DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie"

Transkript

1 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie Úvod Databáze a databázové technologie mají velký vliv na rostoucí používání počítačů. Bylo by správné říci, že databáze hrají kritickou roli ve všech oblastech, kde se počítače využívají (ekonomika, strojírenství, zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví, právo, knihovnictví, ). Na druhé straně je nutno poznamenat, že s nástupem nových počítačových technologií se mění a zdokonalují dříve používané databázové technologie tj. že se jedná o oboustranný vliv. Vývoj, historie Vývoj nástrojů pro práci s databázemi odrážel požadavky reálného světa (praxe) účelem bylo pochopitelně vyvinout prostředky umožňující co nejefektivnější zpracování dat. Základy databázových technologií souvisejí s hromadným zpracováním dat v podnicích, kdy bylo snahou vytvořit tzv. ASŘP (automatizovaný systém řízení dat podniku). Jako programovací jazyk se tehdy v hojné míře používal COBOL a eventuelně PL/1. První systémy řízení bází dat (SŘBD) se objevují v 2. polovině 60. let, vycházejí ze dvou přístupů - soubory dat obsahující záznamy pospojované prostřednictvím ukazatelů (síťové a hierarchické databáze) - fyzicky nezávislé soubory dat (relační databáze) První přístup zjednodušoval programování vazeb mezi daty, existující vazby mezi daty byly realizovány už při ukládání dat. Druhý přístup pro změnu disponuje tak silnými nástroji, jako je relační algebra, relační kalkul a dotazovací jazyky. Rozvoj relačních databázových systémů v 80. letech a jejich uplatnění v praxi (minulé i současné) by mohl vést ke klamnému závěru, že relace či tabulka je pro aplikace jediná a nejlepší možnost. V řadě případů se ale ukazuje, že relační databáze není vždy to optimální řešení (viz textové databáze, mapy, seismická data, snímky ze satelitů, inženýrské databáze, EKG, rentgenová data ). S rozvojem objektově orientovaných technologií a jejich využitím i v databázových systémech se zdálo, že řešením výše uvedených problémů je objektová technologie. Objekty dokonce měly nahradit tabulky a objektová technologie měla vítězně přivést databáze do třetího tisíciletí. Současnost ukazuje, že optimální patrně bude něco jako kompromis v podobě objektově relačních databází. Ve světě sice existuje v provozu ještě mnoho hierarchických i sítových databází, nicméně dlouhodobým trendem vždy byl přechod na relační databáze. Příliš mnoho na tom nemění ani dnešní tendence k objektové orientaci. Chronologie Síťové databázové systémy 1965 konference o databázových jazycích (CODASYL) se svým výborem Database Task Group (DBTG)- snaha vytvořit koncepci databázového systému 1971 zpráva The DBTG April 1971 Report" definice základních DB pojmů (schéma databáze, jazyk pro definici schématu )

2 1978 výbor DBTG rozpuštěn, ve tvorbě standardů pokračuje DDLC (Data Description Language Committee) a PLC (Programming Language Committee) 1973, 1987, 1981 aktualizace původního modelu CODASYL implementace IDS II, DMS 1100, DBMS 11, TOTAL, u nás nejužívanější IDMS 1984 rozpuštěn DDLC Hierarchické databáze konec 60. let nemají standard, vycházejí ze SŘBD IMS (Information Management Systém fy IBM a North American Aviation pro program Apollo 1967 dokončení projektu 1968 další vývoj systému přebírá jiný tým, komerční verze IMS se stále používá na sálových počítačích (verze IMS/VS běží pod MVS) Relační databáze 1970 článek E. F. Codda (pracovníka IBM) v časopise Communications of ACM data jsou uložena v izolovaných souborech, data už nelze strukturovat, ale mění se úroveň pohledu na data data jsou chápány jako tabulky, pro manipulaci s nimi jsou k dispozici nástroje jako relační algebra a kalkul jazyk Sequel (později SQL) Tento princip dovoloval úsporný přístup k datům, ale značně neefektivním způsobem. Tabulky totiž představovaly nezávislé soubory, takže bylo poněkud problematické a složité zajistit dostatečně efektivní postup při provádění dotazů. Uplynulo skoro 10 let, než se relační databázové technologie dostaly na takovou úroveň, aby byl jejich výkonu v praxi srovnatelný se stávajícími síťovými a hierarchickými DBS. Základní pojmy Databáze (velmi obecná definice) souhrn dat, která spolu logicky souvisejí, patří k sobě, jsou nějakým způsobem svázána (ne vždy je databáze realizována a zpracovávána pomocí prostředků VT) Databáze (dle Wikipedie) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu Příklad 1.1: Telefonní seznam realizovaný jako notýsek abecedně uspořádaná tištěná kniha databáze v mobilním telefonu databáze v PC spravovaná prostřednictvím specielního softwaru databáze na webovém serveru přístupná pomocí internetového prohlížeče Poznámka: Tato definice je velmi obecná, neboť přesně nevymezuje daný pojem (slova na stránce knihy spolu taky logicky souvisejí, ale nedá se říci, že se jedná o databázi) Data chápeme jako známá fakta, která se dají zaznamenat a mají určitý význam, smysl (v tomto případě nerozlišujeme mezi pojmy informace a data) Databázová technologie unifikovaný soubor pojmů, prostředků a technik sloužící pro vytváření informačních systémů. Zabývá se řízením (správou) velkého množství perzistentních, konzistentních, spolehlivých, sdílených dat

