Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji"

Transkript

1 Sborník projektu Rozumíme penězům ve Středočeském kraji

2 Osnova: 1. ÚVOD O PROJEKTU 2. STANDARDY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (MŠMT) 3. STANDARDY PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 5. ZKUŠENOSTI ZAPOJENÝCH ŠKOL 6. UKÁZKY Z VÝUKY 7. UŽITEČNÉ ODKAZY 2

3 Úvod o projektu CO je projekt Rozumíme penězům? Název Rozumíme penězům sice vyjadřuje jednoznačné konstatování finanční gramotnosti, ale na počátku samotného projektu jeho účastníci obvykle zjistí, že za názvem je potřeba udělat otazník. Všichni sice používáme peníze, reagujeme na řadu nabídek na trhu zboží i peněz, rozhodujeme přímo nebo zprostředkovaně o svých financích, ale řadu těchto rozhodnutí konáme intuitivně, bez dostatečného vyhodnocení rizik nebo naopak se zbytečně konzervativním odstupem. Finanční vzdělávání učitelů je proto zaměřeno nejen na získání potřebných informací k výuce žáků ZŠ, ale také na podporu jejich osobní finanční gramotnosti. Jejím základem je dovednost orientovat se ve vlastním rozpočtu, umět jej plánovat a vyhodnocovat. Samozřejmostí je spolupráce s odborníky finančními poradci, poradci pro oddlužování, právníky, sociálními pracovníky. JAK projekt vznikl? Projekt Rozumíme penězům byl vytvořen v roce 2006, a to na základě spolupráce pedagogů, finančních odborníků a pracovníků neziskového sektoru, zabývajícího se problematikou předluženosti občanů. Garantem a organizátorem projektu bylo o. s. AISIS a projekt byl pilotně ověřován 22 učiteli z pěti základních škol. Učitelé si postupně prošli všemi lekcemi sami, potom je vyzkoušeli ve škole s dětmi. Následná společná reflexe vedla k dalšímu obohacení navržených metodik. V pilotní skupině byli zejména učitelé občanské výchovy, matematiky a ředitelé škol. S finanční i odbornou podporou banky GE Money Bank, vznikla posléze kompletní učebnice Rozumíme penězům, která k deseti samostatným lekcím nabízí metodické sešity pro učitele a soubory pracovních materiálů pro žáky. V letech byl s finanční podporou ESF a MŠMT realizován projekt Rozumíme penězům ve Středočeském kraji pro 11 vybraných základních škol Středočeského kraje. PROČ projekt vznikl? Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany. Současné generace na to nebyly nijak připraveny. Projevuje se to tím, že lidé většinou tíhnou ke konzervativním způsobům ukládání peněz, které znají z minulé doby. Nedovedou rozložit své úspory tak, aby snížili možná rizika, a nedovedou uvažovat dostatečně racionálně ani v otázce zadlužování. Zadlužení obyvatelstva výrazně stoupá a narůstá také počet exekucí. To všechno jsou především důsledky nedostatečné finanční gramotnosti. Stát na tuto situaci reaguje požadavkem systematického finančního vzdělávání. Standardy finanční gramotnosti, zpracované MŠMT kladou na ZŠ a SŠ konkrétní požadavek vybavit své žáky znalostmi i dovednostmi z oblasti peněz, domácího hospodaření a finančních produktů. Proč začínat s finančním vzděláváním už od základní školy? Děti tohoto věku se dnes stávají vyhledávanou cílovou skupinou nejen pro obchodníky, ale také pro finanční instituce. Útočí na ně reklamy, nabídky, módní trendy, a děti dělají svá první finanční rozhodnutí v roli spotřebitelů a uživatelů služeb. JAKÉ je poslání projektu RP? Smyslem projektu není vychovávat podnikatele, ale pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme. Obklopují nás, ať chceme či nechceme, nemůžeme jim utéci. & $ * ; b + 3: : : D : : { : x ; ) % ><

4 Finanční vzdělávání má žákům napomoci k tomu, aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat, měli k tomu dostatek důvěryhodných informací, vyznali se v základní finanční terminologii, nabízených finančních produktech a službách, aby si byli vědomi důsledků svého rozhodnutí a nenechali se manipulovat reklamou nebo lákavými nabídkami. CO projekt nabídl zapojeným školám? Byly to především vzdělávací semináře v rozsahu 80 hodin pro dva vybrané zástupce z každé školy. Na těchto seminářích měli účastníci možnost postupně se aktivně seznámit se všemi tématy (lekcemi) projektu. Hledali řešení nabízených situací, prožili si zkušenost z práce ve skupinách (modelových domácnostech). Důležitá byla i možnost vzájemné konzultace otázek metodických a odborné konzultace s bankéři, finančními poradci, právníky Finanční vzdělávání svým obsahem i metodikou prochází téměř všemi vzdělávacími oblastmi. Z toho důvodu práce na projektu začínala v každé ze zapojených škol společným seminářem pro celý pedagogický tým. Škole to umožnilo nastartovat potřebnou diskuzi o pojetí a organizaci finančního vzdělávání ve svých podmínkách. Podobným způsobem byl celý projekt i ukončován. Školy zapojené do projektu ve Středočeském kraji získaly rovněž kompletní učebnici a metodickou i odbornou podporu v podobě webových stránek (www.rozumimepenezum.cz), osobní konzultace ve výuce a bylo jim zapůjčeno technické vybavení. KDO se projektu zúčastnil? Ve středočeském kraji byly z přihlášených zájemců do projektu zařazeny školy: Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla, Buštěhrad, okres Kladno Základní škola Dobřichovice, okres Praha - západ Základní škola Kladno 4, Moskevská 2929 Základní škola a Mateřská škola Kladno 5, Norská 2633 Základní škola, Kralupy nad Vltavou, Revoluční 682, okres Mělník Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Základní škola CH. G. Masarykové, Lány, okres Kladno Základní škola Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera, Rožďalovice, okres Nymburk Základní škola Votice, okres Benešov Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice, okres Benešov 4

5 Standardy finanční gramotnosti (MŠMT) Standard pro ZV 1. STUPEŇ Obsah - hotovostní a bezhotovostní forma peněz - způsoby placení - banka jako správce peněz Výsledky - používá peníze v běžných situacích - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze Obsah - rozpočet, příjmy a výdaje - domácnosti - nárok na reklamaci Výsledky - na příkladu ukáže, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje Obsah - úspory - půjčky Výsledky - vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy Peníze - nakládání s penězi - tvorba ceny - inflace Hospodaření domácnosti Finanční produkty Standard pro ZV 2. STUPEŇ - na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení - na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH - objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny - popíše vliv inflace na hodnotu peněz - rozpočet domácnosti, typy rozpočtu, jejich odlišnosti základní práva spotřebitelů - sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje domácnosti, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů - objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu - vysvětlí, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele - služby bank, aktivní a pasivní operace - produkty finančního trhu pro investování a pro získání prostředků - pojištění, úročení - uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení - uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky (spotřeba, úspory, investice) - uvede a porovná nejčastější způsoby krytí deficitu (úvěry, splátkový prodej, leasing) - vysvětlí význam úroku placeného a přijatého - uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít & $ * ; b + 5: : : D : : { : x ; ) % ><

