Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha duben,

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a ţe jsem vyznačila prameny, z nichţ jsem pro svou práci čerpala. V Karlových Varech dne Bc. Lenka Ţbánková 2

3 Anotace práce Tématem mé diplomové práce je komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR, jako jsou pojišťovna ČSOB, Generali a Triglav. První část se věnuje havarijnímu pojištění z hlediska teorie, dále historii, a novinkám, které přišly s novým rokem V další části jsou představeny nabídky produktů jednotlivých pojišťoven. V praktické části je nastíněno srovnání těchto nabídek a v závěrečné části je toto srovnání znázorněno modelovým příkladem. The theme my graduation thesis is Comparison of Wrecking Creane Insurance of Selected Insurance Companies in CR ČSOB, Generali and Triglav. The first theoretic part is about comparison of wrecking creane insurance, history and also th innovations that came with the year of Next part introduces the offers of the certain insurance companies. Practical part includes the comparison of those offers and the following final part offers this comparison accompanied by the model example.. Klíčová slova: POJIŠŤOVNA, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ, MOTOROVÉ VOZIDLO, NABÍDKY, POJISTNÍK, POJISTITEL. 3

4 Obsah ÚVOD Havarijní pojištění Havarijní pojištění vs. povinné ručení Historie povinného ručení Sjednání havarijního pojištění Cena havarijního pojištění Postup při nehodě v ČR Nabídka pojišťoven na trhu ČR Pojišťovna ČSOB Pojišťovna Generali Pojišťovna Triglav Komparace produktů u vybraných pojišťoven Modelový příklad VÝSLEDKY ZÁVĚR

5 ÚVOD Motorové vozidlo se stalo pro většinu obyvatelstva důleţitou součástí všedního ţivota. Dříve slouţilo především na víkendové jízdy na chatu či návštěvu příbuzných, dnes je povaţováno za neodmyslitelného pomocníka většiny z nás. Potřebujeme se v něm dopravovat do zaměstnání, do škol a na nejrůznější aktivity našich dětí nebo na nákupy v supermarketech na okrajích měst či k rodinným výletům a dovoleným. Den ode dne narůstá počet motorových vozidel na silnicích a tím se zvyšuje riziko dopravní havárie. Ročně jich policie šetří na 200 tisíc tzn., ţe cca. kaţdou čtvrthodinu dojde k nehodě, při níţ její účastníci utrpí jak škodu na majetku, tak i škodu na zdraví. Zanedbatelné není ani riziko odcizení. Pojištění motorových vozidel těmto nepříjemným situacím sice nemůţe předejít, ale situaci po havárii, která je zapříčiněná vlastní či cizí nepozorností či poškození vozidla neznámým pachatelem, můţe významně ulehčit. Proto kaţdé vozidlo musí mít sjednané povinné ručení, které kryje riziko škod, které způsobíme jiné osobě při provozu vozidla a je doporučováno uzavřít i havarijní pojištění, které chrání vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení, havárie, vandalismu atd. Dále pojišťovny nabízejí různá připojištění, která jen kryjí další rizika, která se nám mohou stát při provozu vozidla. Tématem mé práce je komparace produktů havarijního pojištění u vybraných pojišťoven, jako jsou pojišťovna ČSOB, Generali a Triglav. V první části své diplomové práce se pokusím vysvětlit pojem havarijní pojištění z teoretického hlediska. V další části se budu zabývat nabídkou produktů vybraných pojišťoven a se zvláštním zřetelem se zaměřím na novinky a výhody. Dále provedu komparaci těchto nabídek a svou práci zakončím modelovým příkladem. 5

