DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie"

Transkript

1 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie Úvod Databáze a databázové technologie mají velký vliv na rostoucí používání počítačů. Bylo by správné říci, že databáze hrají kritickou roli ve všech oblastech, kde se počítače využívají (ekonomika, strojírenství, zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví, právo, knihovnictví, ). Na druhé straně je nutno poznamenat, že s nástupem nových počítačových technologií se mění a zdokonalují dříve používané databázové technologie tj. že se jedná o oboustranný vliv. Vývoj, historie Vývoj nástrojů pro práci s databázemi odrážel požadavky reálného světa (praxe) účelem bylo pochopitelně vyvinout prostředky umožňující co nejefektivnější zpracování dat. Základy databázových technologií souvisejí s hromadným zpracováním dat v podnicích, kdy bylo snahou vytvořit tzv. ASŘP (automatizovaný systém řízení dat podniku). Jako programovací jazyk se tehdy v hojné míře používal COBOL a eventuelně PL/1. První systémy řízení bází dat (SŘBD) se objevují v 2. polovině 60. let, vycházejí ze dvou přístupů - soubory dat obsahující záznamy pospojované prostřednictvím ukazatelů (síťové a hierarchické databáze) - fyzicky nezávislé soubory dat (relační databáze) První přístup zjednodušoval programování vazeb mezi daty, existující vazby mezi daty byly realizovány už při ukládání dat. Druhý přístup pro změnu disponuje tak silnými nástroji, jako je relační algebra, relační kalkul a dotazovací jazyky. Rozvoj relačních databázových systémů v 80. letech a jejich uplatnění v praxi (minulé i současné) by mohl vést ke klamnému závěru, že relace či tabulka je pro aplikace jediná a nejlepší možnost. V řadě případů se ale ukazuje, že relační databáze není vždy to optimální řešení (viz textové databáze, mapy, seismická data, snímky ze satelitů, inženýrské databáze, EKG, rentgenová data ). S rozvojem objektově orientovaných technologií a jejich využitím i v databázových systémech se zdálo, že řešením výše uvedených problémů je objektová technologie. Objekty dokonce měly nahradit tabulky a objektová technologie měla vítězně přivést databáze do třetího tisíciletí. Současnost ukazuje, že optimální patrně bude něco jako kompromis v podobě objektově relačních databází. Ve světě sice existuje v provozu ještě mnoho hierarchických i sítových databází, nicméně dlouhodobým trendem vždy byl přechod na relační databáze. Příliš mnoho na tom nemění ani dnešní tendence k objektové orientaci. Chronologie Síťové databázové systémy 1965 konference o databázových jazycích (CODASYL) se svým výborem Database Task Group (DBTG)- snaha vytvořit koncepci databázového systému 1971 zpráva The DBTG April 1971 Report" definice základních DB pojmů (schéma databáze, jazyk pro definici schématu )

2 1978 výbor DBTG rozpuštěn, ve tvorbě standardů pokračuje DDLC (Data Description Language Committee) a PLC (Programming Language Committee) 1973, 1987, 1981 aktualizace původního modelu CODASYL implementace IDS II, DMS 1100, DBMS 11, TOTAL, u nás nejužívanější IDMS 1984 rozpuštěn DDLC Hierarchické databáze konec 60. let nemají standard, vycházejí ze SŘBD IMS (Information Management Systém fy IBM a North American Aviation pro program Apollo 1967 dokončení projektu 1968 další vývoj systému přebírá jiný tým, komerční verze IMS se stále používá na sálových počítačích (verze IMS/VS běží pod MVS) Relační databáze 1970 článek E. F. Codda (pracovníka IBM) v časopise Communications of ACM data jsou uložena v izolovaných souborech, data už nelze strukturovat, ale mění se úroveň pohledu na data data jsou chápány jako tabulky, pro manipulaci s nimi jsou k dispozici nástroje jako relační algebra a kalkul jazyk Sequel (později SQL) Tento princip dovoloval úsporný přístup k datům, ale značně neefektivním způsobem. Tabulky totiž představovaly nezávislé soubory, takže bylo poněkud problematické a složité zajistit dostatečně efektivní postup při provádění dotazů. Uplynulo skoro 10 let, než se relační databázové technologie dostaly na takovou úroveň, aby byl jejich výkonu v praxi srovnatelný se stávajícími síťovými a hierarchickými DBS. Základní pojmy Databáze (velmi obecná definice) souhrn dat, která spolu logicky souvisejí, patří k sobě, jsou nějakým způsobem svázána (ne vždy je databáze realizována a zpracovávána pomocí prostředků VT) Databáze (dle Wikipedie) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu Příklad 1.1: Telefonní seznam realizovaný jako notýsek abecedně uspořádaná tištěná kniha databáze v mobilním telefonu databáze v PC spravovaná prostřednictvím specielního softwaru databáze na webovém serveru přístupná pomocí internetového prohlížeče Poznámka: Tato definice je velmi obecná, neboť přesně nevymezuje daný pojem (slova na stránce knihy spolu taky logicky souvisejí, ale nedá se říci, že se jedná o databázi) Data chápeme jako známá fakta, která se dají zaznamenat a mají určitý význam, smysl (v tomto případě nerozlišujeme mezi pojmy informace a data) Databázová technologie unifikovaný soubor pojmů, prostředků a technik sloužící pro vytváření informačních systémů. Zabývá se řízením (správou) velkého množství perzistentních, konzistentních, spolehlivých, sdílených dat

