American Express Gold Corporate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "American Express Gold Corporate"

Transkript

1 CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá Firemní Karta Card Business pojištění Cesvní Travel Insurance

2 Insurance Pojistný program Program držitelů for American Zlatých Express firemních Gold karet Corporate American Express Cardmembers This Ten material materiál contains obsahuje a brief stručný and a clear přehledný description popis of insurance pojistného programu and a jeho its terms podmínek. and conditions. Pojištění se řídí The právním insurance řádem is České governed Republiky, by účinnými laws of ustanoveními Czech zák. č. 37/2004 Republic, Sb., effective o pojistné provision smlouvě, of občanským Act No. 37/2004 Coll. zákoníkem Insurance a skupinovou Contract, pojistnou Civil smlouvou Code and č. Group Insurance , Policy kterou No , uzavřela společnost concluded American between American Express Services Express Europe Services Limited Europe (dále Limited jen AESEL ) (hereinafter AESEL ) s Komerční and pojišťovnou, Komerční pojišťovna, a. s. a. s. In V m this insurance pojistném program, programu accident je úrazové insurance pojištění is drafted koncipováno as amount-based jako pojištění obnosové, insurance, ostatní while druhy or pojištění types jako of insurance pojištění are damage-based. škodová. The Pojištění insurance a služby and zahrnuté services v provided m programu within this jsou program poskyvány are provided při cestách during do zahraničí travels abroad všem držitelům all holders Zlatých of American firemních Express karet Gold American Corporate Express, Cards které issued jsou for pro companies společnosti registered sídlící v České in Czech Republice Republic vydané by společností company AESEL, jejími its branches, pobočkami, subsidiaries and dceřinými American společnostmi Express licensees, a držiteli billed licence in American CZK (Czech Express, crown) (hereinafter a hrazené v CZK Corporate (v korunách Cards ) českých) s (dále travelling jen firemní at karta ), expense osobám cestujícím of a Business na náklady Travel Account Účtu služebních kept with cest AESEL vedeného billed in u CZK společnosti (Czech AESEL crown) hrazeného (hereinafter v CZK Business (v korunách Travel českých) Account ) (dále and jen účet family služebních members cest ) of se a též s rodinným pursuant příslušníkům těch terms and osob conditions podle dále set popsaných out below. podmínek. If V případě, že pojištěný requests požaduje assistance asistenční services služby nabízené offered within this v rámci program, ho he/she programu, shall musí, be obliged jakmile dojde contact k pojistné assistance události, company kontakvat determined asistenční by společnost insurer určenou immediately pojistitelem. upon V případě, occurrence že pojištěný of požaduje relevant pojistné insurance plnění event. musí kontakvat If asistenční requests společnost v insurance následujících benefits, termínech: he/she shall be obliged contact a) do 60 dní assistance od vzniku company pojistné události by following v případě deadlines: pojistné a) události, within 60 z days níž vyplývá of occurrence nárok na pojistné of insurance plnění z Úrazového event in pojištění case of ve an veřejných insurance dopravních event giving prostředcích; rise insurance b) benefits do 30 dní under od vzniku Accident pojistné Insurance události v in případě Public pojistné Means of Transport; události, z níž vyplývá nárok na pojistné plnění z Pojištění b) pro within případ 30 days komplikací of occurrence na cestách. of insurance event in case of an insurance event giving rise insurance benefits under Insurance of Complications in Course of Travel. 1

3 Summary Information Table Overview of Insurance Amounts Souhrnná and informativní Services tabulka Provided přehled pojistných částek a poskyvaných služeb Insurance Amounts Services Pojistné částky, Provided Medical poskyvané expenses služby during hospital treatment Léčebné výlohy při hospitalizaci Medical Léčebné expenses výlohy při during ambulantním outpatient ošetření treatment Business trip Pracovní cesta EUR EUR 000 EUR EUR 000 Personal trip Soukromá cesta EUR EUR 000 EUR EUR 000 (participation (spoluúčast pojištěného of při ambulantním in case ošetření) of outpatient (80 EUR) (80 EUR) treatment) Pojistná částka úrazovho pojištění Accident v dopravních insurance prostředcích amount veřejné in public means of transport CZK Kč CZK Kč dopravy Medical Lékařský transport převoz a and repatriace repatriation ano yes ano yes Hospital Návštěva visit blízkou by a osobou close yes yes ano ano v nemocnici Transport of a deceased EUR EUR Převoz zesnulého EUR EUR Early necessary return yes yes Předčasný Czech Republic nutný návrat do ano ano České Republiky Accompanying of children on yes yes ir Doprovod return dětí při návratu Czech Republic do ano ano České Republiky Delay, cancellation of flight CZK CZK Zpoždění letu, zrušení letu Denial of boarding Kč CZK Kč CZK Odepření nástupu do letadla Missed connecting flight Kč CZK Kč CZK Zmeškané navazující spojení Kč Kč Delay of luggage CZK CZK Zpoždění zavazadel Kč Kč Loss of luggage CZK CZK Ztráta zavazadel Kč Kč Legal assistance yes yes Právní pomoc ano ano Security deposit (in form of a yes yes loan Složení provision) kauce (formou poskytnutí ano ano půjčky) 2

4 Contents Obsah 1. Základní Basic Terms pojmy 1.1 Insurer Pojistitel 1.2 Assistance Asistenční společnost Company 1.3 Insurance Pojištěné osoby Persons 2. Insurance Pojištění léčebných of Medical výloh Expenses a asistenční and Assistance služby Services 2.1 Payment Úhrada léčebných of Medical výloh Expenses 2.2 Assistance Asistenční služby Services 3. Accident Insurance in Public Means of Transport 3. Úrazové pojištění v dopravních prostředcích veřejné dopravy 4. Insurance of Complications in Course of Travel Pojištění Delay, pro Cancellation případ komplikací of Flight na cestách Zpoždění Denial of Boarding letu, zrušení letu Odepření Missed Connecting nástupu do Flight letadla Delay Zmeškané of Luggage navazující spojení Zpoždění Loss of Luggage zavazadel 5. Exclusions 4.5 Ztráta zavazadel from Insurance and Insurance Benefits Restrictions 5. Výluky 5.1 Exclusions z pojištění Common a omezení for Insurance pojistného of Medical plnění Expenses and Assistance Services Provision 5.1 Výluky společné pro pojištění léčebných výloh 5.2 Exclusions from Accident Insurance a poskyvání asistenčních služeb 5.3 Exclusions from Insurance of Complications 5.2 Výluky z úrazového pojištění in Course of Travel 5.3 Výluky z pojištění pro případ komplikací na cestách 6. Obligations of Insured Person in Case of an Insurance 6. Event Povinnosti pojištěného v případě pojistné události 6.1 Pojištění Insurance léčebných of Medical výloh Expenses a asistenční and Assistance služby - povinnosti Services 6.2 Provision Úrazové pojištění - Obligations - povinnosti Accident Pojištění pro Insurance případ - komplikací Obligations na cestách - povinnosti 7. Souběh 6.3 Insurance s jiným of pojištěním Complications in Course of Travel - Obligations Concurrence Ostatní ustanovení with Or Insurance Policies Postup Or Provisions při reklamacích Processing Názvoslovíof Complaints 10. Cesvní Terminology náklady Travel Dopravní Expenses prostředek veřejné dopravy Public Manuální Means práce of Transport Manual Osoba blízká Work Close Pojistná Person událost Insurance Pozemní dopravní Event prostředek veřejné dopravy Surface Pracovní Public cesta Means of Transport Business Předchozí Trip zdravotní stav Prior Soukromá health cesta condition Personal Úraz trip Injury Vysílající organizace Sending Zimní sporty Entity Winter Sports 3

5 1. Základní Basic Terms pojmy 1.1 Insurer Pojistitel Komerční pojišťovna, a. s. Karolinská 1/650 P.O.BOX Prague Praha 88 The Pojistitel insurer je právnickou is a legal entity osobou, that která is obliged, je povinna, if an insurance pokud dojde event occurs, k pojistné události, provide poskytnout s pojištěným with osobám insurance pojistné benefits, i.e. plnění, financial tj. finanční compensation náhradu or services službu defined níže definovanou. below. 1.2 Assistance Asistenční společnost Company AXA ASSISTANCE CZ s. r. o. Kodaňská Prague Praha Czech Česká Republika Republic Tel.: The Asistenční assistance společnost company je právnická is a legal entity osoba, representing která zastupuje insurer that pojistitele. authorised Je pověřena conduct veškerou any komunikací and all communications s pojištěnými with a poskytuje pojištěnému and that během provides jeho zahraniční cesty níže with uvedené services služby. set out Asistenční below in společnost course zajistí of his/her platební travel záruky abroad. The zahraničnímu assistance poskyvateli company secures služeb payment provede guarantees platbu přímo foreign poté, co service jí je pojistná provider událost or makes oznámena, payment a pokud directly je finanční upon being informed požadavek of oprávněný. insurance event, provided that financial claim Asistenční justified. společnost jiný pojistitelem pověřený zástupce The mají assistance právo jednat company jménem or pojistitele anor representative při všech pojistných authorised by událostech insurer vymezených shall be entitled tím pojistným act on programem. insurer s behalf with respect Asistenční any služby and jsou all insurance poskyvány events jen mimo specified území in this České insurance program. Republiky (výjimkou je Poradenství před cesu čl. 4.3) a po dobu The účinnosti assistance pojištění. services are provided only outside terriry of V případě, Czech Republic že pojištěný (with se během exception cesvání of Pre-travel mimo území Consulting České - section Republiky 4.3) dostane and for do nesnází term of a potřebuje insurance okamžiu policy. pomoc, musí kontakvat centrálu asistenční společnosti v Praze na If tel. an č gets Symbol in difficulties + značí in předčíslí course pro of his/her mezinárodní travel hovor outside ze země, terriry odkud of pojištěný Czech volá. Republic Ta služba je and k dispozici needs immediate po celý rok assistance, 24 hodin denně. he/she must contact headquarters or assistance company in Prague at phone no. 1.3 Pojištěné osoby 043. The symbol + designates code for international Pro účely těch calls pojistných from a country podmínek from jsou where definovány následující calls. skupiny This pojištěných service is available osob (dále 24 jen hours pojištěných ): a day for entire year. 1.3 a) Insured držitelé Persons firemních karet, kteří jsou členy statutárních a jiných For orgánů, purposes společníky, of se vlastníky insurance terms zaměstnanci and conditions, vysílající following organizace; groups of s have been defined (hereinafter b) zaměstnanci vysílajících s ): organizací cestující na náklady účtu a) holders služebních of Corporate cest; Cards who are members of statury c) manželé and or (manželky)/ bodies, partners, partneři owners (partnerky) or employees a nezaopatřené of děti sending do věku entity; 23 let osob definovaných v písm. (a) (b), b) kteří employees s těmi of osobami sending entities společně travelling cestují; at expenses of d) osoby Business oprávněné Travel vysílající Account; organizací, tzn. držitelé firemních c) spouses karet / partners osoby cestující of s na náklady defined účtu under služebních letters (a) cest, or (b) above nikoli však who zaměstnanci travel ger vysílající with se organizace; s; 4

