Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní ivestiční nástroje a pravidla investování"

Transkript

1 Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele

2 Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení pojmu investice Druhy rizika, jejich vztah k výnosům, diversifikace Akcie, Dluhopisy, Investiční fondy, Devizové trhy Modelová portfolia a výhledy Citi 2

3 Vymezení pojmu investice Druhy rizika, jejich vztah k výnosům, diversifikace 3

4 Vymezení pojmu investice Investice je vynaložení peněz či kapitálu na nákup majetku, která může přinést budoucí příjem nebo zisk 4

5 Proč v dnešní době investovat? Proč investovat a nenechávat peníze pod matrací? motiv zachování hodnoty (účinná ochrana před inflací) motiv pravidelného příjmu (zajištění příjmu ve formě dividend, úroků) motiv růstu investované hodnoty Formy investování a jejich specifika reálné investice (drahé kovy, umělecké sbírky, nemovitosti) vyžadují většinou větší prvotní (počáteční) investici obvykle nizší likvidita finanční investice (investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, deriváty) nejčastější způsob investování rozdílné třídy aktiv (akcie, dluhopisy, peněžní trh) obvykle relativně likvidní a snadno dostupné 5

6 Základní pravidla investování Základní pravidla investování volit vhodné investice podle investičních cílů a časového horizontu posuzovat investice podle vztahu výnosu a rizika diverzifikovat neboli rozložit rizika mezi různé typy investic řídit se asset alokací neboli rozložením investice mezi různé třídy aktiv podle rizika a výnosu jednotlivých aktiv s cílem maximalizovat výnos při určité míře rizika nebo minimalizovat riziko při určité míře výnosu Co je třeba mít vždy na paměti? Vyšší výnos = vyšší riziko, vyšší bezpečnost = nižší výnos 6 S každou investicí budete jako investoři řešit a hledat optimální poměr mezi rizikem, tedy možností, že nedojde k očekávanému výsledku výnosem, který očekáváte (požadujete) a likviditou, neboli rychlostí, s jakou požadujete přeměnit investici na hotovost

7 Druhy rizika Úvěrové riziko: Možnost, že úvěr nebude splacen. Neplnění závazků ze strany emitenta dluhu Investujte do vysoce kvalitních dluhopisů a diverzifikujte dluhové portfolio Reinvestiční riziko: Nejistota možnosti reinvestovat úrokový výnos nebo dividendy z investice na úrovni srovnatelné s původní investicí Riziko likvidity: Možnost, že nebude schopen zpeněžit nebo prodat svoje aktiva Lze je snížit investováním do časově neomezených produktů Obchodní riziko: Nesystematické riziko Ovlivňuje jednotlivá aktiva a lze jej snížit diverzifikací portfolia Tržní riziko: Říká se mu také systematické riziko, protože ovlivňuje celý trh Dlouhodobé investice mohou pomoci snížit ztráty z tržního cyklu 7

8 Riziko vs. výnosy Čím vyšší jsou nabízené výdělky, tím vyšší zpravidla budou podstupovaná rizika Čím rizikovější je nabídka investice, tím vyšší zpravidla jsou potenciální výdělky či ztráty pro investory, kteří jsou ochotni takové riziko podstoupit Různé třídy aktiv mají různé charakteristiky rizika. Akcie nabízejí potenciálně vysoké výnosy, ale nesou také vyšší riziko ztrát. Dluhopisy jsou spojeny s nižším rizikem a mají tudíž nižší potenciální výnosy a peněžní trhy jsou nejméně rizikové a nesou tudíž nejnižší výnosy 8

9 Riziko vs. výnosy Vztah mezi rizikem a výnosem není přesně lineární. Nelze dosahovat nekonečných výnosů, ale můžeme přijít o veškeré peníze; proto se křivka s rostoucím podstupovaným rizikem zplošťuje... 9

10 Riziko vs. výnosy Peníze Inflační riziko Riziko nezaplacení Státní dluhopisy Všechny výše uvedené a navíc Riziko doby držení Riziko úrokové sazby Měnové riziko jsou-li v cizí měně Akcie Všechny výše uvedené a navíc Finanční riziko, úvěrové riziko, riziko spojené s produkty společnosti, apod. Tržní riziko Riziko se zvyšuje Riziko lze poměřovat mnoha způsoby: Směrodatnou odchylkou Rozsahem výnosů Pravděpodobností dosažení cíle a/nebo pravděpodobností ztráty Rizikem poklesu 10

