D Í L N A N Á R O D Ů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D Í L N A N Á R O D Ů"

Transkript

1

2 I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E R I R E N Y Š E S T Á K O V É ZIMNÍ S E M E S T R 2011 / 2012 AT Z B P FA ČVUT PRAHA

3 V bezprostřední blízkosti centra je Leipziger Osten charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti, sociální segregací a nadprůměrným množstvím neobydlených objektů a nevyužitých pozemků. V posledních deseti letech zde došlo ke koncentraci obyvatel nejrůznějších národností a náboženských vyznání. Programy revitalizace této oblasti jako velkoplošné demolice, založení centrálního městského parku, podpora malých podnikatelů a dotace na rekonstrukce historických fasád a střech ukazují první výsledky. Nedaleko centra vzniká multikulturní čtvrť s početnými kulturními, sociálními a sportovními projekty ale i každodenním životem a veřejným městským prostorem. Prezence této oblasti je na vahách mezi tolerancí, integrací, rasismem a vytvářením nového ghetta. Dílna národů by se měla stát důležitým centrem oblasti Leipziger Osten. Význam tohoto kulturního a vzdělávacího centra by měl přesahovat její hranice. Měla by se zde etablovat kulturní scéna celoměstského dopadu. Poradenské služby a prostory pro komunikaci a vzdělávání budou doplněny nabídkami gastronomie a volného času. Tento dům musí ve svém výrazu znázornit svojí otevřenost a pojmy tolerance a integrace. Bude se rozvíjet z okolního městského prostoru a stane se jeho součástí. Národnosti - Turci, arabské země, Kurdové, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Poláci D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G Ú V O D A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

4 EISENBAHN STRASSE UTRPĚLA ZÁSAH DO ULIČNÍ ZÁSTAVBY V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY ŠÍŘKA ULICE 21 m VÝŠKA DOMŮ 18 m ZDE SE NACHÁZÍ NEZASTAVĚNÝ PÁS O ŠÍŘCE 25 m S DVĚMA STOJÍCÍMI BUDOVAMI ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLKA KLUB MLÁDEŽE, SPORTOVIŠTĚ STAVBA SPORTOVNÍ HALY CYKLOSTEZKA D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G A N A L Ý Z A A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

5 O B J E M P A R C E L Y Z A U J Í M Á O B L A S T V B L Í Z K O S T I U L I C E N A V A Z U J E N A C Y K L O S T E Z K U A P A R K O S A P R Ů H L E D U S P O J U J E P A R K S V Ý H L E D E M N A V Ě Ž O B J E M U S T U P U J E P Ř Í CH O D U Z C E N T R A K O N E K T I V I T A P A R T E R J E Z U L I C E V O L N Ě P R Ů CH O Z Í V Z N I K Á P R O S T O R P R O T R H A N Á M Ě S T Í B A R I É R A = M O S T O T E V Ř E N O S T T O K V L N Y R E A G U J E N A V Y S O K O U Z Á S T A V B U S J E D N O C U J E A D O T V Á Ř Í U L I Č N Í Č Á R U S O U L A D V E D O U C Í K S O U K R O M Í N E B R Á N Í U V O L N Ě N O S T I A P L Y N U L O S T I P R O M Ě N L I V Á V I B R A C E N E V Š E D N O S T I CH V Ě N Í V Y V O L Á V Á P U L Z N Í N A P Ě T Í D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G K O N C E P T A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

6 A B C A D M I N I S T R A T I V A D Í L N Y K R O U Ž K Y P O R A D E N S T V Í D K A V Á R N A R E S T A U R A C E V Í C E Ú Č E L O V Ý S Á L J A Z Y K O V Á Č Í T Á R N A Š K O L A K L U B O V N A P O P I S O B J E K T U J E D N Á S E O 2-4 P O D L A Ž N Í O B J E K T S K E L E T O V É H O N O S N É H O S Y S T É M U S E S L O U P Y O P Ů D O R Y S N É M M O D U L U 7, 5 X 6 M E T R Ů. V Ě T Š Í Č Á S T P O D Z E M Í Z A B Í R Á S A M O O B S L U Ž N É P A R K O V I Š T Ě S A U T O - V Ý T A H Y. P R A V I D E L N Ě R O Z M Í S T Ě N Á K O M U N I K A Č N Í J Á D R A O B S L U H U J Í C E L Ý P R O V O Z B U D O V Y. M U L T I - F U N K Č N Í S Á L J E V P A R T E R U O D D Ě L L E N A Z Á S O B - O V Á N P Ř E V Á Ž N Ě Z P O D Z E M Í. Z B Y L É O B J E M Y J S O U P R O P O J E N Y V R Ů Z N Ý CH V Ý Š K Á CH. S T Ř E CH U T V O Ř Í Š I K M É D E S K Y S O T V O R Y P R O O S V Ě T L E N Í S H O R A. V S T U P Y D O O B J E K T U J S O U U M Í S T Ě N Y V Ý H R A D N Ě V P R O S T O R U M E Z I O B J E M Y P O C E L É M P A R T E R U. N Á V R H P O Č Í T Á S M I N I M Á L N Í M Z Á S A H E M V O K O L Í. Z A S T U P U J E N E J J E D N O D U Š Š Í V A R I A N T U F U N K C E D O T V O Ř E N Í U L I Č N Í Z Á S T A V B Y S P O N E CH Á N Í M D Ů L E Ž I T Ý CH S M Ě R Ů A P R Ů CH O D Ů K P A R K U, Š K O L E A Š K O L C E. Ú M Y S L E M J E Z I N S C E N O V A T P L Y N U L Ý P Ř E CH O D R U Š N É U L I C E D O S O U K R O M Í A K L I D U. D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G S I T U A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

