Slovo o zimě. únor /2011. Obsah: Úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník"

Transkript

1 únor /2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky, ale i fakticky. Avšak zatím vládne tomuto času paní Zima. Ta letošní nám nejen přinesla do Prahy ladovské zimní půvaby, ale i řadu problémů. Těm je věnována část tohoto čísla. Další část přináší to podstatné, co proběhlo na naší výroční členské schůzi, která měla letos velmi závaţný a zásadní obsah. Právě proto se rozhodla redakční rada posunout uzávěrku, abychom Vám mohli předloţit přijaté významné dokumenty. Samozřejmě, ţe zůstaly zachovány i pravidelné rubriky. Vrátím se však k letošní zimě, protoţe ta měla být hlavním motivem tohoto čísla. Zima je totiţ velice důleţitým obdobím pro přírodu. Bez zimního odpočinku by totiţ postupem času došlo k jejímu vyčerpání a následným fatálním změnám. Buďme tedy rádi za zimu, kdy právě příroda u nás nabírá sil pro svoji obnovu. Zima rozhodně své půvaby má. Není nám, tedy lidské populaci, dáno, abychom zimu, jako někteří ţivočichové, prospali. Třeba i nepravým spánkem jako medvědi. Vnímejme tedy půvaby zimy tak, jak nám je sama příroda přinesla. Dívejme se kolem sebe a věnujme pozornost kráse zimou vytvořených rozmanitých tvarů. Příroda je totiţ, na rozdíl od nás lidí, moudrá, ví, co dělá, a proč. My se jen musíme snaţit ji pochopit a téţ o to, co děláme od nepaměti ji napodobit. Nesnaţme se ji přechytračit, na to můţeme jen a jen doplatit, a také doplácíme, například i tím, ţe nám přináší různé pohromy. Ty jsou sic zcela logickým jevem, ale vţdy jsme jimi překvapeni. Ne přátelé, příroda je a bude vţdy silnější neţ my. A to je dobře. Otto Hoffmann Obsah: Úvodník Slovo o zimě Otto Hoffmann 1 Padni komu padni Otto Hoffmann 2 Jak se chová stát, coby developer bytového fondu Zdeněk Králíček 3 Radniční okénko Stanovisko k programovému prohlášení koalice Dan Richter 4 Z naší pošty 6 Naše akce Výroční členská schůze Otto Hoffmann 6 Kam kráčí OSB? Aneb Plán činnosti nejen na rok Jaroslav Šolc 7 Ptali jste se v diskusi na výroční členské schůzi Petr Hejna 8 OSoBáček nepravidelný elektronický občasník 2/2011, únor Vydává Občané za spokojené bydlení o.s. IČO: P.O. BOX č. 80, Praha 28 Předseda redakční rady: Ing. Otto Hoffmann Členové redakční rady: Mgr. Petr Hejna, Ing. Zdeněk Králíček, Michaela Mazancová, Ing. Dan Richter Uzávěrka tohoto čísla: Vyšlo: Vyšehrad, foto Otto Hoffmann 1

2 Padni, komu padni Tato nejoblíbenější věta našich politiků, zejm. pak pana předsedy vlády, platila o letošní zimě opravdu doslova. Neuklizené ulice a tím pádem i chodníky. A tak jsme padali a sebou mlátili o zem bez rozdílu věku, pohlaví, stranické či náboženské příslušnosti. Sněhová nadílka sice ozdobila Prahu, ale na straně druhé přinesla i značné komplikace právě v úklidu nejen chodníků, ale i ulic. Rada městské části Praha 2 dne odsouhlasila systém zimního úklidu pěších komunikací na území Prahy 2. Úklid vybrané části chodníků, kterou nebude zajišťovat Hlavní město Praha, bude pro Městskou část Praha 2 provádět společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Chodníky jsou rozděleny v návaznosti na vyhlášku č. 39/1997 Sb. HMP ve znění pozdějších předpisů do dvou pořadí důležitosti: 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací; 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací. Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do hodin. Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti jsou podle výše uvedené vyhlášky u: a) 1. pořadí vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do hodin, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti; jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin; b) 2. pořadí vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do hodin, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí. Jen namátkou jsem vybral některé chodníky v 1. pořadí, jejichţ úklid mělo zajišťovat Hl. m. Praha (TSK): Palackého náměstí, Podskalská (u Obecního úřadu a školy), Vyšehradská (u Ministerstva spravedlnosti) a Zítkovy sady. Nejen, ţe nebyly uklizeny do dvanácti hodin od vzniku, ale k úklidu bylo přistoupeno aţ při oblevě. Pravda, byly občas vyhrabány a posypány pěšiny, ty ale díky mrazům slušně klouzaly. Další chodníky má ve svých povinnostech uklízet MČ Praha 2 (Komwag). I zde platí stejné dělení na dvě pořadí. Zůstanu opět v oblasti Podskalí, které má nejvyšší nájemné v celé MČ. Chodníky zde vesměs patří do druhého pořadí, vyjma chodníků Botičská, Dittrichova, Na poříčním právu, Podskalská a Trojická nebyly uklizeny vůbec. Dokonce v ulici Na poříčním právu byla 14 dní umístěna značka Chodník uzavřen. Ostatně, tyto tabule se vyskytly na více místech v MČ. Další fenomén se objevil při oblevě. Na obecních domech byly vylepeny, na PC vytvořené a v euroobalech proti vlhku opatřené, cedule POZOR! Nebezpečí padání sněhu ze střech!. Tato varování postrádají právní opodstatnění, jen snad upozorňují řidiče, aby si své auto pokud moţno odnesli do bytu, zaparkovali ho v předsíni a ne na ulici v parkovací zóně, kterou si řádně zaplatili. Co s tím? I tady lze nalézt návod jak sobě počínat. Najdete ho přímo na webu MČ Prahy 2. Při úrazu na chodnících je nutno se obrátit na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor správy majetku, nám. Fr. Kafky 1, Praha 1, tel nebo na sekretariát odboru, tel A k tomu doporučení je ideální se při tom, neţ si zavoláte sanitku, nechat vyfotografovat, abyste měli doklad, ţe se vám to stalo právě tam, kde uvádíte. Spadne-li vám ze střechy lavina sněhu nebo rampouch na vaše auto, v horším případě na hlavu, pak je podstatné si zjistit majitele domu, protoţe majitel nemovitosti je povinen zabránit vzniku škody. U objektů obecních je třeba obrátit se na správní firmu. U domů soukromých i druţstevních je nutno obrátit se na Městskou policii nebo Policii ČR. Ideální je na nebezpečí upozornit předem, neţ k pádu dojde. Policie provede zábor ohroţeného pozemku. Tento zábor pak musí majitel nahlásit do tří dnů TSK a pokud nutnost záboru nepřesáhne tři dny, je bezplatný. V případě nebezpečí pádu rampouchů je povinnost jejich odstranění plně na majiteli domu. Naštěstí příroda se k nám stala milosrdná a v polovině ledna bylo skoro jarně a počátkem února i často velmi slunečno s teplotami i nad 10 o C. Je však ještě únor a nezapomínejme, jak praví stará pranostika, ţe sv. Matěj buď ledy rozseká, nebo je nadělá. A tak nás třeba ještě čeká i nečas, ba můţe přijít i slota. Náplavka r. 2010, foto Otto Hoffmann 2

