Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. Autor: Ing. Jiří Krátký"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E7 Komplexní případová studie, finanční řízení v realizační fázi Anotace: Po absolvování této části vzdělávacího modulu bude účastník schopen samostatně zpracovat rozpočet neinvestičního projektu včetně plánu čerpání výdajů. Pozornost je věnována také finančnímu řízení v realizační fázi projektu. Odhad časové náročnosti: 3 vyučovací hodiny Klíčová slova: odhad časové náročnosti, návrh složení projektového týmu, úvazků a tarifů, rozpočet projektu, plán čerpání výdajů, potřeba předfinancování výdajů Autor: Ing. Jiří Krátký Literatura a další zdroje k tématu Aktuální verze Příručky pro žadatele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Aktuální verze Příručky pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Seznam všech realizátorů projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: ny-seznam-prijemcu-financni-pomoci Doporučení cen do rozpočtu: Vyhledávač pro porovnání cen internetových obchodů:

2 Komplexní případová studie Zadání Střední odborná škola v Plzeňském kraji plánuje zpracovat žádost o dotaci na realizaci projektu zvyšujícího kvalitu výuky. Projekt žádá o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Realizace projektu je plánována od ledna 2012 do prosince 2014, tedy 24 měsíců. Projekt bude mít dvě klíčové aktivity tvorbu výukových materiálů a podpůrné vzdělávání pedagogických pracovníků pro tvorbu výukových materiálů. Na schůzce pedagogického sboru bylo vytipováno 10 předmětů, pro které budou pedagogičtí pracovníci zpracovávat nové výukové materiály (prezentace v MS PowerPoint, prezentace pro interaktivní tabule, pracovní listy, atp.). V rámci projektu jsou plánovány následující aktivity a výstupy: vytvoření a pilotní ověření nových výukových materiálů (prezentací, metodických materiálů, pracovních listů) v 10 předmětech, celkem bude vytvořeno 100 prezentací v MS PowerPoint pro 100 hodin výuky (1 prezentace pro 1 hodinu výuky), 10 prezentací pro interaktivní tabule pro 10 hodin (1 prezentace pro 1 hodinu výuky), 10 souborů pracovních listů pro žáky, a 5 metodických příruček; rozdíl ve kvalitě výuky před a po zavedení nových výukových materiálů bude ověřen externí evaluací dvěma koly dotazníkového šetření, kterého se zúčastní všichni žáci a pedagogové školy; výukové materiály budou umístěny na nově vytvořeném portálu; pořízení5sadvýukových pomůcek do 5 předmětů; pořízení počítačového vybavení pro studenty i pedagogy 20 notebooků včetně základního SW, stacionárního dataprojektoru a plátna; pořízení vybavení pro tvorbu výukových materiálů 1 multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka), 1 laminovací stroj, 1 vázací stroj; realizace podpůrného vzdělávání pedagogických pracovníků uskuteční se 4 týmové vzdělávací akce a 20 individuálních jednodenních akcí (pedagogičtí pracovníci se zúčastní jednodenních otevřených vzdělávacích kurzů). Z textu výzvy plyne, že nepřímé výdaje jsou kalkulovány ve výši 18 % celkových přímých způsobilých výdajů, pokud přímé výdaje nepřesahují 4 mil. Kč. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 42

3 Úkoly Na základě uvedeného zadání: 1. Odhadněte časovou náročnost realizace tvorby výukových materiálů. 2. Navrhněte strukturu projektového týmu, výši úvazků a mzdových tarifů. 3. Sestavte rozpočet projektu. 4. Sestavte plán čerpání výdajů rozdělený na jednotlivé měsíce. 5. Odhadněte potřebu předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů (jak v jednotlivých měsících, tak kumulovaně), pokuste se provést optimalizaci potřeby předfinancování. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 43