7 2, 5 np 3 np 1 pp 2 np 1 np D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G P Ů D O R Y S A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

8 S N A H O U Z Ů S T Á V Á K O M B I N A C E O T E V Ř E N O S T I A S O U K R O M Í. P L O CH U L E H K É H O O B V O D O V É H O P L Á Š T Ě S I Z O L A Č N Í M I P A N E L Y O B J Í M Á P Ř E D N A S T A V E N Á P R O S T O R O V Á K O N S T R U K C E N E S O U C Í P O L O P R O P U S T N O U V R S T V U M E M B R Á N Y Č I T K A N I N Y N E B O J I N Ý CH P R V K Ů S P O D O B N Ý M I V L A S T N O S T M I - CH R Á N Í P Ř E D N E P Ř Í Z N I V Ý M V L I V Ů M CH V Ě N Í O B V O D O V É H O P L Á Š T Ě A S L U N E Č N Í M U Z Á Ř E N Í. D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G P L Á Š Ť A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

9 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G Ř E Z O P O H L E D A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

10 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G V I Z U A L I Z A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

11 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G V I Z U A L I Z A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

12 Bakalářská práce OBSAH DOKUMENTACE: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Průvodní technická zpráva Prohlášení autora Průvodní list KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LIPSKO DÍLNA NÁRODŮ JAZYKOVÁ ŠKOLA FA ČVUT PRAHA 2011/2012 LS Vypracoval: Ondřej Šváb Dokumentace ke stavebnímu povolení Část A Architektonicko stavební A_1 A_2 Technická zpráva Výkresová část Příloha A Architektonický detail Obsah Výkresová část Část B Statická Obsah B_1 Technická zpráva B_2 Výpočtová část B_3 Výkresová část Část C Technické zařízení a infrastruktura Obsah C_1 Technická zpráva C_2 Výpočtová část C_3 Výkresová část PRŮVODNÍ ZPRÁVA Část D Realizace staveb Obsah D_1 Technická zpráva D_2 Výkresová část Část E Požární bezpečnost Obsah E_1 Technická zpráva E_2 Výpočtová část E_3 Výkresová část

