NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013"

Transkript

1 NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH Jiří Matějíček ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013 Seminář Postup práce na realizace NLP II v roce 2013, H. Králové

2 ÚVOD ZADÁNÍ MZe = opatření 1.6 Připravit a zavést JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM LH, který zajistí přehled o ekonomické náročnosti dílčích činností v LH tak, aby jeho výstupy sloužily jednak vlastníkům lesa, jednak byly podkladem pro tvorbu analýz a koncepcí v LH (mj. v oblasti finančních podpor) KA 1 - Zvýšit ekonomickou životaschopnost a konkurenceschopnost trvale udržitelného obhospodařování lesů VÝCHODISKA: a) Usnesení vlády č ze dne b) SLABÝ, R. (Ed.): Závěry a doporučení Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II. ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2013 (úvodní slovo ze dne ) 2

3 Dílčí požadavky vyplývající z KA 1, opatření 1.6: 1) Zavedení jednotného informačního systému je vzhledem k různému způsobu vedení účetnictví jednotlivými subjekty nereálné. Je třeba jej nahradit principem sběru dat specializovanou organizací (ÚHÚL) u jednotlivých subjektů. 2) Změnit obsah sběru dat pomocí výkazů Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích a Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství 3) Vytvořit systém směrných (jednotkových) cen v lesnictví 4) Vytvořit množinu věrohodných a kvalifikovaných respondentů a zavést systém jejich motivace 5) Před vytvořením systému sběru dat bude zadána analýza zahraničních statistik a způsobů jejich zjišťování s cílem zjednodušení statistických výkazů. 3

4 SOUČASNÝ STAV VE SBĚRU EKONOMICKÝCH DAT V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 4

5 SBĚR EKONOMICKÝCH DAT V SOUČASNÉ DOBĚ Legislativní zakotvení: Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vyhláška o Programu statistických zjišťování (každoročně) Slib mlčenlivosti podle 89/1995 Sb., o státní statistické službě Výhody: jednoduchost výkaznictví a zaběhnutý systém 5

6 SBĚR EKONOMICKÝCH DAT V SOUČASNÉ DOBĚ Stávající státní a resortní výkazy (v rámci Programu statistického zjišťování): STÁTNÍ statistické výkaznictví (ČSÚ): Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Ekonomické subjekty s převahou les. činností a subjekty hospodařící na výměře 200 ha Poměrně rozsáhlý výkaz s velké části bez přímé vazby t.j. - Kč Položky představují sumáře za jednotlivé činnosti v technických jednotkách, ale nerozebírají podrobně jejich nákladovou a výnosovou složku Ceny Les 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dříví v lesním hospodářství Ekonomické subjekty, které realizují prodej surového dříví pro odběratele v ČR Údaje o cenách dříví v LH Využití pro výpočet indexu cen surového dříví, průměrných cen sortimentů a analytické účely v LH Jiné výkazy (pozn.: nejsou výhradně spojené s lesnictvím) P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích 6

7 SBĚR EKONOMICKÝCH DAT V SOUČASNÉ DOBĚ Stávající státní a resortní výkazy (v rámci Programu statistického zjišťování): RESORTNÍ statistické výkaznictví (MZe, ÚHÚL): Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích předkládají vlastníci nad 200 ha základních údaje a agregované údaje za skupiny činností zpracovává MZe Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v LH a.s. a s.r.o., které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost podle CZ-NACE odvětví 02 pro MZe zpracovává ÚHÚL Mysl (Mze) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna do 31. března Respondenti Krajské úřady Údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře Hodnocení úrovně hospodaření se zvěří (chov a lov zvěře a úroveň řízení myslivosti) zpracovává MZe OSTATNÍ informační zdroje Národní účty ocenění lesních pozemků a porostů ČR (vyjádření hodnoty lesa v ČR) hodnotou věcnou - hodnotou dříví na P podle metodiky vypracované VÚLHM v.v.i. informace o zásobě dříví a rozloze lesa vycházejí z údajů 1. NIL Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva (ČSÚ) Zpráva o stavu lesního hospodářství ČR (pozn.: žádné odvětvové ekon. ukazatele ze SLÚ jako na Slovensku) 7

