Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace Verze k

2 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ Rozdělení činností při implementaci Postupy vyhodnocení projektů v OPPI Finanční tabulka Hodnocení Soulad s pravidly veřejné podpory Obecné principy způsobilosti výdajů Sledované ukazatele II. POPIS OBLASTÍ PODPORY Vznik firem Podpora začínajícím podnikatelům Využití nových finančních nástrojů Rozvoj firem Bankovní nástroje podpory MSP Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb Efektivní energie Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Inovace Zvyšování inovační výkonnosti podniků Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj Prostředí pro podnikání a inovace Platformy spolupráce Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů Infrastruktura pro podnikání Služby pro rozvoj podnikání Podpora poradenských služeb Podpora marketingových služeb Technická pomoc Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI Ostatní technická pomoc SEZNAM ZKRATEK Seznam tabulek Tab. 1 Finanční tabulka... 9 Tab. 2 Přehled předpisů, na jejichž základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory dle prioritních os Tab. 3 Indikátory na úrovni oblastí podpory Seznam obrázků Obr. 1 Modely hodnocení projektů v OPPI... 7 Obr. 2 Self-application

3 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozdělení činností při implementaci Ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřeno zajištěním výkonu funkce Řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace a zajištěním plné funkčnosti tohoto orgánu do 31. prosince 2006 nebo v okamžiku předložení operačního programu Evropské komisi, bude-li předcházet. Rozdělení činností při implementaci OPPI v programovacím období bude následující: A) Vedení Ministerstva průmyslu a obchodu (ministr, porada náměstků ministra a ředitelů sekcí) projednává a schvaluje zásadní dokumenty o přípravě a realizaci OPPI, projednává a schvaluje vrcholové organizační a personální i základní finanční a metodické zabezpečení realizace OPPI, jmenuje gestory pro jednotlivé oblasti podpory/programy OPPI. B) Odbor strukturálních fondů odpovídá za účinnost řízení a provádění OPPI zabezpečuje odpovědnosti Řídícího orgánu v souladu s čl. 60 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, odpovídá za metodické řízení procesu implementace OPPI, zpracovává Prováděcí dokument OPPI a navrhuje jeho úpravy, zpracovává Manuál implementace OPPI, který je závazný pro všechny subjekty implementační struktury, a který rozpracovává principy tohoto Prováděcího dokumentu, odpovídá za komunikaci s orgány Evropské unie v záležitostech OPPI, zodpovídá za správu rozpočtových prostředků ze státního rozpočtu pro OPPI, zajišťuje vyhlášení programů OPPI, Řídicí orgán plní roli příkazce operace dle 26 (1) a) zákona č. 320/2001 Sb., tj. schvalujícího úředníka dle nařízení Rady (ES) č. 1605/2002. Řídicí orgán vykonává ve výjimečných případech i kontroly dle čl. 13 nařízení Komise (ES) č. XX/2006, na základě žádosti zprostředkujících subjektů CzechInvestu, CzechTradu, ČEA či ČMZRB autorizuje platby a žádá Odbor rozpočtu MPO o převod prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů na účty příjemců (v případě úvěrového či záručního fondu půjde o účet u ČMZRB, dle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání), jmenuje členy hodnotitelských komisí pro programy OPPI a schvaluje jejich statut, zabezpečuje sekretariát Monitorovacího výboru, odpovídá za sledování a vyhodnocování ukazatelů monitorování OPPI, ve spolupráci s CzechInvestem zajišťuje návaznost informačního systému ISOP na centrální monitorovací systém MSSF, zajišťuje provádění hodnocení implementace OPPI, monitoruje realizaci jednotlivých programů podpory a navrhuje Monitorovacímu výboru realokace finančních prostředků v rámci jednotlivých prioritních os OPPI, 3