6 Standardy projektu Rozumíme penězům A. Oblast - Hospodaření domácnosti Domácnost Cíle prostřednictvím definování osobních životních potřeb dojít k poznání možností jak tyto potřeby uspokojit a získat určitou životní úroveň přivést žáky ke specifikaci očekávané životní úrovně v rámci modelové domácnosti Očekávané výstupy žáka pojmenuje požadavky na šťastný a spokojený život (potřeby) třídí pojmy (potřeby) podle zadaných kritérií kriticky posuzuje vlivy, které ovlivňují jeho potřeby a způsob jejich naplňování rozpozná nejčastější reklamní strategie aplikuje získané zkušenosti z naplňování osobních potřeb, domýšlí souvislosti vytvoří žebříček svých životních hodnot porovnává své osobní hodnoty s hodnotami druhých vysvětlí, podle čeho je posuzována životní úroveň navrhuje řešení finanční situace z pohledu fiktivní role v modelové domácnosti diskutuje, argumentuje, prezentuje své návrhy hodnotí, sebehodnotí, reflektuje Učivo domácnost a hospodaření pojmy, historie, vývoj potřeba pojem, struktura, charakteristik spotřeba - uspokojování potřeb, prostředky (statky, služby) vlivy na výběr a uspokojování potřeb věk, zájmy, tradice, reklama, vrstevníci životní úroveň charakter, vlivy struktura majetku, majetek movitý, nemovitý, hmotný, nehmotný životní hodnoty, hierarchie hodnot Rozpočet domácnosti Cíle přivést žáky k vytvoření a pochopení základní struktury rozpočtu domácnosti v souvislosti s hospodařením schodkovým, přebytkovým nebo vyrovnaným přivést žáky k vytvoření návrhu fiktivního rozpočtu domácnosti Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí zdroje příjmu do rozpočtu domácnosti vyjmenuje, vysvětlí pravidelné výdaje domácnosti vysvětlí pojem příjem, výdej zjistí různé možnosti hospodaření domácnosti, vysvětlí jejich výhody a nevýhody navrhne strukturu fiktivního rozpočtu domácnosti, založí model rozpočtu uvede příklad majetku movitého a nemovitého vysvětlí pojem peníze, jejich vývoj, formy, vlastnosti a funkci kalkuluje náklady na osobní zájmy členů modelové domácnosti popíše souvislosti mezi životními etapami, životními hodnotami a rozpočtem domácnosti zapracuje do fiktivního rozpočtu náklady na osobní zájmy členů domácnosti a ostatní vlivy zvažuje riziko finančního rozhodování Učivo příjmy pravidelné (mzda, plat, odměna), nepravidelné, nečekané výdaje pravidelné výdaje (nájem, daně, poplatky...), neočekávané, finanční rezerva na jiné situace bilance - rozpočet vyrovnaný, schodkový, přebytkový, využití přebytků, krytí schodku hodnota peněz 6

7 Vliv státu Cíle zprostředkovat poznání aspektů, které zasahují do rozpočtu domácnosti objasnit souvislosti mezi rozpočtem domácnosti a státu zapracovat tyto souvislosti do návrhu fiktivního rozpočtu Očekávané výstupy žáka vysvětlí vliv státu na hospodaření domácnosti vysvětlí pojem daně, vysvětlí různé typy daní vysvětlí pojem dávky, uvede jejich příklad, vysvětlí zdroje státních dávek vysvětlí souvislosti mezi hospodařením státu a domácnosti vysvětlí pojmy zdravotní pojištění, sociální pojištění zjistí pomocí tabulky (kalkulátoru) výši povinných odvodů ze mzdy plánuje rozpočet se znalostí čistého příjmu (čistá mzda, vč. dávek) vypočítá celkové životní minimum modelové domácnosti Učivo daně přímé, nepřímé státní dávky a příspěvky zákonné pojištění zdravotní, sociální státní rozpočet příjmy (daňové příjmy, pojistné, nedaňové příjmy-odvody rozpočtových organizací) a výdaje (neinvestiční, sociální dávky, investiční) Ekonomická jistota domácnosti Cíle poznat možnosti / nástroje ekonomického zajištění rozpočtu domácnosti zapracovat do fiktivního rozpočtu domácnosti příklady konkrétních opatření Očekávané výstupy žáka vysvětlí, čím přispět k ekonomické jistotě domácnosti rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví bytu, uvede jejich příklad orientuje se v možnostech životního pojištění orientuje se v ekonomických souvislostech pojištění majetku rozpozná základní rizikové faktory některých nabídek pojištění vysvětlí pojem investice, objasní vzájemný vztah mezi výnosem a rizikem investice Učivo opatření ze strany domácnosti vytváření finanční rezervy, pojištění, investice pojištění životní, důchodové, úrazové, investiční, penzijní investice podnikání, zisk, posuzování rizika investic opatření ze strany státu státní garance vkladů, ČNB, finanční dohled státu, opatření proti padělání peněz, právo vlastnické a živnostenské, spotřebitelská práva, práva nájemníků Osobní rozpočet dítěte Cíle uvědomit si a rozpoznávat aspekty ovlivňující rozhodování v rámci domácího rozpočtu a plánovat domácí rozpočet s přihlédnutím / respektováním těchto aspektů vyčlenit z hospodaření domácnosti osobní hospodaření každého jejího člena, zaměřit pozornost na hospodaření dětí přivést žáky k porovnání zkušeností získaných na modelovém hospodaření se svými reálnými zkušenostmi z osobního života Očekávané výstupy žáka dodržuje zásady hospodárnosti, rozhoduje se zodpovědně, zvažuje všechny aspekty, zvažuje souvislosti, porovnává možná řešení popíše, objasní vlastní způsob zacházení s penězi, se svým nebo svěřeným majetkem, porovná s principy odpovědného hospodaření rozpozná rizikové faktory hospodaření s penězi, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi Učivo zodpovědné rozhodování, tlak médií a okolí, diktát módy, plánování osobní náklady, položky v rozpočtu, etická pravidla rozhodování mobilní telefon, tarify, služby, orientace v nabídce výhodných nákupů a služeb peněžní operace, platby, platební karta, finanční produkty pro děti & $ * ; b + 7: : : D : : { : x ; ) % ><

