PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, , Staré Město, tel , PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od Obsah přílohy: 1. Učební plány pro 1. a 2. stupeň 2. Učební osnovy 3., 4., 7. ročník Ve Starém Městě dne Mgr. Radovan Šikula ředitel školy Bankovní spojení: / 0300 IČO:

2 I. stupeň ŠVP_LMP Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. ročník JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník MINI ŠVP DD ČESKÝ JAZYK Čj CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Aj INFORMATIKA ICT MATEMATIKA M DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VO PRVOUKA Prv PŘÍRODOVĚDA Přv VLASTIVĚDA VL PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZ Součet základních hodin

3 II. stupeň ŠVP_LMP Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník MINI ŠVP DD JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ ČESKÝ JAZYK Čj CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Aj INFORMATIKA ICT MATEMATIKA M DĚJEPIS D VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VO FYZIKA F CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z PRAKTICKÉ ČINNOSTI Pč HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vv TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VZ Celkový součet hodin

4 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT ČESKÝ JAZYK 3 HODINOVÁ DOTACE: 8 HODIN / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: Vl. LINC, 1995, ŘEČOVÁ VÝCHOVA, RO TŘETÍ ROČNÍK ZVL.ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Vl. LINC, 1995, ČÍTANKA PRO TŘETÍ ROČNÍK ZVL.ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Vl. LINC, 1995, PÍSANKAI.,II.,III.,IV. DÍL, PRO TÍ ROČNÍK Z. ŠKOLY A ZŠP, SEPTIMA, PRAHA PPOMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ Jazykové vyučování - upevnění poznávaní věty, slova, slabiky, hlásky a písmena Řečová výchova - samohlásky bilabiální p, b, m, - vokály procvičování - říkadla, písničky / Ene, bene, Když jsem já sloužil / Čtení a literární výchova - správná výslovnost, tempo řeči, pravidelné dýchání, spojování slabik do slov - vyprávění pohádky podle předlohy

5 Sloh - popis jednoduché činnosti Psaní - základní hygienické návyky spojené se psaním, správné psací náčiní ŘÍJEN Jazykové vyučování - čtení slov se dvěma souhláskami n začátku slova stuha, staví - velká a malá abeceda Řečová výchova -souhlásky labiodentální v, f Čtení a literární výchova - orientace v knize - četba jednoduchých textů s porozuměním Sloh - tvoření odpovědí na otázky Psaní - procvičování písmen malé a velké abecedy LISTOPAD Jazykové vyučování - zavřená slabika se dvěma souhláskami na začátku stůl, stan - poznání vět začátek a konec věty Řečová výchova -souhlásky alveolární, nácvik pomocí jednoduchých říkanek- Této, této, Půjdem do vody - rozpočitadlo Šmidli, fidli - písničky Hrály dudyu pobudy, Já do lesa nepojedu Čtení a literární výchova - lidová poezie verš, rým, básně o podzimu, přednes zpaměti

6 Sloh - tvoření otázek a odpovědí celou větou Psaní - opis psaného textu, diktát písmen PROSINEC Jazykové vyučování - čtení slabik di-dy, ti-ty, ni-ny a slov s těmito slabikami Řečová výchova - souhlásky palatální ď, ť, ň - říkadla Děda dělá loď, Jeník měl sáně, Malé kotě sedí v botě - písnička Okolo Třeboně - rytmizace Típ, líp Čtení a literární výchova - četba a reprodukce jednoduchého textu - orientace a vyhledávání v textu Sloh - slušné chování Psaní - spojování písmen ve slabiky LEDEN Jazykové vyučování - slova se dvěma souhláskami na konci slova kopr, vítr Řečová výchova - souhlásky alveolární frikit. 1

7 - říkadla Naše malá Kamila, Letěl bílý motýlek, Slepice se divila - písničky Já do lesa nepojedu, Sluníčko, sluníčko Čtení a literární výchova - cvičení záměrné pozornosti a soustředění - rozvíjení řečového projevu v konkrétní situaci Sloh - různé druhy pozdravů Psaní - spojování slabik ve slova ÚNOR Jazykové vyučování - čtení psaného textu, správné čtení předložky se slovem Řečová výchova - velární souhlásky k, g, ch - říkadla Alenko stůj, Gusta má míč, Aligátor - písnička Kudy, tudy Čtení a literární výchova - lidová přísloví a přirovnání Sloh - přání Psaní - psaní krátkých vět, opis psacího písma BŘEZEN Jazykové vyučování - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě správná výslovnost a čtení - pořádek slov ve větě Řečová výchova

