UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009

2 Univerzita obrany, Brno, ISBN:

3 Obsah Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO 6 (Miroslav Šuhaj) Nové paradigma vojensko ekonomického myšlení od řízení armády k řízení podniku armády 8 (Miroslav Krč) Výkaznictví nákladů na činnosti a způsob označování účetních dokladů v působnosti společných sil v roce (Jiří Camfrla) Strategic Management in Complex Information Systems Projects 19 (Claudia-Georgeta Carstea) Vybrané aspekty inovačního managementu a controllingu ve sféře obrany 29 (Marianna Dražanová) Manažerské účetnictví jako informační podpora pro řízení procesů 38 (Roman Horák) Financial Standards Sackground for Successful Planning - Financial Standards used in the Czech Armed Forces 43 (Michal Ingr, Blanka Jiranova) Foreign Missions - A Defence Economics Approach - Lessons and Experiences 50 (László Király, Zoltán Lakner) Benefity integrovaných manažérskych systémov 57 (Milota Kustrová) Proč právě manažerská ekonomika? 64 (Svatopluk Kunc) Miesto manažérskej ekonomiky v príprave absolventa akadémie ozbrojených síl v Lipt. Mikuláši 70 (Ladislav Lašček) 3

4 Methods and Techniques for Continuous Quality Improvement 77 (Lidia Mandru, Eduard-Cristian Mandru, Ioan-Gheorghe Ratiu) Analýza výsledků kontrol hospodaření s majetkem se zaměřením na inventarizaci majetku v resortu ministerstva obrany České republiky v roce (Petr Marek, Tomáš Rak) Direct-Costing, Main Improvement Direction of Managerial Accountancy within the Tourism Aktivity 93 (Anita Mihalache) Rub a líc účetnictví: jistota administrátorů, tápání manažerů 103 (Dalibor Nový) Vojenský útvar jako ekonomický systém 111 (Aleš Olejníček) Ekonomický informační systém na úrovni vojenského útvaru 126 (Aleš Olejníček) Content Aspects of Outsourcing Formation in Ministry of Defence Sector 132 (Nataša Pomazalová) Criteria for Assessment of the Web Sites Containing Financial and Accounting Information 140 (Ratiu Ioan-Gheorghe, Mandru Lidia, Mandru Eduard-Cristian) Miesto a úloha malého a stredného podnikania v procese scivilňovania služieb v OS SR 153 (Viera Spodniaková) Wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu jednostką wojskową 158 (Konrad Stańczyk) Model hodnocení kvality rozpočtového procesu 168 (Pavel Šmoldas, Jan Janda) 4

5 Crisis Management 2008 Global Economic Crisis 176 (Secarea Tudorel) Profit Centre 184 (Secarea Tudorel) Odpisy dlouhodobého majetku v rezortu MO ČR 190 (Jana Vodáková, Pavel Šmoldas) Některé nové pohledy na ekonomickou stránku mobilizačních opatření 198 (Miroslav Krč, Rudolf Urban) Zajišťování věcných prostředků pro potřebu obrany České republiky před vnějším napadením od právnických a fyzických osob 205 (Miloslav Libánský) Vzhůru právním rodokmenem hodnocení veřejných zakázek 210 (Dalibor Nový) Systém zabezpečení věcných zdrojů nezbytných k činnosti ozbrojených sil ČR za krizových stavů 219 (Bohdan Pavelka) Ekonomického rozhodování o akvizicích v AČR 223 (Svatopluk Kunc) Implementace aliančních aspektů při zavedení vojenského materiálu a komerčních produktů do užívání u organizačních celků resortu Ministerstva obrany 231 (Petr Marek) Akvizice v podmínkách resortu obrany a koncept kapitálových poplatků 239 (Aleš Olejníček) Ústavní základy vojenských krizových stavů a ukládání povinností při řešení vojenských krizových situací v České republice 251 (Radim Vičar, Ivo Svoboda) 5

6 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V ARMÁDÁCH NATO Miroslav ŠUHAJ Dovolte, abych Vás jménem Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany srdečně přivítal na půdě naší univerzity a popřál Vám mnoho zdaru a inspirace v průběhu konference. Téma probíhající konference je nesporně velmi aktuální. Již dlouhodobě totiž hovoříme o potřebě přesného zmapování ekonomické stránky procesů probíhajících nejen v rezortu MO ČR, ale také v celém českém veřejném sektoru a o potřebě efektivního řízení těchto procesů. Toto řízení se samozřejmě neobejde bez existence spolehlivého informačního systému produkujícího relevantní data pro řízení, to znamená bez fungujícího systému finančního a manažerského účetnictví, ani bez uplatnění účinných řídících a hodnotících metod a nástrojů, neboli bez vytvoření funkčního systému manažerské ekonomiky. Manažerská ekonomika vychází z obecné ekonomické teorie, čerpá z řady vědních disciplín, podnikový management, mikroekonomie, statistika, matematika, finance, úcetnictví. To jsou předměty, ktere se vyučují na naší fakultě. V podmínkách veřejné správy a i v obraně má místo akrualní účetnictví. Jde o účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k němuž se vztahují. Akruální princip je jednou z podstatných odlišností jednoduchého a podvojného účetnictví. Podle akruálního principu mají být transakce zaznamenány v účetních knihách a vykázány v účetních výkazech v momentě, kdy k nim dojde, nikoliv až při uskutečnění souvisejícího příjmu či výdaje. Cílem akruálního účetnictví tedy je vykázat v období všechna aktiva, pasiva, naklady, výnosy, která v daném období vznikla i pokud ještě nebyl uskutečněn odpovídající pohyb peněžních prostředků. Náklad je účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Jinak řečeno, náklad znamená účelový úbytek prostředků s cílem získání ekonomického prospěchu. Z uvedeného vyplývá, že akruální princip zásadním způsobem determinuje zjišťování výsledku. Volání po ekonomizaci procesů, které chápeme jako zvýšení osobní odpovědnosti za alokaci ekonomických zdrojů, jak u velitelů, náčelníků i vedoucích občanských pracovníků, nabývá stálé větší naléhavosti. Ve veřejném sektoru nabývá v posledních letech tento proces stále většího významu.tento proces byl započat v souvislosti s objektivní vnitřní potřebou omezení rozpočtových schodků a dlouhodobého udržení maastrichtských kritérií, např. udržení deficitu státního rozpočtu do výše 3%. V poslední době proces ekonomizace je bohužel také vyvolán v souvislosti s probíhajícím, nebo zatím možná spíše očekávaným hospodářským poklesem, který má vlivem světového propojení ekonomik globální charakter. Obdobné problémy jako Armáda České republiky a rezort MO ČR tak dnes musejí řešit i ostatní armády a samozřejmě nejen ony, ale i další součásti veřejného sektoru zemí Evropy a světa. Z tohoto pohledu se jako velice potřebná a užitečná jeví vzájemná setkání a diskuse nad společnými problémy, výměna zkušeností a hledání východisek pro praktickou realizaci moderních ekonomických nástrojů řízení ve veřejném sektoru. Zavedení manažerského účetnictví do rezortu MO ČR a uplatňování manažerských nástrojů při řízení ekonomických procesů rezortu nebude krátkodobou a snadnou záležitostí. Jsou zde nejrůznější a mnohdy objektivní bariéry bránící rychlému a jednoduchému řešení. Mezi tyto 6

