Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek Praha Duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne Bc. Monika Kutílková

3 Anotace práce Jméno a příjmení: Monika Kutílková Instituce: Bankovní institut vysoká škola Praha Název díla: Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Počet stran: 86 Klíčová slova: havarijní pojištění, povinné ručení, pojišťovna, vozidlo, pojistník Zaměření: Tato práce se zaměřuje na komparaci havarijního pojištění u pojišťoven v ČR, především České pojišťovny, pojišťovny Generali a pojišťovny Allianz. Důraz je kladen především na přiblíţení tohoto produktu a jeho porovnání v portfoliu vybraných pojišťoven, zejména na modelovém příkladu. Annotation First Name and Surname: Monika Kutílková Institution: Bankovní institut vysoká škola Praha Work Title: Comparison of Collision Insurance in Selected Insurance Companies in CR Number of Pages: 86 Key Words: collision instance, damage liability, insurance company, vehicle, insuree Survey: This work focuses on comparison of collision insurance in selected insurance companies in CR, mainly in Česká pojišťovna, Generali and Allianz. The emphasis is put mainly on approximation of this product and its comparison in selected insurance companies, mainly on test case.

4 OBSAH ÚVOD HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Dopravní nehody Havarijní pojištění ve srovnání s povinným ručením Kdy a v jakém rozsahu si sjednat havarijní pojištění Kde si sjednat havarijní pojištění Pojistná smlouva havarijního pojištění Cena havarijního pojištění PŘEHLED NABÍDEK HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ U VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN Česká pojišťovna Pojišťovna Generali Pojišťovna Allianz POROVNÁNÍ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ V RÁMCI VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN Varianty a rozsah havarijního pojištění Slevy, bonusy, zvýhodnění MODELOVÝ PŘÍKLAD Modelový příklad jednotlivých variant při sjednání na pobočce Varianta All Risk Varianta Havárie a živel Varianta Odcizení a živel Varianta All Risk na dobu určitou Porovnání cen variant havarijního pojištění v rámci kaţdé porovnávané pojišťovny Česká pojišťovna Generali Allianz ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY

5 Úvod Tématem diplomové práce je Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR. Cílem mé práce je popis a především porovnání nabídky havarijního pojištění v rámci vybraných pojišťoven působících v České republice. V první kapitole se věnuji havarijnímu pojištění, které je popsáno především z teoretického hlediska. Tato kapitola vypovídá o tom, kdy a v jakém rozsahu je vhodné sjednání havarijního pojištění, protoţe ne zcela pro všechna vozidla můţe být havarijní pojištění efektivní. Dále je v této kapitole rozebráno kde si sjednat havarijní pojištění, jaké parametry obsahuje smlouva havarijního pojištění a na čem závisí cena havarijního pojištění. Havarijní pojištění je zde porovnáno s povinným ručením, neboli také zákonným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které je jak jiţ název napovídá na rozdíl od havarijního pojištění ze zákona povinné. Dále je tato kapitola věnována dopravním nehodám, registrovaným vozidlům a řešením při nehodě pro nepojištěná vozidla. Druhá kapitola je věnována přehledu nabídek havarijního pojištění u vybraných pojišťoven. V celé práci jsou porovnávanými pojišťovnami Česká pojišťovna, pojišťovna Generali a pojišťovna Allianz. Tato kapitola uvádí, jaké varianty havarijního pojištění vybrané pojišťovny nabízejí, dále jaké mají v nabídce volitelná připojištění, asistenční sluţby a slevy a zvýhodnění. Ve třetí kapitole se zabývám porovnáním nabídek havarijního pojištění jednotlivých pojišťoven dle popisů nabídek v druhé kapitole. V základě se nabídky velmi podobají, při detailním pohledu však mohou nastat rozdíly například u krytých rizik, výše maximálního bonusu, apod. Čtvrtou kapitolu věnuji modelovému příkladu. Zde jsou pro vybrané pojišťovny zadány shodné výchozí parametry pro určité vozidlo. Nabídky dle jednotlivých variant havarijního pojištění ve vybraných pojišťovnách jsou následně porovnány. Sledováno je také to, která z variant u dané pojišťovny je nejdraţší a naopak nejlevnější. 5

6 1. Havarijní pojištění Pouţívání automobilu je v dnešní době přirozenou a nutnou záleţitostí. Průměrný počet obyvatel na jeden osobní automobil činí 2,38. V Praze je tento počet niţší, na jeden osobní automobil připadá 1,97 obyvatele. Vlastnit vůz v Praze není tak nutné jako v jiných částech ČR, a to především díky moţnosti propracované městské hromadné dopravy a snaze vyhnout se nepříjemným dopravním zácpám a nesnadnému parkování. Nejvyšší počet je zaznamenán v okrese Karviná s hodnotou 2,95. Detailní přehled obyvatel na jeden osobní automobil v jednotlivých krajích v ČR ukazuje níţe uvedený graf. 1 Graf č. 1: Počet obyvatel na jeden osobní automobil v krajích ČR Zdroj: bez vlastních úprav 1 Údaj platný k , zdroj: CRV a 6

7 S rostoucím počtem automobilů roste také riziko dopravních nehod, které mohou být spojeny nejen s poškozením automobilu či majetku, ale také s poškozením zdraví či s úmrtím. Havarijní pojištění je určeno k pokrytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě. Pojistné plnění pak nastává v případě, ţe dopravní nehodu zaviní řidič havarijně pojištěného automobilu. Nejen dopravní nehoda můţe automobil postihnout. Stále častěji se vozidla stávají předmětem odcizení. Mezi další rizika patří zničení či poškození ţivelní událostí a vandalismus. Mezi základní rizika, která lze v rámci havarijního pojištění pojistit, patří: Havárie Odcizení Zničení či poškození ţivelní událostí Vandalismus, zásah cizí osoby Pojištění proti těmto rizikům lze uzavírat jednotlivě, lze také zvolit kombinaci těchto rizik nebo je moţné pojištění kompletní. Pojišťovny také nabízejí řadu připojištění, mezi které patří například pojištění: Čelního skla Zavazadel Sedadel Úrazové pojištění řidiče a cestujících Pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla 1.1. Dopravní nehody Logicky se zvyšujícím se počtem vozidel roste i riziko dopravních nehod. Níţe uvedený graf znázorňuje nárůst počtu registrovaných vozidel v čase. K bylo registrováno osobních automobilů. 7

8 Graf č. 2: Počty registrovaných osobních automobilů Zdroj: bez vlastních úprav Graf níţe pak zachycuje podíl pojišťoven dle počtu pojištěných vozidel v databázi České kanceláře pojistitelů. Největší podíl zaujímá Česká pojišťovna, následuje Kooperativa pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Allianz pojišťovna, Generali pojišťovna a ČSOB Pojišťovna. V podstatně niţším poměru jsou vozidla pojištěna u Uniqa pojišťovny, Triglav pojišťovny, Wűstenrot pojišťovny, Direct pojišťovny, Hasičské vzájemné pojišťovny, AXA pojišťovny, Slavia pojišťovny, Chartis pojišťovny a nakonec Dolnorakouské pojišťovny. 8

9 Podíl pojišťoven dle počtu pojištěných vozidel v databázi ČKP k Graf č. 3: Podíl pojišťoven dle počtu pojištěných vozidel v databázi ČKP k Zdroj: bez vlastních úprav Jak jiţ bylo zmíněno, povinné ručení je zákonem povinné pojištění. Tabulka níţe však dokazuje, ţe existuje nemalý podíl nepojištěných automobilů. V rozmezí let 2003 aţ 2007 se tento podíl pohybuje mezi 1,5% aţ 1,7%. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných pojištěných vozidel podíl nepojištěných škod ,50% ,60% ,70% ,50% ,60% Tabulka č. 1: Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám Zdroj: www. vlastní úpravy Jak je zmíněno v kapitole 1.2., v případě nehody, kterou způsobil řidič vozidla s nepojištěným vozidlem, je škoda poškozenému vyplacena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Níţe uvedená tabulka zobrazuje výše vyplacených pojistných plnění v letech 2003 aţ 2007, z níţ můţeme sledovat rostoucí trend. 9

10 Garanční fond přehled vyplaceného plnění za nepojištěné škůdce v Kč kalendářní rok vyplacené pojistné plnění Tabulka č. 2: Garanční fond přehled vyplaceného plnění za nepojištěné škůdce v Kč Zdroj: vlastní úpravy Z další uvedené tabulky jsou zřejmé průměrné výše vyplaceného plnění garančního fondu ve srovnání s pojišťovnami. Toto srovnání ukazuje vyšší průměr vyplacených škod z garančního fondu, coţ je dáno především tím, ţe garanční fond nevyplácí škody nepřesahující Kč. Průměrné vyplacené plnění garančního fondu a pojišťoven v Kč kalendářní rok průměrné vyplacené plnění garančního fondu průměrné plnění pojišťoven n.a. Tabulka č. 3: Průměrné vyplacené plnění garančního fondu a pojišťoven v Kč Zdroj: vlastní úpravy Přibliţně kaţdé deváté vozidlo registrované v České republice nemá povinné ručení. Jejich řidiči způsobí kaţdoročně kolem 5 tisíc nehod. Celková výše těchto škod dosahuje cca 450 mil. Kč ročně. Na rozdíl od případů, kdy je pojištění řádně uzavřeno a kdy škody hradí příslušná pojišťovna, nese finální zodpovědnost za náhradu nepojištěné škody viník nehody. Alarmující jsou skutečné příběhy, kdy řidiči nepojištěných vozidel, často velmi mladí, zavinili váţnou dopravní nehodu, při které způsobili několikamiliónové škody na zdraví. Následně po celý ţivot splácí náklady na jejich léčbu a zdravotní péči. 2 2 Citováno, zdroj: 10

