Souhrn Apendixu A doporučení VHDL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrn Apendixu A doporučení VHDL"

Transkript

1 Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Souhrn Apendixu A doporučení VHDL Práce ke zkoušce z předmětu Programovatelné logické obvody Jméno: Jiří Paar Datum:

2 Poznámka k jazyku VHDL Jazyk VHDL byl původně vytvořen pro dokumentování a simulaci obvodů, spíš než pro popis syntézy obvodů. Proto je jeho syntaxe v některých ohledech trochu neobvyklá. Následující kapitoly obsahují pouze základní popis jazyka VHDL. Jak nepsat kód v jazyce VHDL Začínající uživatelé jazyka VHDL mají tendenci psát kód stejným způsobem jako pro program pro počítač, který obsahuje mnoho proměnných a cyklů. Následující kapitoly budou zaměřeny na základní popis syntaxe jazyka VHDL, kde budou na první pohled vidět rozdíly mezi jazykem VHDL a programem pro počítač. Jelikož je jazyk VHDL velmi složitý, jsou chyby v syntaxi, i pro zkušeného uživatele, celkem běžné. Je užitečné zkoumat již hotové obvody ve snaze jim porozumět a tím více pochopit samotný jazyk VHDL. Tvorba dokumentace v jazyce VHDL Jazyk VHDL může obsahovat dokumentaci prostřednictvím komentářů. Každý komentář začíná dvěma znaky '-'. Překladač jazyka VHDL následně všechen text, který začíná znaky '--', ignoruje. Příklad: -- ukázka komentáře v jazyce VHDL Datové objekty V jazyce VHDL jsou všechny informace reprezentovány jako datové objekty. Datové objekty se dělí na signály (signal), konstanty (constant) a proměnné (variable). Pro popis logických obvodů se používají datové objekty v podobě signálů, které představují logické signály v obvodu. Konstanty a proměnné jsou také někdy používány pro popis logických obvodů, ale pouze zřídka. Názvy datových objektů Pravidla pro specifikování názvů datových objektů jsou jednoduchá, lze použít všechny alfanumerické znaky. Existují také některé výjimky. Jako jméno nemůže být použito některé z klíčových slov, musí začínat písmenem, nemůže končit podtržítkem a nemůže mít v názvu dvě po sobě jdoucí podtržítka. Jako příklad správného názvu lze uvést příklad: x, x1, x_y a Byte. Ukázka nesprávného pojmenování datového objektu: 1x, _y, x y a entity. Poslední název nelze použít z toho důvodu, že se jedná o klíčové slovo jazyka VHDL. Je nutné poznamenat, že jazyk VHDL není case sensitive, tedy název x je totožný s názvem X a ENTITY je shodné s entity. Hodnoty a čísla datových objektů Jako datový objekt použijeme signál (pro reprezentaci jednoho logického signálu v obvodu), mnohonásobné signály a binární čísla (celá čísla). Hodnoty jednoho signálu se zapisují mezi dvojici apostrofů (př. '0' nebo '1'). Hodnoty vícenásobných signálů se zapisují mezi dvojici uvozovek "". Jako příklad lze uvést čtyř-bitový signál "1001" nebo osmi-bitový signál " ". Uvozovkami je tedy vyjádřeno binární číslo. Takové číslo je možné vyjádřit i

3 pomocí čtyřech signálů s hodnotami '1', '0', '0', '1', nebo také celím číslem (1001) 2 = (9) 10. Celé číslo lze zapsat také přímo bez použití uvozovek, např. 9 nebo 152. Stejnými způsoby se zapisují hodnoty pro konstanty i pro proměnné. Datový objekt SIGNAL Jak již bylo zmíněno, tento datový objekt představuje logické signály, nebo také vodiče (dráty), v obvodu. Existují tři možné umístění deklarace signálu, v deklaraci entity, v deklaraci architektury a v deklaraci balíčku. Deklarace signálu vypadá následovně: SIGNAL nazev_signalu : typ_signalu; typ_signalu představuje správnou hodnotu, kterou může signál v rámci VHDL kódu nabývat. V následujících podkapitolách bude popsáno 9 typů signálů: BIT, BIT_VECTOR, STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR, SIGNED, UNSIGNED, INTEGER, ENUMERATION a BOOLEAN. Typy BIT a BIT_VECTOR Tyto typy jsou předdefinovány ve standardech VHDL IEEE 1076 a IEEE 1164, proto není potřeba žádná knihovna pro použití těchto typů. Objekty typu BIT mohou nabývat hodnot '0' nebo '1' a objekt typu BIT_VECTOR je lineární pole objektů typu BIT. Příklad deklarace: SIGNAL x1 : BIT; SIGNAL C : BIT_VECTOR (1 TO 4); SIGNAL Byte : BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0); Signály C a Byte představují dva způsoby definice mnohobitového datového objektu. Syntaxe nejnižší-index TO nejvyšší-index lze použít pro mnohabitové signály jako pole bitů, nejvýše významný bit je totožný s bitem nejvyšší-index a nejméně významný bit je totožný s bitem nejnižší-index. Syntaxe nejvyšší-index DOWNTO nejnižší-index se používá při deklaraci binárních čísel. V tomto případě je nejvíce významný bit totožný s bitem nejvyšší-index a nejméně významný bit s bitem nejnižší-index. Přiřadit hodnotu vícebitovému objektu lze dvěma způsoby. Přímé přeřazení C <= "1010" nebo přiřazení po jednotlivých bitech (signálech) C(1) = '1', C(2) = '0', C(3) = '1' a C(4) = '0'. Pro datový objekt Byte je přiřazení např. následující Byte <= " ", tedy jednotlivé signály mají tyto hodnoty: Byte(7) = '1', Byte(6) = '0',..., Byte(0) = '0'. Typy STD_LOGIC a STD_LOGIC_VECTOR Typ STD_LOGIC byl přidán do standardu VHDL IEEE Tento typ poskytuje větší flexibilitu než typ BIT. Pro použití tohoto typu je potřeba vložit knihovnu std_logic_1164 následujícím způsobem: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all;