6 d) e) nezaopatřené s authorised děti držitelů by firemních sending entity, karet i.e. mladší holders 19 let, of které s Corporate těmi osobami Cards or společně s cestují; travelling at expenses of f) nezaopatřené Business Travel děti osob Account, definovaných but not employees v písm. (a) of sending (b) mladší entity; 23 let, které s těmi osobami společně cestují. e) dependent children of Corporate Card holders, younger than 19 years who travel ger with se s; 2. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby Pojištění f) dependent léčebných children výloh of a s poskyvání defined asistenčních under (a) služeb or (b) se vztahuje above, při younger pracovní than 23 soukromé years who cestě travel na ger osoby definované with se v čl. 1.3 s; písm. (a), (c) i (e). Pojištění se vztahuje pouze na osoby mladší 80 let, které jsou 2. v dobrém Insurance zdravotním of stavu Medical a způsobilé Expenses k cesvání. Pokud and pracovní Assistance soukromá Services cesta trvá déle než 91 po sobě jdoucích dní, je pojištění léčebných výloh a poskyvání The asistenčních insurance služeb of medical účinné expenses v průběhu and prvních assistance souvislých services 91 dní provision cesty. Maximální applies počet s dní, na defined které se in section pojištění 1.3 léčebných (a), (c) and výloh (e) a poskyvání during ir asistenčních business trip služeb or al vztahuje, trip. je The 183 insurance dní během only applies kteréhokoliv s předchozího under souvislého age of 80 12ti who měsíčního are in good intervalu. health condition Pokud pojištěný and capable provozuje of travelling. zimní sporty, vztahuje se pojištění If léčebných a business výloh trip a or poskyvání al trip asistenčních lasts for more služeb than pouze 91 na consecutive 17 dní během days, kteréhokoliv insurance předchozího of medical souvislého expenses 12ti and měsíčního assistance intervalu. services provision is effective only during first consecutive 91 days of travel. The maximum number of days which 2.1 Úhrada this insurance léčebných of výloh medical expenses and assistance services provision V případě applies úrazu či is náhlého 183 days onemocnění, during any preceding které nastaly consecutive při pracovní 12-month soukromé period. cestě If pojištěného, pojistitel active za pojištěného in winter sports, uhradí náklady insurance na lékařskou of medical péči, expenses hospitalizaci and assistance a ambulantní services léčbu provision v nemocnici only applies v lékařské 17 days ordinaci during v zahraničí any preceding do výše consecutive dané 12-month následujícími period. pojistnými částkami: 2.1 Payment ambulantní of Medical ošetření: Expenses pojistná částka je EUR, In spoluúčast case of an pojištěného injury or sudden je 80 illness EUR při occurring každé pojistné in course události, of a business hospitalizace: trip or al pojistná trip částka of je , EUR bez spoluúčasti insurer shall pojištěného, pay, on behalf of, costs of medical aid, hospital ošetření and outpatient zubů: pojistná treatment částka in je a 200 hospital EUR. or a docr s office abroad up following insurance amounts: Pojistitel uhradí náklady na následující nezbytnou zdravotní péči: outpatient treatment: insurance amount is EUR 16,000, ambulantní ošetření (ošetření zubů jen v případě akutní participation of is EUR 80 in case of bolesti), each insurance event, nouzové opravy umělého chrupu umělých zubů hospital treatment: insurance amount is EUR 120,000, no v rozsahu nutném ke zmírnění potíží při jídle, participation of, hospitalizace, dentist treatment: insurance amount is EUR 200. lékařský převoz do nejbližší vhodné nemocnice v zahraničí. The insurer shall pay costs for following necessary medical treatment: 2.2 Asistenční služby outpatient treatment (dentist treatment only in case of Asistenční služby v případě nezbytné lékařské pomoci acute pain), Je-li emergency v případě úrazu repairs či náhlého of dental onemocnění plates or artificial pojištěného teeth nutné only pojištěnému extent poskytnout necessary bezprostřední moderate eating nemocniční difficulties, ambulantní ošetření kvalifikovaným lékařem a pokud takové hospital treatment, ošetření nemůže být odloženo do návratu do České Republiky, asistenční medical společnost: transport nearest suitable hospital abroad. 5

7 2.2 a) Assistance pojištěnému Services doporučí lékaře, nemocnice, kliniky, ambulance, zdravotni sesty, zubní lékaře, zubní ambulance, služby pro Assistance invalidy, oční Services lékaře, lékárny, in Case optiky of a Necessary dodavatele Medical kontaktních Aid If it is čoček necessary a lékařského in case vybavení; of an injury or an sudden illness of b) pojištěnému pošle provide lékaře, immediate aby zhodnotil hospital jeho or zdravotní outpatient treatment stav a by poskytne a qualified zálohu medical na úhradu docr odměny lékaře, pokud and if such pojištěnému a treatment nevyplývá may not be nárok postponed plnění dle until čl. 2.1; return Czech Republic, assistance company shall: c) zorganizuje následné přijetí pojištěného do odpovídající a) nemocnice recommend a pokud bude požádána, a medical poskytne docr, záruku hospitals, a zálohu clinics,outpatient na úhradu nákladů facilities, za ošetření, private pokud nurses, pojištěnému dentists, dentist nevyplývá outpatient nárok facilities, plnění dle services čl for disabled, ophthalmologists, pharmacists, opticians and suppliers of V případě contact ztráty lenses and odcizení medical lékařského equipment; předpisu se asistenční společnost pokusí zařídit přepravu lékařského předpisu z místa bydliště b) send pojištěného, a medical pokud docr bude z právního hlediska assess možné. his/ V případě her health ztráty, condition odcizení and shall zničení provide brýlí an advance kontaktních payment čoček cover pojištěného docr s asistenční remuneration, společnost unless pošle pojištěnému náhradní. becomes Asistenční entitled společnost benefits under uhradí section pouze náklady 2.1; za přepravu. c) organise subsequent admission of Lékařský relevant převoz hospital a repatriace and, if requested, shall provide a guarantee and an advance payment cover medical Asistenční treatment společnost costs, unless zařídí a pojistitel uhradí do becomes výše pojistné entitled částky benefits nezbytný under odborný section převoz 2.1. In pojištěného case of do a loss České or Republiky. stealing of Dále a medical pak uhradí prescription, převoz pojištěného assistance s lékařským company doprovodem, shall attempt pokud ensure se lékař transport lékařský of tým medical pověřený prescription pojistitelem from shodne s ošetřujícím s lékařem place na m, of residence, že pojištěného provided je třeba that převézt it is legally do nemocnice, permissible. která přísluší jeho trvalému bydlišti. V případě repatriace pojištěného asistenční společnost zařídí In a pojistitel case zaplatí of a loss, dalším stealing pojištěným or destruction cestujícím of společně s glasses s repatriovaným or contact cestu lenses, zpět do assistance České Republiky, company pokud shall nelze send a původní replacement. jízdenku, The příp. assistance letenku, company použít. Dále shall pak only pojistitel cover těm transportation osobám zaplatí costs. přiměřené náklady na ubyvání vynaložené během Medical cesty zpět Transport do České and Republiky. Repatriation The assistance Náklady na company ubyvání shall pečující ensure osoby and insurer shall pay, up Pokud je pojištěný insurance nucen amount, kvůli necessary svému zdravotnímu professional stavu transport zůstat of před svým návratem do České Czech Republiky Republic. v The hotelu insurer spolu shall furr pay s pečující transport osobou, of která s pojištěným zůstává with medical na radu escort lékaře if docr lékařského or docrs týmu pověřeného team authorised pojistitelem, by insurer pojistitel agrees uhradí with náklady docr na ubyvání in charge pečující that osoby do výše 80 EUR needs na den po be dobu transported pěti dnů. a hospital appertaining his/her permanent residence. In Návštěva case of blízkou osobou s v nemocnici repatriation, assistance company shall ensure and insurer shall pay or V případě, s že je pojištěný travelling nucen ger ze zdravotních with repatriated důvodů zůstat v nemocnici return déle Czech než sedm Republic po sobě if jdoucích original dní, ticket asistenční or air ticket společnost cannot zařídí be used. a pojistitel The insurer uhradí shall náklady furr jedné pay osobě reasonable blízké accommodation pojištěnému na zpáteční costs incurred jízdenku (jízdné se s tam a zpět), during aby ir mohla return pojištěného navštívit. Czech Republic. 6

