Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 DOKUMENTY V PLATEBNÍM STYKU Hrají významnou roli v platebním styku. Dokumenty jsou prodávajícím předkládány bance případně kupujícímu. Členěny podle různých hledisek: a) Charakteru: dispoziční a legitimační b) Funkce: inkasní, dopravní, skladovací, pojišťovací, pomocné c) Obsahu na: čisté a se závady d) Vyhotovení: originály, duplikáty, kopie, opisy, atd.

4 SKLADOVACÍ DOKUMENTY Dokumenty, které vystavují skladovatelé na uskladnění zboží. Vyskytují se ve dvou základních variantách, a to jako potvrzení o převzetí k uskladnění a jako skladní list. Potvrzení o převzetí zboží k uskladnění je neobchodovatelným dokladem Skladní list (warrant) je obvykle převoditelným cenným papírem, který umožňuje obchodovat uskladněným zbožím bez jeho fyzického přemístění. Skladní list mohou vydávat pouze veřejné sklady.

5 POJIŠŤOVACÍ DOKUMENTY Pojistná smlouva vzniká obvykle přijetím pojistného návrhu pojistníka pojišťovnou (pojistitelem). Pojišťovací dokumenty: Pojistka Pojistný certifikát

6 POJISTKA Závazek pojišťovny uhradit vzniklou škodu. Vyhotovuje se na standardizovaném formuláři opatřený číslem a datem vystavení. Obsahuje: předmět pojištění (hmotnost, balení) pojištěné cesty (druh dopravního prostředku)/místo uskladnění rozsah pojistného krytí pojistnou částka (velikost částky, na kterou je zboží pojištěno) datum a podpis Přepravované zboží lze pojistit pojistkou nebo hromadnou generální pojistkou (větší počet zboží).

7 POJISTNÝ CERTIFIKÁT Vystavuje ho pojišťovna pro dopravu zboží pojištěného. Nutné doložit doklad o pojištění. Nemá žádnou právní závaznost => nelze soudně vymáhat nároky na pojistiteli. Obsahuje: hlavní pojistné podmínky, pojistnou částku a pojištěná rizika V případě vzniku škody je vystaven protokol o škodě. V něm je uvedeno místo a doba škody, peněžní výše škody. Podoba jednotlivých protokolů se liší dle druhu přepravy.

8 POMOCNÉ DOKUMENTY Jejich vystavení je vyvoláno předpisy země vývozce/dovozce. Vystavují je státní orgány a instituce. Pokud není stanovena, která strana je povinna obstarat určité doklady a hradit výlohy, řídíme se dle ustanovení INCOTERMS. celní faktura, osvědčení o původu, zdravotní osvědčení, osvědčení o kontrole zboží, atd.

9 PLATEBNÍ OPERACE Placení v hotovosti Hladké platy vyšlé hladké platy došlé hladké platy Komunikace mezi bankou a klientem Komunikace mezi bankami Pozn.: Viz. opora

10 Placení v hotovosti Hladké platy

11 DOKUMENTÁRNÍ INKASO Dokumentární inkaso představuje písemný příkaz příkazce (prodávající dodavatel, vývozce) své bance (vysílající banka), aby pro něj sama či prostřednictvím své korespondentské banky (inkasní banka) vyinkasovala u třetí osoby trasáta (kupujícího, odběratele, dovozce) určitou peněžní částku nebo jiné plnění, proti předložení dokumentů, jež dokládají dodání určitého zboží. Banka je poté dle inkasních podmínek vydá kupujícímu proti okamžitému zaplacení nebo proti akceptaci směnky.

12 CHARAKTERISTIKA DOKUMENTÁRNÍHO INKASA bezzávazkový, dokumentární platební instrument forma platebního styku, při které je vydání dokumentů a tedy i zboží podmíněno zaplacením nebo akceptací směnky či splněním jiných podmínek je mimořádně výhodnou platební podmínkou při dovozu výhodou pro kupujícího je, že neváže platební prostředky a jeho relativně nízká cena, vývozce (prodávající) má zajištěno, že kupující neobdrží dokumenty jinak než oproti plnění, ale jistotu zaplacení dodávky nemá pro vývozce (prodávajícího) je použití dokumentárního inkasa jako platební podmínky zajímavé, jestliže nemá pochybnosti o ochotě kupujícího zboží odebrat.