4 Tento postup zajistí přístup do balíčku std_logic_1164, který definuje typ STD_LOGIC. Tento typ může nabývat pouze těchto hodnot: 0, 1, Z,, L, H, U, X a W. Pouze první čtyři hodnoty lze použít v logických obvodech. Hodnota Z znamená vysokou impedanci, hodnota znamená nepoužito. Hodnota L je stejné vyjádření pro 0 a hodnota H pro 1, hodnota U znamená, že není inicializována, hodnota X je pro neznámou hodnotu a hodnota W je pro tzv. měkkou neznámou hodnotu. Typ STD_LOGIC_VECTOR představuje pole typu STD_LOGIC. Příklad deklarace: SIGNAL x1, x2, Cin, Cout, Sel : STD_LOGIC; SIGNAL C : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 4); SIGNAL X, Y, S : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); Typ STD_LOGIC je často používán pro logické výrazy. Typ STD_LOGIC_VECTOR aby mohl být použit jako binární číslo v aritmetických obvodech, je potřeba vložit další knihovnu: USE ieee.std_logic_signed.all; V tomto balíčku je specifikováno správné použití typu STD_LOGIC_VECTOR s aritmetickými operátory, jako je např. +. Takto překladač vygeneruje obvod pracující s čísly se znaménkem. Při použití balíčku std_logic_unsigned vygeneruje překladač obvod, který bude pracovat s čísly bez znaménka. Typy SIGNED a UNSIGNED Knihovny std_logic_signed a std_logic_unsigned používají další knihovnu std_logic_aritm, která definuje typy pro obvody využívající aritmetické operace, např. sčítání. Navíc definuje dva typy signálů, SIGNED a UNSIGNED. Tyto typy jsou identické s typem STD_LOGIC_VECTOR, protože představují pole typu STD_LOGIC. Účelem těchto typů je pouze zpřehlednění kódu, protože se jimi dává najevo, že se bude pracovat s čísly. Typ SIGNED se použije v případě obvodů, kde se pracuje s čísly se znaménkem (dvojkový doplněk) a typ UNSIGNED naopak v obvodech, kde se pracuje s čísly bez znaménka. Typ INTEGER Standard VHDL definuje typ INTEGER pro práci s aritmetickými operátory. Typ INTEGER reprezentuje binární číslo, při deklaraci lze určit kolik bitů bude ve výsledku signál mít, stejně jako pro typ STD_LOGIC_VECTOR. Pro určení velikosti typu INTEGER se používá klíčové slovo RANGE. Výchozí délka typu INTEGER je 32bitů. Standard VHDL také umožňuje určit velikost záporného a kladného čísla. Příklad deklarace: SIGNAL X : INTEGER RANGE 127 TO 127; Typ BOOLEAN Objekt typu BOOLEAN může nabývat pouze hodnoty TRUE nebo FALSE. Hodnota TRUE je stejná s 1 a FALSE s 0.

