Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha duben,

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně a ţe jsem vyznačila prameny, z nichţ jsem pro svou práci čerpala. V Karlových Varech dne Bc. Lenka Ţbánková 2

3 Anotace práce Tématem mé diplomové práce je komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR, jako jsou pojišťovna ČSOB, Generali a Triglav. První část se věnuje havarijnímu pojištění z hlediska teorie, dále historii, a novinkám, které přišly s novým rokem V další části jsou představeny nabídky produktů jednotlivých pojišťoven. V praktické části je nastíněno srovnání těchto nabídek a v závěrečné části je toto srovnání znázorněno modelovým příkladem. The theme my graduation thesis is Comparison of Wrecking Creane Insurance of Selected Insurance Companies in CR ČSOB, Generali and Triglav. The first theoretic part is about comparison of wrecking creane insurance, history and also th innovations that came with the year of Next part introduces the offers of the certain insurance companies. Practical part includes the comparison of those offers and the following final part offers this comparison accompanied by the model example.. Klíčová slova: POJIŠŤOVNA, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ, MOTOROVÉ VOZIDLO, NABÍDKY, POJISTNÍK, POJISTITEL. 3

4 Obsah ÚVOD Havarijní pojištění Havarijní pojištění vs. povinné ručení Historie povinného ručení Sjednání havarijního pojištění Cena havarijního pojištění Postup při nehodě v ČR Nabídka pojišťoven na trhu ČR Pojišťovna ČSOB Pojišťovna Generali Pojišťovna Triglav Komparace produktů u vybraných pojišťoven Modelový příklad VÝSLEDKY ZÁVĚR

5 ÚVOD Motorové vozidlo se stalo pro většinu obyvatelstva důleţitou součástí všedního ţivota. Dříve slouţilo především na víkendové jízdy na chatu či návštěvu příbuzných, dnes je povaţováno za neodmyslitelného pomocníka většiny z nás. Potřebujeme se v něm dopravovat do zaměstnání, do škol a na nejrůznější aktivity našich dětí nebo na nákupy v supermarketech na okrajích měst či k rodinným výletům a dovoleným. Den ode dne narůstá počet motorových vozidel na silnicích a tím se zvyšuje riziko dopravní havárie. Ročně jich policie šetří na 200 tisíc tzn., ţe cca. kaţdou čtvrthodinu dojde k nehodě, při níţ její účastníci utrpí jak škodu na majetku, tak i škodu na zdraví. Zanedbatelné není ani riziko odcizení. Pojištění motorových vozidel těmto nepříjemným situacím sice nemůţe předejít, ale situaci po havárii, která je zapříčiněná vlastní či cizí nepozorností či poškození vozidla neznámým pachatelem, můţe významně ulehčit. Proto kaţdé vozidlo musí mít sjednané povinné ručení, které kryje riziko škod, které způsobíme jiné osobě při provozu vozidla a je doporučováno uzavřít i havarijní pojištění, které chrání vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení, havárie, vandalismu atd. Dále pojišťovny nabízejí různá připojištění, která jen kryjí další rizika, která se nám mohou stát při provozu vozidla. Tématem mé práce je komparace produktů havarijního pojištění u vybraných pojišťoven, jako jsou pojišťovna ČSOB, Generali a Triglav. V první části své diplomové práce se pokusím vysvětlit pojem havarijní pojištění z teoretického hlediska. V další části se budu zabývat nabídkou produktů vybraných pojišťoven a se zvláštním zřetelem se zaměřím na novinky a výhody. Dále provedu komparaci těchto nabídek a svou práci zakončím modelovým příkladem. 5