4 garantuje a zprostředkovává zapojení všech skupin a subjektů, kterých se bude čerpání prostředků týkat, do přípravy, provádění, sledování a hodnocení OPPI (tzv. princip partnerství), ověřuje a hodnotí činnost subjektů implementace, na základě údajů od subjektů implementace sestavuje výroční a závěrečné zprávy o realizaci OPPI, zajišťuje implementaci technické pomoci OPPI, zajišťuje shodu s politikami EU, zvláště co se týče pravidel hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, životního prostředí a rovnosti příležitostí, koordinuje přípravu a realizaci Komunikačního plánu OPPI; ŘO OPPI v současné době připravuje Komunikační plán pro Operační program Podnikání a inovace, dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a návrhu prováděcího Nařízení Komise a to v souladu s Metodikou komunikace realizace fondů EU v programovém období připravuje dohody s ČMZRB o implementaci záručního a úvěrového fondu v rámci OPPI. C) Odbor rozpočtu a financování plní funkci Platební jednotky dle dohody s Ministerstvem financí, metodicky řídí proces rozpočtování programů, provádí včasné a správné vypořádání plateb příjemcům podpory, zajišťuje a řídí finanční vztahy programů na rozpočet MPO ve fázích plánování, realizace a vykazování v návaznosti na zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, a související zákony a prováděcí vyhlášky, provádí finanční kontrolu v rozsahu své působnosti. D) Odbor kontroly a interního auditu plní funkci interního auditu pro implementační strukturu OPPI v rámci MPO, vykonává kontrolu vzorků operací dle čl. 16 Nařízení Komise (ES) č. XX/2006. E) Gestoři oblastí podpory OPPI (dle zmocnění vedení MPO) poskytují součinnost dle požadavků Řídícího orgánu, roli gestora plní v případě oblasti podpory 3.1 Odbor ekologické energetiky MPO, u ostatních oblastí podpory Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti, odpovídají za věcný obsah oblastí podpory/programů podpory v OPPI, včetně kritérií, monitorovacích ukazatelů a způsobilých výdajů, odpovídají za výběr projektů - předsedají hodnotitelským komisím, spolupracují při monitorování výsledků a dopadů OPPI (jsou členy Monitorovacího výboru OPPI), navrhují v rámci limitu pro jednotlivé oblasti podpory orientační alokaci prostředků pro jednotlivé programy. F) Zprostředkující subjekty CzechInvest podílí se na přípravě jednotlivých programů v rámci OPPI, 4

5 vytváří, řídí a zajišťuje fungování sítě regionálních zastoupení bude upřesněno - pro administraci OPPI a styk s žadateli o podporu, zajišťuje provoz a správu dat informačního systému ISOP a jeho průběžnou aktualizaci dle požadavků Řídícího orgánu, zabezpečuje příjem žádostí pro programy OPPI a jejich vložení do informačního systému ISOP, zajišťuje styk s žadateli o podporu v rámci OPPI a poskytuje informace potenciálním žadatelům o podporu, provádí kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti, zajišťuje hodnocení žádostí o podporu ve své působnosti (zodpovídá za správné posouzení výše a věcné oprávněnosti způsobilých výdajů u jednotlivých projektů), zajišťuje sekretariát hodnotitelských komisí ve své působnosti a zabezpečuje přípravu podkladů pro jejich jednání (hodnocení projektů, návrh podmínek a výše podpory, atd.), připravuje pro Řídicí orgán návrhy rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně podmínek pro programy ve své působnosti, monitoruje realizaci jednotlivých programů/projektů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti těchto programů/projektů, připravuje podklady pro monitorovací zprávy dle instrukcí Řídícího orgánu, ověřuje dodržování podmínek zákona o veřejných zakázkách příjemcem podpory pro programy ve své působnosti, provádí předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu a zpracovává osvědčení o provedené práci pro projekty ve své působnosti, přijímá žádosti o platby od příjemců podpory a kontroluje jejich formální náležitosti, předkládá Řídicímu orgánu žádosti o platby způsobilých výdajů v předepsaném formátu pro projekty ve své působnosti, vkládá údaje do informačního systému ISOP u projektů ve své působnosti a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů, pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídicímu orgánu při ověření a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti, tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod. neprodleně informuje Řídící orgán o zjištěných nesrovnalostech při implementaci, podílí se na přípravě a realizaci a zajišťuje propagaci příslušných programů OPPI, plní další úkoly dle instrukcí Řídícího orgánu. Česká energetická agentura podílí se na přípravě jednotlivých programů v rámci OPPI, zajišťuje hodnocení žádostí o podporu ve své působnosti (zodpovídá za správné posouzení výše a věcné oprávněnosti způsobilých výdajů u jednotlivých projektů), zajišťuje sekretariát hodnotitelských komisí ve své působnosti a zabezpečuje přípravu podkladů pro jejich jednání (hodnocení projektů, návrh podmínek a výše podpory, atd.), připravuje pro Řídicí orgán návrhy rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně podmínek pro programy ve své působnosti, monitoruje realizaci jednotlivých programů/projektů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti těchto programů/projektů, připravuje podklady pro monitorovací zprávy dle instrukcí Řídícího orgánu, ověřuje dodržování podmínek zákona o veřejných zakázkách příjemcem podpory pro programy ve své působnosti, provádí předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu a zpracovává osvědčení o provedené práci pro projekty ve své působnosti, 5