11 Hlavními viníky nepojištěných škod jsou muţi ve věku do 36 let. Nehody jsou často způsobeny v důsledku nepřiměřené rychlosti nebo pod vlivem alkoholu především se jedná o tzv. disko nehody, tj. nehody způsobené o víkendech večer a v noci. Dle tiskové zprávy České kanceláře pojistitelů 3 počet dopravních nehod, které jsou evidovány pojišťovnami v roce 2009, vrostl meziročně o 3%. Celkem jich pojišťovny evidují Došlo však k poklesu počtu nehod šetřených policií, a to o 53% méně neţ v roce 2008, na dopravních nehod. To je způsobeno především novelou zákona o silničním provozu účinnou od Od tohoto data je totiţ nutno volat policii pouze v případě škody nad Kč. Tato podmínka však neplatí v případě, ţe dojde ke zranění nebo k usmrcení, dojde-li k poškození majetku třetí osoby, která neměla na nehodě účast, dále pokud dojde k poškození pozemní komunikace či k poškození nebo zničení její součásti či příslušenství, také v případě, ţe je poškozeno obecně prospěšné zařízení či ţivotní prostředí a konečně v případě, ţe nebudeme schopni obnovit plynulost provozu. Postup při nehodě v ČR 1. Jestliţe nejste při dopravní nehodě váţně zraněn(a) nebo v šoku, pokuste se zachovat klid a zjistěte situaci na místě nehody. 2. Zabraňte řetězové havárii, zabezpečte místo nehody - výstraţným trojúhelníkem, blikajícím světlem, máváním praporkem (postačí kusem látky). 3. Zjistěte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, vţdy zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Dle moţností se pokuste zraněným pomoci okamţitě. 4. Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliţe (mimo jiné): při ní dojde k zranění osob, při ní dojede k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku ,- Kč, při ní dojde ke hmotné škodě niţší neţ ,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění, byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby. 5. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto nehodu je nejlépe učinit písemně, např. na tiskopisu "Evropský záznam o dopravní nehodě" nebo lze vyuţít i 3 Zdroj: tisková zpráva ze dne

12 volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění. 6. Zdrţte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy. 7. Vţdy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, poţadujte na řidiči, který způsobil dopravní nehodu, předloţení občanského (nebo řidičského) průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje: o jméno, příjmení a bydliště řidiče, o jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla, o typ a SPZ jeho vozidla, o údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) - zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U tohoto pojistitele uplatněte nárok na náhradu škody. o Pokud k datu nehody nebylo vozidlo škůdce pojištěno, nebo Vám škůdce údaj o pojistiteli vozidla nesdělil a Vy jste údaj o pojistiteli nenalezli ani na můţete se obrátit na: Českou kancelář pojistitelů Štefánikova Praha 5 tel.: fax: kde Vám buď údaj o pojistiteli sdělí, nebo Váš nárok začnou vyřizovat. o Pokud je vozidlo škůdce registrováno na území cizího státu, opište si téţ číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud moţno opatřete fotokopie těchto dokumentů. 12

13 8. Jestliţe odpovídáte za škodu způsobenou provozem vozidla, doloţte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody, viz bod 7 b). 9. Písemně oznamte škodu své pojišťovně. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, ţe ţádná Vaše další součinnost nebude nezbytná. 10. Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční sluţbu Vaší pojišťovny Havarijní pojištění ve srovnání s povinným ručením Povinné ručení neboli zákonné pojištění je také pouţíváno pro označení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Podle zákona 168/1999 Sb. 5, o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jej musí majitel automobilu uzavřít, pokud chce automobil provozovat k jízdě po pozemních komunikacích, resp. pokud je vozidlo zapsané v registru vozidel. Po uzavření pojistné smlouvy vydá pojistitel pojistníkovi zelenou kartu. Zelená karta je mezinárodní doklad prokazující sjednané povinné ručení. Řidiči tak karta umoţní jak prokázání platného pojištění, také jim umoţní vstup a provoz vozidla na území cizího státu aniţ by museli hradit hraniční pojištění, které je jinak vyţadováno. Územní platnost je dle Zákona stanovena v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) a dalších státech uvedených v seznamu států v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí. Také je územně platná ve státech, které nejsou v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí uvedené, a to na základě prováděcích dohod České kanceláře pojistitelů k Interním pravidlům se všemi členy Rady kanceláří pojistitelů. Jedná se o Bělorusko, Írán, Izrael, Moldavsko, Maroko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Tunisko. Tím, ţe však nejsou tyto země v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí, záleţí pouze na pojistiteli, zda pojištění do těchto států rozšíří či nikoli. Členskými státy EHP jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko. 4 Citováno, zdroj: 5 Dále také jen Zákon 13

14 Státy stanovené prováděcí vyhláškou Ministerstva financí jsou: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán. Tento doklad o pojištění v podobě zelené karty je řidič při silniční kontrole povinen předloţit. V případě, ţe z nějakého důvodu zanikne pojištění, má vlastník vozidla povinnost do 14 dnů vozidlo pojistit či odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci registru vozidel. Nesplnění této povinnosti je celkem častým přestupkem. Pokud řidič při silniční kontrole kartu nepředloţí nebo není platná, jde o přestupek, kdy můţe být policií na místě uloţena bloková pokuta ve výši Kč. V případě, ţe není přestupek řešen na místě, postupuje do správního řízení, kde můţe být uloţena pokuta ve výši Kč aţ Kč. Navíc oznamuje police správnímu orgánu podezření za spáchání přestupku provozování nepojištěného vozidla. Správní orgán pak zahájí šetření. V rámci šetření musí vlastník vozidla prokázat platné pojištění vozidla, pokud tak neučiní, můţe mu být uloţena pokuta aţ ve výši Kč. V případě, ţe bude vozidlo provozováno bez povinného ručení, jde o přestupek, za který můţe být uloţena pokuta ve výši od Kč do Kč, coţ znázorňuje níţe uvedená tabulka. Sankce při provozování vozidla bez povinného ručení Nepředložení dokladu o pojištění policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče vozidla) Neodevzdání SPZ do depozita (sankce pro vlastníka vozidla) Provozování vozidla bez pojištění Kč v blokovém řízení Kč Kč Kč v příkazním řízení Kč Tabulka č. 4: Sankce při provozování vozidla bez povinného ručení Zdroj: bez vlastních úprav Dle Zákona musí pojistná smlouva obsahovat: určení pojistitele a pojistníka a údaje o vozidle dobu trvání pojištění limit pojistného plnění výši pojistného, jeho splatnost a způsob jeho placení 14

15 formu a místo oznámení škodné události; je-li pojištění odpovědnosti provozováno formou dočasného poskytování sluţeb, rovněţ adresu bydliště nebo místa podnikání, anebo sídlo škodního zástupce podle 9b Z tohoto pojištění jsou v případě dopravní nehody hrazeny škody, které způsobil pojištěný jiné osobě při jízdě automobilem. Jedná se tedy o pojištění odpovědnosti za škodu, škody způsobené viníkovi hrazeny nejsou. Kaţdé vozidlo, které je zapsané v registru vozidel, musí mít ze zákona uzavřeno účinné povinné ručení. A to bez ohledu na to, zda je vozidlo opravdu pouţíváno, či nikoli. Jak jiţ bylo zmíněno výše, za přestupek provozování nepojištěné vozidla hrozí vlastníkovi pokuta aţ ve výši Kč. V tomto případě se jedná o sankci ze strany státu, resp. jeho správního orgánu. Vybraná pokuta pak náleţí místně příslušnému úřadu, který se přestupkem zabýval, nejčastěji obci. Další sankcí je pak úhrada příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, a to tehdy, jestliţe bylo nepojištěné vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Nicméně tuto sankci ţádný správní orgán neřeší, ale uplatňuje ji podle zákona České kanceláře pojistitelů. V případě, ţe viník nehody povinné ručení sjednáno nemá, škodu hradí právě Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu, do kterého také přispívají všechny pojišťovny, u kterých lze povinné ručení uzavírat. Na takto nepojištěná vozidla však doplácí ti, kteří povinné ručení platí, jelikoţ fakt, ţe pojišťovny přispívají do garančního fondu, se promítá do ceny povinného ručení. Podle České kanceláře pojistitelů těchto škod nepojištěných vozidel za loňský rok vyměřila přes , celkem za desítky milionů korun 6. Česká kancelář pojistitelů pak na viníkovi úhradu vymáhá. Podle 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mají vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají povinné ručení sjednáno počínaje 1. lednem 2009, povinnost uhradit do garančního fondu kaţdý tento nepojištěný den. Příspěvek se pohybuje od 20 Kč do 300 Kč, konkrétní hodnoty podle jednotlivých druhů vozidel uvádí tabulka níţe. U osobních automobilů se činní denní sazba 50 Kč či 70 6 Údaj z webových stránek 15

16 Kč dle objemu válců motoru. Příspěvek do garančního fondu se nevztahuje na období před rokem 2009, nemá zpětnou účinnost. Přehled denních sazeb garančního fondu České kanceláře pojistitelů podle druhů vozidel Druh vozidla motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm osobní automobil s objemem válců motoru do ccm osobní automobil s objemem válců motoru nad ccm autobus nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg do kg denní sazba 20 Kč 30 Kč 50 Kč 70 Kč 160 Kč 130 Kč tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností 300 Kč nad kg speciální vozidlo přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do kg zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo ostatní vozidla 80 Kč 30 Kč 40 Kč 60 Kč Tabulka č. 5: Přehled denních sazeb garančního fondu České kanceláře pojistitelů podle druhů vozidel Zdroj: : vlastní úpravy Naopak pro případ úhrady škod na vlastním vozidle při vlastním zavinění nehody slouţí havarijní pojištění, ze kterého by byly škody způsobené viníkovi hrazeny. Toto pojištění je na rozdíl od povinného ručení nepovinné. U povinného ručení však pojišťovna hradí celou škodu, u havarijního pojištění je obvykle sjednána spoluúčast, která se obvykle pohybuje v rozmezí mezi 5-20%. Spoluúčast je procentuální vyjádření, kterým se pojistník podílí na plnění pojistné události. Tyto dva druhy pojištění se také liší v ceně. Havarijní pojištění je výrazně draţší. Většina pojišťoven nabízejících povinné ručení nabízí také havarijní pojištění. V případě sjednání 16

17 havarijního pojištění u téţe pojišťovny jako povinné ručení bývá často cena havarijního pojištění zvýhodněna. Cena povinného ručení je stanovena dle těchto kritérií: Objem motoru vozidla Výkon motoru vozidla Hmotnost vozidla Způsob uţití vozidla Stáří vozidla Právní forma pojistníka Povolání pojistníka Bydliště pojistníka Věk pojistníka Další pojištění u téţ pojišťovny Frekvence placení pojistného Počet měsíců bez nehody Počet škod U povinného ručení, stejně jako u havarijního pojištění, je moţné získat slevu z pojistného neboli bonus. Bonusy se započítávají od spuštění bonusového systému 1. ledna 2000, jsou centrálně evidovány. Výše slevy je u kaţdé pojišťovny rozdílná. Obvykle činí tato sleva 5% za kaţdých 12 měsíců. Nejvyšší moţná sleva činí ve většině případů 50-60% a to po uplynutí 7 let bez pojistné události. V případě dopravní nehody nepřichází majitel vozu o celý bonus, ale odečte se mu 24 aţ 36 měsíců. Bonusy jsou centrálně evidované a převoditelné, tzn. ţe v případě změny pojišťovny majitel vozu o svůj bonus nepřichází. V posledních letech nabízí některé pojišťovny rodinné zvýhodnění, kdy je všem členům rodiny stanovena sleva podle vozidla s nejdelší dobou bez pojistné události. Pokud tedy shrneme základní rozdíly mezi havarijním pojištěním a povinným ručením, dojdeme k těmto závěrům: Sjednání povinného ručení je dle zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na rozdíl od havarijního pojištění povinné Povinné ručení je určeno ke krytí nákladů za škody způsobené jiným subjektům. Havarijní pojištění je určeno k úhradě nákladů za škody na vlastním vozidle při vlastním zapřičinění nehody (viz obrázek níţe) 17

