E R U O D D Ě L L E N A Z Á S O B - O V Á N P Ř E V Á Ž N Ě Z P O D Z E M Í. Z B Y L É O B J E M Y J S O U P R O P O J E N Y V R Ů Z N Ý CH V Ý Š K Á CH. S T Ř E CH U T V O Ř Í Š I K M É D E S K Y S O T V O R Y P R O O S V Ě T L E N Í S H O R A. V S T U P Y D O O B J E K T U J S O U U M Í S T Ě N Y V Ý H R A D N Ě V P R O S T O R U M E Z I O B J E M Y P O C E L É M P A R T E R U. N Á V R H P O Č Í T Á S M I N I M Á L N Í M Z Á S A H E M V O K O L Í. Z A S T U P U J E N E J J E D N O D U Š Š Í V A R I A N T U F U N K C E D O T V O Ř E N Í U L I Č N Í Z Á S T A V B Y S P O N E CH Á N Í M D Ů L E Ž I T Ý CH S M Ě R Ů A P R Ů CH O D Ů K P A R K U, Š K O L E A Š K O L C E. Ú M Y S L E M J E Z I N S C E N O V A T P L Y N U L Ý P Ř E CH O D R U Š N É U L I C E D O S O U K R O M Í A K L I D U. D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G S I T U A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

7 2, 5 np 3 np 1 pp 2 np 1 np D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G P Ů D O R Y S A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

8 S N A H O U Z Ů S T Á V Á K O M B I N A C E O T E V Ř E N O S T I A S O U K R O M Í. P L O CH U L E H K É H O O B V O D O V É H O P L Á Š T Ě S I Z O L A Č N Í M I P A N E L Y O B J Í M Á P Ř E D N A S T A V E N Á P R O S T O R O V Á K O N S T R U K C E N E S O U C Í P O L O P R O P U S T N O U V R S T V U M E M B R Á N Y Č I T K A N I N Y N E B O J I N Ý CH P R V K Ů S P O D O B N Ý M I V L A S T N O S T M I - CH R Á N Í P Ř E D N E P Ř Í Z N I V Ý M V L I V Ů M CH V Ě N Í O B V O D O V É H O P L Á Š T Ě A S L U N E Č N Í M U Z Á Ř E N Í. D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G P L Á Š Ť A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

9 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G Ř E Z O P O H L E D A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

10 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G V I Z U A L I Z A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

11 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G V I Z U A L I Z A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

12 Bakalářská práce OBSAH DOKUMENTACE: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Průvodní technická zpráva Prohlášení autora Průvodní list KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LIPSKO DÍLNA NÁRODŮ JAZYKOVÁ ŠKOLA FA ČVUT PRAHA 2011/2012 LS Vypracoval: Ondřej Šváb Dokumentace ke stavebnímu povolení Část A Architektonicko stavební A_1 A_2 Technická zpráva Výkresová část Příloha A Architektonický detail Obsah Výkresová část Část B Statická Obsah B_1 Technická zpráva B_2 Výpočtová část B_3 Výkresová část Část C Technické zařízení a infrastruktura Obsah C_1 Technická zpráva C_2 Výpočtová část C_3 Výkresová část PRŮVODNÍ ZPRÁVA Část D Realizace staveb Obsah D_1 Technická zpráva D_2 Výkresová část Část E Požární bezpečnost Obsah E_1 Technická zpráva E_2 Výpočtová část E_3 Výkresová část

