Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní ivestiční nástroje a pravidla investování"

Transkript

1 Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele

2 Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení pojmu investice Druhy rizika, jejich vztah k výnosům, diversifikace Akcie, Dluhopisy, Investiční fondy, Devizové trhy Modelová portfolia a výhledy Citi 2

3 Vymezení pojmu investice Druhy rizika, jejich vztah k výnosům, diversifikace 3

4 Vymezení pojmu investice Investice je vynaložení peněz či kapitálu na nákup majetku, která může přinést budoucí příjem nebo zisk 4

5 Proč v dnešní době investovat? Proč investovat a nenechávat peníze pod matrací? motiv zachování hodnoty (účinná ochrana před inflací) motiv pravidelného příjmu (zajištění příjmu ve formě dividend, úroků) motiv růstu investované hodnoty Formy investování a jejich specifika reálné investice (drahé kovy, umělecké sbírky, nemovitosti) vyžadují většinou větší prvotní (počáteční) investici obvykle nizší likvidita finanční investice (investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, deriváty) nejčastější způsob investování rozdílné třídy aktiv (akcie, dluhopisy, peněžní trh) obvykle relativně likvidní a snadno dostupné 5

6 Základní pravidla investování Základní pravidla investování volit vhodné investice podle investičních cílů a časového horizontu posuzovat investice podle vztahu výnosu a rizika diverzifikovat neboli rozložit rizika mezi různé typy investic řídit se asset alokací neboli rozložením investice mezi různé třídy aktiv podle rizika a výnosu jednotlivých aktiv s cílem maximalizovat výnos při určité míře rizika nebo minimalizovat riziko při určité míře výnosu Co je třeba mít vždy na paměti? Vyšší výnos = vyšší riziko, vyšší bezpečnost = nižší výnos 6 S každou investicí budete jako investoři řešit a hledat optimální poměr mezi rizikem, tedy možností, že nedojde k očekávanému výsledku výnosem, který očekáváte (požadujete) a likviditou, neboli rychlostí, s jakou požadujete přeměnit investici na hotovost

7 Druhy rizika Úvěrové riziko: Možnost, že úvěr nebude splacen. Neplnění závazků ze strany emitenta dluhu Investujte do vysoce kvalitních dluhopisů a diverzifikujte dluhové portfolio Reinvestiční riziko: Nejistota možnosti reinvestovat úrokový výnos nebo dividendy z investice na úrovni srovnatelné s původní investicí Riziko likvidity: Možnost, že nebude schopen zpeněžit nebo prodat svoje aktiva Lze je snížit investováním do časově neomezených produktů Obchodní riziko: Nesystematické riziko Ovlivňuje jednotlivá aktiva a lze jej snížit diverzifikací portfolia Tržní riziko: Říká se mu také systematické riziko, protože ovlivňuje celý trh Dlouhodobé investice mohou pomoci snížit ztráty z tržního cyklu 7

8 Riziko vs. výnosy Čím vyšší jsou nabízené výdělky, tím vyšší zpravidla budou podstupovaná rizika Čím rizikovější je nabídka investice, tím vyšší zpravidla jsou potenciální výdělky či ztráty pro investory, kteří jsou ochotni takové riziko podstoupit Různé třídy aktiv mají různé charakteristiky rizika. Akcie nabízejí potenciálně vysoké výnosy, ale nesou také vyšší riziko ztrát. Dluhopisy jsou spojeny s nižším rizikem a mají tudíž nižší potenciální výnosy a peněžní trhy jsou nejméně rizikové a nesou tudíž nejnižší výnosy 8

9 Riziko vs. výnosy Vztah mezi rizikem a výnosem není přesně lineární. Nelze dosahovat nekonečných výnosů, ale můžeme přijít o veškeré peníze; proto se křivka s rostoucím podstupovaným rizikem zplošťuje... 9

10 Riziko vs. výnosy Peníze Inflační riziko Riziko nezaplacení Státní dluhopisy Všechny výše uvedené a navíc Riziko doby držení Riziko úrokové sazby Měnové riziko jsou-li v cizí měně Akcie Všechny výše uvedené a navíc Finanční riziko, úvěrové riziko, riziko spojené s produkty společnosti, apod. Tržní riziko Riziko se zvyšuje Riziko lze poměřovat mnoha způsoby: Směrodatnou odchylkou Rozsahem výnosů Pravděpodobností dosažení cíle a/nebo pravděpodobností ztráty Rizikem poklesu 10

