NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013"

Transkript

1 NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH Jiří Matějíček ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013 Seminář Postup práce na realizace NLP II v roce 2013, H. Králové

2 ÚVOD ZADÁNÍ MZe = opatření 1.6 Připravit a zavést JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM LH, který zajistí přehled o ekonomické náročnosti dílčích činností v LH tak, aby jeho výstupy sloužily jednak vlastníkům lesa, jednak byly podkladem pro tvorbu analýz a koncepcí v LH (mj. v oblasti finančních podpor) KA 1 - Zvýšit ekonomickou životaschopnost a konkurenceschopnost trvale udržitelného obhospodařování lesů VÝCHODISKA: a) Usnesení vlády č ze dne b) SLABÝ, R. (Ed.): Závěry a doporučení Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu II. ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2013 (úvodní slovo ze dne ) 2

3 Dílčí požadavky vyplývající z KA 1, opatření 1.6: 1) Zavedení jednotného informačního systému je vzhledem k různému způsobu vedení účetnictví jednotlivými subjekty nereálné. Je třeba jej nahradit principem sběru dat specializovanou organizací (ÚHÚL) u jednotlivých subjektů. 2) Změnit obsah sběru dat pomocí výkazů Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích a Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství 3) Vytvořit systém směrných (jednotkových) cen v lesnictví 4) Vytvořit množinu věrohodných a kvalifikovaných respondentů a zavést systém jejich motivace 5) Před vytvořením systému sběru dat bude zadána analýza zahraničních statistik a způsobů jejich zjišťování s cílem zjednodušení statistických výkazů. 3

4 SOUČASNÝ STAV VE SBĚRU EKONOMICKÝCH DAT V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 4

5 SBĚR EKONOMICKÝCH DAT V SOUČASNÉ DOBĚ Legislativní zakotvení: Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vyhláška o Programu statistických zjišťování (každoročně) Slib mlčenlivosti podle 89/1995 Sb., o státní statistické službě Výhody: jednoduchost výkaznictví a zaběhnutý systém 5

6 SBĚR EKONOMICKÝCH DAT V SOUČASNÉ DOBĚ Stávající státní a resortní výkazy (v rámci Programu statistického zjišťování): STÁTNÍ statistické výkaznictví (ČSÚ): Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví Ekonomické subjekty s převahou les. činností a subjekty hospodařící na výměře 200 ha Poměrně rozsáhlý výkaz s velké části bez přímé vazby t.j. - Kč Položky představují sumáře za jednotlivé činnosti v technických jednotkách, ale nerozebírají podrobně jejich nákladovou a výnosovou složku Ceny Les 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dříví v lesním hospodářství Ekonomické subjekty, které realizují prodej surového dříví pro odběratele v ČR Údaje o cenách dříví v LH Využití pro výpočet indexu cen surového dříví, průměrných cen sortimentů a analytické účely v LH Jiné výkazy (pozn.: nejsou výhradně spojené s lesnictvím) P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví P 6-04 Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích 6

7 SBĚR EKONOMICKÝCH DAT V SOUČASNÉ DOBĚ Stávající státní a resortní výkazy (v rámci Programu statistického zjišťování): RESORTNÍ statistické výkaznictví (MZe, ÚHÚL): Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích předkládají vlastníci nad 200 ha základních údaje a agregované údaje za skupiny činností zpracovává MZe Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v LH a.s. a s.r.o., které podnikají v lesnictví a u nichž převažuje lesnická činnost podle CZ-NACE odvětví 02 pro MZe zpracovává ÚHÚL Mysl (Mze) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře od 1. dubna do 31. března Respondenti Krajské úřady Údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře Hodnocení úrovně hospodaření se zvěří (chov a lov zvěře a úroveň řízení myslivosti) zpracovává MZe OSTATNÍ informační zdroje Národní účty ocenění lesních pozemků a porostů ČR (vyjádření hodnoty lesa v ČR) hodnotou věcnou - hodnotou dříví na P podle metodiky vypracované VÚLHM v.v.i. informace o zásobě dříví a rozloze lesa vycházejí z údajů 1. NIL Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva (ČSÚ) Zpráva o stavu lesního hospodářství ČR (pozn.: žádné odvětvové ekon. ukazatele ze SLÚ jako na Slovensku) 7