8 - souhlásky alveolární frikat. s, z, c - rytmizace Byl jeden švec, Za lesem je zámek - písničky Cib, cib, cibulenka - pohybová hra Jablíčko se kutálelo Čtení a literární výchova - příprava nácviku tichého čtení - orientace ve větě, v textu Sloh - psaní vlastní adresy Psaní - přepis tištěného textu DUBEN Jazykové vyučování - pořádek slov ve větě - rozvoj slovní zásoby pojmenovat předměty a situace několika výrazy Řečová výchova - rytmizace Naše bílá kočička, Žaba leží v kaluži - písničky Žežuličko, kde jsi byla, Čížečku, čížečku - pohybová hra Čížečku, čížečku Čtení a literární výchova - význam interpunkčních znamének v textu - říkanky a hádanky Sloh - jednoduché sdělení Psaní - přepis tištěného textu - psaní velkých písmen vlastní jména, začátek věty

9 KVĚTEN Jazykové vyučování - slova opačného významu - kultura mluveného projevu, začátek a konec věty Řečová výchova - souhlásky alveolární frikat. dásňové r, ř - říkanky Rak leze z rákosí, Řežu, řežu dříví - písničky Ráda, ráda, můj zlatej Honzíčku, Já mám koně, Měla babka Čtení a literární výchova - recitace básní zpaměti - dramatizace jednoduchých textů Sloh - jednoduché sdělení - chování na veřejnosti Psaní - psaní slov a jednoduchých vět podle diktátu ČERVEN Jazykové vyučování - procvičování probraného učiva Řečová výchova - opakování říkadel, písniček, dramatických textů Čtení a literární výchova - tajenky, hádanky, rébusy, osmisměrky, křížovky Sloh - chování v kulturních zařízeních Psaní - procvičování probraného učiva

10 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT PRACOVNÍ ČINNOSTI 3 HODINOVÁ DOTACE: 5 HODIN/ TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: MALUJEME PO CELÝ ROK. 2010, SVOJTKA PRAHA KNIHA VÝTVARNÝCH NÁPADŮ, 2005, SVOJTKA PRAHA CO BUDU DNES MALOVAT NEBO KRESLIT,2007, SVOJTKA PRAHA A.MACKO, 1987, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, SNP PRAHA VÝTVARNÉ HŘÍČKY, 1998, SVOJTKA PRAHA ZÁŘÍ Pěstování pokojových rostlin - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem - přírodniny, papír, karton. Pomůcky do činnostního učení M, Jč Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Prv dopravní značky Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování, Papírová koláž Zdravá výživa Práce spojené s podzimní tématikou ŘÍJEN Pěstování pokojových rostlin - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem textil, modelovací hmota Hlemýžď zahradní, ubrousky

11 Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce plastická mapa Prv Konstrukční činnosti - stavebnice plošné, prostorové, konstrukční, sestavování modelů - práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem Pomůcky do činnostního učení M, Jč Příprava různých rytmických nástrojů do Hv. Práce spojené s podzimní tématikou LISTOPAD Pěstitelské práce - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Práce s drobným materiálem - papír, karton, přírodniny Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Práce s drobným materiálem - papír, karton, přírodniny - Pomůcky do činnostního učení M, Jč, Hv Práce spojené s podzimní tématikou PROSINEC Vlastnosti materiálů. - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - pomůcky do činnostního učení M, Jč Lidové zvyky, tradice, řemesla. Vánoční ozdoby. Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování, papírová a textilní koláž sváteční stolování Práce spojené se zimní tématikou LEDEN Pěstitelské práce - pěstování pokojových rostlin pletí,zalévání, otírání listů Konstrukční činnosti - montáž, demontáž a údržba některých jednoduchých předmětů Práce s drobným materiálem - papír origami - modelovací hmota nástěnné hodiny Pomůcky do činnostního učení M, Jč, Hv Práce spojené se zimní tématikou