6 1 Havarijní pojištění Havarijní pojištění slouţí ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě. Způsobit dopravní nehodu můţe kaţdý, přestoţe většina řidičů minimalizuje moţnost zavinění nehody bezpečnou jízdou. Škoda pak dosahuje řádů desetitisíců aţ statisíců (u luxusních automobilů i milionů). Pokud není automobil pojištěný, veškeré náklady na opravu (či pořízení nového) musí uhradit majitel. Pokud však automobil havarijně pojištěný je, jeho vlastník zaplatí náklady pouze do výše spoluúčasti. Pojistné plnění nastává v případě dopravní nehody, kterou zaviní řidič havarijně pojištěného motorového vozidla. V případě zavinění nehod druhou stranou je škoda hrazena z povinného ručení viníka dopravní nehody. K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění pro případ zcizení či ţivelné katastrofy, pojištění skel, sedadel, zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla atd Havarijní pojištění vs. povinné ručení Pojištění se od sebe liší událostmi, na které se vztahují: Pojistná událost Škody, které způsobíte vy někomu jinému při uţívání vozidla Škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu Krádeţ našeho automobilu Ţivelné poškození nebo zničení Pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Havarijní pojištění Havarijní pojištění Tabulka č. 1: Porovnání havarijního a povinného ručení Pramen: Vlastní zpracování podle údajů < > 1 Havarijní pojištění [online]. [cit ] Přístup z: <http://www.mesec.cz> 6

7 Pojištění se liší cenou Havarijní pojištění má mnohem vyšší cenu neţ povinné ručení. Z hlediska uzavírání smlouvy u havarijního pojištění vznikají i případné další náklady, a to na zabezpečení vozidla. Výši pojistného naopak sniţuje zvolená spoluúčast, čím vyšší spoluúčast tím levnější pojistné. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný 2 podílí na vzniklé škodě, tzn. je to částka, kterou mu pojišťovna nebude z výše škody hradit, dojde-li ze strany pojišťovny k plnění z pojistné smlouvy. Havarijní pojištění není ze zákona povinné, zatímco pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení ano. V případě vzniklé škody pojišťovna vyplácí pojistné plnění (tj. náhradu škody) tomu: - kdo si pojištění sjednal a kdo ho platí v případě havarijního pojištění, - komu byla škoda způsobena u povinného ručení 3 Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zváţit moţnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. Uzavřením havarijního pojištění spolu s povinným ručením je moţné získat slevu na toto pojištění, lepší asistenční sluţby a další výhody Historie povinného ručení Přestoţe 1. automobil vznikl před více neţ 120 lety, čeští státní úředníci vzali motorismus na vědomí aţ o 20 let později, kdy Panská sněmovna přijala 1. zákon o povinném ručení. 2 Pojištěný je osoba, na jehoţ odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. 3 Havarijní pojištění [online]. [cit ] Přístup z: <http://www.finance.cz/pojisteni/ automobil/ > 4 Havarijní pojištění [online].[cit ] Přístup z: <http://toppojisteni.cz/content/pojisteni/havarijnipojisteni.html> 7

8 Milníky českého motorismu a automobilového pojištění Devětadvacátý leden roku 1886 se do dějin automobilismu zapíše zlatým písmem. Právě v tento den podal Karl Benz na patentním úřadě ţádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen. V listopadu téhoţ roku mu byl udělen říšský patent na tříkolku poháněnou výhradně spalovacím motorem. Ţivá zvířata tak byla nahrazena technikou, jejíţ principy byly vyuţívány další desítky let. Rok 1886 je tak všeobecně povaţovaný za počátek automobilové historie. O 11 let později, v roce 1897, vyjel z bran kopřivnické továrny 1. středoevropský automobil. Hned od svého počátku si automobil získal řadu příznivců, a to především u majetných Praţanů. V roce 1906 bylo u nás hlášeno 208 automobilů, z nichţ plná třetina připadala právě na Prahu. Podobně tomu bylo i u motocyklů, kdy z celkového počtu 774 motorek jezdilo 248 po tuzemské metropoli. Zvýšeného provozu si zřejmě všimli i státní úředníci, a proto se v roce 1908 rozhodli schválit 1. novelu zákona o povinném ručení. Odpovědnost za škody se vztahovala jen na automobily, které překročily rychlost 25 km za hodinu. Ne kaţdý řidič byl však pojištěn automaticky. Jiţ v této době se počítalo s vyšším rizikem při účasti na automobilových závodech, proto účastníci nepodléhali úrazovému pojištění přímo ze zákona, ale museli si sjednat speciální připojištění. Automobilový rozvoj v Čechách pak přibrzdila 1. světová válka, kdyţ v letech byli domácí výrobci automobilů Laurin&Klement, Walter, Praga a kopřivnická Nesseldorfer Wagenbaufabrik (později TATRA) začleněny do systému rakouské zbrojní výroby. Těsně po válce v českých zemích existovalo na 80 pojišťovacích ústavů, Slovensko aţ do převratu nemělo vlastní pojišťovny. Předepsané pojistné v té době činilo 50 milionů v pojištění proti škodám a v ţivotním pojištění 32 milionů korun. 8