5 Typ ENUMERATION Tento typ může nabývat pouze určitých kladných čísel. Základní tvar typu ENUMERATION: TYPE nazev_typu_enumeration IS (nazev1 [, nazev2]); Typ ENUMERATION se nejvíce využívá při tvorbě stavových automatů, kde obsahuje aktuální nebo následující stav. Příklad deklarace: TYPE typ_stavu IS (stava, stavb, stavc); SIGNAL y : typ_stavu; Signál y může nyní nabývat pouze hodnot stava, stavb nebo stavc. Datový objekt CONSTANT Konstantní datový objekt CONSTANT představuje klasickou konstantu, tedy signál, který nemůže měnit svoji hodnotu. Základní tvar typu CONSTANT: CONSTANT nazev : typ := hodnota; Příklad použití: CONSTANT Zero : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) := "0000" Takto lze použít slovo Zero v kódu všude tam, kde bude potřeba konstanta "0000". Datový objekt VARIABLE Proměnná, neboli datový objekt VARIABLE, na rozdíl od signálu nutně nepředstavuje drát v obvodu. Datový objekt VARIABLE se používá např. pro uchování hodnoty ve výpočtech nebo jako indexová proměnná v cyklech. Typové konverze Jazyk VHDL je velice typově bezpečný, nelze tedy signál jednoho typu přiřadit signálu jiného typu, i když se jedná i podobné typy, např. typ BIT a STD_LOGIC. V případech kdy je potřeba přetypovat jeden typ na druhý, musejí se použít k tomu určené funkce. Např. signál X má osm bitů typu STD_LOGIC a Y je typu INTEGER definovaný v rozsahu 0 až 255 (oba mají osm bitů), pro tento případ lze použít tuto funkci: X <= CONV_STD_LOCIG_VECTOR(Y,8); Tato funkce má dva parametry, první je signál, který chceme převést, a druhý parametr je do kolika bitů signálu X chceme uložit výsledek. Pozn. tato funkce je deklarována v knihovně std_logic_aritm. Pole Jak bylo již řečeno typy BIT_VECTOR a STD_LOGIC_VECTOR jsou ve skutečnosti pole typu BIT nebo STD_LOGIC. Ve standardech VHDL jsou tyto pole definovány následovně: TYPE BIT_VECTOR IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF BIT; TYPE STD_LOGIC_VECTOR IS ARRAY (NATURAL RANGE <>) OF STD_LOGIC; Velikost těchto typů není definována, to zaručuje syntaxe (NATURAL RANGE <>), která má vliv na to, že si výslednou velikost bude moci vybrat sám uživatel. Pole jakéhokoli typu si může uživatel vytvořit sám např. takto:

6 TYPE Byte IS ARRAY (7 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC; SIGNAL y : Byte; Signál y bude mít osm bitů typu STD_LOGIC. Lze také deklarovat dvou rozměrné pole: TYPE RegArray IS ARRAY (3 DOWNTO 0) OF STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); SIGNAL R : RegArray; Tento kód definuje R jako pole čtyř elementů, každý element je osmi bitový typ STD_LOGIC_VECTOR. Syntaxe R(i) (3 ii 0) získá jeden ze čtyř elementů a R(i)(j) (3 ii 0, 7 jj 0) získá přístup k j-tému bitu i-tého elementu, tento bit je typu STD_LOGIC. Operátory Jazyk VHDL umožňuje použít řadu operátorů: Priorita Třída operátorů Operátory Vysoká Různé **, ABS, NOT Násobící *, /, MOD, REM Znaménkové +, Sčítací +,, & Relační =, /=, <, <=, >, >= Nízká Logické AND, OR, NAND, NOR, XOR, XNOR Operátory se rozlišují podle třídy a každá třída má svoji prioritu, např. operátor NOT a AND mají různou prioritu, operátor NOT má vyšší prioritu. Je potřeba si dávat pozor na logické výpočty s operátory ze stejné třídy, tedy se stejnou prioritou. Logické operátory jsou vyhodnocovány zleva doprava. Např.: x1 AND x2 OR x3 AND x4 není stejný s aritmetickým zápisem x1.x2 + x3.x4 naopak je roven výrazu (x1.x2+x3).x4, správný výraz je potřeba zapsat následovně: (x1 AND x2) OR (x3 AND x4) Návrh entity ve VHDL Obvod nebo podobvod popsaný ve VHDL je nazýván entitou. Každá entita má dvě části, první část je deklarace entity (entity), která určuje vstupní a výstupní signály, a druhou částí je architektura (architecture), která určuje chování entity. Entita Deklarace entity Architektura

