Role poèítaèe se v praxi elektronika stává pøi návrhu elektronických obvodù nezastupitelnou. Program MultiSIM je jedním z mocných nástrojù nejen pro d

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Role poèítaèe se v praxi elektronika stává pøi návrhu elektronických obvodù nezastupitelnou. Program MultiSIM je jedním z mocných nástrojù nejen pro d"

Transkript

1 Antonín Juránek MULTISIM ELEKTRONICKÁ LABORATOØ NA PC SCHÉMATA A ZAPOJENÍ Praha 2008

2 Role poèítaèe se v praxi elektronika stává pøi návrhu elektronických obvodù nezastupitelnou. Program MultiSIM je jedním z mocných nástrojù nejen pro design, ale i pro názornou výuku. V knize jsou na jednoduchých pøíkladech demonstrovány možnosti a využití programu MultiSIM. Kniha je urèena zájemcùm o elektroniku a není jejím posláním nahradit obsáhlý manuál k programu, ale seznámit ètenáøe se základními postupy, rozebrat jednotlivé úkony. Kdo chce využít program do vìtší hloubky, tomu je urèena originální dokumentace. Antonín Juránek MultiSIM elektronická laboratoø na PC Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autoøi a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Antonín Juránek, MultiSIM elektronická laboratoø na PC, 2008 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 A. Juránek: MultiSIM elektronická laboratoø na PC BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 OBSAH ÚVOD 6 obsah 1 ELEKTRONICKÁ LABORATOØ NA PC Vymezení pojmù Podstata simulaèních programù Složení a charakteristika návrhového systému PRACOVNÍ PROSTØEDÍ MULTISIM Popis pracovního prostøedí Hlavní nabídka Panely souèástek Panel mìøicích pøístrojù Panely nástrojù a zobrazení Panel simulace VYTVOØENÍ OBVODU Formát a zobrazení schématu Umístìní souèástek na plochu Propojení souèástek Editace souèástek Pøipojení mìøících pøístrojù a zahájení simulace Vyhodnocení výsledkù Popis obvodu MÌØICÍ PØÍSTROJE A JEJICH POPIS Multimetr Ampérmetr a voltmetr Funkèní generátor Wattmetr Osciloskop Zapisovaè A Obsah 3

4 obsah 4.7 Logický konvertor Logický analyzátor Generátor slov Osciloskop Agilent 54622d Digitální multimetr Agilent 34401A Generátor funkcí Agilent 33120A Digitální osciloskop Tektronix Zobrazovaè charakteristik Èítaè Dynamická mìøicí sonda Ètyøkanálový osciloskop Analyzátor zkreslení Pøístroje pro vysokofrekvenèní mìøení Indikátory a zobrazovaèe Zobrazení výsledkù simulace Pøíklady obvodù s pasivními souèástkami Ohmùv zákon a parametrická analýza Kirchhoffùv zákon a stejnosmìrná analýza pracovního bodu Øešení obvodù stejnosmìrného proudu s více zdroji Pøechodové jevy v elektrických obvodech Použití postprocesoru pro tvorbu grafù Základní pasivní souèástky v obvodech støídavého proudu Pasivní filtry Rezonanèní obvody LC VLASTNOSTI POLOVODIÈOVÝCH SOUÈÁSTEK Usmìròovací diody Varikapy a jejich použití Stabilizaèní (zenerova) dioda a její vlastnosti Optoelektronické souèástky v obvodech Vícevrstvé polovodièové souèástky Vlastnosti a funkce bipolárního tranzistoru Simulace èinnosti unipolárního tranzistoru Antonín Juránek: MultiSIM elektronická laboratoø na PC A

5 7 ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA A ELEKTRONICKÁ LABORATOØ NA PC Ovìøení logických funkcí logickým konvertorem Další zpùsoby ovìøení logických funkcí Pøíklady obvodù Režimy simulace èíslicových obvodù obsah 8 PØÍKLADY NÁVRHU A SIMULACE ELEKTRONICKÝCH OBVODÙ Napájecí zdroj s integrovaným stabilizátorem Návrh a charakteristiky stabilizátoru s tranzistorem Analýza šíøky plošného spoje Vlastnosti a použití èasovaèe Impulzní regulátor teploty mikropájeèky Logická sonda TTL Astabilní klopný obvod s BJT Tranzistorový zesilovaè Operaèní zesilovaèe v laboratoøi na PC Inspirace pro automatizaci a øízení INSPIRACE A NÁMÌTY Použití integrovaných obvodù a OZ Zapojení obvodù s tranzistory Možnosti programu kombinace analýz Tranzistor ve vysokofrekvenèních obvodech Modulace signálù Elektronky a simulaèní program PØÍLOHY 280 ZÁVÌR 281 REJSTØÍK 282 LITERATURA 284 A Obsah 5

