Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109"

Transkript

1 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo i ekonomika rozlišují mezi pojmy: fyzická osoba (jednotlivě podnikající občané); právnická osoba (skupiny osob navzájem propojené do určité formy podnikání). Podnikání fyzických osob v České republice je stanoveno zákonem o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.). Podnikání právnických osob se řídí obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.). Současně však platí, že obchodní zákoník je platným zákonem i pro živnostenské podnikatele a zároveň i právnické osoby mohou podnikat v souladu se živnostenským oprávněním. Citace z obchodního zákoníku: Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, vykonávaná za účelem zisku. Podnikání podléhá právním úpravám, které jsou dány příslušnými platnými zákony a jejich úpravami. Podnik jako systém je v obchodním zákoníku specifikován jako samostatná právní, organizační a finanční jednotka. Dále je zde podnik stanoven jako soubor hmotných nehmotných a osobních složek, které jsou podmínkou pro vlastní podnikání. Podnikání-soustavná cílevědomá činnost vykonávaná za účelem dosažení zisku (podnikatelem). Finanční efekt je hlavním zdrojem příjmů. Podnikání je činnost soustavná, uspokojující potřeby jiných osob (prostřednictvím statků, služeb). Podnikatel - musí být osoba starší 18 let, trestně bezúhonná, způsobilá k právním úkonům (této způsobilosti ji může zbavit pouze soud). Při zakládání podniku / živnosti musí podnikatel doložit výpis z trestního rejstříku, který vystavuje krajský soud. Podnik - základní jednotka národního hospodářství daného státu, jednotka podnikající s cílem dosažení zisku. Je to v podstatě souhrn osobních (pracovní síla), hmotných (stroje, budovy, materiál atd.) a nehmotných (patenty, licence, vynálezy atd.) složek podnikání. Základní typy podniků Podniky je možné dělit podle celé řady hledisek a kritérií, například podle: 1. činnosti: podniky vyrábějící hmotné i nehmotné statky, poskytující služby; 2. vlastníka: soukromé, státní, družstevní, s kombinovanou účastí; 1

2 3. velikosti: malé - do 100 zaměstnanců; střední - do 500 zaměstnanců; velké zaměstnanců a více 1.2 ZÁPIS PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU V OBCHODNÍM ČI ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU Všechny právnické osoby podnikající na území České republiky musí být povinně zapsány v obchodním rejstříku. To znamená, že v obchodním rejstříku jsou zapsány: 1. Obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, u kterých to vyžaduje zákon. 2. Zahraniční osoby - zahraniční osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky. Českou právnickou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí právnická osoba se sídlem na území České republiky *). 3. Fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR, které jsou podnikateli, se mohou zapsat do obchodního rejstříku na vlastní žádost, a to dobrovolně. 4. Fyzické osoby, které jsou podnikateli, se zapisují do obchodního rejstříku povinně, jestliže: výše jejich výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty (je-li součástí) dosáhla v průběhu za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 milionů Kč (dle stavu platné legislativy z roku 2006); žadatel o zápis prokáže, že nejpozději dnem zápisu mu vznikne živnostenské, či jiné oprávnění k činnosti, která má být zapsána do obchodního rejstříku (dle 37 obchodního zákoníku); nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Obchodní rejstřík Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem, který spadá pod příslušný obchodní soud. Je to veřejný seznam, do kterého má občan právo nahlížet a získávat z něj potřebné informace o podnikatelských subjektech. Tento seznam obsahuje předepsané údaje, které musí žadatel o zápis do obchodního rejstříku uvést. Pro obchodní rejstřík platí následující: 1. Je volně přístupný veřejnosti (jednak přímo k nahlédnutí na příslušném obchodním soudu a také v on-line verzi na internetu), lze do něj volně nahlížet, pořizovat z něj výpisy či opisy, případně vyžadovat úřední výpisy nebo opisy. 2. O povolení zápisu do obchodního rejstříku se vede řízení, které se zahajuje návrhem žadatele. Jsou-li splněny zákonem požadované předpoklady, rozhodne soud o provedení zápisu. 3. Provedení zápisu do obchodního rejstříku soud zveřejňuje. 4. Skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne, ke kterému byl zápis proveden. 5. Žadatel o zápis do obchodního rejstříku je povinen prokázat (nestanoví-li zvláštní zákon jinak), že nejpozději dnem zápisu mu vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, 2

