Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E7 Komplexní případová studie, finanční řízení v realizační fázi Anotace: Po absolvování této části vzdělávacího modulu bude účastník schopen samostatně zpracovat rozpočet neinvestičního projektu včetně plánu čerpání výdajů. Pozornost je věnována také finančnímu řízení v realizační fázi projektu. Odhad časové náročnosti: 3 vyučovací hodiny Klíčová slova: odhad časové náročnosti, návrh složení projektového týmu, úvazků a tarifů, rozpočet projektu, plán čerpání výdajů, potřeba předfinancování výdajů Autor: Ing. Jiří Krátký Literatura a další zdroje k tématu Aktuální verze Příručky pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Aktuální verze Příručky pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Seznam všech realizátorů projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ny-seznam-prijemcu-financni-pomoci Doporučení cen do rozpočtu: Vyhledávač pro porovnání cen internetových obchodů:

2 Komplexní případová studie Zadání Střední odborná škola v Plzeňském kraji plánuje zpracovat žádost o dotaci na realizaci projektu zvyšujícího kvalitu výuky. Projekt žádá o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Realizace projektu je plánována od ledna 2012 do prosince 2014, tedy 24 měsíců. Projekt bude mít dvě klíčové aktivity tvorbu výukových materiálů a podpůrné vzdělávání pedagogických pracovníků pro tvorbu výukových materiálů. Na schůzce pedagogického sboru bylo vytipováno 10 předmětů, pro které budou pedagogičtí pracovníci zpracovávat nové výukové materiály (prezentace v MS PowerPoint, prezentace pro interaktivní tabule, pracovní listy, atp.). V rámci projektu jsou plánovány následující aktivity a výstupy: vytvoření a pilotní ověření nových výukových materiálů (prezentací, metodických materiálů, pracovních listů) v 10 předmětech, celkem bude vytvořeno 100 prezentací v MS PowerPoint pro 100 hodin výuky (1 prezentace pro 1 hodinu výuky), 10 prezentací pro interaktivní tabule pro 10 hodin (1 prezentace pro 1 hodinu výuky), 10 souborů pracovních listů pro žáky, a 5 metodických příruček; rozdíl ve kvalitě výuky před a po zavedení nových výukových materiálů bude ověřen externí evaluací dvěma koly dotazníkového šetření, kterého se zúčastní všichni žáci a pedagogové školy; výukové materiály budou umístěny na nově vytvořeném portálu; pořízení5sadvýukových pomůcek do 5 předmětů; pořízení počítačového vybavení pro studenty i pedagogy 20 notebooků včetně základního SW, stacionárního dataprojektoru a plátna; pořízení vybavení pro tvorbu výukových materiálů 1 multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka), 1 laminovací stroj, 1 vázací stroj; realizace podpůrného vzdělávání pedagogických pracovníků uskuteční se 4 týmové vzdělávací akce a 20 individuálních jednodenních akcí (pedagogičtí pracovníci se zúčastní jednodenních otevřených vzdělávacích kurzů). Z textu výzvy plyne, že nepřímé výdaje jsou kalkulovány ve výši 18 % celkových přímých způsobilých výdajů, pokud přímé výdaje nepřesahují 4 mil. Kč. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 42

3 Úkoly Na základě uvedeného zadání: 1. Odhadněte časovou náročnost realizace tvorby výukových materiálů. 2. Navrhněte strukturu projektového týmu, výši úvazků a mzdových tarifů. 3. Sestavte rozpočet projektu. 4. Sestavte plán čerpání výdajů rozdělený na jednotlivé měsíce. 5. Odhadněte potřebu předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů (jak v jednotlivých měsících, tak kumulovaně), pokuste se provést optimalizaci potřeby předfinancování. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 43