8 SBĚR EKONOMICKÝCH DAT V SOUČASNÉ DOBĚ Pro lesní hospodářství NENÍ sběr ekonomických dat zakotven v lesním zákoně Nevýhody: Nedostatečnost rozsahu zjišťovaných dat Nemožnost vytvoření komplexních analýz Korespondenční systém sběru Významná chybovost a nízká návratnost vyplněných dotazníků V oblasti hospodařících subjektů zaměřeno pouze na celky s výměrou nad 200 ha DŮSLEDEK = a) nedostatečně podložená schopnost věcné argumentace (argumentační báze) při prosazování zájmů vlastníků lesa a odvětví např. při zdůvodňování finančních potřeb (finanční příspěvky, PRV, vyhodnocení efektivity opatření apod.) b) nedostatečně objektivní porovnávání úrovně hospodaření (např. rozdílné přírodní a výrobní podmínky) c) nemožnost modelování dopadů různých scénářů rozhodování z důvodu neexistence potřebných údajů d) neexistence mezinárodní srovnatelnosti odvětví a lesních podniků (např. pro metodickou rozdílnost obsahu jednotlivých ukazatelů atd.) 8

9 AKTIVITY V ROCE 2013 Seznámení s předchozím průběhem prací a dílčí dosažené výsledky 9

10 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 Zahájení prací na EIS (1. návrh) Zadání v pol. roku 2013 pro pobočku Stará Boleslav (2,5 člr v ekon. sekci), (zkušenosti se zpracováním resortního statistického výkazu Les (MZe) 2-01) a) Seznámení s předchozím průběhem prací a vývojem EIS - využití zkušeností z předchozího budování EIS v ÚHÚL - prostudování obdobných systémů - FADN (zemědělci), ISLH Slovenska a dalších zemí (D, A, CH, S) b) Rozpracování způsobu výběru respondentů - návrh struktury některých výstupů podle přírodních a ekonomických podmínek c) Návrh změn dotazníků pro sběr dat po věcné stránce d) Vývoj a tvorba databáze (1. verze - analýza možností databáze) e) Využití informací z datového skladu ÚHÚL 10

11 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝVOJ K DOSAVADNÍMU STAVU ad a) Popis předchozího průběhu prací Motto: Přítomnost má kořeny v minulosti, budoucnost zase v přítomnosti podzim 2004 požadavek EK OLH ČAZV ( Kostelec n. Č. L.) na ekonomické analýzy v lesním hospodářství, duben 2005 požadavek na pobočku ÚHÚL Stará Boleslav na vytvoření systému sběru mikroekonomických dat v LH, květen 2005 EK OLH ČAZV na Ovčárně představení prvního návrhu dotazníkové části k diskusi, letní období 2005 diskuse a konzultace obsahu dotazníkové části, komunikace mezi MZe, ČSÚ a ÚHÚL, duben 2006 pověření MZe, pilotní průzkum (85 firem), první vyhodnocení dat za rok 2005 (odpovědělo 34 respondentů), 11

12 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝVOJ K DOSAVADNÍMU STAVU květen, červen 2006 prezentace konference Křtiny, Lesnická práce, 2. pol vyhodnocení a z něj vyplývající razantní úprava původních dotazníků, započetí prací na software pro sběr a vyhodnocování EIS, 1. pol příprava pilotního sběru, redukce dotazníků (1/2 původně zjišťovaných údajů), tvorba databázového nástroje s vnitřní kontrolou, 2. pol pověření MZe, výběr respondentů, zahájení sběru (161 respondentů vč. LČR, VLS a KRNAP), včetně velkých správců státních majetků, 1. pol dokončení sběru, tvorba nástroje pro vyhodnocení, kontrola a opravy dat, vyhodnocování, výstupy. Automatizované kontroly a výpočty ukazatelů v Excelu cca 270 ukazatelů, možnost třídění dle typu podnikání, typu vlastnictví, velikosti majetku apod. 12

13 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝVOJ K DOSAVADNÍMU STAVU projekt pozastaven pro nízkou podporu státní správy a ČSÚ 2011 oživení projektu, tvorba metodiky sběru a vyhodnocení dat, zpřesnění položek, snaha o implementace formuláře do MS Access (s možným budoucím začleněním do IDS UHUL a propojení s mapou) závěrečná zpráva v červnu 2011 VAŇATA,D.-MACEK,L.-POKORNÝ,K.-LIŠKOVÁ,B.: Sběr mikroekonomických dat v LH. EIS. Metodika s pracovními postupy Neúspěšná snaha o zakotvení projektu do vyhlášky o statistickém zjišťování projekt pozastaven pro nízkou podporu státní správy a ČSÚ 13