4 Řešení úkolu 1 Odhad časové náročnosti tvorby výukových materiálů Před zahájením přípravy rozpočtu projektu je třeba důkladně nastudovat pravidla stanovená poskytovatelem podpory, v našem případě příručku pro žadatele, příručku pro příjemce OP VK a znění konkrétní výzvy k předkládání žádostí. Při odhadu časové náročnosti vytvoření jednotlivých výukových materiálů můžeme využít vlastních zkušeností z předchozích aktivit či projektů obdobného charakteru. Pokud žádné vlastní zkušenosti nemáme, můžeme se obrátit na kolegyně a kolegy z oboru, případně na řešitele obdobných již realizovaných projektů. Seznam všech realizátorů projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze nalézt na stránkách MŠMT: V tomto seznamu nalezneme název organizace a název projektu. S pomocí internetových vyhledavačů (Goolge, Seznam, atp.) pak můžeme najít kontaktní údaje na příslušnou organizaci či přímo projektový tým. Další možností je provést průzkum mezi samotnými budoucími tvůrci výukových materiálů. Každého z vyučujících, kteří budou materiály připravovat, se můžeme dotázat, jak dlouho mu bude trvat vytvoření 1 prezentace v MS PowerPoint, 1 sady pracovních listů a dalších materiálů. Z výsledků šetření můžeme zjistit průměrné hodnoty. V našem řešeném příkladu jsme provedli odhad právě dotazováním mezi budoucími tvůrci výukových materiálů. Nejprve byly rozděleny počty vytvářených materiálů do jednotlivých předmětů. Předměty byly pro zjednodušení označeny písmeny A J. Tabulka 13 Počty vytvářených materiálů v jednotlivých předmětech Předmět Počet prezentací MS PPT Počet prezentací pro interaktivní tabule Počet souborů pracovních listů Počet metodických příruček Počet stran metodických příruček A B C D E F G H I J Celkem Následně byli požádání jednotliví budoucí tvůrci o odhad časové náročnosti tvorby jedné prezentace, jednoho souboru pracovních listů a jedné příručky. Výsledky jsou zaznamenány v následující tabulce: Kariéra projektového manažera začíná u nás! 44

5 Tabulka 14 Časová náročnost zpracování materiálů dle průzkumu mezi pracovníky Časová náročnost zpracování v hodinách na jednotku Předmět prezentace MS PPT prezentace pro int. tabule souboru pracovních listů stranu metodické příručky celkem hodin A B C D E F G H I J Celkem Průměr 4,3 7 44,6 4,2 Uvedené hodnoty můžeme buď převzít bez úpravy, čímž získáme výsledek úkolu č hodin, případně je upravit. Víme-li například, že s tvorbou pracovních listů mají pedagogové mnoho zkušeností a jsou schopni reálně odhadnout časovou náročnost přípravy, můžeme tyto hodnoty ponechat. Z posledního sloupečku tabulky můžeme vyčíst časovou náročnost inovací jednotlivých předmětů. Pokud budeme počítat, že materiály budou vytvářeny a ověřovány průběžně po dobu 20 měsíců školní výuky, dostáváme se např. u předmětu I na počet 30 hodin měsíčně. Bude-li předmět vytvářet jeden pedagog se stávajícím plným úvazkem 1, je třeba jej již v přípravné fázi projektu upozornit na skutečnost, že se jedná o práci nad stávající povinnosti (placenou také nad stávající ohodnocení) a dojít ke shodě, že daný pracovník bude schopen a ochoten pracovat každý měsíc po dobu dvou let o 30 hodin měsíčně více. Úvazek navíc bude mít vliv na množství volného času, času stráveného s rodinou. I tyto aspekty je třeba již v přípravné fázi projektu brát v úvahu a případně navrhnout do daného předmětu pomoc s vytvořením výukových materiálů nebo snížení stávajícího úvazku na hlavní pracovní poměr. Avšak pokud víme, že s tvorbou prezentací a metodik nemají budoucí tvůrci zkušenosti a tušíme, že se zdráhali do dotazníku vyplnit vyšší hodnoty, můžeme v kalkulacích počítat s vyšší hodnotou a vytvořit tak jistou kapacitní rezervu (která se vždy v projektech hodí). Pro potřeby rozpočtu výdajů projektu jsme se rozhodli stanovit, že: časová náročnost tvorby jedné prezentace v MS PowerPoint bude kalkulována na 5 hodin; časová náročnost tvorby jedné prezentace pro interaktivní tabuli bude kalkulována na 8 hodin; časová náročnost zpracování souboru pracovních listů bude převzata dle odhadu ve výši 446 hodin celkem (soubory pracovních listů není vhodné průměrovat, neboť každý může mít jiný rozsah); časová náročnost zpracování jedné strany příručky bude stanovena na 5 hodin. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 45

