Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E7 Komplexní případová studie, finanční řízení v realizační fázi Anotace: Po absolvování této části vzdělávacího modulu bude účastník schopen samostatně zpracovat rozpočet neinvestičního projektu včetně plánu čerpání výdajů. Pozornost je věnována také finančnímu řízení v realizační fázi projektu. Odhad časové náročnosti: 3 vyučovací hodiny Klíčová slova: odhad časové náročnosti, návrh složení projektového týmu, úvazků a tarifů, rozpočet projektu, plán čerpání výdajů, potřeba předfinancování výdajů Autor: Ing. Jiří Krátký Literatura a další zdroje k tématu Aktuální verze Příručky pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Aktuální verze Příručky pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Seznam všech realizátorů projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ny-seznam-prijemcu-financni-pomoci Doporučení cen do rozpočtu: Vyhledávač pro porovnání cen internetových obchodů:

2 Komplexní případová studie Zadání Střední odborná škola v Plzeňském kraji plánuje zpracovat žádost o dotaci na realizaci projektu zvyšujícího kvalitu výuky. Projekt žádá o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Realizace projektu je plánována od ledna 2012 do prosince 2014, tedy 24 měsíců. Projekt bude mít dvě klíčové aktivity tvorbu výukových materiálů a podpůrné vzdělávání pedagogických pracovníků pro tvorbu výukových materiálů. Na schůzce pedagogického sboru bylo vytipováno 10 předmětů, pro které budou pedagogičtí pracovníci zpracovávat nové výukové materiály (prezentace v MS PowerPoint, prezentace pro interaktivní tabule, pracovní listy, atp.). V rámci projektu jsou plánovány následující aktivity a výstupy: vytvoření a pilotní ověření nových výukových materiálů (prezentací, metodických materiálů, pracovních listů) v 10 předmětech, celkem bude vytvořeno 100 prezentací v MS PowerPoint pro 100 hodin výuky (1 prezentace pro 1 hodinu výuky), 10 prezentací pro interaktivní tabule pro 10 hodin (1 prezentace pro 1 hodinu výuky), 10 souborů pracovních listů pro žáky, a 5 metodických příruček; rozdíl ve kvalitě výuky před a po zavedení nových výukových materiálů bude ověřen externí evaluací dvěma koly dotazníkového šetření, kterého se zúčastní všichni žáci a pedagogové školy; výukové materiály budou umístěny na nově vytvořeném portálu; pořízení5sadvýukových pomůcek do 5 předmětů; pořízení počítačového vybavení pro studenty i pedagogy 20 notebooků včetně základního SW, stacionárního dataprojektoru a plátna; pořízení vybavení pro tvorbu výukových materiálů 1 multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka), 1 laminovací stroj, 1 vázací stroj; realizace podpůrného vzdělávání pedagogických pracovníků uskuteční se 4 týmové vzdělávací akce a 20 individuálních jednodenních akcí (pedagogičtí pracovníci se zúčastní jednodenních otevřených vzdělávacích kurzů). Z textu výzvy plyne, že nepřímé výdaje jsou kalkulovány ve výši 18 % celkových přímých způsobilých výdajů, pokud přímé výdaje nepřesahují 4 mil. Kč. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 42

3 Úkoly Na základě uvedeného zadání: 1. Odhadněte časovou náročnost realizace tvorby výukových materiálů. 2. Navrhněte strukturu projektového týmu, výši úvazků a mzdových tarifů. 3. Sestavte rozpočet projektu. 4. Sestavte plán čerpání výdajů rozdělený na jednotlivé měsíce. 5. Odhadněte potřebu předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů (jak v jednotlivých měsících, tak kumulovaně), pokuste se provést optimalizaci potřeby předfinancování. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 43