11 Korelace a Diversifikace Strategie portfolia navržená za účelem snížení rizika kombinací různých investic stejného nebo odlišného charakteru jako např. akcie, dluhopisy a REITy, u nichž je nepravděpodobné, že se v daném okamžiku budou pohybovat stejným směrem Cílem diverzifikace je snížit riziko u portfolia bez odpovídajícího poklesu výnosů zvýšení poměru riziko/výnos Nestabilita je omezena skutečností, že ne u všech tříd aktiv či odvětví nebo jednotlivých společnosti hodnota stoupá či klesá ve stejný okamžik nebo stejným tempem Diverzifikace snižuje potenciál růstu i poklesu a umožňuje dosahovat efektivnějších výsledků během širokého spektra ekonomických podmínek Účelem diverzifikace je optimalizovat rovnováhu mezi rizikem a výnosem 11

12 Korelace a Diversifikace Korelace je model pohybu. Statistická míra toho, jak se dvě aktiva vůči sobě vzájemně pohybují Aktiva, která jsou v úzkém nebo přímo úměrném vztahu, negenerují zisk z diverzifikace. Nepřímo úměrný vztah mezi aktivy snižuje nesystematická rizika nestabilních trhů, aniž by došlo k omezení výsledků Korelační koeficient 1 = dokonalá přímá úměra 0 = žádná zřejmá korelace -1 = dokonalá nepřímá úměra 12

13 Korelace a Diversifikace Systematické nebo tržní riziko Ovlivňuje celý trh Způsobují ho hospodářské, politické situace Neodvratitelné Riziko spojené s celou třídou aktiv nebo trhem Nesystematická nebo specifická rizika Ovlivňují jednotlivé společnosti / třídy aktiv Lze se jim vyhnout diverzifikací Riziko související s jednotlivým aktivem jako např. akcie nebo dluhopis 13

14 Akcie, Dluhopisy, Investiční fondy, Devizové trhy 14

15 Akcie Společnosti, kterépotřebujínavýšitkapitálpro potřebyrozvoje, se mohourozhodnouto prodeji podílů na svém kapitálu investorům. Akcie představují podíly na tomto kapitálu Nákupem podílů společnosti se investoři stávají vlastníky společnosti v rozsahu podílu na kapitálu, který zakoupili Vlastnictví podílů jim dává určitá práva jako např. hlasovací práva, dividendy a právo nárokovat si zisk a majetek společnosti Práva se mohou lišit podle typu podílů S akciemiveřejněkotovanýchspolečnostílzesnadnoobchodovatnafinančníchtrzích, kde je společnost kotovaná 15

16 16 Akcie Primární a sekundární trhy

17 Akcie 2 hlavní typy akcií: Kmenovéakcie: Kmenové akcie jsou nejoblíbenější a nejsnáze dostupnou formou akcií Majitelé kmenových akcií mají nárok na výplatu případných dividend, hlasovat na valné hromadě a volit orgány korporace, schvalovat roční účetní závěrku atd. Počet hlasovacích práv závisí na počtu akcií, které akcionář vlastní, nebo na typu třídy akcií Prioritní akcie: Prioritní akcie obvykle poskytují přednostní právo na výplatu dividendy, avšak nenabízejí obecně stejná hlasovací práva 17

18 Akcie 2 hlavní typy akcií: Kmenovéakcie: Kmenové akcie jsou nejoblíbenější a nejsnáze dostupnou formou akcií Majitelé kmenových akcií mají nárok na výplatu případných dividend, hlasovat na valné hromadě a volit orgány korporace, schvalovat roční účetní závěrku atd. Počet hlasovacích práv závisí na počtu akcií, které akcionář vlastní, nebo na typu třídy akcií Prioritní akcie: Prioritní akcie obvykle poskytují přednostní právo na výplatu dividendy, avšak nenabízejí obecně stejná hlasovací práva 18

19 Akcie Růstové akcie Akcie společností, u kterých se očekává, že jejich zisky a objemy tržeb porostou rychleji Lze je charakterizovat nízkými výplatami dividend a vysokým oceněním(cena/čistý zisk, cena/čistáaktiva, apod.) Tyto akcie jsou obvykle považovány za agresivnější a nestabilnější Hodnotové akcie: Hodnotové akcie jsou akcie, které jsou akciovým trhem vnímány jako podhodnocené vzhledem k jejich objektivní nebo skutečné tržní hodnotě(diskontovaná hodnota všech budoucích podílů) Nejsou to nutně levné akcie, ale mohou být součástí sektoru, který nevykazuje obzvlášť dobré výsledky, nebo se může jednat o společnosti, ceny jejichž akcií výrazně klesly po určité události či oznámení, avšak mohly by se s velkou pravděpodobností vrátit na původní hodnotu v budoucnu 19