13 Obsah: PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje stavby Kapacita stavby prostorová charakteristika Základní charakteristika stavby a její užití Materiálová charakteristika Charakter území, údaje o stavebním pozemku Napojení na technickou infrastrukturu Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů Místo stavby: Lipsko východ, Německo Projekt: Bakalářská práce Projektant: Ondřej Šváb Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Charakter stavby: Novostavba Datum vypracování: 5/2012 Konzultanti: Stavební část: Statická část: Technické zařízení budov: Realizace staveb: Požární bezpečnost: Ing. Bedřiška Vaňková doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Ing. Michal Pánek doc. Ing. František Medek, CSc. Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. KAPACITA STAVBY - PROSTOROVÁ CHARAKTERISTIKA Předpokládaná kapacita objektu: denní a odpolední provoz 5 dní v týdnu celkem 135 návštěvníků a 10 zaměstnanců Plocha pozemku (celkem): 5630m2 Zastavěná plocha: 600m2 (Navržená jazyková škola) Obestavěný prostor: 7045m3 Zpevněné plochy: 800m2 Užitná plocha: 1400m2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽITÍ Kulturně vzdělávací centrum slouží převážně jako prostředek k integraci národnostních menšin v Leipziger Osten v Německu. Na území se v posledních letech stěhuje čím dál více různorodých skupin z cizích zemí, převážně z Turecka, Arabských zemí, Ruska, Ukrajiny a Polska. Objekt se má stát hlavním významným záchytným centrem pro tyto, ale i pro jiné tamní obyvatele. Poskytuje možnost výuky jazyků, sportovní a kulturní využití, gastronomie a společného odpočinku či práce v dílnách a k zájmovým aktivitám všedního dne. Centrum je navrženo s bezbariérovými přístupy celkem ve třech podlažích. První podlaží má světlou výšku 2,6 metrů, druhé 3,1 metrů a s.v. třetího podlaží se pohybuje od 2,6 4,9 metrů. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA Nosné konstrukce objektu jsou monolitické železobetonové desky, sloupy a stěny, s prefabrikovaným vloženým polem desek ve 3.NP sloužící jako dilatační pole. Základové konstrukce jsou z monolitického železobetonu a tvoří je základové patky a základový obvodový práh, a základová deska pod prohlubní výtahové šachty. Nenosné dělící příčky jsou sádrokartonové tloušťky mm a 2mm s výplní z minerální vlny a nátěrem. Podhledy jsou také sádrokartonové od firmy Rigips s nátěrem. Železobetonové stěny jsou omítnuty tenkovrstvou omítkou tl. 5mm a natřeny vnitřní malbou. Fasádu tvoří dva typy obvodových plášťů 1.Lehký obvodový plášť Skládá se ze strukturálního zasklení od firmy Reynaers typ CW-SG. Tvoří jej osazovací rošt z eloxovaného hliníku pro osazení výplní. Výplň tvoří buď prosklené části izolačními dvojskly, termoizlační panely s výplní z minerální vlny, a okenní či dveřní výplně. Tento fasádní plášť je ukončen systémovými tvarovkami a oplechováním rohů, kotven do nosné konstrukce objektu pomocí pevného a posuvného uložení přes speciální podložky zabraňující tepelným mostům. Plášť je dilatován zdvojením vertikálních sloupků a spára zatmelena vodotěsným pružným tmelem. 2.Předsazená konstrukce s napnutou membránou Jedná se o žárově pozinkované ocelové konzoly kotvené do nosné konstrukce objektu s přerušeným tepelným mostem, na kterých je osazen pochozí poro-rošt a namontovány jednotlivé sloupky či věšadla potřebné k napnutí membrány fólie z Poly tetra-fluor etylenu (PTFE). Ta se nachází ve vzdálenosti mm od povrchu proskleného lehkého pláště. Na konstrukci je namontováno zábradlí a vzniklý prostor slouží pro údržbu a mytí fasády. Membrána je rozdělena do jednotlivých segmentů a každý je uchycen na více místech, kloubově pomocí terčů a ocelových lan obšitých na okrajích každého segmentu. Střešní konstrukci tvoří jednovrstvá střecha s obrácenou skladbou, z monolitických železobetonových desek mírného sklonu s atikou výšky mm od horního líce povrchu střechy. Objekt má 4 vnitřní vpusti, dvě z nich jsou v jedné části vedeny na fasádě v průchodu pod dilatačním polem. CHARAKTER ÚZEMÍ, ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU Městská část Leipziger Osten je situována v severo-východní části Lipska, přibližně 10 minut tramvají od centra města, blízko hlavního nádraží. Leží na rovinném terénu zhruba 113 m.n.m., v začínající blokové zástavbě poblíž parků na ulici Eisenbahn - strasse č. 48. Přesné vyměření

14 GPS je ; Půda pro založení je pevná, nesoudržná štěrkopísková zemina 1. třídy únosnosti a 2. třídy těžitelnosti rozpojitelné nakladačem či rypadlem. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Objekt bude napojen na inženýrské sítě, vedené pod asfaltovou komunikací v ulici Eisenbahnstrasse. Je zde veřejný vodovod, plynovod, kanalizace, silnoproud a teplovod. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY Objekt Jazykové školy bude první ze stavěných části kulturně vzdělávacího centra. Objekt bude po dobu výstavby oplocen. Při výstavbě objektu bude částečně omezen provoz komunikace a to pěší chodník na straně přilehlé ke stavební parcele. Provoz chodníku bude odkloněn na protější stranu ulice. Štětovnice na okraji budou lícovat s hranou chodníku a ochranných pásem inženýrských sítí.

15

16

17 Bakalářská práce OBSAH: A_1: Technická zpráva KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LIPSKO DÍLNA NÁRODŮ FA ČVUT PRAHA 2011/2012 LS Konzultant: Ing. Bedřiška Vaňková Vypracoval: Ondřej Šváb A_1.1 A_1.2 A_1.3 A_1.4 A_1.5 A_1.6 A_1.7 A_1.8 A_1.9 A_1.10 A_1.11 A_1.12 A_1.13 A_1.14 A_1.15 A_1.16 A_1.17 A_1.18 A_1.19 A_1.20 Identifikační údaje stavby Kapacity území a stavby Účel objektu Dopravní řešení Urbanistické řešení Architektonické a dispoziční řešení Základové konstrukce Vertikální nosné konstrukce Horizontální nosné konstrukce Vertikální komunikace Obvodový plášť Zastřešení Dělící konstrukce Podhledové konstrukce Podlahy Povrchové úpravy stěn a stropů Výplně otvorů Doplňkové konstrukce Hydroizolační systém Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů A_2: Výkresová část A ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST A_2.1 Celková koordinační situace A_2.2 Situace A_2.3 Základové konstrukce A_2.4 Půdorys 1.NP A_2.5 Půdorys 2.NP A_2.6 Půdorys 3.NP A_2.7 Výkres střechy A_2.8 Řez A A A_2.9 Řez B B A_2.10 Řez C C A_2.11 Pohled západní LOP A_2.12 Řezopohled východní LOP A_2.13 Pohled jižní LOP A_2.14 Pohled severní LOP A_2.15 Pohled severní - Membrána A_2.16 Pohled jižní - Membrána A_2.17 Detail A Atika A_2.18 Detail B Napojení terénu A_2.19 Detail C Návaznost střechy A_2.20 Detail D Nároží nad průchodem A_2.21 Detail E Dilatace ve střeše A_2.22 Detail F Dilatace ve stropě A_2.23 Detail G Světlík ve střeše

