PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, , Staré Město, tel , PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od Obsah přílohy: 1. Učební plány pro 1. a 2. stupeň 2. Učební osnovy 3., 4., 7. ročník Ve Starém Městě dne Mgr. Radovan Šikula ředitel školy Bankovní spojení: / 0300 IČO:

2 I. stupeň ŠVP_LMP Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník MINI ŠVP DD ČESKÝ JAZYK Čj CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Aj INFORMATIKA ICT MATEMATIKA M DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VO PRVOUKA Prv PŘÍRODOVĚDA Přv VLASTIVĚDA VL PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZ Součet základních hodin

3 II. stupeň ŠVP_LMP Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MINI ŠVP DD JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ ČESKÝ JAZYK Čj CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Aj INFORMATIKA ICT MATEMATIKA M DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VO FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZ Celkový součet hodin

4 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK 3 HODINOVÁ DOTACE: 8 HODIN / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: Vl. LINC, 1995, ŘEČOVÁ VÝCHOVA, RO TŘETÍ ROČNÍK ZVL.ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Vl. LINC, 1995, ČÍTANKA PRO TŘETÍ ROČNÍK ZVL.ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Vl. LINC, 1995, PÍSANKAI.,II.,III.,IV. DÍL, PRO TÍ ROČNÍK Z. ŠKOLY A ZŠP, SEPTIMA, PRAHA PPOMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ Jazykové vyučování - upevnění poznávaní věty, slova, slabiky, hlásky a písmena Řečová výchova - samohlásky bilabiální p, b, m, - vokály procvičování - říkadla, písničky / Ene, bene, Když jsem já sloužil / Čtení a literární výchova - správná výslovnost, tempo řeči, pravidelné dýchání, spojování slabik do slov - vyprávění pohádky podle předlohy

5 Sloh - popis jednoduché činnosti Psaní - základní hygienické návyky spojené se psaním, správné psací náčiní ŘÍJEN Jazykové vyučování - čtení slov se dvěma souhláskami n začátku slova stuha, staví - velká a malá abeceda Řečová výchova -souhlásky labiodentální v, f Čtení a literární výchova - orientace v knize - četba jednoduchých textů s porozuměním Sloh - tvoření odpovědí na otázky Psaní - procvičování písmen malé a velké abecedy LISTOPAD Jazykové vyučování - zavřená slabika se dvěma souhláskami na začátku stůl, stan - poznání vět začátek a konec věty Řečová výchova -souhlásky alveolární, nácvik pomocí jednoduchých říkanek- Této, této, Půjdem do vody - rozpočitadlo Šmidli, fidli - písničky Hrály dudyu pobudy, Já do lesa nepojedu Čtení a literární výchova - lidová poezie verš, rým, básně o podzimu, přednes zpaměti

6 Sloh - tvoření otázek a odpovědí celou větou Psaní - opis psaného textu, diktát písmen PROSINEC Jazykové vyučování - čtení slabik di-dy, ti-ty, ni-ny a slov s těmito slabikami Řečová výchova - souhlásky palatální ď, ť, ň - říkadla Děda dělá loď, Jeník měl sáně, Malé kotě sedí v botě - písnička Okolo Třeboně - rytmizace Típ, líp Čtení a literární výchova - četba a reprodukce jednoduchého textu - orientace a vyhledávání v textu Sloh - slušné chování Psaní - spojování písmen ve slabiky LEDEN Jazykové vyučování - slova se dvěma souhláskami na konci slova kopr, vítr Řečová výchova - souhlásky alveolární frikit. 1

7 - říkadla Naše malá Kamila, Letěl bílý motýlek, Slepice se divila - písničky Já do lesa nepojedu, Sluníčko, sluníčko Čtení a literární výchova - cvičení záměrné pozornosti a soustředění - rozvíjení řečového projevu v konkrétní situaci Sloh - různé druhy pozdravů Psaní - spojování slabik ve slova ÚNOR Jazykové vyučování - čtení psaného textu, správné čtení předložky se slovem Řečová výchova - velární souhlásky k, g, ch - říkadla Alenko stůj, Gusta má míč, Aligátor - písnička Kudy, tudy Čtení a literární výchova - lidová přísloví a přirovnání Sloh - přání Psaní - psaní krátkých vět, opis psacího písma BŘEZEN Jazykové vyučování - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správná výslovnost a čtení - pořádek slov ve větě Řečová výchova