20 Akcie Výnosové akcie: Akcie charakterizované vysokým výnosem z dividend (roční dividenda na akcii/cena akcie) Cyklické akcie: Akcie, jejichž výnos a cena jsou citlivé na hospodářský cyklus. Například výnosy akcií průmyslových podniků jsou velmi úzce spojené s hospodářským cyklem, zatímco zdravotnické společnosti těží z toku stabilních výnosů bez ohledu na hospodářskou situaci Prvotřídní akcie(blue Chips): Pojem blue chip akcie odkazuje na velké, bezpečné a prestižní společnosti nejvyšší třídy na akciovém trhu. Blue-chip společnosti obecně vykazují dlouhodobé a zavedené výsledky v podobě trvalých zisků a pravidelné výplaty dividend 20

21 Akcie Akciové indexy Akciové koše, které jsou zařazeny do skupin podle různých charakteristik tak, aby pomáhalyinvestorůmsledovatvýkonakcií firem v rámcirůzných sektorů ekonomiky, geografických regionů aj. Příklady akciových indexů: S&P 500: Index Standard s and Poors 500 největších kotovaných amerických společností Dow Jones Industrial Average: 30 největších amerických akcií kotovaných na newyorské burze cenných papírů MSCI World: Index světových akcií vážený dle země Dow Jones Eurostoxx 600: 600 největších evropských kotovaných akcií FTSE 100: 100 největších kotovaných akcií na londýnské burze cenných papírů FTSE 225: 225 největších kotovaných akcií na tokijské burze cenných papírů 21

22 Akcie Typy příkazů, které mohou klienti zadávat obchodníkům s cennými papíry Tržní příkazy: Tržní příkaz je příkaz na okamžitou koupi či prodej akcie za nejlepší možnou aktuální cenu. Je nejběžnější typ příkazu Limitnípříkazy: Jednáse o příkazk nákupučiprodejiakciezastanovenoucenunebozacenulepšínežli je stanovená cena Na rozdíl od tržních příkazů umožňují limitní příkazy investorům kontrolovat cenu, za kterou bude příkaz splněn Nevýhodou limitního příkazu je, že nemusí být někdy proveden, protože cena akcie může rychle překonat limitní cenu ještě před tím, než je možné příkaz provést 22

23 Akcie Stop příkaz(stop-loss): Stop příkazje pokynnakoupičiprodejakcie, kdyžjejícenadosáhneurčitéúrovně Je-li této úrovně dosaženo, stává se příkaz tržním příkazem Příkazy nakoupit nebo prodat při dosažení stop ceny(stop-limit příkazy): Jednáse o příkazk nákupučiprodejiakciezastanovenoucenunebozalepšícenu poté, co byla dosažena stop cena Je proto kombinacíprvkůstop příkazua limitníhopříkazuv tom smyslu, žese jednáo stop příkaz, který specifikuje cenový limit Na rozdílod stop příkazu, kterýse stávátržnímpříkazempřidosaženístop ceny, se stop-limit příkaz při dosažení stop ceny stává limitním příkazem 23

24 Akciové výhledy analytiků Citi Evropské akcie jsou levné P/E evropských akcií pod dlouhodobým průměrem 24 Zdroj: Morgan Stanley Research, European Equity Strategy Data Gallery,

25 Akciové výhledy analytiků Citi Evropské akcie jsou levné P/E evropských akcií nižší než P/E světových a amerických akcií 25 Zdroj: Morgan Stanley Research, European Equity Strategy Data Gallery,

26 Dluhopisy Produkty s fixním výnosem jsou dluhové nástroje Výpůjčkyzestranystátunebospolečnostís cílemzískatkapitál; určitýdruhpůjčky/ dluhu Vypůjčitel je prodávajícím dluhu a investor je kupujícím dluhu Investor obdrží pevný výnos nebo kupon z půjčky po stanovenou dobu splatnosti Vypůjčitel se zavazuje uhradit ke dni splatnosti nominální výši kapitálu Cenadluhopisuzávisínařaděfaktorůvčetnětržníchúrokovýchsazeb, úvěrovékvality, splatnosti a poptávky a nabídky 26

