American Express Gold Corporate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "American Express Gold Corporate"

Transkript

1 CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá firemní karta Card Business Travel Insurance Cestovní pojištění Obsah: Contains: 1. Shrnutí Policy Summary pojistky 2. Pojistné Policy Terms podmínky and Conditions

2 1 POLICY SHRNUTÍ SUMMARY POJISTKY IMPORTANT DŮLEŽITÉ INFORMACE INFORMATION This V tomto Policy shrnutí Summary pojistky contains najdete some několik important důležitých facts údajů about o pojištění the insurance provided poskytovaném with the k firemní American zlaté Express kartě American Corporate Express Gold Card ( karta ). (the Card ). Není It zde does uvedeno not contain plné znění the full podmínek, Policy Terms které and je důležité Conditions přečíst, and abyste it is se important seznámili s that rozsahem these are pojištění. read to Úplné ensure podmínky full understanding jsou přiloženy of the ke cover kartě provided. a naleznete Full je Policy také na Terms webových and Conditions stránkách American are provided Express. with Your Card and can also be found on the American Express website. Pojištění je poskytováno v rámci skupinových pojistek, které společnost The American insurance Express is provided Services under Europe group Limited insurance sjednala policies pro držitele that karty. American Na pojištění Express se nevztahují Services žádné Europe další Limited poplatky. holds Příslušné for the pojistky benefit of zajišťují its následující Cardmembers. pojišťovny: There is no additional charge or premium for this insurance. The Insurers that underwrite the relevant policies are: v případě oddílu 2.1 Úrazové pojištění pro služební cesty a 2.2 Pojištění pro případ In respect komplikací of 2.1 Business na cestě: Travel Accident cover and Section 2.2 Travel Inconvenience: ACE European Group Limited ( ACE ) registrovaná v Anglii a Walesu pod ACE číslem European Group se Limited sídlem na ( ACE ) adrese registered 100 Leadenhall in England Street, & Wales London EC3A number 3BP Činnost with byla registered povolena office orgánem at 100 Prudential Leadenhall Regulation Street, Authority London EC3A a je regulována 3BP. Authorised orgány by Financial the Prudential Conduct Regulation Authority Authority a and Prudential regulated Regulation by the Financial Authority. Conduct ACE je Authority registrována and the Českou Prudential národní bankou Regulation jako Authority. pojišťovna ACE poskytující is also registered přeshraniční with služby the Czech v České National republice. Bank as an Společnost insurance company ACE European providing Group cross Limited border je vedena services v registru in the finančních Czech Republic. služeb ACE (Financial European Services Group Register) Limited s pod Financial číslem Services Informaci Register number lze ověřit is v registru This finančních can be checked služeb na on adrese the Financial uk/register; Services Register a at and v In případě respect oddílu of Section Lékařská Medical pomoc Assistance a léčebné and výlohy Expenses a oddílu and Section Osobní 2.4. Personal majetek: Belongings: Inter Partner Assistance(IPA) (IPA),, 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, pobočka which is a společnosti branch of Inter Partner Assistance SA SA ( IPA ) (IPA) of se Avenue sídlem v Louise Avenue 166, Louise bte1, 166, 1050 bte1, Brussels, 1050 Brussels, a company která authorised má oprávnění by the Belgické National národní Bank of Belgium. banky. Některé Some služby services jsou are zajišťovány provided by společností AXA Travel AXA Insurance. Travel Insurance. All companies Všechny are members společnosti of the jsou AXA členy Assistance skupiny AXA Group. Assistance. ZPŮSOBILOST ELIGIBILITY Plnění The benefits popsané described v tomto in shrnutí this Policy pojistky Summary je podmíněno are dependent platností upon účtu the karty Card Account a splacením being zůstatku valid and účtu the v Account souladu se balance smlouvou having držitele been paid karty in ve chvíli accordance vzniku with příčiny the pojistné Cardmember události. agreement at the time of any incident giving rise to a claim. Veškeré plnění je podmíněno použitím účtu karty k úhradě dopravy pro příslušnou All benefits cestu. are dependent on the Card Account having been used to purchase the travel tickets for the relevant trip. Za určitých okolností, v souladu s pojistnými podmínkami, se může pojistné The insurance plnění benefits uvedené outlined v tomto in shrnutí this Policy pojistky Summary lišit, může may být be varied, staženo withdrawn nebo or cancelled zrušeno. V in případě, certain circumstances že nastane jakákoli in accordance podstatná with změna, společnost the Policy Terms American and Conditions. Express vás In nebo the vaši event společnost of any material písemně change, uvědomí American alespoň Express 60 will dní give před You začátkem or Your Company platnosti změny. at least 60 days written notice. TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ DURATION OF COVER Máte nárok na pojistné plnění pro služební cesty (a určité osobní cesty), jak You je are popsáno entitled níže to be a jak covered je definováno by the insurance v pojistných benefits podmínkách, for Business které byly Trips hrazeny (and certain z účtu Personal karty: Trips) as described below and as defined in the Policy Terms and Conditions, which have been charged to the Card (a) za předpokladu, že stále splňujete kritéria způsobilosti (uvedená Account: výše); (a) provided that You continue to fulfil the eligibility criteria (as set out (b) za předpokladu, že nedošlo ke stažení nebo zrušení pojistného plnění, above); účtu nebo karty oznámením vám nebo vaší společnosti; (b) provided that the insurance benefits, Account or Card have not been (c) po příslušné časové období, které je uvedeno v pojistných withdrawn or cancelled by notice to You or Your Company; and podmínkách. (c) for the applicable time periods, as indicated in the Policy. 2

3 TYPES TYPY POJIŠTĚNÝCH OF TRIPS COVERED CEST Insurance Pojistné krytí cover je poskytováno is provided for pro the následující following typy types cest: of trip: Business Služební Trips, cesty, meaning jimiž se rozumí trips taken cesty for podniknuté the purpose za of účelem furthering výkonu the činnosti business společnosti, of Your Company, které byly which schváleny have společností been authorised a hrazeny by Your z účtu; Company and charged to the Account; and osobní cesty, jimiž se rozumí cesty, které nesouvisejí s výkonem činnosti Personal společnosti, Trips, ale meaning jsou podniknuty trips which buď do v not průběhu further služební the business cesty, of nebo Your Company jako odměna but poskytnutá which are either či zaštítěná taken in společností the course a of hrazené a Business z účtu. Trip or which are trips taken as a reward presented or endorsed by Your V každém případě musí být služební nebo osobní cesta podniknuta Company and charged to the Account. veřejným dopravním prostředkem. In each case, the Business Trip or Personal Trip must have been taken by a PŘEHLED Public Vehicle. KRYTÍ SUMMARY CELOSVĚTOVÉ OF COVER CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ WORLDWIDE Pojištění: TRAVEL INSURANCE Insured: Na držitele karty se vztahují všechny oddíly. All Na Sections osoby cestující apply to s držitelem the Cardmember karty se vztahují následující oddíly: When --Oddíl travelling Úrazové with the pojištění Cardmember pro služební the following cesty / sections Služební apply: cesta oprávněný zaměstnanec --Section Business Travel Accident/Business Trip an Authorised --Employee Oddíl Úrazové pojištění pro služební cesty / Osobní cesta partner/ka a závislé děti držitele karty mladší 23 let a oprávněný --Section Business Travel Accident/Personal Trip the zaměstnanec Cardmember s domestic partner and dependent children under 23 --years Oddíl 2.2 of age Pojištění and an pro Authorised případ komplikací Employeena cestě partner/ka držitele karty --Section 2.2 Travel Inconvenience the Cardmember s domestic partner --Oddíl Lékařská pomoc a léčebné výlohy partner/ka a závislé Section 2.3. Medical Assistance and Expenses the děti držitele karty mladší 19 let Cardmember s domestic partner and dependent children under 19 years of age Délka cesty: Trip Vaše Length: pojištění na cestě je platné až 90 po sobě jdoucích dní od začátku výchozí cesty. Maximální počet dní, na něž se toto plnění vztahuje, je You are covered whilst on a Trip for up to 90 consecutive days from Your 183 dní v každém 12 měsíčním období. outward journey. The maximum number of days to which these benefits apply is 183 days in any 12 month period. Běžné rekreační sporty a činnosti Celosvětové Usual Holiday cestovní Sports pojištění and Activities zahrnuje krytí vztahující se na golf, rekreační běh nebo jogging, raketové sporty, použití tělocvičny a plavání. Worldwide Travel Insurance includes cover for golf, leisure running or jogging, racquet sports, use of a gym and swimming. 3