4 Řešení úkolu 1 Odhad časové náročnosti tvorby výukových materiálů Před zahájením přípravy rozpočtu projektu je třeba důkladně nastudovat pravidla stanovená poskytovatelem podpory, v našem případě příručku pro žadatele, příručku pro příjemce OP VK a znění konkrétní výzvy k předkládání žádostí. Při odhadu časové náročnosti vytvoření jednotlivých výukových materiálů můžeme využít vlastních zkušeností z předchozích aktivit či projektů obdobného charakteru. Pokud žádné vlastní zkušenosti nemáme, můžeme se obrátit na kolegyně a kolegy z oboru, případně na řešitele obdobných již realizovaných projektů. Seznam všech realizátorů projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze nalézt na stránkách MŠMT: V tomto seznamu nalezneme název organizace a název projektu. S pomocí internetových vyhledavačů (Goolge, Seznam, atp.) pak můžeme najít kontaktní údaje na příslušnou organizaci či přímo projektový tým. Další možností je provést průzkum mezi samotnými budoucími tvůrci výukových materiálů. Každého z vyučujících, kteří budou materiály připravovat, se můžeme dotázat, jak dlouho mu bude trvat vytvoření 1 prezentace v MS PowerPoint, 1 sady pracovních listů a dalších materiálů. Z výsledků šetření můžeme zjistit průměrné hodnoty. V našem řešeném příkladu jsme provedli odhad právě dotazováním mezi budoucími tvůrci výukových materiálů. Nejprve byly rozděleny počty vytvářených materiálů do jednotlivých předmětů. Předměty byly pro zjednodušení označeny písmeny A J. Tabulka 13 Počty vytvářených materiálů v jednotlivých předmětech Předmět Počet prezentací MS PPT Počet prezentací pro interaktivní tabule Počet souborů pracovních listů Počet metodických příruček Počet stran metodických příruček A B C D E F G H I J Celkem Následně byli požádání jednotliví budoucí tvůrci o odhad časové náročnosti tvorby jedné prezentace, jednoho souboru pracovních listů a jedné příručky. Výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 44

5 Tabulka 14 Časová náročnost zpracování materiálů dle průzkumu mezi pracovníky Časová náročnost zpracování v hodinách na jednotku Předmět prezentace MS PPT prezentace pro int. tabule souboru pracovních listů stranu metodické příručky celkem hodin A B C D E F G H I J Celkem Průměr 4,3 7 44,6 4,2 Uvedené hodnoty můžeme buď převzít bez úpravy, čímž získáme výsledek úkolu č hodin, případně je upravit. Víme-li například, že s tvorbou pracovních listů mají pedagogové mnoho zkušeností a jsou schopni reálně odhadnout časovou náročnost přípravy, můžeme tyto hodnoty ponechat. Z posledního sloupečku tabulky můžeme vyčíst časovou náročnost inovací jednotlivých předmětů. Pokud budeme počítat, že materiály budou vytvářeny a ověřovány průběžně po dobu 20 měsíců školní výuky, dostáváme se např. u předmětu I na počet 30 hodin měsíčně. Bude-li předmět vytvářet jeden pedagog se stávajícím plným úvazkem 1, je třeba jej již v přípravné fázi projektu upozornit na skutečnost, že se jedná o práci nad stávající povinnosti (placenou také nad stávající ohodnocení) a dojít ke shodě, že daný pracovník bude schopen a ochoten pracovat každý měsíc po dobu dvou let o 30 hodin měsíčně více. Úvazek navíc bude mít vliv na množství volného času, času stráveného s rodinou. I tyto aspekty je třeba již v přípravné fázi projektu brát v úvahu a případně navrhnout do daného předmětu pomoc s vytvořením výukových materiálů nebo snížení stávajícího úvazku na hlavní pracovní poměr. Avšak pokud víme, že s tvorbou prezentací a metodik nemají budoucí tvůrci zkušenosti a tušíme, že se zdráhali do dotazníku vyplnit vyšší hodnoty, můžeme v kalkulacích počítat s vyšší hodnotou a vytvořit tak jistou kapacitní rezervu (která se vždy v projektech hodí). Pro potřeby rozpočtu výdajů projektu jsme se rozhodli stanovit, že: časová náročnost tvorby jedné prezentace v MS PowerPoint bude kalkulována na 5 hodin; časová náročnost tvorby jedné prezentace pro interaktivní tabuli bude kalkulována na 8 hodin; časová náročnost zpracování souboru pracovních listů bude převzata dle odhadu ve výši 446 hodin celkem (soubory pracovních listů není vhodné průměrovat, neboť každý může mít jiný rozsah); časová náročnost zpracování jedné strany příručky bude stanovena na 5 hodin. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 45

