Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2."

Transkript

1 TISKOVÁ ZPRÁVA 1/2011 Občané za spokojené bydlení (OSB) představili návrh zásad pro prodej a správu majetku městské části Praha 2. Praha, 10. ledna 2011 (JŠ) Zatímco v jiných městských částech mají privatizaci bytů téměř za sebou nebo v plném proudu, v Praze 2 se na toto téma obnovuje diskuse. K jejímu oživení nepochybně dali impuls Občané za spokojené bydlení (OSB) již svým úspěchem v komunálních volbách. Nyní, byť z role opoziční, přispěli také návrhem zásad pro prodej a správu obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2. Svůj návrh předložili všem stranám v zastupitelstvu jako vklad do široké diskuse, jejíž potřebu již dříve deklarovala současná koalice připravující v těchto týdnech své programové prohlášení. Přestože předchozí zastupitelstvo ještě na konci září 2010, tedy těsně před volbami, přijalo určité zásady pro prodej obecního majetku, vyžaduje si současná situace novou diskusi a nové řešení. Otázky majetku se i podle slov starosty Jiřího Palusky staly klíčovým tématem říjnových komunálních voleb v Praze 2. Všechny kandidující strany daly najevo své postoje k této problematice ve volebních programech a ty, které ve volbách uspěly, jsou proto voličům zavázány hledat řešení. Po sestavení koalice ODS + ČSSD + SZ budou shodu hledat nejen tyto strany, ale byl dán najevo zájem o diskusi napříč všemi politickými kluby v novém zastupitelstvu. Důležitost tématu podtrhuje i zřízení nového majetkového výboru. Opomenut jistě nebude ani názor veřejnosti. Sdružení nezávislých kandidátů Občané za spokojené bydlení (OSB) se rozhodlo přispět do diskuse a vytvořilo návrh nových zásad, které jsou určeny k diskusi v zastupitelských klubech jednotlivých stran. Po jejich dopracování a odsouhlasení současným zastupitelstvem by tak mohly vytvořit rámec pro realizaci dalších kroků. Zásady jsou navrženy jak pro prodej obecního majetku (část A), tak pro správu majetku, resp. bytového fondu (část B). Vycházeli jsme z dlouhodobých zkušeností občanského sdružení, které v Praze 2 funguje tři roky. V minulosti jsme podobné náměty radnici již předkládali, avšak neúspěšně. Přestože jsme v opozici, nevzdáváme úsilí o dosažení svých programových cílů. Věříme, že nová diskuse bude úspěšnější. Dnešní koalice již není jednobarevná a věříme, že také sleduje, co se děje v jiných městských částech, například aktuálně v Praze 13, říká Dan Richter, předseda občanského sdružení s tisícovkou členů z řad obecních nájemníků v Praze 2. Předseda klubu zastupitelů OSB Petr Hejna dodává: Návrh zásad jsme rozeslali všem stranám v zastupitelstvu. Očekáváme, že proběhne věcná debata a že se její výsledek promítne do programového prohlášení koalice i do návrhu koncepčních kroků, jejichž uskutečnění v půlročním horizontu přislíbil místostarosta pro majetek. Zastupitelé OSB slibovali, že budou opozicí konstruktivní i kritickou. Návrh je tak příspěvkem k plnění prvního z proklamovaných principů. Nadále se OSB budou věnovat také ostatním tématům spokojeného bydlení. Příloha: Zásady pro prodej a správu obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2 Další informace poskytnou: Dan Richter, předseda OS za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ Praha 2, ; Daniel Kůta, volební lídr OSB, ; Petr Hejna, předseda klubu zastupitelů OSB, , P.O. BOX č. 80, Praha 28, Telefon:

2 Zásady pro prodej a správu obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2 Úvodní informace: Zastupitelstvo MČ Praha 2 přijalo na svém 19. řádném zasedání dne usnesením č. 27 sedm hlavních zásad pro prodej obecního majetku v podmínkách městské části Praha 2. Schválení návrhu bylo umožněno díky podpoře zastupitelů za ODS, kteří v té době disponovali 22 mandáty z 35. Zástupci dnešních koaličních stran ČSSD a SZ doporučovali neprojednávat tuto problematiku na posledním jednání zastupitelstva těsně před volbami a přenechat její řešení až na nové zastupitelstvo. Na zářijovém jednání s kritikou zásad a dosavadních postupů vystoupili rovněž jako zástupci veřejnosti stávající zastupitelé OSB. Je zřejmé, že otázky správy majetku a dalšího postupu odprodeje bytového fondu (privatizace) a jeho správy se staly klíčovým tématem letošních komunálních voleb v Praze 2. Všechny kandidující strany deklarovaly své postoje k této problematice ve svých volebních programech. Ty, které byly zvoleny do zastupitelstva MČ Praha 2 v říjnu 2010, jsou proto svým voličům zavázány hledat řešení. Vedoucí představitelé MČ Praha 2 deklarovali, že při dalším postupu budou usilovat o široký konsensus, který vznikne na základě diskuse nejen koaličních partnerů při tvorbě Programového prohlášení, ale rovněž na základě jednání s ostatními stranami zvolenými do zastupitelstva a s vyslechnutím názorů veřejnosti. Sdružení nezávislých kandidátů Občané za spokojené bydlení (OSB) vytvořilo návrh nových zásad, které jsou určeny k diskusi v rámci zastupitelských klubů jednotlivých stran. Po jejich dopracování a odsouhlasení současným zastupitelstvem (např. revokací usnesení minulého zastupitelstva) tak vytvoří rámec pro realizaci dalších kroků. Zásady jsou navrženy jak pro prodej obecního majetku (část A), tak pro správu majetku, resp. bytového fondu (část B). K navrženým zásadám je uveden rovněž pracovní komentář. Předložený materiál je určen k diskusi. A) Návrh nových zásad pro prodej obecního majetku 1) Prodej obecního majetku v přiměřené míře je za stávající situace v Praze 2 žádoucí. Při prodeji musí být brána v úvahu kritéria ekonomická i sociální. Dokončení transformace vlastnické struktury bytového fondu je v souladu s politikou vlády i koncepčními záměry Hl. m. Prahy. Komentář: Obec musí být dobrým hospodářem, avšak není podnikatelem. Obec má vlastnit pouze takový majetek, který nezbytně potřebuje pro zajištění svých funkcí obce. Koncepční záměry Hl. m. Prahy jsou vyjádřeny např. (a) v dokumentu: Koncepce bytové politiky Hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období: Nabídka prodeje obecních bytů jejich nájemcům, určená všem nájemcům, kteří si budou chtít byt koupit jako nejefektivnějšího transformačního opatřením v současných podmínkách ; (b) v koaliční smlouvě uzavřené mezi ODS a ČSSD dne o společné vládě na Magistrátu 1

