vydává město Mirotice distribuce zdarma je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává město Mirotice distribuce zdarma je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, máme za sebou tři čtvrtiny roku 2009 a před námi je jeho nejdůležitější část, protože ke konci roku budeme moci zhodnotit naplňování rozpočtu města, které zatím v oblasti příjmů není příznivé jako v roce Stav příjmů našeho rozpočtu kopíruje situaci ve státě a největší propad máme v oblasti příjmu z daní právnických osob, který zatím činí cca 1,15 mil. Kč proti září 2008, v příjmu fyzických osob je to 130 tis. Kč, v dani z přidané hodnoty cca 150 tis. Kč. V celkové hodnotě je to velký propad, který se nám částečně podařilo zmenšit prodejem stavebních parcel v hodnotě cca 1,9 mil. Kč. Také vzhledem ke změně zákona došlo k navýšení příjmu daně z nemovitostí o 350 tis. Kč proti září Ve výdajové části se dosud dařilo držet rozpočet v předpokládaných mezích, ale největší výdaje nás letos teprve čekají. Jak jsem se zmiňoval v minulém čísle, byla provedena řada úprav v mateřské i základní škole, jejichž hodnota je cca 630 tis. Kč. Čeká nás I. etapa výměny veřejného osvětlení v Lučkovicích v hodnotě cca 240 tis. Kč, v současné době probíhá I. etapa budování technické infrastruktury na stavebním obvodu II Na Homoli a hodnota tohoto díla bude cca 3,9 mil. Kč. Vím, že 65. zasedání RM Rada schválila : -snížení ceny za provedení ZTV Mirotice stavební obvod II firmou CASTA, Ing. Přibyla jako stavební dozor při stavbě ZTV, -pronájem části pozemku k vedení potrubí pod obecní cestou (parc. č. 604 v k.ú. Bořice) smlouva o zřízení věcného ZPRAVODAJ Říjen 2009 MĚSTA MIROTIC vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, dosluhující městský rozhlas a našla by se řada dalších věcí, kam by se dalo investovat), ale souhlasím s dřívějším rozhodnutím zastupitelstva - rozšiřovat stavební možnosti v našem městě, protože je to bezesporu investice do budoucnosti. Oproti jiným obcím se u nás neustále zvyšuje počet obyvatel. V roce 1989 zde bylo 950, v roce 1999 to bylo 1053 a nyní je to 1190 trvale hlášených obyvatel a věřím, že tento trend dokončením rychlostní komunikace R 4 bude pokračovat. Vycházejíce z jednoduchého přepočtu, že daňový příjem pro město z jednoho občana činí cca 10 tis. Kč ročně, dojdeme k zajímavým závěrům. V současné situaci by výdaj cca 4,5 mil. Kč vyčerpal rozpočet města tak, že by nezůstala žádná rezerva pro nějaký nenadálý výdaj. Z tohoto důvodu jsem velice rád, že se podařilo sjednat dohodu s Jihočeským vodárenským svazem, který nám pomůže tuto velkou investici spolufinancovat formou desetileté bezúročné půjčky ve výši 1,5 mil. Kč. Splátka 150 tis. Kč ročně činí v rozpočtu města necelé 1 %, což by neměl být problém tento závazek plnit a tato finanční pomoc městu pomůže letošní nepříznivý stav vyřešit. V současné době plně využíváme krásných teplých dnů začátku podzimu a I N F O R M A C E Z R A D Y břemene bude předložena ZM, -pronájem pozemku parc. č. 637/1 v k.