MASARYKOVA UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová Autor práce: Markéta Chmelíčková

2 2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Markéta Chmelíčková

3 3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Jitce Kačerové za odbornou pomoc a velmi vstřícný přístup při vedení mé diplomové práce.

4 4 OBSAH ÚVOD PREVENCE Vymezení pojmu Členění a cíle prevence Systém primární prevence Oblasti působení primární prevence STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA OBDOBÍ V ČR Základní princip strategie prevence sociálně patologických jevů Z vyhodnocení Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Cílové skupiny primární prevence Cíle strategie prevence sociálně patologických jevů STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Priority strategie primární prevence Organizační systém prevence Cíle a úkoly prevence sociálně patologických jevů VOLNÝ ČAS A PREVENCE Pojem volný čas Využívání volného času Aktivity pohybového charakteru Aktivity nesportovního charakteru ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Vymezení pojmu Účastníci zájmového vzdělávání Formy zájmového vzdělávání Nositelé zájmového vzdělávání STŘEDISKA PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE Vývoj středisek volného času... 25

5 5 6.2 Činnost a poslání středisek volného času Účastníci činnosti středisek volného času Pracovníci středisek volného času STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU IVANČICE Pravidelná činnost Příležitostná činnost Spontánní činnost Táborová činnost Výukové programy ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vyhodnocení dotazníků č Vyhodnocení dotazníků č Výsledky statistického třídění II. stupně dotazníků č Výsledky statistického třídění II. stupně dotazníků č Závěry dotazníkového šetření ZÁVĚR RESUMÉ POZNÁMKOVÝ APARÁT LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH... 81

6 6 ÚVOD V oblasti volného času došlo v životě dětí a mládeže ke změnám. Jsou to především změny v institucionálním zabezpečení volného času jedinců. Kultura a sport se zkomercionalizovaly, probíhá informační revoluce s nástupem informačních technologií. Podle posledních průzkumů se dominantním médiem stala televize, která je těžištěm volného času dětí a mládeže. Na předním místě je také poslech reprodukované hudby, návštěvy restauračních zařízení a nicnedělání. Současný vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže není příliš pozitivní. Prohlubuje se spíše pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit. Kvalitní náplní pro volný čas se samozřejmě nevyřeší všechno, ale když má dítě nabídku pestrou a má šanci, že v něčem z toho bude úspěšné, zmenšuje se pravděpodobnost, že něco zničí, že někoho zmlátí, že se opije nebo sáhne po drogách. Společensky a sociálně nežádoucí jevy tvoří širokou škálu problémů, které jsou zejména u dětí a mládeže výrazným rizikem zdravotním, společenským i ekonomickým. Jedná se o problematiku šikany a násilí, záškoláctví, drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, rizikového sexuálního chování, vandalismu, virtuálních drog, patologického hráčství a dalších. O volném čase se hovoří jako o rizikovém faktoru, či jako o časované bombě. Jeho množství relativně vzrůstá, kvantita však neznamená automaticky jeho kvalitní využívání. Neovlivňování využívání volného času a výchovy k němu ze strany společnosti a ponechání této oblasti zcela na komerci by mělo nedozírné následky. Pokud není institucionální nabídka v místě dostatečná a odpovídající, mohou si děti a mládež nacházet jiné aktivity, které jsou často společensky nežádoucí. Je známo, že výchova je levnější a úspěšnější než převýchova. Proto prostředky vložené do ovlivňování volného času celé generace jsou investicí do budoucnosti. Mezi instituce a organizace, které jsou začleněny do systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, patří mimo jiné i střediska pro volný čas dětí a mládeže. Střediska volného času dětí a mládeže jako školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou považována za jeden z nejvýznamnějších nástrojů v ovlivňování