6 předkládá Řídicímu orgánu žádosti o platby oprávněných výdajů v předepsaném formátu pro projekty ve své působnosti, vkládá údaje do informačního systému ISOP u projektů ve své působnosti a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů, pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídicímu orgánu při ověření a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti, tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod., neprodleně informuje Řídící orgán o zjištěných nesrovnalostech při implementaci, podílí se na přípravě, realizaci a zajišťuje propagaci příslušných programů OPPI, plní další úkoly dle instrukcí Řídícího orgánu. CzechTrade podílí se na přípravě jednotlivých programů v rámci OPPI, zajišťuje hodnocení žádostí o podporu ve své působnosti (zodpovídá za správné posouzení výše a věcné oprávněnosti způsobilých výdajů u jednotlivých projektů), zajišťuje sekretariát hodnotitelských komisí ve své působnosti a zabezpečuje přípravu podkladů pro jejich jednání (hodnocení projektů, návrh podmínek a výše podpory, atd.), - malé projekty nemají komise připravuje pro Řídicí orgán návrhy rozhodnutí o poskytnutí podpory včetně podmínek pro programy ve své působnosti, monitoruje realizaci jednotlivých programů/projektů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti těchto programů/projektů, připravuje podklady pro monitorovací zprávy dle instrukcí Řídícího orgánu, ověřuje dodržování podmínek zákona o veřejných zakázkách příjemcem podpory pro programy ve své působnosti, provádí předběžnou a průběžnou konečnou veřejnosprávní kontrolu a zpracovává osvědčení o provedené práci pro projekty ve své působnosti, bude upřesněna formulace o kontrole (předběžná a průběžná x konečná) předkládá Řídicímu orgánu žádosti o platby oprávněných výdajů v předepsaném formátu pro projekty ve své působnosti, vkládá údaje do informačního systému ISOP u projektů ve své působnosti a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů, pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídicímu orgánu při ověření a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, apod., neprodleně informuje Řídící orgán o zjištěných nesrovnalostech při implementaci, podílí se na přípravě, realizaci a zajišťuje propagaci příslušných programů OPPI, plní další úkoly dle instrukcí Řídícího orgánu. ČMZRB ČMZRB je smluvním partnerem pro implementaci programů START, Progres, Záruka a Ekoenergie v prioritních osách 1, 2 a 3. podílí se na přípravě příslušných programů v rámci OPPI, spravuje úvěrové a záruční fondy podle podmínek stanovených Řídicím orgánem ve smlouvě o realizaci vybraných programů OPPI mezi MPO a ČMZRB, zajišťuje administraci programů v gesci ČMZRB, provádí formální kontrolu a hodnocení žádosti o udělení podpory, v závislosti na podmínkách příslušného programu, 6