ú. Mirotice firmě ASAN na den za účelem výlovu přilehlého rybníka, -předčasné ukončení nájemní smlouvy paní Zídkové z pronájmu nebytových prostor v domě čp. 36 v Radobytcích, -ukončení nájmu paní Strakové z bytu v domě čp. 51, zatím nemusíme topit. V nastupující topné sezoně bych ale chtěl požádat spoluobčany, aby při vytápění svých bytů a domů používali k otopu to, co do kotlů a kamen patří. Spalováním různých odpadků dochází ke značnému znečišťování ovzduší a při špatných povětrnostních podmínkách se vracíme ke stavu, který zde v podobných situacích byl před plynofikací města. Odstraněním kontejnerů v osadách vznikly určité problémy s odvozem některých druhů odpadu, jedná se především o plasty a sklo. Od objednávky svozu k jeho realizaci, i přes několikeré upomínky, uplynou i dva týdny. Zde bych chtěl požádat o pochopení a omluvit se za tyto nepříjemnosti, přestože tuto situaci nemůžeme ovlivnit. Co ale můžeme ovlivnit, je pořádek okolo kontejnerů a zvláště jejich naplněnost. Máme jich sice omezený počet, ale především u plastů se nechováme ekonomicky. Značná část kontejneru je naplněna vzduchem, protože většina PET lahví není sešlápnuta. Tím si některé problémy, které jsem uvedl, způsobujeme částečně sami. Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby se nám společně podařilo letošní rok ve zdraví a spokojenosti úspěšně dokončit. M. Brunclík projednala : -nabídku firmy Klempířství Válek k provedení klempířských prací v domě čp rozhodnutí odložila, -nabídku firmy VaK Písek na dokončení venkovních úprav vodojemu - rozhodnutí odložila, -žádost SDH Strážovice o finanční podporu na úpravu požární zbrojnice - Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 finanční prostředky na SDH jsou v rozpočtu města na tento rok vyčerpány, vzala na vědomí : -žádost o opravu veřejného osvětlení v Radobytcích, -informaci KÚ Písek ve věci upřesnění hranice pozemku paní Chylíkové a pozemku města v k.ú. Radobytce KÚ potvrdil stávající stav, -žádost manželů Valtrových o povolení umístění fotovoltaických článků na střeše domu čp. 98, 21. zastupitelstvo : Změny v úhradě odvozu pevného odpadu Na programu byla třetí rozpočtová změna. Vyžádaly si ji mj. úpravy v areálu základní školy, kde vynaložené prostředky včetně nárůstu cen energií převýšily předpokládané částky o statisíce. Dále si toto opatření vyžádaly v příjmové oblasti např. některé odvody a poplatky, ve výdajové části pěstební činnost, komunikace, pitná voda, doplatky na bydlení a sociální pomoc, konzultační a poradenské služby atd.. Celkem rozpočtová změna představuje částku cca 935 tis. Kč a objem rozpočtu tak dosahuje v příjmech i výdajích 20 mil. 567 tisíc korun. Dále byla schválena smlouva s Jihočeským vodárenským svazem Č. Budějovice o půjčce ve výši 1,5 mil. Kč na dobu 10 let. První splátku Kč město uhradí do konce října a pak stejnou každý další rok, přičemž z vlastních prostředků bude doplácet cca 2 mil. 100 tis. Kč. Tato půjčka je výraznou pomocí pro financování infrastruktury v novém stavebním obvodě. V neděli 6. září se v Miroticích odehrál fotbalový turnaj minipřípravky, kterého se účastnily týmy z domácích Mirotic, Hradiště, Blatné a Strakonic. A domácí mirotický tým oslavoval velký úspěch, když dokázal celý turnaj vyhrát. Hrálo se v počtu 4 + 1, doba hry 2 x 10 minut. Výsledky utkání: FK Mirotice - Blatná 1:1 Strakonice - Hradiště 0:4 Blatná - Hradiště 3:2 Strakonice - Mirotice 1:5 Blatná - Strakonice 4:0 Mirotice - Hradiště 3:1 Celkové pořadí: 1. FK Mirotice 9:3 7 b. 2. Blatná 8:3 7 b. ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC -výsledek předběžného auditu hospodaření města. 66. zasedání RM Rada schválila : -program jednání 21. ZM dne , -finanční příspěvek na zakoupení poháru a medailí na fotbalový turnaj mládeže, -pronájem části pozemku parc. č. 837/4 v k.ú. Mirotice, -snížení nájemného z bytu v domě čp. 270 z důvodu neodstranitelných závad a snížení užitné hodnoty bytu, Informace ze zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne Jednalo se také o budoucnosti Alšových dnů. Ty letošní skončily ztrátou cca 50 tis. korun (rozpočet činil 190 tisíc, příjmy dosáhly 139 tisíc Kč). Po připomínkách zastupitelů bylo schváleno v této již zavedené tradici pokračovat, důkladně naplánovat přípravu a propojit tento festival s osobností a životem M. Alše. V jednání o pozemcích bylo schváleno zřízení věcného břemene bezúplatně v případě vedení kanalizační přípojky přes veřejnou cestu (p. Políček, Bořice), k žádosti o umístění většího počtu fotovoltaických článků na pozemku u Stráže (p. Zach ) bylo konstatováno, že je nutno vyčkat zpracování územního plánu a jeho schválení. Rovněž nebyla schválena žádost pí Šanderové o umístění článků na jejím pozemku (uvnitř předpokládané husté zástavby). V rámci Programu obnovy venkova zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v Lučkovicích ve výši 100 tis. Kč (jako v 1. etapě). Dlouhou rozpravu si vyžádalo téma, které bude zajímat nepochybně všechny čtenáře i další občany: organizace odvozu Nejmenší fotbalisté ovládli domácí turnaj 3. Hradiště 7:6 3 b. 4. Strakonice 1:13 0 b. -dodatek ke smlouvě města Mirotice a Sběrných surovin a.s. Č. Budějovice o zkrácení výpovědní lhůty, -zhotovení mříží do oken márnice na hřbitově v Miroticích, projednala : -žádosti o byt v domě čp. 51 a odložila přidělení bytu z důvodu zjištění dalších skutečností, vzala na vědomí : -informaci Ing. Lišky o nutnosti výstavby schodů u Alšova památníku a jeho dovybavení. pevného domovního odpadu. Zastupitelstvo rozhodlo, že odvoz nebude placen paušálně, ale za skutečně odvezený odpad z jedné každé domácnosti. Jelikož je známo, že občané mají výhrady k používání kovových známek (ztráty, krádeže), schválilo zastupitelstvo následující způsoby označení popelnic:občané si budou moci zakoupit nálepku na popelnici, a to dle uvážení buď na všech 39 svozů nebo na svozy v sudé týdny (26) a v případě, že by "kapacita" nálepky nedostačovala, mohou si dokoupit klasické kovové známky. Jsou schváleny obě možnosti, jak paušál (nálepky), tak možnost zakoupení známek. Cena za jeden odvoz popelnice bude Kč. Zastupitelstvo také schválilo pokračování v přípravách na vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace (zadání projektu pro územní řízení) a příspěvek města na nové veřejné osvětlení v městské části Obora. Zpracovala: M. Bartošová Nejlepší hráč: Šimon Huda (Strakonice) Nejlepší střelec: Petr Hřebejk (Mirotice) Nejlepší brankář: Petr Doležal (Hradiště) 2 ŘÍJEN didi-