6 Tabulka 15 Kalkulace časové náročnosti zpracování materiálů v hodinách Položka Kalkulace časové náročnosti zpracování materiálů v hodinách Počet hodin na jednotku prezentace MS PPT prezentace pro interakt. tabule souboru pracovních listů stranu metodické příručky Počet jednotek celkem hodin Počet hodin celkem Ověření nově zpracovávaných výukových materiálů bude probíhat již v rámci výuky, takže pro projekt nevzniknou žádné dodatečné náklady spojené s ověřením. Výsledek úkolu č. 1: Odhadovaná časová náročnost tvorby výukových materiálů je 2326 hodin. Řešení úkolu 2 Návrh složení projektového týmu, úvazků a tarifů U každé pozice v týmu byla kalkulována spotřeba času za celý projekt a navržena výše mzdy. Projektový tým tvoří: odborný tým metodik odborný koordinátor manažersko-administrativní tým manažer projektu administrativní pracovník Metodik Základ odborného týmu tvoří metodici, kteří budou vytvářet výukové materiály. Název pozice metodik byl zvolen proto, aby byl jednoznačně odlišitelný od stávajících pozic pedagogických pracovníků, ačkoliv metodiky mohou být jak pracovníci školy, tak externisté, např. odborníci z praxe. Vhodnou formou zaměstnání je DPČ, případně DPP, pokud je úvazek nižší než 150 hodin ročně. Z počtu hodin celkem u jednotlivých předmětů je patrné, že limit 150 hodin je příliš omezující a proto byla zvolena dohoda o pracovní činnosti. Z metodického dopisu OP VK č. 4.2 jsou v příloze č. 10 uvedeny doporučené sazby hodinové mzdy metodika v rozmezí 126 Kč 219 Kč/hod vycházející z průměru roku Sazba 210 Kč/hod, která je bližší horní hranici, byla použita s ohledem na skutečnost, že se projekt uskuteční mezi roky a je třeba, aby výše odměny byla motivující pro práci nad rámec stávajících úvazků. Odborný koordinátor Zpracování metodických materiálů by měla být činnost řízená a koordinovaná. Proto byla vytvořena pozice odborného koordinátora, kterou bude vykonávat zástupce ředitele pro pedagogiku. V jeho Kariéra projektového manažera začíná u nás! 46