8 SBĚR EKONOMICKÝCH DAT V SOUČASNÉ DOBĚ Pro lesní hospodářství NENÍ sběr ekonomických dat zakotven v lesním zákoně Nevýhody: Nedostatečnost rozsahu zjišťovaných dat Nemožnost vytvoření komplexních analýz Korespondenční systém sběru Významná chybovost a nízká návratnost vyplněných dotazníků V oblasti hospodařících subjektů zaměřeno pouze na celky s výměrou nad 200 ha DŮSLEDEK = a) nedostatečně podložená schopnost věcné argumentace (argumentační báze) při prosazování zájmů vlastníků lesa a odvětví např. při zdůvodňování finančních potřeb (finanční příspěvky, PRV, vyhodnocení efektivity opatření apod.) b) nedostatečně objektivní porovnávání úrovně hospodaření (např. rozdílné přírodní a výrobní podmínky) c) nemožnost modelování dopadů různých scénářů rozhodování z důvodu neexistence potřebných údajů d) neexistence mezinárodní srovnatelnosti odvětví a lesních podniků (např. pro metodickou rozdílnost obsahu jednotlivých ukazatelů atd.) 8

9 AKTIVITY V ROCE 2013 Seznámení s předchozím průběhem prací a dílčí dosažené výsledky 9

10 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 Zahájení prací na EIS (1. návrh) Zadání v pol. roku 2013 pro pobočku Stará Boleslav (2,5 člr v ekon. sekci), (zkušenosti se zpracováním resortního statistického výkazu Les (MZe) 2-01) a) Seznámení s předchozím průběhem prací a vývojem EIS - využití zkušeností z předchozího budování EIS v ÚHÚL - prostudování obdobných systémů - FADN (zemědělci), ISLH Slovenska a dalších zemí (D, A, CH, S) b) Rozpracování způsobu výběru respondentů - návrh struktury některých výstupů podle přírodních a ekonomických podmínek c) Návrh změn dotazníků pro sběr dat po věcné stránce d) Vývoj a tvorba databáze (1. verze - analýza možností databáze) e) Využití informací z datového skladu ÚHÚL 10

11 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝVOJ K DOSAVADNÍMU STAVU ad a) Popis předchozího průběhu prací Motto: Přítomnost má kořeny v minulosti, budoucnost zase v přítomnosti podzim 2004 požadavek EK OLH ČAZV ( Kostelec n. Č. L.) na ekonomické analýzy v lesním hospodářství, duben 2005 požadavek na pobočku ÚHÚL Stará Boleslav na vytvoření systému sběru mikroekonomických dat v LH, květen 2005 EK OLH ČAZV na Ovčárně představení prvního návrhu dotazníkové části k diskusi, letní období 2005 diskuse a konzultace obsahu dotazníkové části, komunikace mezi MZe, ČSÚ a ÚHÚL, duben 2006 pověření MZe, pilotní průzkum (85 firem), první vyhodnocení dat za rok 2005 (odpovědělo 34 respondentů), 11

12 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝVOJ K DOSAVADNÍMU STAVU květen, červen 2006 prezentace konference Křtiny, Lesnická práce, 2. pol vyhodnocení a z něj vyplývající razantní úprava původních dotazníků, započetí prací na software pro sběr a vyhodnocování EIS, 1. pol příprava pilotního sběru, redukce dotazníků (1/2 původně zjišťovaných údajů), tvorba databázového nástroje s vnitřní kontrolou, 2. pol pověření MZe, výběr respondentů, zahájení sběru (161 respondentů vč. LČR, VLS a KRNAP), včetně velkých správců státních majetků, 1. pol dokončení sběru, tvorba nástroje pro vyhodnocení, kontrola a opravy dat, vyhodnocování, výstupy. Automatizované kontroly a výpočty ukazatelů v Excelu cca 270 ukazatelů, možnost třídění dle typu podnikání, typu vlastnictví, velikosti majetku apod. 12