18 A_2.24 Detail H Nadpraží u okna A_2.25 Detail I Půdorys okna A_2.26 Detail J Řez okna A_2.27 Výkres skladeb I. A_2.28 Výkres skladeb II. A_2.29 Tabulka výplní A_2.30 Klempířské prvky A_2.31 Zámečnické prvky I. A_2.32 Zámečnické prvky II. A_2.33 Tabulka dveří A_1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů, Vypracoval: Ondřej Šváb Ateliér: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultovali: Ing. Bedřiška Vaňková A_1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů Místo stavby: Lipsko východ, Německo Projekt: Bakalářská práce Projektant: Ondřej Šváb Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Charakter stavby: Novostavba Datum vypracování: 5/2012 A_1.2 KAPACITY ÚZEMÍ A STAVBY Plocha pozemku (celkem): 5630m2 Zastavěná plocha: 600m2 (Navržená jazyková škola) Obestavěný prostor: 7045m3 Zpevněné plochy: 800m2 Užitná plocha: 1400m2 A_1.3 ÚČEL OBJEKTU Kulturně vzdělávací centrum slouží převážně jako prostředek k integraci národnostních menšin v Leipziger Osten v Německu. Na území se v posledních letech stěhuje čím dál více různorodých skupin z cizích zemí, převážně z Turecka, Arabských zemí, Ruska, Ukrajinya Polska. Objekt se má stát hlavním významným záchytným centrem pro tyto, ale i pro jiné tamní obyvatele. Poskytuje možnost výuky jazyků, sportovní a kulturní využití, gastronomie a společného odpočinku či práce v dílnách a k zájmovým aktivitám všedního dne. Centrum je navrženo s bezbariérovými přístupy celkem ve třech podlažích. Navozuje atmosféru plynulosti, otevřenosti, svobodomyslnosti a volby díky přilehlému území s cyklostezkou a rozsáhlým parkem. A_1.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Centrum je volně přístupné z více stran, je v těsném kontaktu s městskou ulicí Eisenbahnstrasse, lze se k němu odtud dostat jak osobní, tak hromadnou dopravou. Na jižní straně se nachází průjezdné pochozí plochy, cyklostezka, zpevněné plochy a navazující park Rabet. Zásobování je možné lépe ze severní strany po ulici Eisenbahstrasse.