12 ÚNOR Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Práce s drobným materiálem - textil, papír a karton Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Příprava pokrmů Práce spojené se zimní tématikou BŘEZEN Pěstitelské práce - příprava půdy pro pěstování plodin - poznávání semen (např. hrách, fazole) - jejich pěstování Práce s drobným materiálem - přírodniny, papír a karton - Pomůcky do činnostního učení - M, Jč Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Lidové zvyky, tradice, řemesla. Práce spojené s jarní tématikou DUBEN Pěstitelské práce - pokusy a pozorování na pěstovaných plodinách - ověřování základních podmínek života Práce s drobným materiálem papír, modelovací hmota Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Konstrukční činnosti - sestavování modelů (např. města) z krabiček různých druhů a velikostí Lidové zvyky, tradice, řemesla. Práce spojené s jarní tématikou KVĚTEN Pěstitelské práce - pěstování hrachu, slunečnice, fazolí, pažitky

13 - pozorování a péče o ně Práce s drobným materiálem - textil, papír, přírodniny Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Práce s drobným materiálem, papír, modelovací hmota Práce s jarní tématikou ČERVEN Vlastnosti materiálů - funkce a využití pracovních pomůcek a nástrojů. - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce. Příprava pokrmů - jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování Práce s letní tématikou Pěstitelské práce - pěstování hrachu, slunečnice, fazolí, pažitky - pozorování a péče o ně

14 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT PRVOUKA 3 HODINOVÁ DOTACE: 2 HODINY / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: K.TUPÝ,L.KUBOVÁ,2006, PRVOUKA 3, SEPTIMA, PRAHA K.TUPÝ,L.KUBOVÁ,2006, PS PRVOUKA 3, SEPTIMA, PRAHA POMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ - základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty - orientace v prostoru širší okolí školy a okolní krajiny - rodina a příbuzní, rodina a společnost ŘÍJEN - zaměstnání rodičů, pomoc rodičů - druhy zaměstnání, náplň práce - orientace v času den, týden, měsíc, rok LISTOPAD

15 - orientace v času rozlišování na půlhodiny, čtvrthodiny - ráno, večer, noc, den, odpoledne, poledne, půlnoc PROSINEC - kalendář přírody jednotlivá roční období - příroda v ročních obdobích / zima / - péče o přírodu, krmení zvířat a ptáků v zimě LEDEN - ovoce a zelenina význam pro zdraví člověka - hlavní části lidského těla, smyslová ústrojí a péče o ně - účinky slunce na člověka ÚNOR - chování při dopravní nehodě, ošetření drobných poranění - chování u lékaře, ve zdravotnictví, v lékárně BŘEZEN - ošetřování člena rodiny při nemoci - první pomoc při drobném poranění DUBEN - kalendář přírody jednotlivá roční období / jaro / - hlavní znaky - lesní zvěř a zvířata, hmyz - domácí zvířata KVĚTEN - rostliny v našem okolí stromy, keře, byliny, houby - význam včel a hmyzu při opylování rostli ČERVEN

16 - opatrnost při letních hrách a zábavách o prázdninách - prvky sexuální výchovy - základy první pomoci

17 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 3 HODINY / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: B. BOROVÁ, 2001, MÍČE, MÍČKY A HRY S NIMI, PORTÁL PRAHA A.VALIŠOVÁ, 2005, POHYBOVÉ HRY DO TŘÍD A DRUŽIN, GRADA PRAHA M. ZAPLETAL, 1994, TV A HRY NA HŘIŠTI, V TĚLOCVIČNĚ, NA LOUCE, F.MAZAL, 2007, 1000 HER A SOUTĚŽÍ, HANEX OLOMOUC TĚLESNÁ VÝCHOVA, 1987, SNP PRAHA ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD Plavecký výcvik - 10 lekcí Šikula Cup / soutěž ve skákání přes švihadlo/ PROSINEC Poznatky z TV a sportu, komunikace, organizace, hygiena a bezpečnost v TV a sportu začleněno do jednotlivých vyučovacích hodin v úvodní části hodiny TV

