vydává město Mirotice distribuce zdarma je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává město Mirotice distribuce zdarma je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, máme za sebou tři čtvrtiny roku 2009 a před námi je jeho nejdůležitější část, protože ke konci roku budeme moci zhodnotit naplňování rozpočtu města, které zatím v oblasti příjmů není příznivé jako v roce Stav příjmů našeho rozpočtu kopíruje situaci ve státě a největší propad máme v oblasti příjmu z daní právnických osob, který zatím činí cca 1,15 mil. Kč proti září 2008, v příjmu fyzických osob je to 130 tis. Kč, v dani z přidané hodnoty cca 150 tis. Kč. V celkové hodnotě je to velký propad, který se nám částečně podařilo zmenšit prodejem stavebních parcel v hodnotě cca 1,9 mil. Kč. Také vzhledem ke změně zákona došlo k navýšení příjmu daně z nemovitostí o 350 tis. Kč proti září Ve výdajové části se dosud dařilo držet rozpočet v předpokládaných mezích, ale největší výdaje nás letos teprve čekají. Jak jsem se zmiňoval v minulém čísle, byla provedena řada úprav v mateřské i základní škole, jejichž hodnota je cca 630 tis. Kč. Čeká nás I. etapa výměny veřejného osvětlení v Lučkovicích v hodnotě cca 240 tis. Kč, v současné době probíhá I. etapa budování technické infrastruktury na stavebním obvodu II Na Homoli a hodnota tohoto díla bude cca 3,9 mil. Kč. Vím, že 65. zasedání RM Rada schválila : -snížení ceny za provedení ZTV Mirotice stavební obvod II firmou CASTA, Ing. Přibyla jako stavební dozor při stavbě ZTV, -pronájem části pozemku k vedení potrubí pod obecní cestou (parc. č. 604 v k.ú. Bořice) smlouva o zřízení věcného ZPRAVODAJ Říjen 2009 MĚSTA MIROTIC vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: je to obrovská finanční částka, která by se dala použít jinde (stav některých komunikací a chodníků, veřejného osvětlení, dosluhující městský rozhlas a našla by se řada dalších věcí, kam by se dalo investovat), ale souhlasím s dřívějším rozhodnutím zastupitelstva - rozšiřovat stavební možnosti v našem městě, protože je to bezesporu investice do budoucnosti. Oproti jiným obcím se u nás neustále zvyšuje počet obyvatel. V roce 1989 zde bylo 950, v roce 1999 to bylo 1053 a nyní je to 1190 trvale hlášených obyvatel a věřím, že tento trend dokončením rychlostní komunikace R 4 bude pokračovat. Vycházejíce z jednoduchého přepočtu, že daňový příjem pro město z jednoho občana činí cca 10 tis. Kč ročně, dojdeme k zajímavým závěrům. V současné situaci by výdaj cca 4,5 mil. Kč vyčerpal rozpočet města tak, že by nezůstala žádná rezerva pro nějaký nenadálý výdaj. Z tohoto důvodu jsem velice rád, že se podařilo sjednat dohodu s Jihočeským vodárenským svazem, který nám pomůže tuto velkou investici spolufinancovat formou desetileté bezúročné půjčky ve výši 1,5 mil. Kč. Splátka 150 tis. Kč ročně činí v rozpočtu města necelé 1 %, což by neměl být problém tento závazek plnit a tato finanční pomoc městu pomůže letošní nepříznivý stav vyřešit. V současné době plně využíváme krásných teplých dnů začátku podzimu a I N F O R M A C E Z R A D Y břemene bude předložena ZM, -pronájem pozemku parc. č. 637/1 v k.ú. Mirotice firmě ASAN na den za účelem výlovu přilehlého rybníka, -předčasné ukončení nájemní smlouvy paní Zídkové z pronájmu nebytových prostor v domě čp. 36 v Radobytcích, -ukončení nájmu paní Strakové z bytu v domě čp. 51, zatím nemusíme topit. V nastupující topné sezoně bych ale chtěl požádat spoluobčany, aby při vytápění svých bytů a domů používali k otopu to, co do kotlů a kamen patří. Spalováním různých odpadků dochází ke značnému znečišťování ovzduší a při špatných povětrnostních podmínkách se vracíme ke stavu, který zde v podobných situacích byl před plynofikací města. Odstraněním kontejnerů v osadách vznikly určité problémy s odvozem některých druhů odpadu, jedná se především o plasty a sklo. Od objednávky svozu k jeho realizaci, i přes několikeré upomínky, uplynou i dva týdny. Zde bych chtěl požádat o pochopení a omluvit se za tyto nepříjemnosti, přestože tuto situaci nemůžeme ovlivnit. Co ale můžeme ovlivnit, je pořádek okolo kontejnerů a zvláště jejich naplněnost. Máme jich sice omezený počet, ale především u plastů se nechováme ekonomicky. Značná část kontejneru je naplněna vzduchem, protože většina PET lahví není sešlápnuta. Tím si některé problémy, které jsem uvedl, způsobujeme částečně sami. Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby se nám společně podařilo letošní rok ve zdraví a spokojenosti úspěšně dokončit. M. Brunclík projednala : -nabídku firmy Klempířství Válek k provedení klempířských prací v domě čp rozhodnutí odložila, -nabídku firmy VaK Písek na dokončení venkovních úprav vodojemu - rozhodnutí odložila, -žádost SDH Strážovice o finanční podporu na úpravu požární zbrojnice - Pokračování na str. 2