4 The V následující following table tabulce sets je out uvedena the benefits výše pojistného payable. plnění. Cover, Výše subject krytí na to pojistnou Policy Terms událost and Key Hlavní Exclusions výluky & a Limitations: omezení: Conditions, v souladu per s pojistnými claim: podmínkami: ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ BUSINESS SLUŽEBNÍ TRAVEL CESTYACCIDENT KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS U určitých stanovených úrazů je Business Služební Trip: cesta: Benefit částka amounts plnění snížena are reduced na 50 to % 50% uvedené of the amounts částky. specified for --CZK --5 5,000,000 CZK for v death případě or smrti certain identified injuries the nebo complete úplné loss ztráty of limb, končetiny, sight, Nehoda, k níž dojde více než speech zraku, or řeči hearing nebo as sluchu a result v důsledku of An 30 accident dnů po occurring začátku výchozího more than an nehody accident při whilst cestě travelling veřejným on 30 úseku days after služební the outward cesty nebo journey kdykoli a Public dopravním Vehicle prostředkem, where the travel pokud of the v průběhu Business osobní Trip or cesty, at any za jiných ticket doprava was purchased byla uhrazena on the z účtu Card time okolností on a Personal než při Trip cestě other veřejným than Account karty; where dopravním You are prostředkem. travelling on a Public Vehicle --CZK --5 5,000,000 CZK, if the pokud accident k nehodě Každodenní doprava do práce occurs dojde within do dnů days od of příjezdu arrival on Every a z day práce. travel to and from work the na outward výchozí travel úsek leg cesty (and prior před to the return leg) Manual work and work-related úsekem návratu). Nehody související s manuální accidents činností a pracovní činností. Personal Osobní Trip: cesta: Participating Provozování in jakýchkoli any sports sportů and --CZK --2 2,500, CZK for v death případě or smrti activities a aktivit other vyjma than golfu, golf, rekreačního leisure the nebo complete úplné loss ztráty of limb, končetiny, sight, running běhu or nebo jogging, joggingu, racquet raketových sports, speech zraku, or řeči hearing nebo as sluchu a result v důsledku of use sportů, of a gym použití and swimming tělocvičny a plavání. an nehody accident při while cestě travelling veřejným on a Public Vehicle where the travel The benefit amount for the death dopravním prostředkem, pokud Částka plnění za smrt dítěte ticket was purchased on the Card of a child under the age of 16 is doprava byla uhrazena z účtu mladšího 16 let je snížena na Account reduced to 330,000 karty CZK. Policy Pojistné Terms podmínky and Conditions Číslo Section oddílu Number TRAVEL POJIŠTĚNÍ INCONVENIENCE PRO PŘÍPAD KEY HLAVNÍ EXCLUSIONS VÝLUKY & A LIMITATIONS OMEZENÍ KOMPLIKACÍ NA CESTĚ Necessary expenses up to CZK Nezbytné 20,600 for výdaje flight až delay, do výše flight All Veškeré items must položky be purchased musí být uhrazeny using the prostřednictvím Card karty. cancellation, CZK or v overbooking případě zpoždění for a delay of 4 hours or more Costs where a transport operator letu, zrušení letu nebo překročení Náklady v případě, že provozovatel has offered an alternative kapacity, pokud jde o zdržení dopravy nabídl alternativní řešení. Necessary expenses up to minimálně 4 hodin. CZK 11,600 for missed connection Baggage Zdržení delay zavazadel on the v final posledním leg of a Business Trip, or of a Personal Nezbytné výdaje až do výše úseku služební cesty nebo osobní Essential expenses up to Trip which does not form part of CZK za zmeškaný spoj. cesty, která není součástí služební CZK 11,600 for baggage delayed by a Business cesty. Trip airline Základní for 6 hours výdaje or až more do výše Purchases made after baggage has CZK v případě zpoždění Nákupy provedené po vrácení Expenses up to an additional been returned letecké dopravy zavazadel o 6 zavazadel. CZK 40,000 for extended baggage a více hodin. delay by airline if baggage does not Costs Náklady, which které are recoverable lze získat zpět from jinými arrive within 48 hours of arrival any other source Výdaje až do výše dalších prostředky CZK za delší zpoždění MEDICAL letecké ASSISTANCE dopravy zavazadel, AND pokud KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS 2.3 EXPENSES zavazadla nedorazí do 48 hodin od Pre-existing medical conditions Provides příjezdu. cover for necessary medical, surgical and hospital costs, Medical assistance and expenses LÉKAŘSKÁ POMOC A LÉČEBNÉ including necessary transfers to benefits HLAVNÍ if VÝLUKY aged 80 years A OMEZENÍ or over at 2.3 VÝLOHY hospital and repatriation Home. any time during the trip Dřívější onemocnění. Poskytuje pojistné krytí nezbytných Medical expenses during hospital Medical treatment in Country of nákladů na lékařskou, chirurgickou Lékařská pomoc a výlohy v případě, treatment on a Business or Residence a nemocniční péči, včetně nutného že pojištěný v průběhu cesty Personal Trip up to 120,000 převozu do nemocnice a repatriace. Sports dosáhne or activities nebo překročí that may věkovou be Medical expenses for outpatient considered hranici 80 unusual let. holiday sports Léčebné výlohy za léčbu treatment on a Business or v nemocnici na služební All Lékařské costs must ošetření be approved v zemi in pobytu. Personal Trip up to 16,000 with nebo osobní cestě, do výše advance by the Insurer an excess of 80 per person per Sporty nebo činnosti, které mohou EUR. incident být považovány za neobvyklé Léčebné výlohy za ambulantní rekreační sporty. Emergency dental treatment léčbu na služební nebo osobní Veškeré náklady musí být předem Emergency cestě, do Return výše 16 Home 000 EUR se schváleny pojistitelem. spoluúčastí 80 EUR na osobu a pojistnou událost. Pohotovostní zubní ošetření. Pohotovostní návrat do domova. 4

5 Cover, Výše krytí subject na pojistnou to Policy událost Terms and Conditions, v souladu s pojistnými per claim: podmínkami: Key Hlavní Exclusions výluky a omezení: & Limitations: Policy Pojistné Terms podmínky and Conditions Číslo Section oddílu Number OSOBNÍ MAJETEK HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ 2.4 PERSONAL BELONGINGS Vztahuje se na ztrátu, krádež nebo KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS Spoluúčast 150 EUR 2.4 Covers poškození items věcí which na cestě are lost, veřejným stolen or Excess of 150 damaged dopravním on prostředkem, a trip by Public pokud Vehicle Položky kryté jinou pojistkou nebo where the travel ticket for that trip Items covered by another insurance doprava byla hrazena z účtu karty: nahraditelné z jiného zdroje was purchased on the Card Account: policy or recoverable from another až do 5000 EUR Cesty sourcev zemi pobytu Up to 5,000 limit 750 EUR na jednu položku, pár Jakákoli Trips within ztráta Your nebo Country krádež of 750 nebo sadu limit for položek a single item, pair or neohlášená Residence policii do 24 hodin se set of items sepsáním protokolu Any loss or theft not reported to the Peníze, police within dokumenty, 24 hours elektronická and a report zařízení obtained Věci Money, neurčené documents, pro osobní electronic potřebu Srážky items za opotřebení OBECNÁ VYLOUČENÍ Items that are not for personal use HLAVNÍ VÝLUKY 2.5 Deductions are made for wear Co není zahrnuto (tyto výluky platí Proplaceny nebudou pojistné and tear pro veškeré plnění cestovního události vzniklé přímo nebo nepřímo GENERAL pojištění) EXCLUSIONS KEY v důsledku: EXCLUSIONS 2.5 What is not included (These You nedodržení will not be doporučení paid for claims nebo arising exclusions apply to all travel directly pokynů or pojistitele indirectly nebo as a result of: insurance benefits) pověřených lékařů pojistitele; Not following the advice or instructions provozování sportů of the Insurers nebo aktivit, or the Insurers které nejsou Senior považovány Medical za Officers běžné rekreační sporty; Participating in sports and activities which pracovních would úrazů; not be considered usual dřívějších holiday onemocnění, sports o nichž Work-related jste věděli ve chvíli, accidents kdy jste žádali o kartu, nebo před rezervací cesty; Pre-existing medical conditions known nákladů, to které You when lze získat You apply zpět jinými prostředky. for Your Card or prior to booking Your Trip 3. DALŠÍ CESTOVNÍ SLUŽBY Costs which are recoverable from any other source Hlavní výluky a omezení: Číslo 3. OTHER TRAVEL SERVICES GLOBAL ASSIST HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ oddílu 3 Key Exclusions & Limitations: Section Poradenství před cestou S výjimkou poradenství před Number cestou není asistence dostupná Poradenství v průběhu cesty GLOBAL ASSIST KEY v zemi EXCLUSIONS pobytu. & LIMITATIONS 3 Vyřízení naléhavých zpráv Pre Travel Advice Global With the Assist exception může of za pre vás travel vyřídit Pomoc se zavazadly naléhavé advice, assistance záležitosti. is Veškeré not available Travel Advice on a trip náklady within Country na dopravu of Residence nebo jiné Dodání léků, které nejsou na místě náklady spojené s poskytnutím Urgent dostupné message relay služeb Global v Assist rámci can tohoto provide plnění Luggage assistance budou emergency hrazeny arrangements z účtu karty on a Your musí Právní asistence až do výše je behalf. předem Any schválit shipping společnost or other costs Dispatch 250 EUR of medicines not available American associated Express. with arranging any locally services under these benefits will be charged to the Card Account PRÁVO Legal Assistance NA ZRUŠENÍ up to 250 are subject to prior authorisation by Vaše společnost může toto pojištění American kdykoli Express zrušit zrušením karty. RIGHT TO CANCEL Your Company may cancel this Insurance by cancelling Your Card at any time. 5

6 HOW POSTUP TO CLAIM UPLATNĚNÍ NÁROKU In Chcete-li order to nahlásit report a pojistnou claim under událost Business v rámci Travel Úrazového Accident pojištění and Travel pro Inconvenience, služební cesty a please Pojištění call: pro +420 případ 272 komplikací na cestě, volejte na číslo: In order to report a claim for Medical Assistance and Expenses and Chcete-li Personal Belongings, nahlásit pojistnou please událost call: +420 v rámci Pojištění 043 lékařské pomoci a léčebných výloh a osobních věcí, volejte na číslo: Please be ready to provide Your Card number, which should be Mějte used as připravené Your reference číslo karty, number. které Please slouží ensure jako referenční copies are číslo. kept Zajistěte of all si documentation kopie veškeré relating dokumentace to claim. týkající For se further pojistné details události. please Další see the How podrobnosti to Claim section naleznete within v the části full Postup Policy uplatnění Terms and nároku Conditions v úplných provided to Pojistných You. Please podmínkách, be aware that které there jste may dostali be other k dispozici. taxes or Počítejte costs that are not s paid tím, through že mohou us or vzniknout imposed další by Us. daně nebo náklady, jejichž platbu nezprostředkováváme a které nevyměřujeme. CUSTOMER SERVICE & COMPLAINTS ZÁKAZNICKÝ SERVIS A STÍŽNOSTI American Express and the Insurers are dedicated to providing a high Společnost quality service American and aim Express to maintain a pojistitelé this at all si times. zakládají However, na poskytování should vysoce You have kvalitních a complaint, služeb please a snaží contact se tento respective standard Insurer vždy udržet. or American Pokud byste Express však so přesto Your complaint měli nějakou can stížnost, be dealt with obraťte as soon se na as příslušného possible. If You pojistitele would like to nebo report na společnost a complaint American to Express, Express, aby please mohla write být to: vyřízena co nejdříve. Pokud chcete nahlásit stížnost společnosti American Express, spol. s r.o. American Express, pište na adresu: Na Příkopě 19, Praha 1 American tel.: Express, 800 spol. 333 s r. o. Na fax: Příkopě , Praha 1 tel.: fax: Customer Service: Zákaznický servis:

7 2 POLICY POJISTNÉ TERMS PODMÍNKY AND CONDITIONS These Tyto pojistné Policy Terms podmínky and Conditions uvádějí úplné give podrobnosti full details of o pojistném the insurance krytí cover provided poskytovaném with the k firemní American zlaté Express kartě American Corporate Express Gold Card v rámci under the group skupinových policies pojistek, of insurance které held společnost by American American Express Express Services Services Europe Limited Europe Limited with sjednala se společnostmi ACE European Group Limited ( ACE ) ( ACE ) registered registrovaná in England v Anglii a & Walesu number pod číslem with se registered sídlem na office adrese at 100 Leadenhall Street, London London EC3A 3BP. EC3A Činnost 3BP. Authorised byla povolena by orgánem the Prudential Prudential Regulation Regulation Authority and Authority regulated a je regulována by the Financial orgány Conduct Financial Authority Conduct and Authority the Prudential a Prudential Regulation Authority. ACE is je also registrována registered Českou with the národní Czech bankou National jako Bank as pojišťovna an insurance poskytující company přeshraniční providing služby cross border v České services republice. in the Společnost Czech Republic. ACE European ACE European Group Limited Group je Limited s vedena v Financial registru finančních Services Register služeb number (Financial is Services Register) This can be pod checked číslem on the Financial Informaci Services lze ověřit Register v registru at finančních služeb na adrese and a Inter Partner Assistance(IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, which pobočka is a společnosti branch of Inter Partner Assistance SA ( IPA ) (IPA) se of Avenue sídlem Louise 166, v Avenue bte1, Louise 1050 Brussels, 166, bte1, a 1050 company Brussels, authorised která má by the oprávnění National Belgické Bank of národní Belgium. banky. Some Některé services služby are jsou provided zajišťovány by AXA společností Travel Insurance. AXA Travel All companies Insurance. Všechny are members společnosti of the AXA jsou Assistance členy skupiny Group. AXA Assistance. ELIGIBILITY ZPŮSOBILOST The Plnění benefits popsané described v těchto in pojistných these Policy podmínkách Terms and je Conditions podmíněno are platností dependent účtu karty a upon splacením the Card zůstatku Account účtu being v souladu valid and se the smlouvou Account držitele balance having karty ve been chvíli paid vzniku in accordance příčiny pojistné with the události. Cardmember agreement at the time of any incident giving rise to a claim. Veškeré plnění je podmíněno použitím účtu karty k úhradě dopravy pro All příslušnou benefits cestu, are dependent ať už služební, on the nebo Card osobní. Account having been used to purchase the travel tickets for the relevant Trip, whether a Business Trip Za určitých okolností, v souladu s pojistnými podmínkami, se může or a Personal Trip. pojistné plnění uvedené v těchto pojistných podmínkách lišit, může být The staženo insurance nebo zrušeno. benefits V outlined případě, in že these nastane Policy jakákoli Terms podstatná and Conditions změna, may společnost be varied, American withdrawn Express or cancelled vás nebo in vaši certain společnost circumstances písemně in accordance uvědomí alespoň with the 60 Policy dní před Terms začátkem and Conditions. platnosti změny. In the event of any material change, American Express will give You or Your Company at least PRÁVO 60 NA days ZRUŠENÍ written notice. Vaše společnost může toto pojištění kdykoli zrušit zrušením karty. RIGHT TO CANCEL Your DEFINICE Company may cancel this insurance by cancelling Your Card at any time. Pro účely této pojistné smlouvy mají pojmy, nacházející se v textu tučně, následující definice: DEFINITIONS Akcí za odměnu se rozumí jakákoli cesta poskytnutá společností Whenever the following words or phrases appear in bold, they will have jednomu či více zaměstnancům za odměnu v souvislosti s činností nebo the meaning as described below: úspěchem v práci pro společnost. CZK shall mean Czech Koruna. EUR means European Euros. American Express se rozumí společnost American Express Services Account Europe Limited. or Card Account means Your American Express Corporate Gold Card or Business Travel Account. Blízkým rodinným příslušníkem se rozumí partner/ka nebo manžel/ American ka žijící na stejné Express adrese, means matka, American tchyně, Express otec, tchán, Services dcera, Europe snacha, Limited. syn, zeť, sestra, švagrová, bratr, švagr, prarodič, vnuk/vnučka, nevlastní matka, Authorised Employee means, applying to the Business Travel nevlastní otec, nevlastní sestra, nevlastní bratr, teta, strýc, neteř nebo Accident cover only, any other person authorized by the Company synovec. (person authorized to travel) whose own Business Trip and, if applicable, Personal Cestou Trip se rozumí has been cesta, charged která to odpovídá Card Account definici with osobní the cesty prior nebo authorisation služební cesty, of mimo the Company. vaši zemi pobytu, která začíná a končí ve vaší zemi pobytu, nebo cesta v rámci vaší země pobytu, která zahrnuje let nebo Business Trip means a trip taken for the purpose of furthering the alespoň jednu noc předem rezervovaného ubytování mimo domov. Vaše business of the Company that is made by Public Vehicle where the entire pojištění na cestě je platné až 90 po sobě jdoucích dní od začátku výchozí fare has been charged to the Account, prior to the incident taking place, cesty. Maximální počet dní, na něž se toto plnění vztahuje, je 183 dní between the first point of departure and the final return destination. v každém 12měsíčním období. Card means any Card issued to a Cardmember for the purpose of accessing the Account. 7

8 Cardmember CZK se rozumí means česká koruna. any individual EUR se who rozumí holds evropské a Card and euro. a valid Card Account. Dětmi se rozumí děti Držitele karty (včetně nevlastních dětí, dětí v Children pěstounské means péči nebo any of adoptovaných), the Cardmember s cestující children s držitelem (including karty, stepchildren, jsou fostered na držiteli or adopted karty závislé children), a nejsou travelling zaměstnány with the na Cardmember, plný úvazek. které (Odpovídající who are legally význam dependent mát i on pojem the Cardmember dítě.) Děti musí and who být: are podle not oddílu in 2. full 1. time 2. Úrazové employment. pojištění (The pro term služební Child cesty, shall Osobní have a cesta corresponding mladší 23 let v meaning). první den Children cesty a podle must be: oddílu Section 2.3 Lékařská Business pomoc Travel a léčebné Accident, výlohy mladší Personal 19 Trip let v under první den the age cesty. of the age of 23 on the first day of a Trip and under Section 2.3 Medical Assistance and Expenses, under the age of 19 Domovem se rozumí adresa trvalého bydliště ve vaší zemi pobytu. on the first day of a Trip. Držitelem karty se rozumí jakýkoli jednotlivec, který disponuje kartou Close Relative means a person s partner or spouse living at the same a platným účtem karty. address, their mother, mother-in-law, father, father-in-law, daughter, Kartou daughter-in-law; se rozumí son, jakákoli son-in-law; karta sister, vydaná sister-in-law, držiteli karty brother, za účelem brotherin-law, grandparent, přístupu k účtu. grandchild, step-mother, step-father, step-sister, zajištění step-brother, aunt, uncle, niece or nephew. My/naše/pojistitel(é) označuje: Company means the company, business, firm, corporation, --v případě úrazového pojištění pro služební cesty a pojištění pro případ proprietorship or other sponsoring organisation which holds a corporate komplikací na cestě: společnost ACE European Group Limited Card Account with American Express, pursuant to which the Card is ( ACE ) registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem se sídlem issued to the Cardmember. na adrese 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP. Činnost byla Country povolena of orgánem Residence Prudential means Regulation Your current Authority Country a je of regulována Residence (as evidenced orgány Financial by production Conduct of Authority a passport, a Prudential residence visa Regulation or other Authority. official document). ACE je registrována Českou národní bankou jako pojišťovna poskytující přeshraniční služby v České republice. Společnost ACE European Home means the principal address in Your Country of Residence. Group Limited je vedena v registru finančních služeb (Financial Services Insured Register) means: pod číslem Informaci lze ověřit v registru finančních služeb na adrese nebo Under all sections in Section 2 the Cardmember. --v případě pojištění lékařské pomoci a léčebných výloh a osobních věcí: When travelling with the Cardmember: Inter Partner Assistance (IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, pobočka --Under Section společnosti Business Inter Partner Travel Assistance Accident/Business SA (IPA) Trip se sídlem an v Authorised Avenue Louise Employee 166, bte1, 1050 Brussels, která má oprávnění Belgické národní banky. Některé služby jsou zajišťovány společností AXA Travel --Under Section Business Travel Accident/Personal Trip means the Insurance. Všechny společnosti jsou členy skupiny AXA Assistance. Cardmember s Partner and Children and an Authorised Employee Oprávněným zaměstnancem se v případě úrazového pojištění pro --Under Section 2.2 Travel Inconvenience the Cardmember s Partner služební cesty rozumí jakákoli další osoba pověřená společností (osoba oprávněná --Under Section cestovat), 2.3 Medical jejíž služební Assistance cesta and nebo Expenses the případně osobní cesta byla Cardmember s účtována na účet Partner karty and s předchozím Children schválením společností. Our/Us/We/Insurer(s) Partnerem se rozumí druh/družka means: nebo manžel/ka Držitele karty žijící - s -for Držitelem Business karty Travel ve Accident společné and domácnosti. Travel Inconvenience cover: ACE Pojištěným European Group se rozumí: Limited ( ACE ) registered in England & Wales number with its registered office at 100 Leadenhall Street, podle všech částí oddílu 2 držitel karty; London EC3A 3BP. Authorised by the Prudential Regulation Authority and v případě regulated doprovodu by the Financial držitele karty: Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. ACE is also registered with the Czech National --podle oddílu Úrazové pojištění pro služební cesty/služební Bank as an insurance company providing cross border services in the cesta případný oprávněný zaměstnanec, Czech Republic. ACE European Group Limited s Financial Services Register --podle oddílu number is Úrazové This pojištění can be pro checked služební on cesty/osobní the Financial cesta Services partner/ka Register a děti at držitele karty a oprávněný orzaměstnanec, --for --podle Medical oddílu Assistance 2.2 Pojištění and pro Expenses případ and komplikací Personal na Belongings: cestě partner/ka Inter Partner držitele Assistance karty, (IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, which is a branch of Inter Partner Assistance SA ( IPA ) of Avenue Louise --podle oddílu 2.3 Lékařská pomoc a léčebné výlohy partner/ka a děti 166, bte1, 1050 Brussels, a company authorised by the National Bank držitele karty. of Belgium. Some services are provided by AXA Travel Insurance. All Pojistkou companies se are rozumí members potvrzení of the stávajícího AXA Assistance pojistného Group. krytí poskytovaného dle pojistných podmínek. Partner means the Cardmember s domestic partner or spouse, living Pojistnými at the same address podmínkami as the se Cardmember. rozumí tyto pojistné podmínky. Pověřeným lékařem se rozumí náš lékařský odborník, který bude námi pověřen posouzením určitého aspektu záležitosti, v níž je zapotřebí odborný lékařský posudek, v souladu s těmito pojistnými podmínkami. 8