7 7 účelného trávení volného času nezanedbatelné skupiny dětí a mládeže. Tyto subjekty mají významný podíl na formování osobnosti mladého člověka, na podpoře rozvíjení jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu. Činnost v těchto zařízeních je podstatnou součástí primární prevence negativních jevů, které současnou mladou generaci v nemalé míře ohrožují. Střediska volného času jsou významným nositelem úkolu k zajištění podmínek pro účelné trávení volného času dětí a mládeže ve sféře škol a školských zařízení. Jejich činnost má mnoholetou tradici. Po roce 1989 byla zbavena ideologického nánosu a začala se plně věnovat svému původnímu poslání. Jejich činnost je dostatečně pestrá a přitažlivá pro značnou část především nejmladší generace. S ohledem na posun ve sféře zájmů dětí a mládeže se tato zařízení musejí pružně přizpůsobovat jejich aktuálním potřebám. To vyžaduje i změny a úpravy v jejich řízení a vytváření podmínek pro jejich činnost. Je důležité, aby se mezi jednotlivými středisky nevytvářely neodůvodnitelné rozdíly jak v obsahu, tak zejména v kvalitě jejich práce. Ve své práci se chci zaměřit na význam, postavení a důležitost Střediska volného času Ivančice především v oblasti prevence sociálně patologických jevů v regionu Ivančicka. Domnívám se, že přínosem této práce budou získané výsledky, které se stanou součástí koncepce primární prevence této organizace do roku Jsem přesvědčena, že výsledky této práce také pomohou vytvořit nové a kvalitní aktivity, které vedou k životním či klíčovým kompetencím dětí a mládeže. Cílem této diplomové práce je zmapování dosavadní činnosti Střediska volného času Ivančice s vymezením dlouhodobých úkolů, analýza současného stavu, získání informací, jakým směrem by se děti a mládež chtěly ve volnočasových aktivitách ubírat, jaké mají priority při volbě volnočasových aktivit, co jim při jejich rozhodování nejvíce chybí a zjištění stavu informací o nežádoucích sociálně patologických jevech. Práce je členěna do dvou základních částí teoretické a empirické. Část teoretická zahrnuje osm kapitol. První kapitola vymezuje základní pojmy prevence, členění a cíle prevence, systém a oblasti působení primární prevence. Druhá kapitola je věnována dokumentu Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Kapitola třetí popisuje priority,

8 8 organizační systém, cíle a úkoly prevence sociálně patologických jevů Jihomoravského kraje. Čtvrtá kapitola již rozebírá vztah volného času a prevence. Pátá kapitola se zabývá pojmem zájmové vzdělávání, jeho účastníky, formami a nositeli. Šestá kapitola se věnuje střediskům pro volný čas dětí a mládeže, jejich vývoji, činnosti a poslání, účastníkům i pracovníkům. Sedmá kapitola analyzuje jednotlivé formy dosavadní činnosti Střediska volného času Ivančice. Osmá kapitola zpracovává analýzu současného stavu střediska. Na teoretickou část navazuje část empirická. Tato část je věnována vyhodnocení podkladů zjištěných z dotazníkového šetření uskutečněného mezi žáky vybraných škol v daném regionu.

9 9 1 PREVENCE 1.1 Vymezení pojmu Sociálně patologickým jevem rozumíme takové chování jedince, které je charakteristické především nezdravým životním stylem, nedodržováním nebo porušováním sociálních norem, zákonů, předpisů a etických hodnot, chování a jednání, které vede k poškozování zdraví jedince, prostředí, ve kterém žije a pracuje, a ve svém důsledku pak k individuálním, skupinovým či celospolečenským poruchám a deformacím. 1 a represe. Formy ovlivňování sociálně patologických jevů společností jsou prevence Prevence podle pedagogického slovníku je soubor opatření zaměřených na předcházení nežádoucím jevům, zejména onemocnění, poškození, sociálně patologickým jevům. 2 Do konce 50. let se prevence rozdělila na primární a sekundární. Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity, které cíleně předchází problémům a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizuje jejich dopad a zamezuje jejich rozšíření. Na zabezpečení těchto optimálních podmínek pro fyzický, psychický a sociální vývoj jedince by měla usilovat celá společnost. Sekundární prevence má zachytit a zabránit vzniku poruch sociálního a psychického vývoje v počátečním stadiu. Zabývá se tedy ohroženými nebo přímo postiženými osobami. Co nejdříve zajistit individuální potřebná opatření pro ohrožené jedince a skupiny osob. Na této úrovni by se měly nejvíce angažovat nejen psychologické, zdravotnické a sociální služby, ale také výchovné instituce, včetně škol a rodičů. 1 Pokorný, V., Telcová, J., Tomko, A. Prevence sociálně patologických jevů. 3., rozš. vyd. Brno: Ústav psychologického poradenství a diagnostiky r.s., 2003, s Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Brno: Portál, 2003, s. 178.