7 bariéry zařazujeme legislativní, personální, finanční a technické nedostatky. Někde je ale nutno začít a podpořit tak tyto žádoucí procesy. Mám dobrou zkušenost s ověřováním nových myšlenek na akademické půdě ve spolupráci s vedoucími pracovníky rezortu MO. Ve vzájemné odborné diskusi se tříbí a konkretizují myšlenky, a to vede k řešení. Účelem setkání je podle mého názoru sepětí naší akademické půdy s rezortní praxí. Bez tak důležité vzájemné spolupráce, ať již v rámci rezortu nebo v mezinárodním měřítku, by naše akademická vědecká činnost byla samoúčelná. Vážení účastníci konference, dámy a pánové, dovolte mi tedy proto ještě jednou popřát hodně úspěchů Vašemu jednání, jak v plénu, tak i v sekcích, a dovolte mi vyslovit přesvědčení, že závěry z těchto jednání Vám budou sloužit jako inspirace pro Vaši další vědeckou i praktickou činnost. 7

8 NOVÉ PARADIGMA VOJENSKO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ OD ŘÍZENÍ ARMÁDY K ŘÍZENÍ PODNIKU ARMÁDY Miroslav KRČ Ekonomické myšlení a jednání, tedy respektování zásady hospodárnosti se musí stát pevnou součástí velení. ÚVOD Výběr řešení v oblasti vojenství se může ukázat jako mimořádně jemná a složitá práce. Je pravidlem, že základ tohoto výběru tvoří důležité problémy výběru kritérií, určení nákladů a hodnoty nehmatatelných prostředků, ale taktéž vyjádření stupně rizika, vyvolaného různými neurčitostmi a nejasnostmi. Proto pouze jednoduchý formální model výběru je nedostatečný k uspokojivé analýze většiny praktických vojenských problémů. Občas je možné tuto úlohu usnadnit formulováním výběru postupně (po částech) s přizpůsobením se k ekonomice, tj. transformovat problém výběru do jednoduché ekonomické úlohy vyhledávání cest nejefektivnějšího využití omezených zdrojů. Obecně můžeme říci, že libovolné zvýšení používání i-tého systému nebo nákladů na jednu jednotku zvýší E o marginální hodnotu produkce závislé na těchto nákladech. Přítomnost ohraničení znamená, že pro svobodné zvyšování libovolných nákladů existuje hranice. V podstatě, zvýšení libovolného úkolu je provázeno krácením používání jiných nákladů (systémů). Celý tento proces alokace zdrojů můžeme zahrnout pod pojem ekonomizace činností. Zde sehrávají důležitou roli podniko hospodářská kriteria a využití manažerské ekonomiky. EKONOMIZACE ČINNOSTÍ Podle hospodářského principu, se pod pojmem ekonomizace rozumí změna k ekonomičtějšímu myšlení a jednání v okruhu svého působení odpovědných manažerů a každého vykonavatele. Ekonomický princip aplikaci racionality, za podmínky vzácnosti zdrojů, znamená, že se jedná o minimalizaci nákladů při dosažení jisté míry, míry užitku, popř. o maximalizaci užitků při dané úrovni nákladů. Zde si můžeme položit otázku, známe náklady, známe reálné náklady, jednoduchá odpověď zní, náklady neznáme, možná plánované výdaje, ale jaká je skutečnost? To víme všichni. Důsledná aplikace ekonomických měřítek vyžaduje novou orientaci struktur, dispečinku a personálu v provozu armády a zavedení osvědčených provozně hospodářských metod. Ekonomické myšlení a jednání musí být pro každého příslušníka armády samozřejmé a stát se pevnou součástí velení. Doposud byl ve výcviku a výchově ve středu pozornosti výkon bez ohledu na náklady. Měli bychom k tomu připojit nyní novou komponentu, která se týká cesty k výkonu sledování nákladů. Nároky na vojenského velitele v plnění výcvikových úkolů jsou vyšší. Aspekty hospodárnosti by se měly stát nezbytnou součástí metod vojenského velení. To co platí pro vojenského velitele, platí v podobné formě pro vedoucí personál na civilních pracovištích. Také zde musí dojít ke změně způsobu myšlení. Snaha o hospodárné jednání by se pro ně měla stát již dávno závazným měřítkem hodnocení jejich výkonu. Jaké by mohly být doporučení: Vzniká nutnost nového vedení, které je si vědomo nákladů. Provozně ekonomické vyškolení příslušníků armády vykazuje malý potenciál zlepšení. Provozně ekonomické znalosti bez rozdílu ČVO v armádě by měly být dále zlepšeny. 8