9 Personal Služební cestou Trip means se rozumí a trip taken cesta during uskutečněná the course za účelem of a Business výkonu Trip (ie činnosti after the společnosti, start but before podniknutá the end veřejným of a Business dopravním Trip) prostředkem, which does not relate přičemž to plné furthering jízdné the bylo business účtováno of na the účet Company, předtím, that než is došlo made k by pojistné Public Vehicle, události, where mezi prvním the entire místem fare has odjezdu been a charged konečným to the cílem Account návratu. prior to the incident taking place. A Reward Event endorsed by the Company and Společností se rozumí společnost, podnik, firma, vlastnictví nebo jiná charged to the Account constitutes a Personal Trip, whether taken within organizace, která je držitelem firemního účtu karty u American Express, the course of a Business Trip or otherwise. k němuž je držiteli vydána karta. Policy means the insurance cover provided under the Policy Terms and Osobní cestou se rozumí cesta podniknutá v rámci služební Conditions. cesty (tj. po začátku a před koncem služební cesty), která se netýká Policy podnikatelské Terms činnosti and Conditions společnosti, means je provedena these terms veřejným and conditions. dopravním prostředkem a plné jízdné bylo účtováno na účet předtím, než došlo Public Vehicle means any air or land vehicle, river or sea-going vessel k pojistné události. Akce za odměnu zaštítěná společností a účtovaná na operated under licence for the transport of fare paying passengers. účet představuje osobní cestu, ať už proběhne během služební cesty, A Public Vehicle does not include vehicles hired or chartered privately. nebo jindy. Reward Event means any trip awarded by the Company to one or more Veřejným dopravním prostředkem se rozumí jakýkoli vzdušný nebo Employees to reward service to, or achievement in respect of work for, pozemní dopravní prostředek nebo plavidlo říční či námořní dopravy the Company. s oprávněním k přepravě platících pasažérů. Veřejnými dopravními Senior prostředky Medical nejsou Officer soukromě means najaté Our dopravní medical prostředky. practitioner, who shall be appointed by Us to assess any aspect of any applicable issue where Účtem nebo účtem karty se rozumí účet firemní zlaté karty medical expertise is required pursuant to these Policy Terms and American Express nebo Účet služebních cest. Conditions. Vy/vaše se vztahuje na pojištěného. Trip means a journey which is a Personal Trip or Business Trip outside Zemí pobytu Your Country se rozumí of Residence vaše stávající which země must pobytu commence (doložená and end in předložením Your Country pasu, of pobytového Residence, or víza a journey nebo jiného within oficiálního Your Country dokladu). of Residence which must include a flight, or at least one night of pre-booked accommodation POJISTNÉ PLNĚNÍ away from Home. You are covered whilst on a trip for up to 90 consecutive days from Your outward journey. The maximum Pojistná plnění na základě této pojistky jsou sekundární: Peníze na number of days to which these benefits apply is 183 days in any 12 month základě této pojistky vyplatíme pouze v případě, že událost není pokryta period. jiným pojištěním, státním plněním nebo jinou smlouvou. Vaší povinností You/Your je informovat means nás o existenci the Insured. těchto pojištění a případně pomoci příslušným třetím stranám při získání náhrady. INSURANCE BENEFITS V případě, že jste držitelem více než jednoho firemního produktu Insurance vydaného společností benefits under American this Policy Express, are secondary: nevyplatíme We za will jednu only pojistnou pay amounts událost více, under než this je nejvyšší Policy if plnění they are uvedené not covered v pojistných by other podmínkách insurance, state k jednomu benefits z těchto or other produktů. agreements. You must inform Us of these and assist any relevant third parties in seeking reimbursement where appropriate. 2.1 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO SLUŽEBNÍ CESTY In the event of You holding more than one corporate product issued by American PLNĚNÍ Express, We will not pay more than the highest benefit amount stated in one of those product s Policy Terms and Conditions for any one Aby vznikl nárok na plnění podle oddílu 2, doprava v rámci služební cesty event. a případné osobní cesty musí být uhrazena z účtu karty Služební BUSINESS cesta: TRAVEL ACCIDENT Toto plnění se vztahuje pouze na nehody, které se přihodí držiteli karty BENEFITS a oprávněnému zaměstnanci v průběhu služební cesty v důsledku náhlé For identifikovatelné the benefits under zevní this události, Section která 2 to nastane apply, travel náhodou: tickets for the Business Trip and, if applicable, any Personal Trip taken must have been v prostorách nebo při přímé cestě na letiště, do přístavu nebo na purchased using the Card Account. železniční nádraží za účelem nástupu do letadla, lodi nebo vlaku; nebo při cestě Business nebo Trip: sražení veřejným dopravním prostředkem nebo nástupu či výstupu; nebo This benefit only applies to accidents to the Cardmember and an Authorised bezprostředně Employee po výstupu occurring z letadla, during lodi a nebo Business vlaku, Trip v prostorách caused by letiště, a přístavu sudden identifiable nebo železničního violent nádraží. external event that happens by chance: while bezprostředně going directly po opuštění to, or on letiště, the premises přístavu of, nebo an airport, železničního seaport nádraží or railway při cestě station veřejným for the dopravním purpose of prostředkem, boarding an pokud aircraft, dojde ship k or úrazu train; do or 30 dní od výchozí cesty, ale před započetím zpáteční služební cesty while travelling on, boarding or alighting from or being struck by a Public držitele karty nebo oprávněného zaměstnance. Vehicle; or 9

10 Držitel immediately karty a after oprávněný alighting zaměstnanec from an aircraft, budou ship pojištěni or train pro while následující on the případy: premises of an airport, seaport or railway station. 5 immediately CZK, after pokud leaving držitel the karty premises a oprávněný of the airport, zaměstnanec seaport or utrpí railway v station průběhu following služební travel cesty on nehodu, a Public která Vehicle do 365 where dní an povede injury k: is sustained within 30 days of the outward journey but prior to the commencement (a) smrti; of the Cardmember s or an Authorised Employee s return Business (a) Trip. úplné a trvalé ztrátě funkce jakékoli končetiny; The (b) úplné Cardmember a nezvratné and ztrátě an Authorised alespoň jednoho Employee z následujících: will be covered for the following: i. jedna ruka a jedna noha po kotník; CZK 5,000,000 if the Cardmember and an Authorised Employee has an i. obě ruce; accident during a Business Trip which within 365 days causes them to suffer: ii. obě nohy po kotník; (c) (a) úplné death; a nezvratné ztrátě alespoň jednoho z následujících: (b) i. the zrak; complete and permanent loss of use of any limb; (c) i. the řeč; complete and irrecoverable loss of one or more of: ii. i. sluch. one hand and one foot; iii. ii. Částka both hands; bude or snížena na CZK v případě úplné a nezvratné ztráty alespoň jednoho z následujících: iii. both feet; i. zrak na jedno oko; (d) the entire and irrecoverable loss of one or more of: i. sluch na jedno ucho; i. sight; ii. ztráta jedné ruky nebo jedné nohy ke kotníku. ii. speech; or Částka bude snížena na CZK v případě úplné a nezvratné iii. hearing; ztráty ukazováčku a palce na stejné ruce. the amount will be reduced to CZK 2,600,000 for the entire and Maximální částka vyplacená držiteli karty nebo jeho dědicům irrecoverable loss of one or more of the following: a oprávněnému zaměstnanci nebo jeho dědicům po nehodě v rámci služební i. sight cesty in one bude eye; CZK. ii. hearing in one ear; or Osobní cesta: iii. loss of one hand or one foot; Toto plnění platí pro držitele karty, partnera/ku a děti a případně the oprávněného amount will zaměstnance be reduced to a CZK vztahuje 1,300,000 se výhradně for the na entire nehody, and které se irrecoverable přihodí v průběhu loss of osobní one index cesty finger v důsledku and thumb náhlé on identifikovatelné the same hand. zevní události, která nastane náhodou: The maximum amount that will be paid to the Cardmember or their estate 1) v prostorách and an Authorised nebo při přímé Employee cestě na or letiště, their estate do přístavu following nebo an na accident železniční occurring nádraží on za a Business účelem nástupu Trip will do be letadla, CZK 5,000,000 lodi nebo vlaku; nebo 2) při cestě nebo sražení veřejným dopravním prostředkem nebo Personal Trip: nástupu či výstupu; nebo This benefit applies to the Cardmember, their Partner and Children, 3) bezprostředně po výstupu z letadla, lodi nebo vlaku, v prostorách and if applicable an Authorised Employee solely applies to accidents letiště, přístavu nebo železničního nádraží. occurring during a Personal Trip caused by a sudden identifiable violent external Držitel karty, event partner/ka that happens a děti, by chance: případně oprávněný zaměstnanec budou pojištěni pro následující případy: 1) while going directly to, or on the premises of, an airport, seaport or railway station 000 CZK, for the pokud purpose utrpí of v boarding průběhu an osobní aircraft, cesty ship nehodu, or train; která or povede v průběhu 365 dní k: 2) while travelling on, boarding or alighting from or being struck by (a) a smrti; Public Vehicle; or 3) (b) immediately úplné a trvalé after ztrátě alighting funkce from jakékoli an aircraft, končetiny; ship or train while on the premises of an airport, seaport or railway station. (c) úplné a nezvratné ztrátě alespoň jednoho z následujících: The Cardmember, their Partner and Children, and if applicable an i. jedna ruka a jedna noha po kotník; Authorised Employee will be covered for the following: i. obě ruce; CZK 2,500,000 if they have an accident during a Personal Trip which within ii. 365 obě days nohy causes po kotník; them to suffer: (a) death; (b) the complete and permanent loss of use of any limb; 10