6 ÚVOD obsah Do vìtšiny našich každodenních povinností a zábavy zasahují poèítaèe. Jejich využití se stále rozšiøuje. Oblast elektroniky je tímto trendem pochopitelnì zasažena a se jedná o výuku nových elektronikù na odborných školách, amatérù v domácích podmínkách a nebo o návrh, výrobu zaøízení a systémù v prùmyslu. Existuje celá øada programù øešících tyto èinnosti. Uživatel si mùže vybrat program podle svých možností a podle toho, co bude sám øešit. Výuka na odborné škole, samostudium a nebo koníèek, kterým se stala elektronika jsou ve vìtšinì pøípadù založeny na návrhu elektronického obvodu a jeho možné pozdìjší výrobì. Celý návrh obvodu a nebo zaøízení (v prùmyslové výrobì vždy) mùže být rozdìlen do logických krokù návrh obvodu provìrka jeho èinnosti na PC (simulace) a pøípadná zmìna souèástek, zapojení... návrh plošného spoje opìt simulace na PC, napø. tepelných pomìrù pøi zvoleném rozmístìní prvkù na desce zpracování technologických podkladù pro výrobu a osazení desky zhotovení a testování desky. Složitý proces vyžaduje nasazení výpoèetní techniky s odpovídajícím programovým vybavením, které je schopno reagovat na zmìny provedené pøi jednotlivých krocích. Najít takový komplexní nástroj je opravdu složité a je málo pravdìpodobné, že ho najdeme u studenta a nebo zájemce o elektroniku v domácích podmínkách. Pro profesionální návrh je využívána skupina programù pod oznaèením EDA (Electronic Design Automation). Jsou to vývojové prostøedky pro automatizovaný návrh elektronických zaøízení. Vyznaèují se modulární stavbou, umožòují postupnì sestavit systém nebo využít nìkteré jeho komponenty a nebo doplnit vybavení, které již uživatel vlastní. Kdo nevlastní profesionální program typu EDA musí zvolit náhradní øešení použije program typu elektronická laboratoø na PC napø. MultiSIM. Zde nakreslí, odsimuluje a odladí navržený obvod. Dokumentaci pro výrobu plošných spojù vytvoøí v návrhovém systému napø. Eagle. Rùzné programy a pøechod mezi nimi je obtížný a èasto i nemožný, kontrolovat zmìny u složitých obvodù je obtížné. Èlovìk je nucen dìlat i zbyteènou práci, v našem zvoleném pøípadì kreslit dvakrát schéma zapojení obvodu a ještì hlídat, zda souèástky nalezneme v katalogu. Tyto teoretické úvahy, otázky studentù a vlastní marné pokusy exportovat výstupy do programu EAGLE, mne inspirovali hledat cestu, jak øešit tento problém. U studentù støedních škol je oblíben, pro vhodné uživatelské prostøedí a ovládání, program MultiSIM. Navržený elektronický obvod mùžeme exportovat do programu UltiBOARD, zde navrhnout plošný spoj a vytvoøit dokumentaci pro jeho výrobu. Toto øešení má své výhody pracujeme v jednom prostøedí, je zaruèeno propojení mezi programy øešící jednotlivé etapy návrhu. Demo verze programù plnì vyhovují studentùm a jsou dosažitelné na internetu. Všechny tyto úvahy mne vedly k vytvoøení publikace, která mùže ukázat zaèáteèníkùm základní postupy pøi práci s programem MultiSIM. 6 Antonín Juránek: MultiSIM elektronická laboratoø na PC A