8 B. Oblast - Odpovědné rozhodování Co je finanční rozhodování Cíle motivovat žáky k diskusím o různých kritériích rozhodování (kritéria osobní, společenská, ekonomická, etická, ekologická) vést žáky k logické argumentaci svých názorů a tvrzení, k vnímání souvislosti jevů, k ochotě měnit své představy na základě nově zjištěných faktů Očekávané výstupy žáka vysvětlí pojem finanční odpovědnost v širších souvislostech uvede praktické příklady zodpovědného finančního rozhodování posoudí a zhodnotí konkrétní příklady finančních událostí zdůvodní svou volbu povolání z pohledu finanční odpovědnosti používá k řešení situace kritéria finanční odpovědnosti a etického rozhodování Učivo souvislosti finančního rozhodování volba povolání, bydliště, životní styl, půjčky, motivace a etika v rozhodování motivace vnitřní a vnější, zvažování dopadů na ostatní, na životní prostředí, na společnost, morálka, reflexe klíčové kompetence potřebné k zodpovědnému rozhodování výběr povolání jako první zásadní finanční rozhodnutí, vliv výběru povolání na budoucí finanční status a rozhodovací potenciál vzdělání jako nositel společenského statusu, vzdělání jako možnosti širšího výběru povolání specifika života ve městech, malých či větších obcích výhody, úskalí, finanční náročnost finanční události, které mě mohou potkat výhra, dědictví, pojistné plnění, výplata dlouhodobého spoření či odchodného, dluhy (soukromým osobám, přátelům, bankám, úvěrovým aj. splátkovým společnostem, státním institucím), leasing,.. specifika vybraných finančních událostí Informace a práce s nimi Cíle naučit žáky orientovat se v rámci řešení finančních situací v informačních zdrojích, jejich možnostech a kvalitách naučit žáky kriticky pracovat se získanými informacemi naučit žáky získané informace propojit a využívat je pro odpovědná finanční rozhodnutí zprostředkovat informace o tom, kam se mohu obrátit o bezplatnou radu, pomoc, konzultaci Očekávané výstupy žáka rozeznává různé informační zdroje, orientuje se v nich, vybere vhodný zdroj třídí vybrané informace dle zvolených kritérií (korektnost, pravdivost, úplnost) analyzuje / vyhodnocuje konkrétní příklady finančního rozhodování / finanční situace, zaujímá k nim postoj, svá tvrzení dokáže vysvětlit a obhájit reflektuje svůj nejčastější způsob rozhodování, dokáže jej racionálně posoudit a měnit orientuje se v nabízené pomoci občanských sdružení, poraden, státních institucí připraví se na rozhovor s pracovníkem finanční instituce, vyhodnotí a posoudí získané informace, zváží jejich použití pro své rozhodování Učivo informační zdroje a jejich důvěryhodnost, kritéria pro posouzení pojmy a jejich význam úroveň a důvěryhodnost informace, údaje, fakta, názory, dezinformace, informace zkreslené záměrně a nezáměrně, informace nedostatečné, neúplné jak získávat informace - netištěné (rozhovor s bankéřem, finančním poradcem), úplné a pravdivé informace, jak s nimi nakládat při svém rozhodování Zadlužení osobní a zadlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužením osobním a zadlužením domácnosti 8

9 zprostředkovat pochopení rozdílů mezi zadlužováním a předlužováním Očekávané výstupy žáka zdůvodní své rozhodnutí pro úvěr posoudí, koho se zadlužení dotýká (osoby, domácnosti) vysvětlí rozdíl mezi zadlužením a předlužením, uvede příklady z praxe z předložených údajů spočítá cenu úvěru, dobu splácení, zatížení domácího rozpočetu pojmenuje rizika, která jej mohou v životě potkat a omezit tak možnost splácení úvěru vysvětlí základní pojmy nezbytné pro porozumění smlouvě, orientuje se ve smlouvě vysvětlí, proč před podpisem dokumentu jej musí přečíst a porozumět jeho obsahu Učivo motivace zadlužování, rozdíl mezí potřebností a chtěním mít, racionální posuzování priorit, hierarchie hodnot motivace zadlužování - vnější motivace, vliv reklamy, módy, vrstevníků, na nákup zboží pojmy zadlužení a předlužení, rozdíl mezi nimi, tíha zadlužení, délka závazku, finanční zátěž, cena úvěru, výběr věřitele, riziko a jeho posouzení zásady zdravého zadlužování, plánování, bilance příjmů a výdajů životní události předvídatelné a nepředvídatelné, příklady ze života smlouva a její ujednání Peníze, svět peněz Cíle zprostředkovat základní orientaci v systému existence, oběhu a ochrany peněz Očekávané výstupy žáka vyjmenuje, vysvětlí důvody existence peněz jako formy obecné směny vysvětlí vlastními slovy důvod existence více druhů peněz a vyjmenuje je popíše vlastními slovy, jak peníze vznikají a jak se dostanou k nám rozpozná alespoň jeden ochranný znak bankovek, vysvětlí smyslu ochrany bankovek Předlužení osobní a předlužení domácností Cíle zprostředkovat pochopení rizika předluženosti zprostředkovat přehled o možnostech řešení situace předlužení Očekávané výstupy žáka vysvětlí postup věřitelů při nesplácení pohledávky a možnosti řešení exekuce orientuje se v základních zákonných úpravách o exekuci vyjmenuje základní kroky, jak postupovat při neschopnosti splácet. vyjmenuje možnosti, kam se obrátit o pomoc při řešení obtížné finanční situace Učivo C. Oblast - Finanční produkty a služby důsledky neuvážlivého zadlužení cesta od zadlužení k předlužení, příčiny, signály, konkrétní příklady z praxe příznaky předluženosti - co se děje, když nemohu splácet, postup věřitelů při nesplácení efektivní řešení předluženosti - kontakt a komunikace s věřitelem možnosti hledání zdrojů navýšení příjmu, přepracování plánu hospodaření domácností vyhledání pomoci v oblasti finančních služeb zjistí měnu určité země a její kurz vysvětlí, kde je možno platit Eurem a zjistí aktuální kurz vůči koruně vysvětlí důsledky inflace na konkrétních příkladech, dopad na reálnou hodnotu peněz vysvětlí vlastními slovy důvody existence centrální banky pojmenuje funkce centrální banky jako kontrolora bankovního sektoru, vysvětlí důvody existence ČNB, uvede důvody ochrany a regulace peněžního trhu vysvětlí vliv státu na oběh peněz, orientuje se v existujících finančních institucích pojmenuje rozdíly mezi jednotlivými institucemi a vysvětlí je vlastními slovy pojmenuje základní typy účtů & $ * ; b + 9: : : D : : { : x ; ) % ><

10 Učivo soudobé formy peněz - drobné mince, bankovky, peníze jako uchovatel hodnoty jak se peníze dostávají do oběhu aneb pouť bankovek od emise ke spotřebiteli ochranné prvky proti padělání peněz a jejich smysl měna tuzemská a zahraniční, Euro, Euro v ČR inflace, reálná a nominální hodnota peněz peněžní produkty a peněžní služby centrální banka, obchodní banky, nebankovní sektor, smysl a funkce centrální banky základní druhy finančních institucí, jejich srovnání očima spotřebitele (pojišťovny, banky, penzijní fondy, investiční fondy, leasingové společnosti, společnosti splátkového prodeje Garantka a lektorka projektu RP - Jitka Kašová 10

