Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace Verze k

2 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ Rozdělení činností při implementaci Postupy vyhodnocení projektů v OPPI Finanční tabulka Hodnocení Soulad s pravidly veřejné podpory Obecné principy způsobilosti výdajů Sledované ukazatele II. POPIS OBLASTÍ PODPORY Vznik firem Podpora začínajícím podnikatelům Využití nových finančních nástrojů Rozvoj firem Bankovní nástroje podpory MSP Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb Efektivní energie Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Inovace Zvyšování inovační výkonnosti podniků Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj Prostředí pro podnikání a inovace Platformy spolupráce Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Infrastruktura pro podnikání Služby pro rozvoj podnikání Podpora poradenských služeb Podpora marketingových služeb Technická pomoc Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI Ostatní technická pomoc SEZNAM ZKRATEK Seznam tabulek Tab. 1 Finanční tabulka... 9 Tab. 2 Přehled předpisů, na jejichž základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory dle prioritních os Tab. 3 Indikátory na úrovni oblastí podpory Seznam obrázků Obr. 1 Modely hodnocení projektů v OPPI... 7 Obr. 2 Self-application

3 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozdělení činností při implementaci Ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřeno zajištěním výkonu funkce Řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace a zajištěním plné funkčnosti tohoto orgánu do 31. prosince 2006 nebo v okamžiku předložení operačního programu Evropské komisi, bude-li předcházet. Rozdělení činností při implementaci OPPI v programovacím období bude následující: A) Vedení Ministerstva průmyslu a obchodu (ministr, porada náměstků ministra a ředitelů sekcí) projednává a schvaluje zásadní dokumenty o přípravě a realizaci OPPI, projednává a schvaluje vrcholové organizační a personální i základní finanční a metodické zabezpečení realizace OPPI, jmenuje gestory pro jednotlivé oblasti podpory/programy OPPI. B) Odbor strukturálních fondů odpovídá za účinnost řízení a provádění OPPI zabezpečuje odpovědnosti Řídícího orgánu v souladu s čl. 60 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, odpovídá za metodické řízení procesu implementace OPPI, zpracovává Prováděcí dokument OPPI a navrhuje jeho úpravy, zpracovává Manuál implementace OPPI, který je závazný pro všechny subjekty implementační struktury, a který rozpracovává principy tohoto Prováděcího dokumentu, odpovídá za komunikaci s orgány Evropské unie v záležitostech OPPI, zodpovídá za správu rozpočtových prostředků ze státního rozpočtu pro OPPI, zajišťuje vyhlášení programů OPPI, Řídicí orgán plní roli příkazce operace dle 26 (1) a) zákona č. 320/2001 Sb., tj. schvalujícího úředníka dle nařízení Rady (ES) č. 1605/2002. Řídicí orgán vykonává ve výjimečných případech i kontroly dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. XX/2006, na základě žádosti zprostředkujících subjektů CzechInvestu, CzechTradu, ČEA či ČMZRB autorizuje platby a žádá Odbor rozpočtu MPO o převod prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů na účty příjemců (v případě úvěrového či záručního fondu půjde o účet u ČMZRB, dle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání), jmenuje členy hodnotitelských komisí pro programy OPPI a schvaluje jejich statut, zabezpečuje sekretariát Monitorovacího výboru, odpovídá za sledování a vyhodnocování ukazatelů monitorování OPPI, ve spolupráci s CzechInvestem zajišťuje návaznost informačního systému ISOP na centrální monitorovací systém MSSF, zajišťuje provádění hodnocení implementace OPPI, monitoruje realizaci jednotlivých programů podpory a navrhuje Monitorovacímu výboru realokace finančních prostředků v rámci jednotlivých prioritních os OPPI, 3

