vydává město Mirotice distribuce zdarma je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává město Mirotice distribuce zdarma je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, máme za sebou tři čtvrtiny roku 2009 a před námi je jeho nejdůležitější část, protože ke konci roku budeme moci zhodnotit naplňování rozpočtu města, které zatím v oblasti příjmů není příznivé jako v roce Stav příjmů našeho rozpočtu kopíruje situaci ve státě a největší propad máme v oblasti příjmu z daní právnických osob, který zatím činí cca 1,15 mil. Kč proti září 2008, v příjmu fyzických osob je to 130 tis. Kč, v dani z přidané hodnoty cca 150 tis. Kč. V celkové hodnotě je to velký propad, který se nám částečně podařilo zmenšit prodejem stavebních parcel v hodnotě cca 1,9 mil. Kč. Také vzhledem ke změně zákona došlo k navýšení příjmu daně z nemovitostí o 350 tis. Kč proti září Ve výdajové části se dosud dařilo držet rozpočet v předpokládaných mezích, ale největší výdaje nás letos teprve čekají. Jak jsem se zmiňoval v minulém čísle, byla provedena řada úprav v mateřské i základní škole, jejichž hodnota je cca 630 tis. Kč. Čeká nás I. etapa výměny veřejného osvětlení v Lučkovicích v hodnotě cca 240 tis. Kč, v současné době probíhá I. etapa budování technické infrastruktury na stavebním obvodu II Na Homoli a hodnota tohoto díla bude cca 3,9 mil. Kč. Vím, že 65. zasedání RM Rada schválila : -snížení ceny za provedení ZTV Mirotice stavební obvod II firmou CASTA, Ing. Přibyla jako stavební dozor při stavbě ZTV, -pronájem části pozemku k vedení potrubí pod obecní cestou (parc. č. 604 v k.ú. Bořice) smlouva o zřízení věcného ZPRAVODAJ Říjen 2009 MĚSTA MIROTIC vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, dosluhující městský rozhlas a našla by se řada dalších věcí, kam by se dalo investovat), ale souhlasím s dřívějším rozhodnutím zastupitelstva - rozšiřovat stavební možnosti v našem městě, protože je to bezesporu investice do budoucnosti. Oproti jiným obcím se u nás neustále zvyšuje počet obyvatel. V roce 1989 zde bylo 950, v roce 1999 to bylo 1053 a nyní je to 1190 trvale hlášených obyvatel a věřím, že tento trend dokončením rychlostní komunikace R 4 bude pokračovat. Vycházejíce z jednoduchého přepočtu, že daňový příjem pro město z jednoho občana činí cca 10 tis. Kč ročně, dojdeme k zajímavým závěrům. V současné situaci by výdaj cca 4,5 mil. Kč vyčerpal rozpočet města tak, že by nezůstala žádná rezerva pro nějaký nenadálý výdaj. Z tohoto důvodu jsem velice rád, že se podařilo sjednat dohodu s Jihočeským vodárenským svazem, který nám pomůže tuto velkou investici spolufinancovat formou desetileté bezúročné půjčky ve výši 1,5 mil. Kč. Splátka 150 tis. Kč ročně činí v rozpočtu města necelé 1 %, což by neměl být problém tento závazek plnit a tato finanční pomoc městu pomůže letošní nepříznivý stav vyřešit. V současné době plně využíváme krásných teplých dnů začátku podzimu a I N F O R M A C E Z R A D Y břemene bude předložena ZM, -pronájem pozemku parc. č. 637/1 v k.ú. Mirotice firmě ASAN na den za účelem výlovu přilehlého rybníka, -předčasné ukončení nájemní smlouvy paní Zídkové z pronájmu nebytových prostor v domě čp. 36 v Radobytcích, -ukončení nájmu paní Strakové z bytu v domě čp. 51, zatím nemusíme topit. V nastupující topné sezoně bych ale chtěl požádat spoluobčany, aby při vytápění svých bytů a domů používali k otopu to, co do kotlů a kamen patří. Spalováním různých odpadků dochází ke značnému znečišťování ovzduší a při špatných povětrnostních podmínkách se vracíme ke stavu, který zde v podobných situacích byl před plynofikací města. Odstraněním