Platnost od IZO IČ Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777"

Transkript

1 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO IČ Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Ředitel Ing. Věra Bělochová Telefon , www Fax Zřizovatel Město Slaný Adresa zřizovatele Slaný, Velvarská 136, okres Kladno Telefon

2 Obsah Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Obsah ČÁST A 1. Titulní strana ČÁST B Obsah Charakteristika školy Charakteristika školního vzdělávacího programu...6 ČÁST C 1 Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Průřezová témata jejich zařazení do ročníků a vzdělávacích oborů (předmětů)...12 ČÁST D Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Volitelné předměty Literární výchova Konverzace v anglickém jazyce Další cizí jazyk Nepovinný předmět Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Volitelné předměty Matematické praktikum Informační a komunikační technologie Informatika Volitelné předměty Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzikální praktika Chemie Přírodopis Zeměpis Volitelné předměty Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty Sportovní hry Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Pracovní činnosti

3 Obsah Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP ČÁST E 1 Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Zásady pro hodnocení chování ve škole Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií Stupně hodnocení prospěchu Stupně hodnocení chování Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Způsob získávání podkladů pro hodnocení Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Komisionální zkouška Opravná zkouška Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Autoevaluace školy Seznam použitých zkratek

4 Část B Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 1 Charakteristika školy Součásti a velikost školy, zřizovatel Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno sdružuje tři součásti školu, školní družinu, jídelnu. Jedná se o školu úplnou s 1. a 2. stupněm. Zřizovatelem je Město Slaný. V posledních letech škola vzdělává přibližně 500 žáků. Umístění a historie školy Škola se nachází na kopci, který se zvedá nad městem, ale přitom je jen kousek od historického centra města. Její zajímavou a dominantní polohu podtrhuje těsná blízkost lesoparku Háje. Je to historická budova, která byla postavena v roce Materiálně technické podmínky Škola je historická budova po rekonstrukci oken a sociálního zařízení. Další nutné rekonstrukce jsou ve stádiu jednání se zřizovatelem. Žáci na 2. stupni a převážně i na 1. stupni mají přidělené šatní skříňky, které postupně nahrazují původní kovové šatní klece. Výuka probíhá v kmenových učebnách, odborných učebnách (pracovna fyziky a chemie, přírodopisu, dílna pro umělecko řemeslné práce, keramická dílna, 2 počítačové učebny, školní kuchyňka)a dalších učebnách, které jsou svým vybavením orientovány na výuku určitého předmětu. Tělovýchovné aktivity jsou realizovány ve dvou tělocvičnách, z nichž jedna je menší a slouží zároveň jako sál s pódiem, ozvučením a projekční technikou pro různé společensko kulturní akce. Důležitou součástí školy je venkovní areál, který představuje školní zahradu a sportoviště. Školní zahrada je důležitým místem pro výuku, družinové aktivity i relaxaci. Škola má dvě počítačové učebny, které jsou připojeny k internetu a dvě interaktivní učebny. Každý žák i učitel má vytvořen uživatelský účet cestovní profil, pomocí kterého vstupuje do školní počítačové sítě. Učitelé mají k dispozici sedm notebooků. Jídelna je v suterénu školy. Žáci mají možnost vybírat si ze dvou jídel. Každý žák - strávník má čip, pomocí kterého provádí volbu jídla na elektronickém boxu a je mu vydán oběd. Pedagogický sbor má svá zázemí v pěti kabinetech, sborovně a učitelské šatně. Toto zázemí je nedostatečné, nicméně původní stavební řešení staré budovy více nedovoluje. Charakteristika žáků a pedagogického sboru Žáci v této škole jsou množinou s klasickým rozložením dětí nadaných, průměrných i podprůměrných. Jsou zde i děti se specifickými poruchami učení, které jsou integrovány do klasických tříd. Vzdělávací program školy je postaven tak, že každé z těchto dětí má možnost rozvíjet své schopnosti. Škola se nebrání vzdělávat i děti s tělesným postižením, když na to svým vybavením a personálním zabezpečením stačí. Pedagogický sbor je až na malé výjimky kvalifikovaný. V posledních letech vyvstal problém zejména s nedostatkem učitelů anglického jazyka, který škola řeší dalším vzděláváním učitelů. V tomto případě využila projektu Brána jazyků, který je financován z fondů Evropské unie. Není to samozřejmě jediný směr, kterým se ubírá další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je třeba se neustále zdokonalovat ve schopnostech používat informační a komunikační technologie ve výuce i dalších činnostech, doplňovat si vědomosti ve svém oboru. Preventivní program, projekty, zájmové činnosti Škola zastává myšlenku, že nejlepší prevencí patologických jevů je vytvořit takovou strategii, která motivuje děti ke smysluplnému využití volného času. Částečně se mohou tyto volnočasové aktivity realizovat přímo ve škole pod vedením pedagogů, částečně se v rámci různých projektů či aktivit přímo ve vyučování jen naznačí ten správný směr a děti objevují nové světy. Ani tato prevence však není ve všech případech účinná. Důležitou roli zde pak zastává třídní učitel, školní preventista, výchovný poradce a samozřejmě instituce, se kterými škola úzce spolupracuje pedagogicko-psychologické poradny, speciální pedagogická centra, další různá poradenská zařízení a v neposlední řadě Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Slaném a policie. Spolupráce se školskou radou, rodiči žáků nebo zákonnými zástupci, místními i regionálními partnery, PP poradnami a jinými institucemi. Školská rada pracuje při této škole od roku Má tři členy zástupce zřizovatele, zástupce z řad zákonných zástupců a zástupce z řad pedagogického sboru. Na svá jednání, min. dvakrát ročně, vždy zve vedení školy. Krom standardních povinností, které rada má, jako je schvalování výroční zprávy apod., se snaží všichni tři členové společně s vedením školy najít východiska při řešení problémů školy, i když se kolikrát jedná jen o dílčí kroky. I když školská rada v podstatě jednou třetinou zastupuje zřizovatele, je nezbytné komunikovat se zřizovatelem i přímo, tzn. s představiteli města, seznamovat je se svými záměry, plány, problémy, hledat společnou řeč. Dalším blízkým partnerem školy je Klub rodičů a přátel školy. Valná hromada se schází jedenkrát do roka a členové rady se dle potřeby pak vícekrát ročně schází s vedením školy, aby realizovali, příp. dolaďovali jednotlivé formy spolupráce, společně se zapojovali do různých projektů apod. Spolupráce s rodiči probíhá i neformálně mimo tyto organizace. Vedení školy a pedagogové se snaží získat rodiče pro různé školní 4