3 Vlastnosti databáze: reprezentuje nějaké aspekty reálného světa představuje logicky spjatý souhrn dat s daným významem (náhodně uspořádaný soubor dat se v korektním slova smyslu nebere jako databáze) je navržena, zkonstruována a spravována s určitým záměrem, na datech určených ke specifickým účelům, má skupinu určitých uživatelů a specifické operace Jinými slovy, databáze má určitý zdroj, z něhož se odvozují data, určitý stupeň interakce s událostmi reálného světa a uživatele, kteří jsou zainteresováni na obsahu databáze. Databáze může být různě velká, mít různě komplikovanou strukturu, může být vytvářena a spravována ručně nebo pomocí prostředků VT Příklad 1.2: různě velké a různě spravované databáze Mzdová a osobní agenda malé firmy (cca 10zaměstnanců) ručně zpracovávaná Kartotéka v knihovně ručně nebo počítačově vedená Správa důchodového a sociálního zabezpečení Daňový úřad Katastrální úřad Systém řízení báze dat (SŘBD) Jedná se o souhrn programů, postupů a metod, které umožňují uživateli vytvářet a spravovat databáze. Jedná se o obecně použitelný softwarový systém se schopnostmi umožňujícími definovat, vytvářet a spravovat databáze pro nejrůznější aplikace definice databáze specifikace datových typů, struktur a podmínek omezujících data (integritních omezení) konstrukce databáze proces ukládání dat samotných na vhodné nosiče dat, který je řízen SŘBD správa databáze, přístup, manipulace s daty zahrnuje dotazovací a vyhledávací funkce, aktualizační operace, generace výstupů (sestav a nejrůznějších zpráv) Poznámka: Samozřejmě že ne každá počítačem spravovaná databáze musí být nutně univerzálním databázovým systémem, to by se v řadě případů nevyplatilo ani finančně, ani z hlediska konstrukce a správy databáze. Mnohdy je rozumnější vytvořit si (nechat si vytvořit) specielní aplikaci. Databázový systém = databáze + SŘBD

4 Obrázek 1.1 Příklad 1.3 Část univerzitní databáze PŘEDNÁŠKA Název Číslo Hodinov přednášky á dotace Katedra Úvod do OOP I123 3 Informatika Diskrétní matematika M412 4 Matematika Matematická analýza M421 4 Matematika Algoritmy I125 4 Informatika

