D Í L N A N Á R O D Ů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D Í L N A N Á R O D Ů"

Transkript

1

2 I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E R I R E N Y Š E S T Á K O V É ZIMNÍ S E M E S T R 2011 / 2012 AT Z B P FA ČVUT PRAHA

3 V bezprostřední blízkosti centra je Leipziger Osten charakteristický vysokou mírou nezaměstnanosti, sociální segregací a nadprůměrným množstvím neobydlených objektů a nevyužitých pozemků. V posledních deseti letech zde došlo ke koncentraci obyvatel nejrůznějších národností a náboženských vyznání. Programy revitalizace této oblasti jako velkoplošné demolice, založení centrálního městského parku, podpora malých podnikatelů a dotace na rekonstrukce historických fasád a střech ukazují první výsledky. Nedaleko centra vzniká multikulturní čtvrť s početnými kulturními, sociálními a sportovními projekty ale i každodenním životem a veřejným městským prostorem. Prezence této oblasti je na vahách mezi tolerancí, integrací, rasismem a vytvářením nového ghetta. Dílna národů by se měla stát důležitým centrem oblasti Leipziger Osten. Význam tohoto kulturního a vzdělávacího centra by měl přesahovat její hranice. Měla by se zde etablovat kulturní scéna celoměstského dopadu. Poradenské služby a prostory pro komunikaci a vzdělávání budou doplněny nabídkami gastronomie a volného času. Tento dům musí ve svém výrazu znázornit svojí otevřenost a pojmy tolerance a integrace. Bude se rozvíjet z okolního městského prostoru a stane se jeho součástí. Národnosti - Turci, arabské země, Kurdové, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Poláci D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G Ú V O D A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

4 EISENBAHN STRASSE UTRPĚLA ZÁSAH DO ULIČNÍ ZÁSTAVBY V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY ŠÍŘKA ULICE 21 m VÝŠKA DOMŮ 18 m ZDE SE NACHÁZÍ NEZASTAVĚNÝ PÁS O ŠÍŘCE 25 m S DVĚMA STOJÍCÍMI BUDOVAMI ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLKA KLUB MLÁDEŽE, SPORTOVIŠTĚ STAVBA SPORTOVNÍ HALY CYKLOSTEZKA D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G A N A L Ý Z A A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

5 O B J E M P A R C E L Y Z A U J Í M Á O B L A S T V B L Í Z K O S T I U L I C E N A V A Z U J E N A C Y K L O S T E Z K U A P A R K O S A P R Ů H L E D U S P O J U J E P A R K S V Ý H L E D E M N A V Ě Ž O B J E M U S T U P U J E P Ř Í CH O D U Z C E N T R A K O N E K T I V I T A P A R T E R J E Z U L I C E V O L N Ě P R Ů CH O Z Í V Z N I K Á P R O S T O R P R O T R H A N Á M Ě S T Í B A R I É R A = M O S T O T E V Ř E N O S T T O K V L N Y R E A G U J E N A V Y S O K O U Z Á S T A V B U S J E D N O C U J E A D O T V Á Ř Í U L I Č N Í Č Á R U S O U L A D V E D O U C Í K S O U K R O M Í N E B R Á N Í U V O L N Ě N O S T I A P L Y N U L O S T I P R O M Ě N L I V Á V I B R A C E N E V Š E D N O S T I CH V Ě N Í V Y V O L Á V Á P U L Z N Í N A P Ě T Í D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G K O N C E P T A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

6 A B C A D M I N I S T R A T I V A D Í L N Y K R O U Ž K Y P O R A D E N S T V Í D K A V Á R N A R E S T A U R A C E V Í C E Ú Č E L O V Ý S Á L J A Z Y K O V Á Č Í T Á R N A Š K O L A K L U B O V N A P O P I S O B J E K T U J E D N Á S E O 2-4 P O D L A Ž N Í O B J E K T S K E L E T O V É H O N O S N É H O S Y S T É M U S E S L O U P Y O P Ů D O R Y S N É M M O D U L U 7, 5 X 6 M E T R Ů. V Ě T Š Í Č Á S T P O D Z E M Í Z A B Í R Á S A M O O B S L U Ž N É P A R K O V I Š T Ě S A U T O - V Ý T A H Y. P R A V I D E L N Ě R O Z M Í S T Ě N Á K O M U N I K A Č N Í J Á D R A O B S L U H U J Í C E L Ý P R O V O Z B U D O V Y. M U L T I - F U N K Č N Í S Á L J E V P A R T E R U O D D Ě L L E N A Z Á S O B - O V Á N P Ř E V Á Ž N Ě Z P O D Z E M Í. Z B Y L É O B J E M Y J S O U P R O P O J E N Y V R Ů Z N Ý CH V Ý Š K Á CH. S T Ř E CH U T V O Ř Í Š I K M É D E S K Y S O T V O R Y P R O O S V Ě T L E N Í S H O R A. V S T U P Y D O O B J E K T U J S O U U M Í S T Ě N Y V Ý H R A D N Ě V P R O S T O R U M E Z I O B J E M Y P O C E L É M P A R T E R U. N Á V R H P O Č Í T Á S M I N I M Á L N Í M Z Á S A H E M V O K O L Í. Z A S T U P U J E N E J J E D N O D U Š Š Í V A R I A N T U F U N K C E D O T V O Ř E N Í U L I Č N Í Z Á S T A V B Y S P O N E CH Á N Í M D Ů L E Ž I T Ý CH S M Ě R Ů A P R Ů CH O D Ů K P A R K U, Š K O L E A Š K O L C E. Ú M Y S L E M J E Z I N S C E N O V A T P L Y N U L Ý P Ř E CH O D R U Š N É U L I C E D O S O U K R O M Í A K L I D U. D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G S I T U A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