3 Hl. m. Prahy: Dokončit privatizaci bytů do rukou nájemníků zvlášť se zřetelem na bytový fond vzniklý před rokem ) Obec si musí ponechat určité, jasně stanovené množství zejména malometrážních bytů pro vlastní potřebu a realizaci programu sociálního bydlení. Komentář: Rozsah bytového fondu pro sociální bydlení (pomoc seniorům, mladým rodinám, občanům v hmotné nouzi, motivační byty pro vybrané zaměstnance obce apod. musí být stanoven na základě objektivních a transparentních postupů. Jejich součástí je důkladná analýza a stanovení koncepce sociální politiky v oblasti bydlení. Určitým vodítkem může být nezávazný, avšak kvalitní průzkum zájmu o odkoupení bytů ze strany oprávněných nájemníků. Zjistit počet bytů, které by MČ zůstaly při oslovení všech nájemníků s nabídkou odprodeje jejich bytu, pomůže nezávazný dotazník, připravený ve spolupráci všech stran v zastupitelstvu, který by měl být nájemníkům rozeslán počátkem ledna 2011 (viz též bod 4). 3) Veškeré postupy uplatňované při odprodeji obecního majetku musí být transparentní a nediskriminační. Komentář: Diskuse a veřejná kontrola je i v tomto případě nejen nutná z hlediska zákona, ale je praktickým vyjádřením dobrovolných politických závazků vedení obce vůči občanům. Podmínky by měly být předem stanovené a stejné pro všechny. Je žádoucí postupovat srovnatelně jako jiné městské části v Praze. Výběr domů/bytů k prodeji v různých etapách musí probíhat plánovaně a transparentně. Tímto jsou vytvářeny též podmínky pro splnění původní zásady č. 7, která hovoří o postupech v budoucnu nezpochybnitelných. Vstřícným opatřením obce může být provedení externího auditu u nahodile vybraných nebo jakkoliv zpochybňovaných případů prodeje. 4) Šanci vyjádřit svůj zájem o koupi svého bytu mají dostat všichni nájemníci. Komentář: Jedině oslovení všech je nediskriminační. To ale neznamená realizaci prodeje všech bytů. Předpokládá se nezájem o odkoupení bytu zejména u seniorů. Obec vlastní v současnosti i nemalé množství prázdných bytů. 5) Koupě je věcí dobrovolnou. Nájemníci do ní nemohou být žádným způsobem nuceni. Nájemníkem obývaný byt nesmí být prodán třetí straně. Komentář: Existuje riziko tlaku na nájemníky, kteří svůj byt koupit nechtějí nebo nemohou. Viz. nedávný prodej domu Gorazdova 1, kde obec prodala dům jednomu ze dvou družstev, jehož členy nejsou všichni nájemníci domu. 6) Prodej obsazených bytů jejich oprávněným nájemníkům není standardní tržní aktivitou. Při prodeji musí být zohledněn technický stav nemovitosti, dlouhodobé užívání a vlastní investice ze strany nájemníků, (doložitelné) investice obce do bytu/domu za dobu jeho užívání nájemníkem (příp. při rekonstrukci bytu před jeho předáním nájemníkovi), nájemní smlouva na dobu neurčitou, závazky omezující další prodej bytu, případně další faktory. Alternativy: a) Vzhledem k výše uvedenému bude bytový fond prodáván za odhadní cenu domů vyjadřující skutečný technický stav nemovitosti, tj. za cenu určenou podle zvláštního předpisu b) Vzhledem k výše uvedenému bude bytový fond prodáván za odhadní ceny odvozené z ceny domů s obsazenými byty v místě a čase obvyklé, se slevou zohledňující uvedené faktory (50%). Komentář: Obec je veřejnoprávní korporací, která není založena kvůli podnikání za účelem tvorby zisku. 2

