Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji"

Transkript

1 Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

2 Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI ZAPOJENÝCH ŠKOL 6. UKÁZKY Z VÝUKY 7. UŽITEČNÉ ODKAZY 2

3 Úvod o projektu CO je projekt Rozumíme penězům? Název Rozumíme penězům sice vyjadřuje jednoznačné konstatování finanční gramotnosti, ale na počátku samotného projektu jeho účastníci obvykle zjistí, že za názvem je potřeba udělat otazník. Všichni sice používáme peníze, reagujeme na řadu nabídek na trhu zboží i peněz, rozhodujeme přímo nebo zprostředkovaně o svých financích, ale řadu těchto rozhodnutí konáme intuitivně, bez dostatečného vyhodnocení rizik nebo naopak se zbytečně konzervativním odstupem. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky. JAK projekt vznikl? Projekt Rozumíme penězům byl vytvořen v roce 2006, a to na základě spolupráce pedagogů, finančních odborníků a pracovníků neziskového sektoru, zabývajícího se problematikou předluženosti občanů. Garantem a organizátorem projektu bylo o. s. AISIS a projekt byl pilotně ověřován 22 učiteli z pěti základních škol. Učitelé si postupně prošli všemi lekcemi sami, potom je vyzkoušeli ve škole s dětmi. Následná společná reflexe vedla k dalšímu obohacení navržených metodik. V pilotní skupině byli zejména učitelé občanské výchovy, matematiky a ředitelé škol. S finanční i odbornou podporou banky GE Money Bank, vznikla posléze kompletní učebnice Rozumíme penězům, která k deseti samostatným lekcím nabízí metodické sešity pro učitele a soubory pracovních materiálů pro žáky. V letech byl s finanční podporou ESF a MŠMT realizován projekt Rozumíme penězům ve Středočeském kraji pro 11 vybraných základních škol Středočeského kraje. PROČ projekt vznikl? Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany. Současné generace na to nebyly nijak připraveny. Projevuje se to tím, že lidé většinou tíhnou ke konzervativním způsobům ukládání peněz, které znají z minulé doby. Nedovedou rozložit své úspory tak, aby snížili možná rizika, a nedovedou uvažovat dostatečně racionálně ani v otázce zadlužování. Zadlužení obyvatelstva výrazně stoupá a narůstá také počet exekucí. To všechno jsou především důsledky nedostatečné finanční gramotnosti. Stát na tuto situaci reaguje požadavkem systematického finančního vzdělávání. Standardy finanční gramotnosti, zpracované MŠMT kladou na ZŠ a SŠ konkrétní požadavek vybavit své žáky znalostmi i dovednostmi z oblasti peněz, domácího hospodaření a finančních produktů. Proč začínat s finančním vzděláváním už od základní školy? Děti tohoto věku se dnes stávají vyhledávanou cílovou skupinou nejen pro obchodníky, ale také pro finanční instituce. Útočí na ně reklamy, nabídky, módní trendy, a děti dělají svá první finanční rozhodnutí v roli spotřebitelů a uživatelů služeb. JAKÉ je poslání projektu RP? Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme. Obklopují nás, ať chceme či nechceme, nemůžeme jim utéci. & $ * ; b + 3: : : D : : { : x ; ) % ><

4 Finanční vzdělávání má žákům napomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, aby si byli vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými nabídkami. CO projekt nabídl zapojeným školám? Byly to především vzdělávací semináře v rozsahu 80 hodin pro dva vybrané zástupce z každé školy. Na těchto seminářích měli účastníci možnost postupně se aktivně seznámit se všemi tématy (lekcemi) projektu. Hledali řešení nabízených situací, prožili si zkušenost z práce ve skupinách (modelových domácnostech). Důležitá byla i možnost vzájemné konzultace otázek metodických a odborné konzultace s bankéři, finančními poradci, právníky Finanční vzdělávání svým obsahem i metodikou prochází téměř všemi vzdělávacími oblastmi. Z toho důvodu práce na projektu začínala v každé ze zapojených škol společným seminářem pro celý pedagogický tým. Škole to umožnilo nastartovat potřebnou diskuzi o pojetí a organizaci finančního vzdělávání ve svých podmínkách. Podobným způsobem byl celý projekt i ukončován. Školy zapojené do projektu ve Středočeském kraji získaly rovněž kompletní učebnici a metodickou i odbornou podporu v podobě webových stránek (www.rozumimepenezum.cz), osobní konzultace ve výuce a bylo jim zapůjčeno technické vybavení. KDO se projektu zúčastnil? Ve středočeském kraji byly z přihlášených zájemců do projektu zařazeny školy: Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla, Buštěhrad, okres Kladno Základní škola Dobřichovice, okres Praha - západ Základní škola Kladno 4, Moskevská 2929 Základní škola a Mateřská škola Kladno 5, Norská 2633 Základní škola, Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Základní škola CH. G. Masarykové, Lány, okres Kladno Základní škola Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera, Rožďalovice, okres Nymburk Základní škola Votice, okres Benešov Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, okres Benešov 4

5 Standardy finanční gramotnosti (MŠMT) Standard pro ZV 1. STUPEŇ Obsah - hotovostní a bezhotovostní forma peněz - způsoby placení - banka jako správce peněz Výsledky - používá peníze v běžných situacích - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze Obsah - rozpočet, příjmy a výdaje - domácnosti - nárok na reklamaci Výsledky - na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje Obsah - úspory - půjčky Výsledky - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy Peníze - nakládání s penězi - tvorba ceny - inflace Hospodaření domácnosti Finanční produkty Standard pro ZV 2. STUPEŇ - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti základní práva spotřebitelů - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele - služby bank, aktivní a pasivní operace - produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků - pojištění, úročení - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít & $ * ; b + 5: : : D : : { : x ; ) % ><

