Hudební teorie a dějiny třída

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hudební teorie a dějiny 6. - 9. třída"

Transkript

1 CZ.1.07/1.3.06/ MI Hudební teorie a dějiny třída Bc. Mgr. Jana Polčáková Klíčové kompetence Uče-4b, 2a Probl. 5, Obč. 4a Pers-3b, 2a Kom. -5b Průřezová témata OSV-5a, 1, 6 EDV -1, MKV -1a,c Metodické poznámky Pracovní list č. 1: Lze vyuţít při všech hodinách hudební výchovy v kterémkoliv ročníku. Cv 2. lze rozšířit podle ročníků o další intervaly, akordy. Cv 3. je moţno píseň dopsat, cvičit rytmus, taneční kroky. V devátém ročníku lze transponovat do tónin G dur, D dur, F dur atd. Píseň se jmenuje Teče voda, teče lidová píseň z Čech. Pracovní list č. 2: Cv 1. lze intervaly doplňovat na akordy. Je dobré ţákům vytvořené dílo přehrát. Cv 2. zvolit správné ukázkové skladby. U hudební barvy vyuţít hudbu grafickou Johna Cage. Cv 4. Jiří Šlitr ( ). Pracovní list č. 3: Cv 1. je nutná mapa ČR.. Cv 2. spojíme s nácvikem nebo opakováním písně Muzikanti, co děláte (lidová píseň z Moravy) Cv 3. v kaţdém taktu je třeba napočítat do dvou dob. Upozorníme ţáky na 3. a 5. takt (g 2 a c 2 ). Moţno procvičovat i jiné druhy taktů, ke znalosti not vyuţít písní v učebnici. Pracovní list č. 4: V učebnici vyhledáváme písně lidové, zlidovělé a umělé. Cv 3. je moţno rozšířit o rodiště dalších hudebních skladatelů. Moţno pracovat s PC. RC: vyobrazeni Bedřich Smetana, A. Dvořák, V. Novák Pracovní list č. 5: Cv 1. a 2. - je moţno doplňovat i další rodiště významných hudebních skladatelů např. L. Janáček Hukvaldy (u Brna), B. Martinů Polička (východní Čechy) apod. Je dobré vyuţít nástěnnou mapu českých nářečí (český jazyk). Cv 3. je moţno doplňovat o další noty, můţeme vyvodit kvartový a kvintový kruh. Pracovní list č. 6: Se ţáky zopakujeme psaní not v základní stupnici. Můţeme rozšířit učivo o stupnici G dur, F dur. Můţeme vyvodit i stupnice mollové. Ve cvičení 2. pro názornost pouţíváme obrazové materiály jednotlivých komorních těles. Dobrá je i nástěnná mapa symfonického orchestru. Cvičení 3. můţeme rozebírat jednotlivé druhy nástrojů, učíme se zároveň hudebním výrazům pro jednotlivé nástroje. Pracovní list č. 7: Učivo o lidských hlasech můţeme rozšířit o další, např. mezzosoprán, baryton. Můţeme vyuţít nahrávky světových pěvců Domingo, Carreras, Pavarotti. Ţáci si udělají referáty na tyto světové velikány. Cv 3. Franz Schubert ( RC Ema Destinnová: Vyobrazeni: E. Destinnová, F. Schubert, ţenský pěvecký sbor Pracovní list č. 8: Ţáci si mohou na všechny uvedené autory vypracovat referáty. Jednotlivé autory spojujeme s ukázkami hudby. Na skladby J. Strausse je moţno opakovat taneční valčíkové kroky. Richard Wagner německý skladatel. Giuseppe Verdi - italský skladatel Pracovní list č. 9: Cvičení 1. zopakujeme Osvobozené divadlo, zpíváme písně V+W+J. Cvičení 2. Leoš Janáček ( Hukvaldy Ostrava) český skladatel. Cvičení 3. vytleskáváme rytmus. Pracovní list č. 10: Cvičení 1. Lze vyuţít v práci ve skupinách. Je moţné velké mnoţství variant. Cvičení 2. Ţáci si mohou ve skupinách připravit referáty spolu s ukázkami hudby jednotlivých autorů. Pracovní list č. 11: Ţáci si mohou udělat referát na ţivot a dílo B. Smetany. Ve skupinách si rozdělí jednotlivé obsahy oper. ( A. Hostomská Opera) B. Smetana ( ) Národní divadlo zde je moţno udělat celý projekt. Jednotlivé úkoly např. výstavba, malíři, dramaturgové apod. Pracovní list č. 12: Pracovní list je určen pro práci na PC. Pracovní list č. 13: Slavnostní fanfáry jsou na CD. Jednotlivé autory ND lze ještě více,,prozkoumat referáty, ukázky tvorby apod. Pracovní list č. 14: Pro rozšíření učiva je moţno vyuţít knihu Vývoj tance český tanec národní Fr. Dlouhý. Další autory zlidovělých písní najdeme v učebnici např. O. Jelen U panského dvora apod. Pracovní list č. 15: Pracovní list je moţno vyuţít v hodině českého jazyka, občanské výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy RC poslech jiných státních hymen evropských států. Jiné slavnosti cechů v 19. století. Pracovní listy zkontrolovala Mgr. J. Rodičová. Pracovní listy jsou určeny pro hodinu výkladovou i opakovací. Všechny se mohou pouţít od osmé třídy (obsahují základní i rozšiřující cvičení). V 6. a 7. ročníku lze pouţít k vyplnění listu i učebnici.lze vyuţít různých forem vyučování..

