PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, , Staré Město, tel , PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od Obsah přílohy: 1. Učební plány pro 1. a 2. stupeň 2. Učební osnovy 3., 4., 7. ročník Ve Starém Městě dne Mgr. Radovan Šikula ředitel školy Bankovní spojení: / 0300 IČO:

2 I. stupeň ŠVP_LMP Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník MINI ŠVP DD ČESKÝ JAZYK Čj CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Aj INFORMATIKA ICT MATEMATIKA M DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VO PRVOUKA Prv PŘÍRODOVĚDA Přv VLASTIVĚDA VL PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZ Součet základních hodin

3 II. stupeň ŠVP_LMP Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MINI ŠVP DD JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ ČESKÝ JAZYK Čj CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Aj INFORMATIKA ICT MATEMATIKA M DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VO FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZ Celkový součet hodin

4 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK 3 HODINOVÁ DOTACE: 8 HODIN / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: Vl. LINC, 1995, ŘEČOVÁ VÝCHOVA, RO TŘETÍ ROČNÍK ZVL.ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Vl. LINC, 1995, ČÍTANKA PRO TŘETÍ ROČNÍK ZVL.ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Vl. LINC, 1995, PÍSANKAI.,II.,III.,IV. DÍL, PRO TÍ ROČNÍK Z. ŠKOLY A ZŠP, SEPTIMA, PRAHA PPOMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ Jazykové vyučování - upevnění poznávaní věty, slova, slabiky, hlásky a písmena Řečová výchova - samohlásky bilabiální p, b, m, - vokály procvičování - říkadla, písničky / Ene, bene, Když jsem já sloužil / Čtení a literární výchova - správná výslovnost, tempo řeči, pravidelné dýchání, spojování slabik do slov - vyprávění pohádky podle předlohy

5 Sloh - popis jednoduché činnosti Psaní - základní hygienické návyky spojené se psaním, správné psací náčiní ŘÍJEN Jazykové vyučování - čtení slov se dvěma souhláskami n začátku slova stuha, staví - velká a malá abeceda Řečová výchova -souhlásky labiodentální v, f Čtení a literární výchova - orientace v knize - četba jednoduchých textů s porozuměním Sloh - tvoření odpovědí na otázky Psaní - procvičování písmen malé a velké abecedy LISTOPAD Jazykové vyučování - zavřená slabika se dvěma souhláskami na začátku stůl, stan - poznání vět začátek a konec věty Řečová výchova -souhlásky alveolární, nácvik pomocí jednoduchých říkanek- Této, této, Půjdem do vody - rozpočitadlo Šmidli, fidli - písničky Hrály dudyu pobudy, Já do lesa nepojedu Čtení a literární výchova - lidová poezie verš, rým, básně o podzimu, přednes zpaměti

6 Sloh - tvoření otázek a odpovědí celou větou Psaní - opis psaného textu, diktát písmen PROSINEC Jazykové vyučování - čtení slabik di-dy, ti-ty, ni-ny a slov s těmito slabikami Řečová výchova - souhlásky palatální ď, ť, ň - říkadla Děda dělá loď, Jeník měl sáně, Malé kotě sedí v botě - písnička Okolo Třeboně - rytmizace Típ, líp Čtení a literární výchova - četba a reprodukce jednoduchého textu - orientace a vyhledávání v textu Sloh - slušné chování Psaní - spojování písmen ve slabiky LEDEN Jazykové vyučování - slova se dvěma souhláskami na konci slova kopr, vítr Řečová výchova - souhlásky alveolární frikit. 1

7 - říkadla Naše malá Kamila, Letěl bílý motýlek, Slepice se divila - písničky Já do lesa nepojedu, Sluníčko, sluníčko Čtení a literární výchova - cvičení záměrné pozornosti a soustředění - rozvíjení řečového projevu v konkrétní situaci Sloh - různé druhy pozdravů Psaní - spojování slabik ve slova ÚNOR Jazykové vyučování - čtení psaného textu, správné čtení předložky se slovem Řečová výchova - velární souhlásky k, g, ch - říkadla Alenko stůj, Gusta má míč, Aligátor - písnička Kudy, tudy Čtení a literární výchova - lidová přísloví a přirovnání Sloh - přání Psaní - psaní krátkých vět, opis psacího písma BŘEZEN Jazykové vyučování - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správná výslovnost a čtení - pořádek slov ve větě Řečová výchova