11 (c) (d) the úplné complete a nezvratné and irrecoverable ztrátě alespoň loss jednoho of one z or následujících: more of: i. one zrak; hand and one foot; ii. both řeč; hands; or iii. both sluch. feet; (d) Částka the bude entire snížena and irrecoverable na loss CZK of one v případě or more úplné of: a nezvratné ztráty alespoň jednoho z následujících: i. sight; zrak na jedno oko; ii. speech; or i. sluch na jedno ucho; iii. hearing; ii. ztráta jedné ruky nebo jedné nohy po kotník. The amount will be reduced by to CZK 1,300,000 for the entire and irrecoverable iii. Částka loss bude of one snížena or more na 650 of the 000 following: CZK v případě úplné a nezvratné ztráty ukazováčku a palce na stejné ruce. i. sight in one eye; Maximální částka vyplacená držiteli karty, partnerovi/partnerce ii. hearing in one ear; or a dětem, případně oprávněnému zaměstnanci nebo jejich dědicům po nehodě iii. loss v rámci of one osobní hand cesty or one bude foot; CZK. The Částka amount plnění will za be smrt reduced dítěte to mladšího CZK 650, let je for snížena the entire na 330 and 000 CZK. irrecoverable loss of one index finger and thumb on the same hand. VÝLUKY The maximum amount that will be paid to Cardmember, their Partner and Všeobecné Children, výluky and if z applicable celosvětového an Authorised cestovního Employee pojištění, or uvedené their estate following v oddílu 2.5, an accident platí pro occurring všechna pojistná on a Personal plnění. Trip Následující will be CZK výluky 2,500,000. platí pouze pro tento oddíl 2.1 Úrazové pojištění pro služební cesty: The benefit amount for the death of a Child under the age of 16 is reduced Pojistné krytí to CZK se 330,000. nevztahuje na následující případy: 1) Nároky související přímo či nepřímo s jakoukoli fyzickou vadou nebo EXCLUSIONS nemohoucností přítomnou před začátkem příslušné služební cesty, General nebo Exclusions osobní cesty, to Worldwide pokud jde výhradně Travel Insurance o účast na listed akci in za Section odměnu. 2.5 apply to all travel Insurance benefits. The following exclusions apply 2) Onemocnění, které není přímým následkem nehody. only to this Business Travel Accident Section 2.1: 3) Nároky související s placenou prací zahrnující přímou účast na You will not be covered in respect of the following: instalaci, montáži, údržbě nebo opravě elektrických, mechanických 1) Any nebo claim hydraulických related directly zařízení or (v indirectly jiné než to čistě any manažerské, physical defect, kontrolní, or infirmity prodejní nebo which administrativní existed before roli), the start nebo of s the výkonem relevant profese Business Trip, or instalatéra, Personal elektrikáře, Trip if solely osvětlovače attending a či Reward zvukaře, Event. truhláře, malíře nebo stavitele, případně s manuální prací jakéhokoli druhu nebo jinou 2) Suffering from sickness or disease not directly resulting from an pracovní nehodou. accident. 4) Nároky týkající se nehody, k níž došlo v průběhu každodenní cesty do 3) Any claim relating to paid work with hands-on involvement in the práce nebo z práce nebo na schválenou dovolenou, nebo v průběhu installation, assembly, maintenance or repair of electrical, mechanical cesty, která není služební cestou ani osobní cestou. or hydraulic plant, (other than in a purely managerial, supervisory, 5) sales Provozování or administrative jakýchkoli sportů capacity), a aktivit or the vyjma undertaking golfu, rekreačního of any trade běhu as nebo a plumber, joggingu, electrician, raketových lighting sportů, or použití sound tělocvičny technician, a plavání. carpenter, painter/decorator or builder, or manual labour of any kind or any 6) Provozování profesionálních sportů nebo trénink profesionálních other work-related accident. sportů. 4) Any claim for an accident occurring during the course of everyday 7) Služba v pozemních, námořních nebo vzdušných silách jakékoli země. travel to and from work or an authorised or legitimate leave of 8) absence, Účast na vojenské, or a trip which policejní is not nebo a Business hasičské Trip činnosti. or a Personal Trip. 5) 9) Participating Činnost prováděná in any sports v roli operátora and activities nebo other člena than posádky golf, leisure jakéhokoli running or jogging, veřejného racquet dopravního sports, prostředku. use of a gym and swimming. 6) 10) Participating Nehody, k nimž in or dojde training v letadle for any mimo professional běžný let sports. provozovaný komerční leteckou společností. 7) Service in the military, naval or air services of any country. 11) Let ve vojenském letadle, nebo letadle, které vyžaduje zvláštní 8) Participation in any military, police or fire-fighting activity. povolení či prohlášení. 9) Activities undertaken as an operator or crew member of any Public 12) Nedodržení přiměřené péče nebo úrazy způsobené vaší nedbalostí či Vehicle. nedodržením zákonů a nařízení země, v níž cestujete. 10) Any accident whilst on any aircraft other than a scheduled flight 13) Jakákoli podvodná, nepoctivá nebo trestná činnost, jíž se dopustíte vy operated by a licensed commercial airline company. nebo kdokoli, s kým máte nekalou dohodu. 11

12 11) 14) Flying Úrazy, in které military si způsobíte aircraft or sami, any s aircraft výjimkou which případů, requires kdy special šlo o záchranu permits or lidského waivers. života. 12) 15) Not Sebevražda taking reasonable nebo pokus care o sebevraždu. or injuries caused by Your negligence or failure to follow the laws and regulations of the country where You are 16) Vyhlášená nebo nevyhlášená válka. travelling. 17) Jakýkoli teroristický čin (s výjimkou běžného komerčního letu) 13) Any fraudulent, dishonest or criminal act committed by You or anyone v průběhu osobní cesty nebo pracovní cesty. with whom You are in collusion. 18) Skutečné, údajné nebo hrozící vypuštění, rozptýlení, prosáknutí 14) Self inflicted injuries except where trying to save human life. nebo únik nebezpečných biologických, chemických, jaderných nebo 15) Suicide radioaktivních or attempted pevných, suicide. kapalných i plynných látek nebo vystavení takovým látkám. 16) Declared or undeclared war. 19) Úrazy nebo nehody, k nimž dojde pod vlivem alkoholu (nad povolenou 17) An act of terrorism (except while travelling on a scheduled flight) hranici při řízení) nebo omamných látek, které nebyly předepsány during a Personal Trip or Business Trip. registrovaným lékařem. 18) The actual, alleged or threatened discharge, dispersal, seepage, migration, escape, release of or exposure to any hazardous biological, 2.2 chemical, POJIŠTĚNÍ nuclear PRO or radioactive PŘÍPAD KOMPLIKACÍ solid, liquid or gaseous NA CESTĚ agent. 19) Plnění Injuries uvedené or accidents v tomto oddílu which 2.2 occur platí while pouze, under pokud the influence byly originální of alcohol jízdní doklady (above uhrazeny the legal z účtu driving karty limit) nebo or drugs z účtu unless služebních as prescribed cest společnosti by u American a registered Express. medical practitioner. Vaše náklady na dopravu, občerstvení a ubytování a nákup nezbytného vybavení, na které se vztahuje tento oddíl 2.2, musí být uhrazeny vaší 2.2 TRAVEL INCONVENIENCE kartou, abyste měli nárok na jejich proplacení, a to vždy, když je platba For vaší the kartou benefits možná under vzhledem this Section k přijetí 2.2 místním to apply, obchodníkem. the original travel Plnění se tickets vztahuje must na držitele have been karty. purchased using the Card Account, the Company s American Express Business Travel Account. PLNĚNÍ Your travel, refreshment and accommodation costs, and the purchase of Plnění essential pro případ items komplikací covered under na cestě this Travel podle Inconvenience tohoto oddílu 2. Section 2. je 2.2 poskytováno must be charged na úhradu to Your letu mezi Card dvěma to be eligible komerčními for reimbursement, letišti, letadlem unless provozovaným payment leteckou with Your společností Card is not s oprávněním possible due k to přepravě local merchant platících acceptance. cestujících vydaným Benefits příslušnými apply to the úřady, Cardmember. v rámci služební cesty nebo osobní cesty. YOUR BENEFITS 1) Budou vám proplaceny nezbytné další náklady na dopravu, stravu Travel a ubytování, Inconvenience vzniklé benefits před samotným under this odletem: Section 2.2 are provided to cover any flight between named commercial airports, on an aircraft operated by (a) do výše CZK za jeden případ (zpoždění, zrušení, an airline licensed by the relevant authorities for air transportation of fare překročení kapacity), pokud je váš let zpožděn či zrušen a není paying passengers whilst on a Business Trip or Personal Trip. nabídnuta žádná alternativa do 4 hodin od plánovaného odletu; 1) You will be reimbursed for necessary additional travel, refreshment and (b) do výše CZK za jeden případ (zmeškaný spoj), pokud accommodation costs incurred prior to Your actual flight departure if: v důsledku zpoždění vašeho prvního letu zmeškáte navazující let (a) a Up není to CZK nabídnuta 20,600 žádná per event alternativa (Delay, do Cancellation, 4 hodin od plánovaného Overbooking) odletu. if Your flight is delayed, cancelled, and no alternative is made available within 4 hours of the published departure time; 2) Bude vám proplacen nákup nezbytných toaletních potřeb a oblečení: (b) Up to CZK 11,600 per event (Missed connection) as a result of (a) (zdržení zavazadel) do výše CZK za jeden případ, pokud a delay to Your incoming connecting flight, You miss Your onward vaše odbavená zavazadla nedorazí na cílové letiště do 6 hodin od connecting flight and no alternative is made available within 4 vašeho příletu; hours of the published departure time. (b) (delší zdržení zavazadel) do výše CZK za jeden případ, 2) You will be reimbursed for the purchase of essential items of toiletries pokud vaše odbavená zavazadla nedorazí na cílové letiště do and clothing: 48 hodin od vašeho příletu; (a) (Baggage delay) up to CZK 11,600 per event if Your checked in VÝLUKYbaggage has not arrived at Your destination airport within 6 hours of Your arrival; Všeobecné výluky z celosvětového cestovního pojištění, uvedené v oddílu (b) (Extended 2.5, platí baggage pro všechna delay) pojistná up to an plnění. additional Následující CZK 40,000 výluky per platí event pouze pro if Your tento checked oddíl 2.2 in baggage Pojištění has pro still případ not arrived komplikací at Your na destination cestě. airport within 48 hours of Your arrival. 12