18 Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - běh a cvičení obratnosti s využitím bedny rozložené na jednotlivé díly - jednoduchá cvičení obratnosti na žebřinách - cvičení se švihadlem nácvik odrazu, kroužení, přetahování - válení plných míčů na lavičce - probíhání dráhy sestavených z jednotlivých dílů bedny Turistika - způsob pohybu na sněhu v terénu - lékárnička vybavení, způsob použití pomůcek k ošetření poranění - základy ochrany přírody Sportovní hry - vhodné obutí a oblečení pro sportovní hry - základní pojmy ( označení hřišť, role ve hře) - základní spolupráce ve hře - přihrávka vnitřním nártem po zemi - vrchní přihrávka jednoruč i obouruč trčením LEDEN Průpravná, kondiční, koordinační, relaxační, vyrovnávací, tvořivá a jiná cvičení - lavičky našíř za sebou přeskoky snožmo i střídmonož - šplh na tyči, správné držení končetin, ručkování - cvičení na žebřinách, lezení, vystupování, spouštění - cvičení se švihadlem přeskoky vpřed i vzad snožmo, střídmonož, jednonož Atletika - chůze v terénu / na sněhu / - skok do dálky z rozběhu / nácvik tělocvična / - základní způsoby měření výkonů - hod míčkem z rozběhu, spojení rozběhu s odhodem Gymnastika - kotoul vpřed a jeho modifikace - odraz z můstku průpravné cvičení

19 - kotoul vzad a jeho modifikace Sportovní hry - přihrávka trčením obouruč, jednoruč - driblink - pohyb v prostoru hráčů s míčem a bez míče, zastavení - hry s účastí celé třídy Rytmická gymnastika - opakování základní taneční krok 2/4, 3/4 - poskoky, obraty ÚNOR Průpravná cvičení - cvičení se švihadlem, přeskakování ve dvojicích - přenášení dílů bedny - lavičky šikmo zavěšené vyběhnutí, seběhnutí, sestupování i s nesením lehkého předmětu - průpravná cvičení pro zvládnutí stoje na rukou Gymnastika - kotouly s modifikací vpřed na zvýšené podložce - stoj na rukou s dopomocí - kladina- chůze bez dopomoci Rytmická gymnastika - polkový krok opakování - držení partnerů při tanci - chování - obraty v rytmu chůze Sportovní hry - hry s účastí celé třídy - průpravné sportovní hry a utkání - přihrávky, vedení míče BŘEZEN Průpravná..cvičení - běh individuálním tempem - cvičení na žebřinách, lezení sestupování, spouštění - probíhání kroužícího dlouhého švihadla - přetahování

20 - soutěživé přenášení a zvedání laviček - cvičení pro správné držení těla - cvičení pro osvojování rovnováhy na bruslích Gymnastika - roznožka přes kozu na šíř odrazem z můstku - stoj na rukou Sportovní hry - chytání míče jednoruč a obouruč tlumení míče vnitřní stranou nohy - minifotbal DUBEN Průpravná.cvičení - běh individuálním tempem - přeskoky, vpřed, vzad, snožmo i střídmonož - cvičení pro rozvoj kloubní pohyblivosti a pohybové obratnosti - kombinace lavička a rozložená šv. bedna prolézání, podlézání, přelézání, přeskoky Gymnastika - základní záchrana a dopomoc - kladina chůze s obratem bez dopomoci Sportovní hry - štafety, soutěže - střelba z dálky na koš, branku - míčové hry s účastí celé třídy Rytmická gymnastika - lidový tanec - základy estetického pohybu těla a jeho částí v různých polohách - změny poloh, obměny tempa a rytmu KVĚTEN Průpravná cvičení - přeskoky a podbíhání kroužícího švihadla - soutěživé hry s plnými míči přenášení, válení - přeskoky švihadla s meziskokem i bez meziskoku skoky křižmo, na jedné noze, vzad

21 - šv. bedna schody seskoky na žíněnku Gymnastika - stoj na rukou s dopomocí - záchrana - roznožka přes kozu s odrazem z můstku -kotoul vpřed i vzad, jeho modifikace vpřed na zvýšené podložce, přes lavičku Sportovní hry - přehrávky jednoruč, obouruč, nohou - chytání míče - minibasketbal - udržet míč pod kontrolou mužstva, dopravit míč s obrané poloviny, řešit situaci jeden proti jednomu 2hod Rytmická gymnastika -rozvíjení prostorového cítění - lidové tance, krok poskočný, přísunný Atletika - základy techniky běhů - základy techniky skoků - základy techniky hodů ČERVEN Průpravná cvičení - běh individuálním tempem - přeskakování bedny - dvou a více častí na sobě - našíř - honičky Atletika - běžecká abeceda - rychlý běh 50m - skok do dálky z rozběhu Turistika - chůze v terénu - chůze a běh po vyznačené trase - základní dovednosti spojené s tábořením - zdravověda - ošetření závažnějšího poranění, transport zraněného Olympiáda v rámci I. stupně

22 Soutěž ve střelbě ze vzduchovky Metody a formy práce: demonstrační metody, názornost, frontální výuka, manipulace, prezentace, skupinová práce, činnostní učení, soutěže, sebehodnocení.