3 Vlastnosti databáze: reprezentuje nějaké aspekty reálného světa představuje logicky spjatý souhrn dat s daným významem (náhodně uspořádaný soubor dat se v korektním slova smyslu nebere jako databáze) je navržena, zkonstruována a spravována s určitým záměrem, na datech určených ke specifickým účelům, má skupinu určitých uživatelů a specifické operace Jinými slovy, databáze má určitý zdroj, z něhož se odvozují data, určitý stupeň interakce s událostmi reálného světa a uživatele, kteří jsou zainteresováni na obsahu databáze. Databáze může být různě velká, mít různě komplikovanou strukturu, může být vytvářena a spravována ručně nebo pomocí prostředků VT Příklad 1.2: různě velké a různě spravované databáze Mzdová a osobní agenda malé firmy (cca 10zaměstnanců) ručně zpracovávaná Kartotéka v knihovně ručně nebo počítačově vedená Správa důchodového a sociálního zabezpečení Daňový úřad Katastrální úřad Systém řízení báze dat (SŘBD) Jedná se o souhrn programů, postupů a metod, které umožňují uživateli vytvářet a spravovat databáze. Jedná se o obecně použitelný softwarový systém se schopnostmi umožňujícími definovat, vytvářet a spravovat databáze pro nejrůznější aplikace definice databáze specifikace datových typů, struktur a podmínek omezujících data (integritních omezení) konstrukce databáze proces ukládání dat samotných na vhodné nosiče dat, který je řízen SŘBD správa databáze, přístup, manipulace s daty zahrnuje dotazovací a vyhledávací funkce, aktualizační operace, generace výstupů (sestav a nejrůznějších zpráv) Poznámka: Samozřejmě že ne každá počítačem spravovaná databáze musí být nutně univerzálním databázovým systémem, to by se v řadě případů nevyplatilo ani finančně, ani z hlediska konstrukce a správy databáze. Mnohdy je rozumnější vytvořit si (nechat si vytvořit) specielní aplikaci. Databázový systém = databáze + SŘBD

4 Obrázek 1.1 Příklad 1.3 Část univerzitní databáze PŘEDNÁŠKA Název Číslo Hodinov přednášky á dotace Katedra Úvod do OOP I123 3 Informatika Diskrétní matematika M412 4 Matematika Matematická analýza M421 4 Matematika Algoritmy I125 4 Informatika