11 Charakteristika projektu Rozumíme penězům Způsob výuky K dosažení očekávaných výstupů docházeli žáci prostřednictvím skupinové práce (modelové domácnosti) řešením konkrétních modelových situací, spojených s finančním rozhodováním aplikací modelové situace do fiktivního rozpočtu domácnosti studiem a rozborem informačních materiálů diskusí a konzultací s odborníky / diskusí nad odbornými materiály prožitkovými a aktivizujícími metodami výuky Organizace výuky & $ * Projekt může být realizován a) v plném rozsahu prostřednictvím samostatného předmětu volitelného předmětu dlouhodobého projektu v rámci občanské výchovy, matematiky, volby povolání, několika jednodenních projektů b) částečně v rámci integrace do výuky občanské/rodinné výchovy, matematiky, volby povolání jednodenních projektů Rámcový obsah projektu a) Hospodaření domácnosti domácnost rozpočet domácnosti vliv státu ekonomická jistota domácnosti osobní rozpočet dítěte b) Odpovědné finanční rozhodování co je finanční rozhodování informace a práce s nimi zadlužení osobní a zadlužení domácností předlužení osobní a předlužení domácností c) Peníze, finanční produkty a služby peníze, svět peněz platební styk finanční služby základní finanční produkty ; b + 11: : : D : : { : x ; ) % ><

12 Zkušenosti zapojených škol Podmínky škol Školy zapojené do projektu Rozumíme penězům měly za úkol během zhruba 1,5 roku průběžně vyzkoušet zavádění výuky finanční gramotnosti s použitím získané metodiky. Cílem přitom bylo zjistit, jaká forma výuky bude konkrétní škole nejvíce vyhovovat, do kterých ročníků jednotlivá témata (lekce) umístit a s jakými vyučovacími předměty výuku propojit. Protože účastníkem projektu byla vždy celá škola, do určité míry se přitom ukázaly i její silné a slabé stránky schopnost společné komunikace, úroveň znalosti a pochopení ŠVP, ochota sjednotit se v používaných výchovně vzdělávacích strategiích, orientace v efektivních metodách výuky, otevřenost vlastnímu dalšímu vzdělávání, schopnost nadhledu a přijímání změn, Významnou součástí společného vzdělávání byla vzájemná výměna zkušeností. Koordinátoři si na svých setkáních poskytovali konkrétní ukázky toho, jakými způsoby je možné se změny ve výuce dopracovat. Projekt Rozumíme penězům odhaloval také silné a slabé stránky žáků: kvalitu jejich pracovních návyků (dovednost práce s pravidly, používání vlastního názoru, argumentování, experimentování, schopnost dotahovat práci do konce ) úroveň získaných klíčových kompetencí (dovednost pracovat s informacemi, prezentovat, řešit problémy, ) schopnosti aplikovat a zosobňovat získané poznatky, propojovat je se svými zkušenostmi, činit opatření směrem k vlastnímu životu, vlastní praxi Projekt Rozumíme penězům je nejen nositelem tématu finanční gramotnost, ale také metodickým příspěvkem pro zvýšení efektivity výuky. Je postaven na činnostním učení, preferuje výukový model E U R a metodu projektové výuky. Do jaké míry se jednotlivým školám podařilo využít potenciálu projektu, můžeme posoudit z jejich následujících příspěvků. Nejdůležitějším faktem zůstává, že všechny tyto školy nastartovaly svůj vlastní proces hledání. Je potřeba jim popřát, aby v něm úspěšně pokračovaly a aby práce na projektu přinášela radost i poučení jim samotným a hlavně jejich žákům. Základní škola Pečky, okres Kolín 12 Vizitka školy Základní škola Pečky je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na 1. i na 2. stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku. Součástí školy je školní družina a školní klub. Na základě dlouhodobé koncepce práce školy je současný Školní vzdělávací program zaměřený na výuku cizích jazyků, informatiku, environmentální výchovu, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvoj funkčních gramotností (čtenářská, finanční ). Hlavní zájem se soustřeďuje na rozvoj osobnosti žáků s ohledem na individuální odlišnosti dětí. Žáci získávají základní všeobecné vzdělání s důrazem na komunikaci, toleranci názorů, řešení problémů nekonfliktní cestou, ochranu přírody a vlastního zdraví. Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům Vyučovat finanční gramotnost podle projektu Rozumíme penězům jsme začali od školního roku 2009/2010. Finanční gramotnost jsme do Školního vzdělávacího programu zapracovali takto: Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Svět práce Tematický okruh: Provoz a údržba domácnosti Ročník: sedmý Pro sedmý ročník jsme se rozhodli z personálních důvodů, protože jedna ze školních koordinátorek byla třídní v jedné ze dvou paralelních tříd v tomto ročníku a vyučovala zde i další předměty (matematika, zeměpis, informatika a cvičení z matematiky). Finanční gramotnost jsme

13 vyučovali s časovou dotací 0,5 hodiny týdně, resp. jednu vyučovací hodinu za 14 dní. Jednotlivé lekce projektu Rozumíme penězům jsme realizovali různou formou. Například lekce Dovolená, Spoření a investice a Kupujeme auto byly žákům nabídnuté ve formě projektů (projektových dnů). Obsah ostatních lekcí jsme většinou integrovali do několika běžných vyučovacích předmětů. Například lekce Hospodaření domácnosti byla kromě předmětu Svět práce realizována i v hodinách Informatiky, Výtvarné výchovy a Výchovy ke zdraví. Lekci Nové bydlení jsme realizovali integrací do předmětů Informatika, Výchova ke zdraví, Cvičení z matematiky, Literárně dramatická výchova a Zeměpis. Některé aktivity, které podporují výuku FG a které v sobě současně zahrnují i prvky osobnostní a sociální výchovy a přispívají k rozvoji klíčových kompetencí, byly realizovány také při různých třídních aktivitách, jako jsou například třídnické hodiny a školní výlety. Tyto aktivity, pracovně nazývané jednohubky, byly žáky velmi pozitivně přijímány. Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera, Rožďalovice, okres Nymburk Vizitka školy ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice je plně organizovanou školou s jedinou třídou v každém z 1. až 9. ročníku. Škola dlouhodobě pracuje v několika projektech. Ve výuce využíváme moderních metod (např. skupinové vyučování, projekty ). Důraz klademe na posílení výuky jazyků, práci s výpočetní a komunikační technikou a co nejširší nabídku volitelných předmětů. Nabízíme široké spektrum mimoškolních činností a organizujeme školní akce pro širokou veřejnost. Výuka finanční gramotnosti byla realizována převážně v multimediální učebně. Interaktivní tabule a možnost připojení k internetu výrazně přispěly k názornosti a dynamičnosti výuky. Některé z hodin, zejména ty, kdy žáci pracovali s rozpočtovou tabulkou, byly realizovány v počítačové učebně. a co dál? Při ověřování projektu Rozumíme penězům se nám ukázalo vhodné zařazení této problematiky do vyššího ročníku, a to hlavně vzhledem k lepší vybavenosti žáků v oblasti matematických, ale i jiných znalostí a dovedností. Například s pojmem procento a výpočtem procent se žáci na naší škole seznamují v matematice až na začátku 8. ročníku. Za optimální považujeme výuku finanční gramotnosti v 8. ročníku, kam ji také výhledově od školního roku 2011/2012 zařadíme. Ve školním roce 2010/2011 budeme ještě projekt Rozumíme penězům realizovat v 9. ročníku, protože v 8. ročníku budou žáci, kteří již výukou finanční gramotnosti prošli. Časová dotace 0,5 hodiny týdně je relativně málo, ale při integraci do předmětů a při realizaci projektových dnů lze projekt Rozumíme penězům realizovat tak, aby byly naplněny standardy finanční gramotnosti na ZŠ. Školní koordinátorka finančního vzdělávání: Mgr. Věra Vernerová Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům Výuka finanční gramotnosti na druhém stupni je realizována začleněním (integrací) do výuky předmětů Matematika, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti, Zeměpis a Fyzika. Vlastní projekt (Rozumíme penězům) je realizován v 9. třídě, a to v průběhu deseti týdnů začleněním do předmětů Matematika, Občanská výchova, Výchova ke zdraví, Pracovní činnosti. Pro potřeby začlenění finančního vzdělávání do Školního vzdělávacího programu máme zpracované následující řešení: & $ * ; b + 13: : : D : : { : x ; ) % ><