14 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 ad b) Rozpracování způsobu výběru respondentů -1 - Spolupráce se specialistou sekce IDC pobočka Stará Boleslav - Využití existujících informací v datovém skladu - Rozšíření dosavadního výběrů o vlastníky pod 200 ha (subjekty nezahrnuté do současného Programu statistických zjišťování) Kategorie Počet LHC % Výměra celková (ha) % Průměrná výměra na 1 celek v ha pod 200 ha 1 949,00 61, ,61 6,83 93,21 nad 200 ha 1 206,00 38, ,33 93, ,84 Celkem 3 155,00 100, ,94 100, ,06 Poznámka: Data z LHC s platností k , převzatá z DS ÚHÚL Dotaz do DS: více jak 1 LHC má (?) vlastníků 14

15 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 Rozpracování způsobu výběru respondentů -2 Výběr respondentů v odpovídajícím zastoupení za příslušnou kategorii podle: Druh/typ vlastnictví Výměra obhospodařované plochy (PUPFL) Přírodní podmínky reprezentované PLO možnost agregace (kvůli předpokládanému nedostatku respondentů pro prokazatelné statistické vyhodnocení údajů pro každou PLO) Předpokládané ekonomické velikosti subjektu (možnost využití metodiky EU?) Výběr respondentů v rámci dané kategorie náhodný způsob výběru generátor náhodných čísel Anonymizace přidělení každému vybranému subjektu samostatné a jedinečné ID 15

16 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 ad c) Návrh změn dotazníků pro sběr dat po věcné stránce - 1 Původní struktura dotazníků (výkazů): Základní údaje Identifikace vlastníka, identifikace a velikost majetku Zaměstnanci Personální struktura, struktura vzdělání Majetek Stav majetku, investiční a neinvestiční náklady, leasingy, rezervy Pěstební činnost Obnova lesa, výchova lesních porostů, ochrana mladých a starších lesních porostů, meliorace a úprava vodního režimu, hnojení a vápnění Těžba, realizace dříví a ostatní výroba (t.j.) Prodej dříví u pně/na pni, těžba, přibližování, odvoz a doprava dříví, sortimentace, výroba štěpky, náklady na provoz lesní dopravní sítě, ostatní lesnické činnosti (semenářství, školkařství, podpora veřejných funkcí lesa, rybářství, myslivost), dřevařská výroba a výroba energie z biomasy Využití finančních příspěvků na hospodaření Národní zdroje, zdroje EU, jiné zdroje Služby Pěstební a těžební činnost, ostatní lesnické činnosti a jiné činnosti Vybrané finanční ukazatele Členění podle finančních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (vybrané ukazatele a součtové řádky), údaje z přílohy k účetní závěrce Úplné vlastní náklady a výnosy podle činností (Kč) Pěstební a těžební činnost, semenářství a školkařství, podpora veřejných funkcí lesa, myslivost a rybářství, zemědělská, dřevařská výroba, vodní hospodářství, bytové hospodářství a rekreační objekty, obchodní činnost, ostatní výrobní a nevýrobní činnosti, režie, finanční náklady a výnosy, mimořádné náklady a výnosy 16

17 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 Návrh změn dotazníků pro sběr dat po věcné stránce - 2 Revize dotazníků : Rozpracování změn ve všech dotaznících vedoucích ke zjednodušení, redukci počtu zjišťovaných údajů, struktuře zjišťovaných údajů s vazbou na požadované výstupy, možnost dynamické změny (doplnění, vypuštění) zjišťovaných ukazatelů Změna formální úpravy dotazníků Začlenění nových dotazníků do systému: Finanční výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty v aktuální, úplné podobě Kvůli zákonné povinnosti subjektů vyhotovit a zveřejnit tyto výkazy nedojde ke zvýšení zátěže respondenta a zároveň se zvýší počet možných vypočtených ukazatelů finanční analýzy Výkaz o dodávkách jehličnatého a listnatého dříví a tržbách za dodané dříví Detailnější členění na více druhů dřevin Dodávky tuzemské, export a související tržby Skladové zásoby 17

18 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 ad d) Vývoj a tvorba databáze (1. verze) Předchozí pokus s využitím programu Excel a Access jako databázového prostředí limity!!! Využití znalostí s budováním a údržbou databází v ÚHÚL Spolupráce se specialistou sekce IDC pobočka Stará Boleslav Navázaní spolupráce s oddělením ISaT (Informační systémy a technologie) - SQL Administrátorem na ústředí ÚHÚL 18