8 - souhlásky alveolární frikat. s, z, c - rytmizace Byl jeden švec, Za lesem je zámek - písničky Cib, cib, cibulenka - pohybová hra Jablíčko se kutálelo Čtení a literární výchova - příprava nácviku tichého čtení - orientace ve větě, v textu Sloh - psaní vlastní adresy Psaní - přepis tištěného textu DUBEN Jazykové vyučování - pořádek slov ve větě - rozvoj slovní zásoby pojmenovat předměty a situace několika výrazy Řečová výchova - rytmizace Naše bílá kočička, Žaba leží v kaluži - písničky Žežuličko, kde jsi byla, Čížečku, čížečku - pohybová hra Čížečku, čížečku Čtení a literární výchova - význam interpunkčních znamének v textu - říkanky a hádanky Sloh - jednoduché sdělení Psaní - přepis tištěného textu - psaní velkých písmen vlastní jména, začátek věty

9 KVĚTEN Jazykové vyučování - slova opačného významu - kultura mluveného projevu, začátek a konec věty Řečová výchova - souhlásky alveolární frikat. dásňové r, ř - říkanky Rak leze z rákosí, Řežu, řežu dříví - písničky Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Já mám koně, Měla babka Čtení a literární výchova - recitace básní zpaměti - dramatizace jednoduchých textů Sloh - jednoduché sdělení - chování na veřejnosti Psaní - psaní slov a jednoduchých vět podle diktátu ČERVEN Jazykové vyučování - procvičování probraného učiva Řečová výchova - opakování říkadel, písniček, dramatických textů Čtení a literární výchova - tajenky, hádanky, rébusy, osmisměrky, křížovky Sloh - chování v kulturních zařízeních Psaní - procvičování probraného učiva

10 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT PRACOVNÍ ČINNOSTI 3 HODINOVÁ DOTACE: 5 HODIN/ TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: MALUJEME PO CELÝ ROK. 2010, SVOJTKA PRAHA KNIHA VÝTVARNÝCH NÁPADŮ, 2005, SVOJTKA PRAHA CO BUDU DNES MALOVAT NEBO KRESLIT,2007, SVOJTKA PRAHA A.MACKO, 1987, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, SNP PRAHA VÝTVARNÉ HŘÍČKY, 1998, SVOJTKA PRAHA ZÁŘÍ Pěstování pokojových rostlin - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem - přírodniny, papír, karton. Pomůcky do činnostního učení M, Jč Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Prv dopravní značky Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování, Papírová koláž Zdravá výživa Práce spojené s podzimní tématikou ŘÍJEN Pěstování pokojových rostlin - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem textil, modelovací hmota Hlemýžď zahradní, ubrousky

11 Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce plastická mapa Prv Konstrukční činnosti - stavebnice plošné, prostorové, konstrukční, sestavování modelů - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem Pomůcky do činnostního učení M, Jč Příprava různých rytmických nástrojů do Hv. Práce spojené s podzimní tématikou LISTOPAD Pěstitelské práce - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem - papír, karton, přírodniny Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Práce s drobným materiálem - papír, karton, přírodniny - Pomůcky do činnostního učení M, Jč, Hv Práce spojené s podzimní tématikou PROSINEC Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - pomůcky do činnostního učení M, Jč Lidové zvyky, tradice, řemesla. Vánoční ozdoby. Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování, papírová a textilní koláž sváteční stolování Práce spojené se zimní tématikou LEDEN Pěstitelské práce - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Konstrukční činnosti - montáž, demontáž a údržba některých jednoduchých předmětů Práce s drobným materiálem - papír origami - modelovací hmota nástěnné hodiny Pomůcky do činnostního učení M, Jč, Hv Práce spojené se zimní tématikou