3 Vraťme se však k podstatě problému, údrţbě a čištění ulic a chodníků. Jistě by se vyplatilo z jiţ tak extrémně vysokých nájmů zaplatit dobrovolníky, kteří by nutnou očistu provedli, jako to např. udělali na Praze 6. Na sněhovou pohotovost měla tato MČ pro období listopad a prosinec 2010 vyčleněno cca 12 mil. Kč. V rozpočtu na celý rok 2011 počítá zatím s 25 mil. Kč. V zimním období stála "sněhová pohotovost" městskou část Prahy 6 cca 29 mil. Kč. Na ČT 24 řekl Jan Záruba (ODS), místostarosta MČ Praha 6: "Kdyţ jsme si dělali minulý rok kalkulaci, tak kdybychom to uklízeli všechno strojově, tak by nás to vyšlo zhruba na 180 aţ 210 miliónů, při ručním úklidu to vyjde na 26 miliónů." Celý systém je organizován tak, ţe 574 pracovníků Sněhové pohotovosti od 15. listopadu 2010 do 31. března 2011 zajišťuje zimní úklid veškerých chodníků na území Prahy 6 a kaţdý z nich se stará o úsek v délce 400 m, a to pouze v případě, ţe sněţí. V takovém případě je povinen tento den uklidit svůj úsek, vţdy v časovém rozmezí od 6 do 11 hodin. Dispečer musí tento úsek převzít, podepsat účast a nafotografovat. Fotografie pak posílat na úřad MČ, kde je vedena evidence. Pracovníkovi Sněhové pohotovosti náleţí měsíčně 2000,- Kč hrubého a navíc další finanční odměna 500,- Kč hrubého za kaţdý odpracovaný sněţný den. Nářadí a posypový materiál mu zajišťuje radnice Prahy 6. Pro Sněhovou pohotovost má MČ Praha 6 zřízenu samostatnou webovou stránku, kde se mohou mj. zájemci o tuto aktivitu hlásit, ale je zde i přehled o stavu úklidu. A tak se vracím na počátek tohoto zamyšlení nebylo opravdu lepší, neţ se spoléhat na firmy, které jsou vázány drahými smlouvami a řádně neplní, na dobrovolnický systém osvědčený na Praze 6? Jestliţe radnice na naší dvojce ráda pouţívá v hospodaření s majetkem větičku o dobrých hospodářích, měla by tuto alternativu nutně zváţit. Určitě by s péčí dobrého hospodáře mohla vloţit třeba do sociální oblasti. ušetřila hezkých pár miliónů, které by Otto Hoffmann Jak se chová stát coby developer bytového fondu K článku Martina Luxe Hospodářské Noviny Jsem na rozpacích určit, co chtěl sociolog Sociologického ústavu Akademie věd, pan Martin Lux, čtenářům sdělit. Jestliţe mluví o mýtech, ghettech, nespravedlnosti a bigotnosti, pak se dle mého názoru zpronevěřuje předpokládanému vědeckému přístupu, resp. alespoň historickému pohledu zkoumání příčin těch mýtů které jsou dnes interpretovány oběma stranami jejich nositelů. Tedy současnými nájemci i pronajímateli, jimiţ nejsou jen soukromí vlastníci nemovitostí, ale i zkušení pokračovatelé socialistických OPBH a národních výborů v současných územních samosprávných celcích. Rád bych totiţ připomněl především vztahy mezi nájemci a pověřenými správci rozsáhlého bytového fondu, kterými jsou města. Autor správně tvrdí, ţe nedílnou součástí svobody a stavu spokojenosti člověka je právo na volbu svého bydlení. Stejně, jako jiné atributy svobody, občan ztrácel právo na volbu bydlení jednak stupněm přístupnosti k bydlení v závislosti ke svému sociálnímu postavení, ale i chování státu v etapách historického vývoje země. Limnigraf, ilustrační foto Marek Novotný Ideálem svobody bydlení historicky zůstává bydlení ve svém. Ideálem muţe byl ten, kdo postavil dům, zasadil strom a zplodil syna. To platilo zejména na venkově a platí zde i dosud. Problémy se v tomto směru začaly projevovat rozvojem industrializace, sílící agregací obyvatelstva kolem pracovních příleţitostí a potřeb nájemního bydlení. Domnívám se, ţe systém rozvoje nájemního bydlení nejlépe vyhovoval v podmínkách ekonomicky úspěšné ekonomiky Československé republiky před německou okupací, kdy stát svobodu lidí v bydlení narušoval nejméně. Angaţoval se v řešení podmínek bydlení výrazněji aţ v době, kdy se dostavily první otřesy hospodářských krizí kapitalistického systému ve světě. Bylo nezbytné zabránit sociálním otřesům a umoţnit bydlení lidem sociálně postiţeným. Investoval prostřednictvím měst do výstavby jednodušších, co do výše nájmu přijatelných domů, ovšem pouze v rozsahu odpovídajícímu konkrétní sociální situaci měst a nezbytné potřebě občanů, potřebných pro provoz městské správy. Úsporný rámec rozpočtu si nemohl dovolit, aby obce provozovaly stovky domů, tisíce bytů, tj. aby pečoval o bydlení obyvatel, kteří měli podmínky zabezpečit si bydlení podle své volby. Kromě státu do bydlení investovaly především významné průmyslové, popř. zemědělské podniky k zabezpečení disponibilní pracovní síly (Baťa, doly, Hutě). Také různá druţstva, grémia záloţen a spořitelen, které kapacity přístupného bydlení spojovaly se svými aktivitami úvěrových a hypotéčních aktivit. Trţní prostředí se samo přizpůsobovalo širokému spektru nabídky individuálního bydlení i nájemného bydlení v širokém spektru pro zájemce různorodých sociálních skupin. Tak se orientovali stavitelé, stavební firmy, jejichţ základním zájmem byla obsazenost v nabízených objektech. Povaţoval jsem za nezbytné, abych právě dnes tuto historii připomněl, hledá-li současný stát zdroje úspor mnohdy komplikovanými nápady. Nástup mnohaleté komunistické nadvlády znamenal daleko největší devastaci svobody v bydlení. Svoboda volby 3