13 Obsah: PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje stavby Kapacita stavby prostorová charakteristika Základní charakteristika stavby a její užití Materiálová charakteristika Charakter území, údaje o stavebním pozemku Napojení na technickou infrastrukturu Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů Místo stavby: Lipsko východ, Německo Projekt: Bakalářská práce Projektant: Ondřej Šváb Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Charakter stavby: Novostavba Datum vypracování: 5/2012 Konzultanti: Stavební část: Statická část: Technické zařízení budov: Realizace staveb: Požární bezpečnost: Ing. Bedřiška Vaňková doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Ing. Michal Pánek doc. Ing. František Medek, CSc. Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. KAPACITA STAVBY - PROSTOROVÁ CHARAKTERISTIKA Předpokládaná kapacita objektu: denní a odpolední provoz 5 dní v týdnu celkem 135 návštěvníků a 10 zaměstnanců Plocha pozemku (celkem): 5630m2 Zastavěná plocha: 600m2 (Navržená jazyková škola) Obestavěný prostor: 7045m3 Zpevněné plochy: 800m2 Užitná plocha: 1400m2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽITÍ Kulturně vzdělávací centrum slouží převážně jako prostředek k integraci národnostních menšin v Leipziger Osten v Německu. Na území se v posledních letech stěhuje čím dál více různorodých skupin z cizích zemí, převážně z Turecka, Arabských zemí, Ruska, Ukrajiny a Polska. Objekt se má stát hlavním významným záchytným centrem pro tyto, ale i pro jiné tamní obyvatele. Poskytuje možnost výuky jazyků, sportovní a kulturní využití, gastronomie a společného odpočinku či práce v dílnách a k zájmovým aktivitám všedního dne. Centrum je navrženo s bezbariérovými přístupy celkem ve třech podlažích. První podlaží má světlou výšku 2,6 metrů, druhé 3,1 metrů a s.v. třetího podlaží se pohybuje od 2,6 4,9 metrů. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA Nosné konstrukce objektu jsou monolitické železobetonové desky, sloupy a stěny, s prefabrikovaným vloženým polem desek ve 3.NP sloužící jako dilatační pole. Základové konstrukce jsou z monolitického železobetonu a tvoří je základové patky a základový obvodový práh, a základová deska pod prohlubní výtahové šachty. Nenosné dělící příčky jsou sádrokartonové tloušťky mm a 2mm s výplní z minerální vlny a nátěrem. Podhledy jsou také sádrokartonové od firmy Rigips s nátěrem. Železobetonové stěny jsou omítnuty tenkovrstvou omítkou tl. 5mm a natřeny vnitřní malbou. Fasádu tvoří dva typy obvodových plášťů 1.Lehký obvodový plášť Skládá se ze strukturálního zasklení od firmy Reynaers typ CW-SG. Tvoří jej osazovací rošt z eloxovaného hliníku pro osazení výplní. Výplň tvoří buď prosklené části izolačními dvojskly, termoizlační panely s výplní z minerální vlny, a okenní či dveřní výplně. Tento fasádní plášť je ukončen systémovými tvarovkami a oplechováním rohů, kotven do nosné konstrukce objektu pomocí pevného a posuvného uložení přes speciální podložky zabraňující tepelným mostům. Plášť je dilatován zdvojením vertikálních sloupků a spára zatmelena vodotěsným pružným tmelem. 2.Předsazená konstrukce s napnutou membránou Jedná se o žárově pozinkované ocelové konzoly kotvené do nosné konstrukce objektu s přerušeným tepelným mostem, na kterých je osazen pochozí poro-rošt a namontovány jednotlivé sloupky či věšadla potřebné k napnutí membrány fólie z Poly tetra-fluor etylenu (PTFE). Ta se nachází ve vzdálenosti mm od povrchu proskleného lehkého pláště. Na konstrukci je namontováno zábradlí a vzniklý prostor slouží pro údržbu a mytí fasády. Membrána je rozdělena do jednotlivých segmentů a každý je uchycen na více místech, kloubově pomocí terčů a ocelových lan obšitých na okrajích každého segmentu. Střešní konstrukci tvoří jednovrstvá střecha s obrácenou skladbou, z monolitických železobetonových desek mírného sklonu s atikou výšky mm od horního líce povrchu střechy. Objekt má 4 vnitřní vpusti, dvě z nich jsou v jedné části vedeny na fasádě v průchodu pod dilatačním polem. CHARAKTER ÚZEMÍ, ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU Městská část Leipziger Osten je situována v severo-východní části Lipska, přibližně 10 minut tramvají od centra města, blízko hlavního nádraží. Leží na rovinném terénu zhruba 113 m.n.m., v začínající blokové zástavbě poblíž parků na ulici Eisenbahn - strasse č. 48. Přesné vyměření