kontejnerů v osadách vznikly určité problémy s odvozem některých druhů odpadu, jedná se především o plasty a sklo. Od objednávky svozu k jeho realizaci, i přes několikeré upomínky, uplynou i dva týdny. Zde bych chtěl požádat o pochopení a omluvit se za tyto nepříjemnosti, přestože tuto situaci nemůžeme ovlivnit. Co ale můžeme ovlivnit, je pořádek okolo kontejnerů a zvláště jejich naplněnost. Máme jich sice omezený počet, ale především u plastů se nechováme ekonomicky. Značná část kontejneru je naplněna vzduchem, protože většina PET lahví není sešlápnuta. Tím si některé problémy, které jsem uvedl, způsobujeme částečně sami. Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby se nám společně podařilo letošní rok ve zdraví a spokojenosti úspěšně dokončit. M. Brunclík projednala : -nabídku firmy Klempířství Válek k provedení klempířských prací v domě čp rozhodnutí odložila, -nabídku firmy VaK Písek na dokončení venkovních úprav vodojemu - rozhodnutí odložila, -žádost SDH Strážovice o finanční podporu na úpravu požární zbrojnice - Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 finanční prostředky na SDH jsou v rozpočtu města na tento rok vyčerpány, vzala na vědomí : -žádost o opravu veřejného osvětlení v Radobytcích, -informaci KÚ Písek ve věci upřesnění hranice pozemku paní Chylíkové a pozemku města v k.ú. Radobytce KÚ potvrdil stávající stav, -žádost manželů Valtrových o povolení umístění fotovoltaických článků na střeše domu čp. 98, 21. zastupitelstvo : Změny v úhradě odvozu pevného odpadu Na programu byla třetí rozpočtová změna. Vyžádaly si ji mj. úpravy v areálu základní školy, kde vynaložené prostředky včetně nárůstu cen energií převýšily předpokládané částky o statisíce. Dále si toto opatření vyžádaly v příjmové oblasti např. některé odvody a poplatky, ve výdajové části pěstební činnost, komunikace, pitná voda, doplatky na bydlení a sociální pomoc, konzultační a poradenské služby atd.. Celkem rozpočtová změna představuje částku cca 935 tis. Kč a objem rozpočtu tak dosahuje v příjmech i výdajích 20 mil. 567 tisíc korun. Dále byla schválena smlouva s Jihočeským vodárenským svazem Č. Budějovice o půjčce ve výši 1,5 mil. Kč na dobu 10 let. První splátku Kč město uhradí do konce října a pak stejnou každý další rok, přičemž z vlastních prostředků bude doplácet cca 2 mil. 100 tis. Kč. Tato půjčka je výraznou pomocí pro financování infrastruktury v novém stavebním obvodě. V neděli 6. září se v Miroticích odehrál fotbalový turnaj minipřípravky, kterého se účastnily týmy z domácích Mirotic, Hradiště, Blatné a Strakonic. A domácí mirotický tým oslavoval velký úspěch, když dokázal celý turnaj vyhrát. Hrálo se v počtu 4 + 1, doba hry 2 x 10 minut. Výsledky utkání: FK Mirotice - Blatná 1:1 Strakonice - Hradiště 0:4 Blatná - Hradiště 3:2 Strakonice - Mirotice 1:5 Blatná - Strakonice 4:0 Mirotice - Hradiště 3:1 Celkové pořadí: 1. FK Mirotice 9:3 7 b. 2. Blatná 8:3 7 b. ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC -výsledek předběžného auditu hospodaření města. 66. zasedání RM Rada schválila : -program jednání 21. ZM dne , -finanční příspěvek na zakoupení poháru a medailí na fotbalový turnaj mládeže, -pronájem části pozemku parc. č. 837/4 v k.