7 Deklarace entity V deklaraci entity se určují vstupní a výstupní signály. Název entity může být pouze vhodný název v rámci jazyka VHDL. Vstupní a výstupní signály mohou být specifikovány pouze v rámci klíčového slova PORT, jak ukazuje následující ukázka: ENTITY nazev_entity IS PORT ([SIGNAL] signal_name {, signal_name} : [mode] typ_signalu{; [SIGNAL] signal_name {, signal_name} : [mode] typ_signalu}); END nazev_entity; Port může být vstupní (IN), výstupní (OUT) nebo obousměrný (INOUT) (v ukázce definováno na místě mode), pokud není směr portu definován, je považován za vstupní. Architektura Tato část entity popisuje výsledné chování entity. Základní tvar architektury vypadá takto: ARCHITECTURE nazev_architektury OF nazev_entity IS [deklarace signálů] [deklarace konstant] [deklarace uživatelských typů] [deklarace komponent] [deklarace atributů] BEGIN {instance komponent; } {paralelní příkazy; } {proces; } END [nazev_architektury]; Každá architektura má dvě hlavní části, část pro deklarace (signálů, konstant, apod.) a tělo architektury, kde je umístěna hlavní funkčnost entity. Paralelní příkazy Paralelní příkazy přiřazují hodnoty signálům v těle architektury. Jazyk VHDL rozlišuje celkem čtyři typy paralelních příkazů. Jednoduché přiřazení Jednoduché přiřazení se používá pro logické nebo aritmetické výpočty. Základní tvar jednoduchého přiřazení: nazev_signalu <= vyraz; Symbol <= je přiřazovací operátor, který lze použít buď na jednotlivé signály: SIGNAL x1, x2, x3, f : STD_LOGIC; f <= (x1 AND x2) OR x3; Nebo také pro vícebitové signály: SIGNAL A, B, C : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 3); C <= A AND B; Přiřazení hodnoty prostřednictví příkazu OTHERS Pokud je potřeba nějaký více bitový signál např. vynulovat, můžeme to provést pomocí příkazu S <= "0000". Pokud má, ale signál mnoho bitů je možné použít příkaz OTHERS

8 S <= (OTHERS => '0');. Tento příkaz vynuluje všechny bity signálu S, ať je jeho velikost jakákoli. Výběrové přiřazení Výběrové přiřazení se používá pro přiřazení hodnoty signálu podle hodnoty jiného signálu: WITH hodnota_signalu SELECT nazev_signalu <= signal1 WHEN konstanta; signal2 WHEN OTHERS; Jako ukázkový příklad se hodí např. dvou vstupý multiplexer: SIGNAL x1, x2, Sel, f : STD_LOGIC; WITH Sel SELECT f <= x1 WHEN '0', x2 WHEN OTHERS; Tento kód funguje tak, že podle hodnoty signálu Sel se přiřazují signálu f hodnoty signálů x1 nebo x2. Je-li Sel = '0' f = x1 a pro jiné hodnoty Sel f = x2. Podmíněné přiřazení Této způsob přiřazení je podobný výběrovému. Podmíněné přiřazení přiřazuje signálu jednu z možných hodnot, nikoli hodnoty jiných signálů. Základní tvar: nazev_signalu <= vyraz WHEN logicky_vyraz ELSE {vyraz WHEN logicky_vyraz ELSE} vyraz; Příklad použití: SIGNAL x1, x2, x3 : STD_LOGIC; SIGNAL f : STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0); f <= '00' WHEN x1 = '1' ELSE '01' WHEN x2 = '1' ELSE '10' WHEN x3 = '1' ELSE '11'; Tento kód nastavuje hodnotu signálu f podle hodnot jiných signálů. Bude-li signál x1 = '1' bude se f = '00', apod. V případě, že hodnoty signálů x1 a x2 budou '1' bude se signál f = '00', protože hodnota signálu x1 má vyšší prioritu. Generující příkaz Existují dvě varianty generujícího příkazu (GENERATE), FOR GENERATE a IF GENERATE. Příkaz IF GENERATE se používá jen velmi zřídka, ale příkaz FOR GENERATE se používá často. Ukázky použití: FOR index_citace IN rozsah GENERATE vyraz; {vyraz;} END GENERATE; IF vyraz GENERATE vyraz; {vyraz;} END GENERATE;