6 1 Havarijní pojištění Havarijní pojištění slouţí ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě. Způsobit dopravní nehodu můţe kaţdý, přestoţe většina řidičů minimalizuje moţnost zavinění nehody bezpečnou jízdou. Škoda pak dosahuje řádů desetitisíců aţ statisíců (u luxusních automobilů i milionů). Pokud není automobil pojištěný, veškeré náklady na opravu (či pořízení nového) musí uhradit majitel. Pokud však automobil havarijně pojištěný je, jeho vlastník zaplatí náklady pouze do výše spoluúčasti. Pojistné plnění nastává v případě dopravní nehody, kterou zaviní řidič havarijně pojištěného motorového vozidla. V případě zavinění nehod druhou stranou je škoda hrazena z povinného ručení viníka dopravní nehody. K havarijnímu pojištění lze sjednat celou řadu připojištění pro případ zcizení či ţivelné katastrofy, pojištění skel, sedadel, zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla atd Havarijní pojištění vs. povinné ručení Pojištění se od sebe liší událostmi, na které se vztahují: Pojistná událost Škody, které způsobíte vy někomu jinému při uţívání vozidla Škody, které neúmyslně způsobíte na vlastním automobilu Krádeţ našeho automobilu Ţivelné poškození nebo zničení Pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Havarijní pojištění Havarijní pojištění Tabulka č. 1: Porovnání havarijního a povinného ručení Pramen: Vlastní zpracování podle údajů < > 1 Havarijní pojištění [online]. [cit ] Přístup z: <http://www.mesec.cz> 6

7 Pojištění se liší cenou Havarijní pojištění má mnohem vyšší cenu neţ povinné ručení. Z hlediska uzavírání smlouvy u havarijního pojištění vznikají i případné další náklady, a to na zabezpečení vozidla. Výši pojistného naopak sniţuje zvolená spoluúčast, čím vyšší spoluúčast tím levnější pojistné. Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný 2 podílí na vzniklé škodě, tzn. je to částka, kterou mu pojišťovna nebude z výše škody hradit, dojde-li ze strany pojišťovny k plnění z pojistné smlouvy. Havarijní pojištění není ze zákona povinné, zatímco pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení ano. V případě vzniklé škody pojišťovna vyplácí pojistné plnění (tj. náhradu škody) tomu: - kdo si pojištění sjednal a kdo ho platí v případě havarijního pojištění, - komu byla škoda způsobena u povinného ručení 3 Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zváţit moţnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. Uzavřením havarijního pojištění spolu s povinným ručením je moţné získat slevu na toto pojištění, lepší asistenční sluţby a další výhody Historie povinného ručení Přestoţe 1. automobil vznikl před více neţ 120 lety, čeští státní úředníci vzali motorismus na vědomí aţ o 20 let později, kdy Panská sněmovna přijala 1. zákon o povinném ručení. 2 Pojištěný je osoba, na jehoţ odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. 3 Havarijní pojištění [online]. [cit ] Přístup z: <http://www.finance.cz/pojisteni/ automobil/ > 4 Havarijní pojištění [online].[cit ] Přístup z: <http://toppojisteni.cz/content/pojisteni/havarijnipojisteni.html> 7

8 Milníky českého motorismu a automobilového pojištění Devětadvacátý leden roku 1886 se do dějin automobilismu zapíše zlatým písmem. Právě v tento den podal Karl Benz na patentním úřadě ţádost o zaregistrování svého Patent Motorwagen. V listopadu téhoţ roku mu byl udělen říšský patent na tříkolku poháněnou výhradně spalovacím motorem. Ţivá zvířata tak byla nahrazena technikou, jejíţ principy byly vyuţívány další desítky let. Rok 1886 je tak všeobecně povaţovaný za počátek automobilové historie. O 11 let později, v roce 1897, vyjel z bran kopřivnické továrny 1. středoevropský automobil. Hned od svého počátku si automobil získal řadu příznivců, a to především u majetných Praţanů. V roce 1906 bylo u nás hlášeno 208 automobilů, z nichţ plná třetina připadala právě na Prahu. Podobně tomu bylo i u motocyklů, kdy z celkového počtu 774 motorek jezdilo 248 po tuzemské metropoli. Zvýšeného provozu si zřejmě všimli i státní úředníci, a proto se v roce 1908 rozhodli schválit 1. novelu zákona o povinném ručení. Odpovědnost za škody se vztahovala jen na automobily, které překročily rychlost 25 km za hodinu. Ne kaţdý řidič byl však pojištěn automaticky. Jiţ v této době se počítalo s vyšším rizikem při účasti na automobilových závodech, proto účastníci nepodléhali úrazovému pojištění přímo ze zákona, ale museli si sjednat speciální připojištění. Automobilový rozvoj v Čechách pak přibrzdila 1. světová válka, kdyţ v letech byli domácí výrobci automobilů Laurin&Klement, Walter, Praga a kopřivnická Nesseldorfer Wagenbaufabrik (později TATRA) začleněny do systému rakouské zbrojní výroby. Těsně po válce v českých zemích existovalo na 80 pojišťovacích ústavů, Slovensko aţ do převratu nemělo vlastní pojišťovny. Předepsané pojistné v té době činilo 50 milionů v pojištění proti škodám a v ţivotním pojištění 32 milionů korun. 8