27 Dluhopisy se liší od půjčky: Nástroje s fixním výnosem se vydávají pro více investorů prostřednictvím veřejného úpisu a investorům jsou za jejich peníze poskytnuty cenné papíry Právo požadovat vráceníčástky půjčky a obdržet úrok je zakotven ve vydávaných cenných papírech Cenné papíry lze obchodovat mezi jakýmikoli dvěma stranami. Nákup cenného papíru opravňuje k vyplacení úroku a jistiny majiteli cenného papíru 27

28 Dluhopisy Kdo vydává tyto nástroje? Státní orgány Národní vlády(státní dluhopisy) Místní nebo obecní samosprávy/ společnosti Vládní úřady Nadstátní organizace např. Světová banka Velké společnosti např. GEC/ JPMorgan/ Siemens V ČR mohou například i fyzické osoby či malé korporace Proč vydávají tyto dluhopisy? Vlády a obecní samosprávy potřebují peníze na veřejné statky jako jsou komunikace, obrana, zdravotnictví, sociální zabezpečení Velké společnosti potřebují hotovost na pokrytí výpadků provozní kapitálu, na investicedonovýchvýrobkůaproexpanzinanovétrhy 28

29 Dluhopisy Kategoriedluhopisů: Vypověditelné dluhopisy/ opční dluhopisy Dluhopisy s proměnlivým úročením(tzv. floatery) Dluhopisy s nulovým kuponem(tzv. zeros) Hypoteční zástavní listy Konvertibilní a zpětně konvertibilní dluhopisy Bradyho bondy(brady Bonds) Dluhopisy vázané na inflaci(tzv. linkers) Dluhopisy s odstupňovaným kuponem 29

30 Dluhopisy Ceny: Cena dluhopisu závisí na řadě faktorů včetně tržních úrokových sazeb, úvěrové kvality, splatnosti a poptávky a nabídky Cena dluhopisu kolísá kolem paritní hodnoty Paritní hodnota je hodnota, za kterou budedluhopiskednisplatnostivyplacen, tj. 100 %. Je-li cenadluhopisuvyššínež100 %, říkáse, žeje dluhopisnadsvouparitní hodnotou, zatímco je-li cena nižší než 100 %, je cena pod paritní hodnotou 30

31 Dluhopisy Výnos: Výnos dluhopisu je míra návratnosti investice do dluhopisu jakožto funkce zaplacené ceny a výplaty kuponu je-li dluhopis zakoupen za cenu pod paritní hodnotou, bude výnos dluhopisu vyšší než kupon, protože lze z kapitálu očekávat dodatečný výnos 31

32 Vývoj na trzích dluhopisů Pokles cen dluhopisů je větší u dluhopisů s delší splatností US 10Y change: +108bps US 1-3Y index return: 1.70% US 20Y+ inedx return: -9% 32 Zdroj: Bloomberg, srpen 2013

33 Vývoj na trzích dluhopisů Výhled na výnosy z dluhopisů nadále pozitivní Předpověď: +50bps během následujících 12 měsíců. 33 Zdroj: Bloomberg, srpen 2013

34 Strukturované dluhopisy Prostředí nízkých úrokových sazeb a rozkolísanost na akciových trzích nahrávají strategiím, které umožňují vydělávat na růstu i poklesu podkladového aktiva Až 100% ochrana návratnosti jistiny při držení produktu do splatnosti (s ohledem na kreditní riziko emitenta) Možnost vydělávat i při klesajícím trhu Krátký investiční horizont, zpravidla 18 měsíců až 4 roky Široká škála podkladových aktiv (např. akciové indexy, drahé kovy, komodity, ale i sektorově zaměřené koše energetika, IT, voda apod.) Komplexní opční strategie dostupná v jednom produktu 34

35 Investiční fondy Co jsou podílové investiční fondy? Investiční fond je finanční nástroj, který umožňuje skupině investorů dát své peníze dohromady s předem stanoveným investičním cílem Má manažera fondu, který zodpovídá za investování společných peněz do konkrétních cenných papírů (obvykle akcií či dluhopisů) Vzniklyv Evropěv roce1822 a rychlese rozšířilydo USA. V roce1924 spustilmassachusetts Investors Trust v Bostonu první otevřený fond V 80. letech minulého století dosáhl růst v rámci odvětví 1000 % 3. největšíodvětvífinančníhosektoruusa 35

36 Investiční fondy Proč investoři nakupují podílové investiční fondy? Pohodlí: Velmi jednoduše se do nich investuje. Investor nemusí mít velké znalosti trhů a nemusí přijímat rozhodnutí co koupit, kdy koupit, kolik koupit a kdy prodat Sdružením peněz do podílového fondu mohou investoři nakupovat akcie nebo dluhopisy s mnohem nižšími obchodními náklady než kdyby se pokoušeli nakupovat sami-úsporyz rozsahu Největší výhodou podílových investičních fondů je diverzifikace, která značně snižuje riziko Odborné znalosti profesionálního vedení Likvidita: Lze nakupovat a prodávat v jakýkoli pracovní den 36

