vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;"

Transkript

1 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky databázových systémů. Po jejím prostudování byste měli být schopni: vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; charakterizovat vlastnosti relačních databázových systémů Klíčová slova kapitoly: databázový systém, báze dat, systém řízení báze dat, relační databázová systém. Keywords of the Section: database system, database, database management system, relation database system. Průvodce studiem Kapitola se zabývá problematikou základními pojmy potřebnými pro pochopení architektury databázových systémů a modelů uspořádání dat v bázi dat. Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 1 hodin/y, tak se pohodlně usaďte a nenechte se nikým a ničím rušit. Rozvoj IS je spjatý s rozvojem výpočetní techniky, především počítačů. V počátcích se zpracovávaly velké objemy informací na jednom počítači, tomuto způsobu říkáme systém hromadného zpracování dat nebo agendové zpracování. Data se zapisovala do připravených formulářů, dále se přepisovala ručně na záznamové médium (děrné pásky, později diskety), pak se teprve na centrálním počítači primárně a sekundárně zpracovávala. Výsledkem bylo vytištění výstupních sestav (většinou v papírové podobě) a zpětná distribuce k prvotnímu pořizovateli. Celková doba takovéhoto zpracování byla velmi dlouhá, proto nebylo možno zpracovávat dynamické informace. Typickým

2 2 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě příkladem byly měsíční statistické sestavy (mzdy, uzávěrky). Programy pro zpracování byly jednoúčelové bez možnosti změn výstupů, realizované byly v nejjednodušších jazycích (Cobol a pod.). Pro odstranění těchto nevýhod bylo nutné oddělení dat od programu. Data jsou uložena v bázi dat (BD) a programy si z ní vybírají potřebné informace, této části se říká systém řízení báze dat (SŘBD). Databázový systém vzniká spojením systému řízení báze dat a vlastní báze dat. Počátky těchto systémů spadají do 60. let a proti předchozímu stavu přestavují kvalitativní skok. Tato změna byla umožněna přechodem od sálových počítačů k počítačům stolním a později osobním. Obr. 2.1: Princip agendového zpracování dat. 2.1 Základní pojmy Systém řízení báze dat je možno chápat jako soubor procedur a datových struktur, které zajišťují nezávislost databázových aplikací na fyzickém uspořádání paměťových struktur počítače. SŘBD podporuje tvorbu formulářů (vstupní a výstupní obrazovky, formuláře - Forms) pro zadávání dat, výstupních sestav (přehledy, uzávěrky - Reports) a aplikačních programů.

3 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 3 Další pojmy, se kterými operují databázové systémy jsou: Data jsou údaje, které jsou předem určeným způsobem uspořádány v různých formách (např. tabulky, grafy, akustické signály a pod.). Jsou to určitým způsobem uspořádané informace o popisovaných objektech v atributech. Z těchto dat můžeme získat požadované informace pro řídící procesy. Záznam (Record) je souhrn údajů o daném popisovaném objektu (atributu), které jsou uloženy v položkách (polích - Field). Datové typy (type) určují typ údaje v položce. Nejčastěji se používají typy: Text - textový řetězec složený z alfanumerických znaků, Číslo - číselný údaj o předem stanovené max. délce a počtu desetinných míst, Logický typ - dvoustavová hodnota typu Ano/Ne, True/False apod., Datum - položka pro záznam datumu a času, Memo - položka pro textové řetězce libovolné délky. Označení konkrétních typů se liší podle konkrétního databázového systému. Příklad: Jako příklad mohou sloužit informace o motorovém vozidle: typ vozidla, modifikace typu, datum výroby, SPZ, příjmení majitele, jméno majitele. Data pak tvoří obsah jednotlivých položek záznamu pro konkrétní motorové vozidlo, např.: Škoda Felicie, LX, , OVX 19 90, Novák, Josef. 2.2 Architektura databází Lokální architektura Všechny části DBS jsou umístěny v jednom, izolovaném počítači. Přístup je možný jen přes rozhraní tohoto počítače (klávesnice, monitor, tiskárna).

4 4 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě Obr. 2.2: Příklad lokální architektury. Centrální architektura U databázového systému tohoto typu je báze dat i systém řízení báze dat v centrálním počítači. Komunikaci s uživateli zprostředkovávají terminály na pracovištích. Po síti se přenášejí vstupní údaje z terminálu do centrálního počítače a tam se zpracovávají centrálním programem. Tím, že data se zpracovávají na centrálním počítači, kde může probíhat i více úloh, mohou mít odezvy na dotazy určité zpoždění. Obr. 2.3: Centrální architektura. Architektura file-server Tento typ architektury souvisí s rozšířením PC a lokálních sítí. Data v BD jsou umístěna na počítači pracujícím jako file-server a jsou sdílena pro jednotlivé aplikace a SŘBD na jednotlivých počítačích. Vzhledem k tomu, že k datům může přistupovat více aplikací, musí být zajištěna ochrana používaných záznamů. Komunikace probíhá podle následujícího postupu:

5 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 5 uživatelský dotaz, SŘBD zpracuje dotaz a odešle požadavek na DB, file-server odesílá bloky dat na lokální počítač, kde jsou data dále zpracovávána SŘBD, výsledky se zpravidla uloží na PC, zobrazí na monitoru, event. vytisknou jako sestava. Obr. 2.4: Architektura file-server. Architektura klient-server Tato architektura je umožněna rozvojem sítí LAN (lokálních sítí) spojujících osobní počítače (PC) a databázový server, stejně jako v předchozím případě. Na PC běží aplikace, které předávají dotazy na datový server (většinou pomocí dotazovacího jazyka), který je zpracovává a potřebné výsledky předává zpět na PC. Proto je server nejvíce zatíženým počítačem. Průběh je následující: aplikace na PC připraví dotaz na data v podobě SQL a odešle jej na server, server zpracuje dotaz, výsledek dotazu je odeslán na PC, kde jej aplikace převede do výstupní podoby. Tato architektura snižuje požadavky na množství dat pohybujících se v síti, proto vyhovuje i rozsáhlým aplikacím od renomovaných firem.

6 6 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě Obr. 2.5: Architektura klient-server. Architektura distribuovaných databází V tomto systému jsou data rozložena v několika počítačích. Navenek se tváří jako jediná veliká databáze. Je charakterizovaná třemi vlastnostmi: Transparentnost - klientovi připadá, že data jsou zpracovávána na jediném serveru v síti, není specifikováno místo uložení dat, to řídí SŘBD. Autonomnost - s každou částí BD je možno pracovat samostatně, data jsou spojována dynamicky podle potřeby SŘBD. Nezávislost na typu sítě - architektura podporuje různé typy sítí a jejich vzájemné propojení. Pro komunikaci se nejčastěji používá strukturovaný dotazovací jazyk SQL. Obr. 2.4: Architektura distribuovaných databází. Web architektura Přístup je možný kdykoli a z kteréhokoli místa přes standardní internetový prohlížeč. Toto minimalizuje síťový provoz a eliminuje nákup drahého HW. Systém je vybudován na otevřených internetových standardech jako Java a XML.

7 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 7 Pro přístup k systému si jednotliví uživatelé mohou alternativně vybrat dvě základní uživatelská připojení: - rozhraní na bázi použité datové platformy s plug-in prohlížečem, který nabízí bohatší uživatelské rozhraní s rozsáhlou interaktivitou a s vysokou rychlostí přenosu, které podstatně zdokonaluje produktivitu přenosu dat. - univerzální HTML rozhraní, které umožňuje uživatelům intuitivní a jednoduchý přístup k informacím a k funkcionalitám. Rozhraní umožňuje přístup s jednoduše konfigurovatelným bezproblémovým HTML prostředím. Systém nabízí personalizovanou funkcionalitu, která umožňuje individuální nastavení přístupu, funkcí a uživatelských vlastností na základě individuálního přístupového práva konkrétního uživatele. Obr. 2.6: Web architektura. 2.3 Modely datových struktur Model dat je souhrn pravidel pro reprezentaci logické organizace dat v databázi. Rozeznáváme tři základní modely datových struktur - hierarchický, síťový a relační. Nejnovější a zároveň nejpoužívanější je relační model, který odstraňuje některé nedostatky ostatních modelů.

8 8 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě Hierarchický model dat Data jsou organizována do stromové struktury. Každý záznam představuje uzel v této struktuře. Vzájemný vztah mezi záznamy můžeme označit jako rodič a potomek. Obr. 2.7: Hierarchický model dat [Farana,1995]. Použití tohoto modelu je vhodné tam, kde i popisovaná skutečnost má obdobnou stromovou strukturu. Při pohybu v datech se pohybujeme směrem dolů (od rodiče k potomkovi), nahoru ( od potomka k rodiči) nebo na stejné úrovni (od potomka přes rodiče k potomkovi sourozenci). Nevýhody tohoto hierarchického modelu: v některých případech nepřirozená organizace dat (zejména obtížné znázornění vztahu mezi více rodiči a více potomky), složité operace vkládání a rušení záznamů. Síťový model dat Síťový model dat je v podstatě zobecněním hierarchického modelu dat, doplněný o mnohonásobné vztahy, které předchozí model přímou cestou neumožňoval. Tyto propojují záznamy různého či stejného typu, přičemž spojení může být realizováno na jeden nebo více záznamů.