6 Standardy projektu Rozumíme penězům A. Oblast - Hospodaření domácnosti Domácnost Cíle prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit a získat určitou životní úroveň přivést žáky ke specifikaci očekávané životní úrovně v rámci modelové domácnosti Očekávané výstupy žáka pojmenuje požadavky na šťastný a spokojený život (potřeby) třídí pojmy (potřeby) podle zadaných kritérií kriticky posuzuje vlivy, které ovlivňují jeho potřeby a způsob jejich naplňování rozpozná nejčastější reklamní strategie aplikuje získané zkušenosti z naplňování osobních potřeb, domýšlí souvislosti vytvoří žebříček svých životních hodnot porovnává své osobní hodnoty s hodnotami druhých vysvětlí, podle čeho je posuzována životní úroveň navrhuje řešení finanční situace z pohledu fiktivní role v modelové domácnosti diskutuje, argumentuje, prezentuje své návrhy hodnotí, sebehodnotí, reflektuje Učivo domácnost a hospodaření pojmy, historie, vývoj potřeba pojem, struktura, charakteristik spotřeba - uspokojování potřeb, prostředky (statky, služby) vlivy na výběr a uspokojování potřeb věk, zájmy, tradice, reklama, vrstevníci životní úroveň charakter, vlivy struktura majetku, majetek movitý, nemovitý, hmotný, nehmotný životní hodnoty, hierarchie hodnot Rozpočet domácnosti Cíle přivést žáky k vytvoření a pochopení základní struktury rozpočtu domácnosti v souvislosti s hospodařením schodkovým, přebytkovým nebo vyrovnaným přivést žáky k vytvoření návrhu fiktivního rozpočtu domácnosti Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí zdroje příjmu do rozpočtu domácnosti vyjmenuje, vysvětlí pravidelné výdaje domácnosti vysvětlí pojem příjem, výdej zjistí různé možnosti hospodaření domácnosti, vysvětlí jejich výhody a nevýhody navrhne strukturu fiktivního rozpočtu domácnosti, založí model rozpočtu uvede příklad majetku movitého a nemovitého vysvětlí pojem peníze, jejich vývoj, formy, vlastnosti a funkci kalkuluje náklady na osobní zájmy členů modelové domácnosti popíše souvislosti mezi životními etapami, životními hodnotami a rozpočtem domácnosti zapracuje do fiktivního rozpočtu náklady na osobní zájmy členů domácnosti a ostatní vlivy zvažuje riziko finančního rozhodování Učivo příjmy pravidelné (mzda, plat, odměna), nepravidelné, nečekané výdaje pravidelné výdaje (nájem, daně, poplatky...), neočekávané, finanční rezerva na jiné situace bilance - rozpočet vyrovnaný, schodkový, přebytkový, využití přebytků, krytí schodku hodnota peněz 6

7 Vliv státu Cíle zprostředkovat poznání aspektů, které zasahují do rozpočtu domácnosti objasnit souvislosti mezi rozpočtem domácnosti a státu zapracovat tyto souvislosti do návrhu fiktivního rozpočtu Očekávané výstupy žáka vysvětlí vliv státu na hospodaření domácnosti vysvětlí pojem daně, vysvětlí různé typy daní vysvětlí pojem dávky, uvede jejich příklad, vysvětlí zdroje státních dávek vysvětlí souvislosti mezi hospodařením státu a domácnosti vysvětlí pojmy zdravotní pojištění, sociální pojištění zjistí pomocí tabulky (kalkulátoru) výši povinných odvodů ze mzdy plánuje rozpočet se znalostí čistého příjmu (čistá mzda, vč. dávek) vypočítá celkové životní minimum modelové domácnosti Učivo daně přímé, nepřímé státní dávky a příspěvky zákonné pojištění zdravotní, sociální státní rozpočet příjmy (daňové příjmy, pojistné, nedaňové příjmy-odvody rozpočtových organizací) a výdaje (neinvestiční, sociální dávky, investiční) Ekonomická jistota domácnosti Cíle poznat možnosti / nástroje ekonomického zajištění rozpočtu domácnosti zapracovat do fiktivního rozpočtu domácnosti příklady konkrétních opatření Očekávané výstupy žáka vysvětlí, čím přispět k ekonomické jistotě domácnosti rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví bytu, uvede jejich příklad orientuje se v možnostech životního pojištění orientuje se v ekonomických souvislostech pojištění majetku rozpozná základní rizikové faktory některých nabídek pojištění vysvětlí pojem investice, objasní vzájemný vztah mezi výnosem a rizikem investice Učivo opatření ze strany domácnosti vytváření finanční rezervy, pojištění, investice pojištění životní, důchodové, úrazové, investiční, penzijní investice podnikání, zisk, posuzování rizika investic opatření ze strany státu státní garance vkladů, ČNB, finanční dohled státu, opatření proti padělání peněz, právo vlastnické a živnostenské, spotřebitelská práva, práva nájemníků Osobní rozpočet dítěte Cíle uvědomit si a rozpoznávat aspekty ovlivňující rozhodování v rámci domácího rozpočtu a plánovat domácí rozpočet s přihlédnutím / respektováním těchto aspektů vyčlenit z hospodaření domácnosti osobní hospodaření každého jejího člena, zaměřit pozornost na hospodaření dětí přivést žáky k porovnání zkušeností získaných na modelovém hospodaření se svými reálnými zkušenostmi z osobního života Očekávané výstupy žáka dodržuje zásady hospodárnosti, rozhoduje se zodpovědně, zvažuje všechny aspekty, zvažuje souvislosti, porovnává možná řešení popíše, objasní vlastní způsob zacházení s penězi, se svým nebo svěřeným majetkem, porovná s principy odpovědného hospodaření rozpozná rizikové faktory hospodaření s penězi, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi Učivo zodpovědné rozhodování, tlak médií a okolí, diktát módy, plánování osobní náklady, položky v rozpočtu, etická pravidla rozhodování mobilní telefon, tarify, služby, orientace v nabídce výhodných nákupů a služeb peněžní operace, platby, platební karta, finanční produkty pro děti & $ * ; b + 7: : : D : : { : x ; ) % ><

8 B. Oblast - Odpovědné rozhodování Co je finanční rozhodování Cíle motivovat žáky k diskusím o různých kritériích rozhodování (kritéria osobní, společenská, ekonomická, etická, ekologická) vést žáky k logické argumentaci svých názorů a tvrzení, k vnímání souvislosti jevů, k ochotě měnit své představy na základě nově zjištěných faktů Očekávané výstupy žáka vysvětlí pojem finanční odpovědnost v širších souvislostech uvede praktické příklady zodpovědného finančního rozhodování posoudí a zhodnotí konkrétní příklady finančních událostí zdůvodní svou volbu povolání z pohledu finanční odpovědnosti používá k řešení situace kritéria finanční odpovědnosti a etického rozhodování Učivo souvislosti finančního rozhodování volba povolání, bydliště, životní styl, půjčky, motivace a etika v rozhodování motivace vnitřní a vnější, zvažování dopadů na ostatní, na životní prostředí, na společnost, morálka, reflexe klíčové kompetence potřebné k zodpovědnému rozhodování výběr povolání jako první zásadní finanční rozhodnutí, vliv výběru povolání na budoucí finanční status a rozhodovací potenciál vzdělání jako nositel společenského statusu, vzdělání jako možnosti širšího výběru povolání specifika života ve městech, malých či větších obcích výhody, úskalí, finanční náročnost finanční události, které mě mohou potkat výhra, dědictví, pojistné plnění, výplata dlouhodobého spoření či odchodného, dluhy (soukromým osobám, přátelům, bankám, úvěrovým aj. splátkovým společnostem, státním institucím), leasing,.. specifika vybraných finančních událostí Informace a práce s nimi Cíle naučit žáky orientovat se v rámci řešení finančních situací v informačních zdrojích, jejich možnostech a kvalitách naučit žáky kriticky pracovat se získanými informacemi naučit žáky získané informace propojit a využívat je pro odpovědná finanční rozhodnutí zprostředkovat informace o tom, kam se mohu obrátit o bezplatnou radu, pomoc, konzultaci Očekávané výstupy žáka rozeznává různé informační zdroje, orientuje se v nich, vybere vhodný zdroj třídí vybrané informace dle zvolených kritérií (korektnost, pravdivost, úplnost) analyzuje / vyhodnocuje konkrétní příklady finančního rozhodování / finanční situace, zaujímá k nim postoj, svá tvrzení dokáže vysvětlit a obhájit reflektuje svůj nejčastější způsob rozhodování, dokáže jej racionálně posoudit a měnit orientuje se v nabízené pomoci občanských sdružení, poraden, státních institucí připraví se na rozhovor s pracovníkem finanční instituce, vyhodnotí a posoudí získané informace, zváží jejich použití pro své rozhodování Učivo informační zdroje a jejich důvěryhodnost, kritéria pro posouzení pojmy a jejich význam úroveň a důvěryhodnost informace, údaje, fakta, názory, dezinformace, informace zkreslené záměrně a nezáměrně, informace nedostatečné, neúplné jak získávat informace - netištěné (rozhovor s bankéřem, finančním poradcem), úplné a pravdivé informace, jak s nimi nakládat při svém rozhodování Zadlužení osobní a zadlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužením osobním a zadlužením domácnosti 8