3 která má být jako předmět podnikání zapsána do obchodního rejstříku. 6. Soudy nebo jiné orgány (živnostenský úřad, finanční úřad apod.) upozorní rejstříkový soud na neshodu mezi skutečným právním stavem a stavem zápisů v obchodním rejstříku vždy, jakmile tato skutečnost při jejich činnosti vyjde najevo. 7. Do obchodního rejstříku se obecně zapisují tyto povinné údaje: obchodní jméno, u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště (a místo podnikání, pokud se liší od bydliště); IČO (identifikační číslo - přiděluje je příslušný okresní či obvodní orgán statistického úřadu); předmět podnikání; Obchodní zákoník je rozhodujícím zákonem i pro živnostenské podnikání; a naopak i právnické osoby mohou (zčásti) podnikat na základě živnostenského oprávnění. Podnikatel je tedy označení fyzické nebo právnické osoby, která je: zapsaná v obchodním rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina); právní forma právnické osoby, jakož i jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy s uvedením způsobu, jakým jednají jménem právnické osoby; označení, sídlo a předmět podnikání odštěpného závodu (pobočky), jméno vedoucího tohoto závodu a jeho bydliště; jméno prokuristy *) a jeho bydliště; další skutečnosti stanovené zákonem. Podle formy skupinového podnikání se pak do obchodního rejstříku zapisují ještě další údaje, které jsou specifikovány při dalším rozboru jednotlivých typů obchodních společností. provozuje činnost na základě jiného než živnostenského oprávnění, například licence (privátní lékaři, účetní a daňoví poradci, advokáti apod.); provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Na území ČR mohou podnikat i zahraniční osoby. Podnikání nebo provozování samostatně výdělečné činnosti tedy vyžaduje evidenci. Pokud není podnikatelská činnost evidovaná, pak se jedná o neoprávněné podnikání, které může být postihováno podle příslušných zákonů. Podnikatel je právním subjektem Základní předpoklady pro možnost vystupovat jako podnikatelský subjekt: fyzická osoba disponuje právní subjektivitou jedince; u právnické osoby má právní subjektivitu nejen podnik, ale i stát, respektive všechny jeho organy. Skutečnost, že podnikatel je právním subjektem, znamená, že vstupuje do právních vztahů vlastním jménem, respektive obchodním jménem. 3

4 Právní vztahy jsou společenské vztahy upravené právními normami, například zmíněným obchodním zákoníkem. Konkrétně to znamená, že podnikatel může I například uzavírat kupní, pracovní, nájemní smlouvy atd., může nakupovat, prodávat, rušit dohody atd. se všemi důsledky vymezenými právními předpisy státu, ve kterém vyvíjí svou činnost. Podnikatel vstupuje do právních vztahů zásadně pod svým obchodním jménem. U fyzických osob je obchodním jménem prakticky jméno a příjmení fyzické osoby, popřípadě různé specifické názvy soukromé firmy (jako například Tříčtvrtečka a syn). Obchodní společnosti, popřípadě různé formy právnických osob mají v názvu firmy i označení formy (například a.s. - akciová společnost). Toto označení je povinné, neboť označuje řadu podstatných majetkových znaků firmy a spolupracující partner by měl vědět, s jakým typem firmy obchoduje či vstupuje do jednání. Toto označení je položkou zápisu do obchodního rejstříku a je také uvedeno na dokumentech firmy, razítku, tiskopisech. Samozřejmě, že jakákoliv změna skutečností zapsaných do obchodního rejstříku musí být neprodleně v rejstříku zaznamenána. Je žádoucí vědět, s jakým obchodním partnerem vstupujeme do nového právního vztahu. To platí jak pro fyzickou, tak i pro právnickou osobu, navíc neohlášení případných změn může mít pro podnikatele poměrně nepříjemné následky. Podnikatel provozuje činnost samostatně Jedná se o podnikatele, který provozuje svoji živnost na základě živnostenského oprávnění. I v tomto případě je podnikatel limitován ve své činnosti zákony státu, na jehož území podniká. Tyto zákony by měl dodržovat, pokud nechce přijít do konfliktu se státními orgány. Nicméně jeho činnost lze omezit pouze zákony či dalšími právními normami. V rámci zákonů a právních předpisů jedná zcela samostatně. Současně platí, že podnikatel sám nese rizika podnikání a samozřejmě i úspěchy a zisky z podnikatelské činnosti jsou pouze jeho. Znamená to, že je zcela v jeho rozhodovací kompetenci určit si: co bude vyrábět nebo prodávat či jaké služby bude poskytovat; kde a kdy bude podnikat; v jaké organizační formě a v jakém vnitřním organizačním členění svých výrobních či provozních jednotek bude podnikat; s jakými partnery bude podnikatelskou činnost provozovat atd. To vše je záležitostí pouze samostatného rozhodování podnikatele, při kterém se řídí svými zájmy, cíli a možnostmi při respektování právních norem státu, na jehož území podniká. Tyto oblasti podnikání příslušné instituce státu velmi přísně hlídají a dozorují. Pokud má podnikatel oprávnění k výkonu určité profese či podnikání, může volit předmět své činnosti v dané sféře libovolně. Musí však v zápise (ať už v živnostenském, či obchodním rejstříku) přesně vymezit předmět podnikání. Každá osoba může mít neomezený počet předmětů podnikání. Podnikatel nese riziko podnikání, podniká na vlastní účet Riziko neúspěchu je součástí podnikání. V tržním hospodářství je pravděpodobnost neúspěchu značná, zvláště tam, kde v určitém oboru existuje silná konkurence. Proto také různé firmy zanikají, jiné se 4

