Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing."

Transkript

1 Usneseni zastupitelstva č. 166 k záměru prodeje bytových domů Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Realizovatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže seznámil s návrhem usnesení a sdělil, že po zevrubné inventuře možností a potřeb městské části Praha 2 by za určitých podmínek bylo vhodné uvažovat o prodeji majetku, který není nezbytně nutný a potřebný k zajišťování základních funkcí a potřeb městské části. Pokud bude návrh usnesení zastupiteli schválen, do příštího zastupitelstva předloží jednak pravidla, podle kterých by se prodej uskutečňoval, a jednak kritéria pro výběr majetku, který by k odprodeji byl vhodný. J. Černochová uvedla, že v návrhu usnesení je přepis návrhu petentů, resp. požadavků, které byly uvedeny v "Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů". M. Uhl přednesl stanovisko klubu Strany zelených. Vyslovil porozumění klubu pro důvody, které vedly k sepsání petice, ale klub nesdílí s petenty způsob řešení problémů. Klub souhlasí s tím, že není nutné ani vhodné zvyšovat nájmy v obecních domech, správa domů musí být efektivnější a možná i hospodárnější, bydlení v obecním domě má být jistotou, se kterou může každý nájemník počítat. Je však nutné hledat jiné cesty pro naplnění potřeb než je prodej obecního, veřejného majetku. Praha 2 je zcela zastavěna a nové byty zkrátka už nepostaví. Otevřít debatu o pokračování prodeje považuje za nezodpovědné, a to především z dlouhodobého hlediska. Uvedl, že vlastnit 12 % domovního fondu je opravdu málo. Obec potřebuje síť sociálního bydlení pro seniory, ale i byty velkometrážní pro vícepočetné rodiny v sociální nouzi. Potřebuje také vlastnit i klasické byty k bydlení, pro učitele, policisty, startovací byty pro mladé rodiny s dětmi. Dále sdělil, že postoj jeho i klubu se v základní otázce nemění a vychází z upřímného přesvědčení, že by bylo selháním politických reprezentantů, kdyby zcela pustili otěže vývoje a směřování obce. Upozornil, že demokracie má pravidla i řád, a veřejné vlastnictví k ní neodmyslitelně patří. Závěrem se vyjádřil k některým výrokům, které zazněly na jeho adresu ve veřejném projevu na demonstraci před minulým zastupitelstvem v souvislosti se společností Komwag, a.s. Řekl, že z projevu mohlo vyznít, a věří, že se jedná pouze o nedorozumění, nikoliv o zlou vůli, že je držitelem akcií v hodnotě 14 mil. Kč, a proto nemá pochopení pro signatáře petice. Odmítl tuto spekulaci s tím, že nevlastní žádnou akcii, je pouze pověřeným členem zastupitelstva zastupováním obce společně se zastupitelkou Květou Kovářovou ve společnosti Komwag, a.s. Z titulu této funkce není nijak honorován, nedostává žádné náhrady, nemůže konat žádné jiné kroky, než mu uloží zastupitelstvo, což v předcházejícím příspěvku potvrdila i starostka městské části Praha 2. Ing. arch. Vondrášek navrhl změnu návrhu usnesení spočívající v úpravě bodu I. 1. na znění I. souhlasí, I.1. "se záměrem prodat část bytového fondu, která bude Zastupitelstvem městské části Praha 2 označena za vhodnou k prodeji". RNDr. Perlín uvedl, že v zastupitelstvu deset let bojuje za prodej obecního majetku, ale prodej obecního majetku je možný tam, kde je jasně stanovena cena majetku. Domnívá se, že je stále ještě pokřiven vztah mezi nájemníkem a majitelem, a toto usnesení otevírá Pandořinu skříňku. V návrhu pravidel pro potenciální prodej obecního majetku by mělo zastupitelstvo schválit prodej za cenu, která je tržní, za cenu, která odpovídá ceně obsazeného bytu s přihlédnutím k např. jeho průběžnému opotřebení, tedy nikoliv za cenu administrativní, prodej po bytech