9 Významné milníky českého automobilismu za posledních 90 let Před kaţdou křiţovatkou je nařízeno troubit. Poplatek za řidičskou zkoušku je 33,20 Kč, učit řídit motorové vozidlo můţe kdokoliv a kdekoliv. Tuzemský vozový park čítal 3372 osobních, 2143 nákladních a 194 speciálních vozů a 1676 motocyklů a tříkolek. Svaz řidičů automobilů ţádá o zavření autoškol a zastavení dalších zkoušek nových řidičů na 6 měsíců, neboť řidičů je jiţ příliš mnoho. V Praze došlo k 1229 dopravním nehodám, které si vyţádaly 11 mrtvých. V Praze připadá 1 automobil na 100 obyvatel. Na mnoha místech je stanovena nejvyšší rychlost pro průjezd obcí 6 km/h. Na některých praţských křiţovatkách se zřizuje světelná signalizace, v ČSR je na 3000 benzinových čerpadel. Jsou zavedeny nové silniční značky platící s malými změnami dodnes. V důsledku hospodářské krize jsou v jedné z největších autoškol v Praze jen dva ţáci. Přijetí zákona č. 81/1935 Sb. zavedení povinného pojištění proti rozbití automobilů (čili kasko pojištění), pojištění odpovědnostního majitelů motorových vozidel, úrazového pojištění řidičů a cestujících motorovými vozidly. Právní odpovědnost vycházela ze zákona z roku Byl zřízen Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly se sídlem v Praze (obdoba Garančního fondu). Fond získával příjmy z příspěvků drţitelů motorových vozidel, od koncesionářů ţivnostenské dopravy, kteří nesplnili stanovené pojišťovací povinnosti a z pokut vybraných ve správním řízení. Z tohoto Fondu se poskytovaly podpory osobám, které utrpěly úraz motorovými vozidly a pozůstalým po osobách, které byly usmrceny motorovými vozidly. V ČSR jezdí celkem motorových vozidel. Prodejem vozů se zabývá 1561 firem, jejich opravami pak 3277 firem V Čechách působí na 150 různých motoristických organizací Automobilový provoz je zcela ochromen, pro neukázněné řidiče se zavádí nedělní škola Továrna Praga byla téměř zničena, nastává znárodnění více neţ 60 % průmyslu a větší části dopravy. 9

10 1950 V Praze byla zřízena 1. odtahová sluţba. V automobilovém průmyslu pracuje přes osob Firma BARUM začíná s výrobou bezdušových pneumatik Jsou zavedena nová pravidla silničního provozu Vzhledem k rychlému nárůstu soukromých motorových vozidel je zavedena daň z motorových vozidel a sníţena cena benzínu z 8 na 2,10 Kč za litr. Daň činila 900 korun a povinné havarijní pojištění pro osobní automobil 144 korun za rok V ČSSR připadá jeden osobní automobil na 27,3 obyvatele Otevřen 1. úsek dálnice D1 z Prahy do Mirošovic, V Mladé Boleslavi vyrobeno osobních automobilů Na trh přichází osobní vůz ŠKODA 105/120, zahájeno vysílání relace pro motoristy Zelená vlna Benzin Speciál přijde na 8 Kč/litr, Super je o korunu draţší Počet přihlášených osobních automobilů překročil 3 miliony Největší tuzemský výrobce automobilů, společnost Škoda, se stává součástí německého koncernu Volkswagen Liberalizace a demonopolizace trhu s povinným ručením. Licenci na poskytování povinného ručení obdrţelo v této době více neţ 10 pojišťoven Dochází k deregulaci cen povinné ručení se stává produktem komerčních pojišťoven, které si cenu určují samy V červenci nabývá účinnosti novela silničního zákona, která upravuje provoz na pozemních komunikacích a zavádí bodový systém Česká kancelář pojistitelů má 13 členů, počet pojištěných vozidel v databázi ČKP dosahuje 6 milionů. 5 5 Povinné ručení slaví 100 let [online] [cit ] Přístup z : <http://www.finance.cz/zpravy/finance/> 10