4 garantuje a zprostředkovává zapojení všech skupin a subjektů, kterých se bude čerpání prostředků týkat, do přípravy, provádění, sledování a hodnocení OPPI (tzv. princip partnerství), ověřuje a hodnotí činnost subjektů implementace, na základě údajů od subjektů implementace sestavuje výroční a závěrečné zprávy o realizaci OPPI, zajišťuje implementaci technické pomoci OPPI, zajišťuje shodu s politikami EU, zvláště co se týče pravidel hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, životního prostředí a rovnosti příležitostí, koordinuje přípravu a realizaci Komunikačního plánu OPPI; ŘO OPPI v současné době připravuje Komunikační plán pro Operační program Podnikání a inovace, dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a návrhu prováděcího Nařízení Komise a to v souladu s Metodikou komunikace realizace fondů EU v programovém období připravuje dohody s ČMZRB o implementaci záručního a úvěrového fondu v rámci OPPI. C) Odbor rozpočtu a financování plní funkci Platební jednotky dle dohody s Ministerstvem financí, metodicky řídí proces rozpočtování programů, provádí včasné a správné vypořádání plateb příjemcům podpory, zajišťuje a řídí finanční vztahy programů na rozpočet MPO ve fázích plánování, realizace a vykazování v návaznosti na zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a související zákony a prováděcí vyhlášky, provádí finanční kontrolu v rozsahu své působnosti. D) Odbor kontroly a interního auditu plní funkci interního auditu pro implementační strukturu OPPI v rámci MPO, vykonává kontrolu vzorků operací dle čl. 16 Nařízení Komise (ES) č. XX/2006. E) Gestoři oblastí podpory OPPI (dle zmocnění vedení MPO) poskytují součinnost dle požadavků Řídícího orgánu, roli gestora plní v případě oblasti podpory 3.1 Odbor ekologické energetiky MPO, u ostatních oblastí podpory Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti, odpovídají za věcný obsah oblastí podpory/programů podpory v OPPI, včetně kritérií, monitorovacích ukazatelů a způsobilých výdajů, odpovídají za výběr projektů - předsedají hodnotitelským komisím, spolupracují při monitorování výsledků a dopadů OPPI (jsou členy Monitorovacího výboru OPPI), navrhují v rámci limitu pro jednotlivé oblasti podpory orientační alokaci prostředků pro jednotlivé programy. F) Zprostředkující subjekty CzechInvest podílí se na přípravě jednotlivých programů v rámci OPPI, 4

5 vytváří, řídí a zajišťuje fungování sítě regionálních zastoupení bude upřesněno - pro administraci OPPI a styk s žadateli o podporu, zajišťuje provoz a správu dat informačního systému ISOP a jeho průběžnou aktualizaci dle požadavků Řídícího orgánu, zabezpečuje příjem žádostí pro programy OPPI a jejich vložení do informačního systému ISOP, zajišťuje styk s žadateli o podporu v rámci OPPI a poskytuje informace potenciálním žadatelům o podporu, provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti, zajišťuje hodnocení žádostí o podporu ve své působnosti (zodpovídá za správné posouzení výše a věcné oprávněnosti způsobilých výdajů u jednotlivých projektů), zajišťuje sekretariát hodnotitelských komisí ve své působnosti a zabezpečuje přípravu podkladů pro jejich jednání (hodnocení projektů, návrh podmínek a výše podpory, atd.), připravuje pro Řídicí orgán návrhy rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně podmínek pro programy ve své působnosti, monitoruje realizaci jednotlivých programů/projektů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti těchto programů/projektů, připravuje podklady pro monitorovací zprávy dle instrukcí Řídícího orgánu, ověřuje dodržování podmínek zákona o veřejných zakázkách příjemcem podpory pro programy ve své působnosti, provádí předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu a zpracovává osvědčení o provedené práci pro projekty ve své působnosti, přijímá žádosti o platby od příjemců podpory a kontroluje jejich formální náležitosti, předkládá Řídicímu orgánu žádosti o platby způsobilých výdajů v předepsaném formátu pro projekty ve své působnosti, vkládá údaje do informačního systému ISOP u projektů ve své působnosti a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů, pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídicímu orgánu při ověření a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti, tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod. neprodleně informuje Řídící orgán o zjištěných nesrovnalostech při implementaci, podílí se na přípravě a realizaci a zajišťuje propagaci příslušných programů OPPI, plní další úkoly dle instrukcí Řídícího orgánu. Česká energetická agentura podílí se na přípravě jednotlivých programů v rámci OPPI, zajišťuje hodnocení žádostí o podporu ve své působnosti (zodpovídá za správné posouzení výše a věcné oprávněnosti způsobilých výdajů u jednotlivých projektů), zajišťuje sekretariát hodnotitelských komisí ve své působnosti a zabezpečuje přípravu podkladů pro jejich jednání (hodnocení projektů, návrh podmínek a výše podpory, atd.), připravuje pro Řídicí orgán návrhy rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně podmínek pro programy ve své působnosti, monitoruje realizaci jednotlivých programů/projektů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti těchto programů/projektů, připravuje podklady pro monitorovací zprávy dle instrukcí Řídícího orgánu, ověřuje dodržování podmínek zákona o veřejných zakázkách příjemcem podpory pro programy ve své působnosti, provádí předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu a zpracovává osvědčení o provedené práci pro projekty ve své působnosti, 5