2 nebo po celých domech. Osobně bude prosazovat prodej po bytech, ale celé domy. Tedy tak, aby nevznikalo v domech podílové minoritní vlastnictví v jednotlivých prodaných jednotkách. Myslí si, že je nutné jasně říci, že doba předávání majetku formou tzv. privatizace za cenu symbolickou skončila. Dále navrhl, aby se usnesení původní 15 nyní 7 hlasovalo po bodech římského číslování. JUDr. Křeček zdůraznil, že občany nelze dělit na bydlící v obecních bytech a ty, kteří bydlí v soukromí, se všemi se musí zacházet stejně, není možné, aby v obecních bytech byly dobré nájmy a v soukromých si dělejte, co chcete. Nájmy musí být zaplatitelné. Všude v Evropě platí, že v nájemních bytech spíše bydlí chudí lidé, kterým na to často přispívá stát. Přítomní občané Prahy 2 chtějí "privatizovat" proto, že nájmy už nemohou zaplatit. Dále uvedl, že s "privatizací" jsou bohaté zkušeností a je možné se vyvarovat případných chyb. Mgr. Dienstbier uvedl, že východiskem pro úvahy o řešení situace je zájem na stabilitě obyvatelstva na Praze 2 a domníval se, že nějaká forma prodeje bytů nájemníkům je vhodnou cestou. Upozornil, že v případě prodeje po domech nepřichází v úvahu jakákoliv jiná než tržní cena, pokud se ta odchylka nevejde v režimu veřejné podpory de minimis, je to v každém případě prodej za tržní cenu. Pokud projeví zájem o koupi domu polovina nájemníků, musí složit dvojnásobek tržní hodnoty bytu, o který mají zájem. Tento postup by znamenal znemožnění jakéhokoliv prodeje nájemníkům. Další negativum prodeje po domech je nemožnost ponechat si nebytové prostory v domech, které v některých případech potřebuje MČ pro řešení obecního zájmu. Zároveň to neumožňuje jakoukoliv kategorizaci bytů a ponechání si např. některých bytů zejména menších výměr, které jsou použitelné pro sociální účely, pro sociální potřeby, které musí MČ řešit. K ceně sdělil, že je možné uvažovat o výrazně nižší ceně než je cena obvyklá či tržní, a to pouze v případě bytů, ale je nutné zabránit tzv. kšeftování s byty např. podmínkou, že by se zavázali po nějakou poměrně dlouhou dobu, lze uvažovat třeba o 20 letech, že budou byt používat k bydlení vlastnímu, příp. blízkých osob, a zároveň by se zavázali, že po tu dobu by tam měli hlášeno trvalé bydliště, což by přesně splňovalo podmínku a cíl stabilizace obyvatelstva na Praze 2, což je z hlediska rozvoje městské části Praha 2 poměrně významná věc. Pokud by podmínka nebyla dodržena, byla by povinnost doplatit cenu tržní. Výnos z prodeje by umožnil vytvořit jakýsi sociální fond a peníze použít na nějaké bezpečné uložení a z výnosů v řádu desítek milionů korun ročně řešit i sociální bydlení nejenom lidí dnes bydlících v obecních bytech, ale i těch, kteří dnes bydlí u soukromníků a městská část by měla prostředky na jakousi dávku na podporu sociálně slabších občanů Prahy 2. Na závěr přednesl pozměňovací návrh k předloženému usnesení ve znění I. Zastupitelstvo městské části Praha 2 souhlasí s prodejem bytů v domech svěřených městské části Praha 2 do správy nájemníkům dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů II. zastupitelstvo ukládá Radě městské části Praha 2 zpracovat a předložit ke schválení na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 a) zásady pro prodej bytů v domech svěřených městské části Praha 2 do správy dle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nájemníkům b) vzorové prohlášení vlastníka podle 4 zák. č 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů c) vzorovou kupní smlouvu o převodu bytu do vlastnictví nájemce Osobně se přiklání ke zvýhodněné ceně za výše uvedených podmínek, která by se blížila případně ceně administrativní. Ing. Paluska upozornil, že návrh usnesení neřeší konkrétní pravidla pro prodej bytových domů. Ta budou předložena na příštím zasedání zastupitelstva. A. Udženija sdělila, že vždycky byla pro prodej bytů z důvodu, že