10 10 Od 60. let se hovoří o terciální prevenci. Terciální prevence nastupuje v okamžiku již existujících sociálně patologických jevů. Má předcházet zhoršení stavu, recidivám a snižovat veškeré důsledky těchto jevů. Nejedná se přímo o řešení, ale o volbu jakéhosi menšího zla. Na této úrovni by se měli angažovat především úzce specializovaní odborníci. 3 Represe se zabývá důsledky již vzniklých poruch. Je to postih jedinců, kterým je prokázáno porušení norem společnosti policií, soudy nebo státní administrativou. Primární prevencí sociálně patologických jevů rozumíme koncepční, komplexní, cílený, plánovitý, flexibilní a efektivní soubor opatření, odborných činností a nabídek, zaměřený na posilování a rozvoj společensky žádoucích postojů, hodnot, zájmů, forem zdravého životního stylu, chování a jednání jednotlivců i skupin Členění a cíle primární prevence Primární prevenci jakožto prvotní, základní neboli hlavní můžeme dělit na nespecifickou a specifickou prevenci. Nespecifická prevence (obecná, bazální, také přirozená) podporuje a rozvíjí sociálně žádoucí formy přirozeně. Oblasti působení jsou následující: výchova v rodině; výchova ve škole; výchova a vzdělávání ve společnosti; systém sociální péče; sociální politika; společensky preferovaný zdravý životní styl apod. Specifická prevence je zaměřena na konkrétní rizikovou oblast. Doplňuje a cíleně rozvíjí nespecifickou prevenci. 3 Poláček, M., Forýtková, D. Systém prevence sociálně patologických jevů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, s Pokorný, V., Telcová, J., Tomko, A. Cit.dílo. s. 14.

11 11 Cílem primární prevence je cílevědomé, plánovité a komplexní posilování forem zdravého životního stylu a minimalizování výskytu a důsledků sociálně patologických jevů Systém primární prevence Prevence sociálně patologických jevů ve společnosti a v jejích specifických institucích, jako je např. školství, musí být komplexní, systematická, založená na vědeckém základě, flexibilní a efektivní. Prioritami pro provádění primární prevence tedy jsou: vědecky a statisticky ověřená data a skutečnosti; společný a koordinovaný postup resortních, mimoresortních článků na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni; komplexní a strukturovaný přístup, vztah k prevenci jako k procesu a ne k jednorázové aktivitě; hodnocení efektivity, úspěšnosti a dosažení stanovených cílů; koncepční pojetí působení v delším časovém úseku. Je tedy nutné, aby pracovníci, kteří se primární prevencí zabývají, byli vybaveni kvalitními a ověřenými metodami, které jim umožní získat potřebné informace a ověřit skutečnosti přímo v místě a v oblasti preventivního působení. To lze realizovat pouze na základě analýzy cílové skupiny z následujících hledisek: z jakého sociálního prostředí přicházejí; v jakém rozsahu a hloubce jsou infikováni sociálně nezdravými formami životního stylu; aktuální postoje, hodnotové orientace členů skupiny; zájmy, potřeby, formy a varianty životního stylu; stav interpersonálních vztahů ve skupině. Na základě této identifikace problémového systému může vzniknout komplexní, dlouhodobě koncipovaný program, který umožní stanovit optimální a efektivní postup 5 Pokorný, V., Telcová, J., Tomko, A. Cit.dílo. s. 22.