2 Pokračování ze str. 1 finanční prostředky na SDH jsou v rozpočtu města na tento rok vyčerpány, vzala na vědomí : -žádost o opravu veřejného osvětlení v Radobytcích, -informaci KÚ Písek ve věci upřesnění hranice pozemku paní Chylíkové a pozemku města v k.ú. Radobytce KÚ potvrdil stávající stav, -žádost manželů Valtrových o povolení umístění fotovoltaických článků na střeše domu čp. 98, 21. zastupitelstvo : Změny v úhradě odvozu pevného odpadu Na programu byla třetí rozpočtová změna. Vyžádaly si ji mj. úpravy v areálu základní školy, kde vynaložené prostředky včetně nárůstu cen energií převýšily předpokládané částky o statisíce. Dále si toto opatření vyžádaly v příjmové oblasti např. některé odvody a poplatky, ve výdajové části pěstební činnost, komunikace, pitná voda, doplatky na bydlení a sociální pomoc, konzultační a poradenské služby atd.. Celkem rozpočtová změna představuje částku cca 935 tis. Kč a objem rozpočtu tak dosahuje v příjmech i výdajích 20 mil. 567 tisíc korun. Dále byla schválena smlouva s Jihočeským vodárenským svazem Č. Budějovice o půjčce ve výši 1,5 mil. Kč na dobu 10 let. První splátku Kč město uhradí do konce října a pak stejnou každý další rok, přičemž z vlastních prostředků bude doplácet cca 2 mil. 100 tis. Kč. Tato půjčka je výraznou pomocí pro financování infrastruktury v novém stavebním obvodě. V neděli 6. září se v Miroticích odehrál fotbalový turnaj minipřípravky, kterého se účastnily týmy z domácích Mirotic, Hradiště, Blatné a Strakonic. A domácí mirotický tým oslavoval velký úspěch, když dokázal celý turnaj vyhrát. Hrálo se v počtu 4 + 1, doba hry 2 x 10 minut. Výsledky utkání: FK Mirotice - Blatná 1:1 Strakonice - Hradiště 0:4 Blatná - Hradiště 3:2 Strakonice - Mirotice 1:5 Blatná - Strakonice 4:0 Mirotice - Hradiště 3:1 Celkové pořadí: 1. FK Mirotice 9:3 7 b. 2. Blatná 8:3 7 b. ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC -výsledek předběžného auditu hospodaření města. 66. zasedání RM Rada schválila : -program jednání 21. ZM dne , -finanční příspěvek na zakoupení poháru a medailí na fotbalový turnaj mládeže, -pronájem části pozemku parc. č. 837/4 v k.ú. Mirotice, -snížení nájemného z bytu v domě čp. 270 z důvodu neodstranitelných závad a snížení užitné hodnoty bytu, Informace ze zasedání zastupitelstva města Mirotice konaného dne Jednalo se také o budoucnosti Alšových dnů. Ty letošní skončily ztrátou cca 50 tis. korun (rozpočet činil 190 tisíc, příjmy dosáhly 139 tisíc Kč). Po připomínkách zastupitelů bylo schváleno v této již zavedené tradici pokračovat, důkladně naplánovat přípravu a propojit tento festival s osobností a životem M. Alše. V jednání o pozemcích bylo schváleno zřízení věcného břemene bezúplatně v případě vedení kanalizační přípojky přes veřejnou cestu (p. Políček, Bořice), k žádosti o umístění většího počtu fotovoltaických článků na pozemku u Stráže (p. Zach ) bylo konstatováno, že je nutno vyčkat zpracování územního plánu a jeho schválení. Rovněž nebyla schválena žádost pí Šanderové o umístění článků na jejím pozemku (uvnitř předpokládané husté zástavby). V rámci Programu obnovy venkova zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v Lučkovicích ve výši 100 tis. Kč (jako v 1. etapě). Dlouhou rozpravu si vyžádalo téma, které bude zajímat nepochybně všechny čtenáře i další občany: organizace odvozu Nejmenší fotbalisté ovládli domácí turnaj 3. Hradiště 7:6 3 b. 4. Strakonice 1:13 0 b. -dodatek ke smlouvě města Mirotice a Sběrných surovin a.s. Č. Budějovice o zkrácení výpovědní lhůty, -zhotovení mříží do oken márnice na hřbitově v Miroticích, projednala : -žádosti o byt v domě čp. 51 a odložila přidělení bytu z důvodu zjištění dalších skutečností, vzala na vědomí : -informaci Ing. Lišky o nutnosti výstavby schodů u Alšova památníku a jeho dovybavení. pevného domovního odpadu. Zastupitelstvo rozhodlo, že odvoz nebude placen paušálně, ale za skutečně odvezený odpad z jedné každé domácnosti. Jelikož je známo, že občané mají výhrady k používání kovových známek (ztráty, krádeže), schválilo zastupitelstvo následující způsoby označení popelnic:občané si budou moci zakoupit nálepku na popelnici, a to dle uvážení buď na všech 39 svozů nebo na svozy v sudé týdny (26) a v případě, že by "kapacita" nálepky nedostačovala, mohou si dokoupit klasické kovové známky. Jsou schváleny obě možnosti, jak paušál (nálepky), tak možnost zakoupení známek. Cena za jeden odvoz popelnice bude Kč. Zastupitelstvo také schválilo pokračování v přípravách na vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace (zadání projektu pro územní řízení) a příspěvek města na nové veřejné osvětlení v městské části Obora. Zpracovala: M. Bartošová Nejlepší hráč: Šimon Huda (Strakonice) Nejlepší střelec: Petr Hřebejk (Mirotice) Nejlepší brankář: Petr Doležal (Hradiště) 2 ŘÍJEN didi-