37 Investiční fondy Rizika investování do podílových investičních fondů Žádné záruky výsledků trhu Sankce zadiverzifikaci:protožediverzifikaceeliminujerizikokatastrofickýchztrát, je-li držena jedna akcie, jejíž hodnota prudce klesne. Limituje také potenciál uzavírání velmi výhodných obchodů na trhu v případě, že hodnota daného cenného papíru prudce stoupne. Je důležité zmínit, že diverzifikace nechrání před ztrátou způsobenou celkovým poklesem na finančních trzích Potenciálně vysoké náklady: Podílové investiční fondy mohou být nízkonákladovým způsobem investování v porovnání s nákupem jednotlivých cenných papírů prostřednictvím makléře. Kombinace prodejních provizí a vyšších provozních nákladů však u některých společností fondů snižuje výnosy z investice 37

38 Investiční fondy Cena: Cena, kterou investoři platí za podíly podílového fondu, je hodnotačistéhojměnífondu(nav) připadající na jeden podíl(plus veškeré poplatky uložené v době nákupu). NAV investiční společnosti je kousek majetku fondu připadající na každý podíl Výnos: Výnosy podílových investičních fondů mohou být generoványbuďzhodnocenímnav prostřednictvím růstu ceny podkladových cenných papírů a/nebo prostřednictvím rozdělení zisku plynoucíhoz úrokovýchsazeba dividend placených podkladovými cennými papíry nebo jednodušerůstemnav 38

39 Investiční fondy Chápání celkové nákladovosti- TER (Total Expense Ratio) Celková nákladovost fondu nebo také TER je součet veškerých nákladů účtovaných fondu a zohledněných v jeho denní ceně TER běžně zahrnuje manažerské poplatky, depozitní poplatky, daně a veškeré ostatní administrativní náklady TER se uvádí v procentních bodech za rok a představuje celkové náklady, které investor (nepřímo) nese za držbu podílů fondu(kromě a nad rámec veškerých přímých režijních přirážek) Čím nižší je TER fondu, tím více peněz investora je skutečně investováno Typická celková nákladovost pro podíly typu A je: Fond peněžníhotrhu 0,50 % až1,00 % p.a. Fond dluhopisů 1,00 % až1,50 % p.a. Akciovýfond 1,50 % až2,50 % p.a. 39

40 Investiční fondy Otevřený podílový fond: Neomezený prodej, podléhá pouze poptávce K dispozici celoročně Nejsou kótované na burzách cenných papírů Nakupujíse a prodávajíse prostřednictvímspolečnosti, kteráfond vlastnía provozujejej(tzv. Fund House); Fund House je povinnaodkoupitpodílyzpět, chce-li investor prodat Uzavřený podílový fond: Omezená nabídka Funguje většinou po pevně stanovenou dobu, ale může být i časově neomezený Sankce za předčasné umoření Jsou zpravidla kótované na burzách cenných papírů Mohoubýtprodáványnatrhuzatržnícenubezohledunahodnotučistýchaktiv 40

41 Devizový trh Od tradičních investičních aktiv k devizovému trhu.. Investoři obvykle alokují své peněžní prostředky do tzv. tradičních aktiv a vytváří tak diverzifikovaná investiční portfolia Tradiční aktiva jsou taková aktiva, která ze své podstaty přinášejí příjem nebo růst své hodnoty v dluhodobém horizontu Akcie můžou přinášet dividendu, příp. růst ceny, pokud se firmě daří Dluhopisy jakožto dlužní závazky mohou vyplácet kuponové platby Nástroje peněžního trhu rovněž obvykle přináší investorovi určitý úrok Rozdělení investičních produktů v portfoliu může podléhat měnovému riziku, neboť investor může investovat do aktiv v různých měnách Měnové riziko tak představuje určitou míru nejistoty, se kterou je nutné při tvorbě dlouhodobého investičního portfolia počítat Na měnové riziko je však možné pohlížet i z druhé stránky, a to jako na příležitost. Příležitost se může skrývat ve větší alokaci investičních produktů denominovaných v jedné měně (pokud očekáváme její posílení) nebo v přímé participaci na vývoji měnových kurzů. 41