9 Sekvenční příkazy Sekvenční příkazy jsou dalším typem příkazů, stejně jako paralelní příkazy, které se umisťují do těla architektury. Paralelní příkazy sice umožňují tvorbu většiny logických obvodů, nicméně jazyk VHDL poskytuje také sekvenční příkazy, které lze použít při návrhu kombinačních i sekvenčních logických obvodů. Existují tři příkazy (IF, CASE, LOOP) pro použití se sekvenčními příkazy. Příkaz PROCESS Jedná se o příkaz, který odděluje paralelní příkazy od sekvenčních příkazů. Pochopitelně je umístěn také v těle architektury a zahrnuje další příkazy, jako jsou příkazy IF, CASE a LOOP, které mohou být umístěny pouze v rámci příkazu PROCESS. Základní tvar příkazu PROCESS: PROCESS [(nazev_signalu{, nazev_signalu})] [deklarace proměnných] BEGIN [příkaz WAIT] [jednoduché přiřazení signálů] [přiřazení proměnných] [příkaz IF] [příkaz CASE] [příkaz LOOP] END PROCESS; Struktura příkazu PROCESS je podobná se strukturou příkazu ARCHITECTURE. Jedině v rámci příkazu PROCESS mohou být deklarovány proměnné (VARIABLE) a jedině v rámci procesu mohou být i použity, při nutnosti použití proměnné mimo proces je nutné hodnotu proměnné přiřadit nějakému signálu. Za příkazem PROCESS se může vyskytnout tzv. citlivostní seznam. Změna některého ze signálů uvedených v tomto seznamu vyvolá spuštění procesu. Není-li citlivostní seznam uveden je nutné v rámci procesu použít příkaz WAIT. Příkazy IF, CASE nebo LOOP umožňují vytvoření popisu kombinačního nebo sekvenčního obvodu. Při tvorbě kombinačních obvodů musí být v citlivostním seznamu uvedeny všechny vstupní signály. Příklad ukázky kombinačního obvodu: PROCESS (Sel, x1, x2) BEGIN IF (Sel = '0') THEN f <= x1; ELSE f <= x2; END IF; END PROCESS; Toto je ukázka vytvoření dvou vstupého multiplexeru.

10 Příkaz IF Tento příkaz je velice podobný příkazu if z jiných programovacích jazyků. Základní tvar: IF logicky_vyraz THEN ELSIF logicky_vyraz THEN ELSE END IF; Při splnění jedné z podmínek se provedou dané příkazy, pokud není splněna žádná podmínka, budou provedeny příkazy za příkazem ELSE. Příkazy ELSIF ani ELSE nemusejí být použity. Příkaz CASE Základní tvar příkazu CASE: CASE nazev_signalu IS WHEN konstanta => WHEN konstanta => WHEN OTHERS => END CASE; Tento příkaz v závislost na hodnotě signálu nazev_signalu vykonává jednotlivé příkazy. Příkaz CASE musí zahrnovat všechny možné hodnoty signálu, proto je vhodné použít příkaz OTHERS. Příklad použití: CASE Sel IS WHEN '0' => f <= x1; WHEN OTHERS => f <= x2; END CASE; Takto navržený obvod je totožný s obvodem, který byl uveden v příkladu ukázky kombinačního obvodu při použití příkazu PROCESS.

11 Příkaz LOOP Jazyk VHDL umožňuje dva typy příkazů pro tvorbu cyklů (LOOP), příkazy FOR-LOOP a WHILE- LOOP. Tyto příkazy jsou použity pro opakování jednoho nebo více sekvenčních příkazů. Základní tvary příkazů: FOR nazev_promenne IN rozsah LOOP END LOOP; WHILE logicky_vyraz LOOP END LOOP; Příkaz FOR-LOOP se používá pro případy, kdy je znám počet opakování. Zato příkaz WHILE- LOOP se používá v případech, kdy není přesně znám počet opakování.

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008

Úvod do jazyka VHDL. Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz. Návrh číslicových systémů 2007-2008 Úvod do jazyka VHDL Návrh číslicových systémů 2007-2008 Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz Jak popsat číslicový obvod Slovně Navrhněte (číslicový) obvod, který spočte sumu všech členů dané posloupnosti slovní

Více

Číslicové obvody a jazyk VHDL

Číslicové obvody a jazyk VHDL Číslicové obvody a jazyk VHDL Návrh počítačových systémů 2007-2008 Jan Kořenek korenek@fit.vutbr.cz Proč HW realizace algoritmu Vyšší rychlost paralelní nebo zřetězené zpracování, přizpůsobení výpočetních

Více

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2

Koncept pokročilého návrhu ve VHDL. INP - cvičení 2 Koncept pokročilého návrhu ve VHDL INP - cvičení 2 architecture behv of Cnt is process (CLK,RST,CE) variable value: std_logic_vector(3 downto 0 if (RST = '1') then value := (others => '0' elsif (CLK'event

Více

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP

Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám. Demonstrační cvičení 5 INP Kódy pro odstranění redundance, pro zabezpečení proti chybám Demonstrační cvičení 5 INP Princip kódování, pojmy Tady potřebujeme informaci zabezpečit, utajit apod. zpráva 000 111 000 0 1 0... kodér dekodér

Více

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -4 Operace & Výrazy MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -4 Operace & Výrazy Vítejte ve čtvrté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekce Datové Typy prezentovaly mnoho nových konceptů ; Doufám, že jste všemu porozuměli,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Základy maker. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Základy maker Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory:

