FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost"

Transkript

1 FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností dlužníka; - po uplynutí ochranné lhůty (30 60 dní) po splatnosti pohledávky využívá možnosti postoupit pohl. ZPĚT na prodávajícího; - většina odkupů pohl. v ČR; bezregresní faktor PŘEBÍRÁ ručení za případné neplnění ze strany dlužníka, tzn. uhradí finanční závazky dlužníka vůči prodávajícímu; tuzemský odkup, financování, správa a inkaso krátk. pohledávek, které vznikly na základě dodávek zb. a služeb TUZEMSKÝM odběratelům; exportní (vývozní) odkup, fin., správu a inkaso krátk. pohl, ké vznikly na základě dodávek zb. a služeb ZAHRANIČNÍM odběratelům; importní (dovozní) umožňuje získat krátk. odběrat. úvěr na zb. a služby, ké nakupuje od zahr. dodavatelů. PŘEDMĚT faktoringu krátkodobé pohledávky, ké splňují podmínky: doba splatnosti max. 180 dní, pohl. vznikla na zákl. dodavat. NEZAJIŠTĚNÉHO úvěru, na pohl. NEEXISTUJE právo třetích osob, jde o OPAKOVANÝ kontrakt (tuzemská f. roční objem dodávek vyšší než cca 10 mil. Kč, u exportního f. 5 mil. Kč) mezi dodavatelem a odběratelem existuje obchodní sml., pohledávka je za subjektem s akceptovatelnou BONITOU a z přijatelné ZEMĚ.

2 FUNKCE faktoringu: garanční faktor přebírá riziko nezaplacených pohledávek, financující (úvěrová) faktor proplácí sjednanou výši odkupovaných pohl. IHNED v okamžiku jejich odkupu (obv % z ceny), po splacení pohledávky odběratelem zbytek snížený o náklady, administrativně-inkasní faktor může za urč. podm. pro klienta zajišťovat administrativní a inkasní operace (účetnictví, celní projednání, vystavení faktur, inkaso plateb, atd.). POSTUP PŘI UZAVŘENÍ FAKTORINGOVÉ SMLOUVY: vyplnění předběžné žádosti o poskyt. faktoringu, na zákl. jednání s faktoring. spol. vyplnění ZÁVAZNÉ žádosti o poskytnutí faktoring. služeb, předložení požadovaných DOKUMENTŮ, vyhodnocení předložených dokumentů ze strany faktora, návrh obchodních podmínek, uzavření faktoringové smlouvy, odkup a financování pohledávek. NÁKLADY FAKTORINGU: faktoringový poplatek (provize) riziková složka (riziko platební neschopnosti dlužníka) + náklady spojené se zpracováním (admin., analýza bonity odběratele, atd.), - cca od 0,4 do 1,6 % z vyfakturované částky, úrok cena za vyplácené fin. prostředky ve formě ZÁLOH, - od doby vyplacení dodavateli (odepsání z účtu faktora) do doby skutečné úhrady odběratelem na účet faktora

3 FORFAITING smluvně sjednaný ODKUP STŘEDNĚDOBÝCH A DLOUHODOBÝCH pohledávek před dobou jejich splatnosti, FORFAITÉR forfaitingová společnost, - NEMÁ možnost uplatnit zpětný postih vývozce v případě nezaplacení pohl. dovozcem nese zcela úvěrové riziko, ODKUP postupně, na tzv. DISKONTNÍ bázi PŘEDMĚT forfaitingu: doba splatnosti min dní, max. 5 až 8 let, pohl. MUSÍ být zajištěné, zpravidla avalem By, denominace ve volně směnitelných měnách, zpr. USD. POSTUP PŘI UZAVŘENÍ FORFAITINGOVÉ SMLOUVY: - viz. faktoring NÁKLADY FORFAITINGU: diskont srážka po odkupu pohledávky, závazková provize (commitment fee) - forfaitér za držbu pohotových fin. prostředků od doby sjednání forfait. smlouvy do skutečného odkoupení pohledávky (předání směnky), zpracovatelská provize (management fee) administrativní zpracování forfait. případu