9 zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužováním a předlužováním Očekávané výstupy žáka zdůvodní své rozhodnutí pro úvěr posoudí, koho se zadlužení dotýká (osoby, domácnosti) vysvětlí rozdíl mezi zadlužením a předlužením, uvede příklady z praxe z předložených údajů spočítá cenu úvěru, dobu splácení, zatížení domácího rozpočetu pojmenuje rizika, která jej mohou v životě potkat a omezit tak možnost splácení úvěru vysvětlí základní pojmy nezbytné pro porozumění smlouvě, orientuje se ve smlouvě vysvětlí, proč před podpisem dokumentu jej musí přečíst a porozumět jeho obsahu Učivo motivace zadlužování, rozdíl mezí potřebností a chtěním mít, racionální posuzování priorit, hierarchie hodnot motivace zadlužování - vnější motivace, vliv reklamy, módy, vrstevníků, na nákup zboží pojmy zadlužení a předlužení, rozdíl mezi nimi, tíha zadlužení, délka závazku, finanční zátěž, cena úvěru, výběr věřitele, riziko a jeho posouzení zásady zdravého zadlužování, plánování, bilance příjmů a výdajů životní události předvídatelné a nepředvídatelné, příklady ze života smlouva a její ujednání Peníze, svět peněz Cíle zprostředkovat základní orientaci v systému existence, oběhu a ochrany peněz Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí důvody existence peněz jako formy obecné směny vysvětlí vlastními slovy důvod existence více druhů peněz a vyjmenuje je popíše vlastními slovy, jak peníze vznikají a jak se dostanou k nám rozpozná alespoň jeden ochranný znak bankovek, vysvětlí smyslu ochrany bankovek Předlužení osobní a předlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rizika předluženosti zprostředkovat přehled o možnostech řešení situace předlužení Očekávané výstupy žáka vysvětlí postup věřitelů při nesplácení pohledávky a možnosti řešení exekuce orientuje se v základních zákonných úpravách o exekuci vyjmenuje základní kroky, jak postupovat při neschopnosti splácet. vyjmenuje možnosti, kam se obrátit o pomoc při řešení obtížné finanční situace Učivo C. Oblast - Finanční produkty a služby důsledky neuvážlivého zadlužení cesta od zadlužení k předlužení, příčiny, signály, konkrétní příklady z praxe příznaky předluženosti - co se děje, když nemohu splácet, postup věřitelů při nesplácení efektivní řešení předluženosti - kontakt a komunikace s věřitelem možnosti hledání zdrojů navýšení příjmu, přepracování plánu hospodaření domácností vyhledání pomoci v oblasti finančních služeb zjistí měnu určité země a její kurz vysvětlí, kde je možno platit Eurem a zjistí aktuální kurz vůči koruně vysvětlí důsledky inflace na konkrétních příkladech, dopad na reálnou hodnotu peněz vysvětlí vlastními slovy důvody existence centrální banky pojmenuje funkce centrální banky jako kontrolora bankovního sektoru, vysvětlí důvody existence ČNB, uvede důvody ochrany a regulace peněžního trhu vysvětlí vliv státu na oběh peněz, orientuje se v existujících finančních institucích pojmenuje rozdíly mezi jednotlivými institucemi a vysvětlí je vlastními slovy pojmenuje základní typy účtů & $ * ; b + 9: : : D : : { : x ; ) % ><

10 Učivo soudobé formy peněz - drobné mince, bankovky, peníze jako uchovatel hodnoty jak se peníze dostávají do oběhu aneb pouť bankovek od emise ke spotřebiteli ochranné prvky proti padělání peněz a jejich smysl měna tuzemská a zahraniční, Euro, Euro v ČR inflace, reálná a nominální hodnota peněz peněžní produkty a peněžní služby centrální banka, obchodní banky, nebankovní sektor, smysl a funkce centrální banky základní druhy finančních institucí, jejich srovnání očima spotřebitele (pojišťovny, banky, penzijní fondy, investiční fondy, leasingové společnosti, společnosti splátkového prodeje Garantka a lektorka projektu RP - Jitka Kašová 10

11 Charakteristika projektu Rozumíme penězům Způsob výuky K dosažení očekávaných výstupů docházeli žáci prostřednictvím skupinové práce (modelové domácnosti) řešením konkrétních modelových situací, spojených s finančním rozhodováním aplikací modelové situace do fiktivního rozpočtu domácnosti studiem a rozborem informačních materiálů diskusí a konzultací s odborníky / diskusí nad odbornými materiály prožitkovými a aktivizujícími metodami výuky Organizace výuky & $ * Projekt může být realizován a) v plném rozsahu prostřednictvím samostatného předmětu volitelného předmětu dlouhodobého projektu v rámci občanské výchovy, matematiky, volby povolání, několika jednodenních projektů b) částečně v rámci integrace do výuky občanské/rodinné výchovy, matematiky, volby povolání jednodenních projektů Rámcový obsah projektu a) Hospodaření domácnosti domácnost rozpočet domácnosti vliv státu ekonomická jistota domácnosti osobní rozpočet dítěte b) Odpovědné finanční rozhodování co je finanční rozhodování informace a práce s nimi zadlužení osobní a zadlužení domácností předlužení osobní a předlužení domácností c) Peníze, finanční produkty a služby peníze, svět peněz platební styk finanční služby základní finanční produkty ; b + 11: : : D : : { : x ; ) % ><