9 Dosavadní provozně ekonomické a vzdělávací programy armády nekryjí potřebu. Transparentnost nákladů a výkonů jakož i společné vedení vynakládaných nákladů a výkonů a odpovědnosti za ně podporují hospodárné chování (zveřejnění a zdůvodnění relace náklady/výkony). Změna vědomí je podstatným předpokladem pro hospodářské jednání v armády. Důležitým pomocným prostředkem by měly být provozně ekonomické programy školení. Především v rozsáhlé literatuře je možno najít mnohé, co je dnes v armádě velmi aktuální a co do významu je na špičce. Zde vyslovené soudy jsou často předpokladem k pochopení provozně ekonomického myšlení a zejména s náklady počítajícího jednání v armádě. To poukazuje znova a znova významně na nezbytnost nyní podporovaného vojenskoekonomického myšlení ze Sekce ekonomické a Velitelství spol. sil v Olomouci, Ekonomickým odborem. Ukazuje to přesvědčivě, jakou přípravnou práci Ekonomický odbor ve vojensko-ekonomickém vývoji armády dosud pro sledování nákladů vykonali. Vojenská ekonomika je arci v nejširším smyslu učením o hospodárném jednání v ozbrojených silách. Na co vojenská ekonomika popukazuje: Nutnost počítání nákladů a interních a externích srovnání nákladů. Dnes se to nazývá zapojování vnějších zdrojů. Srovnání nákladů a soutěž ve výkonech ve veřejné soutěži. Vědomí nákladů místo jednostranného myšlení v kriteriích výdaji. Hodnocení výkonu armády. Hodnotit výkon armády podle cen vlastních nákladů. To je žádoucí, aby se při zkoušce hospodárnosti realizovaných výkonů mohly výkony zjistit odloučeně od dění na trhu. Armáda a nebo jednotka jako podnik. Armáda v provozně-hospodářské typologii, stejně jako v soukromém hospodářství musí aplikovat provozně ekonomické metody myšlení a techniky jednání, aby se dosáhlo vyššího efektu. A to je tedy nyní jeden z podstatných požadavků na armádu a v armádě. Výkonový proces armády musí být rozdělen na dílčí procesy, na předběžné procesy výkonu a na finální procesy, a to z důvodu, počítání procesuálních nákladů v armádě, a to již vzhledem ke stoupajícím celkovým nákladům. Ty v armádě vznikají z nutnosti vysoké připravenosti k výkonu a tím z vysokých fixních a celkových nákladů. Pomocí počítání nositelů nákladů není princip kauzálnosti nákladů dále zaručen. Náklady výkony s tradiční metodou výpočtu (celkové náklady) přirážka jsou výchozím bodem, ale v další etapě je nutno využít procesuální myšlení a uvažování v kategoriích počítání procesuálních nákladů. To bude v v budoucnu vysoce aktuální a zásadní při prosazování efektivnosti pomocí výpočtu procesuálních nákladů. K lepšímu pochopení nákladů a jejich místa v hodnocení činnosti velitele, jednotky, armády je třeba se ještě krátce zmínit o této provozně ekonomické problematice. Vycházíme z tohjo, že, Vojenská ekonomie je hospodaření ve vojenských záležitostech, Je to hospodaření uvnitř armády jako mikroekonomie, nebo provozní hospodářství ozbrojených sil a armády s celkovým hospodářstvím. Ve vojenské ekonomii se tak jako v hospodářství počítá s technickými a ekonomickými daty.. PODSTATA A ÚLOHA NAUKY O PROVOZNÍM HOSPODÁŘSTVÍ I když nutnost provozně ekonomického uvažování je dnes zpochybňováno, je třeba k hlubšímu chápání k tomu uvést: 9