7 kompetenci bude metodické řízení jednotlivých metodiků, vnitřní oponentura vytvářených vzdělávacích materiálů, koordinace pilotního ověření v praxi, atp. Při stanovení výše úvazku byl vzat do úvahy rozsah zpracovávaných materiálů s metodiky každého předmětu by měl odborný koordinátor trávit 2 3 hodiny měsíčně, tj. v horním odhadu 30 hodin, dalších 10 hodin měsíčně pak bude věnovat koordinaci vzdělávání pedagogických pracovníků, schůzkám projektového týmu, atp. Odhad 40 hodin měsíčně odpovídá úvazku 0,25 (160 x 0,25). Pro stanovení mzdy byla použita sazba věcného manažera/manažera klíčové aktivity metodického dopisu, která je pro Plzeňský kraj od ,-Kč do ,- Kč. Sazba ,- Kč byla stanovena tak, aby byla srovnatelná s hodinovou odměnou metodiků. Jako forma zaměstnání byla zvolena DPČ. Manažer projektu Z hlediska řízení se jedná o poměrně jednoduchý projekt se dvěma klíčovými aktivitami, maximálně třemi výběrovými řízeními, bez zapojení partnerů. Pozice manažera projektu proto bude sloučena s finančním manažerem projektu, rozsah úvazku byl odhadnut na základě stanovení rozsahu prací. Tabulka 16 Odhad časové náročnosti práce manažera projektu Činnost Zpracování monitorovacích zpráv Komunikace s týmem, schůzky týmu Počet jednotek Časová náročnost na jednotku Časová náročnost celkem Realizace výběrových řízení Zpracování a aktualizace plánu čerpání, schvalování výdajů projektu Kontrola dokumentace (prac. výkazy, atp.) Řízení rizik Řízení změn projektu Průběžná analýza projektu Realizace publicity projektu Nastavení a aktualizace vnitřních pravidel Další aktivity spojené s projektem Celkem za projekt 960 Celkem měsíčně 40 Jak je patrno z tabulky, počet hodin u většiny činností byl odhadován za měsíc (počet jednotek 24 odpovídá počtu měsíců), do odhadu byly započítány i nepravidelné časově náročnější aktivity (zpracování monitorovacích zpráv, nastavení řízení projektu). Na základě uvedených činností vychází odhad rozsahu práce cca 40 hodin měsíčně (jedná se pouze o odhad průměrné časové náročnosti), úvazek je tedy navrhován 0,25. Obvyklá mzda dle metodického dopisu MŠMT se pohybuje v rozmezí ,- Kč ,- Kč, do rozpočtu byla zvolena výše ,- Kč, což odpovídá nižší hranici s ohledem na realizaci projektu v letech Jako forma zaměstnání byla zvolena DPČ. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 47

8 Administrativní pracovník Odhad časové náročnosti role administrativního pracovníka je stejný jako u manažera projektu. Administrativní pracovník povede zejména dokumentaci projektu, asistuje projektovému manažerovi při zpracování monitorovacích zpráv, výběrových řízeních. Tabulka 17 Odhad časové náročnosti práce administrativního pracovníka Činnost Počet jednotek Časová náročnost na jednotku Časová náročnost celkem Vedení dokumentace projektu Formální kontrola prac. výkazů Komunikace s týmem, zápisy ze schůzek Příprava podkladů pro monitorovací zprávy Asistence při výběrových řízeních Evidence výstupů projektu 24 1,5 36 Další aktivity spojené s projektem Celkem za projekt 960 Celkem měsíčně 40 Rozsah úvazku je stejně jako u manažera projektu 0,25. Obvyklá mzda pro tuto pozici v roce 2009 činila od ,- Kč do ,- Kč, proto byla zvolena sazba ,- Kč. Rekapitulace osobních nákladů je uvedena v tabulce 18. Tabulka 18 Rekapitulace osobních nákladů Výdaj úvazek jednotka měsíčně celkem OSOBNÍ NÁKLADY Náklady na odborné zaměstnance odborný koordinátor 0, metodik Náklady na administrativní zaměstnance manažer projektu 0, administrativní pracovník 0, Zdravotní pojištění 9 % Sociální pojištění 25 % FKSP 1 % Pojištění zaměstnavatele 0,42 % Kariéra projektového manažera začíná u nás! 48

