STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s."

Transkript

1 STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

2 OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém fondu IV. Způsob použití výnosů z majetku v podílovém fondu, jeho prodeje a postup při změně jeho ocenění V. Údaje o podílovém listu VI. Pozastavení odkupování podílových listů VII. Údaje o investiční společnosti, způsob zveřejňování zpráv o podílovém fondu a jeho hospodaření VIII.Závěrečná ustanovení 2

3 AKRO investiční společnost, a.s., vydává na základě ustanovení 15 a 16 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, tento STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnosti, a.s., IČO: , (dále jen "podílový fond"), byl zřízen v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech jako uzavřený podílový fond dne na základě schválení představenstvem Investiční společnosti EXPANDIA, a.s., a rozhodnutí Ministerstva financí ČR (dále jen "ministerstva") č.j. 101/48 465/1993. Investiční společnost EXPANDIA, a.s., byla založena společností Chemapol, a.s., dne na základě rozhodnutí ministerstva č.j. 102/62 400/92 a zapsána do obchodního rejstříku dne Na základě rozhodnutí ministerstva č.j. 101/62 286/2/1996 ze dne došlo k jeho přeměně na otevřený podílový fond. 2. Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen KCP ) č.j. 211/1 278C/R/2000 ze dne převzala obhospodařování majetku v podílovém fondu AKRO investiční společnost, a.s. Původní název podílového fondu Fond Růstový investiční společnosti EXPANDIA, a.s., otevřený podílový fond se v souladu s ust. 9, odst. 4 zákona o investičních společnostech a fondech změnil na název AKRO otevřený podílový fond růstový, AKRO investiční společnost, a.s. a následně na AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. Pro účely obchodování s podílovými listy se používá zkráceného názvu "AKRO OPF český". 3. AKRO investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 17 (dále jen investiční společnost ) je investiční společností ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 8. října 1993, oddíl B, číslo vložky 2164, IČO : Základní kapitál investiční společnosti činí ,- Kč (slovy čtyřicetmilionů Korun českých) a je rozdělen na kusů akcií v nominální hodnotě 1 000,- Kč. 5. Funkci depozitáře podílového fondu vykonává v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech Raiffeisenbank, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 38, IČO Činnost podílového fondu se řídí statutem a příslušnými předpisy. 7. Podílový fond není samostatnou právnickou osobou. 8. Podílový fond se zúčastnil II. vlny kupónové privatizace. 3

4 II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu. 1. Cílem investiční politiky podílového fondu AKRO OPF český je získání a optimální správa akcií, jiných cenných papírů, peněžních prostředků a dalších majetkových hodnot se zaměřením na cenné papíry vydané emitenty z České republiky, bez zvláštní odvětvové či regionální preference při maximálním snížení rizika z podnikání. Investiční politika podílového fondu se plně soustřeďuje na růst hodnoty majetku v podílovém fondu a tím na zvyšování výnosů jednotlivých podílníků z majetku v podílovém fondu. 2. Investiční politika fondu se zaměří na střednědobé až dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků. 3. Jednotlivé skupiny cenných papírů budou zastoupeny v majetku v podílovém fondu následovně: akcie 0-80 % dluhopisy 0-50 % ostatní instrumenty 0-30 % 4. Hodnota cenných papírů může tvořit až 100 % majetku v podílovém fondu. 5. Investice do cenných papírů prostřednictvím podílového fondu přináší rizika spojená s investováním na kapitálovém a peněžním trhu. Hodnota cenných papírů v majetku v podílovém fondu může v průběhu času klesnout pod cenu pořízení. Podílový fond ani investiční společnost nezaručují podílníkům růst hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na jeden podílový list. Investiční strategie podílového fondu je zaměřena na střednědobé až dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém fondu 1. Peněžní prostředky získané kolektivním investováním bude investiční společnost vkládat do majetku, který může být tvořen: veřejně obchodovatelnými cennými papíry vklady na účtech u banky 2. Investiční společnost může půjčit z majetku v podílovém fondu nejdéle na dobu 30 dnů cenné papíry. Smlouva o půjčce cenných papírů musí obsahovat: výši úplaty za půjčování cenných papírů povinnost dlužníka převést v době splatnosti výnosy z půjčených cenných papírů na běžný účet vedený pro podílový fond u depozitáře povinnost dlužníka umožnit investiční společnosti řádně a včas uplatnit práva spojená s půjčenými cennými papíry poskytnutí dostatečné jistoty pro případ, že dlužník včas cenné papíry nevrátí 3. Investiční společnost může ke krytí potřeb spojených s majetkem v podílovém fondu přijímat úvěry a půjčky zajištěné zajišťovacím převodem cenných papírů ve smyslu 5e) zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Z majetku v podílovém fondu nesmí být poskytovány tyto úvěry a půjčky. 4. Jednotlivé složky majetku v podílovém fondu budou zastoupeny v poměrech, které nepřesáhnou limity stanovené zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. 5. Dosahování optimální ceny při koupi a prodeji cenných papírů bude prováděno vždy s vynaložením odborné péče tak, aby nemohlo docházet k vědomému poškozování podílníků. Dosažená cena při koupi a prodeji cenných papírů závisí vždy na konkrétních 4