12 Zkušenosti zapojených škol Podmínky škol Školy zapojené do projektu Rozumíme penězům měly za úkol během zhruba 1,5 roku průběžně vyzkoušet zavádění výuky finanční gramotnosti s použitím získané metodiky. Cílem přitom bylo zjistit, jaká forma výuky bude konkrétní škole nejvíce vyhovovat, do kterých ročníků jednotlivá témata (lekce) umístit a s jakými vyučovacími předměty výuku propojit. Protože účastníkem projektu byla vždy celá škola, do určité míry se přitom ukázaly i její silné a slabé stránky schopnost společné komunikace, úroveň znalosti a pochopení ŠVP, ochota sjednotit se v používaných výchovně vzdělávacích strategiích, orientace v efektivních metodách výuky, otevřenost vlastnímu dalšímu vzdělávání, schopnost nadhledu a přijímání změn, Významnou součástí společného vzdělávání byla vzájemná výměna zkušeností. Koordinátoři si na svých setkáních poskytovali konkrétní ukázky toho, jakými způsoby je možné se změny ve výuce dopracovat. Projekt Rozumíme penězům odhaloval také silné a slabé stránky žáků: kvalitu jejich pracovních návyků (dovednost práce s pravidly, používání vlastního názoru, argumentování, experimentování, schopnost dotahovat práci do konce ) úroveň získaných klíčových kompetencí (dovednost pracovat s informacemi, prezentovat, řešit problémy, ) schopnosti aplikovat a zosobňovat získané poznatky, propojovat je se svými zkušenostmi, činit opatření směrem k vlastnímu životu, vlastní praxi Projekt Rozumíme penězům je nejen nositelem tématu finanční gramotnost, ale také metodickým příspěvkem pro zvýšení efektivity výuky. Je postaven na činnostním učení, preferuje výukový model E U R a metodu projektové výuky. Do jaké míry se jednotlivým školám podařilo využít potenciálu projektu, můžeme posoudit z jejich následujících příspěvků. Nejdůležitějším faktem zůstává, že všechny tyto školy nastartovaly svůj vlastní proces hledání. Je potřeba jim popřát, aby v něm úspěšně pokračovaly a aby práce na projektu přinášela radost i poučení jim samotným a hlavně jejich žákům. Základní škola Pečky, okres Kolín 12 Vizitka školy Základní škola Pečky je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na 1. i na 2. stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku. Součástí školy je školní družina a školní klub. Na základě dlouhodobé koncepce práce školy je současný Školní vzdělávací program zaměřený na výuku cizích jazyků, informatiku, environmentální výchovu, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoj funkčních gramotností (čtenářská, finanční ). Hlavní zájem se soustřeďuje na rozvoj osobnosti žáků s ohledem na individuální odlišnosti dětí. Žáci získávají základní všeobecné vzdělání s důrazem na komunikaci, toleranci názorů, řešení problémů nekonfliktní cestou, ochranu přírody a vlastního zdraví. Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům Vyučovat finanční gramotnost podle projektu Rozumíme penězům jsme začali od školního roku 2009/2010. Finanční gramotnost jsme do Školního vzdělávacího programu zapracovali takto: Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Svět práce Tematický okruh: Provoz a údržba domácnosti Ročník: sedmý Pro sedmý ročník jsme se rozhodli z personálních důvodů, protože jedna ze školních koordinátorek byla třídní v jedné ze dvou paralelních tříd v tomto ročníku a vyučovala zde i další předměty (matematika, zeměpis, informatika a cvičení z matematiky). Finanční gramotnost jsme

13 vyučovali s časovou dotací 0,5 hodiny týdně, resp. jednu vyučovací hodinu za 14 dní. Jednotlivé lekce projektu Rozumíme penězům jsme realizovali různou formou. Například lekce Dovolená, Spoření a investice a Kupujeme auto byly žákům nabídnuté ve formě projektů (projektových dnů). Obsah ostatních lekcí jsme většinou integrovali do několika běžných vyučovacích předmětů. Například lekce Hospodaření domácnosti byla kromě předmětu Svět práce realizována i v hodinách Informatiky, Výtvarné výchovy a Výchovy ke zdraví. Lekci Nové bydlení jsme realizovali integrací do předmětů Informatika, Výchova ke zdraví, Cvičení z matematiky, Literárně dramatická výchova a Zeměpis. Některé aktivity, které podporují výuku FG a které v sobě současně zahrnují i prvky osobnostní a sociální výchovy a přispívají k rozvoji klíčových kompetencí, byly realizovány také při různých třídních aktivitách, jako jsou například třídnické hodiny a školní výlety. Tyto aktivity, pracovně nazývané jednohubky, byly žáky velmi pozitivně přijímány. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera, Rožďalovice, okres Nymburk Vizitka školy ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice je plně organizovanou školou s jedinou třídou v každém z 1. až 9. ročníku. Škola dlouhodobě pracuje v několika projektech. Ve výuce využíváme moderních metod (např. skupinové vyučování, projekty ). Důraz klademe na posílení výuky jazyků, práci s výpočetní a komunikační technikou a co nejširší nabídku volitelných předmětů. Nabízíme široké spektrum mimoškolních činností a organizujeme školní akce pro širokou veřejnost. Výuka finanční gramotnosti byla realizována převážně v multimediální učebně. Interaktivní tabule a možnost připojení k internetu výrazně přispěly k názornosti a dynamičnosti výuky. Některé z hodin, zejména ty, kdy žáci pracovali s rozpočtovou tabulkou, byly realizovány v počítačové učebně. a co dál? Při ověřování projektu Rozumíme penězům se nám ukázalo vhodné zařazení této problematiky do vyššího ročníku, a to hlavně vzhledem k lepší vybavenosti žáků v oblasti matematických, ale i jiných znalostí a dovedností. Například s pojmem procento a výpočtem procent se žáci na naší škole seznamují v matematice až na začátku 8. ročníku. Za optimální považujeme výuku finanční gramotnosti v 8. ročníku, kam ji také výhledově od školního roku 2011/2012 zařadíme. Ve školním roce 2010/2011 budeme ještě projekt Rozumíme penězům realizovat v 9. ročníku, protože v 8. ročníku budou žáci, kteří již výukou finanční gramotnosti prošli. Časová dotace 0,5 hodiny týdně je relativně málo, ale při integraci do předmětů a při realizaci projektových dnů lze projekt Rozumíme penězům realizovat tak, aby byly naplněny standardy finanční gramotnosti na ZŠ. Školní koordinátorka finančního vzdělávání: Mgr. Věra Vernerová Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům Výuka finanční gramotnosti na druhém stupni je realizována začleněním (integrací) do výuky předmětů Matematika, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti, Zeměpis a Fyzika. Vlastní projekt (Rozumíme penězům) je realizován v 9. třídě, a to v průběhu deseti týdnů začleněním do předmětů Matematika, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti. Pro potřeby začlenění finančního vzdělávání do Školního vzdělávacího programu máme zpracované následující řešení: & $ * ; b + 13: : : D : : { : x ; ) % ><