5 STUDENT Jméno Číslo studenta studenta Ročník Katedra Adamec Petr Informatika Dvořáková Jana Matematika Kalousek Jiří Psychologie Zelenková Eva Bohemistika OBORY STUDIA Id oboru Id přednášky Semestr Rok Učitel O11 I123 zimní 96 Souček O11 I123 letní 96 Zelenka O12 I125 zimní 96 Moravec O12 M412 zimní 96 Bláha O12 M412 zimní 96 Suchánek PROSPĚCH Student Předmět Hodnocení 1118 B123 velmi dobře 2221 I123 výborně 2221 I125 dobře 1111 I123 nevyhověl Charakteristika databázového přístupu Databázový způsob zpracování souborů se liší v řadě charakteristik od tradičního přístupu při programování souborových aplikací. V tradičním souborovém zpracování každý uživatel definuje a implementuje soubory potřebné pro danou specifickou aplikaci. Například jeden uživatel udržuje a spravuje studijní agendu veškerá nutná data týkající se studijních oborů, rozvrhu, zápisů studentů, zkoušek, zápočtů, jiný uživatel má na starosti ubytování studentů, další zase stravování studentů. I když všichni tito uživatelé pracují se stejnými daty, přesto každý z nich používá své vlastní izolované soubory (se specifickou strukturou), takže se data pochopitelně duplikují. Problémy: redundance dat s sebou přináší problém aktualizace dat a možné nekonzistence dat víceuživatelský přístup ochrana dat zajištění integrity dat kontrola přípustných hodnot dat v jednotlivých souborech může představovat složité programy problém se vztahy mezi objekty jak dodržet existující vazby (složitý kód) realizace dotazů co uživatelský dotaz, to program Databázový přístup má tu výhodu, že veškerá data jsou uložená jen jednou, jsou přístupná pro nejrůznější uživatele Poznámka: Data se většinou nevyskytují redundantně, ale někdy je to v rámci snížení časové režie žádoucí Základní charakteristikou databázového systému je, že neobsahuje jen data, ale zahrnuje i kompletní definici a popis databáze. Tato definice je uložena v tzv. systémovém katalogu

6 (repository), informacím v katalogu se říká metadata. Katalog je využíván SŘBD a příležitostně i uživateli databáze, pokud potřebují znát údaje o struktuře databáze. SŘBD musí být vytvořen tak, aby mohl stejně dobře spravovat libovolnou databázi tj. pro získání informací o struktuře souborů konkrétní databáze, informace o typech a formátech dat se nutně musí odkazovat na katalog. Tradiční zpracování dat data jsou typicky součástí programu, program je tedy omezen na jednu konkrétní databázi, při libovolné změně struktury dat je třeba přepsat odpovídajícím způsobem všechny programy, které k danému datovému souboru přistupují Příklad 1.4: definice dat pomocí klasických programovacích jazyků - PASCAL (definice typů a záznamů) - C (definice struktur) - COBOL (popis dat v DATA DIVISION) Databázové technologie - SŘBD musí zvládnout libovolnou databázi pochopitelně s využitím informací z katalogu. SŘBD je psáno nezávisle na konkrétních souborech, struktura dat je uložena v datovém katalogu (datový slovník). Při změně struktury dat není nutné zasahovat do kódu tj. měnit nějakým způsobem programy SŘBD, neboť provedená změna se odrazí v katalogu tuto vlastnost nazýváme program datová nezávislost. OO programovací jazyky a OO databáze dovolují definovat operace s daty jako součást popisu dat tj. v popisu daného objektu (třídy) jsou dohromady zahrnuta data (atributy) a funkce pro manipulaci s těmito daty (metody), přesněji řečeno pouze interface těchto funkcí (hlavičky funkcí). Vlastní implementace je psána odděleně od popisu dat a dá se tedy změnit, aniž je nutné měnit interface. Uživatel tak může pracovat s daty prostřednictvím těchto operací nezávisle na tom, jak jsou implementovány. Tento jev označujeme jako nezávislost program operace. Odtud dále odvozujeme pojem datová abstrakce datová abstrakce = nezávislost program data + nezávislost program operace Jak už bylo dříve řečeno, při databázovém přístupu je detailní struktura a organizace každého souboru uložena v katalogu. Databázoví uživatelé se odkazují na konceptuální reprezentaci souborů a SŘBD vybírá z katalogu detaily o uložení jednotlivých souborů podle potřeby. K zajištění této datové abstrakce se používá řada databázových modelů, o nichž se bude dále hovořit. Současný vývojový trend směrem k objektově-orientovaným databázím posouvá abstrakci o jednu úroveň výše, protože zahrnuje nejen datovou strukturu, ale i operace s daty. V tomto smyslu se hovoří o abstraktních operacích. Příklad 1.5 Operace VypocetPrumeru se aplikuje na objekt Student s účelem zjistit průměrný prospěch studenta uživatel může tuto operaci použít, aniž by věděl, jak vlastně je implementována. (Má vlastně k dispozici řadu takovýchto operací nad objekty.) Podpora vícenásobných pohledů na data - databáze je využívána mnoha uživateli, z nichž každý obecně může mít jiný pohled na data, srozumitelněji řečeno každý uživatel potřebuje jen vybraná data z databáze pro danou konkrétní úlohu, tj. každý si vybere nebo odvodí data, která potřebuje, o ostatních údajích v databázi nemusí ani vědět (souvisí i s ochranou dat viz dále) Sdílení dat a provádění víceuživatelských transakcí - SŘBD musí zajistit současný přístup k datům pro více uživatelů, musí obsahovat software potřebným k řízení vícenásobného přístupu k datům, tj. pokud se několik uživatelů současně pokouší aktualizovat tatáž data, aby tato činnost