7 2, 5 np 3 np 1 pp 2 np 1 np D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G P Ů D O R Y S A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

8 S N A H O U Z Ů S T Á V Á K O M B I N A C E O T E V Ř E N O S T I A S O U K R O M Í. P L O CH U L E H K É H O O B V O D O V É H O P L Á Š T Ě S I Z O L A Č N Í M I P A N E L Y O B J Í M Á P Ř E D N A S T A V E N Á P R O S T O R O V Á K O N S T R U K C E N E S O U C Í P O L O P R O P U S T N O U V R S T V U M E M B R Á N Y Č I T K A N I N Y N E B O J I N Ý CH P R V K Ů S P O D O B N Ý M I V L A S T N O S T M I - CH R Á N Í P Ř E D N E P Ř Í Z N I V Ý M V L I V Ů M CH V Ě N Í O B V O D O V É H O P L Á Š T Ě A S L U N E Č N Í M U Z Á Ř E N Í. D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G P L Á Š Ť A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

9 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G Ř E Z O P O H L E D A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

10 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G V I Z U A L I Z A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

11 D Í L N A N Á R O D Ů L E I P Z I G V I Z U A L I Z A C E A T Z B P / FA ČVUT PRAHA

12 Bakalářská práce OBSAH DOKUMENTACE: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Průvodní technická zpráva Prohlášení autora Průvodní list KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LIPSKO DÍLNA NÁRODŮ JAZYKOVÁ ŠKOLA FA ČVUT PRAHA 2011/2012 LS Vypracoval: Ondřej Šváb Dokumentace ke stavebnímu povolení Část A Architektonicko stavební A_1 A_2 Technická zpráva Výkresová část Příloha A Architektonický detail Obsah Výkresová část Část B Statická Obsah B_1 Technická zpráva B_2 Výpočtová část B_3 Výkresová část Část C Technické zařízení a infrastruktura Obsah C_1 Technická zpráva C_2 Výpočtová část C_3 Výkresová část PRŮVODNÍ ZPRÁVA Část D Realizace staveb Obsah D_1 Technická zpráva D_2 Výkresová část Část E Požární bezpečnost Obsah E_1 Technická zpráva E_2 Výpočtová část E_3 Výkresová část