19 A_1.5 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Městská část Leipziger Osten je situována v severo-východní části Lipska, přibližně 10 minut tramvají od centra města, blízko hlavního nádraží. Leží na rovinném terénu zhruba 113 m.n.m., v začínající blokové zástavbě poblíž parků. V zástavbě jsou prázdné mezery po vybombardovaných blocích z druhé světové války, navrhované centrum je umístěno v největší z nich, kde se nachází parkovací plocha pro osobní automobily s řadami menších stromů. Kromě obytných staveb jsou v okolí školy, školka, hřiště, kryté tělocvičny, cyklostezka a rozsáhlý park Rabet. A_1.6 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Kulturně vzdělávací centrum a jeho parcela má západo-východní osu s odklonem od severu přibližně 5 stupňů, na délce ti metrů. Hlavní osou je podélná ulice Eisenbahnstrasse, ze které jsou umožněny průchody k parku a školce. Východní část je oddělena kvůli průhledu z výběžku v parku na kostelní věž v ulici Hedwigstrasse a zaujímá funkčně největší celek. Navržený objekt z ideového hlediska představuje kmitající tok, nepřetržitou myšlenku a zároveň rozbití do více směrů a možností. Umožňuje se jím projít z rušné ulice do zcela jiného vizuálně klidnějšího prostoru, kde je zároveň četný pohyb lidí a rodičů s dětmi. Slouží jako most a propojení rozdílných nádechů a míst, a tvoří bariéru vůči oběma stranám. Hlavním tématem jsou vibrace, sdílené každým člověkem. Ty představují vlnu a kmitání, která se projevuje v napnuté membráně, tiše rozbíjející uzavřenou plochu úzké ulice s pětipatrovou okolní zástavbou. Objekt je navrhován s bezbariérovými přístupy pro zdravotně postižené, v přízemí je vstup umožněn ze dvou protilehlých stran pomocí zpevněných ploch ve stejné úrovni jako podlaha v 1. nadzemním podlaží. Vstupní hala slouží jako reprezentační a komunikační prostor obklopen seminárními místnostmi, učebnami, kancelářemi, hygienickým zázemím a chráněnou vertikální komunikací s výtahovým jádrem a schodištěm. Nachází se zde taktéž místnost technického zázemí, za jednou ze seminárních místností v blízkosti komunikačního jádra. Jižní část prvního podlaží je propojena s druhým díky dvou vynechaných polí stropní desky druhého podlaží plochy 100m2 a vytváří oddychové a studijní prostředí s posezením o výšce dvou podlaží. Ve 2. nadzemním podlaží se kromě hygienického zázemí a komunikačního jádra nachází další učebny obklopující komunikační halu, kterou lze také využít jako výstavní a sdělovací prostor. Jižní polovina objektu je ve 2. NP zastřešena mírnou pultovou střechou, severní polovina pokračuje do třetího podlaží. Ve 3. nadzemním podlaží se nachází učebny, kanceláře, seminární místnosti, zázemí hygieny a zaměstnanců ve formě kuchyňky, a komunikační jádro. Patro je zastřešeno pultovou střechou opačného směru než ve 2. NP a lze se jím dostat do zbytku kulturně vzdělávacího centra. Nad průchodem se nachází dilatačně oddělující pole. Dokumentace ke stavebnímu povolení je řešena až po zmíněnou dilataci. A_1.7 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Návrh založení objektu vychází z konstrukce vrchní stavby, která je tvořena z horizontálních desek pnutých na sloupy pravidelného rastru. Původní zemina je nesoudržná štěrkopísková, 1. třídy únosnosti. Základová spára objektu se nachází přibližně 7 metrů nad úrovní hladiny podzemní vody, není nutno navrhovat základovou hydroizolační vanu. Na podkladní beton tloušťky mm Jsou navrženy železobetonové patky a obvodový práh, tepelně izolované proti podmrzání a v hloubce 1,2 metrů. Dno výtahové šachty sahá do hloubky 1,5 metrů, a svou vzdáleností od ostatních základových konstrukcí nepřitěžuje základové podloží. K horní ploše základových patek je vylit podkladní beton tloušťky mm. Na něj je provedena hydroizolace z PVC fólie krytá geotextiliemi. Nosná konstrukce desky prvního podlaží je tloušťky 100mm, vyztužená armaturou, zakrývající hydroizolační fólii. Veškeré prostupy základovou konstrukcí jsou vedeny v utěsněných chráničkách. Stavební jáma je zajištěna štětovnicemi, které se po dokončení stavby vyjmou. Základová spára je odvodněna sběrnými drenážními kanály. Po dokončení konstrukce se základy zasypou a obsypou štěrkopískem větší frakce. A_1.8 VERTIKÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční systém je kombinací stěnového a sloupového systému. Stěny jsou navrženy z monolitického železobetonu tloušťky mm (dle návrhu možno zvýšit na 200mm). Sloupy jsou navrženy z monolitického železobetonu, čtvercového půdorysného tvaru o stranách 300mm. Stěna výtahové šachty je také z monolitického železobetonu tloušťky 300 mm. Konstrukční výška 1.NP je 3,5 metrů, ve 2. NP 4,0 metrů,na jižní straně je výška proměnná od 4,0 do 5,0ti metrů a v posledním třetím NP je výška proměnná od 3,5 do 5ti metrů. A_1.9 HORIZONTÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Ve všech třech podlažích jsou navrženy monolitické železobetonové stropní desky tloušťky 2mm působící ve dvou směrech jako křížové pnuté, lokálně podepřené uvnitř se skrytou průvlakovou výztuží a obvodovým průvlakem na okrajích objektu. Střešní desky jsou mírně pultového sklonu z monolitického železobetonu tloušťky 2mm s monolitickou železobetonovou atikou výšky 0mm a šířky mm. Ve třetím podlaží je stropní a střešní deska vyložena zhruba o čtvrtinu pole s ozubem a trny, na kterou jsou dilatačně uloženy prefabrikované železobetonové stropní panely tloušťky 2mm. A_1.10 VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE Tvoří ji dvě přímočará trojramenná schodiště v každém patře se dvěma mezi-podestami okolo výtahové šachty v požárně chráněném prostoru. Do monolitických železobetonových stěn a výtahové šachty jsou vetknuty monolitické železobetonové mezi-podesty tloušťky 2mm s ozuby, na které jsou uloženy prefabrikovaná schodišťová ramena. Pochozí vrstvou ramen a mezi-podest je modifikovaná cementová stěrka. Ramena mají minimální průchozí šířku 0mm. Slouží zároveň jako hlavní únikové schodiště, železobetonové stěny jsou natřeny tenkovrstvou omítkou s požárně odolnými vlastnostmi.