19 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 ad e) Využití informací z datového skladu ÚHÚL Předání vybraných tabulek (dotazníků) k začlenění do existujících databází a možnost zabezpečení jejich pravidelné aktualizace přímo v databázi EIS - Finanční výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty - Dotazník o dodávkách jehličnatého a listnatého dříví a tržbách za dodané dříví Využití již existujících tabulek (databází) v datovém skladu v EIS Využití údajů z datového skladu ÚHÚL pro: výběr respondentů zjednodušení dotazníku (výkazu) menší zátěž respondenta (zamezení duplicit při zjišťování) tvorbu tematicky zaměřených výstupů apod. 19

20 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ (FADN) JAKO INSPIRACE PRO EIS V LESNICTVÍ 20

21 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Spadá pod DG AGRI Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova Právní ukotvení Nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 Nařízení rady (ES) č. 1217/2009 ÚZEI kontaktní pracoviště FADN ČR (Liason Agency FADN) Pověření sběrem a zpracováním dat Zabezpečuje jednání Národní komise FADN ČR Zastupuje ČR v Řídícím výboru FADN Evropské komise Spolupráce s ČSÚ Národní a mezinárodní projekty aplikovaného výzkumu Správa veřejné databáze, umožňující bezplatný přístup k výsledkům zemědělské účetní datové sítě 21

22 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Výběr respondentů cca zeměděl. podniků (60 % FO, 40 % PO), t.j cca 28% zemědělského půdního fondu ČR Výběrový soubor strukturovaný podle: výrobní specializace ekonomické velikosti podniků 22

23 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Dotazník FADN ČR Přibližně sledovaných položek (ekonomické a výrobní ukazatele) Okruhy sledovaných položek Identifikace podniku Půdní fond Práce pracovníci Roční účetní závěrka (Aktiva, Pasiva, Výkaz zisků a ztrát - PO) Podrobnější členění vybraných účtů (PO) Příjmy ze zemědělské činnosti, lesní a další přidružené výroby (FO) Provozní výdaje náklady (FO) Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek pořizovaný finančním pronájmem leasingem Kvóty Oběžní majetek (FO) Závazky podrobnější členění Zvířata Zvířata ve smluvním výkrmu Rostlinná výroba Výrobky ŽV, vedlejší výrobky RV, výrobky pomocné, potravinářské, lesní a ostatní přidružené výroby Podpory - dotace 23

24 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Výstupy Povinnost ČR předání výsledků za minimálně farem DG AGRI Využití výstupů: a) Mezinárodní (evropská) úroveň Zpráva o stavu zemědělství EU Simulace scénářů navrhovaných zemědělských politik Mikroekonomické analýzy b) Národní úroveň Zpráva o stavu zemědělství ČR Řešení aktuálních problémů MZe Analýzy a prognózy zemědělské politiky Zdroj informací pro zemědělské podniky zapojené do šetření FADN, nástroj efektivního řízení podniku Pozn.: v LH nic analogického neexistuje 24

25 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Moduly pro diferencovaný přístup k tvorbě výstupů pro různé typy uživatelů Modul FADN BASIC základní modul, který umožňuje práci s vybranými ukazateli databáze FADN na základě velkého množství již předdefinovaných tabulek. Modul FADN BASIC YEARS rozšiřuje možnosti modulu FADN BASIC o meziroční srovnávací výstupy dvou a více let. Modul FADN RESEARCH pro náročnější uživatele, kteří mají možnost výběru různých dat a vytvoření si vlastních tabulek a pracovních databází FADN. Modul FADN FARMER pro majitele zemědělských podniků, kteří se zúčastňují šetření FADN a nabízí jim možnost porovnat výsledky svého podniku se skupinou podobných podniků z databáze FADN. 25