7 obsah Proè jsem se zamìøil na tento simulaèní program? Odpovìï jednoduché intuitivní ovládání, obvod sestavuji ze souèástek, které již jsou vytvoøeny a umístìny v knihovnách a mají zadané vlastnosti. Mìøicí pøístroje, generátory a zdroje pøipojuji k obvodu podobnì jako skuteèné. Pro uživatele je zásadní zmìním hodnotu souèástky a ihned vidím odezvu na zmìnu. Podstatný je i fakt, že ze žádné souèástky mi nestoupá dým, žádný mìøicí pøístroj neznièím, na druhou stranu je to však nebezpeèné mùže nastat dojem, že vše je dovoleno! Pro dokreslení, programy jsou široce rozšíøeny u svìtových firem [1] napø. Agilent Instruments, Alcatel, Allen Bredley, Analog Device, Atmel, BMW, Boening Bombardier, Compaq, Fairchild Semiconductor, Ford, Fujitsu, General Electric, General Motors, HP, Honeywell, IBM, Intel, Lockheed Martin, Los Alamos National Labs, Motorola, NASA, National Semiconductor, Philips, Raytheon, Rhode & Schwarz, Robert Bosch, Siemens, Sony, Texas Instrument. Celkem se uvádí uživatelù v celém svìtì. Pøíruèka je urèena zájemcùm o elektroniku a není jejím posláním nahradit obsáhlý manuál k programu, ale seznámit zájemce se základními postupy, rozebrat jednotlivé úkony. Kdo chce využít program do vìtší hloubky musí sáhnout po dokumentaci. Podìkování Dìkuji za všestrannou podporu mé rodiny manželce Valentinì, dceøi Svìtlanì a synu Romanovi bez jejich pøispìní, trpìlivosti a pochopení by pøíruèka nemohla vzniknout. V neposlední øadì patøí podìkování i žákùm, kteøí mne èasto inspirovali svými zvídavými dotazy. Poznámka Vážení ètenáøi, pøi ètení textu, pøi procvièování a studiu možná odhalíte nepøesnosti a nìkteré vìci budete øešit elegantnìji Na svoji obhajobu ve svém životì jsem nepotkal èlovìka, který ovládá jakýkoliv program na 100 %, vždy se najdou vìci, které nezná. Budu všem vdìèný za pøipomínky a rady zaslané na moji ovou adresu, pøedem dìkuji. Antonín Juránek A Obsah 7

8 ZÁVÌR Vìøím, že publikace umožní zaèáteèníkùm používat popisovaný program. Nastavit si pracovní prostøedí, souèástky a mìøicí pøístroje vybrat ze zásobníkù, vše propojit, stanovit hodnoty souèástek a nastavit mìøící pøístroje, spustit simulaci. Pøedložené pøíklady jsou pouhým zlomkem z množství možných obvodù. Byly vybrány z rùzných oblastí elektrotechniky, každého by napadlo mnoho dalších a to je již na každém zájemci. Taktéž nebyly rozebrány všechny typy analýz a možnosti programu. Kdo bude aktivnì používat program, objeví opìt nìco nového, zajímavého a poøád se uèí. Každý z nás jistì zaène s klasickým využitím programu, kdy pracuje jako v laboratoøi pøi sestavování, oživování a mìøení elektronických obvodù. Mìníme hodnoty souèástek, výsledky sledujeme na mìøicích pøístrojích a konèíme v okamžiku, kdy výsledky odpovídají zadání nebo naší pøedstavì. V nìkterých pøípadech je to metoda zdlouhavá, a proto následuje zdánlivì složitìjší cesta použiji jednotlivé typy analýz a jejich kombinace. Tato metoda již vyžaduje znalosti na vyšší úrovni pro nastavení podmínek analýzy. Rozhodnì sami mùžete srovnat pracnost získání výsledkù v pøípadì, kdy klasicky budete sledovat obvodové velièiny pøi zmìnì hodnoty urèité souèástky obvodu. Použití parametrické analýzy nám vše usnadní a výsledky získáme v jednom grafu s možností názorného srovnání velièin. To byla i moje cesta k poznání základního využití programu pokusy, pokusy a nové obvody. Jak pokraèovat dále? Používají se nové a nové elektronické souèástky. Rozhodnì se vyplatí brouzdat po internetových stránkách výrobcù souèástek, získat model nové souèástky. Vytvoøit si sám souèástku a zaøadit si ji do vlastní knihovny. Velkou inspirací jsou internetová fóra uživatelù programu. V pøedchozí pøíloze je uveden pøíklad modelu integrovaného stabilizátoru LM317 z internetového fóra [18]. Rozhodnì se vyplatí sledovat internetovou stránku výrobce programu [1] a jeho distributorù, kde najdeme novinky, pøíklady schémat, výukové materiály a videa. Podstatné je proniknout do tajù dalších analýz. Seznámit se s programem UltiBOARD a navrhnout plošný spoj odladìného obvodu. Vývoj programu pokraèuje, urèitì se budou objevovat nové verze. Filosofie použití se nemìní, rozšiøují se možnosti a v zásobnících najdete nové souèástky a pøístroje. Na úplný závìr. Pøeji všem množství fungujících, i když jen na poèítaèi, elektronických obvodù. Všem, kteøí se snaží proniknout do tajù elektroniky, program doporuèuji, urèitì v nìm najdou skvìlého pomocníka. kap. 10 A Antonín Juránek: MultiSIM elektronická laboratoø na PC 281