11 Korelace a Diversifikace Strategie portfolia navržená za účelem snížení rizika kombinací různých investic stejného nebo odlišného charakteru jako např. akcie, dluhopisy a REITy, u nichž je nepravděpodobné, že se v daném okamžiku budou pohybovat stejným směrem Cílem diverzifikace je snížit riziko u portfolia bez odpovídajícího poklesu výnosů zvýšení poměru riziko/výnos Nestabilita je omezena skutečností, že ne u všech tříd aktiv či odvětví nebo jednotlivých společnosti hodnota stoupá či klesá ve stejný okamžik nebo stejným tempem Diverzifikace snižuje potenciál růstu i poklesu a umožňuje dosahovat efektivnějších výsledků během širokého spektra ekonomických podmínek Účelem diverzifikace je optimalizovat rovnováhu mezi rizikem a výnosem 11

12 Korelace a Diversifikace Korelace je model pohybu. Statistická míra toho, jak se dvě aktiva vůči sobě vzájemně pohybují Aktiva, která jsou v úzkém nebo přímo úměrném vztahu, negenerují zisk z diverzifikace. Nepřímo úměrný vztah mezi aktivy snižuje nesystematická rizika nestabilních trhů, aniž by došlo k omezení výsledků Korelační koeficient 1 = dokonalá přímá úměra 0 = žádná zřejmá korelace -1 = dokonalá nepřímá úměra 12

13 Korelace a Diversifikace Systematické nebo tržní riziko Ovlivňuje celý trh Způsobují ho hospodářské, politické situace Neodvratitelné Riziko spojené s celou třídou aktiv nebo trhem Nesystematická nebo specifická rizika Ovlivňují jednotlivé společnosti / třídy aktiv Lze se jim vyhnout diverzifikací Riziko související s jednotlivým aktivem jako např. akcie nebo dluhopis 13

14 Akcie, Dluhopisy, Investiční fondy, Devizové trhy 14

15 Akcie Společnosti, kterépotřebujínavýšitkapitálpro potřebyrozvoje, se mohourozhodnouto prodeji podílů na svém kapitálu investorům. Akcie představují podíly na tomto kapitálu Nákupem podílů společnosti se investoři stávají vlastníky společnosti v rozsahu podílu na kapitálu, který zakoupili Vlastnictví podílů jim dává určitá práva jako např. hlasovací práva, dividendy a právo nárokovat si zisk a majetek společnosti Práva se mohou lišit podle typu podílů S akciemiveřejněkotovanýchspolečnostílzesnadnoobchodovatnafinančníchtrzích, kde je společnost kotovaná 15

16 16 Akcie Primární a sekundární trhy

17 Akcie 2 hlavní typy akcií: Kmenovéakcie: Kmenové akcie jsou nejoblíbenější a nejsnáze dostupnou formou akcií Majitelé kmenových akcií mají nárok na výplatu případných dividend, hlasovat na valné hromadě a volit orgány korporace, schvalovat roční účetní závěrku atd. Počet hlasovacích práv závisí na počtu akcií, které akcionář vlastní, nebo na typu třídy akcií Prioritní akcie: Prioritní akcie obvykle poskytují přednostní právo na výplatu dividendy, avšak nenabízejí obecně stejná hlasovací práva 17

18 Akcie 2 hlavní typy akcií: Kmenovéakcie: Kmenové akcie jsou nejoblíbenější a nejsnáze dostupnou formou akcií Majitelé kmenových akcií mají nárok na výplatu případných dividend, hlasovat na valné hromadě a volit orgány korporace, schvalovat roční účetní závěrku atd. Počet hlasovacích práv závisí na počtu akcií, které akcionář vlastní, nebo na typu třídy akcií Prioritní akcie: Prioritní akcie obvykle poskytují přednostní právo na výplatu dividendy, avšak nenabízejí obecně stejná hlasovací práva 18

19 Akcie Růstové akcie Akcie společností, u kterých se očekává, že jejich zisky a objemy tržeb porostou rychleji Lze je charakterizovat nízkými výplatami dividend a vysokým oceněním(cena/čistý zisk, cena/čistáaktiva, apod.) Tyto akcie jsou obvykle považovány za agresivnější a nestabilnější Hodnotové akcie: Hodnotové akcie jsou akcie, které jsou akciovým trhem vnímány jako podhodnocené vzhledem k jejich objektivní nebo skutečné tržní hodnotě(diskontovaná hodnota všech budoucích podílů) Nejsou to nutně levné akcie, ale mohou být součástí sektoru, který nevykazuje obzvlášť dobré výsledky, nebo se může jednat o společnosti, ceny jejichž akcií výrazně klesly po určité události či oznámení, avšak mohly by se s velkou pravděpodobností vrátit na původní hodnotu v budoucnu 19