14 GPS je ; Půda pro založení je pevná, nesoudržná štěrkopísková zemina 1. třídy únosnosti a 2. třídy těžitelnosti rozpojitelné nakladačem či rypadlem. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Objekt bude napojen na inženýrské sítě, vedené pod asfaltovou komunikací v ulici Eisenbahnstrasse. Je zde veřejný vodovod, plynovod, kanalizace, silnoproud a teplovod. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY Objekt Jazykové školy bude první ze stavěných části kulturně vzdělávacího centra. Objekt bude po dobu výstavby oplocen. Při výstavbě objektu bude částečně omezen provoz komunikace a to pěší chodník na straně přilehlé ke stavební parcele. Provoz chodníku bude odkloněn na protější stranu ulice. Štětovnice na okraji budou lícovat s hranou chodníku a ochranných pásem inženýrských sítí.

15

16

17 Bakalářská práce OBSAH: A_1: Technická zpráva KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LIPSKO DÍLNA NÁRODŮ FA ČVUT PRAHA 2011/2012 LS Konzultant: Ing. Bedřiška Vaňková Vypracoval: Ondřej Šváb A_1.1 A_1.2 A_1.3 A_1.4 A_1.5 A_1.6 A_1.7 A_1.8 A_1.9 A_1.10 A_1.11 A_1.12 A_1.13 A_1.14 A_1.15 A_1.16 A_1.17 A_1.18 A_1.19 A_1.20 Identifikační údaje stavby Kapacity území a stavby Účel objektu Dopravní řešení Urbanistické řešení Architektonické a dispoziční řešení Základové konstrukce Vertikální nosné konstrukce Horizontální nosné konstrukce Vertikální komunikace Obvodový plášť Zastřešení Dělící konstrukce Podhledové konstrukce Podlahy Povrchové úpravy stěn a stropů Výplně otvorů Doplňkové konstrukce Hydroizolační systém Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů A_2: Výkresová část A ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST A_2.1 Celková koordinační situace A_2.2 Situace A_2.3 Základové konstrukce A_2.4 Půdorys 1.NP A_2.5 Půdorys 2.NP A_2.6 Půdorys 3.NP A_2.7 Výkres střechy A_2.8 Řez A A A_2.9 Řez B B A_2.10 Řez C C A_2.11 Pohled západní LOP A_2.12 Řezopohled východní LOP A_2.13 Pohled jižní LOP A_2.14 Pohled severní LOP A_2.15 Pohled severní - Membrána A_2.16 Pohled jižní - Membrána A_2.17 Detail A Atika A_2.18 Detail B Napojení terénu A_2.19 Detail C Návaznost střechy A_2.20 Detail D Nároží nad průchodem A_2.21 Detail E Dilatace ve střeše A_2.22 Detail F Dilatace ve stropě A_2.23 Detail G Světlík ve střeše

18 A_2.24 Detail H Nadpraží u okna A_2.25 Detail I Půdorys okna A_2.26 Detail J Řez okna A_2.27 Výkres skladeb I. A_2.28 Výkres skladeb II. A_2.29 Tabulka výplní A_2.30 Klempířské prvky A_2.31 Zámečnické prvky I. A_2.32 Zámečnické prvky II. A_2.33 Tabulka dveří A_1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů, Vypracoval: Ondřej Šváb Ateliér: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultovali: Ing. Bedřiška Vaňková A_1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů Místo stavby: Lipsko východ, Německo Projekt: Bakalářská práce Projektant: Ondřej Šváb Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Charakter stavby: Novostavba Datum vypracování: 5/2012 A_1.2 KAPACITY ÚZEMÍ A STAVBY Plocha pozemku (celkem): 5630m2 Zastavěná plocha: 600m2 (Navržená jazyková škola) Obestavěný prostor: 7045m3 Zpevněné plochy: 800m2 Užitná plocha: 1400m2 A_1.3 ÚČEL OBJEKTU Kulturně vzdělávací centrum slouží převážně jako prostředek k integraci národnostních menšin v Leipziger Osten v Německu. Na území se v posledních letech stěhuje čím dál více různorodých skupin z cizích zemí, převážně z Turecka, Arabských zemí, Ruska, Ukrajinya Polska. Objekt se má stát hlavním významným záchytným centrem pro tyto, ale i pro jiné tamní obyvatele. Poskytuje možnost výuky jazyků, sportovní a kulturní využití, gastronomie a společného odpočinku či práce v dílnách a k zájmovým aktivitám všedního dne. Centrum je navrženo s bezbariérovými přístupy celkem ve třech podlažích. Navozuje atmosféru plynulosti, otevřenosti, svobodomyslnosti a volby díky přilehlému území s cyklostezkou a rozsáhlým parkem. A_1.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Centrum je volně přístupné z více stran, je v těsném kontaktu s městskou ulicí Eisenbahnstrasse, lze se k němu odtud dostat jak osobní, tak hromadnou dopravou. Na jižní straně se nachází průjezdné pochozí plochy, cyklostezka, zpevněné plochy a navazující park Rabet. Zásobování je možné lépe ze severní strany po ulici Eisenbahstrasse.