12 ÚNOR Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Práce s drobným materiálem - textil, papír a karton Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Příprava pokrmů Práce spojené se zimní tématikou BŘEZEN Pěstitelské práce - příprava půdy pro pěstování plodin - poznávání semen (např. hrách, fazole) - jejich pěstování Práce s drobným materiálem - přírodniny, papír a karton - Pomůcky do činnostního učení - M, Jč Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Lidové zvyky, tradice, řemesla. Práce spojené s jarní tématikou DUBEN Pěstitelské práce - pokusy a pozorování na pěstovaných plodinách - ověřování základních podmínek života Práce s drobným materiálem papír, modelovací hmota Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Konstrukční činnosti - sestavování modelů (např. města) z krabiček různých druhů a velikostí Lidové zvyky, tradice, řemesla. Práce spojené s jarní tématikou KVĚTEN Pěstitelské práce - pěstování hrachu, slunečnice, fazolí, pažitky

13 - pozorování a péče o ně Práce s drobným materiálem - textil, papír, přírodniny Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Práce s drobným materiálem, papír, modelovací hmota Práce s jarní tématikou ČERVEN Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Práce s letní tématikou Pěstitelské práce - pěstování hrachu, slunečnice, fazolí, pažitky - pozorování a péče o ně

14 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT PRVOUKA 3 HODINOVÁ DOTACE: 2 HODINY / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: K.TUPÝ,L.KUBOVÁ,2006, PRVOUKA 3, SEPTIMA, PRAHA K.TUPÝ,L.KUBOVÁ,2006, PS PRVOUKA 3, SEPTIMA, PRAHA POMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ - základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty - orientace v prostoru širší okolí školy a okolní krajiny - rodina a příbuzní, rodina a společnost ŘÍJEN - zaměstnání rodičů, pomoc rodičů - druhy zaměstnání, náplň práce - orientace v času den, týden, měsíc, rok LISTOPAD

15 - orientace v času rozlišování na půlhodiny, čtvrthodiny - ráno, večer, noc, den, odpoledne, poledne, půlnoc PROSINEC - kalendář přírody jednotlivá roční období - příroda v ročních obdobích / zima / - péče o přírodu, krmení zvířat a ptáků v zimě LEDEN - ovoce a zelenina význam pro zdraví člověka - hlavní části lidského těla, smyslová ústrojí a péče o ně - účinky slunce na člověka ÚNOR - chování při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění - chování u lékaře, ve zdravotnictví, v lékárně BŘEZEN - ošetřování člena rodiny při nemoci - první pomoc při drobném poranění DUBEN - kalendář přírody jednotlivá roční období / jaro / - hlavní znaky - lesní zvěř a zvířata, hmyz - domácí zvířata KVĚTEN - rostliny v našem okolí stromy, keře, byliny, houby - význam včel a hmyzu při opylování rostli ČERVEN

16 - opatrnost při letních hrách a zábavách o prázdninách - prvky sexuální výchovy - základy první pomoci

17 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 3 HODINY / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: B. BOROVÁ, 2001, MÍČE, MÍČKY A HRY S NIMI, PORTÁL PRAHA A.VALIŠOVÁ, 2005, POHYBOVÉ HRY DO TŘÍD A DRUŽIN, GRADA PRAHA M. ZAPLETAL, 1994, TV A HRY NA HŘIŠTI, V TĚLOCVIČNĚ, NA LOUCE, F.MAZAL, 2007, 1000 HER A SOUTĚŽÍ, HANEX OLOMOUC TĚLESNÁ VÝCHOVA, 1987, SNP PRAHA ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD Plavecký výcvik - 10 lekcí Šikula Cup / soutěž ve skákání přes švihadlo/ PROSINEC Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu začleněno do jednotlivých vyučovacích hodin v úvodní části hodiny TV