4 Řešení úkolu 1 Odhad časové náročnosti tvorby výukových materiálů Před zahájením přípravy rozpočtu projektu je třeba důkladně nastudovat pravidla stanovená poskytovatelem podpory, v našem případě příručku pro žadatele, příručku pro příjemce OP VK a znění konkrétní výzvy k předkládání žádostí. Při odhadu časové náročnosti vytvoření jednotlivých výukových materiálů můžeme využít vlastních zkušeností z předchozích aktivit či projektů obdobného charakteru. Pokud žádné vlastní zkušenosti nemáme, můžeme se obrátit na kolegyně a kolegy z oboru, případně na řešitele obdobných již realizovaných projektů. Seznam všech realizátorů projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze nalézt na stránkách MŠMT: V tomto seznamu nalezneme název organizace a název projektu. S pomocí internetových vyhledavačů (Goolge, Seznam, atp.) pak můžeme najít kontaktní údaje na příslušnou organizaci či přímo projektový tým. Další možností je provést průzkum mezi samotnými budoucími tvůrci výukových materiálů. Každého z vyučujících, kteří budou materiály připravovat, se můžeme dotázat, jak dlouho mu bude trvat vytvoření 1 prezentace v MS PowerPoint, 1 sady pracovních listů a dalších materiálů. Z výsledků šetření můžeme zjistit průměrné hodnoty. V našem řešeném příkladu jsme provedli odhad právě dotazováním mezi budoucími tvůrci výukových materiálů. Nejprve byly rozděleny počty vytvářených materiálů do jednotlivých předmětů. Předměty byly pro zjednodušení označeny písmeny A J. Tabulka 13 Počty vytvářených materiálů v jednotlivých předmětech Předmět Počet prezentací MS PPT Počet prezentací pro interaktivní tabule Počet souborů pracovních listů Počet metodických příruček Počet stran metodických příruček A B C D E F G H I J Celkem Následně byli požádání jednotliví budoucí tvůrci o odhad časové náročnosti tvorby jedné prezentace, jednoho souboru pracovních listů a jedné příručky. Výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 44

5 Tabulka 14 Časová náročnost zpracování materiálů dle průzkumu mezi pracovníky Časová náročnost zpracování v hodinách na jednotku Předmět prezentace MS PPT prezentace pro int. tabule souboru pracovních listů stranu metodické příručky celkem hodin A B C D E F G H I J Celkem Průměr 4,3 7 44,6 4,2 Uvedené hodnoty můžeme buď převzít bez úpravy, čímž získáme výsledek úkolu č hodin, případně je upravit. Víme-li například, že s tvorbou pracovních listů mají pedagogové mnoho zkušeností a jsou schopni reálně odhadnout časovou náročnost přípravy, můžeme tyto hodnoty ponechat. Z posledního sloupečku tabulky můžeme vyčíst časovou náročnost inovací jednotlivých předmětů. Pokud budeme počítat, že materiály budou vytvářeny a ověřovány průběžně po dobu 20 měsíců školní výuky, dostáváme se např. u předmětu I na počet 30 hodin měsíčně. Bude-li předmět vytvářet jeden pedagog se stávajícím plným úvazkem 1, je třeba jej již v přípravné fázi projektu upozornit na skutečnost, že se jedná o práci nad stávající povinnosti (placenou také nad stávající ohodnocení) a dojít ke shodě, že daný pracovník bude schopen a ochoten pracovat každý měsíc po dobu dvou let o 30 hodin měsíčně více. Úvazek navíc bude mít vliv na množství volného času, času stráveného s rodinou. I tyto aspekty je třeba již v přípravné fázi projektu brát v úvahu a případně navrhnout do daného předmětu pomoc s vytvořením výukových materiálů nebo snížení stávajícího úvazku na hlavní pracovní poměr. Avšak pokud víme, že s tvorbou prezentací a metodik nemají budoucí tvůrci zkušenosti a tušíme, že se zdráhali do dotazníku vyplnit vyšší hodnoty, můžeme v kalkulacích počítat s vyšší hodnotou a vytvořit tak jistou kapacitní rezervu (která se vždy v projektech hodí). Pro potřeby rozpočtu výdajů projektu jsme se rozhodli stanovit, že: časová náročnost tvorby jedné prezentace v MS PowerPoint bude kalkulována na 5 hodin; časová náročnost tvorby jedné prezentace pro interaktivní tabuli bude kalkulována na 8 hodin; časová náročnost zpracování souboru pracovních listů bude převzata dle odhadu ve výši 446 hodin celkem (soubory pracovních listů není vhodné průměrovat, neboť každý může mít jiný rozsah); časová náročnost zpracování jedné strany příručky bude stanovena na 5 hodin. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 45