6 Tabulka 15 Kalkulace časové náročnosti zpracování materiálů v hodinách Položka Kalkulace časové náročnosti zpracování materiálů v hodinách Počet hodin na jednotku prezentace MS PPT prezentace pro interakt. tabule souboru pracovních listů stranu metodické příručky Počet jednotek celkem hodin Počet hodin celkem Ověření nově zpracovávaných výukových materiálů bude probíhat již v rámci výuky, takže pro projekt nevzniknou žádné dodatečné náklady spojené s ověřením. Výsledek úkolu č. 1: Odhadovaná časová náročnost tvorby výukových materiálů je 2326 hodin. Řešení úkolu 2 Návrh složení projektového týmu, úvazků a tarifů U každé pozice v týmu byla kalkulována spotřeba času za celý projekt a navržena výše mzdy. Projektový tým tvoří: odborný tým metodik odborný koordinátor manažersko-administrativní tým manažer projektu administrativní pracovník Metodik Základ odborného týmu tvoří metodici, kteří budou vytvářet výukové materiály. Název pozice metodik byl zvolen proto, aby byl jednoznačně odlišitelný od stávajících pozic pedagogických pracovníků, ačkoliv metodiky mohou být jak pracovníci školy, tak externisté, např. odborníci z praxe. Vhodnou formou zaměstnání je DPČ, případně DPP, pokud je úvazek nižší než 150 hodin ročně. Z počtu hodin celkem u jednotlivých předmětů je patrné, že limit 150 hodin je příliš omezující a proto byla zvolena dohoda o pracovní činnosti. Z metodického dopisu OP VK č. 4.2 jsou v příloze č. 10 uvedeny doporučené sazby hodinové mzdy metodika v rozmezí 126 Kč 219 Kč/hod vycházející z průměru roku Sazba 210 Kč/hod, která je bližší horní hranici, byla použita s ohledem na skutečnost, že se projekt uskuteční mezi roky a je třeba, aby výše odměny byla motivující pro práci nad rámec stávajících úvazků. Odborný koordinátor Zpracování metodických materiálů by měla být činnost řízená a koordinovaná. Proto byla vytvořena pozice odborného koordinátora, kterou bude vykonávat zástupce ředitele pro pedagogiku. V jeho Kariéra projektového manažera začíná u nás! 46

7 kompetenci bude metodické řízení jednotlivých metodiků, vnitřní oponentura vytvářených vzdělávacích materiálů, koordinace pilotního ověření v praxi, atp. Při stanovení výše úvazku byl vzat do úvahy rozsah zpracovávaných materiálů s metodiky každého předmětu by měl odborný koordinátor trávit 2 3 hodiny měsíčně, tj. v horním odhadu 30 hodin, dalších 10 hodin měsíčně pak bude věnovat koordinaci vzdělávání pedagogických pracovníků, schůzkám projektového týmu, atp. Odhad 40 hodin měsíčně odpovídá úvazku 0,25 (160 x 0,25). Pro stanovení mzdy byla použita sazba věcného manažera/manažera klíčové aktivity metodického dopisu, která je pro Plzeňský kraj od ,-Kč do ,- Kč. Sazba ,- Kč byla stanovena tak, aby byla srovnatelná s hodinovou odměnou metodiků. Jako forma zaměstnání byla zvolena DPČ. Manažer projektu Z hlediska řízení se jedná o poměrně jednoduchý projekt se dvěma klíčovými aktivitami, maximálně třemi výběrovými řízeními, bez zapojení partnerů. Pozice manažera projektu proto bude sloučena s finančním manažerem projektu, rozsah úvazku byl odhadnut na základě stanovení rozsahu prací. Tabulka 16 Odhad časové náročnosti práce manažera projektu Činnost Zpracování monitorovacích zpráv Komunikace s týmem, schůzky týmu Počet jednotek Časová náročnost na jednotku Časová náročnost celkem Realizace výběrových řízení Zpracování a aktualizace plánu čerpání, schvalování výdajů projektu Kontrola dokumentace (prac. výkazy, atp.) Řízení rizik Řízení změn projektu Průběžná analýza projektu Realizace publicity projektu Nastavení a aktualizace vnitřních pravidel Další aktivity spojené s projektem Celkem za projekt 960 Celkem měsíčně 40 Jak je patrno z tabulky, počet hodin u většiny činností byl odhadován za měsíc (počet jednotek 24 odpovídá počtu měsíců), do odhadu byly započítány i nepravidelné časově náročnější aktivity (zpracování monitorovacích zpráv, nastavení řízení projektu). Na základě uvedených činností vychází odhad rozsahu práce cca 40 hodin měsíčně (jedná se pouze o odhad průměrné časové náročnosti), úvazek je tedy navrhován 0,25. Obvyklá mzda dle metodického dopisu MŠMT se pohybuje v rozmezí ,- Kč ,- Kč, do rozpočtu byla zvolena výše ,- Kč, což odpovídá nižší hranici s ohledem na realizaci projektu v letech Jako forma zaměstnání byla zvolena DPČ. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 47