Více

Číslicové obvody základní pojmy

Číslicové obvody základní pojmy Číslicové obvody základní pojmy V číslicové technice se pracuje s fyzikálními veličinami, které lze popsat při určité míře zjednodušení dvěma stavy. Logické stavy binární proměnné nabývají dvou stavů:

Více

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << "Hello world!" << endl; cin.get(); return 0; }

Kód. Proměnné. #include <iostream> using namespace std; int main(void) { cout << Hello world! << endl; cin.get(); return 0; } Jazyk C++ Jazyk C++ je nástupcem jazyka C. C++ obsahuje skoro celý jazyk C, ale navíc přidává vysokoúrovňové vlastnosti vyšších jazyků. Z toho plyne, že (skoro) každý platný program v C je také platným

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

Způsoby realizace této funkce:

Způsoby realizace této funkce: KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY U těchto obvodů je výstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin. Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování.

Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově orientované programování. Delphi lekce 6 Minimum z Object Pascalu Vrátíme se ještě k základům Object Pascalu. Struktura programu Object Pascal je přísně typový procedurální jazyk, který umožňuje jak strukturované, tak objektově

Více

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události

Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Petr Blaha Základy programování Proměnné Procedury, funkce, události Operátory a podmínková logika Objekt Range a Cells, odkazy Vlastnosti, metody a události Cykly Základní funkce (matematické, textové,

Více

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR

VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Ing. Petr Stránský VY_32_INOVACE_08_2_04_PR Příkazy vstupu - definice Výstupním zařízením může být obrazovka, tiskárna nebo soubor. Jednotlivé údaje se zapisují pomocí příkazu WRITE nebo WRITELN. Příkaz

Více

Sekvenční a podmíněné provádění

Sekvenční a podmíněné provádění Programování v Bourne shellu Sekvenční a podmíněné provádění Sekvenční provádění znamená vykonávání jednoho příkazu za druhým bez ohledu na okolnosti. Pro oddělení příkazů při sekvenčním provádění se používá

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

7. Datové typy v Javě

7. Datové typy v Javě 7. Datové typy v Javě Primitivní vs. objektové typy Kategorie primitivních typů: integrální, boolean, čísla s pohyblivou řádovou čárkou Pole: deklarace, vytvoření, naplnění, přístup k prvkům, rozsah indexů

Více

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1

MQL4 COURSE. By Coders guru www.forex-tsd.com. -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 MQL4 COURSE By Coders guru www.forex-tsd.com -5 Smyčky & Rozhodnutí Part 1 Vítejte v páté lekci mého kurzu MQL4. Předchozí lekci si můžete stáhnout z tohoto odkazu: http://forex-tsd.com /attachment.php?attachmentid=399

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická Příjmení: Hladěna Číslo úlohy: 10 Jméno: Jan Datum

Více

Proměnné a datové typy

Proměnné a datové typy Proměnné a datové typy KAPITOLA 2 V této kapitole: Primitivní datové typy Proměnné Opakování Mezi základní dovednosti každého programátora bezesporu patří dobrá znalost datových typů. Ta vám umožní efektivní

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu 1 Podklady předmětu pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana Obsah 2 Obsah předmětu, Požadavky kreditového systému, Datové typy jednoduché, složené, Programové struktury, Předávání dat. Obsah předmětu

Více

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni!

Příklad : String txt1 = new String( Ahoj vsichni! ); //vytvoří instanci třídy String a přiřadí ji vnitřní hodnotu Ahoj vsichni! Java práce s řetězci Trochu povídání.. Řetězce jsou v Javě reprezentovány instancemi tříd StringBuffer a String. Tyto třídy jsou součástí balíčku java.lang, tudíž je možno s nimi pracovat ihned bez nutného

Více

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými

Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými Rozšíření ksh vůči sh při práci s proměnnými (X36UNX, Jan Skalický, 2006) Pole homogenní lineární struktura implicitn ě s číselným rozsahem index ů 0...1023 (někde 4095) implicitn ě řetězcov ě orientovaná

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

Seznámení s datovými typy a operátory

Seznámení s datovými typy a operátory Knihovny tříd Javy KAPITOLA 2 Seznámení s datovými typy a operátory Klíčové dovednosti a pojmy Seznámení s primitivními typy jazyka Java. Používání literálů. Inicializace proměnných. Seznámení s pravidly

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií přednášky Jan Outrata září prosinec 2009 (aktualizace září prosinec 2012) Jan Outrata (KI UP) Úvod do informačních technologií září prosinec 2012 1 / 58 Binární logika

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE

Programy na PODMÍNĚNÝ příkaz IF a CASE Vstupy a výstupy budou vždy upraveny tak, aby bylo zřejmé, co zadáváme a co se zobrazuje. Není-li určeno, zadáváme přirozená čísla. Je-li to možné, používej generátor náhodných čísel vysvětli, co a jak