20 A_1.11 OBVODOVÝ PLÁŠŤ Obvodový plášť je navržen ze dvou plášťů lehký plášť tvořený rastrovým strukturálním zasklením a tepelně - izolačními panely celkové tloušťky 200mm, a volně předsazená konstrukce skládající se z žárově pozinkovaných ocelových konzol a kotevních prvků pro membránu (materiál fólie je zvolen Poly-tetrafluor-ethylen). Mezera mezi oběma plášti je otevřená a volně průchozí, složená z poro-roštu a sloupků se zábradlím. Celková šířka pláště je mm, fólie je napnuta ve vzdálenosti nejméně mm od plochy lehkého pláště. Konzoly předsazeného pláště jsou kotveny do stropních a střešních desek tl. 2mm s přerušeným tepelným mostem rektifikací. Fasádní sloupky lehkého pláště jsou opatřeny pryžovým těsněním a volnou spárou pro umožnění pohybu v důsledku objemových změn. V místě dilatace jsou sloupky zdvojeny a spára mezi skly je zatmelena pružným disperzním lepidlem. Natažená membrána druhého pláště je volně kotvena pomocí ocelových lan na kotevní ocelové terče umožňující kloubový pohyb pláště. A_1.12 ZASTŘEŠENÍ Objekt má ploché, mírně svažité střechy s monolitickou železobetonovou atikou šířky mm. Odvodnění je dáno jednak díky spádům střech k opačným stranám, a také vytvořeným umělým spádem pomocí klínů z extrudovaného polystyrenu, který činí 1% pro PVC fólii tl. 1,5mm krytou geotextiliemi, prováděnou na dvě etapy. Svody jsou vnitřní, DN100mm z plastu. Z jižní části je svod veden z objektu ve vrstvě podlahy skrz tepelnou izolaci pod zemí do společné revizní šachty. Na severní straně objektu jsou svody vyvedeny z objektu nad terénem v průchodu a dále do druhé společné revizní šachty pod zpevněnou plochou. A_1.13 DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Všechny příčky jsou montované z hliníkového roštu C a W profilů vyplněných minerální vlnou jako zvukovou izolací a navrtaných desek ze sádrokartonu tl. 12,5mm od firmy Rigips. Kde je potřeba, tam jsou opatřeny impregnačním nátěrem nebo obkládané v místnostech s umyvadly pomocí disperzního lepidla keramickými obkladačkami. Jsou v nich vedeny instalační rozvody kanalizace, vzduchotechniky a vnitřního vodovodu a rozvodu teplé užitkové vody. A_1.16 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPU Vnitřní povrchy stěn sádrokartonových příček jsou opatřeny minimálně dvěma etapami malby. Povrch železobetonových stěn je složen z tenkovrstvé modifikované vápno-cementové omítky. A_1.17 VÝPLNĚ OTVORŮ Vstupní dveře, stejně jako dveře zádveří, mají černý matný hliníkový rám i zárubeň a jsou prosklené. Uvnitř objektu jsou navrženy masivní dubové dveře s ocelovými zárubněmi bez polodrážky a bez prahu. Viz. tabulka dveří. Rámy a křídla oken jsou tvořeny systémovými prvky lehkého obvodového pláště z hliníku s dvojitým izolačním strukturálním zasklením. Rám má černý matný lak a je navržen pro výklopné otvírání. A_1.18 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Klempířské výrobky jako oplechování atiky, vzduchotechnických a kanalizačních odvětrávacích potrubí jsou navrženy z tenkého hliníkového plechu. Vnitřní zábradlí je tvořeno sloupky z hliníkové slitiny, s montovanými příčlemi a madlem. Sloupky jsou kotveny zapuštěním do kapes v železobetonových nosných konstrukcích (stropní desky, mezi-podest, do stěn výtahové šachty). Viz. Výkresy výrobků Klempířské prvky, Zámečnické prvky. A_1.19 HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM Pro hydroizolaci spodní stavby nenamáhané spodní tlakovou vodou je použita PVC fólie tloušťky 1,5 mm krytá geotextiliemi z obou stran, svařovaná teplem. Hydro-izolace vertikálních částí objektu se kotví do systémových profilů fasádního obvodového pláště pomocí speciálních úchytů a krycích profilů. A_1.20 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek příslušných norem (ČSN , 268/2009 Sb. Tepelná ochrana budov) A_1.14 PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE V celém objektu jsou navrženy podhledy ze sádrokartonu značky Rigips tloušťky 12,5mm na rektifikačně zavěšeném hliníkovém roštu. Povrch konstrukce je ošetřen sádrovým tmelem a nátěrem vnitřní malbou. V podhledu je vedeno potrubí vzduchotechniky a vnitřní kanalizace. A_1.15 PODLAHY V objektu jsou použity těžké plovoucí podlahy s různými nášlapnými vrstvami dle účelu a využití místnosti, viz.výkresy skladeb. Ve vstupní hale je použita keramická protiskluzová dlažba do maltového lože s matným povrchem a co nejmenším odleskem, stejně jako v technické místnosti. V prostorách učeben, seminárních místností a ostatních je na anhydritovém nivelačním podkladu vylita epoxidová stěrka tloušťky 3-5mm.