6 předkládá Řídicímu orgánu žádosti o platby oprávněných výdajů v předepsaném formátu pro projekty ve své působnosti, vkládá údaje do informačního systému ISOP u projektů ve své působnosti a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů, pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídicímu orgánu při ověření a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti, tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod., neprodleně informuje Řídící orgán o zjištěných nesrovnalostech při implementaci, podílí se na přípravě, realizaci a zajišťuje propagaci příslušných programů OPPI, plní další úkoly dle instrukcí Řídícího orgánu. CzechTrade podílí se na přípravě jednotlivých programů v rámci OPPI, zajišťuje hodnocení žádostí o podporu ve své působnosti (zodpovídá za správné posouzení výše a věcné oprávněnosti způsobilých výdajů u jednotlivých projektů), zajišťuje sekretariát hodnotitelských komisí ve své působnosti a zabezpečuje přípravu podkladů pro jejich jednání (hodnocení projektů, návrh podmínek a výše podpory, atd.), - malé projekty nemají komise připravuje pro Řídicí orgán návrhy rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně podmínek pro programy ve své působnosti, monitoruje realizaci jednotlivých programů/projektů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti těchto programů/projektů, připravuje podklady pro monitorovací zprávy dle instrukcí Řídícího orgánu, ověřuje dodržování podmínek zákona o veřejných zakázkách příjemcem podpory pro programy ve své působnosti, provádí předběžnou a průběžnou konečnou veřejnosprávní kontrolu a zpracovává osvědčení o provedené práci pro projekty ve své působnosti, bude upřesněna formulace o kontrole (předběžná a průběžná x konečná) předkládá Řídicímu orgánu žádosti o platby oprávněných výdajů v předepsaném formátu pro projekty ve své působnosti, vkládá údaje do informačního systému ISOP u projektů ve své působnosti a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů, pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídicímu orgánu při ověření a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod., neprodleně informuje Řídící orgán o zjištěných nesrovnalostech při implementaci, podílí se na přípravě, realizaci a zajišťuje propagaci příslušných programů OPPI, plní další úkoly dle instrukcí Řídícího orgánu. ČMZRB ČMZRB je smluvním partnerem pro implementaci programů START, Progres, Záruka a Ekoenergie v prioritních osách 1, 2 a 3. podílí se na přípravě příslušných programů v rámci OPPI, spravuje úvěrové a záruční fondy podle podmínek stanovených Řídicím orgánem ve smlouvě o realizaci vybraných programů OPPI mezi MPO a ČMZRB, zajišťuje administraci programů v gesci ČMZRB, provádí formální kontrolu a hodnocení žádosti o udělení podpory, v závislosti na podmínkách příslušného programu, 6

7 monitoruje realizaci jednotlivých projektů u programů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti programů v rozsahu stanoveném Řídicím orgánem, včetně vkládání dat o programech podpory a o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu banky do systému ISOP, předkládá Řídicímu orgánu žádosti o doplnění úvěrového či záručního fondu u programů, pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídicímu orgánu při ověřování a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti, tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, správě fondů apod., podílí se na přípravě komunikační strategie, její realizaci a propagaci příslušných programů. 2. Postupy vyhodnocení projektů v OPPI V OPPI jsou uvažovány čtyři modely hodnocení projektů. Nejvhodnější model hodnocení bude vybrán na základě konkrétních podmínek programu. Příjemce podpory předloží žádost o dotaci prostřednictvím E-Accountu (pomocí internetu). Projektový manažer (PM) ověří vhodnost projektu a žadatele na základě kritérií přijatelnosti stanovených pro daný program a ratingu - ekonomického hodnocení. Projekty přijatelné pro další hodnocení postupují do plného hodnotícího procesu. 4 modely hodnocení: (E-Account) Žadatel Projektový manažer (1) (2) (3) Externí hodnotitel Zjednodušená HK Standardní HK Řídící orgán Obr. 1 Modely hodnocení projektů v OPPI Bez hodnotitelské komise (1) Povaha programu umožňuje hodnotit projekt na základě psaného postupu (metodiky), který je připraven a schválen Řídícím orgánem (ŘO). Tento postup obsahuje předem stanovená kritéria. PM provede hodnocení projektu a výsledek hodnocení předloží Řídícímu orgánu ke konečnému schválení. ŘO překontroluje správnost postupu a potvrdí/zamítne rozhodnutí PM 7