19 A_1.5 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Městská část Leipziger Osten je situována v severo-východní části Lipska, přibližně 10 minut tramvají od centra města, blízko hlavního nádraží. Leží na rovinném terénu zhruba 113 m.n.m., v začínající blokové zástavbě poblíž parků. V zástavbě jsou prázdné mezery po vybombardovaných blocích z druhé světové války, navrhované centrum je umístěno v největší z nich, kde se nachází parkovací plocha pro osobní automobily s řadami menších stromů. Kromě obytných staveb jsou v okolí školy, školka, hřiště, kryté tělocvičny, cyklostezka a rozsáhlý park Rabet. A_1.6 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Kulturně vzdělávací centrum a jeho parcela má západo-východní osu s odklonem od severu přibližně 5 stupňů, na délce ti metrů. Hlavní osou je podélná ulice Eisenbahnstrasse, ze které jsou umožněny průchody k parku a školce. Východní část je oddělena kvůli průhledu z výběžku v parku na kostelní věž v ulici Hedwigstrasse a zaujímá funkčně největší celek. Navržený objekt z ideového hlediska představuje kmitající tok, nepřetržitou myšlenku a zároveň rozbití do více směrů a možností. Umožňuje se jím projít z rušné ulice do zcela jiného vizuálně klidnějšího prostoru, kde je zároveň četný pohyb lidí a rodičů s dětmi. Slouží jako most a propojení rozdílných nádechů a míst, a tvoří bariéru vůči oběma stranám. Hlavním tématem jsou vibrace, sdílené každým člověkem. Ty představují vlnu a kmitání, která se projevuje v napnuté membráně, tiše rozbíjející uzavřenou plochu úzké ulice s pětipatrovou okolní zástavbou. Objekt je navrhován s bezbariérovými přístupy pro zdravotně postižené, v přízemí je vstup umožněn ze dvou protilehlých stran pomocí zpevněných ploch ve stejné úrovni jako podlaha v 1. nadzemním podlaží. Vstupní hala slouží jako reprezentační a komunikační prostor obklopen seminárními místnostmi, učebnami, kancelářemi, hygienickým zázemím a chráněnou vertikální komunikací s výtahovým jádrem a schodištěm. Nachází se zde taktéž místnost technického zázemí, za jednou ze seminárních místností v blízkosti komunikačního jádra. Jižní část prvního podlaží je propojena s druhým díky dvou vynechaných polí stropní desky druhého podlaží plochy 100m2 a vytváří oddychové a studijní prostředí s posezením o výšce dvou podlaží. Ve 2. nadzemním podlaží se kromě hygienického zázemí a komunikačního jádra nachází další učebny obklopující komunikační halu, kterou lze také využít jako výstavní a sdělovací prostor. Jižní polovina objektu je ve 2. NP zastřešena mírnou pultovou střechou, severní polovina pokračuje do třetího podlaží. Ve 3. nadzemním podlaží se nachází učebny, kanceláře, seminární místnosti, zázemí hygieny a zaměstnanců ve formě kuchyňky, a komunikační jádro. Patro je zastřešeno pultovou střechou opačného směru než ve 2. NP a lze se jím dostat do zbytku kulturně vzdělávacího centra. Nad průchodem se nachází dilatačně oddělující pole. Dokumentace ke stavebnímu povolení je řešena až po zmíněnou dilataci. A_1.7 