11 1.2 Sjednání havarijního pojištění Můţe být sjednáno na pobočkách pojišťoven nebo on-line. Výhody sjednání povinného ručení on-line jsou: 1) nemusíte nikam chodit, čekat fronty atd., vše si zařídíte v pohodlí domova či kanceláře, 2) díky jednoduchému a přehlednému kalkulátoru havarijního pojištění zjistíte nabídky jednotlivých pojišťoven vč. moţných dodatečných pojištění např. pojištění čelního skla, zavazadel atd., 3) při objednávce pojištění získáváte přístup do své osobní schránky Moje smlouvy, kde nalezneme dokumenty v elektronické podobě a můţete také případně poţádat o změnu své pojistné smlouvy, 4) moţnost získat zajímavé slevy nabízené pouze online. Většina pojišťoven, které nabízejí povinné ručení, nabízí havarijní pojištění jako doplněk k pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodněných podmínek. Je proto výhodné pořizovat obě pojištění současně a zváţit moţnost jejich sjednání u jedné pojišťovny. 6 Havarijní pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Je to smlouva o finančních sluţbách, ve které se pojistitel 7 zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník 8 se zavazuje platit pojistiteli pojistné. 6 Havarijní pojištění [online].[cit ] Přístup z: <http://www.mesec.cz/texty/havarijni-pojisteni/> 7 Pojistitel je právnická osoba (pojišťovna), která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona. 8 Pojistník je osoba, která s pojistitelem (pojišťovnou) uzavřela pojistnou smlouvu. 11

12 Pojistná smlouva obsahuje nejméně údaje o účastnících smlouvy a o vozidle, době trvání pojištění, pojistném období, limitu pojistného plnění, výši pojistného, způsobu jeho placení a jeho splatnosti. Pokud v době uzavření pojistné smlouvy nejsou některé údaje týkající se vozidla známy, je pojistník povinen je pojistiteli sdělit ve lhůtě, kterou pojistitel určil, nejpozději však do 15 dnů od uzavření pojistné smlouvy. Náleţitosti pojistné smlouvy určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle, doba trvání pojištění, limit pojistného plnění, výše pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení, forma a místo oznámení škodné události Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Pojistnými podmínkami se dle zákona o pojišťovnictví rozumí podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Pojistné podmínky vydané pojistitelem obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění (výluky z pojištění), způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Pojistník musí být s pojistnými podmínkami prokazatelně seznámen před uzavřením pojistné smlouvy, s výjimkou uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku. Bez jeho souhlasu nelze tyto pojistné podmínky měnit. Kdo nemá povinnost uzavřít pojistnou smlouvu řidič vozidla ze zahraničí, který je drţitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehoţ pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, sloţka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neuţívaná k podnikání a zařazená do průběţně aktualizované přílohy poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, 12