9 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 9 Obr. 2.8: Schéma síťového modelu báze dat a její zobrazení pro dva záznamy [Farana,1995]. Nevýhodou síťové modelu databáze je zejména nepružnost a obtížná změna její struktury. Relační model dat Nejmladším modelem je model relační. V současnosti je tento model nejčastěji využíván u SŘBD. Pro tento model platí následující vlastnosti: 1. Databáze je chápana uživatelem jako množina relací a nic jiného. 2. V relačním SŘBD jsou k dispozici minimálně operace selekce, projekce a spojení (viz dále), aniž by se vyžadovaly explicitně předdefinované přístupové cesty pro jednotlivé relace. Relační databázový model má jednoduchou strukturu. Data jsou organizována v tabulkách (v některých literaturách označovaných jako relace), které se skládají z řádků a sloupců. Všechny operace s daty jsou prováděny na těchto tabulkách. Pro práci v tomto modelu je nezbytné, aby každá tabulka v databázi měla své jedinečné jméno. Záznam (Record) jako souhrn stanovených údajů o daném objektu. V tabulce je reprezentován jedním řádkem. Sloupec tabulky definuje jednu položku

10 10 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě (pole, Field) záznamu, musí mít svůj název a musí být určeného datového typu. Z popisu tabulkového vyjádření tohoto modelu vyplývají tyto vlastnosti: 1. Homogenita sloupců - v každém sloupci jsou všechny údaje stejného typu. 2. V tabulce neexistují dva stejné řádky, což je dáno přítomností primárního klíče, který popisuje konkrétní záznam a je pro daný záznam jedinečný. 3. Pořadí řádků je nevýznamné, protože jednotlivé řádky jsou identifikovatelné pomocí primárního klíče. 4. Pořadí sloupců (položek) je nevýznamné, protože sloupce jsou označeny názvem položky. Obr. 2.9: Příklad tabulky relačního modelu dat. Shrnutí kapitoly Začátek počítačového zpracování dat představuje agendové zpracování dat. Databázový systém se skládá z báze dat a systému řízení báze dat. Architektura databázového systému představuje způsob spolupráce a umístění základních částí databázového systému. Základní modely dat v databázových systémech jsou: Hierarchický model dat Síťový model dat Relační model dat

11 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 11 Summary of the section The beginning of computer data processing is represented by agent data processing. Database systems consist of the database and the database management system. The database system architecture represents the possibility of cooperation and placement of basic parts of the database system. Basic data models in the database systems are: Hierarchical data model. Network data model. Relation data model. Kontrolní otázky a úkoly: 1. Charakterizujte základní pojmy záznam, pole. 2. Popište princip agendového zpracování dat. 3. Vyjmenujte základní architektury databází. 4. Popište rozdíl mezi lokální a centrální architekturou databází. 5. Jaký je zásadní rozdíl mezi zpracováním dat u architektury file-server a klient-server? 6. Charakterizujte základní vlastnosti modelů datových struktur. 7. Definujte základní vlastnosti relačního datového modelu. Otázky k zamyšlení: 1. Pro které oblasti použití byl vhodný systém agendového zpracování dat? 2. Jaké je použití distribuované architektury databáze? 3. Ve které oblasti je možno použít hierarchický model dat? 4. Která databázová prostředí používají relační model dat? Citovaná a doporučená literatura FARANA, Radim. Aplikace počítačů v řízení: relační databáze. Ostrava : Slezskomoravský svaz VTSaP, s. ISBN

12 12 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě ŠIROKÝ Jaromír. Informační systémy v dopravě I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, s. ISBN

Evidence návštěv na pracovišti

Evidence návštěv na pracovišti Evidence návštěv na pracovišti Accounting of visitors on working place Mgr. Marcela Tučková Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Obsahem diplomové práce je tvorba databázové aplikace v prostředí Microsoft Access

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza hlavních informačních systémů společnosti ČD Cargo, a.s. a plánovaných změn Milan Venhuda Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jana Baranová Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DATABÁZOVÉ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku disertační práce Autor: Školitel: Ing. Jan Tyrychtr doc. Ing.

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Databáze

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Databáze Databáze Nástin vývoje databázových systémů Základní pojmy databázových systémů Modely databázových systémů Hlavní problémy tradičního zpracování souborů Výkonné databáze Nástin vývoje databázových systémů

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Kudr Studijní program:

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ I (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita 1 Modul 1... 5 1.1 Základní systémové pojmy... 5 1.1.1 Systém...5

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing.

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Datové modelování. Autor BP: Anatoliy Kybkalo. Vedoucí BP: Ing. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Anatoliy Kybkalo Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G

E BUSSINES Technologie B2B B2C B2G E BUSSINES Technologie je vývoj a použití nástrojů, strojů, materiálů a procesů k řešení problémů při lidské činnosti. Technologie může být i lidská činnost Jedná se o lidské znalosti při řešení problémů

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE PRO NEZISKOVOU ORGANIZACI

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 19 Číslo 6, 2005 Využití podnikových informačních systémů dostupných

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie Úvod Databáze a databázové technologie mají velký vliv na rostoucí používání počítačů. Bylo by správné říci, že databáze hrají kritickou roli

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více