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Návrh založení objektu vychází z konstrukce vrchní stavby, která je tvořena z horizontálních desek pnutých na sloupy pravidelného rastru. Původní zemina je nesoudržná štěrkopísková, 1. třídy únosnosti. Základová spára objektu se nachází přibližně 7 metrů nad úrovní hladiny podzemní vody, není nutno navrhovat základovou hydroizolační vanu. Na podkladní beton tloušťky mm Jsou navrženy železobetonové patky a obvodový práh, tepelně izolované proti podmrzání a v hloubce 1,2 metrů. Dno výtahové šachty sahá do hloubky 1,5 metrů, a svou vzdáleností od ostatních základových konstrukcí nepřitěžuje základové podloží. K horní ploše základových patek je vylit podkladní beton tloušťky mm. Na něj je provedena hydroizolace z PVC fólie krytá geotextiliemi. Nosná konstrukce desky prvního podlaží je tloušťky 100mm, vyztužená armaturou, zakrývající hydroizolační fólii. Veškeré prostupy základovou konstrukcí jsou vedeny v utěsněných chráničkách. Stavební jáma je zajištěna štětovnicemi, které se po dokončení stavby vyjmou. Základová spára je odvodněna sběrnými drenážními kanály. Po dokončení konstrukce se základy zasypou a obsypou štěrkopískem větší frakce. A_1.8 VERTIKÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční systém je kombinací stěnového a sloupového systému. Stěny jsou navrženy z monolitického železobetonu tloušťky mm (dle návrhu možno zvýšit na 200mm). Sloupy jsou navrženy z monolitického železobetonu, čtvercového půdorysného tvaru o stranách 300mm. Stěna výtahové šachty je také z monolitického železobetonu tloušťky 300 mm. Konstrukční výška 1.NP je 3,5 metrů, ve 2. NP 4,0 metrů,na jižní straně je výška proměnná od 4,0 do 5,0ti metrů a v posledním třetím NP je výška proměnná od 3,5 do 5ti metrů. A_1.9 HORIZONTÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Ve všech třech podlažích jsou navrženy monolitické železobetonové stropní desky tloušťky 2mm působící ve dvou směrech jako křížové pnuté, lokálně podepřené uvnitř se skrytou průvlakovou výztuží a obvodovým průvlakem na okrajích objektu. Střešní desky jsou mírně pultového sklonu z monolitického železobetonu tloušťky 2mm s monolitickou železobetonovou atikou výšky 0mm a šířky mm. Ve třetím podlaží je stropní a střešní deska vyložena zhruba o čtvrtinu pole s ozubem a trny, na kterou jsou dilatačně uloženy prefabrikované železobetonové stropní panely tloušťky 2mm. A_1.10 VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE Tvoří ji dvě přímočará trojramenná schodiště v každém patře se dvěma mezi-podestami okolo výtahové šachty v požárně chráněném prostoru. Do monolitických železobetonových stěn a výtahové šachty jsou vetknuty monolitické železobetonové mezi-podesty tloušťky 2mm s ozuby, na které jsou uloženy prefabrikovaná schodišťová ramena. Pochozí vrstvou ramen a mezi-podest je modifikovaná cementová stěrka. Ramena mají minimální průchozí šířku 0mm. Slouží zároveň jako hlavní únikové schodiště, železobetonové stěny jsou natřeny tenkovrstvou omítkou s požárně odolnými vlastnostmi.