13 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝVOJ K DOSAVADNÍMU STAVU projekt pozastaven pro nízkou podporu státní správy a ČSÚ 2011 oživení projektu, tvorba metodiky sběru a vyhodnocení dat, zpřesnění položek, snaha o implementace formuláře do MS Access (s možným budoucím začleněním do IDS UHUL a propojení s mapou) závěrečná zpráva v červnu 2011 VAŇATA,D.-MACEK,L.-POKORNÝ,K.-LIŠKOVÁ,B.: Sběr mikroekonomických dat v LH. EIS. Metodika s pracovními postupy Neúspěšná snaha o zakotvení projektu do vyhlášky o statistickém zjišťování projekt pozastaven pro nízkou podporu státní správy a ČSÚ 13

14 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 ad b) Rozpracování způsobu výběru respondentů -1 - Spolupráce se specialistou sekce IDC pobočka Stará Boleslav - Využití existujících informací v datovém skladu - Rozšíření dosavadního výběrů o vlastníky pod 200 ha (subjekty nezahrnuté do současného Programu statistických zjišťování) Kategorie Počet LHC % Výměra celková (ha) % Průměrná výměra na 1 celek v ha pod 200 ha 1 949,00 61, ,61 6,83 93,21 nad 200 ha 1 206,00 38, ,33 93, ,84 Celkem 3 155,00 100, ,94 100, ,06 Poznámka: Data z LHC s platností k , převzatá z DS ÚHÚL Dotaz do DS: více jak 1 LHC má (?) vlastníků 14

15 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 Rozpracování způsobu výběru respondentů -2 Výběr respondentů v odpovídajícím zastoupení za příslušnou kategorii podle: Druh/typ vlastnictví Výměra obhospodařované plochy (PUPFL) Přírodní podmínky reprezentované PLO možnost agregace (kvůli předpokládanému nedostatku respondentů pro prokazatelné statistické vyhodnocení údajů pro každou PLO) Předpokládané ekonomické velikosti subjektu (možnost využití metodiky EU?) Výběr respondentů v rámci dané kategorie náhodný způsob výběru generátor náhodných čísel Anonymizace přidělení každému vybranému subjektu samostatné a jedinečné ID 15

16 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 ad c) Návrh změn dotazníků pro sběr dat po věcné stránce - 1 Původní struktura dotazníků (výkazů): Základní údaje Identifikace vlastníka, identifikace a velikost majetku Zaměstnanci Personální struktura, struktura vzdělání Majetek Stav majetku, investiční a neinvestiční náklady, leasingy, rezervy Pěstební činnost Obnova lesa, výchova lesních porostů, ochrana mladých a starších lesních porostů, meliorace a úprava vodního režimu, hnojení a vápnění Těžba, realizace dříví a ostatní výroba (t.j.) Prodej dříví u pně/na pni, těžba, přibližování, odvoz a doprava dříví, sortimentace, výroba štěpky, náklady na provoz lesní dopravní sítě, ostatní lesnické činnosti (semenářství, školkařství, podpora veřejných funkcí lesa, rybářství, myslivost), dřevařská výroba a výroba energie z biomasy Využití finančních příspěvků na hospodaření Národní zdroje, zdroje EU, jiné zdroje Služby Pěstební a těžební činnost, ostatní lesnické činnosti a jiné činnosti Vybrané finanční ukazatele Členění podle finančních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty (vybrané ukazatele a součtové řádky), údaje z přílohy k účetní závěrce Úplné vlastní náklady a výnosy podle činností (Kč) Pěstební a těžební činnost, semenářství a školkařství, podpora veřejných funkcí lesa, myslivost a rybářství, zemědělská, dřevařská výroba, vodní hospodářství, bytové hospodářství a rekreační objekty, obchodní činnost, ostatní výrobní a nevýrobní činnosti, režie, finanční náklady a výnosy, mimořádné náklady a výnosy 16