7 neprobíhala náhodně a nekontrolovaně, aby výsledky těchto transakcí byly správné. (Musí být např. zajištěno, že jedna místenka ve vlaku nebude přidělena vícekrát různými úředníky za přepážkou.) transakční zpracování. SŘBD by měl také poskytovat prostředky k zajištění bezpečnosti dat a zabránění neautorizovanému přístupu. Shrnutí 3 základní charakteristiky databázové technologie oddělení (izolace) programu a dat podpora vícenásobných pohledů použití katalogu k uložení informací o databázi Ideální vlastnosti databázového systému vyšší datová abstrakce SŘBD zahrnují manipulační jazyky pro práci s datovými strukturami vyšší úrovně nezávislost aplikačních programů na změnách ve fyzickém uložení dat změna fyzické struktury dat nepředstavuje potřebu měnit aplikační programy ochrana dat před neoprávněným přístupem a před poruchami SŘBD disponuje mechanismy zajišťující přístup k datům pouze oprávněným uživatelům, zahrnuje obnovovací systémy umožňující provést rekonstrukci dat po fyzické či jiné havárii systému neredundantnost dat každý údaj je v databázi většinou uložen jen jednou sdílení dat v jednom konkrétním časovém okamžiku mohou být tatáž data využívána více uživateli z různých aplikací může být zajištěn současný přístup ke stejným datovým zdrojům konzistence dat - SŘBD hlídá, aby v rámci datových aktualizací nedošlo k uvedení dat do takového stavu, který by nevyhovoval integritním omezením dat (podmínky omezující data podle reálných požadavků na data) Osoby na scéně Správce databáze (administrátor databáze) - je zodpovědný za správu databáze a i SŘBD. Přiděluje a odebírá přístupová práva, koordinuje a sleduje využívání databáze, stará se o využívání softwarových a hardwarových zdrojů. Řeší problémy týkající se porušení bezpečnosti nebo např.příliš vysoké doby odezvy systému. Ve větších organizacích má k dispozici asistenty, kteří mu pomáhají zajišťovat bezproblémový chod a správu databáze. Databázoví návrháři - zodpovídají za určení dat, která se budou ukládat do databáze, za výběr odpovídající struktury pro uložení data, za komunikace se všemi potenciálními uživateli databáze a za návrh databáze, který nejlépe vyhovuje požadavkům uživatelů. Systémoví analytici - definují požadavky koncových uživatelů (specielně naivních uživatelů) a formulují na základě těchto požadavků specifické úlohy tzv. uzavřené transakce (canned transaction) Aplikační programátoři - implementují specifické požadavky systémových analytiků jako programy, testují, ladí, vytvářejí dokumentaci a udržují v chodu tyto specifické transakce.

8 Osoby za scénou návrháři SŘBD navrhují a implementují SŘBD moduly a interface jako softwarové balíky (jedná se např. implementaci databázového katalogu, dotazovacího jazyka, přístupu k datům). návrháři nástrojů navrhují dodatečné nástroje a pomůcky jako je např. jazyková podpora, specielní grafické rozhraní, simulace a generace testovacích dat, generace sestav operátoři a obslužný personál mají na starosti aktuální chod a obsluhu hardwaru a softwaru Koncoví uživatelé databáze příležitostní uživatelé - potřebují nejrůznější informace, k jejichž získání používají obvykle dotazovací jazyk nebo různé prohlížeče a manažery naivní uživatelé - využívají hotové aplikační programy pro provádění transakcí v databázi (bankovní transakce, rezervace letenek, pokojů v hotelích, aut v půjčovnách ) zkušení uživatelé - inženýři, vědci, obchodní manažeři, kteří jsou dobře obeznámeni s možnostmi a vlastnostmi SŘBD stand-alone uživatelé

9 Obrázek 1.2: SŘBD poskytuje uživateli tzv. konceptuální reprezentaci dat - konceptuální schéma, které do určité míry formalizovaně, ale dostatečně srozumitelně a názorně popisuje danou aplikaci (reálný svět), nikoliv fyzickou reprezentaci dat. Konceptuální schéma je implementačně nezávislé a slouží jako společný základ pro chápání objektů uživateli, projektanty integraci uživatelských pohledů a návrh implementace zobrazení mezi uživatelskými pohledy a fyzickým uložením dat