8 nebo vrátí projekt k opětovnému posouzení. Tento postup bude používán pro velmi jednoduché projekty, jako je např. program Inovace část Patent. Podmínky programu umožňují vypracování velmi jasné a transparentní metodiky hodnocení. V těchto případech půjde především o ověření, zda žadatel splňuje kriteria přijatelnosti. Rozhodnutí nebude ovlivněno subjektivním názorem PM. Zjednodušená hodnotitelská komise (ZHK) (2) Projektový manažer připraví projekt k hodnocení. PM vybere externího hodnotitele - jeho výběr je schválen Řídícím orgánem. Projekt je spolu s externím posudkem a hodnocením projektového manažera postoupen hodnotitelské komisi. ZHK rozhoduje o doporučení či nedoporučení projektu k podpoře konsensuálně. ŘO potvrdí nebo zamítne rozhodnutí ZHK nebo jej vrátí zpět k přezkoumání. V případě nedosažení konsensu je projekt postoupen standardní hodnotitelské komisi. Struktura ZHK: gestor, ŘO, agentura. Standardní hodnotitelská komise (HK) (3) Projektový manažer připraví projekt k hodnocení. PM vybere externí hodnotitele jejich výběr je schválen Řídícím orgánem. Projekt je spolu s externími posudky a hodnocením projektového manažera postoupen hodnotitelské komisi. HK rozhoduje na principu většinového hlasování (každý člen má jeden hlas). Struktura HK: (1) gestor, (2) odborný útvar MPO, (3) agentura, (4) státní správa a územní samospráva, (5) vysoká škola, výzkumný ústav, (6) 2 odborní experti. Self-application (4) Agentura připraví roční indikativní plán akcí a předkládá jej spolu s návrhem rozpočtu Řídícímu orgánu vždy na konci roku. Agentura ve spolupráci s pověřeným zástupcem ŘO jednotlivé akce rozpracuje a čtvrtletně předloží ve formě projektových fichí na oponentní řízení ke schválení projektových fichí. Schválené projekty jsou poté implementovány agenturou. Po ukončení realizace jsou výsledky prezentovány ŘO. Struktura oponentní komise: gestor, ŘO, odborný expert (dle potřeby), agentura. Agentura (Roční indikativní plán) Rozpracování ročního plánu (projektové fiche) Oponentní řízení (Komise) Realizace projektu Prezentace výsledků ŘO Obr. 2 Self-application 8

9 3. Finanční tabulka OPPI - ROZPIS FINANČNÍCH ALOKACÍ DLE PRIORIT v EUR EUR EUR EUR Priorita % SF (ERDF) 85% SR 15% celkem P1 Vznik firem 2, START 0, JEREMIE P2 Rozvoj firem 21, PROGRES 2, ZÁRUKA ROZVOJ ICT a Strat.služby ICT v podnicích 4, P3 Efektivní energie P4 Inovace 22, INOVACE POTENCIÁL 8, P5 Prostř. pro p. a in. 38, SPOLUPRÁCE 5, PROSPERITA ŠKOL. STŘ NEMOVITOSTI 16, P6 Služby pro rozvoj p. 7, PORADENSTVÍ MARKETING 2, P7 Technická pomoc 2, Hodnocení CELKEM Tab. 1 Finanční tabulka Hodnocení je jedním z nástrojů uplatňování zásady sound financial management dle článku 27.4 nařízení ES č. 1605/2002 (Finanční nařízení). Za hodnocení je odpovědný OSF. OSF může zpracovat plán hodnocení na celé období Hodnocení je prováděno v souladu s čl nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Předběžné hodnocení Předběžné hodnocení (ex-ante evaluation) může být provedeno v souladu s čl obecného nařízení buď za jednotlivý OP nebo za všechny OP v rámci cíle Konvergence. Předmětem předběžného hodnocení je především ohodnotit správné rozdělení alokací mezi jednotlivé priority a opatření s ohledem na potenciální absorpční kapacitu. 9