3 soukromé vlastnictví je podle ní vždy lepší než vlastnictví obecní či veřejné. Věří, že návrh usnesení bude schválen, aby mohla být stanovena kritéria a pravidla pro prodej bytových domů. Závěrem se dotázala JUDr. Křečka, do které kategorie patří, když bydlí v obecních domě za tzv. regulované nájemné. JUDr. Křeček osvětlil průběh zvyšování nájmů od roku 1995 a k otázce A. Udženija sdělil, že bydlí 60 let ve stejném bytě na Praze 2 a 95 % lidí platí nájem regulovaný. RNDr. Perlín sdělil, že ve svém vystoupení chtěl pouze upozornit na body, které by budoucí pravidla měla obsahovat. Pouze veřejně deklaroval, které body v budoucím projednávaném materiálu je připraven podpořit, které limity, které bariéry tam vidí. Mgr. Dienstbier poznamenal, že v návrhu usnesení žádná pravidla nejsou, je tam pouze rozhodnutí, zda prodávat domy nebo byty. Návrh Ing. Palusky obsahuje záměr prodat bytové domy, do jiné roviny to posouvá až pozměňovací návrh Ing. arch. Vondráška. Jedno pravidlo prodeje je již vytvořeno a to pravidlo cenové, že prodej bude za tržní cenu. Předložená varianta totiž jinou než tržní cenu nepřipouští. J. Sigl uvedl, že problém bydlení v městské části Praha 2 je třeba vyřídit systémově a nastavit je i pro budoucí generace. Působením pouze trhu bydlení nebude únosné pro lidi nebo rodiny, které by tady chtěli dlouhodobě žít. Městská část by měla především stanovit kvalitu bytů a nájemné, které požaduje za byt. Lidé, kteří trpí zvyšováním nájemného, si neuvědomují, že na nájem mají možnost získat nějaké příspěvky, ale na kupní cenu těžko. Navíc i cena administrativní je pro lidi poměrně vysoká. Lidé se dostanou do mnohem větších potíží, než kdyby platili rozumné nájemné. J. Černochová připomněla, že J. Sigl byl zvolen za Sdružení na ochranu nájemního bydlení a má právo jako zvolený člen zastupitelstva se vyjádřit. Ing. Kúta, občan Prahy 2, sdělil, že dnešní administrativní ceny bytů jsou nesrovnatelně vyšší než ceny, za jakých byla provedena privatizace v předchozích letech, dále zmínil privatizaci v ostatních městských částech Prahy a citoval ze zákona o hlavním městě Praze 16, ost. 3. Uvedl příklad Vídně, která je vzorem nájemního sociálního bydlení. Dále sdělil, že usilují o umožnění všem oprávněným nájemníkům, kteří o to projeví zájem, odkoupit si svůj byt a to za cenu zohledňující jeho skutečný stav bez zvláštních právních předpisů, tj. cenu administrativní. V držení obce zůstanou byty a domy skutečně těch nejpotřebnějších nájemníků, na které bude mnohem jednodušší se zaměřit. Část výnosů z prodeje použít na střednědobou pomoc sociálně potřebných nájemníkům u soukromých majitelů a většinu výnosu používat na vybudování sítě sociálních malometrážní bytů, ať už formou výstavby nových domů v součinnosti s magistrátem či úpravami vhodných a volných stávajících malometrážních bytů. Tyto sociální prázdné byty by byly nabízeny všem potřebným nájemníkům bez rozdílů. Tento návrh řešení tristního současného stavu obecního sociálního bydlení zaslali na ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo financí a státní fond rozvoje bydlení. Na magistrátu plánují privatizaci 2000 velkometrážních bytů při očekávání výnosů 2 miliard korun, aby za tyto příjmy postavili cca 1000 malometrážních bytů. Mimo jiné navrhl ponechat v držení obce jen byty a domy pro skutečně nejpotřebnější nájemníky, a opětovně požádal o umožnění prodeje bytového fondu všem zájemcům za přijatelných podmínek, tj. na cenu administrativní, jako je tomu nejen ve většině městských částí Prahy, ale i na Magistrátu HMP, což je podle jeho názoru cesta k řešení eskalace problému nájemního bydlení v důsledku nepřiměřené a neúnosné výše deregulovaných nájmů pro většinu nájemníků. Luboš Hronek, občan Prahy 2, mimo jiné sdělil, že je členem občanského výboru Sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek v Praze 2,