ú. Mirotice, -snížení nájemného z bytu v domě čp. 270 z důvodu neodstranitelných závad a snížení užitné hodnoty bytu, Informace ze zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne Jednalo se také o budoucnosti Alšových dnů. Ty letošní skončily ztrátou cca 50 tis. korun (rozpočet činil 190 tisíc, příjmy dosáhly 139 tisíc Kč). Po připomínkách zastupitelů bylo schváleno v této již zavedené tradici pokračovat, důkladně naplánovat přípravu a propojit tento festival s osobností a životem M. Alše. V jednání o pozemcích bylo schváleno zřízení věcného břemene bezúplatně v případě vedení kanalizační přípojky přes veřejnou cestu (p. Políček, Bořice), k žádosti o umístění většího počtu fotovoltaických článků na pozemku u Stráže (p. Zach ) bylo konstatováno, že je nutno vyčkat zpracování územního plánu a jeho schválení. Rovněž nebyla schválena žádost pí Šanderové o umístění článků na jejím pozemku (uvnitř předpokládané husté zástavby). V rámci Programu obnovy venkova zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v Lučkovicích ve výši 100 tis. Kč (jako v 1. etapě). Dlouhou rozpravu si vyžádalo téma, které bude zajímat nepochybně všechny čtenáře i další občany: organizace odvozu Nejmenší fotbalisté ovládli domácí turnaj 3. Hradiště 7:6 3 b. 4. Strakonice 1:13 0 b. -dodatek ke smlouvě města Mirotice a Sběrných surovin a.s. Č. Budějovice o zkrácení výpovědní lhůty, -zhotovení mříží do oken márnice na hřbitově v Miroticích, projednala : -žádosti o byt v domě čp. 51 a odložila přidělení bytu z důvodu zjištění dalších skutečností, vzala na vědomí : -informaci Ing. Lišky o nutnosti výstavby schodů u Alšova památníku a jeho dovybavení. pevného domovního odpadu. Zastupitelstvo rozhodlo, že odvoz nebude placen paušálně, ale za skutečně odvezený odpad z jedné každé domácnosti. Jelikož je známo, že občané mají výhrady k používání kovových známek (ztráty, krádeže), schválilo zastupitelstvo následující způsoby označení popelnic:občané si budou moci zakoupit nálepku na popelnici, a to dle uvážení buď na všech 39 svozů nebo na svozy v sudé týdny (26) a v případě, že by "kapacita" nálepky nedostačovala, mohou si dokoupit klasické kovové známky. Jsou schváleny obě možnosti, jak paušál (nálepky), tak možnost zakoupení známek. Cena za jeden odvoz popelnice bude Kč. Zastupitelstvo také schválilo pokračování v přípravách na vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace (zadání projektu pro územní řízení) a příspěvek města na nové veřejné osvětlení v městské části Obora. Zpracovala: M. Bartošová Nejlepší hráč: Šimon Huda (Strakonice) Nejlepší střelec: Petr Hřebejk (Mirotice) Nejlepší brankář: Petr Doležal (Hradiště) 2 ŘÍJEN didi-

3 V sobotu, 3. října 2009, bude pro všechny příznivce podzimních sportů a radovánek - zejména pro vyznavače pouštění draků - připravena již tradiční mirotická DRAKIÁDA. Těšíme se především na originální vlastnoručně vyrobené draky. Přístup do vzdušného prostoru nad bývalým ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC DRAKIÁDA letištěm za židovským hřbitovem budou mít samozřejmě i ostatní druhy a poddruhy z dračí říše (např. větrné ponožky, rukávy atd ) Více inspirace můžete načerpat na webových stránkách kde najdete nejen návod na výrobu jednoduchého draka, ale i možnost zakoupení hotového draka v internetovém obchodě. Začátek akce je ve hodin, předpokládaný konec v hodin. V případě nepříznivého počasí (vytrvalý déšť) je akce zrušena. Za občanského sdružení Mirotický paprsek Martina Vokatá PRÁZDNINOVÁ VZPOMÍNKA NA TÁBOR Na přelomu července a srpna byl již tradičně uspořádán pro mirotické děti, jejich kamarády a známé letní tábor. Tábor pořádalo občanské sdružení Mirotický paprsek. Táboru předcházely letos obzvlášť pečlivé přípravy. Vynaložená energie a čas se rozhodně vyplatily. Zpočátku byly děti trochu překvapené, když jim hned první večer byl přečten denní rozkaz, ve kterém se dozvěděly, že je bude čekat dlouhý 20-ti kilometrový pochod, noční běh a spousta dalších fyzicky velmi