18 Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - běh a cvičení obratnosti s využitím bedny rozložené na jednotlivé díly - jednoduchá cvičení obratnosti na žebřinách - cvičení se švihadlem nácvik odrazu, kroužení, přetahování - válení plných míčů na lavičce - probíhání dráhy sestavených z jednotlivých dílů bedny Turistika - způsob pohybu na sněhu v terénu - lékárnička vybavení, způsob použití pomůcek k ošetření poranění - základy ochrany přírody Sportovní hry - vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry - základní pojmy ( označení hřišť, role ve hře) - základní spolupráce ve hře - přihrávka vnitřním nártem po zemi - vrchní přihrávka jednoruč i obouruč trčením LEDEN Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - lavičky našíř za sebou přeskoky snožmo i střídmonož - šplh na tyči, správné držení končetin, ručkování - cvičení na žebřinách, lezení, vystupování, spouštění - cvičení se švihadlem přeskoky vpřed i vzad snožmo, střídmonož, jednonož Atletika - chůze v terénu / na sněhu / - skok do dálky z rozběhu / nácvik tělocvična / - základní způsoby měření výkonů - hod míčkem z rozběhu, spojení rozběhu s odhodem Gymnastika - kotoul vpřed a jeho modifikace - odraz z můstku průpravné cvičení

19 - kotoul vzad a jeho modifikace Sportovní hry - přihrávka trčením obouruč, jednoruč - driblink - pohyb v prostoru hráčů s míčem a bez míče, zastavení - hry s účastí celé třídy Rytmická gymnastika - opakování základní taneční krok 2/4, 3/4 - poskoky, obraty ÚNOR Průpravná cvičení - cvičení se švihadlem, přeskakování ve dvojicích - přenášení dílů bedny - lavičky šikmo zavěšené vyběhnutí, seběhnutí, sestupování i s nesením lehkého předmětu - průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Gymnastika - kotouly s modifikací vpřed na zvýšené podložce - stoj na rukou s dopomocí - kladina- chůze bez dopomoci Rytmická gymnastika - polkový krok opakování - držení partnerů při tanci - chování - obraty v rytmu chůze Sportovní hry - hry s účastí celé třídy - průpravné sportovní hry a utkání - přihrávky, vedení míče BŘEZEN Průpravná..cvičení - běh individuálním tempem - cvičení na žebřinách, lezení sestupování, spouštění - probíhání kroužícího dlouhého švihadla - přetahování

20 - soutěživé přenášení a zvedání laviček - cvičení pro správné držení těla - cvičení pro osvojování rovnováhy na bruslích Gymnastika - roznožka přes kozu na šíř odrazem z můstku - stoj na rukou Sportovní hry - chytání míče jednoruč a obouruč tlumení míče vnitřní stranou nohy - minifotbal DUBEN Průpravná.cvičení - běh individuálním tempem - přeskoky, vpřed, vzad, snožmo i střídmonož - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a pohybové obratnosti - kombinace lavička a rozložená šv. bedna prolézání, podlézání, přelézání, přeskoky Gymnastika - základní záchrana a dopomoc - kladina chůze s obratem bez dopomoci Sportovní hry - štafety, soutěže - střelba z dálky na koš, branku - míčové hry s účastí celé třídy Rytmická gymnastika - lidový tanec - základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách - změny poloh, obměny tempa a rytmu KVĚTEN Průpravná cvičení - přeskoky a podbíhání kroužícího švihadla - soutěživé hry s plnými míči přenášení, válení - přeskoky švihadla s meziskokem i bez meziskoku skoky křižmo, na jedné noze, vzad

21 - šv. bedna schody seskoky na žíněnku Gymnastika - stoj na rukou s dopomocí - záchrana - roznožka přes kozu s odrazem z můstku -kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace vpřed na zvýšené podložce, přes lavičku Sportovní hry - přehrávky jednoruč, obouruč, nohou - chytání míče - minibasketbal - udržet míč pod kontrolou mužstva, dopravit míč s obrané poloviny, řešit situaci jeden proti jednomu 2hod Rytmická gymnastika -rozvíjení prostorového cítění - lidové tance, krok poskočný, přísunný Atletika - základy techniky běhů - základy techniky skoků - základy techniky hodů ČERVEN Průpravná cvičení - běh individuálním tempem - přeskakování bedny - dvou a více častí na sobě - našíř - honičky Atletika - běžecká abeceda - rychlý běh 50m - skok do dálky z rozběhu Turistika - chůze v terénu - chůze a běh po vyznačené trase - základní dovednosti spojené s tábořením - zdravověda - ošetření závažnějšího poranění, transport zraněného Olympiáda v rámci I. stupně

22 Soutěž ve střelbě ze vzduchovky Metody a formy práce: demonstrační metody, názornost, frontální výuka, manipulace, prezentace, skupinová práce, činnostní učení, soutěže, sebehodnocení.