42 Devizový trh Základní fakta o devizovém trhu Devizové trhy představují největší a nejlikvidnější trh na světě, na kterém se obchoduje 24 hodin denně5dnívtýdnu Předmětem devizových obchodů je směna měn jednotlivých zemí, které jsou kotovány jako tzv. měnové páry Hodnota měny jedné země se vyjadřuje v jednotkách měny druhé země, např. kurz EUR/CZK činí 25,tzn.nákup1eurastojí25korun První měně v páru (např. EUR u páru EUR/USD) se říká základní nebo také komoditní měna, druhá měna pak vyjadřuje počet jednotek potřebných k nákupu 1 jednotky základní měny, jedná se tedy o měnu kotace Účastníky devizových trhů jsou primárně banky(jedná se o mezibankovní trh depozit), finanční instituce, firmy (např. česká firma drží pohledávku v EUR, prostředky však bude chtít konvertovat do CZK), ale také domácnosti (např. cizí měnu požadujeme ve chvíli, kdy jedeme na dovolenou do zahraničí) 42

43 Devizový trh Základní fakta o devizovém trhu Průměrný denní objem obchodů na devizových trzích se odhaduje na 4 biliony USD, z čehož téměř 40% tvoří spotové transakce (transakce s vypořádáním T+2). Zbytek je tvořen měnovými swapy, forwardy a opčními kontrakty. Měnové trhy jsou také velmi likvidní Vysoká likvidita rovněž snížila transakční náklady na minimum obvykle pouze spread tvoří transakční náklad Jen pro srovnání, odhadovaný denní průměrný objem obchodů provedených na akciové burze v New Yorku, činí 100 mld. USD(tedy 2.5% objemu na devizových trzích) Obchodování na devizových trzích nemá žádné jednotné centrum, ale jde o propojenou síť různých účastníků trhu; nejpoužívanější platformou je EBS a Reuters Ačkoli mohou devizové trhy a zmíněné měnové riziko představovat pro investory nejistotu, jsou pohyby na devizových trzích předmětem investičních nebo spekulativních rozhodnutí. Měny tak mohou představovat pro investory další aktivum, do kterého mohou investovat nebo se kterým mohou obchodovat. Pro ilustraci si můžeme znázornit vývoj měnového páru USD/CZK za posledních 5 let graficky: 43

44 Devizový trh Vývoj USD/CZK v čase ZvývojeUSD/CZKzaposledních8letjepatrné,žeměnovýpársepohybovalvpásmu,jehožvrchol a dno byly stanoveny na přelomu let Nejnižší hodnoty bylo dosaženo v červenci , nejvyšší hodnoty pak bylo dosaženo v únoru VdanémobdobíčeskákorunaoslabilavůčiUSDo62%.Následněnatodošlokposíleníkorunyk17 korunámzadolar,tedyocca28% 44 Zdroj: CitiVelocity,

45 Devizový trh Faktory ovlivňující vývoj na devizovém trhu 45 Otázka tedy zní: je možné využívat příležitostí na devizovém trhu? Pokud ano, jaké nástroje je nutné použít? Hodnota a vývoj měnového páru je obecně ovlivňována různými faktory. Hlavní pozornost je věnována makroekonomickým ukazatelům v domácí a zahraniční ekonomice. Mezi nejdůležitější faktory dlouhodobě ovlivňující kurz dané měny například patří Inflace relativně rychlejší růst cenové hladiny v domácí ekonomice tlačí na oslabení domácí měny vůči měně druhé země Výše úrokových sazeb investoří preferují úložky v měně s vyšší úrokovou sazbou, kterou následně nakupují a přispívají tak k jejímu růstu Vývoj zahraničního obchodu vyšší vývozy než dovozy obvykle přispívají k posilování domácí měny Růst HDP obecně silnější domácí ekonomika vede přes růst úrokových sazeb k tlaku na posílení domácí měny Obchodníci a investoři na devizových trzích se tak snaží monitorovat hlavní makro ukazatele daných ekonomik. Výše úrokových sazeb představuje první a velmi často používaný zdroj informace.