8 Administrativní pracovník Odhad časové náročnosti role administrativního pracovníka je stejný jako u manažera projektu. Administrativní pracovník povede zejména dokumentaci projektu, asistuje projektovému manažerovi při zpracování monitorovacích zpráv, výběrových řízeních. Tabulka 17 Odhad časové náročnosti práce administrativního pracovníka Činnost Počet jednotek Časová náročnost na jednotku Časová náročnost celkem Vedení dokumentace projektu Formální kontrola prac. výkazů Komunikace s týmem, zápisy ze schůzek Příprava podkladů pro monitorovací zprávy Asistence při výběrových řízeních Evidence výstupů projektu 24 1,5 36 Další aktivity spojené s projektem Celkem za projekt 960 Celkem měsíčně 40 Rozsah úvazku je stejně jako u manažera projektu 0,25. Obvyklá mzda pro tuto pozici v roce 2009 činila od ,- Kč do ,- Kč, proto byla zvolena sazba ,- Kč. Rekapitulace osobních nákladů je uvedena v tabulce 18. Tabulka 18 Rekapitulace osobních nákladů Výdaj úvazek jednotka měsíčně celkem OSOBNÍ NÁKLADY Náklady na odborné zaměstnance odborný koordinátor 0, metodik Náklady na administrativní zaměstnance manažer projektu 0, administrativní pracovník 0, Zdravotní pojištění 9 % Sociální pojištění 25 % FKSP 1 % Pojištění zaměstnavatele 0,42 % Kariéra projektového manažera začíná u nás! 48