3 V sobotu, 3. října 2009, bude pro všechny příznivce podzimních sportů a radovánek - zejména pro vyznavače pouštění draků - připravena již tradiční mirotická DRAKIÁDA. Těšíme se především na originální vlastnoručně vyrobené draky. Přístup do vzdušného prostoru nad bývalým ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC DRAKIÁDA letištěm za židovským hřbitovem budou mít samozřejmě i ostatní druhy a poddruhy z dračí říše (např. větrné ponožky, rukávy atd ) Více inspirace můžete načerpat na webových stránkách kde najdete nejen návod na výrobu jednoduchého draka, ale i možnost zakoupení hotového draka v internetovém obchodě. Začátek akce je ve hodin, předpokládaný konec v hodin. V případě nepříznivého počasí (vytrvalý déšť) je akce zrušena. Za občanského sdružení Mirotický paprsek Martina Vokatá PRÁZDNINOVÁ VZPOMÍNKA NA TÁBOR Na přelomu července a srpna byl již tradičně uspořádán pro mirotické děti, jejich kamarády a známé letní tábor. Tábor pořádalo občanské sdružení Mirotický paprsek. Táboru předcházely letos obzvlášť pečlivé přípravy. Vynaložená energie a čas se rozhodně vyplatily. Zpočátku byly děti trochu překvapené, když jim hned první večer byl přečten denní rozkaz, ve kterém se dozvěděly, že je bude čekat dlouhý 20-ti kilometrový pochod, noční běh a spousta dalších fyzicky velmi náročných disciplin. Večerní diskotéka však chmury zahnala a druhý den si na to již ani nevzpomněly, protože následovala jedna akce za druhou: poplach - průzkum zamořeného prostoru - nález pilota - palubní počítač - příjezd motorizované jednotky, která předala depeši - a večer večer došlo k aktivaci Hvězdné brány a k návštěvě mimozemských civilizací, které oznámily, že právě uzavírají Hvězdnou alianci proti Goauldům. Že nevíte o čem je řeč? Zeptejte se účastníků tábora! Rádi vám vše vysvětlí. Jen ještě v krátkosti zmíním, že tábor navštívili členové Sboru dobrovolných hasičů z Čimelic a provedli velmi zajímavou přednášku s praktickými ukázkami své techniky. Závěr jejich návštěvy byl obzvlášť vydařený, protože v nastalém horku se ukázky vodního děla a několika proudnic změnily ve vodní bitvu radostně vítanou všemi přítomnými. Za zmínku stojí i čtvrteční večer, kdy již bylo dobojováno, protože byly známy výsledky celotáborové hry. Přišlo však ještě jedno velké překvapení. Na závěr večerních oslav vstupu planety Tauri do Hvězdné aliance rozzářil noční oblohu doslova famózní skutečný ohňostroj! Všem se jen tajil dech a bylo slyšet Jééé, to je krááása! Již podruhé byla letos organizována i táborová školka pro nejmenší. Sešlo se v ní 21 předškoláků a mladších dětí, které si mohly na vlastní oči prohlédnout, jak to na opravdovém táboře vypadá. Mnozí zde měli i sourozence v oddíle, a tak jim ani nepřišlo, že jsou v úplně jiném prostředí, než je jejich mateřská školka. Program byl sestaven s přihlédnutím na věkovou kategorii a nijak se v zásadě nelišil od programu činností, na který byly děti ze školky zvyklé. Více si můžete přečíst na: Celý tábor byl naplněný velice přátelskou atmosférou. Zasloužili se o ni nejen děti, ale i všichni táboroví pracovníci. Díky vám všem za zodpovědnost, kterou jste na sebe vzali, za vtip a humor, s jakým jste ke své práci přistupovali. Náš pobyt na táboře je zdokumentován ve fotogalerii II, kterou si můžete prohlédnout na Za pomoc technickou, materiální a často i morální patří dík: ing. Petru Kolínskému, Vaškovi Pavlíčkovi, firmě IN- TESTA, ing. arch. Petru Baráčkovi, ing. Petru Zvárovi, Honzovi Staňkovi a firmě Potřeby Pro Podnikatele, s.r.o., GE Money Bank Písek, městu Mirotice, ZŠ M. Alše Mirotice, Sboru dobrovolných hasičů Čimelice, Lukáši Ryšavému, Mírovi Kuthanovi, Dušanovi Vokatému, Janu Michálkovi, Luboši Kratochvílovi, Martinu Levákovi s rodinou, Honzovi Domínovi, Míše Petržilkové, Růže Petříkové, Vladimíru Horovi. Díky patří i Zdeňku Počtovi a všem jeho zaměstnancům, kteří svojí vlídností, vstřícností a profesionálním přístupem přispěli k příjemné letní a prázdninové atmosféře, jež se celým naším pobytem nesla. Jídlo bylo též výborné - všem nám moc chutnalo. Na tábor vzpomínala Martina Vokatá. ŘÍJEN