20 A_1.11 OBVODOVÝ PLÁŠŤ Obvodový plášť je navržen ze dvou plášťů lehký plášť tvořený rastrovým strukturálním zasklením a tepelně - izolačními panely celkové tloušťky 200mm, a volně předsazená konstrukce skládající se z žárově pozinkovaných ocelových konzol a kotevních prvků pro membránu (materiál fólie je zvolen Poly-tetrafluor-ethylen). Mezera mezi oběma plášti je otevřená a volně průchozí, složená z poro-roštu a sloupků se zábradlím. Celková šířka pláště je mm, fólie je napnuta ve vzdálenosti nejméně mm od plochy lehkého pláště. Konzoly předsazeného pláště jsou kotveny do stropních a střešních desek tl. 2mm s přerušeným tepelným mostem rektifikací. Fasádní sloupky lehkého pláště jsou opatřeny pryžovým těsněním a volnou spárou pro umožnění pohybu v důsledku objemových změn. V místě dilatace jsou sloupky zdvojeny a spára mezi skly je zatmelena pružným disperzním lepidlem. Natažená membrána druhého pláště je volně kotvena pomocí ocelových lan na kotevní ocelové terče umožňující kloubový pohyb pláště. A_1.12 ZASTŘEŠENÍ Objekt má ploché, mírně svažité střechy s monolitickou železobetonovou atikou šířky mm. Odvodnění je dáno jednak díky spádům střech k opačným stranám, a také vytvořeným umělým spádem pomocí klínů z extrudovaného polystyrenu, který činí 1% pro PVC fólii tl. 1,5mm krytou geotextiliemi, prováděnou na dvě etapy. Svody jsou vnitřní, DN100mm z plastu. Z jižní části je svod veden z objektu ve vrstvě podlahy skrz tepelnou izolaci pod zemí do společné revizní šachty. Na severní straně objektu jsou svody vyvedeny z objektu nad terénem v průchodu a dále do druhé společné revizní šachty pod zpevněnou plochou. A_1.13 DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Všechny příčky jsou montované z hliníkového roštu C a W profilů vyplněných minerální vlnou jako zvukovou izolací a navrtaných desek ze sádrokartonu tl. 12,5mm od firmy Rigips. Kde je potřeba, tam jsou opatřeny impregnačním nátěrem nebo obkládané v místnostech s umyvadly pomocí disperzního lepidla keramickými obkladačkami. Jsou v nich vedeny instalační rozvody kanalizace, vzduchotechniky a vnitřního vodovodu a rozvodu teplé užitkové vody. A_1.16 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPU Vnitřní povrchy stěn sádrokartonových příček jsou opatřeny minimálně dvěma etapami malby. Povrch železobetonových stěn je složen z tenkovrstvé modifikované vápno-cementové omítky. A_1.17 VÝPLNĚ OTVORŮ Vstupní dveře, stejně jako dveře zádveří, mají černý matný hliníkový rám i zárubeň a jsou prosklené. Uvnitř objektu jsou navrženy masivní dubové dveře s ocelovými zárubněmi bez polodrážky a bez prahu. Viz. tabulka dveří. Rámy a křídla oken jsou tvořeny systémovými prvky lehkého obvodového pláště z hliníku s dvojitým izolačním strukturálním zasklením. Rám má černý matný lak a je navržen pro výklopné otvírání. A_1.18 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Klempířské výrobky jako oplechování atiky, vzduchotechnických a kanalizačních odvětrávacích potrubí jsou navrženy z tenkého hliníkového plechu. Vnitřní zábradlí je tvořeno sloupky z hliníkové slitiny, s montovanými příčlemi a madlem. Sloupky jsou kotveny zapuštěním do kapes v železobetonových nosných konstrukcích (stropní desky, mezi-podest, do stěn výtahové šachty). Viz. Výkresy výrobků Klempířské prvky, Zámečnické prvky. A_1.19 HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM Pro hydroizolaci spodní stavby nenamáhané spodní tlakovou vodou je použita PVC fólie tloušťky 1,5 mm krytá geotextiliemi z obou stran, svařovaná teplem. Hydro-izolace vertikálních částí objektu se kotví do systémových profilů fasádního obvodového pláště pomocí speciálních úchytů a krycích profilů. A_1.20 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek příslušných norem (ČSN , 268/2009 Sb. Tepelná ochrana budov) A_1.14 PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE V celém objektu jsou navrženy podhledy ze sádrokartonu značky Rigips tloušťky 12,5mm na rektifikačně zavěšeném hliníkovém roštu. Povrch konstrukce je ošetřen sádrovým tmelem a nátěrem vnitřní malbou. V podhledu je vedeno potrubí vzduchotechniky a vnitřní kanalizace. A_1.15 PODLAHY V objektu jsou použity těžké plovoucí podlahy s různými nášlapnými vrstvami dle účelu a využití místnosti, viz.výkresy skladeb. Ve vstupní hale je použita keramická protiskluzová dlažba do maltového lože s matným povrchem a co nejmenším odleskem, stejně jako v technické místnosti. V prostorách učeben, seminárních místností a ostatních je na anhydritovém nivelačním podkladu vylita epoxidová stěrka tloušťky 3-5mm.