9 Řešení úkolu 3 Sestavení rozpočtu projektu Kapitolu 1 rozpočtu osobní náklady, jsme sestavili v rámci úkolu 2. Kapitola 2 nebude v projektu využita - mezinárodní cestovné v projektu plánováno není. Kapitola 3 zahrnuje pořízení zařízení a vybavení nezbytné pro realizaci projektu. I zde je třeba ocenit jednotlivé kusy zařízení cenami obvyklými. V OP VK nejsou stanoveny obecně platné ceny obvyklé za zařízení a vybavení, při stanovení cen do rozpočtu je možné využít doporučení ze sesterského Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci kterého jsou tato doporučení zpracována pro jednotlivé výzvy. K dispozici je možno využít např. doporučení pro výzvu č. 68: esfcr.cz/file/7871/. Při stanovení cen zařízení je vhodné provést průzkum trhu, například porovnáním nabídek internetových obchodů (např.: Alza.cz, Mironet.cz, Mall.cz, Obchodni-dům.cz a mnoho dalších). Na internetu je možné také najít vyhledávače, které porovnávají ceny jednotlivých internetových obchodů, jako je například vyhledávač JYXO (http://jyxo.vybereme.cz/). Zde je možné v kolonce zboží zadat název konkrétního produktu (například notebook Dell Vostro 1220 ) a vyhledávač zobrazí cenové nabídky jednotlivých internetových obchodů. Technika by měla být v rámci projektu pořizována v takové kvalitě, která umožní použitelnost po celou dobu realizace projektu ( ), případně i dobu udržitelnosti ( ). Tabulka 19 Rekapitulace kapitoly 3 Výdaj počet jednotek cena za jednotku vč. DPH cena celkem ZAŘÍZENÍ notebook základní software multifunkční zařízení dataprojektor + promítací plátno laminovací stroj vázací stroj soubor výukových pomůcek Protože projekt využívá nepřímých výdajů, kapitola 4 není pro projekt relevantní. V rámci kapitoly 5 jsou nakupovány služby pro projekt. Ceny zahrnuté do rozpočtu jsou obvykle zjišťovány prostřednictvím průzkumu trhu, kdy jsou v přípravné fázi například telefonicky osloveny 3 organizace s prosbou o zaslání předběžné cenové nabídky. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 49

10 Cena za evaluaci projektu zahrnuje zpracování metodiky dotazníku a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření ve dvou vlnách. Cena za vytvoření projektového portálu zahrnuje vytvoření portálu s redakčním systémem, který umožní jednoduchou správu obsahu, 2 návrhy grafického ztvárnění portálu. Cena za jedno týmové vzdělávání zahrnuje náklady na zajištění lektorů a vzdělávacích prostor pro jednodenní vzdělávací akci, u individuálního vzdělávání se jedná o průměrnou výši kurzovného na jednodenní kurz. Protože jsou v rámci OP VK závazné tzv. jednotkové ceny, je vhodné do popisu aktivit v žádosti uvést, že cena 2.000,- Kč za 1 vzdělávací akci je průměrnou kalkulační cenou, skutečná výše bude u jednotlivých kurzů různá dle nabídky a obsahu. Tabulka 20 Rekapitulace výdajů kapitoly 5 Výdaj počet jednotek cena za jednotku vč. DPH cena celkem NÁKUP SLUŽEB Evaluace projektu Projektový portál Týmové vzdělávání pedagogů Individuální vzdělávání Kapitoly 6 stavební úpravy, 7 přímá podpora či 8 náklady vyplývající přímo ze smlouvy v rámci příkladu nejsou využity. Tabulka 21 Rekapitulace rozpočtu výdajů projektu Výdaj úvazek/ jednotka cena za jednotku cena celkem Kapitola 1 OSOBNÍ NÁKLADY Náklady na odborné zaměstnance Náklady na administrativní zaměstnance Zdravotní pojištění 9 % Sociální pojištění 25 % FKSP 1 % Pojištění zaměstnavatele 0,42 % Kapitola 3 ZAŘÍZENÍ notebook základní software multifunkční zařízení dataprojektor + promítací plátno laminovací stroj vázací stroj soubor výukových pomůcek Kapitola 5 NÁKUP SLUŽEB evaluace projektu projektový portál týmové vzdělávání pedagogů individuální vzdělávání PŘÍMÉ VÝDAJE NEPŘÍMÉ VÝDAJE 18 % ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 VÝDAJE CELKEM Kariéra projektového manažera začíná u nás! 50

11 Řešení úkolu 4 Sestavení plánu čerpání výdajů v jednotlivých měsících Sestavení rozpočtu projektu není pro finanční plánování projektu dostačující. Je třeba určit, kdy budeme jednotlivé položky výdajů čerpat, kdy a v jaké výši je možné očekávat zálohové platby a jak velkou finanční rezervu je třeba mít pro předfinancování výdajů projektu. U jednotlivých položek přímých výdajů jsme v řešeném příkladu odhadli, ve kterém měsíci bude třeba hradit výdaj z účtu projektu. U mezd je třeba počítat s jejich proplacením v následujícím měsíci, takže na závěrečný měsíc realizace projektu vycházejí platby dvou výplat. Výše čerpání nepřímých výdajů byla pro každý měsíc stanovena v dané výši 18 %. V rámci šestiměsíčních intervalů jsme vypočítali také hodnotu žádostí o platbu (součet přímých i nepřímých výdajů za jednotlivé měsíce). Kariéra projektového manažera začíná u nás! 51