6 Tabulka 15 Kalkulace časové náročnosti zpracování materiálů v hodinách Položka Kalkulace časové náročnosti zpracování materiálů v hodinách Počet hodin na jednotku prezentace MS PPT prezentace pro interakt. tabule souboru pracovních listů stranu metodické příručky Počet jednotek celkem hodin Počet hodin celkem Ověření nově zpracovávaných výukových materiálů bude probíhat již v rámci výuky, takže pro projekt nevzniknou žádné dodatečné náklady spojené s ověřením. Výsledek úkolu č. 1: Odhadovaná časová náročnost tvorby výukových materiálů je 2326 hodin. Řešení úkolu 2 Návrh složení projektového týmu, úvazků a tarifů U každé pozice v týmu byla kalkulována spotřeba času za celý projekt a navržena výše mzdy. Projektový tým tvoří: odborný tým metodik odborný koordinátor manažersko-administrativní tým manažer projektu administrativní pracovník Metodik Základ odborného týmu tvoří metodici, kteří budou vytvářet výukové materiály. Název pozice metodik byl zvolen proto, aby byl jednoznačně odlišitelný od stávajících pozic pedagogických pracovníků, ačkoliv metodiky mohou být jak pracovníci školy, tak externisté, např. odborníci z praxe. Vhodnou formou zaměstnání je DPČ, případně DPP, pokud je úvazek nižší než 150 hodin ročně. Z počtu hodin celkem u jednotlivých předmětů je patrné, že limit 150 hodin je příliš omezující a proto byla zvolena dohoda o pracovní činnosti. Z metodického dopisu OP VK č. 4.2 jsou v příloze č. 10 uvedeny doporučené sazby hodinové mzdy metodika v rozmezí 126 Kč 219 Kč/hod vycházející z průměru roku Sazba 210 Kč/hod, která je bližší horní hranici, byla použita s ohledem na skutečnost, že se projekt uskuteční mezi roky a je třeba, aby výše odměny byla motivující pro práci nad rámec stávajících úvazků. Odborný koordinátor Zpracování metodických materiálů by měla být činnost řízená a koordinovaná. Proto byla vytvořena pozice odborného koordinátora, kterou bude vykonávat zástupce ředitele pro pedagogiku. V jeho Kariéra projektového manažera začíná u nás! 46

7 kompetenci bude metodické řízení jednotlivých metodiků, vnitřní oponentura vytvářených vzdělávacích materiálů, koordinace pilotního ověření v praxi, atp. Při stanovení výše úvazku byl vzat do úvahy rozsah zpracovávaných materiálů s metodiky každého předmětu by měl odborný koordinátor trávit 2 3 hodiny měsíčně, tj. v horním odhadu 30 hodin, dalších 10 hodin měsíčně pak bude věnovat koordinaci vzdělávání pedagogických pracovníků, schůzkám projektového týmu, atp. Odhad 40 hodin měsíčně odpovídá úvazku 0,25 (160 x 0,25). Pro stanovení mzdy byla použita sazba věcného manažera/manažera klíčové aktivity metodického dopisu, která je pro Plzeňský kraj od ,-Kč do ,- Kč. Sazba ,- Kč byla stanovena tak, aby byla srovnatelná s hodinovou odměnou metodiků. Jako forma zaměstnání byla zvolena DPČ. Manažer projektu Z hlediska řízení se jedná o poměrně jednoduchý projekt se dvěma klíčovými aktivitami, maximálně třemi výběrovými řízeními, bez zapojení partnerů. Pozice manažera projektu proto bude sloučena s finančním manažerem projektu, rozsah úvazku byl odhadnut na základě stanovení rozsahu prací. Tabulka 16 Odhad časové náročnosti práce manažera projektu Činnost Zpracování monitorovacích zpráv Komunikace s týmem, schůzky týmu Počet jednotek Časová náročnost na jednotku Časová náročnost celkem Realizace výběrových řízení Zpracování a aktualizace plánu čerpání, schvalování výdajů projektu Kontrola dokumentace (prac. výkazy, atp.) Řízení rizik Řízení změn projektu Průběžná analýza projektu Realizace publicity projektu Nastavení a aktualizace vnitřních pravidel Další aktivity spojené s projektem Celkem za projekt 960 Celkem měsíčně 40 Jak je patrno z tabulky, počet hodin u většiny činností byl odhadován za měsíc (počet jednotek 24 odpovídá počtu měsíců), do odhadu byly započítány i nepravidelné časově náročnější aktivity (zpracování monitorovacích zpráv, nastavení řízení projektu). Na základě uvedených činností vychází odhad rozsahu práce cca 40 hodin měsíčně (jedná se pouze o odhad průměrné časové náročnosti), úvazek je tedy navrhován 0,25. Obvyklá mzda dle metodického dopisu MŠMT se pohybuje v rozmezí ,- Kč ,- Kč, do rozpočtu byla zvolena výše ,- Kč, což odpovídá nižší hranici s ohledem na realizaci projektu v letech Jako forma zaměstnání byla zvolena DPČ. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 47

