Platnost od IZO IČ Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777"

Transkript

1 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO IČ Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Ředitel Ing. Věra Bělochová Telefon , www Fax Zřizovatel Město Slaný Adresa zřizovatele Slaný, Velvarská 136, okres Kladno Telefon

2 Obsah Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Obsah ČÁST A 1. Titulní strana ČÁST B Obsah Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu...6 ČÁST C 1 Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Průřezová témata jejich zařazení do ročníků a vzdělávacích oborů (předmětů)...12 ČÁST D Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Volitelné předměty Literární výchova Konverzace v anglickém jazyce Další cizí jazyk Nepovinný předmět Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Volitelné předměty Matematické praktikum Informační a komunikační technologie Informatika Volitelné předměty Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzikální praktika Chemie Přírodopis Zeměpis Volitelné předměty Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Sportovní hry Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Pracovní činnosti

3 Obsah Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP ČÁST E 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Zásady pro hodnocení chování ve škole Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií Stupně hodnocení prospěchu Stupně hodnocení chování Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Způsob získávání podkladů pro hodnocení Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Komisionální zkouška Opravná zkouška Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Autoevaluace školy Seznam použitých zkratek

4 Část B Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 1 Charakteristika školy Součásti a velikost školy, zřizovatel Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno sdružuje tři součásti školu, školní družinu, jídelnu. Jedná se o školu úplnou s 1. a 2. stupněm. Zřizovatelem je Město Slaný. V posledních letech škola vzdělává přibližně 500 žáků. Umístění a historie školy Škola se nachází na kopci, který se zvedá nad městem, ale přitom je jen kousek od historického centra města. Její zajímavou a dominantní polohu podtrhuje těsná blízkost lesoparku Háje. Je to historická budova, která byla postavena v roce Materiálně technické podmínky Škola je historická budova po rekonstrukci oken a sociálního zařízení. Další nutné rekonstrukce jsou ve stádiu jednání se zřizovatelem. Žáci na 2. stupni a převážně i na 1. stupni mají přidělené šatní skříňky, které postupně nahrazují původní kovové šatní klece. Výuka probíhá v kmenových učebnách, odborných učebnách (pracovna fyziky a chemie, přírodopisu, dílna pro umělecko řemeslné práce, keramická dílna, 2 počítačové učebny, školní kuchyňka)a dalších učebnách, které jsou svým vybavením orientovány na výuku určitého předmětu. Tělovýchovné aktivity jsou realizovány ve dvou tělocvičnách, z nichž jedna je menší a slouží zároveň jako sál s pódiem, ozvučením a projekční technikou pro různé společensko kulturní akce. Důležitou součástí školy je venkovní areál, který představuje školní zahradu a sportoviště. Školní zahrada je důležitým místem pro výuku, družinové aktivity i relaxaci. Škola má dvě počítačové učebny, které jsou připojeny k internetu a dvě interaktivní učebny. Každý žák i učitel má vytvořen uživatelský účet cestovní profil, pomocí kterého vstupuje do školní počítačové sítě. Učitelé mají k dispozici sedm notebooků. Jídelna je v suterénu školy. Žáci mají možnost vybírat si ze dvou jídel. Každý žák - strávník má čip, pomocí kterého provádí volbu jídla na elektronickém boxu a je mu vydán oběd. Pedagogický sbor má svá zázemí v pěti kabinetech, sborovně a učitelské šatně. Toto zázemí je nedostatečné, nicméně původní stavební řešení staré budovy více nedovoluje. Charakteristika žáků a pedagogického sboru Žáci v této škole jsou množinou s klasickým rozložením dětí nadaných, průměrných i podprůměrných. Jsou zde i děti se specifickými poruchami učení, které jsou integrovány do klasických tříd. Vzdělávací program školy je postaven tak, že každé z těchto dětí má možnost rozvíjet své schopnosti. Škola se nebrání vzdělávat i děti s tělesným postižením, když na to svým vybavením a personálním zabezpečením stačí. Pedagogický sbor je až na malé výjimky kvalifikovaný. V posledních letech vyvstal problém zejména s nedostatkem učitelů anglického jazyka, který škola řeší dalším vzděláváním učitelů. V tomto případě využila projektu Brána jazyků, který je financován z fondů Evropské unie. Není to samozřejmě jediný směr, kterým se ubírá další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je třeba se neustále zdokonalovat ve schopnostech používat informační a komunikační technologie ve výuce i dalších činnostech, doplňovat si vědomosti ve svém oboru. Preventivní program, projekty, zájmové činnosti Škola zastává myšlenku, že nejlepší prevencí patologických jevů je vytvořit takovou strategii, která motivuje děti ke smysluplnému využití volného času. Částečně se mohou tyto volnočasové aktivity realizovat přímo ve škole pod vedením pedagogů, částečně se v rámci různých projektů či aktivit přímo ve vyučování jen naznačí ten správný směr a děti objevují nové světy. Ani tato prevence však není ve všech případech účinná. Důležitou roli zde pak zastává třídní učitel, školní preventista, výchovný poradce a samozřejmě instituce, se kterými škola úzce spolupracuje pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra, další různá poradenská zařízení a v neposlední řadě Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Slaném a policie. Spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci, místními i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi. Školská rada pracuje při této škole od roku Má tři členy zástupce zřizovatele, zástupce z řad zákonných zástupců a zástupce z řad pedagogického sboru. Na svá jednání, min. dvakrát ročně, vždy zve vedení školy. Krom standardních povinností, které rada má, jako je schvalování výroční zprávy apod., se snaží všichni tři členové společně s vedením školy najít východiska při řešení problémů školy, i když se kolikrát jedná jen o dílčí kroky. I když školská rada v podstatě jednou třetinou zastupuje zřizovatele, je nezbytné komunikovat se zřizovatelem i přímo, tzn. s představiteli města, seznamovat je se svými záměry, plány, problémy, hledat společnou řeč. Dalším blízkým partnerem školy je Klub rodičů a přátel školy. Valná hromada se schází jedenkrát do roka a členové rady se dle potřeby pak vícekrát ročně schází s vedením školy, aby realizovali, příp. dolaďovali jednotlivé formy spolupráce, společně se zapojovali do různých projektů apod. Spolupráce s rodiči probíhá i neformálně mimo tyto organizace. Vedení školy a pedagogové se snaží získat rodiče pro různé školní 4

