TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRINEC CMC LTD. CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU"

Transkript

1

2 OBSAH CONTENT 03 VÝROBA KOLEJNIC 03 THE MANUFACTURE OF 04 ZKOUŠENÍ, TŘÍDĚNÍ, PŘEJÍMKA 04 TESTING, CLASSIFICATION, AND ACCEPTANCE 05 VÝZKUM A VÝVOJ 05 RESEARCH AND DEVELOPMENT 06 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY 06 TECHNICAL DATA AND PARAMETERS 11 PRODEJ 11 SALES 12 KONTAKTY 12 CONTACTS

3 VÝROBA KOLEJNIC THE MANUFACTURE OF VÝROBA KOLEJNIC Výroba kolejnic je jedním z nejdůležitějších nosných programů, a proto je jí věnována z pohledu sstému jakosti mimořádná pozornost. Certifikační firmou TÜV NORD bl udělen následující certifikát: sstém jakosti podle ISO 9001:2000, sstém enviromentálního managementu podle ISO 14001:2004 a sstém managementu jakosti podle VDA 6, část 1. Udělené certifikát se vztahují na celý výrobní proces od zpracování poptávk, nabídk a kupní smlouv přes vývoj technologie a technický rozvoj, samotnou výrobu až po kontrolu a zkoušení hotových výrobků a služb zákazníkům. Výrobní proces je sledován pomocí kontrolních bodů a postupů k nim tak, ab v každém směru bla zajištěna jakost výrobků, které musí vhovět požadavkům zákazníka, smlouvám, normám a jiným specifickým požadavkům. Důkazem dosahování požadovaných vsokých jakostních parametrů kolejnic je udělení certifikátů Q1 a HPQ firmou Deutsche Bahn AG THE MANUFACTURE OF The manufacture of rails is one of the principal manufacturing programs and, therefore, an etraordinar attention is paid to it in view of the qualit control sstem. The following certificates have been granted b the compan TÜV NORD: the qualit control sstem according to ISO 9001:2000, environmental management sstem according to ISO 14001:2004 and the qualit management sstem according to VDA 6, part 1. The granted certificates are covering the complete production process, starting from the processing of an inquir, proposal and sales contract, through the technological and technical development and the proper production up to the inspection and testing of finished products and services for the clients. The production process is tracked b means of check points and corresponding procedures to assure in all circumstances the qualit of products which have to compl with customer s demands, contracts, standards and other specific requirements. Achieving the required qualit parameters of rails is proved b granting of the certificate Q1 and HPQ b the compan Deutsche Bahn AG. 3

4 ZKOUŠENÍ, TŘÍDĚNÍ, PŘEJÍMKA TESTING, CLASSIFICATION, AND ACCEPTANCE ZKOUŠENÍ, TŘÍDĚNÍ, PŘEJÍMKA Splnění kvalitativních požadavků po stránce materiálových vlastností a dodržení geometrických parametrů vráběných kolejnic je zabezpečováno propracovaným sstémem zkoušení a měření s následnou přejímkou. Po ultrazvukové kontrole vnitřní homogenit, kontrole povrchových vad vířivými proud a laserové kontrole profilu kolejnice, které se provádějí v toku výrob, jsou kolejnice dále podroben zkouškám v nezávislé mechanické zkušebně, kde je prováděno: Zkoušení mechanických vlastností Makro a mikroskopické vhodnocení Kontrola povrchu Proměřování profilu kolejnice pomocí kalibrovaných šablon Na základě požadavku zákazníka je možné provádět i další zkoušk (rázovou zkoušku, zkoušku tvrdosti, obsah kslíku, oduhličení atd.) Jednotlivé výsledk a hodnot jsou dokumentován a atestován. TESTING, CLASSIFICATION, AND ACCEPTANCE The fulfillment of the qualitative demands with regard to material properties and observance of the geometrical parameters of the produced rails is assured b the advanced sstem of testing and measurements followed b the acceptance. The ultrasonic testing of the internal homogeneit, testing of surface defects b using vortical flow and laser testing of the rail section is practiced during the production flow. After that the rails are tested in the independent test room where following practices are proceeded: Mechanical properties are tested Macroscopic and microscopic evaluationsare performed Surface is checked Rail shape is checked b means of pass templates Based on the client s request also other tests can be performed (impact test, hardness test, ogen content etc.). The individual results and values are documented and certified. 4