20 Akcie Výnosové akcie: Akcie charakterizované vysokým výnosem z dividend (roční dividenda na akcii/cena akcie) Cyklické akcie: Akcie, jejichž výnos a cena jsou citlivé na hospodářský cyklus. Například výnosy akcií průmyslových podniků jsou velmi úzce spojené s hospodářským cyklem, zatímco zdravotnické společnosti těží z toku stabilních výnosů bez ohledu na hospodářskou situaci Prvotřídní akcie(blue Chips): Pojem blue chip akcie odkazuje na velké, bezpečné a prestižní společnosti nejvyšší třídy na akciovém trhu. Blue-chip společnosti obecně vykazují dlouhodobé a zavedené výsledky v podobě trvalých zisků a pravidelné výplaty dividend 20

21 Akcie Akciové indexy Akciové koše, které jsou zařazeny do skupin podle různých charakteristik tak, aby pomáhalyinvestorůmsledovatvýkonakcií firem v rámcirůzných sektorů ekonomiky, geografických regionů aj. Příklady akciových indexů: S&P 500: Index Standard s and Poors 500 největších kotovaných amerických společností Dow Jones Industrial Average: 30 největších amerických akcií kotovaných na newyorské burze cenných papírů MSCI World: Index světových akcií vážený dle země Dow Jones Eurostoxx 600: 600 největších evropských kotovaných akcií FTSE 100: 100 největších kotovaných akcií na londýnské burze cenných papírů FTSE 225: 225 největších kotovaných akcií na tokijské burze cenných papírů 21

22 Akcie Typy příkazů, které mohou klienti zadávat obchodníkům s cennými papíry Tržní příkazy: Tržní příkaz je příkaz na okamžitou koupi či prodej akcie za nejlepší možnou aktuální cenu. Je nejběžnější typ příkazu Limitnípříkazy: Jednáse o příkazk nákupučiprodejiakciezastanovenoucenunebozacenulepšínežli je stanovená cena Na rozdíl od tržních příkazů umožňují limitní příkazy investorům kontrolovat cenu, za kterou bude příkaz splněn Nevýhodou limitního příkazu je, že nemusí být někdy proveden, protože cena akcie může rychle překonat limitní cenu ještě před tím, než je možné příkaz provést 22

23 Akcie Stop příkaz(stop-loss): Stop příkazje pokynnakoupičiprodejakcie, kdyžjejícenadosáhneurčitéúrovně Je-li této úrovně dosaženo, stává se příkaz tržním příkazem Příkazy nakoupit nebo prodat při dosažení stop ceny(stop-limit příkazy): Jednáse o příkazk nákupučiprodejiakciezastanovenoucenunebozalepšícenu poté, co byla dosažena stop cena Je proto kombinacíprvkůstop příkazua limitníhopříkazuv tom smyslu, žese jednáo stop příkaz, který specifikuje cenový limit Na rozdílod stop příkazu, kterýse stávátržnímpříkazempřidosaženístop ceny, se stop-limit příkaz při dosažení stop ceny stává limitním příkazem 23

24 Akciové výhledy analytiků Citi Evropské akcie jsou levné P/E evropských akcií pod dlouhodobým průměrem 24 Zdroj: Morgan Stanley Research, European Equity Strategy Data Gallery,

25 Akciové výhledy analytiků Citi Evropské akcie jsou levné P/E evropských akcií nižší než P/E světových a amerických akcií 25 Zdroj: Morgan Stanley Research, European Equity Strategy Data Gallery,

26 Dluhopisy Produkty s fixním výnosem jsou dluhové nástroje Výpůjčkyzestranystátunebospolečnostís cílemzískatkapitál; určitýdruhpůjčky/ dluhu Vypůjčitel je prodávajícím dluhu a investor je kupujícím dluhu Investor obdrží pevný výnos nebo kupon z půjčky po stanovenou dobu splatnosti Vypůjčitel se zavazuje uhradit ke dni splatnosti nominální výši kapitálu Cenadluhopisuzávisínařaděfaktorůvčetnětržníchúrokovýchsazeb, úvěrovékvality, splatnosti a poptávky a nabídky 26