8 Převoz Costs of zesnulého Attending Person s Accommodation If Jestliže pojištěný zemře, is forced, asistenční due společnost his/her health zorganizuje condition, převoz zesnulého stay in a do hotel České prior Republiky his/her return kremaci a Czech následný Republic, převoz ger tělesných with ostatků an attending do České Republiky present at pohřeb recommendation v zemi, kde of pojistná a docr událost or docrs nastala, team a pojistitel authorised uhradí by náklady insurer, až do výše insurer shall pay EUR. cost of attending s accommodation up EUR 80 per day for a period of five days Předčasný nutný návrat do České Republiky Hospital Visit by a Close Person Pokud na území České Republiky náhle zemře je náhle If a nepředvídaně hospitalizována is forced, due blízká his/her osoba pojištěného health condition, stay pokud in mís a hospital bydliště for a držitele period longer bylo vystaveno than seven působení consecutive zevních days, sil (záplavě, assistance požáru) company vloupání shall ensure a pokud and vzniklá insurer škoda shall přesahuje pay one EUR close je přímnost držitele firemní costs karty of a v return místě ticket bydliště be able v souvislosti see s takovou. událostí vyžadována úřední mocí České Republiky, asistenční společnost zařídí a pojistitel uhradí veškeré Transport nezbytné of cesvní a Deceased náklady vynaložené na předčasnou If dopravu pojištěného do dies, České assistance Republiky (případně company shall dopravu organise zpět na mís transport původní of přerušené deceased pracovní Czech soukromé Republic or cesty). his/her cremation Doprovod and subsequent dětí při návratu transport do České of body Republiky remains Czech Republic or burial in country where insurance event occurs Pokud není and pojištěný shall pay pro resulting svou nezpůsobilost costs up schopen amount starat of se EUR během 2,400. cesty o své dítě mladší 15 let, asistenční společnost zajistí kvalifikovanou osobu, aby dítě do místa trvalého bydliště pojištěného Early Necessary doprovodila, Return a pojistitel uhradí Czech pro Republic každé repatriované If dítě a náklady close až do výše ceny jednosměrné suddenly letenky dies ( Economy or is suddenly Class ). and unpredictably hospitalised in Czech Republic or if Informace place of residence o zdravotním of stavu dětí is exposed impacts of external forces (floods, fire) or burglary and if Pokud damage v průběhu caused cesty exceeds pojištěného EUR 1,600 se na or území if ČeskéRepubliky Card holder s presence zraní at onemocní place jeho of his/her dítě mladší residence 15 let, is asistenční required in společnost connection bude průběžně with sledovat such events zdravotní by stav authorities dítěte a of o m stavu Czech držitele Republic, informovat, případně assistance zorganizuje company shall přepravu ensure a hospitalizaci and insurer dítěte. Náklady shall pay budou all necessary vyúčvány travel k tíži expenses firemní incurred karty držitele on early transport a budou podléhat of schválení vydavatelem Czech té Republic karty. (and, as case may be, his/her return destination of original interrupted Právní business pomoc trip or al trip) a) Accompanying V případě uvěznění of Children pojištěného on ir ( Return pokud bude pojištěnému Czech Republic uvěznění hrozit) asistenční společnost poskytne zálohu za právní zasupení určené asistenční If společností až do cannot, výše 800 due EUR his/her a kauci incapacity, až do výše 8 take 000 care of EUR. his/her Asistenční child younger společnost than nenese 15 years žádnou during odpovědnost travel, za assistance splnění company podmínek shall kauce ensure a qualified vrácení kauce. Náklady accompany budou child vyúčvány place k tíži of firemní karty s držitele a permanent budou podléhat residence and schválení insurer vydavatelem shall pay té costs karty. up a one way air ticket ( Economy Class ) per each repatriated child. b) V případě, že bude pojištěný uvězněn, hospitalizován se ocitne v podobné nouzové situaci a bude potřebovat tlumočníka, asistenční společnost provede potřebná opatření a poskytne zálohu předem na cesvní náklady tlumočníka, včetně potřebných poplatků za tlumočení. 7

9 Information Cesvní asistence of Health Condition of Children If a) V případě s ztráty child krádeže younger hovosti, than 15 years cesvních gets injured šeků, or becomes kreditních ill in a charge Czech Republic karet during v případě, že v místě, s kde travel, se držitel assistance firemní company karty nachází, shall continually nejsou k dispozici monir žádné child s cesvní health condition kanceláře and keep bankomaty, doručí poskyvatel informed or, as asistenčních case may služeb be, shall držiteli organise firemní karty child s hovost transport až and do hospital výše treatment. 800 EUR The (které costs budou shall vyúčvány be charged k tíži firemní holder s karty Corporate držitele Card a budou and shall podléhat be subject schválení approval vydavatelem of Card té karty). issuer b) V Legal případě Assistance ztráty odcizení firemní karty držitele osobních dokladů potřebných pro návrat do České Republiky a) asistenční If společnost is pomůže imprisoned držiteli (or firemní if imprisonment karty při vystavení threatens náhradních dokladů. ), V případě assistance ztráty krádeže jízdenky/letenky company shall provide pro návrat an advance domů bude payment zajištěna for náhradní legal jízdenka/letenka representation determined až do částky by 800 assistance EUR (které company budou vyúčvány up EUR 800 k tíži and firemní a bail karty up držitele EUR 8,000. a budou The podléhat assistance schválení company vydavatelem shall bear no té responsibility karty). for fulfillment of bail conditions or for bail refund ( costs shall be c) V charged případě, že se holder s držitel firemní Corporate karty Card ocitne and v shall nouzové be subject situaci, approval předá of asistenční Card issuer). společnost naléhavé zprávy jeho příbuzným, obchodním partnerům přátelům v České b) Republice If a naopak. is imprisoned, hospitalised or falls in a similar emergency situation and needs an interpreter, d) assistance V případě ztráty company zavazadla shall take asistenční any measures společnost necessary držiteli and shall firemní provide karty an pomůže advance při vyřizování payment jeho nároků travel expenses a bude jej of pravidelně interpreter, informovat including o situaci. necessary interpretation fees Poradenství Travel Assistance před cesu Než a) se In pojištěný case vydá of loss na or cestu, stealing asistenční of cash, společnost travel cheques, mu credit poskytne and informace charge cards pro or přípravu if re na are cestu not travel o vízech, agencies pasech, or očkování cash a machines vakcinacích, available o celních at a daňových place where předpisech, Corporate směnných Cardmember kurzech a is, daních assistance z přidané services hodnoty, provider cesvních shall kancelářích deliver American cash Express Corporate celém Cardmember světě, ambasádách up a konzulátech amount of a o EUR tlumočnických 800 (that shall službách. be charged holder s Asistenční Corporate služba Card učiní and vše shall pro poskytnutí be subject asistence approval v plném of Card rozsahu, issuer). jak je uvedeno v m pojistném programu. Vzdálená geografická místa nepředvídatelné místní podmínky však mohou b) In znemožnit case of poskytnutí loss or stealing asistence of běžného holder s standardu. Corporate Card or al ID documents necessary for return 3. Úrazové Czech Republic, pojištění assistance v dopravních company shall assist Corporate Cardmember obtain substitute documents. prostředcích In case of loss veřejné or stealing dopravy of a ticket/air ticket for return Úrazové home, pojištění a substitute v dopravních ticket prostředcích /air ticket veřejné shall be dopravy provided je pro up případ pracovní amount cesty poskyváno of EUR 800 osobám (that shall definovaným be charged v čl. 1.3 písm. (a), (b) holder s i (d) a (c) Corporate i (f), je-li splněna Card and podmínka, shall be že subject ty osoby approval cestují na žádost of a náklady Card vysílající issuer). organizace, pro případ soukromé cesty je pojištění c) If poskyváno Corporate osobám Cardmember definovaným falls in v čl. 1.3 an písm. emergency (a), (b), (c) i (f). situation, assistance company shall transmit urgent Pojistnou messages událostí v úrazovém his/her relatives, pojištění v business dopravních partners prostředcích or friends veřejné in dopravy Czech je úraz Republic pojištěného, and vice který versa. nastane při pracovní soukromé cestě v době účinnosti ho pojištění. Účinnost ho pojištění d) In je podmíněna case of loss účváním of luggage, cesvních assistance nákladů k company tíži účtu firemní shall karty assist účtu služebních Corporate cest. Cardmember raise his/her claims Pojištění and se shall vztahuje regularly pro případ inform úrazu him/her pojištěného, on který developments během 365 of dnů vyústí v tělesnou situation. ztrátu, pokud k němu došlo: 8