5 Část B Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP aktivity, jako jsou např. výjezdy tříd do různých podniků v rámci volby povolání, besedy a přednášky, pomoc při zahradních slavnostech, sponzorství. Úplnou samozřejmostí je letitá spolupráce s institucemi, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, Středisko výchovné péče ve Slaném, další různá poradenská zařízení, Služba škole, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Slaném, městská i státní policie. Velice dobré a zajímavé partnerství bylo v posledních letech navázáno se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně. Projekt zvaný Muzeum ve škole vnesl do činnosti školy mnoho netradičních prvků včetně finanční podpory. Škola využívá i vstřícnosti místního muzea, kam buď chodí na různé výstavy a akce, nebo využívá jeho prostor k vlastní prezentaci. Zahraniční spolupráce Škole se podařilo navázat partnerství se školou v Birminghamu Bournville Junior School. Dlouhodobé projekty Letní zahradní slavnost neformální setkání žáků, rodičů, učitelů a partnerů školy doprovázené žákovským hudebně pohybovým programem Podzimní zahradní slavnost podobné setkání jako letní zahradní slavnost aktuálně tematicky zaměřené lampióny, svíčky, vydlabávání dýní, ohňová show, vazba květin... Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)- cílem projektu je podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na základních školách v České republice. V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která ve spolupráci s participujícími stranami ověřují a vytvářejí podmínky pro zajištění distribuce vzdělávání podle možností a schopností žáků. CPIV nabízejí participujícím školám průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Pracovníci CPIV dále poskytují odbornou pomoc při podávání projektů, konstrukci Individuálních vzdělávacích plánů a tzv. Školního podpůrného plánu, zprostředkovávají vzdělávání pedagogickým sborům, nakupování pomůcek na podporu inkluzivního vzdělávání a pomáhají při získávání pedagogických pracovníků (asistent pedagoga, logoped atp.). Poznáváme státy EU poznávací výjezdy do různých zemí EU Evropský den jazyků každoroční projekt věnovaný evropským jazykům Spolupráce s místním domovem důchodců - v rámci tohoto projektu žáci navštěvují staré spoluobčany, které často nemají žádné blízké a snaží se jim zpestřit různé svátky, jako jsou Velikonoce, Vánoce, Den matek apod. různými dárečky, krátkým vystoupením nebo popovídáním si. Senioři projekt zaměřený na prolínání mezi generacemi. Žáci vystupující v roli lektorů učí své starší spoluobčany moderním komunikačním technikám vyhledávání na internetu, úprava fotografií, elektronická pošta...apod. Projekt počítá s tím, že obě skupiny žáci a senioři, budou hledat nová aktuální témata, kterými by se mohly vzájemně obohatit. 5