12 12 při preventivním působení včetně vymezení konkrétních aktivit ve vztahu ke skupině i jednotlivcům. V rámci takto komplexně koncipovaného programu lze vytvořit atraktivní a cílenou nabídku možností, o níž můžeme předpokládat, že daleko efektivněji posílí žádoucí postoje, hodnoty, zájmy, chování a jednání cílových osob, tedy formy zdravého životního stylu Oblasti působení primární prevence Primární prevence sociálně patologických jevů se týká těchto klíčových oblastí: zdravý životní styl; zvyšování psychické odolnosti a zvládání stresu; postoje, hodnoty, zájem, chování a jednání objektů prevence; interpersonální vztahy, jejich úroveň a kvalita. Klíčovými se z hlediska působení primární prevence sociálně patologických jevů ukazují tyto: rodina a rodinná politika; místní společenství a občanská sdružení; školství; armáda; rizikové skupiny dětí a mládeže; oblast volného času; pracoviště. Preventivní působení lze z hlediska cílového objektu dělit na: individuálně zaměřenou prevenci; skupinově zaměřenou prevenci; střední školy, rodiny s malými dětmi atd.; 6 Pokorný, V., Telcová, J., Tomko, A. Cit.dílo. s

13 13 komplexně zaměřenou prevenci (zpravidla ve formě široké nabídky, oslovující například všechny členy místního společenství). 7 Efektivní preventivní systém musí být zaměřen na všechny děti a mládež. Preventivní působení nelze oddělovat od výchovně-vzdělávacího procesu uplatňovaného ve školách a školských zařízeních. Musí být komplexní, což vyžaduje zaměřenost na rodiče, učitele, vychovatele, pedagogy volného času a samozřejmě i na širší sociální prostředí. Musí vylučovat duplicitu či rozporuplnost v činnosti subjektů, které se na realizaci preventivního systému podílejí. Uplatňování preventivních aktivit musí být kontinuální, včasné a založené na týmové mezioborové spolupráci zainteresovaných odborníků. Účinnost preventivního systému závisí na úrovni koordinace činností zejména v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, péče o rodinu a mládež, práce a sociálních věcí, školství apod. Mezi mladou generací musí být rozvíjen a podporován zdravý životní styl, který je postaven na uvědomění si vlastní zodpovědnosti ke svému zdraví, intelektuálnímu psychickému vývoji a ke spoluúčasti na vytváření funkčního sociálního prostředí. V této souvislosti je nutné zdůraznit potřebu aktivizace pedagogů, vychovatelů a všech osob pracujících s mládeží, zejména však rodičů. 8 7 Pokorný, V., Telcová, J., Tomko, A. Cit.dílo. s Národní strategický plán protidrogové prevence u dětí a mládeže. Praha: MŠMT, 1999, s. 9.

14 14 2 STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY NA OBDOBÍ V ČR 2.1 Základní princip strategie prevence sociálně patologických jevů Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na období je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, zkvalitnění koordinace a kontroly specifické primární prevence napříč resorty, dosažení vyšší kvality a efektivity prováděných programů Z vyhodnocení Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Z vyhodnocení realizace Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období vyplývá, že se v daném období podařilo upevňovat fungující síť koordinátorů a metodiků prevence. Ministerstvo nadále spolupracuje s příslušnými resorty, nadresortními orgány a s nestátními organizacemi. Ministerstvo vyčleňovalo ze svého rozpočtu průměrně ročně cca 20,5 mil. Kč na Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství. Program I realizoval primární prevenci na místní úrovni, Program II na úrovni nadregionální. Mimo jiné se ale nepodařilo zavést do praxe ve většině škol a školských zařízeních celodenní systém péče o děti a mládež s nabídkou volnočasových aktivit atraktivních pro jednotlivé věkové skupiny. Lze tedy očekávat výrazné zvýšení 9 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Praha: MŠMT odbor pro mládež, 2005, s. 3.

15 15 a rozšíření volnočasových aktivit organizovaných školními družinami, školními kluby, ale i dalšími školskými zařízeními. Dalším negativním jevem, který vychází z vyhodnocení realizace Strategie prevence sociálně patologických jevů, je problém podceňování preventivní práce téměř na všech úrovních státní správy a samosprávy, špatné podmínky práce ve školách a školských zařízeních, problematické financování, nedostatečné legislativní zakotvení prevence apod. 10 Problematika sociálně patologických jevů je rozsáhlá. Jejich prevence vyžaduje koncepčnost, komplexnost, včasnost, cílevědomost, vytrvalost, důslednost a flexibilitu. 2.3 Cílové skupiny primární prevence Cílovými skupinami primární prevence jsou: děti a mládež: odpovědní za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům i vlivům, schopní dělat samostatná a správná rozhodnutí, s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám, podílející se na tvorbě životního prostředí apod.; pedagogičtí pracovníci; specifické cílové skupiny (krajští školní koordinátoři prevence, metodici prevence apod.). Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol, a školských zařízeních to jsou další zařízení zdravotnická, místní samospráva, zájmové organizace, nestátní neziskové organizace apod Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Praha: MŠMT odbor pro mládež, 2005, s Tamtéž, s. 7-8.