3 V sobotu, 3. října 2009, bude pro všechny příznivce podzimních sportů a radovánek - zejména pro vyznavače pouštění draků - připravena již tradiční mirotická DRAKIÁDA. Těšíme se především na originální vlastnoručně vyrobené draky. Přístup do vzdušného prostoru nad bývalým ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC DRAKIÁDA letištěm za židovským hřbitovem budou mít samozřejmě i ostatní druhy a poddruhy z dračí říše (např. větrné ponožky, rukávy atd ) Více inspirace můžete načerpat na webových stránkách kde najdete nejen návod na výrobu jednoduchého draka, ale i možnost zakoupení hotového draka v internetovém obchodě. Začátek akce je ve hodin, předpokládaný konec v hodin. V případě nepříznivého počasí (vytrvalý déšť) je akce zrušena. Za občanského sdružení Mirotický paprsek Martina Vokatá PRÁZDNINOVÁ VZPOMÍNKA NA TÁBOR Na přelomu července a srpna byl již tradičně uspořádán pro mirotické děti, jejich kamarády a známé letní tábor. Tábor pořádalo občanské sdružení Mirotický paprsek. Táboru předcházely letos obzvlášť pečlivé přípravy. Vynaložená energie a čas se rozhodně vyplatily. Zpočátku byly děti trochu překvapené, když jim hned první večer byl přečten denní rozkaz, ve kterém se dozvěděly, že je bude čekat dlouhý 20-ti kilometrový pochod, noční běh a spousta dalších fyzicky velmi náročných disciplin. Večerní diskotéka však chmury zahnala a druhý den si na to již ani nevzpomněly, protože následovala jedna akce za druhou: poplach - průzkum zamořeného prostoru - nález pilota - palubní počítač - příjezd motorizované jednotky, která předala depeši - a večer večer došlo k aktivaci Hvězdné brány a k návštěvě mimozemských civilizací, které oznámily, že právě uzavírají Hvězdnou alianci proti Goauldům. Že nevíte o čem je řeč? Zeptejte se účastníků tábora! Rádi vám vše vysvětlí. Jen ještě v krátkosti zmíním, že tábor navštívili členové Sboru dobrovolných hasičů z Čimelic a provedli velmi zajímavou přednášku s praktickými ukázkami své techniky. Závěr jejich návštěvy byl obzvlášť vydařený, protože v nastalém horku se ukázky vodního děla a několika proudnic změnily ve vodní bitvu radostně vítanou všemi přítomnými. Za zmínku stojí i čtvrteční večer, kdy již bylo dobojováno, protože byly známy výsledky celotáborové hry. Přišlo však ještě jedno velké překvapení. Na závěr večerních oslav vstupu planety Tauri do Hvězdné aliance rozzářil noční oblohu doslova famózní skutečný ohňostroj! Všem se jen tajil dech a bylo slyšet Jééé, to je krááása! Již podruhé byla letos organizována i táborová školka pro nejmenší. Sešlo se v ní 21 předškoláků a mladších dětí, které si mohly na vlastní oči prohlédnout, jak to na opravdovém táboře vypadá. Mnozí zde měli i sourozence v oddíle, a tak jim ani nepřišlo, že jsou v úplně jiném prostředí, než je jejich mateřská školka. Program byl sestaven s přihlédnutím na věkovou kategorii a nijak se v zásadě nelišil od programu činností, na který byly děti ze školky zvyklé. Více si můžete přečíst na: Celý tábor byl naplněný velice přátelskou atmosférou. Zasloužili se o ni nejen děti, ale i všichni táboroví pracovníci. Díky vám všem za zodpovědnost, kterou jste na sebe vzali, za vtip a humor, s jakým jste ke své práci přistupovali. Náš pobyt na táboře je zdokumentován ve fotogalerii II, kterou si můžete prohlédnout na Za pomoc technickou, materiální a často i morální patří dík: ing. Petru Kolínskému, Vaškovi Pavlíčkovi, firmě IN- TESTA, ing. arch. Petru Baráčkovi, ing. Petru Zvárovi, Honzovi Staňkovi a firmě Potřeby Pro Podnikatele, s.r.o., GE Money Bank Písek, městu Mirotice, ZŠ M. Alše Mirotice, Sboru dobrovolných hasičů Čimelice, Lukáši Ryšavému, Mírovi Kuthanovi, Dušanovi Vokatému, Janu Michálkovi, Luboši Kratochvílovi, Martinu Levákovi s rodinou, Honzovi Domínovi, Míše Petržilkové, Růže Petříkové, Vladimíru Horovi. Díky patří i Zdeňku Počtovi a všem jeho zaměstnancům, kteří svojí vlídností, vstřícností a profesionálním přístupem přispěli k příjemné letní a prázdninové atmosféře, jež se celým naším pobytem nesla. Jídlo bylo též výborné - všem nám moc chutnalo. Na tábor vzpomínala Martina Vokatá. ŘÍJEN