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Kapitola 3: Relační model. Základní struktura. Relační schéma. Instance relace

Kapitola 3: Relační model. Základní struktura. Relační schéma. Instance relace - 3.1 - Struktura relačních databází Relační algebra n-ticový relační kalkul Doménový relační kalkul Rozšířené operace relační algebry Modifikace databáze Pohledy Kapitola 3: Relační model Základní struktura

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Projekt Obrázek strana 135

Projekt Obrázek strana 135 Projekt Obrázek strana 135 14. Projekt Obrázek 14.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Obrázek, který je ke stažení na http://java.vse.cz/. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Seminář Java II p.1/43

Seminář Java II p.1/43 Seminář Java II Seminář Java II p.1/43 Rekapitulace Java je case sensitive Zdrojový kód (soubor.java) obsahuje jednu veřejnou třídu Třídy jsou organizovány do balíků Hierarchie balíků odpovídá hierarchii

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4

2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole... 2 2.2 Záznam... 3 2.3 Množina... 4 Obsah Obsah 1 Jednoduché datové typy 1 2 Strukturované datové typy 2 2.1 Pole.................................. 2 2.2 Záznam................................ 3 2.3 Množina................................

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství.

PHP. nejen pro začátečníky. $c; echo { Martin Pokorný. Vzdìlávání, které baví www.c-media.cz. Nakladatelství a vydavatelství. }else{ { if($b >$ c){ echo $max=$b; // vypí }else{ echo $max=$c; // vypí?> cas se }e B : se{ echo B ; default: ($b>$c){ echo C ; } $max=$b; }else{ $max=$c; PHP nejen pro začátečníky k;?> $c; echo { Martin

Více

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice)

Kapitola 7: Návrh relačních databází. Nástrahy relačního návrhu. Příklad. Rozklad (dekompozice) - 7.1 - Kapitola 7: Návrh relačních databází Nástrahy návrhu relačních databází Dekompozice (rozklad) Normalizace použitím funkčních závislostí Nástrahy relačního návrhu Návrh relačních databází vyžaduje

Více

KAPITOLA 5. Práce s textovými řetězci. V této kapitole najdete: Deklarace textových řetězců Operace s řetězci Ukázkový kód pro operace s řetězci

KAPITOLA 5. Práce s textovými řetězci. V této kapitole najdete: Deklarace textových řetězců Operace s řetězci Ukázkový kód pro operace s řetězci KAPITOLA 5 Práce s textovými řetězci V této kapitole najdete: Deklarace textových řetězců Operace s řetězci Ukázkový kód pro operace s řetězci 94 Kapitola 5: Práce s textovými řetězci Slova jsou textovými

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

Čísla a číselné soustavy.

Čísla a číselné soustavy. Čísla a číselné soustavy. Polyadické soustavy. Převody mezi soustavami. Reprezentace čísel. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK.

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Programovací jazyk PASCAL Turbo

Programovací jazyk PASCAL Turbo Obsah 1 Programovací jazyk PASCAL Turbo 5 11 Základní prostředky pro zápis programu 5 111 Lexikální symboly jazyka 6 12 Struktura programu 7 13 Část definicí a deklarací 8 131 Deklarace návěští 8 132 Definice

Více

Číslicové systémy a jazyk VHDL. Jiří Pinker, Martin Poupa ISBN 80-7300-198-5

Číslicové systémy a jazyk VHDL. Jiří Pinker, Martin Poupa ISBN 80-7300-198-5 Kniha je zaměřena na návrh číslicových systémů s využitím jazyka VHDL. Po zvládnutí této moderní metody může čtenář pracovat s programovatelnými logickými obvody. Informace o jednotlivých typických číslicových

Více

Příloha 1. 1. Jazyk Coach

Příloha 1. 1. Jazyk Coach Příloha 1 1. Jazyk Coach 1.1 Úvod Součástí integrovaného prostředí Coach jsou programy Modelování a Řídicí prostředí, ve kterých je možno navrhovat, zapisovat, ladit a provádět modelové výpočty a řídicí

Více

Výčtový typ strana 67

Výčtový typ strana 67 Výčtový typ strana 67 8. Výčtový typ V této kapitole si ukážeme, jak implementovat v Javě statické seznamy konstant (hodnot). Příkladem mohou být dny v týdnu, měsíce v roce, planety obíhající kolem slunce

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram. III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Název sady Téma Anotace Autor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Hrabákova 271, Příbram CZ.1.07/1.5.00/34.0556

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

19. Projekt Adventura

19. Projekt Adventura Projekt Adventura strana 189 19. Projekt Adventura 19.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Adventura, který je ke stažení na java.vse.cz. Po otevření v BlueJ vytvoříme instanci třídy Hra.