18 Havarijní pojištění nabízí navíc moţnost připojištění rizik jako například zcizení automobilu, poškození či zničení v důsledku ţivelní události, apod. Cena havarijní pojištění je vyšší neţ cena povinného ručení U havarijního pojištění je na rozdíl od povinného ručení sjednávána spoluúčast. VINÍK NEHODY POŠKOZENÝ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VINÍKA POVINNÉ RUČENÍ VINÍKA Obrázek č. 1: Schéma pojistného plnění z havarijního pojištění a povinného ručení Zdroj: vlastní tvorba 1.3. Kdy a v jakém rozsahu si sjednat havarijní pojištění Jak jiţ bylo zmíněno, havarijní pojištění není ze zákona povinné. Nicméně otázka, zda si toto pojištění sjednat či nikoli je na zváţení. Určitě důleţitým faktorem při zvaţování sjednání havarijního pojištění je frekvence uţívání vozidla. Logicky s vyšší četností uţívání automobilu se zvyšuje například riziko dopravní nehody. Dalším faktorem je stáří a cena vozidla. Majitelé nového automobilu si často havarijní pojištění zřizují, tato pojistka se dle mého názoru vyplatí, a to především u vyšších cen automobilů. U nových automobilů se vyplatí spíše komplexní pojištění, které zajišťuje pojištění rizik jako havárie, zcizení automobilu, vandalismus a ţivelní událost. U starších automobilů často postačuje kombinace pojištění jen některých rizik. Např. jedná-li se o levnější a starší automobil, nemá smysl pojišťovat jej proti zcizení, jelikoţ tato pravděpodobnost je velmi nízká. U běţných vozidel niţší a střední třídy má pojištění určitě smysl do 5 aţ 6 let stáří vozidla, u draţších aut se vyplatí i pro starší vozy. 7 U vozů starších např. deseti let je zřízení havarijního pojištění na zváţení, závisí především na ceně a výši pojistného. Pokud je hodnota (obecná cena) vozidla například 50 tisíc korun a roční pojistné 10 tisíc korun, pak lze jistě zvaţovat, zda má takové pojištění ještě ekonomický smysl. 8 Průměrný věk osobních automobilů v ČR ukazuje graf níţe. Jak je z tohoto grafu zřejmé, průměrný věk automobilu činí 13,65 roku. S rostoucím věkem automobilu víceméně roste i počet automobilů. Vozidel mladších 2 let je registrováno 7 Zdroj citováno vyjádření Jitky Polívkové z ČSOB Pojišťovny 8 Zdroj citováno vyjádření Miloše Velíška z České podnikatelské pojišťovny 18

19 6,99%. Ve věku 2-5 let vozidla zaznamenáváme nárůst na 10,56% a ve věku 5-10 let pak nárůst na 23,15%. Absolutně největší počet automobilů je zaznamenán u věku let, a to celkem 26,67%. Podobný podíl (29,63%) je také zaznamenána u automobilů ve věku nad 15 let. Graf č. 4: Struktura parku osobních automobilů v ČR (stav k ) Zdroj: bez vlastních úprav Graf níţe pak ukazuje detailnější pohled na stáří vozidel dle krajů ČR. Můţeme si všimnout, ţe nejmladší automobily nalezneme k v Praze s věkovým průměrem 13,14 let. Naopak nejstarší vozidla uvádí Ústecký kraj s průměrným stářím vozidla 14,55 let. 19

20 Graf č. 5: Průměrné stáří osobních automobilů v krajích ČR Zdroj: bez vlastních úprav Dále je jistě třeba informovat se o plnění v případě totální škody, kdy pojistka často nepokryje náklady na koupi nového nebo ojetého automobilu. Tento problém řeší pojištění EuroGAP, které pokrývá rozdíl mezi současnou hodnotou a kupní cenou automobilu. EuroGap Limitem pojistného plnění je v případě kaţdého vozidla Kč (u ojetých vozidel je limit Kč.) Totální škodou je například krádeţ vozidla, pokud do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno, nebo takové zničení vozidla, kdy by náklady na jeho opravu přesáhly obecnou cenu vozidla. Pokles trţní hodnoty vozidla dosáhne během prvních tří let zhruba poloviny původní ceny. V momentě, kdy opouštíte autosalón se zbrusu novým vozem, je pořizovací cena jiţ zhruba o 15 % vyšší neţ cena časová, tedy ta, kterou auto skutečně v daném okamţiku má. Právě časová hodnota se přitom automaticky uplatňuje při výplatě pojistného plnění. Produkt ocení zejména ti, kteří si pořídili auto na leasing. Vlastníkem jejich vozu je do doby poslední splátky leasingová společnost. V případě totální škody se tak klienti mohou lehce stát dluţníky, protoţe plnění z havarijní pojistky většinou nepokryje celkové náklady leasingové společnosti. EuroGAP potřebnou částku doplatí. 20

21 Připojištění je dostupné pouze pro vozidlo, které je primárně kryto jakoukoliv havarijní pojistkou na českém trhu. Předmětem EuroGAP je ale jen totální škoda (viz výše). Pokud auto poškodíte v menším rozsahu, získáte plnění pouze z havarijní pojistky, nikoliv z EuroGAP. Při totální škodě pojistnou událost likviduje havarijní pojišťovna a podle jejích údajů nastává plnění EuroGAP. Pokud se na havarijní pojistku vztahují určité výluky, uplatňují se u tohoto připojištění také. Uzavřít pojistku EuroGAP je moţné pouze v momentě pořízení nového či staršího vozu. Nejzajímavější je pro nová auta, kde časová cena klesá nejrychleji. Lze jím ale pojistit také aţ pět let ojetý vůz. Při sjednání této pojistky je nutné předloţit velký technický průkaz a kopii smlouvy s leasingovou společností nebo dokladu o koupi. Výše pojistného plnění pak určuje doloţená pořizovací cena. Z důvodu pojistných podvodů se ale u ojetin vychází z hodnoty, na kterou je auto pojištěno havarijní pojišťovnou. Vůz se připojišťuje na dobu přesně tří let a stojí ročně přibliţně Kč aţ Kč podle pořizovací ceny vozidla (model nerozhoduje). Háček je v tom, ţe se pojistka platí předem na celé tři roky, většina případů krádeţí vozidel se přitom odehraje do roka od koupě auta. Při uzavření smlouvy tedy klient sloţí najednou 10tis. aţ 16tis. korun. Jde však o jediný výdaj, protoţe spoluúčast na případném plnění z EuroGAP je nulová. Nemilé překvapení čeká na kupce aut draţších jednoho miliónu korun. Ta jsou objektem zlodějů častěji, a proto spadají do rizikové skupiny. Pro sjednání EuroGAP je u těchto draţších vozů nutná instalace satelitního vyhledávacího zařízení, coţ připojištění výrazně zdraţuje. Roční provozní poplatek takového systému stojí zhruba 5 tisíc Kč a cena zařízení samotného se pohybuje od 7 tisíc do několika desítek tisíc Kč. 9 Varianty EuroGap: EuroGAP CLASSIC kryje rozdíl mezi současnou hodnotou vozidla a jeho kupní cenou, který v případě krádeţe nebo totální škody není hrazen z havarijního pojištění (kasko). Poskytuje plnou finanční ochranu na dobu tří let na úrovni kupní ceny vozidla. Pojištění EuroGAP CLASSIC jednoduše znamená "pojištění kupní ceny", neboť pokles hodnoty vozu v době od jeho pořízení do pojistné události je pojišťovnou kryt ve výši 100% EuroGAP SMART je novou variantou pojištění EuroGAP, která chrání investici klienta po dobu 5 let. Je to jedinečná varianta především pro ty, kteří se rozhodli 9 Citováno, zdroj: 21

22 financovat svůj vůz leasingem po dobu 5 let a po celou dobu splácení chtějí mít jistotu krytí své investice, mít kontrolu nad návratností vloţených finančních prostředků a především chtějí udrţovat svou investici vysoko nad amortizovanou trţní hodnotou vozidla EuroGAP PREMIUM je pojištění pro ty nejnáročnější zákazníky a maximální ochrana vloţených finančních prostředků do automobilu, kterou Vám EuroGAP přináší. Je to kombinace variant CLASSIC a SMART, coţ znamená garance finanční investice při krádeţi či totální škodě po dobu 5 let, přičemţ v prvních třech letech pojištění EuroGAP PREMIUM umoţňuje 100% návrat této investice. Ve čtvrtém a pátém roce pojištění je krytí shodné s variantou SMART. Co lze pojistit? Lze pojistit vozidla: o s platným technickým průkazem o s platnou registrační značkou o s uzavřeným havarijním pojištěním (kasko) o nový osobní vůz do kg a s pořizovací cenou do Kč (vč. DPH) o ojetý osobní vůz do stáří 5 let ke dni podpisu pojistné smlouvy, do kg a s pořizovací cenou do 1 milionu Kč (vč. DPH) o nový uţitkový vůz do kg a s pořizovací cenou do Kč (bez DPH) o ojetý uţitkový vůz do stáří 5 let ke dni podpisu pojistné smlouvy, do kg a s pořizovací cenou do Kč (bez DPH) Nelze pojistit: o vozidla, která nesplňují některou z podmínek uvedených v levém sloupci o vozidla značek vyloučených z pojištění (podrobnější informace viz pojistné podmínky) o vozidla pouţívaná k těmto účelům: pronájem automobilů, taxisluţba, limuzíny a přeprava cestujících za úplatu, autoškola nebo výuka řidičů, vozidla pohotovosti nebo policejní Citováno, zdroj: 22