10 Datový model - typ datové abstrakce používající se jako vyjádření konceptuální reprezentace (logická úroveň - objekty, jejich vlastnosti, vztahy, nikoliv způsob uložení dat). Datový model vlastně ukrývá detaily o fyzické reprezentaci dat, což většinu uživatelů nemusí zajímat nebo tomu ani nerozumějí. Dříve uvedený př. 1.3 je konceptuální reprezentací databáze univerzity. Příklad 1.6 : Fyzická reprezentace př. 1.3 type STUDENT = record jmeno : string [30]; cislo : integer; rocnik : 1..5; katedra : string[20]; end; Třístupňová (tříúrovňová) architektura databázového systému 1. Vnitřní (interní) úroveň má interní schéma, které popisuje fyzickou strukturu databáze používá fyzický datový model a popisuje kompletní detaily týkající se uložení dat na nosičích dat a přístup k datům 2. Konceptuální úroveň má konceptuální schéma, které popisuje strukturu (logickou) celé databáze pro celé společenství uživatelů zaměřuje se na popis entit, datových typů, relací, uživatelských operací a integritních omezení. Na této úrovni je použit vysokoúrovňový datový model nebo implementační datový model 3. Externí úroveň (úroveň založenou na uživatelském pohledu) představuje celou skupinu externích schémat nebo uživatelských pohledů. Popisuje se vždy ta část databáze, o kterou se zajímá jeden konkrétní uživatel, zbytek dat zůstává před tímto uživatelem skryt. Na této úrovni se také používají vysokoúrovňové či implementační datové modely. Poznámka: Většina SŘBD neodděluje striktně tyto tři úrovně, ale řada z nich toto třístupňové schéma podporuje. Některé SŘBD zahrnují fyzickou úroveň do konceptuálního schématu. Ve většině SŘBD podporujících uživatelské pohledy je externí schéma specifikováno v tomtéž modelu, který zahrnuje i konceptuální informace. Poznámka: Třístupňová architektura je pouze popis dat! Jediná data, která skutečně existují, existují na fyzické úrovni. Je-li SŘBD postaven na třístupňové architektuře, pak se každý uživatel může odkazovat na své vlastní externí schéma. Ovšem SŘBD musí transformovat požadavek vznesený na externí schéma na požadavek na konceptuální schéma a odtud na požadavek na interní schéma. Pokud se jedná například o výběrový požadavek (dotaz), pak se odpovídající data, která byla vlastně vybraná ze skutečně existujících fyzických dat uložených na vhodném nosiči, musí přeformátovat do tvaru odpovídajícímu příslušnému externímu uživatelskému pohledu. Proces transformace uživatelských požadavků a výsledků zpracování mezi jednotlivými úrovněmi se nazývá mapování. Tento proces může mít za následek zvýšení časové režie, takže některé SŘBD, specielně ty, co podporují malé databáze, nepodporují externí pohledy. (Nicméně tím se neodstraní mapování mezi úrovní konceptuální a interní.)

11 Obrázek 1.3:

12 Třístupňová architektura se používá k vysvětlení koncepce datové nezávislosti definuje se jako schopnost změnit schéma na jedné úrovni, aniž je nutné změnit schéma úrovně vyšší. Rozlišujeme dva typy datové nezávislosti: logická datová nezávislost je možné změnit konceptuální schéma a není nutné měnit externí schéma (můžeme rozšířit databázi přidat záznamy nebo datové položky nebo zúžit databázi zrušit záznamy a položky a není nutno měnit externí schéma tedy za předpokladu, že jsme neodebrali něco, co je zahrnuto do externího schématu). fyzická datová nezávislost možnost změnit interní schéma bez toho, že by bylo nutné změnit konceptuální či dokonce externí schéma. Poznámka: Kdykoliv uvažujeme víceúrovňový SŘBD, jeho katalog (datový slovník) musí být rozšířen o informace potřebné k mapování požadavků a dat mezi jednotlivými úrovněmi SŘBD k tomu používá dodatečný software. Pokud je zajištěna datová nezávislost, znamená to, že změnou schématu v jedné úrovni se nemusí měnit jiné schéma vlastně se mění jen mapování, nemá to vliv na samotný aplikační software. Ovšem dvouúrovňové mapování může během kompilace či provádění dotazů nebo programu být poněkud neefektivní, takže jen málo SŘBD implementuje plně třístupňovou architekturu. Architektura DB systému centralizovaná jednovrstvá izolovaná terminál DB server (viz obrázek 1.4) PC file server (viz obrázek 1.5) dvouvrstvá klient front-end server back-end (viz obrázek 1.6) třívrstvá klient aplikační server DB server (viz obrázek 1.7) distribuovaná více DB serverů (viz obrázek 1.8) replikace téže DB vybrané podmnožiny DB