8 Administrativní pracovník Odhad časové náročnosti role administrativního pracovníka je stejný jako u manažera projektu. Administrativní pracovník povede zejména dokumentaci projektu, asistuje projektovému manažerovi při zpracování monitorovacích zpráv, výběrových řízeních. Tabulka 17 Odhad časové náročnosti práce administrativního pracovníka Činnost Počet jednotek Časová náročnost na jednotku Časová náročnost celkem Vedení dokumentace projektu Formální kontrola prac. výkazů Komunikace s týmem, zápisy ze schůzek Příprava podkladů pro monitorovací zprávy Asistence při výběrových řízeních Evidence výstupů projektu 24 1,5 36 Další aktivity spojené s projektem Celkem za projekt 960 Celkem měsíčně 40 Rozsah úvazku je stejně jako u manažera projektu 0,25. Obvyklá mzda pro tuto pozici v roce 2009 činila od ,- Kč do ,- Kč, proto byla zvolena sazba ,- Kč. Rekapitulace osobních nákladů je uvedena v tabulce 18. Tabulka 18 Rekapitulace osobních nákladů Výdaj úvazek jednotka měsíčně celkem OSOBNÍ NÁKLADY Náklady na odborné zaměstnance odborný koordinátor 0, metodik Náklady na administrativní zaměstnance manažer projektu 0, administrativní pracovník 0, Zdravotní pojištění 9 % Sociální pojištění 25 % FKSP 1 % Pojištění zaměstnavatele 0,42 % Kariéra projektového manažera začíná u nás! 48

9 Řešení úkolu 3 Sestavení rozpočtu projektu Kapitolu 1 rozpočtu osobní náklady, jsme sestavili v rámci úkolu 2. Kapitola 2 nebude v projektu využita - mezinárodní cestovné v projektu plánováno není. Kapitola 3 zahrnuje pořízení zařízení a vybavení nezbytné pro realizaci projektu. I zde je třeba ocenit jednotlivé kusy zařízení cenami obvyklými. V OP VK nejsou stanoveny obecně platné ceny obvyklé za zařízení a vybavení, při stanovení cen do rozpočtu je možné využít doporučení ze sesterského Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci kterého jsou tato doporučení zpracována pro jednotlivé výzvy. K dispozici je možno využít např. doporučení pro výzvu č. 68: esfcr.cz/file/7871/. Při stanovení cen zařízení je vhodné provést průzkum trhu, například porovnáním nabídek internetových obchodů (např.: Alza.cz, Mironet.cz, Mall.cz, Obchodni-dům.cz a mnoho dalších). Na internetu je možné také najít vyhledávače, které porovnávají ceny jednotlivých internetových obchodů, jako je například vyhledávač JYXO (http://jyxo.vybereme.cz/). Zde je možné v kolonce zboží zadat název konkrétního produktu (například notebook Dell Vostro 1220 ) a vyhledávač zobrazí cenové nabídky jednotlivých internetových obchodů. Technika by měla být v rámci projektu pořizována v takové kvalitě, která umožní použitelnost po celou dobu realizace projektu ( ), případně i dobu udržitelnosti ( ). Tabulka 19 Rekapitulace kapitoly 3 Výdaj počet jednotek cena za jednotku vč. DPH cena celkem ZAŘÍZENÍ notebook základní software multifunkční zařízení dataprojektor + promítací plátno laminovací stroj vázací stroj soubor výukových pomůcek Protože projekt využívá nepřímých výdajů, kapitola 4 není pro projekt relevantní. V rámci kapitoly 5 jsou nakupovány služby pro projekt. Ceny zahrnuté do rozpočtu jsou obvykle zjišťovány prostřednictvím průzkumu trhu, kdy jsou v přípravné fázi například telefonicky osloveny 3 organizace s prosbou o zaslání předběžné cenové nabídky. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 49