5 STUDENT Jméno Číslo studenta studenta Ročník Katedra Adamec Petr Informatika Dvořáková Jana Matematika Kalousek Jiří Psychologie Zelenková Eva Bohemistika OBORY STUDIA Id oboru Id přednášky Semestr Rok Učitel O11 I123 zimní 96 Souček O11 I123 letní 96 Zelenka O12 I125 zimní 96 Moravec O12 M412 zimní 96 Bláha O12 M412 zimní 96 Suchánek PROSPĚCH Student Předmět Hodnocení 1118 B123 velmi dobře 2221 I123 výborně 2221 I125 dobře 1111 I123 nevyhověl Charakteristika databázového přístupu Databázový způsob zpracování souborů se liší v řadě charakteristik od tradičního přístupu při programování souborových aplikací. V tradičním souborovém zpracování každý uživatel definuje a implementuje soubory potřebné pro danou specifickou aplikaci. Například jeden uživatel udržuje a spravuje studijní agendu veškerá nutná data týkající se studijních oborů, rozvrhu, zápisů studentů, zkoušek, zápočtů, jiný uživatel má na starosti ubytování studentů, další zase stravování studentů. I když všichni tito uživatelé pracují se stejnými daty, přesto každý z nich používá své vlastní izolované soubory (se specifickou strukturou), takže se data pochopitelně duplikují. Problémy: redundance dat s sebou přináší problém aktualizace dat a možné nekonzistence dat víceuživatelský přístup ochrana dat zajištění integrity dat kontrola přípustných hodnot dat v jednotlivých souborech může představovat složité programy problém se vztahy mezi objekty jak dodržet existující vazby (složitý kód) realizace dotazů co uživatelský dotaz, to program Databázový přístup má tu výhodu, že veškerá data jsou uložená jen jednou, jsou přístupná pro nejrůznější uživatele Poznámka: Data se většinou nevyskytují redundantně, ale někdy je to v rámci snížení časové režie žádoucí Základní charakteristikou databázového systému je, že neobsahuje jen data, ale zahrnuje i kompletní definici a popis databáze. Tato definice je uložena v tzv. systémovém katalogu

6 (repository), informacím v katalogu se říká metadata. Katalog je využíván SŘBD a příležitostně i uživateli databáze, pokud potřebují znát údaje o struktuře databáze. SŘBD musí být vytvořen tak, aby mohl stejně dobře spravovat libovolnou databázi tj. pro získání informací o struktuře souborů konkrétní databáze, informace o typech a formátech dat se nutně musí odkazovat na katalog. Tradiční zpracování dat data jsou typicky součástí programu, program je tedy omezen na jednu konkrétní databázi, při libovolné změně struktury dat je třeba přepsat odpovídajícím způsobem všechny programy, které k danému datovému souboru přistupují Příklad 1.4: definice dat pomocí klasických programovacích jazyků - PASCAL (definice typů a záznamů) - C (definice struktur) - COBOL (popis dat v DATA DIVISION) Databázové technologie - SŘBD musí zvládnout libovolnou databázi pochopitelně s využitím informací z katalogu. SŘBD je psáno nezávisle na konkrétních souborech, struktura dat je uložena v datovém katalogu (datový slovník). Při změně struktury dat není nutné zasahovat do kódu tj. měnit nějakým způsobem programy SŘBD, neboť provedená změna se odrazí v katalogu tuto vlastnost nazýváme program datová nezávislost. OO programovací jazyky a OO databáze dovolují definovat operace s daty jako součást popisu dat tj. v popisu daného objektu (třídy) jsou dohromady zahrnuta data (atributy) a funkce pro manipulaci s těmito daty (metody), přesněji řečeno pouze interface těchto funkcí (hlavičky funkcí). Vlastní implementace je psána odděleně od popisu dat a dá se tedy změnit, aniž je nutné měnit interface. Uživatel tak může pracovat s daty prostřednictvím těchto operací nezávisle na tom, jak jsou implementovány. Tento jev označujeme jako nezávislost program operace. Odtud dále odvozujeme pojem datová abstrakce datová abstrakce = nezávislost program data + nezávislost program operace Jak už bylo dříve řečeno, při databázovém přístupu je detailní struktura a organizace každého souboru uložena v katalogu. Databázoví uživatelé se odkazují na konceptuální reprezentaci souborů a SŘBD vybírá z katalogu detaily o uložení jednotlivých souborů podle potřeby. K zajištění této datové abstrakce se používá řada databázových modelů, o nichž se bude dále hovořit. Současný vývojový trend směrem k objektově-orientovaným databázím posouvá abstrakci o jednu úroveň výše, protože zahrnuje nejen datovou strukturu, ale i operace s daty. V tomto smyslu se hovoří o abstraktních operacích. Příklad 1.5 Operace VypocetPrumeru se aplikuje na objekt Student s účelem zjistit průměrný prospěch studenta uživatel může tuto operaci použít, aniž by věděl, jak vlastně je implementována. (Má vlastně k dispozici řadu takovýchto operací nad objekty.) Podpora vícenásobných pohledů na data - databáze je využívána mnoha uživateli, z nichž každý obecně může mít jiný pohled na data, srozumitelněji řečeno každý uživatel potřebuje jen vybraná data z databáze pro danou konkrétní úlohu, tj. každý si vybere nebo odvodí data, která potřebuje, o ostatních údajích v databázi nemusí ani vědět (souvisí i s ochranou dat viz dále) Sdílení dat a provádění víceuživatelských transakcí - SŘBD musí zajistit současný přístup k datům pro více uživatelů, musí obsahovat software potřebným k řízení vícenásobného přístupu k datům, tj. pokud se několik uživatelů současně pokouší aktualizovat tatáž data, aby tato činnost

