Obchodní subjekty. Ostatní. bez zápisu v obchodním rejstříku se zápisem v obchodním rejstříku zané,, koncesované.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní subjekty. Ostatní. bez zápisu v obchodním rejstříku se zápisem v obchodním rejstříku zané,, koncesované."

Transkript

1 Živnostenské podnikání ŽIVNOSTI: ohlašovac ovací koncesované Obchodní společnosti Družstvo Ostatní veřejn ejná obchodní společnost komanditní s ručen ením m omezeným akciová konsorcium sdružen ení holding kartel koncern trust Obchodní subjekty bez zápisu v obchodním rejstříku se zápisem v obchodním rejstříku volné,, vázanv zané,, koncesované

2 Obchodní operace Operacemi se označují činnosti ekonomických vztahů, které svými právně významnými důsledky vedou ke vzniku smluv mezi tržními subjekty a následně k realizaci kontraktu (směny). Obchodní operace mají svými důsledky vliv především na: - předvýrobní etapu např.: věda, výzkum, vývoj, technika,... - výrobní strategii a taktiku subjektů - povýrobní etapu např.: služby, finanční i devizové vztahy...

3 Obchodní operace CHARAKTERISTIKA POJMU smluvní určitelností a určitostí musí být založena předem určitelným typem smlouvy např. kupní, licenční, kooperační apod. s určitými náležitostmi. vymezením smluvních stran určením předmětu a jeho podmínek vznikem pohledávky nebo závazku místem v obchodní a platební bilanci.

4 Hlavní typy operací Obchodní operace podle předmětu: operace s hmotnými výrobky podle teritorií: podle typu smlouvy: operace s nehmotnými výrobky - operace kupní (prodejní) podle kupních smluv operace v tuzemsku (vnitřní ekonomické vztahy) operace s partnery - průmyslově vyspělých zemích - operace zprostředkovatelské podle příkazních smluv - operace přepravní podle přepravních smluv podle pohybu zboží: - operace nákupní a prodejní - operace dovozní a vývozní - rozvojových zemích - bývalých členských zemích RVHP

5 Obchodní operace podle typu obchodu: - operace tradiční - operace netradiční ( kooperace ) podle vztahu k reprodukčnímu procesu: oblasti - vědy a výzkumu výroby - výroby - směny - průvodních služeb - samostatných služeb

6 OBLAST VĚDY A VÝZKUMU Licenční obchody Obchodní operace poskytnutí práv k využívání chráněných výsledků vědeckovýzkumné činnosti nebo patentů, know how, ochranných známek, chráněných vzorů. Crosslicencing vzájemná výměna licencí na kompenzačním základě. Vědeckotechnická pomoc součástí licenční smlouvy nebo být založena smluvně jako součást dodávek strojů, zařízení (investičních celků). Přímá vědecká a výzkumná vývojová součinnost partnerů koprodukce nebo společné podniky.

7 Obchodní operace OPERACE V OBLASTI VÝROBY Zušlechťovací operace jsou založeny na smlouvě o dílo. Zadavatel díla dodá zhotoviteli surovinu (polotovar) k vyššímu stupni finalizace. Zvláštním typem zušlechťovací operace je práce ve mzdě. Přepracovací operace se vyskytuje jen v oblasti zušlechtění kovu na vyšší ryzost. Licenční výroba je založena na zakoupené licenci. Koprodukce tvoří podstatu mezinárodní průmyslové kooperace, kde právním základem je smlouva "sui generis" Společné podnikání typu "joint ventures" podnikání na základě majetkové účasti. podnikání na základě smlouvy o řízení,

8 OPERACE V OBLASTI SMĚNY Obchodní operace Tradiční obchodní operace standardní zbožně peněž ěžní vztah na základě smluv: - kupních - přepravních - zastupitelských - pojistných,...apod.

9 Výměnné a vázané operace Obchodní operace nestandardní zbožně peněž ěžní vztah postavený na kompenzačním m základz kladě barter kompenzace paralelní obchod junktim buy back industrial offset clearing

10 Ostatní obchodní operace Obchodní operace soubor činností obsahující jak prvky tradičních, tak výměnných operací Reexporty Rámcové obchody Obchody burzovní a aukční Switche Traťové (tranzitní) operace Devizové arbitráže

11 Obchodní operace OPERACE V OBLASTI PRŮVODNÍCH SLUŽEB operace související s předchp edcházejícími operacemi. Bez předmětu obchodu nemají význam. - zasílatelské - prostřednické - přepravní - zprostředkovatelské (agenti,makléři,...) - skladovací - pojišťovací (pojišťovny) - zajišťovací (pojišťovny) - kontrolní.