13 Bezpečnostní informační sluţba pro její vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky útvarů sluţby kriminální policie a vyšetřování a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce Cena havarijního pojištění Zvolit si můţete samostatné pojištění rizika havarijní pojištění, nebo pouze odcizení vozidla. Základní pojistná rizika : o o o o Havárie Krádeţ Zničení či poškození ţivlem Zásah cizí osoby (vandalismus) Pojišťovny nabízejí různé kombinace uvedených rizik a klient se můţe rozhodnout, proti kterým se chce pojistit. Jednotlivá rizika lze uzavírat buď jako komplexní pojištění (tzv. ALLRISK neboli Kasko), a nebo v kombinaci havárie + ţivel anebo odcizení + ţivel Existují ale i další rizika, která se zaměřují přímo na specifickou část vozidla či krytí a většinou je vhodné je připojistit. o o o o o čelní sklo zavazadla a věcí osobní potřeby úraz přepravovaných osob mimořádnou výbavy náklady za nájem náhradního vozidla Škody kryté z těchto připojištění nemají vliv na bezeškodní průběh pojištění havárie. 9 Pojistná smlouva [online]. [cit ] Přístup z: <http://www.povinne-ruceni.com> 13

14 Pojištění skel: - Předmětem jsou skla bočních oken vozidla a sklo čelního a zadního okna, nebo pouze čelní sklo. Pojištění se vztahuje na jejich poškození, zničení nebo výměnu, není-li současně uplatňován nárok z havarijního pojištění. Typickým příkladem je poškození odlétnutým kamínkem. Pojištění skel lze sjednat spolu s povinným ručením nebo s havarijním pojištěním. Spoluúčast je k tomuto produktu standardem, nikoliv pravidlem. Pojištění náhradního vozidla: - Vztahuje se na úhradu nákladů vynaloţených pojistníkem na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v důsledku poškození vozidla následkem dopravní nehody. Kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla, a to maximálně do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodrţení max. denního limitu. Pojistné plnění není sniţováno o spoluúčast. Tuto pojistku je moţné sjednat pro vozidlo do 3,5t celkové hmotnosti, a to pouze jako doplňkové pojištění k havarijnímu pojištění nebo k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Úrazové pojištění přepravovaných osob: - Sjednává se pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehoţ následkem je smrt nebo trvalá invalidita. Toto připojištění se vztahuje na plný počet sedadel ve vozidle, nebo pouze na sedadlo řidiče. Oznámení o úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem viz. příloha č. 1 Od čeho se odvíjí cena havarijního pojištění Výše pojistné částky stanovení pojistné ochrany hodnoty vozidla, cena nového vozidla (vhodné pro nová vozidla),cena časová (vyuţívá se pro starší vozidla) Výše spoluúčasti procentuální spoluúčast z pojistného plnění (standardní je 5% min 5.000,- za vyšší spoluúčast se sniţuje pojistné) Stáří vozidla (čím starší vozidlo, tím levnější pojistné) Typ a značka vozidla Účel uţívání 14

15 Vybavenost vozidla nebo jeho zabezpečení (v případě DLL Risku nebo odcizení) Zvolené riziko pojištění (odcizení, havárie, ţivel, kompletní) Způsob platby (roční, področní platby) Rizikovost řidičů uţívajících vozidlo (řidiči s dokladovaným bezeškodním průběhem pojištění mají levnější pojistné) 10 Samozřejmě u havarijního pojištění není cena hlavním hlediskem pro posouzení, důleţitější je kvalita pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění, které pojišťovna v případě pojistné události poskytne, od kvality asistenčních sluţeb, moţnostech kombinovat rizika, apod. 11 All Risk (KASKO) Jedná se o nejvýhodnější formu pojištění - vše v jednom, kdy jste pojištění na více rizik současně (pojištění havárie, ţivlů, odcizení, vandalismu). Hlavní výhodou je niţší cena pojistného, neţ při samostatném sjednání jednotlivých připojištění. Mezi další výhody patří jednání pouze s jedním subjektem v případě nehody a v neposlední řadě také to, ţe platíte jen jednu splátku. Havarijní pojištění typu All Risk (KASKO) slouţí k ochraně vozidla před škodami způsobenými ţivly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení či neoprávněného uţití vozidla. Opravy aut jsou drahé a i v případě nezaviněné škody mohou znamenat nepříjemný zásah do rozpočtu. Havarijní pojištění je určeno všem vozidlům s platným technickým průkazem a českou registrační značkou (dříve SPZ), s výjimkou historických vozidel. Havarijní pojištění automaticky obsahuje pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob. Ţivelní událost - Poţár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stoţárů, krupobití, povodeň nebo záplava a vichřice. 10 Havarijní pojištění [online].[cit ] Přístup z: <http://www.havarijni-pojisteni-srovnani.cz/> 11 Pojištění vozidel [online].[cit ] Přístup z: <http://pojistenivozidel.extrapojisteni.cz/pojisteni-vozidel/havarijni-pojisteni> 15