9 Významné milníky českého automobilismu za posledních 90 let Před kaţdou křiţovatkou je nařízeno troubit. Poplatek za řidičskou zkoušku je 33,20 Kč, učit řídit motorové vozidlo můţe kdokoliv a kdekoliv. Tuzemský vozový park čítal 3372 osobních, 2143 nákladních a 194 speciálních vozů a 1676 motocyklů a tříkolek. Svaz řidičů automobilů ţádá o zavření autoškol a zastavení dalších zkoušek nových řidičů na 6 měsíců, neboť řidičů je jiţ příliš mnoho. V Praze došlo k 1229 dopravním nehodám, které si vyţádaly 11 mrtvých. V Praze připadá 1 automobil na 100 obyvatel. Na mnoha místech je stanovena nejvyšší rychlost pro průjezd obcí 6 km/h. Na některých praţských křiţovatkách se zřizuje světelná signalizace, v ČSR je na 3000 benzinových čerpadel. Jsou zavedeny nové silniční značky platící s malými změnami dodnes. V důsledku hospodářské krize jsou v jedné z největších autoškol v Praze jen dva ţáci. Přijetí zákona č. 81/1935 Sb. zavedení povinného pojištění proti rozbití automobilů (čili kasko pojištění), pojištění odpovědnostního majitelů motorových vozidel, úrazového pojištění řidičů a cestujících motorovými vozidly. Právní odpovědnost vycházela ze zákona z roku Byl zřízen Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly se sídlem v Praze (obdoba Garančního fondu). Fond získával příjmy z příspěvků drţitelů motorových vozidel, od koncesionářů ţivnostenské dopravy, kteří nesplnili stanovené pojišťovací povinnosti a z pokut vybraných ve správním řízení. Z tohoto Fondu se poskytovaly podpory osobám, které utrpěly úraz motorovými vozidly a pozůstalým po osobách, které byly usmrceny motorovými vozidly. V ČSR jezdí celkem motorových vozidel. Prodejem vozů se zabývá 1561 firem, jejich opravami pak 3277 firem V Čechách působí na 150 různých motoristických organizací Automobilový provoz je zcela ochromen, pro neukázněné řidiče se zavádí nedělní škola Továrna Praga byla téměř zničena, nastává znárodnění více neţ 60 % průmyslu a větší části dopravy. 9

10 1950 V Praze byla zřízena 1. odtahová sluţba. V automobilovém průmyslu pracuje přes osob Firma BARUM začíná s výrobou bezdušových pneumatik Jsou zavedena nová pravidla silničního provozu Vzhledem k rychlému nárůstu soukromých motorových vozidel je zavedena daň z motorových vozidel a sníţena cena benzínu z 8 na 2,10 Kč za litr. Daň činila 900 korun a povinné havarijní pojištění pro osobní automobil 144 korun za rok V ČSSR připadá jeden osobní automobil na 27,3 obyvatele Otevřen 1. úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic, V Mladé Boleslavi vyrobeno osobních automobilů Na trh přichází osobní vůz ŠKODA 105/120, zahájeno vysílání relace pro motoristy Zelená vlna Benzin Speciál přijde na 8 Kč/litr, Super je o korunu draţší Počet přihlášených osobních automobilů překročil 3 miliony Největší tuzemský výrobce automobilů, společnost Škoda, se stává součástí německého koncernu Volkswagen Liberalizace a demonopolizace trhu s povinným ručením. Licenci na poskytování povinného ručení obdrţelo v této době více neţ 10 pojišťoven Dochází k deregulaci cen povinné ručení se stává produktem komerčních pojišťoven, které si cenu určují samy V červenci nabývá účinnosti novela silničního zákona, která upravuje provoz na pozemních komunikacích a zavádí bodový systém Česká kancelář pojistitelů má 13 členů, počet pojištěných vozidel v databázi ČKP dosahuje 6 milionů. 5 5 Povinné ručení slaví 100 let [online] [cit ] Přístup z : <http://www.finance.cz/zpravy/finance/> 10