8 - souhlásky alveolární frikat. s, z, c - rytmizace Byl jeden švec, Za lesem je zámek - písničky Cib, cib, cibulenka - pohybová hra Jablíčko se kutálelo Čtení a literární výchova - příprava nácviku tichého čtení - orientace ve větě, v textu Sloh - psaní vlastní adresy Psaní - přepis tištěného textu DUBEN Jazykové vyučování - pořádek slov ve větě - rozvoj slovní zásoby pojmenovat předměty a situace několika výrazy Řečová výchova - rytmizace Naše bílá kočička, Žaba leží v kaluži - písničky Žežuličko, kde jsi byla, Čížečku, čížečku - pohybová hra Čížečku, čížečku Čtení a literární výchova - význam interpunkčních znamének v textu - říkanky a hádanky Sloh - jednoduché sdělení Psaní - přepis tištěného textu - psaní velkých písmen vlastní jména, začátek věty

9 KVĚTEN Jazykové vyučování - slova opačného významu - kultura mluveného projevu, začátek a konec věty Řečová výchova - souhlásky alveolární frikat. dásňové r, ř - říkanky Rak leze z rákosí, Řežu, řežu dříví - písničky Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Já mám koně, Měla babka Čtení a literární výchova - recitace básní zpaměti - dramatizace jednoduchých textů Sloh - jednoduché sdělení - chování na veřejnosti Psaní - psaní slov a jednoduchých vět podle diktátu ČERVEN Jazykové vyučování - procvičování probraného učiva Řečová výchova - opakování říkadel, písniček, dramatických textů Čtení a literární výchova - tajenky, hádanky, rébusy, osmisměrky, křížovky Sloh - chování v kulturních zařízeních Psaní - procvičování probraného učiva

10 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT PRACOVNÍ ČINNOSTI 3 HODINOVÁ DOTACE: 5 HODIN/ TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: MALUJEME PO CELÝ ROK. 2010, SVOJTKA PRAHA KNIHA VÝTVARNÝCH NÁPADŮ, 2005, SVOJTKA PRAHA CO BUDU DNES MALOVAT NEBO KRESLIT,2007, SVOJTKA PRAHA A.MACKO, 1987, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, SNP PRAHA VÝTVARNÉ HŘÍČKY, 1998, SVOJTKA PRAHA ZÁŘÍ Pěstování pokojových rostlin - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem - přírodniny, papír, karton. Pomůcky do činnostního učení M, Jč Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Prv dopravní značky Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování, Papírová koláž Zdravá výživa Práce spojené s podzimní tématikou ŘÍJEN Pěstování pokojových rostlin - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem textil, modelovací hmota Hlemýžď zahradní, ubrousky

11 Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce plastická mapa Prv Konstrukční činnosti - stavebnice plošné, prostorové, konstrukční, sestavování modelů - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem Pomůcky do činnostního učení M, Jč Příprava různých rytmických nástrojů do Hv. Práce spojené s podzimní tématikou LISTOPAD Pěstitelské práce - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem - papír, karton, přírodniny Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Práce s drobným materiálem - papír, karton, přírodniny - Pomůcky do činnostního učení M, Jč, Hv Práce spojené s podzimní tématikou PROSINEC Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - pomůcky do činnostního učení M, Jč Lidové zvyky, tradice, řemesla. Vánoční ozdoby. Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování, papírová a textilní koláž sváteční stolování Práce spojené se zimní tématikou LEDEN Pěstitelské práce - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Konstrukční činnosti - montáž, demontáž a údržba některých jednoduchých předmětů Práce s drobným materiálem - papír origami - modelovací hmota nástěnné hodiny Pomůcky do činnostního učení M, Jč, Hv Práce spojené se zimní tématikou