23 V neposlední řadě můţe být důleţitým faktorem také věk a zkušenosti řidiče. Pro mladší a nezkušené řidiče je pojištění rizika havárie jistě na místě. A konečně poslední důvod pro sjednání havarijního pojištění. Tím je podmínka sjednání při koupi automobilu například na leasing. Jak jiţ bylo nastíněno výše, při sjednávání havarijního pojištění je třeba zváţit také rozsah havarijního pojištění. Základními pojistnými riziky jsou: havárie odcizení vandalismus (zásah cizí osoby) ţivelné události Samostatně lze sjednat pouze pojištění havárie či pojištění odcizení automobilu. U většiny pojišťoven je moţné sjednat tyto kombinace pojištění rizik: All Risk či Kasko havárie, odcizení, vandalismus, ţivelná událost havárie, ţivel odcizení, ţivel Existují další rizika, která lze připojistit. Těmito připojištěními jsou například pojištění: skla zavazadel a věcí osobní přepravy mimořádné výbavy úrazu přepravovaných osob pro případ nákladů na nájem náhradního automobilu Na webovém portálu je moţné hlasovat v anketě: Máte uzavřené havarijní pojištění? V průběţných výsledcích k hlasovalo 55 čtenářů takto: Ano, all-risk. 45% Ano, vybraná rizika. 7% Ne, nevyplatí se mi to. 40% Ne, nemám automobil. 7% 23

24 Z těchto výsledků vyplývá, ţe zhruba polovina respondentů havarijní pojištění sjednáno má, a to celkem 52%. Nicméně v potaz musí být brán poměrně nízký vzorek respondentů Kde si sjednat havarijní pojištění Havarijní pojištění lze sjednat u většiny pojišťoven nabízejících povinné ručení. To můţe být sjednáno buď fyzicky na pobočce, dále také prostřednictvím pojišťovacího agenta v pohodlí domova a také prostřednictvím internetu on-line. Na pobočce si pojištění sjednávají spíše konzervativnější klienti, kteří vyhledávají osobní kontakt a potřebují si nechat poradit. Sjednání pojištění prostřednictvím pojišťovacího agenta se jiţ v praxi příliš nepouţívá. Častěji po dohodě klient nahlásí parametry vozidla a návrh pojistky je mu následně připraven na pobočce. Nejvýhodnější bývá sjednání prostřednictvím internetu on-line. Nejen ţe je to nejpohodlnější a nejrychlejší způsob sjednání, obvykle je moţné při tomto způsobu získat zajímavou slevu. Pojištění on-line lze zpravidla sjednat buď přímo na webové stránce dané pojišťovny, či na webovém portálu pojistně makléřských společností. Dlouhodobě největším prodejcem pojištění on-line v ČR je Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o. Na tomto portálu je moţné prostudovat jednotlivé nabídky partnerských pojišťoven, také je moţné vyuţít kalkulátor pro porovnání nabídek vybraných pojišťoven, coţ je pro klienta velmi pohodlné, usnadňuje mu výběr pojišťovny a můţe mu tak ušetřit nejen čas, ale i peníze Pojistná smlouva havarijního pojištění Havarijní pojištění je uzavřeno na základě pojistné smlouvy v písemné formě. Sjednává se jako pojištění škodové. Jedná se o smlouvu o finančních sluţbách, kde se pojistitel zavazuje, ţe v případě vzniku nahodilé události poskytne ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistné. Za pojistitele je označována právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona. Za pojistníka je označována osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Pojistná smlouva obsahuje především náleţitosti jako určení pojistníka a pojistitele, údaje o vozidle, dobu trvání pojištění, limit pojistného plnění, výši pojistného a jeho splatnost a způsob placení a formu a místo oznámení škodné události. 24

25 Pojistník také musí souhlasit s všeobecnými pojistnými podmínkami, které jsou součástí smlouvy Cena havarijního pojištění Za cenu havarijního pojištění je označována výše pojistného, kterou je pojištěný povinen platit ve stanovených lhůtách. Mezi faktory ovlivňující cenu můţe patřit například: Typ a značka vozidla Stáří vozidla čím je vozidlo starší, tím je pojistné levnější Pořizovací cena vozidla Zvolené riziko pojištění - havárie, odcizení, ţivel, all risk Zvolená spoluúčast ta činí obvykle 5% min Kč. Čím vyšší je spoluúčast, tím je niţší cena pojistného Způsob platby např. roční, pololetní Rizikovost řidičů uţívajících vozidlo při bezškodním průběhu pojištění mají řidiči niţší pojistné ve formě bonusu Cena by však neměla být hlavním kritériem při volbě havarijního pojištění. Důleţitá je především kvalita. Zajímat by nás mělo hlavně, jaké plnění pojišťovna poskytne v případě pojistné události. Jak jiţ bylo zmíněno, lze se pojistit proti následujícím základním rizikům, která lze kombinovat: Havárie poškození či zničení pojištěné věci nebo její části jakoukoli nahodilou událostí a poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části zásahem cizí osoby Odcizení neoprávněné uţití vozidla proti vůli oprávněného, přivlastnění krádeţí nebo loupeţí Zničení či poškození ţivlem krupobití, povodeň/záplava, vichřice, pád stromů/stoţárů, zřícení skal, zemin nebo lavin, poţár, výbuch, bezprostřední úder blesku Vandalismus zásah cizí osoby 25

26 All Risk, neboli KASKO, představuje kombinaci všech výše zmíněných rizik. Jedná se o výhodnou formu pojištění, především vzhledem k tomu, ţe pojistník hradí pouze jednu splátku, v případě nehody jedná pojistník pouze s jedním pojistitelem a v neposlední řadě je cena pojistného niţší, neţ kdyby si pojistník sjednával pojištění samostatně. Alternativou ke KASKO pojištění je Minikasko, které můţe krýt například ţivelní škody, poţár, střet se zvěří, krupobití, výbuch, škody způsobené vandaly, pád jakýchkoli věcí. Velký počet krádeţí automobilů, minimální šance na jejich nalezení a vynalézavost zlodějů vedou pojišťovny k tomu, ţe nabízejí poměrně vysoké slevy na pojistném při nadstandardním zabezpečení vozu. Vůz lze zabezpečit: Elektronickým zabezpečením jako imobilizér či autoalarm imobilizér bývá v dnešní době jiţ ve standardní výbavě nových vozidel. Jedná se o kód uloţený v čipu v klíči, který rozpoznává čtečka umístěná v zámku a je porovnáván elektronickou řídící jednotkou. Pokud ta nerozpozná správný kód, zabrání nastartování vozidla tím, ţe uzavře průtok paliva do motoru. Autoalarm slouţí spíše jako výstraha pro lupiče a v případě napadení vozidla spustí poplach. Mechanickým zabezpečením například páka na volant či zabezpečení převodovky. Vyhledávacím zařízením které monitoruje pohyb vozidla a tím můţe poskytovatel vyhledávacího zařízení zajistit nalezení vozidla. V těchto případech poskytují pojišťovny nejvyšší slevy, nicméně je třeba zváţit, zda tato sleva pokryje náklady na toto zabezpečení. Cena tohoto zařízení se pohybuje v řádu desítek tisíc Kč, provozní náklady jsou taktéţ vysoké. Dle mého názoru je tedy toto zařízení vhodné především u luxusních automobilů. Další slevu na pojistném lze získat za bezškodní průběh pojištění. Tento bonus můţe činit aţ 60%, výše závisí na konkrétní pojišťovně. Cena je také závislá na tom, zda jsou připojištěna ještě další volitelná rizika, jako například: Pojištění skel Úrazové pojištění 26

27 Pojištění zavazadel Pojištění půjčovného pro případ opravy vozidla Dále cena závisí na zvolené asistenční sluţbě. Základní asistenční sluţba bývá zpravidla zdarma, nadstandardní asistenční sluţby jsou zpoplatněny. 27

28 2. Přehled nabídek havarijního pojištění u vybraných pojišťoven Havarijní pojištění lze sjednat u většiny pojišťoven nabízejících povinné ručení. Níţe uvedené kapitoly jsou věnovány třem vybraným pojišťovnám České pojišťovně, pojišťovně Generali a pojišťovně Allianz, u kterých jsou vyspecifikovány moţné varianty pojištění a další detailnější informace Česká pojišťovna Česká pojišťovna je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu a nabízí 3 varinaty havarijního pojištění: All Risk Havárie a ţivel Odcizení, ţivel a vandalismus Tato pojištění se liší rozsahem rizik, která porovnává níţe uvedená tabulka. Varianty havarijního pojištění u České pojišťovny Varianta Havárie Odcizení Ţivel Vandalismus All Risk Havárie a ţivel - - Odcizení a ţivel - Tabulka č. 6: Varianty havarijního pojištění u České pojišťovny Zdroj: vlastní úpravy Havarijní pojištění se vztahuje na všechna vozidla s platným technickým průkazem a českou registrační značkou, s výjimkou historických vozidel. U všech těchto variant je moţné sjednat jednu z následujících výší spoluúčasti. Obecně platí, čím niţší spoluúčast, tím vyšší cena havarijního pojištění. 1%, minimálně však Kč 5%, minimálně však Kč 28

29 10%, minimálně však Kč 20%, minimálně však Kč 30%, minimálně však Kč K těmto variantám lze také sjednat tato volitelná připojištění: pojištění čelního skla pojištění všech skel úrazové pojištění řidiče úraz dopravovaných osob pojištění zavazadel a věci osobní potřeby půjčovné během opravy vozidla GAP - pojištění pořizovací ceny vozidla asistenční sluţba POHODA Special varianta platná i pro případ poruchy asistenční sluţba POHODA SOS nejširší varianta asistence Pojištění zavazadel: Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 1%, minimálně však Kč. Pojištění zavazadel u České pojišťovny Varianta Pojistná částka Roční výše pojistného Varianta Kč 48 Kč Varianta Kč 96 Kč Varianta Kč 144 Kč Varianta Kč 192 Kč Varianta Kč 240 Kč Tabulka č. 7: Pojištění zavazadel u České pojišťovny Zdroj: vlastní úpravy Půjčovné během opravy vozidla Toto pojištění se sjednává se spoluúčastí 20%, minimálně však Kč. Pojistnou částku lze zvolit v rozmezí Kč aţ Kč. 29