13 EXCLUSIONS Pojistné krytí se nevztahuje na následující případy: General 1) Ohledně Exclusions zmeškaného to Worldwide spoje případy, Travel kdy Insurance nebyl vyhrazen listed in dostatečný Section 2.5 apply čas to na all přestup travel Insurance na navazující benefits. let. The following exclusions apply only to this Travel Inconvenience Section ) Další náklady, pokud letecká společnost nabídla alternativní dopravu You nebo will not ubytování, be covered které in respect jste odmítli, of the nebo following: další náklady nebyly hrazeny vaší kartou. 1) Under missed connection, claims where insufficient time has been 3) allowed Zdržení zavazadel to arrive to nebo connect delší with zdržení Your zavazadel ongoing flight. v konečném úseku služební cesty nebo osobní cesty, která není součástí služební cesty. 2) Additional costs where the airline has offered alternative travel 4) arrangements V případě zdržení or accommodation zavazadel nebo delšího and these zdržení have zavazadel been refused nákup or where položek, such které additional nejsou bezprostředně costs have not nezbytné been charged pro vaši to Your cestu. Card. 3) 5) Baggage Položky zakoupené delay or extended poté, co baggage vám byla delay zavazadla on the vrácena. final leg of Your Business Trip, or of a Personal Trip which does not form part of 6) Nesepsání protokolu o nepravidelnosti při přepravě zavazadla a Business Trip. s potvrzením chybějícího zavazadla ve vaší destinaci. 4) Under baggage delay and extended baggage delay, items that are not 7) Když dobrovolně přijmete od letecké společnosti náhradu za to, že se immediately necessary for Your trip. vzdáte letu s překročenou kapacitou. 5) Items purchased after Your baggage has been returned to You. 8) Náklady, které lze získat zpět jinými prostředky. 6) Failure to obtain a Property Irregularity Report from the relevant airline 9) Nevěnování dostatečné péče zavazadlům. authorities confirming Your missing baggage at Your destination. 10) Stávka zahájená nebo ohlášená před rezervací vašeho letu. 7) Where You voluntarily accept compensation from the airline in exchange 11) for Zabavení not travelling nebo likvidace on an overbooked vašeho zavazadla flight. vládním, celním nebo veřejným úřadem. 8) Costs which are recoverable from any other source. 9) Not taking reasonable care of Your baggage. 2.3 LÉKAŘSKÁ POMOC A LÉČEBNÉ VÝLOHY 10) Industrial action which has commenced or has been announced prior DŮLEŽITÉ: Nárok na plnění v případě lékařské pomoci a léčebných výloh to booking Your flight. podle tohoto oddílu 2.3 mají pouze pojištění, kteří jsou po celou dobu 11) cesty Confiscation mladší 80 or let. destruction Plnění podle of Your oddílu baggage 2.3 se by vztahuje any government, na držitele customs karty, partnera/ku or public authority. a děti. Plnění podle oddílu 2.3 je podmíněno tím, že je doprava spojená 2.3 s příslušnou MEDICAL Cestou, ASSISTANCE ať už služební AND cestou EXPENSES nebo osobní cestou, byla uhrazena z účtu karty. IMPORTANT: Only the Insured who are under the age of 80 throughout the Pokud Trip, v průběhu are eligible služební to receive cesty the nebo Medical osobní Assistance cesty utrpíte and Expenses úraz benefits nebo onemocníte, under this kontaktujte Section 2.3. nás The co benefits nejdříve in na this telefonním Section 2.3 čísle apply to the +420 Cardmember, their Když Partner nás kontaktujete, and Children. bude-li to možné, zařídíme pro vás vše potřebné, včetně návštěvy lékaře nebo jiného zdravotnického Benefits in this Section 2.3 are dependent on the Card Account having pracovníka, přijetí do nemocnice a léčby. Uhradíme také nezbytné výdaje, been used to purchase the travel tickets for the relevant trip, whether schválené naším pověřeným lékařem. Bude-li to zapotřebí, zařídíme po a Business Trip or a Personal Trip. vašem dostatečném zotavení návrat do domova. If You have an accident or You are ill during Your Business Trip or Personal PLNĚNÍ Trip, contact Us as soon as You can on By contacting Us, We will, where possible, arrange everything necessary for Maximální částka, kterou vyplatíme podle tohoto oddílu je: You including seeing a doctor or other medical professional, admission to až hospital and EUR Your v případě medical vaší treatment. hospitalizace; We will also pay for necessary expenses which have been approved by Our Senior Medical Officer. až EUR v případě ambulantní léčby, se spoluúčastí 80 EUR na When You have recovered sufficiently, and if necessary, We will arrange osobu a pojistnou událost. for Your travel Home. Budete pojištěni pro následující případy: YOUR BENEFITS 1) Lékařské ošetření: Nezbytné náklady na lékařskou, chirurgickou The a maximum nemocniční amount péči v that důsledku We will onemocnění pay under this nebo section úrazu is: v průběhu služební cesty nebo osobní cesty. Abychom mohli vyhodnotit Up to 120,000 if You are hospitalised závažnost situace, musíte zbavit svého ošetřujícího lékaře Up a to zdravotnické 16,000 for pracovníky outpatient lékařského treatment tajemství with an excess a udělit of souhlas 80 per person s poskytnutím per incident. kopie vašich lékařských záznamů našim zástupcům a konzultací podrobností vaší léčby s naším pověřeným lékařem. 2) Převoz do nemocnice: Nezbytné náklady na váš převoz do nejbližší vhodně vybavené nemocnice, pokud bezplatný převoz není k dispozici. 13