11 1.2 Sjednání havarijního pojištění Můţe být sjednáno na pobočkách pojišťoven nebo on-line. Výhody sjednání povinného ručení on-line jsou: 1) nemusíte nikam chodit, čekat fronty atd., vše si zařídíte v pohodlí domova či kanceláře, 2) díky jednoduchému a přehlednému kalkulátoru havarijního pojištění zjistíte nabídky jednotlivých pojišťoven vč. moţných dodatečných pojištění např. pojištění čelního skla, zavazadel atd., 3) při objednávce pojištění získáváte přístup do své osobní schránky Moje smlouvy, kde nalezneme dokumenty v elektronické podobě a můţete také případně poţádat o změnu své pojistné smlouvy, 4) moţnost získat zajímavé slevy nabízené pouze online. Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zváţit moţnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. 6 Havarijní pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Je to smlouva o finančních sluţbách, ve které se pojistitel 7 zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník 8 se zavazuje platit pojistiteli pojistné. 6 Havarijní pojištění [online].[cit ] Přístup z: <http://www.mesec.cz/texty/havarijni-pojisteni/> 7 Pojistitel je právnická osoba (pojišťovna), která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona. 8 Pojistník je osoba, která s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu. 11

12 Pojistná smlouva obsahuje nejméně údaje o účastnících smlouvy a o vozidle, době trvání pojištění, pojistném období, limitu pojistného plnění, výši pojistného, způsobu jeho placení a jeho splatnosti. Pokud v době uzavření pojistné smlouvy nejsou některé údaje týkající se vozidla známy, je pojistník povinen je pojistiteli sdělit ve lhůtě, kterou pojistitel určil, nejpozději však do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy. Náleţitosti pojistné smlouvy určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle, doba trvání pojištění, limit pojistného plnění, výše pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení, forma a místo oznámení škodné události Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Pojistnými podmínkami se dle zákona o pojišťovnictví rozumí podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Pojistné podmínky vydané pojistitelem obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Pojistník musí být s pojistnými podmínkami prokazatelně seznámen před uzavřením pojistné smlouvy, s výjimkou uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku. Bez jeho souhlasu nelze tyto pojistné podmínky měnit. Kdo nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu řidič vozidla ze zahraničí, který je drţitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehoţ pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, sloţka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neuţívaná k podnikání a zařazená do průběţně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, 12

13 Bezpečnostní informační sluţba pro její vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů sluţby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce Cena havarijního pojištění Zvolit si můţete samostatné pojištění rizika havarijní pojištění, nebo pouze odcizení vozidla. Základní pojistná rizika : o o o o Havárie Krádeţ Zničení či poškození ţivlem Zásah cizí osoby (vandalismus) Pojišťovny nabízejí různé kombinace uvedených rizik a klient se můţe rozhodnout, proti kterým se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat buď jako komplexní pojištění (tzv. ALLRISK neboli Kasko), a nebo v kombinaci havárie + ţivel anebo odcizení + ţivel Existují ale i další rizika, která se zaměřují přímo na specifickou část vozidla či krytí a většinou je vhodné je připojistit. o o o o o čelní sklo zavazadla a věcí osobní potřeby úraz přepravovaných osob mimořádnou výbavy náklady za nájem náhradního vozidla Škody kryté z těchto připojištění nemají vliv na bezeškodní průběh pojištění havárie. 9 Pojistná smlouva [online]. [cit ] Přístup z: <http://www.povinne-ruceni.com> 13

14 Pojištění skel: - Předmětem jsou skla bočních oken vozidla a sklo čelního a zadního okna, nebo pouze čelní sklo. Pojištění se vztahuje na jejich poškození, zničení nebo výměnu, není-li současně uplatňován nárok z havarijního pojištění. Typickým příkladem je poškození odlétnutým kamínkem. Pojištění skel lze sjednat spolu s povinným ručením nebo s havarijním pojištěním. Spoluúčast je k tomuto produktu standardem, nikoliv pravidlem. Pojištění náhradního vozidla: - Vztahuje se na úhradu nákladů vynaloţených pojistníkem na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v důsledku poškození vozidla následkem dopravní nehody. Kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla, a to maximálně do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodrţení max. denního limitu. Pojistné plnění není sniţováno o spoluúčast. Tuto pojistku je moţné sjednat pro vozidlo do 3,5t celkové hmotnosti, a to pouze jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění nebo k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Úrazové pojištění přepravovaných osob: - Sjednává se pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehoţ následkem je smrt nebo trvalá invalidita. Toto připojištění se vztahuje na plný počet sedadel ve vozidle, nebo pouze na sedadlo řidiče. Oznámení o úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem viz. příloha č. 1 Od čeho se odvíjí cena havarijního pojištění Výše pojistné částky stanovení pojistné ochrany hodnoty vozidla, cena nového vozidla (vhodné pro nová vozidla),cena časová (vyuţívá se pro starší vozidla) Výše spoluúčasti procentuální spoluúčast z pojistného plnění (standardní je 5% min 5.000,- za vyšší spoluúčast se sniţuje pojistné) Stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné) Typ a značka vozidla Účel uţívání 14