4 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Fotbalová utkání v měsíci říjnu (tučně jsou označena domácí utkání) Muži A Sobota 3. října od FK Mirotice - Podolí II A Sobota 10. října od Mirovice A - FK Mirotice Neděle 18. října od FK Mirotice - Kostelec nad Vltavou Neděle 25. října od FK Protivín B - FK Mirotice Sobota 31. října od FK Mirotice - Sokol Sepekov A Muži B Neděle 4. října od FK Mirotice - Veselíčko Neděle 11. října od Vráž - FK Mirotice Sobota 17. října od FK Mirotice - Podolí II B Neděle 25. října od Kestřany B - FK Mirotice Neděle 1. listopadu od Mirotice - Hradiště C Dorost Neděle 4. října od Štěkeň - FK Mirotice Sobota 10. října od FK Mirotice - Střelské Hoštice Sobota 17. října od Cehnice - FK Mirotice Neděle 25. října od FK Mirotice - Sousedovice Neděle 27. září od Kestřany - FK Mirotice Mladší žáci Sobota 3. října od Hradiště - FK Mirotice Neděle 11. října od Božetice - FK Mirotice Neděle 18. října od Kovářov - FK Mirotice Sobota 24. října od FK Mirotice - Oslov Přípravka Sobota 3. října od FC Písek B - FK Mirotice Sobota 10. října od FK Mirotice - Sokol Čížová Sobota 17. října od FK Mirotice - SK Siko Čimelice Ženy Neděle 4. října od JAFA Protivín - FK RŽ Mirotice (hřiště Milenovice) Změny termínů vyhrazeny. Mirotické fotbalistky to opravdu rozjely Nově vytvořený fotbalový tým reprezentace žen Mirotic už odehrál tři přátelská utkání. Z výsledků je patrné, že se ve fotbalu teprve rozkoukávají, ale jejich houževnatost a bojovnost jim nelze upřít. Miroťandy jsou vlastně naprosté amatérky, jejich tým vznikl jen náhodou, když se rozhodly, že ze srandy sestaví tým žen, který se utká se superstarou gardou mužů Mirotic na Memoriálu Josefa Texlera a Vratislava Rajnyše - tradičním letním fotbalovém turnaji starých gard v Miroticích. Toto utkání pro ně skončilo prohrou 1:3. Ve svém novém koníčku chtějí nadále pokračovat a mezi sebe přijmou i další zájemkyně. Informace u Diany Procházkové v restauraci U Alše nebo u trenéra Radima Klarnera. A kdo ví, možná se jednou přihlásí do krajského přeboru žen. V neděli 30. srpna od hodin byl pro Mirotice tento den svátkem, a to nejen pouťovým, ale mirotické ženy zde odehrály historicky vůbec první ženské utkání na velké hřiště. Vítězství by bylo asi překvapením, protože mirotické ženy trénovaly teprve dva měsíce, kdežto protivínské ženy trénují už dlouhodobě, letos se přihlásily do nově otevřené fotbalové soutěže krajského přeboru žen a navíc mají zkušenosti ze sálové kopané. FK RŽ Mirotice - JAFA Protivín 0:5 (0:3) Branky: 9. a 61. Hrabová, 15. Melková, 21. Honnerová, 52. Chumanová. ŽK: 0:2 (Říhová, Baloušková) Rozhodčí: Jiří Lopata. Doba hry: 2 x 35 minut. Sestava Mirotic: Jaroslava Grecmanová - Procházková, Kozáková, Holá, Fišrová, Všetečková, Jirušová, Lukáčová, Vaňková, Klarnerová, Kraftová, Trpáková, Texlerová, Řepková, Zbořilová. Trenéři: Radim Klarner a Alois Grecman. Řekl po utkání : Radim Klarner, hlavní trenér : Naše první utkání na velké hřiště s ženským týmem bylo dobré. V prvním poločasu jsme byli horší, ale v tom druhém jsme se zlepšili. Chybí nám trochu důrazu v soubojích, ale to všechno ještě vypilujeme při trénincích a ověříme si to v dalších přátelských utkáních, která máme naplánovaná. Byl jsem s hrou mých holek spokojený. Soupeř byl velmi kvalitní, hraje to už delší dobu, takže je více sehraný. FK RŽ Mirotice - FK Bohemia Tábor 1:4 (1:1) Branky: Kozáková - Smržová 2, Poustková, Doubková. Doba hry: 2 x 35 minut. Rozhodčí: Marek Smetana. Diváků: 50. Sestava Mirotic: Jaroslava Grecmanová - Procházková, Kozáková, Kraftová, Holá, Honnerová, Vaňková, Fišrová, Jirušová, Martina Grecmanová, Trpáková, Řepková, Texlerová, Bubeníková. Trenéři: Radim Klarner a Alois Grecman. Mirotické ženy uvítaly pomoc dvou zkušených hráček Vladimíry Kozákové a Martiny Honnerové z třetiligové Blatné. V zápasu tato pomoc byla dosti znát a i proto první polovina skončila remízovým výsledkem 1:1, ze kterého měly domácí hráčky velkou radost. V žádném z odehraných ženských utkání se jim totiž kýžený gól nepodařilo vstřelit. S konečným výsledkem 1:4 byly však domácí hráčky vzhledem ke své začínající fotbalové kariéře spokojené, nabrané zkušenosti z utkání jistě dále zúročí a natrénují. Diana Procházková 4 ŘÍJEN 2009