4 bydlení v nájemním i vlastnickém vztahu byla znemoţněna obecným potlačením soukromého vlastnictví. Velká část populace byla natlačena do tisíců činţáků, ať lidé chtěli, či nikoli, ať na tom nájemci byli existenčně lépe, či hůře. Byli i vděčni, ţe bydleli levně, ač domy chátraly pro nedostatečné finanční prostředky, materiálové zabezpečení i lidské kapacity kvalitkované správy, sluţeb ale i řemeslnických profesí. Hospodářství bylo podřízeno preferencím rozvoje těţkého průmyslu a zemědělství, před nevýrobními činnostmi. Nejváţnější bylo, ţe komunální úředníci OPBH a národ ních výborů spravovali domy a byty bez potřebného vztahu, který má jedině vlastník ke svému majetku. Je příznačné, ţe v této době byla korupce ve vztazích mezi OPBH a nájemci mnohdy nepostradatelným jevem. Jaké kroky učinil náš obrozený stát v roce 1989 k obrodě spokojeného bydlení? Z pozitivních kroků byly uskutečněny restituční nároky vrácením obytných domů oprávněným majitelům a jejich blízkým. Později stát připustil i doporučoval odprodej části obytných domů a bytů oprávněným nájemcům za ceny odpovídající jejich zanedbanému stavu. Bylo ovšem neuváţené, ţe realizace byla bez potřebné koordinace svěřena opět obcím v idealistické představě, ţe volení zastupitelé budou ti nejlepší, kteří svým místním voličům rozumí. Tak byly jiţ v zárodku poloţeny základy k mimořádné nespravedlnosti a nespokojenosti lidí. Jen menší část zastupitelstev totiţ pochopila, ţe ponechat si ve správě a odpovědnosti nadměrný rozsah objektů pro bydlení, navíc zanedbaných, bez potřebné výše nájemného, bez dotací ze státního rozpočtu, neúměrně zvyšuje odpovědnost obce. Za všechny dostupné příklady uvádím přístup primátora města Teplic senátora ODS pana Kubery, který vysvětlil úspěch ve volbách: Jsme úspěšní, proto, že jsme se od začátku přestali plést lidem zbytečně do života. Obecní domy a byty byly z valné části nabídnuty za rozumné ceny oprávněným nájemníkům, domy bytovým druţstvům a jen několik málo domů zůstalo pro sociální a provozní potřeby města. Magistrát Teplic využil iniciativy a nadšení lidí, kteří si svá obydlí dali do pořádku v nejkratším čase a jsou tak dodnes k městu pevně připoutáni, uzavřel pan senátor. Je chybou, ţe stát se ani nepokusil přesvědčit orgány územních samosprávných celků k racionálnímu přístupu, tedy k maximálního převedení nadměrného rozsahu bytových kapacit oprávněným nájemcům. Do současné doby mají všechna ostatní zastupitelstva, která prakticky pokračují v systému OPBH, nejen problémy s dokončováním revitalizace všech domů i po dvaceti létech od revoluce, těţkosti s následným regulacemi a deregulacemi nájemného, s řešením sociálních příspěvků na bydlení, s kontrolami, zda v domech nebydlí neoprávnění nájemci i prostřednictvím najatých detektivů, problémy s kontrolami nájemců, kteří si byty upravili sami z vlastních prostředků atd. Individuální rozhodnutí některých zastupitelstev, která posléze bez uvedení důvodů proces převodu bytů do vlastnictví nájemců zastavila, vyvolala především v Praze nespokojenost občanů a iniciovala zakládání občanských sdruţení i volebních subjektů, protestujících ke kontrastům růstu nájemného ve srovnání se stavem domů, k nespravedlnosti procesu privatizace i v pocitu obav, jak to dále bude s jejich bydlením po ukončení deregulace. Zejména je tomu tak v hlavním městě, kde si kaţdá městská část řeší opatření v organizaci zcela nekoordinovaně. Některá nájemné zvyšuje do horní výše limitů, jiná méně, jiná vůbec ne, některá byty nadále prodává, některá za ceny obvyklé, trţní, jiná se slevami atd., to vše bez transparentního zdůvodnění občanům. Konečný úder k tomu připojují tendence některých zastupitelstev, ţe díry sniţováním transferů ze státního rozpočtu a z magistrátu budou obce lepit z inkasovaného nájemného. Dovoluji si vyuţít příleţitosti ukázat, jakou moţnost mají občané vyslovit své názory k rozhodnutí zastupitelstev. Ještě před několika týdny platila i na schůzích MHMP tato praxe: přihlásíteli se jako občan k připomínce nebo návrhu, musí Váš zájem odsouhlasit schůze zastupitelů hlasováním. Dostanete-li vůbec tuto příleţitost, máte zároveň limit maximálně 5 minut, abyste své názory přednesl. Jinak je vám dovoleno hledat po zaměstnání po dlouhých řadách skřínek Úřední desky. Návrhy a stíţnosti závaţnějšího rozsahu vám nepřijme ţádné z ministerstev, ani Nejvyšší kontrolní úřad. Nemají totiţ kompetence zasahovat do rozhodnutí územních samosprávných orgánů. Tristní je, ţe tak odpovídají i pracovníci magistrátu k návrhům ingerencí v městských částech, jimţ hospodaření s byty převedli. Myslíte si, ţe statut územních samosprávných celků nepotřebuje změny ve vztahu k populaci nebo bude i Sociologický ústav ke stavu ve společnosti stejně argumentovat k této úpravě vztahů ve společnosti? Váţený pane Luxi, Vy, jako pracovník Akademie věd, byste se neměl spokojit s povrchní kritikou nějakých bigotních mýtů či jim lacině přikyvovat. Spíše v orientaci činnosti ústavu zváţit zkoumání příčin těch mýtů a navrhovat moţnosti nápravy. Dost moţná, ţe by povrchní politici a manaţeři dalších úspor v rozpočtech Akademie více ocenili produktivitu jejích vědeckých spolupracovníků. Zdeněk Králíček Vyjádření OSB k programovému prohlášení koalice Programového prohlášení Rady městské části Praha 2 je pro Občany za spokojené bydlení (OSB) zklamáním. Očekávali jsme, ţe v něm bude naznačen rozsah privatizace, cena a termíny jejích konkrétních kroků. Přestoţe starosta v lednovém vydání Novin Prahy 2 píše: "Je velmi pravděpodobné, ţe ještě v letošním roce dojde k zahájení prodeje obecního majetku, který byl dříve znám pod pojmem privatizace", není v programovém prohlášení zmíněn jediný termín. Nechápeme, co dělali zastupitelé koalice, zejména za ODS, v minulém volebním 4