12 ÚNOR Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Práce s drobným materiálem - textil, papír a karton Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Příprava pokrmů Práce spojené se zimní tématikou BŘEZEN Pěstitelské práce - příprava půdy pro pěstování plodin - poznávání semen (např. hrách, fazole) - jejich pěstování Práce s drobným materiálem - přírodniny, papír a karton - Pomůcky do činnostního učení - M, Jč Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Lidové zvyky, tradice, řemesla. Práce spojené s jarní tématikou DUBEN Pěstitelské práce - pokusy a pozorování na pěstovaných plodinách - ověřování základních podmínek života Práce s drobným materiálem papír, modelovací hmota Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Konstrukční činnosti - sestavování modelů (např. města) z krabiček různých druhů a velikostí Lidové zvyky, tradice, řemesla. Práce spojené s jarní tématikou KVĚTEN Pěstitelské práce - pěstování hrachu, slunečnice, fazolí, pažitky

13 - pozorování a péče o ně Práce s drobným materiálem - textil, papír, přírodniny Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Práce s drobným materiálem, papír, modelovací hmota Práce s jarní tématikou ČERVEN Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Práce s letní tématikou Pěstitelské práce - pěstování hrachu, slunečnice, fazolí, pažitky - pozorování a péče o ně

14 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT PRVOUKA 3 HODINOVÁ DOTACE: 2 HODINY / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: K.TUPÝ,L.KUBOVÁ,2006, PRVOUKA 3, SEPTIMA, PRAHA K.TUPÝ,L.KUBOVÁ,2006, PS PRVOUKA 3, SEPTIMA, PRAHA POMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ - základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty - orientace v prostoru širší okolí školy a okolní krajiny - rodina a příbuzní, rodina a společnost ŘÍJEN - zaměstnání rodičů, pomoc rodičů - druhy zaměstnání, náplň práce - orientace v času den, týden, měsíc, rok LISTOPAD

15 - orientace v času rozlišování na půlhodiny, čtvrthodiny - ráno, večer, noc, den, odpoledne, poledne, půlnoc PROSINEC - kalendář přírody jednotlivá roční období - příroda v ročních obdobích / zima / - péče o přírodu, krmení zvířat a ptáků v zimě LEDEN - ovoce a zelenina význam pro zdraví člověka - hlavní části lidského těla, smyslová ústrojí a péče o ně - účinky slunce na člověka ÚNOR - chování při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění - chování u lékaře, ve zdravotnictví, v lékárně BŘEZEN - ošetřování člena rodiny při nemoci - první pomoc při drobném poranění DUBEN - kalendář přírody jednotlivá roční období / jaro / - hlavní znaky - lesní zvěř a zvířata, hmyz - domácí zvířata KVĚTEN - rostliny v našem okolí stromy, keře, byliny, houby - význam včel a hmyzu při opylování rostli ČERVEN

16 - opatrnost při letních hrách a zábavách o prázdninách - prvky sexuální výchovy - základy první pomoci

17 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 3 HODINY / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: B. BOROVÁ, 2001, MÍČE, MÍČKY A HRY S NIMI, PORTÁL PRAHA A.VALIŠOVÁ, 2005, POHYBOVÉ HRY DO TŘÍD A DRUŽIN, GRADA PRAHA M. ZAPLETAL, 1994, TV A HRY NA HŘIŠTI, V TĚLOCVIČNĚ, NA LOUCE, F.MAZAL, 2007, 1000 HER A SOUTĚŽÍ, HANEX OLOMOUC TĚLESNÁ VÝCHOVA, 1987, SNP PRAHA ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD Plavecký výcvik - 10 lekcí Šikula Cup / soutěž ve skákání přes švihadlo/ PROSINEC Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu začleněno do jednotlivých vyučovacích hodin v úvodní části hodiny TV