2 Pracovní list číslo 1 1. Co je to interval? 2. Červeně podtrhni intervaly, modře podtrhni akordy. RC (rozšiřující cvičení) a) Tercie (3) označ ţlutě b) Sexty (6) označ zeleně. c) Pozn.: zamysli se u 1. a 3. taktu 3. Zapiš do notové osnovy: a) Takt ¾ b) nota e 1 půlová nota e 1 čtvrťová nota d 1 čtvrťová nota c 1 čtvrťová nota d 1 čtvrťová nota c 1 půlová s tečkou nota f 1 půlová nota f 1 čtvrťová nota e 1 čtvrťová nota d 1 čtvrťová nota e 1 čtvrťová nota d 1 půlová s tečkou Zdroj: obrázek je součástí MS Windows 7 Poznáš zapsanou píseň? Zazpívejte si ji.

3 Pracovní list číslo 2 1. a) Doplň k notám tercii b) Doplň k notám sexty 2. Z jakých hudebních výrazových prostředků se staví hudební dílo: a) b) c) d) e) 3. RC a) Vytleskej rytmus. b) RC Napiš vlastní skladbu v témţe rytmu. 4. (Tajenka) a Jiří Suchý sloţili mnoho písní. Tuto dvojici rozdělila nešťastná náhoda úmrtí. T F větrná smršť Š R úspěšná skladba K V zrušení N M soukromí kniha map A B způsobilost

4 Pracovní list číslo 3 1. Uveď hlavní nástroje v: a) dudácké kapele b) cimbálové kapele c) hudecké kapele 2. Uspořádej cimbálovou kapelu (od 19. století) spoj: Zdroj:www.cimbalkepka.cz cimbál primáš kontráš tercáš basista klarinetista Zdroj:www.cimbalkepka.cz 3. a) Dopiš noty. Nezapomeň na rytmus: b) Napiš jména not pod doplněné takty. 4. Poznáš hudební nástroje? Doplň. Zdroj:www.cimbalkepka.cz Zdroj:www.cimbalkepka.cz

5 Pracovní list číslo 4 1. a) Písně dělíme podle vzniku a autora: a. L V b. Z O L c. U É b) Vyhledej v učebnici vţdy dva příklady. Názvy písní napiš: a. b. c. 2. Poznáš píseň? Urči název, urči původ. Doplň kytarové značky, dynamiku. 3. Zakresli do mapy: a) místo původu písně ad. 2. červeně. b) RC: Jaký lidový nástroj je zde dominantní. c) RC: zakresli rodiště B. Smetany, A. Dvořáka, V. Nováka. (spoj s obrázky) zdroj: zdroj:www.ascolti.cz zdroj:

6 Pracovní list číslo 5 1. Zakresli na mapě Chodsko (červeně), Slovácko (modře), Valašsko (zeleně). Spoj tyto oblasti s lidovými kapelami: dudácká kapela cimbálová kapela hudecká kapela 2. Jak dělíme lidové písně podle oblastí: a) Z Í = b) V Í = doplň a zároveň doplň i druhou moţnost dělby písní 3. Předznamenání kříţek # (is) (zvyšuje) bé b (es) (sniţuje) Zapiš do notové osnovy: fis, ais, ces, b, ges, dis, des zdroj:

7 Pracovní list číslo 6 1. Co je to odráţka? a) Podtrhni odráţky v notovém zápisu zeleně. b) Podtrhni noty s # červeně a napiš, jak se jmenují. c) Podtrhni noty s b modře a napiš, jak se jmenují. 2. a) Kolik nástrojů a jaké nástroje hrají ve smyčcovém kvartetu? Napiš: b) RC Kolik nástrojů hraje v oktetu ( ) a kolik v nonetu ( ). 3. Co je to partitura? Jak dělíme partitury: Jaká partitura je zde uvedena a proč? Jaké nástroje zde hrají.

8 Pracovní list číslo 7 1. Jak rozdělujeme lidské hlasy v hudbě: tenor soprán alt bas 2. Nejstarší hudební památka pochází z antického Řecka. Nejstarší hudební českou památkou je. 3. Nejvýznamnějším světovým autorem písní na počátku 19. století byl.(viz. tajenka) N zvířena A S T odříkavý člověk L K P satirická píseň tur X M N zkouška O P hodinky infekční choroba nevázaná zábava RC: Hodně jeho písní zpívala naše operní pěvkyně, která ţila ve Stráţi nad Neţárkou. Jak se jmenovala? zdroj: zdroj:

9 Pracovní list číslo 8 1. Spoj autora s dílem: Nabucco Richard Wagner Bludný Holanďan Rigoletto Giuseppe Verdi Traviata Lohengrin 2. Johann Strauss ml. ( ) je velkým propagátorem.. Často zde znějí vídeňské valčíky. nejvyšší hlas U C úřední značka P Z drobná událost E vymílání hornin D Z zběhnutí E pravidla chování zdroj: Mezi nejznámější patří - název je skrytý: a) (Létající savec) b) Cikánský (šlechtic). zdroj: 3. Vysvětli zkratku V+W+J Uveď název divadla, které je s touto zkratkou spjato. Napiš všechno, co o tomto divadle víš.

10 Pracovní list číslo 9 1. Poznej píseň, uveď autory písně 2. Narodil se v Hukvaldech v lašském kraji. Jeho nejznámější opera se jmenuje Její pastorkyňa (Jenůfa) S T soudní orgán spravedlnosti K trudovitost mladší doba kamenná M N vášeň šelma V R rozsudek zdroj: skladba pro pět nástrojů RC: Vysvětli, kdo je kostelnička. 3. Hudební doplňovačka. Nechybí něco v úryvcích? Pokud ano doplň.

11 Pracovní list číslo Doplň prázdné takty notami čtvrťovými a osminovými: 2. Kdyţ Toník dokončil školu, otec rozhodl, aby jeho syn byl řezníkem. Takové řemeslo se Toníkovi pranic nelíbilo, zvláště potom, kdyţ ho tele shodilo z lávky do strouhy. Chtěl být muzikantem. Otec však nepovolil. Teprve po vyučení odešel Toník do Prahy. skladba pro dva hlasy N T nálepka na láhvi P R T ozdobný vchod O E tvrdý plod R K vodní rostlina A Z T ozdobná skříňka 3. Spoj, co k sobě patří: L. Janáček A. Dvořák B. Martinů Z. Fibich Bouře Julietta Čert a Káča Příhody Lišky Bystroušky zdroj:

12 Pracovní list číslo Autor studoval v J. Hradci na gymnáziu. Je zakladatelem české národní školy, romantický skladatel. L Ó přijímací místnost A P tlampač - reproduktor N T čistá váha bez obalu O N nosnost lodi L poplach A L letopisy K nádoba pěstování vod. ţivočichů 2. Napiš názvy oper doplň říkačku : BRA PRO DA LI DVĚ HU TA ČE VI 3. Doplň označení taktu zdroj: 4. Kde je tento nápis? Národ sobě. Uveď k letopočtům správný údaj: 1868 znovu otevřeno 1881 základní kámen ke stavbě 1883 budovu zničil poţár RC: uprav tvrzení, aby bylo pravdivé. Divadlo vyzdobili jen cizí umělci. Otevřeno bylo slavnostním představením Janáčkovy opery Hubička.