5 období, kdyţ teprve nyní uvádí: "Zahájíme prodej části bytového fondu na základě nezávislé odborné studie o dlouhodobé koncepci rozvoje, prodej bude probíhat dle upravených pravidel schválených Zastupitelstvem městské části Praha 2 v září 2010." Jiţ v minulém volebním období bylo přitom v Programových cílech ODS Praha 2 pro období uvedeno: "V obecním vlastnictví musí zůstat ten majetek, který bude potřebný k plnění konkrétních úkolů a funkcí. Ty je třeba nyní určit a vyjasnit." ODS tedy na vyjasnění měla čas jiţ více neţ 4 roky. Kladně hodnotíme to, ţe si koalice uvědomuje, ţe bude nutné změnit pravidla prodeje majetku schválené minulým zastupitelstvem v září Je zřejmé, ţe výsledky komunálních voleb jasně ukázaly zájem obecních nájemníků o koupi svých bytů a to, jak jsou spokojeni se správou majetku obce. Tvrzení: "Voliči se ztotožnili s tím, že obecní majetek nebude masivně rozprodáván." je proto přinejmenším překvapivé. OSB šlo do voleb s tím, ţe chce oslovit všechny oprávněné nájemníky, aby si za dostupnou cenu mohli odkoupit od obce svůj byt, pokud budou mít o jeho koupi zájem. OSB také zaslalo členům koalice a TOP 09 jiţ v prosinci loňského roku návrh na nezávazný dotazník ke ztištění zájmu obecních nájemníků o přivatizaci bytů, jehoţ cílem nebylo zjistit, kolik nájemníků by mělo zájem o koupi bytu, ale zjištění, jaký minimální počet bytů by zůstal MČ ve správě a bylo tak moţné posoudit, zda by byl tento počet přiměřený pro plnění sociálních potřeb obce. Dotazník koalice bohuţel nevyuţila. MČ nyní spravuje cca 4500 obecních bytů. V roce 2008 přitom obec řešila jen 127 sociálních případů, z tohoto počtu se ale bytů týkala jen asi 1/3. Odhadujeme, ţe by o koupi bytu neprojevilo zájem asi 30% nájemníků, MČ by tak zůstalo 1350 bytů, coţ povaţujeme za více neţ dostatečné. Nechápeme také, proč se koalice zdráhá mluvit o "privatizaci", ale pouţívá výraz "prodej obecního majetku" za "ceny v místě a čase obvyklé", které se pouţívají v běţném obchodním styku a ne při prodeji bytů jejich oprávněným nájemníkům. Při privatizaci jde především o cenu dostupnou pro většinu nájemníků. Například MČ Praha 1 stanovuje v Zásadách pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 kupní cenu bytu podle zvláštního předpisu ceny se pohybují okolo 8000 Kč/m 2, MČ Praha 7 prodává byty za cenu 4500 aţ 6500 Kč/m 2 + cena pozemku. Po dokončení privatizace zůstane MČ Praha 7 jen16 bytových domů a několik desítek bytů, o které neprojevili jejich obyvatelé zájem. MČ Praha 2 přitom nyní spravuje něco přes 250 bytových domů. Starosta také před komunálními volbami jednal s předsedou občanského sdruţení TOB (Transparentní odprodej bytů Městské části Praha 2) a na rozdíl od našeho Občanského sdruţení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2 prezentoval informaci o svém jednání s OS TOB na oficiálních stránkách MČ Praha 2. OS TOB pak před volbami rozeslal leták, ve kterém uvedl příklad výpočtu ceny bytu v domě na Vinohradech za cenu Kč/m 2. Tato cena je přitom blízká našim představám o ceně dostupné. O privatizaci se píše i v koaliční smlouvě uzavřené mezi ODS a ČSSD na Magistrátu hl.m. Prahy: Dokončit privatizaci bytů do rukou nájemníků zvlášť se zřetelem na bytový fond vzniklý před rokem Ilustrační foto Otto Hoffmann Cíle OSB jsou také v souladu s platnou Koncepcí bytové politiky MHMP pro rok 2004 a navazující období: Nabídka prodeje obecních bytů jejich nájemcům, určená všem nájemcům, kteří si budou chtít byt koupit jako nejefektivnějšího transformačního opatřením v současných podmínkách. Je nutné si uvědomit, ţe nejde o prodej nových bytů (půdních vestaveb). Ve velké většině případů investovali do svých bytů sami nájemníci nemalé finanční částky a nahrazovali tak nečinnost správních firem. Často také slýcháme, ţe v MČ Praha 2 neţijí jen obecní nájemníci a co tedy budou mít z prodeje bytů ostatní občané? MČ ani neskrývá, ţe pouţívá velkou část nájmů obecních nájemníků, mj. seniorů a rodin s dětmi, na doplnění svého rozpočtu na zcela jiné účely, neţ jsou údrţba a opravy obecního bytového fondu na rozdíl od majitelů soukromých a druţstevních bytů, z jejichţ nájmů obce nezíská nic. O tyto peníze by přitom bylo moţné sníţit nájmy na cenu, která se blíţí ceně ekonomických nákladů. Ţe lze přitom s obecním majetkem řádně hospodařit i bez 4500 bytů dokládají např. Teplice a MČ Praha 7. Starosta Ing. Jiří Paluska, tehdejší zástupce starostky, v zápise k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2009 (Usnesení zastupitelstva č. 133 z ) prohlásil: "Úlohou MČ Praha 2 není tvorba zisku ze zdaňované činnosti, ale péče o majetek a jeho opravy." OSB jednoznačně upřednostňuje prodej bytů jejich nájemníkům po jednotlivých bytech, kdy lze nájemníkovi prodat byt za dostupnou cenu. Po celých domech jen účelově, zaloţením druţstva tzv. "ad hoc" z důvodu urychlení prodeje s bezprostředním následným rozdělením bytů na samostatné bytové jednotky a vzniku společenství vlastníků jednotek (SVJ) tak, aby nedošlo k porušení pravidel EU, a to pouze v případě, kdy všichni nájemníci domu projeví o tuto formu zájem. Nesouhlasíme s tím, aby byl na jakéhokoliv nájemníka vyvíjen nátlak. Počátkem letošního roku jsme poslali Návrh zásad pro prodej a správu obecního majetku všem politickým stranám v Zastupitelstvu MČ Praha 2 k diskusi. Je tedy zřejmé, ţe OSB nečeká na vývoj situace, ale iniciativně přichází s vlastními návrhy. Vyjádřili jsme také naši ochotu zúčastnit se diskusí s ostatními stranami. Očekáváme, ţe do poloviny tohoto roku sdělí koalice konkrétní informace o rozsahu, ceně a termínech privatizace. Dan Richter 5