7 monitoruje realizaci jednotlivých projektů u programů ve své působnosti, shromažďuje a vyhodnocuje údaje o efektivnosti programů v rozsahu stanoveném Řídicím orgánem, včetně vkládání dat o programech podpory a o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu banky do systému ISOP, předkládá Řídicímu orgánu žádosti o doplnění úvěrového či záručního fondu u programů, pravidelně předává informace a poskytuje náležitou součinnost Řídicímu orgánu při ověřování a hodnocení výkonu samostatné (delegované) činnosti, tj. zejména výběru a hodnocení projektů, ověření výdajů, správě fondů apod., podílí se na přípravě komunikační strategie, její realizaci a propagaci příslušných programů. 2. Postupy vyhodnocení projektů v OPPI V OPPI jsou uvažovány čtyři modely hodnocení projektů. Nejvhodnější model hodnocení bude vybrán na základě konkrétních podmínek programu. Příjemce podpory předloží žádost o dotaci prostřednictvím E-Accountu (pomocí internetu). Projektový manažer (PM) ověří vhodnost projektu a žadatele na základě kritérií přijatelnosti stanovených pro daný program a ratingu - ekonomického hodnocení. Projekty přijatelné pro další hodnocení postupují do plného hodnotícího procesu. 4 modely hodnocení: (E-Account) Žadatel Projektový manažer (1) (2) (3) Externí hodnotitel Zjednodušená HK Standardní HK Řídící orgán Obr. 1 Modely hodnocení projektů v OPPI Bez hodnotitelské komise (1) Povaha programu umožňuje hodnotit projekt na základě psaného postupu (metodiky), který je připraven a schválen Řídícím orgánem (ŘO). Tento postup obsahuje předem stanovená kritéria. PM provede hodnocení projektu a výsledek hodnocení předloží Řídícímu orgánu ke konečnému schválení. ŘO překontroluje správnost postupu a potvrdí/zamítne rozhodnutí PM 7

8 nebo vrátí projekt k opětovnému posouzení. Tento postup bude používán pro velmi jednoduché projekty, jako je např. program Inovace část Patent. Podmínky programu umožňují vypracování velmi jasné a transparentní metodiky hodnocení. V těchto případech půjde především o ověření, zda žadatel splňuje kriteria přijatelnosti. Rozhodnutí nebude ovlivněno subjektivním názorem PM. Zjednodušená hodnotitelská komise (ZHK) (2) Projektový manažer připraví projekt k hodnocení. PM vybere externího hodnotitele - jeho výběr je schválen Řídícím orgánem. Projekt je spolu s externím posudkem a hodnocením projektového manažera postoupen hodnotitelské komisi. ZHK rozhoduje o doporučení či nedoporučení projektu k podpoře konsensuálně. ŘO potvrdí nebo zamítne rozhodnutí ZHK nebo jej vrátí zpět k přezkoumání. V případě nedosažení konsensu je projekt postoupen standardní hodnotitelské komisi. Struktura ZHK: gestor, ŘO, agentura. Standardní hodnotitelská komise (HK) (3) Projektový manažer připraví projekt k hodnocení. PM vybere externí hodnotitele jejich výběr je schválen Řídícím orgánem. Projekt je spolu s externími posudky a hodnocením projektového manažera postoupen hodnotitelské komisi. HK rozhoduje na principu většinového hlasování (každý člen má jeden hlas). Struktura HK: (1) gestor, (2) odborný útvar MPO, (3) agentura, (4) státní správa a územní samospráva, (5) vysoká škola, výzkumný ústav, (6) 2 odborní experti. Self-application (4) Agentura připraví roční indikativní plán akcí a předkládá jej spolu s návrhem rozpočtu Řídícímu orgánu vždy na konci roku. Agentura ve spolupráci s pověřeným zástupcem ŘO jednotlivé akce rozpracuje a čtvrtletně předloží ve formě projektových fichí na oponentní řízení ke schválení projektových fichí. Schválené projekty jsou poté implementovány agenturou. Po ukončení realizace jsou výsledky prezentovány ŘO. Struktura oponentní komise: gestor, ŘO, odborný expert (dle potřeby), agentura. Agentura (Roční indikativní plán) Rozpracování ročního plánu (projektové fiche) Oponentní řízení (Komise) Realizace projektu Prezentace výsledků ŘO Obr. 2 Self-application 8