10 Vojenská ekonomika je učení věda o hospodaření ve vojenských záležitostech. Hospodaření samo, uvnitř armády a v celkové hospodářské vazbě s ní, to je vojenská ekonomie. Abychom pochopili tuto filosofii vojenské ekonomiky k dalšímu vysvětlení musímet krátce pojednat o všeobecné provozně ekonomické nauce, protože v ní budou prozkoumány pro všechny druhy podniků platné podklady, termíny, zákonitosti a metody. Nauka o provozním hospodářství je naukou o hospodářském jednání podniku, resp. provozu. Podnik je organizační jednotka, v níž jsou realizovány výkony pro osoby či instituce, které se nacházejí mimo tento podnik. Toto pojmové určení se může brát jako mínění, které vládne v provozně ekonomické nauce, i když jsou použitelné i jiné obsahy pojmu. Podle toho je třeba brát armádu jako velký podnik, který podává výkony pro občany. Jeho výkony a služby. Zde se nehovoří o výrobě, nýbrž spíše o záruce o trvalé připravenosti. Každé jednotlivé vojenské nebo civilní pracoviště se může brát jako podnik (provoz), ani když přímo neprovádí výkony pro občany, nýbrž (pouze) výkony pro jiná vojenská místa, která v rámci celkového úkolu armády dostala dílčí úkoly. Při praktické realizaci požadavku hospodárnosti, tu musí být orientace na poznatky provozně-ekonomické nauky a na její instrumentář. Z uvedených vývodů vyplývá, že armáda v provozně hospodářském chápání je specifickou formou podniku. Je velkým podnikem s mnoha provozními články. Provozy, jejichž největším cílem je dosažení zisku, jsou typickými podniky tržního systému a nazývají se podniky. V provozně hospodářském chápání je sice armáda provozem, avšak není to žádný podnik, ve smyslu podnikání. To se často zaměňuje a vede to k nedorozuměním při posuzování hospodářského jednání v armádě a tím k nerealizovatelným představám a požadavkům. Také v armádě platí pro všechny provozy všeobecně platné výroky obecné provozněhospodářské nauky. Armáda je však v protikladu k provozům, které ekonomicky vydělávají v soukromém hospodářství (podnikům) a které jsou orientovány individuálně hospodářsky, provozem pro hospodářskou potřebu resp. sociálněekonomickým provozem, který je orientován na celkové hospodářství. V základě všeho lidského myšlení a jednání leží prostá skutečnost, aby byl vždy činěn pokus udržet myšlenkově či reálně prospěch a vyhnout se újmě. Je to základní myšlenka utilitarismu a je v základě racionality homo oeconomicus. Může se také poněkud vědečtěji říci: Při všem lidském myšlení a jednání se činí pokus dosáhnout účelu vynaložením prostředků. Myšlení a jednání v účelech a prostředcích a dodržování kauzálních vztahů mezi příčinou (prostředek) a následky (účely) je projekcí do budoucnosti a provádí se prakticky, což patří ke kategoriím racionálního myšlení a jednání. Je to podstata veškerého ekonomického jednání. Jednat ekonomicky znamená též průběžně srovnávat a stále zlepšovat. Jednat ekonomicky znamená nakonec dbát u všech rozhodnutí jak na prostředky (náklady), tak i na účely (výkony) a stejně tak na jejich hospodárnost (poměrnost). V celkové oblasti armády se musí myšlení a jednání pohybovat rovnoměrně vždy ve vztazích účel-prostředek. Plánují se a nasazují zdroje resp. potenciální faktory (pracovní síla, materiál a nástroje, čas a peníze), aby se plánovaných účelů resp. cílů dosáhlo myšlenkově i prakticky. Platí to pro čistě vojenskou oblast, pro strategii, taktiku a logistiku a stejně tak pro výcvik a vedení boje, protože tu leží v základě všeobecně platný vzor lidského myšlení (paradigma) a jednoduchá zkušenost lidského jednání. Příkaz právního uvažování a právní zásada přiměřenosti vyžaduje pozornost a zvažování výhod a nevýhod, účelů a prostředků, případně užitku a nákladů. Dosavadní výzkumné práce v oblasti vojenské ekonomiky a způsoby myšlení, které se dají z jejich poznatků vyvodit, jakož i metody a nástroje mohou následně přispět k tomu, aby 10

11 se hospodárnost ve AČR postupně lepšila, najdou-li tyto práce příslušný respekt při realizaci. Tyto poznatky jsou právě podkladem pro sledování nákladů. NOVÉ PARADIGMA VOJENSKO EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ OD ŘÍZENÍ ARMÁDY K ŘÍZENÍ PODNIKU ARMÁDY Relace účel prostředek se nazývá hospodárností. Je to charakteristika hospodářského jednání a stojí ve středu pozornosti všech ekonomických úvah. Myšlení v relacích účelprostředek, tedy v kritériích hospodárnosti, je typický vzor myšlení ekonomů. Je to paradigma právě pro vojensko ekonomické myšlení. Analýza vztahů účel-prostředek je hlavním úkolem všech analýz hospodárnosti, a jedná-li se o vztahy účel prostředek v provozu, pak je to specifický úkol provozně ekonomické nauky. Od řízení armády k řízení podniku armády Od veřejného řízení k podnikovému řízení Od pasivní správy k podnikatelskému řízení v armádě Správa & Management Od správy ke správnímu managementu Od veřejného podniku armáda k podniku armáda Nepasivní správa stávajícího Další rozvoj/ optimalizace stávajícího Podnikohospodářské myšlení a jednání Probíhající optimalizace procesů a struktur Aktivní tvorba budoucnosti Obrázek 1 Zdroj: Vlastní Nyní v armádě při nesledování provozně ekonomických hledisek, v situaci kdy nedochází k aplikaci provozně ekonomických nástrojů, postupů a metod v praxi musí být nejprve ukázáno, co je podle aktuálních provozně ekonomických poznatků správné a tím i doporučené pro praxi. Jednou z velkých zásluh katedry ekonomie je, že to neúnavně činí. Teprve poté by měly být zvoleny a aplikovány provozně ekonomické postupy, metody a instrumenty, které jsou za definovaných předpokladů použitelné, resp. proveditelné. Jinak je tu nebezpečí, že v praxi bude znova vynalézáno kolo, neboť již existující poznatky nebudou použity resp. budou vyvíjeny znovu a že tím budou současně aplikovány odlišné, vždy kompatibilní pojmy, metody a postupy. Bez předchozího zprostředkování v pozadí ležícího provozně ekonomického pochopení věci by mohlo dojít při zavádění provozně ekonomických poznatků k nedorozuměním, rozmíškám a zpožděním a tím v provozně ekonomické terminologii k nákladům. Pro praktika není nic tak praktického jako dobrá teorie. Není žádná praxe bez teorie, neboť bez teorie je praktik slepý. 11