5 VÝZKUM A VÝVOJ RESEARCH AND DEVELOPMENT VÝZKUM A VÝVOJ Další vývoj je orientován do oblasti materiálové inovace a do oblasti inovace profilové. Vývojové práce probíhají v souladu s požadavk zákazníků a v souladu s technickým pokrokem a rozvojem výrob tohoto sortimentu významných výrobců evropských i světových. Materiálový vývoj je orientován do dvou hlavních směrů 1. Vývoj bainitických kolejnic. Výroba je směrována do středně uhlíkových oceli s dolegováním Si, Cr, Mo a V. Chemické složení je voleno tak, ab bainitické mikrostruktur blo dosaženo po volném ochlazování na vzduchu ihned po odválcování. 2. Vývoj kolejnic mikrolegovaných Cr, Mo a V s dosažením požadované tvrdosti 300, 350 a 400 HB. Vývoj těchto ocelí nebude orientován cestou tepelného zpracování, ale změnou chemického složení. Z materiálového rozboru problému vplývá, že půjde o kolejnicovou ocel se superjemným perlitem. Výroba nových značek oceli je zaměřena na dosažení požadovaných hodnot zejména dle norem UIC, AREMA, EN a CN12-16D. RESEARCH AND DEVELOPMENT Further development aims at the area of material innovation and profile innovation. The development projects are going on in accordance with the customers demands, the technical progress and advance of production of this product at the significant producers in Europe and the world. Material development is oriented in two main directions 1. The development of bainite rails. The production is focused on the medium carbon steels with micro-alloing using Si, Cr, Mo and V. The chemical composition is selected in such a wa as to achieve bainite microstructure after a spontaneous cooling in the air immediatel after rolling. 2. The development of rails micro-alloed with Cr, Mo and V to achieve the required hardness of 300, 350 and 400 HB. The development of these steels will not be oriented on the heat treatment but on the adjustment of their chemical compositions. Material analsis of the problem indicates that it will be the rail steel with a super-fine pearlite. The production of new steel grades is focused on the achievement of the required values, in particular, in accordance with UIC, AREMA, EN and CN12-16D. 5

6 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY Základní rozměr a konstrukční údaje TECHNICAL DATA AND PARAMETERS Basic dimensions and design data ŽELEZNIČNÍ KOLEJNICE ŠIROKOPATNÍ FLAT BOTTOM RAILWAY Rozměr (kóta) Dimension jednotka unit Tvar kolejnice Rails shape 46E1 M48 49E5 49E1 100ARA-A 50E6 54E2 54E4 54E3 54E1 115RE 60E2 60E1 R65 P65 136RE 141RE SBB1* S49* U50* UIC54E* S54* UIC54* UIC60* H výška kolejnice Height B šířka pat Bottom width C šířka hlav Head width S tloušťka stojin Web thickness G-hmotnost Mass A průřez. plocha Cross-sectional area mm mm mm mm (kg/m) (cm2) Moment setrvačnosti J (cm4) Moment of inertia Modul průřezu Section modulus W (cm3) Poznámka: V českém jazce má v tabulkách desetinná tečka význam desetinné čárk. * Ekvivalentní označení dle jiných norem * The equivalent marking according to the other standards. Značení tvaru kolejnice za tepla je podle norm EN nebo jiné značení po dohodě Hot marking of rails shape according to the EN standard or other marking on agreement. C S H B ŽELEZNIČNÍ KOLEJNICE ŠIROKOPATNÍ FLAT BOTTOM RAILWAY 6

7 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY Základní rozměr a konstrukční údaje TECHNICAL DATA AND PARAMETERS Basic dimensions and design data VÝHYBKOVÉ KOLEJNICE SWITCH Rozměr (kóta) jednotka Tvar kolejnic Rails shape Dimension unit Srdcovková S49 Frog S49 Jazková 49E1A3 (I49*) Tongue 49E1A3 (I49*) Jazková R65 Tongue I65 Jazková 60E1A1 (UIC 60*) Tongue 60E1A1 (UIC 60*) Jazková XXX Tongue XXX 54E1T1 (UIC 54*) 54E1T1 (UIC 54*) H výška kolejnice Height B šířka pat Bottom width C šířka hlav Head width S tloušťka stojin Web thickness G hmotnost Mass A průřez. plocha Cross-sectional area Moment setrvačnosti Moment of inertia Modul průřezu Section modulus mm mm mm mm (kg/m) (cm2) I (cm4) W (cm3) Poznámka: V českém jazce má v tabulkách desetinná tečka význam desetinné čárk. * Ekvivalentní označení dle jiných norem * The equivalent marking according to the other standards C C S H S H B B JAZYKOVÉ KOLEJNICE TONGUE SRDCOVKOVÁ KOLEJNICE S49 FROG RAIL S49 7