náročných disciplin. Večerní diskotéka však chmury zahnala a druhý den si na to již ani nevzpomněly, protože následovala jedna akce za druhou: poplach - průzkum zamořeného prostoru - nález pilota - palubní počítač - příjezd motorizované jednotky, která předala depeši - a večer večer došlo k aktivaci Hvězdné brány a k návštěvě mimozemských civilizací, které oznámily, že právě uzavírají Hvězdnou alianci proti Goauldům. Že nevíte o čem je řeč? Zeptejte se účastníků tábora! Rádi vám vše vysvětlí. Jen ještě v krátkosti zmíním, že tábor navštívili členové Sboru dobrovolných hasičů z Čimelic a provedli velmi zajímavou přednášku s praktickými ukázkami své techniky. Závěr jejich návštěvy byl obzvlášť vydařený, protože v nastalém horku se ukázky vodního děla a několika proudnic změnily ve vodní bitvu radostně vítanou všemi přítomnými. Za zmínku stojí i čtvrteční večer, kdy již bylo dobojováno, protože byly známy výsledky celotáborové hry. Přišlo však ještě jedno velké překvapení. Na závěr večerních oslav vstupu planety Tauri do Hvězdné aliance rozzářil noční oblohu doslova famózní skutečný ohňostroj! Všem se jen tajil dech a bylo slyšet Jééé, to je krááása! Již podruhé byla letos organizována i táborová školka pro nejmenší. Sešlo se v ní 21 předškoláků a mladších dětí, které si mohly na vlastní oči prohlédnout, jak to na opravdovém táboře vypadá. Mnozí zde měli i sourozence v oddíle, a tak jim ani nepřišlo, že jsou v úplně jiném prostředí, než je jejich mateřská školka. Program byl sestaven s přihlédnutím na věkovou kategorii a nijak se v zásadě nelišil od programu činností, na který byly děti ze školky zvyklé. Více si můžete přečíst na: Celý tábor byl naplněný velice přátelskou atmosférou. Zasloužili se o ni nejen děti, ale i všichni táboroví pracovníci. Díky vám všem za zodpovědnost, kterou jste na sebe vzali, za vtip a humor, s jakým jste ke své práci přistupovali. Náš pobyt na táboře je zdokumentován ve fotogalerii II, kterou si můžete prohlédnout na Za pomoc technickou, materiální a často i morální patří dík: ing. Petru Kolínskému, Vaškovi Pavlíčkovi, firmě IN- TESTA, ing. arch. Petru Baráčkovi, ing. Petru Zvárovi, Honzovi Staňkovi a firmě Potřeby Pro Podnikatele, s.r.o., GE Money Bank Písek, městu Mirotice, ZŠ M. Alše Mirotice, Sboru dobrovolných hasičů Čimelice, Lukáši Ryšavému, Mírovi Kuthanovi, Dušanovi Vokatému, Janu Michálkovi, Luboši Kratochvílovi, Martinu Levákovi s rodinou, Honzovi Domínovi, Míše Petržilkové, Růže Petříkové, Vladimíru Horovi. Díky patří i Zdeňku Počtovi a všem jeho zaměstnancům, kteří svojí vlídností, vstřícností a profesionálním přístupem přispěli k příjemné letní a prázdninové atmosféře, jež se celým naším pobytem nesla. Jídlo bylo též výborné - všem nám moc chutnalo. Na tábor vzpomínala Martina Vokatá. ŘÍJEN

4 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Fotbalová utkání v měsíci říjnu (tučně jsou označena domácí utkání) Muži A Sobota 3. října od FK Mirotice - Podolí II A Sobota 10. října od Mirovice A - FK Mirotice Neděle 18. října od FK Mirotice - Kostelec nad Vltavou Neděle 25. října od FK Protivín B - FK Mirotice Sobota 31. října od FK Mirotice - Sokol Sepekov A Muži B Neděle 4. října od FK Mirotice - Veselíčko Neděle 11. října od Vráž - FK Mirotice Sobota 17. října od FK Mirotice - Podolí II B Neděle 25. října od Kestřany B - FK Mirotice Neděle 1. listopadu od Mirotice - Hradiště C Dorost Neděle 4. října od Štěkeň - FK Mirotice Sobota 10. října od FK Mirotice - Střelské Hoštice Sobota 17. října od Cehnice - FK Mirotice Neděle 25. října od FK Mirotice - Sousedovice Neděle 27. září od Kestřany - FK