13 PRŮBĚH TRANSAKCE

14 TYPY INKAS dokumentární inkaso (prodávající předkládá fin. a ostatní dokumenty faktura) nedokumentární inkaso (prodávající předkládá fin. dokument - šek) Druhy dok. inkas: dokumentární inkaso s podmínkou D/P dokumentární inkaso s podmínkou D/A Jiné členění: vývozní dokumentární inkaso, dovozní dokumentární inkaso.

15 VÝHODY A NEVÝHODY DOKUMENTÁRNÍHO INKASA Výhody: jistota zaplacení než u hladké platby banka nevydá dokumenty do příkazu kupujícího k úhradě nebo nesplní jiné inkasní podmínky nízké poplatky bance jednoduché zpracování, bezpečnost Nevýhody: při odmítnutí platby, nese veškeré náklady a rizika spojené s držbou zboží plnění je do jisté míry závislé na schopnosti a ochotě kupujícího

16 DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV Dokumentární akreditiv je jedním z nejdůležitějších platebních instrumentů při financování vývozu a dovozu zboží. Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejího klienta (příkazce, kupujícího), že poskytne třetí osobě nebo na její řad (pověřenému, beneficientovi, prodávajícímu) určité plnění, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky stanovené kupujícím.

17 FUNKCE funkci zajišťovací funkci platební funkci úvěrovou Zárukou prodávajícímu je, že veškeré nároky mu zajišťuje jeho známá banka. Kupující je chráněn tím, že oprávněný získá peníze až když bance předloží akreditivem požadované dokumenty.

18 STRANY AKREDITIVNÍ OPERACE DOPLNĚNÍ OPORY!

19 PRŮBĚH TRANSAKCE

20 1) Jednání o smlouvě, mezi vývozcem - prodávajícím a dovozcem - kupujícím dojde k uzavření kupní smlouvy (kontraktu). 2) Otevření dokumentárního akreditivu, na základě kupní smlouvy a jejích podmínek požádá dovozce (příkazce) svou banku (vystavující banka) o otevření dokumentárního akreditivu, vystavující banka zašle dokumentární akreditiv avizující bance dokumentární akreditiv je avizován vývozci (příjemci). 3) Zaslání zboží vývozcem dovozci - vývozce odešle zboží.

21 4) Předložení dokladů, vývozce shromáždí doklady o přepravě a ostatní doklady podle podmínek akreditivu a předá je avizující bance, avizující banka zašle doklady o přepravě vystavující bance, vystavující banka provede kontrolu a v případě splnění podmínek, předá doklady dovozci. 5) Provedení platby, vystavující banka zatíží účet dovozce, vystavující banka provede platbu avizující bance, avizující banka provede platbu vývozci.

22 DRUHY DOKUMENTÁRNÍHO INKASA odvolatelný a neodvolatelný akreditiv avizovaný akreditiv potvrzený akreditiv remboursní akreditiv revolvingový akreditiv převoditelný akreditiv back-to-back akreditiv akreditiv s červenou doložkou stand-by akreditiv krytý a nekrytý akreditiv

23 BANKOVNÍ ZÁRUKA Obchodní zákoník definuje v 313 až 322 bankovní záruku takto: Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo nebudou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.

24 POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH ZÁRUK DOPLNĚNÍ OPORY! Bankovní záruku banka poskytuje zpravidla klientům, se kterými má dlouhodobé zkušenosti. Při rozhodování, zda záruku poskytnout či ne, bere banka v úvahu obdobná hlediska jako při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. Za poskytnutí záruky si banka účtuje poplatek, jehož výše je dohodnuta ve smlouvě. Výše poplatku bývá stanovena v závislosti na rizikovosti daného obchodního případu. Existence bankovní záruky představuje pro věřitele velmi dobrou formu zajištění úvěru, protože v případě platební neschopnosti dlužníka daný závazek uhradí bonitní subjekt - banka.