26 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI SLOVENSKO 26

27 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA (IS LH) SLOVENSKO Pro lesní hospodářství zakotvení EIS v lesním zákoně Zákon č. 326/2005 Z.z. (zákon o lesoch), 45 Informační systém lesního hospodářství (1) Informační systém lesního hospodářství (dále jen informační systém ) slouží na sběr, zpracování a archivaci údajů o stavu a vývoji lesů, o vykonaných hospodářských opatření v lesích, o vlastnictví, správě a nájmu lesů a na sestavení souhrnného lesnického ekonomického účtu. (2) Informační systém zabezpečuje právnická osoba zřízená ministerstvem ( 38 odst. 2), která je správcem informačního systému a informační banky údajů (dále jen správce informačního systému ). (3) Zdroji údajů na tvorbu informačního systému jsou údaje hospodářské úpravy lesů, orgánů státní správy lesního hospodářství, lesní hospodářské evidence, národní inventarizace lesů a ostatní údaje. (4) Obhospodařovatel lesa, zhotovitel Programu starostlivosti o lesy (pozn. LHP), lesní ochranná služba a orgány státní správy lesního hospodářství poskytují správci informačního systému potřební součinnost. Správce informačního systému je povinen zabezpečit ochranu utajovaných skutečností, osobních údajů a důvěrných statistických údajů podle zvláštních předpisů. 27

28 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA (IS LH) SLOVENSKO Národné lesnícke centrum (NLC) ve Zvolenu -je pověřeno Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR statistickým zjišťováním na úseku LH (pozn.: všechny dotazníky mají ekonomický rozměr, tj. sledují se náklady a výnosy) - jako správce informačního systému lesního hospodářství zabezpečuje: a) budovaní a správu informační databáze o lesích SR, b) tvorbu a vydávaní závazných informačních standardů, c) zavádění nových informačních a komunikačních technologií, d) vývoj lesnického aplikačního software pro podporu informační databáze, e) analýzu a využívání informačních zdrojů pro potřeby IS LH, f) analýzu a koordinaci informačních toků pro zabezpečení správy IS LH, g) tvorbu a správu sítě zpravodajských jednotek, h) spolupráci s jinými poskytovateli informací, i) ochranu údajů podléhajících příslušným právním předpisům, j) vzdělávaní a osvětu v oblasti budovaní a využívaní IS LH. 28

29 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA (IS LH) SLOVENSKO ISLH Slovenské republiky obsahuje: Informace o stavu a vývoji lesů a hospodaření v nich, Informace o vlastnictví, obhospodařování, správě a pronájmu lesů, Sociálně-ekonomické a tržní informace, včetně informací potřebných pro sestavení souhrnného lesnického ekonomického účtu, Geoprostorové informace souvislého tematického státního mapového díla s tematickým obsahem lesního hospodářství (TŠMD LH). Ekonomika jako jedna z důležitých částí ISLH SR!!! 29

30 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI INFORMAČNÍ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (IS LH) SLOVENSKO Shrnutí zkušeností SR: Výběr respondentů subjekty stabilní a ochotné poskytnout kvalitní a spolehlivé informace průběžné budování - aktualizace sítě respondentů - Pokud chybí podpora v legislativě = nízká ochota spolupracovat - Rozdílná schopnost subjektů poskytovat kompletní informace - Nenahlašování změn v uživatelských vztazích = pozdní aktualizace registrů Úprava výkazů pro sběr informací na základě vyhodnocení nedostatků a chyb respondentů - Logické chyby, chybné sumáře, nevyplněné identifikační údaje, nesoulad mezi jednotlivými oddíly výkazu Motivace respondentů - Zakoupení informací od subjektů - Softwarová podpora (podpůrný software pro vyplnění výkazů) Respondenti - Přizpůsobení výkazů jednotlivým kategoriím respondentů za současného zachování identických základních ukazatelů - Ve výběru respondentů zohlednit: regionální hledisko, druh užívání, lesnatost regionu, předpokládané rentní poměry apod. 30

31 NÁVRH POSTUPU PRACÍ V DALŠÍM OBDOBÍ (za splnění určitých předpokladů) 31

32 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 NÁVRH POSTUPU PRACÍ Návrh změn dotazníků pro sběr dat po věcné stránce: Dokončení finální podoby dotazníků (podle typu dotazovaného subjektu) Pokračování v předávaní dotazníků v podobě vhodné pro začlenění do struktury datového skladu ÚHÚL Revidování a doplnění metodických pokynů pro vyplnění dotazníků Započetí prací na tvorbě katalogu definicí ukazatelů 32

33 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 VÝVOJ A TVORBA EKONOMICKÉ DATABÁZE Tvorba struktury databáze (databázový strom), Kompatibilita a propojení EIS se stávajícím datovým skladem IDC ÚHÚL a ostatními databázemi (mapový server) Osvojení si základů práce v databázovém prostředí Naplňování databáze údaji (testovací fáze) 33