10 a) během Pre-travel pracovní Consulting soukromé cesty, kdy pojištěný cesval dopravním prostředkem veřejné dopravy, při nastupování Before vystupování z ho dopravního commences prostředku his/her travel, když byl assistance pojištěný company tím dopravním provides him/her prostředkem with sražen; information regarding travel preparation, visas, passports, vaccination, cusms and tax b) regulations, během pracovní exchange rates soukromé and value cesty pojištěného added taxes, v prosrách American letiště Express bezprostředně travel agencies před odletem all over bezprostředně world, embassies po příletu and consulates, pojištěného and pravidelným translation letem. and interpretation services. The Vznikne-li assistance pojištěnému company nárok shall na pojistné exert its plnění best z efforts úrazového provide pojištění assistance v dopravních prostředcích full extent, veřejné as described dopravy, bude in this mu insurance vyplacena částka program. dle níže uvedeného However, přehledu difficult pojistných access částek certain úrazového places or pojištění. unpredictable local circumstances may make it impossible provide assistance at a standard level. Přehled pojistných částek úrazového pojištění v Kč 3. Accident Insurance in Public Means of Transport Poškození Pracovní cesta Soukromá cesta Smrt následkem úrazu Accident Ztráta obou Insurance rukou in Public obou Means of Transport 000 is provided for nohou case of business zraku obou trips očí s defined in section 1.3 (a), (b), as well as (d) and (c) and (f), subject condition that se s Ztráta jedné travel ruky at a jedné request and 5 expenses of sending entity; nohy for purpose of al trip, this insurance is provided s Ztráta buď defined ruky in section nohy a 1.3 (a), 5 (b), 000 (c) 000and (f) For zraku jednoho purposes okaof accident insurance in public means of transport, Ztráta řeči a sluchu insurance event means an 000 accident caused in course of a business trip or al trip during Ztráta ruky term of nohy this insurance The Ztráta effectiveness zraku jednoho of oka this insurance is conditional 000 upon charging 000 travel expenses Corporate Card or Business Ztráta řeči sluchu Travel Account.The insurance applies accidents of Ztráta palce which a ukazováčku result in a corporal na loss within days, 650 provided 000 that jedné such ruceaccidents occur: a) in course of a business trip or al trip when Pro účely úrazového pojištění travelled se ztráu by a public ruky a means nohy rozumí of transport, skutečné oddělení in ruky course v zápěstí of getting nohy on v or kotníku out of či výše, public ztráu means oka úplná a trvalá of slepota transport, orgánu, resulting ztráu palce from a ukazováčku skutečné being oddělení v kloubech, knocked které down jsou nejblíže by public dlani means v kloubech of transport; nad nimi, ztráu řeči b) úplná in a nevyléčitelná course of a business ztráta řeči trip a ztráu or al sluchu úplná trip of a nevyléčitelná within ztráta sluchu premises obou uší. of an airport immediately prior Dojde-li k pohřešování departure pojištěného or immediately v důsledku after události, arrival jež bude of mít za následek zmizení, popení, by a scheduled nouzové přistání, flight. pohřešování ztroskotání dopravního prostředku veřejné dopravy, a jestliže tělo If pojištěného nebude nalezeno becomes do 365 entitled dnů od data insurance takové benefits nehody, arising bude from se předpokládat, accident insurance že došlo in k úmrtí public pojištěného, means of transport, ť důkaz o opaku amount neexistuje. corresponding following overview of insurance amounts of accident insurance shall be paid out. Rozšíření účinnosti úrazového pojištění - nepřetržitá ochrana při pracovních cestách Pojistitel při pracovních cestách poskytne pojištěnému pojistné plnění z úrazového pojištění (viz Přehled pojistných částek úrazového pojištění v Kč) i za úraz, ke kterému došlo mimo dopravní prostředek veřejné dopravy poté, co pojištěný opustil své bydliště mís svého pracoviště a zahájil pracovní cestu, poté, co byly cesvní náklady účvány k tíži účtu 9

11 firemní karty účtu služebních cest, podle ho, která z výše uvedených Overview skutečností of Insurance nastane Amounts později. of Accident Insurance in CZK Pokud Damage pracovní cesta trvá déle než Business 30 dní, Trip je nepřetržitá Personal ochrana Trip účinná Death resulting jen v průběhu from injury prvních souvislých dní té cesty Koncem pojištění je při každé cestě návrat pojištěného do místa Loss of both hands or both jeho feet bydliště or loss of sight in pracoviště, both 24:00 hodin 30. dne pobytu, podle eyes ho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. Loss of one hand and one foot Pojištění pro případ komplikací na cestách Loss of eir a hand or a foot Pojištění and loss of pro sight případ in one komplikací eye na cestách je poskyváno osobám definovaným v čl. 1.3 písm. (a), (b) i (d), osobám cestujícím na náklady Loss of speech účtu služebních and hearingcest však 5 pouze tehdy, pokud jsou 000 zároveň Loss of a držiteli hand or firemní a foot karty Účinnost ho pojištění je podmíněna účváním cesvních Loss of sight in one eye nákladů k tíži účtu firemní karty účtu služebních cest. Pojištění Loss of speech pro případ or hearing nesnází při cestě letadlem 000 se vztahuje na lety Loss pravidelné of thumb and letecké index osobní finger dopravy, které 000 splňují následující podmínky: on one hand a) počátek letu nastane v době účinnosti pojištění při pracovní For purposes soukromé of accident cestě; insurance, loss of a hand and a foot b) celá shall letenka mean byla actual zaplacena separation firemní of karu hand at or účvána above wrist na náklady or of účtu foot služebních at or above cest před ankle, plánovaným loss of an časem eye shall mean odletu. complete and permanent blindness of eye, loss of thumb and index finger shall mean ir actual separation at 4.1 Zpoždění letu, zrušení letu joints closest palm or at joints above m, loss of speech Pokud je shall odlet mean pojištěného complete zpožděn and incurable oproti údaji loss of levého speech řádu and loss o 4 hodiny of hearing shall více, mean complete pokud je takový and incurable let zrušen loss of hearing in a pojištěnému both ears. není poskytnuta žádná alternativní doprava do If 4 hodin od takového plánovaného becomes missing odletu, due pojistitel an event uhradí resulting in pojištěnému disappearance, výdaje sinking, na stravu, emergency občerstvení landing, a ubyvání missing v or hotelu shipwrecking do výše 20 of 600 a public Kč, které means pojištěný of transport vynaložil and po if uplynutí body of 4 hodin od doby plánovaného is not found odletu, within nejpozději 365 days však of do doby accident skutečného date, it odletu. shall be assumed that has died, since re is no proof of opposite. 4.2 Odepření nástupu do letadla Extension Pokud je pojištěnému, of Accident který byl Insurance odbaven k letu Effects se o ve stanovené Non-sp době Protection pro odbavení pokusil, during odepřen Business vstup Trips na palubu z důvodu, že počet prodaných letenek přesáhl počet míst, pojistitel The uhradí insurer pojištěnému shall provide výdaje na stravu a občerstvení during do business výše travel with Kč vynaložené insurance benefits mezi dobou arising plánovaného from accident odletu insurance a (see skutečného Overview odletu. of Je-li insurance pojištěný amounts v den plánovaného of accident odletu insurance zdržen in více CZK) než also 6 hodin, with respect je zdržen an injury po 22 occurring hodině, pojistitel outside pojištěnému a public means dále uhradí of transport výdaje do after výše dalších Kč za has ubyvání left his/her v hotelu place of a s residence ním související or place použité of work služby and v commenced průběhu až 30 hodin business po trip or plánované after době travel odletu, expenses nejdéle have však been do charged skutečného odletu. Corporate Card or Business Travel Account, whichever occurs later. If 4.3 a business Zmeškané trip navazující lasts for more spojení than 30 days, non-sp protection Pokud v důsledku shall only pozdního be effective příletu during pojištěný v first místě consecutive přestupu 30 days zmešká of such navazující business spojení trip. letu The a insurance žádná jiná pertaining alternativa dopravy each trip shall mu není be terminated během 4 hodin upon po skutečném return of příletu letadla k dispozici, place pojistitel of his/her uhradí pojištěnému residence or výdaje work, do or at výše p.m. Kč of na stravu, 30th day občerstvení of trip, a ubyvání whichever v hotelu, occurs které first. pojištěný vynaložil v době mezi plánovaným a skutečným časem odletu. 10

12 4.4 Insurance Zpoždění zavazadel of Complications in Course of Travel Pokud registrovaná zavazadla přepravovaná leteckou společností nejsou doručena pojištěnému do 6 hodin po jeho příletu (nikoliv The však insurance při návratu of do complications České Republiky in course země of trvalého travel is bydliště provided pojištěného), s defined pojistitel in section pojištěnému 1.3 (a), uhradí (b) and výdaje (d); na however, nouzový it is only provided nákup nezbytného s oblečení travelling a aletních at expenses potřeb of do výše Business Kč, Travel které pojištěný Account vynaložil if y are po also uplynutí Corporate 6 hodin Cardmembers. do doby, než mu byla The doručena effectiveness zavazadla, of nejpozději this insurance však is do conditional 48 hodin od upon příletu. charging travel expenses Corporate Card or Business Travel 4.5 Ztráta Account. zavazadel The insurance for case of difficulties during travel Pokud by registrovaná air applies zavazadla scheduled přepravovaná passenger leteckou flights meeting společností following nejsou doručena conditions: pojištěnému do 48 hodin po jeho příletu do místa určení a) (nikoliv flight však commences při návratu during do České term Republiky of effectiveness země trvalého of bydliště insurance pojištěného), during business budou ta trips zavazadla or al považována trip; za trvale ztracená a pojistitel uhradí pojištěnému výdaje na nouzový nákup b) nezbytného entire amount oblečení for a aletních air ticket potřeb has been do výše paid 40 by 000 Kč, které vynaložil a Corporate v průběhu Card or 96 charged hodin od svého Business příletu. Travel Account prior scheduled departure time Výluky Delay, Cancellation z pojištění of Flight a omezení pojistného plnění If departure of is delayed compared flight schedule by four hours or more or if flight is cancelled 5.1 Výluky společné pro pojištění léčebných výloh a poskyvání and is not provided with an alternative asistenčních služeb transportation within four hours after scheduled departure, a) insurer Pojistitel shall není reimburse povinen poskytnout plnění při for pojistných costs up CZK 20,600 událostech, incurred k nimž between došlo v souvislosti scheduled s (se): departure time + four hours i. jakýmkoliv and úmyslným actual departure jednáním time držitele for food, a následky refreshments and hotel vyplývajícími accommodation. z takového jednání; 4.2 Denial ii. zbytečným of Boarding vystavováním se riziku, s výjimkou pokusu o záchranu lidského života; If boarding is denied an who has been checked or has attempted iii. sebevraždou, go through úmyslným check-in sebepoškozováním, procedure in duševními for flight within emočními period scheduled problémy for a nemocemi, check-in due alkoholismem, fact that drogovou number závislostí, of air tickets zneužitím sold has rozpouštědel exceeded number stavem of seats, pod vlivem insurer shall alkoholu reimburse či drog; for costs up CZK 10,300 iv. sexuálně incurred přenosnými between nemocemi, scheduled HIV departure (virus lidského time and actual imunodeficitu) departure time a jakýmikoliv for food and nemocemi refreshment. souvisejícími In addition, if s HIV včetně AIDS is delayed a/ by jakýmikoliv more than 6 jím hours způsobených on departure mutujících date or is odvozenin delayed until a variací; longer than p.m., insurer shall reimburse v. náklady plynoucími z ho, že for se additional pojištěný costs během up cesty CZK 10,300 zabýval for manuální hotel accommodation prací; and relating services during course of up 30 hours after scheduled departure time, but no vi. later válkou, than invazí, until aktem actual zahraničního departure. nepřítele, válečným stavem (ať již byla vyhlášena válka či nikoli), terorizmem, 4.3 Missed občanskou Connecting válkou, Flight povstáním, revolucí, vzpourou, If vojenskou misses uchvatitelskou a connection silou, flight účastí at a pojištěného changing point due na občanských a delayed arrival nepokojích and re is výtržnostech alternative jakéhokoliv means of transport druhu available within účastí 4 pojištěného hours after ve rvačkách actual arrival, (s výjimkou insurer shall reimburse sebeobrany); for costs up CZK 11,600 incurred vii. ionizačním between zářením scheduled departure radioaktivním time and zamořením actual departure jakýmkoliv time for food, jaderným refreshments odpadem and ze hotel spalování accommodation. jaderného paliva radioaktivními, xickými, výbušnými jinými nebezpečnými vlastnostmi jakéhokoliv výbušného jaderného zařízení jaderných komponentů; 11