4 většina občanů od počátku vyhlášení privatizace požadovala privatizovat své bytové jednotky a pouze výběr kritérií tehdejšími zastupiteli městské části jim to nedovoloval. Uvedl, že občanské sdružení několikrát žádalo o schůzky, o vysvětlení jejich argumentů, o možnosti předložení argumentace. Položil otázku: Kdo z vás naše občanské sdružení kontaktoval a kdo požádal o informace, jak to s privatizací myslíme, co s námi probrat, jednotlivá stanoviska, témata, naše názory, kdo s námi projednával ceny a diskutoval o znaleckých posudcích? Museli jsme demonstrovat, abychom mohli přijít k vám tady a rozumně diskutovat o cenách. Dále uvedl, že zástupci občanského sdružení byli několikrát přijati zástupcem starostky Ing. Paluskou a starostkou J. Černochovou, ale vždy došlo na argumenty městské části, ale nikdy na fakta. Stěžoval si, že občanské sdružení nikdy nebylo vyzváno ke společně přípravě studií, podkladů a k diskuzí. Ocenil vyjádření paní starostky v dopise řediteli ÚHOS, v němž obhajuje městskou část při prodeji obecního majetku a vysvětluje, že se nejedná o podnikání a tedy o tzv. podporu de minimis. Za vstřícný krok považuje nabídku na zpracování znaleckých posudků na dva vzorové domy, které určily různé ceny na základě příslušných předpisů. Zevrubně informoval o tvorbě jednotlivých druhů cen nemovitostí a požádal o zohlednění investic nájemníků do bytů a o stejný přístup k privatizaci domů. Dále zmínil spekulace s privatizovanými byty v minulosti. Sdělil, že se na tomto zasedání dozvěděl o konceptu prodeje, který musí být předložen zastupitelům a následně bude prezentován občanskému sdružení a dotázal se na spolupráci. Dále mimo jiné uvedl, že podle jeho názoru nejsou nájemci bytů zamýšlenou privatizací zvýhodněni. Lucie Markézová, občanka Prahy 2, mimo jiné požádala, aby byli členové občanského sdružení vyposlechnuti a aby byli bráni na dostatečnou váhu, protože je zde sto občanů Prahy 2 a aby k tomu byl brán zřetel. J. Černochová odpověděla, že nikdo přítomný v sále nemůže mít pocit, že nebyl vyslechnut, všichni mají prostor ke svému vyjádření, ale musí být dodržován jednací řád a zákon o hlavním městě Praze rozpravě dává určité mantinely, což je v pořádku. Ing. Dan Richter, občan Prahy 2, mimo jiné poukázal na neexistenci sociálního programu, proto se např. v reportáži Radiožurnálu ze dne o podvodech z pronájmy bytů, obrátila paní Jana, které hrozilo, že přijde bez bytu o svou dceru, na podvodnici, která jí slíbila, že jí za úplatek zajistí výhru v obálkové soutěži o nájem v obecním bytě. Dotázal se, proč se paní Jana neobrátila na radnici městské části Praha 2, která má údajně tak výborný sociální program. Zpochybnil nabídku bytů k pronájmu obálkovou metodou nebo veřejnou dražbou a uvedl, že zastupitelům nepřipadá divné, když vydražitel garsonky 1+1 ji vydraží za nájem 35 tisíc korun měsíčně, přestože běžný nájem je 10 tisíc korun. Dále mimo jiné vyjádřil nesouhlas s prosazováním tržní nebo obvyklé ceny při zamýšlené privatizaci bytů. Vznesl dotaz na A. Udženiji, pro jaké účely potřebuje mít městská část Praha 2 v držení 4500 bytů. J. Sigl reagoval na vystoupení Ing. Richtera a sdělil, že je členem majetkové komise, která otevírá obálky, a tyto ceny od začátku kritizuje. Teprve až byla situace neúnosná, byla změněna pravidla. Dále uvedl, že privatizátoři jako nájemníci nemají vůbec žádné právo si byt nárokovat. Tady chybí právní vědomí. Je vlastník bytu, to je obec, a pak jsou nájemníci, a ti nemají žádné právo si byt koupit. K nárokům na výši ceny uvedl, že se jedná o majetek všech členů obce, tzn. všech lidí, kteří tady mají trvalé bydlení a má sloužit k uspokojování bytových potřeb nejenom současníků, ale i budoucích generací. Pokud se jedná o nájmy, někteří by rádi za minimální ceny získali něco, co má cenu mnohem vyšší. Dále sdělil, že prodej bytů