17 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 Návrh změn dotazníků pro sběr dat po věcné stránce - 2 Revize dotazníků : Rozpracování změn ve všech dotaznících vedoucích ke zjednodušení, redukci počtu zjišťovaných údajů, struktuře zjišťovaných údajů s vazbou na požadované výstupy, možnost dynamické změny (doplnění, vypuštění) zjišťovaných ukazatelů Změna formální úpravy dotazníků Začlenění nových dotazníků do systému: Finanční výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty v aktuální, úplné podobě Kvůli zákonné povinnosti subjektů vyhotovit a zveřejnit tyto výkazy nedojde ke zvýšení zátěže respondenta a zároveň se zvýší počet možných vypočtených ukazatelů finanční analýzy Výkaz o dodávkách jehličnatého a listnatého dříví a tržbách za dodané dříví Detailnější členění na více druhů dřevin Dodávky tuzemské, export a související tržby Skladové zásoby 17

18 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 ad d) Vývoj a tvorba databáze (1. verze) Předchozí pokus s využitím programu Excel a Access jako databázového prostředí limity!!! Využití znalostí s budováním a údržbou databází v ÚHÚL Spolupráce se specialistou sekce IDC pobočka Stará Boleslav Navázaní spolupráce s oddělením ISaT (Informační systémy a technologie) - SQL Administrátorem na ústředí ÚHÚL 18

19 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AKTIVITY V ROCE 2013 ad e) Využití informací z datového skladu ÚHÚL Předání vybraných tabulek (dotazníků) k začlenění do existujících databází a možnost zabezpečení jejich pravidelné aktualizace přímo v databázi EIS - Finanční výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty - Dotazník o dodávkách jehličnatého a listnatého dříví a tržbách za dodané dříví Využití již existujících tabulek (databází) v datovém skladu v EIS Využití údajů z datového skladu ÚHÚL pro: výběr respondentů zjednodušení dotazníku (výkazu) menší zátěž respondenta (zamezení duplicit při zjišťování) tvorbu tematicky zaměřených výstupů apod. 19

20 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ (FADN) JAKO INSPIRACE PRO EIS V LESNICTVÍ 20

21 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Spadá pod DG AGRI Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova Právní ukotvení Nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 Nařízení rady (ES) č. 1217/2009 ÚZEI kontaktní pracoviště FADN ČR (Liason Agency FADN) Pověření sběrem a zpracováním dat Zabezpečuje jednání Národní komise FADN ČR Zastupuje ČR v Řídícím výboru FADN Evropské komise Spolupráce s ČSÚ Národní a mezinárodní projekty aplikovaného výzkumu Správa veřejné databáze, umožňující bezplatný přístup k výsledkům zemědělské účetní datové sítě 21

22 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Výběr respondentů cca zeměděl. podniků (60 % FO, 40 % PO), t.j cca 28% zemědělského půdního fondu ČR Výběrový soubor strukturovaný podle: výrobní specializace ekonomické velikosti podniků 22

23 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Dotazník FADN ČR Přibližně sledovaných položek (ekonomické a výrobní ukazatele) Okruhy sledovaných položek Identifikace podniku Půdní fond Práce pracovníci Roční účetní závěrka (Aktiva, Pasiva, Výkaz zisků a ztrát - PO) Podrobnější členění vybraných účtů (PO) Příjmy ze zemědělské činnosti, lesní a další přidružené výroby (FO) Provozní výdaje náklady (FO) Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek pořizovaný finančním pronájmem leasingem Kvóty Oběžní majetek (FO) Závazky podrobnější členění Zvířata Zvířata ve smluvním výkrmu Rostlinná výroba Výrobky ŽV, vedlejší výrobky RV, výrobky pomocné, potravinářské, lesní a ostatní přidružené výroby Podpory - dotace 23

24 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Výstupy Povinnost ČR předání výsledků za minimálně farem DG AGRI Využití výstupů: a) Mezinárodní (evropská) úroveň Zpráva o stavu zemědělství EU Simulace scénářů navrhovaných zemědělských politik Mikroekonomické analýzy b) Národní úroveň Zpráva o stavu zemědělství ČR Řešení aktuálních problémů MZe Analýzy a prognózy zemědělské politiky Zdroj informací pro zemědělské podniky zapojené do šetření FADN, nástroj efektivního řízení podniku Pozn.: v LH nic analogického neexistuje 24