14 Očekávané výstupy 1. Peníze: 1.1 Objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny 1.2 Seznámí se marketingovým a nákladovým přístupem k tvorbě ceny 1.3 Na příkladu ukáže stanovení ceny podle nákladového přístupu 1.4 Seznámí se některými cenovými praktikami 1.5 Seznámí se s pojmem inflace 1.6 Seznámí se s důsledky inflace na konkrétních příkladech 1.7 Vysvětlí důvody existence centrální banky (ČNB) 1.8 Seznámí se s ochrannými prvky bankovek 1.9 Zjistí měnu určité země a její kurs 1.10 Uvede na příkladech využití hotovostního placení (přímé nebo prostřednictvím dokladů) 1.11 Uvede na příkladech využití bezhotovostního placení (účet, platební karta) Peníze 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1.1 Pracovní činnosti 1.2 Pracovní činnosti 1.3 Pracovní činnosti 1.4 Pracovní činnosti 1.5 Matematika 1.6 Matematika 1.7 Matematika, Občanská výchova 1.8 Občanská výchova, Pracovní činnosti 1.9 Matematika Zeměpis 1.10 Občanská výchova, Pracovní činnosti 1.11 Občanská výchova, Pracovní činnosti 2. Hospodaření domácnosti: 2.1 Roztřídí položky rozpočtu na příjmy a výdaje 2.2 Objasní svými slovy pojmy: domácnost, rozpočet deficitní, vyrovnaný a přebytkový, čistá mzda, hrubá mzda, minimální mzda, daně 2.3 Zvažuje nutnost jednotlivých výdajů 2.4 Uvede příklady různých státních dávek a příspěvků 2.5 Rozliší pravidelné a jednorázové příjmy 2.6 Vytvoří rozpočet fiktivní domácnosti 2.7 Rozpozná typ rozpočtu modelové domácnosti 2.8 Navrhne do fiktivního rozpočtu strategii, konkrétní opatření (finanční rezerva, investice ) 2.9 Navrhuje možná opatření vedoucí ke snížení výdajů a zvýšení příjmů 2.10 Rozpozná, zda konkrétní opatření v rozpočtu je v souladu se zodpovědným rozhodováním 2.11 Seznámí se s finančními produkty, které jsou součástí rozpočtu modelových domácností (úvěr, leasing, hypotéka, termínovaný vklad, ) 2.12 Účelně využívá internet (kalkulátory) a elektronickou tabulku na rozpočet 2.13 Plánuje konkrétní opatření s ohledem na fiktivní rozpočet (dovolená, nové auto) 2.14 Rozpozná, zda konkrétní opatření jsou v souladu se zodpovědným rozhodováním 2.15 Seznámí se s finančními produkty související s koupí dovolené či nového auta 2.16 Vytvoří kalkulaci plánovaného výdaje (dovolená, nové auto) včetně dalších nákladů 14

15 2.17 Navrhuje možnosti finanční úhrady plánovaného výdaje 2.18 Zpracuje své rozhodnutí jak plánovaný výdaj financovat do rozpočtu 2.19 Seznámí se základními právy spotřebitele 2.20 Seznámí se s postupem při reklamaci zboží či služby Hospodaření domácnosti 2.1 Matematika 3. Finanční produkty: 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Rodinná výchova, Občanská výchova 3.1 Uvede a porovnává finanční služby a produkty umožňující spoření (běžné účty, platební karty, spořící účty,term.vklady, stavební spoření, penzijní pojištění) 3.2 Uvede a porovnává finanční služby a produkty umožňující investování (cenné papíry - akcie, podílové listy, dluhopisy) 3.3 Uvede a porovnává finanční služby a produkty umožňující krytí nedostatku peněz (úvěry, splátkový prodej, leasing) 3.4 Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého 3.5 Seznámí se s účelovými úvěry (hypotéka) Matematika, Rodinná výchova Občanská výchova 2.2 Rodinná výchova, Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.3 Občanská výchova Rodinná výchova, Občanská výchova 2.4 Rodinná výchova, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.5 Matematika Občanská výchova Matematika, Občanská výchova 2.6 Matematika Matematika 2.7 Matematika Občanská výchova Matematika 2.8 Rodinná výchova, Občanská výchova, Matematika, 2.9 Fyzika Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.10 Rodinná výchova, Občanská výchova 2.11 Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.12 Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.13 Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.14 Rodinná výchova, Občanská výchova 2.15 Matematika, Rodinná výchova, Občanská výchova 2.16 Matematika 2.17 Rodinná výchova, Občanská výchova, Matematika 2.18 Matematika 2.19 Občanská výchova Občanská výchova 2.20 Občanská výchova Občanská výchova 3.6 Seznámí se s neúčelovými úvěry (kontokorent, půjčka, kreditní karty, americká hypotéka) 3.7 Uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti) 3.8 Uvede kritéria, která zohledňuje při výběru bankovního účtu 3.9 Seznámí se s typy platebních karet a jejich službami 3.10 Seznámí se zásadami, jak se bránit proti zneužití karty & $ * ; b + 15: : : D : : { : x ; ) % ><