30 Obsahuje úhradu půjčovného za zapůjčení náhradního vozidla stejné kategorie po dobu opravy v případě, ţe vozidlo bylo poškozeno pojistnou událostí, k níţ došlo na území ČR a doba opravy poškození si vyţádá nejméně 1 den, tj. 8 normohodin práce. 11 Asistenční sluţby Česká pojišťovna nabízí 3 typy asistenčních sluţeb: Pohoda Klasik Pohoda Special Pohoda SOS Asistenční sluţbu Pohoda Klasik získává pojistník zdarma ke všem variantám havarijního pojištění. Slouţí pro případ havárie a odcizení. Asistenční sluţbu Pohoda Special lze získat zdarma v případě, ţe je v jedné smlouvě sjednáno havarijní pojištění a povinné ručení. Slouţí nejen pro případ havárie a odcizení, ale i pro případ poruchy. Asistenční sluţba Pohoda SOS je nejširší variantou, nabízí nejvíce sluţeb. Bliţší údaje jsou uvedeny v tabulce níţe. Rozsah asistenčních sluţeb u České pojišťovny Havárie Odcizení Porucha POHODA Klasik POHODA Special POHODA SOS úhrada práce mechanika aţ 2 hodiny aţ 2 hodiny aţ 3 hodiny odtaţení vozidla do 50 km do 500 km bez limitu úhrada nákladů za ponechání zničeného vozu v zahraničí skladné Ano Ano Ano aţ 10 dnů (do 20 EUR/den) aţ 10 dnů (do 20 EUR/den) aţ 20 dnů (do 20 EUR/den) telefonické tlumočení Ano Ano Ano předání vzkazu Ano Ano Ano právní pomoc do 1000 EUR 1500 EUR 2000 EUR poradenství Ano Ano Ano nocleh aţ 2x 70 EUR aţ 2x 100 EUR aţ 2x 100 EUR úhrada práce mechanika - aţ 2 hodiny aţ 3 hodiny odtaţení vozidla - do 50 km do 100 km skladné - aţ 10 dnů (po 20 EUR) aţ 20 dnů (po 20 EUR) 11 Citováno, zdroj: 30

31 předání vzkazu - Ano Ano Tabulka č. 8: Rozsah asistenčních sluţeb u České pojišťovny Zdroj: vlastní úpravy Slevy a bonusy: Za kaţdých 12 měsíců bezeškodního průběhu získává pojistník slevu na pojistném ve výši 5 %. Maximální výše bonusu činí 50%. Asistenční sluţba Pohoda Klasik pro případ havárie ke všem variantám zdarma V případě, ţe je sjednáno havarijní a povinné ručení v jedné smlouvě, získává pojistník zdarma asistenční sluţbu Pohoda Special i pro případ poruchy. Pokud je havarijní pojištění sjednáno v jedné smlouvě společně s povinným ručením, získává pojistník slevu z pojistného na havarijní pojištění ve výši 5%. Varianta All Risk zahrnuje pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob. U variant All Risk a Odcizení a ţivel lze získat slevu na havarijní pojištění 10-30% pokud je vozidlo zabezpečeno proti odcizení mechanickým zabezpečovacím zařízením, pasivním nebo aktivním vyhledávacím systémem. Dále je moţné získat slevu ve výši 4%, a to v případě, ţe se pojistník ve smlouvě zaváţe k opravám svého vozidla vyuţívat autoopravny doporučené Českou pojišťovnou Pojišťovna Generali Tato pojišťovna nabízí 3 varinaty havarijního pojištění: All Risk Havárie, ţivel a vandalismus Odcizení (a Minikasko) 31

32 Varianty havarijního pojištění u pojišťovny Generali Varianta Havárie Odcizení Ţivel Vandalismus All Risk Havárie a ţivel - Odcizení a ţivel Tabulka č. 9: Varianty havarijního pojištění u pojišťovny Generali Zdroj: vlastní úpravy U poslední varianty v tabulce je pojištěno pouze riziko odcizení. K této variantě lze však sjednat Minikasko, které je popsáno níţe. Pojištění Kasko Kasko lze uzavřít pro osobní a uţitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny do stáří 11 let. Toto pojištění lze sjednat ve dvou variantách: All Risk zahrnuje všechna důleţitá rizika, tj. havárie, odcizení, neoprávněné uţívání, ţivelní události, poţár nebo výbuch a vandalismus. Havarijní zahrnuje rizika havárie, neoprávněné uţívání, ţivelní události, poţár nebo výbuch, vandalismus. Samostatné odcizení lze pojistit pouze u vozidel do 3,5 tuny ve stáří 3-11 let. U tohoto typu pojištění lze zvolit jednu z následujících výší spoluúčasti: 5%, minimálně však Kč 10%, minimálně však Kč 15%, minimálně však Kč 20%, minimálně však Kč Pojištění Minikasko Tento produkt lze uzavřít pro osobní a uţitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 tuny do stáří 11 let. Jedná se o velmi atraktivní alternativu havarijního pojištění. Pojištěnými riziky jsou ţivelní události, střet se zvěří, poţár, výbuch a vandalismus. Navíc tato rizika lze rozšířit o riziko odcizení. 32

33 Pojistné plnění se sjednává bez spoluúčasti, a to kromě škod způsobených vandaly, kde spoluúčast činí 5%, minimálně však Kč. Pro koho je Minikasko určené? Pro dobré řidiče, kteří hledají pojistnou ochranu pouze před neodvratitelnými riziky. Pro majitele starších vozidel, kteří mají zájem ochránit svůj majetek, ale do pojištění vozidla nechtějí příliš investovat. Pro pojistníky, kteří hledají pojistnou ochranu proti základním rizikům (střet se zvěří, poţár, výbuch a poškození ţivelními událostmi) bez odpočtu spoluúčasti a vandalismus se spoluúčastí ve výši 5%, min 5000, - Kč. 12 Tabulka níţe zachycuje příklady ročního pojistného pro případ sjednání Minikaska či Minikaska a odcizení zároveň pro vybrané typy vozidel. Za povšimnutí stojí výše pojistného Minikaska a odcizení u VW Golf, kde je výše pojistného nejvyšší. To je dáno tím, ţe především v případě odcizení je kladen důraz na značku vozidla a s tím související pravděpodobnost odcizení. Havarijní pojištění Minikasko Typ vozidla Rok Roční pojistné Pojistná částka výroby Minikasko Minikasko + odcizení Škoda Fabia 1,4 16V Classic Kč Kč Kč Škoda Felicia 1,9D Comfort Kč Kč Kč Škoda OCtavia 1,8 SLXi Kč Kč Kč Renault Scénic 1,6 RT Kč 987 Kč Kč VW Golf 1, Kč Kč Kč Tabulka č. 10: Havarijní pojištění Minikasko Zdroj: vlastní úpravy Tato práce je věnována havarijnímu pojištění, nicméně za zmínku jistě stojí povinné ručení Komplet, které zdarma pokrývá riziko střetu se zvěří. Generali zaznamenala v průběhu roku 2009 přibliţně 1200 dopravních nehod, jejichţ příčinou byl střet se zvěří. Porovnání s 12 Citováno, zdroj: 33

34 celkovými čísly ukazuje, ţe kaţdé dvě aţ tři nehody ze sta jsou způsobené právě v jeho důsledku. Uvedené riziko prozatím nepokrývalo ţádné povinné ručení. Prvního března letošního roku začne Generali jako první pojišťovna v ČR nabízet zdarma krytí rizika střetu se zvěří v rámci nového povinného ručení Generali KOMPLET. 13 K pojištění také sjednat tato volitelná připojištění: pojištění skel úrazové pojištění přepravovaných osob pojištění zavazadel pojištění náhradního vozidla pojištění právní ochrany program technické pomoci při poruše vozidla asistenční sluţba Generali Top Assistance Pojištění skel Toto pojištění nabízí moţnost pojištění všech skel, tedy čelního, bočních a zadního. Pro případ výměny skla činí spoluúčast 10%, minimálně však 500 Kč, v případě opravy pak bez spoluúčasti. Pojistník můţe volit mezi pojistnými částkami v níţe uvedené tabulce. Ta také znázorňuje výši pojistného na jednotlivé pojistné částky. Pojištění skel u pojišťovny Generali Pojistná částka Roční výše pojistného Kč 436 Kč Kč 592 Kč Kč Kč 1000 Kč při sjednání povinného ručení a All Risk Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka č. 11: Pojištění skel u pojišťovny Generali Zdroj: vlastní úpravy 13 Citováno, zdroj:

35 Úrazové pojištění přepravovaných osob Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti a lze jej sjednat ve třech variantách: pojištění sedadla řidiče pojištění všech sedadel dle technického průkazu pojištění řidiče a kaţdého dítěte přepravovaného v zádrţném bezpečnostním systému U toho pojištění lze zvolit tyto moţnosti: pojištění pro případ smrti pojištění pro případ trvalých následků denní odškodné Úrazové pojištění přepravovaných osob u pojišťovny Generali Varianta Pojistná částka pro případ smrti Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu Denní odškodné Roční pojistné v 5-ti místném voze Varianta Kč Kč 60 Kč 675 Kč Varianta Kč Kč 60 Kč Kč Varianta Kč Kč 60 Kč Kč Tabulka č. 12: Úrazové pojištění přepravovaných osob u pojišťovny Generali Zdroj: vlastní úpravy Pojištění zavazadel Toto pojištění lze sjednat pouze v kombinaci s havarijním pojištěním All Risk na dobu neurčitou. Výše pojistného se odvíjí od výše zvolené pojistné částky. Je moţné si vybrat z pojištění následujících rizik: ţivelním událost krádeţ vloupáním poškození, odcizení či ztráta při nehodě šetřené policií 35

36 Pojištění zavazadel u pojišťovny Generali Varianta Pojistná částka Roční výše pojistného Varianta Kč 500 Kč Varianta Kč Kč Varianta Kč Kč Tabulka č. 13: Pojištění zavazadel u pojišťovny Generali Zdroj: vlastní úpravy Pojištění náhradního vozidla Výše pojistného se odvíjí od výše zvolené pojistné částky. Pojistné plnění není sniţováno o spoluúčast. Pojištění náhradního vozidla u pojišťovny Generali Produkt Pojistná částka Maximální denní limit Výše ročního pojistného Varianta Kč Kč 888 Kč Varianta Kč Kč Kč Tabulka č. 14: Pojištění náhradního vozidla u pojišťovny Generali Zdroj: vlastní úpravy Pojištění právní ochrany Toto pojištění je určeno pro účastníky silničního provozu, kteří se dostanou do sloţité situace a musí pak hájit své zájmy u soudu. Hrazeny jsou náklady aţ do výše Kč. Pojištění je k dispozici ve dvou moţnostech: pojištění právní ochrany vlastníka motorového vozidla pojištění právní ochrany řidiče motorového vozidla - vhodné pro řidiče z povolání. Co je moţno pojistit? náklady na právní porady poskytované odbornými pracovníky pojistitele, odměnu advokáta za zastupování v občanskoprávním řízení, odměnu advokáta za obhajobu (zastupování) v trestním řízení, náklady na soudní řízení, náklady na vypracování znaleckého posudku, 36