13 4.4 Delay viii. následnou of Luggage ztráu jakéhokoliv druhu vzniklou z poskytnutí If registered luggage zpoždění transported v poskytnutí by an služeb, airline kterých is not delivered se ten pojistný within program 6 hours týká, after pokud his/her není arrival možné (excluding, prokázat however, nedbalost arrival pojistitele. in Czech Republic or his/her home country of domicile b) Pojistitel if this neposkytne is not pojistné Czech Republic), plnění při škodách, insurer k shall nimž dojde reimburse při nebezpečných aktivitách for expenses jako například incurred při: on purchase of necessary i. aktivní clothing účasti pojištěného and iletries na up závodech, CZK 11,600 soutěžích spent by při přípravě na ně after jako řidiče expiry of 6 spolujezdce hours until morových delivery of his/her prostředků luggage, but na no souši, later ve than vodě until či ve 48 vzduchu; hours after s arrival. ii. paraglidingu, parasailingu, při seskocích a letech s padákem 4.5 Loss z letadel of Luggage i výšin, při létání jakýmikoli prostředky s výjimkou If registered letadla luggage pravidelné transported letecké by osobní an airline dopravy, is not výkonu delivered funkce pilota within jiného 48 hours člena after posádky his/her letadla arrival či vrtulníku; place of destination iii. bungee (excluding, jumpingu, however, kanoistice arrival na divoké in vodě, Czech jachtingu Republic ve or his/her home vzdálenosti country 20 of námořních domicile if mílí this od is pobřeží, not Czech letecké Republic), záchraně luggage na moři shall be deemed nouzové permanently přepravy lodi lost na and pobřeží; insurer shall reimburse iv. heliskiingu, paraskiingu, for skocích expenses na incurred lyžích, akrobatickém on emergency purchase lyžování, of necessary ledním clothing hokeji, skelenu, and iletries bobování, up CZK lyžování 40,000 spent by a snowboardingu mimo during vyznačenou 96 hours trať after bez his/her doprovodu arrival. aurizovaného průvodce; 5. Exclusions from Insurance and Insurance v. myslivosti, lovu, jízdě na koni, pólu, jízdě na kole v horském Benefits Restrictions terénu v nebezpečném terénu neurčeném pro cykloturistiku; vi. sólovém horolezectví horolezectví 5.1 Exclusions Common for Insurance of Medical Expenses and stupně obtížnosti 2 až 7 UIAA včetně, sólové speleologii, Assistance Services Provision speleopotápění, boxu, bojových umění, rugby; a) The insurer is not obliged provide insurance benefits in vii. profesionální sporvní činnosti, účasti na sporvních case of insurance events occurring in connection with: soutěžích přípravách na ně (s výjimkou karetních i. any a šachových intentional soutěží), acts of účasti Cardmember pojištěného and na consequences tesvání of rychlosti, such acts; výkonu vytrvalosti; ii. viii. unnecessary mimořádných exposure akcích za risks, účelem except letecké for záchrany attempt života save na moři human life; nouzové přepravy lodi k pobřeží. c) iii. Pojistitel suicide, nehradí intentional náklady: self-injury, mental emotional problems and diseases, alcoholism, drug addiction, abuse of solvents i. přesahující 200 EUR, které asistenční společnost předem or a condition under influence of alcohol or drugs; neschválila, pokud bylo technicky možné, aby se k mu iv. vyjádřila; sexually transmitted diseases, HIV (human immunodeficiency virus) and any diseases relating ii. na léčení repatriaci pojištěného v České Republice; HIV, including AIDS and/or and mutation derivates and iii. variations na leteckou caused záchranu reby; pojištěného na moři nouzovou přepravu lodi k pobřeží. v. costs arising from fact that Cardmember performed Výluky manual z pojištění works during léčebných travel; výloh vi. war, invasion, act of foreign enemies, state of war (wher Pojistitel není povinen poskytnout plnění při pojistných událostech, declared or not), terrorism, civil war, uprising, revolution, k nimž došlo v souvislosti s (se): rebellion, military or occupational forces, participation of a) léčebnou péčí související in civil s onemocněním riots or convulsions či úrazem of any kind jejich or participation následky, kterými of pojištěný trpěl in fights o nich (except věděl for během self-defense); 6 měsíců před počátkem pojištění, bez ohledu na, zda byly či nebyly léčeny; vii. ionisation radiation or radioactive pollution by any nuclear b) kosmetickými waste of nuclear zásahy fuel s výjimkou combustion nezbytné or in connection kosmetické chirurgie with radioactive, po úrazu, který xic, je explosive pojistnou or událostí; or dangerous c) léčením characteristics komplikací of v any těhotenství explosive v období nuclear osmi facility týdnů or nuclear před předpokládaným components; datem porodu; 12

14 d) viii. zubařskými subsequent zákroky loss of s výjimkou any nature nezbytného arising from ošetření provision přírodních or delayed zubů provision při akutní of bolesti services po which úrazu, který insurance je pojistnou program událostí; applies, unless insurer s negligence can be e) léčením, proven. které probíhalo po datu, po kterém, dle názoru lékaře b) pověřeného The insurer shall asistenční not provide společností, insurance zdravotní benefits stav in pojištěného case of dovoloval damage caused repatriaci, in jestliže course byla of dangerous repatriace technicky activities, such as: i. proveditelná active participation a jestliže of takové náklady nan léčení in or preparation převyšují náklady for contests na repatriaci or competitions pojištěného; as a driver or front-seat f) repatriací, passenger která in mor nebyla vehicles organizována on ground, asistenční in water společností. or air; 5.2 Výluky ii. paragliding, z úrazového parasailing, pojištění parachute jumps and flights from aircrafts or heights, flying on any vehicles, except for Pojistitel aircrafts není povinen of scheduled poskytnout passenger plnění transport při pojistných lines, událostech, acting as k nimž došlo pilot or v souvislosti or crew s member (se): of aircrafts or helicopters; a) iii. inxikací bungee alkoholem jumping, wild podle water právní canoeing, definice yachting v zemi, in kde k nehodě distance došlo, of 20 a/ marine činností miles from pod vlivem shore, alkoholu, air lifesaving jehož on množství sea or emergency převyšuje hranici transportation povolenou of místními vessels předpisy, shore; požitím alkoholu v kombinaci s jakýmkoliv lékem či drogou; iv. heliskiing, paraskiing, ski jumps, ski acrobatics, ice hockey, b) požitím skelen, jakýchkoliv bob sledging, léků, drog, skiing narkotik and snowboarding halucinogenů outside jinak marked než na courses předpis without lékaře; presence of an authorised c) spácháním guide; pokusem o spáchání nelegálních v. činů hunting, pojištěného blood sports, jménem horse riding, pojištěného polo, cycling jeho in oprávněnými mountains or osobami; in a dangerous terrain not designated for bike d) přímým urism; nepřímým, skutečným, údajným hrozícím vi. únikem, solo mountain rozptýlením, climbing prosakováním, or mountain migrací, climbing propuštěním of jakékoli UIAA difficulty nebezpečné levels biologické, 2 7, inclusive, chemické solo speleology, radioaktivní látky speleodiving, kontaminací box, fight sports, vystavením rugby; výše uvedeným látkám; vii. professional sport activities, participation in or preparation e) sebevraždou, for sport competitions úmyslným sebepoškozováním (except for card games and jakýmkoliv chess), pokusem participation o ně; of in testing of speed, f) nemocí, performance chorobou, nákazou, endurance; fyzickou mentální slabostí viii. extraordinary jakoukoliv lékařskou activities či with chirurgickou purpose léčbou of air takového lifesaving stavu, on pokud sea or ovšem emergency léčba transportation ho stavu není of vessels vyžadována jako přímý shore. důsledek úrazu, který je kryt tím pojištěním; c) g) The cesu insurer na nebezpečná shall not cover pracoviště costs: (např. doly, staveniště, vrtné plošiny, pracoviště nacházející se pod vodou atd.); i. exceeding EUR 200, not approved in advance by h) vyhlášenou assistance company, nevyhlášenou if it was technically válkou possible jakýmkoliv for válečným assistance činem company (za válku give není its považován opinion; čin spáchaný agentem jakékoliv vlády, strany frakce účastnící se války, ii. nepřátelské for akce s jiné medical válečné treatment operace, za or předpokladu, repatriation že within takový agent Czech jedná Republic; tajně a nikoliv v souvislosti s operací iii. ozbrojených air lifesaving vojenských, of námořních či on leteckých sea or emergency sil v zemi, kde transportation dojde k pojistné of vessels události); shore i) vojenskou Exclusions službou from Insurance pojištěného of včetně Medical služby Expenses u námořnictva letectva jakéhokoliv státu, účastí ve vojenských, The insurer policejních is not obliged hasičských provide akcích; insurance benefits in case of insurance j) činností events vykonávanou occurring jako in řidič connection člen with: posádky jakéhokoliv a) dopravního treatment relating prostředku a veřejné disease dopravy; or injury or ir consequences by which suffered or of which knew during 6 months prior travel commencement, regardless of wher it was treated or not; 13