25 ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN ČR Moduly pro diferencovaný přístup k tvorbě výstupů pro různé typy uživatelů Modul FADN BASIC základní modul, který umožňuje práci s vybranými ukazateli databáze FADN na základě velkého množství již předdefinovaných tabulek. Modul FADN BASIC YEARS rozšiřuje možnosti modulu FADN BASIC o meziroční srovnávací výstupy dvou a více let. Modul FADN RESEARCH pro náročnější uživatele, kteří mají možnost výběru různých dat a vytvoření si vlastních tabulek a pracovních databází FADN. Modul FADN FARMER pro majitele zemědělských podniků, kteří se zúčastňují šetření FADN a nabízí jim možnost porovnat výsledky svého podniku se skupinou podobných podniků z databáze FADN. 25

26 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI SLOVENSKO 26

27 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA (IS LH) SLOVENSKO Pro lesní hospodářství zakotvení EIS v lesním zákoně Zákon č. 326/2005 Z.z. (zákon o lesoch), 45 Informační systém lesního hospodářství (1) Informační systém lesního hospodářství (dále jen informační systém ) slouží na sběr, zpracování a archivaci údajů o stavu a vývoji lesů, o vykonaných hospodářských opatření v lesích, o vlastnictví, správě a nájmu lesů a na sestavení souhrnného lesnického ekonomického účtu. (2) Informační systém zabezpečuje právnická osoba zřízená ministerstvem ( 38 odst. 2), která je správcem informačního systému a informační banky údajů (dále jen správce informačního systému ). (3) Zdroji údajů na tvorbu informačního systému jsou údaje hospodářské úpravy lesů, orgánů státní správy lesního hospodářství, lesní hospodářské evidence, národní inventarizace lesů a ostatní údaje. (4) Obhospodařovatel lesa, zhotovitel Programu starostlivosti o lesy (pozn. LHP), lesní ochranná služba a orgány státní správy lesního hospodářství poskytují správci informačního systému potřební součinnost. Správce informačního systému je povinen zabezpečit ochranu utajovaných skutečností, osobních údajů a důvěrných statistických údajů podle zvláštních předpisů. 27

28 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA (IS LH) SLOVENSKO Národné lesnícke centrum (NLC) ve Zvolenu -je pověřeno Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR statistickým zjišťováním na úseku LH (pozn.: všechny dotazníky mají ekonomický rozměr, tj. sledují se náklady a výnosy) - jako správce informačního systému lesního hospodářství zabezpečuje: a) budovaní a správu informační databáze o lesích SR, b) tvorbu a vydávaní závazných informačních standardů, c) zavádění nových informačních a komunikačních technologií, d) vývoj lesnického aplikačního software pro podporu informační databáze, e) analýzu a využívání informačních zdrojů pro potřeby IS LH, f) analýzu a koordinaci informačních toků pro zabezpečení správy IS LH, g) tvorbu a správu sítě zpravodajských jednotek, h) spolupráci s jinými poskytovateli informací, i) ochranu údajů podléhajících příslušným právním předpisům, j) vzdělávaní a osvětu v oblasti budovaní a využívaní IS LH. 28

29 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI INFORMAČNÝ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA (IS LH) SLOVENSKO ISLH Slovenské republiky obsahuje: Informace o stavu a vývoji lesů a hospodaření v nich, Informace o vlastnictví, obhospodařování, správě a pronájmu lesů, Sociálně-ekonomické a tržní informace, včetně informací potřebných pro sestavení souhrnného lesnického ekonomického účtu, Geoprostorové informace souvislého tematického státního mapového díla s tematickým obsahem lesního hospodářství (TŠMD LH). Ekonomika jako jedna z důležitých částí ISLH SR!!! 29

30 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI INFORMAČNÍ SYSTÉM LESNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (IS LH) SLOVENSKO Shrnutí zkušeností SR: Výběr respondentů subjekty stabilní a ochotné poskytnout kvalitní a spolehlivé informace průběžné budování - aktualizace sítě respondentů - Pokud chybí podpora v legislativě = nízká ochota spolupracovat - Rozdílná schopnost subjektů poskytovat kompletní informace - Nenahlašování změn v uživatelských vztazích = pozdní aktualizace registrů Úprava výkazů pro sběr informací na základě vyhodnocení nedostatků a chyb respondentů - Logické chyby, chybné sumáře, nevyplněné identifikační údaje, nesoulad mezi jednotlivými oddíly výkazu Motivace respondentů - Zakoupení informací od subjektů - Softwarová podpora (podpůrný software pro vyplnění výkazů) Respondenti - Přizpůsobení výkazů jednotlivým kategoriím respondentů za současného zachování identických základních ukazatelů - Ve výběru respondentů zohlednit: regionální hledisko, druh užívání, lesnatost regionu, předpokládané rentní poměry apod. 30