10 Průběžné hodnocení Průběžné hodnocení může OSF provádět kdykoli v průběhu programovacího období. Toto hodnocení se zaměřuje především na problematické oblasti s cílem odhalit příčiny problémů. Průběžné hodnocení může za spoluúčasti OSF provést v souladu s čl. 49 obecného nařízení i Evropská komise. Následné hodnocení Následné hodnocení OPPI provede Evropská komise na úrovni cíle Konvergence. OSF zváží možnost přijetí nápravných opatření, pokud z některé hodnotící zprávy vyplynou vážné nedostatky nebo problematické oblasti, které je třeba vyřešit. Zadavatelem hodnocení je OSF. Hodnocení je financováno z prostředků Technické pomoci. Realizátorem hodnocení je externí subjekt - zpravidla vysoká škola nebo poradenská společnost. OSF provede výběr zpracovatele hodnotící zprávy transparentním a nediskriminačním způsobem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy, dále v souladu s interními předpisy MPO a pravidly stanovenými MI OPPI pro TP. Agentury a ČMZRB poskytnou OSF podklady vyžádané realizátorem hodnocení. Výstupem hodnocení je vždy hodnotící zpráva. O zveřejnění této zprávy rozhodne OSF. OSF zajistí archivaci všech hodnotících zpráv. 5. Soulad s pravidly veřejné podpory V rámci OPPI budou plně respektována ustanovení čl Smlouvy o založení ES vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. Konkrétně veřejnou podporu v OPPI legislativně upravuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a dále Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory školení, Nařízení Komise č. 70/ ze dne 12. ledna 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o EU o státní pomoci malým a středním podnikům, Nařízení Komise č. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis (v návrhu), Bloková výjimka pro regionální investiční podporu, Pokyny pro národní regionální podporu /C 54/08, Obecné zásady Společenství pro poskytování státní pomoci pro ochranu životního prostředí 2001/C37/03, Rámec pro rizikový kapitál pro MSP 2006/C 194/02 a Rámec pro vědu, výzkum a inovace (v návrhu). Veškeré zamýšlené podpory budou oznamovány (článek 88 bod 3 Smlouvy), a žádné podpory z veřejných prostředků nesmějí být poskytovány, než Komise přijme konečné rozhodnutí. Výjimku z tohoto pravidla tvoří blokové výjimky a podpory udělované dle pravidla de minimis. Toto pravidlo umožní poskytnout jednomu podniku podporu do výše v průběhu tří let. 1 Novelizované nařízením Komise (ES) č. 364/2004 z 25. února

11 Celková výše podpory z veřejných zdrojů (strukturální fondy, státní rozpočet, regionální rozpočty atd.) na shodné způsobilé výdaje nepřekročí výši stanovenou v Regionální mapě intenzity veřejné podpory na léta pro Českou republiku. 2 (Pozn.: konečná úprava ustanovení o kumulaci bude muset být modifikována v závislosti na výsledné podobě pravidla de minimis.) PO 1 Vznik firem PO 2 Rozvoj firem PO 3 Efektivní energie PO 4 Inovace Prioritní osa PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace PO 6 Služby pro rozvoj podnikání PO 7 Technická pomoc Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory Rámec pro rizikový kapitál pro MSP De minimis Bloková výjimka pro regionální investiční podporu Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 De minimis Bloková výjimka pro regionální investiční podporu De minimis Bloková výjimka pro regionální investiční podporu Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 De minimis Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 Bloková výjimka pro regionální investiční podporu Rámec pro vědu, výzkum a inovace Pokyny na ochranu životního prostředí De minimis Bloková výjimka pro MSP De minimis Není státní pomoc Tab. 2 Přehled předpisů, na jejichž základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory dle prioritních os 6. Obecné principy způsobilosti výdajů V článku 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se uvádí, že "pravidla pro způsobilost výdajů se stanoví na úrovni členských států s výhradou výjimek stanovených ve zvláštních nařízeních pro každý z fondů". V případě OPPI se jedná o článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, který vymezuje pouze několik položek z tohoto fondu nefinancovatelných (úroky z úvěrů, nákup pozemků za částku převyšující 10% celkových způsobilých výdajů na danou operaci, vyřazování jaderných elektráren z provozu a daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet). Mezi relevantní národní legislativu mající vztah ke způsobilým výdajům patří zejména: 2 Viz Příloha 2. 11