16 Havárie - Poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části jakoukoliv nahodilou událostí (tj. působením vnějších sil, např. střetem, nárazem, pádem apod.) a poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části úmyslným jednáním (zásahem) cizí osoby. Odcizení - Přivlastnění pojištěné věci krádeţí nebo loupeţí, neoprávněné uţití vozidla (uţití vozidla proti vůli oprávněné osoby) Slevy na pojistném z havarijního pojištění Sníţení pojistného docílíte vhodným zabezpečením svého vozidla. Od pojišťoven lze většinou získat 10% slevu za mechanické zabezpečení vozidla, dále 10% slevu za pasivní vyhledávací systém a 20% slevu za systém aktivní lokalizace vozidla. Dalších slev lze dosáhnout za pískování skel, imobilizér atd. Slevu Vám pojišťovna nabídne také za bezeškodní průběh pojištění. Tyto bonusy mohou u všech pojišťoven dosáhnout maximální hranice 50% (pojišťovna Triglav nabízí aţ 60 % viz. strana 37). První rok bez nehody se připisuje bonus o výši 5-10%, coţ znamená, ţe maximální moţné slevy dosáhnete za 5-10 let. Bonusy jsou na základě potvrzení o bezeškodném průběhu pojištění přenosné mezi pojišťovacími subjekty. V opačném případě jde o tzv. malus (přiráţku na pojistném). Také výše spoluúčasti ovlivní celkovou cenu pojistného. Zatímco u povinného ručení pojišťovna zaplatí poškozenému celou škodu, u havarijního pojištění vţdy existuje spoluúčast (částka, kterou se podílíte na pojistné události). Výše spoluúčasti začíná zpravidla u 5% (minimálně však Kč) a končí u 20% (min Kč). Nejčastější výše spoluúčasti se pohybuje mezi 5-10%. Pokud způsobujete často malé škody, zvolte spíše pojištění s nízkou spoluúčastí, naopak jezdíte-li bez nehod a věříte si, zvolte spoluúčast vyšší a pojištění bude levnější. 16

17 EuroGap Jiţ přes tři roky existuje v České republice připojištění EuroGAP, které při totální škodě hradí rozdíl mezi časovou hodnotou a pořizovací cenou auta - přesně tu část, kterou havarijní pojistka neuhradí. Limitem pojistného plnění je v případě kaţdého vozidla Kč (u ojetých vozidel je limit Kč.) Totální škodou je například krádeţ vozidla, pokud do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno, nebo takové zničení vozidla, kdy by náklady na jeho opravu přesáhly obecnou cenu vozidla. Pokles trţní hodnoty vozidla dosáhne během prvních tří let zhruba poloviny původní ceny. V momentě, kdy opouštíte autosalón se zbrusu novým vozem, je pořizovací cena jiţ zhruba o 15 % vyšší neţ cena časová, tedy ta, kterou auto skutečně v daném okamţiku má. Právě časová hodnota se přitom automaticky uplatňuje při výplatě pojistného plnění. Produkt ocení zejména ti, kteří si pořídili auto na leasing. Vlastníkem jejich vozu je do doby poslední splátky leasingová společnost. V případě totální škody se tak klienti mohou lehce stát dluţníky, protoţe plnění z havarijní pojistky většinou nepokryje celkové náklady leasingové společnosti. EuroGAP potřebnou částku doplatí. Připojištění je dostupné pouze pro vozidlo, které je primárně kryto jakoukoliv havarijní pojistkou na českém trhu. Předmětem EuroGAP je ale jen totální škoda (viz výše). Pokud auto poškodíte v menším rozsahu, získáte plnění pouze z havarijní pojistky, nikoliv z EuroGAP. Při totální škodě pojistnou událost likviduje havarijní pojišťovna a podle jejích údajů nastává plnění EuroGAP. Pokud se na havarijní pojistku vztahují určité výluky, uplatňují se u tohoto připojištění také. Uzavřít pojistku EuroGAP je moţné pouze v momentě pořízení nového či staršího vozu. Nejzajímavější je pro nová auta, kde časová cena klesá nejrychleji. Lze jím ale pojistit také aţ pět let ojetý vůz. Při sjednání této pojistky je nutné předloţit velký technický průkaz a kopii smlouvy s leasingovou společností nebo dokladu o koupi. Výše pojistného plnění pak určuje doloţená pořizovací cena. Z důvodu pojistných podvodů se ale u ojetin vychází z hodnoty, na kterou je auto pojištěno havarijní pojišťovnou. Vůz se připojišťuje na dobu přesně tří let a stojí ročně přibliţně Kč aţ Kč podle pořizovací ceny vozidla (model nerozhoduje). Háček je v tom, ţe se pojistka platí předem na celé tři roky, většina případů krádeţí vozidel se přitom odehraje do roka od 17