12 Tabulka 22 Podrobný rozpočet projektu a plán čerpání výdajů Kariéra projektového manažera začíná u nás! 52

13 Řešení úkolu 5 Odhad potřeby předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů, optimalizace předfinancování Způsob úhrady výdajů projektu příjemcům pomoci je definován v příručce pro příjemce OP VK, kapitole a konkretizován v textu každé výzvy. Příjemcům podpory jsou poskytovány zálohy až do výše 90 % schváleného rozpočtu projektu. První zálohová platba je poskytována ve výši % celkových způsobilých výdajů do 30 dnů od uzavření smlouvy s poskytovatelem podpory, tedy v ideálním případě před zahájením realizace projektu. O další zálohové platby příjemce žádá zpravidla v šestiměsíčních intervalech, kdy předkládá s monitorovací zprávou žádost o platbu. Na základě této žádosti je příjemci poskytnuta další záloha dle výše skutečně čerpaných výdajů, až do výše 90 % plánovaného rozpočtu. Pokud žadatel vyčerpá určité procento obdržené zálohy (zpravidla 80 % poslední zálohy a 100 % všech předchozích), může podat mimořádnou žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou. Doba od podání žádosti o platbu (vždy do 30 dnů od ukončení daného období) po její proplacení závisí na mnoha faktorech jak na straně příjemce, tak poskytovatele podpory. Pokud obsahuje monitorovací zpráva chyby, je vrácena k přepracování, a to i opakovaně, což prodlužuje dobu vyřízení zprávy. Častou příčinou prodlužování doby vyřízení žádosti o platbu je nedostatek aktuálních kapacit na straně poskytovatele dotace, kdy úředníci přidělení na kontrolu monitorovacích zpráv a žádostí o platbu řeší větší množství projektů najednou. Zkušenosti s vyřizováním zpráv a žádostí jsou v jednotlivých krajích, ale i s jednotlivými úředníky, různé. Zbývajících 10 % rozpočtu projektu tak slouží jako jakési zádržné a je vypláceno až po schválení závěrečné monitorovací zprávy. Do tabulky byly proto přidány další řádky, které zobrazují pohyb peněz na účet projektu. Účet projektu je skutečným samostatným bankovním účtem, přes který jsou realizovány platby v rámci projektu. Příjmy účtu projektu tvoří: + zálohy od poskytovatele podpory; + předfinancování výdajů žadatelem tedy půjčka projektovému účtu ze zdrojů žadatele, z kontokorentního úvěru, od zřizovatele, atp. Výdaje účtu projektu tvoří: - úhrady výdajů projektu v jednotlivých měsících; - splátky předfinancování výdajů tedy vrácení půjčky z projektového účtu. Na základě porovnání příjmů a výdajů získáme v jednotlivých měsících konečný zůstatek peněz na účtu projektu. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 53

14 Zjištění potřeby vlastního předfinancování Pro zjištění potřeby vlastního předfinancování vyplníme nejprve žádosti o platbu. Proplacení žádostí o platbu je na základě zkušeností předpokládáno v průběhu čtvrtého měsíce od ukončení monitorovacího období. V měsících, kdy zálohy nestačí na pokrytí výdajů projektu, dochází k zápornému zůstatku peněz na účtu projektu. Záporný zůstatek je třeba pro jednotlivé měsíce kompenzovat vlastním předfinancováním. V okamžiku proplacení následující žádosti o platbu pak můžeme dané předfinancování splatit. Tabulka 23 Pohyb peněz na účtu projektu v jednotlivých měsících Kariéra projektového manažera začíná u nás! 54