18 Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - běh a cvičení obratnosti s využitím bedny rozložené na jednotlivé díly - jednoduchá cvičení obratnosti na žebřinách - cvičení se švihadlem nácvik odrazu, kroužení, přetahování - válení plných míčů na lavičce - probíhání dráhy sestavených z jednotlivých dílů bedny Turistika - způsob pohybu na sněhu v terénu - lékárnička vybavení, způsob použití pomůcek k ošetření poranění - základy ochrany přírody Sportovní hry - vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry - základní pojmy ( označení hřišť, role ve hře) - základní spolupráce ve hře - přihrávka vnitřním nártem po zemi - vrchní přihrávka jednoruč i obouruč trčením LEDEN Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - lavičky našíř za sebou přeskoky snožmo i střídmonož - šplh na tyči, správné držení končetin, ručkování - cvičení na žebřinách, lezení, vystupování, spouštění - cvičení se švihadlem přeskoky vpřed i vzad snožmo, střídmonož, jednonož Atletika - chůze v terénu / na sněhu / - skok do dálky z rozběhu / nácvik tělocvična / - základní způsoby měření výkonů - hod míčkem z rozběhu, spojení rozběhu s odhodem Gymnastika - kotoul vpřed a jeho modifikace - odraz z můstku průpravné cvičení

19 - kotoul vzad a jeho modifikace Sportovní hry - přihrávka trčením obouruč, jednoruč - driblink - pohyb v prostoru hráčů s míčem a bez míče, zastavení - hry s účastí celé třídy Rytmická gymnastika - opakování základní taneční krok 2/4, 3/4 - poskoky, obraty ÚNOR Průpravná cvičení - cvičení se švihadlem, přeskakování ve dvojicích - přenášení dílů bedny - lavičky šikmo zavěšené vyběhnutí, seběhnutí, sestupování i s nesením lehkého předmětu - průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Gymnastika - kotouly s modifikací vpřed na zvýšené podložce - stoj na rukou s dopomocí - kladina- chůze bez dopomoci Rytmická gymnastika - polkový krok opakování - držení partnerů při tanci - chování - obraty v rytmu chůze Sportovní hry - hry s účastí celé třídy - průpravné sportovní hry a utkání - přihrávky, vedení míče BŘEZEN Průpravná..cvičení - běh individuálním tempem - cvičení na žebřinách, lezení sestupování, spouštění - probíhání kroužícího dlouhého švihadla - přetahování

20 - soutěživé přenášení a zvedání laviček - cvičení pro správné držení těla - cvičení pro osvojování rovnováhy na bruslích Gymnastika - roznožka přes kozu na šíř odrazem z můstku - stoj na rukou Sportovní hry - chytání míče jednoruč a obouruč tlumení míče vnitřní stranou nohy - minifotbal DUBEN Průpravná.cvičení - běh individuálním tempem - přeskoky, vpřed, vzad, snožmo i střídmonož - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a pohybové obratnosti - kombinace lavička a rozložená šv. bedna prolézání, podlézání, přelézání, přeskoky Gymnastika - základní záchrana a dopomoc - kladina chůze s obratem bez dopomoci Sportovní hry - štafety, soutěže - střelba z dálky na koš, branku - míčové hry s účastí celé třídy Rytmická gymnastika - lidový tanec - základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách - změny poloh, obměny tempa a rytmu KVĚTEN Průpravná cvičení - přeskoky a podbíhání kroužícího švihadla - soutěživé hry s plnými míči přenášení, válení - přeskoky švihadla s meziskokem i bez meziskoku skoky křižmo, na jedné noze, vzad