9 kap. 10 A ampérmetr 49 analýza 11 harmonická 238 parametrická 97 pøechodová 107 rozmítaná stejnosmìrná 164 stejnosmìrná 101 støídavá 236 šíøky plošného spoje 218 teplotní 169 analyzaèní program 11 analyzátor zkreslení 86 anotace 13 astabilní klopný obvod 221 B bipolární tranzistor 160 BJT 160 È èasovaè èítaè 83 s dekodérem 192 D dìlièka kmitoètu 195 digitální multimetr 72 dioda 139 stabilizaèní 145 E editor grafù 92 elektronka 276 F FFT 70 filtry 119 funkèní generátor 50 G generátor slov 64 H hlavní nabídka 18 REJSTØÍK Ch charakteristika fázová 57, 130 kmitoètová 130 volt-ampérová 139 výstupní 160 I ideální režim 197 informace o pouzdru souèástky 30 J jednoèipový mikropoèítaè 30, 155 K klopný obvod 194 kmitoètová charakteristika obvodu 243 kombinace analýz 268 L LED 155 logická funkce 182 logická sonda 185 logický analyzátor 60 logický konvertor 58 M mìøicí pøístroj 31 mìøicí sonda 84 modulace 273 amplitudová 273 frekvenèní 274 pulznì šíøková 223 multimetr 47 N napájení zdroje 203 návrhový systém 13 O operaèní zesilovaè 241 optoelektronický vazební èlen 157 osciloskop 52 digitální 76 virtuální 77 ovìøení logických funkcí 181, 185 ovládání programu Antonín Juránek: MultiSIM elektronická laboratoø na PC A

10 P panel nástrojù 34 panel simulace 34 pasivní souèástka 118 popis obvodu 30, 43 postprocessor 110 pracovní bod 168 pracovní prostøedí 17 pravdivostní tabulka 181 pøehled typù analýz 23 pøechodový jev 105 pøipojení mìøicích pøístrojù 41 R reálný režim 197 regulátor 223 rezonanèní obvod 130 režim mìøení 41 režim simulace 197 Ø øízení 253 S simulaèní program 11, 12 SINAD 86 souèástky 28 spektrální analyzátor 88 T THD 86 trioda 276 tyristor 159 U ukonèení simulace 42 unipolární tranzistor 174 V varikap 143 virtuální zásobník 29 voltmetr 49 vyhodnocení výsledkù 43 vytvoøení grafu 110 vytvoøení obvodu 37 W wattmetr 51 Z zadání slov 65 zahájení simulace 42 zapisovaè 56 zapojení s OZ 248 zásobník mìøicích pøístrojù 41 zásobník souèástek 28 zesilovaè 233 zjednodušení logické funkce 184 zobrazovaè charakteristik 80 zobrazovaè LED 157 Souèástky a pøístroje 1N N , 140, 141, 142, 149, 150, 160, 164, 169, 176, 177, 196, 199, 204, 205, 207, 210, 213, 219, 223, 224, 225, 229, 232, 235, 248, 253, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 272 1N4729A 145, 146, 147 2N , 193 4N37 157, , 221, 222, 223, 226, 233, 259 6J , 260, 261, LS Agilent 34401A 72 Agilent 33120A 74 BBY40 143, 144 BC BC , 161, 162, 163, 166, 167, 168, 214, 234 BC546 82, 172, 173, 231, 265 BUZ11 224, 225, 227, 229 BZX83C BZX84-C5V6 213, 214 HDSP-H IRF , 175 LM , 212 LM , 205, 208, 280 LM , 229 LM N TDS WK kap. 10 A Antonín Juránek: MultiSIM elektronická laboratoø na PC 283

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Praha 2002 Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová Robert Grepl MODELOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMÙ V MATLAB SIMMECHANICS Praha 2007 Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního

Více

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA ZÁKLADY KONSTRUKTÉRSKÉ PRAXE Praha 2001 David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s Pavel Nevøiva ANALÝZA SIGNÁLÙ A SOUSTAV Praha 2000 Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics spol.

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní Bohumil Brtník TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA Praha 2017 Bohumil Brtník Teoretická elektrotechnika Recenzovali: David Matoušek, Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Miroslav Stehlík,

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ALGORITMY ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ Praha 2011 Tato monografie vznikla pøedevším pro podporu výuky oboru Poèítaèové systémy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavì.