12 ZÁVĚR Zlepšení hospodárnosti v armádě patří k centrálním úkolům, které si vědeckopedagogičtí pracovníci katedry ekonomie v nové struktuře FEM od začátku kladli. Základní výzkum a podpora tvorby a vzdělávání ve všech oborech vojenské ekonomiky patří k základním úkolům FEM. K tomu se objevilo již celé bohatství článků a konferencí, které se už dlouho zabývají možnostmi aplikace provozně ekonomických metod a nástrojů, včetně manažerského účetnictví v armádě pro zlepšení hospodárnosti. K efektivnosti řízení zdrojů v prostředí obrany přes manažerskou ekonomiku a manažerské účetnictví přispějí i další moderní ekonomické nástroje. Mezi tyto moderní ekonomické nástroje počítáme především: Procesní řízení Nová správní kultura. Flexibilní rozpočtování Standardy. Controlling. Průběžné ekonomické vzdělávání pro vojenské manažery. Dlouholetá práce členů katedry ekonomie přispívá dále k tomu, aby byly provozně ekonomické metody a nástroje v armádě prakticky se realizovaly. Tato realizace by se neobešla bez spolupráce s ekonomickým odborem Velitelství společných sil v Olomouci, pod vedením plk. Ing. Zdeňka Zbořila, Ph.D. Podle členů katedry v prvním kroku interní optimalizace, přes provozně ekonomická hlediska, se musí racionalizovat celý provoz armády. LITERATURA: Ekonomické aspekty procesů v ozbrojených silách. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno 23. a 24. října Brno: UO, ISBN ESTLER, O., KNAACK, A.: Grundlagen der Betriebswitrachatslehre. Mannheim: Bundesakdemie für Wehrwerwaltung und Wehrtechnik, s. GAUSE, C. Die ökonomisierung der Bundeswehr. Strategische neuausrichtung und organisationskulturelle rahmenbedinngugen. Frankfurt am Main: Deutsche Universitäts- Verlag, 2004, 108 s. CHEMIŠINCOVÁ, M. Možnosti modelování (simulace) ekonomických ukazatelů na příkladu vybraných procesů v resortu Ministerstva obrany. Brno: Univerzita obrany Brno, 2007, bakalářská práce, 53 s. KAPLAN, R., NORTON, D., P. Balanced scorecard. Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha KUNC Svatopluk. Ekonomický management a hodnotové řízení. In Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference Moderní ekonomické nástroje v obraně. Brno, 9. prosince 2004, ISBN X. STRUNZ, H. Management im militär. In ÖMZ, č. 2, STRUNZ, H. Management im militärische bereich. Lohmar/Köln: Eul Verlag, ISBN 13: ŽÁK, M. a kol. Velká ekonomická encyklopedie. 2. rozšířené vydání. Praha: LINDE, ISBN

13 VÝKAZNICTVÍ NÁKLADŮ NA ČINNOSTI A ZPŮSOB OZNAČOVÁNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ V PŮSOBNOSTI SPOLEČNÝCH SIL V ROCE 2008 Jiří CAMFRLA ÚVOD Pokračující profesionalizace AČR, výstavba, redislokace a reorganizace vojenských zařízení vyvíjejí neustále vyšší nároky na jejich zabezpečení lidskými, materiálními a finančními zdroji. Tato skutečnost představuje velmi známý konflikt mezi rostoucími požadavky a omezenými možnostmi. Celou situaci navíc vyhrotil změněný zdrojový rámec v roce 2003 zapříčiněný politickým rozhodnutím. Z tohoto důvodu je dnes daleko nutnější než kdy jindy využívat přidělené rozpočtové prostředky co nejefektivněji, pokud možno pouze k předem naplánovaným a schváleným účelům a samozřejmě při jejich správě si počínat co nejhospodárněji. Dnes jsou to již tři roky, kdy vyšla první publikace Analýza stavu sledování a vyhodnocování nákladů v působnosti Společných sil. Hlavním cílem této publikace bylo upozornit na nedokonalosti plánovacího procesu v rezortu MO ČR a zároveň poukázat na možnosti zvýšení efektivnosti při hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky v celé působnosti MO ČR. Od této doby byl zaznamenán určitý posun směrem dopředu zejména v oblasti sledování a vyhodnocování nákladů na jednotlivé činnosti vojenských útvarů. Avšak v současné době je nutné pokračovat v řešení této problematiky dále, tak aby byly vytvořeny nejoptimálnější předpoklady pro implementaci nákladového účetnictví do podmínek rezortu MO ČR. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ČINNOSTI V REZORTU MO ČR Jak již bylo řečeno v úvodu této práce byl zaznamenán za poslední roky progres v oblasti sledování nákladů na konkrétní činnosti jednotlivými vojenskými útvary. Je nutné na tomto místě znovu upozornit, že sledování nákladů na činnosti organizačních složek státu je pouze jednou z fází manažerského účetnictví, jehož implementace do podmínek rezortu MO ČR umožní zvýšení efektivnosti hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky a zkvalitnění celého plánovacího procesu v rezortu MO ČR. Pokud jde o konkrétní kroky a akce, které vedly k progresu v dané oblasti, patří k nim zejména následující: Publikace ekonomického odboru VeSpS Analýza stavu sledování a vyhodnocování nákladů v působnosti Společných sil. Jednalo se o první publikaci poukazující na nedostatky plánovacího procesu, zejména pak na nadhodnocené finanční standardy, ale také první publikace, která vyčíslila nákladovou náročnost konkrétních výcvikových činností vojenských útvarů Společných sil v roce Lze konstatovat, že tato publikace výrazně determinovala dynamický vývoj v následujících letech ve zkoumané problematice. 13