9 Řešení úkolu 3 Sestavení rozpočtu projektu Kapitolu 1 rozpočtu osobní náklady, jsme sestavili v rámci úkolu 2. Kapitola 2 nebude v projektu využita - mezinárodní cestovné v projektu plánováno není. Kapitola 3 zahrnuje pořízení zařízení a vybavení nezbytné pro realizaci projektu. I zde je třeba ocenit jednotlivé kusy zařízení cenami obvyklými. V OP VK nejsou stanoveny obecně platné ceny obvyklé za zařízení a vybavení, při stanovení cen do rozpočtu je možné využít doporučení ze sesterského Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci kterého jsou tato doporučení zpracována pro jednotlivé výzvy. K dispozici je možno využít např. doporučení pro výzvu č. 68: esfcr.cz/file/7871/. Při stanovení cen zařízení je vhodné provést průzkum trhu, například porovnáním nabídek internetových obchodů (např.: Alza.cz, Mironet.cz, Mall.cz, Obchodni-dům.cz a mnoho dalších). Na internetu je možné také najít vyhledávače, které porovnávají ceny jednotlivých internetových obchodů, jako je například vyhledávač JYXO (http://jyxo.vybereme.cz/). Zde je možné v kolonce zboží zadat název konkrétního produktu (například notebook Dell Vostro 1220 ) a vyhledávač zobrazí cenové nabídky jednotlivých internetových obchodů. Technika by měla být v rámci projektu pořizována v takové kvalitě, která umožní použitelnost po celou dobu realizace projektu ( ), případně i dobu udržitelnosti ( ). Tabulka 19 Rekapitulace kapitoly 3 Výdaj počet jednotek cena za jednotku vč. DPH cena celkem ZAŘÍZENÍ notebook základní software multifunkční zařízení dataprojektor + promítací plátno laminovací stroj vázací stroj soubor výukových pomůcek Protože projekt využívá nepřímých výdajů, kapitola 4 není pro projekt relevantní. V rámci kapitoly 5 jsou nakupovány služby pro projekt. Ceny zahrnuté do rozpočtu jsou obvykle zjišťovány prostřednictvím průzkumu trhu, kdy jsou v přípravné fázi například telefonicky osloveny 3 organizace s prosbou o zaslání předběžné cenové nabídky. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 49

10 Cena za evaluaci projektu zahrnuje zpracování metodiky dotazníku a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření ve dvou vlnách. Cena za vytvoření projektového portálu zahrnuje vytvoření portálu s redakčním systémem, který umožní jednoduchou správu obsahu, 2 návrhy grafického ztvárnění portálu. Cena za jedno týmové vzdělávání zahrnuje náklady na zajištění lektorů a vzdělávacích prostor pro jednodenní vzdělávací akci, u individuálního vzdělávání se jedná o průměrnou výši kurzovného na jednodenní kurz. Protože jsou v rámci OP VK závazné tzv. jednotkové ceny, je vhodné do popisu aktivit v žádosti uvést, že cena 2.000,- Kč za 1 vzdělávací akci je průměrnou kalkulační cenou, skutečná výše bude u jednotlivých kurzů různá dle nabídky a obsahu. Tabulka 20 Rekapitulace výdajů kapitoly 5 Výdaj počet jednotek cena za jednotku vč. DPH cena celkem NÁKUP SLUŽEB Evaluace projektu Projektový portál Týmové vzdělávání pedagogů Individuální vzdělávání Kapitoly 6 stavební úpravy, 7 přímá podpora či 8 náklady vyplývající přímo ze smlouvy v rámci příkladu nejsou využity. Tabulka 21 Rekapitulace rozpočtu výdajů projektu Výdaj úvazek/ jednotka cena za jednotku cena celkem Kapitola 1 OSOBNÍ NÁKLADY Náklady na odborné zaměstnance Náklady na administrativní zaměstnance Zdravotní pojištění 9 % Sociální pojištění 25 % FKSP 1 % Pojištění zaměstnavatele 0,42 % Kapitola 3 ZAŘÍZENÍ notebook základní software multifunkční zařízení dataprojektor + promítací plátno laminovací stroj vázací stroj soubor výukových pomůcek Kapitola 5 NÁKUP SLUŽEB evaluace projektu projektový portál týmové vzdělávání pedagogů individuální vzdělávání PŘÍMÉ VÝDAJE NEPŘÍMÉ VÝDAJE 18 % ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0 VÝDAJE CELKEM Kariéra projektového manažera začíná u nás! 50

11 Řešení úkolu 4 Sestavení plánu čerpání výdajů v jednotlivých měsících Sestavení rozpočtu projektu není pro finanční plánování projektu dostačující. Je třeba určit, kdy budeme jednotlivé položky výdajů čerpat, kdy a v jaké výši je možné očekávat zálohové platby a jak velkou finanční rezervu je třeba mít pro předfinancování výdajů projektu. U jednotlivých položek přímých výdajů jsme v řešeném příkladu odhadli, ve kterém měsíci bude třeba hradit výdaj z účtu projektu. U mezd je třeba počítat s jejich proplacením v následujícím měsíci, takže na závěrečný měsíc realizace projektu vycházejí platby dvou výplat. Výše čerpání nepřímých výdajů byla pro každý měsíc stanovena v dané výši 18 %. V rámci šestiměsíčních intervalů jsme vypočítali také hodnotu žádostí o platbu (součet přímých i nepřímých výdajů za jednotlivé měsíce). Kariéra projektového manažera začíná u nás! 51