7 neprobíhala náhodně a nekontrolovaně, aby výsledky těchto transakcí byly správné. (Musí být např. zajištěno, že jedna místenka ve vlaku nebude přidělena vícekrát různými úředníky za přepážkou.) transakční zpracování. SŘBD by měl také poskytovat prostředky k zajištění bezpečnosti dat a zabránění neautorizovanému přístupu. Shrnutí 3 základní charakteristiky databázové technologie oddělení (izolace) programu a dat podpora vícenásobných pohledů použití katalogu k uložení informací o databázi Ideální vlastnosti databázového systému vyšší datová abstrakce SŘBD zahrnují manipulační jazyky pro práci s datovými strukturami vyšší úrovně nezávislost aplikačních programů na změnách ve fyzickém uložení dat změna fyzické struktury dat nepředstavuje potřebu měnit aplikační programy ochrana dat před neoprávněným přístupem a před poruchami SŘBD disponuje mechanismy zajišťující přístup k datům pouze oprávněným uživatelům, zahrnuje obnovovací systémy umožňující provést rekonstrukci dat po fyzické či jiné havárii systému neredundantnost dat každý údaj je v databázi většinou uložen jen jednou sdílení dat v jednom konkrétním časovém okamžiku mohou být tatáž data využívána více uživateli z různých aplikací může být zajištěn současný přístup ke stejným datovým zdrojům konzistence dat - SŘBD hlídá, aby v rámci datových aktualizací nedošlo k uvedení dat do takového stavu, který by nevyhovoval integritním omezením dat (podmínky omezující data podle reálných požadavků na data) Osoby na scéně Správce databáze (administrátor databáze) - je zodpovědný za správu databáze a i SŘBD. Přiděluje a odebírá přístupová práva, koordinuje a sleduje využívání databáze, stará se o využívání softwarových a hardwarových zdrojů. Řeší problémy týkající se porušení bezpečnosti nebo např.příliš vysoké doby odezvy systému. Ve větších organizacích má k dispozici asistenty, kteří mu pomáhají zajišťovat bezproblémový chod a správu databáze. Databázoví návrháři - zodpovídají za určení dat, která se budou ukládat do databáze, za výběr odpovídající struktury pro uložení data, za komunikace se všemi potenciálními uživateli databáze a za návrh databáze, který nejlépe vyhovuje požadavkům uživatelů. Systémoví analytici - definují požadavky koncových uživatelů (specielně naivních uživatelů) a formulují na základě těchto požadavků specifické úlohy tzv. uzavřené transakce (canned transaction) Aplikační programátoři - implementují specifické požadavky systémových analytiků jako programy, testují, ladí, vytvářejí dokumentaci a udržují v chodu tyto specifické transakce.

8 Osoby za scénou návrháři SŘBD navrhují a implementují SŘBD moduly a interface jako softwarové balíky (jedná se např. implementaci databázového katalogu, dotazovacího jazyka, přístupu k datům). návrháři nástrojů navrhují dodatečné nástroje a pomůcky jako je např. jazyková podpora, specielní grafické rozhraní, simulace a generace testovacích dat, generace sestav operátoři a obslužný personál mají na starosti aktuální chod a obsluhu hardwaru a softwaru Koncoví uživatelé databáze příležitostní uživatelé - potřebují nejrůznější informace, k jejichž získání používají obvykle dotazovací jazyk nebo různé prohlížeče a manažery naivní uživatelé - využívají hotové aplikační programy pro provádění transakcí v databázi (bankovní transakce, rezervace letenek, pokojů v hotelích, aut v půjčovnách ) zkušení uživatelé - inženýři, vědci, obchodní manažeři, kteří jsou dobře obeznámeni s možnostmi a vlastnostmi SŘBD stand-alone uživatelé

9 Obrázek 1.2: SŘBD poskytuje uživateli tzv. konceptuální reprezentaci dat - konceptuální schéma, které do určité míry formalizovaně, ale dostatečně srozumitelně a názorně popisuje danou aplikaci (reálný svět), nikoliv fyzickou reprezentaci dat. Konceptuální schéma je implementačně nezávislé a slouží jako společný základ pro chápání objektů uživateli, projektanty integraci uživatelských pohledů a návrh implementace zobrazení mezi uživatelskými pohledy a fyzickým uložením dat