5 povede k vylidňování a uvedl případ městské části Praha 1. K zavázání se k trvalému bydlení a možnosti odprodeje privatizovaného bytu uvedl, že to je jen odložení problému. A. Udženija k dotazu, proč obec potřebuje 4500 bytů, sdělila, že předložené usnesení říká, že byty bude městská část Praha 2 prodávat, a tím dává najevo, že 4500 bytů nepotřebuje. K podvodům uvedla, že na policii bylo podáno městskou částí trestní oznámení, a již dnes je jedna osoba trestně stíhána. Osobně jí bylo u Ing. Palusky těmito podvodníky vyhrožováno, že se do toho nemá vůbec plést, protože byla v jiném stavu. Městská část dělá všechno, co je v její moci, aby tomu zabránila. Na žádost policie, která to měla v šetření, se nemohla měnit pravidla obálkové metody. K majetku dále sdělila, že městská část dělá vše, co je v jejích silách, i když pro některé z přítomných to není dostačující. J. Černochová doplnila, že z policejních zdrojů dostali informaci, že ti tzv. podvodníci slibovali lidem privatizaci bytového fondu a v tu chvíli městská část podala celou řadu trestních oznámení a díky konání Policie ČR bylo vzneseno první obvinění, a obviněných bude jistě mnohem víc. Městská část nechce, aby tato záležitost poškodila občany, kteří mají zájem o privatizaci určitě z jiných důvodů než ti podvodníci, kteří lidem slibovali a dokonce falšovali některé dokumenty, a říkali jim, tento dům půjde do privatizace, my to víme. Ing. arch. Vondrášek sdělil, že se ho velmi dotkla výše uvedená zmínka o tom, že paní Jana, která zaplatila 500 tisíc korun nějakému podvodníkovi, tak je vůči ní asociální. Odmítl něco takového a uvedl, že prostě nebude sociální k někomu, kdo uplácí takové částky a pak se staví kvůli tomu, že zrovna má dítě, do takové situace. Napřed chce, aby to bylo vyšetřeno, pak bude ve stavu navázat s ní kontakt a řešit sociální otázku, ale ne podporovat podvody. Jan Hnátek, občan Prahy 2, postrádal v návrhu usnesení konkrétní termíny, uvedl, že je v něm jediný termín, a to do příštího zastupitelstva, pokud bude usnesení schváleno, by byl předložen nějaký návrh, kdy by privatizace mohla probíhat. Požádal o konkrétní termíny, tzn. do kdy to bude předloženo a do kdy by eventuálně, v případě schválení, byla další vlna privatizace zahájena. Martin Jírovec, občan Prahy 2, sdělil, že je členen výboru občanského sdružení a požádal, aby občanské sdružení bylo součástí týmu, který připravuje podmínky pro případný prodej bytového fondu. Dále uvedl, že o tuto možnost chtějí peticí oficiálně požádat, podle pravidel tak mohou ale učinit až na dalším zasedání v září, kdy návrhy už by měly být více méně hotovy. Proto požádal o jejich zapojení do přípravy, aby se mohli vyvarovat dalších protestů a akcí, aby se domluvili v rozumné době na nějakých přijatelných pravidlech. Ing. Králíček, občan Prahy 2, upozornil, že zamýšlený prodej bytových domů je obrovský úspěch, a občané to nedělají jen pro sebe, ale i pro městskou část, která bude mít z prodeje prospěch, protože za dva tisíce bytů obdrží kolem 2 miliard korun. Dále sdělil, že s nájemníky je třeba komunikovat, na což je potřeba hodně lidí i času. Problémy vznikly vlivem nekomunikace, a prodejem bytů bude mít i městská část Praha 2 lepší přehled o domech i o nájemnících. Martin Šíma sdělil, že za 60 let, co v bytě bydlí jeho rodina, do bytu investovali a starali se o něj jako o vlastní. Odprodej bytu požadoval za rozumné peníze, protože teprve pak bude schopný a ochotný do něj investovat. Nemá problém s tržním nájmem, ale až obec do bytu reinvestuje peníze, a byt bude odpovídat situaci doby 21. století, v současné době je to nesmysl. Dále upozornil na problémy, které budou mít občané po privatizaci bytu s rekonstrukcemi úvěry, hypotéky a další. Sdělil, že byt nechce ke kšeftování, ale chce tam bydlet dál. Marie Pospíšilová požádala o svědomité posouzení pronesených názorů občanů Prahy 2, kteří chtějí na Praze 2 žít, a o

6 souhlas s privatizací domů. Pan Štefanec poukázal na diskuzi kolem ceny za byty a upozornil, že v domech je velké množství dlouhodobě neobsazených bytů, konkrétně v domě Tyršova 13, v němž bydlí, je neobsazeno pět bytů. Toto by měla městská část řešit a ne, zda se bude prodávat za administrativní cenu nebo jinou. Dále uvedl, že v případě prodeje celých domů je absolutně nemožné, aby pár zbylých nájemníků zaplatilo i za tyto prázdné byty, a je to podstatná věc, kterou by městská část měla řešit. Ing. Paluska sdělil, že situaci v domě Tyršova 13 prověří. Uvedl, že věří, že návrh usnesení bude schválen, upozornil, že konkrétní termín je závazný. Schválením usnesení začne dvouměsíční činnost na tvorbě pravidel a kritérií pro výběr domů. Požádal zastupitele o spolupráci při tvorbě materiálů, konkrétně Mgr. Dienstbiera o uvedené náměty na ošetření případné spekulace, na konstrukci případných slev, a další spolupráci v tomto směru, dále požádal o spolupráci vedení občanského sdružení s tím, že s nimi bude záležitosti projednávat. Mgr. Drábek konstatoval, že k bodu 6 obdržel dva pozměňovací návrhy. První návrh byl od Ing. arch. Vondráška, který mění usnesení takto: I. 1. souhlasí se záměrem prodat část bytového fondu, která bude zastupitelstvem městské části Praha 2 označena za vhodnou k prodeji, zbytek toho usnesení je dále nedotčen. Druhý pozměňovací návrh byl od Mgr. Dienstbiera, který usnesení mění takto: I. 1. souhlasí s prodejem bytu v domech svěřených městské části Praha 2 do správy jejich nájemníkům dle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, II. ukládá radě městské části 1. zpracovat a předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva městské části Praha 2 za a) zásady pro prodej bytů v domech svěřených městské části Praha 2 do správy dle zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů nájemníkům, b) vzorové prohlášení vlastníka podle 4 zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, c) vzorovou kupní smlouvu o převodu bytu do vlastnictví nájemce. Předkladatel Ing. Paluska přijal pozměňovací návrh Ing. arch. Vondráška. Protinávrh Mgr. Dienstbiera zastupitelé hlasováním neschválili (5:19:7). Poté zastupitelé pozměněný návrh usnesení schválili hlasováním (19:3:8). Hlavní dokument: USNESENÍ č.166 ze dne k záměru prodeje bytových domů ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí 1. se záměrem prodat část bytového fondu, která bude Zastupitelstvem městské části Praha 2 označena za vhodnou k prodeji II. ukládá 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh pravidel pro prodej bytových domů a návrh kritérií, podle kterých budou určovány bytové domy vhodné k prodeji K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Top of Form 1