21 - šv. bedna schody seskoky na žíněnku Gymnastika - stoj na rukou s dopomocí - záchrana - roznožka přes kozu s odrazem z můstku -kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace vpřed na zvýšené podložce, přes lavičku Sportovní hry - přehrávky jednoruč, obouruč, nohou - chytání míče - minibasketbal - udržet míč pod kontrolou mužstva, dopravit míč s obrané poloviny, řešit situaci jeden proti jednomu 2hod Rytmická gymnastika -rozvíjení prostorového cítění - lidové tance, krok poskočný, přísunný Atletika - základy techniky běhů - základy techniky skoků - základy techniky hodů ČERVEN Průpravná cvičení - běh individuálním tempem - přeskakování bedny - dvou a více častí na sobě - našíř - honičky Atletika - běžecká abeceda - rychlý běh 50m - skok do dálky z rozběhu Turistika - chůze v terénu - chůze a běh po vyznačené trase - základní dovednosti spojené s tábořením - zdravověda - ošetření závažnějšího poranění, transport zraněného Olympiáda v rámci I. stupně

22 Soutěž ve střelbě ze vzduchovky Metody a formy práce: demonstrační metody, názornost, frontální výuka, manipulace, prezentace, skupinová práce, činnostní učení, soutěže, sebehodnocení.

23 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 1 HODINA / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: MALUJEME PO CELÝ ROK. 2010, SVOJTKA PRAHA KNIHA VÝTVARNÝCH NÁPADŮ, 2005, SVOJTKA PRAHA CO BUDU DNES MALOVAT NEBO KRESLIT,2007, SVOJTKA PRAHA A.MACKO, 1987, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, SNP PRAHA VÝTVARNÉ HŘÍČKY, 1998, SVOJTKA PRAHA ZÁŘÍ Hygiena, příprava na VV organizace vyučovací hodiny hygienické návyky Kresba výtvarné vyjádření skutečnosti, vjemů a postojů na základě vlastního prožitku dítěte Malba - výtvarné vyjádření skutečnosti z pozorování přírodních útvarů a zákonitostí Kombinované techniky užité práce dekorativní a prostorové barvy základní a doplňkové, barevný kontrast a harmonie Kresba výtvarné umění a životní prostředí funkce ilustrace a jejich výrazových prostředků

24 Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou ŘÍJEN Kresba výtvarné umění a životní prostředí funkce ilustrace a jejich výrazových prostředků Kombinované techniky (koláž) - výtvarné vyjádření skutečnosti, pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení tvar, barvy a struktury Malba užité práce dekorativní a prostorové, vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti, výtvarné využití vzniklých náhodností a představ Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti na základě četby, aktivní práce s ilustrací( J. Lada, J. Čapek, Z. Smetana, A. Born, aj.) poznávání výrazových prostředků jednotlivých ilustrátorů Tématické práce výtvarné vyjádření skutečnosti Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou LISTOPAD Kresba (tužka) výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyprávění Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti poznávání a zobrazování tvarů a funkcí věcí, jako záměrných lidských výtvorů Kresba linie užité práce dekorativní a prostorové druhy linií a jejich výrazové možnosti přítlak, odlehčení, rovnoběžnost Vycházka výtvarné umění a životní prostředí průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou PROSINEC Modelování odlévání sádrou užité práce dekorativní a prostorové, rozvíjení citu pro prostor, získávání a uplatňování poznatků a reliéfní kompozici Tématické práce - výtvarné vyjádření skutečnosti, výtv. vyjádření vjemů, postojů na základě skutečnosti Kresba výtvarné vyjádření skutečnosti pozorování činnosti lidí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s vánoční tématikou LEDEN