12 Obchodní operace OPERACE V OBLASTI SAMOSTATNÝCH SLUŽEB Poradenský engeneering Dodavatelský engeneering Individuální (expertizní) engeneering Poradenství Služby technického a ekonomického výzkumu Propagační služby Skupina důležitých služeb tržního prostředí: - Služby informační, adresní, inkasní - Služby bankovní, přepravní, tranzitní, zásobovací, celní a jiné - Služby finanční a bankovní: - leasing, - factoring, - forfaiting.

13 Obchodní operace Leasing metoda financování investic. představuje zvláštní typ nájmu, při kterém si budoucí uživatel najímá zboží investičního charakteru na předem stanovenou dobu a za pevně dohodnuté poplatky. Výhody leasingu: pomáhá řešit aktuální potřebné problémy investiční činnosti uživatele v rychlé modernizaci a v možnosti rozšíření jeho výrobního potenciálu leasingové poplatky jsou úplně započitatelné do nákladů uživatele a příznivě ovlivňují výši daní placených uživatelem (snižují základ pro zdanění). finanční odkupování najímaného předmětu specializovanými leasingovými společnostmi, stávají se jeho vlastníky a dále jej pronajímá uživateli. operační bývá krátkodobý a je poskytován přímo výrobcem. Proti finančnímu leasingu rozšiřuje majitel poskytované služby o údržbu a servis.

14 Factoring ( forfaiting ) Obchodní operace Podstata: odkoupení (= postoupení) ) pohledávek zpravidla bez postihu vůčv ůči původnímu věřv ěřiteli. Právním základem je factoringová smlouva, která vymezuje okruh obchodů, kterých se úmluva bude týkat a stanoví práva a povinnosti obou stran. Factoringová smlouva o postoupení pohledávky vyrovnání Prodávaj vající FACTOR Kupující kupní smlouva Factoring představuje dynamickou oblast finančního podnikání. Factoringové firmy jsou zakládány většinou jako dceřiné či sesterské společnosti významných bank a finančních institucí

15 Kupní smlouva právn vní základem realizace výměny zboží, je velmi důled ležitým dokumentem, který předurp edurčuje uje podmínky a pravidla, za nichž se uskuteční obchodní operace. vzniká dohodou obou (popř.. všech) v stran na podstatných nálen ležitostech smlouvy není vázána na určitou formu FORMY ústně telefonicky telegraficky faxem písemně konkludentním činem. Nejčast astější však formou je kupní smlouva písemná, která poskytuje největší jistotu o dohodnutých podmínk nkách..

16 Kupní smlouva Kupní smlouva v písemnp semné formě vzniká nejčast astěji ve 2 podobách : 1. jako závaznz vazná nabídka a její přijetí kupujícím, nabídka můžm ůže e být vypracována např.. jako proforma faktura, 2. jako objednávka a její potvrzení prodávaj vajícím. KONFIRMACE

17 Kupní smlouva Obsah klasické kupní smlouvy: 1. Úvodní část: st:- název dokumentu, číslo, - místo a datum vystavení, - určen ení prodávaj vajícího a kupujícího, - úvodní věty, odvolání na všeobecnv eobecné podmínky určit itého zákonaz 2. Podmínky kupní smlouvy: - předmět t kupní smlouvy, - kupní cena, - dodací lhůta, - platební podmínky, - dodací podmínky (parita), - způsob přepravy, p - ostatní podmínky,...apod. 3. Podpisy statutárn rních orgánů obchodních partnerů

18 Smlouva licenční k předmětům průmyslov myslového vlastnictví poskytovatel opravňuje nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Smlouva vyžaduje písemnou formu. Sjednání smlouvy umožňuje výkon práva, nikoli jeho převod. Základními náležitostmi licenční smlouvy jsou: - specifikace práva, jehož výkon se poskytuje, - sjednané území, - závazek poskytování úplaty nebo jiné majetkové hodnoty. Stanoví-li zvláštní předpis, že se vyžaduje k výkonu práva poskytnutého na základě smlouvy zápis do příslušného rejstříku, musí tak nabyvatel učinit. Poskytovatel je povinen po uzavření smlouvy poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace, které jsou potřebné k výkonu práva dle smlouvy. Smlouva může být sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Nebyla-li sjednána smlouva na dobu určitou, lze ji vypovědět.