4 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Fotbalová utkání v měsíci říjnu (tučně jsou označena domácí utkání) Muži A Sobota 3. října od FK Mirotice - Podolí II A Sobota 10. října od Mirovice A - FK Mirotice Neděle 18. října od FK Mirotice - Kostelec nad Vltavou Neděle 25. října od FK Protivín B - FK Mirotice Sobota 31. října od FK Mirotice - Sokol Sepekov A Muži B Neděle 4. října od FK Mirotice - Veselíčko Neděle 11. října od Vráž - FK Mirotice Sobota 17. října od FK Mirotice - Podolí II B Neděle 25. října od Kestřany B - FK Mirotice Neděle 1. listopadu od Mirotice - Hradiště C Dorost Neděle 4. října od Štěkeň - FK Mirotice Sobota 10. října od FK Mirotice - Střelské Hoštice Sobota 17. října od Cehnice - FK Mirotice Neděle 25. října od FK Mirotice - Sousedovice Neděle 27. září od Kestřany - FK Mirotice Mladší žáci Sobota 3. října od Hradiště - FK Mirotice Neděle 11. října od Božetice - FK Mirotice Neděle 18. října od Kovářov - FK Mirotice Sobota 24. října od FK Mirotice - Oslov Přípravka Sobota 3. října od FC Písek B - FK Mirotice Sobota 10. října od FK Mirotice - Sokol Čížová Sobota 17. října od FK Mirotice - SK Siko Čimelice Ženy Neděle 4. října od JAFA Protivín - FK RŽ Mirotice (hřiště Milenovice) Změny termínů vyhrazeny. Mirotické fotbalistky to opravdu rozjely Nově vytvořený fotbalový tým reprezentace žen Mirotic už odehrál tři přátelská utkání. Z výsledků je patrné, že se ve fotbalu teprve rozkoukávají, ale jejich houževnatost a bojovnost jim nelze upřít. Miroťandy jsou vlastně naprosté amatérky, jejich tým vznikl jen náhodou, když se rozhodly, že ze srandy sestaví tým žen, který se utká se superstarou gardou mužů Mirotic na Memoriálu Josefa Texlera a Vratislava Rajnyše - tradičním letním fotbalovém turnaji starých gard v Miroticích. Toto utkání pro ně skončilo prohrou 1:3. Ve svém novém koníčku chtějí nadále pokračovat a mezi sebe přijmou i další zájemkyně. Informace u Diany Procházkové v restauraci U Alše nebo u trenéra Radima Klarnera. A kdo ví, možná se jednou přihlásí do krajského přeboru žen. V neděli 30. srpna od hodin byl pro Mirotice tento den svátkem, a to nejen pouťovým, ale mirotické ženy zde odehrály historicky vůbec první ženské utkání na velké hřiště. Vítězství by bylo asi překvapením, protože mirotické ženy trénovaly teprve dva měsíce, kdežto protivínské ženy trénují už dlouhodobě, letos se přihlásily do nově otevřené fotbalové soutěže krajského přeboru žen a navíc mají zkušenosti ze sálové kopané. FK RŽ Mirotice - JAFA Protivín 0:5 (0:3) Branky: 9. a 61. Hrabová, 15. Melková, 21. Honnerová, 52. Chumanová. ŽK: 0:2 (Říhová, Baloušková) Rozhodčí: Jiří Lopata. Doba hry: 2 x 35 minut. Sestava Mirotic: Jaroslava Grecmanová - Procházková, Kozáková, Holá, Fišrová, Všetečková, Jirušová, Lukáčová, Vaňková, Klarnerová, Kraftová, Trpáková, Texlerová, Řepková, Zbořilová. Trenéři: Radim Klarner a Alois Grecman. Řekl po utkání : Radim Klarner, hlavní trenér : Naše první utkání na velké hřiště s ženským týmem bylo dobré. V prvním poločasu jsme byli horší, ale v tom druhém jsme se zlepšili. Chybí nám trochu důrazu v soubojích, ale to všechno ještě vypilujeme při trénincích a ověříme si to v dalších přátelských utkáních, která máme naplánovaná. Byl jsem s hrou mých holek spokojený. Soupeř byl velmi kvalitní, hraje to už delší dobu, takže je více sehraný. FK RŽ Mirotice - FK Bohemia Tábor 1:4 (1:1) Branky: Kozáková - Smržová 2, Poustková, Doubková. Doba hry: 2 x 35 minut. Rozhodčí: Marek Smetana. Diváků: 50. Sestava Mirotic: Jaroslava Grecmanová - Procházková, Kozáková, Kraftová, Holá, Honnerová, Vaňková, Fišrová, Jirušová, Martina Grecmanová, Trpáková, Řepková, Texlerová, Bubeníková. Trenéři: Radim Klarner a Alois Grecman. Mirotické ženy uvítaly pomoc dvou zkušených hráček Vladimíry Kozákové a Martiny Honnerové z třetiligové Blatné. V zápasu tato pomoc byla dosti znát a i proto první polovina skončila remízovým výsledkem 1:1, ze kterého měly domácí hráčky velkou radost. V žádném z odehraných ženských utkání se jim totiž kýžený gól nepodařilo vstřelit. S konečným výsledkem 1:4 byly však domácí hráčky vzhledem ke své začínající fotbalové kariéře spokojené, nabrané zkušenosti z utkání jistě dále zúročí a natrénují. Diana Procházková 4 ŘÍJEN 2009