21 Ludwigstr. Ludwigstr.. Neustädter Str a e o p q b a c d Hedwigstr b/ c a e f Eisenbahnstr /00000 Otto-Runki-Platz / / / / / / /00000 PARKOVIŠTĚ Lorenzstr. Neustädter Str. Melchiorstr. CYKLOSTEZKA Thümmelstr... Konradstr. Schule Sporthalle Sporthalle NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY HRANICE POZEMKU NAVRŽENÝ OBJEKT STÁVAJÍCÍ BUDOVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ OBJEKTY GPS ; NAVRŽENÝ TRAVNÍ POROST SE STROMY HRANICE ULIČNÍ ČÁRY vedoucí projektu: část dokumentace: doc. Ing. arch. Roman Koucký doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - konstrukční část - A VSTUPY DO OBJEKTU OZNAČENÍ PŘILEHLÉ PARCELY LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE 1:1000 4xA4 2.1

22 Eisenbahnstr. a e d 0. RŠ 1 b c PH I. 3 NP RŠ 2 VŠ PS HUT ,000 = 113 m.n.m. 7.0 JAZYKOVÁ ŠKOLA +- 0, , NP +- 0, LEGENDA a, e b c d hranice stavební parcely hranice uliční čáry jednotná kanalizační přípojka přípojka elektrického proudu přípojka pitné vody teplovodní přípojka stávající objekty NAVRŽENÝ OBJEKT NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková část dokumentace: Architektonicko - konstrukční část - A SITUACE 1:200 4xA4 2.2

23 ŽELEZOBETON PROSTÝ BETON ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH 2% - 1, TEPELNÁ IZOLACE E D C B A LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT , ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH +- 0, ŽELEZOBETONOVÉ PATKY , 300-0, % - 1, O1 ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH O2 +- 0, 000-0, , 400-0, 400-0, 300-0, , 000-0, , 300-1, , ŽELEZOBETONOVÉ PATKY - 0, 400-1, , 300-0, 400 ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH 2% 2% +- 0, , , 200-0, 300-0, ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH , 200-0, % , , , 200 2% - 1, , ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH vedoucí projektu: část dokumentace: , , , Doc. Ing. arch. Roman Koucký Doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - stavební část - A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ŘEZ PROHLUBNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY : + 2, , , , 200-1, xA4 1: , %