13 Obrázek 1.4

14 Obrázek 1.5

15 Obrázek 1.6 Obrázek 1.7

16 Obrázek 1.8 Typy DBS předrelační hierarchické síťové relační architektura mainframe architektura PC - file server architektura klient - server postrelační objektově relační objektově orientované deduktivní distribuované

17 Databázové jazyky Jakmile je hotov návrh databáze a je vybrán určitý SŘBD k její implementaci, první krok, který následuje, je specifikovat konceptuální a interní schéma a potřebná mapování mezi nimi. Jazyk pro definici dat (JDD) pomocí tohoto jazyka se definuje konceptuální a interní schéma databáze je používán návrháři databáze. Jazyk pro definici uložení dat (storage definition language) používá se ke specifikaci interního schématu v těch systémech, v nichž je striktně oddělena konceptuální a interní úroveň. Pro mapování mezi jednotlivými úrovněmi se pak používá jeden z výše uvedených jazyků. Jazyk pro definici pohledu (JDP) používá se k definování nejrůznějších uživatelských pohledů (souvisí s externí úrovní - viz třístupňová neboli tříúrovňová architektura). Jazyk pro manipulaci dat (JMD) používá se jako jazyk pro manipulaci s daty v databázi tj. nejrůznější výběry dat, vkládání nových údajů, opravy stávajících dat a rušení údajů. Existují dva hlavní typy těchto jazyků neprocedurální (vysokoúrovňové) jazyky používající se k provádění komplexních databázových operací. SRBD dovoluje, aby příkazy těchto vysokoúrovňových jazyků byly prováděny buďto interaktivně z terminálů (pak hovoříme obvykle o dotazovacích jazycích), nebo jsou tyto příkazy zahrnuty jako součást univerzálních (víceúčelových) programovacích jazyků. nízkoúrovňové jazyky pro manipulaci dat musí být zahrnuty do univerzálního programovacího jazyka. Tyto druhy JMD typicky vybírají jednotlivé záznamy z databáze a zpracovávají každý záznam odděleně. (Jsou proto označovány jako záznamově orientované jazyky, protože pracují vždy s jedním záznamem tzv. record -in-time jazyky, na rozdíl od vysokoúrovňových JMD, které pomocí jediného příkazu zpracovávají mnoho záznamů tj. set-in-time JMD.) Poznámka: Pokud jsou JMD součástí univerzálního programovacího jazyka, pak je tento označován jako hostitelský jazyk a JMD je chápán jako jeho subjazyk. Současné jazyky relační systémy základem je jazyk SQL (SQL87, SQL89, SQL92, SQL99 ) poslední standard ISO/IEC :2003 jiné typy db jazyka SŘBD dbase, FoxPro obecné programovací jazyky použití rozhraní OCI, ODBC, JDBC, začlenění speciální příkazy Pascal, C, jazyky 4GL (Fourth Generation Language) formulářové jazyky tvorba uživatelsky příjemného rozhraní okna, formuláře, menu

18 Literatura: [1] ELMASRI, R., NAVATHE, S., B. Fundamentals of Database Systems, 5th edition. Addison- Wesley, ISBN [2] SILBERSCHATZ, A., KORTH H. F., SUDARSHAN S. Database System Concepts, 5 th edition, New York: McGraw-Hill, ISBN [3] CONOLLY, T., BEGG, C., HOLOWZAK R. Profesionální průvodce tvorbou databází. Praha: Computer Press, a. s., ISBN [4] HERNANDEZ, M., J. Návrh databází. Praha: Grada, ISBN [5] POKORNÝ, J. Databázová abeceda. Veletiny: Science, 1998, ISBN [6] POKORNÝ, J., HALAŠKA, I. Databázové systémy, 2. vydání. Praha Vydavatelství ČVUT, 2003, ISBN