23 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 1 HODINA / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: MALUJEME PO CELÝ ROK. 2010, SVOJTKA PRAHA KNIHA VÝTVARNÝCH NÁPADŮ, 2005, SVOJTKA PRAHA CO BUDU DNES MALOVAT NEBO KRESLIT,2007, SVOJTKA PRAHA A.MACKO, 1987, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, SNP PRAHA VÝTVARNÉ HŘÍČKY, 1998, SVOJTKA PRAHA ZÁŘÍ Hygiena, příprava na VV organizace vyučovací hodiny hygienické návyky Kresba výtvarné vyjádření skutečnosti, vjemů a postojů na základě vlastního prožitku dítěte Malba - výtvarné vyjádření skutečnosti z pozorování přírodních útvarů a zákonitostí Kombinované techniky užité práce dekorativní a prostorové barvy základní a doplňkové, barevný kontrast a harmonie Kresba výtvarné umění a životní prostředí funkce ilustrace a jejich výrazových prostředků

24 Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou ŘÍJEN Kresba výtvarné umění a životní prostředí funkce ilustrace a jejich výrazových prostředků Kombinované techniky (koláž) - výtvarné vyjádření skutečnosti, pozorování přírodních útvarů, rozlišování a hodnocení tvar, barvy a struktury Malba užité práce dekorativní a prostorové, vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti, výtvarné využití vzniklých náhodností a představ Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti na základě četby, aktivní práce s ilustrací( J. Lada, J. Čapek, Z. Smetana, A. Born, aj.) poznávání výrazových prostředků jednotlivých ilustrátorů Tématické práce výtvarné vyjádření skutečnosti Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou LISTOPAD Kresba (tužka) výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyprávění Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti poznávání a zobrazování tvarů a funkcí věcí, jako záměrných lidských výtvorů Kresba linie užité práce dekorativní a prostorové druhy linií a jejich výrazové možnosti přítlak, odlehčení, rovnoběžnost Vycházka výtvarné umění a životní prostředí průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k životnímu prostředí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s podzimní tématikou PROSINEC Modelování odlévání sádrou užité práce dekorativní a prostorové, rozvíjení citu pro prostor, získávání a uplatňování poznatků a reliéfní kompozici Tématické práce - výtvarné vyjádření skutečnosti, výtv. vyjádření vjemů, postojů na základě skutečnosti Kresba výtvarné vyjádření skutečnosti pozorování činnosti lidí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s vánoční tématikou LEDEN

25 Kresba užité práce dekorativní a prostorové kontrast barev,rytmické řešení plochy s využitím různých prvků Malba výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření vjemů, postojů ke skutečnosti na základě vlastního prožitku ( kolektivní práce ) Kombinované techniky výtvarné vyjádření skutečnosti pozorování tvarů různých užitkových předmětů z hlediska jejich funkce a materiálu Tématické práce výtvarné vyjádření skutečnosti vztah postavy a prostředí Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené se zimní tématikou ÚNOR Kresba - výtvarné vyjádření skutečnosti výtvarné vyprávění Kombinované techniky - užité práce dekorativní a prostorové poznávání základních vlastností plastických materiálů / modelína rytí / Kombinované techniky - užité práce dekorativní a prostorové kompozice s využitím libovolných prvků / geometrických / Malba výtvarné umění a životní prostředí poznávání některých aspektů odívání a kultury bydlení Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené se zimní tématikou BŘEZEN Malba - vyjadřování se na základě představ a fantazie Kresba malování vajíček, lidová tvořivost - rytmické řazení prvků; - dekorativní práce Tématické práce - výtvarné vyjádření skutečnosti - pozorování přírody a činnosti lidí Návštěva výstavy s velikonoční tématikou - ověřování komunikačních účinků osobní postoj v komunikaci, jeho utváření a zdůvodňování - typy vizuálně obrazných vyjádření fotografie, comics, animovaný film Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou, Velikonoce DUBEN Kresba - užité práce dekorativní a prostorové rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus / barva, vosk / Malba výtvarné vyjádření skutečnosti sledování základních zákonitostí na rostlinách, stromech Kombinované techniky - výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření prostoru / špejle, dřívka / Vytváření prostorových útvarů - výtvarné vyjádření skutečnosti seskupováním a kombinací přírodních materiálů Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou, Velikonoce