27 Dluhopisy se liší od půjčky: Nástroje s fixním výnosem se vydávají pro více investorů prostřednictvím veřejného úpisu a investorům jsou za jejich peníze poskytnuty cenné papíry Právo požadovat vráceníčástky půjčky a obdržet úrok je zakotven ve vydávaných cenných papírech Cenné papíry lze obchodovat mezi jakýmikoli dvěma stranami. Nákup cenného papíru opravňuje k vyplacení úroku a jistiny majiteli cenného papíru 27

28 Dluhopisy Kdo vydává tyto nástroje? Státní orgány Národní vlády(státní dluhopisy) Místní nebo obecní samosprávy/ společnosti Vládní úřady Nadstátní organizace např. Světová banka Velké společnosti např. GEC/ JPMorgan/ Siemens V ČR mohou například i fyzické osoby či malé korporace Proč vydávají tyto dluhopisy? Vlády a obecní samosprávy potřebují peníze na veřejné statky jako jsou komunikace, obrana, zdravotnictví, sociální zabezpečení Velké společnosti potřebují hotovost na pokrytí výpadků provozní kapitálu, na investicedonovýchvýrobkůaproexpanzinanovétrhy 28

29 Dluhopisy Kategoriedluhopisů: Vypověditelné dluhopisy/ opční dluhopisy Dluhopisy s proměnlivým úročením(tzv. floatery) Dluhopisy s nulovým kuponem(tzv. zeros) Hypoteční zástavní listy Konvertibilní a zpětně konvertibilní dluhopisy Bradyho bondy(brady Bonds) Dluhopisy vázané na inflaci(tzv. linkers) Dluhopisy s odstupňovaným kuponem 29

30 Dluhopisy Ceny: Cena dluhopisu závisí na řadě faktorů včetně tržních úrokových sazeb, úvěrové kvality, splatnosti a poptávky a nabídky Cena dluhopisu kolísá kolem paritní hodnoty Paritní hodnota je hodnota, za kterou budedluhopiskednisplatnostivyplacen, tj. 100 %. Je-li cenadluhopisuvyššínež100 %, říkáse, žeje dluhopisnadsvouparitní hodnotou, zatímco je-li cena nižší než 100 %, je cena pod paritní hodnotou 30

31 Dluhopisy Výnos: Výnos dluhopisu je míra návratnosti investice do dluhopisu jakožto funkce zaplacené ceny a výplaty kuponu je-li dluhopis zakoupen za cenu pod paritní hodnotou, bude výnos dluhopisu vyšší než kupon, protože lze z kapitálu očekávat dodatečný výnos 31

32 Vývoj na trzích dluhopisů Pokles cen dluhopisů je větší u dluhopisů s delší splatností US 10Y change: +108bps US 1-3Y index return: 1.70% US 20Y+ inedx return: -9% 32 Zdroj: Bloomberg, srpen 2013

33 Vývoj na trzích dluhopisů Výhled na výnosy z dluhopisů nadále pozitivní Předpověď: +50bps během následujících 12 měsíců. 33 Zdroj: Bloomberg, srpen 2013

34 Strukturované dluhopisy Prostředí nízkých úrokových sazeb a rozkolísanost na akciových trzích nahrávají strategiím, které umožňují vydělávat na růstu i poklesu podkladového aktiva Až 100% ochrana návratnosti jistiny při držení produktu do splatnosti (s ohledem na kreditní riziko emitenta) Možnost vydělávat i při klesajícím trhu Krátký investiční horizont, zpravidla 18 měsíců až 4 roky Široká škála podkladových aktiv (např. akciové indexy, drahé kovy, komodity, ale i sektorově zaměřené koše energetika, IT, voda apod.) Komplexní opční strategie dostupná v jednom produktu 34

35 Investiční fondy Co jsou podílové investiční fondy? Investiční fond je finanční nástroj, který umožňuje skupině investorů dát své peníze dohromady s předem stanoveným investičním cílem Má manažera fondu, který zodpovídá za investování společných peněz do konkrétních cenných papírů (obvykle akcií či dluhopisů) Vzniklyv Evropěv roce1822 a rychlese rozšířilydo USA. V roce1924 spustilmassachusetts Investors Trust v Bostonu první otevřený fond V 80. letech minulého století dosáhl růst v rámci odvětví 1000 % 3. největšíodvětvífinančníhosektoruusa 35