12 A) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), B) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (včetně prováděcích vyhlášek - např. vyhláška č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 504/2002 Sb., č. 505/2002 Sb.), C) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), D) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Způsobilé výdaje musí respektovat principy veřejné podpory ve smyslu ustanovení článku 87 Smlouvy o založení ES a dalších navazujících předpisů EU: např. nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, Pokyny k regionální podpoře na období (2006/C 54/08), nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání (platí do konce roku 2007) a další. Způsobilé výdaje musí splňovat zejména následující podmínky: musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, 3 musí být prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory v době před jejich proplacením ze strukturálních fondů, není-li stanoveno jinak, musí být doloženy průkaznými doklady. Veškeré provozní náklady, které jsou součástí způsobilých výdajů projektu, musí mít degresivní charakter (tzn. musí se postupně snižovat v závislosti na délce trvání podpory). Způsobilými výdaji nejsou: DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, není-li uvedeno jinak, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Každý způsobilý výdaj (patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady) lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát - tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v rámci jiného dotačního programu financování z veřejných zdrojů. Detailní vymezení způsobilých výdajů pro dílčí programy a jimi podporované aktivity bude uvedeno v jednotlivých výzvách. 3 Dnem přijatelnosti se rozumí datum, kdy poskytovatel či příslušná agentura příjemci podpory písemně potvrdí, že splňuje podmínky přijatelnosti daného programu. 12

13 7. Sledované ukazatele Oblast podpory (OP) Kód indikátoru Název indikátoru 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům OP Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje Měrná jednotka, vymezení indikátoru Počet podpořených nově založených podniků prvé dva roky po založení Druh indikátoru Program podpory Počáteční hodnota Cílová hodnota (po skončení programu) Zdroj dat Výstup Start ISOP Komentář k indikátoru OP Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn.: u s.r.o. se jedná o společnosti, ve kterých má žena/y více než 50% podíl na základním kapitálu) Výstup Start ISOP OP 1.1 Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií 1.2 Využití nových finančních nástrojů Výsledek Start 0 30 ISOP 13

14 OP 1.2 Počet MSP podpořených z fondů rizikového kapitálu Výstup JEREMIE 0 50 ISOP OP Investice do MSP Výstup JEREMIE 0 ISOP Core Bankovní nástroje podpory MSP OP Počet projektů na podporu MSP Počet Výstup 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb OP 2.2 Počet firem, které získaly podporu v rámci projektů nákupu nových technologií Počet podpořených projektů Výstup Progres (+ EPC) Záruka Rozvoj ICT v podnicích ISOP ISOP OP 2.2 Instalované technologie Počet nově instalovaných technologií (strojů, zařízení nebo souborů strojů, zařízení sloužících výrobě nebo obchodu) Výstup Rozvoj ISOP OP 2.2 Počet projektů zaměřených na rozvoj ICT Počet podpořených projektů rozvoje a využívání ICT Výstup ICT a strategické služby ICT v podnicích ISOP 14

15 OP 2.2 Obsluhované firmy Počet firem (právnických osob), které podpořené centrum obsluhuje ke konci realizaci projektu Výsledek ICT a strategické služby 0 ISOP (Monitorovací zpráva) OP Výdaje na informační Podíl výdajů technologie v podnikatelského podnikatelském sektoru na IT na sektoru HDP v % Výsledek ICT a strategické služby ICT v podnicích 0 ČSÚ Lisabon OP Výdaje na komunikační technologie v podnikatelském sektoru Podíl výdajů podnikatelského sektoru na CT na HDP v % Výsledek ICT a strategické služby ICT v podnicích 0 ČSÚ Lisabon OP 2.2 Přidaná hodnota u podpořených firem 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie OP 3.1 Počet podpořených projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti Objem vytvořené přidané hodnoty v podpořených firmách v mil. Kč v b. c. Výsledek Rozvoj ICT a strategické služby ICT v podnicích 0 ISOP Počet projektů Výstup Eko-energie ISOP 15

16 OP Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů Počet projektů Výstup Eko-energie ISOP OP 3.1 Úspora energie v podnikatelském sektoru TJ Výsledek Eko-energie Pozn.: míněno roční přínos po ukončení OPPI OP Výroba elektřiny z OZE GWh Výsledek Eko-energie Pozn.: míněno roční přínos po ukončení OPPI OP Výroba tepla z OZE TJ Výsledek Eko-energie Pozn.: míněno roční přínos po ukončení OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků OP 4.1 Počet podpořených projektů inovací a patentů Počet podpořených projektů Hlavní (core) výstup Inovace ISOP 16