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat Bohumil BRTNÍK ANALOGOVÉ SOUSTAVY Praha 2013 Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat úplný

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75

CTR pro optoèlen s LED a tranzistorem:,& &75 = [%] U, CE = const ) Obvykle CTR urèíme pøi I F = 10 ma a U CE = 5 V. Hodnoty zjistíme z tabulky.,& &75 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89LP2052, AT89LP4052 5. díl Praha 2006 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Základy ultrazvuku A. ZÁKLADY ULTRAZVUKU 10

Základy ultrazvuku A. ZÁKLADY ULTRAZVUKU 10 Richard Regazzo Marcela Regazzová ULTRAZVUK základy ultrazvukové defektoskopie Praha 2013 ÚVOD Tato knížka je napsána: 1) Jako skripta pro ultrazvukové kurzy k získání 1., 2. a 3. kvalifikaèního stupnì

Více

OBSAH PØEDMLUVA... 11

OBSAH PØEDMLUVA... 11 Josef Punèocháø OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE V ELEKTRONICE 5 vydání Kniha je úvodem do problematiky a není rozhodnì vyèerpávající To ani není možné Vždy pøi aplikacích operaèních zesilovaèù lze projít celou elektronikou

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

ZDENÌK VLEÈKO KOL. BIOELEKTRONIK Praha 2005 Zdenìk Valeèko a kol. BIOELEKTRONIK Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB ZAÈÍNÁME SE SIGNÁLY Praha 2006 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA 9 Událostní systém 9.1 Události Síť ERN Časování událostí Filtrace

MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA 9 Událostní systém 9.1 Události Síť ERN Časování událostí Filtrace Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Mikroprocesorová

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

Gergelitsová, Holan: Zlatý řez pravítkem a kružítkem

Gergelitsová, Holan: Zlatý řez pravítkem a kružítkem Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan Zlatý øez kružítkem a pravítkem Praha 2015 Šárka Gergelitsová, Tomáš Holan Zlatý øez kružítkem a pravítkem Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

SOLID STATE RELÉ Alexandr Krejèiøík Praha 2002 Na konci knihy je jako pøíloha doplnìn katalogový pøehled nejpoužívanìjších a nejdostupnìjších optotriakù a Solid State relé, které jsou v Èeské republice

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

MIKROKONTROLÉRY PIC BEZ PŘEDCHOZÍCH ZNALOSTÍ

MIKROKONTROLÉRY PIC BEZ PŘEDCHOZÍCH ZNALOSTÍ David Matoušek MIKROKONTROLÉRY PIC bez pøedchozích znalostí PIC16F628A Praha 2016 David Matoušek Mikrokontroléry PIC bez pøedchozích znalostí Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA projekèní a velkoplošné zobrazování Praha 2000 ANOTACE Kniha D je ètvrtou èástí ze ètyøsvazkového díla TELEVIZNÍ TECHNIKA a vychází postupnì jako 4 publikace po knihách

Více

MIKROKONTROLÉRY PIC PRO POKROČILÉ

MIKROKONTROLÉRY PIC PRO POKROČILÉ David Matoušek MIKROKONTROLÉRY PIC pro pokroèilé PIC16F628A Praha 2017 David Matoušek Mikrokontroléry PIC pro pokroèilé Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být

Více

Ladislav Šmejkal PLC a automatizace 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Ladislav Šmejkal PLC A AUTOMATIZACE 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Bez pøedchozího písemného

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Ota Roubíèek ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY pøíruèka techniky, volby a užití vybraných druhù Praha 2004 Ota Roubíèek ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY pøíruèka techniky, volby a užití vybraných druhù Bez pøedchozího

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

3.7.5 Znaménkové operátory Násobící operátory Rùzné operátory Základní objekty Konstanty Sig

3.7.5 Znaménkové operátory Násobící operátory Rùzné operátory Základní objekty Konstanty Sig OBSAH Úvod 11 Signály v èíslicových systémech 13 2.1 Dvojstavové signály... 14 2.2 Tøístavové signály... 16 2.3 Dynamické parametry èíslicových signálù... 16 Jazyk VHDL 19 3.1 Historie, souèasnost, budoucnost

Více

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB

UDAQ multifunkèní modul pro rozhraní USB multifunkèní modul pro rozhraní USB Záruèní a pozáruèní servis, technická podpora: adresa: TEDIA spol. s r. o., Zábìlská 12, 31211 Plzeò telefon: +420 377 478 168 fax: +420 377 478 169 e-mail: podpora_com@tedia.cz

Více

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky KNIŽNICE SVAZEK 84 Ing. Michal Kříž Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Ing. Michal Køíž PRAKTICKÉ POMÙCKY A TABULKY PRO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více