12 Tabulka 22 Podrobný rozpočet projektu a plán čerpání výdajů Kariéra projektového manažera začíná u nás! 52

13 Řešení úkolu 5 Odhad potřeby předfinancování výdajů projektu z vlastních zdrojů, optimalizace předfinancování Způsob úhrady výdajů projektu příjemcům pomoci je definován v příručce pro příjemce OP VK, kapitole a konkretizován v textu každé výzvy. Příjemcům podpory jsou poskytovány zálohy až do výše 90 % schváleného rozpočtu projektu. První zálohová platba je poskytována ve výši % celkových způsobilých výdajů do 30 dnů od uzavření smlouvy s poskytovatelem podpory, tedy v ideálním případě před zahájením realizace projektu. O další zálohové platby příjemce žádá zpravidla v šestiměsíčních intervalech, kdy předkládá s monitorovací zprávou žádost o platbu. Na základě této žádosti je příjemci poskytnuta další záloha dle výše skutečně čerpaných výdajů, až do výše 90 % plánovaného rozpočtu. Pokud žadatel vyčerpá určité procento obdržené zálohy (zpravidla 80 % poslední zálohy a 100 % všech předchozích), může podat mimořádnou žádost o platbu spolu s monitorovací zprávou. Doba od podání žádosti o platbu (vždy do 30 dnů od ukončení daného období) po její proplacení závisí na mnoha faktorech jak na straně příjemce, tak poskytovatele podpory. Pokud obsahuje monitorovací zpráva chyby, je vrácena k přepracování, a to i opakovaně, což prodlužuje dobu vyřízení zprávy. Častou příčinou prodlužování doby vyřízení žádosti o platbu je nedostatek aktuálních kapacit na straně poskytovatele dotace, kdy úředníci přidělení na kontrolu monitorovacích zpráv a žádostí o platbu řeší větší množství projektů najednou. Zkušenosti s vyřizováním zpráv a žádostí jsou v jednotlivých krajích, ale i s jednotlivými úředníky, různé. Zbývajících 10 % rozpočtu projektu tak slouží jako jakési zádržné a je vypláceno až po schválení závěrečné monitorovací zprávy. Do tabulky byly proto přidány další řádky, které zobrazují pohyb peněz na účet projektu. Účet projektu je skutečným samostatným bankovním účtem, přes který jsou realizovány platby v rámci projektu. Příjmy účtu projektu tvoří: + zálohy od poskytovatele podpory; + předfinancování výdajů žadatelem tedy půjčka projektovému účtu ze zdrojů žadatele, z kontokorentního úvěru, od zřizovatele, atp. Výdaje účtu projektu tvoří: - úhrady výdajů projektu v jednotlivých měsících; - splátky předfinancování výdajů tedy vrácení půjčky z projektového účtu. Na základě porovnání příjmů a výdajů získáme v jednotlivých měsících konečný zůstatek peněz na účtu projektu. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 53

14 Zjištění potřeby vlastního předfinancování Pro zjištění potřeby vlastního předfinancování vyplníme nejprve žádosti o platbu. Proplacení žádostí o platbu je na základě zkušeností předpokládáno v průběhu čtvrtého měsíce od ukončení monitorovacího období. V měsících, kdy zálohy nestačí na pokrytí výdajů projektu, dochází k zápornému zůstatku peněz na účtu projektu. Záporný zůstatek je třeba pro jednotlivé měsíce kompenzovat vlastním předfinancováním. V okamžiku proplacení následující žádosti o platbu pak můžeme dané předfinancování splatit. Tabulka 23 Pohyb peněz na účtu projektu v jednotlivých měsících Kariéra projektového manažera začíná u nás! 54