34 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 VÝVOJ A TVORBA APLIKACÍ K DATABÁZI - 1 Potřeba zadání vývoje (tvorby) navazujících aplikací k vytvořené databázi ze strany ÚHÚL, resp. externích subjektů (otevřený systém) Aplikace pro plnění databáze zrychlení a zjednodušení zadávaní údajů minimalizace chybovosti Aplikace pro tvorbu interních výstupů z databáze (vnitřní server, MS SQL Server) definování početních postupů a vztahů pro plánované opakující se požadované výstupy z databáze tvorba tematicky zaměřených výstupů potřeba propojení s existujícími databázemi ÚHÚL Aplikace pro tvorbu externích výstupů z databáze (venkovní server, webové prostředí, MS SQL Server) inspirace zemědělským systémem FADN (ověřený a fungující systém) anonymní, agregované výstupy z databáze pro uživatele s diferencovaným přístupem možnost tvorby výstupů v struktuře požadované koncovým uživatelem Správné uchopení a následná analýza souborů dat je velice náročná a problematická (vývoj, testování, kontroly, úpravy..) 34

35 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 VÝVOJ A TVORBA APLIKACÍ K DATABÁZI - 2 Definování požadovaných každoročních výstupů podle přírodních a ekonomických podmínek (např. SM,BO,BK,DB - hospodářství) Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů na základě členění podle: krajů, ORP a PLO (sdružených PLO) druhu vlastnictví výměry obhospodařované plochy (PUPFL) ekonomické velikosti majetku počet zaměstnanců roční obrat roční bilanční suma rozvahy zastoupení hospodářsky významných dřevin na majetku vlastníka Tvorba časových řad 35

36 NÁVRH STRUKTURY VÝSTUPŮ EXTERNÍ WEBOVÉ APLIKACE Možnosti definování výstupů (tabulky) lesnickými uživateli systému (inspirace FADN) Výběr tematického okruhu (řádky) Půdní fond Pracovníci Pěstební činnost Těžební činnost Ostatní produkce (semenářství, školařství, myslivost, PCV, výroba energie z biomasy, drobná lesní výroba a ost. Náklady Hospodářský výsledek Majetek a závazky Dotace Výběr třídění tabulky (sloupce) Ekonomická velikost Typ vlastnictví Ztížení podmínek hospodaření (omezení hospodaření z důvodu ochrany přírody apod.) Certifikace lesů ORP PLO možnost agregace Přírodně hospodářský typ majetku Výsledek hospodaření Velikost podle výměry PUPFL Výběr databáze Rok (povinný) Ekonomická velkost Typ vlastnictví Ztížení podmínek hospodaření (omezení aj.) Certifikace lesů Kraj ORP PLO Kraj Přírodně hospodářský typ majetku Výsledek hospodaření Velikost les. majetku podle výměry PUPFL Zrušit všechny podmínky (mimo rok) 36

37 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 VÝVOJ A TVORBA APLIKACÍ K DATABÁZI - 3 Finanční analýza Výpočet možných ukazatelů finanční analýzy lesních podniků podle jednotlivých kategorií finanční ukazatele rentability obchodní marže marže přidané hodnoty provozní cash flow rentabilita (ROI, ROE, ROA, ROS, ROC a atd.) pyramidový rozklad ukazatelů rentability finanční ukazatele likvidity celková likvidita a pracovní kapitál běžná likvidita rychlá likvidita finanční ukazatele aktivity doba obratu zásob doba obratu závazků z obchodního styku doba obratu pohledávek z obchodního styku finanční ukazatele zadluženosti podíl vlastního kapitálu LEVERAGE ukazatel finanční zadluženosti ukazatele krytí dluhu majetková a kapitálová struktura ostatní ukazatele a analýzy Altmanovo Z-skóre, index IN, Tafflerův bankrotní model, spider analýza, výpočet ukazatelů EBITDA a provozní cash flow atd. mezipodnikové srovnávání (benchmarking) Další analýzy 37

38 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ Legislativní zakotvení EIS LH ČR v právním řádu ČR? Schválení EIS na MZe ÚHÚL zajištění provozu systému, garance bezpečnosti a anonymity dat Statistika ČR doplnění stávajících statistických výkazů o ekonomický rozměr zařazení projektu do Programu statistických zjišťování ČSÚ? statistické zjišťování mimo Program statistických zjišťování ČSÚ (ale v režimu zákona o statistice a metodik ČSÚ) *** Vyčlenění finančních prostředků pro budování systému (zejména pro tvorbu databáze a souvisejících aplikací) Tvorba podpůrného software pro respondenty elektronický dotazník (snížení chybovosti, časové náročnosti) Spolupráce s externími odborníky v oblasti lesnické ekonomiky, statistiky (ČSÚ), SVOL, státní správou aj. Zajištění max. mezinárodní srovnatelnosti ekonomických ukazatelů (projekt DACH) 38