5 podmínkách, za kterých se cenné papíry kupují či prodávají. Pro posouzení odborné péče při nákupu a prodeji cenných papírů se investiční společnost bude řídit těmito zásadami a kritérii: maximální snížení rizik z podnikání jeho diverzifikací do více oblastí na více subjektů a objektů maximální stabilita vložených prostředků, zejména nákupem cenných papírů a podílů stabilních a prosperujících společností optimální ochrana vložených prostředků proti působení inflačních vlivů dočasné uložení volných peněžních prostředků v podílovém fondu na zvláštní účty u bank veškeré nákupy a prodeje cenných papírů bude realizovat prostřednictvím renomovaných obchodníků s cennými papíry cenné papíry kupuje jen za nejnižší cenu, za kterou je bylo možné při vynaložení odborné péče koupit cenné papíry prodává jen za nejvyšší cenu, za kterou je bylo možné při vynaložení odborné péče prodat veškeré obchody provádí za nejlepších podmínek (cena, termíny, úrokové sazby, úvěrová rizika apod.), které jsou prokazatelně doloženy ceny jednotlivých nákupů a prodejů porovnává vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných veřejnými trhy dokumentuje způsob provedení obchodů, kontroluje objektivnost evidovaných údajů a předchází riziku finančních ztrát provádí analýzu ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně přístupných informací postupuje tak, aby zaměstnanci investiční společnosti, najatí poradci či obchodníci s cennými papíry nevstupovali do střetu zájmů postupuje tak, aby zaměstnanci investiční společnosti, najatí poradci či obchodníci s cennými papíry nezneužívali důvěrných informací (insider trading, front running apod.) postupuje tak, aby zaměstnanci investiční společnosti, najatí poradci či obchodníci s cennými papíry nebyli zvýhodněni nebo neměli majetkový či jiný prospěch na úkor podílníků či akcionářů podílového fondu hodnota cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem nesmí tvořit více než 10 % majetku v podílovém fondu; toto ustanovení se nevztahuje na státní dluhopisy, na dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka; v těchto případech hodnota jedné emise dluhopisů nesmí tvořit více než 30% majetku v podílovém fondu v majetku v podílovém fondu nemůže být více než 11 % z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem 5