23 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 1 HODINA / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: MALUJEME PO CELÝ ROK. 2010, SVOJTKA PRAHA KNIHA VÝTVARNÝCH NÁPADŮ, 2005, SVOJTKA PRAHA CO BUDU DNES MALOVAT NEBO KRESLIT,2007, SVOJTKA PRAHA A.MACKO, 1987, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, SNP PRAHA VÝTVARNÉ HŘÍČKY, 1998, SVOJTKA PRAHA ZÁŘÍ Hygiena, příprava na VV organizace vyučovací hodiny hygienické návyky Kresba výtvarné vyjádření skutečnosti, vjemů a postojů na základě vlastního prožitku dítěte Malba - výtvarné vyjádření skutečnosti z pozorování přírodních útvarů a zákonitostí Kombinované techniky užité práce dekorativní a prostorové barvy základní a doplňkové, barevný kontrast a harmonie Kresba výtvarné umění a životní prostředí funkce ilustrace a jejich výrazových prostředků

24 Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou ŘÍJEN Kresba výtvarné umění a životní prostředí funkce ilustrace a jejich výrazových prostředků Kombinované techniky (koláž) - výtvarné vyjádření skutečnosti, pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení tvar, barvy a struktury Malba užité práce dekorativní a prostorové, vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti, výtvarné využití vzniklých náhodností a představ Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti na základě četby, aktivní práce s ilustrací( J. Lada, J. Čapek, Z. Smetana, A. Born, aj.) poznávání výrazových prostředků jednotlivých ilustrátorů Tématické práce výtvarné vyjádření skutečnosti Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou LISTOPAD Kresba (tužka) výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyprávění Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti poznávání a zobrazování tvarů a funkcí věcí, jako záměrných lidských výtvorů Kresba linie užité práce dekorativní a prostorové druhy linií a jejich výrazové možnosti přítlak, odlehčení, rovnoběžnost Vycházka výtvarné umění a životní prostředí průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou PROSINEC Modelování odlévání sádrou užité práce dekorativní a prostorové, rozvíjení citu pro prostor, získávání a uplatňování poznatků a reliéfní kompozici Tématické práce - výtvarné vyjádření skutečnosti, výtv. vyjádření vjemů, postojů na základě skutečnosti Kresba výtvarné vyjádření skutečnosti pozorování činnosti lidí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s vánoční tématikou LEDEN

25 Kresba užité práce dekorativní a prostorové kontrast barev,rytmické řešení plochy s využitím různých prvků Malba výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření vjemů, postojů ke skutečnosti na základě vlastního prožitku ( kolektivní práce ) Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti pozorování tvarů různých užitkových předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu Tématické práce výtvarné vyjádření skutečnosti vztah postavy a prostředí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené se zimní tématikou ÚNOR Kresba - výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyprávění Kombinované techniky - užité práce dekorativní a prostorové poznávání základních vlastností plastických materiálů / modelína rytí / Kombinované techniky - užité práce dekorativní a prostorové kompozice s využitím libovolných prvků / geometrických / Malba výtvarné umění a životní prostředí poznávání některých aspektů odívání a kultury bydlení Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené se zimní tématikou BŘEZEN Malba - vyjadřování se na základě představ a fantazie Kresba malování vajíček, lidová tvořivost - rytmické řazení prvků; - dekorativní práce Tématické práce - výtvarné vyjádření skutečnosti - pozorování přírody a činnosti lidí Návštěva výstavy s velikonoční tématikou - ověřování komunikačních účinků osobní postoj v komunikaci, jeho utváření a zdůvodňování - typy vizuálně obrazných vyjádření fotografie, comics, animovaný film Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou, Velikonoce DUBEN Kresba - užité práce dekorativní a prostorové rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus / barva, vosk / Malba výtvarné vyjádření skutečnosti sledování základních zákonitostí na rostlinách, stromech Kombinované techniky - výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření prostoru / špejle, dřívka / Vytváření prostorových útvarů - výtvarné vyjádření skutečnosti seskupováním a kombinací přírodních materiálů Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou, Velikonoce