16 Cíle strategie prevence sociálně patologických jevů Dlouhodobé cíle strategie prevence sociálně patologických jevů usilují o vytvoření a nastolení bezpečného prostředí. Nezbytnou podmínkou pro tuto realizaci jsou např.: provázanost systému resortu školství se systémy ostatních resortů; jednotný systém koordinace činností na všech úrovních; efektivní spolupráce; funkční systém vzdělávání; vícezdrojové a víceleté financování projektů. V návaznosti na dlouhodobé cíle byly vytyčeny cíle střednědobé a krátkodobé v oblastech koordinace, vzdělávání, financování a legislativy pro období Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Praha: MŠMT odbor pro mládež, 2005, s. 12.

17 17 3 STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Výchozím materiálem pro oblast preventivních aktivit je Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Národní strategie protidrogové politiky a Strategie prevence kriminality. 3.1 Priority strategie primární prevence Priority strategie primární prevence jsou: výchova ke zdravému životnímu stylu; rozvoj a podpora sociálních kompetencí; zkvalitnění specifické primární prevence; podpora programů zaměřených na prevenci násilí ve školách a školských zařízeních jak na úrovni pedagogů, tak žáků a studentů; podpora nabídky volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež se zaměřením na rizikové skupiny, národnostní menšiny a etnické skupiny Organizační systém prevence Systém koordinace preventivních aktivit je tvořen součinností krajského koordinátora prevence sociálně patologických jevů, metodiků prevence a školních metodiků prevence. Chybí legislativně zakotvený stabilní systém metodiků prevence. Prioritou v oblasti školství bude vytváření podmínek pro monitorování, diagnostiku a řešení sociálně patologických jevů, podporu školních a mimoškolních programů cíleně zaměřenou na specifickou primární prevenci. 13 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje. Brno: Krajský úřad, 2006, s. 41.

18 18 Školní preventivní strategii (dříve Minimální preventivní program) je zapotřebí začlenit do Školních vzdělávacích programů. Primární prevenci prvotně realizovat na úrovni škol a školských zařízení, odbornou pomoc specializovaných pracovišť využívat až následovně. V oblasti vzdělávání cíleně posilovat právní vědomí pedagogů, žáků a rodičů žáků a odborný potenciál pro oblast sociálně patologických jevů Cíle a úkoly prevence sociálně patologických jevů Cílem prevence sociálně patologických jevů na úrovni Jihomoravského kraje je zkvalitňování systému koordinace preventivních aktivit, spolupůsobení orgánů státní správy, orgánů Jihomoravského kraje, obcí na území Jihomoravského kraje, nestátních subjektů, právnických a fyzických osob a občanů kraje. Preventivní působení v rámci Jihomoravského kraje vyžaduje: analýzu potřeb v oblasti primární prevence; zařízení, která by svojí strukturou odpovídala zásadám efektivní prevence; podporu preventivních strategií včetně metodického vedení a konzultací; zřízení komise prevence Jihomoravského kraje; vytvoření stabilní kapitoly v rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast prevence, prevence kriminality a prevence protidrogové politiky dotační programy; vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů; spolupráci na mezinárodní úrovni a další Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje. Brno: Krajský úřad, 2006, s Tamtéž, s. 42.