18 koupě auta. Při uzavření smlouvy tedy klient sloţí najednou 10tis. aţ 16tis. korun. Jde však o jediný výdaj, protoţe spoluúčast na případném plnění z EuroGAP je nulová. Nemilé překvapení čeká na kupce aut draţších jednoho miliónu korun. Ta jsou objektem zlodějů častěji, a proto spadají do rizikové skupiny. Pro sjednání EuroGAP je u těchto draţších vozů nutná instalace satelitního vyhledávacího zařízení, coţ připojištění výrazně zdraţuje. Roční provozní poplatek takového systému stojí zhruba 5 tisíc Kč a cena zařízení samotného se pohybuje od 7 tisíc do několika desítek tisíc Kč Postup při nehodě v ČR 1. Jestliţe nejste při dopravní nehodě váţně zraněn (a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody. 2. Zabraňte řetězové havárii, zabezpečte místo nehody - výstraţným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem (postačí kusem látky). 3. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vţdy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle moţností se pokuste zraněným pomoci okamţitě. 4. Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliţe (mimo jiné): při ní dojde k zranění osob, při ní dojede k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku ,- Kč, při ní dojde ke hmotné škodě niţší neţ ,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění, byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby (novelizace zákona Od 1. ledna 2009 je nutno Policii ČR volat pouze v případě, ţe hmotná škoda dosáhne hranice Kč.) 5. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto nehodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu "Evropský záznam o dopravní nehodě"(viz. příloha č. 2 nebo lze vyuţít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění. 12 Havarijní pojištění [online].[cit ] Přístup z: <http://www.havarijni-pojisteni-srovnani.cz/ > 18

19 6. Zdrţte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy. 7. Vţdy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, poţadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předloţení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (mezinárodní automobilová pojišťovací karta viz. příloha č. 3) a opište si tyto údaje: jméno, příjmení a bydliště řidiče jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla typ a SPZ jeho vozidla údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody. pokud je vozidlo škůdce registrováno na území cizího státu, opište si téţ číslo zelené karty a její časovou platnost nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud moţno opatřete fotokopie těchto dokumentů. 8. Jestliţe odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla doloţte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, viz bod 7 b). 9. Písemně oznamte škodu své pojišťovně. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, ţe ţádná Vaše další součinnost nebude nezbytná. 10. Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční sluţbu Vaší pojišťovny Postup při nehodě [online]. [cit ] Přístup z: <http://www.povinne-ruceni.com/postup-prinehode.html> 19