4 LEASING pronájem, obchodní operace leasingového PRONAJÍMATELE a leas. NÁJEMCE zajišťuje POŘÍZENÍ majetkové hodnoty pronajímatelem podle potřeby a požadavků nájemce za ÚPLATU po určité OBDOBÍ + s možností jejího PŘECHODU DO VLASTNICTVÍ nájemce po skončení doby trvání leas. smlouvy. DRUHY LEASINGU z hlediska: majetkoprávních vztahů na začátku a konci smlouvy: - finanční leasing, - operativní leasing, - zpětný leasing, typu leasingového nájemce: - bankovní speciální útvary bank, dceřinné leas. spol. bank, které od nich získávají fin. zdroje, - odbytový výrobce sám navrhuje LS, která financuje odbyt dané značky nebo smluvně zakotvená dohoda mezi výrobcem, dodavatelem (distributorem) a LS, - komerční tuzemský/zahraniční tuzemská/zahraniční LS s dominantní tuzemskou/zahraniční kapitálovou účastí, typu leasingového pronajímatele: - podnikatelský leasing nájemcem podnikatelský subjekt využívá daňových úlev, musí doložit svoji bonitu, - komunální- nevýdělečné org., nepodnikatelský subjekt (města, školy, nemocnice) využívají specifických výhod, doplňkových výhod (ne daňových), - spotřebitelský soukromé osoby doložení bonity, regionu: tuzemský X zahraniční, komodity zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu: - leasing s plnou amortizací, - leasing se zůstatkovou hodnotou.

5 Leasingová společnost finanční zázemí, kdo je majitelem jak dlouho působí na trhu, kolik leas. smluv již uzavřela, je-li členem Asociace leasingových společností Posouzení nákladů: splátka předem (záloha), sumace splátek, poplatek za zprostředkování, zůstatková cena leasingu ostatní případné poplatky. FINANČNÍ LEASING obchodní operace leasingového PRONAJÍMATELE a leas. NÁJEMCE zajišťuje POŘÍZENÍ majetkové hodnoty pronajímatelem podle potřeby a požadavků nájemce za ÚPLATU po určité OBDOBÍ + s možností jejího PŘECHODU DO VLASTNICTVÍ nájemce po skončení doby trvání leas. smlouvy. NÁJEMCE může, ale nemusí předkupní právo využít, NÁJEMCE - podnikatelský subjekt musí dodržet znění zákona o dani z příjmu vývoj objemu obchodů LS, struktura obchodů LS.

6 LEASINGOVÝ PROCES 1. první ústní kontakt s LS zájem o leasing, 2. předložení základních informací a podkladů pro uzavření leasingové smlouvy, 3. ANALÝZA BONITY klienta klient + podklady, FO OP, druhý doklad totožnosti; současné zaměstnání; potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu od zaměstnavatele s vyčíslením jiných závazků; počet vyživovaných osob; souhlas manžela(-ky) s uzavřením smlouvy; OSVČ doklad o registraci, živnostenský list, OP, stav z BÚ, PO oprávnění k uzavření smlouvy, stav BÚ, kopii daň. přiznání, přiznání k DPH (3 posl. měsíce), výpis o majetku a závazcích, Př. a Výd. (6 měsíců)/ VZZ, bilanci, 4. kalkulace leasingových splátek, splátkový kalendář PC předmětu, interval + pravidelnost splácení, př. navýšení 1.splátky (20 30% PC), celková délka smlouvy, úvěrové procento zdroje) 5. UZAVŘENÍ leasingové smlouvy Asociace leasingových společností všeobecné smluvní podmínky 6. UZAVŘENÍ kupní smlouvy s výrobcem/dodav. předmětu leasingu 7. UVEDENÍ předmětu leasingu do PROVOZU závisí na objemu leas.operace 8. ÚČTOVÁNÍ a SPLÁCENÍ leasingového NÁJEMNÉHO sepsán zápis o předání předmětu 9. UKONČENÍ leasingové smlouvy - uplynutí sjednané doby L + převod do vlastnictví nájemce, - dohodou o ukončení Lu při zaplacení splátek před uplynutím stanovené doby Lu, - prodejem předmětu Lu a rozdělením částky, - dalším pronájmem za výhodnějších podmínek.

7 OPERAČNÍ LEASING leas.smlouva se uzavírá na dobu KRATŠÍ než je doba životnosti leas.předmětu (min. 1 rok, max. dle stupně opotřebení), po ukončení doby Lu předmět Lu zůstává ve vlastnictví PRONAJÍMATELE, všechna rizika na sebe přebírá leas. společnost vyšší cena splátky, SPLÁTKY obsahují: amortizaci předmětu Lu, finanční služby, které společnosti poskytují, pojištění předmětu, administrativní poplatek, servisní náklady. ZPĚTNÝ LEASING leas. spol. od zájemce a pozdějšího NÁJEMCE předmět odkoupí (znalecký posudek) tento předmět se stane předmětem leasingu nájemce platí nájemné v řádných splátkách dále jako finanční L. PŘEDMĚT ZPĚTNÉHO LEASINGU: motocykly, automobily, technologie, výrobní zařízení, stroje a pod. SPLÁTKOVÝ PRODEJ bílá tech., kancelářská a výpočetní technika, mobilní telef., menší stroje a zař., automobily, vlastníkem se stává ihned po převzetí financovaného předmětu, 5 48 měsíců

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, FINANČNÍ POJMY Začínáte? Příručka pražského podnikatele Bankovní soustava v ČR

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více