6 Z naší pošty Dobrý den. Zaujal mě článek v OSoBáčku pojednávající o stěhování školy Legerova do prostor bývalé školy ve Vratislavově ul., nyní v nájmu UK. Někdy v roce 2004 (nevím to už přesně) se řešilo na Zastupitelstvu, za mohutné účasti rodičů vyjadřujících nesouhlas, zrušení školy Vratislavova, a to sloučením se školou Botičská. Podrobnosti si už nepamatuji, ale vím, že rodiče i pedagogický sbor velmi ostře proti tomuto kroku protestovali, také z důvodu neoblíbenosti a špatné pověsti školy Botičská. Tehdy koalice nějakým způsobem přesvědčila velkou část opozice o tom, že tento krok je správný (proti jsme hlasovali jen dva ze 17 členné opozice). Rodiče žáků nakonec odmítli své děti do školy Botičská posílat a ty přihlásili téměř všichni na školy jiné, takže původní záměr naplnit sloučením dvou škol jednu jaksi nevyšel, zato se ukázalo, již tehdy, že na občanech vládnoucí moci vůbec nesejde. Možná by se tímto případem při projednávání na zastupitelstvu mohla demonstrovat letitá nekoncepčnost a bezradnost ODS a s ní vládnoucích koalic. S pozdravem Václav Plánka Výroční členská schůze Dne se sešli členové Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ Praha 2 na své, již třetí výroční členské schůzi. Na této schůzi zhodnotili uplynulý rok a rokovali o tom, co bude v roce tomto. Hodnocení uplynulého roku jsme Vám přinesli v minulém čísle, dnes Vás seznámíme s ostatními materiály včetně diskuse. Zpráva o hospodaření za rok 2010 a rozpočet na rok 2011 Rok 2010 byl po stránce hospodaření velice náročný, zejm. s ohledem na volební kampaň. Tu bychom bez pomoci sponzorů nemohli vůbec absolvovat. A za to jim patří náš veliký dík. Rovněţ děkujeme všem členům, kteří řádně a včas splnili svoji základní povinnost a včas zaplatili členské příspěvky. Počty členů sdruţení k: Počet členů OS Počet členů OS, kteří zaplatili Počet členů OS, kteří nezaplatili Finanční prostředky v bance , , ,- Finanční prostředky v pokladně 9 133, , ,- Výsledky hospodaření za rok 2010: Přehled příjmů a výdajů za rok 2010 Zůstatek k Výdaje v r Běţná činnost Volební kampaň Výdaje celkem Příjmy v r Příspěvky Ostatní Příjmy celkem Zůstatek k Plánovaný rozpočet na rok 2011: Přehled příjmů a výdajů za rok 2010 Zůstatek k Příjmy v r Plánované příspěvky Příjmy celkem Výdaje v r Běţná činnost Nájem kanceláře Zařízení kanceláře Sluţby Pronájem P.O.Boxu ½ roku Výdaje celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7,- Kč ,- Kč 7 271,- Kč 7 271,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2 280,- Kč ,- Kč Plánovaný zůstatek k ,- Kč Pro další období, zejména kvůli poplatkům, zvaţujeme převod účtu do jiné banky. O novém účtu Vás budeme včas informovat. Změna stanov občanského sdružení Významným krokem bylo odsouhlasení změny stanov, které reflektují současný stav. Vzhledem k tomu, ţe se náš záběr oproti původnímu, tj. privatizace, v souvislosti s volebním programem podstatně rozšířil, bylo nutno rozšířit i cíle OS a aby nedocházelo k matení pojmů, byl navrţen a schválen nový název, který spojil jak původní OS, tak i sdruţení nezávislých kandidátů OSB. Pro další éru tak poneseme název Občané za spokojené bydlení o.s. (OSB). Ten se objeví i v záhlaví našeho OSoBáčku, jakmile Ministerstvo vnitra tuto změnu zaregistruje. Výbor OSB Při příleţitosti této výroční členské schůze opustili výbor OS Tito členové: René David, Luboš Hronek, Michaela Jírovcová, Zdeněk Králíček a Jakub Tomíšek. Všichni ale budou pokračovat v práci v rámci expertní skupiny. Členská schůze jim všem vyslovila poděkování. Výbor byl doplněn o nové tváře, zejména z řad kandidátů za OSB pro komunální volby. Nový výbor byl zvolen dle stanov na roční období v tomto sloţení: 6