9 3. Finanční tabulka OPPI - ROZPIS FINANČNÍCH ALOKACÍ DLE PRIORIT v EUR EUR EUR EUR Priorita % SF (ERDF) 85% SR 15% celkem P1 Vznik firem 2, START 0, JEREMIE P2 Rozvoj firem 21, PROGRES 2, ZÁRUKA ROZVOJ ICT a Strat.služby ICT v podnicích 4, P3 Efektivní energie P4 Inovace 22, INOVACE POTENCIÁL 8, P5 Prostř. pro p. a in. 38, SPOLUPRÁCE 5, PROSPERITA ŠKOL. STŘ NEMOVITOSTI 16, P6 Služby pro rozvoj p. 7, PORADENSTVÍ MARKETING 2, P7 Technická pomoc 2, Hodnocení CELKEM Tab. 1 Finanční tabulka Hodnocení je jedním z nástrojů uplatňování zásady sound financial management dle článku 27.4 nařízení ES č. 1605/2002 (Finanční nařízení). Za hodnocení je odpovědný OSF. OSF může zpracovat plán hodnocení na celé období Hodnocení je prováděno v souladu s čl nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Předběžné hodnocení Předběžné hodnocení (ex-ante evaluation) může být provedeno v souladu s čl obecného nařízení buď za jednotlivý OP nebo za všechny OP v rámci cíle Konvergence. Předmětem předběžného hodnocení je především ohodnotit správné rozdělení alokací mezi jednotlivé priority a opatření s ohledem na potenciální absorpční kapacitu. 9

10 Průběžné hodnocení Průběžné hodnocení může OSF provádět kdykoli v průběhu programovacího období. Toto hodnocení se zaměřuje především na problematické oblasti s cílem odhalit příčiny problémů. Průběžné hodnocení může za spoluúčasti OSF provést v souladu s čl. 49 obecného nařízení i Evropská komise. Následné hodnocení Následné hodnocení OPPI provede Evropská komise na úrovni cíle Konvergence. OSF zváží možnost přijetí nápravných opatření, pokud z některé hodnotící zprávy vyplynou vážné nedostatky nebo problematické oblasti, které je třeba vyřešit. Zadavatelem hodnocení je OSF. Hodnocení je financováno z prostředků Technické pomoci. Realizátorem hodnocení je externí subjekt - zpravidla vysoká škola nebo poradenská společnost. OSF provede výběr zpracovatele hodnotící zprávy transparentním a nediskriminačním způsobem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy, dále v souladu s interními předpisy MPO a pravidly stanovenými MI OPPI pro TP. Agentury a ČMZRB poskytnou OSF podklady vyžádané realizátorem hodnocení. Výstupem hodnocení je vždy hodnotící zpráva. O zveřejnění této zprávy rozhodne OSF. OSF zajistí archivaci všech hodnotících zpráv. 5. Soulad s pravidly veřejné podpory V rámci OPPI budou plně respektována ustanovení čl Smlouvy o založení ES vztahující se k pravidlům veřejné podpory. Prostředky na realizaci programů ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy. Konkrétně veřejnou podporu v OPPI legislativně upravuje zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a dále Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory školení, Nařízení Komise č. 70/ ze dne 12. ledna 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o EU o státní pomoci malým a středním podnikům, Nařízení Komise č. o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis (v návrhu), Bloková výjimka pro regionální investiční podporu, Pokyny pro národní regionální podporu /C 54/08, Obecné zásady Společenství pro poskytování státní pomoci pro ochranu životního prostředí 2001/C37/03, Rámec pro rizikový kapitál pro MSP 2006/C 194/02 a Rámec pro vědu, výzkum a inovace (v návrhu). Veškeré zamýšlené podpory budou oznamovány (článek 88 bod 3 Smlouvy), a žádné podpory z veřejných prostředků nesmějí být poskytovány, než Komise přijme konečné rozhodnutí. Výjimku z tohoto pravidla tvoří blokové výjimky a podpory udělované dle pravidla de minimis. Toto pravidlo umožní poskytnout jednomu podniku podporu do výše v průběhu tří let. 1 Novelizované nařízením Komise (ES) č. 364/2004 z 25. února