5 Část B Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP aktivity, jako jsou např. výjezdy tříd do různých podniků v rámci volby povolání, besedy a přednášky, pomoc při zahradních slavnostech, sponzorství. Úplnou samozřejmostí je letitá spolupráce s institucemi, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, Středisko výchovné péče ve Slaném, další různá poradenská zařízení, Služba škole, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Slaném, městská i státní policie. Velice dobré a zajímavé partnerství bylo v posledních letech navázáno se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně. Projekt zvaný Muzeum ve škole vnesl do činnosti školy mnoho netradičních prvků včetně finanční podpory. Škola využívá i vstřícnosti místního muzea, kam buď chodí na různé výstavy a akce, nebo využívá jeho prostor k vlastní prezentaci. Zahraniční spolupráce Škole se podařilo navázat partnerství se školou v Birminghamu Bournville Junior School. Dlouhodobé projekty Letní zahradní slavnost neformální setkání žáků, rodičů, učitelů a partnerů školy doprovázené žákovským hudebně pohybovým programem Podzimní zahradní slavnost podobné setkání jako letní zahradní slavnost aktuálně tematicky zaměřené lampióny, svíčky, vydlabávání dýní, ohňová show, vazba květin... Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)- cílem projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků. CPIV nabízejí participujícím školám průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Pracovníci CPIV dále poskytují odbornou pomoc při podávání projektů, konstrukci Individuálních vzdělávacích plánů a tzv. Školního podpůrného plánu, zprostředkovávají vzdělávání pedagogickým sborům, nakupování pomůcek na podporu inkluzivního vzdělávání a pomáhají při získávání pedagogických pracovníků (asistent pedagoga, logoped atp.). Poznáváme státy EU poznávací výjezdy do různých zemí EU Evropský den jazyků každoroční projekt věnovaný evropským jazykům Spolupráce s místním domovem důchodců - v rámci tohoto projektu žáci navštěvují staré spoluobčany, které často nemají žádné blízké a snaží se jim zpestřit různé svátky, jako jsou Velikonoce, Vánoce, Den matek apod. různými dárečky, krátkým vystoupením nebo popovídáním si. Senioři projekt zaměřený na prolínání mezi generacemi. Žáci vystupující v roli lektorů učí své starší spoluobčany moderním komunikačním technikám vyhledávání na internetu, úprava fotografií, elektronická pošta...apod. Projekt počítá s tím, že obě skupiny žáci a senioři, budou hledat nová aktuální témata, kterými by se mohly vzájemně obohatit. 5