13 Obsah: PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje stavby Kapacita stavby prostorová charakteristika Základní charakteristika stavby a její užití Materiálová charakteristika Charakter území, údaje o stavebním pozemku Napojení na technickou infrastrukturu Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů Místo stavby: Lipsko východ, Německo Projekt: Bakalářská práce Projektant: Ondřej Šváb Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Charakter stavby: Novostavba Datum vypracování: 5/2012 Konzultanti: Stavební část: Statická část: Technické zařízení budov: Realizace staveb: Požární bezpečnost: Ing. Bedřiška Vaňková doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. doc. Ing. Václav Bystřický, CSc. Ing. Michal Pánek doc. Ing. František Medek, CSc. Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. KAPACITA STAVBY - PROSTOROVÁ CHARAKTERISTIKA Předpokládaná kapacita objektu: denní a odpolední provoz 5 dní v týdnu celkem 135 návštěvníků a 10 zaměstnanců Plocha pozemku (celkem): 5630m2 Zastavěná plocha: 600m2 (Navržená jazyková škola) Obestavěný prostor: 7045m3 Zpevněné plochy: 800m2 Užitná plocha: 1400m2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ UŽITÍ Kulturně vzdělávací centrum slouží převážně jako prostředek k integraci národnostních menšin v Leipziger Osten v Německu. Na území se v posledních letech stěhuje čím dál více různorodých skupin z cizích zemí, převážně z Turecka, Arabských zemí, Ruska, Ukrajiny a Polska. Objekt se má stát hlavním významným záchytným centrem pro tyto, ale i pro jiné tamní obyvatele. Poskytuje možnost výuky jazyků, sportovní a kulturní využití, gastronomie a společného odpočinku či práce v dílnách a k zájmovým aktivitám všedního dne. Centrum je navrženo s bezbariérovými přístupy celkem ve třech podlažích. První podlaží má světlou výšku 2,6 metrů, druhé 3,1 metrů a s.v. třetího podlaží se pohybuje od 2,6 4,9 metrů. MATERIÁLOVÁ CHARAKTERISTIKA Nosné konstrukce objektu jsou monolitické železobetonové desky, sloupy a stěny, s prefabrikovaným vloženým polem desek ve 3.NP sloužící jako dilatační pole. Základové konstrukce jsou z monolitického železobetonu a tvoří je základové patky a základový obvodový práh, a základová deska pod prohlubní výtahové šachty. Nenosné dělící příčky jsou sádrokartonové tloušťky mm a 2mm s výplní z minerální vlny a nátěrem. Podhledy jsou také sádrokartonové od firmy Rigips s nátěrem. Železobetonové stěny jsou omítnuty tenkovrstvou omítkou tl. 5mm a natřeny vnitřní malbou. Fasádu tvoří dva typy obvodových plášťů 1.Lehký obvodový plášť Skládá se ze strukturálního zasklení od firmy Reynaers typ CW-SG. Tvoří jej osazovací rošt z eloxovaného hliníku pro osazení výplní. Výplň tvoří buď prosklené části izolačními dvojskly, termoizlační panely s výplní z minerální vlny, a okenní či dveřní výplně. Tento fasádní plášť je ukončen systémovými tvarovkami a oplechováním rohů, kotven do nosné konstrukce objektu pomocí pevného a posuvného uložení přes speciální podložky zabraňující tepelným mostům. Plášť je dilatován zdvojením vertikálních sloupků a spára zatmelena vodotěsným pružným tmelem. 2.Předsazená konstrukce s napnutou membránou Jedná se o žárově pozinkované ocelové konzoly kotvené do nosné konstrukce objektu s přerušeným tepelným mostem, na kterých je osazen pochozí poro-rošt a namontovány jednotlivé sloupky či věšadla potřebné k napnutí membrány fólie z Poly tetra-fluor etylenu (PTFE). Ta se nachází ve vzdálenosti mm od povrchu proskleného lehkého pláště. Na konstrukci je namontováno zábradlí a vzniklý prostor slouží pro údržbu a mytí fasády. Membrána je rozdělena do jednotlivých segmentů a každý je uchycen na více místech, kloubově pomocí terčů a ocelových lan obšitých na okrajích každého segmentu. Střešní konstrukci tvoří jednovrstvá střecha s obrácenou skladbou, z monolitických železobetonových desek mírného sklonu s atikou výšky mm od horního líce povrchu střechy. Objekt má 4 vnitřní vpusti, dvě z nich jsou v jedné části vedeny na fasádě v průchodu pod dilatačním polem. CHARAKTER ÚZEMÍ, ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU Městská část Leipziger Osten je situována v severo-východní části Lipska, přibližně 10 minut tramvají od centra města, blízko hlavního nádraží. Leží na rovinném terénu zhruba 113 m.n.m., v začínající blokové zástavbě poblíž parků na ulici Eisenbahn - strasse č. 48. Přesné vyměření

14 GPS je ; Půda pro založení je pevná, nesoudržná štěrkopísková zemina 1. třídy únosnosti a 2. třídy těžitelnosti rozpojitelné nakladačem či rypadlem. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Objekt bude napojen na inženýrské sítě, vedené pod asfaltovou komunikací v ulici Eisenbahnstrasse. Je zde veřejný vodovod, plynovod, kanalizace, silnoproud a teplovod. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY Objekt Jazykové školy bude první ze stavěných části kulturně vzdělávacího centra. Objekt bude po dobu výstavby oplocen. Při výstavbě objektu bude částečně omezen provoz komunikace a to pěší chodník na straně přilehlé ke stavební parcele. Provoz chodníku bude odkloněn na protější stranu ulice. Štětovnice na okraji budou lícovat s hranou chodníku a ochranných pásem inženýrských sítí.