37 výdaje a náklady vzniklé protistraně v souvislosti se soudním řízením, pokud soud ve svém pravomocném rozhodnutí rozhodl tak, ţe náklady řízení je povinen uhradit pojištěný, kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby aţ do výše Kč, a to ve formě bezúročné půjčky. 14 Program technické pomoci při poruše vozidla Tento program je zahrnut v asistenčních sluţbách Generali Assistance. Vztahuje se na osobní a uţitková vozidla do 3,5 t, a to maximálně s devíti sedadly včetně místa řidiče. Tuto sluţbu lze vyuţít nejen v České Republice, ale také v Evropě (kromě Albánie, Azorských ostrovů, Grónska, Islandu, Kanárských ostrovů, Kypru, Madeiry, Špicberků a států bývalého SSSR). Cena tohoto pojištění činí 300 Kč, k pojištění Komplet je zdarma. Rozsah pojištění v České republice: příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční sluţby na pozemních komunikacích odtah nepojízdného vozidla, zajištění a uschování vozidla Rozsah pojištění v zahraničí (standard - sluţby v zahraničí se poskytují aţ do výše 100 Euro): příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční sluţby na pozemních komunikacích do 45 minut odtah nepojízdného vozidla, zajištění a uschování vozidla zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla z místa pojistné události po dohodě s posádkou vozidla buď do cíle cesty či do místa bydliště zajištění odtahu havarovaného vozidla do ČR 15 Asistenční sluţby nabízí Generali ve dvou varianách: Generali Assistance Generali Top Assistance 14 Citováno, zdroj: 15 Citováno, zdroj: 37

38 Asistenční sluţby lze v důsledku havárie nárokovat neomezeně během celé doby pojištění. V případě poruchy lze asistenční sluţby vyuţít maximálně dvakrát za pojistné období. Generali Assistance je základní asistenční sluţba, která je zdarma při sjednání varianty All Risk (havárie + odcizení), havarijního pojištění nebo při sjednání povinného ručení. Jedná se o pomoc na smluvně vymezeném území pro vozidla nepojízdná v důsledku havárie. Pokud má pojistník ke dni počátku pojištění vozidlo mladší jedenácti let, týká se asistenční sluţba také pro případ pomoci pro nepojízdnost v důsledku poruchy. V případě, ţe je pojištění Generali Assistance poskytováno ke sjednanému pojištění All Risk nebo havarijnímu pojištění, je úhrada asistenční sluţby limitována částkou: při pojistné události v České republice Kč pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5t Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t při pojistné události v zahraničí Kč pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5t Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t V případě, ţe je pojištění Generali Assistance poskytováno ke sdruţenému pojištění (pojistná smlouva na vozidlo zahrnuje pojištění All Risk nebo havarijní pojištění a zároveň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), je úhrada asistenční sluţby limitována částkou: při pojistné události v České republice Kč pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5t Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t při pojistné události v zahraničí Kč pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5t Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t Citováno, zdroj: 38

39 Tato asistenční sluţba zahrnuje: příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční sluţby za účelem zpojízdnění vozidla odtah nepojízdného vozidla zajištění a uschování vozidla náhradní vozidlo po dobu 24 hodin. 17 Generali Top Assistance zahrnuje více sluţeb neţli základní sluţba Generali Assistance. Je určena taktéţ pro varianty All Risk (havárie + odcizení), havarijní pojištění a také pro sjednané povinné ručení. Sjednat si ho mohou majitelé vozů do stáří jedenácti let ke dni počátku pojištění, a to za příplatek 500 Kč ročně za osobní automobil či uţitkové vozidlo, za 900 Kč pak za nákladní vozidlo. Rozsah pojistné ochrany u asistenční sluţby Generali TOP Assistence je rozdílný pro pojistné události v ČR a pro pojistné události v zahraničí, pro osobní a uţitková vozidla a pro vozidla nákladní. V případě, ţe dojde k pojistné události na území České republiky: a) Pro osobní a uţitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5t a do 9 míst včetně sedadla řidiče: příjezd asistenčního vozidla, účelná a přiměřená pomoc asistenční sluţby (tj. dle okolností případu vyproštění vozidla, manipulace s vozidlem a oprava na místě vyjma úhrady náhradních dílů, které si hradí oprávněná osoba sama) po dobu 45 minut; odtah nepojízdného vozidla, včetně nezbytné manipulace s vozidlem bezprostředně před a po uskutečnění odtahu; zajištění a uschování vozidla do 3 dnů; náhradní vozidlo po dobu 24 hodin, a to pouze v případě, kdy nelze vozidlo zpojízdnit do 12 hodin od příjezdu asistenční sluţby na místo pojistné události. b) Pro nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t: 17 Citováno, zdroj: 39

40 příjezd asistenčního vozidla, účelná a přiměřená pomoc asistenční sluţby (tj. dle okolností případu vyproštění vozidla, manipulace s vozidlem a oprava na místě s výjimkou náhradních dílů, které si hradí oprávněná osoba sama) po dobu 60 minut; odtah nepojízdného vozidla, včetně nezbytné manipulace s vozidlem bezprostředně před a po uskutečnění zásahu; zajištění a uschování vozidla do 3 dnů. Úhrada asistenční sluţby při pojistné události v České republice je limitována částkou: Kč pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5t Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t V případě, ţe dojde k pojistné události v zahraničí: a) Pro osobní a uţitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t a do 9 míst včetně sedadla řidiče: příjezd asistenčního vozidla, účelná a přiměřená pomoc asistenční sluţby (tj. dle okolností případu vyproštění vozidla, manipulace s vozidlem a oprava na místě) po dobu 45 minut; odtah nepojízdného vozidla, včetně nezbytné manipulace s vozidlem bezprostředně před a po uskutečnění odtahu; zajištění a uschování vozidla do 3 dnů; zajištění náhradní přepravy pro posádku nepojízdného vozidla z místa pojistné události po dohodě s posádkou vozidla buď do cíle cesty nebo do místa bydliště ekonomicky nejvýhodnějším dopravním prostředkem (vlak II. třídy, autobus) nebo náklady na ubytování oprávněných osob, a to nejvýše po dobu dvou nocí maximálně ve výši 75 EUR/noc/vozidlo nebo náhradní vozidlo po dobu 24 hodin, a to pouze v případě, kdy nelze vozidlo zpojízdnit do 12 hodin od příjezdu asistenční sluţby na místo pojistné události; pokud nevyuţije oprávněná osoba uvedených sluţeb v zahraničí, můţe asistenční sluţba, po dohodě s oprávněnou osobou, zajistit odtah nepojízdného vozidla včetně posádky do místa bydliště oprávněné osoby. 40

41 b) Pro nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t příjezd asistenčního vozidla, účelná a přiměřená pomoc asistenční sluţby (tj. dle okolností případu vyproštění vozidla, manipulace s vozidlem a oprava na místě) po dobu 60 minut; odtah nepojízdného vozidla, včetně nezbytné manipulace s vozidlem bezprostředně před a po uskutečnění odtahu; zajištění a uschování vozidla do 3 dnů; zajištění náhradní přepravy pro posádku nepojízdného vozidla z místa pojistné události po dohodě s posádkou vozidla buď do cíle cesty nebo do místa bydliště ekonomicky nejvýhodnějším dopravním prostředkem (vlak II. třídy, autobus) nebo náklady na ubytování oprávněných osob, a to nejvýše po dobu dvou nocí maximálně ve výši 75 EUR/noc/vozidlo. Úhrada asistenční sluţby při pojistné události v zahraničí je limitována částkou: Kč pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5t Kč pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5t 18 Slevy a bonusy: Po 24 měsících bez nehod má pojistník nárok na bonus ve výši 10%. V dalších letech můţe bonus dosáhnout maximálně 50%. Asistenční sluţba Generali Assistance při sjednání All Risk nebo havarijního pojištění zdarma. Sleva 10 20% za nadstandardní zabezpečení. Pokud je havarijní pojištění sjednáno v jedné smlouvě společně s povinným ručením, získává pojistník slevu z pojistného na havarijní pojištění ve výši 5%. Pokud je havarijní pojištění sjednáno v jedné smlouvě s povinným ručením, získává pojistník slevu ve výši 20% na úrazové pojištění a pojištění právní ochrany. Drţitelé průkazu ZTP získávají slevu 20%. Majitelé minimálně pěti vozidel mohou získat slevu v rámci flotilového pojištění, které vyuţijí především firmy a autobazary. 18 Citováno, zdroj: 41

42 2.3. Pojišťovna Allianz Tato pojišťovna nabízí 3 varianty havarijního pojištění: All Risk Havárie a ţivel Odcizení, ţivel a vandalismus Varianty havarijního pojištění u pojišťovny Allianz Varianta Havárie Odcizení Ţivel Vandalismus All Risk Havárie a ţivel - - Odcizení a ţivel - Tabulka č. 15: Varianty havarijního pojištění u pojišťovny Allianz Zdroj: vlastní úpravy Spoluúčast lze sjednat od 5%, minimálně však Kč. K těmto variantám lze sjednat tato volitelná připojištění: pojištění skel úrazové pojištění přepravovaných osob pojištění zavazadel pojištění náhradního vozidla asistenční sluţba Asistence plus Pojištění skel Toto pojištění se vztahuje na čelní, boční i zadní skla. Sjednává se se spoluúčastí ve výši 10%. Pojistník si můţe pojistnou částku zvolit v poměrně širokém rozpětí od Kč do Kč. Detailnější pohled znázorňuje tabulka níţe. 42

43 Pojištění skel u pojišťovny Allianz Pojistná částka Roční výše pojistného Kč 492 Kč Kč 984 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka č. 16: Pojištění skel u pojišťovny Allianz Zdroj: vlastní úpravy Úrazové pojištění přepravovaných osob Toto pojištění se vztahuje na všechny přepravované osoby ve vozidle, tedy je sjednáno dle počtu sedadel uvedených v technickém průkazu. Lze sjednat tyto moţnosti: Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem Pojištění pro případ trvalých následků způsobené úrazem Denní odškodné za průměrnou dobu léčby Denní odškodné při pobytu v nemocnici Níţe uvedená tabulka zobrazuje moţnosti a ceny tohoto připojištění. Uvedené pojistné částky jsou základní, lze je však zvýšit aţ na trojnásobek. Roční pojistné za jedno sedadlo je 192 Kč. Úrazové pojištění přepravovaných osob u pojišťovny Allianz Základní pojistné částky Roční pojistné v 5-ti místném voze Smrt způsobená úrazem Kč 960 Kč Trvalé následky způsobené úrazem aţ Kč 960 Kč Denní odškodné za průměrnou dobu léčby 50 Kč 960 Kč Denní odškodné při pobytu v nemocnici 50 Kč 960 Kč Tabulka č. 17: Úrazové pojištění přepravovaných osob u pojišťovny Allianz Zdroj: vlastní úpravy 43