39 MEZINÁRODNÍ PROJEKT DACH do roku 2003 vlastní sítě monitorování výkonnosti lesních podniků zdroj informací pro sektorovou statistiku od roku 2004 společná iniciativa Německa (D), Rakouska (A), Švýcarska (CH) k založení srovnatelných datových souborů a k umožnění mezinárodního porovnání společná praxe k přímému porovnávání výsledků mezi zeměmi bez řešení problému kompatibility (společné metodické standardy, sladěné definice ukazatelů, harmonizace účetních standardů z důvodu neexistence společné lesnické politiky atd.) DACH sleduje přístup bottom up ( odspoda nahoru ) (pozn.: pouze striktní směrnice a definice při přístupu top-down nemohou zaručit soulad dat) v roce 2008 byl prezentován první soubor harmonizovaných dat Je nutno si také uvědomit, že: v LDS operují mezinárodní investoři požadavek na kvalitní a standardizovaná data za účelem sledování ziskovosti lesních podniků pro vlastníky lesů a správců lesních podniků se tak rozšiřuje základ pro statistické analýzy, harmonizované zprávy, individuální mezipodniková srovnání 39

40 ZÁVĚR OHROŽENÍ = Opětovné náhlé ukončení budování systému (zejména sběru dat) ztráta důvěry respondentů poškození institucí (MZe i ÚHÚL) ztráta motivace 40

41 DĚKUJI ZA POZORNOST 41

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví

Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Přehled činnosti f.foresta SG Databázové aplikace pro lesnictví Foresta SG, a.s. Vznik v roce 1992 Zaměření zejména na: Organizačně-ekonomické poradenství Analýzy/predikce lesního hospodaření Řízení a

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ

Náležitosti lesního hospodářského plánu. Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Náležitosti lesního hospodářského plánu Kurz oceňování lesa Jan KADAVÝ Obsah prezentace 1. Základní pojmy 2. Náležitosti plánu 3. Digitální plán 4. Informační standard LH 5. Databáze plánu Základní pojmy

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Národní Inventarizace lesů ČR

Národní Inventarizace lesů ČR Národní Inventarizace lesů ČR 2011 2015 Ing. Miloš Kučera, Ph.D. Vedoucí oddělení NIL 80. výročí ÚHÚL 7.října 2015 Obsah prezentace Národní inventarizace lesů (NIL) a její historie První cyklus NIL ČR

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK

LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14. Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK LESNICKÁ POLITIKA ČÁST 14 Základní charakteristiky stavu lesů, lesního hospodářství v ČR JAROMÍR VAŠÍČEK ZDROJE INFORMACÍ V DATOVÉM SKLADU ÚHÚL BRANDÝS NAD LABEM Národní Inventarizace Lesů (NIL) 4letý

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Poznámky z přednášek HUL. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Poznámky z přednášek HUL Aktualizace zadávání a schvalování LHP LHP jako nástroj vlastníka. Historický vývoj LHP a jeho využití do současnosti. Význam LHP pro vlastníky lesů. Legislativní rámec LHP, zákony

Více

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv

Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru. Petr Zahradník a kolektiv Cíl I - KA 2: Podpořit výzkum a technologický rozvoj s cílem zvýšit konkurenceschopnost lesnického sektoru Petr Zahradník a kolektiv Řešitelský tým doc. Dr. Ing. Petr Horáček doc. Dr. Ing. Libor Jankovský

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Přehled subjektů působících v LH Ekonomika lesního hospodářství 2. cvičení Vlastnické složení

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013. 23. ledna 2014 Hradec Králové

Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013. 23. ledna 2014 Hradec Králové Postup práce na realizaci NLP II v roce 2013 23. ledna 2014 Hradec Králové Rok 2013 pátý rok realizace Národního lesnického programu II Priority roku 2013 z pohledu MŽP využití přijatých doporučení ke

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství pro OP Zemědělství Požadované dokumenty Žadatel, který do konce roku 2003 účtoval v podvojném účetnictví, předloží následující doklady: - rozvahu a výkaz zisků a ztrát za poslední tři účetně uzavřená období