5 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC ŘÍJEN

6 Z NAŠÍ ŠKOLY ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Školní rok 2009/10 již v plném proudu školní jídelny, pedagogů a provozních zaměstnanců podařilo rozšířit kapacitu mateřské školy, vybudovat nové prostory školní kuchyně, vytvořit a moderně vybavit pro naše žáky cvičnou kuchyni a přesunout první třídu z areálu mateřské školy do budovy základní školy uvolněním učebny v prvním patře a přestavbou velké učebny v druhém patře na dvě učebny menší. Většinu prostorů mateřské školy, školní kuchyně a jídelny, cvičné kuchyně, nově vzniklých učeben a tříd prvního stupně se podařilo vymalovat a dovybavit novými výškově stavitelnými lavicemi s židlemi a nábytkem pro naše nejmenší děti. Tyto změny již stály a stojí velké finanční prostředky, které značně zatěžují rozpočet školy na její provoz a bez již zmiňované výrazné pomoci našeho zřizovatele by byly pro nás neuskutečnitelné. Proto mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval vedení městského úřadu a sponzorům: panu Milanu Zemanovi, panu Petru Mikšíčkovi a panu Michaelu Královi. Tito jmenovaní se podíleli na zřízení a vybavení školní cvičné kuchyně. Závěrem přeji všem v tomto školním roce hodně chuti do práce, pevné zdraví a také hodně radosti z dosažených výsledků. Mgr. Pavel Fanta Ačkoliv to tak nevypadá, jeden měsíc školního roku 2009/10 je již za námi. Po tradičním slavnostním zahájení začali vyučující se žáky tradičně opakovat učivo z předchozích ročníků. Je letošní školní rok odlišný od těch minulých? Můžeme říci, že několik zvláštností s sebou přináší. Předně se žákům otevírá škola již v 7 hodin 25 minut a začátek vyučování se posunul na čas 7 hodin a 45 minut z důvodu prodloužení krátkých pětiminutových přestávek na desetiminutové. Vzdělávání na naší škole probíhá podle v minulých třech letech vytvořeného a v letošním roce Českou školní inspekcí schváleného školního vzdělávacího programu. Ten podporuje žádoucí změny ve výuce tak, aby množství poznatků, které si žáci ze školy odnesou, bylo vyváženo i jejich schopnostmi tyto znalosti uplatnit, to znamená osvojené vědomosti prakticky využívat a rozvíjet v potřebné dovednosti. V období prázdnin se s výrazným finančním přispěním našeho zřizovatele, aktivitou zaměstnanců mateřské školy a Společnost ASAN CZ s.r.o. nabízí všem možnost zakoupit si pěkného kapříka při příležitosti výlovu rybníka Lajťák dne od 11,00 hodin do 15,00 hodin. Prodej na hrázi za velmi výhodnou cenu. Pro každého desátého kupujícího malé překvapení. Současně s plánovaným výlovem a konáním společenské uzavřené akce společností ASAN CZ, s.r.o., a Tommi CZ, s.r.o., je prostor v části rybníka uzavřen se souhlasem MěÚ Mirotice od 17,00 hodin dne do 17,00 hodin dne Děkujeme za porozumění. Řádková inzerce Společnost ASAN-CZ, s.r.o., výrobce ekologického steliva, se sídlem v Miroticích přijme dalšího pracovníka do výroby. Požadujeme spolehlivost, komunikativnost, zručnost. Nástup možný ihned. CV podmínkou. Bližší informace na tel: , nebo 6 ŘÍJEN 2009