21 Ludwigstr. Ludwigstr.. Neustädter Str a e o p q b a c d Hedwigstr b/ c a e f Eisenbahnstr /00000 Otto-Runki-Platz / / / / / / /00000 PARKOVIŠTĚ Lorenzstr. Neustädter Str. Melchiorstr. CYKLOSTEZKA Thümmelstr... Konradstr. Schule Sporthalle Sporthalle NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY HRANICE POZEMKU NAVRŽENÝ OBJEKT STÁVAJÍCÍ BUDOVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ OBJEKTY GPS ; NAVRŽENÝ TRAVNÍ POROST SE STROMY HRANICE ULIČNÍ ČÁRY vedoucí projektu: část dokumentace: doc. Ing. arch. Roman Koucký doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - konstrukční část - A VSTUPY DO OBJEKTU OZNAČENÍ PŘILEHLÉ PARCELY LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE 1:1000 4xA4 2.1

22 Eisenbahnstr. a e d 0. RŠ 1 b c PH I. 3 NP RŠ 2 VŠ PS HUT ,000 = 113 m.n.m. 7.0 JAZYKOVÁ ŠKOLA +- 0, , NP +- 0, LEGENDA a, e b c d hranice stavební parcely hranice uliční čáry jednotná kanalizační přípojka přípojka elektrického proudu přípojka pitné vody teplovodní přípojka stávající objekty NAVRŽENÝ OBJEKT NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková část dokumentace: Architektonicko - konstrukční část - A SITUACE 1:200 4xA4 2.2

23 ŽELEZOBETON PROSTÝ BETON ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH 2% - 1, TEPELNÁ IZOLACE E D C B A LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT , ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH +- 0, ŽELEZOBETONOVÉ PATKY , 300-0, % - 1, O1 ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH O2 +- 0, 000-0, , 400-0, 400-0, 300-0, , 000-0, , 300-1, , ŽELEZOBETONOVÉ PATKY - 0, 400-1, , 300-0, 400 ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH 2% 2% +- 0, , , 200-0, 300-0, ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH , 200-0, % , , , 200 2% - 1, , ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH vedoucí projektu: část dokumentace: , , , Doc. Ing. arch. Roman Koucký Doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - stavební část - A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ŘEZ PROHLUBNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY : + 2, , , , 200-1, xA4 1: , %