19 19 4 VOLNÝ ČAS A PREVENCE 4.1 Pojem volný čas Pedagogický slovník definuje volný čas jako čas, se kterým člověk může nakládat podle svého uvážení a na základě svých zájmů. Volný čas je doba, která zůstane z 24 hodin běžného dne po odečtení času věnovaného práci, péči o rodinu a domácnost, péči o vlastní fyzické potřeby (včetně spánku). 16 Klapilová chápe volný čas jako dobu, po kterou je člověk osvobozen od pracovních a společenských povinností a závazků, včetně závazků v rodině a závazků k sobě samému ve smyslu uspokojování primárních potřeb. V této době se člověk může relativně svobodně rozhodovat o výběru činností, jež mu přinášejí zábavu, odpočinek a další rozvoj vlastní osobnosti. 17 Podle Hofbauera zahrnuje volný čas (angl. leisure time, franc. le loisir) dobu, kdy člověk nevykonává činnosti pod tlakem, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život Využívání volného času Volný čas dětí a mládeže a jeho naplňování pozitivními aktivitami hraje významnou roli při utváření osobnosti mladého člověka a při jeho pozitivní socializaci. Důsledkem snížení kvality společenské péče o volný čas mladé generace je v mnoha případech i nárůst negativních společenských jevů. Jestliže společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, může tím, i když jen do jisté míry, kompenzovat případné nedostatky školského systému a vlivu rodinného prostředí. Škola svým přístupem k využívání volného času, který je realizován v návaznosti na výuku a v jejím průběhu, významně přispívá k osvojení si aktivního 16 Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Cit.dílo, s Klapilová, S. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996, s Hofbauer, B. Děti, mládež a volný čas. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, s. 13.

20 20 nebo i pasivního přístupu dětí a mládeže k trávení volného času a hlavně k optimální kvalitě volnočasových aktivit dětí a mládeže. Většina škol nabízí možnost aktivního trávení volného času formou nepovinných předmětů, kroužků atd. Často se ale setkáváme s nezájmem dětí o nabídku těchto aktivit. Mimo mnoha dalších důvodů může být důvodem i to, že děti a mládež nejsou svým stylem života v rodinách nebo přístupem k volnočasovým aktivitám ve školách motivovány k těmto činnostem. Rodina je první instance pro předávání vzorů a volby zálib. Řada rodičů nabízí svým dětem spoustu věcí, ale nedbá na volný čas dětí, na to, co děti ve svém volném čase dělají a s kým. Řada rodičů z důvodů finančních, časových apod. dětem v oblasti volného času nemůže nabídnout příliš mnoho, někteří to zase nepokládají za důležité. Společně strávený volný čas posiluje rodinné vztahy a sytí citové potřeby dětí. V rámci volnočasových aktivit a zejména sportu je optimální vypořádat se s obtížným úkolem rodiny výchovou dětí ke svobodě a odpovědnosti. Dobrá výchova k odpovědnosti a umění zacházet se svobodou volby jsou důležitými prvky dobré výchovy a prevencí prakticky čehokoliv. Volný čas mohou děti a mládež trávit mimo rodinu a školu individuálně, v neformální skupině vrstevníků nebo v institucích s volnočasovou náplní. Patří mezi ně: občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení a další nevládní organizace pracující s dětmi a mládeží, tělovýchovné spolky, školní družiny, školní kluby, střediska pro volný čas, komerční organizace jako sportovní a kulturní organizace apod. 19 Výše uvedené subjekty plní relaxační, výchovnou, socializační a preventivní funkci volnočasových aktivit v různé míře podle svého charakteru. V různých výchovných a volnočasových aktivitách a programech pro děti a mládež se v poslední době stále více prosazuje důraz na prevenci negativních jevů. 4.3 Aktivity pohybového charakteru Významným prvkem prevence a zdravého vývoje ve všech věkových obdobích je pohybová aktivita. Pohybová aktivita u dětí a mládeže je prostředkem k zajištění 19 Volný čas a prevence u dětí a mládeže. Praha: MŠMT odbor pro mládež, 2002, s. 5-7.