14 You 3) Vaše will be cesta covered do domova for the following: po ukončení léčby: Zařídíme vaši cestu do domova a uhradíme nezbytné související náklady, včetně případného 1) Medical treatment: Necessary medical, surgical and hospital costs as lékařského doprovodu. a result of You becoming ill or being injured during Your Business 4) Návrat Trip or Personal vašich spolucestujících Trip. In order for do Us domova: to evaluate Náklady the facts na let of the medical v ekonomické situation, třídě You nebo must standardní release Your vlakovou treating jízdenku, physician pokud and nelze Your využít registered původně plánovanou medical practitioners dopravu do from domova. their doctor/patient confidentiality and give them consent to supply Us with copies of 5) Zubní ošetření: Náklady na pohotovostní zubní ošetření až do výše Your medical files and records and to discuss with our Senior Medical 200 EUR. Officer details of Your treatment. 6) Prodloužení pobytu přítele nebo příbuzného po dobu vaší léčby: Až 2) Transport to hospital: Necessary costs for transporting or transferring 80 EUR za noc (maximálně 5 nocí) na stravu a ubytování, dokud You to the nearest adequately equipped hospital if free transport is náš pověřený lékař nerozhodne, že další léčba v rámci vaší služební not available. cesty nebo osobní cesty již není zapotřebí. 3) Your travel Home after treatment: We will arrange and pay for 7) Návštěva přítele nebo příbuzného v nemocnici po dobu více než 7 po necessary costs including a medical escort for Your journey Home. sobě jdoucích dní: Pokud cestujete sami, náklady na let v ekonomické 4) Return třídě nebo Home standardní of Your travelling vlakovou jízdenku companions: pro přítele The cost nebo of an příbuzného, economy flight který or vás standard navštíví rail v nemocnici ticket if their nebo original během means rekonvalescence. of transportation Plnění Home bude ukončeno, cannot be když used. se vrátíte do své země pobytu. 5) 8) Dental Prodloužení treatment: vašeho Up pobytu to 200 po for léčbě: emergency Až 80 EUR dental za noc costs. celkem (maximálně 5 nocí) na stravu a ubytování pro vás a jednu další osobu, 6) Friend or relative to extend their stay during Your treatment: Up pokud náš pověřený lékař doporučí prodloužit po léčbě váš pobyt. to 80 a night (maximum 5 nights) towards their meals and 9) accommodation Návrat vašich dětí costs mladších until Our 15 let Senior do domova: Medical Doprava Officer advises v ekonomické that You třídě no pro longer přítele require nebo příbuzného, further treatment který vyzvedne on Your Business vaše děti Trip a odveze or Personal je do domova, Trip. pokud se o ně nebudete schopni postarat, a v případě potřeby doprava v ekonomické třídě pro každé dítě pro návrat do 7) Friend or relative to visit You in hospital for more than 7 consecutive days: domova. If You are travelling alone, the cost of an economy flight or standard 10) Výdaje rail ticket na for pohřeb: a friend Pokud or relative v průběhu visiting služební You in cesty hospital, nebo or osobní during Your cesty recovery. zemřete, The benefit zaplatíme will cease převoz when vašich You ostatků return do to Your domova Country nebo of až 2 Residence. 400 EUR na místní kremaci nebo pohřeb. 11) 8) Nezbytné Extend Your cestovní stay following výdaje na medical pohotovostní treatment: návrat Up do to domova 80 a night in a total případné (maximum pokračování 5 nights) ve towards služební meals cestě and nebo accommodation osobní cestě costs vzhledem for You and k one nepředvídané other person hospitalizaci if Our Senior nebo Medical smrti blízkého Officer advises příbuzného, You to extend nebo Your vážného stay after poškození Your treatment. vašeho domova či podnikových prostor, pokud výše způsobené škody pravděpodobně překročí 9) Return Home of Your Children under 15: Economy class ticket for a friend EUR a místní úřady vyžadují vaši přítomnost. or relative to collect and bring Home Your Children if You are unable to care for them and if required the cost of an economy class ticket VÝLUKY for each Child to return Home. Všeobecné výluky z celosvětového cestovního pojištění, uvedené 10) Funeral and burial expenses: If You die whilst on a Business Trip or v oddílu 2.5, platí pro všechna pojistná plnění. Následující výluky platí Personal Trip, We will pay for either transportation of Your remains pouze pro tento oddíl 2.3 Lékařská pomoc a léčebné výlohy. Home or up to 2,400 for local cremation or burial. Pojistné krytí se nevztahuje na následující případy: 11) Necessary travel expenses for emergency return and if necessary 1) resumption Prvních 80 EUR a Business nákladů Trip na ambulantní or Personal léčbu Trip due u každé to the pojistné unforeseen hospitalisation události. or death of a Close Relative; or severe damage to Your Home or Your business premises if the damage caused is likely to be 2) Náklady neschválené naším pověřeným lékařem. more than 1,600 and Your presence is required by a local authority. 3) Léčba, o níž náš pověřený lékař rozhodne, že může být odložena až EXCLUSIONS po vašem návratu do země pobytu. General 4) Náklady Exclusions na lékařské to Worldwide a zubní ošetření Travel a Insurance pohřeb ve listed vaší zemi in Section pobytu. 2.5 apply to all travel Insurance benefits. The following exclusions apply 5) Léčba, která může být poskytnuta zdarma nebo za sníženou cenu only to this Medical Assistance and Expenses Section2.3. státním nebo ekvivalentním poskytovatelem, pokud neschválíme You jinak. will not be covered in respect of the following: 1) 6) The Náklady first po 80 datu, of a kdy claim se podle per claim našeho incident pověřeného for outpatient lékaře treatment máte vrátit costs. do domova. 2) 7) Costs Náklady not vzniklé approved tím, by že Our jste odmítli Senior Medical řídit se pokyny Officer. našeho pověřeného lékaře. 3) Treatment that Our Senior Medical Officer considers can be reasonably delayed until Your return to Your Country of Residence. 14

15 4) 8) Medical, Léčba nebo dental náklady treatment, vzniklé funeral z kosmetických and burial důvodů, expenses pokud within náš Your Country pověřený of lékař Residence. nerozhodne, že je taková léčba nezbytná v důsledku naléhavého zdravotního stavu. 5) Treatment that can be provided free or at a reduced cost by a state 9) benefit Léčba, která provider byla or plánovaná, equivalent, nebo unless mohla otherwise být rozumně agreed předvídaná by Us. před vaší cestou. 6) Costs after the date Our Senior Medical Officer tells You that You 10) should Rakve nebo return urny Home. nad rámec minimálních standardů mezinárodních leteckých společností. 7) Costs where You have refused to follow the advice of Our Senior 11) Medical Provozování Officer. jakýchkoli sportů a aktivit vyjma golfu, rekreačního běhu nebo joggingu, raketových sportů, použití tělocvičny a plavání. 8) Treatment or costs incurred for cosmetic reasons unless Our Senior Medical Officer agrees that such treatment is necessary as a result of 2.4 a medical OSOBNÍ emergency. MAJETEK 9) Plnění Treatment v tomto that oddílu was je planned podmíněno or could uhrazením reasonably dopravy have z účtu been karty foreseen, a platí before pouze Your pro Trip. držitele karty. 10) Coffins or urns in excess of minimum international airline standards. PLNĚNÍ 11) Participating in any sports and activities other than golf, leisure running or Toto plnění se vztahuje na osobní majetek držitele karty, který je běžné jogging, racquet sports, use of a gym and swimming. mít při sobě na cestách a který si držitel karty vezme, zakoupí nebo pronajme na služební cestě nebo osobní cestě. Držitel karty bude 2.4 pojištěn PERSONAL pro následující BELONGINGS případy: Benefits 1) Pokud in dojde this Section ke ztrátě, are krádeži dependent nebo on poškození the Card osobního Account majetku having been used držitele to purchase karty, the bude travel vyplaceno tickets and až: apply solely to the Cardmember. (a) EUR celkem za jednu cestu; YOUR BENEFITS (b) 750 EUR za současnou cenu nebo náklady na opravu jedné This benefit applies to the Cardmember s personal belongings of a kind položky, páru nebo sady položek, které se používají dohromady; usually worn or carried when travelling which the Cardmember takes, 2) purchases Kdykoli or to hires bude whilst možné, on poradíme their Business a pomůžeme Trip or Personal a uhradíme Trip. cenu poštovného při náhradě ztracených, ukradených nebo poškozených The Cardmember will be covered for the following: nezbytných položek, jako jsou brýle, kontaktní čočky, léky na předpis 1) a If cestovní the Cardmember s doklady, bez personal nichž držitel belongings karty are nemůže lost, stolen pokračovat or v damaged, cestě nebo they se will vrátit be do paid domova. up to: 3) Provedeme (a) 5,000 odpovídající in total per Trip; srážky za opotřebení. (b) 750 for the current value or cost to repair any item, or any pair VÝLUKY or set of items which are used together; Všeobecné výluky z celosvětového cestovního pojištění, uvedené 2) We will provide advice and assistance where possible and any v oddílu 2.5, platí pro všechna pojistná plnění. Následující výluky platí shipment costs in replacing emergency items that are lost, stolen or pouze pro tento oddíl 2.4 Osobní majetek. damaged including glasses, contact lenses, prescriptions, and travel Pojistné documents krytí pro necessary držitele karty for the se Cardmember nevztahuje na to následující continue their případy: Trip or return Home. 1) Prvních 150 EUR nároku u každé pojistné události. 3) We will make deductions for wear and tear. 2) Ztráta nebo poškození vzniklé běžným opotřebením. EXCLUSIONS 3) Ztráta, krádež nebo poškození osobního majetku, kterému nebyla věnována dostatečná péče nebo nebyl zabezpečen či byl ponechán General Exclusions to Worldwide Travel Insurance listed in Section 2.5 mimo dosah. apply to all travel Insurance benefits. The following exclusions apply only 4) Ztráta to this nebo Personal krádež Belongings neohlášená Section policii, dopravci 2.4. či poskytovateli ubytování do 48 hodin se sepsáním protokolu. The Cardmember will not be covered in respect of the following: 5) Poškození osobního majetku v péči dopravce neohlášené do 48 hodin 1) The first 150 of a claim per claim incident se sepsáním protokolu. 2) Any loss or damage caused by normal wear and tear. 6) Ztráta, krádež nebo poškození vozů, jejich příslušenství nebo položek 3) Lost, ve voze, stolen který or nejeví damaged známky personal vloupání. belongings where they have failed to take sufficient care of them or have left them unsecured or outside 7) Poškození křehkých položek. their reach. 8) Domácí potřeby. 4) Loss or theft not reported to the police or provider of the transport or 9) accommodation Krádež ze střešního within nebo 48 zadního hours and nosiče, a report kromě obtained. krádeže vybavení na stanování. 15