24 L P P C F F 600 P P1 V P4 D1 ZNAČENÍ VÝKRESU F R R D D1 P P V S D1 L P1 H1 H1 P1 9 H B B , 000 P P1 D1 L D1 D1 D1 L D1 P D1 P D1 P 1.12 D1 P SK SK 1.16 D D 3 A DŘEVĚNÝ PULT A R H1 H P1 F P3 SK P P1 2 ČISTÍCÍ ROHOŽ H1 +- 0, 000 H INTEGROVANÉ INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ CENTRUM P1 DŘEVĚNÝ PULT P D1 L 2 P1 SK D D2 P ČISTÍCÍ ROHOŽ SK P R 1.17 SK 20 R F P P Z4 Z1 22 D2 3 F PREFABRIKOVANÉ RAMENO ULOŽENO NA ŽB PRÁH A MEZIPODESTU NA OZUB +- 0, 000 P1 965 H , x( ) / , , x( ) / x( ) / , 065 Z2 D2 MONOLITICKÁ PODESTA VETKNUTÁ DO STĚN PREFABRIKOVANÉ RAMENO ULOŽENO NA MEZIPODESTY NA OZUB MONOLITICKÁ PODESTA VETKNUTÁ DO STĚN P1 - P3 LEGENDA MÍSTNOSTÍ Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI m2 PODLAHA OZN. STĚNA STROP POZN VSTUPNÍ HALA 269,5 DLAŽBA PROTISKLUZ. P UČEBNA A 45,2 EPOXIDOVÁ STĚRKA P SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 1 44 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UČEBNA B 38 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TECHNICKÁ MÍSTNOST 15 DLAŽBA P KANCELÁŘ 1 15,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P KANCELÁŘ 2 15,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P CHRÁNĚNÁ KOMUNIKACE 42 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SKLADBA PODLAHY, VIZ VÝKRES SKLADEB H1 - H3 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS ZAVĚŠENÝ NA ROŠT ZE STROPNÍ KONSTRUKCE PRŮBĚŽNĚ VE VZDÁLENOSTI 0mm POD STROPEM D/P D/L Z1 - Z4 S V1 - V2 D1 - D4 R F K SK DVEŘE PRAVĚ VNITŘNÍ UMÍSTĚNÉ V PŘÍČCE DVEŘE LEVÉ VNITŘNÍ UMÍSTĚNÉ V PŘÍČCE ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZÁBRADLÍ, VIZ TABULKY VÝROBKŮ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN mm VEDENÉ V SDK PŘÍČCE TL. 2mm STOUPACÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY DN mm VEDENÉ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY DN 100mm VEDENÉ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ PODLAHOVÝ KONVEKTOR STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ REYNAERS S OKENNÍMI VÝPLNĚMI A TERMOIZOLAČNÍMI PANELY CELKOVÉ TLOUŠŤKY 200mm OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VIZ. VÝKRES KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ ROŠTOVÁ PŘÍČKA SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A HLINÍKOVÝM RÁMEM TL. mm SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM ŽELEZOBETON + TV. OMÍTKA 5mm + MALBA BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ŽELEZOBETON + TV. ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA OMÍTKA 5mm + MALBA 1.09 CHODBA 1 12,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA D R R R F 1.10 TOALETA PRO INVALIDY 1 4,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TOALETA PRO INVALIDY 2 4,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UMÝVÁRNA MUŽI 3,6 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UMÝVÁRNA ŽENY 3,3 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM 1.14 TOALETA MUŽI 5,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TOALETA ŽENY 5,6 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM C 1.16 ZÁDVEŘÍ 1 5,6 ČISTÍCÍ ROŠT P3 BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA ODVODNĚNO SKRZ PODLAHU LEGENDA MATERIÁLŮ 1.17 ZÁDVEŘÍ 2 5,6 ČISTÍCÍ ROŠT P3 BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA ODVODNĚNO SKRZ PODLAHU ŽELEZOBETON SÁDROKARTONOVÉ ROŠTOVÉ PŘÍČKY TL. mm vedoucí projektu: část dokumentace: doc. Ing. arch. Roman Koucký doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - stavební část - A TEPELNÁ IZOLACE LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT PŮDORYS 1.NP 1:100 4xA4 2.4

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná.

jsou do ní integrovány fotovoltaické panely. Každá obvodová zeď může být jiná. 50 Realizace. Princip: optimalizace tepelné Každý stavební prvek má zásadní vliv. Ať střecha, obvodová stěna nebo sklep dobrá tepelná kvalita jednotlivých komponentů je vždy tou nejbezpečnější a nejvíce

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz

BYDLENÍ BEZ BARIÉR. www.ligavozic.cz BYDLENÍ BEZ BARIÉR www.ligavozic.cz POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY Kompletní řešení bariér Pružná výroba a servis Prodloužená záruka Spolehlivost Kvalita Schodišťové plošiny Schodišťové sedačky Stropní

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I.

Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. Novinky a změny Cenová úroveň: 2015/I. AKTUALIZACE Úvod: Nové položky jsou přidávány na základě průběžného sledování trhu, zejména aktuálních potřeb realizačních firem při oceňování stavebních zakázek

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Moderní materiály a technologie pro výstavbu a jejích vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zuzana Horníčková Oceňování majetku Vedoucí

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér

Daniela Filipiová. Projektujeme bez bariér Daniela Filipiová Projektujeme bez bariér Praha 2002 Ing. arch. Daniela Filipiová, 2002 ISBN 80-86552-18-7 Vážení čtenáři, ví vůbec česká veřejnost, v jakých podmínkách žijí klienti sociálních služeb a

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více