7 Městská knihovna v Miroticích a TJ Sokol Mirotice zvou děti i dospělé na pohádkové odpoledne, pořádané ku příležitosti Týdne knihy, od 14 hodin v Městské knihovně v Miroticích. Během tohoto odpoledne mohou děti při poslechu pohádky nakreslit obrázek, obrázky budou vystaveny a následně odměněny. O jednom Flámu Není tomu tak dávno, co Mirotice zažily pořádný Flám. Do dlouhých ranních hodin duněl bigbít sokolovnou, pivo a jiné chutné nápoje tekly proudem a na pódiu krotili své rozběsněné nástroje čtyři chlapci původem od Prahy folkrocková skupina Flám. A kdo že je Flám? Flám to je Matouge bicmen (bubeník, hráč na bicí nástroje) s ostrým vojenským výcvikem a nejtvrdším stiskem ruky, co znám. Neskutečný pohodář a milovník všeho, co před ním neuteče. Flám je i Jiřina (pozor, nejde o dívku!) basák (hráč na baskytaru), též zvukař kapely, který rád hovoří vždy a do všeho. A někdy má dokonce pravdu. Flám je Baron sólový kytarista s hlasem jak zvon, jinak prý trémista a stydlín, ačkoli na to rozhodně nevypadá. A Flám je hlavně Pára zpěvák, kytarista, duše Flámu čistá, také básník, motorkář a optimista, autor všech flámských písniček a jediný mládenec, který má v občance ještě uveden stav vlastní vinou svobodný. Tak tahle parta brázdí naši matičku zemi přes deset let a počet jejích posluchačů i registrovaných členů fan clubu se za tu dobu znásobil. Není divu. Deset let je proklatě dlouhá doba nejen pro život kapely. Kluci z Flámu zatím vyhráli několik hudebních soutěží, vyzkoušeli si několik manželství a hlavně vydali několik (celkem 3) CD s vlastními skladbami, z nichž ty nejlepší jste měli možnost slyšet na jejich srpnovém a zářijovém vystoupení u nás v Miroticích. Osobně věřím, že písně jako Já si tě najdu pravdivý song o kamarádce, jejíž flám ukončila předčasně autonehoda, či Kejklíři vyznání kapely k vlastnímu pohledu na svět z výšin pódií, které jsou obsaženy na posledním CD, nebo Bus blues letitou skladbu na sociální téma z úvodního alba, budeme slýchat na rozhlasových vlnách ještě po mnoho let. Jsem rád, že se Flám i napodruhé setkal se stejným úspěchem jako v létě, a že někteří z Vás jste opět přispěli svými ohlasy na diskusním fóru kapely. Za to vám jménem Flámu děkuji. A nezapomeňte užít si pořádný flám to je, oč tu běží, ne? FT ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Mirotický železňák 2009 Už se zase blíží listopad a to pro Mirotice znamená jediné. V sobotu 28. listopadu se koná 2. ročník otevřeného turnaje - Mirotický železňák Tento turnaj je pro dvojice stejného ročníku narození a na pohlaví nezáleží. Soutěží se v sedmiboji disciplín, kde najdeme vždy míč v kterékoliv podobě - stolní tenis, volejbal, nohejbal, tenis, šestimetrové hody na koš (basketbal), sedmimetrové hody na bránu (házená) a sedmimetrové hody na bránu (futsal). Stejně jako v předchozích letech, kdy se konal nultý a první ročník, se bude soupeřit v čimelické sportovní hale, a to v sobotu 28. listopadu od 8 hodin. Přihlásit se může opravdu každý. Nezbývá než najít partnera stejného roku narození, vyplnit přihlášku, zaplatit startovné 1000 korun za soutěžní dvojici a těšit se na spoustu dobré zábavy, mnoho krásných cen pro všechny a poturnajový večírek s občerstvením v restauraci Panský Dvůr v Miroticích. V loňském roce získala putovní pohár starosty města Mirotice dvojice Kachny - Petr Kučera a Jiří Krahulec (ročník 1966) a jeho držení jistě budou chtít obhájit. V nultém ročníku, který se konal v roce 2007 zvítězili Jaroslav Karas a Vladimír Horálek jako duo Kapři (1962), i ti se pokusí vrátit titul Železných mužů na svou stranu. Jistě nebude chybět tradiční dvojice Padesátníků - Radoslav Jonák a Ladislav Procházka (1957) a dvojka Píseckých postřehů sporťák Václav Kozma a Jan Línek (1954). Pokud sežene parťáka do dvojice i sporťačka Diana Procházková (1982) z Milevských novin, tak se jako jedna z prvních žen sportovního klání ráda zúčastní - to znamená, že ženám nebo smíšeným dvojicím do turnaje dveře zavřené nejsou, jen musí něžné pohlaví počítat s možným zraněním, kdy především v penaltách a hodech na bránu mohou přijít k újmě na zdraví z tvrdých střel mužských soupeřů. Přihlásit se tedy mohou také, ale pouze na vlastní nebezpečí. Bližší informace a podrobná pravidla budou soutěžícím k dispozici v restauraci U Alše v Miroticích, kde se také odevzdávají řádně vyplněné přihlášky se startovním poplatkem. Počet účastníků v turnaji je omezený, takže: Kdo dřív přijde, ten dřív mele! Pořadatelé Oficiální přihláška MIROTICKÝ ŽELEZŇÁK ročník Otevřený turnaj v sedmiboji dvojic narozených ve stejném roce Datum konání: Místo konání:tělocvična Čimelice. Začátek: 8.00 Jméno a příjmení:.... Datum narození:.. Jméno a příjmení:. Datum narození:... N á z e v s o u t ě ž n í d v o j i c e : (pod tímto jménem dvojice oficiálně soutěží) Prohlašujeme a podpisem stvrzujeme, že jsme seznámeni s pravidly turnaje. Naše účast je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. Podpisem rovněž potvrzujeme zaplacení startovného 1000 Kč za dvojici. Startovné bude použito na zaplacení tělocvičny, sportovního náčiní, občerstvení během turnaje i po jeho skončení a rovněž na nákup hodnotných cen pro soutěžící. Datum:. podpis soutěžícího ŘÍJEN