10 Cena za evaluaci projektu zahrnuje zpracování metodiky dotazníku a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření ve dvou vlnách. Cena za vytvoření projektového portálu zahrnuje vytvoření portálu s redakčním systémem, který umožní jednoduchou správu obsahu, 2 návrhy grafického ztvárnění portálu. Cena za jedno týmové vzdělávání zahrnuje náklady na zajištění lektorů a vzdělávacích prostor pro jednodenní vzdělávací akci, u individuálního vzdělávání se jedná o průměrnou výši kurzovného na jednodenní kurz. Protože jsou v rámci OP VK závazné tzv. jednotkové ceny, je vhodné do popisu aktivit v žádosti uvést, že cena 2.000,- Kč za 1 vzdělávací akci je průměrnou kalkulační cenou, skutečná výše bude u jednotlivých kurzů různá dle nabídky a obsahu. Tabulka 20 Rekapitulace výdajů kapitoly 5 Výdaj počet jednotek cena za jednotku vč. DPH cena celkem NÁKUP SLUŽEB Evaluace projektu Projektový portál Týmové vzdělávání pedagogů Individuální vzdělávání Kapitoly 6 stavební úpravy, 7 přímá podpora či 8 náklady vyplývající přímo ze smlouvy v rámci příkladu nejsou využity. Tabulka 21 Rekapitulace rozpočtu výdajů projektu Výdaj úvazek/ jednotka cena za jednotku cena celkem Kapitola 1 OSOBNÍ NÁKLADY Náklady na odborné zaměstnance Náklady na administrativní zaměstnance Zdravotní pojištění 9 % Sociální pojištění 25 % FKSP 1 % Pojištění zaměstnavatele 0,42 % Kapitola 3 ZAŘÍZENÍ notebook základní software multifunkční zařízení dataprojektor + promítací plátno laminovací stroj vázací stroj soubor výukových pomůcek Kapitola 5 NÁKUP SLUŽEB evaluace projektu projektový portál týmové vzdělávání pedagogů individuální vzdělávání PŘÍMÉ VÝDAJE NEPŘÍMÉ VÝDAJE 18 % ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 VÝDAJE CELKEM Kariéra projektového manažera začíná u nás! 50

11 Řešení úkolu 4 Sestavení plánu čerpání výdajů v jednotlivých měsících Sestavení rozpočtu projektu není pro finanční plánování projektu dostačující. Je třeba určit, kdy budeme jednotlivé položky výdajů čerpat, kdy a v jaké výši je možné očekávat zálohové platby a jak velkou finanční rezervu je třeba mít pro předfinancování výdajů projektu. U jednotlivých položek přímých výdajů jsme v řešeném příkladu odhadli, ve kterém měsíci bude třeba hradit výdaj z účtu projektu. U mezd je třeba počítat s jejich proplacením v následujícím měsíci, takže na závěrečný měsíc realizace projektu vycházejí platby dvou výplat. Výše čerpání nepřímých výdajů byla pro každý měsíc stanovena v dané výši 18 %. V rámci šestiměsíčních intervalů jsme vypočítali také hodnotu žádostí o platbu (součet přímých i nepřímých výdajů za jednotlivé měsíce). Kariéra projektového manažera začíná u nás! 51

12 Tabulka 22 Podrobný rozpočet projektu a plán čerpání výdajů Kariéra projektového manažera začíná u nás! 52

13 Řešení úkolu 5 Odhad potřeby předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů, optimalizace předfinancování Způsob úhrady výdajů projektu příjemcům pomoci je definován v příručce pro příjemce OP VK, kapitole a konkretizován v textu každé výzvy. Příjemcům podpory jsou poskytovány zálohy až do výše 90 % schváleného rozpočtu projektu. První zálohová platba je poskytována ve výši % celkových způsobilých výdajů do 30 dnů od uzavření smlouvy s poskytovatelem podpory, tedy v ideálním případě před zahájením realizace projektu. O další zálohové platby příjemce žádá zpravidla v šestiměsíčních intervalech, kdy předkládá s monitorovací zprávou žádost o platbu. Na základě této žádosti je příjemci poskytnuta další záloha dle výše skutečně čerpaných výdajů, až do výše 90 % plánovaného rozpočtu. Pokud žadatel vyčerpá určité procento obdržené zálohy (zpravidla 80 % poslední zálohy a 100 % všech předchozích), může podat mimořádnou žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou. Doba od podání žádosti o platbu (vždy do 30 dnů od ukončení daného období) po její proplacení závisí na mnoha faktorech jak na straně příjemce, tak poskytovatele podpory. Pokud obsahuje monitorovací zpráva chyby, je vrácena k přepracování, a to i opakovaně, což prodlužuje dobu vyřízení zprávy. Častou příčinou prodlužování doby vyřízení žádosti o platbu je nedostatek aktuálních kapacit na straně poskytovatele dotace, kdy úředníci přidělení na kontrolu monitorovacích zpráv a žádostí o platbu řeší větší množství projektů najednou. Zkušenosti s vyřizováním zpráv a žádostí jsou v jednotlivých krajích, ale i s jednotlivými úředníky, různé. Zbývajících 10 % rozpočtu projektu tak slouží jako jakési zádržné a je vypláceno až po schválení závěrečné monitorovací zprávy. Do tabulky byly proto přidány další řádky, které zobrazují pohyb peněz na účet projektu. Účet projektu je skutečným samostatným bankovním účtem, přes který jsou realizovány platby v rámci projektu. Příjmy účtu projektu tvoří: + zálohy od poskytovatele podpory; + předfinancování výdajů žadatelem tedy půjčka projektovému účtu ze zdrojů žadatele, z kontokorentního úvěru, od zřizovatele, atp. Výdaje účtu projektu tvoří: - úhrady výdajů projektu v jednotlivých měsících; - splátky předfinancování výdajů tedy vrácení půjčky z projektového účtu. Na základě porovnání příjmů a výdajů získáme v jednotlivých měsících konečný zůstatek peněz na účtu projektu. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 53