31 NÁVRH POSTUPU PRACÍ V DALŠÍM OBDOBÍ (za splnění určitých předpokladů) 31

32 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 NÁVRH POSTUPU PRACÍ Návrh změn dotazníků pro sběr dat po věcné stránce: Dokončení finální podoby dotazníků (podle typu dotazovaného subjektu) Pokračování v předávaní dotazníků v podobě vhodné pro začlenění do struktury datového skladu ÚHÚL Revidování a doplnění metodických pokynů pro vyplnění dotazníků Započetí prací na tvorbě katalogu definicí ukazatelů 32

33 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 VÝVOJ A TVORBA EKONOMICKÉ DATABÁZE Tvorba struktury databáze (databázový strom), Kompatibilita a propojení EIS se stávajícím datovým skladem IDC ÚHÚL a ostatními databázemi (mapový server) Osvojení si základů práce v databázovém prostředí Naplňování databáze údaji (testovací fáze) 33

34 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 VÝVOJ A TVORBA APLIKACÍ K DATABÁZI - 1 Potřeba zadání vývoje (tvorby) navazujících aplikací k vytvořené databázi ze strany ÚHÚL, resp. externích subjektů (otevřený systém) Aplikace pro plnění databáze zrychlení a zjednodušení zadávaní údajů minimalizace chybovosti Aplikace pro tvorbu interních výstupů z databáze (vnitřní server, MS SQL Server) definování početních postupů a vztahů pro plánované opakující se požadované výstupy z databáze tvorba tematicky zaměřených výstupů potřeba propojení s existujícími databázemi ÚHÚL Aplikace pro tvorbu externích výstupů z databáze (venkovní server, webové prostředí, MS SQL Server) inspirace zemědělským systémem FADN (ověřený a fungující systém) anonymní, agregované výstupy z databáze pro uživatele s diferencovaným přístupem možnost tvorby výstupů v struktuře požadované koncovým uživatelem Správné uchopení a následná analýza souborů dat je velice náročná a problematická (vývoj, testování, kontroly, úpravy..) 34

35 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 VÝVOJ A TVORBA APLIKACÍ K DATABÁZI - 2 Definování požadovaných každoročních výstupů podle přírodních a ekonomických podmínek (např. SM,BO,BK,DB - hospodářství) Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů na základě členění podle: krajů, ORP a PLO (sdružených PLO) druhu vlastnictví výměry obhospodařované plochy (PUPFL) ekonomické velikosti majetku počet zaměstnanců roční obrat roční bilanční suma rozvahy zastoupení hospodářsky významných dřevin na majetku vlastníka Tvorba časových řad 35

36 NÁVRH STRUKTURY VÝSTUPŮ EXTERNÍ WEBOVÉ APLIKACE Možnosti definování výstupů (tabulky) lesnickými uživateli systému (inspirace FADN) Výběr tematického okruhu (řádky) Půdní fond Pracovníci Pěstební činnost Těžební činnost Ostatní produkce (semenářství, školařství, myslivost, PCV, výroba energie z biomasy, drobná lesní výroba a ost. Náklady Hospodářský výsledek Majetek a závazky Dotace Výběr třídění tabulky (sloupce) Ekonomická velikost Typ vlastnictví Ztížení podmínek hospodaření (omezení hospodaření z důvodu ochrany přírody apod.) Certifikace lesů ORP PLO možnost agregace Přírodně hospodářský typ majetku Výsledek hospodaření Velikost podle výměry PUPFL Výběr databáze Rok (povinný) Ekonomická velkost Typ vlastnictví Ztížení podmínek hospodaření (omezení aj.) Certifikace lesů Kraj ORP PLO Kraj Přírodně hospodářský typ majetku Výsledek hospodaření Velikost les. majetku podle výměry PUPFL Zrušit všechny podmínky (mimo rok) 36