7 členové, kteří jiţ ve výboru pracovali: Štěpánka Collins, Otto Hoffmann (zastupitel), Martin Jírovec (zastupitel), Daniel Kůta (zastupitel), Jan Malík, Karel Marcel, Michaela Mazancová (zastupitelka), Jana Pospíšilová (zastupitelka), Dan Richter (zastupitel), Viktor Tichý a členové nově zvolení Petr Hejna (zastupitel), Karim Pinto, Antonín Pokrupa, Jaroslav Šolc (zastupitel) a Jana Krám Zárybnická. Z materiálů VČS připravil Otto Hoffmann Kam kráčí OSB? Aneb plán činnosti nejen na rok Začínáme novou etapu Po úspěchu v loňských volbách začínáme opravdu novou etapu činnosti sdruţení. Jiţ nejsme jen hlasem z ulice, ale subjektem zastoupeným v Zastupitelstvu MČ Praha 2 osmi mandáty. Naši odborníci se zapojili do práce ve výborech zastupitelstva a v komisích rady. Čeká nás dlouhodobá a náročná práce, v níţ se budeme opírat o tisícovku našich členů a mnoţství příznivců. Právě z tohoto zázemí budeme čerpat sílu a odhodlání. Kdo si vytyčuje cíle, zvaţuje jak na to. Také my plánujeme své kroky na cestě k dosaţení cílů vytčených před volbami. Přestoţe jsme v opozici, uděláme vše pro jejich naplňování. Program na období Pamatujete na naši ţlutou broţurku z kampaně? Právě o volební program se opírá náš program na období Naším hlavním tématem zůstává problematika majetku a bydlení, ale chceme se věnovat stále více i dalším tématům souvisejícím se spokojeným ţivotem občanů v naší městské části. Můţeme si rekapitulovat tři hlavní témata: a) privatizace - odprodej bytů oprávněným nájemníkům, kteří o to projeví zájem b) spokojení nájemníci kvalitní správa bytového a domovního fondu, kdy nájemník bude váţeným zákazníkem a bude platit obci nájemné ve výši blízké ekonomickým nákladům c) spokojení občané tedy další témata jako hospodárná, transparentní a vstřícná veřejná správa, sociální program a podpora rodin s dětmi, ţivotní prostředí, doprava, rozvoj obce, bezpečnost, vzdělávání a další komunální témata. S vědomím, ţe průběţně budou přicházet různé otázky a problémy k řešení, jsme si stanovili několik základních principů, které chceme při své práci respektovat: 1) kritika i konstruktivní přístup budeme čistit staré nepořádky, ale i přinášet podněty, jak dělat věci lépe; 2) strategické plánování a koncepce nestačí nám plánování z roku na rok při tvorbě rozpočtu, chceme delší horizont a širší souvislosti; 3) kvalitní řízení tedy postupy jinde běţné např. řízení projektů, řízení vztahů s občany jako se zákazníky, určení osobní odpovědnosti, průběţná kontrola plnění; 4) hospodárnost vyplatí se důkladně uvaţovat, ověřovat a diskutovat dříve, neţ se schválí investice, vybere dodavatel a sjednají podmínky. Nechceme plýtvání. Chceme kvalitu za rozumnou cenu; 5) diskuse a spoluúčast veřejnosti nechceme, aby se rozhodovalo o nás bez nás v důleţitých věcech. Chceme se vyjadřovat jiţ k záměrům investic a opatření; 6) veřejná kontrola rozhodování volených představitelů, veřejné zakázky, smlouvy, kontrola plnění apod. To vše pod lupou veřejnosti. Budeme pochopitelně oporou pro své členy. Chceme pro své myšlenky získávat další a další. Nejsme spolek na jedno pouţití. Jsme přesvědčeni, ţe parlamentní strany se mají věnovat zákonům a řízení státu. V obci mají mít důleţitý hlas její občané. Jasně deklarujeme, ţe v roce 2014 půjdeme do komunálních voleb znovu! Konkrétní kroky v roce 2011 Dali jste důvěru novému výboru, který sdruţení povede v letošním roce. O co konkrétního bude výbor s vaší pomocí usilovat? Plán činnosti na rok 2011 jsme si rozdělili do tří oblastí. 1. Aktivity směrem k radnici V této oblasti se budeme intenzivně věnovat problematice prodeje a správy majetku. Jiţ jsme zpracovali svůj návrh zásad, který jsme poskytli všem ostatním stranám. Nadále budeme bedlivě sledovat a kontrolovat koalicí slibované kroky v přípravě a zahájení privatizace (původní příslib byl připravit plán do pololetí). V březnu vyjádříme své stanovisko k Programovému prohlášení koalice, jehoţ první verze představená v únoru nás zklamala. Vyjádříme se rovněţ k návrhu rozpočtu na letošní rok a budeme prosazovat návrhy na změny při přípravě a jeho tvorbě na rok příští ve druhém pololetí tohoto roku. 7