24 L P P C F F 600 P P1 V P4 D1 ZNAČENÍ VÝKRESU F R R D D1 P P V S D1 L P1 H1 H1 P1 9 H B B , 000 P P1 D1 L D1 D1 D1 L D1 P D1 P D1 P 1.12 D1 P SK SK 1.16 D D 3 A DŘEVĚNÝ PULT A R H1 H P1 F P3 SK P P1 2 ČISTÍCÍ ROHOŽ H1 +- 0, 000 H INTEGROVANÉ INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ CENTRUM P1 DŘEVĚNÝ PULT P D1 L 2 P1 SK D D2 P ČISTÍCÍ ROHOŽ SK P R 1.17 SK 20 R F P P Z4 Z1 22 D2 3 F PREFABRIKOVANÉ RAMENO ULOŽENO NA ŽB PRÁH A MEZIPODESTU NA OZUB +- 0, 000 P1 965 H , x( ) / , , x( ) / x( ) / , 065 Z2 D2 MONOLITICKÁ PODESTA VETKNUTÁ DO STĚN PREFABRIKOVANÉ RAMENO ULOŽENO NA MEZIPODESTY NA OZUB MONOLITICKÁ PODESTA VETKNUTÁ DO STĚN P1 - P3 LEGENDA MÍSTNOSTÍ Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI m2 PODLAHA OZN. STĚNA STROP POZN VSTUPNÍ HALA 269,5 DLAŽBA PROTISKLUZ. P UČEBNA A 45,2 EPOXIDOVÁ STĚRKA P SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 1 44 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UČEBNA B 38 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TECHNICKÁ MÍSTNOST 15 DLAŽBA P KANCELÁŘ 1 15,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P KANCELÁŘ 2 15,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P CHRÁNĚNÁ KOMUNIKACE 42 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SKLADBA PODLAHY, VIZ VÝKRES SKLADEB H1 - H3 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS ZAVĚŠENÝ NA ROŠT ZE STROPNÍ KONSTRUKCE PRŮBĚŽNĚ VE VZDÁLENOSTI 0mm POD STROPEM D/P D/L Z1 - Z4 S V1 - V2 D1 - D4 R F K SK DVEŘE PRAVĚ VNITŘNÍ UMÍSTĚNÉ V PŘÍČCE DVEŘE LEVÉ VNITŘNÍ UMÍSTĚNÉ V PŘÍČCE ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZÁBRADLÍ, VIZ TABULKY VÝROBKŮ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN mm VEDENÉ V SDK PŘÍČCE TL. 2mm STOUPACÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY DN mm VEDENÉ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY DN 100mm VEDENÉ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ PODLAHOVÝ KONVEKTOR STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ REYNAERS S OKENNÍMI VÝPLNĚMI A TERMOIZOLAČNÍMI PANELY CELKOVÉ TLOUŠŤKY 200mm OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VIZ. VÝKRES KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ ROŠTOVÁ PŘÍČKA SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A HLINÍKOVÝM RÁMEM TL. mm SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM ŽELEZOBETON + TV. OMÍTKA 5mm + MALBA BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ŽELEZOBETON + TV. ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA OMÍTKA 5mm + MALBA 1.09 CHODBA 1 12,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA D R R R F 1.10 TOALETA PRO INVALIDY 1 4,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TOALETA PRO INVALIDY 2 4,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UMÝVÁRNA MUŽI 3,6 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UMÝVÁRNA ŽENY 3,3 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM 1.14 TOALETA MUŽI 5,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TOALETA ŽENY 5,6 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM C 1.16 ZÁDVEŘÍ 1 5,6 ČISTÍCÍ ROŠT P3 BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA ODVODNĚNO SKRZ PODLAHU LEGENDA MATERIÁLŮ 1.17 ZÁDVEŘÍ 2 5,6 ČISTÍCÍ ROŠT P3 BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA ODVODNĚNO SKRZ PODLAHU ŽELEZOBETON SÁDROKARTONOVÉ ROŠTOVÉ PŘÍČKY TL. mm vedoucí projektu: část dokumentace: doc. Ing. arch. Roman Koucký doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - stavební část - A TEPELNÁ IZOLACE LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT PŮDORYS 1.NP 1:100 4xA4 2.4

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP

kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP kurz PS III PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DETAILŮ OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ - TOP a LOP zadání pro zpracování konstrukčních úloh 1 AR 2014-2015 Ústav STAVITELSTVÍ I. VSTUPNÍ INFORMACE Příklady, které jsou uvedeny v

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

BD III ETAPA A _SO_BE OBSAH OBSAH...1

BD III ETAPA A _SO_BE OBSAH OBSAH...1 OBSAH OBSAH...1 A. STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA...2 A.1. POPIS OBJEKTŮ...2 A.2. DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ...2 A.3. ZEMNÍ PRÁCE...2 A.4. NOSNÉ KONSTRUKCE...2 A.4.1. Založení budovy...2 A.4.2. Spodní

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ PARAMETRY VIL Architektonické a urbanistické začlenění Obec Předboj se nachází ve Středočeském kraji cca 10 km severně od Prahy. Zájmová lokalita se nachází v jihozápadní

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Obsah bakalářská práce 2012/2013

Obsah bakalářská práce 2012/2013 Obsah bakalářská práce 2012/2013 Obsah architektonicko-stavební části 1) Portfolio původního ateliérového projektu (ATZBP) formátu A3 prezentující původní ateliérový projekt, na který je bakalářská práce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

REVITALIZACE BYTŮ HRDLOVSKÁ Č.P. 643, OSEK

REVITALIZACE BYTŮ HRDLOVSKÁ Č.P. 643, OSEK Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO REVITALIZACE

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Řešení vzorových detailů

Řešení vzorových detailů Řešení vzorových detailů Detaily soklu. Detail soklu s přechodem na suterénní stěnu -průběžná soklová izolace 2.2 Detail soklu s přechodem ř na suterénní stěnu - ustupující soklová izolace. Detail soklu

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Akce: Zateplení a výměna zdroje tepla objektu základní a mateřské školy Rasošky Stavebník: Obec Rasošky Rasošky kraj Královéhradecký B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro provádění stavby Jaroměř,

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2 B 29060 30 x 630 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 KT2 480 8525 1685 1765 B' 7900 480 7900 20080 2580 8410 V3 7600 6000 V4 0,5% 0,5%

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení 1. Identifikační údaje Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 2. Urbanistické řešení -

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ

OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ D/ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a) Architektonicko-stavební řešení D.1.2.a) Stavebně konstrukční řešení OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ Zodpovědný projektant : Ing. Korotvička

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více