8 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY Základní rozměr a konstrukční údaje TECHNICAL DATA AND PARAMETERS Basic dimensions and design data TRAMVAJOVÉ KOLEJNICE PRO MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVU TRAM Tvar kolejnic Rozměr (kóta) jednotka Rails shape B1 žlábková bloková (bezstojinová) B3 žlábková bloková (bezstojinová) NT 1 žlábková NT 3 žlábková náběžná NT Dimension unit grooved block (without web) grooved block (without web) grooved grooved entering NT H výška kolejnice Height B šířka pat Bottom width C celková šířka hlav Total head width S tloušťka stojin Web thickness C1 šířka pojezdové hlav Width of passage head C2 šířka žlábku Groove width G hmotnost Mass A průřez. plocha Cross-sectional area Moment setrvačnosti Moment of inertia Modul průřezu Section modulus mm mm mm mm mm mm (kg/m) (cm2) I (cm4) W (cm3) Poznámka: V českém jazce má v tabulkách desetinná tečka význam desetinné čárk. C1 C C2 C1 C C2 C H S H S H B B B ŽLÁBKOVÁ BLOKOVÁ KOLEJNICE B1 A B3 GROOVED BLOCK B1 AND B3 ŽLÁBKOVÁ KOLEJNICE NT1 A NT3 GROOVED NT1 AND NT3 NÁBĚŽNÁ KOLEJNICE NT ENTERING NT 8

9 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY Základní rozměr a konstrukční údaje TECHNICAL DATA AND PARAMETERS Basic dimensions and design data KOLEJNICE PRO DŮLNÍ A POLNÍ DRÁHY FOR MINE AND FIELDS TRACKS Rozměr (kóta) jednotka Tvar kolejnic Dimension unit Rails shape S10 (70/10) S14 (80/14) S18 (93/18) S20 (100/20) Xa H výška kolejnice Height B šířka pat Bottom width C šířka hlav Head width F tloušťka stojin Web thickness G hmotnost Mass A průřez. plocha Cross-sectional area Moment setrvačnosti Moment of inertia Modul průřezu Section modulus mm mm mm mm (kg/m) (cm2) I (cm4) W (cm3) Poznámka: V českém jazce má v tabulkách desetinná tečka význam desetinné čárk. C S H B KOLEJNICE PRO DŮLNÍ A POLNÍ DRÁHY FOR MINE AND FIELDS TRACKS 9

10 TECHNICKÉ ÚDAJE A PARAMETRY Přehled hlavních konvenčních a nekonvenčních materiálových vlastností kolejnic TECHNICAL DATA AND PARAMETERS Overview of the main conventional and unconventional material qualities of rails I. VLASTNOSTI KONVENČNÍ I. CONVENTIONAL PROPERTIES Značka oceli Steel grade C Mn Si Chemické složení (%) Chemical composition (%) P ma. S ma. V ma. Cr Mo ma. Rm MPa A5 % min. Tvrdost ve středu pojížděné ploch HBW Hardness in the middle of traversing surface HBW 700 UIC860-V A UIC860-V B UIC860-V UIC860-V min R 220 EN ma min R 260 EN ma min R 260 Mn EN ma min R 320 Cr EN min STANDARD AREMA ma min min. 300 IH CN12-16C min min HB CN12-16C min min. 300 Poznámka: V českém jazce má v tabulkách desetinná tečka význam desetinné čárk. Všechn uvedené značk oceli jsou vakuován na vakuovacím zařízení RH. Značk oceli odchlné od uvedených je možno zajistit po dohodě s výrobcem. Note: All specified steel grades are vacuum degassed on the RH equipment. Steel grades different from the above given ones can be provided after an agreement is achieved with the producer. DOSAHOVANÉ OBSAHY P, S, AI, H 2 P S Al H 2 ma. 0,020 % ma. 0,020% ma. 0,004 % ma. 2,5 ppm ma. 1,5 ppm dle požadavků odběratele THE FOLLOWING CONTENTS OF P, S, AI, H 2 ARE CHIEVED P S Al H 2 ma % ma % ma % ma. 2.5 ppm ma. 1.5 ppm based on client s demand II. VLASTNOSTI NEKONVENČNÍ II. UNCONVENTIONAL QUALITIES 1. Lomová houževnatost K1C 2. Rchlost rozvoje únavové trhlin K 3. Vsokocklová únava mez únav dle Wöhlerov křivk 4. Zbtkové pnutí měřeno v patě kolejnice Uvedené nekonvenční vlastnosti jsou hodnotově plně srovnatelné s kolejnicemi předních evropských výrobců. TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY Dodávk kolejnic odběratelům se uskutečňují podle technických podmínek UIC 860, EN , ISO 5003 a dalších mezinárodních norem podle požadavků odběratelů. Požadavkům zákazníka, jež se liší od těchto norem, lze vhovět po předchozím technickém projednání a odsouhlašení výrobcem. 1. Rupture toughness K1C 2. Fatigue crack epansion speed K 3. High-ccle fatigue fatigue limit according to Wöhler curve 4. Residue tension measured in the rail bottom The values of the above given unconventional qualities are full comparable with the rails manufactured b the leading European producers. TECHNICAL DELIVERY CONDITIONS The deliveries of rails to customers are realized in accordance with the technical terms specified b UIC860, EN , ISO 5003 and other international standards based on the customers demands. The customers demands differing from these standards can be met after the preliminar technical consultation and agreement with the producer. 10