15 Vybavenost vozidla nebo jeho zabezpečení (v případě DLL Risku nebo odcizení) Zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, ţivel, kompletní) Způsob platby (roční, področní platby) Rizikovost řidičů uţívajících vozidlo (řidiči s dokladovaným bezeškodním průběhem pojištění mají levnější pojistné) 10 Samozřejmě u havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důleţitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, od kvality asistenčních sluţeb, moţnostech kombinovat rizika, apod. 11 All Risk (KASKO) Jedná se o nejvýhodnější formu pojištění - vše v jednom, kdy jste pojištění na více rizik současně (pojištění havárie, ţivlů, odcizení, vandalismu). Hlavní výhodou je niţší cena pojistného, neţ při samostatném sjednání jednotlivých připojištění. Mezi další výhody patří jednání pouze s jedním subjektem v případě nehody a v neposlední řadě také to, ţe platíte jen jednu splátku. Havarijní pojištění typu All Risk (KASKO) slouţí k ochraně vozidla před škodami způsobenými ţivly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení či neoprávněného uţití vozidla. Opravy aut jsou drahé a i v případě nezaviněné škody mohou znamenat nepříjemný zásah do rozpočtu. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem a českou registrační značkou (dříve SPZ), s výjimkou historických vozidel. Havarijní pojištění automaticky obsahuje pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob. Ţivelní událost - Poţár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stoţárů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice. 10 Havarijní pojištění [online].[cit ] Přístup z: <http://www.havarijni-pojisteni-srovnani.cz/> 11 Pojištění vozidel [online].[cit ] Přístup z: <http://pojistenivozidel.extrapojisteni.cz/pojisteni-vozidel/havarijni-pojisteni> 15

16 Havárie - Poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. působením vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.) a poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části úmyslným jednáním (zásahem) cizí osoby. Odcizení - Přivlastnění pojištěné věci krádeţí nebo loupeţí, neoprávněné uţití vozidla (uţití vozidla proti vůli oprávněné osoby) Slevy na pojistném z havarijního pojištění Sníţení pojistného docílíte vhodným zabezpečením svého vozidla. Od pojišťoven lze většinou získat 10% slevu za mechanické zabezpečení vozidla, dále 10% slevu za pasivní vyhledávací systém a 20% slevu za systém aktivní lokalizace vozidla. Dalších slev lze dosáhnout za pískování skel, imobilizér atd. Slevu Vám pojišťovna nabídne také za bezeškodní průběh pojištění. Tyto bonusy mohou u všech pojišťoven dosáhnout maximální hranice 50% (pojišťovna Triglav nabízí aţ 60 % viz. strana 37). První rok bez nehody se připisuje bonus o výši 5-10%, coţ znamená, ţe maximální moţné slevy dosáhnete za 5-10 let. Bonusy jsou na základě potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění přenosné mezi pojišťovacími subjekty. V opačném případě jde o tzv. malus (přiráţku na pojistném). Také výše spoluúčasti ovlivní celkovou cenu pojistného. Zatímco u povinného ručení pojišťovna zaplatí poškozenému celou škodu, u havarijního pojištění vţdy existuje spoluúčast (částka, kterou se podílíte na pojistné události). Výše spoluúčasti začíná zpravidla u 5% (minimálně však Kč) a končí u 20% (min Kč). Nejčastější výše spoluúčasti se pohybuje mezi 5-10%. Pokud způsobujete často malé škody, zvolte spíše pojištění s nízkou spoluúčastí, naopak jezdíte-li bez nehod a věříte si, zvolte spoluúčast vyšší a pojištění bude levnější. 16