6 Část B Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 2 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola se snaží maximálně využít všech jedinečných výhod daných její polohou. Umístění budovy v těsné blízkosti lesoparku Háje a velká zahrada umožňují prolínání přírody do všech oblastí výuky i volnočasových aktivit. Formou praktických činností na zahradě, příp.výukou v přírodním prostředí se snažíme vypěstovat v dětech zodpovědný vztah k přírodě, osvojit základní ekologické principy a ověřit si některé poznatky v praxi. Výchovné a vzdělávací priority školy, na kterých je založen školní vzdělávací program: Vést žáky k celoživotnímu učení, k propojení získaných poznatků s praktickým životem, podporovat vztah k přírodě. Rozvíjet životní a mravní hodnoty žáků, učit je vzájemné úctě a sebeúctě, bránit šíření šikany mezi žáky i šikany směrem od žáka k učiteli, bojovat proti vandalismu. V souvislosti s neustálým rozvojem informačních technologií efektivně implementovat tuto oblast do výuky tak, aby přirozeně prolínala různými činnostmi a obory, jako je tomu v praktickém životě. Reagovat na zvýšenou potřebu jazykového vybavení každého z nás se vstupem do EU; zvýšit intenzitu a poutavost výuky jazyků formou různých projektů. Učit žáky reagovat na události v místě bydliště, zemi i ve světě; vést je k vytvoření vlastního názoru, k podílení se na řešení problému. Vést žáky k volbě povolání. Vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala. Otevřít školu rodičům a veřejnosti, reagovat na jejich potřeby a názory, budovat vzájemné kvalitní vztahy. Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů, klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která odráží vlastní možnosti a schopnosti, požadavky rodičů a specifika školy. Klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Škola pro všechny Škola reaguje na skutečnost, že děti, které se v ní vzdělávají, jsou různými typy osobností, a tak je k nim třeba přistupovat. Do školy přicházejí děti s většími i menšími studijními předpoklady, manuálně zručné i méně šikovné, fyzicky zdatné i slabší, silné osobnosti i slabé, se specifickými potřebami, děti různých národnostních menšin, sociálně slabé apod. Školní vzdělávací program je postaven na myšlence, že každé z těchto dětí má právo na plnohodnotné vzdělání a škola mu je v rámci svých možností poskytne. Právě nabídka volitelných předmětů je zaměřena tak, aby uspokojovala děti jak studijně nadané, tak děti, kterým učení příliš nejde, ale jsou třeba manuálně zručné. Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných Talentované děti mají možnost se realizovat v nepřeberném množství soutěží a olympiád, zapojovat se do projektů, kde mohou svůj talent nejen objevit, ale i ho společně s učiteli rozvíjet. Učitelé se snaží děti talentované v určité oblasti rozpoznat a motivovat je k tomu, aby samy rozvíjely svůj dar. Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. Zvýšená péče je věnována dětem se specifickými poruchami učení, které jsou většinou integrovány v běžných třídách a ve spolupráci s poradenskými zařízeními se učitelé snaží jejich poruchy reedukovat nebo kompenzovat. Velkou úlohu zde hraje programové vybavení obou počítačových učeben a možnost interaktivní výuky. V rámci možností školy se snažíme integrovat i děti s nějakým typem zdravotního postižení nebo jinak znevýhodněné, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život ve vrstevnické skupině. Vyžaduje-li to povaha postižení nebo znevýhodnění, žádáme krajský úřad pro dané žáky asistenta. Ve spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání má škola vytvořený Školní podpůrný program, který na základě zmapování školy tvoří jakýsi manuál a systém doporučení pro práci s dětmi se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním. Škola využívá kombinace řady možností, jejichž vhodnost a účelnost se liší podle jednotlivých předmětů, věku žáků a často i podle konkrétního stavu v dané třídě: Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, kroužků a aktivit Vytvoření individuálního plánu práce Preferování problémových a induktivních úloh Diferencování náročnosti zadávaných úloh Zařazování projektů, vytváření projektových plánů a skupin Motivace žáků k účasti v soutěžích a olympiádách Využívání možností e-learningu Operativní vytváření diferencovaných skupin v rámci třídy Rozsáhlejší dlouhodobější domácí tzv. seminární práce 6