11 Celková výše podpory z veřejných zdrojů (strukturální fondy, státní rozpočet, regionální rozpočty atd.) na shodné způsobilé výdaje nepřekročí výši stanovenou v Regionální mapě intenzity veřejné podpory na léta pro Českou republiku. 2 (Pozn.: konečná úprava ustanovení o kumulaci bude muset být modifikována v závislosti na výsledné podobě pravidla de minimis.) PO 1 Vznik firem PO 2 Rozvoj firem PO 3 Efektivní energie PO 4 Inovace Prioritní osa PO 5 Prostředí pro podnikání a inovace PO 6 Služby pro rozvoj podnikání PO 7 Technická pomoc Předpis, na jehož základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory Rámec pro rizikový kapitál pro MSP De minimis Bloková výjimka pro regionální investiční podporu Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 De minimis Bloková výjimka pro regionální investiční podporu De minimis Bloková výjimka pro regionální investiční podporu Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 De minimis Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 Bloková výjimka pro regionální investiční podporu Rámec pro vědu, výzkum a inovace Pokyny na ochranu životního prostředí De minimis Bloková výjimka pro MSP De minimis Není státní pomoc Tab. 2 Přehled předpisů, na jejichž základě bude udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory dle prioritních os 6. Obecné principy způsobilosti výdajů V článku 56 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se uvádí, že "pravidla pro způsobilost výdajů se stanoví na úrovni členských států s výhradou výjimek stanovených ve zvláštních nařízeních pro každý z fondů". V případě OPPI se jedná o článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, který vymezuje pouze několik položek z tohoto fondu nefinancovatelných (úroky z úvěrů, nákup pozemků za částku převyšující 10% celkových způsobilých výdajů na danou operaci, vyřazování jaderných elektráren z provozu a daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet). Mezi relevantní národní legislativu mající vztah ke způsobilým výdajům patří zejména: 2 Viz Příloha 2. 11

12 A) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), B) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (včetně prováděcích vyhlášek - např. vyhláška č. 500/2002 Sb., č. 501/2002 Sb., č. 504/2002 Sb., č. 505/2002 Sb.), C) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), D) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Způsobilé výdaje musí respektovat principy veřejné podpory ve smyslu ustanovení článku 87 Smlouvy o založení ES a dalších navazujících předpisů EU: např. nařízení Komise (ES) č. 1628/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, Pokyny k regionální podpoře na období (2006/C 54/08), nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u státní podpory malého a středního podnikání (platí do konce roku 2007) a další. Způsobilé výdaje musí splňovat zejména následující podmínky: musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu, musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, 3 musí být prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory v době před jejich proplacením ze strukturálních fondů, není-li stanoveno jinak, musí být doloženy průkaznými doklady. Veškeré provozní náklady, které jsou součástí způsobilých výdajů projektu, musí mít degresivní charakter (tzn. musí se postupně snižovat v závislosti na délce trvání podpory). Způsobilými výdaji nejsou: DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, není-li uvedeno jinak, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. Každý způsobilý výdaj (patřičně doložený průkaznými účetními či daňovými doklady) lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát - tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v rámci jiného dotačního programu financování z veřejných zdrojů. Detailní vymezení způsobilých výdajů pro dílčí programy a jimi podporované aktivity bude uvedeno v jednotlivých výzvách. 3 Dnem přijatelnosti se rozumí datum, kdy poskytovatel či příslušná agentura příjemci podpory písemně potvrdí, že splňuje podmínky přijatelnosti daného programu. 12