16 Finanční produkty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 3.1 Pracovní činnosti Občanská výchova, Matematika 3.2 Pracovní činnosti Občanská výchova, Matematika 3.3 Pracovní činnosti Občanská výchova, Matematika 3.4 Matematika Pracovní činnosti Matematika 3.5 Občanská výchova 3.6 Občanská výchova 3.7 Občanská výchova 3.8 Občanská výchova, Pracovní činnosti 3.9 Občanská výchova, Pracovní činnosti 3.10 Občanská výchova, Pracovní činnosti Školní koordinátoři finančního vzdělávání: Mgr. Markéta Drobečková, Jan Froněk Základní škola Kutná Hora, Kremnická Vizitka školy Školu najdete na okraji historického jádra města, proti chrámu sv. Barbory. Jde o úplnou základní školu s devíti postupnými ročníky. Její celková kapacita 750 žáků, v současné době má 26 tříd a navštěvuje ji asi 600 žáků. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu vytvořeného v souladu s RVP s názvem Škola do života, s úsměvem život do školy. Nad standardní program nabízíme rozšířenou výuku v oblasti matematiky a informatiky, velkou pozornost věnujeme i oblasti výtvarné výchovy. V našem pedagogickém sboru vládne duch přátelství, tvořivosti a spolupráce. Tvoří jej 38 žen a 4 muži. Dalších 7 žen je v současnosti na mateřské dovolené. Více jak 60 % aktivního sboru tvoří pedagogové mladší čtyřiceti let. Ke škole patří školní družina s kapacitou 210 žáků. Pracuje v ní sedm vychovatelek v sedmi odděleních. Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům Rok Do projektu Rozumíme penězům jsme se zapojili ve školním roce , kdy se dva pedagogičtí pracovníci začali účastnit seminářů pořádaných firmou ASIS. Ještě koncem školního roku jsme uspořádali jednodenní projekt pro žáky devátých ročníků v rozsahu 6 hodin. Náplní projektového dne byl výběr z kapitol Hospodaření domácnosti a Dovolená. Projektu se zúčastnilo 50 žáků, kteří byli rozděleni do 10 pracovních skupin (modelových domácností). Práce v modelových domácnostech byla žáky přijímána velmi pozitivně a plně se vžili do vylosovaných rolí. V závěrečném hodnocení byl žáky často vyzdvihován pro ně nový, mnohdy překvapivý poznatek, za co vše musí rodina vydávat peníze. Také při výběru dovolené postupovaly domácnosti, až na jednu výjimku, velmi zodpovědně a realisticky, s ohledem na své rodinné možnosti. Neosvědčil se nám pouze časový rozsah projektu - šest vyučovacích hodin. Přestože jsme práci prokládali různými aktivitami a zpestřili ji i formou her, byla na žácích ke konci projektu vidět únava a jejich chuť do práce klesala. Rok V následujícím školním roce jsme výuku Rozumíme penězům žákům nabídli formou nepovinného předmětu v devátých ročnících s dotací jedné hodiny týdně. Přihlásilo se 40 žáků, a proto byli rozděleni do dvou učebních skupin. Výuka byla realizována tak, že probíhala jednou za čtrnáct dní odpoledne ve dvouhodinovém bloku. Obě vyučující byly zapojeny v projektu Rozumíme penězům a současně s probíhající výukou připra-

17 vovaly úpravu ŠVP (implementaci finančního vzdělávání) pro příští školní rok. Z nabízených témat jsme stihli probrat následující: Hospodaření domácnosti Dovolená Kupujeme auto Svět peněz Zodpovědné zadlužování Zařazení předmětu do devátého ročníku ve formě nepovinného předmětu způsobilo, že ve druhém pololetí, zvláště pak před termínem přijímacích zkoušek a před koncem školního roku byl zájem některých žáků o práci menší. a co dál? Rok Pro nový školní rok jsme výuku Rozumíme penězům již zapracovali do ŠVP. Se základními poznatky se začnou žáci seznamovat postupně na prvním stupni především v rámci předmětu Člověk a jeho svět a vybrané příklady se budou řešit i v předmětu matematika. Vzhledem k probíranému učivu nám připadá optimální čtvrtý a pátý ročník. Na druhém stupni budou základní poznatky zařazeny v předmětech Matematika, v Informatice, Českém jazyku, Občanské výchově, Dějepisu, Zeměpisu, Výtvarné výchově a Pracovních činnostech. Téma Rozumíme penězům doplňuje a rozvíjí i všechna průřezová témata - Osobnostní a sociální výchovu, Výchovu demokratického občana, Výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchovu, Enviromentální výchovu a Mediální výchovu. Kromě zařazení základních poznatků do jmenovaných předmětů budou podle potřeby uspořádány i projektové dny s maximální dotací do čtyř na prvním a pěti hodin na druhém stupni za den. Rozsah a četnost bude posouzena podle zkušenosti jednotlivých vyučujících. Dvacet vyučujících naší školy již prošlo dvoudenním seminářem s praktickými ukázkami náplně předmětu a způsobem, jak ji optimálně předávat žáků. Počítáme s tím, že postupně další vyučující projdou specializačním školení, protože z vlastních poznatků víme, že největším přínosem pro výuku je osobní zkušenost. Pro snadnou dostupnost matriálů jsme na školním serveru vyhradili tématu prostor, k němuž mají přístup všichni vyučující i dálkovým připojením, např. z domova. Zde jsou umístěny digitalizované materiály z projektu, materiály z internetu a každý z vyučujících zde může ukládat své přípravy, pracovní listy, prezentace a tak je nabídnout k využití ostatním. Protože jednotlivá témata projektu Rozumíme penězům jsou velmi bohatá, zařadili jsme ve školním vzdělávacím plánu od sedmého ročníku volitelný předmět s hodinovou dotací týdně. Z praktických důvodů a na základě ověřených zkušeností bude předmět vyučován jedenkrát za čtrnáct dní ve dvouhodinovém bloku. Je určen žáků s hlubším zájmem, pro rozšíření a praktické procvičení znalostí. Můžeme konstatovat, že zájem žáků sedmých ročníků o tento nový předmět pro letošní rok je nadprůměrný. Školní koordinátorky finančního vzdělávání: PaedDr. Alena Kotrbová, Mgr. Jana Kořínková Základní škola Kralupy nad Vltavou, Revoluční, okres Mělník Vizitka školy Škola zahájila činnost dne Nachází se v sídlištní zástavbě a je úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Škola vzdělává 340 žáků s průměrnou naplněností 23 žáků ve třídě. V jednotlivých ročnících je většinou několik paralelních tříd. Školní areál je tvořen třemi hlavními budovami, dvěma tělocvičnami, sportovním hřištěm a travnatou plochou s okrasnými dřevinami. Součástí školy jsou tři třídy školní družiny, školní kuchyně a školní jídelna. v budově je celkem 30 tříd. Pedagogický sbor má 25 členů, pracují v něm převážně mladí a zkušení pedagogové. Školní vzdělávací program má název Škola poznání a zaměřuje se na matematiku a přírodní vědy. Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům S výukou finančního vzdělávaní jsme na naší škole začali od školního roku 2009/2010, a to & $ * ; b + 17: : : D : : { : x ; ) % ><