36 Investiční fondy Proč investoři nakupují podílové investiční fondy? Pohodlí: Velmi jednoduše se do nich investuje. Investor nemusí mít velké znalosti trhů a nemusí přijímat rozhodnutí co koupit, kdy koupit, kolik koupit a kdy prodat Sdružením peněz do podílového fondu mohou investoři nakupovat akcie nebo dluhopisy s mnohem nižšími obchodními náklady než kdyby se pokoušeli nakupovat sami-úsporyz rozsahu Největší výhodou podílových investičních fondů je diverzifikace, která značně snižuje riziko Odborné znalosti profesionálního vedení Likvidita: Lze nakupovat a prodávat v jakýkoli pracovní den 36

37 Investiční fondy Rizika investování do podílových investičních fondů Žádné záruky výsledků trhu Sankce zadiverzifikaci:protožediverzifikaceeliminujerizikokatastrofickýchztrát, je-li držena jedna akcie, jejíž hodnota prudce klesne. Limituje také potenciál uzavírání velmi výhodných obchodů na trhu v případě, že hodnota daného cenného papíru prudce stoupne. Je důležité zmínit, že diverzifikace nechrání před ztrátou způsobenou celkovým poklesem na finančních trzích Potenciálně vysoké náklady: Podílové investiční fondy mohou být nízkonákladovým způsobem investování v porovnání s nákupem jednotlivých cenných papírů prostřednictvím makléře. Kombinace prodejních provizí a vyšších provozních nákladů však u některých společností fondů snižuje výnosy z investice 37

38 Investiční fondy Cena: Cena, kterou investoři platí za podíly podílového fondu, je hodnotačistéhojměnífondu(nav) připadající na jeden podíl(plus veškeré poplatky uložené v době nákupu). NAV investiční společnosti je kousek majetku fondu připadající na každý podíl Výnos: Výnosy podílových investičních fondů mohou být generoványbuďzhodnocenímnav prostřednictvím růstu ceny podkladových cenných papírů a/nebo prostřednictvím rozdělení zisku plynoucíhoz úrokovýchsazeba dividend placených podkladovými cennými papíry nebo jednodušerůstemnav 38

39 Investiční fondy Chápání celkové nákladovosti- TER (Total Expense Ratio) Celková nákladovost fondu nebo také TER je součet veškerých nákladů účtovaných fondu a zohledněných v jeho denní ceně TER běžně zahrnuje manažerské poplatky, depozitní poplatky, daně a veškeré ostatní administrativní náklady TER se uvádí v procentních bodech za rok a představuje celkové náklady, které investor (nepřímo) nese za držbu podílů fondu(kromě a nad rámec veškerých přímých režijních přirážek) Čím nižší je TER fondu, tím více peněz investora je skutečně investováno Typická celková nákladovost pro podíly typu A je: Fond peněžníhotrhu 0,50 % až1,00 % p.a. Fond dluhopisů 1,00 % až1,50 % p.a. Akciovýfond 1,50 % až2,50 % p.a. 39

40 Investiční fondy Otevřený podílový fond: Neomezený prodej, podléhá pouze poptávce K dispozici celoročně Nejsou kótované na burzách cenných papírů Nakupujíse a prodávajíse prostřednictvímspolečnosti, kteráfond vlastnía provozujejej(tzv. Fund House); Fund House je povinnaodkoupitpodílyzpět, chce-li investor prodat Uzavřený podílový fond: Omezená nabídka Funguje většinou po pevně stanovenou dobu, ale může být i časově neomezený Sankce za předčasné umoření Jsou zpravidla kótované na burzách cenných papírů Mohoubýtprodáványnatrhuzatržnícenubezohledunahodnotučistýchaktiv 40

41 Devizový trh Od tradičních investičních aktiv k devizovému trhu.. Investoři obvykle alokují své peněžní prostředky do tzv. tradičních aktiv a vytváří tak diverzifikovaná investiční portfolia Tradiční aktiva jsou taková aktiva, která ze své podstaty přinášejí příjem nebo růst své hodnoty v dluhodobém horizontu Akcie můžou přinášet dividendu, příp. růst ceny, pokud se firmě daří Dluhopisy jakožto dlužní závazky mohou vyplácet kuponové platby Nástroje peněžního trhu rovněž obvykle přináší investorovi určitý úrok Rozdělení investičních produktů v portfoliu může podléhat měnovému riziku, neboť investor může investovat do aktiv v různých měnách Měnové riziko tak představuje určitou míru nejistoty, se kterou je nutné při tvorbě dlouhodobého investičního portfolia počítat Na měnové riziko je však možné pohlížet i z druhé stránky, a to jako na příležitost. Příležitost se může skrývat ve větší alokaci investičních produktů denominovaných v jedné měně (pokud očekáváme její posílení) nebo v přímé participaci na vývoji měnových kurzů. 41