6 6. Investiční společnost může pro podílový fond uzavírat opční a termínované obchody pouze k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzu cenných papírů ve smyslu 5c) odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech při dodržování těchto zásad a kritérii: opční a termínované obchody bude investiční společnost uzavírat pouze prostřednictvím renomovaných obchodníků s cennými papíry, kteří prokáží profesní způsobilost k provádění těchto obchodů pokud bude možné termínové a opční obchody uzavírat na veřejném trhu, je investiční společnost povinna uzavírat tyto obchody pouze na veřejném trhu výhodnost každého opčního a termínovaného obchodu bude průběžně analyzována 7. Peněžní prostředky získané kolektivním investováním budou bezprostředně převáděny na běžný účet investiční společnosti vedený pro podílový fond u depozitáře dle 31 a 32 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. IV. Způsob použití výnosů z majetku v podílovém fondu, jeho prodeje a postup při změně jeho ocenění 1. Hospodářský výsledek podílového fondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností povolených Zákonem a náklady podle 27 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 2. Výnosy podílového fondu tvoří: úroky z bankovních depozit přijatá pojistná plnění dividendy a úroky z cenných papírů v majetku v podílovém fondu kladné kursové rozdíly cenných papírů ostatní výnosy 3. Náklady podílového fondu tvoří: úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku v podílovém fondu úplata za výkon funkce depozitáře správní a soudní poplatky daně náklady spojené s nákupem či prodejem cenných papírů s výjimkou poplatků SCP, tj. poplatky organizátorům trhu s cennými papíry a provize obchodníkovi náklady spojené s auditem účetní závěrky fondu a s vyhotovením daňového přiznání bankovní poplatky a úroky úroky z přijatých úvěrů náklady na služby SCP nesouvisející s obchodováním s cennými papíry záporné kurzové rozdíly 4. Výnosy podílového fondu se použijí k pokrytí nákladů, přebytek výnosů nad náklady podílového fondu tvoří zisk, převýšení nákladů nad výnosy podílového fondu ztrátu. Pokud hospodaření podílového fondu končí ztrátou, použije se ke krytí ztráty kapitálový fond. 6

7 5. Zisk se použije v tomto pořadí: daně hrazené ze zisku ostatní použití zisku 6. Čistý zisk podílového fondu se použije takto: 100 % bude použito k reinvesticím směřujícím ke zvýšení objemu majetku v podílovém fondu a ke zvýšení hodnoty podílů 7. Jednotlivé složky majetku bude pro podílový fond nakupovat a prodávat investiční společnost. 8. Investiční společnost bude nakupovat a prodávat cenné papíry prostřednictvím obchodníka s cennými papíry na základě s ním uzavřené komisionářské smlouvy. Obchody s cennými papíry budou realizovány zejména na: hlavním, vedlejším a volném trhu Burzy cenných papírů Praha na mimoburzovním trhu, zveřejňujícím kurz cenných papírů 9. Majetek podílového fondu bude pravidelně oceňován způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem. Pro ocenění cenných papírů v majetku v podílovém fondu se použijí platné právní předpisy o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu (vyhláška Ministerstva financí ČR č. 207/1998 Sb). Správnost ocenění kontroluje depozitář. 10. Za majetek v podílovém fondu se považuje vlastní kapitál podílového fondu. Hodnota vlastního kapitálu podílového fondu se pro stanovení ceny prodeje a odkupování podílových listů stanovuje každý pracovní den. Aktuální hodnota podílového listu se stanoví pro každý pracovní den jako podíl vlastního kapitálu v podílovém fondu připadající na jeden podílový list. Investiční společnost může stanovit v odůvodněných případech aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní. V. Údaje o podílovém listu 1. Podílový list podílového fondu je zaknihovaný cenný papír, který není registrovaný a se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu, právo podílet se na výnosu z tohoto majetku a právo na odkoupení podílového listu investiční společností. 2. Podílové listy podílového fondu se vydávají na doručitele a jsou vedeny na majetkových účtech ve Středisku cenných papírů ČR (dále jen SCP ). 3. Počet vydávaných podílových listů podílového fondu není limitován. 4. Podílové listy jsou vydávány ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. 5. Prodej podílových listů a jejich odkupování (vracení podílových listů) probíhá prostřednictvím investiční společnosti a obchodních partnerů investiční společnosti, kteří mají povolení podle 45a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Prodej podílových listů probíhá na základě Smlouvy o podmínkách prodeje a zpětného odkupu podílových listů uzavřené mezi podílníkem a investiční společností. Při prodeji podílových listů zasílá zájemce o investici do podílových listů podílového fondu peněžní prostředky na běžný účet vedený pro podílový fond u depozitáře. Odkupování podílových listů probíhá na základě Žádosti o odkoupení podílových listů, kterou podílník předkládá investiční společnosti. Smlouva upravující prodej podílových listů a žádost o odkoupení podílových listů jsou k dispozici v sídle investiční společnosti. Obchodními místy jsou obchodní místa investiční společnosti a další smluvní partneři investiční společnosti. Úplný seznam obchodních míst je k dispozici v sídle investiční společnosti. 7