18 v 7. ročníku v rámci předmětu Výchova k občanství v 8. ročníku v samostatném předmětu Rozumíme penězům (1 hodina týdně) v 9. ročníku ve volitelném předmětu Rozumíme penězům (2 hodiny týdně) Obsah výuky nebyl ve všech ročnících totožný. Vyučující přizpůsobovali výběr a zpracování jednotlivých témat věku a schopnostem žáků, svým zkušenostem, prioritám, svému oboru a také výuce v jiných předmětech. Žáci si vedli individuální tematická portfolia, a tak si vlastně postupně vytvářeli vlastní učebnici finanční gramotnosti. O svých zkušenostech s projektem podávali zprávy prostřednictvím školního webu. Zde se mohli jejich spolužáci, rodiče i ostatní veřejnost dozvědět například toto: Tak jako mnoho dalších rodin i naše fiktivní rodiny (modelové domácnosti) musely v březnu provést zdanění svých příjmů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitý proces, požádaly jsme o pomoc odborníky na slovo vzaté - zaměstnance finančního úřadu. Tím obětavým odborníkem, který se nám věnoval ve svém volném čase, byla paní Lerchová. Nejprve nás seznámila s tím, co vše musíme k dani dokládat a pak nám postupně krok za krokem vysvětlila, co je hrubá mzda, super hrubá mzda, co jsou odpočitatelné položky, co je daň z příjmu, záloha na daň, atd. Vzhledem k tomu, že jsme si předem vypracovali podklady pro zdanění - vypočítali jsme hrubé roční výdělky, super hrubou mzdu a daň, přišla paní Lerchová na nás připravená a přinesla nám formuláře sloužící k vyplnění daně z příjmu. Ten jsme pomaličku pod jejím vedením postupně vyplňovali a seznamovali se s tímto složitým dokumentem. Nakonec jsme vše zvládli a k naší velké radosti jsme zjistili, že některé naše rodiny si polepší, protože si přeplatily zálohu na daň a tudíž se nám několik tisíc vrátí do rodinných rozpočtů. Vzhledem k tomu, že plánujeme koupi nového vozu, tak se nám nějaké finance navíc určitě hodí. Děkujeme za čas a velmi vstřícný přístup paní Lerchové, která se nám po dobu našeho odpoledního vyučování věnovala a snažila se nás zasvětit do tajů daňového přiznání. a co dál? Organizace výuky: V sedmém ročníku je finanční vzdělávání zapracováno do předmětu Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. V těchto předmětech jsou v průběhu školního roku realizována témata (lekce projektu Rozumíme penězům) - Hospodaření domácnosti, Dovolená a Kupujeme auto. V osmém ročníku probíhá výuka v samostatném předmětu Rozumíme penězům, a to v rámci jedné disponibilní hodiny týdně. Vyučující má možnost si dvě hodiny spojit a předmět vyučovat jednou za čtrnáct dní ve dvouhodinovém bloku. Do tohoto ročníku byly zařazeny lekce - Svět peněz, Náklady na bydlení, Zodpovědné zadlužování a Výhodné nakupování. V každém školním roce proběhnou také pravidelně dva projektové dny k tématům Zodpovědné zadlužování a Výhodné nakupování. Do devátého ročníku budou začleněna v rámci volitelného předmětu a matematiky lekce Svět peněz, Spoření a investice a Smlouvy. K dosažení očekávaných cílů chceme dojít prostřednictvím: skupinové práce žáků (modelové domácnosti) řešením konkrétních modelových situací spojených s finančním rozhodováním aplikací modelových situací do fiktivního rozpočtu domácnosti studiem a rozborem informačních materiálů diskuzí a konzultací s odborníky prožitkovými a aktivizujícími metodami výuky Výuku zajišťují pedagogové, kteří prošli vzděláváním Mgr. Olga Hanušová, Mgr. Jana Nováková a vyučující Výchovy ke zdraví Mgr. Věra Kárová a informatiky Mgr. Marek Volf. Velice se nám osvědčila spolupráce s odborníky z místních bank a prodejen automobilů a s pracovníky finančního úřadu. Školní koordinátorky finančního vzdělávání: Mgr. Jana Nováková, Mgr. Olga Hanušová 18 Žáci volitelného předmětu Rozumíme penězům a jejich vyučující Mgr. Jana Nováková

19 Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, okres Kladno Vizitka školy Základní škola Ch. G. Masarykové Lány, okres Kladno, je úplná základní škola s ročníkem, nemá paralelní třídy, kapacita školy je 230 žáků. Škola hospodaří jako příspěvková organizace, právní subjektivitu získala v r Její součástí je školní družina s kapacitou 80 žáků a školní jídelna s kapacitou 300 strávníků. Od školního roku 2007/2008 vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola pro každého. Z názvu je patrné, že se na rozdíl od velkých městských škol úzce nespecializujeme, ale snažíme se jako škola vesnická poskytovat kvalitní školské služby co nejširší skupině dětských klientů. Pedagogové se díky nabídce vzdělávacích programů a seminářů stále průběžně vzdělávají a získávají tak nové poznatky z pedagogických a psychologických disciplín, z oborů souvisejících s vyučovacími předměty, z prevence sociálně patologických jevů, z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z práce s ICT. Někteří pedagogové si studiem rozšiřují své pedagogické, odborné i jazykové vzdělání. Více aktuálních informací o naší škole lze nalézt na školním webu Zkušenosti z výuky projektu Rozumíme penězům Výuka finanční gramotnosti na naší škole probíhala ve školním roce 2009/2010 formou projektových dnů zpravidla v délce 4 5 vyučovacích hodin. Projektových dnů bylo deset, tedy přesně tolik, jako je lekcí projektu Rozumíme penězům. Lekce jsme realizovali v následujícím pořadí: Hospodaření domácnosti Dovolená Kupujeme auto Náklady na bydlení Nové bydlení Peníze Zodpovědné zadlužování Výhodné nakupování Spoření a investice Smlouvy Ve výuce jsme měli vždy k dispozici třídu s variabilním nábytkem propojenou s ještě jednou tak velkým prostorem knihovny, který je vybaven počítačem s interaktivní tabulí a flipchartem. V den výuky jsme měli vždy zablokovanou i učebnu se 14 počítači. Výuka probíhala v osmém ročníku, ve třídě, kterou navštěvuje 21 žáků. To umožňovalo bezproblémové vytvoření pěti modelových domácností. Žáci v osmém ročníku zvládají také práci s tabulkovým editorem, takže práce s rozpočtovou tabulkou, která celý projekt provází, nepůsobila dětem problémy. Rodiče žáků byli na první třídní schůzce v září seznámeni s vizí projektu, zvláště jim byla osvětlena fiktivnost domácností a skutečnost, že výuka nikterak nezasáhne do jejich soukromí. Děti si po celou dobu vedly rodinná portfólia, jednotlivci si v nich shromažďovali pracovní listy a studijní materiály. Vždy se však v rodinném portfoliu orientovali 1 2 členové domácnosti, ostatní využívali portfolio velmi pasivně. Proto napříště shledáváme jako vhodnější tvorbu individuálních portfólií. Garantem výuky finanční gramotnosti jsou dvě proškolené vyučující, které v den projektu působí ve výuce společně, vždy jedna aktivně, druhá jako asistent; v činnostech se střídají a vzájemně si pomáhají. Taktéž příprava a závěrečná reflexe jednotlivých projektových dnů je společná. V případě nouze jsou obě vyučující schopné se vzájemně zastoupit a vést výuku samostatně. V jedné z lekcí vedla převážnou část výuky odborná pracovnice České spořitelny jako konzultant. Výuka probíhala vždy v pátek. Již při tvorbě rozvrhu hodin na tento den v dané třídě bylo toto bráno na zřetel. Ve třídě se v tento den běžně vyučovaly předměty matematika, český jazyk, zeměpis, angličtina, hudební výchova. Většina z nich s výukou finanční gramotnosti souvisí, např. Český jazyk práce s textem, prezentace; Matematika logické úvahy, běžné matematické výpočty +, -, *, /, procentové počty, úměrnosti, porovnávání; Zeměpis cestování, plánování dovolené, cizí měny. V následujících dvou letech budou osmé ročníky v naší škole velmi málo početné (12 a 9 žáků) a znamenalo by to nemožnost vytvořit fiktivní domácnosti. V takovém & $ * ; b + 19: : : D : : { : x ; ) % ><