42 Devizový trh Základní fakta o devizovém trhu Devizové trhy představují největší a nejlikvidnější trh na světě, na kterém se obchoduje 24 hodin denně5dnívtýdnu Předmětem devizových obchodů je směna měn jednotlivých zemí, které jsou kotovány jako tzv. měnové páry Hodnota měny jedné země se vyjadřuje v jednotkách měny druhé země, např. kurz EUR/CZK činí 25,tzn.nákup1eurastojí25korun První měně v páru (např. EUR u páru EUR/USD) se říká základní nebo také komoditní měna, druhá měna pak vyjadřuje počet jednotek potřebných k nákupu 1 jednotky základní měny, jedná se tedy o měnu kotace Účastníky devizových trhů jsou primárně banky(jedná se o mezibankovní trh depozit), finanční instituce, firmy (např. česká firma drží pohledávku v EUR, prostředky však bude chtít konvertovat do CZK), ale také domácnosti (např. cizí měnu požadujeme ve chvíli, kdy jedeme na dovolenou do zahraničí) 42

43 Devizový trh Základní fakta o devizovém trhu Průměrný denní objem obchodů na devizových trzích se odhaduje na 4 biliony USD, z čehož téměř 40% tvoří spotové transakce (transakce s vypořádáním T+2). Zbytek je tvořen měnovými swapy, forwardy a opčními kontrakty. Měnové trhy jsou také velmi likvidní Vysoká likvidita rovněž snížila transakční náklady na minimum obvykle pouze spread tvoří transakční náklad Jen pro srovnání, odhadovaný denní průměrný objem obchodů provedených na akciové burze v New Yorku, činí 100 mld. USD(tedy 2.5% objemu na devizových trzích) Obchodování na devizových trzích nemá žádné jednotné centrum, ale jde o propojenou síť různých účastníků trhu; nejpoužívanější platformou je EBS a Reuters Ačkoli mohou devizové trhy a zmíněné měnové riziko představovat pro investory nejistotu, jsou pohyby na devizových trzích předmětem investičních nebo spekulativních rozhodnutí. Měny tak mohou představovat pro investory další aktivum, do kterého mohou investovat nebo se kterým mohou obchodovat. Pro ilustraci si můžeme znázornit vývoj měnového páru USD/CZK za posledních 5 let graficky: 43

44 Devizový trh Vývoj USD/CZK v čase ZvývojeUSD/CZKzaposledních8letjepatrné,žeměnovýpársepohybovalvpásmu,jehožvrchol a dno byly stanoveny na přelomu let Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v červenci , nejvyšší hodnoty pak bylo dosaženo v únoru VdanémobdobíčeskákorunaoslabilavůčiUSDo62%.Následněnatodošlokposíleníkorunyk17 korunámzadolar,tedyocca28% 44 Zdroj: CitiVelocity,

45 Devizový trh Faktory ovlivňující vývoj na devizovém trhu 45 Otázka tedy zní: je možné využívat příležitostí na devizovém trhu? Pokud ano, jaké nástroje je nutné použít? Hodnota a vývoj měnového páru je obecně ovlivňována různými faktory. Hlavní pozornost je věnována makroekonomickým ukazatelům v domácí a zahraniční ekonomice. Mezi nejdůležitější faktory dlouhodobě ovlivňující kurz dané měny například patří Inflace relativně rychlejší růst cenové hladiny v domácí ekonomice tlačí na oslabení domácí měny vůči měně druhé země Výše úrokových sazeb investoří preferují úložky v měně s vyšší úrokovou sazbou, kterou následně nakupují a přispívají tak k jejímu růstu Vývoj zahraničního obchodu vyšší vývozy než dovozy obvykle přispívají k posilování domácí měny Růst HDP obecně silnější domácí ekonomika vede přes růst úrokových sazeb k tlaku na posílení domácí měny Obchodníci a investoři na devizových trzích se tak snaží monitorovat hlavní makro ukazatele daných ekonomik. Výše úrokových sazeb představuje první a velmi často používaný zdroj informace.