14 Realizace cvičného testu sledování nákladů u 71. mechanizovaného praporu v Hranicích. Hlavním cílem tohoto testu byla analýza možností stávajícího účetního systému sledovat a editovat náklady na jednotlivé činnosti. Výsledky tohoto testu byly dobrým předpokladem pro sledování nákladů na činnosti u všech vojenských útvarů Společných sil. Sledování a vyhodnocování nákladů na vybrané činnosti u všech vojenských útvarů v podřízenosti VeSpS v roce K tomu bylo velitelem Společných sil vydáno nařízení (čj / J8), kterým byla vojenským útvarům stanovena konkrétní výcviková činnost s přiřazením číselného kódu a způsob sledování nákladů. Pro zjednodušení byly sledovány pouze přímé náklady podle základních majetkových uskupeních. Odpovědní příslušníci vojenských útvarů byly v této problematice proškoleni na odborném shromáždění konaného v Olomouci za přítomnosti zaměstnanců Univerzity obrany Brno. Hlavním cílem této akce bylo prohloubení znalostí odpovědných pracovníků v dané problematice a osvojení si úkonů spojených se sledováním nákladů na činnosti, zejména pak označování předmětných účetních dokladů stanoveným číselným kódem a jejich vnitřní oběh. Sledování nákladů na vybrané činnosti u všech vojenských útvarů Společných sil a jejich editace do aplikačního programového vybavení APV UCR 98. K tomu bylo opět vydáno nařízení (čj / J8) velitele Společných sil, kterým byly vojenským útvarům stanoveny výcvikové činnosti s číselnými kódy pro editaci nákladů v APV UCR 98 a v Informačním systému logistiky ISL. V APV UCR 98 byly náklady zachyceny prostřednictvím atributu UKO v účetní větě a v ISL prostřednictvím atributu Účel na výdejním DÚD. Dále byla tímto nařízením stanovena odpovědnost jednotlivých zaměstnanců vojenského útvaru za jednotlivé úkony celého procesu sledování nákladů na činnosti, ale také metodika postupů a činnosti pro zkoumanou problematiku. K úspěšnému splnění těchto úkolů bylo provedeno ekonomickým odborem VeSpS odborné shromáždění konané v Olomouci. Dále byly ve spolupráci se sekcí ekonomickou MO (dále SE MO) s plánovanou akcí obeznámeny všechny dotčené regionální finanční odbory. Hlavním cílem této akce bylo prověřit schopnost stávajících účetních aplikačních programů editovat a vykazovat náklady na činnosti a pokračovat v úpravách metodiky činností a postupů při sledování nákladů na stupni nákladového střediska. Metodika financování zahraničních letů u 24.základny dopravního letectva Praha Kbely. K tomu byl z úrovně SE MO vydán Metodický pokyn pro zajištění financování letecké přepravy do zahraničí realizované prostřednictvím 24.ZDL (čj /2007/DP-8201). Snahou SE MO je pomocí této metodiky sledovat a vyčíslit náklady na leteckou dopravu do zahraničí. Letecká doprava se pro tyto potřeby člení na dopravu v rámci rezortu MO ČR a dopravu ústavních činitelů. Metodika pro tuto činnost je v mnohých směrech shodná s metodikou vydanou z úrovně ekonomického odboru VeSpS pro podřízené vojenské útvary. Také v tomto případě jsou náklady na leteckou dopravu editované v APV UCR 98 prostřednictvím atributu UKO v účetní větě. Navíc jsou prostřednictvím atributu CIN v účetní větě sledovány také náklady konkrétního letu. Důvodem pro takovéto sledování nákladů na jednotlivé lety je změna v systému plánování a financování, ale také předávání relevantních kalkulací nákladů objednavateli zahraničního letu. Doposud byly výdaje na tyto lety kalkulovány v procesu přípravy rozpočtu Úřadem provozu a služeb MO, Stálým operačním centrem MO a Sekcí rozvoje druhů sil MO. Realizace těchto výdajů byla prováděna na vrub rozpočtu Úřadu provozu a služeb MO. V průběhu roku 2007 byly 14

15 postupně převáděny jednotlivé kompetence na 24.základnu dopravního letectva Praha Kbely, která jednotlivé lety realizuje. Rozšíření modulů aplikačního programového vybavení o možnost editace číselných kódů pro činnosti vojenských útvarů. Konkrétně se jedná o zaktivnění atributu UKO v modulu KDF kniha došlých faktur, LEF lokální evidence financí a ISL informační systém logistiky. Atribut UKO je 12-místný číselný kód specifikující jednotlivé výcvikové činnosti podle přílohy 12a Účtového rozvrhu rezortu Ministerstva obrany ČR (čj /2007/DP-8201). Tímto krokem byly vytvořeny předpoklady pro úspěšné zachycování nákladů na činnosti v APV UCR 98. Tento krok je pro zkoumanou problematiku velkým mezníkem, protože náklady na činnosti už nejsou sledovány z úrovně nákladového střediska pouze pracným ručním způsobem a zároveň má tato činnost oporu v interních normativních aktech. Aktualizace Účtového rozvrhu rezortu MO ČR. Konkrétně se jedná o rozšíření analytických účtů u jednotlivých účetních tříd. Např. v účtové třídě 4 Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků u syntetického účtu 410 Materiální náklady došlo k rozšíření oproti roku 2007 celkem o 77 nových analytických účtů (z původních 19 položek na 96). Tento krok zaručuje podrobnější specifikaci konkrétního materiálního nákladu. Zároveň nevyvstává taková nutnost získávat informace o nákladech z různých modulů aplikačního programového vybavení jako tomu bylo v minulých letech. Vydání nového předpisu Fin-1-2 Vedení účetnictví v působnosti rezortu Ministerstva obrany. Tento odborný předpis stanovuje povinnosti, oprávnění a odpovědnost osob, které se podílejí na vedení účetnictví v organizační složce státu. Dále rozpracovává zásady vedení účetnictví, které jsou stanoveny v právních předpisech a účetních standardech, do podmínek účetní jednotky. V předpisu jsou také stanoveny zvláštnosti účtování a evidence majetku v účetní jednotce vyplývající z jejich organizace a systému řízení. Velmi přínosné je potom vymezení obsahu užívaných pojmů. Za účelem získání skutečného obrazu o reálné hodnotě majetku účetní jednotky zavádí tento předpis pro interní potřebu účetní jednotky sledování odpisů dlouhodobého majetku (pozn. doposud není v rezortu MO ČR o odpisech účtováno). Reálná hodnota majetku je tak tvořena pořizovací cenou majetku sníženou o odpisy. Celý předpis tak pomáhá uživateli lépe se orientovat v nepřeberném množství právních předpisů a interních normativních aktů týkajících se účetnictví organizační jednotky. STAV SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ČINNOSTI V PŮSOBNOSTI SPOLEČNÝCH SIL V ROCE 2008 V měsíci březnu 2008 bylo velitelem Společných sil vydáno Nařízení ke sledování nákladů na vybrané činnosti v roce 2008 (čj / /J8), na základě kterého měly podřízené vojenské útvary za povinnost sledovat náklady na všechny činnosti uvedené v příloze 12a Účtového rozvrhu rezortu Ministerstva obrany (čj /2007/DP 8201). K tomu byla vydána následující metodika a organizační pokyny: 1. Náklady zachycené v APV UCR 98 Pro zachycení nákladů v aplikačním programovém vybavení APV UCR 98 prostřednictvím atributů účetní věty budou sledovány náklady v tomto členění: 15