5 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC ŘÍJEN

6 Z NAŠÍ ŠKOLY ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Školní rok 2009/10 již v plném proudu školní jídelny, pedagogů a provozních zaměstnanců podařilo rozšířit kapacitu mateřské školy, vybudovat nové prostory školní kuchyně, vytvořit a moderně vybavit pro naše žáky cvičnou kuchyni a přesunout první třídu z areálu mateřské školy do budovy základní školy uvolněním učebny v prvním patře a přestavbou velké učebny v druhém patře na dvě učebny menší. Většinu prostorů mateřské školy, školní kuchyně a jídelny, cvičné kuchyně, nově vzniklých učeben a tříd prvního stupně se podařilo vymalovat a dovybavit novými výškově stavitelnými lavicemi s židlemi a nábytkem pro naše nejmenší děti. Tyto změny již stály a stojí velké finanční prostředky, které značně zatěžují rozpočet školy na její provoz a bez již zmiňované výrazné pomoci našeho zřizovatele by byly pro nás neuskutečnitelné. Proto mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval vedení městského úřadu a sponzorům: panu Milanu Zemanovi, panu Petru Mikšíčkovi a panu Michaelu Královi. Tito jmenovaní se podíleli na zřízení a vybavení školní cvičné kuchyně. Závěrem přeji všem v tomto školním roce hodně chuti do práce, pevné zdraví a také hodně radosti z dosažených výsledků. Mgr. Pavel Fanta Ačkoliv to tak nevypadá, jeden měsíc školního roku 2009/10 je již za námi. Po tradičním slavnostním zahájení začali vyučující se žáky tradičně opakovat učivo z předchozích ročníků. Je letošní školní rok odlišný od těch minulých? Můžeme říci, že několik zvláštností s sebou přináší. Předně se žákům otevírá škola již v 7 hodin 25 minut a začátek vyučování se posunul na čas 7 hodin a 45 minut z důvodu prodloužení krátkých pětiminutových přestávek na desetiminutové. Vzdělávání na naší škole probíhá podle v minulých třech letech vytvořeného a v letošním roce Českou školní inspekcí schváleného školního vzdělávacího programu. Ten podporuje žádoucí změny ve výuce tak, aby množství poznatků, které si žáci ze školy odnesou, bylo vyváženo i jejich schopnostmi tyto znalosti uplatnit, to znamená osvojené vědomosti prakticky využívat a rozvíjet v potřebné dovednosti. V období prázdnin se s výrazným finančním přispěním našeho zřizovatele, aktivitou zaměstnanců mateřské školy a Společnost ASAN CZ s.r.o. nabízí všem možnost zakoupit si pěkného kapříka při příležitosti výlovu rybníka Lajťák dne od 11,00 hodin do 15,00 hodin. Prodej na hrázi za velmi výhodnou cenu. Pro každého desátého kupujícího malé překvapení. Současně s plánovaným výlovem a konáním společenské uzavřené akce společností ASAN CZ, s.r.o., a Tommi CZ, s.r.o., je prostor v části rybníka uzavřen se souhlasem MěÚ Mirotice od 17,00 hodin dne do 17,00 hodin dne Děkujeme za porozumění. Řádková inzerce Společnost ASAN-CZ, s.r.o., výrobce ekologického steliva, se sídlem v Miroticích přijme dalšího pracovníka do výroby. Požadujeme spolehlivost, komunikativnost, zručnost. Nástup možný ihned. CV podmínkou. Bližší informace na tel: , nebo 6 ŘÍJEN 2009