25 Kresba užité práce dekorativní a prostorové kontrast barev,rytmické řešení plochy s využitím různých prvků Malba výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření vjemů, postojů ke skutečnosti na základě vlastního prožitku ( kolektivní práce ) Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti pozorování tvarů různých užitkových předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu Tématické práce výtvarné vyjádření skutečnosti vztah postavy a prostředí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené se zimní tématikou ÚNOR Kresba - výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyprávění Kombinované techniky - užité práce dekorativní a prostorové poznávání základních vlastností plastických materiálů / modelína rytí / Kombinované techniky - užité práce dekorativní a prostorové kompozice s využitím libovolných prvků / geometrických / Malba výtvarné umění a životní prostředí poznávání některých aspektů odívání a kultury bydlení Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené se zimní tématikou BŘEZEN Malba - vyjadřování se na základě představ a fantazie Kresba malování vajíček, lidová tvořivost - rytmické řazení prvků; - dekorativní práce Tématické práce - výtvarné vyjádření skutečnosti - pozorování přírody a činnosti lidí Návštěva výstavy s velikonoční tématikou - ověřování komunikačních účinků osobní postoj v komunikaci, jeho utváření a zdůvodňování - typy vizuálně obrazných vyjádření fotografie, comics, animovaný film Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou, Velikonoce DUBEN Kresba - užité práce dekorativní a prostorové rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus / barva, vosk / Malba výtvarné vyjádření skutečnosti sledování základních zákonitostí na rostlinách, stromech Kombinované techniky - výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření prostoru / špejle, dřívka / Vytváření prostorových útvarů - výtvarné vyjádření skutečnosti seskupováním a kombinací přírodních materiálů Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou, Velikonoce

26 KVĚTEN Kresba - užité práce dekorativní a prostorové rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus / barva, vosk / Malba výtvarné vyjádření skutečnosti sledování základních zákonitostí na rostlinách, stromech Kombinované techniky - výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření prostoru / špejle, dřívka / Vytváření prostorových útvarů - výtvarné vyjádření skutečnosti seskupováním a kombinací přírodních materiálů Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou ČERVEN Kresba - aktivní práce s ilustrací - barva, linie, prostor vyjádření emocí, pocitů Malba - vyjádření vlastních zkušeností, ověřování komunikačních účinků, jejich porovnávání s vlastní interpretací Tématické práce stavebnice, stavby v písku, stavby v přírodě s využitím přírodních materiálů Kresba těšíme se na prázdniny využití představ, fantazie, ale i skutečnosti Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s letní tématikou Formy a metody práce: - výuka ve třídě, výuka v okolí školy, výuka v přírodě, - exkurze, výstava, vycházka, - individuální výuka, skupinová výuka, kolektivní výuka, - pozorování, předvádění, vysvětlování, diskuse, rozhovor, beseda, - dramatizace, demonstrační metody, informační média, soutěž, - projekty, sebehodnocení, experiment, rozbor uměleckého díla - grafické a výtvarné činnosti. Výstavy, soutěže a umělecké akce dle aktuální nabídky.

27 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT MATEMATIKA 3 HODINOVÁ DOTACE: 5 HODIN / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: Z. ŠTĚRBOVÁ,J.ZÁLESKÁ, 1994,MATEMATIKA 3 PRO ZVL. ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Z. ŠTĚRBOVÁ,J.ZÁLESKÁ, 1994, PS MATEMATIKA 3 PRO ZVL. ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA POMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ Matematika - číselná řada do 10, řazení čísel - porovnávání čísel, znaky =, <, > - sčítání a odčítání do 10 Geometrie - rovinné tvary ŘÍJEN Matematika - přirozená čísla do 20, číselná řada, čtení a psaní čísel do 20

28 Rozklad čísla na desítky a jednotky Geometrie - tělesa stavebnice LISTOPAD Matematika - čísla před a zadaným číslem - porovnávání čísel o kolik méně, o kolik více Geometrie - rovinné tvary a tělesa PROSINEC Matematika - počítání a dopočítávání do desítky - sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky Geometrie - křivá čára, přímá čára, používání pravítka LEDEN Matematika - slovní úlohy zadání, zápis, výpočet a odpověď - sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky Geometrie - značení bodu, popis ÚNOR Matematika - rozklad čísel, dopočítávání - slovní úlohy zadání, zápis, výpočet a odpověď - sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky Geometrie