16 a) Přímá spotřeba nakoupeného materiálu a nákup služeb Jedná se o materiál pořízený decentrálním způsobem, který je ihned při realizaci tohoto výdaje vydán do spotřeby, tj. na Likvidačním záznamu faktury je zaškrtnuto pole spotřeba. Výdaje za služby jsou v daném kalendářním roce účetně zařazeny do účtové třídy 4 Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků, tj. výdaj za službu je roven nákladu. b) Výdej materiálu do spotřeby Jedná se o výdej materiálu z vlastních skladových zásob do spotřeby. V tomto případě nezáleží na období, ve kterém byl daný materiál pořízen ani na způsobu jeho pořízení (centrálně nebo decentrálně). Výdej je účetně realizován prostřednictvím výdejního DÚD. c) Ostatní nákupy a náhrady Jedná se o nákupy a náhrady, které jsou podle platné Rozpočtové skladby MO zatříděné do podseskupení položek 517, 519 a 542. V této oblasti nebudou sledovány náklady u následujících RPP: pohoštění přídavek na bydlení věcné dary náhrada za získanou kvalifikaci. 2. Označování předmětných účetních dokladů a jejich podkladových materiálů Všechny účetní doklady včetně jejich podkladových materiálů týkající se sledované činnosti budou označeny číselným kódem Číselníku úkolů (viz. příloha č. 12a Účtového rozvrhu) následovně: a) Likvidační záznam číselný kód bude uveden v poli UKO v účetní větě v tabulce Pro další rozlišení b) Vnitřní účetní doklad číselný kód bude uveden v poli UKO v účetní větě podle stejných pravidel jako u Likvidačního záznamu. c) Cestovní příkazy - jednotlivé cestovní příkazy budou označeny číselným kódem červeně vpravo nahoře d) Podkladové materiály jedná se zejména o podkladovou evidenci k výdeji materiálu do spotřeby a číselným kódem (červeně) bude označen jejich pravý horní roh. 3. Práce v aplikačním programovém vybavení Pro zachycení předmětných nákladů v APV UCR 98 je nutné vkládat číselné kódy podle přílohy 12a Účtového rozvrhu do jednotlivých modulů aplikačního programového vybavení dle charakteru konkrétního účetního případu. Číselný kód bude vkládán za konkrétní účetní případ zachycující náklad pouze do jednoho z následujících modulů LEF lokální evidence financí, KDF kniha došlých faktur (pokud je vojenským útvarem využíván) nebo ISL informační systém logistiky. Např. u výdeje materiálu ze skladu do spotřeby bude číselný kód vložen pouze do ISL, ale nebude vkládán do modulu KDF, tj. k faktuře na pořízení tohoto materiálu na sklad. 16

17 4. Specifické oblasti Náklady na jednotlivé činnosti podle přílohy 12a Účtového rozvrhu nesledovat u platových prostředků, pojistného a ostatních plateb za provedenou práci. Dále nebudou náklady sledovány u výdajů uvedených v bodě 1.c) tohoto nařízení. Nesledovat spotřebu PHM podle jednotlivých činností na karty CCS. Číselný kód podle přílohy 12a Účtového rozvrhu uvádět v účetní větě na Likvidačním záznamu k faktuře za nákup potravin (tzn. náklady budou sledovány pouze u VÚ, který je uveden jako odběratel na faktuře). Předpokladem je, že nákup potravin na sledovanou činnost bude fakturován samostatně. Vztahuje se na všechny stávající způsoby stravování! Spotřebu náhradních dílů a opravy na jednotlivé činnosti sledovat pouze tehdy, pokud je jednoznačně známá přímá souvztažnost se sledovanou činností.v ostatních případech tuto spotřebu a opravy nesledovat. PRAKTICKÉ PŘÍKLADYÚČETNÍHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ČINNOSTI U SPOLEČNÝCH SIL V ROCE 2008 Na základě výstupů z APV UCR 98 lze v následující části tohoto článku dokumentovat náklady na vybrané činnosti u Společných sil v roce Konkrétně se jedná o prezentaci AČR na veřejnosti, tj. akce BAHNA 2008 a realizované výcvikové činnosti u 4. brigády rychlého nasazení. Tab. č.1: Náklady na akci BAHNA 2008 SU AU Věcná specifikace Částka v Kč Materiál běžného použití 6 069, Potraviny-naturální stravování , Textilie 4 528, Osobní výstroj a označení 107, Benzín , Nafta motorová , Oleje , Opravy movitého majetku , Náhrady při SC - VZP , Náhrady při PC o.z ,00 Celkem ,81 17