46 Devizový trh Vývoj devizových trhů 5letý graf vývoje EUR/CZK a USD/CZK 46 Zdroj: CitiVelocity,

47 Devizový trh Vývoj devizových trhů 5letý graf vývoje EUR/GBP a GBP/USD 47 Zdroj: CitiVelocity,

48 48 Modelová portfolia Citi a výhledy

49 Portfolio přístup Citi pohled na investice Investiční nástroje nejsou bankovním vkladem, nejsou pojištěny vládní institucí ani Fondem pojištění vkladů jako pohledávka zbankovního vkladu, ani nejsou závazkem či jakýmkoliv způsobem pojištěny či zaručeny Citibank Europe plc, Citigroup Inc ani jakoukoliv společností přímo či nepřímo ovládanou Citigroup Inc, pokud platný statut/prospekt či jiný závazný konstitutivní dokument stanovující bližší podmínky investičního nástroje nestanoví výslovně jinak. S obchodováním s investičními nástroji jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků. Výkonnost investičního nástroje vminulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Cena investičního nástroje může klesnout, jakož i stoupnout. Návratnost vložených prostředků do investičního nástroje není zaručena a předpokládané či možné výnosy z investičních nástrojů nejsou zaručené. Investiční nástroj denominovaný v jiné než lokální měně může být předmětem fluktuace měnových kurzů, která může způsobit ztrátu investovaných prostředků. Nejedná se o úplný výčet rizik. 49

50 50 Složení a výkonnosti modelových portfolií Citi

51 51 Složení a výkonnosti modelových portfolií Citi

52 Aktuální výhledy Citi 52 Zdroj: Čtvrletní přehled trhu, Citibank Předpovědi nemusí být vyplněny. Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Se zahraničními investicemi souvisí další dodatečná rizika.

53 Devizový trh Předpovědi vývoje CZK EUR/CZK Aktuální spot: Výhled: 0-3M M M Úročení účtů v Citibank: EUR 0.2% spořící účet CZK % spořící účet Komentář: Politika ČNB zaměřená na oslabení koruny vedla od začátku roku na EUR/CZK k nevýrazným pohybům v omezeném pásmu. Analytici Citi si myslí, že cílem této politiky je spíše udržet kurz koruny kolem 27 korun za euro v horizontu jednoho roku než kurz koruny ještě více oslabit. 53 Zdroj: Bloomberg,

54 EUR/USD Aktuální spot: Výhled: 0-3M M M Devizový trh Předpovědi vývoje EUR 54 Úročení účtů v Citibank: EUR 0.2% spořící účet USD0% Komentář: Krátkodobě bude EUR ovlivněno možným snížením úrokových sazeb ECB a oživením americké ekonomiky. Podle analytiků Citi bude EUR podporováno přebytky platební balance. Rizikem pozitivního výhledu je potenciální zásah ze strany ECB. Analytici Citi očekávají 15bp snížení refi sazby a 10bp negativní depo sazbu. Konsensus trhu je vůči EUR negativní s očekávaným kurzem na Q na úrovni Zdroj: Bloomberg,

55 Devizový trh Citi předpovědi Předpovědi devizových kurzů Měnový pár 0-3 měsíce 6-12 měsíců 2 roky EUR/CZK USD/CZK EUR/USD GBP/USD USD/CHF EUR/CHF EUR/GBP GBP/CZK CHF/CZK K Zdroj: Foreign Exchange Forecast, Citi Research 55

56 Devizový trh Citi model WERM World Exchange Rate Model (WERM) je model, kterým Citi zjišťuje dlouhodobou správnou TEORETICKOU hodnotu (fair value) jednotlivých měn. Země s vyššími relativními cenami neobchodovatelného zboží, rostoucími směnnými relacemi a čistými zahraničními aktivy se mohou dovolit silnější měnový kurz. Měnový pár Spot Fair Value Rozdíl v % USDCZK % EURUSD % USDCHF % GBPUSD % CHFCZK % EURCZK % GBPCZK % 56 Zdroj: CitiVelocity,