Mirotice Mladší žáci Sobota 3. října od Hradiště - FK Mirotice Neděle 11. října od Božetice - FK Mirotice Neděle 18. října od Kovářov - FK Mirotice Sobota 24. října od FK Mirotice - Oslov Přípravka Sobota 3. října od FC Písek B - FK Mirotice Sobota 10. října od FK Mirotice - Sokol Čížová Sobota 17. října od FK Mirotice - SK Siko Čimelice Ženy Neděle 4. října od JAFA Protivín - FK RŽ Mirotice (hřiště Milenovice) Změny termínů vyhrazeny. Mirotické fotbalistky to opravdu rozjely Nově vytvořený fotbalový tým reprezentace žen Mirotic už odehrál tři přátelská utkání. Z výsledků je patrné, že se ve fotbalu teprve rozkoukávají, ale jejich houževnatost a bojovnost jim nelze upřít. Miroťandy jsou vlastně naprosté amatérky, jejich tým vznikl jen náhodou, když se rozhodly, že ze srandy sestaví tým žen, který se utká se superstarou gardou mužů Mirotic na Memoriálu Josefa Texlera a Vratislava Rajnyše - tradičním letním fotbalovém turnaji starých gard v Miroticích. Toto utkání pro ně skončilo prohrou 1:3. Ve svém novém koníčku chtějí nadále pokračovat a mezi sebe přijmou i další zájemkyně. Informace u Diany Procházkové v restauraci U Alše nebo u trenéra Radima Klarnera. A kdo ví, možná se jednou přihlásí do krajského přeboru žen. V neděli 30. srpna od hodin byl pro Mirotice tento den svátkem, a to nejen pouťovým, ale mirotické ženy zde odehrály historicky vůbec první ženské utkání na velké hřiště. Vítězství by bylo asi překvapením, protože mirotické ženy trénovaly teprve dva měsíce, kdežto protivínské ženy trénují už dlouhodobě, letos se přihlásily do nově otevřené fotbalové soutěže krajského přeboru žen a navíc mají zkušenosti ze sálové kopané. FK RŽ Mirotice - JAFA Protivín 0:5 (0:3) Branky: 9. a 61. Hrabová, 15. Melková, 21. Honnerová, 52. Chumanová. ŽK: 0:2 (Říhová, Baloušková) Rozhodčí: Jiří Lopata. Doba hry: 2 x 35 minut. Sestava Mirotic: Jaroslava Grecmanová - Procházková, Kozáková, Holá, Fišrová, Všetečková, Jirušová, Lukáčová, Vaňková, Klarnerová, Kraftová, Trpáková, Texlerová, Řepková, Zbořilová. Trenéři: Radim Klarner a Alois Grecman. Řekl po utkání : Radim Klarner, hlavní trenér : Naše první utkání na velké hřiště s ženským týmem bylo dobré. V prvním poločasu jsme byli horší, ale v tom druhém jsme se zlepšili. Chybí nám trochu důrazu v soubojích, ale to všechno ještě vypilujeme při trénincích a ověříme si to v dalších přátelských utkáních, která máme naplánovaná. Byl jsem s hrou mých holek spokojený. Soupeř byl velmi kvalitní, hraje to už delší dobu, takže je více sehraný. FK RŽ Mirotice - FK Bohemia Tábor 1:4 (1:1) Branky: Kozáková - Smržová 2, Poustková, Doubková. Doba hry: 2 x 35 minut. Rozhodčí: Marek Smetana. Diváků: 50. Sestava Mirotic: Jaroslava Grecmanová - Procházková, Kozáková, Kraftová, Holá, Honnerová, Vaňková, Fišrová, Jirušová, Martina Grecmanová, Trpáková, Řepková, Texlerová, Bubeníková. Trenéři: Radim Klarner a Alois Grecman. Mirotické ženy uvítaly pomoc dvou zkušených hráček Vladimíry Kozákové a Martiny Honnerové z třetiligové Blatné. V zápasu tato pomoc byla dosti znát a i proto první polovina skončila remízovým výsledkem 1:1, ze kterého měly domácí hráčky velkou radost. V žádném z odehraných ženských utkání se jim totiž kýžený gól nepodařilo vstřelit. S konečným výsledkem 1:4 byly však domácí hráčky vzhledem ke své začínající fotbalové kariéře spokojené, nabrané zkušenosti z utkání jistě dále zúročí a natrénují. Diana Procházková 4 ŘÍJEN 2009

5 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC ŘÍJEN