19 Smlouva mandátn tní Smlouvou mandátní se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jinéčinnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. Mandátní smlouva je charakterizována jako druh smlouvy příkazní. Od ostatních druhů příkazních smluv (smlouva o zprostředkování, o obchodním zastoupení) se však mandátní smlouva liší tím, že se používá přiměřeně i pro vztah společníka a společnosti nebo pro vztah člena orgánu společnosti ke společnosti (např. u poskytnutí bankovní záruky na vztah mezi bankou a dlužníkem). Mandatář je povinen postupovat při zařizování věci s odbornou péčí a mandatář je povinen oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. Mandatář je povinen uskutečňovat činnost v souladu se zájmy mandanta a od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit pouze v případě, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem mandanta, je mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou plnou moc.

20 Smlouva komisionářsk ská Smlouvou komisionářskou se zavazuje komisionář, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. Rozdíl mezi komisionářskou a mandátní smlouvou je v tom, že komisionář jedná vlastním jménem. Zprávy o zařizování záležitosti je komisionář povinen podávat způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak na výzvu komitenta. Použije-li komisionář k zařizování záležitosti jinou osobu, nezbavuje se tím odpovědnosti za závazek, tzn. jako by záležitost obstaral sám. Komisionář je dále povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta práva získaná při zařizování záležitosti a vydat mu vše, co přitom získal, a komitent je povinen je převzít Ve zprávě pro komitenta komisionář označí osobu, s kterou smlouvu uzavřel. Pokud tak neučiní, je komitent oprávněn vymáhat vůči komisionáři nárok na plnění závazku z komisionářské smlouvy.

21 Smlouva zasílatelsk latelská Smlouvou zasílatelskou se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věci z určitého místa do určitého jiného místa, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu. Zasílatel je zpravidla oprávněn žádat, aby mu byl dán písemně příkaz k obstarání přepravy (zasílatelský příkaz), jestliže smlouva nemá písemnou formu. Zasílatel zde vystupuje vlastním jménem na účet příkazce. U smlouvy zasílatelské se vychází z předpokladu, že zasílatelem je osoba, jíž je problematika zasílatelství velmi dobře známa a bude působit s patřičnou odbornou péčí. Přesto je doporučováno, aby příkazce detailně a srozumitelně uvedl zájmy, které sleduje. Pokud stanoví smlouva, že před vydáním zásilky nebo dispozičního dokladu ke zboží, vybere zasílatel určitou peněžní částku od příjemce nebo uskuteční jiný inkasní úkon, platí ustanovení o bankovním dokumentárním inkasu.

22 Smlouva o zprostředkov edkování Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi). Jedná se opět o úplatnou smlouvu na jednorázové nebo na opakované plnění, nikoliv na průběžnou činnost. Zprostředkovatel totiž pouze obstará příležitosti k uzavření smlouvy. Zákon určuje, že zprostředkovateli vznikne nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva, jež je předmětem zprostředkování. Nárok na provizi je na uzavření smlouvy vázán. Vychází se z toho, že zprostředkování má vést k uzavření smlouvy.

23 Smlouva o obchodním m zastoupení Smlouvou o obchodním zastoupení se zavazuje obchodní zástupce, že bude pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (obchodů), a zastoupený se zavazuje zaplatit obchodnímu zástupci úplatu (provizi). Smlouva vyžaduje písemnou formu. Podstata zastoupení je ta, že řada podniků kromě svých zaměstnanců svých obchodních útvarů rozšiřuje podnikatelskou síť prostřednictvím obchodních zástupců s aktivním působením na zákazníky. Oproti smlouvě o zprostředkování jde o činnost, která je charakterizována jako soustavnější, resp. průběžná. Předmětem závazku obchodního zástupce je vyhledávání zájemců o uzavření obchodů, které jsou vymezeny ve smlouvě. Obchodní zástupce je povinen navrhovat uzavření obchodů nebo uzavírat obchody jen s osobami, u nichž jsou předpoklady, že své závazky splní. Obchodní zástupce má nárok na sjednanou provizi, který vzniká, když byl obchod uzavřen a třetí osoba splnila svůj závazek z tohoto obchodu. Splnila-li třetí osoba svůj závazek zčásti, náleží obchodnímu zástupci poměrnáčást provize.

24 Děkuji za pozornost! Na shledanou za týden!!

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více