14 Očekávané výstupy 1. Peníze: 1.1 Objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny 1.2 Seznámí se marketingovým a nákladovým přístupem k tvorbě ceny 1.3 Na příkladu ukáže stanovení ceny podle nákladového přístupu 1.4 Seznámí se některými cenovými praktikami 1.5 Seznámí se s pojmem inflace 1.6 Seznámí se s důsledky inflace na konkrétních příkladech 1.7 Vysvětlí důvody existence centrální banky (ČNB) 1.8 Seznámí se s ochrannými prvky bankovek 1.9 Zjistí měnu určité země a její kurs 1.10 Uvede na příkladech využití hotovostního placení (přímé nebo prostřednictvím dokladů) 1.11 Uvede na příkladech využití bezhotovostního placení (účet, platební karta) Peníze 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1.1 Pracovní činnosti 1.2 Pracovní činnosti 1.3 Pracovní činnosti 1.4 Pracovní činnosti 1.5 Matematika 1.6 Matematika 1.7 Matematika, Občanská výchova 1.8 Občanská výchova, Pracovní činnosti 1.9 Matematika Zeměpis 1.10 Občanská výchova, Pracovní činnosti 1.11 Občanská výchova, Pracovní činnosti 2. Hospodaření domácnosti: 2.1 Roztřídí položky rozpočtu na příjmy a výdaje 2.2 Objasní svými slovy pojmy: domácnost, rozpočet deficitní, vyrovnaný a přebytkový, čistá mzda, hrubá mzda, minimální mzda, daně 2.3 Zvažuje nutnost jednotlivých výdajů 2.4 Uvede příklady různých státních dávek a příspěvků 2.5 Rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 2.6 Vytvoří rozpočet fiktivní domácnosti 2.7 Rozpozná typ rozpočtu modelové domácnosti 2.8 Navrhne do fiktivního rozpočtu strategii, konkrétní opatření (finanční rezerva, investice ) 2.9 Navrhuje možná opatření vedoucí ke snížení výdajů a zvýšení příjmů 2.10 Rozpozná, zda konkrétní opatření v rozpočtu je v souladu se zodpovědným rozhodováním 2.11 Seznámí se s finančními produkty, které jsou součástí rozpočtu modelových domácností (úvěr, leasing, hypotéka, termínovaný vklad, ) 2.12 Účelně využívá internet (kalkulátory) a elektronickou tabulku na rozpočet 2.13 Plánuje konkrétní opatření s ohledem na fiktivní rozpočet (dovolená, nové auto) 2.14 Rozpozná, zda konkrétní opatření jsou v souladu se zodpovědným rozhodováním 2.15 Seznámí se s finančními produkty související s koupí dovolené či nového auta 2.16 Vytvoří kalkulaci plánovaného výdaje (dovolená, nové auto) včetně dalších nákladů 14

15 2.17 Navrhuje možnosti finanční úhrady plánovaného výdaje 2.18 Zpracuje své rozhodnutí jak plánovaný výdaj financovat do rozpočtu 2.19 Seznámí se základními právy spotřebitele 2.20 Seznámí se s postupem při reklamaci zboží či služby Hospodaření domácnosti 2.1 Matematika 3. Finanční produkty: 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rodinná výchova, Občanská výchova 3.1 Uvede a porovnává finanční služby a produkty umožňující spoření (běžné účty, platební karty, spořící účty,term.vklady, stavební spoření, penzijní pojištění) 3.2 Uvede a porovnává finanční služby a produkty umožňující investování (cenné papíry - akcie, podílové listy, dluhopisy) 3.3 Uvede a porovnává finanční služby a produkty umožňující krytí nedostatku peněz (úvěry, splátkový prodej, leasing) 3.4 Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého 3.5 Seznámí se s účelovými úvěry (hypotéka) Matematika, Rodinná výchova Občanská výchova 2.2 Rodinná výchova, Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.3 Občanská výchova Rodinná výchova, Občanská výchova 2.4 Rodinná výchova, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.5 Matematika Občanská výchova Matematika, Občanská výchova 2.6 Matematika Matematika 2.7 Matematika Občanská výchova Matematika 2.8 Rodinná výchova, Občanská výchova, Matematika, 2.9 Fyzika Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.10 Rodinná výchova, Občanská výchova 2.11 Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.12 Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.13 Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.14 Rodinná výchova, Občanská výchova 2.15 Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.16 Matematika 2.17 Rodinná výchova, Občanská výchova, Matematika 2.18 Matematika 2.19 Občanská výchova Občanská výchova 2.20 Občanská výchova Občanská výchova 3.6 Seznámí se s neúčelovými úvěry (kontokorent, půjčka, kreditní karty, americká hypotéka) 3.7 Uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti) 3.8 Uvede kritéria, která zohledňuje při výběru bankovního účtu 3.9 Seznámí se s typy platebních karet a jejich službami 3.10 Seznámí se zásadami, jak se bránit proti zneužití karty & $ * ; b + 15: : : D : : { : x ; ) % ><