14 Zjištění potřeby vlastního předfinancování Pro zjištění potřeby vlastního předfinancování vyplníme nejprve žádosti o platbu. Proplacení žádostí o platbu je na základě zkušeností předpokládáno v průběhu čtvrtého měsíce od ukončení monitorovacího období. V měsících, kdy zálohy nestačí na pokrytí výdajů projektu, dochází k zápornému zůstatku peněz na účtu projektu. Záporný zůstatek je třeba pro jednotlivé měsíce kompenzovat vlastním předfinancováním. V okamžiku proplacení následující žádosti o platbu pak můžeme dané předfinancování splatit. Tabulka 23 Pohyb peněz na účtu projektu v jednotlivých měsících Kariéra projektového manažera začíná u nás! 54

15 Z tabulky je patrné, že vzhledem k proplacení nákupu zařízení již po čtyřech měsících vyčerpáme plánovanou třicetiprocentní zálohu a až do proplacení první žádosti o platbu podávané po šesti měsících musíme předfinancovat výdaje projektu z vlastních zdrojů. Celkově se jedná o ,- Kč, které budeme potřebovat v horizontu půl roku. Po dobu posledních čtyř měsíců projektu budeme muset zajistit předfinancování 10 % rozpočtu, na které nedostaneme zálohy. Následující grafy zobrazují stav peněz na účtu projektu v jednotlivých měsících a kumulovanou potřebu vlastního předfinancování. Obrázek 6 Zůstatek peněžních prostředků na účtu projektu v jednotlivých měsících realizace projektu Obrázek 7 Kumulovaná potřeba vlastního předfinancování Kariéra projektového manažera začíná u nás! 55

16 Optimalizace plánu čerpání z hlediska předfinancování výdajů z vlastních zdrojů Pokud nemáme k dispozici prostředky ve výši ,- Kč, které bychom mohli na předfinancování výdajů projektů na projektový účet půjčit, můžeme se pokusit o přesunutí některých plateb v rámci plánu čerpání, případně můžeme zvážit naplánování mimořádné žádosti o platbu již ve fázi přípravy projektu. V našem příkladu jsme zkrátili první monitorovací období ze šesti měsíců na čtyři, monitorovací zpráva bude podána co nejdříve od proplacení faktur za nákup zařízení. Realizací této úpravy harmonogramu a přesunutím některých plateb za služby jsme dosáhli snížení potřeby vlastního předfinancování z ,- Kč na ,- Kč. Tabulka 24 Optimalizovaný plán čerpání výdajů Kariéra projektového manažera začíná u nás! 56

17 Obrázek 8 Zůstatek peněžních prostředků na účtu projektu po optimalizaci Obrázek 9 Kumulovaná potřeba vlastního předfinancování po optimalizaci Kariéra projektového manažera začíná u nás! 57