6 Z NAŠÍ ŠKOLY ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Školní rok 2009/10 již v plném proudu školní jídelny, pedagogů a provozních zaměstnanců podařilo rozšířit kapacitu mateřské školy, vybudovat nové prostory školní kuchyně, vytvořit a moderně vybavit pro naše žáky cvičnou kuchyni a přesunout první třídu z areálu mateřské školy do budovy základní školy uvolněním učebny v prvním patře a přestavbou velké učebny v druhém patře na dvě učebny menší. Většinu prostorů mateřské školy, školní kuchyně a jídelny, cvičné kuchyně, nově vzniklých učeben a tříd prvního stupně se podařilo vymalovat a dovybavit novými výškově stavitelnými lavicemi s židlemi a nábytkem pro naše nejmenší děti. Tyto změny již stály a stojí velké finanční prostředky, které značně zatěžují rozpočet školy na její provoz a bez již zmiňované výrazné pomoci našeho zřizovatele by byly pro nás neuskutečnitelné. Proto mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval vedení městského úřadu a sponzorům: panu Milanu Zemanovi, panu Petru Mikšíčkovi a panu Michaelu Královi. Tito jmenovaní se podíleli na zřízení a vybavení školní cvičné kuchyně. Závěrem přeji všem v tomto školním roce hodně chuti do práce, pevné zdraví a také hodně radosti z dosažených výsledků. Mgr. Pavel Fanta Ačkoliv to tak nevypadá, jeden měsíc školního roku 2009/10 je již za námi. Po tradičním slavnostním zahájení začali vyučující se žáky tradičně opakovat učivo z předchozích ročníků. Je letošní školní rok odlišný od těch minulých? Můžeme říci, že několik zvláštností s sebou přináší. Předně se žákům otevírá škola již v 7 hodin 25 minut a začátek vyučování se posunul na čas 7 hodin a 45 minut z důvodu prodloužení krátkých pětiminutových přestávek na desetiminutové. Vzdělávání na naší škole probíhá podle v minulých třech letech vytvořeného a v letošním roce Českou školní inspekcí schváleného školního vzdělávacího programu. Ten podporuje žádoucí změny ve výuce tak, aby množství poznatků, které si žáci ze školy odnesou, bylo vyváženo i jejich schopnostmi tyto znalosti uplatnit, to znamená osvojené vědomosti prakticky využívat a rozvíjet v potřebné dovednosti. V období prázdnin se s výrazným finančním přispěním našeho zřizovatele, aktivitou zaměstnanců mateřské školy a Společnost ASAN CZ s.r.o. nabízí všem možnost zakoupit si pěkného kapříka při příležitosti výlovu rybníka Lajťák dne od 11,00 hodin do 15,00 hodin. Prodej na hrázi za velmi výhodnou cenu. Pro každého desátého kupujícího malé překvapení. Současně s plánovaným výlovem a konáním společenské uzavřené akce společností ASAN CZ, s.r.o., a Tommi CZ, s.r.o., je prostor v části rybníka uzavřen se souhlasem MěÚ Mirotice od 17,00 hodin dne do 17,00 hodin dne Děkujeme za porozumění. Řádková inzerce Společnost ASAN-CZ, s.r.o., výrobce ekologického steliva, se sídlem v Miroticích přijme dalšího pracovníka do výroby. Požadujeme spolehlivost, komunikativnost, zručnost. Nástup možný ihned. CV podmínkou. Bližší informace na tel: , nebo 6 ŘÍJEN 2009

7 Městská knihovna v Miroticích a TJ Sokol Mirotice zvou děti i dospělé na pohádkové odpoledne, pořádané ku příležitosti Týdne knihy, od 14 hodin v Městské knihovně v Miroticích. Během tohoto odpoledne mohou děti při poslechu pohádky nakreslit obrázek, obrázky budou vystaveny a následně odměněny. O jednom Flámu Není tomu tak dávno, co Mirotice zažily pořádný Flám. Do dlouhých ranních hodin duněl bigbít sokolovnou, pivo a jiné chutné nápoje tekly proudem a na pódiu krotili své rozběsněné nástroje čtyři chlapci původem od Prahy folkrocková skupina Flám. A kdo že je Flám? Flám to je Matouge bicmen (bubeník, hráč na bicí nástroje) s ostrým vojenským výcvikem a nejtvrdším stiskem ruky, co znám. Neskutečný pohodář