26 KVĚTEN Kresba - užité práce dekorativní a prostorové rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus / barva, vosk / Malba výtvarné vyjádření skutečnosti sledování základních zákonitostí na rostlinách, stromech Kombinované techniky - výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření prostoru / špejle, dřívka / Vytváření prostorových útvarů - výtvarné vyjádření skutečnosti seskupováním a kombinací přírodních materiálů Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou ČERVEN Kresba - aktivní práce s ilustrací - barva, linie, prostor vyjádření emocí, pocitů Malba - vyjádření vlastních zkušeností, ověřování komunikačních účinků, jejich porovnávání s vlastní interpretací Tématické práce stavebnice, stavby v písku, stavby v přírodě s využitím přírodních materiálů Kresba těšíme se na prázdniny využití představ, fantazie, ale i skutečnosti Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s letní tématikou Formy a metody práce: - výuka ve třídě, výuka v okolí školy, výuka v přírodě, - exkurze, výstava, vycházka, - individuální výuka, skupinová výuka, kolektivní výuka, - pozorování, předvádění, vysvětlování, diskuse, rozhovor, beseda, - dramatizace, demonstrační metody, informační média, soutěž, - projekty, sebehodnocení, experiment, rozbor uměleckého díla - grafické a výtvarné činnosti. Výstavy, soutěže a umělecké akce dle aktuální nabídky.

27 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT MATEMATIKA 3 HODINOVÁ DOTACE: 5 HODIN / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: Z. ŠTĚRBOVÁ,J.ZÁLESKÁ, 1994,MATEMATIKA 3 PRO ZVL. ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Z. ŠTĚRBOVÁ,J.ZÁLESKÁ, 1994, PS MATEMATIKA 3 PRO ZVL. ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA POMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ Matematika - číselná řada do 10, řazení čísel - porovnávání čísel, znaky =, <, > - sčítání a odčítání do 10 Geometrie - rovinné tvary ŘÍJEN Matematika - přirozená čísla do 20, číselná řada, čtení a psaní čísel do 20

28 Rozklad čísla na desítky a jednotky Geometrie - tělesa stavebnice LISTOPAD Matematika - čísla před a zadaným číslem - porovnávání čísel o kolik méně, o kolik více Geometrie - rovinné tvary a tělesa PROSINEC Matematika - počítání a dopočítávání do desítky - sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky Geometrie - křivá čára, přímá čára, používání pravítka LEDEN Matematika - slovní úlohy zadání, zápis, výpočet a odpověď - sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky Geometrie - značení bodu, popis ÚNOR Matematika - rozklad čísel, dopočítávání - slovní úlohy zadání, zápis, výpočet a odpověď - sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky Geometrie

29 - úsečka, popis BŘEZEN Matematika Pamětní sčítání a odčítání - jednoduché slovní úlohy - jednoduché slovní příklady vedoucí k jednomu výkonu v oboru do 20 Geometrie - jednoduché ornamenty, čtvercová síť DUBEN Matematika - rozklad čísel - příklady s použitím platidel - určování času Geometrie - rýsování přímky, popis KVĚTEN Matematika - grafické znázornění příkladů číselná osa - násobková řada 2 - nácvik násobení a dělení - počítání po desítkách Geometrie - rýsování úsečky, popis ČERVEN - jednoduché slovní příklady na využití vztahu o n více, o n méně - numerace do100 - opakování probraného učiva