6 Část B Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola se snaží maximálně využít všech jedinečných výhod daných její polohou. Umístění budovy v těsné blízkosti lesoparku Háje a velká zahrada umožňují prolínání přírody do všech oblastí výuky i volnočasových aktivit. Formou praktických činností na zahradě, příp.výukou v přírodním prostředí se snažíme vypěstovat v dětech zodpovědný vztah k přírodě, osvojit základní ekologické principy a ověřit si některé poznatky v praxi. Výchovné a vzdělávací priority školy, na kterých je založen školní vzdělávací program: Vést žáky k celoživotnímu učení, k propojení získaných poznatků s praktickým životem, podporovat vztah k přírodě. Rozvíjet životní a mravní hodnoty žáků, učit je vzájemné úctě a sebeúctě, bránit šíření šikany mezi žáky i šikany směrem od žáka k učiteli, bojovat proti vandalismu. V souvislosti s neustálým rozvojem informačních technologií efektivně implementovat tuto oblast do výuky tak, aby přirozeně prolínala různými činnostmi a obory, jako je tomu v praktickém životě. Reagovat na zvýšenou potřebu jazykového vybavení každého z nás se vstupem do EU; zvýšit intenzitu a poutavost výuky jazyků formou různých projektů. Učit žáky reagovat na události v místě bydliště, zemi i ve světě; vést je k vytvoření vlastního názoru, k podílení se na řešení problému. Vést žáky k volbě povolání. Vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala. Otevřít školu rodičům a veřejnosti, reagovat na jejich potřeby a názory, budovat vzájemné kvalitní vztahy. Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů, klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která odráží vlastní možnosti a schopnosti, požadavky rodičů a specifika školy. Klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Škola pro všechny Škola reaguje na skutečnost, že děti, které se v ní vzdělávají, jsou různými typy osobností, a tak je k nim třeba přistupovat. Do školy přicházejí děti s většími i menšími studijními předpoklady, manuálně zručné i méně šikovné, fyzicky zdatné i slabší, silné osobnosti i slabé, se specifickými potřebami, děti různých národnostních menšin, sociálně slabé apod. Školní vzdělávací program je postaven na myšlence, že každé z těchto dětí má právo na plnohodnotné vzdělání a škola mu je v rámci svých možností poskytne. Právě nabídka volitelných předmětů je zaměřena tak, aby uspokojovala děti jak studijně nadané, tak děti, kterým učení příliš nejde, ale jsou třeba manuálně zručné. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných Talentované děti mají možnost se realizovat v nepřeberném množství soutěží a olympiád, zapojovat se do projektů, kde mohou svůj talent nejen objevit, ale i ho společně s učiteli rozvíjet. Učitelé se snaží děti talentované v určité oblasti rozpoznat a motivovat je k tomu, aby samy rozvíjely svůj dar. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. Zvýšená péče je věnována dětem se specifickými poruchami učení, které jsou většinou integrovány v běžných třídách a ve spolupráci s poradenskými zařízeními se učitelé snaží jejich poruchy reedukovat nebo kompenzovat. Velkou úlohu zde hraje programové vybavení obou počítačových učeben a možnost interaktivní výuky. V rámci možností školy se snažíme integrovat i děti s nějakým typem zdravotního postižení nebo jinak znevýhodněné, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život ve vrstevnické skupině. Vyžaduje-li to povaha postižení nebo znevýhodnění, žádáme krajský úřad pro dané žáky asistenta. Ve spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání má škola vytvořený Školní podpůrný program, který na základě zmapování školy tvoří jakýsi manuál a systém doporučení pro práci s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním. Škola využívá kombinace řady možností, jejichž vhodnost a účelnost se liší podle jednotlivých předmětů, věku žáků a často i podle konkrétního stavu v dané třídě: Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, kroužků a aktivit Vytvoření individuálního plánu práce Preferování problémových a induktivních úloh Diferencování náročnosti zadávaných úloh Zařazování projektů, vytváření projektových plánů a skupin Motivace žáků k účasti v soutěžích a olympiádách Využívání možností e-learningu Operativní vytváření diferencovaných skupin v rámci třídy Rozsáhlejší dlouhodobější domácí tzv. seminární práce 6