20 případě budeme vyučovat FG společně v obou třídách, tedy v sedmém a osmém ročníku zároveň. Jako zpestření výuky jsme pro další rok zajistily návštěvu expozice České národní banky v Praze, které úzce souvisí s tématem Peníze. Výukou finanční gramotnosti za využití metodických materiálů projektu Rozumíme penězům žáci získají nejen orientaci ve finančních pojmech a přehled o existenci finančních produktů a služeb a jejich využití, ale obohatí se i o dovednost komunikovat, argumentovat, prosadit se ve skupině, spolupracovat, spojovat věci do souvislostí, prezentovat, dramatizovat běžné životní situace, pracovat s odborným textem, vyhledávat požadované informace z různých zdrojů, vzájemně se respektovat, plánovat, zvažovat, zodpovědně se rozhodovat, atd. Na konci školního roku po absolvování všech deseti lekcí jsme hodnotili celoroční práci jednotlivých žáků na projektu ve třech rovinách, a to v rovině schopnosti získávání a zpracování informací, používání pojmů finanční gramotnosti, schopnosti spolupráce s ostatními. Žáci obdrželi Osvědčení o výuce finanční gramotnosti; hodnotící stupnice byla třístupňová - na velmi dobré úrovni, na dobré úrovni, máš co dohánět. Celkově můžeme výuku touto formou a pro tuto věkovou skupinu žáků doporučit. Školní koordinátorky finančního vzdělávání: Mgr. Petra Přibylová, Mgr. Iveta Vrabcová ZŠ Oty Pavla, Buštěhrad, okres Kladno 20 ZŠ má devět ročníků, celkový počet žáků přibližně., aktuální věkový průměr pedagogů je 43,6 roku. V našem ŠVP s názvem Vzdělání pro budoucnost je kladen důraz na výuku cizích jazyků již od první třídy. V širší nabídce předmětů reagujeme na požadavky rodičů zařazením disponibilní hodiny v 1. třídě, která napomáhá vyhledávání a podpoře talentů. K upevňování kompetencí využíváme zejména jednodenní celoškolní projekty, ve kterých pracujeme s aktuálními tématy zaměřenými na ekologii, etiku, finanční gramotnost, multikulturu, novodobé dějiny, zdravý životní styl a další. Některé projekty jsou zpracovány v anglickém jazyce. Výuku tématu Rozumíme penězům jsme jako pilotní škola ověřovali již před třemi lety v osmých a devátých třídách. Tyto třídy byly vyučovány podle vzdělávacího programu Obecná škola. Od počátku jsme pracovali v projektech. Již první zkušenosti ukázaly, že žáci mají o tuto problematiku zájem. Žáky nejvíce zaujala tabulka s rozpočtem a v každé třídě se našlo několik žáků, kteří s ní dokázali pracovat velmi detailně. Pomáhali proto se sestavováním rozpočtu i dalším fiktivním rodinám. Protože v projektu byly zapojeny dvě učitelky, probíhaly souběžně projekty v každé paralelní třídě. Kromě sestavení rozpočtu zvládli žáci 9. ročníku ještě téma dovolená a nákup auta. Osmé třídy stihly zpracovat ještě téma bydlení. K tématům o bankovních produktech a smlouvách se většina žáků již nedostala. Žáci jedné z devátých tříd se v rámci tématu o nakupování auta podívali do prodejny Peugeota a seznámili se s možnostmi, které při nákupu nabízí prodejna. Poté navštívili autobazar, kde zjišťovali stejné informace. Nakonec se vypravili do Komerční banky, aby si svoje závěry prokonzultovali s odborníky. Velmi je potěšilo, že se s bankovními úředníky shodli na stejném postupu. Navíc měli také možnost dozvědět se informace o finančních produktech. Tím skončila první etapa práce v projektu Rozumíme penězům v naší škole. Druhá etapa začala novými semináři pro pedagogy, kterých se opakovaně účastnily obě vyučující. Tyto semináře byly daleko propracovanější a vyučující si odnášeli kromě velmi kvalitních materiálů zpracovaných do deseti sešitů i tzv. jednohubky, což jsou zábavné hry a soutěže zpracované na dané téma. To vše bylo zárukou snadnější přípravy pro pedagoga a udržení zájmu žáků. Abychom probrali všechna témata a podchytili tak všechny třídy, rozhodli jsme se začít tuto výuku již v páté třídě. Volili jsme tuto třídu záměrně i proto, že pracovala tři roky podle programu Začít spolu. S touto třídou jsme zpracovali čtyři celodenní projekty, které byly doplněny návštěvou v místní bance a celotýdenním projektem na škole v přírodě.

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách?

Článek byl publikován v publikaci Vedení školy v praxi, březen 2010. gramotnosti na základních a středních školách? B 2.21 1 Finanční gramotnost I n g. E v a R a t h o u s k á - G r m e l o v á, N Ú O V I n g P e t r K l í n s k ý, O b c h o d n í a k a d e m i e, H e r o l d o v y s a d y, P r a h a 1 0 Článek byl

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice Dodatek č. 2 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více