57 Důležitá upozornění Výraz Citi analytici odkazuje na investiční odborníky v rámci Citi Investment Research a Citi Global Markets (CGM) a volící členy tzv. Global Investment Committee z Global Wealth Management. Tento dokument je založen na informacích poskytnutých příslušnými odděleními Citigroup Investment Research, Citigroup Global Markets, Citigroup Global Wealth Management a Citigroup Alternative Investments. Tento dokument je vydán pro účely získání obecného přehledu a není zamýšlen jako doporučení nebo nabídka či naléhání ke koupi nebo prodeji jakéhokoli cenného papíru nebo měny. Informace v tomto dokumentu byly připraveny bez přihlédnutí na cíle, finanční situaci nebo potřeby jednotlivých investorů. Kdokoli uvažující o investici by měl zvážit přiměřenost investice s ohledem na své cíle, finanční situaci nebo potřeby a měl by vyhledat nezávislou radu ohledně vhodnosti dané investice. Jakékoliv konkrétní investice uvedeny v tomto materiálu nejsou ze strany Citibank a jejich spřízněných společností jakkoliv doporučovány. Informace v dokumentu obsažené vycházejí z veřejně dostupných informací a ačkoliv tyto informace jsou získávány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé jejich správnost či úplnost nelze zaručit. Stanoviska zde vyjádřená se mohou změnit bez předchozího oznámení a mohou se lišit od stanovisek jiných pracovníků Citi. Stejně tak se mohou měnit i ceny jednotlivých investic, a to bez předchozího oznámení. Citibank či společnosti v rámci skupiny Citi (Citigroup Inc. a její spřízněné osoby) mohou mít klientské či vlastní zájmy ve vztahu k instrumentům zde diskutovaným. Názory v dokumentu vyjádřené se mohou lišit od názoru vyjádřených jinými oddělenémi Citibank či společnostmi ze skupiny Citi. Citibank Europe plc, její přidružené osoby, zástupci ani jí ovládané osoby neodpovídají v rozsahu maximálně povolenou platnou právní úpravou za jakékoli následky vzniklé na základě nebo v souvislosti s tímto dokumentem nebo jeho obsahem. Tento dokument byl připraven výhradně pro účely této obecné prezentace a nepředstavuje nabídku ke koupi, prodeji či zprostředkování koupě a prodeje instrumentů či služeb zde uvedených. Přestože informace a data obsažená v tomto dokumentu byla získána ze zdrojů, které Citibank Europe plc pokládá za spolehlivé, Citibank Europe plc ani žádná s ní spřízněná osoba ("Citibank") nečiní žádné prohlášení ani záruku týkající se přesnosti a úplnosti tohoto dokumentu a na tento dokument jako takový by nemělo být spoléháno a neměl by sloužit namísto nezávislého úsudku. Citibank neposkytuje poradenské služby (zejména ne investiční poradenství, pakliže zvláštní písemná smlouva s klientem nestanoví jinak) a nevyhodnucuje vhodnost transakce pro konkrétního zákazníka. V případe zájmu o poskytnutí poradenských služeb se obraťte na profesionálního poradce. Investiční nástroje nejsou bankovním vkladem, nejsou pojištěny vládní institucí ani Fondem pojištění vkladů jako pohledávka z bankovního vkladu, ani nejsou závazkem či jakýmkoliv způsobem pojištěny či zaručeny Citibank Europe plc, Citigroup Inc ani jakoukoliv společností přímo či nepřímo ovládanou Citigroup Inc, pokud platný statut/prospekt či jiný závazný konstitutivní dokument stanovující bližší podmínky investičního nástroje nestanoví výslovně jinak. S obchodováním s investičními nástroji jsou spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků. Výkonnost v minulosti ani očekávaná výkonnost nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů ani budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i růst a není zaručena návratnost investice. Hodnota investice denominovené v cizí měně je navíc ovlivňována pohyby devizového kursu. Veškeré domněnky a odhady jsou názorem Citibank ke dni vydání dokumentu a mohou být kdykoliv bez upozornění změněny. Citibank či společnosti v rámci skupiny Citi (Citigroup Inc. a její spřízněné osoby) mohou mít klientské či vlastní zájmy ve vztahu k investičním nástrojům zde diskutovaným. Názory zde vyjádřené se mohou lišit od názoru vyjádřených jinými odděleními Citibank či společnostmi ze skupiny Citi. Citibank Europe plc, její přidružené osoby, zástupci ani jí ovládané osoby neodpovídají za jakékoli následky vzniklé na základe nebo v souvislosti s tímto dokumentem nebo jeho obsahem.tento dokument a jeho obsah představují informace a produkty ve vlastnictví Citibank Europe plc a jejich obsah nesmí byt reprodukován ani jinak rozšiřován, ať již v celém svém rozsahu či jehočásti, bez předchozího písemného souhlasu Citibank Europe plc. Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Citibank ). 57

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 strana 3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban

Fakta a mýty o investování i riziku. Monika Laušmanová Radek Urban Fakta a mýty o investování i riziku Monika Laušmanová Radek Urban 1 Mýtus: Mezi investováním a utrácením není skoro žádný rozdíl Utrácení - koupě kabelky 35 000 30 000 Cena kabelky 25 000 20 000 15 000

Více

BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK

BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK BH Securities, a.s. MS Top Český Bonus CZK Obsah 1. Popis produktu 3 2. Podkladová aktiva 4 3. Ilustrační příklad 5 4. Funkcionalita 6 5. Výhody a rizika 7 6. Charakteristika produktu 8 7. Kontakty 9 2

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více