15

16

17 Bakalářská práce OBSAH: A_1: Technická zpráva KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM LIPSKO DÍLNA NÁRODŮ FA ČVUT PRAHA 2011/2012 LS Konzultant: Ing. Bedřiška Vaňková Vypracoval: Ondřej Šváb A_1.1 A_1.2 A_1.3 A_1.4 A_1.5 A_1.6 A_1.7 A_1.8 A_1.9 A_1.10 A_1.11 A_1.12 A_1.13 A_1.14 A_1.15 A_1.16 A_1.17 A_1.18 A_1.19 A_1.20 Identifikační údaje stavby Kapacity území a stavby Účel objektu Dopravní řešení Urbanistické řešení Architektonické a dispoziční řešení Základové konstrukce Vertikální nosné konstrukce Horizontální nosné konstrukce Vertikální komunikace Obvodový plášť Zastřešení Dělící konstrukce Podhledové konstrukce Podlahy Povrchové úpravy stěn a stropů Výplně otvorů Doplňkové konstrukce Hydroizolační systém Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů A_2: Výkresová část A ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST A_2.1 Celková koordinační situace A_2.2 Situace A_2.3 Základové konstrukce A_2.4 Půdorys 1.NP A_2.5 Půdorys 2.NP A_2.6 Půdorys 3.NP A_2.7 Výkres střechy A_2.8 Řez A A A_2.9 Řez B B A_2.10 Řez C C A_2.11 Pohled západní LOP A_2.12 Řezopohled východní LOP A_2.13 Pohled jižní LOP A_2.14 Pohled severní LOP A_2.15 Pohled severní - Membrána A_2.16 Pohled jižní - Membrána A_2.17 Detail A Atika A_2.18 Detail B Napojení terénu A_2.19 Detail C Návaznost střechy A_2.20 Detail D Nároží nad průchodem A_2.21 Detail E Dilatace ve střeše A_2.22 Detail F Dilatace ve stropě A_2.23 Detail G Světlík ve střeše

18 A_2.24 Detail H Nadpraží u okna A_2.25 Detail I Půdorys okna A_2.26 Detail J Řez okna A_2.27 Výkres skladeb I. A_2.28 Výkres skladeb II. A_2.29 Tabulka výplní A_2.30 Klempířské prvky A_2.31 Zámečnické prvky I. A_2.32 Zámečnické prvky II. A_2.33 Tabulka dveří A_1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů, Vypracoval: Ondřej Šváb Ateliér: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Konzultovali: Ing. Bedřiška Vaňková A_1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název: Kulturně vzdělávací centrum Dílna Národů Místo stavby: Lipsko východ, Německo Projekt: Bakalářská práce Projektant: Ondřej Šváb Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Charakter stavby: Novostavba Datum vypracování: 5/2012 A_1.2 KAPACITY ÚZEMÍ A STAVBY Plocha pozemku (celkem): 5630m2 Zastavěná plocha: 600m2 (Navržená jazyková škola) Obestavěný prostor: 7045m3 Zpevněné plochy: 800m2 Užitná plocha: 1400m2 A_1.3 ÚČEL OBJEKTU Kulturně vzdělávací centrum slouží převážně jako prostředek k integraci národnostních menšin v Leipziger Osten v Německu. Na území se v posledních letech stěhuje čím dál více různorodých skupin z cizích zemí, převážně z Turecka, Arabských zemí, Ruska, Ukrajinya Polska. Objekt se má stát hlavním významným záchytným centrem pro tyto, ale i pro jiné tamní obyvatele. Poskytuje možnost výuky jazyků, sportovní a kulturní využití, gastronomie a společného odpočinku či práce v dílnách a k zájmovým aktivitám všedního dne. Centrum je navrženo s bezbariérovými přístupy celkem ve třech podlažích. Navozuje atmosféru plynulosti, otevřenosti, svobodomyslnosti a volby díky přilehlému území s cyklostezkou a rozsáhlým parkem. A_1.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Centrum je volně přístupné z více stran, je v těsném kontaktu s městskou ulicí Eisenbahnstrasse, lze se k němu odtud dostat jak osobní, tak hromadnou dopravou. Na jižní straně se nachází průjezdné pochozí plochy, cyklostezka, zpevněné plochy a navazující park Rabet. Zásobování je možné lépe ze severní strany po ulici Eisenbahstrasse.