16 Finanční produkty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 3.1 Pracovní činnosti Občanská výchova, Matematika 3.2 Pracovní činnosti Občanská výchova, Matematika 3.3 Pracovní činnosti Občanská výchova, Matematika 3.4 Matematika Pracovní činnosti Matematika 3.5 Občanská výchova 3.6 Občanská výchova 3.7 Občanská výchova 3.8 Občanská výchova, Pracovní činnosti 3.9 Občanská výchova, Pracovní činnosti 3.10 Občanská výchova, Pracovní činnosti Školní koordinátoři finančního vzdělávání: Mgr. Markéta Drobečková, Jan Froněk Základní škola Kutná Hora, Kremnická Vizitka školy Školu najdete na okraji historického jádra města, proti chrámu sv. Barbory. Jde o úplnou základní školu s devíti postupnými ročníky. Její celková kapacita 750 žáků, v současné době má 26 tříd a navštěvuje ji asi 600 žáků. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu vytvořeného v souladu s RVP s názvem Škola do života, s úsměvem život do školy. Nad standardní program nabízíme rozšířenou výuku v oblasti matematiky a informatiky, velkou pozornost věnujeme i oblasti výtvarné výchovy. V našem pedagogickém sboru vládne duch přátelství, tvořivosti a spolupráce. Tvoří jej 38 žen a 4 muži. Dalších 7 žen je v současnosti na mateřské dovolené. Více jak 60 % aktivního sboru tvoří pedagogové mladší čtyřiceti let. Ke škole patří školní družina s kapacitou 210 žáků. Pracuje v ní sedm vychovatelek v sedmi odděleních. Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům Rok Do projektu Rozumíme penězům jsme se zapojili ve školním roce , kdy se dva pedagogičtí pracovníci začali účastnit seminářů pořádaných firmou ASIS. Ještě koncem školního roku jsme uspořádali jednodenní projekt pro žáky devátých ročníků v rozsahu 6 hodin. Náplní projektového dne byl výběr z kapitol Hospodaření domácnosti a Dovolená. Projektu se zúčastnilo 50 žáků, kteří byli rozděleni do 10 pracovních skupin (modelových domácností). Práce v modelových domácnostech byla žáky přijímána velmi pozitivně a plně se vžili do vylosovaných rolí. V závěrečném hodnocení byl žáky často vyzdvihován pro ně nový, mnohdy překvapivý poznatek, za co vše musí rodina vydávat peníze. Také při výběru dovolené postupovaly domácnosti, až na jednu výjimku, velmi zodpovědně a realisticky, s ohledem na své rodinné možnosti. Neosvědčil se nám pouze časový rozsah projektu - šest vyučovacích hodin. Přestože jsme práci prokládali různými aktivitami a zpestřili ji i formou her, byla na žácích ke konci projektu vidět únava a jejich chuť do práce klesala. Rok V následujícím školním roce jsme výuku Rozumíme penězům žákům nabídli formou nepovinného předmětu v devátých ročnících s dotací jedné hodiny týdně. Přihlásilo se 40 žáků, a proto byli rozděleni do dvou učebních skupin. Výuka byla realizována tak, že probíhala jednou za čtrnáct dní odpoledne ve dvouhodinovém bloku. Obě vyučující byly zapojeny v projektu Rozumíme penězům a současně s probíhající výukou připra-

17 vovaly úpravu ŠVP (implementaci finančního vzdělávání) pro příští školní rok. Z nabízených témat jsme stihli probrat následující: Hospodaření domácnosti Dovolená Kupujeme auto Svět peněz Zodpovědné zadlužování Zařazení předmětu do devátého ročníku ve formě nepovinného předmětu způsobilo, že ve druhém pololetí, zvláště pak před termínem přijímacích zkoušek a před koncem školního roku byl zájem některých žáků o práci menší. a co dál? Rok Pro nový školní rok jsme výuku Rozumíme penězům již zapracovali do ŠVP. Se základními poznatky se začnou žáci seznamovat postupně na prvním stupni především v rámci předmětu Člověk a jeho svět a vybrané příklady se budou řešit i v předmětu matematika. Vzhledem k probíranému učivu nám připadá optimální čtvrtý a pátý ročník. Na druhém stupni budou základní poznatky zařazeny v předmětech Matematika, v Informatice, Českém jazyku, Občanské výchově, Dějepisu, Zeměpisu, Výtvarné výchově a Pracovních činnostech. Téma Rozumíme penězům doplňuje a rozvíjí i všechna průřezová témata - Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu demokratického občana, Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu, Enviromentální výchovu a Mediální výchovu. Kromě zařazení základních poznatků do jmenovaných předmětů budou podle potřeby uspořádány i projektové dny s maximální dotací do čtyř na prvním a pěti hodin na druhém stupni za den. Rozsah a četnost bude posouzena podle zkušenosti jednotlivých vyučujících. Dvacet vyučujících naší školy již prošlo dvoudenním seminářem s praktickými ukázkami náplně předmětu a způsobem, jak ji optimálně předávat žáků. Počítáme s tím, že postupně další vyučující projdou specializačním školení, protože z vlastních poznatků víme, že největším přínosem pro výuku je osobní zkušenost. Pro snadnou dostupnost matriálů jsme na školním serveru vyhradili tématu prostor, k němuž mají přístup všichni vyučující i dálkovým připojením, např. z domova. Zde jsou umístěny digitalizované materiály z projektu, materiály z internetu a každý z vyučujících zde může ukládat své přípravy, pracovní listy, prezentace a tak je nabídnout k využití ostatním. Protože jednotlivá témata projektu Rozumíme penězům jsou velmi bohatá, zařadili jsme ve školním vzdělávacím plánu od sedmého ročníku volitelný předmět s hodinovou dotací týdně. Z praktických důvodů a na základě ověřených zkušeností bude předmět vyučován jedenkrát za čtrnáct dní ve dvouhodinovém bloku. Je určen žáků s hlubším zájmem, pro rozšíření a praktické procvičení znalostí. Můžeme konstatovat, že zájem žáků sedmých ročníků o tento nový předmět pro letošní rok je nadprůměrný. Školní koordinátorky finančního vzdělávání: PaedDr. Alena Kotrbová, Mgr. Jana Kořínková Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční, okres Mělník Vizitka školy Škola zahájila činnost dne Nachází se v sídlištní zástavbě a je úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Škola vzdělává 340 žáků s průměrnou naplněností 23 žáků ve třídě. V jednotlivých ročnících je většinou několik paralelních tříd. Školní areál je tvořen třemi hlavními budovami, dvěma tělocvičnami, sportovním hřištěm a travnatou plochou s okrasnými dřevinami. Součástí školy jsou tři třídy školní družiny, školní kuchyně a školní jídelna. v budově je celkem 30 tříd. Pedagogický sbor má 25 členů, pracují v něm převážně mladí a zkušení pedagogové. Školní vzdělávací program má název Škola poznání a zaměřuje se na matematiku a přírodní vědy. Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům S výukou finančního vzdělávaní jsme na naší škole začali od školního roku 2009/2010, a to & $ * ; b + 17: : : D : : { : x ; ) % ><