15 b) k) letem cosmetic v letadle, treatment, jež je except ve vlastnictví for necessary či v nájmu cosmetic vysílající surgeries organizace after in injury pojištěného, that represents letem an v letadle insurance při nepravidelném event; letu c) treatment licencovaných of complications leteckých společností in pregnancy najatým during samostatnou eight weeks prior organizací, letem expected ve vojenském delivery date; letadle v jakémkoliv letadle, které vyžaduje zvláštní povolení vzdání se d) obvyklých dentist treatment, práv; except for necessary treatment of natural teeth in case of acute pain or an injury that represents an l) teroristickým insurance event; činem, kromě případů, kdy k pojistné události dojde v dopravním prostředku veřejné dopravy, při cestě e) pojištěného treatment provided na letiště after v pozemním date after dopravním which, prostředku in opinion of veřejné docr dopravy appointed (příp. při by pravidelném assistance letu company, vrtulníku) v s letištním health prosru condition těsně před allowed odletem for his/her po repatriation, příletu pravidelného provided that letu repatriation při pracovní was technically soukromé feasible cestě. and provided that such treatment costs exceed repatriation 5.3 Výluky costs z of pojištění pro ; případ komplikací na cestách f) repatriation Zpoždění letu, not zrušení organised letu by - výluky assistance company. 5.2 Pojistitel Exclusions není povinen from Accident poskytnout Insurance plnění za jakékoliv zboží The zakoupené insurer v is bezcelním not obliged prodeji provide insurance náklady na benefits telefon in case of náklady insurance na alternativní events occurring dopravu in pojištěného. connection with: a) inxication Odepření nástupu by alcohol, do letadla as defined - výluky by laws of country where accident occurs, and/or in connection Pojistitel with není activities povinen under poskytnout influence plnění: of alcohol volume of a) which pokud exceeds pojištěný dobrovolně limit permitted přijme by od letecké local společnosti regulations; consumption kompenzaci za of, alcohol že mu in byl combination odepřen nástup with any do letadla; medication b) or za drugs; jakékoliv zboží zakoupené v bezcelním prodeji za b) náklady taking of za any telefon medication, náklady drugs, narcotics alternativní or hallucinogens dopravu in a pojištěného. manner or than at a docr s prescription; c) committing Zpoždění zavazadel or attempt - výluky commit illegal acts by or on behalf of or by his/her authorised s; Pojistitel není povinen poskytnout plnění: d) direct or indirect, actual, alleged or threatening leakage, a) pokud ke zpoždění zavazadel došlo při letu končícím dispersion, interfusion, migration, infiltration of any v České Republice zemi trvalého bydliště pojištěného; dangerous biological, chemical or radioactive substance b) pokud or contamination zavazadla byla or exposure zabavena aforementioned odebrána celním úřadem substances; jiným státním orgánem; e) c) v suicide, případech, intentional kdy pojištěný self-injury neoznámil or any attempt kompetentnímu reof; zaměstnanci letecké společnosti, že jeho zavazadla byla f) sickness, illness, infection, physical or mental disability or any zpožděna; medical or surgical treatment of such condition, unless d) treatment pokud pojištěný of such neučiní condition přiměřená is needed opatření in direct pro consequence opětné nabytí of zpožděných an injury covered zavazadel. by this insurance; g) Ztráta travel zavazadel dangerous - výluky workplaces (e.g. situated under water, mines, construction sites, drilling derricks, etc.); Pojistitel není povinen poskytnout plnění: h) declared or undeclared war or any acts of war (an act a) pokud ke ztrátě zavazadel došlo při letu končícím v České committed by an agent of any government, party or fraction Republice zemi trvalého bydliště pojištěného; participating in a war, hostile activities or or war operations b) pokud shall not zavazadla be considered byla zabavena a war, provided odebrána that such celním an agent úřadem acts secretly and jiným not státním in connection orgánem; with any operations of c) pokud armed pojištěný military, navy neučinil or air dostatečná forces in opatření country na where záchranu či znovuzískání insurance event ztracených occurs); zavazadel; i) d) military pokud pojištěný service of neuvědomil v, místě určení including příslušné service orgány with letecké navy společnosti or air force of o chybějících any country; zavazadlech participation a nevyplnil in military, police hlášení or o fire-fighting majetkových actions; nesrovnalostech. 14

16 6. Povinnosti pojištěného v případě pojistné události j) activities performed as a driver or crew member of any public means of transportation; k) flight on an aircraft owned or leased by sending entity of V případě relevant pojistné události, musí pojištěný unscheduled kontakvat flight with centrálu a licensed asistenční airline společnosti on an aircraft v Praze leased na by tel. an č. independent entity; 043. flight on Symbol a military + značí aircraft předčíslí or any pro aircraft mezinárodní requiring hovor a special ze země, permit odkud or a waiver of usual rights; pojištěný volá. Pojištěný je pojistiteli povinen oznámit všechna pojištění l) terrorist uzavřená acts, except s jinými for pojišťovnami cases when vztahující insurance se na pojistnou event occurs on a public means of transportation during událost nárokovanou pojištěným. s travel an airport by an underground public 6.1 Pojištění means of léčebných transport výloh (or, as a asistenční case may služby be, on a scheduled povinnosti helicopter flight) or in airport premises immediately prior Pojištěný je povinen: departure or after arrival of a scheduled flight during a) a obrátit business se na trip asistenční or al službu trip. co nejdříve po vzniku pojistné události v případě nouzové situace. Na asistenční službu 5.3 Exclusions je povinen from se obrátit, Insurance pokud of je Complications technicky možné, in dříve, Course než příslušné of Travel výdaje překročí 200 EUR, za účelem získání předběžného souhlasu asistenční společnosti; Delay, Cancellation of Flight - Exclusions b) nahlásit pojistnou událost asistenční společnosti na její adresu The insurer (čl. 1.2) is co not nejdříve obliged po vzniku provide pojistné insurance události benefits for jakmile any je goods purchased technicky in možné, duty-free nejpozději shops or však telephone do 28 dní charges po návratu or costs of alternative z pracovní transportation soukromé of cesty do České. Republiky; c) učinit Denial vše of ke Boarding snížení rozsahu - Exclusions škod a jejich následků; The d) insurer vyhýbat is not se zbytečnému obliged provide vystavování insurance se riziku, benefits: ta povinnost a) if se však nevztahuje na voluntarily činnosti směřující accepts a k compensation záchraně lidského from an života; airline for denial of s boarding on an e) v aircraft; případě repatriace předat asistenční společnosti všechny b) nevyužité for any goods jízdenky, purchased které by in duty-free jinak mohl shops uplatnit or telephone či využít; f) nechat charges se or vyšetřit costs of lékařem alternative určeným transportation pojistitelem, of pokud o pojistitel. požádá; g) umožnit asistenční službě přiměřené prozkoumání příčiny Delay of Luggage - Exclusions a rozsahu ztráty a/ škody; The insurer is not obliged provide insurance benefits: h) poskytnout veškeré informace a důkazy, které požaduje a) if pojistitel luggage is jeho delayed zástupci, on a na flight náklady ending pojištěného in Czech Republic jeho osobního or his/her zástupce home (zástupců); country of domicile if this is not Czech Republic; i) držitel firemní karty je povinen uhradit pojistiteli do jednoho b) měsíce if luggage od žádosti is seized pojistitele or taken veškeré by cusms náklady authorities výdaje, or které or pojistitel state administration vyplatil jménem authorities; držitele firemní karty c) a if které nejsou předmětem fails plnění inform pojištění competent léčebných employee výloh a of asistenční airline služby; of delay of his/her luggage; d) j) při if provozování sporvních fails aktivit take reasonable dodržovat přiměřená measures bezpečnostní reclaim delayed opatření luggage. (např. odborné seřízení vázání u sjezdových lyží), používat přiměřené ochranné prostředky (např. Loss of přilbu Luggage při jízdě - Exclusions na kole, odpovídající ochranu očí) The insurer a respekvat is not obliged předpisy provide a pravidla insurance daného střediska benefits: a) oblasti, if luggage pokyny is místních lost on a aurizovaných flight ending in průvodců Czech Republic instrukrů. his/her home country of domicile if this is not Czech Republic; b) if luggage is seized or taken by cusms authorities or or state administration authorities; 15