8 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC VÝZVA OBČANŮM k uhrazení poplatku za svoz PDO, poplatku ze psů, nájem za pronajaté pozemky a poplatek za SMS službu pro rok 2009, u některých občanů i za minulé roky. Město Mirotice A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ... V měsíci říjnu se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: Věra Soralová, Mirotice Ludmila Nováková, Rakovické Chalupy Kateřina Stejskalová, Mirotice Jarmila Jačková, Mirotice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice ČERNÁ KRONIKA MIROTIC Zmizel kovový sekáč Čimeličtí policisté přijali v sobotu 29. srpna oznámení o odcizení kovového sekáče a poškození altánu v osadě Rakovické chalupy. Zloděj zde kradl a ničil v době od 29. července do 29. srpna a způsobil škodu za 800 korun. Policisté případ řešili jako přestupek proti majetku. Vypátrání osoby v celostátním pátrání V sobotu 29. srpna vypátrali čimeličtí policisté v katastru obce Mirotice - Rakovické chalupy muže, na kterého bylo vyhlášeno celostátní pátrání po pobytu. Policisté o tomto zjištění vyrozuměli soudce Okresního soudu Příbram a také příbramské kolegy, kteří pátrání vyhlásili. Rušení nočního klidu Hodinu po půlnoci dne 12. září vyjížděli čimeličtí policisté k prošetření rušení nočního klidu hosty restaurace v obci Mirotice. Policisté případ zpracovávají jako přestupek na úseku veřejného pořádku. Bloková pokuta Blokovou pokutu ve výši 500 korun uložili čimeličtí policisté řidiči, který usedl za volant, ale potřebné doklady pro řízení motorového vozidla u sebe neměl. Nezapomínejte! Dle 6 odst. 8a zákona číslo 361/2000 Sb., o silničním provozu, musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe a) řidičský průkaz b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu ( technický průkaz ) c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu ( zelená karta musí být podepsána! ) d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče dle 87 odst. 3 tohoto zákona ( obecně lze říci, že pokud není osoba řidičem z povolání, k pravidelným lékařským prohlídkám pro získání dokladu o zdravotní způsobilosti se musí řidič dostavit nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky). -ki/didi- TROCHA ZÁBAVY Řešení v příštím čísle Zpravodaje Řešení z minulého čísla Zpravodaje ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC, vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 15. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 16. 5. Bod pořadu jednání: 15. 2. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice

RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice RSCM ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE občanské sdružení Sportovní 428, Česká Skalice PROPOZICE ČESKOSKALICKÉHO POHÁRU MLADŠÍCH ŽÁKŮ A) Obecná ustanovení Datum konání: sobota 16. února 2013 Místo konání: sportovní

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky

Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Propozice 47. ročníku Žákovského turnaje a 22. ročníku memoriálu Oldřicha Halusky Datum a čas: druhá srpnová sobota, tj. 9. 8. 2014 od 8:00 hodin prezentace od 7:30 hodin v místě konání zápasů jednotlivých

Více

TJ Březiněves SK Horní Měcholupy SK Dolní Chabry Admira Praha FK Bohemians Praha

TJ Březiněves SK Horní Měcholupy SK Dolní Chabry Admira Praha FK Bohemians Praha TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v sobotu 31. srpna 2013 4. ročník turnaje Memoriál Bohumila Hejny v kategorii MPŘ ročník narození 2005 Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 4. ročník putovního

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

A-4191 VORDERWEISSENBACH STERNSTEINSTR. 6 HORNÍ RAKOUSKO

A-4191 VORDERWEISSENBACH STERNSTEINSTR. 6 HORNÍ RAKOUSKO P O Z V Á N K A NA MEZINÁRODNÍ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (5 + 1) ŽEN JAKO SOUČÁST FESTIVALU VE SLAVNOSTNÍM STANU OD PÁTKU 30. ČERVNA DO NEDĚLE 2. ČERVENCE 2017 MÍSTO KONÁNÍ: SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ UNION VORDERWEISSENBACH

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 20. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. června 2005 Zastupitelstvo města: 669. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Jozef Pikla členové:

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Turnaje se zúčastní 42 týmů Týmy budou rozděleny do 7 skupin po 6 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým

Turnaje se zúčastní 42 týmů Týmy budou rozděleny do 7 skupin po 6 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se zúčastní 42 týmů Týmy budou rozděleny do 7 skupin po 6 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují 3 nejlepší týmy a 7 Lucky

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více