30 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 1 HODINA / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: J.JAGLOVÁ, 2000, HUDEBNÍ VÝCHOVA, BRNO NOVÁ ŠKOLA CD Z. SVĚRÁK, J. UHLÍŘ, J. NOHAVICA,J. ŠLITR CD VÁN. KOLEDY,HUD. VÝCHOVA 3, HUD. VÝCHOVA DOPR. SKLADBY, POSLOUCHÁME HUDBU VE ŠKOLE JÁ PÍSNÍČKA-KOMPLET /4 KRÁT CD+ ZPĚVNÍK/ CD 10 ŘECKÝCH TANCŮ,10 LINE DANCES, 10 SKOTSKÝCH TANCŮ, 20 COUNTRY TANCŮ L. DANIEL, 1996, SKŘIVÁNEK, PRAHA PANTON ZÁŘÍ Písně : - Beskyde, Beskyde, Pekla vdolky, Vyletěla holubička, Starosti s muzikou, Ach synku, synku, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, Abeceda, Barbora píše z tábora Poslech: - Ilja Hurník Kolovrátek, B. Smetana- Prodaná nevěsta - A. Webern 6 orchestrálních kusů Hudební teorie : Opakování : - rytmus, dynamika (p,mf,f), nota i pomlka osminová, nota i pomlka čtvrťová, notová osnova, taktová čára

31 - rozvážně živě, dýchání ( v pauze mezi frázemi) - význam hudby hudba slavnostní, slavnostní pochody, fanfáry Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo ŘÍJEN Písně : - Už ty pilky dořezaly, Čí je, čí je děvče, To jsou dudy, Kačena divoká, Slunce za hory, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, písně M. Hofmanna Poslech : - V. Novák : V Tatrách, L. Mozart : Dětská symfonie Hudební teorie : - charakter melodie postupující v krocích a skocích, melodie lomená - pěvecké dělení slov - hlasový rozsah c1 c2 - půlová pomlka - orchestr sólo, hudební nástroje Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo LISTOPAD Písně: - Slunéčko zachází za hory, Dostal jsem koníčka sivovraného, Tu máš, Vávro, Louka široká, Dú, Valaši,dú, Když jsem jel do Prahy, - písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, ě M. Hofmanna Poslech: - P. Jurkovič Ptačí koncert, J.S.Bach Mše H moll - Zpěv Louise Amstronga Hudební teorie : - menuet - předvětí, závětí, takt 4/4 - pohybové vyjádření melodie,jejího charakteru, tempa, dynamiky, emoc. zážitků - hudební abeceda noty c1,d1, e1, f1, g1, a1 - kánon Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo PROSINEC Písně : - Rychle bratři, vánoční písně a koledy, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, H. Nedvěda Poslech : - G. Zrunek Vánoční mše, vánoční koledy

32 Hudební teorie : - nota celá - rozlišování hry na violoncello, akordeon, lesní roh, tubu, cembalo, činely Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo LEDEN Písně : - Vrť sa, děvča, Tancuj, tancuj, Malíř mráz, Dva mrazíci, Ještě ty koníčky, Rampouch, Indián Poslech : - W.A. Mozart Kouzelná flétna - A. Vivaldi Čtvero ročních období - Zima Hudební teorie : - rytmické doprovody 2/4,3/4 takt, - dvoudobá chůze a tanec v průpletu, přísuvný krok, Mazurka pohyb podle hudby vpřed, vzad, na místě (3/4 taktu), Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo ÚNOR Písně : -Žádnyj neví, Masopust držíme, Až já pojedu, Kamarádi taneček mazurka -Narozeninová, Není nutno, Poslech : - A. Dvořák : Můj domov, -B. Smetana : Z českých luhů a hájů - J. Stivín : Sangvinici Hudební teorie : - melodie textu, využití durového kvintakordu - vokální a instrumentální hry - pohyb podle hudby vyjádření melodie, country tance 4/4 takt Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo BŘEZEN Písně : - Spi, Janíčku, spi, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře - Dobrú noc má milá

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: ČESKÝ JAZYK 2015/2016 Měsíc Čtení Literární výchova Psaní Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ Přípravné období Rozvoj slovní zásoby Pravolevá

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Hudební výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 3. - HUDEBNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ESTETICKÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Estetická výchova je integrovaný předmět. Jeho vzdělávací obsah tvoří vzdělávací obsahy oborů Hudební výchova,

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů

Kompetence k učení: - vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací při využití různých informačních zdrojů VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni ZŠ: Hudební svým obsahem navazuje na vzdělávací oblast

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Tělesná výchova 1. ročník Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce

Více

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy seznámení s dětmi formou her zásady správného chování

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura 5.7.1. Hudební výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více