18 v 7. ročníku v rámci předmětu Výchova k občanství v 8. ročníku v samostatném předmětu Rozumíme penězům (1 hodina týdně) v 9. ročníku ve volitelném předmětu Rozumíme penězům (2 hodiny týdně) Obsah výuky nebyl ve všech ročnících totožný. Vyučující přizpůsobovali výběr a zpracování jednotlivých témat věku a schopnostem žáků, svým zkušenostem, prioritám, svému oboru a také výuce v jiných předmětech. Žáci si vedli individuální tematická portfolia, a tak si vlastně postupně vytvářeli vlastní učebnici finanční gramotnosti. O svých zkušenostech s projektem podávali zprávy prostřednictvím školního webu. Zde se mohli jejich spolužáci, rodiče i ostatní veřejnost dozvědět například toto: Tak jako mnoho dalších rodin i naše fiktivní rodiny (modelové domácnosti) musely v březnu provést zdanění svých příjmů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitý proces, požádaly jsme o pomoc odborníky na slovo vzaté - zaměstnance finančního úřadu. Tím obětavým odborníkem, který se nám věnoval ve svém volném čase, byla paní Lerchová. Nejprve nás seznámila s tím, co vše musíme k dani dokládat a pak nám postupně krok za krokem vysvětlila, co je hrubá mzda, super hrubá mzda, co jsou odpočitatelné položky, co je daň z příjmu, záloha na daň, atd. Vzhledem k tomu, že jsme si předem vypracovali podklady pro zdanění - vypočítali jsme hrubé roční výdělky, super hrubou mzdu a daň, přišla paní Lerchová na nás připravená a přinesla nám formuláře sloužící k vyplnění daně z příjmu. Ten jsme pomaličku pod jejím vedením postupně vyplňovali a seznamovali se s tímto složitým dokumentem. Nakonec jsme vše zvládli a k naší velké radosti jsme zjistili, že některé naše rodiny si polepší, protože si přeplatily zálohu na daň a tudíž se nám několik tisíc vrátí do rodinných rozpočtů. Vzhledem k tomu, že plánujeme koupi nového vozu, tak se nám nějaké finance navíc určitě hodí. Děkujeme za čas a velmi vstřícný přístup paní Lerchové, která se nám po dobu našeho odpoledního vyučování věnovala a snažila se nás zasvětit do tajů daňového přiznání. a co dál? Organizace výuky: V sedmém ročníku je finanční vzdělávání zapracováno do předmětu Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. V těchto předmětech jsou v průběhu školního roku realizována témata (lekce projektu Rozumíme penězům) - Hospodaření domácnosti, Dovolená a Kupujeme auto. V osmém ročníku probíhá výuka v samostatném předmětu Rozumíme penězům, a to v rámci jedné disponibilní hodiny týdně. Vyučující má možnost si dvě hodiny spojit a předmět vyučovat jednou za čtrnáct dní ve dvouhodinovém bloku. Do tohoto ročníku byly zařazeny lekce - Svět peněz, Náklady na bydlení, Zodpovědné zadlužování a Výhodné nakupování. V každém školním roce proběhnou také pravidelně dva projektové dny k tématům Zodpovědné zadlužování a Výhodné nakupování. Do devátého ročníku budou začleněna v rámci volitelného předmětu a matematiky lekce Svět peněz, Spoření a investice a Smlouvy. K dosažení očekávaných cílů chceme dojít prostřednictvím: skupinové práce žáků (modelové domácnosti) řešením konkrétních modelových situací spojených s finančním rozhodováním aplikací modelových situací do fiktivního rozpočtu domácnosti studiem a rozborem informačních materiálů diskuzí a konzultací s odborníky prožitkovými a aktivizujícími metodami výuky Výuku zajišťují pedagogové, kteří prošli vzděláváním Mgr. Olga Hanušová, Mgr. Jana Nováková a vyučující Výchovy ke zdraví Mgr. Věra Kárová a informatiky Mgr. Marek Volf. Velice se nám osvědčila spolupráce s odborníky z místních bank a prodejen automobilů a s pracovníky finančního úřadu. Školní koordinátorky finančního vzdělávání: Mgr. Jana Nováková, Mgr. Olga Hanušová 18 Žáci volitelného předmětu Rozumíme penězům a jejich vyučující Mgr. Jana Nováková

19 Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, okres Kladno Vizitka školy Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, okres Kladno, je úplná základní škola s ročníkem, nemá paralelní třídy, kapacita školy je 230 žáků. Škola hospodaří jako příspěvková organizace, právní subjektivitu získala v r Její součástí je školní družina s kapacitou 80 žáků a školní jídelna s kapacitou 300 strávníků. Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro každého. Z názvu je patrné, že se na rozdíl od velkých městských škol úzce nespecializujeme, ale snažíme se jako škola vesnická poskytovat kvalitní školské služby co nejširší skupině dětských klientů. Pedagogové se díky nabídce vzdělávacích programů a seminářů stále průběžně vzdělávají a získávají tak nové poznatky z pedagogických a psychologických disciplín, z oborů souvisejících s vyučovacími předměty, z prevence sociálně patologických jevů, z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z práce s ICT. Někteří pedagogové si studiem rozšiřují své pedagogické, odborné i jazykové vzdělání. Více aktuálních informací o naší škole lze nalézt na školním webu Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům Výuka finanční gramotnosti na naší škole probíhala ve školním roce 2009/2010 formou projektových dnů zpravidla v délce 4 5 vyučovacích hodin. Projektových dnů bylo deset, tedy přesně tolik, jako je lekcí projektu Rozumíme penězům. Lekce jsme realizovali v následujícím pořadí: Hospodaření domácnosti Dovolená Kupujeme auto Náklady na bydlení Nové bydlení Peníze Zodpovědné zadlužování Výhodné nakupování Spoření a investice Smlouvy Ve výuce jsme měli vždy k dispozici třídu s variabilním nábytkem propojenou s ještě jednou tak velkým prostorem knihovny, který je vybaven počítačem s interaktivní tabulí a flipchartem. V den výuky jsme měli vždy zablokovanou i učebnu se 14 počítači. Výuka probíhala v osmém ročníku, ve třídě, kterou navštěvuje 21 žáků. To umožňovalo bezproblémové vytvoření pěti modelových domácností. Žáci v osmém ročníku zvládají také práci s tabulkovým editorem, takže práce s rozpočtovou tabulkou, která celý projekt provází, nepůsobila dětem problémy. Rodiče žáků byli na první třídní schůzce v září seznámeni s vizí projektu, zvláště jim byla osvětlena fiktivnost domácností a skutečnost, že výuka nikterak nezasáhne do jejich soukromí. Děti si po celou dobu vedly rodinná portfólia, jednotlivci si v nich shromažďovali pracovní listy a studijní materiály. Vždy se však v rodinném portfoliu orientovali 1 2 členové domácnosti, ostatní využívali portfolio velmi pasivně. Proto napříště shledáváme jako vhodnější tvorbu individuálních portfólií. Garantem výuky finanční gramotnosti jsou dvě proškolené vyučující, které v den projektu působí ve výuce společně, vždy jedna aktivně, druhá jako asistent; v činnostech se střídají a vzájemně si pomáhají. Taktéž příprava a závěrečná reflexe jednotlivých projektových dnů je společná. V případě nouze jsou obě vyučující schopné se vzájemně zastoupit a vést výuku samostatně. V jedné z lekcí vedla převážnou část výuky odborná pracovnice České spořitelny jako konzultant. Výuka probíhala vždy v pátek. Již při tvorbě rozvrhu hodin na tento den v dané třídě bylo toto bráno na zřetel. Ve třídě se v tento den běžně vyučovaly předměty matematika, český jazyk, zeměpis, angličtina, hudební výchova. Většina z nich s výukou finanční gramotnosti souvisí, např. Český jazyk práce s textem, prezentace; Matematika logické úvahy, běžné matematické výpočty +, -, *, /, procentové počty, úměrnosti, porovnávání; Zeměpis cestování, plánování dovolené, cizí měny. V následujících dvou letech budou osmé ročníky v naší škole velmi málo početné (12 a 9 žáků) a znamenalo by to nemožnost vytvořit fiktivní domácnosti. V takovém & $ * ; b + 19: : : D : : { : x ; ) % ><