8 6. Prodejní cenou podílového listu se rozumí aktuální hodnota podílového listu stanovená investiční společností ke dni vydání. Tato prodejní cena je rovna vlastnímu kapitálu připadajícímu na podílový list platnému následující pracovní den po dni vzniku nároku podílníka na vydání podílových listů. 7. Hodnota podílového listu ke dni vydání se zvyšuje o přirážku ve výši maximálně 2 % z prodejní ceny podílového listu, která je příjmem investiční společnosti. Zájemce o vydání podílových listů uzavře s investiční společností Smlouvu o koupi podílových listů. Nákup bude realizován pouze tehdy, jestliže zájemce současně s uzavřením této smlouvy splatí v plné výši hodnotu požadovaných podílových listů. Peněžní prostředky získané vydáváním podílových listů jsou přímo zasílány na běžný účet investiční společnosti vedený pro podílový fond u depozitáře. Investiční společnost vydává podílové listy jednomu zájemci v minimální hodnotě Kč. Zájemce se stává podílníkem podílového fondu dnem převodu podílových listů na jeho účet v SCP. 8. S výjimkou okolností uvedených v článku VI tohoto statutu má podílník právo na odkoupení svého podílového listu. Investiční společnost jej odkoupí bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění práva na jeho odkoupení. Cena za odkoupení je splatná do 7 dnů od zápisu převodu podílových listů z účtu klienta na příslušný účet investiční společnosti v SCP. Investiční společnost odkupuje podílový list s použitím prostředků z majetku v podílovém fondu za aktuální hodnotu podílového listu, která se stanoví jako podíl vlastního kapitálu v podílovém fondu připadajícího na jeden podílový list ke dni uplatnění práva na odkoupení podílového listu. Je vyjádřena a vyplácí se výhradně v českých korunách. 9. Po dobu 6 měsíců ode dne emise či nabytí bude uplatňována srážka při odkupu podílových listů podílového fondu ve výši 3 % z ceny podílového listu. Srážka je příjmem investiční společnosti. Tato přirážka se vztahuje pouze na odkup podílových listů vydaných po Od sedmého měsíce ode dne emise či nabytí nebude investiční společnost uplatňovat srážku při odkupování podílových listů podílového fondu. 11. Přímé náklady SCP, které jsou dle sazebníku SCP spojeny s odkoupením podílového listu, hradí při odkoupení podílového listu podílník. 12. Peníze za odkoupené podílové listy jsou zasílány bývalým podílníkům z účtu podílového fondu vedeného u depozitáře způsobem určeným v žádosti o odkoupení. 13. Informace o poslední prodejní ceně podílového listu budou k dispozici v sídle investiční společnosti a na místech, kde se podílový list prodává. VI. Pozastavení odkupování podílových listů 1. Investiční společnost může v mimořádných případech, je-li to v zájmu podílníků, odkupování podílových listů na dobu nejdéle tří měsíců pozastavit. Rozhodnutí o pozastavení odkupování podílových listů investiční společnost neprodleně písemně oznámí příslušnému státnímu orgánu a současně způsobem stanoveným tímto statutem dá na vědomí podílníkům. 2. Státní orgán může rozhodnutí o pozastavení odkupování podílových listů zrušit do tří dnů od doručení oznámení pokud zjistí, že pozastavení je v rozporu se zájmy podílníků. 3. Po uplynutí lhůty pro pozastavení odkupování podílových listů nebo jejím ukončení příslušným orgánem je správce povinen odkoupit podílové listy těch podílníků, kteří svého práva na vrácení podílových listů chtějí využít. 8