7 Usneseni zastupitelstva č. 167 k Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů Předkladatel: Jana Černochová, starostka Realizovatel: Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního O návrhu usnesení bylo v souladu s jednací řádem hlasováno bez rozpravy. Mgr. Drábek, předseda volební a návrhové komise, sdělil, že RNDr. Perlín požádal o hlasování per partes, a v případě, že nebude schválen bod II. návrhu usnesení, přečíslovat původní bod III. na bod II. návrhu usnesení. Návrh RNDr. Perlína o hlasování per partes byl zastupiteli schválen hlasováním (25:0:6). Zastupitelé bod I. návrhu usnesení hlasováním schválili (30:0:1). Zastupitelé bod II. návrhu usnesení hlasováním neschválili (4:18:8). Zastupitelé bod II. návrhu usnesení hlasováním schválili (27:0:3). Hlavní dokument: USNESENÍ č.167 ze dne k Petici za spravedlivý odprodej obecních bytů ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I. konstatuje 1. že obdrželo petici ve věci "Spravedlivý odprodej obecních bytů za stejných podmínek všem oprávněným nájemníkům MČ Praha 2, kteří o něj mají zájem" a seznámilo se s jejím obsahem II. ukládá 1. vyrozumět zástupce petentů o tomto usnesení K realizaci: Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín: Předkladatel: Jana Černochová, starostka

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 12. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé zápisu: viz prezenční listina

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod

Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Zápis z 10. zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči ZHMP konaného dne 12. 10. 2011 ve 13:00 hod Přítomni: členové - Bc. O. Pecha (předseda), Bc. F. Adámek (místopředseda), J. Liška (místopředseda),

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 14.09.2015 Přítomni: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, členka zastupitelstva,

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

RMČ Brno-Nový Lískovec. Bod ZMČ č.: 2. Zasedání ZMČ č. 5/8 konané dne 31.10.2007 Název:

RMČ Brno-Nový Lískovec. Bod ZMČ č.: 2. Zasedání ZMČ č. 5/8 konané dne 31.10.2007 Název: RMČ Brno-Nový Lískovec Zasedání ZMČ č. 5/8 konané dne 31.10.2007 Název: Bod ZMČ č.: 2 Vyjádření MČ Brno-NL k žádostem o přeřazení domů Oblá 2, Svážná 10,12,14,16, a Svážná 19,21,23,25 ze seznamu domů nedoporučených

Více

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Ing. Milan Růžička Zasedání řídil předseda

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 029/08/RMČ ze dne 25.08.2008

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 029/08/RMČ ze dne 25.08.2008 Přítomni: 4 Omluveni: PhDr. Doušová Hosté: p.bartoš, p. Šimáček Ověřovatelé zápisu: MUDr. Dvořák, pan Vokáč Navržený program 29. zasedání Rady MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Zápis č. 3/2011 z jednání Kontrolního výboru ZHMP, ze dne 23.3. 2011

Zápis č. 3/2011 z jednání Kontrolního výboru ZHMP, ze dne 23.3. 2011 Zápis č. 3/2011 z jednání Kontrolního výboru ZHMP, ze dne 23.3. 2011 Přítomni: Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., JUDr. Lubomír Ledl, MUDr. Iveta Borská, JUDr. Monika Krobová Hášová, Jan Slezák, Ing.