15 Z tabulky je patrné, že vzhledem k proplacení nákupu zařízení již po čtyřech měsících vyčerpáme plánovanou třicetiprocentní zálohu a až do proplacení první žádosti o platbu podávané po šesti měsících musíme předfinancovat výdaje projektu z vlastních zdrojů. Celkově se jedná o ,- Kč, které budeme potřebovat v horizontu půl roku. Po dobu posledních čtyř měsíců projektu budeme muset zajistit předfinancování 10 % rozpočtu, na které nedostaneme zálohy. Následující grafy zobrazují stav peněz na účtu projektu v jednotlivých měsících a kumulovanou potřebu vlastního předfinancování. Obrázek 6 Zůstatek peněžních prostředků na účtu projektu v jednotlivých měsících realizace projektu Obrázek 7 Kumulovaná potřeba vlastního předfinancování Kariéra projektového manažera začíná u nás! 55

16 Optimalizace plánu čerpání z hlediska předfinancování výdajů z vlastních zdrojů Pokud nemáme k dispozici prostředky ve výši ,- Kč, které bychom mohli na předfinancování výdajů projektů na projektový účet půjčit, můžeme se pokusit o přesunutí některých plateb v rámci plánu čerpání, případně můžeme zvážit naplánování mimořádné žádosti o platbu již ve fázi přípravy projektu. V našem příkladu jsme zkrátili první monitorovací období ze šesti měsíců na čtyři, monitorovací zpráva bude podána co nejdříve od proplacení faktur za nákup zařízení. Realizací této úpravy harmonogramu a přesunutím některých plateb za služby jsme dosáhli snížení potřeby vlastního předfinancování z ,- Kč na ,- Kč. Tabulka 24 Optimalizovaný plán čerpání výdajů Kariéra projektového manažera začíná u nás! 56

17 Obrázek 8 Zůstatek peněžních prostředků na účtu projektu po optimalizaci Obrázek 9 Kumulovaná potřeba vlastního předfinancování po optimalizaci Kariéra projektového manažera začíná u nás! 57

18 Finanční řízení v realizační fázi projektu Při přechodu z přípravné do realizační fáze je vhodné zaktualizovat plán čerpání výdajů, od přípravy do zahájení realizace projektů uplyne obvykle doba několika měsíců, což může mít vliv např. na ceny jednotlivých výdajů. Pro sledování skutečného čerpání rozpočtu je vhodné využít tabulku plánu čerpání výdajů, do které je zapisována skutečná výše čerpání výdajů projektu v jednotlivých měsících. Detailní evidence plánovaných a skutečně čerpaných výdajů slouží jako podklad pro rozhodování o změnách v rámci projektu, pro zajištění vlastního předfinancování, atp. Cílem této evidence je včas zachytit a identifikovat potenciální ohrožení úspěšné realizace projektu (např. přečerpávání výdajů). Při zpracování finančních částí monitorovacích zpráv je důležitým předpokladem úspěchu pečlivost. Monitorovací zprávu a její přílohy tvoří několik tabulek, které je však zapotřebí vyplnit bezchybně. Pro finanční řízení v realizační fázi projektů je možné doporučit následující rady a tipy: opravdu důkladná znalost příruček (zejména příručky pro příjemce) je základem úspěšné realizace projektu, včetně finančního řízení. Příručky se v čase mění, ujistěte se vždy, že pracujete s verzí, která je platná pro váš projekt; zajistěte si dostatečnou rezervu pro předfinancování výdajů projektu, buďte připraveni předfinancovat z vlastních zdrojů 30 % výdajů rozpočtu i u projektů s devadesátiprocentním zálohovým financováním; skutečnost, že je výdaj součástí schváleného rozpočtu projektu neznamená, že bude daný výdaj automaticky uhrazen. Je třeba dodržet všechny podmínky způsobilosti výdajů, zejména pak ustanovení týkající se výběrových řízení; dodržujte plánované jednotkové ceny (cena za kus, mzda za hodinu) uvedené v rozpočtu žádosti. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 58