7 Část B Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Obecné vymezení na úrovni školy: Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Učíme žáky stavět se k problému čelem, neobcházet ho, přijmout, definovat a řešit s maximálním úspěchem. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Žáci prezentují své názory myšlenky a nápady ve školním časopise. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Zároveň učíme žáky komunikovat na rozhraní generací návštěvy v mateřských školkách a zařízeních pro seniory. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami prostřednictvím soutěží, které sami vyhlašujeme i kterých se jen zúčastňujeme. Využíváme skupinovou práci žáků k vzájemné pomoci při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Učíme je k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Na praktických i modelových situacích se žáci učí stanovovat pravidla chování a dodržovat je. Školní řád úzce souvisí s pravidly chování dospělých občanů. Žáci jsou vedeni k respektování individuálních rozdílů (integrovaní žáci, národnostní, sociální, kulturní rozdíly). Při výuce průřezových témat - EV, OSV, MV je kladen důraz na prožitek. EV je aplikována v souvislosti s aktivním vnímáním nejbližšího okolí i jako důležitý obor v celospolečenském měřítku. Žáky vedeme k třídění odpadů. V rámci školních projektů se žáci seznamují s kulturou jiných národů. Učíme žáky nebýt lhostejní ke svému okolí, podílet se na společenském dění svého města. Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a porovnání s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Motivací žáků do různých soutěží podporujeme zdravé sebevědomí a touhu uplatnit se v určitém oboru. 7

8 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 1 Učební plán Učební plán ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace Předmět Časová dotace v ročnících Celkem hod Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Počet hodin v ročníku Nepovinné předměty Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Časová dotace v ročnících Celkem hod Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Počet hodin v ročníku

9 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Učební plán 6. 9.ročník Časová dotace v ročnících Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Celkem Český jazyk a Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Občanská výchova Fyzika Fyzika Fyzikální praktika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Cizí jazyk Člověk a svět práce Člověk a zdraví Literární výchova Matematické praktikum Konverzace v anglickém jazyce Informatika Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Ruský jazyk Německý jazyk Pracovní činnosti Sportovní hry Celkem hodin

10 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Časová dotace v ročnících Celkem Český jazyk a Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Občanská výchova Výchova ke zdraví Fyzika Fyzika Fyzikální praktika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Cizí jazyk Člověk a svět práce Literární výchova Matematické praktikum 1* * Konverzace v anglickém jazyce Informatika Přírodovědná praktika Přírodovědný klub - 1* 1* 1* 3* Ruský jazyk Německý jazyk Pracovní činnosti Člověk a zdraví Sportovní hry - 2* 2* 2* 6* Celkem hodin *vázaná časová disponibilní dotace Rozpracování vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ročník Předmět Obsah 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Pracovní výchova Pracovní činnosti Pěstitelské práce, chovatelství * * - - Práce s technickými materiály * * - - Provoz a údržba domácnosti - - * * Svět práce - - * * Pěstitelské práce Práce s textilem Práce s technickými materiály Příprava pokrmů * Označuje obsah zařazený do předmětu Pracovní výchova. V předmětu Pracovní činnosti označuje zaměření, které si žák může zvolit. V jednom ročníku může zvolit vždy jedno zaměření. 10