18 Tab. č.2: Celkové náklady na výcvikové činnosti u 4.brn v roce 2008 Činnost Částka v Kč Činnost Částka v Kč Služební tělesná příprava ,00 Střelecká příprava štábu ,46 Tělesná výchova-jiné ,00 Speciální příprava štábu 9 988,91 Střelecká příprava roty ,06 Střelecká přípravaostatní ,19 Taktická příprava roty 7 326,83 Rotní cvičení ,78 Odborná taktická př. roty 1 448,38 Praporní cvičení ,61 Střelecká příprava praporu ,47 Brigádní cvičení ,49 Speciální příprava praporu ,18 Součinnost-brig. cvičení ,40 Taktická příprava praporu 779,60 Součinnost-ostatní cvičení ,00 ZÁVĚR Rezort MO ČR v současné době disponuje náležitými softwarovými informačními nástroji, pomocí kterých lze realizovat sledování i vyhodnocování nákladů na stanovené činnosti. Bohužel doposud není takovýto projekt organizován z centrální úrovně. 18

19 STRATEGIC MANAGEMENT IN COMPLEX INFORMATION SYSTEMS PROJECTS Claudia-Georgeta CARSTEA INTRODUCTION In order to support the management function, in particular planning, forecasting, monitoring and control, analysts must be able to model complex projects. Models can improve on classical methods, retaining the bottom-up decomposition into project elements. Network models can be improved to include stochastic effects, or the effects of management decisions. Models of time and cost risk can be developed by modeling the combination of many risk elements. Simulations models can be built that simulate the dynamic of many project elements of different types in combination. Alternatively, top-down holistic models can be built perhaps the most successful technique being System Dynamics. While such models usually fail to capture the detail desired by operational management, they allow a strategic overview, and allow modeling of systemic effects that bottom-up methods miss out. Traditional methods capture only hard quantitative data. It has become clear that softer ideas must also be included in project models (Fig.1), if they are to be a useful representation of the real project. Soft systems methods and soft Operational Research methods have proved useful. Some of this data can be used in some holistic modeling techniques, particularly System Dynamics. Fig.1 Interaction- Events, Data, Information IT services provided by internal or third parties, that adequate security and control exists (Fig. 2). 19

20 Fig.2 Enterprise Governance I.T. can facilitate both the integration as well as the coordination of the employee s tasks. Through it, the employees can interact between them more properly. The evaluation system offers the leaders the required data necessary for the administration of that business. But it s still the job of those being in charge to create and launch such a system. THE PURPOSE of this paper, comes from the basic need of every company to understand the status of the own COMPLEX I.S. and refers to making a decision regarding the control and safety which should be offered to these systems to obtain an objective vision of the current state, of the activities development that must be automatic. The owner of the system is able to determine the level of adhesion to the control targets, whether as a self-evaluation, or as a reference related to a balance, or an independent cross examination. In order to make a simple evaluation, an organization must take into consideration every evaluation criteria, to read the 6 levels of scaling and determine which one of the six is better suited for the company s current state. The more important is the process for the company, the higher it is situated on the scale. For example, in a relatively stable commercial environment, the growth maturity of the 13 s processes from the supply and support field is the one that separates the successful companies from the others. On the other hand, in a very dynamic economic field, successful companies are highly depended on the maturity of the field "planning and organization, "acquisition and implementation. In many cases, the level indicators for the two evaluations, the position of the society and its desired position, will be separated on the graphic by a pause, a blank, measure which offers a visual impression of the quantity of work that must be done to close the space and achieve strategic targets. This space must also be details described in order to plan a series of projects which help the company achieve strategic targets in the data safety department and their control. The process of analyze of the discrepancies will turn into a list of all the required actions to remove the discrepancy between the current state and the correspondent strategic purpose. This list of the discrepancies will be used in order to plan a suitable list of projects which will make these projects. There will probably exist a plenty to plenty kind of relationship in the drawing of the discrepancies and projects. (Fig.3) 20

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20

PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20 PŘEDMLUVA 14 ÚVOD 17 KAPITOLA 1 20 APLIKACE EKONOMICKÝCH NÁSTROJŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU 20 1.1 KONFLIKT MEZI VZÁCNÝMI ZDROJI A NEOMEZENÝMI POTŘEBAMI LIDÍ 20 1.2 EKONOMICKÉ CHÁPÁNÍ OBRANY A UPLATŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Řízení služeb Vzdělávací cíl: Objasnit

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 5 -Řízení služeb Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság

Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság Projekty EU Ing. Hana Kanisová Ing. Hynek Orság Hradec Králové,duben 2008 Asseco Czech Republic základní informace Systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro: subjekty veřejné správy, bankovní a finanční

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Cobit 5: Struktura dokumentů

Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5: Struktura dokumentů Cobit 5 Framework; popisuje základní rámec (principy, předpoklady, vazby na jiné rámce), Cobit 5 Enabler Guides; jde o dokumenty, které jsou obecným návodem na vytváření předpokladů

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Řízení podniku v praxi (ŘPP)

Řízení podniku v praxi (ŘPP) Řízení podniku v praxi (ŘPP) Kód předmětu: 2382089 Garant předmětu: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Typ předmětu: P Vyučující: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Rozsah: 2+2 Ing. Tomáš Peterka, Ph.D. Zakončení:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION

KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY CRISIS MANAGEMENT IN THE STATE ADMINISTRATION KE SPECIFICE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY "CRISIS MANAGEMENT" IN THE STATE ADMINISTRATION Vladimír ČECHÁK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_cechak.pdf.

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management v hospodářské praxi II (MHPII) Číslo předmětu: 545- Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min

Písemná příprava. 1. Vymezení základních pojmů 30 min. 2. Realizace veřejné zakázky malého rozsahu-oprava 55 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Realizace veřejné zakázky Vzdělávací

Více

ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU

ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU ROZHODOVÁNÍ MANAŽERA PŘI UVOLŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Z PODNIKU Josef Novotný 1, Pavel Duspiva 2 1 Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 95, 532 10 Pardubice Email:josef.novotny@upce.cz

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více