13 Pracovní list číslo Uveď jméno, které do umělecké dvojice patří. Přiřaď píseň nebo dílo, které dvojice vytvořila: J. + Jiří Suchý J. + Zdeněk Svěrák J. + František Nedvěd J. + J. Voskovec + J.Werich J + Z. Brabec + J. Hutka 2. Co jsi vyluštil v tajence? Severní vítr Šaty dělaj člověka Marnivá sestřenice Náměšť Panenka Vánoce, Vánoce přicházejí P K V S K škraboška ubytovací zařízení A Z T nemocnice vojenská V křivka vejčitého tvaru I T lékařsky upravená jídla pohřeb žehem očkovací látka U Z forma hudební veselohry a) Vysvětli pojem tajenky: b) Kdo je zakladatelem (asi v 18. stol.): RC Uveď jiné skladatele, kteří se tomuto ţánru věnovali. 3. Poznáš název písně? Kdo ji sloţil? (Uveď jména členů skupiny, jak se skupina jmenuje).

14 Pracovní list číslo Jak se jmenuje česká opera, která začíná slavnostními fanfárami. Zazpívej si melodii. a) Kdo operu napsal a jak se jmenuje? b) Kdy byla premiéra opery? c) Hrají se slavnostní fanfáry i dnes? Proč? 2. Vylušti kříţovku. zdroj: P L lyžařský závod N F nákaza N peněžní ústav N R T vysoká škola R K dívčí jméno odbor. ošetření nohou 3. Spoj, co k sobě patří: Jindřich Mošna B. Smetana Mikoláš Aleš Josef Zítek Karel Sladkovský František Palacký Josef Schulz F.A. Šubrt V. Hynais Ladislav Stroupeţnický nástěnné malby, návrh kostýmů Libuše architekt, novorenesanční sloh (do vyhoření 1881) architekt, který dokončil ND po vyhoření r ţelezná opona slavnostní projev při zaloţení ND poklepal zednickým kladivem na ţulovou desku a pronesl projev 1. ředitel ND 1. dramaturg ND herec ND

15 Pracovní list číslo Vylušti kříţovku. I Z T F T R G S T svatba V L jakost Co to je? Kdy se pouţíval? 2. Vyhledej v učebnici: a) dvě písně milostné b) dvě písně vojenské c) dvě písně pracovní 3. Co je to fanfrnoch? Nakresli a vysvětli. 4. Poznáš zlidovělou píseň? Jestliţe nevíš, vyuţij nápovědy. lékař. kontrola v nemocnici mužský hlas opakovaná část písně rostlinopis upomínka sloka 1. si od mé, budu ťa, co budu.., vínečko Kdo sloţil hudbu i slova této zlidovělé písně? (F Š M K Ý)

16 Pracovní list číslo Spoj, co k sobě patří: Slova k české hymně napsal J. K.Tyl K. H. Borovský B. Němcová Hudbu k české hymně sloţil B. Smetana Fr. Škroup A. Dvořák 2. Znázorni na číselné ose, kdy se píseň stala čs. hymnou a proč? Co je to fidlovačka? Zaškrtni správné řešení: 1. Hudební zábava hraná o posvícení. 2. Stahovací šňůra na ţenském kroji (moravském). 3. Slavnost cechu ševcovského v Praze Nusle. 4. Hra začátečníka na poloviční housle. 4. Prvním interpretem písně Kde domov můj byl Karel Strakatý, který ve hře (celý název) hrál slepého mládence. Zpíval obě sloky. Napiš slova české hymny 1. sloka 2. sloka Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-li Bohu milém, duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar? To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj! 5. Čs. hymna patří mezi státní symboly. Mezi další státní symboly patří (podtrhni): státní vlajka, kroj, Svatováclavská koruna, velký státní znak, slovanská lípa, malý státní znak, trikolóra, kroj, národní divadlo, státní pečeť, standarta prezidenta republiky, státní hymna.