20 Od je platná novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ta přináší vyšší sankce - havarijního pojištění se bude moţná týkat: Navýšení hranice škody pro přivolání policie k vzniklé škodě. Současná hranice je 50 tisíc Kč, návrh na 250 tisíc Kč prozatím padl. Ať uţ dopadne úprava jakkoliv, jedno je jasné účastníci dopravní nehody budou vystaveni konfrontaci a budou nuceni se na zavinění na místě nehody dohodnout. K tomuto účelu má slouţit formulář Záznam o dopravní nehodě, kde je nutné řádně vyplnit předepsaná pole. Zúčastnění pojistitelé musí pak na základě těchto informací určit viníka a podle tohoto také provádět odškodnění. Formulář slouţí i při škodách v zahraničí a není problém jej pouţít i v případě střetu s cizincem, jelikoţ je unifikovaný (upraven pouze v jazykových mutacích daných zemí). Doporučuje se provádět také fotodokumentaci vozidel přímo ve střetu, pro pozdější prokázání zavinění škody. Formulář totiţ neřeší zavinění, ale po správném vyplnění polí je moţné viníka většinou označit. Problematika je dosti obsáhlá a proto není sporu o tom, ţe člověk zkušený a znalý věci můţe zmanipulovat škodu tak, ţe bude nakonec označen za poškozeného, ačkoliv nehodu mohl způsobit. V případě uznání viny druhou stranou tedy rozhodně není od věci, toto zaznamenat do poznámky, abychom pak předešli případné změně názoru protistrany ve chvíli, kdy se mu věc rozleţí v hlavě. 14 Dopravní nehoda je obvykle nepříjemná situace. Můţe být ale ještě mnohem stresující, pokud nevíte, co dělat. Od ledna 2009 dochází ke změnám v hlášení dopravních nehod. Od 1. ledna 2009 je nutno Policii ČR volat pouze v případě, ţe hmotná škoda dosáhne hranice Kč. I nadále je nutné policii volat v případě, ţe dojde ke zranění (i malému), případně usmrcení, dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby nebo ţivotním prostředí, nebo pokud není moţno zajistit obnovení provozu vlastními silami. Nově se nebude policie volat v případě, ţe dojde ke škodě na majetku třetí osoby, ale tímto majetkem je auto, které řídil řidič, jenţ má na nehodě účast. Tedy například auto rodinného příslušníka, zaměstnavatele, leasingové společnosti. V případě, ţe viník nechce uznat vinu, je také nutné zavolat policii, která havárii vyšetří a viníka na místě určí. Platí to i v případě, kdy je některý z účastníků pod vlivem drog nebo 14 Novela povinného ručení [online] [cit ] Přístup z: <http://www.povinneruceni.com a 20

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé poškození

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 - UPRAVENÁ Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé

Více

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Nabídka právní ochrany Mgr. Roman Flek, ředitel obchodního úsek Nabídka pojištění právní ochrany pro členy Odborové svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Více

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis.

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA Mobilita Plus Buďte připraveni na všechny nástrahy provozu za 2 000 Kč Aby každá vaše jízda vozem ŠKODA byla

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví Jan Toman 100023 Obsah Úvod k problematice Typy zabezpečení Přístup jednotlivých pojišťoven Porovnání pojišťoven

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ

Původní doklad k mopedu. Registrace, SPZ Původní doklad k mopedu Registrace, SPZ Moped Stadion nepodléhá ze zákona povinné registraci vozidel (přihlásit ho ale můžete na vlastní žádost), tzn. nemusí být vybaven registrační značkou, nemusí mít

Více

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ Přehled nabídky Start Standard Exclusive Comfort Limity plnění škoda na majetku/zdraví v mio. Kč 35/35 mio. 50/50 mio. 100/100 mio. 150/150 mio. Nadstandardní limit

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu s havarijním pojištěním

doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu s havarijním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Havarijní pojištění motorových vozidel, doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk VPP-PN-AL ze dne 1.12.2012 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012

Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Dopravní nehodovost v ČR a Pardubickém kraji v roce 2012 Délka a hustota silniční sítě v Pardubickém kraji a v ČR Pardubický kraj Druh silnice Délka v km Hustota na (km/rozloha kraje*1000) Dálnice 8,8

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více