19 A_1.5 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Městská část Leipziger Osten je situována v severo-východní části Lipska, přibližně 10 minut tramvají od centra města, blízko hlavního nádraží. Leží na rovinném terénu zhruba 113 m.n.m., v začínající blokové zástavbě poblíž parků. V zástavbě jsou prázdné mezery po vybombardovaných blocích z druhé světové války, navrhované centrum je umístěno v největší z nich, kde se nachází parkovací plocha pro osobní automobily s řadami menších stromů. Kromě obytných staveb jsou v okolí školy, školka, hřiště, kryté tělocvičny, cyklostezka a rozsáhlý park Rabet. A_1.6 ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ Kulturně vzdělávací centrum a jeho parcela má západo-východní osu s odklonem od severu přibližně 5 stupňů, na délce ti metrů. Hlavní osou je podélná ulice Eisenbahnstrasse, ze které jsou umožněny průchody k parku a školce. Východní část je oddělena kvůli průhledu z výběžku v parku na kostelní věž v ulici Hedwigstrasse a zaujímá funkčně největší celek. Navržený objekt z ideového hlediska představuje kmitající tok, nepřetržitou myšlenku a zároveň rozbití do více směrů a možností. Umožňuje se jím projít z rušné ulice do zcela jiného vizuálně klidnějšího prostoru, kde je zároveň četný pohyb lidí a rodičů s dětmi. Slouží jako most a propojení rozdílných nádechů a míst, a tvoří bariéru vůči oběma stranám. Hlavním tématem jsou vibrace, sdílené každým člověkem. Ty představují vlnu a kmitání, která se projevuje v napnuté membráně, tiše rozbíjející uzavřenou plochu úzké ulice s pětipatrovou okolní zástavbou. Objekt je navrhován s bezbariérovými přístupy pro zdravotně postižené, v přízemí je vstup umožněn ze dvou protilehlých stran pomocí zpevněných ploch ve stejné úrovni jako podlaha v 1. nadzemním podlaží. Vstupní hala slouží jako reprezentační a komunikační prostor obklopen seminárními místnostmi, učebnami, kancelářemi, hygienickým zázemím a chráněnou vertikální komunikací s výtahovým jádrem a schodištěm. Nachází se zde taktéž místnost technického zázemí, za jednou ze seminárních místností v blízkosti komunikačního jádra. Jižní část prvního podlaží je propojena s druhým díky dvou vynechaných polí stropní desky druhého podlaží plochy 100m2 a vytváří oddychové a studijní prostředí s posezením o výšce dvou podlaží. Ve 2. nadzemním podlaží se kromě hygienického zázemí a komunikačního jádra nachází další učebny obklopující komunikační halu, kterou lze také využít jako výstavní a sdělovací prostor. Jižní polovina objektu je ve 2. NP zastřešena mírnou pultovou střechou, severní polovina pokračuje do třetího podlaží. Ve 3. nadzemním podlaží se nachází učebny, kanceláře, seminární místnosti, zázemí hygieny a zaměstnanců ve formě kuchyňky, a komunikační jádro. Patro je zastřešeno pultovou střechou opačného směru než ve 2. NP a lze se jím dostat do zbytku kulturně vzdělávacího centra. Nad průchodem se nachází dilatačně oddělující pole. Dokumentace ke stavebnímu povolení je řešena až po zmíněnou dilataci. A_1.7 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Návrh založení objektu vychází z konstrukce vrchní stavby, která je tvořena z horizontálních desek pnutých na sloupy pravidelného rastru. Původní zemina je nesoudržná štěrkopísková, 1. třídy únosnosti. Základová spára objektu se nachází přibližně 7 metrů nad úrovní hladiny podzemní vody, není nutno navrhovat základovou hydroizolační vanu. Na podkladní beton tloušťky mm Jsou navrženy železobetonové patky a obvodový práh, tepelně izolované proti podmrzání a v hloubce 1,2 metrů. Dno výtahové šachty sahá do hloubky 1,5 metrů, a svou vzdáleností od ostatních základových konstrukcí nepřitěžuje základové podloží. K horní ploše základových patek je vylit podkladní beton tloušťky mm. Na něj je provedena hydroizolace z PVC fólie krytá geotextiliemi. Nosná konstrukce desky prvního podlaží je tloušťky 100mm, vyztužená armaturou, zakrývající hydroizolační fólii. Veškeré prostupy základovou konstrukcí jsou vedeny v utěsněných chráničkách. Stavební jáma je zajištěna štětovnicemi, které se po dokončení stavby vyjmou. Základová spára je odvodněna sběrnými drenážními kanály. Po dokončení konstrukce se základy zasypou a obsypou štěrkopískem větší frakce. A_1.8 VERTIKÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční systém je kombinací stěnového a sloupového systému. Stěny jsou navrženy z monolitického železobetonu tloušťky mm (dle návrhu možno zvýšit na 200mm). Sloupy jsou navrženy z monolitického železobetonu, čtvercového půdorysného tvaru o stranách 300mm. Stěna výtahové šachty je také z monolitického železobetonu tloušťky 300 mm. Konstrukční výška 1.NP je 3,5 metrů, ve 2. NP 4,0 metrů,na jižní straně je výška proměnná od 4,0 do 5,0ti metrů a v posledním třetím NP je výška proměnná od 3,5 do 5ti metrů. A_1.9 HORIZONTÁLNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Ve všech třech podlažích jsou navrženy monolitické železobetonové stropní desky tloušťky 2mm působící ve dvou směrech jako křížové pnuté, lokálně podepřené uvnitř se skrytou průvlakovou výztuží a obvodovým průvlakem na okrajích objektu. Střešní desky jsou mírně pultového sklonu z monolitického železobetonu tloušťky 2mm s monolitickou železobetonovou atikou výšky 0mm a šířky mm. Ve třetím podlaží je stropní a střešní deska vyložena zhruba o čtvrtinu pole s ozubem a trny, na kterou jsou dilatačně uloženy prefabrikované železobetonové stropní panely tloušťky 2mm. A_1.10 VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE Tvoří ji dvě přímočará trojramenná schodiště v každém patře se dvěma mezi-podestami okolo výtahové šachty v požárně chráněném prostoru. Do monolitických železobetonových stěn a výtahové šachty jsou vetknuty monolitické železobetonové mezi-podesty tloušťky 2mm s ozuby, na které jsou uloženy prefabrikovaná schodišťová ramena. Pochozí vrstvou ramen a mezi-podest je modifikovaná cementová stěrka. Ramena mají minimální průchozí šířku 0mm. Slouží zároveň jako hlavní únikové schodiště, železobetonové stěny jsou natřeny tenkovrstvou omítkou s požárně odolnými vlastnostmi.