44 Pojištění zavazadel Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti, a to pro případ havárie, ţivelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. Moţnosti pojistné částky jsou uvedeny v tabulce níţe. Pojištění zavazadel u pojišťovny Allianz Varianta Pojistná částka Roční výše pojistného Varianta Kč 696 Kč Varianta Kč Kč Tabulka č. 18: Pojištění zavazadel u pojišťovny Allianz Zdroj: vlastní úpravy Pojištění náhradního vozidla Pojistné plnění není sniţováno o spoluúčast. Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla v délce aţ 10 dní. V nabídce je pouze jediná varianta, a to s denním limitem Kč s ročním pojistným ve výši 984 Kč. Asistenční sluţby nabízí Allianz v těchto variantách: Základní asistence Asistence plus Základní asistence je zahrnuta v ceně havarijního pojištění pro případ, ţe je vozidlo po poruše nebo nehodě nepojízdné. Zahrnuje: výlohy za příjezd a odjezd asistenční sluţby výlohy za vyproštění a manipulaci s vozidlem náklady na opravu vozidla na místě náklady na odtah 19 Limit plnění v České republice je ve výši Kč, při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění pak ve výši Kč. V zahraničí činí limit plnění Kč, při současném sjednání povinného ručení a havarijního pojištění pak Kč. 19 Citováno, zdroj: 44

45 Asistence plus zahrnuje stejné parametry jako základní asistence, limit plnění činí Kč, ať uţ v České republice nebo v zahraničí. Navíc ještě tato asistenční sluţba oproti základní nabízí: ubytování v nouzi při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla limit plnění činí Kč na osobu a noc, maximálně jsou hrazeny dvě noci úschovu nepojízdného vozidla ve výši 500 Kč na den, a to maximálně dva dny úhradu nákladů na cestu do místa bydliště při poruše, nehodě nebo odcizení vozidla. Slevy a bonusy: Za kaţdých 12 měsíců bezškodného průběhu získává pojistník slevu na pojistném ve výši 5%. Maximálně lze dosáhnout bonusu ve výši 30%. Bonus lze pouţít i pro další aţ tři vozidla. Pokud je u této pojišťovny sjednáno havarijní pojištění i povinné ručení, získává pojistník slevu 5%. Základní asistenční sluţba je zdarma. Ta se vztahuje jak pro případ nehody, tak i pro případ pouhé poruchy automobilu. Pojistník má nárok na úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla aţ po dobu pěti dní s denním limitem Kč. Drţitelé průkazu ZTP, ZTP-P mohou získat bonus ve výši aţ 20%. V případě, ţe má pojistník u této pojišťovny uzavřené (či si uzavře současně s havarijním pojištěním) ţivotní pojištění, pojištění majetku nebo penzijní připojištění, získává slevu aţ 10%. Pokud je vozidlo vybaveno zabezpečovacím systémem, lze získat slevu aţ 24%. 2% slevy je moţné získat za označení oken VIN (pískování, leptání), 7% při mechanickém zabezpečení či s vyhledávacím zařízením MOBIL a 15% pokud je vozidlo zabezpečeno vyhledávacím zařízením operátor. Majitelé minimálně pěti vozidel mohou získat slevu aţ 40%. Jedná se o flotilové pojištění, které vyuţijí především firmy a autobazary. 45

46 3. Porovnání havarijního pojištění v rámci vybraných pojišťoven V předešlé kapitole byly popsány produkty České pojišťovny, pojišťovny Generali a pojišťovny Allianz. V této kapitole bude havarijní pojištění těchto vybraných pojišťoven porovnáno Varianty a rozsah havarijního pojištění Varianty havarijního pojištění u České pojišťovny Varianta Havárie Odcizení Ţivel Vandalismus All Risk Havárie a ţivel - - Odcizení a ţivel - Varianty havarijního pojištění u pojišťovny Generali Varianta Havárie Odcizení Ţivel Vandalismus All Risk Havárie a ţivel - Odcizení a ţivel Varianty havarijního pojištění u pojišťovny Allianz Varianta Havárie Odcizení Ţivel Vandalismus All Risk Havárie a ţivel - - Odcizení a ţivel - Tabulky výše ukazují, ţe se jednotlivé nabídky a varianty v porovnávaných pojišťovnách, co se týká České pojišťovny a pojišťovny Allianz, neliší. V nabídce variant se poměrně liší pojišťovna Generali.. Variantu All Risk, tedy pojištění všech rizik nabízejí všechny porovnávané pojišťovny. Tato varianta zahrnuje pojištění havárie, odcizení, ţivlu a vandalismu. Varianta Havárie a ţivel pokrývá rizika havárie a ţivlu u České pojišťovny a pojišťovny Allianz. U pojišťovny Generali jsou navíc kryta rizika vandalismu. 46

47 U varianty Odcizení a ţivel se opět liší pojišťovna Generali. Zatímco u České pojišťovny a pojišťovny Allianz jsou kryta rizika odcizení, ţivlu a vandalismu, u pojišťovny Generali se pojištění vztahuje pouze na riziko odcizení. Nicméně k této variantě je moţné u Generali sjednat atraktivní pojištění Minikasko. To je určeno pro osobní a uţitková vozidla do 3,5 t a maximálnímu stáří 11 let. Pojištěny jsou rizika ţivlu, střetu se zvěří, výbuchu, vandalismu. Je třeba zdůraznit, ţe Minikasko je sjednáváno bez spoluúčasti, pouze u rizika vandalismu činí spoluúčast 5%, minimálně však Kč Slevy, bonusy, zvýhodnění Slevu ve výši 5% při současném sjednání havarijního pojištění a povinného ručení lze získat u všech vybraných pojišťoven. U pojišťovny Generali získává pojistník navíc slevu ve výši 20% na úrazové pojištění a pojištění právní ochrany. Slevu za zabezpečovací systém nabízejí taktéţ všechny vybrané pojišťovny. Všechny vybrané pojišťovny nabízejí zdarma základní asistenční sluţbu. Bonus za bezeškodní průběh pojištění lze získat také u všech vybraných pojišťoven. U České pojišťovny lze po 12 měsících dosáhnout bonusu ve výši 5%, maximální bonus činí 50%. U Generali získává pojistník bonus ve výši 10% po 24 měsících, maximálně lze dosáhnout bonusu ve výši 50%. U pojišťovny Allianz lze získat bonus ve výši 5% po 12 měsících, maximálně však lze dosáhnout 30%, coţ je oproti ostatním porovnávaným pojišťovnám o 20% méně. U pojišťovny Allianz lze však bonus pouţít i pro další aţ tři vozidla. Pojišťovny Generali a Allianz nabízejí slevu při flotilovém pojištění, kdy je pojistník majitelem minimálně pěti vozidel. To vyuţijí především firmy a autobazary. U České pojišťovny zahrnuje varianta All Risk pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob. U pojišťovny Allianz lze získat slevu na havarijní pojištění aţ ve výši 10% v případě, ţe má pojistník u této pojišťovny sjednáno ţivotní pojištění, pojištění majetku nebo penzijní připojištění. 47

48 4. Modelový příklad Nejlépe lze havarijní pojištění porovnat na modelovém příkladu, kde jsou definovány pro všechny vybrané pojišťovny stejné výchozí parametry. Výchozími parametry jsou: - Pojistná částka: Kč - Spoluúčast: 5%/5000 Kč - Počet bezeškodných měsíců: 24 - Uvedení vozidla do provozu: Palivo: diesel - Počet ujetých km (stav tachometru): km - Zabezpečení vozidla: imobilizér s blokováním funkcí motoru, autoalarm - Značka/model: Škoda/Superb 2,5 TDI - Kategorie vozidla: osobní automobil do kg s objemem 2496 cm3 - Způsob pouţití vozidla: běţný provoz - Hmotnost vozidla: 2189 kg - Výkon motoru: 120 kw - Subjekt: fyzická osoba - Frekvence platby: roční - Okres: Kutná Hora - Tělesně postiţený: ne - Věk pojistníka: 40 let - Pojistník nemá jiný produkt u pojišťovny (např. povinné ručení) - Pojistník nemá ţádná připojištění 4.1. Modelový příklad jednotlivých variant při sjednání na pobočce Tato kapitola obsahuje návrhy havarijního pojištění při sjednání na pobočce, a to opět ve vybraných pojišťovnách. Následně jsou jednotlivé varianty cenově porovnány. Je však třeba pamatovat na fakt, ţe kaţdá pojišťovna nabízí jiné kvality. Také mohou pojišťovny nabízet různá zvýhodnění, která pak mohou změnit i celé pořadí výhodnosti u jednotlivých 48

49 pojišťoven. Záleţí tedy na náročnosti a individuálních podmínkách klienta. Modelový příklad je vytvořen na výchozí parametry výše. Porovnány jsou jednotlivé varianty pojištění. Tedy: All Risk (havárie, odcizení, ţivel, vandalismus) Havárie a ţivel (havárie, ţivel, případně můţe být zahrnuto i riziko vandalismu) Odcizení (odcizení, obvykle je také zahrnuto riziko ţivel a vandalismus) All Risk na dobu určitou (vhodné např. při cestě na dovolenou) 49

50 Varianta All Risk Česká pojišťovna 50

51 51

52 52

53 53

54 Pojišťovna Generali 54

55 Pojišťovna Allianz 55

56 56

57 Porovnání Varianta All Risk zahrnuje ve všech uvedených pojišťovnách pojistná rizika havárie, odcizení, ţivel a vandalismus. Níţe uvedená tabulka porovnává cenu této varianty u vybraných pojišťoven dle stanovených výchozích parametrů. Nejlevněji nabízí tuto variantu Česká pojišťovna, následuje Generali a jako nejdraţší vychází Allianz, coţ také znázorňuje graf níţe. All Risk výše pojistného sjednaného na pobočce Pojišťovna Česká pojišťovna Generali Allianz Výše ročního pojistného Kč Kč Kč Tabulka č. 19: All Risk výše pojistného sjednaného na pobočce Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba All Risk porovnání výše pojistného sjednaného na pobočce Graf č. 6: All Risk porovnání výše pojistného sjednaného na pobočce Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba 57