26 KVĚTEN Kresba - užité práce dekorativní a prostorové rozvíjení smyslu pro výtvarný rytmus / barva, vosk / Malba výtvarné vyjádření skutečnosti sledování základních zákonitostí na rostlinách, stromech Kombinované techniky - výtvarné vyjádření skutečnosti výtv. vyjádření prostoru / špejle, dřívka / Vytváření prostorových útvarů - výtvarné vyjádření skutečnosti seskupováním a kombinací přírodních materiálů Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s jarní tématikou ČERVEN Kresba - aktivní práce s ilustrací - barva, linie, prostor vyjádření emocí, pocitů Malba - vyjádření vlastních zkušeností, ověřování komunikačních účinků, jejich porovnávání s vlastní interpretací Tématické práce stavebnice, stavby v písku, stavby v přírodě s využitím přírodních materiálů Kresba těšíme se na prázdniny využití představ, fantazie, ale i skutečnosti Techniky vhodné pro propojování témat v Prv, M, Jč, Hv, Pč Práce spojené s letní tématikou Formy a metody práce: - výuka ve třídě, výuka v okolí školy, výuka v přírodě, - exkurze, výstava, vycházka, - individuální výuka, skupinová výuka, kolektivní výuka, - pozorování, předvádění, vysvětlování, diskuse, rozhovor, beseda, - dramatizace, demonstrační metody, informační média, soutěž, - projekty, sebehodnocení, experiment, rozbor uměleckého díla - grafické a výtvarné činnosti. Výstavy, soutěže a umělecké akce dle aktuální nabídky.

27 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT MATEMATIKA 3 HODINOVÁ DOTACE: 5 HODIN / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: Z. ŠTĚRBOVÁ,J.ZÁLESKÁ, 1994,MATEMATIKA 3 PRO ZVL. ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA Z. ŠTĚRBOVÁ,J.ZÁLESKÁ, 1994, PS MATEMATIKA 3 PRO ZVL. ŠKOLY, SEPTIMA, PRAHA POMŮCKY A MATERIÁL PRO I. A II. TŘÍDU ZÁŘÍ Matematika - číselná řada do 10, řazení čísel - porovnávání čísel, znaky =, <, > - sčítání a odčítání do 10 Geometrie - rovinné tvary ŘÍJEN Matematika - přirozená čísla do 20, číselná řada, čtení a psaní čísel do 20

28 Rozklad čísla na desítky a jednotky Geometrie - tělesa stavebnice LISTOPAD Matematika - čísla před a zadaným číslem - porovnávání čísel o kolik méně, o kolik více Geometrie - rovinné tvary a tělesa PROSINEC Matematika - počítání a dopočítávání do desítky - sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky Geometrie - křivá čára, přímá čára, používání pravítka LEDEN Matematika - slovní úlohy zadání, zápis, výpočet a odpověď - sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu desítky Geometrie - značení bodu, popis ÚNOR Matematika - rozklad čísel, dopočítávání - slovní úlohy zadání, zápis, výpočet a odpověď - sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky Geometrie

29 - úsečka, popis BŘEZEN Matematika Pamětní sčítání a odčítání - jednoduché slovní úlohy - jednoduché slovní příklady vedoucí k jednomu výkonu v oboru do 20 Geometrie - jednoduché ornamenty, čtvercová síť DUBEN Matematika - rozklad čísel - příklady s použitím platidel - určování času Geometrie - rýsování přímky, popis KVĚTEN Matematika - grafické znázornění příkladů číselná osa - násobková řada 2 - nácvik násobení a dělení - počítání po desítkách Geometrie - rýsování úsečky, popis ČERVEN - jednoduché slovní příklady na využití vztahu o n více, o n méně - numerace do100 - opakování probraného učiva