13 7. Sledované ukazatele Oblast podpory (OP) Kód indikátoru Název indikátoru 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům OP Počet podpořených začínajících podnikatelů nebo podnikatelů v počátečním stádiu vývoje Měrná jednotka, vymezení indikátoru Počet podpořených nově založených podniků prvé dva roky po založení Druh indikátoru Program podpory Počáteční hodnota Cílová hodnota (po skončení programu) Zdroj dat Výstup Start ISOP Komentář k indikátoru OP Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky (pozn.: u s.r.o. se jedná o společnosti, ve kterých má žena/y více než 50% podíl na základním kapitálu) Výstup Start ISOP OP 1.1 Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií 1.2 Využití nových finančních nástrojů Výsledek Start 0 30 ISOP 13

14 OP 1.2 Počet MSP podpořených z fondů rizikového kapitálu Výstup JEREMIE 0 50 ISOP OP Investice do MSP Výstup JEREMIE 0 ISOP Core Bankovní nástroje podpory MSP OP Počet projektů na podporu MSP Počet Výstup 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb OP 2.2 Počet firem, které získaly podporu v rámci projektů nákupu nových technologií Počet podpořených projektů Výstup Progres (+ EPC) Záruka Rozvoj ICT v podnicích ISOP ISOP OP 2.2 Instalované technologie Počet nově instalovaných technologií (strojů, zařízení nebo souborů strojů, zařízení sloužících výrobě nebo obchodu) Výstup Rozvoj ISOP OP 2.2 Počet projektů zaměřených na rozvoj ICT Počet podpořených projektů rozvoje a využívání ICT Výstup ICT a strategické služby ICT v podnicích ISOP 14

15 OP 2.2 Obsluhované firmy Počet firem (právnických osob), které podpořené centrum obsluhuje ke konci realizaci projektu Výsledek ICT a strategické služby 0 ISOP (Monitorovací zpráva) OP Výdaje na informační Podíl výdajů technologie v podnikatelského podnikatelském sektoru na IT na sektoru HDP v % Výsledek ICT a strategické služby ICT v podnicích 0 ČSÚ Lisabon OP Výdaje na komunikační technologie v podnikatelském sektoru Podíl výdajů podnikatelského sektoru na CT na HDP v % Výsledek ICT a strategické služby ICT v podnicích 0 ČSÚ Lisabon OP 2.2 Přidaná hodnota u podpořených firem 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie OP 3.1 Počet podpořených projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti Objem vytvořené přidané hodnoty v podpořených firmách v mil. Kč v b. c. Výsledek Rozvoj ICT a strategické služby ICT v podnicích 0 ISOP Počet projektů Výstup Eko-energie ISOP 15

16 OP Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů Počet projektů Výstup Eko-energie ISOP OP 3.1 Úspora energie v podnikatelském sektoru TJ Výsledek Eko-energie Pozn.: míněno roční přínos po ukončení OPPI OP Výroba elektřiny z OZE GWh Výsledek Eko-energie Pozn.: míněno roční přínos po ukončení OPPI OP Výroba tepla z OZE TJ Výsledek Eko-energie Pozn.: míněno roční přínos po ukončení OPPI 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků OP 4.1 Počet podpořených projektů inovací a patentů Počet podpořených projektů Hlavní (core) výstup Inovace ISOP 16