7 Městská knihovna v Miroticích a TJ Sokol Mirotice zvou děti i dospělé na pohádkové odpoledne, pořádané ku příležitosti Týdne knihy, od 14 hodin v Městské knihovně v Miroticích. Během tohoto odpoledne mohou děti při poslechu pohádky nakreslit obrázek, obrázky budou vystaveny a následně odměněny. O jednom Flámu Není tomu tak dávno, co Mirotice zažily pořádný Flám. Do dlouhých ranních hodin duněl bigbít sokolovnou, pivo a jiné chutné nápoje tekly proudem a na pódiu krotili své rozběsněné nástroje čtyři chlapci původem od Prahy folkrocková skupina Flám. A kdo že je Flám? Flám to je Matouge bicmen (bubeník, hráč na bicí nástroje) s ostrým vojenským výcvikem a nejtvrdším stiskem ruky, co znám. Neskutečný pohodář a milovník všeho, co před ním neuteče. Flám je i Jiřina (pozor, nejde o dívku!) basák (hráč na baskytaru), též zvukař kapely, který rád hovoří vždy a do všeho. A někdy má dokonce pravdu. Flám je Baron sólový kytarista s hlasem jak zvon, jinak prý trémista a stydlín, ačkoli na to rozhodně nevypadá. A Flám je hlavně Pára zpěvák, kytarista, duše Flámu čistá, také básník, motorkář a optimista, autor všech flámských písniček a jediný mládenec, který má v občance ještě uveden stav vlastní vinou svobodný. Tak tahle parta brázdí naši matičku zemi přes deset let a počet jejích posluchačů i registrovaných členů fan clubu se za tu dobu znásobil. Není divu. Deset let je proklatě dlouhá doba nejen pro život kapely. Kluci z Flámu zatím vyhráli několik hudebních soutěží, vyzkoušeli si několik manželství a hlavně vydali několik (celkem 3) CD s vlastními skladbami, z nichž ty nejlepší jste měli možnost slyšet na jejich srpnovém a zářijovém vystoupení u nás v Miroticích. Osobně věřím, že písně jako Já si tě najdu pravdivý song o kamarádce, jejíž flám ukončila předčasně autonehoda, či Kejklíři vyznání kapely k vlastnímu pohledu na svět z výšin pódií, které jsou obsaženy na posledním CD, nebo Bus blues letitou skladbu na sociální téma z úvodního alba, budeme slýchat na rozhlasových vlnách ještě po mnoho let. Jsem rád, že se Flám i napodruhé setkal se stejným úspěchem jako v létě, a že někteří z Vás jste opět přispěli svými ohlasy na diskusním fóru kapely. Za to vám jménem Flámu děkuji. A nezapomeňte užít si pořádný flám to je, oč tu běží, ne? FT ZPRAVOJ MĚSTA MIROTIC Mirotický železňák 2009 Už se zase blíží listopad a to pro Mirotice znamená jediné. V sobotu 28. listopadu se koná 2. ročník otevřeného turnaje - Mirotický železňák Tento turnaj je pro dvojice stejného ročníku narození a na pohlaví nezáleží. Soutěží se v sedmiboji disciplín, kde najdeme vždy