17 OP 4.1 Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací Počet Výstup Inovace ISOP OP Vynálezy a udělené patenty 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj OP Platformy spolupráce OP 5.1 OP 5.1 OP 5.1 OP 5.1 OP 5.1 Počet podpořených projektů pro rozvoj výzkumu a technologií Celkový počet podpořených klastrů Počet přihlášek + počet udělených práv Výstup Inovace ISOP Počet projektů Výstup Potenciál ISOP Core 04 Počet Výstup Spolupráce 0 50 ISOP Průměrný počet členů klastru účastnících se Počet na společném Výsledek Spolupráce 0 10 ISOP projektu Počet podpořených pólů excelence Počet podpořených technologických platforem Počet firem zapojených v kooperačních projektech Počet Výstup Spolupráce 0 20 ISOP Počet Výstup Spolupráce 0 15 ISOP Počet Výsledek Spolupráce ISOP 17

18 OP Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi Výstup Spolupráce Prosperita (Prosperita) (Spolupráce) ISOP Core 05 OP 5.1 Počet podpořených (zakládání + další rozvoj) center pro transfer technologií Výstup Prosperita 0 20 ISOP OP 5.1 OP 5.1 Počet podpořených (zakládání + další rozvoj) vědeckotechnických a vědeckých parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center počet Počet Výstup Prosperita 60 ISOP plocha Plocha v ha Výstup Prosperita 14 ISOP Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů OP 5.2 OP Infrastruktura pro podnikání Počet podpořených projektů pro rozvoj lidských zdrojů Přírůstek kapacity pro vzdělávací aktivity Počet projektů Počet nově vzniklých míst pro školení ISOP Výsledek Prosperita ISOP Výstup Výsledek Školicí střediska Školicí střediska 0 ISOP ISOP 18

19 OP 5.3 OP 5.3 ( ) OP OP 5.3 OP Podpora poradenských služeb Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání Plocha regenerovaných zón pro podnikatelské účely Plocha nově zainvestovaných průmyslových zón Podlahová plocha nově vystavěných nájemních objektů Podlahová plocha rekonstruovaných objektů Počet podpořených projektů Výstup Nemovitosti ISOP Plocha v ha Výstup Nemovitosti ISOP Plocha v ha Výstup Nemovitosti ISOP Plocha v m2 Výstup Nemovitosti ISOP Plocha v m2 Výstup Nemovitosti ISOP OP 6.1 Počet certifikovaných poradců Výsledek Poradenství 0 ISOP OP 6.1 OP 6.1 Počet realizovaných vzdělávacích aktivit pro poradce Počet podpořených projektů v oblasti inovačního poradenství 6.2 Podpora marketingových služeb OP 6.2 Počet podpořených projektů marketingové prezentace v zahraničí Počet projektů výrobních podniků a poskytovatelů služeb Výsledek Poradenství 0 ISOP Výstup Poradenství 0 50 ISOP Výstup Marketing ISOP 19

20 OP 6.2 Počet podpořených účastí na specializovaných veletrzích, výstavách či misích Počet Výstup Marketing 0 ISOP OP 6.2 Počet realizovaných akcí v oblasti rozvoje poradenských a informačních služeb pro mezinárodní obchod Počet Výstup Marketing 0 ISOP 7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI OP OP Celkové realizované výdaje na projekty technické pomoci Realizace evaluačních studií a zpráv z toho tvorba výročních a průběžných zpráv; Celkové realizované výdaje na informační, poradenské a konzultační služby a na monitorování a evaluační a analytické práce v mil. Kč Počet vytvořených studií a zpráv zaměřených na přípravu programu (programových dokumentů) a na Výstup 0 ŘO Výstup 0 ŘO Výstup 0 ŘO 20

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze 26.3 2003-1 - Programový dodatek OPPP k 15.3.2004 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ 6 1) ÚČEL A PŮSOBNOST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů 1 Finanční nástroje Finanční nástroje úvěry, záruky či rizikový kapitál. Finanční nástroj - systém účtů a procesů vytvořený na základě

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory Smart grids II. (Přenosová síť) Obsah 1 Identifikace programu... 3

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace 1 Znění platné k 1. 8. 2007 Vážení podnikatelé, Operační program Podnikání a inovace si stanovil jako svůj

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více