4 Alternativou a) bude zajištěna kontinuita s již uskutečněnými 3 vlnami odprodeje bytového fondu a postup nebude diskriminační vůči nájemníkům, kteří do těchto vln nebyli zařazeni. Tento postup byl a je užíván i jinými obcemi a MČ v Praze. Alternativa b) je v souladu s principem akceptovaným vedením radnice při jednáních v průběhu roku Původní zásada č. 5 (sleva 5% podle pravidla EU de minimis ) je irelevantní. Při prodeji oprávněným nájemníkům po bytech nehrozí zpochybnění podle pravidel EU o nedovolené veřejné podpoře viz vyjádření ÚOHS z dubna ) Při prodeji bytů oprávněným nájemníkům za výše zmíněných podmínek se uplatní smluvní opatření zamezující možnosti následného spekulativního prodeje. Komentář: Např. omezení dalšího prodeje po dobu několika let, možnost zpětného odkupu obcí nebo doplacení do ceny obvyklé čili tržní obsazeného bytu. 8) Úhradu ceny ze strany nájemníka bude možno provést ve více splátkách rozložených do několikaletého období. Komentář: Opatření pro zvýšení dostupnosti koupě bytů pro nájemníky. 9) Dům, může mít více vlastníků, např. vlastníků jednotek. Je přijatelné, aby jedním z vlastníků byla obec. Komentář: Úprava původní zásady č. 1, která trvalé spoluvlastnictví odmítá. Model spoluvlastnictví je uplatňován i v jiných obcích. Mj. tak lze řešit případy, kdy v jednom domě jsou malo i velkometrážní byty. Zamezí se vzniku sociálních ghett v domech zbývajících obci. Smíšená struktura nájemníků je žádoucí i z hlediska začleňování a vzájemné pomoci. Tímto není nutno řešit prodej prázdných bytů v domě podle původní zásady č. 3., ani prodej nebytových prostor podle pův. zásady č ) Prodej se uskuteční buď po bytech dle zákona o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., v platném znění), nebo po celých domech právnickým osobám složeným z oprávněných nájemníků; volba formy náleží oprávněným nájemníkům v daném domě. Komentář: Původní zásada č. 2. Bez úpravy, ale též bez omezení na prodej pouze všech bytů v domě. Prefrován je prodej po bytech. 11) Prodej je žádoucí uskutečnit v určitých předem stanovených a časově vymezených krocích tak, aby podmínky a rozsah prodeje a byly stanoveny do a vlastní prodej aby byl realizován z převážné části (cca 80%) do konce roku 2012 (polovina funkčního období současného zastupitelstva) a byl dokončen nejpozději v roce 2013 (nejpozději rok před koncem volebního období). Komentář: Prokázání vůle a akceschopnosti stávajícím voličům. Eliminace přenosu problematiky do příští předvolební kampaně. 12) Do přijetí podmínek pro odprodej bytů, které budou platné pro všechny stejně, nebude ze strany obce realizován žádný přednostní prodej. Komentář: Eliminace rizikových unáhlených a netransparentních kroků, které by mohly vést k domněnkám o uplatňování mocenských postupů a zvýšily by riziko korupce. B) Návrh zásad pro správu obecního majetku (bytového fondu) 1) Správa obecního majetku musí být realizována efektivně, transparentně, nediskriminačně, s maximální vstřícností vůči nájemníkům a možností veřejné kontroly, nejlépe formou vzdáleného přístupu k informacím. 3

5 Komentář: Zveřejnění veškerých dokumentů z výběrových řízení a smluv se správními firmami, dodavateli investičních akcí, dodavateli tepla a jiných služeb. 2) Průběžně bude vedena evidence majetku, jeho technického stavu a využití, a to po jednotlivých domech i bytech/nebytových jednotkách. Pro jednotlivé domy budou zpracovány nájemníkům zveřejněny pravidelně aktualizované plány údržby a investic (ročně). Komentář: Prevence proti náhlému zjištění havarijního stavu. Cílené plánování investic. Informování dotčených nájemníků o připravovaných akcích. Evidence a kontrola prázdných bytů, příp. neoprávněně využívaných. 3) Veškeré příjmy z pronájmu budou použity zpět do rekonstrukcí a údržby domovního/bytového fondu. Evidence příjmů i výdajů musí umožňovat sledování po jednotlivých domech a bytech/nebytových jednotkách. Komentář: Zamezení dotování jiných nákladů obce ze strany obecních nájemníků. Podmínky pro cílenou a efektivní péči. 4) Postupy přidělování bytů a cenová politika pro stanovení výše nájemného a pro adresnou pomoc nájemníkům musí zohledňovat skutečnost, že obec není podnikatel a spravuje bytový fond zejména pro sociální účely; ve vazbě na definované potřeby a sociální politiku obce; v návaznosti na dokončenou privatizaci (odprodej oprávněným nájemníkům). Komentář: Z tohoto pohledu je dražba pronájmu rekonstruovaných bytů nestandardním postupem. Dlouhodobé držení prázdných bytů nehospodárné. Nabídka nekvalitních sociálních bytů nepřípustná. Adresná pomoc a snížení nájmů v sociálních bytech žádoucí. 5) Budou zpracována pravidla pro rekonstrukci prostor (např. koupelny, kuchyně) a výměnu zařizovacích předmětů po určité době. Budou evidovány veškeré podněty k realizaci investic i provozní údržbě. Komentář: Hospodárná a korektní pravidla pro všechny. Lepší informovanost. Omezení korupčních rizik. 6) Budou vytvořeny technické i organizační podmínky pro to, aby dodávka služeb, energie a vody byla efektivní, úsporná, měřitelná a kontrolovatelná. Nájemník hradí pouze takové služby, vodu a energii, které skutečně spotřeboval při užívání bytu a společných prostor. Vyúčtování služeb musí být včasné, transparentní a srozumitelné. Komentář: Viz problémy s každoročním vyúčtováním. 7) Bude prováděna pravidelná kontrola domů technikem správní firmy se záznamem stavu a návrhem řešení oprav. Budě zajištěno průběžné získávání podnětů od nájemníků, jejich evidence a zpracování. Dále bude zajištěna průběžná a zpětná vazba mezi obcí jako vlastníkem a nájemníky (např. spokojenost se SF, s realizací stavebních prací, dodávkou služeb apod.). Pro tyto činnosti budou rozvíjeny technické nástroje umožňující elektronickou komunikaci a vzdálený přístup k informacím i organizační podmínky. Komentář: Nutný řád v údržbě i v součinnosti s nájemníky. Stále více uživatelů internetu. Pro seniory možnost komunikace telefonické, písemné či osobní návštěvy (se záznamem). Co nejvíce informací dostupných on-line. Definované odpovědnosti za řízení komunikace a správy údajů (ÚMČ/SF, konkrétní osoby). Dokumentovaná komunikace a zpětně dohledatelná. 4

Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2

Občanské sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Městské části Praha 2 Vážení zastupitelé, Občanské sdružení pro privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v Praze 2 (dále jen OS), vzniklé v souvislosti s informacemi o ukončení prodeje majetku MČ Prahy 2, tzv."privatizace" a

Více

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník únor 2011 2/2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky,

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Burčák dopit, nastává čas vína Grébovka praskala ve švech. Zájem o vinobraní, burčák

Více

Město Příbram/Antropohled z. s. Podkladová analýza. Koncepce bydlení města Příbram

Město Příbram/Antropohled z. s. Podkladová analýza. Koncepce bydlení města Příbram Město Příbram/Antropohled z. s. Podkladová analýza Koncepce bydlení města Příbram Bc. Martin Šmoldas, Dis. / Mgr. Zdeňka Jelínková 29.6.2015 Poděkování: Milanu Greinederovi, Romanu Matouškovi, Haně Štěpánkové

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí

Zpráva auditora. Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE. Praha, listopad 2009. Rozdělovník: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí Zpráva auditora Audit plnění závazků ze smlouvy RPG INDUSTRIES SE Praha, listopad 2009 Rozdělovník: Výtisk č. 1-11: Výtisk č. 12: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo financí BDO Prima Audit s.r.o. Subjekt, u

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014. Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky

Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014. Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky Zpráva představenstva o činnosti banky a stavu jejího majetku za účetní rok 2014 Vnější prostředí a jeho působení na činnost banky Uplynulý rok byl na rozdíl od roku předcházejícího již ve znamení ekonomického

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 582 ze dne 15.5.2012 k návrhu transformace majetku hl.m. Prahy tvořeného bytovým fondem nesvěřeným Statutem hl.m. Prahy

Více

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 4 Obsah a cíle předkládaného materiálu... 4 Co je korupce... 5 Korupce a její postih v českém trestním právu...

Více

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti

Koaliční smlouva. o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti Koaliční smlouva o vytvoření koalice pořádku, slušnosti, otevřenosti a hospodárnosti uzavřená na základě výsledku voleb do zastupitelstva města Říčany, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 mezi sdružením

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6

OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 STRATEGICKÁ ČÁST 14 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 OBSAH ÚVOD 3 ANALYTICKÁ ČÁST 5 1. ATRAKTIVITA BYDLENÍ V KRNOVĚ 5 2. OBYVATELSTVO, DOMÁCNOSTI A PŘEDPOKLÁDANÝ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 6 3. BYTOVÝ FOND NA ÚZEMÍ MĚSTA 7 4. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA A ROZVOJOVÉ LOKALITY

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 IV. AKTUALIZACE STRATEGIE VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 květen 2011 Obsah Obsah... 1 I. Úvodem... 4 II. Změny některých úkolů... 5 1.2 Zavedení větší transparentnosti hlasování v

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více