míč v kterékoliv podobě - stolní tenis, volejbal, nohejbal, tenis, šestimetrové hody na koš (basketbal), sedmimetrové hody na bránu (házená) a sedmimetrové hody na bránu (futsal). Stejně jako v předchozích letech, kdy se konal nultý a první ročník, se bude soupeřit v čimelické sportovní hale, a to v sobotu 28. listopadu od 8 hodin. Přihlásit se může opravdu každý. Nezbývá než najít partnera stejného roku narození, vyplnit přihlášku, zaplatit startovné 1000 korun za soutěžní dvojici a těšit se na spoustu dobré zábavy, mnoho krásných cen pro všechny a poturnajový večírek s občerstvením v restauraci Panský Dvůr v Miroticích. V loňském roce získala putovní pohár starosty města Mirotice dvojice Kachny - Petr Kučera a Jiří Krahulec (ročník 1966) a jeho držení jistě budou chtít obhájit. V nultém ročníku, který se konal v roce 2007 zvítězili Jaroslav Karas a Vladimír Horálek jako duo Kapři (1962), i ti se pokusí vrátit titul Železných mužů na svou stranu. Jistě nebude chybět tradiční dvojice Padesátníků - Radoslav Jonák a Ladislav Procházka (1957) a dvojka Píseckých postřehů sporťák Václav Kozma a Jan Línek (1954). Pokud sežene parťáka do dvojice i sporťačka Diana Procházková (1982) z Milevských novin, tak se jako jedna z prvních žen sportovního klání ráda zúčastní - to znamená, že ženám nebo smíšeným dvojicím do turnaje dveře zavřené nejsou, jen musí něžné pohlaví počítat s možným zraněním, kdy především v penaltách a hodech na bránu mohou přijít k újmě na zdraví z tvrdých střel mužských soupeřů. Přihlásit se tedy mohou také, ale pouze na vlastní nebezpečí. Bližší informace a podrobná pravidla budou soutěžícím k dispozici v restauraci U Alše v Miroticích, kde se také odevzdávají řádně vyplněné přihlášky se startovním poplatkem. Počet účastníků v turnaji je omezený, takže: Kdo dřív přijde, ten dřív mele! Pořadatelé Oficiální přihláška MIROTICKÝ ŽELEZŇÁK ročník Otevřený turnaj v sedmiboji dvojic narozených ve stejném roce Datum konání: Místo konání:tělocvična Čimelice. Začátek: 8.00 Jméno a příjmení:.... Datum narození:.. Jméno a příjmení:. Datum narození:... N á z e v s o u t ě ž n í d v o j i c e : (pod tímto jménem dvojice oficiálně soutěží) Prohlašujeme a podpisem stvrzujeme, že jsme seznámeni s pravidly turnaje. Naše účast je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. Podpisem rovněž potvrzujeme zaplacení startovného 1000 Kč za dvojici. Startovné bude použito na zaplacení tělocvičny, sportovního náčiní, občerstvení během turnaje i po jeho skončení a rovněž na nákup hodnotných cen pro soutěžící. Datum:. podpis soutěžícího ŘÍJEN