11 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 2 Poznámky k učebnímu plánu Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova v 6. ročníku rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura Cizí jazyk od 3. do 9. ročníku je vyučován předmět Anglický jazyk Další cizí jazyk jako volitelný předmět je od 7. ročníku zařazen Ruský jazyk a Německý jazyk Konverzace v anglickém jazyce volitelný předmět zařazen v 7. až 9. ročníku Matematika a její aplikace Vzdělávací obsah je doplněn v 6. ročníku volitelným předmětem Matematické praktikum. Informační a komunikační technologie Vzdělávací obsah je realizován v předmětu Informatika v 5. a 6. ročníku a je doplněn volitelným předmětem Informatika v 7. až 9. ročníku. Člověk a jeho svět Vzdělávací obsah je realizován v předmětu Náš svět. Člověk a společnost Obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je integrován se vzdělávacím oborem Výchova k občanství v předmětu Občanská výchova. Člověk a příroda Vzdělávací obsah je doplněn v 7. až 9. ročníku volitelným předmětem Přírodovědná praktika, v 7. ročníku volitelným předmětem Přírodovědný klub. Člověk a zdraví viz Člověk a společnost Rozšíření pohybové nabídky je realizováno volitelným předmětem Sportovní hry v 7. až 9. ročníku. Člověk a svět práce Kromě povinného tematického okruhu Svět práce jsou v 6. až 9. ročníku zařazeny okruhy Pěstitelské práce, chovatelství, Práce s technickými materiály, Provoz a údržba domácnosti viz tabulka. Na vzdělávací předmět Pracovní výchova navazuje volitelný předmět Pracovní činnosti realizovaný v 7. až 9. ročníku. Volitelné předměty a zájmové útvary K podpoře všestranného rozvoje žáků škola realizuje nabídku volitelných předmětů a zájmových útvarů. Povinně volitelné předměty si žáci vybírají v 6. až 9. ročníku podle svého zájmu, nadání, potřeb a budoucího zaměření v souladu s možnostmi školy. Počet vybraných zájmových útvarů není omezen. Přehled nabízených volitelných předmětů: Další cizí jazyk německý, ruský Informatika Konverzace v anglickém jazyce Literární výchova Matematické praktikum Pracovní činnosti Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Sportovní hry Nepovinné předměty Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku je zařazen pro podporu povinné výuky anglického jazyka. 11

12 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 3 Průřezová témata jejich zařazení do ročníků a vzdělávacích oborů (předmětů) ročník Průřezová témata, tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetence Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Enviromentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu My jsme dobří kamarádi Vím, co smím? Navštívil nás Malý princ Žijeme v přírodě I I ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ Moje JÁ - sebepoznání Každý chvíli... Poznáváme naše sousedy Jsme součástí přírody 12

13 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník předměty předměty předměty předměty Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání HV VV, HV VV Sebepoznání a sebepojetí TV, VV TV, VV TV, VV TV, VV Seberegulace a sebeorganizace TV TV TV TV Psychohygiena Kreativita VV Poznávání lidí Z Mezilidské vztahy HV Komunikace VV Kooperace a kompetence Řešení problémů a rozhodovací dovednosti TV TV TV, VV TV, PP Hodnoty, postoje, praktická etika VV Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola OV Občan, občanská společnost a stát Z Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět HV HV HV HV, Z Jsme Evropané OV,Z,VV Multikulturní výchova Kulturní diference D OV Lidské vztahy TV, OV, D TV, HV TV, OV,HV TV, OV, VV Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Enviromentální výchova Ekosystémy PŘ, VV PŘ AJ PŘ, PČ, VV Základní podmínky života PŘ, F,D PŘ, PV AJ, F PČ Lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘ, VV PŘ, F, VV F, CH, D PP, CH Vztah člověka k prostředí HV, TV TV, PŘ, SH F, TV, CH, HV Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Poznej sebe i druhé Poznej sebe i druhé Hanin kufřík Poznej sebe i druhé Volby MK vztahy... Poznej sebe i druhé Z Čech až na konec světa TV, PŘ, SH, HV, CH, VV Jakou váhu má slovo? 13

14 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Průřezová témata jsou do výuky zařazena: do jednotlivých předmětů (v tabulce jsou označena zkratkou předmětu) jako školní projekty (v tabulce jsou vyznačeny barevnými obdélníky a názvy) o v projektových dnech o v jednotlivých předmětech případně jako kombinace obou Přechodná opatření S ohledem na splnění podmínky, že každé průřezové téma musí být zařazeno do výuky minimálně jedenkrát na prvním stupni a jedenkrát na druhém stupni, jsou po přechodnou dobu provedeny tyto úpravy: projekt My jsme dobří kamarádi (dříve 5. ročník, nyní 3. ročník) bude zařazen i do 4. ročníku ve šk. roce 2010/11 projekt Navštívil nás Malý princ bude ve školním roce 2011/12 realizován ve 4. a 5. ročníku. projekt Z Čech až na konec světa (dříve 7. ročník, nyní 9. ročník) ve šk. roce 2010/11 a 2011/12 nebude realizován 14