9 VII. Údaje o investiční společnosti, způsob zveřejňování zpráv o podílovém fondu a jeho hospodaření 1. Podílový fond obhospodařuje AKRO investiční společnost, a.s. 2. Investiční společnost provádí pro podílový fond veškeré činnosti, které může vykonávat podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podle dalších příslušných právních předpisů upravujících kolektivní investování v České republice. Zejména se jedná o tyto činnosti: hospodaření se svěřeným portfoliem nákup a prodej cenných papírů analýza podniků a cenných papírů analýza kapitálových trhů 3. Za obhospodařování majetku v podílovém fondu náleží investiční společnosti roční úplata ve výši 2 % z průměrné roční hodnoty majetku v podílovém fondu snížené o závazky (neboli z vlastního kapitálu podílového fondu). Úplata se vypočte jako průměr hodnoty vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Úplata je splatná v měsíčních zálohách k poslednímu dni uplynulého kalendářního měsíce. 4. Úplata investiční společnosti v sobě zahrnuje náhradu nákladů, které investiční společnost vynaložila ( 27 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech) na: výplatu příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců investiční společnosti, členů jejího představenstva a dozorčí rady, jakož i další náklady na činnost investiční společnosti poradenskou činnost, propagaci a reklamu podílového fondu vytvoření podílového fondu obhospodařování podílového fondu zajištění styku investiční společnosti s podílníky podílového fondu průzkum a analýza finančního trhu zařizování administrativních záležitostí ve prospěch podílového fondu včetně vedení účetnictví, právních a notářských služeb, nákladů spojených s plněním informační povinností podle 25, 26 a 26a zákona o investičních společnostech a investičních fondech a úhrada za služby spojené s nákupem či prodejem cenných papírů 5. Informační povinnost podílového fondu se řídí 25 a 26 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Pololetní zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu zveřejňuje investiční společnost do jednoho měsíce po skončení pololetí. Roční zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu zveřejňuje investiční společnost do tří měsíců po skončení roku. 6. Není-li uvedeno v tomto statutu jinak, zprávy o hospodaření s majetkem v podílovém fondu, zprávy o změně statutu a další informace, které musí podílový fond uveřejnit, budou uveřejněny v Hospodářských novinách nebo Mladé Frontě Dnes. Tyto údaje jsou k dispozici také v sídle investiční společnosti. 7. Investiční společnost předkládá pololetní zprávu a roční zprávu o hospodaření s majetkem v podílovém fondu rovněž Komisi pro cenné papíry, SCP a depozitáři podílového fondu. 9

10 8. Údaje o počtu vydaných a odkoupených podílových listů za období předchozích tří měsíců a o částkách, za které byly tyto podílové listy vydány a odkoupeny, se uveřejňují jedenkrát měsíčně na vývěsní desce v sídle investiční společnosti. Tyto údaje zasílá investiční společnost též SCP. 9. Údaje o hodnotě podílového listu a hodnotě vlastního kapitálu v podílovém fondu se uveřejňují denně na vývěsní desce v sídle investiční společnosti. Tyto údaje zasílá investiční společnost též SCP a poskytuje je rovněž podílníkům, odbornému a dennímu tisku. VIII. Závěrečná ustanovení 1. Změny statutu podílového fondu navrhuje a projednává představenstvo investiční společnosti. Změny podléhají schválení Komise pro cenné papíry a nabývají platnosti po schválení. 2. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí, jímž Komise pro cenné papíry tento statut schválila. 3. Základní informace o novém statutu budou zveřejněny v Hospodářských novinách bez zbytečného odkladu. Statut byl schválen představenstvem AKRO investiční společnosti dne

STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Činnost podílového fondu, depozitář podílového fondu 3. Podílové listy 4. Zaměření a cíle

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Patria investiční společnosti, a.s.

Patria investiční společnosti, a.s. Patria investiční společnost, a.s. STATUT PODÍLOVÉHO FONDU Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Podílový fond. Název podílového

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu,

Pravidla poskytování informací d) emisích, kde obchodování probíhá za působení tvůrce trhu a stanovení podmínek pro tvůrce trhu, PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Informace o emisích a trhu Článek 1 Informace získané od emitentů investičních nástrojů a dalších osob (1) Informace, které získá RM-S od emitentů investičních nástrojů resp.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 příspěvkový řád Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Politika provádění obchodů

Politika provádění obchodů Politika provádění obchodů Účinnost ke dni: 22.1.2013 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 REKLAMAČNÍ ŘÁD IAD Investments, správ. spol., a.s. 3.11.2014 OBSAH 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. REKLAMACE... 3 3. ZÁSADY PŘIJÍMÁNÍ REKLAMACÍ... 4 4. EVIDENCE REKLAMACÍ... 5 5. LHŮTA PRO PODÁNÍ REKLAMACE...

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více