46 Devizový trh Vývoj devizových trhů 5letý graf vývoje EUR/CZK a USD/CZK 46 Zdroj: CitiVelocity,

47 Devizový trh Vývoj devizových trhů 5letý graf vývoje EUR/GBP a GBP/USD 47 Zdroj: CitiVelocity,

48 48 Modelová portfolia Citi a výhledy

49 Portfolio přístup Citi pohled na investice Investiční nástroje nejsou bankovním vkladem, nejsou pojištěny vládní institucí ani Fondem pojištění vkladů jako pohledávka zbankovního vkladu, ani nejsou závazkem či jakýmkoliv způsobem pojištěny či zaručeny Citibank Europe plc, Citigroup Inc ani jakoukoliv společností přímo či nepřímo ovládanou Citigroup Inc, pokud platný statut/prospekt či jiný závazný konstitutivní dokument stanovující bližší podmínky investičního nástroje nestanoví výslovně jinak. S obchodováním s investičními nástroji jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků. Výkonnost investičního nástroje vminulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Cena investičního nástroje může klesnout, jakož i stoupnout. Návratnost vložených prostředků do investičního nástroje není zaručena a předpokládané či možné výnosy z investičních nástrojů nejsou zaručené. Investiční nástroj denominovaný v jiné než lokální měně může být předmětem fluktuace měnových kurzů, která může způsobit ztrátu investovaných prostředků. Nejedná se o úplný výčet rizik. 49

50 50 Složení a výkonnosti modelových portfolií Citi

51 51 Složení a výkonnosti modelových portfolií Citi

52 Aktuální výhledy Citi 52 Zdroj: Čtvrletní přehled trhu, Citibank Předpovědi nemusí být vyplněny. Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Se zahraničními investicemi souvisí další dodatečná rizika.

53 Devizový trh Předpovědi vývoje CZK EUR/CZK Aktuální spot: Výhled: 0-3M M M Úročení účtů v Citibank: EUR 0.2% spořící účet CZK % spořící účet Komentář: Politika ČNB zaměřená na oslabení koruny vedla od začátku roku na EUR/CZK k nevýrazným pohybům v omezeném pásmu. Analytici Citi si myslí, že cílem této politiky je spíše udržet kurz koruny kolem 27 korun za euro v horizontu jednoho roku než kurz koruny ještě více oslabit. 53 Zdroj: Bloomberg,

54 EUR/USD Aktuální spot: Výhled: 0-3M M M Devizový trh Předpovědi vývoje EUR 54 Úročení účtů v Citibank: EUR 0.2% spořící účet USD0% Komentář: Krátkodobě bude EUR ovlivněno možným snížením úrokových sazeb ECB a oživením americké ekonomiky. Podle analytiků Citi bude EUR podporováno přebytky platební balance. Rizikem pozitivního výhledu je potenciální zásah ze strany ECB. Analytici Citi očekávají 15bp snížení refi sazby a 10bp negativní depo sazbu. Konsensus trhu je vůči EUR negativní s očekávaným kurzem na Q na úrovni Zdroj: Bloomberg,

55 Devizový trh Citi předpovědi Předpovědi devizových kurzů Měnový pár 0-3 měsíce 6-12 měsíců 2 roky EUR/CZK USD/CZK EUR/USD GBP/USD USD/CHF EUR/CHF EUR/GBP GBP/CZK CHF/CZK K Zdroj: Foreign Exchange Forecast, Citi Research 55

56 Devizový trh Citi model WERM World Exchange Rate Model (WERM) je model, kterým Citi zjišťuje dlouhodobou správnou TEORETICKOU hodnotu (fair value) jednotlivých měn. Země s vyššími relativními cenami neobchodovatelného zboží, rostoucími směnnými relacemi a čistými zahraničními aktivy se mohou dovolit silnější měnový kurz. Měnový pár Spot Fair Value Rozdíl v % USDCZK % EURUSD % USDCHF % GBPUSD % CHFCZK % EURCZK % GBPCZK % 56 Zdroj: CitiVelocity,