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY

PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY Vojtěch Mahelka / ZUŠ Praha - Zbraslav PŘEHLED UČIVA HUDEBNÍ NAUKY I. ČÁST HUDEBNÍ TEORIE Obsah 1. Základní hudební pojmy, notopis Zvuk, tón, nota Notová osnova Druhy not a pomlk Hudební abeceda Názvy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit

Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Martina Spiritová, Kryštof Spirit. Martina Spiritová, Kryštof Spirit Testové otázky pro hudební část předmětu umění a kultura Následující dokument obsahuje testové otázky určené k procvičování znalostí z dějin hudby, hudební teorie a hudební terminologie. Otázky zasahují

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka

Otázky. soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka Otázky soutěže žáků ZUŠ v učebním předmětu hudební nauka okresní kola školní rok 2014/2015 K a t e g o r i e "A" 1.,2. a 3.ročník 1. Oblast - stupnice, intervaly, akordy 1. Hudební abeceda Napište stupnici

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vladimíra Pěčonková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Vladimíra Pěčonková DĚTSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO Olomouc 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Neumeister,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a 2

TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a 2 T R A D I C E S A S S M A N N S H A U S TEXTY V ČEŠTINĚ KE ŠKOLE HRY NA VIOLONCELLO Egon Sassmannshaus Začínáme hrát na violoncello, díl 1 a Early Start on the Cello 1, (BA 8996, BA 8997) Našlápnuto na

Více

Karlovarské. Slovo primátorky. Vážení spoluobčané,

Karlovarské. Slovo primátorky. Vážení spoluobčané, KARLOVARSKÉ RADNIČNÍ LISTY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Karlovarské Radniční listy XII. ROČNÍK ČÍSLO 3 BŘEZEN 2007 Tomáš Garrigue Masaryk Socha T. G. M. autora J. Kotka bude odhalena

Více

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko

(nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE. Matěj Benko ÚVODNÍ SKRIPTA (nejen) pro uchazeče o studium oboru Hra na klavír na KJJ 1.DÍL - ZÁKLADY HUDEBNÍ TEORIE připravili: Jiří Neužil Matěj Benko Obsah Slovo úvodem...3 1.11 Některé další hudební zkratky a způsoby

Více

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů

KAM. Za jaro dám na zvonění. po Česku ZDARMA. Turistická sezona je tu. Ve znamení drakobijce. Do pohádky i do pedálů Turistický magazín KAM ročník VII., duben 2013 po Česku ZDARMA Za jaro dám na zvonění Turistická sezona je tu Ve znamení drakobijce Do pohádky i do pedálů www.kampocesku.cz KAM na výlet KAM pro děti KAM

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA

PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA PROGRAM INFORMAČNÍ A ČTENÁŘSKÁ VÝCHOVA Základní škola Kovářov, okres Písek Obsah: 1. Výchova ke čtenářství 1.1 Společná četba 1.1.1 Soubory knih ke společné četbě a rozboru na 1. stupni 1.1.2 Samostatné

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Radniční listy. Divadelní soubor čeká premiéra. Pouták číslo dva. Karlovarské ČÍSLO 9 2011

Radniční listy. Divadelní soubor čeká premiéra. Pouták číslo dva. Karlovarské ČÍSLO 9 2011 ČÍSLO 9 2011 Karlovarské Radniční listy září 2011 ročník XVI. 25.000 výtisků www.mmkv.cz distribuce zdarma do schránek SC-310873/3 Divadelní soubor čeká premiéra strana 11 Pouták číslo dva strana 23 Inzerce

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny

Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Výstupy z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Sborník příprav na hodiny Přípravy jsou řazeny dle ročníků tedy od první třídy po devátou. 1 Autobus PŘEDMĚT: Matematika ŠKOLA: ZŠ Družby Karviná Nové

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428.

46 ~ 47. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, 2010, č. 4, s. 418 428. 5 Viz Milota, Jiří: Dvě rukopisné učebnice Františka Matějovského, Hudební věda 47, 2010, č. 4, s. 418 428. 6 Autorem Alfredem Mahovským a jeho operou Knecht Jernej se odborně zabývala Jitka Bajgarová.

Více