58 Varianta Havárie a ţivel Česká pojišťovna 58

59 59

60 60

61 61

62 Pojišťovna Generali 62

63 Pojišťovna Allianz 63

64 64

65 Porovnání Varianta Havárie a ţivel zahrnuje ve všech vybraných pojišťovnách pojištění rizika havárie a ţivlu, u Generali je navíc pojištěno riziko vandalismu. Poměrně stejnou výši pojistného nabízí Česká pojišťovna a Generali, nejdráţe opět vychází Allianz. Výše pojistného uvádí tabulka níţe, porovnání pak graf níţe. Havárie a ţivel výše pojistného sjednaného na pobočce Pojišťovna Česká pojišťovna Generali Allianz Výše ročního pojistného Kč Kč Kč Tabulka č. 20: Havárie a ţivel výše pojistného sjednaného na pobočce Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba Havárie a ţivel porovnání výše pojistného sjednaného na pobočce Graf č. 7: Havárie a ţivel porovnání výše pojistného sjednaného na pobočce Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba 65

66 Varianta Odcizení a ţivel Česká pojišťovna 66

67 67

68 68

69 69

70 Pojišťovna Generali 70

71 Pojišťovna Allianz 71

72 72

73 Porovnání U varianty Odcizení a ţivel je z tabulky a grafu níţe patrný značný rozdíl mezi cenami této varianty pojištění mezi vybranými pojišťovnami. Nejlevněji nabízí tuto variantu Česká pojišťovna, kde se pojištění vztahuje na odcizení, ţivel a vandalismus. Více neţ dvojnásobek ceny pojištění uvádí pojišťovna Allianz, jsou zde kryta stejná rizika. Nejdráţe vychází pojištění u pojišťovny Generali, nicméně tato pojišťovna se u této varianty liší. Zahrnuje pouze riziko odcizení a je proto často sjednáváno v kombinaci s Minikaskem, coţ reflektuje tabulka i graf níţe výše pojistného zahrnuje pojištění rizika odcizení včetně Minikaska. Odcizení a ţivel výše pojistného sjednaného na pobočce Pojišťovna Česká pojišťovna Generali Allianz Výše ročního pojistného Kč Kč Kč Tabulka č. 21: Odcizení a ţivel výše pojistného sjednaného na pobočce Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba Odcizení a ţivel porovnání výše pojistného sjednaného na pobočce Graf č. 8: Odcizení a ţivel porovnání výše pojistného sjednaného na pobočce Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba 73

74 Varianta All Risk na dobu určitou Česká pojišťovna 74

75 75

76 76

77 77

78 Porovnání Variantu pojištění na dobu určitou nabízí pouze Česká pojišťovna, a to s neomezeným minimálním počtem dní. Můţe být tedy vyuţíváno například při cestě na několikadenní dovolenou do zahraničí v případě, ţe klient nemá uzavřeno havarijní pojištění a chce vozidlo pojistit pouze po určitou dobu. Modelový příklad znázorňuje pojištění na dobu dvaceti dní v ceně Kč za toto období. Z této částky lze usoudit, ţe oproti ročnímu pojistnému se jedná o poměrně vysokou částku, v přepočtu více neţ dvounásobnou. Na druhou stranu pro klienta, který po zbytek roku havarijní pojištění nepotřebuje, můţe tato varianta znamenat přesto úsporu. All Risk na dobu určitou výše pojistného sjednaného na pobočce Pojišťovna Výše ročního pojistného Výše pojistného na 20 dní Česká pojišťovna Kč Kč Tabulka č. 22: All Risk na dobu určitou výše pojistného sjednaného na pobočce Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba 4.2. Porovnání cen variant havarijního pojištění v rámci kaţdé porovnávané pojišťovny V této kapitole jsou porovnány jednotlivé varianty havarijního pojištění vţdy v rámci jedné pojišťovny. Z porovnání je pak patrné, ţe u všech pojišťoven je nejdraţší varianta All Risk, coţ je logické jelikoţ tato varianta pokrývá všechna rizika tedy havárii, ţivel, odcizení, vandalismus. All Risk je však vţdy výrazně levnější neţ kdyby byla rizika pojištěna zvlášť. Výrazně nejlevnější je pojištění Odcizení u České pojišťovny, cena je zde více neţ poloviční oproti ostatním pojišťovnám. Pokud bychom jednotlivé varianty níţe uvedených pojišťoven měli porovnávat pouze cenově, nejlevnější jsou tyto: Varianta All Risk Česká pojišťovna, Kč. Varianta Havárie a ţivel Česká pojišťovna, Kč. Varianta Odcizení Česká pojišťovna, 3968 Kč. 78

79 Ve všech kategoriích tedy vychází pojištění nejlevněji u České pojišťovny. Je však jistě třeba brát v úvahu nejen cenu, ale také kvalitu pojištění. Ta můţe být přímo úměrná právě ceně, coţ si myslím, ţe u České pojišťovny ale neplatí Česká pojišťovna Níţe uvedená tabulka potvrzuje, ţe nejdraţší variantou je All Risk a činí Kč. Následuje varianta Havárie a ţivel ve výši Kč, coţ není vzhledem k částce a pojištěným rizikům příliš velký rozdíl. Absolutně nejlevnější je pojištění Odcizení, které zahrnuje také pojištění ţivlu a vandalismu, činí pouhé Kč. Výše pojistného u variant České pojišťovny Varianta All Risk Havárie a ţivel Odcizení Výše ročního pojistného Kč Kč Kč Tabulka č. 23: Výše pojistného u variant České pojišťovny Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba Údaje z tabulky graficky zachycuje graf níţe. Výše pojistného u variant České pojišťovny Graf č. 9: Výše pojistného u variant České pojišťovny Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba 79

80 Generali U této pojišťovny je opět logicky varianta All Risk nejdraţší, činí Kč. Téměř stejnou výši pojistného zaznamenáme u varianty Havárie a ţivel a Odcizení, a to ve výši přibliţně , coţ uţ je větší cenový rozdíl oproti varinatě All Risk neţli jsme zaznamenali u České pojišťovny. U varianty Havárie a ţivel je ještě navíc kryto riziko vandalismu. Částka u odcizení je vypočítána včetně sjednaného Minikaska. Výše pojistného u variant pojišťovny Generali Varianta All Risk Havárie a ţivel Odcizení Výše ročního pojistného Kč Kč Kč Tabulka č. 24: Výše pojistného u variant pojišťovny Generali Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba Údaje z tabulky graficky zachycuje graf níţe. Výše pojistného u variant pojišťovny Generali Graf č. 10: Výše pojistného u variant pojišťovny Generali Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba 80

81 Allianz Jak nám ukazuje tabulka níţe, i u této pojišťovny je varianta All Risk nejdraţší, a to podobně výrazně oproti ostatním variantám jako u Generali. Činí Kč. Pojištění varianty Havárie a ţivel pak činí Nejlevnějším pojištěním je riziko odcizení, činí Kč. To zahrnuje také pojištění ţivlu a vandalismu. Výše pojistného u variant pojišťovny Allianz Varianta All Risk Havárie a ţivel Odcizení Výše ročního pojistného Kč Kč Kč Tabulka č. 25: Výše pojistného u variant pojišťovny Allianz Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba Údaje z tabulky graficky zachycuje graf níţe. Výše pojistného u variant pojišťovny Allianz Graf č. 11: Výše pojistného u variant pojišťovny Allianz Zdroj: návrhy smluv havarijního pojištění získaných na pobočkách, vlastní tvorba 81

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ

PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ Povinné pojištění újmy a škody způsobené provozem Vašeho vozidla jiným osobám, vozidlům nebo na ostatním majetku I. CO VŠECHNO POVINNÉ RUČENÍ POKRYJE? újmy na zdraví, které

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Ţbánková Finance, Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ Přehled nabídky Start Standard Exclusive Comfort Limity plnění škoda na majetku/zdraví v mio. Kč 35/35 mio. 50/50 mio. 100/100 mio. 150/150 mio. Nadstandardní limit

Více

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví Jan Toman 100023 Obsah Úvod k problematice Typy zabezpečení Přístup jednotlivých pojišťoven Porovnání pojišťoven

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu s havarijním pojištěním

doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu s havarijním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Havarijní pojištění motorových vozidel, doplňková připojištění, kritéria pro výběr pojišťovny, vývoj trhu

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis.

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA Mobilita Plus Buďte připraveni na všechny nástrahy provozu za 2 000 Kč Aby každá vaše jízda vozem ŠKODA byla

Více

Havarijní pojištění motorových vozidel Doplňková pojištění, kritéria pro výběr pojišťovny a vývoj trhu s havarijním pojištěním

Havarijní pojištění motorových vozidel Doplňková pojištění, kritéria pro výběr pojišťovny a vývoj trhu s havarijním pojištěním Havarijní pojištění motorových vozidel Doplňkov ková pojištění,, kritéria ria pro výběr r pojišťovny ovny a vývoj trhu s havarijním m pojištěním Obsah HAV vs. POV Pojistná rizika Doplňkov ková pojištění

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

ASISTENČNÍ SLUŽBA. FIAT Assistance

ASISTENČNÍ SLUŽBA. FIAT Assistance ASISTENČNÍ SLUŽBA FIAT Assistance 11 SERVISNÍ TELEFON + 24 hodin denně víkendy a svátky TEL.: 261 220 219, 800 100 270 Odtah v případě poruchy nebo nehody do servisu Pronájem vozidla Návrat do bydliště

Více

Servisní služby Dacia. Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Dacia

Servisní služby Dacia. Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Dacia Servisní služby Dacia Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Dacia Poznejte naši nabídku Servisních smluv Prodlužte si záruku na váš vůz až na 5 let Zabezpečte se před nepředvídatelnými

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA -

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - psh 96-61 - tazný vozejk do 750kg - romana bendová - kontaktní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

PROČ JE TŘEBA MÍT POVINNÉ RUČENÍ?

PROČ JE TŘEBA MÍT POVINNÉ RUČENÍ? PROČ JE TŘEBA MÍT POVINNÉ RUČENÍ? Povinné ručení je zde od toho, aby chránilo motoristu a jeho blízké před rizikem následků dopravní nehody. Slouží k pokrytí škod, jež svou nepozorností za volantem způsobí

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault

Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault Poznejte naši nabídku Servisních smluv Prodlužte si záruku na váš vůz až na 5 let Zabezpečte se před nepředvídatelnými

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza trhu s povinným ručením v ČR Klára Lásková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services GAP 100% POJIŠTĚNÍ Vážený kliente, rádi bychom vám poděkovali za vaše rozhodnutí zvolit pro financování a pojištění vozidla společnost Volkswagen Financial Services. Vedle úvěru, leasingu a komplexního

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu H-390/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Předmět a rozsah pojištění....................................

Více

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba půjčka online ihned bojkovice hradecka. cz - Kooperativa Modřice - vyplaceni skodne udalo nedoplatek povinného ručení - ukonceni - hlášení bolestné - Ukončení pojistky na blbost - Euroformulář Záznam o

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více