18 Finanční řízení v realizační fázi projektu Při přechodu z přípravné do realizační fáze je vhodné zaktualizovat plán čerpání výdajů, od přípravy do zahájení realizace projektů uplyne obvykle doba několika měsíců, což může mít vliv např. na ceny jednotlivých výdajů. Pro sledování skutečného čerpání rozpočtu je vhodné využít tabulku plánu čerpání výdajů, do které je zapisována skutečná výše čerpání výdajů projektu v jednotlivých měsících. Detailní evidence plánovaných a skutečně čerpaných výdajů slouží jako podklad pro rozhodování o změnách v rámci projektu, pro zajištění vlastního předfinancování, atp. Cílem této evidence je včas zachytit a identifikovat potenciální ohrožení úspěšné realizace projektu (např. přečerpávání výdajů). Při zpracování finančních částí monitorovacích zpráv je důležitým předpokladem úspěchu pečlivost. Monitorovací zprávu a její přílohy tvoří několik tabulek, které je však zapotřebí vyplnit bezchybně. Pro finanční řízení v realizační fázi projektů je možné doporučit následující rady a tipy: opravdu důkladná znalost příruček (zejména příručky pro příjemce) je základem úspěšné realizace projektu, včetně finančního řízení. Příručky se v čase mění, ujistěte se vždy, že pracujete s verzí, která je platná pro váš projekt; zajistěte si dostatečnou rezervu pro předfinancování výdajů projektu, buďte připraveni předfinancovat z vlastních zdrojů 30 % výdajů rozpočtu i u projektů s devadesátiprocentním zálohovým financováním; skutečnost, že je výdaj součástí schváleného rozpočtu projektu neznamená, že bude daný výdaj automaticky uhrazen. Je třeba dodržet všechny podmínky způsobilosti výdajů, zejména pak ustanovení týkající se výběrových řízení; dodržujte plánované jednotkové ceny (cena za kus, mzda za hodinu) uvedené v rozpočtu žádosti. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 58

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k 1. 11. 2012 Informace jsou určeny pro projekty prioritní osy 4 OP LZZ V souvislosti

Více

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: 13439/2010-41 Metodický dopis č. 4.2 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 2 Kapitola /strana Východis ko/3 Východis ko/3 Východis ko/3 Přílohy 1-15 Změny

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Ing. Petr Hlavík 1 Oblast podpory 1.1 výzva č. 54 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Finanční řízení projektu. Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK

Finanční řízení projektu. Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK Finanční řízení projektu Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK Obsah Výše dotace Způsob poskytnutí dotace Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Způsobilé výdaje Financování platů Statistický

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finančníčást projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele 1. výzva prioritní osa 1, 2. GG) 4. 5. 2011 Rozpočet projektu Přímé výdaje

Více

PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3

PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3 PŘÍLOHA č. 15h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI DOKLADOVÁNÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ výzva 6.3 Verze č. 1.1 Účinnost od 1. 9. 2014 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD 1. 9. 2014 l ČÍSLO VERZE 1.1 l 1 / 9

Více

Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: 22 181/2011-411 Metodický dopis č. 4.3 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 3 Kapitola /strana Východis ko/3 Východis ko/3 Změny v textu oproti verzi ze dne

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC Centrum pro regionální rozvoj

ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC Centrum pro regionální rozvoj ŘO IROP SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SC 4.2 12. 10. 2017 Centrum pro regionální rozvoj 6. VÝZVA IROP PŘÍPRAVNÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI, PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS SC 4.2 datum vyhlášení

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Martina Čapková, DiS. 1 Oblast podpory 1.2 výzva č. 47 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Finanční řízení projektu. Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK

Finanční řízení projektu. Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK Finanční řízení projektu Seminář pro žadatele k oblasti podpory 1.5 OP VK Výše dotace Způsob poskytnutí dotace Investiční výdaje Neinvestiční výdaje Způsobilé výdaje Financování platů Statistický výkaz

Více

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha,

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, 27. 9. 2011 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné změny projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Další důležité

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje 1. Je v opatření 1.1 možné podpořit jako cílovou skupinu studenty dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové studium

Více

Ukončení realizace projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ukončení realizace projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Mgr. David Novák, DiS. Odbor řízení OP VK, oddělení metodiky MŠMT Ukončení realizace projektu Realizace

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2017 f) Evropské programy Rekapitulace v tis.kč ORJ 31.7. Návrh rozpočtu na rok 2017 % 30 Příprava projektů 1 586 34 1 150 196,25 59 60 64 74 76 Celkem Ostatní projekty

Více

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času,

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Změny v projektech. Seminář pro příjemce

Změny v projektech. Seminář pro příjemce Změny v projektech Seminář pro příjemce Praha, 27. 5. 2010/22. 6. 2010 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné t změny ě projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Důležité informace 1.

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky

Vyplňujte pouze bílé buňky Příloha č. 1 k MZ OP VK Mon Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název operačního

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Projekt Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.