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR

HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR HISTORIE A SOUČASNOST STÁTNÍ LESNICKÉ POLITIKY ČR Ing. František Morávek Stav lesnické politiky před revolucí 1989 Státní lesnická politika neexistovala Existence resortních výhledů ze statistik a SLHP

Více

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky

Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Zasedání EK OLH ČAZV Rožnov pod Radhoštěm 29. 4. 2014 Ing. Josef Lenoch, Ph.D. Metodika speciální finanční analýzy lesních podniků - použití a výsledky Představení metodiky strana 2 Metodika speciální

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. Ing. Zuzana Neznajová Semenářský závod v Týništi nad Orlicí Úloha SZ Týniště nad Orlicí ve schválené koncepci genetiky Vracíme české osivo zpět do českých lesů. 1 Semenářský

Více

Možnosti využití informací NIL pro oblastní plány rozvoje lesů

Možnosti využití informací NIL pro oblastní plány rozvoje lesů XIX. Sněm Lesníků, Národní Inventarizace lesů, druhý cyklus (2011-2015) Možnosti využití informací NIL pro oblastní plány rozvoje lesů Radim Adolt Analytické Centrum NIL (ACNIL) Ústav pro hospodářskou

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Národní lesnický program II

Národní lesnický program II Národní lesnický program II CÍL IV Posílení koordinace a komunikace pilíř KOMUNIKACE KA 14 Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy Hradec Králové 27.ledna 2011 KA 14 Zlepšit slabé postavení LH

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 9-12 Ekonomická efektivnost dlouhodobých záměrů Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: Účetní závěrka a závěrečný účet

Obsahy nebo významné dokumenty k účetní závěrce a k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: Účetní závěrka a závěrečný účet Důvodová zpráva k předložení zastupitelstvu Zastupitelstvo obce schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce a závěrečný účet obce za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Celex kód: 32011L0085 Gestor: ČR Zpracoval (jméno, datum): Název: směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 IV. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích. Aleš Limpouch TopoL Software

Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích. Aleš Limpouch TopoL Software Využití GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích Aleš Limpouch TopoL Software Lesnické aplikace GIS a fotogrammetrie v lesnických aplikacích lesní hospodářské plány (LHP) součástí LHP je ze zákona

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů

Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů Význam lesů pro společnost a jejich podpora ze strany státu a krajů SVOL, PELHŘIMOV, 16.4.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu rozpočtu

Více

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

STÁTNÍ POKLADNA. Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) POKLADNA Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Ing. Miroslav Kalousek ministr financí Praha 17.12.2012 Page 1 Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Centrální systém účetních

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (Verze 05/06) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem předmětu je zprostředkovat studentu poznání a osvojení metodického aparátu,

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží

NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží NLP II KA 10: Snížit dopady starých i současných ekologických zátěží 10.1. Formulovat strategii státu k odstranění starých i současných ekologických zátěží v lesích (včetně finančního zajištění) 10.2.

Více

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015

Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 Pokyny pro zahájení účetního roku 2015 1 Výpis změn ve směrné účtové osnově Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., kterými se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR

Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní hospodářství ČR RNDr. Ivan Foltýn, CSc. Mgr. Ondřej Chaloupka ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Modelování dopadů zemědělského sektoru na národní

Více

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007

Věstník ČNB částka 4/2007 ze dne 22. ledna 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 Třídící znak 2 0 4 0 7 5 5 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 16. ledna 2007 o předkládání jiných dokladů o činnosti tuzemských pojišťoven a poboček pojišťoven z třetích států a dokladů o činnosti

Více

Žádost o proplacení výdajů B1

Žádost o proplacení výdajů B1 B1 Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném sloupec Ne. V případě, že subjekt provozuje

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Podrobný popis předmětu plnění

Podrobný popis předmětu plnění 1 Příloha č. 1 ZD Podrobný popis předmětu plnění Veřejná zakázka: Projektový management pro zpracování Plánu udržitelné mobility pražské aglomerace Obsah 1. Specifikace předmětu veřejné zakázky 1 2. Dílčí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. čtvrtletí Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci)

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. čtvrtletí Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci) Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 2. 2012 Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci) Ceny v lesnictví (surové dříví) - vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU

VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU VZDĚLÁVÁCÍ KURZ FINANČNÍ ANALÝZA A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU Cíl vzdělávacího kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu v oblasti finanční analýzy a ekonomického hodnocení projektových

Více