37 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PLÁNOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2014 VÝVOJ A TVORBA APLIKACÍ K DATABÁZI - 3 Finanční analýza Výpočet možných ukazatelů finanční analýzy lesních podniků podle jednotlivých kategorií finanční ukazatele rentability obchodní marže marže přidané hodnoty provozní cash flow rentabilita (ROI, ROE, ROA, ROS, ROC a atd.) pyramidový rozklad ukazatelů rentability finanční ukazatele likvidity celková likvidita a pracovní kapitál běžná likvidita rychlá likvidita finanční ukazatele aktivity doba obratu zásob doba obratu závazků z obchodního styku doba obratu pohledávek z obchodního styku finanční ukazatele zadluženosti podíl vlastního kapitálu LEVERAGE ukazatel finanční zadluženosti ukazatele krytí dluhu majetková a kapitálová struktura ostatní ukazatele a analýzy Altmanovo Z-skóre, index IN, Tafflerův bankrotní model, spider analýza, výpočet ukazatelů EBITDA a provozní cash flow atd. mezipodnikové srovnávání (benchmarking) Další analýzy 37

38 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚKOLY DO DALŠÍHO OBDOBÍ Legislativní zakotvení EIS LH ČR v právním řádu ČR? Schválení EIS na MZe ÚHÚL zajištění provozu systému, garance bezpečnosti a anonymity dat Statistika ČR doplnění stávajících statistických výkazů o ekonomický rozměr zařazení projektu do Programu statistických zjišťování ČSÚ? statistické zjišťování mimo Program statistických zjišťování ČSÚ (ale v režimu zákona o statistice a metodik ČSÚ) *** Vyčlenění finančních prostředků pro budování systému (zejména pro tvorbu databáze a souvisejících aplikací) Tvorba podpůrného software pro respondenty elektronický dotazník (snížení chybovosti, časové náročnosti) Spolupráce s externími odborníky v oblasti lesnické ekonomiky, statistiky (ČSÚ), SVOL, státní správou aj. Zajištění max. mezinárodní srovnatelnosti ekonomických ukazatelů (projekt DACH) 38

39 MEZINÁRODNÍ PROJEKT DACH do roku 2003 vlastní sítě monitorování výkonnosti lesních podniků zdroj informací pro sektorovou statistiku od roku 2004 společná iniciativa Německa (D), Rakouska (A), Švýcarska (CH) k založení srovnatelných datových souborů a k umožnění mezinárodního porovnání společná praxe k přímému porovnávání výsledků mezi zeměmi bez řešení problému kompatibility (společné metodické standardy, sladěné definice ukazatelů, harmonizace účetních standardů z důvodu neexistence společné lesnické politiky atd.) DACH sleduje přístup bottom up ( odspoda nahoru ) (pozn.: pouze striktní směrnice a definice při přístupu top-down nemohou zaručit soulad dat) v roce 2008 byl prezentován první soubor harmonizovaných dat Je nutno si také uvědomit, že: v LDS operují mezinárodní investoři požadavek na kvalitní a standardizovaná data za účelem sledování ziskovosti lesních podniků pro vlastníky lesů a správců lesních podniků se tak rozšiřuje základ pro statistické analýzy, harmonizované zprávy, individuální mezipodniková srovnání 39

40 ZÁVĚR OHROŽENÍ = Opětovné náhlé ukončení budování systému (zejména sběru dat) ztráta důvěry respondentů poškození institucí (MZe i ÚHÚL) ztráta motivace 40

41 DĚKUJI ZA POZORNOST 41

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 8 4.1.1

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Klára Muziková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finanční účetnictví a auditingu Studijní

Více

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Ing. Libor Ansorge Ing. Martin Zeman Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2015 Metodika pro

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ

ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN NOK ZÁSADY TVORBY A POUŽÍVÁNÍ INDIKÁTORŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2014-2020 DRAFT ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ: NÁVRHU NAŘÍZENÍ EP A RADY O PODPOŘE ROZVOJE VENKOVA Z EZFRV PRACOVNÍHO DOKUMENTU EVROPSKÉ KOMISE ELEMENTS OF STRATEGIC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více