20 A_1.11 OBVODOVÝ PLÁŠŤ Obvodový plášť je navržen ze dvou plášťů lehký plášť tvořený rastrovým strukturálním zasklením a tepelně - izolačními panely celkové tloušťky 200mm, a volně předsazená konstrukce skládající se z žárově pozinkovaných ocelových konzol a kotevních prvků pro membránu (materiál fólie je zvolen Poly-tetrafluor-ethylen). Mezera mezi oběma plášti je otevřená a volně průchozí, složená z poro-roštu a sloupků se zábradlím. Celková šířka pláště je mm, fólie je napnuta ve vzdálenosti nejméně mm od plochy lehkého pláště. Konzoly předsazeného pláště jsou kotveny do stropních a střešních desek tl. 2mm s přerušeným tepelným mostem rektifikací. Fasádní sloupky lehkého pláště jsou opatřeny pryžovým těsněním a volnou spárou pro umožnění pohybu v důsledku objemových změn. V místě dilatace jsou sloupky zdvojeny a spára mezi skly je zatmelena pružným disperzním lepidlem. Natažená membrána druhého pláště je volně kotvena pomocí ocelových lan na kotevní ocelové terče umožňující kloubový pohyb pláště. A_1.12 ZASTŘEŠENÍ Objekt má ploché, mírně svažité střechy s monolitickou železobetonovou atikou šířky mm. Odvodnění je dáno jednak díky spádům střech k opačným stranám, a také vytvořeným umělým spádem pomocí klínů z extrudovaného polystyrenu, který činí 1% pro PVC fólii tl. 1,5mm krytou geotextiliemi, prováděnou na dvě etapy. Svody jsou vnitřní, DN100mm z plastu. Z jižní části je svod veden z objektu ve vrstvě podlahy skrz tepelnou izolaci pod zemí do společné revizní šachty. Na severní straně objektu jsou svody vyvedeny z objektu nad terénem v průchodu a dále do druhé společné revizní šachty pod zpevněnou plochou. A_1.13 DĚLÍCÍ KONSTRUKCE Všechny příčky jsou montované z hliníkového roštu C a W profilů vyplněných minerální vlnou jako zvukovou izolací a navrtaných desek ze sádrokartonu tl. 12,5mm od firmy Rigips. Kde je potřeba, tam jsou opatřeny impregnačním nátěrem nebo obkládané v místnostech s umyvadly pomocí disperzního lepidla keramickými obkladačkami. Jsou v nich vedeny instalační rozvody kanalizace, vzduchotechniky a vnitřního vodovodu a rozvodu teplé užitkové vody. A_1.16 POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPU Vnitřní povrchy stěn sádrokartonových příček jsou opatřeny minimálně dvěma etapami malby. Povrch železobetonových stěn je složen z tenkovrstvé modifikované vápno-cementové omítky. A_1.17 VÝPLNĚ OTVORŮ Vstupní dveře, stejně jako dveře zádveří, mají černý matný hliníkový rám i zárubeň a jsou prosklené. Uvnitř objektu jsou navrženy masivní dubové dveře s ocelovými zárubněmi bez polodrážky a bez prahu. Viz. tabulka dveří. Rámy a křídla oken jsou tvořeny systémovými prvky lehkého obvodového pláště z hliníku s dvojitým izolačním strukturálním zasklením. Rám má černý matný lak a je navržen pro výklopné otvírání. A_1.18 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE Klempířské výrobky jako oplechování atiky, vzduchotechnických a kanalizačních odvětrávacích potrubí jsou navrženy z tenkého hliníkového plechu. Vnitřní zábradlí je tvořeno sloupky z hliníkové slitiny, s montovanými příčlemi a madlem. Sloupky jsou kotveny zapuštěním do kapes v železobetonových nosných konstrukcích (stropní desky, mezi-podest, do stěn výtahové šachty). Viz. Výkresy výrobků Klempířské prvky, Zámečnické prvky. A_1.19 HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM Pro hydroizolaci spodní stavby nenamáhané spodní tlakovou vodou je použita PVC fólie tloušťky 1,5 mm krytá geotextiliemi z obou stran, svařovaná teplem. Hydro-izolace vertikálních částí objektu se kotví do systémových profilů fasádního obvodového pláště pomocí speciálních úchytů a krycích profilů. A_1.20 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavek příslušných norem (ČSN , 268/2009 Sb. Tepelná ochrana budov) A_1.14 PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE V celém objektu jsou navrženy podhledy ze sádrokartonu značky Rigips tloušťky 12,5mm na rektifikačně zavěšeném hliníkovém roštu. Povrch konstrukce je ošetřen sádrovým tmelem a nátěrem vnitřní malbou. V podhledu je vedeno potrubí vzduchotechniky a vnitřní kanalizace. A_1.15 PODLAHY V objektu jsou použity těžké plovoucí podlahy s různými nášlapnými vrstvami dle účelu a využití místnosti, viz.výkresy skladeb. Ve vstupní hale je použita keramická protiskluzová dlažba do maltového lože s matným povrchem a co nejmenším odleskem, stejně jako v technické místnosti. V prostorách učeben, seminárních místností a ostatních je na anhydritovém nivelačním podkladu vylita epoxidová stěrka tloušťky 3-5mm.