57 Důležitá upozornění Výraz Citi analytici odkazuje na investiční odborníky v rámci Citi Investment Research a Citi Global Markets (CGM) a volící členy tzv. Global Investment Committee z Global Wealth Management. Tento dokument je založen na informacích poskytnutých příslušnými odděleními Citigroup Investment Research, Citigroup Global Markets, Citigroup Global Wealth Management a Citigroup Alternative Investments. Tento dokument je vydán pro účely získání obecného přehledu a není zamýšlen jako doporučení nebo nabídka či naléhání ke koupi nebo prodeji jakéhokoli cenného papíru nebo měny. Informace v tomto dokumentu byly připraveny bez přihlédnutí na cíle, finanční situaci nebo potřeby jednotlivých investorů. Kdokoli uvažující o investici by měl zvážit přiměřenost investice s ohledem na své cíle, finanční situaci nebo potřeby a měl by vyhledat nezávislou radu ohledně vhodnosti dané investice. Jakékoliv konkrétní investice uvedeny v tomto materiálu nejsou ze strany Citibank a jejich spřízněných společností jakkoliv doporučovány. Informace v dokumentu obsažené vycházejí z veřejně dostupných informací a ačkoliv tyto informace jsou získávány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé jejich správnost či úplnost nelze zaručit. Stanoviska zde vyjádřená se mohou změnit bez předchozího oznámení a mohou se lišit od stanovisek jiných pracovníků Citi. Stejně tak se mohou měnit i ceny jednotlivých investic, a to bez předchozího oznámení. Citibank či společnosti v rámci skupiny Citi (Citigroup Inc. a její spřízněné osoby) mohou mít klientské či vlastní zájmy ve vztahu k instrumentům zde diskutovaným. Názory v dokumentu vyjádřené se mohou lišit od názoru vyjádřených jinými oddělenémi Citibank či společnostmi ze skupiny Citi. Citibank Europe plc, její přidružené osoby, zástupci ani jí ovládané osoby neodpovídají v rozsahu maximálně povolenou platnou právní úpravou za jakékoli následky vzniklé na základě nebo v souvislosti s tímto dokumentem nebo jeho obsahem. Tento dokument byl připraven výhradně pro účely této obecné prezentace a nepředstavuje nabídku ke koupi, prodeji či zprostředkování koupě a prodeje instrumentů či služeb zde uvedených. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které Citibank Europe plc pokládá za spolehlivé, Citibank Europe plc ani žádná s ní spřízněná osoba ("Citibank") nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu a na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku. Citibank neposkytuje poradenské služby (zejména ne investiční poradenství, pakliže zvláštní písemná smlouva s klientem nestanoví jinak) a nevyhodnucuje vhodnost transakce pro konkrétního zákazníka. V případe zájmu o poskytnutí poradenských služeb se obraťte na profesionálního poradce. Investiční nástroje nejsou bankovním vkladem, nejsou pojištěny vládní institucí ani Fondem pojištění vkladů jako pohledávka z bankovního vkladu, ani nejsou závazkem či jakýmkoliv způsobem pojištěny či zaručeny Citibank Europe plc, Citigroup Inc ani jakoukoliv společností přímo či nepřímo ovládanou Citigroup Inc, pokud platný statut/prospekt či jiný závazný konstitutivní dokument stanovující bližší podmínky investičního nástroje nestanoví výslovně jinak. S obchodováním s investičními nástroji jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků. Výkonnost v minulosti ani očekávaná výkonnost nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů ani budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i růst a není zaručena návratnost investice. Hodnota investice denominovené v cizí měně je navíc ovlivňována pohyby devizového kursu. Veškeré domněnky a odhady jsou názorem Citibank ke dni vydání dokumentu a mohou být kdykoliv bez upozornění změněny. Citibank či společnosti v rámci skupiny Citi (Citigroup Inc. a její spřízněné osoby) mohou mít klientské či vlastní zájmy ve vztahu k investičním nástrojům zde diskutovaným. Názory zde vyjádřené se mohou lišit od názoru vyjádřených jinými odděleními Citibank či společnostmi ze skupiny Citi. Citibank Europe plc, její přidružené osoby, zástupci ani jí ovládané osoby neodpovídají za jakékoli následky vzniklé na základe nebo v souvislosti s tímto dokumentem nebo jeho obsahem.tento dokument a jeho obsah představují informace a produkty ve vlastnictví Citibank Europe plc a jejich obsah nesmí byt reprodukován ani jinak rozšiřován, ať již v celém svém rozsahu či jehočásti, bez předchozího písemného souhlasu Citibank Europe plc. Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Citibank ). 57

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více