17 6.2 c) Úrazové if pojištění - povinnosti fails take reasonable measures save Pojištěný or reclaim je povinen lost nahlásit luggage; pojistnou událost asistenční společnosti d) if na její adresu (čl. fails 1.2) co inform nejdříve po competent vzniku pojistné local události bodies of jakmile airline je of technicky missing možné, luggage nejpozději and fails však fill do in 60 dní od report jejího vzniku. on assets inconsistencies. 6. Obligations of Insured Person 6.3 Pojištění pro případ komplikací na cestách povinnosti Pojištěný je povinen nahlásit pojistnou událost asistenční In case of an insurance event occurrence, společnosti na její adresu (čl. 1.2) co nejdříve po vzniku pojistné is události obliged contact jakmile je headquarters technicky možné, of nejpozději assistance však company in do Prague 30 dní od at phone jejího vzniku. no The symbol + designates Vznesení code nároku for international na pojistné plnění calls nezbavuje from a country pojištěného from where povinnosti vyrovnat calls. jeho účet firemní karty v souladu se smlouvou držitele firemní karty. Vznesení nároku na pojistné plnění nezbavuje The pojištěného povinnosti is obliged vyrovnat jeho inform účet firemní insurer karty of any v souladu and all se insurance smlouvou držitele policies firemní concluded karty. with or insurance companies that pertain insurance event with respect which insurance Pojištěný je povinen předložit: benefits are claimed by. a) stvrzenky na všechny výdaje z příslušného účtu firemní karty 6.1 Insurance American of Express; Medical Expenses and Assistance Services b) - Obligations podklady prokazující, že příslušná letenka (letenky) The pravidelného letu is obliged byla hrazena : z účtu držitele firemní karty a) contact z účtu assistance služebních service cest za as předpokladu, soon as possible že pojištěný after je occurrence zároveň držitelem of insurance firemní karty event American or in Express; case of an c) v emergency případě zpoždění situation. zavazadel However, he/she ztráty is obliged zavazadel contact Oznámení assistance o škodě service na majetku before od relevant letecké společnosti; expenses exceed d) kopii amount letenky of (časy EUR odletu, 200, if technically přestupu a feasible, místa určení for budou purpose stanoveny of podle obtaining letenky a preliminary pojištěného); approval of assistance company; e) písemné potvrzení letecké společnosti (dopravce) o zpoždění b) letu, report zrušení insurance letu, zmeškaném event spojení assistance nezaviněném company at nenasupení its address (section do letadla 1.2) as v důsledku soon as possible odmítnutí or ze as strany soon as letecké practicable společnosti; after occurrence of insurance event, but no later than within 28 days of s return f) na náklady pojištěného jeho osobního zástupce from business trip or al trip Czech Republic; (zástupců) veškeré informace a důkazy, které pojistitel c) případně take all measures jeho agenti reduce požadují. extent of damage and its consequences; 7. Souběh s jiným pojištěním d) avoid unnecessary exposure risks; this obligation does not apply activities aimed at saving human life; V případě souběhu s úrazovým pojištěním pojistitele plynoucím z několika e) submit firemních assistance karet service, účtů služebních in case cest of repatriation, poskytne pojistitel any plnění and all pouze unused z jedné tickets firemní that could karty, orwise příp. jednoho have been účtu služebních used by cest, přičemž se ; plní z takové firemní karty, příp. účtu služebních f) undergo cest, a check-up ze které je by plnění a medical pro pojištěného docr appointed nejvýhodnější. by insurer, if insurer so requests; 8. Ostatní ustanovení g) allow assistance service reasonable review of cause Asistenční and extent služba of poskytne loss and/or plnění damage; pouze do výše částek, které nebyly h) provide uhrazeny any jinými and all poskyvateli. information and Pojištěný evidence má requested právo volby, na kterou by asistenční insurer službu or its se representatives obrátí. Pojištěný with je respect povinen asistenční službu costs informovat incurred o by všech svých dalších pojištěních or his/her authorised a v případě, representative(s); že získá odškodnění od jiného poskyvatele, tak vrátí asistenční službě částky, které asistenční služba předem uhradila garanvala ve prospěch pojištěného. Pojištěnému budou uhrazeny pouze náklady v souvislosti s nutnou lékařskou pomocí. 16

18 Aby i) bylo Corporate možno vyhodnotit Cardmember zdravotní is obliged stav (na refund základě diskuse insurer, mezi within ošetřujícím one month lékařem of a revizním insurer s lékařem request, asistenční any and all služby), costs or pojištěný expenses je povinen paid by zprostit insurer svého on ošetřujícího Corporate lékaře Cardmember s povinnosti zachovávat behalf which lékařské do tajemství not represent ohledně insurance své osoby. benefits Všechny under zálohy, poplatky insurance za dodání of medical přepravu expenses a and nákupy assistance realizované services; jménem pojištěného j) when performing budou odúčvány sport activities, z účtu firemní observe karty. reasonable safety Pojistitel measures je oprávněn (e.g. professional převzít práva adjustment pojištěného of downhill při obhajobě ski likvidaci bindings), pojistného use nároku reasonable zahájit security řízení facilities ve svůj (e.g. prospěch cycling proti helmet, jiné straně reasonable a bude v eye těch protection záležistech ols) and jednat observe plně dle svého rules uvážení. and regulations of relevant centre or area and instructions of local authorised guides or instrucrs. 9. Postup při reklamacích 6.2 Cílem Accident asistenční Insurance společnosti - Obligations AXA ASSISTANCE CZ je poskyvat The co možná nejlepší služby. is obliged Pokud report však pojištěný insurance má reklamaci event assistance týkající se standardu company at služby, its address která mu (section byla poskytnuta 1.2) as soon v as rámci possible or cesvního as soon as pojištění practicable American after Express occurrence Group, of je pro insurance řešení event, situace but k dispozici no later than následující within 60 postup: days of Pojištěný its occurrence. napíše oddělení pro vztahy s klienty (Cusmer Relationship Management 6.3 Insurance of Complications in Course of Travel Department) pro American Express v českém jazyce, případně - Obligations v jazyce anglickém, francouzském, německém, ruském The španělském, na adresu: is obliged report insurance event assistance AXA ASSISTANCE company CZ, at its address (section 1.2) as soon as possible or Kodaňská as soon 25, as practicable after occurrence of insurance event, Praha but 10, 101 no later 00, than within 30 days of its occurrence. Česká Republika. Raising a claim for provision of insurance benefits does not release V případě jakéhokoliv sporu from vyplývajícího his/her responsibility z interpretace settle ho his/her pojistného Corporate programu Card Account z práv in či compliance povinností with daných tím Corporate Cardmember programem bude Agreement. pojištěnému nabídnuta možnost řešení cesu arbitráže. The is obliged submit: 10. Názvosloví a) receipts confirming all expenses from relevant American Express Corporate Card, Cesvní náklady Jsou b) náklady documents na jízdné confirming pojištěného that v relevant jakémkoliv scheduled dopravním flight prostředku ticket(s) veřejné has(have) dopravy been s výjimkou paid by taxi. Corporate Card or from Business Travel Account provided that Dopravní is a Corporate prostředek Cardmember; veřejné dopravy Dopravním prostředkem veřejné dopravy se rozumí aubus c) a Notification on Damage Caused Assets issued by linkové osobní dopravy, vozidlo taxislužby, vlak veřejné drážní airline in case of luggage delay or loss; osobní dopravy (a též vůz kabina lanové dráhy, nikoli však sedačková d) a copy lanová of air ticket dráha), for vozidlo pravidelné flight of městské hromadné dopravy, (times letadlo of departure, pravidelné changing letecké osobní flights and dopravy destination a plavidlo shall be pravidelné determined veřejné pursuant lodní osobní dopravy (včetně s trajekvé air ticket); lodi). e) written confirmation from airline (forwarding agent) on Manuální práce flight delay, cancellation, missed flight or uncaused failure Je práce se zapojením rukou při instalaci, montáži, údržbě board on aircraft due a denial by airline; opravě elektrických, mechanických hydraulických zařízení (jiná f) než any čistě and all řídící information kontrolní, and evidence prodejní requested administrativní by insurer činnost) or its agents provádění with respect činnosti montéra, costs incurred zedníka, tesaře, natěrače, malíře, or his/her instalatéra, authorised elektrikáře, representative(s). osvětlovacího ozvučovacího technika manuální práci jakéhokoliv druhu (jiná než v zásobování). 17

19 7. Osoba Concurrence blízká with Or Insurance Policies Osobou blízkou pojištěnému se rozumí osoba, která je In case of a concurrence with insurer s accident insurance s pojištěným ve vzájemně blízkém vztahu ve smyslu 116 arising from several Corporate Cards or Business Travel Accounts, Občanského zákoníku, tj. např. manžel/manželka ( druh/ insurer shall provide insurance benefits only with respect družka), matka, otec, dcera, syn (včetně dětí adopvaných, one Corporate Card or one Business Travel Account, as case osvojených a svěřených do opatrovnické pěsunské péče), may be, with benefits being provided with respect such dědeček, babička, vnuk, vnučka, bratr, sestra pojištěného. Corporate Card or such Business Travel Account representing most Pojistná advantageous událost benefits for. Ve smyslu ho pojištění se pojistnou událostí rozumí taková 8. událost, Or se kterou Provisions je spojena povinnost pojistitele poskytnout The pojistné assistance plnění. service shall only provide benefits up amounts Pozemní not dopravní covered prostředek by or providers. veřejné dopravy The card holder is free choose Pozemním which dopravním assistance prostředkem service he/she veřejné will dopravy contact. se The rozumí aubus is linkové obliged osobní inform dopravy, assistance vozidlo taxislužby, service of vlak all his/her veřejné or drážní insurance osobní dopravy policies (a and též if vůz he/she obtains kabina lanové benefits dráhy, or damage nikoli compensation však sedačková from lanová anor dráha) provider, a vozidlo he/she pravidelné shall return městské assistance hromadné dopravy. service any amounts pre-paid or guaranteed by assistance service in favour of card holder. The Pracovní cesta shall only be reimbursed for costs relating necessary Pracovní cesta medical absolvovaná aid. In order bona fide allow z pověření assessment či příkazu of his/ her vysílající health organizace condition za (based účelem on podpory a discussion podnikání between vysílající docr in organizace, charge and avšak auditing nikoli každodenní docr of cesty assistance do práce service), a z práce, dovolené bona fide, is obliged soukromé release cesty his/her cesty docr na dovolenou. in charge from obligation maintain confidentiality with respect Předchozí zdravotní stav. Any and all advance payments, fees for delivery or Zdravotní duševní stav pojištěného, který souvisí je transport and payments for purchases carried out on behalf or an následkem onemocnění či úrazu, kterými pojištěný trpěl o shall be charged Corporate Card. nich věděl během 6 měsíců před nasupením cesty, bez ohledu na, zda byly či nebyly léčeny. Jedná se především o stav, 9. Processing of Complaints kvůli kterému je pojištěný v pořadníku na nemocniční ošetření, It těhotenství is objective během of osmi assistance týdnů před company očekávaným AXA datem ASSISTANCE porodu, CZ jakýkoliv provide duševní stav best včetně services strachu possible. z létání If, however, jiné cesvní fobie wishes stav, který raise kvalifikovaný a complaint with lékař respect diagnostikoval standard jako of services nevyléčitelný. provided him/her within framework of American Express Group travel policy, complaint shall be processed as follows: Soukromá cesta submits a complaint in writing Cusmer Cesta mezi Relationship místem odjezdu/odletu Management a místem Department příjezdu/příletu for American Express podniknutá in pojištěným, Czech language jak je uvedeno (or in English, na jízdence/letence French, German, Russian pojištěného. or Spanish) Může se jednat address: o samostatnou cestu, výlet v rámci cesty o dovolenou v době po zahájení pracovní cesty AXA ASSISTANCE CZ, a před návratem z pracovní cesty. Soukromou cesu není cesta Kodaňská 25, podniknutá za účelem podpory podnikání vysílající organizace. Prague 10, , Czech Úraz Republic. In Úrazem event se rozumí of any neočekávané dispute arising a náhlé from působení interpretation zevních of sil this travel a policy neočekávané or from a nepřerušované rights and obligations působení established vysokých by this policy, nízkých vnějších teplot, plynů, shall par, be offered záření (s a výjimkou possibility jaderného), resolve elektrického dispute by proudu means a of jedů arbitration. (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunoxických), jimiž bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození smrt. 10. Terminology Travel Expenses Means expenses on travel charges incurred by in any public means of transport, except for taxi. 18