17 EuroGap Jiţ přes tři roky existuje v České republice připojištění EuroGAP, které při totální škodě hradí rozdíl mezi časovou hodnotou a pořizovací cenou auta - přesně tu část, kterou havarijní pojistka neuhradí. Limitem pojistného plnění je v případě kaţdého vozidla Kč (u ojetých vozidel je limit Kč.) Totální škodou je například krádeţ vozidla, pokud do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno, nebo takové zničení vozidla, kdy by náklady na jeho opravu přesáhly obecnou cenu vozidla. Pokles trţní hodnoty vozidla dosáhne během prvních tří let zhruba poloviny původní ceny. V momentě, kdy opouštíte autosalón se zbrusu novým vozem, je pořizovací cena jiţ zhruba o 15 % vyšší neţ cena časová, tedy ta, kterou auto skutečně v daném okamţiku má. Právě časová hodnota se přitom automaticky uplatňuje při výplatě pojistného plnění. Produkt ocení zejména ti, kteří si pořídili auto na leasing. Vlastníkem jejich vozu je do doby poslední splátky leasingová společnost. V případě totální škody se tak klienti mohou lehce stát dluţníky, protoţe plnění z havarijní pojistky většinou nepokryje celkové náklady leasingové společnosti. EuroGAP potřebnou částku doplatí. Připojištění je dostupné pouze pro vozidlo, které je primárně kryto jakoukoliv havarijní pojistkou na českém trhu. Předmětem EuroGAP je ale jen totální škoda (viz výše). Pokud auto poškodíte v menším rozsahu, získáte plnění pouze z havarijní pojistky, nikoliv z EuroGAP. Při totální škodě pojistnou událost likviduje havarijní pojišťovna a podle jejích údajů nastává plnění EuroGAP. Pokud se na havarijní pojistku vztahují určité výluky, uplatňují se u tohoto připojištění také. Uzavřít pojistku EuroGAP je moţné pouze v momentě pořízení nového či staršího vozu. Nejzajímavější je pro nová auta, kde časová cena klesá nejrychleji. Lze jím ale pojistit také aţ pět let ojetý vůz. Při sjednání této pojistky je nutné předloţit velký technický průkaz a kopii smlouvy s leasingovou společností nebo dokladu o koupi. Výše pojistného plnění pak určuje doloţená pořizovací cena. Z důvodu pojistných podvodů se ale u ojetin vychází z hodnoty, na kterou je auto pojištěno havarijní pojišťovnou. Vůz se připojišťuje na dobu přesně tří let a stojí ročně přibliţně Kč aţ Kč podle pořizovací ceny vozidla (model nerozhoduje). Háček je v tom, ţe se pojistka platí předem na celé tři roky, většina případů krádeţí vozidel se přitom odehraje do roka od 17

18 koupě auta. Při uzavření smlouvy tedy klient sloţí najednou 10tis. aţ 16tis. korun. Jde však o jediný výdaj, protoţe spoluúčast na případném plnění z EuroGAP je nulová. Nemilé překvapení čeká na kupce aut draţších jednoho miliónu korun. Ta jsou objektem zlodějů častěji, a proto spadají do rizikové skupiny. Pro sjednání EuroGAP je u těchto draţších vozů nutná instalace satelitního vyhledávacího zařízení, coţ připojištění výrazně zdraţuje. Roční provozní poplatek takového systému stojí zhruba 5 tisíc Kč a cena zařízení samotného se pohybuje od 7 tisíc do několika desítek tisíc Kč Postup při nehodě v ČR 1. Jestliţe nejste při dopravní nehodě váţně zraněn (a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody. 2. Zabraňte řetězové havárii, zabezpečte místo nehody - výstraţným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem (postačí kusem látky). 3. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vţdy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle moţností se pokuste zraněným pomoci okamţitě. 4. Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliţe (mimo jiné): při ní dojde k zranění osob, při ní dojede k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku ,- Kč, při ní dojde ke hmotné škodě niţší neţ ,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění, byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby (novelizace zákona Od 1. ledna 2009 je nutno Policii ČR volat pouze v případě, ţe hmotná škoda dosáhne hranice Kč.) 5. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto nehodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu "Evropský záznam o dopravní nehodě"(viz. příloha č. 2 nebo lze vyuţít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění. 12 Havarijní pojištění [online].[cit ] Přístup z: <http://www.havarijni-pojisteni-srovnani.cz/ > 18