8 Budeme uplatňovat připomínky a podněty jako členové výborů ZMČ a komisí RMČ. Vyuţijeme konzultační podporu z řad členů sdruţení. Jiţ nyní jsme aktivní v oblastech bydlení a správy majetku, informatiky, ţivotního prostředí, vzdělávání a výchovy aj. Nadále budeme sledovat podezřelé kauzy a praktiky jako půdní vestavby, na jejichţ prošetření byl dán podnět předsedou finančního výboru, nesystémový prodej domů Gorazdova 1 a Podskalská 7, nákladné rekonstrukce parků. Posvítíme si na smlouvy se správními firmami. Budeme průběţně sledovat postupy uplatňované v jiných MČ v Praze a obcích ČR. Zajímavé příklady budeme uplatňovat jako inspirativní podněty pro Prahu Vnitřní chod sdružení Pozornost zaměříme i na zdokonalování vlastní organizace a informování členů. Na výroční schůzi jsme jiţ schválili úpravu stanov, zvolili nový výbor a učinili zadost všem bodům podle stanov. Na sjednocení názvu sdruţení naváţe i sjednocení webových stránek. Na novém webu vytvoříme oblast pro členy, on-line nástroje pro týmovou práci, sběr a zpracování podnětů od občanů apod. Budeme pokračovat v tvorbě osvědčených výstupů pro členy Novinky a OSoBáček, zlepšíme jejich distribuci a budeme usilovat o zvýšení zpětné vazby od uţivatelů. Máme v plánu obnovení a zlepšení systému rajoníků a domovních kontaktů, pronájem vhodného prostoru a otevření kanceláře pro styk s občany a další formy osobní komunikace. Budeme usilovat o rozšiřování členské základny, okruhu příznivců, příp. sponzorů. Nejen z řad obecních nájemníků, ale i dalších obyvatel MČ. Chceme zlepšit i systém financování, včetně včasného výběru členských příspěvků. 3. Vnější aktivity Nechceme podcenit zajištění propagace a vnějších vztahů, komunikaci s médii, včetně celostátních (tiskové zprávy, účast v diskusích apod.). Budeme pokračovat ve vyuţití Facebooku. Bude-li třeba, připravíme další kampaň či petici k aktuálním tématům. Budeme usilovat o prohlubování spolupráce s jinými obdobnými sdruţeními a subjekty zaměřenými na problematiku bydlení nebo rozvoj občanské společnosti na komunální úrovni (Praţané za svá práva a další). Není toho málo, věříme však, ţe s Vaší podporou to dokáţeme! O své činnosti Vás bude výbor průběţně informovat. Sledujte webové stránky, Novinky i OSoBáček. Jaroslav Šolc Ptali jste se v diskusi na výroční členské schůzi Jednáte s ostatními stranami? Máte zmapováno, které strany by byly ochotny zvednout ruku pro privatizaci? Dan Richter: Naše sdruţení nezávislých kandidátů bylo iniciátorem prodeje obecních bytů, po nás si toto téma daly i ostatní politické strany do svého programu pro komunální volby. Po volbách jsme samozřejmě jednali se všemi stranami. Iniciativně jsme mezitím navrhli nezávazný dotazník, kterým jsme chtěli oslovit všechny obecní nájemníky s otázkou, zda by měli zájem o odkoupení bytu za cenu 12 tisíc korun za metr čtvereční. Dotazníkem jsme chtěli zjistit, kolik bytů by MČ zůstalo v nejnepříznivějším případě, pokud by byly byty nabídnuty za takto maximálně výhodných podmínek. Ţádná ze stran na náš návrh nereagovala. Všem stranám v zastupitelstvu jsme rovněţ poslali náš návrh zásad pro správu a prodej obecního majetku. Zastupitelé OSB se ve dnech 11. a 12. února zúčastnili pracovního zasedání, kde byli seznámeni s programovým prohlášením koalice, kterou sestavily ODS, Strana zelených a ČSSD. V prohlášení se píše, ţe výsledky komunálních voleb prokázaly zájem voličů o odpovědnou správu veřejného majetku. A dále mimo jiné zahájíme prodej části bytového fondu na základě nezávislé odborné studie o dlouhodobé koncepci rozvoje a prodej bude probíhat podle upravených pravidel schválených zastupitelstvem městské části v září Koalice tedy dala najevo, ţe k prodeji bytů dojde. Nelíbí se nám ale věta v prohlášení, ţe voliči se ztotoţnili s tím, ţe obecní majetek nebude masivně rozprodáván. Nikdo z nás nikdy nemluvil o masivním rozprodej (viz. text o dotazníku ke zjištění zájmu občanů). Starostou Paluskou nám bylo přislíbeno, ţe do léta bychom měli vědět více, zejména rozsah a ceny. Důleţité jsou termíny, aby vše nedopadlo jako v Praze 3, kde byla sice odsouhlasena privatizace, která se ovšem protáhla aţ na dvě volební období. Chceme, aby konkrétní pravidla prodeje byla jasná do letošního léta s tím, aby se koncem roku uţ prodej rozběhl, celý proces by měl být ukončen nejpozději rok před koncem tohoto volebního období. To povaţujeme za klíčové. Jsme nájemníci domu Na Výtoni 10 a chceme privatizovat celý dům vyjma jednoho bytu, kde bydlí důchodci. Nevíme, zda s ohledem na to, že v létě již mají být známa pravidla prodeje, máme teď založit sdružení vlastníků bytových jednotek, abychom byli připraveni? Máme totiž obavu, že by naše nečinnost mohla být chápána jako nezájem a budeme přesunuti do dalšího období. 8