8 ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC VÝZVA OBČANŮM k uhrazení poplatku za svoz PDO, poplatku ze psů, nájem za pronajaté pozemky a poplatek za SMS službu pro rok 2009, u některých občanů i za minulé roky. Město Mirotice A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ... V měsíci říjnu se dožívají krásného věku tito naši spoluobčané: Věra Soralová, Mirotice Ludmila Nováková, Rakovické Chalupy Kateřina Stejskalová, Mirotice Jarmila Jačková, Mirotice Srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Město Mirotice ČERNÁ KRONIKA MIROTIC Zmizel kovový sekáč Čimeličtí policisté přijali v sobotu 29. srpna oznámení o odcizení kovového sekáče a poškození altánu v osadě Rakovické chalupy. Zloděj zde kradl a ničil v době od 29. července do 29. srpna a způsobil škodu za 800 korun. Policisté případ řešili jako přestupek proti majetku. Vypátrání osoby v celostátním pátrání V sobotu 29. srpna vypátrali čimeličtí policisté v katastru obce Mirotice - Rakovické chalupy muže, na kterého bylo vyhlášeno celostátní pátrání po pobytu. Policisté o tomto zjištění vyrozuměli soudce Okresního soudu Příbram a také příbramské kolegy, kteří pátrání vyhlásili. Rušení nočního klidu Hodinu po půlnoci dne 12. září vyjížděli čimeličtí policisté k prošetření rušení nočního klidu hosty restaurace v obci Mirotice. Policisté případ zpracovávají jako přestupek na úseku veřejného pořádku. Bloková pokuta Blokovou pokutu ve výši 500 korun uložili čimeličtí policisté řidiči, který usedl za volant, ale potřebné doklady pro řízení motorového vozidla u sebe neměl. Nezapomínejte! Dle 6 odst. 8a zákona číslo 361/2000 Sb., o silničním provozu, musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe a) řidičský průkaz b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu ( technický průkaz ) c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu ( zelená karta musí být podepsána! ) d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče dle 87 odst. 3 tohoto zákona ( obecně lze říci, že pokud není osoba řidičem z povolání, k pravidelným lékařským prohlídkám pro získání dokladu o zdravotní způsobilosti se musí řidič dostavit nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65, 68 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky). -ki/didi- TROCHA ZÁBAVY Řešení v příštím čísle Zpravodaje Řešení z minulého čísla Zpravodaje ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC, vydává město Mirotice, 1x měsíčně, náklad 500ks, zdarma, sazba a tisk Městský úřad Mirotice, distribuce MÚ, zodpovědný redaktor M. Chylíková. Evidenční číslo MK ČR E Redakční uzávěrka příspěvků do Zpravodaje je 15. dne předchozího měsíce. Pozdní příspěvky budou zvěřejněny v dalším čísle

pražském Slavíně a pokračoval vystoupením kytarového virtuóza profesora

pražském Slavíně a pokračoval vystoupením kytarového virtuóza profesora ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC Srpen 0 vydává město Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: Vážení spoluobčané, uběhl první prázdninový měsíc a dlouhodobá meteorologická

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma

ZPRAVODAJ MĚSTA MIROTIC INFORMACE Z RADY. Květen 2012 vydává město Mirotice distribuce zdarma Vážení spoluobčané, máme u konce měsíc duben a co pro nás bylo v tomto měsíci důležité? V současné době nás kromě politických událostí ve státě asi bude nejvíce zajímat oblast financí, kdy právě začíná

Více

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ

JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ Gyedownicze Rohrbach Jacob antiqua piscina magna parva piscina molendinum Dworzecz Budkowany červenec/srpen 2014 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 07/08 2014 Obsah Informace z rady a zastupitelstva...

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Úvodní slovo starosty obce

Úvodní slovo starosty obce březen - 2003 č. 1 Vážení spoluobčané. Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo obecní rozpočet a nastartovalo tak motor pro další rozvoj obce. Čekají nás nemalé úkoly v oblasti čištění

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012 Úvodník Vážení občané, Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na zářivé koruny stromů ve všech barvách, babí léto, ale i na užitečné a chutné plody

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

O POHÁR IZS HASIČSKÁ EXHIBICE Z CELÉHO OKRESU ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

O POHÁR IZS HASIČSKÁ EXHIBICE Z CELÉHO OKRESU ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1 0

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více