29 - úsečka, popis BŘEZEN Matematika Pamětní sčítání a odčítání - jednoduché slovní úlohy - jednoduché slovní příklady vedoucí k jednomu výkonu v oboru do 20 Geometrie - jednoduché ornamenty, čtvercová síť DUBEN Matematika - rozklad čísel - příklady s použitím platidel - určování času Geometrie - rýsování přímky, popis KVĚTEN Matematika - grafické znázornění příkladů číselná osa - násobková řada 2 - nácvik násobení a dělení - počítání po desítkách Geometrie - rýsování úsečky, popis ČERVEN - jednoduché slovní příklady na využití vztahu o n více, o n méně - numerace do100 - opakování probraného učiva

30 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 1 HODINA / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: J.JAGLOVÁ, 2000, HUDEBNÍ VÝCHOVA, BRNO NOVÁ ŠKOLA CD Z. SVĚRÁK, J. UHLÍŘ, J. NOHAVICA,J. ŠLITR CD VÁN. KOLEDY,HUD. VÝCHOVA 3, HUD. VÝCHOVA DOPR. SKLADBY, POSLOUCHÁME HUDBU VE ŠKOLE JÁ PÍSNÍČKA-KOMPLET /4 KRÁT CD+ ZPĚVNÍK/ CD 10 ŘECKÝCH TANCŮ,10 LINE DANCES, 10 SKOTSKÝCH TANCŮ, 20 COUNTRY TANCŮ L. DANIEL, 1996, SKŘIVÁNEK, PRAHA PANTON ZÁŘÍ Písně : - Beskyde, Beskyde, Pekla vdolky, Vyletěla holubička, Starosti s muzikou, Ach synku, synku, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, Abeceda, Barbora píše z tábora Poslech: - Ilja Hurník Kolovrátek, B. Smetana- Prodaná nevěsta - A. Webern 6 orchestrálních kusů Hudební teorie : Opakování : - rytmus, dynamika (p,mf,f), nota i pomlka osminová, nota i pomlka čtvrťová, notová osnova, taktová čára

31 - rozvážně živě, dýchání ( v pauze mezi frázemi) - význam hudby hudba slavnostní, slavnostní pochody, fanfáry Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo ŘÍJEN Písně : - Už ty pilky dořezaly, Čí je, čí je děvče, To jsou dudy, Kačena divoká, Slunce za hory, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, písně M. Hofmanna Poslech : - V. Novák : V Tatrách, L. Mozart : Dětská symfonie Hudební teorie : - charakter melodie postupující v krocích a skocích, melodie lomená - pěvecké dělení slov - hlasový rozsah c1 c2 - půlová pomlka - orchestr sólo, hudební nástroje Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo LISTOPAD Písně: - Slunéčko zachází za hory, Dostal jsem koníčka sivovraného, Tu máš, Vávro, Louka široká, Dú, Valaši,dú, Když jsem jel do Prahy, - písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, ě M. Hofmanna Poslech: - P. Jurkovič Ptačí koncert, J.S.Bach Mše H moll - Zpěv Louise Amstronga Hudební teorie : - menuet - předvětí, závětí, takt 4/4 - pohybové vyjádření melodie,jejího charakteru, tempa, dynamiky, emoc. zážitků - hudební abeceda noty c1,d1, e1, f1, g1, a1 - kánon Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo PROSINEC Písně : - Rychle bratři, vánoční písně a koledy, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, H. Nedvěda Poslech : - G. Zrunek Vánoční mše, vánoční koledy

32 Hudební teorie : - nota celá - rozlišování hry na violoncello, akordeon, lesní roh, tubu, cembalo, činely Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo LEDEN Písně : - Vrť sa, děvča, Tancuj, tancuj, Malíř mráz, Dva mrazíci, Ještě ty koníčky, Rampouch, Indián Poslech : - W.A. Mozart Kouzelná flétna - A. Vivaldi Čtvero ročních období - Zima Hudební teorie : - rytmické doprovody 2/4,3/4 takt, - dvoudobá chůze a tanec v průpletu, přísuvný krok, Mazurka pohyb podle hudby vpřed, vzad, na místě (3/4 taktu), Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo ÚNOR Písně : -Žádnyj neví, Masopust držíme, Až já pojedu, Kamarádi taneček mazurka -Narozeninová, Není nutno, Poslech : - A. Dvořák : Můj domov, -B. Smetana : Z českých luhů a hájů - J. Stivín : Sangvinici Hudební teorie : - melodie textu, využití durového kvintakordu - vokální a instrumentální hry - pohyb podle hudby vyjádření melodie, country tance 4/4 takt Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo BŘEZEN Písně : - Spi, Janíčku, spi, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře - Dobrú noc má milá