21 21 normálního tělesného vývoje, má významný psychoregulační efekt při tlumení mentální zátěže dětí a mládeže zvyšuje toleranci ke stresu, depresi a přetížení nervového systému apod. Socializační efekt je dán tím, že pohybová aktivita přináší možnost seberealizace, prožitku výkonu, pocitu spokojenosti a pohody, navozování přátelských vztahů a dalších mezilidských kontaktů. Vedle rodiny je škola důležitým místem pro utváření návyků pro pravidelnou celoživotní pohybovou činnost. Především školní tělesná výchova musí směřovat k tomu, aby si jedinec oblíbil některé pohybové činnosti a chtěl je využívat mimo školu ve volném čase. S tím souvisí pestrá nabídka sportovních a pohybových aktivit nejen ve školní tělesné výchově, ale především ve volnočasových aktivitách. Vhodně vybraný a nabízený sport může být užitečnou volnočasovou aktivitou dětí a mládeže ve vztahu ke zdravému životnímu stylu a prevenci. Významnou roli zde sehrává nejen vliv učitele ve škole, ale i vliv rodičů a všech výchovných pracovníků ve sportovních oddílech a zájmových kroužcích. Pokud tito všichni nepřitáhnou děti a mládež ke sportování, nedá se příliš očekávat, že sami opustí počítače, videa, televize a ostatní lákadla moderní doby Aktivity nesportovního charakteru Podle průzkumů zájem o organizovanou formu trávení volného času (např. zájmové kroužky) klesá. Velká většina dětí a mládeže nepatří k žádné organizaci. Problematické se jeví to, že volnočasové aktivity dětí a mládeže, které jsou zcela nestrukturované a nejsou pro ně vytvářeny vhodné podmínky, často neposkytují možnost pozitivní realizace, relaxace a socializace dětí a mládeže. Vedou naopak k pasivnímu trávení volného času a mnohdy i ke vzniku sociálně patologických jevů. Je tedy nutné vytvářet nabídku volnočasových aktivit, které jsou jakýmsi kompromisem mezi organizovanou a neorganizovanou formou trávení volného času, jež zaujme velkou část tzv. neorganizované mládeže. Takové formy činností vyhovují většině dětské a především mladé generaci svou neformálností a volností. Modelovým 20 Volný čas a prevence u dětí a mládeže. Praha: MŠMT odbor pro mládež, 2002, s

22 22 příkladem je spontánní činnost ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže, která je jednou z forem zájmového vzdělávání daných vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb Volný čas a prevence u dětí a mládeže. Praha: MŠMT odbor pro mládež, 2002, s. 29.

23 23 5 ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 5.1 Vymezení pojmu Pojem zájmové vzdělávání vznikl v souvislosti s přípravou nových školských zákonů. Je to souhrnné pojmenování, které vystihuje obsah a poslání celé oblasti nazývané mimoškolní výchovně vzdělávací činnost. Zájmové vzdělávání je souhrnem výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních, rekondičních, zotavovacích a dalších systematických i jednorázových činností a aktivit, směřujících k účelnému naplnění volného času dětí a mládeže Účastníci zájmového vzdělávání Účastníky zájmového vzdělávání podle vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jsou děti, žáci a studenti. Účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků i další fyzické osoby. 23 Zájmové vzdělávání vede účastníky k seberealizaci, sebepoznávání, objevování, rozvoji a podpoře vlastních schopností, směřuje k podchycení a rozvoji zájmu, doplňuje a navazuje na vědomosti a poznatky získané ve škole. Pomáhá vytvářet vztahy mezi teorií a praxí. 5.3 Formy zájmového vzdělávání Dle vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání lze uskutečňovat zájmové vzdělávání zejména těmito formami: příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo; pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností; 22 Macek, M., Tuček, J. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání 3. Praha: MŠMT odbor pro mládež, 2003, s Vyhláška MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 1.

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice

SWOT ANALÝZA. SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice SWOT ANALÝZA SWOT analýza v oblasti vzdělávání na území ORP Kaplice Silné stránky Pestrá nabídka volnočasových aktivit Právní subjektivita některých škol a školských zařízení nezávislost, kreativita Úspěchy

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Prevence online kriminality a podpora MŠMT

Prevence online kriminality a podpora MŠMT Prevence online kriminality a podpora MŠMT Konference Praha bezpečně online 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Obsah prezentace Role a úloha MŠMT v primární prevenci Strategické dokumenty (Strategie MŠMT a krajské plány prevence) Metodické doporučení Co dělat,

Obsah prezentace Role a úloha MŠMT v primární prevenci Strategické dokumenty (Strategie MŠMT a krajské plány prevence) Metodické doporučení Co dělat, Aktuální informace MŠMT k oblasti primární prevence rizikového chování III. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování Karlovy Vary 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více