21 Ludwigstr. Ludwigstr.. Neustädter Str a e o p q b a c d Hedwigstr b/ c a e f Eisenbahnstr /00000 Otto-Runki-Platz / / / / / / /00000 PARKOVIŠTĚ Lorenzstr. Neustädter Str. Melchiorstr. CYKLOSTEZKA Thümmelstr... Konradstr. Schule Sporthalle Sporthalle NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY HRANICE POZEMKU NAVRŽENÝ OBJEKT STÁVAJÍCÍ BUDOVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY STÁVAJÍCÍ OBJEKTY GPS ; NAVRŽENÝ TRAVNÍ POROST SE STROMY HRANICE ULIČNÍ ČÁRY vedoucí projektu: část dokumentace: doc. Ing. arch. Roman Koucký doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - konstrukční část - A VSTUPY DO OBJEKTU OZNAČENÍ PŘILEHLÉ PARCELY LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT CELKOVÁ KOORDINAČNÍ SITUACE 1:1000 4xA4 2.1

22 Eisenbahnstr. a e d 0. RŠ 1 b c PH I. 3 NP RŠ 2 VŠ PS HUT ,000 = 113 m.n.m. 7.0 JAZYKOVÁ ŠKOLA +- 0, , NP +- 0, LEGENDA a, e b c d hranice stavební parcely hranice uliční čáry jednotná kanalizační přípojka přípojka elektrického proudu přípojka pitné vody teplovodní přípojka stávající objekty NAVRŽENÝ OBJEKT NOVĚ NAVRHOVANÉ OBJEKTY LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT doc. Ing. arch. Roman Koucký vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková část dokumentace: Architektonicko - konstrukční část - A SITUACE 1:200 4xA4 2.2

23 ŽELEZOBETON PROSTÝ BETON ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH 2% - 1, TEPELNÁ IZOLACE E D C B A LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT , ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH +- 0, ŽELEZOBETONOVÉ PATKY , 300-0, % - 1, O1 ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH O2 +- 0, 000-0, , 400-0, 400-0, 300-0, , 000-0, , 300-1, , ŽELEZOBETONOVÉ PATKY - 0, 400-1, , 300-0, 400 ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH 2% 2% +- 0, , , 200-0, 300-0, ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH , 200-0, % , , , 200 2% - 1, , ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH vedoucí projektu: část dokumentace: , , , Doc. Ing. arch. Roman Koucký Doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - stavební část - A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ŘEZ PROHLUBNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY : + 2, , , , 200-1, xA4 1: , %