30 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Nádražní 77, Staré Město tel , ŠKOLNÍ ROK UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA 3 HODINOVÁ DOTACE: 1 HODINA / TÝDNĚ NÁZEV ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA VZDĚLÁVACÍ OBSAH UPRAVEN PODLE RVP ZV Přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Projednáno a schváleno metodickým sdružením dne LITERATURA, VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY: J.JAGLOVÁ, 2000, HUDEBNÍ VÝCHOVA, BRNO NOVÁ ŠKOLA CD Z. SVĚRÁK, J. UHLÍŘ, J. NOHAVICA,J. ŠLITR CD VÁN. KOLEDY,HUD. VÝCHOVA 3, HUD. VÝCHOVA DOPR. SKLADBY, POSLOUCHÁME HUDBU VE ŠKOLE JÁ PÍSNÍČKA-KOMPLET /4 KRÁT CD+ ZPĚVNÍK/ CD 10 ŘECKÝCH TANCŮ,10 LINE DANCES, 10 SKOTSKÝCH TANCŮ, 20 COUNTRY TANCŮ L. DANIEL, 1996, SKŘIVÁNEK, PRAHA PANTON ZÁŘÍ Písně : - Beskyde, Beskyde, Pekla vdolky, Vyletěla holubička, Starosti s muzikou, Ach synku, synku, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, Abeceda, Barbora píše z tábora Poslech: - Ilja Hurník Kolovrátek, B. Smetana- Prodaná nevěsta - A. Webern 6 orchestrálních kusů Hudební teorie : Opakování : - rytmus, dynamika (p,mf,f), nota i pomlka osminová, nota i pomlka čtvrťová, notová osnova, taktová čára

31 - rozvážně živě, dýchání ( v pauze mezi frázemi) - význam hudby hudba slavnostní, slavnostní pochody, fanfáry Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo ŘÍJEN Písně : - Už ty pilky dořezaly, Čí je, čí je děvče, To jsou dudy, Kačena divoká, Slunce za hory, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, písně M. Hofmanna Poslech : - V. Novák : V Tatrách, L. Mozart : Dětská symfonie Hudební teorie : - charakter melodie postupující v krocích a skocích, melodie lomená - pěvecké dělení slov - hlasový rozsah c1 c2 - půlová pomlka - orchestr sólo, hudební nástroje Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo LISTOPAD Písně: - Slunéčko zachází za hory, Dostal jsem koníčka sivovraného, Tu máš, Vávro, Louka široká, Dú, Valaši,dú, Když jsem jel do Prahy, - písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, ě M. Hofmanna Poslech: - P. Jurkovič Ptačí koncert, J.S.Bach Mše H moll - Zpěv Louise Amstronga Hudební teorie : - menuet - předvětí, závětí, takt 4/4 - pohybové vyjádření melodie,jejího charakteru, tempa, dynamiky, emoc. zážitků - hudební abeceda noty c1,d1, e1, f1, g1, a1 - kánon Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo PROSINEC Písně : - Rychle bratři, vánoční písně a koledy, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře, H. Nedvěda Poslech : - G. Zrunek Vánoční mše, vánoční koledy

32 Hudební teorie : - nota celá - rozlišování hry na violoncello, akordeon, lesní roh, tubu, cembalo, činely Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo LEDEN Písně : - Vrť sa, děvča, Tancuj, tancuj, Malíř mráz, Dva mrazíci, Ještě ty koníčky, Rampouch, Indián Poslech : - W.A. Mozart Kouzelná flétna - A. Vivaldi Čtvero ročních období - Zima Hudební teorie : - rytmické doprovody 2/4,3/4 takt, - dvoudobá chůze a tanec v průpletu, přísuvný krok, Mazurka pohyb podle hudby vpřed, vzad, na místě (3/4 taktu), Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo ÚNOR Písně : -Žádnyj neví, Masopust držíme, Až já pojedu, Kamarádi taneček mazurka -Narozeninová, Není nutno, Poslech : - A. Dvořák : Můj domov, -B. Smetana : Z českých luhů a hájů - J. Stivín : Sangvinici Hudební teorie : - melodie textu, využití durového kvintakordu - vokální a instrumentální hry - pohyb podle hudby vyjádření melodie, country tance 4/4 takt Doprovod hud. nástrojů, hra na tělo BŘEZEN Písně : - Spi, Janíčku, spi, písně Z. Svěráka, J. Uhlíře - Dobrú noc má milá

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl

výstupy - kompetence mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty eko..,ochr.čl předmět: Český jazyk hod/t zkratka předmětu Čj 9 Čj Čj Čj ročník: 1. 297 1. 1. 1. kontrola hodin za rok 297 výstupy - kompetence poč. m. mezipředmětové vztahy, průřezová témata projekty poznámky,eko..,ochr.čl.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více