Projekt Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94. Projekt Vnitřní autorizace z obchodního práva ve společnostech skupiny VÍTKOVICE Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00900 Schůzka širšího realizačního týmu č. 2 2. průběžná monitorovací zpráva

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State aid N

Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - Český přechodný rámec - State aid N Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce finanční podpory Pořadové číslo Monitorovací zprávy Vyplňujte pouze bílé buňky PŘEHLED ČERPÁNÍ VEŘEJNÉ PODPORY - "Český přechodný rámec - State

Více

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ

PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ Alena Králová Alena.Kralova@fjfi.cvut.cz Oddělení pro vědeckou a výzkumnou činnost FJFI Břehová 7, 115 19 Praha

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 k MZ OP VK Monitorovací Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

VÝZVA č. 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

VÝZVA č. 02_16_022. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I VÝZVA č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Termíny výzvy Zahájení příjmu žádostí: 01.08.2016 Ukončení příjmu žádostí: 30. 6. 2017 Ukončení realizace

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE pro výzvu č. 7 Národního programu AMIF I. Identifikace výběrové komise: Číslo výzvy 7. Vyhlašovatel Alokace na výzvu v Kč Ministerstvo vnitra - odbor fondů Evropské unie

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 0 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Tematické zaměření: Název : Období řešení :

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík Finanční část monitorovací zprávy Petr Hlavík Obsah 1. Přímé a nepřímé náklady projektu 2. Přílohy monitorovací zprávy 3. Zadání žádosti o platbu 4. Podezření na porušení rozpočtové kázně 5. Praktický

Více

Rozpočet projektu Provázanost rozpočtu v projektové žádosti. Základní pravidla pro způsobilost výdajů

Rozpočet projektu Provázanost rozpočtu v projektové žádosti. Základní pravidla pro způsobilost výdajů Rozpočet projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Provázanost rozpočtu v projektové žádosti 2 Základní pravidla pro způsobilost výdajů Přiměřenost Hospodárnost Účelnost Efektivnost Prokazatelnost

Více

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU PŘÍLOHA 6 PODKLADY PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PODPORU OBSAH...Chyba! Záložka není definována. 1. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍ KAPACITY... 2 2. VAZBA INDIKÁTORŮ A AKTIVIT... 3 3. PODROBNÝ POPIS ANIMACÍ STRATEGIE CLLD...

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1)

PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) PLC 4. cvičení KRÁTKODOBÉ PLÁNOVÁNÍ (1) 1) Sestavení podkladů pro operativní plán Podnik vyrábí brzdové destičky. V budoucnu mohou nastat různé změny, na které je nutné reagovat. Prodej brzdových destiček

Více

Výzva na podporu propagace záchranných programů Podmínky pro příjemce podpory

Výzva na podporu propagace záchranných programů Podmínky pro příjemce podpory Výzva na podporu propagace záchranných programů Podmínky pro příjemce podpory Výzva je součástí projektu Propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v České republice, který byl finančně podpořen

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00

Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: ,- Kč Vyhlášení: Ukončení: ve 13.00 * Výzva číslo 57 OPVK Celková alokace: 460 000 000,- Kč Vyhlášení: 15.7. 2015 Ukončení: 28.8. 2015 ve 13.00 Základní údaje * Žadatelé základní a střední školy * Financování 100 % uznatelných nákladů (85%

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.1 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Dohoda o pracovní činnosti (tým projektu)

Dohoda o pracovní činnosti (tým projektu) Manažer projektu 10 hodin/měsíc 200,00 Kč 2 000,00 Kč Manažer projektu je vedoucím Řídící skupiny. Zodpovídá za celkové řízení aktivit, plnění stanovených cílů a výstupů projektu. Společně s Finančním

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Ing. Jana Mazánková 6. 10. 2014

Ing. Jana Mazánková 6. 10. 2014 Schůzka partnerů SLARA ADMINISTRATIVA PROJEKTU Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 10. 2014 Úvod 2 2 Shrnutí dosavadních událostí schválená

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Finanční řízení projektů

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Finanční řízení projektů Finanční řízení projektů Finanční řízení projektů Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení Způsobilost nákladů/výdajů Struktura EFRR projektu + způsobilé/nezpůsobilé výdaje Sestavení rozpočtu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS MIKROGRANT k podpoře MIKROPROJEKTU Alokace pro 1. výzvu pro GRANTY : 143.542.596

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování

Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování Rozpočet projektu podle druhů spolufinancování Žadatel: Název projektu: Operační program a opatření: OP RLZ, Op. 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Vyhlašovatel výzvy: kraj Olomoucký Číslo výzvy:

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více