Školní rok ročníky. Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20

Školní rok ročníky. Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20 Školní rok 2016 2017 3. ročníky Třídy: 3. A třídní učitelka Mgr. Hana Skalová počet žáků 19 3. B třídní učitelka Mgr. Jana Berkovcová počet žáků 20 3. C třídní učitelka Mgr. Iva Horníková počet žáků 19

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 4. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika reaguje na povely učitele, snaží se o správné

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. - sportovní hry manipulace s míčem, základní přihrávky rukou TEMATICKÝ PLÁN Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. L. Erberová, Mgr. V. Hryzlíková, Mgr. V. Antalová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Obor vzdělávací oblasti : Hudební výchova Ročník: 1. Výstupy - kompetence -zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase dbá na správné

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Tělesná výchova ve 3. ročníku

Tělesná výchova ve 3. ročníku Tělesná výchova ve 3. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice 1. září listopad 2011 Odpočinková činnost - odpočinek na koberci - volné hry dle výběru dětí-stolní - poslech a společná četba, vyprávění na dané téma - individuální četba, práce s dětskými časopisy -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 1. období 3.ročník Lišková, M., Hurník, L.: Hudební výchova pro 3. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura 2 Vzdělávací obor: Hudební 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zpívá na základě svých dispozic intonačně

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Učební plán čtvrtého ročníku:

Učební plán čtvrtého ročníku: Třída 4.C třídní učitelka Mgr. Lenka Čekanová počet žáků 20 (11 dívek, 9 chlapců) Vyučující: Lenka Čekanová Milada Turečková (přírodověda a vlastivěda) Učební plán čtvrtého ročníku: Český jazyk 7 hodin

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník

Vzdělávací obor Hudební výchova 1. - 3. ročník Zákaldní škoa Děčín VI, Na Stráni 879/2-příspěvková organizace 1. - 3. ročník Hlavní kompetence Učivo 1. VOKÁLNÍ k. komunikativní, pracovní pěvecký a mluvený projev k, sociální, personální - pěvecké dovednosti

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Tělesná výchova v 1. ročníku

Tělesná výchova v 1. ročníku Tělesná výchova v 1. ročníku Září Seznámení s Tv Pohybové hry - šplh o tyči - běh na 50 metrů Povely, signály, znamení Soutěživé hry Podílení se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojování pravidelné

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení

Ročník III. A. Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení Tématický plán Předmět Tělesná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 3 14. září - 8. prosince Téma: Cíl: Žák - Poznámky Vazba na ŠVP: Průpravná, kondiční, koordinační,

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 2.období/ 4. 5. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k porozumění

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník

Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Hudební výchova 1. období 3.ročník Počet hodin : 33 Učební texty : Jindřiška Jaglová: Hudební výchova pro 3. ročník nakladatelství

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť, přírody, silničního provozu; předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost. Provede laickou první pomoc, přivolá

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1.

Předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Ročník: 1. zpívá a intonuje čistě seznamuje se s notami a notovou osnovou rozpoznává tón, zvuk, mluvený hlas a zpěv Pěvecká činnost Tv- 1.roč. rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Hudební výchova 1. období/ 1.- 3. ročník 1hod. / týd V tomto předmětu je žák veden k

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

5.1.5.1. Hudební výchova

5.1.5.1. Hudební výchova 5.1.5. Vzdělávací oblast Umění a kultura 5.1.5.1. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací předmět Hudební výchova vede žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních,

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více