15 Z tabulky je patrné, že vzhledem k proplacení nákupu zařízení již po čtyřech měsících vyčerpáme plánovanou třicetiprocentní zálohu a až do proplacení první žádosti o platbu podávané po šesti měsících musíme předfinancovat výdaje projektu z vlastních zdrojů. Celkově se jedná o ,- Kč, které budeme potřebovat v horizontu půl roku. Po dobu posledních čtyř měsíců projektu budeme muset zajistit předfinancování 10 % rozpočtu, na které nedostaneme zálohy. Následující grafy zobrazují stav peněz na účtu projektu v jednotlivých měsících a kumulovanou potřebu vlastního předfinancování. Obrázek 6 Zůstatek peněžních prostředků na účtu projektu v jednotlivých měsících realizace projektu Obrázek 7 Kumulovaná potřeba vlastního předfinancování Kariéra projektového manažera začíná u nás! 55

16 Optimalizace plánu čerpání z hlediska předfinancování výdajů z vlastních zdrojů Pokud nemáme k dispozici prostředky ve výši ,- Kč, které bychom mohli na předfinancování výdajů projektů na projektový účet půjčit, můžeme se pokusit o přesunutí některých plateb v rámci plánu čerpání, případně můžeme zvážit naplánování mimořádné žádosti o platbu již ve fázi přípravy projektu. V našem příkladu jsme zkrátili první monitorovací období ze šesti měsíců na čtyři, monitorovací zpráva bude podána co nejdříve od proplacení faktur za nákup zařízení. Realizací této úpravy harmonogramu a přesunutím některých plateb za služby jsme dosáhli snížení potřeby vlastního předfinancování z ,- Kč na ,- Kč. Tabulka 24 Optimalizovaný plán čerpání výdajů Kariéra projektového manažera začíná u nás! 56

17 Obrázek 8 Zůstatek peněžních prostředků na účtu projektu po optimalizaci Obrázek 9 Kumulovaná potřeba vlastního předfinancování po optimalizaci Kariéra projektového manažera začíná u nás! 57

18 Finanční řízení v realizační fázi projektu Při přechodu z přípravné do realizační fáze je vhodné zaktualizovat plán čerpání výdajů, od přípravy do zahájení realizace projektů uplyne obvykle doba několika měsíců, což může mít vliv např. na ceny jednotlivých výdajů. Pro sledování skutečného čerpání rozpočtu je vhodné využít tabulku plánu čerpání výdajů, do které je zapisována skutečná výše čerpání výdajů projektu v jednotlivých měsících. Detailní evidence plánovaných a skutečně čerpaných výdajů slouží jako podklad pro rozhodování o změnách v rámci projektu, pro zajištění vlastního předfinancování, atp. Cílem této evidence je včas zachytit a identifikovat potenciální ohrožení úspěšné realizace projektu (např. přečerpávání výdajů). Při zpracování finančních částí monitorovacích zpráv je důležitým předpokladem úspěchu pečlivost. Monitorovací zprávu a její přílohy tvoří několik tabulek, které je však zapotřebí vyplnit bezchybně. Pro finanční řízení v realizační fázi projektů je možné doporučit následující rady a tipy: opravdu důkladná znalost příruček (zejména příručky pro příjemce) je základem úspěšné realizace projektu, včetně finančního řízení. Příručky se v čase mění, ujistěte se vždy, že pracujete s verzí, která je platná pro váš projekt; zajistěte si dostatečnou rezervu pro předfinancování výdajů projektu, buďte připraveni předfinancovat z vlastních zdrojů 30 % výdajů rozpočtu i u projektů s devadesátiprocentním zálohovým financováním; skutečnost, že je výdaj součástí schváleného rozpočtu projektu neznamená, že bude daný výdaj automaticky uhrazen. Je třeba dodržet všechny podmínky způsobilosti výdajů, zejména pak ustanovení týkající se výběrových řízení; dodržujte plánované jednotkové ceny (cena za kus, mzda za hodinu) uvedené v rozpočtu žádosti. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 58

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 3/4 ze dne 22.1.2015 ke schválení projektů z 7. výzvy v rámci prioritní osy 2 Podpora vstupu na

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více