10 Datový model - typ datové abstrakce používající se jako vyjádření konceptuální reprezentace (logická úroveň - objekty, jejich vlastnosti, vztahy, nikoliv způsob uložení dat). Datový model vlastně ukrývá detaily o fyzické reprezentaci dat, což většinu uživatelů nemusí zajímat nebo tomu ani nerozumějí. Dříve uvedený př. 1.3 je konceptuální reprezentací databáze univerzity. Příklad 1.6 : Fyzická reprezentace př. 1.3 type STUDENT = record jmeno : string [30]; cislo : integer; rocnik : 1..5; katedra : string[20]; end; Třístupňová (tříúrovňová) architektura databázového systému 1. Vnitřní (interní) úroveň má interní schéma, které popisuje fyzickou strukturu databáze používá fyzický datový model a popisuje kompletní detaily týkající se uložení dat na nosičích dat a přístup k datům 2. Konceptuální úroveň má konceptuální schéma, které popisuje strukturu (logickou) celé databáze pro celé společenství uživatelů zaměřuje se na popis entit, datových typů, relací, uživatelských operací a integritních omezení. Na této úrovni je použit vysokoúrovňový datový model nebo implementační datový model 3. Externí úroveň (úroveň založenou na uživatelském pohledu) představuje celou skupinu externích schémat nebo uživatelských pohledů. Popisuje se vždy ta část databáze, o kterou se zajímá jeden konkrétní uživatel, zbytek dat zůstává před tímto uživatelem skryt. Na této úrovni se také používají vysokoúrovňové či implementační datové modely. Poznámka: Většina SŘBD neodděluje striktně tyto tři úrovně, ale řada z nich toto třístupňové schéma podporuje. Některé SŘBD zahrnují fyzickou úroveň do konceptuálního schématu. Ve většině SŘBD podporujících uživatelské pohledy je externí schéma specifikováno v tomtéž modelu, který zahrnuje i konceptuální informace. Poznámka: Třístupňová architektura je pouze popis dat! Jediná data, která skutečně existují, existují na fyzické úrovni. Je-li SŘBD postaven na třístupňové architektuře, pak se každý uživatel může odkazovat na své vlastní externí schéma. Ovšem SŘBD musí transformovat požadavek vznesený na externí schéma na požadavek na konceptuální schéma a odtud na požadavek na interní schéma. Pokud se jedná například o výběrový požadavek (dotaz), pak se odpovídající data, která byla vlastně vybraná ze skutečně existujících fyzických dat uložených na vhodném nosiči, musí přeformátovat do tvaru odpovídajícímu příslušnému externímu uživatelskému pohledu. Proces transformace uživatelských požadavků a výsledků zpracování mezi jednotlivými úrovněmi se nazývá mapování. Tento proces může mít za následek zvýšení časové režie, takže některé SŘBD, specielně ty, co podporují malé databáze, nepodporují externí pohledy. (Nicméně tím se neodstraní mapování mezi úrovní konceptuální a interní.)

11 Obrázek 1.3:

12 Třístupňová architektura se používá k vysvětlení koncepce datové nezávislosti definuje se jako schopnost změnit schéma na jedné úrovni, aniž je nutné změnit schéma úrovně vyšší. Rozlišujeme dva typy datové nezávislosti: logická datová nezávislost je možné změnit konceptuální schéma a není nutné měnit externí schéma (můžeme rozšířit databázi přidat záznamy nebo datové položky nebo zúžit databázi zrušit záznamy a položky a není nutno měnit externí schéma tedy za předpokladu, že jsme neodebrali něco, co je zahrnuto do externího schématu). fyzická datová nezávislost možnost změnit interní schéma bez toho, že by bylo nutné změnit konceptuální či dokonce externí schéma. Poznámka: Kdykoliv uvažujeme víceúrovňový SŘBD, jeho katalog (datový slovník) musí být rozšířen o informace potřebné k mapování požadavků a dat mezi jednotlivými úrovněmi SŘBD k tomu používá dodatečný software. Pokud je zajištěna datová nezávislost, znamená to, že změnou schématu v jedné úrovni se nemusí měnit jiné schéma vlastně se mění jen mapování, nemá to vliv na samotný aplikační software. Ovšem dvouúrovňové mapování může během kompilace či provádění dotazů nebo programu být poněkud neefektivní, takže jen málo SŘBD implementuje plně třístupňovou architekturu. Architektura DB systému centralizovaná jednovrstvá izolovaná terminál DB server (viz obrázek 1.4) PC file server (viz obrázek 1.5) dvouvrstvá klient front-end server back-end (viz obrázek 1.6) třívrstvá klient aplikační server DB server (viz obrázek 1.7) distribuovaná více DB serverů (viz obrázek 1.8) replikace téže DB vybrané podmnožiny DB