19 6. Zdrţte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy. 7. Vţdy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, poţadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předloţení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (mezinárodní automobilová pojišťovací karta viz. příloha č. 3) a opište si tyto údaje: jméno, příjmení a bydliště řidiče jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla typ a SPZ jeho vozidla údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody. pokud je vozidlo škůdce registrováno na území cizího státu, opište si téţ číslo zelené karty a její časovou platnost nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud moţno opatřete fotokopie těchto dokumentů. 8. Jestliţe odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla doloţte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, viz bod 7 b). 9. Písemně oznamte škodu své pojišťovně. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, ţe ţádná Vaše další součinnost nebude nezbytná. 10. Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční sluţbu Vaší pojišťovny Postup při nehodě [online]. [cit ] Přístup z: <http://www.povinne-ruceni.com/postup-prinehode.html> 19

20 Od je platná novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ta přináší vyšší sankce - havarijního pojištění se bude moţná týkat: Navýšení hranice škody pro přivolání policie k vzniklé škodě. Současná hranice je 50 tisíc Kč, návrh na 250 tisíc Kč prozatím padl. Ať uţ dopadne úprava jakkoliv, jedno je jasné účastníci dopravní nehody budou vystaveni konfrontaci a budou nuceni se na zavinění na místě nehody dohodnout. K tomuto účelu má slouţit formulář Záznam o dopravní nehodě, kde je nutné řádně vyplnit předepsaná pole. Zúčastnění pojistitelé musí pak na základě těchto informací určit viníka a podle tohoto také provádět odškodnění. Formulář slouţí i při škodách v zahraničí a není problém jej pouţít i v případě střetu s cizincem, jelikoţ je unifikovaný (upraven pouze v jazykových mutacích daných zemí). Doporučuje se provádět také fotodokumentaci vozidel přímo ve střetu, pro pozdější prokázání zavinění škody. Formulář totiţ neřeší zavinění, ale po správném vyplnění polí je moţné viníka většinou označit. Problematika je dosti obsáhlá a proto není sporu o tom, ţe člověk zkušený a znalý věci můţe zmanipulovat škodu tak, ţe bude nakonec označen za poškozeného, ačkoliv nehodu mohl způsobit. V případě uznání viny druhou stranou tedy rozhodně není od věci, toto zaznamenat do poznámky, abychom pak předešli případné změně názoru protistrany ve chvíli, kdy se mu věc rozleţí v hlavě. 14 Dopravní nehoda je obvykle nepříjemná situace. Můţe být ale ještě mnohem stresující, pokud nevíte, co dělat. Od ledna 2009 dochází ke změnám v hlášení dopravních nehod. Od 1. ledna 2009 je nutno Policii ČR volat pouze v případě, ţe hmotná škoda dosáhne hranice Kč. I nadále je nutné policii volat v případě, ţe dojde ke zranění (i malému), případně usmrcení, dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby nebo ţivotním prostředí, nebo pokud není moţno zajistit obnovení provozu vlastními silami. Nově se nebude policie volat v případě, ţe dojde ke škodě na majetku třetí osoby, ale tímto majetkem je auto, které řídil řidič, jenţ má na nehodě účast. Tedy například auto rodinného příslušníka, zaměstnavatele, leasingové společnosti. V případě, ţe viník nechce uznat vinu, je také nutné zavolat policii, která havárii vyšetří a viníka na místě určí. Platí to i v případě, kdy je některý z účastníků pod vlivem drog nebo 14 Novela povinného ručení [online] [cit ] Přístup z: <http://www.povinneruceni.com a 20

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Bakalářská práce Autor: Klára Mocová, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta )

Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra mezinárodního a evropského práva Diplomová práce Pojištění odpovědnosti z provozu silničních vozidel v Evropě ( zelená karta ) Barbora Tichá 2009/2010

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Povinnost uzavřít pojištění má

Povinnost uzavřít pojištění má auto pojištění II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Karolína Růžičková Právní úprava regresních nároků v soukromoprávním pojištění Diplomová práce Olomouc 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) 99.60.10.00 10.2010 verze

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více