Více

Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568

Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568 Příloha k usnesení vlády ze dne 6. října 1993 č. 568 ve znění usnesení vlády č. 773/1995 ZÁSADY DALŠÍHO POSTUPU PŘI PRIVATIZACI podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 171/1991 Sb. ve znění pozdějších

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP. Zápis č. 9. ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 3. října 2012 Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny omluveni:

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 20. července 2007 Sp. zn.: 2945/2006/VOP/KČ Závěrečné stanovisko k postupu Ministerstva zemědělství ve věci odvodnění autopůjčovny a autobazaru v Pardubicích, část Pardubičky A. Rekapitulace

Více

Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012

Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012 Zápis z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP konaného dne 28.6.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Pavel Hurda, Ing. Milan Effenberk Růžička, Ing.Mgr. Miroslav Poche Zasedání řídil předseda

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:30 hodin. Přítomni:

Více

Zápisy ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2013 a 25.3.2013 byly bez připomínek schváleny.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.3.2013 a 25.3.2013 byly bez připomínek schváleny. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou ze dne 8.4.2013 Čas zahájení jednání : 19.05 Ověřitelé: Ing. M. Žabka, Mgr. I. Čaňková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis z 3. jednání Komise RHMP pro odstraňování následků povodně 2013 dne 13. 6. 2013

Zápis z 3. jednání Komise RHMP pro odstraňování následků povodně 2013 dne 13. 6. 2013 Zápis z 3. jednání Komise RHMP pro odstraňování následků povodně 2013 dne 13. 6. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Úvodní slovo předsedy komise 2. Kontrola plnění úkolů 3. Aktuální

Více

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA.

Jednání řídil předseda Výboru MUDr. Marek Zeman MBA. Z á p i s z 3. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 2.6.2011

Více

Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno - Jundrov

Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno - Jundrov Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov Zastupitelstvo městské části Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti

Více

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014 Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014 Přítomni: 1. Ladislav Nechvátal 7. Vítězslav Schrek (předseda) 2. Jaromír Pospíchal

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr.

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 11.6.2009

Zápis ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 11.6.2009 Zápis ze 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 11.6.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP (který současně plní úkoly v oblasti sociální politiky HMP) ZÁPIS z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 10. srpna 2015 od

Více

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 20. zasedání zastupitelstva Obce Dubno ze dne 1. 9. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ

Zápis. Program: 1. Zahájení 2. Představení projektu výstavby BONDY CENTRA 3. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na minulém zasedání MZ Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 23. března 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám. 61

Více

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru

Zápis. z veøejného projednání posudku a dokumentace o vlivech zámìru HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn Èj M HM P-117203/2003/0ZP NI/E IA/O62-7/Nov Vyøizuje/ linka Ing Novotný/4278 Datum 1542005 Zápis z veøejného projednání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 16. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 09.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2011 konaného dne 8.9. 2011 I. Technický bod Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:05 hodin a

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice

Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice Záznam z jednání Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice konané dne 8. listopadu 2010 Místo schůze: Praha, Strakova akademie, místnost č. 201 (od 14:00 do 16:05 hod.) Přítomné členky a členové

Více

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 16. 12. 2015 v sále Domu zahrádkářů

Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 16. 12. 2015 v sále Domu zahrádkářů Z á p i s z 6. zasedání zastupitelstva obce Vřesina konaného dne 16. 12. 2015 v sále Domu zahrádkářů Zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostkou obce v 17:00 hodin. V okamžiku zahájení schůze

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Suchý, p. Choc, p.

Více

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina)

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Z Á P I S z 11. jednání Sněmu starostů

Z Á P I S z 11. jednání Sněmu starostů Z Á P I S z 11. jednání Sněmu starostů 11. jednání Sněmu starostů se uskutečnilo dne 21. ledna 2016 v zasedací místnosti Rady města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno. Zahájení v 9.05 hod., ukončení jednání

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod.

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 02. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš Čapek, Ing.

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro budovu Korunní 810 IČ 276 10 993, zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze v odd. S, vložka 7116 konaného

Více

Zápis z části jednání Zastupitelstva MČ Praha 2, konaného 23. 6. 2009 za přítomnosti Občanského sdružení za privatizaci a zlepšení podmínek bydlení v MČ Praha 2 a veřejnosti, týkající se požadavků sdružení

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Z Á P I S z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 *UOHSX00596R7* UOHSX00596R7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.2.2014 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Bc. Tomáš Levinský, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

poškozeného povodní v roce 2002. Diskuse:0 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

poškozeného povodní v roce 2002. Diskuse:0 Zastupitelstvo bere informaci na vědomí. ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 18.12 2003 Účast při zahájení zasedání: zastupitelů Omluveni: p. Ptáček, p. Pytlíček, Mgr. Halová Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis ze 7. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP

Zápis ze 7. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP 1 Zápis ze 7. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP Termín: Místnost: Přítomni: Omluveni: Stálí hosté: Hosté: 2. 9. 2015 od 16,00 h do 17, 30 h č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí Mgr. Petr Štěpánek,

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného. dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Srubec konaného dne 16. 8. 2012 v 19,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Srubec (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19,00 hod.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 34/18 ze dne 23.1.2014 k oznámení záměru městské části Praha 1 na prodej věcí z vlastnictví hlavního

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13

Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č. RP 18/13 Rada města Brna MMB2015000000782 ffc ZM7/0643 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. září 2015 Název: Zadání změn Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 16/13. č. RP 17/13. č.