13 Obrázek 1.4

14 Obrázek 1.5

15 Obrázek 1.6 Obrázek 1.7

16 Obrázek 1.8 Typy DBS předrelační hierarchické síťové relační architektura mainframe architektura PC - file server architektura klient - server postrelační objektově relační objektově orientované deduktivní distribuované

17 Databázové jazyky Jakmile je hotov návrh databáze a je vybrán určitý SŘBD k její implementaci, první krok, který následuje, je specifikovat konceptuální a interní schéma a potřebná mapování mezi nimi. Jazyk pro definici dat (JDD) pomocí tohoto jazyka se definuje konceptuální a interní schéma databáze je používán návrháři databáze. Jazyk pro definici uložení dat (storage definition language) používá se ke specifikaci interního schématu v těch systémech, v nichž je striktně oddělena konceptuální a interní úroveň. Pro mapování mezi jednotlivými úrovněmi se pak používá jeden z výše uvedených jazyků. Jazyk pro definici pohledu (JDP) používá se k definování nejrůznějších uživatelských pohledů (souvisí s externí úrovní - viz třístupňová neboli tříúrovňová architektura). Jazyk pro manipulaci dat (JMD) používá se jako jazyk pro manipulaci s daty v databázi tj. nejrůznější výběry dat, vkládání nových údajů, opravy stávajících dat a rušení údajů. Existují dva hlavní typy těchto jazyků neprocedurální (vysokoúrovňové) jazyky používající se k provádění komplexních databázových operací. SRBD dovoluje, aby příkazy těchto vysokoúrovňových jazyků byly prováděny buďto interaktivně z terminálů (pak hovoříme obvykle o dotazovacích jazycích), nebo jsou tyto příkazy zahrnuty jako součást univerzálních (víceúčelových) programovacích jazyků. nízkoúrovňové jazyky pro manipulaci dat musí být zahrnuty do univerzálního programovacího jazyka. Tyto druhy JMD typicky vybírají jednotlivé záznamy z databáze a zpracovávají každý záznam odděleně. (Jsou proto označovány jako záznamově orientované jazyky, protože pracují vždy s jedním záznamem tzv. record -in-time jazyky, na rozdíl od vysokoúrovňových JMD, které pomocí jediného příkazu zpracovávají mnoho záznamů tj. set-in-time JMD.) Poznámka: Pokud jsou JMD součástí univerzálního programovacího jazyka, pak je tento označován jako hostitelský jazyk a JMD je chápán jako jeho subjazyk. Současné jazyky relační systémy základem je jazyk SQL (SQL87, SQL89, SQL92, SQL99 ) poslední standard ISO/IEC :2003 jiné typy db jazyka SŘBD dbase, FoxPro obecné programovací jazyky použití rozhraní OCI, ODBC, JDBC, začlenění speciální příkazy Pascal, C, jazyky 4GL (Fourth Generation Language) formulářové jazyky tvorba uživatelsky příjemného rozhraní okna, formuláře, menu

18 Literatura: [1] ELMASRI, R., NAVATHE, S., B. Fundamentals of Database Systems, 5th edition. Addison- Wesley, ISBN [2] SILBERSCHATZ, A., KORTH H. F., SUDARSHAN S. Database System Concepts, 5 th edition, New York: McGraw-Hill, ISBN [3] CONOLLY, T., BEGG, C., HOLOWZAK R. Profesionální průvodce tvorbou databází. Praha: Computer Press, a. s., ISBN [4] HERNANDEZ, M., J. Návrh databází. Praha: Grada, ISBN [5] POKORNÝ, J. Databázová abeceda. Veletiny: Science, 1998, ISBN [6] POKORNÝ, J., HALAŠKA, I. Databázové systémy, 2. vydání. Praha Vydavatelství ČVUT, 2003, ISBN

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více