7 Část B Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Obecné vymezení na úrovni školy: Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. Učíme žáky stavět se k problému čelem, neobcházet ho, přijmout, definovat a řešit s maximálním úspěchem. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. Žáci prezentují své názory myšlenky a nápady ve školním časopise. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Zároveň učíme žáky komunikovat na rozhraní generací návštěvy v mateřských školkách a zařízeních pro seniory. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami prostřednictvím soutěží, které sami vyhlašujeme i kterých se jen zúčastňujeme. Využíváme skupinovou práci žáků k vzájemné pomoci při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování. Učíme je k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Na praktických i modelových situacích se žáci učí stanovovat pravidla chování a dodržovat je. Školní řád úzce souvisí s pravidly chování dospělých občanů. Žáci jsou vedeni k respektování individuálních rozdílů (integrovaní žáci, národnostní, sociální, kulturní rozdíly). Při výuce průřezových témat - EV, OSV, MV je kladen důraz na prožitek. EV je aplikována v souvislosti s aktivním vnímáním nejbližšího okolí i jako důležitý obor v celospolečenském měřítku. Žáky vedeme k třídění odpadů. V rámci školních projektů se žáci seznamují s kulturou jiných národů. Učíme žáky nebýt lhostejní ke svému okolí, podílet se na společenském dění svého města. Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a porovnání s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Motivací žáků do různých soutěží podporujeme zdravé sebevědomí a touhu uplatnit se v určitém oboru. 7

8 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 1 Učební plán Učební plán ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace Předmět Časová dotace v ročnících Celkem hod Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Počet hodin v ročníku Nepovinné předměty Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Časová dotace v ročnících Celkem hod Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Počet hodin v ročníku

9 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Učební plán 6. 9.ročník Časová dotace v ročnících Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Celkem Český jazyk a Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Občanská výchova Fyzika Fyzika Fyzikální praktika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Cizí jazyk Člověk a svět práce Člověk a zdraví Literární výchova Matematické praktikum Konverzace v anglickém jazyce Informatika Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Ruský jazyk Německý jazyk Pracovní činnosti Sportovní hry Celkem hodin

10 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Časová dotace v ročnících Celkem Český jazyk a Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura literatura komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Občanská výchova Výchova ke zdraví Fyzika Fyzika Fyzikální praktika Člověk a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Cizí jazyk Člověk a svět práce Literární výchova Matematické praktikum 1* * Konverzace v anglickém jazyce Informatika Přírodovědná praktika Přírodovědný klub - 1* 1* 1* 3* Ruský jazyk Německý jazyk Pracovní činnosti Člověk a zdraví Sportovní hry - 2* 2* 2* 6* Celkem hodin *vázaná časová disponibilní dotace Rozpracování vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ročník Předmět Obsah 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Pracovní výchova Pracovní činnosti Pěstitelské práce, chovatelství * * - - Práce s technickými materiály * * - - Provoz a údržba domácnosti - - * * Svět práce - - * * Pěstitelské práce Práce s textilem Práce s technickými materiály Příprava pokrmů * Označuje obsah zařazený do předmětu Pracovní výchova. V předmětu Pracovní činnosti označuje zaměření, které si žák může zvolit. V jednom ročníku může zvolit vždy jedno zaměření. 10