20 případě budeme vyučovat FG společně v obou třídách, tedy v sedmém a osmém ročníku zároveň. Jako zpestření výuky jsme pro další rok zajistily návštěvu expozice České národní banky v Praze, které úzce souvisí s tématem Peníze. Výukou finanční gramotnosti za využití metodických materiálů projektu Rozumíme penězům žáci získají nejen orientaci ve finančních pojmech a přehled o existenci finančních produktů a služeb a jejich využití, ale obohatí se i o dovednost komunikovat, argumentovat, prosadit se ve skupině, spolupracovat, spojovat věci do souvislostí, prezentovat, dramatizovat běžné životní situace, pracovat s odborným textem, vyhledávat požadované informace z různých zdrojů, vzájemně se respektovat, plánovat, zvažovat, zodpovědně se rozhodovat, atd. Na konci školního roku po absolvování všech deseti lekcí jsme hodnotili celoroční práci jednotlivých žáků na projektu ve třech rovinách, a to v rovině schopnosti získávání a zpracování informací, používání pojmů finanční gramotnosti, schopnosti spolupráce s ostatními. Žáci obdrželi Osvědčení o výuce finanční gramotnosti; hodnotící stupnice byla třístupňová - na velmi dobré úrovni, na dobré úrovni, máš co dohánět. Celkově můžeme výuku touto formou a pro tuto věkovou skupinu žáků doporučit. Školní koordinátorky finančního vzdělávání: Mgr. Petra Přibylová, Mgr. Iveta Vrabcová ZŠ Oty Pavla, Buštěhrad, okres Kladno 20 ZŠ má devět ročníků, celkový počet žáků přibližně., aktuální věkový průměr pedagogů je 43,6 roku. V našem ŠVP s názvem Vzdělání pro budoucnost je kladen důraz na výuku cizích jazyků již od první třídy. V širší nabídce předmětů reagujeme na požadavky rodičů zařazením disponibilní hodiny v 1. třídě, která napomáhá vyhledávání a podpoře talentů. K upevňování kompetencí využíváme zejména jednodenní celoškolní projekty, ve kterých pracujeme s aktuálními tématy zaměřenými na ekologii, etiku, finanční gramotnost, multikulturu, novodobé dějiny, zdravý životní styl a další. Některé projekty jsou zpracovány v anglickém jazyce. Výuku tématu Rozumíme penězům jsme jako pilotní škola ověřovali již před třemi lety v osmých a devátých třídách. Tyto třídy byly vyučovány podle vzdělávacího programu Obecná škola. Od počátku jsme pracovali v projektech. Již první zkušenosti ukázaly, že žáci mají o tuto problematiku zájem. Žáky nejvíce zaujala tabulka s rozpočtem a v každé třídě se našlo několik žáků, kteří s ní dokázali pracovat velmi detailně. Pomáhali proto se sestavováním rozpočtu i dalším fiktivním rodinám. Protože v projektu byly zapojeny dvě učitelky, probíhaly souběžně projekty v každé paralelní třídě. Kromě sestavení rozpočtu zvládli žáci 9. ročníku ještě téma dovolená a nákup auta. Osmé třídy stihly zpracovat ještě téma bydlení. K tématům o bankovních produktech a smlouvách se většina žáků již nedostala. Žáci jedné z devátých tříd se v rámci tématu o nakupování auta podívali do prodejny Peugeota a seznámili se s možnostmi, které při nákupu nabízí prodejna. Poté navštívili autobazar, kde zjišťovali stejné informace. Nakonec se vypravili do Komerční banky, aby si svoje závěry prokonzultovali s odborníky. Velmi je potěšilo, že se s bankovními úředníky shodli na stejném postupu. Navíc měli také možnost dozvědět se informace o finančních produktech. Tím skončila první etapa práce v projektu Rozumíme penězům v naší škole. Druhá etapa začala novými semináři pro pedagogy, kterých se opakovaně účastnily obě vyučující. Tyto semináře byly daleko propracovanější a vyučující si odnášeli kromě velmi kvalitních materiálů zpracovaných do deseti sešitů i tzv. jednohubky, což jsou zábavné hry a soutěže zpracované na dané téma. To vše bylo zárukou snadnější přípravy pro pedagoga a udržení zájmu žáků. Abychom probrali všechna témata a podchytili tak všechny třídy, rozhodli jsme se začít tuto výuku již v páté třídě. Volili jsme tuto třídu záměrně i proto, že pracovala tři roky podle programu Začít spolu. S touto třídou jsme zpracovali čtyři celodenní projekty, které byly doplněny návštěvou v místní bance a celotýdenním projektem na škole v přírodě.

Standardy finanční gramotnosti

Standardy finanční gramotnosti Standardy finanční gramotnosti Projekt Rozumíme penězům 1. Hospodaření domácnosti [1] 1.1. Domácnost prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 2 k ŠVP NG 4. verze Zpracovány podle: RVP ZV ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy FG Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne 25. 8. 203

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka

ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE. Mgr. Marek Sládeček. Ostrava - Hrabůvka ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI V RÁMCI PROJEKTU SYNERGIE Autor: Zaměstnavatel: Mgr. Marek Sládeček Vítkovická SPŠ a gymnázium, Ostrava - Hrabůvka OSNOVA prezentace Shrnutí výsledků workshopů zaměřených na

Více

10 let existence programu Rozumíme penězům

10 let existence programu Rozumíme penězům 10 let existence programu Rozumíme penězům Tisková konference 29. 11. 2016 Program 1. 10 let programu Rozumíme penězům 2. Jak se MONETA Money Bank zapojuje do programu Rozumíme penězům 3. Výsledky průzkumu

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem

Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná je s objektivním žebříčkem; definuje pojem Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata VDO 2 (hodnoty) Mezipředmět. vazby Podnikavost () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Rozdělí lidské potřeby, sestaví vlastní žebříček hodnot a porovná

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1.1 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

Příloha č. 4 Platnost dokumentu:

Příloha č. 4 Platnost dokumentu: Příloha č. 4 Platnost dokumentu: 1. 9. 2012 Dopravní výchova Dopravní výchova je do výuky řazena v hodinách prvouky a vlastivědy, prolíná však také dalšími předměty. Teoretické znalosti nabyté ve vyučování

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky

Učivo. Domov a jeho okolí: domov škola. Mapa: světové strany plán města turistické a mapové značky Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více