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 23. listopadu 2010

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 23. listopadu 2010 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 23. listopadu 2010 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká, Libor Kment, Ing. Boris Fukátko, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Jan

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 26. 1. 2015 od 17,00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 26. 1. 2015 od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 26. 1. 2015 od 17,00 hodin. Usnesení č. 1-12/2015 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015

Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015 Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015 Místo zasedání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, zasedací místnost Klub Čas zasedání:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 04.02.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP

Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP Z Á P I S z 8. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření ZHMP konaného dne 13. 10. 2011 Přítomni: Členové výboru: Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) JUDr. Helena

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání:

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání: Stránka č. 1 z 9 Zápis ze 76. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, které se konalo 7. října 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Začátek jednání

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT Zásady postupu při dokončování privatizacepodle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zásady ) (Ve znění usnesení vlády č. 810/1997)

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích 1 Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích Technický bod Zahájení Pan starosta všechny přivítal na šestém zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod.

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod. Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.4.2015 v Orli, od 19.00 hod. Přítomni: p. Havránek, Janoušková, Flídr, Žáčková, Jeníček, Brabec, Horník, Příhoda, Javůrková, Novák

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o prodeji PL U Honzíčka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

Bod č. 1 programu - Zahájení

Bod č. 1 programu - Zahájení 1 Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 4.6.2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Antal Igor, Ing. Bezchleba

Více

Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 10. 12. 2015

Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 10. 12. 2015 Zápis ze zasedání Kolejní rady Hvězda ze dne 10. 12. 2015 Přítomní členové KR: David Frič (předseda), Karel Světnička (místopředseda), Karolína Janků, Lukáš Blažej Omluvení členové KR: Štefan Tóth Hosté:

Více

ZÁPIS č. 04/2015. ze zasedání výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP. dne 21. dubna 2015

ZÁPIS č. 04/2015. ze zasedání výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP. dne 21. dubna 2015 ZÁPIS č. 04/2015 ze zasedání výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP dne 21. dubna 2015 Přítomni: RNDr. Marcela Plesníková Mgr. Petr Štěpánek, CSc. Ing. Jiří Haramul Ing.

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod. Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 14.03.2014 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Ladislav Gurecký,

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 6. 9. 2010 Č.j.: 77736/ENV/10 ZÁPIS z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Z Á P I S. Místo a čas: Obecní úřad Přední Zborovice, 07. 12. 2010 v 17:00 hod. Přítomní:

Z Á P I S. Místo a čas: Obecní úřad Přední Zborovice, 07. 12. 2010 v 17:00 hod. Přítomní: Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva obce k veřejnému projednání přípravy zpracování návrhu Územního plánu Přední Zborovice za účasti pořizovatele a zpracovatele dokumentace územního plánu. Místo a čas:

Více

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015

Z á p i s. ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Z á p i s ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Horní Stropnice konaného dne 11. 6. 2015 Číslo ZO: IV/2015 Přítomno zastupitelů: 14 - nepřítomna a neomluvena: 1 pí. Raabová Přítomno občanů: 18

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. ZMČ5 konané dne 21. 09. 2011 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Kyzlink Stanislav zastupitel - MUDr. Diepoltová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20. Program:

Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20. Program: Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 14. 10. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015 konaného dne 22. 10. 2015 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 09 Městského zastupitelstva konaného dne 5. 8. 1996

Město Králíky Zápis z jednání č. 09 Městského zastupitelstva konaného dne 5. 8. 1996 Město Králíky Zápis z jednání č. 09 Městského zastupitelstva konaného dne 5. 8. 1996 Přítomní členové Městského zastupitelstva: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, p. Beran, p. Krabec,

Více

Z á p i s. ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 24. července. 2006

Z á p i s. ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 24. července. 2006 Z á p i s ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 24. července. 2006 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Jaroslav Pospíchal, MVDr. Luboš Šlapanský, František Tylč, Helena

Více

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 09. SMĚNA POZEMKŮ PŘI UL. NAD ŠKOLOU Věc: Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí. Zahájení

Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí. Zahájení Městský obvod Pardubice II Úřad městského obvodu Pardubice II Odbor vnitřních věcí ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 9.11.2010 ve 16.00 hod.,

Více