15 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Obsahové, organizační a časové vymezení projektů Název projektu My jsme dobří kamarádi Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace Témata, činnosti Vzájemné poznávání se ve skupině, podpora, pomoc. Cvičení v neverbálním sdělování, v otevřené a pozitivní komunikaci. Rozvoj individuální dovednosti pro kooperaci seberegulace, dovednost navazovat na druhé, vedení a organizování práce skupiny. Všechna témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, diskusí. Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě. Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci. Vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. Napomáhá prevenci škodlivých způsobů chování. Organizační forma Pásmo her, zpěv, pohybový doprovod, diskuse. Zařazení do ročníku 3. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 3 vyučovací hodiny Časové zařazení v rámci šk. roku květen, červen 15

16 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Vím, co smím? Průřezové téma Výchova demokratického občana Tématický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Témata, činnosti Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve třídě, ve škole Spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Práva a povinnosti dětí a zároveň schopnost přijímat odpovědnost za své postoje, činy; spravedlnost, řád, norma, morálka, demokratické řešení problémů v osobním životě i ve společnosti Vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod (dětská práva a povinnosti), k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Rozvíjí disciplinovanost, sebekritiku a učí k sebeúctě a sebedůvěře ve svobodném rozhodování. Organizační forma Beseda, hra, soutěž (skupiny i celý kolektiv). Zařazení do ročníku 4. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 5 vyučovacích hodin Časové zařazení v rámci šk. roku I. pololetí 16

17 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Žijeme v přírodě Průřezové téma Enviromentální výchova Tématický okruh Ekosystémy Základní podmínky života Témata, činnosti Les,pole,vodní zdroje,moře, lidské sídlo, kulturní krajina. Voda,ovzduší,půda, energie, ochrana biologických druhů,přírodní zdroje Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Uvědomování,si podmínek,života a možností jejich ohrožování, pěstování znalostí a dovedností a návyky nezbytné pro žádoucí jednání vůči prostředí, ohleduplnost a ochrana životního prostředí, estetické hodnoty prostředí, vnímavý a citlivý přístup k přírodě Organizační forma Exkurze a projekt ve spolupráci a LČR Zařazení do ročníku 4. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano Náš svět Časová dotace 4 vyučovací hodiny Časové zařazení v rámci šk. roku březen až květen 17

18 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Moje Já - sebepoznání Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Témata, činnosti Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Sebepoznání a sebeopojení pomocí testů: 1. Jak nás vidí ostatní 2. Typologie osobnosti 3. Motorika 4. Jak využívám mozek 5. Způsoby myšlení 6. Jste vnímaví? 7. Silné a slabé stránky vašeho já 8. Která strana vašeho těla je dominantní? 9. Hierarchie hodnot 10.Sebepojetí ve výuce a učení Vede k porozumění sebe samému a druhým. Napomáhá k zvládání vlastního chování. Pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým. Žák se pomocí testů učí poznávat sám sebe, zjistí také, jak ho vidí i ostatní spolužáci. Organizační forma Vyučovací hodina Zařazení do ročníku 5. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 2-3 vyuč.hodiny Časové zařazení v rámci šk. roku I. pololetí 18

19 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Každý chvíli učitelem Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Témata, činnosti Předávání poznatků svým vrstevníkům Dramatická výchova jako estetika chování vztahu učitel, žák Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Spoluúčast žáků na vzdělávání Naplnění potřeb žáků Respektování jedince kolektivem Organizace pracovní činnosti Realizace zájmových činností Organizační forma Hry, cvičení, diskuze, výtvarná práce, test, křížovka Zařazení do ročníku 5. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 2 3 vyučovací hodiny Časové zařazení v rámci šk. roku II. pololetí 19

20 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Poznáváme naše sousedy Průřezové téma Tématický okruh Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Témata, činnosti Den EU Naši sousedé v Evropě Lidová slovesnost, zvyky, tradice Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Rozvíjí základní vědomosti potřebné pro porozumění života v sousedních zemích. Podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám. Vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory. Organizační forma Skupinová práce - dílna Zařazení do ročníku 5. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 4 5 vyučovacích hodin Časové zařazení v rámci šk. roku II. pololetí 20

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více