9 Daniel Kůta: Je samozřejmě moţné vyvinout nějakou iniciativu, ale oslovení nájemníků stejně musí být oficiální, zatím máte čas. Důleţité je, jaká forma prodeje bude zvolena. Mluví se o tom, ţe se bude postupovat podle zákona 72 o vlastnictví bytů, v tom případě by prodej probíhal po jednotlivých bytech. V kaţdém případě je zde zjevná snaha prodávat sice po bytech, ale všechny byty v domě, aby nevzniklo spoluvlastnictví městské části s novými vlastníky bytů. Usilujeme o to, aby privatizace byla plošná, s oslovením všech oprávněných nájemníků, ale co je velmi důleţité oslovení nájemníků mělo být podle našeho názoru i nezávazné, ale provedené co nejdříve, aby se zjistilo, jaký je o koupi bytů zájem. Někteří představitelé totiţ tvrdí, ţe kdyţ se byty k prodeji nabídnou, prodá se vše, jiní tvrdí, nevíme, jaké byty nám zbudou a pořád to jsou jen spekulace. Nezávazný dotazník by dal odpověď na spoustu otázek, které je třeba znát před rozhodováním o koncepci bytové politiky. Dan Richter: Pokud jde o termín, ţádný závazný zatím není. Na pracovním zasedání zastupitelů jsem se zajímal, kdy bude znám rozsah a ceny, starosta Paluska odpověděl, ţe sice chápe nejistotu nájemníků, ale nic konkrétního říct nyní nemůţe. Zdeněk Králíček: Například v domě Podskalská 24 existuje druţstvo, které nájemníci zaloţili jiţ poměrně dávno, aby byli připraveni. Druţstvo je moţné samozřejmě zaloţit v pevné víře, ţe k privatizaci dojde, vloţené prostředky se neztratí a mohou se na dobře úročeném účtu ještě zhodnotit. Je třeba si ale uvědomit předpisy Evropské unie. árok na sníţenou cenu oproti ceně trţní, jinými slovy ceně obvyklé, mají jen fyzické osoby. Privatizuje-li fyzická osoba, je moţné dosáhnout ceny niţší. Pokud vytvoříte druţstvo, jde jiţ o statut právnické osoby, která nemá nárok na jinou cenu neţ obvyklou. Existuje jediná moţnost, ţe se vytvoří v okamţiku privatizace druţstvo ad hoc, zaloţené jen kvůli zprostředkování koupě bytů, které ihned předá nájemníkům fyzickým osobám a druţstvo následně zanikne. Alespoň tak nám to před časem vysvětlil Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe. Starosta potvrdil, ţe by se mělo prodávat po bytech, ale nejlépe celý dům, protoţe podle jeho názoru nastávají velké potíţe při správě domu, pokud je obec spoluvlastníkem. Myslíme si, ţe toto tvrdí účelově, protoţe v Praze 1 i v Praze 6 existují domy ve spoluvlastnictví s obcí a přitom dobře prosperují. Těţko vám můţeme poradit, jak v této chvíli postupovat. Nevěřím však, ţe by se naše městská část při prodeji rozhodovala podle toho, zda někteří nájemníci jiţ zaloţili druţstvo. Je známo, za kolik se prodával metr čtvereční v Gorazdově 1 a Podskalské 7? JUDr. Váňa, nájemník domu Gorazdova 1: Prodej tohoto domu naše skupina nájemníků pokládá za velký podvod, protoţe bylo zaloţeno jedno druţstvo, ve kterém byli známí pana Palusky a tehdejší starostky paní Černochové. My jsme zaloţili druhé druţstvo, chtěli jsme privatizovat po bytových jednotkách. Pan Paluska nám tehdy přislíbil, ţe prodej domu stáhne z jednání zastupitelstva, ale neudělal to. Dům byl prodán celý, a to jen jednomu z druţstev, sloţenému z části nájemníků. V současné době je podána ţaloba u soudu, zpochybňujeme prodej a platnost kupní smlouvy, kupní cena byla 42 miliónů korun. Druţstvo ji zatím nezaplatilo, dva roky jim byl umoţněn odklad splácení, mají ale právo vybírat nájemné i z nebytových prostor, z restaurace, přestoţe nezaplatili ani korunu. Na pana Palusku podáváme trestní oznámení. Pokud jde o cenu bytu, vychází asi na 21 tisíc korun za metr čtvereční. Dan Richter: Ačkoliv důvodem pro prodej bylo, ţe dům je údajně v havarijním stavu, podle našich zjištění je naprosto v pořádku. Co se stane, pokud Ústavní soud zpochybní platnost komunálních voleb v Praze kvůli rozdělení okrsků? Otto Hoffmann: Pokud by soud shledal nějaké pochybení, byly by vypsány nové volby do zastupitelstva hlavního města Prahy. Našeho sdruţení se ale problém netýká, kandidovali jsme do zastupitelstva městské části. Petr Hejna: Je moţné, ţe by to přepsalo politickou mapu v Praze 2. Pokud by se změnil poměr sil v zastupitelstvu Prahy, mohlo by to mít vliv i na vznik jiné koalice na naší radnici. Jak se výbor sdružení postaví k deregulaci nájemného po roce 2012, jaká je jeho strategie a spolupracujete v této věci s ostatními stranami v zastupitelstvu? Daniel Kůta: Stanovisko koalice je takové, ţe v tomto roce se nájem v obecních bytech zvyšovat nebude. Pokud nebude stoupat cena trţního nájemného, za kterou se pronajímají volné byty v aukcích, nemělo by se zvyšovat ani v roce příštím. To, ţe usilujeme o sníţení nájmů, není vůbec snadné, v tomto směru ale můţeme mít spojence v ČSSD nebo ve Straně zelených, přestoţe jsou členy koalice. Nejschůdnější cestou, jak dosáhnout sníţení nájmů je nejdříve privatizace a poté sníţení nájmů těm, kteří si byt nemohou koupit. Část peněz, které se utrţí za privatizaci, by se měla deponovat do zvláštního fondu určeného pro pomoc také potřebným nájemníkům bydlícím u soukromých majítelů. Dan Richter: Víme, ţe nájem, který dnes obecní nájemníci platí, se nevrací stoprocentně zpět do oprav a údrţby bytového fondu. Sledujeme, kam směřují peníze, vybrané na nájmech, jde především o investice do parků. Petr Hejna: Trţní nájemné vycházející z aukcí, ve kterých městská část nabízí volné byty, loni výrazně kleslo. Některé byty dokonce byly vydraţeny za niţší nájemné, neţ je současné regulované, tedy levněji, neţ vy sami bydlíte. Městská část nyní čeká, jak se budou ceny dále vyvíjet, také my aukce sledujeme. Abych vám přiblíţil konkrétní čísla: v roce 2009 byla průměrná cena nájemného dosaţeného v aukcích 178 korun za metr, ale v loňském roce klesla na 119 korun. Jaroslav Šolc: Aţ v Praze nastane úplná deregulace a městská část by chtěla nájemné zvyšovat, rozhodně se postavíme proti a bude-li to nutné, zváţíme moţnost podání kolektivní ţaloby. Připravil a na výroční členské schůzi nafotografoval Petr Hejna 9

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

srpen 2012 6/2012 Radosti léta Obsah:

srpen 2012 6/2012 Radosti léta Obsah: srpen 2012 6/2012 Radosti léta Léto je v plném proudu, za týden jej budeme mít polovinu za sebou a celý rok 2012 už nějaký ten čas tahá za kratší konec. Nedá se ale říci, že by v našem království nastala,

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou stále živé, aktuální a pravdivé

Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou stále živé, aktuální a pravdivé Zpravodaj Oblastního sdružení ODS Praha 5 ZDARMA Číslo 8 Červenec 2011 www.odspraha5.cz Časopis pro Prahu 5, Lipence, Lochkov, Radotín, Slivenec, Velkou Chuchli, Zbraslav Ing. Petr Binhack: Ideje ODS jsou

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru.

Mozaika v Borodinské ulici ve Vršovicích byla spolu s dalšími projekty v roce 2013 realizována na základě soutěže Zásobník projektů město na míru. PRAHA Ročník 24 číslo 8 15. 8. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu 10 Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy

20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy 20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy Vydalo občanské sdružení Oživení při příležitosti semináře 20 let demokracie: Kraje,

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností

Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Příloha č. 1 Popis pracovní funkce sociální pracovník - Popis pracovních činností Kromě základních práv a povinností zaměstnance-úředníka, uvedených v zákoníku práce a v zákoně č. 312/2002 Sb., o úřednících

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více