17 OP 4.1 Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací Počet Výstup Inovace ISOP OP Vynálezy a udělené patenty 4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj OP Platformy spolupráce OP 5.1 OP 5.1 OP 5.1 OP 5.1 OP 5.1 Počet podpořených projektů pro rozvoj výzkumu a technologií Celkový počet podpořených klastrů Počet přihlášek + počet udělených práv Výstup Inovace ISOP Počet projektů Výstup Potenciál ISOP Core 04 Počet Výstup Spolupráce 0 50 ISOP Průměrný počet členů klastru účastnících se Počet na společném Výsledek Spolupráce 0 10 ISOP projektu Počet podpořených pólů excelence Počet podpořených technologických platforem Počet firem zapojených v kooperačních projektech Počet Výstup Spolupráce 0 20 ISOP Počet Výstup Spolupráce 0 15 ISOP Počet Výsledek Spolupráce ISOP 17

18 OP Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi Výstup Spolupráce Prosperita (Prosperita) (Spolupráce) ISOP Core 05 OP 5.1 Počet podpořených (zakládání + další rozvoj) center pro transfer technologií Výstup Prosperita 0 20 ISOP OP 5.1 OP 5.1 Počet podpořených (zakládání + další rozvoj) vědeckotechnických a vědeckých parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center počet Počet Výstup Prosperita 60 ISOP plocha Plocha v ha Výstup Prosperita 14 ISOP Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů OP 5.2 OP Infrastruktura pro podnikání Počet podpořených projektů pro rozvoj lidských zdrojů Přírůstek kapacity pro vzdělávací aktivity Počet projektů Počet nově vzniklých míst pro školení ISOP Výsledek Prosperita ISOP Výstup Výsledek Školicí střediska Školicí střediska 0 ISOP ISOP 18

19 OP 5.3 OP 5.3 ( ) OP OP 5.3 OP Podpora poradenských služeb Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání Plocha regenerovaných zón pro podnikatelské účely Plocha nově zainvestovaných průmyslových zón Podlahová plocha nově vystavěných nájemních objektů Podlahová plocha rekonstruovaných objektů Počet podpořených projektů Výstup Nemovitosti ISOP Plocha v ha Výstup Nemovitosti ISOP Plocha v ha Výstup Nemovitosti ISOP Plocha v m2 Výstup Nemovitosti ISOP Plocha v m2 Výstup Nemovitosti ISOP OP 6.1 Počet certifikovaných poradců Výsledek Poradenství 0 ISOP OP 6.1 OP 6.1 Počet realizovaných vzdělávacích aktivit pro poradce Počet podpořených projektů v oblasti inovačního poradenství 6.2 Podpora marketingových služeb OP 6.2 Počet podpořených projektů marketingové prezentace v zahraničí Počet projektů výrobních podniků a poskytovatelů služeb Výsledek Poradenství 0 ISOP Výstup Poradenství 0 50 ISOP Výstup Marketing ISOP 19

20 OP 6.2 Počet podpořených účastí na specializovaných veletrzích, výstavách či misích Počet Výstup Marketing 0 ISOP OP 6.2 Počet realizovaných akcí v oblasti rozvoje poradenských a informačních služeb pro mezinárodní obchod Počet Výstup Marketing 0 ISOP 7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI OP OP Celkové realizované výdaje na projekty technické pomoci Realizace evaluačních studií a zpráv z toho tvorba výročních a průběžných zpráv; Celkové realizované výdaje na informační, poradenské a konzultační služby a na monitorování a evaluační a analytické práce v mil. Kč Počet vytvořených studií a zpráv zaměřených na přípravu programu (programových dokumentů) a na Výstup 0 ŘO Výstup 0 ŘO Výstup 0 ŘO 20

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více