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model

2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model 2. Konceptuální model dat, E-R konceptuální model Úvod Databázový model souhrn prostředků, pojmů a metod, jak na logické úrovni popsat data a jejich strukturu výsledkem je databázové schéma. Databázové

Více

1 Úvod. J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod 1

1 Úvod. J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod 1 1 Úvod 1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze... 2 1.2. Historie vývoje zpracování dat... 6 1.3. Základní pojmy... 9 1.4. Abstrakce pohledu na data v databázi... 11 1.5. Datové modely... 13 1.6. Schéma

Více

J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod Intuitivní vymezení pojmu databáze

J. Zendulka: Databázové systémy - 1 Úvod Intuitivní vymezení pojmu databáze 1 Úvod 1.1. Intuitivní vymezení pojmu databáze... 2 1.2. Historie vývoje zpracování dat... 6 1.3. Základní pojmy... 9 1.4. Abstrakce pohledu na data v databázi... 11 1.5. Datové modely... 13 1.6. Schéma

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974

předměty: ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb např. jméno, název, destinace, město např. student Jan Novák, narozen 18.5.1974 základní informace Databázové systémy Úvodní přednáška předměty: KI/DSY (B1801 Informatika - dvouoborová) KI/P502 (B1802 Aplikovaná informatika) ukončení: Zápočet + Zkouška / 5kb ki.ujep.cz termínovník,

Více

Geografické informační systémy p. 1

Geografické informační systémy p. 1 Geografické informační systémy Slajdy pro předmět GIS Martin Hrubý hrubym @ fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266 Brno akademický rok 2004/05

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Nevýhody modelů založených na záznamech Co potřebujeme modelovat? Identifikace

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Úvod do databázových systémů. Lekce 1

Úvod do databázových systémů. Lekce 1 Úvod do databázových systémů Lekce 1 Sylabus Základní pojmy DBS Životní cyklus DB, normalizace dat Modelování DBS, ER diagram Logická úroveň modelu, relační model Relační algebra a relační kalkul Funkční

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

RELAČNÍ DATABÁZE. Cíl:

RELAČNÍ DATABÁZE. Cíl: Cíl: Cílem tohoto předmětu je získat praktické znalosti a dovednosti v oblasti relačních databází, jakož i seznámit se s novými trendy v objektově relačních a objektových databázích. Podstatná část je

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

Databázové a informační systémy

Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Jak ukládat a efektivně zpracovávat

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Inovace tohoto kurzu byla spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt ESF OP VK reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0209 Elektronické opory a e-learning pro obory výpočtového

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat).

Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). 3. Relační model Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Kaţdá relace představuje tabulku nebo soubor (ve smyslu soubor na nosiči dat). Příklad 3.1: Filmová databáze relace: FILM REŢISÉR

Více

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová

Základy informatiky. 08 Databázové systémy. Daniela Szturcová Základy informatiky 08 Databázové systémy Daniela Szturcová Problém zpracování dat Důvodem je potřeba zpracovat velké množství dat - evidovat údaje o nějaké skutečnosti. o skupině lidí (zaměstnanců, studentů,

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich Ing. Jan Šudřich jan.sudrich@mail.vsfs.cz 1. Cíl předmětu: Úvod do databázových systémů Poskytnutí informací o vývoji databázových systémů Seznámení s nejčastějšími databázovými systémy Vysvětlení používaných

Více

Teorie zpracování dat DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE

Teorie zpracování dat DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE Teorie zpracování dat DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE 1 2. DATABÁZOVÁ TECHNOLOGIE 2.1. Obecnévlastnosti databázovétechnologie 2.2. Entity, atributy, vztahy, integritníomezení 2.3. Architektura databáze 2.4. Databázovéjazyky,

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2 Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Motivační příklad Konfigurace DSS Co to je DSS? definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového

Více

Michal Krátký, Miroslav Beneš

Michal Krátký, Miroslav Beneš Databázové a informační systémy Michal Krátký, Miroslav Beneš Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava 5.12.2005 2005 Michal Krátký, Miroslav Beneš Databázové a informační systémy 1/24 Obsah

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Databázové systémy. Ing. Radek Holý

Databázové systémy. Ing. Radek Holý Databázové systémy Ing. Radek Holý holy@cvut.cz Literatura: Skripta: Jeřábek, Kaliková, Krčál, Krčálová, Kalika: Databázové systémy pro dopravní aplikace Vydavatelství ČVUT, 09/2010 Co je relační databáze?