25 VYSTAVENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY DOPLNĚNÍ OPORY!

26 VYSTAVENÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY S ÚČASTÍ DALŠÍ BANKY

27 ROZDĚLENÍ 1. Podle vázanosti bankovní záruky na hlavní zaručený závazek a podmínky kontraktu: záruky akcesorické záruky abstraktní V současnosti jsou využívány výlučně záruky abstraktní, ostatní jsou nepřijatelné ze strany beneficientů. 2. Podle charakteru zaručeného závazku: platební neplatební záruky

28 ROZDĚLENÍ Neplatební záruky je možné dále dělit na: celní záruka, dopravní, nabídková, dodavatelská záruka, záruka za vady,, zálohová garancie, konosamentní záruka.

29 ALTERNATIVNÍ FORMY ROZDĚLENÍ LEASING Jde o formu podnikání, cílem je pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období na základě úhradu leasingových poplatků splátek. Leasing rozlišujeme na: Finanční Operativní zpětný

30 VÝHODY A NEVÝHODY LEASINGU Výhody: vyřízení je rychlejší než získání úvěru spoří podnikatelským subjektům jejich finance riziko inflace nese leasingová společnost Leasingové splátky po domluvě s leasingovou společností jsou shodné s výkonnými parametry Nevýhody: nájemce nemůže vypovědět smlouvu (jen s vysokým penále) omezená vlastnická práva k předmětu leasingu vlastnická rizika přenesena na nájemce (např. odcizení)

31 FAKTORING Jde o fin. službu odkupující krátkodobé pohledávky před dobou jejich splatnosti. Pohledávky klienta poskytuje faktoringová společnost => zásadní změna věřitele. Cílem je stav, kdy dodavatel není odkázán na několikaměsíční doby splatnosti, ale může se svými zdroji disponovat ihned. Funkce: financující garanční, zajišťovací administrativně - inkasní

32 VÝHODY A NEVÝHODY FAKTORINGU Výhody: okamžité posouzení žádosti uzavření smlouvy redukce administrativy a agendy pohledávek vykrytí sezónních vlivů Nevýhody: vývozci zůstává odpovědnost za škody fin. náklady na odměnu factoringové společnosti

33 FORFAITING Vzniká uzavřením smlouvy mezi forfaiterem a dodavatelem = vymezena pohledávka, náklady spojené s odkupem. Po dodání zboží zahraničním odběratelům a postoupí pohledávku forfaitingové společnosti = forfaiter pošle fin. částku na účet dodavatele. Vhodný pro společnosti, které dodávají zahraničním odběratelům.

34 DRUHY POHLEDÁVEK PRO FORFAITING Směnečná pohledávka Účetní pohledávka Akreditivy s odloženou splatností Bankovní záruky na směnečné a účetní pohledávky

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE

LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE Téma 10 LOGISTICKÉ ČINNOSTI VE VAZBĚ NA NEHMOTNÉ OPERACE 1. Spediční činnosti Patří k těžišti logistiky Zasílatelé mají široké možnosti při logistickém řízení. V současné době představuje spedice neboli

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním obchodě Vojtěch Lekavý Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Alternativní formy financování podniku Martina Kurková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

Bankovní produkty exportního financování

Bankovní produkty exportního financování Bankovní produkty exportního Monika Houštecká ředitelka odboru obchodů České spořitelny 28. června 2011 PRODUKTY EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ Předexportní (výrobní) Exportní českému dodavateli ( dodavatelských

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šiška Autor: Olga Edlerová Brno, květen 2006 Jméno

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele Diplomová práce Bc. Petra Radová, DiS. Duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Logistika a její význam v mezinárodním obchodě

Logistika a její význam v mezinárodním obchodě Logistika a její význam v mezinárodním obchodě Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní obchodní operace Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza nedobytných

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 8 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 8 Riziko Původně určité nebezpečí a vysoká pravděpodobnost nezdaru -nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem -hrozba, potenciální problém,

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY. učební text. Martin Mynář Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FINANČNÍ SYSTÉMY učební text Martin Mynář Ostrava 2012 Recenze: Ing. Tomáš Závodný RNDr. Miroslav Liška, CSc. Název: Finanční systémy Autor: Ing. Martin

Více