24 L P P C F F 600 P P1 V P4 D1 ZNAČENÍ VÝKRESU F R R D D1 P P V S D1 L P1 H1 H1 P1 9 H B B , 000 P P1 D1 L D1 D1 D1 L D1 P D1 P D1 P 1.12 D1 P SK SK 1.16 D D 3 A DŘEVĚNÝ PULT A R H1 H P1 F P3 SK P P1 2 ČISTÍCÍ ROHOŽ H1 +- 0, 000 H INTEGROVANÉ INFORMAČNÍ A ŘÍDÍCÍ CENTRUM P1 DŘEVĚNÝ PULT P D1 L 2 P1 SK D D2 P ČISTÍCÍ ROHOŽ SK P R 1.17 SK 20 R F P P Z4 Z1 22 D2 3 F PREFABRIKOVANÉ RAMENO ULOŽENO NA ŽB PRÁH A MEZIPODESTU NA OZUB +- 0, 000 P1 965 H , x( ) / , , x( ) / x( ) / , 065 Z2 D2 MONOLITICKÁ PODESTA VETKNUTÁ DO STĚN PREFABRIKOVANÉ RAMENO ULOŽENO NA MEZIPODESTY NA OZUB MONOLITICKÁ PODESTA VETKNUTÁ DO STĚN P1 - P3 LEGENDA MÍSTNOSTÍ Č.M. NÁZEV MÍSTNOSTI m2 PODLAHA OZN. STĚNA STROP POZN VSTUPNÍ HALA 269,5 DLAŽBA PROTISKLUZ. P UČEBNA A 45,2 EPOXIDOVÁ STĚRKA P SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 1 44 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UČEBNA B 38 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TECHNICKÁ MÍSTNOST 15 DLAŽBA P KANCELÁŘ 1 15,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P KANCELÁŘ 2 15,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P CHRÁNĚNÁ KOMUNIKACE 42 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SKLADBA PODLAHY, VIZ VÝKRES SKLADEB H1 - H3 SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS ZAVĚŠENÝ NA ROŠT ZE STROPNÍ KONSTRUKCE PRŮBĚŽNĚ VE VZDÁLENOSTI 0mm POD STROPEM D/P D/L Z1 - Z4 S V1 - V2 D1 - D4 R F K SK DVEŘE PRAVĚ VNITŘNÍ UMÍSTĚNÉ V PŘÍČCE DVEŘE LEVÉ VNITŘNÍ UMÍSTĚNÉ V PŘÍČCE ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZÁBRADLÍ, VIZ TABULKY VÝROBKŮ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE DN mm VEDENÉ V SDK PŘÍČCE TL. 2mm STOUPACÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY DN mm VEDENÉ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ SVODY DN 100mm VEDENÉ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ PODLAHOVÝ KONVEKTOR STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ REYNAERS S OKENNÍMI VÝPLNĚMI A TERMOIZOLAČNÍMI PANELY CELKOVÉ TLOUŠŤKY 200mm OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VIZ. VÝKRES KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ ROŠTOVÁ PŘÍČKA SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ A HLINÍKOVÝM RÁMEM TL. mm SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM ŽELEZOBETON + TV. OMÍTKA 5mm + MALBA BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ŽELEZOBETON + TV. ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA OMÍTKA 5mm + MALBA 1.09 CHODBA 1 12,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA D R R R F 1.10 TOALETA PRO INVALIDY 1 4,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TOALETA PRO INVALIDY 2 4,1 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UMÝVÁRNA MUŽI 3,6 EPOXIDOVÁ STĚRKA P UMÝVÁRNA ŽENY 3,3 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM 1.14 TOALETA MUŽI 5,9 EPOXIDOVÁ STĚRKA P TOALETA ŽENY 5,6 EPOXIDOVÁ STĚRKA P1 SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTON + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA SÁDROKARTONOVÝ PODHLED + MALBA IMPREGNOVANÉ + KERAMICKÝ OBKLAD KOLEM UMYVADEL DISPERZNÍM LEPIDLEM C 1.16 ZÁDVEŘÍ 1 5,6 ČISTÍCÍ ROŠT P3 BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA ODVODNĚNO SKRZ PODLAHU LEGENDA MATERIÁLŮ 1.17 ZÁDVEŘÍ 2 5,6 ČISTÍCÍ ROŠT P3 BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNĚ SÁDROKARTONOVÝ ODOLNÉ SKLO S FÓLIÍ PODHLED + MALBA ODVODNĚNO SKRZ PODLAHU ŽELEZOBETON SÁDROKARTONOVÉ ROŠTOVÉ PŘÍČKY TL. mm vedoucí projektu: část dokumentace: doc. Ing. arch. Roman Koucký doc. Ing. arch. Irena Šestáková Ing. Bedřiška Vaňková Architektonicko - stavební část - A TEPELNÁ IZOLACE LOKÁLNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM ± 0,000 =113,00 m.n.m. BALT PŮDORYS 1.NP 1:100 4xA4 2.4

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

BYTOVÝ DŮM KLÁNOVA 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ATELIER ZDEŇKA ROTHBAUERA DAVID BALAJKA

BYTOVÝ DŮM KLÁNOVA 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ATELIER ZDEŇKA ROTHBAUERA DAVID BALAJKA BYTOVÝ DŮM KLÁNOVA 9/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁE ATELIER ZDEŇKA ROTHBAUERA DAVID BALAJKA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název: Místo stavby: Funkce: Stupeň dokumentace: Klánova ulice, Praha 4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

ᖇ勧 Ing. arch. Tomáš Kudělka uděᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧 ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧 Kunín 104 742 53 Kunín Tel.-fax 556 704 485 Mobil 731 450 100 www.kudelka.cz email: info@kudelka.cz IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141 Akce: ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více