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: Rozvojový projekt na rok 0 Formulář pro centralizované projekty pro více škol, na jejichž řešení se podílejí všechny zúčastněné školy Program: Tematické zaměření: Název : Období řešení :

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Změny v projektech. Seminář pro příjemce

Změny v projektech. Seminář pro příjemce Změny v projektech Seminář pro příjemce Praha, 27. 5. 2010/22. 6. 2010 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné t změny ě projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Důležité informace 1.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 Projekt EDUNET, průběžná zpráva 1.-6.2006 str. 1/6 Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 1. Popis výchozího stavu 2. Požadovaný cílový stav k 30. 6. 2006 3. Plnění projektu:

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Projektová fiše. (Popis projektového záměru)

Projektová fiše. (Popis projektového záměru) Příloha č. 1 Projektová fiše (Popis projektového záměru) Všeobecné informace Název příspěvkové organizace Název projektu Program, kam má být projekt předložen Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. dubna 2010 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pro OPVK je vyčleněno

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

A3RIP Řízení projektů. 7. seminář 29. / 30. 10. 2013

A3RIP Řízení projektů. 7. seminář 29. / 30. 10. 2013 A3RIP Řízení projektů 7. seminář 29. / 30. 10. 2013 Obsah 1. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) 1a čas (Ganttův diagram, síťové diagramy, řazení činností) 1b zdroje (5M, matice odpovědností)

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS MIKROGRANT k podpoře MIKROPROJEKTU Alokace pro 1. výzvu pro GRANTY : 143.542.596

Více

Projekt CzechEkoSystem

Projekt CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem Ing. Lucie Vrtišová Ing. Michaela Kočnerová Projektový manažer I Projektový manažer Cíle projektu CzechEkoSystem Projekt CzechEkoSystem je zaměřen na efektivní rozvoj prostřednictvím

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027

Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Projekt Didaktika pro kyberprostor (DIKYPR) reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0027 Závěr projektu - požadavky na součinnost Ing. Ivan Stuchlík Manažer projektu 16.6.2015 1. Dokončení nákupů SW a příslušenství

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR MONITOROVACÍ ZPRÁVY PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR Projekt: Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Název projektu: Vzdělávací programy dle potřeb praxe CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR. Program konference: Představení

Více

Ing. Jana Mazánková 6. 10. 2014

Ing. Jana Mazánková 6. 10. 2014 Schůzka partnerů SLARA ADMINISTRATIVA PROJEKTU Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 10. 2014 Úvod 2 2 Shrnutí dosavadních událostí schválená

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU

TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné TVORBA A EVALUACE PROJEKTU Distanční studijní opora IVO VESELÝ Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP LZZ Registrační číslo projektu: HASH kód monitorovací zprávy: CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 3fA2UPM00301 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strana 1 z 15 1.

Více

Úvodní schůzka projektového týmu. Inovace studia molekulární a buněčné biologie. www.psup.cz

Úvodní schůzka projektového týmu. Inovace studia molekulární a buněčné biologie. www.psup.cz Úvodní schůzka projektového týmu Inovace studia molekulární a buněčné biologie www.psup.cz 1 Realizace projektu Odborná část Vedení projektového týmu Koordinace aktivit Plánování Plnění dílčích úkolů v

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. E1 Úvod. Autor: Ing.

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje. E1 Úvod. Autor: Ing. Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E1 Úvod Anotace tématu: V rámci úvodního tématu jsou popsány základní pojmy používané ve finančním řízení

Více

Metodika pro elektronickou archivaci dokumentů do ISEPu pro FF MU

Metodika pro elektronickou archivaci dokumentů do ISEPu pro FF MU Metodika pro elektronickou archivaci dokumentů do ISEPu pro FF MU Vypracoval: Mgr. Tomáš Bouda Kontakt: bouda@phil.muni.cz Verze 0.4 3/13 Smysl a cíl metodiky Smyslem a cílem metodiky je poskytnout komplexní

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady

ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Deník příjmů a výdajů - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_112 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření

Více