11 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 2 Poznámky k učebnímu plánu Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova v 6. ročníku rozvíjí obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura Cizí jazyk od 3. do 9. ročníku je vyučován předmět Anglický jazyk Další cizí jazyk jako volitelný předmět je od 7. ročníku zařazen Ruský jazyk a Německý jazyk Konverzace v anglickém jazyce volitelný předmět zařazen v 7. až 9. ročníku Matematika a její aplikace Vzdělávací obsah je doplněn v 6. ročníku volitelným předmětem Matematické praktikum. Informační a komunikační technologie Vzdělávací obsah je realizován v předmětu Informatika v 5. a 6. ročníku a je doplněn volitelným předmětem Informatika v 7. až 9. ročníku. Člověk a jeho svět Vzdělávací obsah je realizován v předmětu Náš svět. Člověk a společnost Obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je integrován se vzdělávacím oborem Výchova k občanství v předmětu Občanská výchova. Člověk a příroda Vzdělávací obsah je doplněn v 7. až 9. ročníku volitelným předmětem Přírodovědná praktika, v 7. ročníku volitelným předmětem Přírodovědný klub. Člověk a zdraví viz Člověk a společnost Rozšíření pohybové nabídky je realizováno volitelným předmětem Sportovní hry v 7. až 9. ročníku. Člověk a svět práce Kromě povinného tematického okruhu Svět práce jsou v 6. až 9. ročníku zařazeny okruhy Pěstitelské práce, chovatelství, Práce s technickými materiály, Provoz a údržba domácnosti viz tabulka. Na vzdělávací předmět Pracovní výchova navazuje volitelný předmět Pracovní činnosti realizovaný v 7. až 9. ročníku. Volitelné předměty a zájmové útvary K podpoře všestranného rozvoje žáků škola realizuje nabídku volitelných předmětů a zájmových útvarů. Povinně volitelné předměty si žáci vybírají v 6. až 9. ročníku podle svého zájmu, nadání, potřeb a budoucího zaměření v souladu s možnostmi školy. Počet vybraných zájmových útvarů není omezen. Přehled nabízených volitelných předmětů: Další cizí jazyk německý, ruský Informatika Konverzace v anglickém jazyce Literární výchova Matematické praktikum Pracovní činnosti Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Sportovní hry Nepovinné předměty Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku je zařazen pro podporu povinné výuky anglického jazyka. 11

12 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP 3 Průřezová témata jejich zařazení do ročníků a vzdělávacích oborů (předmětů) ročník Průřezová témata, tematické okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetence Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Enviromentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu My jsme dobří kamarádi Vím, co smím? Navštívil nás Malý princ Žijeme v přírodě I I ČJ ČJ ČJ ČJ ČJ Moje JÁ - sebepoznání Každý chvíli... Poznáváme naše sousedy Jsme součástí přírody 12

13 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník předměty předměty předměty předměty Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání HV VV, HV VV Sebepoznání a sebepojetí TV, VV TV, VV TV, VV TV, VV Seberegulace a sebeorganizace TV TV TV TV Psychohygiena Kreativita VV Poznávání lidí Z Mezilidské vztahy HV Komunikace VV Kooperace a kompetence Řešení problémů a rozhodovací dovednosti TV TV TV, VV TV, PP Hodnoty, postoje, praktická etika VV Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola OV Občan, občanská společnost a stát Z Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět HV HV HV HV, Z Jsme Evropané OV,Z,VV Multikulturní výchova Kulturní diference D OV Lidské vztahy TV, OV, D TV, HV TV, OV,HV TV, OV, VV Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Enviromentální výchova Ekosystémy PŘ, VV PŘ AJ PŘ, PČ, VV Základní podmínky života PŘ, F,D PŘ, PV AJ, F PČ Lidské aktivity a problémy životního prostředí PŘ, VV PŘ, F, VV F, CH, D PP, CH Vztah člověka k prostředí HV, TV TV, PŘ, SH F, TV, CH, HV Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Poznej sebe i druhé Poznej sebe i druhé Hanin kufřík Poznej sebe i druhé Volby MK vztahy... Poznej sebe i druhé Z Čech až na konec světa TV, PŘ, SH, HV, CH, VV Jakou váhu má slovo? 13

14 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Průřezová témata jsou do výuky zařazena: do jednotlivých předmětů (v tabulce jsou označena zkratkou předmětu) jako školní projekty (v tabulce jsou vyznačeny barevnými obdélníky a názvy) o v projektových dnech o v jednotlivých předmětech případně jako kombinace obou Přechodná opatření S ohledem na splnění podmínky, že každé průřezové téma musí být zařazeno do výuky minimálně jedenkrát na prvním stupni a jedenkrát na druhém stupni, jsou po přechodnou dobu provedeny tyto úpravy: projekt My jsme dobří kamarádi (dříve 5. ročník, nyní 3. ročník) bude zařazen i do 4. ročníku ve šk. roce 2010/11 projekt Navštívil nás Malý princ bude ve školním roce 2011/12 realizován ve 4. a 5. ročníku. projekt Z Čech až na konec světa (dříve 7. ročník, nyní 9. ročník) ve šk. roce 2010/11 a 2011/12 nebude realizován 14