20 Public Za úraz Means jsou považovány of Transport i následující události nezávislé na vůli A pojištěného: public means of transport means a scheduled passenger bus, a taxi, smrt a train unutím of public passenger railway (as well as a carriage of a cable úder railway, blesku but not a chair lift) and a car of regular municipal public zlomení, transport, vykloubení, an aircraft podvrtnutí of scheduled a přetržení passenger flights natržení and a vessel svalů, of šlach scheduled a úponů, public nikoli passenger však vnitřních water transport orgánů a cév (including v a ferryboat). důsledku náhlé, nepřiměřené tělesné námahy. Manual Vysílající Work organizace Means Společnost, a work společný with podnik, use of hands sdružení in či jiná course forma of obchodní installation, assembly, společnosti, maintenance vlastnictví or repair jejich of mateřská any electrical, společnost, mechanic dceřiná or společnost hydraulic devices pobočka, (or která than obviously se účastní supervisory, programu firemních sales or karet administrative účtů služebních activities), cest or American performance Express. of activities or an installer, bricklayer, carpenter, varnished, painter, plumber, electrician, Zimní sporty lighting or sound technician, or manual works of any kind Lyžování (or na than sjezdovce in a area mimo of supply ni, jízda delivery). na snowboardu na sjezdovce a mimo ni, sáňkování, lyžování na ledovci a bruslení pod Close širým nebem Person na uznávaných veřejných kluzištích. A close means a who is in a mutually close relationship with in sense of provisions of Section 116 of Civil Code, i.e. for example husband/wife (unmarried husband/wife), mor, far, daughter, son (including adopted and foster children), grandfar, grandmor, grandson, granddaughter, bror, sister of. Insurance Event For purposes of this insurance, insurance event means such an event with which insurer s obligation provide insurance benefits is connected. Surface Public Means of Transport A surface public means of transport means a scheduled passenger bus, a taxi, a train of public passenger railway (as well as a carriage of a cable railway, but not a chair lift) and a car of regular municipal public transport. Business Trip A business trip taken in good faith at authorisation or order of sending entity for purpose of supporting business of sending entity, except for daily trips and from work, bona fide vacation, al trip or travel holiday. Prior Health Condition Medical or mental condition of relating or resulting from a disease or injury, by which suffered or of which knew during 6 months prior travel commencement, regardless of wher it was treated or not. This includes but is not limited a condition due which is on a waiting list for hospital treatment, pregnancy during eight weeks prior scheduled date of delivery, any mental condition, including fear of flying or any or travel phobia, or a condition diagnosed by a qualified medical docr as untreatable. 19

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

Gold Corporate Card. American Express. Cestovní pojištění

Gold Corporate Card. American Express. Cestovní pojištění American Express Gold Corporate Card American Express Cestovní pojištění Pojistný program držitelů Zlatých firemních karet American Express Tento materiál obsahuje stručný a přehledný popis pojistného

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

American Express Gold Corporate

American Express Gold Corporate CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá firemní karta Card Business Travel Insurance Cestovní pojištění Obsah: Contains: 1. Shrnutí Policy Summary pojistky 2. Pojistné Policy Terms podmínky

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM.

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Prestižní karta PLATINUM se stane Vaším nepostradatelným společníkem. Poskytne Vám maximální komfort v osobním

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TRAVEL INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro cestovní pojištění jsou vydány

Více

Druhy Pojištení. Sport Member

Druhy Pojištení. Sport Member Druhy Pojištení Sport Member Je potápění vaše zábava i láska? Hledáte nové potápěčské destinace? Chcete být vždy zajištěni a v bezpečí? Staňte se členem DAN Sport! DAN Sport Bronze Vhodné pro všechny potápěče,

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000

Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Zkrácený výtah z pojistné smlouvy č. 35700 00 000 Pojistná smlouva na cestovní pojištění je sjednána podle ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI ACCIDENT AND SICKNESS INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro pojištění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K MODRÝM KREDITNÍM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 28. 7. 2015 Pojistný program držitelů Modrých kreditních karet Visa vydaných Komerční bankou, a. s. Toto pojištění se řídí

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B C POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ASISTENČNÍCH SLUŢEB POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU BĚHEM CESTY 1 1 = 25,26 CZK (20.04.2010) POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Více

Č.j. 97974/2015-DP Přílohy: 2

Č.j. 97974/2015-DP Přílohy: 2 Č.j. 97974/2015-DP Přílohy: 2 Diplomatický protokol Ministerstva zahraničních věcí České republiky projevuje úctu všem rezidentním diplomatickým misím akreditovaným v České republice a má čest v příloze

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Insurance Terms and Conditions for the Foreigners Health Insurance for Necessary and Urgent Care ITC FHINU dated 1 January 2014

Insurance Terms and Conditions for the Foreigners Health Insurance for Necessary and Urgent Care ITC FHINU dated 1 January 2014 Insurance Terms and Conditions for the Foreigners Health Insurance for Necessary and Urgent Care ITC FHINU dated 1 January 2014 Article 1. General Provisions 1. Foreigners health insurance for necessary

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KE ZLATÝM KARTÁM pojistné podmínky pojištění ze dne 15. 1. 2013 Pojistný program držitelů Zlatých karet a Zlatých firemních karet (Gold Card) vydaných Komerční bankou, a. s. Toto pojištění

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Airline Customer Service Plan

Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Airline Customer Service Plan Plán služeb zákazníkům v letecké dopravě Spokojenost cestujících je jedním ze základních cílů Českých aerolinií, vlajkového dopravce České republiky. Plán popisuje systém pravidel a standardů služeb pro

Více

Zlatá debetní karta CitiCard

Zlatá debetní karta CitiCard Citigold Zlatá debetní karta CitiCard Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám zlatou debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející mnoho

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Pojištění, které se o Vás opravdu stará

Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Pojištění, které se o Vás opravdu stará Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Pojištění, které se o Vás opravdu stará Vaše nová kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Vám nabízí jedinečný rozsah pojištění, který přispěje k Vašemu

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ METODICKÝ POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH HRÁČŮ NA BEACHVOLEJBALOVÉ TURNAJE ABV REGISTRATION OF FOREIGN PLAYERS IN THE ABV BEACHVOLLEYBALL TOURNAMENTS KROK 1 REGISTRACE HRÁČE A. Zahraniční hráči registrovaní

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojistné rozpravy 8 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 2000 ISSN 0862 6162 Na překladu právních předpisů uveřejněných v těchto Pojistných rozpravách se podílela ve spolupráci s Ministerstvem financí skupina

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY VŠEOBECNÉ PRACOVNÍ POSTUPY GENERAL WORKING PROCEDURES Code Kód Title Foreign subjects on WL Název Cizinci na čekací listině Issued by KST Vydalo KST Binding for Transplant centers Platí pro Transplantační

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení

Heat Device means a device connected Tepelné zařízení znamená zařízení CONTRACT ON HEAT SUPPLIES DATED PARTIES (1) AES Bohemia spol. s r.o., incorporated under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, ZIP Code: 391 02,

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel

DPP AS 2011. Doplňkové pojistné podmínky. Pojištění asistenčních služeb jako součást pojištění vozidel ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČ: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče PP NZPC ze dne 1. září 2014

Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče PP NZPC ze dne 1. září 2014 Pojistné podmínky pro zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče PP NZPC ze dne 1. září 2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb.

Asistenční služby AS 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Zároveň s pojištěním vozidel se sjednává dále uvedený rozsah asistenčních služeb. AS 2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Debetní karta CitiCard

Debetní karta CitiCard Debetní karta CitiCard Balíček služeb Citi Premium Všestranný nástroj pro správu Vašich financí. Představujeme Vám debetní kartu CitiCard, pohodlný a bezpečný nástroj pro správu Vašich financí přinášející

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

OSM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ

OSM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PŘÍRUČKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. CESTUJETE DO ZAHRANIČÍ? K MOŘI NEBO NA LYŽE? ZA EXOTIKOU? SAMI NEBO SPOLEČNĚ SE SVOJÍ RODINOU? NEBO SE SVÝM ČTYŘNOHÝM MILÁČKEM? SOUČÁSTÍ

Více