Více

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP

PHP. 1. Úvod do PHP. 2. Základy PHP PHP 1. Úvod do PHP Tato přednáška obsahuje úvod do skritpového jazyka PHP. Ten je podobný ostatním jazykům vyšší úrovně, jako je například jazyk C, Pascal, Fortran nebo Java, takže programátoři se zkušeností

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury Data a datové typy 1 / 28 Obsah přednášky Základní datové typy Celá čísla Reálná čísla Znaky 2 / 28 Organizace dat Výběr vhodné datvé struktry různá paměťová náročnost různá

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

NP-úplnost problému SAT

NP-úplnost problému SAT Problém SAT je definován následovně: SAT(splnitelnost booleovských formulí) Vstup: Booleovská formule ϕ. Otázka: Je ϕ splnitelná? Příklad: Formule ϕ 1 =x 1 ( x 2 x 3 )jesplnitelná: např.přiohodnocení ν,kde[x

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Algoritmy I, složitost

Algoritmy I, složitost A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÍ Algoritmy I, složitost České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická v 1.01 Rychlost... Jeden algoritmus (program, postup, metoda ) je rychlejší než druhý. Co ta věta znamená??

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Algoritmy a datové struktury

Algoritmy a datové struktury Algoritmy a datové struktury 1 / 34 Obsah přednášky Základní řídící struktury posloupnost příkazů podmínka cyklus s podmínkou na začátku cyklus s podmínkou na konci cyklus s pevným počtem opakování Jednoduchá

Více

Lokální definice (1) plocha-kruhu

Lokální definice (1) plocha-kruhu Lokální definice (1) syntaxe: (local (seznam definic) výraz) definice jsou dostupné pouze uvnitř příkazu local příklad: (local ( (define Pi 3.1415926) (define (plocha-kruhu r) (* Pi r r)) ) (plocha-kruhu

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení

BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení BI-JPO (Jednotky počítače) Cvičení Ing. Pavel Kubalík, Ph.D., 2010 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

2 Ukládání dat do paměti počítače

2 Ukládání dat do paměti počítače Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ..7/../8.8 Cíl Studenti budou umět zapisovat čísla ve dvojkové, osmičkové, desítkové a v šestnáctkové soustavě

Více

JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý

JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý JAK PROPOJIT R-KO a EXCEL aneb Aby se uživatel nasytil a statistik zůstal celý Ondřej Vencálek listopad 2008 Motivace Jak to udělat, aby se panu doktorovi ušetřila práce, a přitom aby se nemusel učit R-ko?

Více

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci

Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci Dlouhá čísla Tomáš Holan, dlouha.txt, Verse: 19. února 2006. Už známe datové typy pro representaci celých čísel i typy pro representaci desetinných čísel. Co ale dělat, když nám žádný z dostupných datových

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Knihovna WebGraphLib

Knihovna WebGraphLib Knihovna WebGraphLib TXV 003 58.01 první vydání květen 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 58.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Březen 2010 1 První vydání, popis odpovídá WebGraphLib_v10 OBSAH 1 Úvod...3

Více

Číselné soustavy a převody mezi nimi

Číselné soustavy a převody mezi nimi Číselné soustavy a převody mezi nimi Základní požadavek na počítač je schopnost zobrazovat a pamatovat si čísla a provádět operace s těmito čísly. Čísla mohou být zobrazena v různých číselných soustavách.

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Předmět: Seminář z informatiky a výpočetní techniky Třída: 3. a 4. ročník vyššího stupně gymnázia Algoritmus Zadání v jazyce českém: 1. Je

Více

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady

4.4.2012. Obsah přednášky. Příkaz for neúplný. Příkaz for příklady. Cyklus for each (enhanced for loop) Příkaz for příklady Základy programování (IZAPR, IZKPR) Přednáška 5 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 03 022, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky Příkazy cyklu -

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

ROZHODOVACÍ PROCEDURY A VERIFIKACE PAVEL SURYNEK, KTIML HTTP://KTIML.MFF.CUNI.CZ/~SURYNEK/NAIL094

ROZHODOVACÍ PROCEDURY A VERIFIKACE PAVEL SURYNEK, KTIML HTTP://KTIML.MFF.CUNI.CZ/~SURYNEK/NAIL094 10 ROZHODOVACÍ PROCEDURY A VERIFIKACE PAVEL SURYNEK, KTIML HTTP://KTIML.MFF.CUNI.CZ/~SURYNEK/NAIL094 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze 1 ROZHODOVÁNÍ TEORIÍ POMOCÍ SAT ŘEŠIČE (SMT)

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více