15 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Obsahové, organizační a časové vymezení projektů Název projektu My jsme dobří kamarádi Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace Témata, činnosti Vzájemné poznávání se ve skupině, podpora, pomoc. Cvičení v neverbálním sdělování, v otevřené a pozitivní komunikaci. Rozvoj individuální dovednosti pro kooperaci seberegulace, dovednost navazovat na druhé, vedení a organizování práce skupiny. Všechna témata se uskutečňují prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, diskusí. Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě. Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci. Vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci. Napomáhá prevenci škodlivých způsobů chování. Organizační forma Pásmo her, zpěv, pohybový doprovod, diskuse. Zařazení do ročníku 3. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 3 vyučovací hodiny Časové zařazení v rámci šk. roku květen, červen 15

16 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Vím, co smím? Průřezové téma Výchova demokratického občana Tématický okruh Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Témata, činnosti Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve třídě, ve škole Spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Práva a povinnosti dětí a zároveň schopnost přijímat odpovědnost za své postoje, činy; spravedlnost, řád, norma, morálka, demokratické řešení problémů v osobním životě i ve společnosti Vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod (dětská práva a povinnosti), k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Rozvíjí disciplinovanost, sebekritiku a učí k sebeúctě a sebedůvěře ve svobodném rozhodování. Organizační forma Beseda, hra, soutěž (skupiny i celý kolektiv). Zařazení do ročníku 4. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 5 vyučovacích hodin Časové zařazení v rámci šk. roku I. pololetí 16

17 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Žijeme v přírodě Průřezové téma Enviromentální výchova Tématický okruh Ekosystémy Základní podmínky života Témata, činnosti Les,pole,vodní zdroje,moře, lidské sídlo, kulturní krajina. Voda,ovzduší,půda, energie, ochrana biologických druhů,přírodní zdroje Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Uvědomování,si podmínek,života a možností jejich ohrožování, pěstování znalostí a dovedností a návyky nezbytné pro žádoucí jednání vůči prostředí, ohleduplnost a ochrana životního prostředí, estetické hodnoty prostředí, vnímavý a citlivý přístup k přírodě Organizační forma Exkurze a projekt ve spolupráci a LČR Zařazení do ročníku 4. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano Náš svět Časová dotace 4 vyučovací hodiny Časové zařazení v rámci šk. roku březen až květen 17

18 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Moje Já - sebepoznání Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Témata, činnosti Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Sebepoznání a sebeopojení pomocí testů: 1. Jak nás vidí ostatní 2. Typologie osobnosti 3. Motorika 4. Jak využívám mozek 5. Způsoby myšlení 6. Jste vnímaví? 7. Silné a slabé stránky vašeho já 8. Která strana vašeho těla je dominantní? 9. Hierarchie hodnot 10.Sebepojetí ve výuce a učení Vede k porozumění sebe samému a druhým. Napomáhá k zvládání vlastního chování. Pomáhá k utváření pozitivního postoje k sobě samému a k druhým. Žák se pomocí testů učí poznávat sám sebe, zjistí také, jak ho vidí i ostatní spolužáci. Organizační forma Vyučovací hodina Zařazení do ročníku 5. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 2-3 vyuč.hodiny Časové zařazení v rámci šk. roku I. pololetí 18

19 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Každý chvíli učitelem Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tématický okruh Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Témata, činnosti Předávání poznatků svým vrstevníkům Dramatická výchova jako estetika chování vztahu učitel, žák Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Spoluúčast žáků na vzdělávání Naplnění potřeb žáků Respektování jedince kolektivem Organizace pracovní činnosti Realizace zájmových činností Organizační forma Hry, cvičení, diskuze, výtvarná práce, test, křížovka Zařazení do ročníku 5. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 2 3 vyučovací hodiny Časové zařazení v rámci šk. roku II. pololetí 19

20 Část C Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Název projektu Poznáváme naše sousedy Průřezové téma Tématický okruh Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Témata, činnosti Den EU Naši sousedé v Evropě Lidová slovesnost, zvyky, tradice Přínos projektu k rozvoji osobnosti žáka Rozvíjí základní vědomosti potřebné pro porozumění života v sousedních zemích. Podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám. Vede k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů a iniciuje zájem žáků o osobnostní vzory. Organizační forma Skupinová práce - dílna Zařazení do ročníku 5. ročník Realizace: projektový den vyučovací předmět ano ne Časová dotace 4 5 vyučovacích hodin Časové zařazení v rámci šk. roku II. pololetí 20

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více