a milovník všeho, co před ním neuteče. Flám je i Jiřina (pozor, nejde o dívku!) basák (hráč na baskytaru), též zvukař kapely, který rád hovoří vždy a do všeho. A někdy má dokonce pravdu. Flám je Baron sólový kytarista s hlasem jak zvon, jinak prý trémista a stydlín, ačkoli na to rozhodně nevypadá. A Flám je hlavně Pára zpěvák, kytarista, duše Flámu čistá, také básník, motorkář a optimista, autor všech flámských písniček a jediný mládenec, který má v občance ještě uveden stav vlastní vinou svobodný. Tak tahle parta brázdí naši matičku zemi přes deset let a počet jejích posluchačů i registrovaných členů fan clubu se za tu dobu znásobil. Není divu. Deset let je proklatě dlouhá doba nejen pro život kapely. Kluci z Flámu zatím vyhráli několik hudebních soutěží, vyzkoušeli si několik manželství a hlavně vydali několik (celkem 3) CD s vlastními skladbami, z nichž ty nejlepší jste měli možnost slyšet na jejich srpnovém a zářijovém vystoupení u nás v Miroticích. Osobně věřím, že písně jako Já si tě najdu pravdivý song o kamarádce, jejíž flám ukončila předčasně autonehoda, či Kejklíři vyznání kapely k vlastnímu pohledu na svět z výšin pódií, které jsou obsaženy na posledním CD, nebo Bus blues letitou skladbu na sociální téma z úvodního alba, budeme slýchat na rozhlasových vlnách ještě po mnoho let. Jsem rád, že se Flám i napodruhé setkal se stejným úspěchem jako v létě, a že někteří z Vás jste opět přispěli svými ohlasy na diskusním fóru kapely. Za to vám jménem Flámu děkuji. A nezapomeňte užít si pořádný flám to je, oč tu běží, ne? FT ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Mirotický železňák 2009 Už se zase blíží listopad a to pro Mirotice znamená jediné. V sobotu 28. listopadu se koná 2. ročník otevřeného turnaje - Mirotický železňák Tento turnaj je pro dvojice stejného ročníku narození a na pohlaví nezáleží. Soutěží se v sedmiboji disciplín, kde najdeme vždy míč v kterékoliv podobě - stolní tenis, volejbal, nohejbal, tenis, šestimetrové hody na koš (basketbal), sedmimetrové hody na bránu (házená) a sedmimetrové hody na bránu (futsal). Stejně jako v předchozích letech, kdy se konal nultý a první ročník, se bude soupeřit v čimelické sportovní hale, a to v sobotu 28. listopadu od 8 hodin. Přihlásit se může opravdu každý. Nezbývá než najít partnera stejného roku narození, vyplnit přihlášku, zaplatit startovné 1000 korun za soutěžní dvojici a těšit se na spoustu dobré zábavy, mnoho krásných cen pro všechny a poturnajový večírek s občerstvením v restauraci Panský Dvůr v Miroticích. V loňském roce získala putovní pohár starosty města Mirotice dvojice Kachny - Petr Kučera a Jiří Krahulec (ročník 1966) a jeho držení jistě budou chtít obhájit. V nultém ročníku, který se konal v roce 2007 zvítězili Jaroslav Karas a Vladimír Horálek jako duo Kapři (1962), i ti se pokusí vrátit titul Železných mužů na svou stranu. Jistě nebude chybět tradiční dvojice Padesátníků - Radoslav Jonák a Ladislav Procházka (1957) a dvojka Píseckých postřehů sporťák Václav Kozma a Jan Línek (1954). Pokud sežene parťáka do dvojice i sporťačka Diana Procházková (1982) z Milevských novin, tak se jako jedna z prvních žen sportovního klání ráda zúčastní - to znamená, že ženám nebo smíšeným dvojicím do turnaje dveře zavřené nejsou, jen musí něžné pohlaví počítat s možným zraněním, kdy především v penaltách a hodech na bránu mohou přijít k újmě na zdraví z tvrdých střel mužských soupeřů. Přihlásit se tedy mohou také, ale pouze na vlastní nebezpečí. Bližší informace a podrobná pravidla budou soutěžícím k dispozici v restauraci U Alše v Miroticích, kde se také odevzdávají