11 PRODEJ SALES PRODEJ TŽ, a.s. jsou dlouholetým výrobcem železničních širokopatních kolejnic v ČR. Část produkce kolejnic bla eportována též do řad zemí světa a Evrop, jako např. do Belgie, Egpta, Holandska, Kanad, Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Finska, Chorvatska, Slovinska, SRN, Turecka, Švýcarska, USA a Brazílie. Bla realizována řada dílčích úprav a inovací na krokové peci (instalace moderního sstému řízení) a válcovací trati (ostřik okují, mazání kalibrů, měření rozměrů za tepla a za studena) pro zlepšení vnitřní a povrchové kvalit. Rekonstrukce vchlazovacího úseku umožňuje vchlazování kolejnic v délce 78 m. Bl zaveden automatický sstém značení kolejnic. V roce 2006 blo modernizováno zařízení pro kontrolu povrchových a vnitřních vad kolejnic. Na úseku úpravn již bl a nadále jsou prováděn rekonstrukce umožňující epedici kolejnic délk do 75 m. V roce 2003 bla provedená rozsáhlá rekonstrukce úpravn kolejnic a instalace nového oboustranného pilovrtacího stroje. Tato rekonstrukce nám umožňuje zpracování kolejnic na dvou samostatných linkách. Na dodávk našich kolejnic bla udělena osvědčení (certifikát) mnoha významných železničních společností mimo jiných DB, SBB, PKP, ŽSR, CN. SALES Třinecké železárn, a.s. (Třinec Iron a Steel Works, joint stock compan), is a long-time producer of railwa flat-bottom rails in the Czech Republic. A part of rails production has also been eported to a number of countries of Europe and all over the world, such as Belgium, Egpt, the Netherlands, Poland, Hungar, Canada, Romania, Bulgaria, Finland, Croatia, Slovenia, German, Turke, Switzerland USA and Brazil. In last ears, in the rolling mills a big attention was paid to the so called PROGRAM whose aim was to achieve the qualit of produced rails comparable with products of leading European producers. A number of partial modifications and innovations of the walking beam furnace (installation of a modern process control sstem) and the rolling mill (water descaling, lubrication of groves, hot and cold dimension measurement) have been implemented to improve internal and surface qualit. The reconstruction of the cooling area makes it possible to cool rails up to 78 m in length. An automatic sstem of rails marking has been introduced too. In 2006, a device for detection of surface and internal defects of rails was modernized. In the finishing shop, the reconstructions enabling shipment of rails to 75 m long have alread been performed and are continued. In 2003, the Rail Finishing Shop was submitted to a major reconstruction, which resulted in an installation of a new Lisinger-sstem double-sided sawing-and-drilling machine. The reconstruction makes it now possible to simultaneousl process rails on two independent lines. Man significant railwa companies e.g. DB, SBB, PKP, ŽSR, CN have granted our rails deliveries with man certificates. 11

12 KONTAKTY CONTACTS KONTAKTY Své poptávk a dotaz směřujte na prodejní oddělení MORAVIA STEEL a.s. CONTACTS Address our enquiries and questions to the Sales Department of MORAVIA STEEL, joint-stock compan. MORAVIA STEEL a.s. Třinec-Staré Město Průmslová 1000, Třinec tel.: , fa: MORAVIA STEEL a.s. Třinec-Staré Město Průmslová 1000, Třinec Czech Republic tel.: , fa:

13 Název díla KOLEJNICE Obchodní jméno a sídlo společnosti, která publikaci vdala TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. MORAVIA STEEL a.s., Třinec-Staré Město, Průmslová 1000, PSČ Počet kusů výtisků Datum vdání Březen 2010 Doba platnosti 2 rok Obchodní jméno a sídlo společnosti, která publikaci vrobila GRAPHIC HOUSE s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Sadová 2733/4, PSČ Title of the Publication Business Name and Domicile of the Compan that Issued the Publication TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. MORAVIA STEEL a.s., Třinec-Staré Město, Průmslová 1000, 73970, Czech Republic Number of Printed Copies Date of Issue March 2010 Retention Period 2 ears Business Name and Domicile of the Compan that Made the Publication GRAPHIC HOUSE s.r.o., Ostrava-Moravská Ostrava, Sadová 2733/4, 70200, Czech Republic

14 SANDBACH KUERTEN BOTTROP PRAHA KLADNO PROSTĚJOV STARÉ MĚSTO KYJOV ZLÍN DOBRÁ BOHUMÍN OSTRAVA RADOMSKO TŘINEC MILANO CELJE LISBOA TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Třinec-Staré Město Průmslová 1000, Třinec Czech Republic tel.: fa: MORAVIA STEEL a.s. Třinec-Staré Město Průmslová 1000, Třinec Czech Republic tel.: , fa: TRINEC-CMC LTD. 5 Bradwall Court, Bradwall Road, Sandbach Cheshire, CW11 1GE, England tel.: fa: CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH Gewerbepark Herweg, Cliev 19 D Kuerten Deutschland tel.: fa: CMC TRINEC STAHLHANDEL GMBH OBERBAU Schützenstrasse 9a, Bottrop Deutschland tel.: , fa: MORAVIA STEEL SLOVENIJA D.O.O. Valvazorjeva 14, 3000 Celje, Slovenija tel.: , fa: MORAVIA STEEL ITALIA S.R.L. Via Niccolini 26, Milano, Ital tel.: fa: MORAVIA STEEL IBÉRIA, S.A. Campo Grande, n 35 9 A,1700 Lisboa Portugal tel.: fa:

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl

Instrument Transformers General informations. Přístrojové transformátory Obecné informace. é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové transformátory Obecné informace àáïâappleëúâî Ì Â Úapple ÌÒÙÓappleÏ ÚÓapple é fl ËÌÙÓappleÏ ˆËfl Instrument Transformers General informations Přístrojové

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5

Příští zasedání TNK bude uskutečněno podle potřeby během příštího roku 2013. Přílohy: 1 až 5 Zápis ze zasedání TNK 32 Ochrana proti korozi 19.11.2013 Přítomni: (viz prezenční listina, příloha č.1) Program: 1. Úvod předseda 2. Personální informace - tajemník 3. Kontrola zápisu ze zasedání v listopadu

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Upínací technika Clamping Technology

Upínací technika Clamping Technology Upínací technika Clamping Technology Není upnutí jako upnutí It s the right move that counts Správně upnutá ozubená kola Clamping gear wheels correctly Upínací systémy ozubených kol Clamping Systems for

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Vae Controls Group. the company profile

Vae Controls Group. the company profile Vae Controls Group Vae Controls Group the company profile VAE CONTROLS Group, corp. elaborates full-scale project documentation (mechanical, civil and electrical engineering) from study up to detail project

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění

KAPITOLA B. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES. Překlad a anglické znění KAPITOLA B Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES Překlad a anglické znění Překlad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES (hluk) byl zpracován v rámci Programu technické harmonizace

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE

TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE SÉRIE, KTERÁ DRŽÍ SVÉ SLIBY TRI-CON (ALFA) THE SERIES THAT KEEPS ITS PROMISE TRI CON (ALFA) TRI CON (ALFA) KOVOVĚ TĚSNÍCÍ TROJITĚ EXCENTRICKÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA METAL SEATED TRIPLE OFF-SET BUTTERFLY VALVE

Více

Equipment and services for metallurgy of steel, cast iron and non-ferrous metals

Equipment and services for metallurgy of steel, cast iron and non-ferrous metals ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO METALURGII OCELI, LITIN A BAREVNÝCH KOVŮ Podavače plněných profilů Modifikační pracoviště pro výrobu tvárné litiny Systémy pro řízení a regulaci průtoku inertních plynů a kyslíku

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku

The new method for assessing the radon risk of building sites. Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku The new method for assessing the radon risk of building sites Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku Matej NEZNAL*, Martin NEZNAL*, Milan MATOLÍN, Ivan BARNET, Jitka MIKSOVA * RADON v.o.s.,

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více