5 spojují, vznikají, fúzují atd. Mechanismus tržní ekonomiky je v podstatě nelítostný a velmi tvrdý, méně schopní podnikatelé či firmy mohou zkrachovat. V každém roce bankrotují podniky, na druhé straně však stále noví podnikatelé zakládají nové živnosti a také vznikají nové firmy. Některé formy zániku firmy: bankrot (přerušení činnosti - rozhodnutí soudu), rozhodnutí Živnostenského úřadu o zrušení oprávnění, uplynutí doby (na kterou byl podnik založen), dobrovolné ukončení činnosti podnikání, zánik právnické osoby, úmrtí podnikatele atd. Rozdělení a druhy živností podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Živnosti jsou: ohlašovací - při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení; koncesované - smějí být provozovány na základě koncese. 1. Ohlašovací živnosti Jsou to všechny formy živností, které mají následující charakter: a) Řemeslné - podmínkou provozování této živnosti je odborná způsobilost uvedená v 21 a 22 živnostenského zákona. Jednotlivé živnosti jsou pak uvedeny v Příloze č. 1. Jsou to například kovářství, nástrojařství, opravy silničních vozidel, hodinářství, pedikúra, kadeřnictví, malířství a natěračství, zednictví, tesařství apod. b) Vázané - podmínkou provozování této živnosti je odborná způsobilost uvedená v 24 živnostenského zákona. Jednotlivé živnosti jsou pak uvedeny v Příloze č. 2. Je to například výroba slitin drahých kovů, montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, úřední měření (například emise, tlaky, plynová zařízení atd.), projektová stavební činnost atd. c) Volné - není-li jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena. Jsou definovány 25 zákona o živnostenském podnikání a pro jejich provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné ovšem musí být splněny všeobecné podmínky (uvedené v 6 odst. 1 živnostenského zákona). 2. Koncesované živnosti Podnikatel, který chce provozovat koncesovanou živnost, musí tuto koncesi získat. Živnostenský úřad může stanovit řadu podmínek pro její udělení. Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v příloze č. 3 zákona. Podle živnostenského zákona jsou rozděleny do tří skupin: výroba strojů a přístrojů - vývoj a výroba zbraní a střeliva (jejich nákup a prodej, ničení střeliva), provozování střelnic k výcviku střelby, apod.; výroba chemických výrobků - výzkum a výroba výbušnin, dohled při pracích s nálezy výbušnin, nákup a prodej léčivých přípravků, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků; ostatní - provádění trhacích a ohňostrojových prací, směnárenská činnost, nákladní nebo osobní silniční doprava, ostraha majetku, výroba kvasného lihu, provoz cestovní kanceláře atd. Veškeré formální náležitosti a kroky směřující k udělení živnosti jsou definovány v samotném živnostenském zákonu (část IV., 45-60). Zákon přesně vymezuje podmínky a právní náležitosti při ohlašování živnosti (a to jak u ohlašovacích, tak u koncesovaných) a vydání živnostenského listu či koncesní listiny. 5

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Rozsah působnosti zákona a vymezení základních pojmů Úplné znění zákona č. 38/1994 Sb., zpracované pro zájemce o lepší orientaci v tomto obecně závazném právním předpisu. 38/1994 Sb. ZÁKON ze dne 15. února 1994 o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Moderní společnost a její proměny. Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Moderní společnost a její proměny. Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti Moderní společnost a její proměny Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti program Moderní společnost a její proměny TP5 - DP1, registrační číslo projektu: 1J 047/05-DP1

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON 219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON ve znění: 159/2000 Sb., 362/2000 Sb., 482/2001 Sb., 126/2002 Sb., 257/2004 Sb., 354/2004 Sb., 444/2005 Sb., 254/2008 Sb., 285/2009 Sb. Parlament se

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více