řádně vyplněné přihlášky se startovním poplatkem. Počet účastníků v turnaji je omezený, takže: Kdo dřív přijde, ten dřív mele! Pořadatelé Oficiální přihláška MIROTICKÝ ŽELEZŇÁK ročník Otevřený turnaj v sedmiboji dvojic narozených ve stejném roce Datum konání: Místo konání:tělocvična Čimelice. Začátek: 8.00 Jméno a příjmení:.... Datum narození:.. Jméno a příjmení:. Datum narození:... N á z e v s o u t ě ž n í d v o j i c e : (pod tímto jménem dvojice oficiálně soutěží) Prohlašujeme a podpisem stvrzujeme, že jsme seznámeni s pravidly turnaje. Naše účast je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. Podpisem rovněž potvrzujeme zaplacení startovného 1000 Kč za dvojici. Startovné bude použito na zaplacení tělocvičny, sportovního náčiní, občerstvení během turnaje i po jeho skončení a rovněž na nákup hodnotných cen pro soutěžící. Datum:. podpis soutěžícího ŘÍJEN

8 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC VÝZVA OBČANŮM k uhrazení poplatku za svoz PDO, poplatku ze psů, nájem za pronajaté pozemky a poplatek za SMS službu pro rok 2009, u některých občanů i za minulé roky. Město Mirotice A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ... V měsíci říjnu se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: Věra Soralová, Mirotice Ludmila Nováková, Rakovické Chalupy Kateřina Stejskalová, Mirotice Jarmila Jačková, Mirotice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice ČERNÁ KRONIKA MIROTIC Zmizel kovový sekáč Čimeličtí policisté přijali v sobotu 29. srpna oznámení o odcizení kovového sekáče a poškození altánu v osadě Rakovické chalupy. Zloděj zde kradl a ničil v době od 29. července do 29. srpna a způsobil škodu za 800 korun. Policisté případ řešili jako přestupek proti majetku. Vypátrání osoby v celostátním pátrání V sobotu 29. srpna vypátrali čimeličtí policisté v katastru obce Mirotice - Rakovické chalupy muže, na kterého bylo vyhlášeno celostátní pátrání po pobytu. Policisté o tomto zjištění vyrozuměli soudce Okresního soudu Příbram a také příbramské kolegy, kteří pátrání vyhlásili. Rušení nočního klidu Hodinu po půlnoci dne 12. září vyjížděli čimeličtí policisté k prošetření rušení nočního klidu hosty restaurace v obci Mirotice. Policisté případ zpracovávají jako přestupek na úseku veřejného pořádku. Bloková pokuta Blokovou pokutu ve výši 500 korun uložili čimeličtí policisté řidiči, který usedl za volant, ale potřebné doklady pro řízení motorového vozidla u sebe neměl. Nezapomínejte! Dle 6 odst. 8a zákona číslo 361/2000 Sb., o silničním provozu, musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe a) řidičský průkaz b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu ( technický průkaz ) c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu ( zelená karta musí být podepsána! ) d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče dle 87 odst. 3 tohoto zákona ( obecně lze říci, že pokud není osoba řidičem z povolání, k pravidelným lékařským prohlídkám pro získání dokladu o zdravotní způsobilosti se musí řidič dostavit nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky). -ki/didi- TROCHA ZÁBAVY Řešení v příštím čísle Zpravodaje Řešení z minulého čísla Zpravodaje ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC, vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 15. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00

0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774 PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Ředitel turnaje a předseda STK: Organizační výbor: STK: ABC Braník U11 Pavel MAŘÍK Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více