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 4 Lubomír Vašek Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF)

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d KMA/PDB Prostorové databáze Karel Janečka Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d Sylabus předmětu KMA/PDB Úvodní přednáška Základní terminologie Motivace rozdíl klasické

Více

Terminologie v relačním modelu

Terminologie v relačním modelu 3. RELAČNÍ MODEL Relační model reprezentuje databázi jako soubor relací. Každá relace představuje tabulku nebo soubor ( ve smyslu soubor na nosiči dat ). Terminologie v relačním modelu řádek n-tice ( n-tuple,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např.

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např. 2 přednáška 2 října 2012 10:32 Souborově orientované uchování dat Slabý HW Není možné uchovávat "velká data" - maximálně řádově jednotky MB Na každou úlohu samostatná aplikace, která má samostatná data

Více

Common Object Request Broker Architecture

Common Object Request Broker Architecture Common Object Request Broker Architecture Tvorba aplikací, jejichž komponenty budou komunikovat přes počítačovou síť Programátor jedné aplikace volá metody vzdálených objektů podobně jako u sebe lokální

Více

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 3. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 3. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Relační model dat Codd, E.F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks". Communications of the ACM

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Michal Krátký. Tvorba informačních systémů, 2008/2009. Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava. Tvorba informačních systémů

Michal Krátký. Tvorba informačních systémů, 2008/2009. Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava. Tvorba informačních systémů Tvorba informačních systémů 1/18 Tvorba informačních systémů Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2008/2009 Tvorba informačních systémů 2/18 Úvod

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.70 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Geografické datové soubory (GDF)

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

5. Formalizace návrhu databáze

5. Formalizace návrhu databáze 5. Formalizace návrhu databáze 5.1. Úvod do teorie závislostí... 2 5.1.1. Funkční závislost... 2 5.1.2. Vícehodnotová závislost (multizávislost)... 7 5.1.3. Závislosti na spojení... 9 5.2. Využití teorie

Více

Data v informačních systémech

Data v informačních systémech Informatika 2 Data v informačních systémech EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: pondělí 10 30-11

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK. 1.1 Úvod do databázové technologie KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK. 1.1 Úvod do databázové technologie KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK Studium databázových systémů (DBS) můžeme členit do tří širokých oblastí podle úhlu uživatelského nebo vývojářského

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

1. ÚLOHY ZPRACOVÁNÍ DAT

1. ÚLOHY ZPRACOVÁNÍ DAT 1. Úlohy zpracování dat 1. ÚLOHY ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství dat definovat základní

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

04 - Databázové systémy

04 - Databázové systémy 04 - Databázové systémy Základní pojmy, principy, architektury Databáze (DB) je uspořádaná množina dat, se kterými můžeme dále pracovat. Správa databáze je realizována prostřednictvím Systému pro správu

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS Relační databázový model Databázové (datové) modely základní dělení klasické databázové modely relační databázový model relační databázový model Základní konstrukt - relace relace, schéma relace atribut,

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška Databázové systémy Datová integrita + základy relační algebry 4.přednáška Datová integrita Datová integrita = popisuje pravidla, pomocí nichž hotový db. systém zajistí, že skutečná fyzická data v něm uložená

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol

Zdeněk. Havlíček. katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol Databázové systémy a ská rozhraní Zdeněk. Havlíček katedra informatiky, PEF, Vysoká škola zemědělská 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Technické parametry počítačů se neustále zdokonalují, zvyšuje se tak

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Architektura softwarových systémů

Architektura softwarových systémů Architektura softwarových systémů Ing. Jiří Mlejnek Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Jiří Mlejnek, 2011 jiri.mlejnek@fit.cvut.cz Softwarové

Více

Architektury informačních systémů

Architektury informačních systémů Architektury informačních systémů doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes/vyuka/tis Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah přednášky Co je to

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Objektově relační databáze a ORACLE 8

Objektově relační databáze a ORACLE 8 Objektově relační databáze a ORACLE 8 Ludmila Kalužová VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra informatiky v ekonomice, Sokolská 33, 701 21 Ostrava 1 Abstrakt V současné době existuje velký počet

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou Administrace Oracle Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou zachyceny a uloženy lokálně před posláním

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

Obsah přednášky. Databázové systémy. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací

Obsah přednášky. Databázové systémy. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací. Normalizace relací Obsah přednášky Databázové systémy Logický model databáze normalizace relací normální formy tabulek 0NF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, DNF denormalizace zápis tabulek relační algebra klasické operace

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více