16 5) 2.5 Damage VŠEOBECNÉ to personal VÝLUKY belongings Z CELOSVĚTOVÉHO whilst in the care of a CESTOVNÍHO transport provider POJIŠTĚNÍ which has not been reported within 48 hours and a report obtained. Následující výluky se vztahují na celý oddíl 2 Celosvětové cestovní 6) pojištění. Loss, theft of, or damage to, vehicles, their accessories, or items in a vehicle where there is no evidence of break in. Plnění se nevztahuje na pojistné události vzniklé přímo nebo nepřímo 7) v důsledku: Damage to fragile or brittle items. 8) 1) Household Nedodržení goods. rad nebo pokynů našeho zástupce nebo našeho 9) Theft pověřeného from a lékaře. roof or boot luggage rack, other than theft of camping 2) equipment. Provozování nebo trénink profesionálních sportů, závody (jiné než pěší), rallye a závody motorových vozidel nebo jakékoli zkoušky 2.5 rychlosti GENERAL či vytrvalosti. EXCLUSIONS TO WORLDWIDE TRAVEL 3) Placené INSURANCE práce zahrnující přímou účast na instalaci, montáži, údržbě nebo opravě elektrických, mechanických nebo hydraulických zařízení The following exclusions apply to all of this Section 2 Worldwide Travel (v jiné než čistě manažerské, kontrolní, prodejní nebo administrativní Insurance. roli), nebo s výkonem profese instalatéra, elektrikáře, osvětlovače či You zvukaře, will not be truhláře, paid for malíře claims nebo directly stavitele, or indirectly případně as s a manuální result of: prací jakéhokoli druhu. 1) Not following the advice or instructions of Us or Our Senior Medical 4) Officer. Případů, kdy nedáváte dostatečný pozor na sebe a svůj osobní majetek. 2) Participating in or training for any professional sports, racing (other than 5) on Úrazů, foot), které motor si způsobíte rallies and sami, motor s výjimkou competitions, případů, or any kdy tests šlo o for záchranu speed or lidského endurance. života. 3) 6) Paid Úrazů work způsobených with hands-on vaší nedbalostí involvement či in nedodržením the installation, zákonů assembly, a nařízení maintenance země, v níž cestujete. or repair of electrical, mechanical or hydraulic plant, (other than in a purely managerial/ supervisory, sales 7) Strachu z létání nebo jiných způsobů dopravy. or administrative capacity), or the undertaking of any trade as 8) a Sebevraždy plumber, electrician, nebo pokusu lighting o sebevraždu. or sound technician, carpenter, painter/decorator or builder, or manual labour of any kind. 9) Úrazů nebo nehod, k nimž dojde pod vlivem alkoholu (nad povolenou 4) Not hranici taking při řízení) reasonable nebo care omamných of Yourself látek, and které Your nebyly personal předepsány belongings. registrovaným lékařem. 5) Your self inflicted injuries except when trying to save human life. 10) Dřívějších onemocnění, o nichž jste věděli ve chvíli, kdy jste žádali 6) Your injuries caused by Your negligence or failure to follow the laws and o kartu, nebo před rezervací cesty, podle toho, co nastalo později, a ve regulations of the country where You are travelling. spojení s nimi: 7) Fear of flying or travelling on other modes of transport. (a) jste v uplynulých 12 měsících byli hospitalizováni; 8) Your suicide or attempted suicide. (b) očekáváte výsledky testů nebo jste na seznamu čekatelů na 9) Your operaci, injuries konzultaci or accidents či vyšetřování; which occur as a result of drug or alcohol abuse, or while under the influence of alcohol (above the local legal (c) jste v uplynulých třech měsících zahájili nebo změnili léčbu či léky; driving limit) or drugs unless as prescribed by a registered medical (d) practitioner. je zapotřebí absolvovat minimálně jednou za dvanáct měsíců kontrolu u lékaře, chirurga nebo psychiatra; 10) Pre-existing medical conditions known to You, when You apply for (e) Your vám Card, byla or sdělena prior to terminální booking Your prognóza; Trip, whichever is the most recent, for which You: (f) je vám znám jakýkoli důvod pro případné zrušení nebo zkrácení (a) cesty. have attended a hospital as an in-patient during the last 12 months; 11) Cestování (b) are awaiting v rozporu test s results doporučením or on a waiting registrovaného list for an lékaře. operation, consultation or investigation; 12) Stávky zahájené nebo ohlášené před rezervací vaší cesty. (c) have commenced or changed medication or treatment within the last 13) Cesty v zemích nebo směřující do zemí nebo části země, kam vládní three months; orgán doporučil omezit cesty pouze na nezbytné případy. (d) require a medical, surgical or psychiatric check up every twelve 14) Jakékoli podvodné, nepoctivé nebo trestné činnosti, jíž se dopustíte months or more frequently; vy nebo kdokoli, s kým máte nekalou dohodu. (e) have been given a terminal prognosis; 15) Zabavení nebo likvidace vašeho osobního majetku vládním, celním nebo (f) know veřejným of any úřadem. reason, which may necessitate any Trip to be cancelled or cut short. 16) Teroristických činů, s výjimkou případu, kdy cestujete veřejným 11) dopravním Travelling against prostředkem. the advice of a registered medical practitioner. 16

17 12) 17) Industrial Vyhlášené action nebo nevyhlášené which has commenced války. or has been announced prior to booking Your Trip. 18) Skutečného nebo údajného vystavení biologickým, chemickým, 13) Trips jaderným in, or nebo booked radioaktivním to, countries materiálům or any part nebo of any látkám. country to which a government agency has advised against travel or all but essential 19) Nákladů, které lze získat zpět jinými prostředky. travel. 20) Cestování nebo pokusu o cestování bez řádné a platné cestovní 14) Any fraudulent, dishonest or criminal act committed by You, or dokumentace, mimo jiné včetně pasů a víz. anyone with whom You are in collusion. 21) Neaplikace nebo nevyhovující aplikace vakcinací nebo léčiv 15) Confiscation or destruction of Your personal belongings by any doporučených pro vaši cestu. government, customs or public authority. 16) Terrorist activities except while on a Public Vehicle. 17) Declared or undeclared war or hostilities. 18) Actual or alleged exposure to biological, chemical, nuclear or radioactive material or substance. 19) Costs which are recoverable from any other source. 20) Travelling or attempting to travel without appropriate and valid travel documentation, including but not limited to passports and visas. 21) Your failure to take, properly or at all, any vaccinations or medication advised for Your Trip. 17

18 3 GLOBAL CELOSVĚTOVÉ ASSISTANCE ASISTENČNÍ SLUŽBY This V tomto section oddílu details jsou the uvedeny Global podrobnosti Assist service o službě which Global is provided Assist, by kterou AXA poskytuje Travel společnost Insurance AXA (ATI), Travel a part Insurance of the AXA (ATI), Assistance součást Group. skupiny AXA ATI s Assistance registered Group. address Společnost is 10/11 ATI Mary sídlí Street, na adrese Dublin 10/11 1, Ireland. Mary Street, Dublin 1, Ireland. The Global Assist helpline provides immediate assistance in an emergency Linka pomoci when Global travelling Assist outside poskytuje of okamžitou the Country pomoc of Residence v nouzových and is available situacích, exclusively kdy cestujete to Cardmembers. mimo svou zemi pobytu, a je k dispozici výhradně držitelům karty. Je v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce na čísle It operates 24 hours a day, 365 days a year on DEFINITIONS DEFINICE Whenever the following words or phrases appear in bold, they will have Následující slova nebo spojení označená tučně mají níže uvedený the meaning as described below: význam: American Express means American Express Services Europe Limited. American Express se rozumí společnost American Express Services ATI Europe means Limited. the service provider, AXA Travel Insurance, 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland. Držitelem karty/vámi se rozumí jakýkoli jednotlivec, který disponuje Card platnou means kartou, an nebo American jehož cesta Express byla Card uhrazena issued z účtu to a Cardmember služebních cest. for the purpose of accessing the Card Account. Kartou se rozumí karta American Express vydaná držiteli karty za Card účelem Account zajištění přístupu means Your k účtu American karty. Express Card Account on which the Card is issued. Společností ATI se rozumí poskytovatel služeb, AXA Travel Insurance, Cardmember/ 10/11 Mary Street, You/ Dublin Your 1, Ireland. means any individual who holds a valid Card or whose trip has been charged to a Business Travel Account. Účtem karty se rozumí váš účet karty American Express, k němuž Country byla vydána of karta. Residence means Your current Country of Residence (as evidenced by production of a passport, residence visa or other official Zemí pobytu se rozumí vaše stávající země pobytu (doložená document). předložením pasu, pobytového víza nebo jiného oficiálního dokladu). YOUR BENEFITS PLNĚNÍ Global Assist can make emergency arrangements on Your behalf. Any Global Assist může za vás vyřídit naléhavé záležitosti. Veškeré peněžní cash advances, medical requirements, shipping or other costs associated zálohy, lékařská péče, náklady na dopravu nebo jiné náklady spojené with arranging any services will be charged to the Card Account and are s poskytnutím služeb budou hrazeny z účtu karty a musí je předem subject to prior authorisation by American Express. schválit společnost American Express. PRE TRAVEL ADVICE PORADENSTVÍ PŘED CESTOU Before and during Your trip ATI will provide You with information on: Před a během vaší cesty vám společnost ATI poskytne informace o: 1) preparing a journey; 1) přípravě na cestu; 2) visas, passports; 2) vízech, pasech; 3) inoculation requirements for foreign travel; 3) požadavcích na očkování při cestách do zahraničí; 4) customs and duty regulations; 4) celních předpisech a povinnostech; 5) foreign exchange rates and value added taxes; 5) zahraničních směnných kurzech a daních z přidané hodnoty; 6) American Express Travel Service Offices worldwide. 6) pobočkách cestovních služeb American Express po celém světě. TRAVEL ADVICE ABROAD CESTOVNÍ PORADENSTVÍ V ZAHRANIČÍ During Your trip abroad ATI will provide: V průběhu zahraniční cesty vám společnost ATI zajistí: 1) referrals to Embassies or Consulates; 1) kontakty na ambasády či konzuláty; 2) referrals to interpreters; 2) kontakty na tlumočníky; 3) dispatch of an interpreter; 3) vyslání tlumočníka; 4) assistance with arranging an interpreter in the event of Your 4) pomoc se zajištěním tlumočníka v případě vašeho zatčení, imprisonment, hospitalisation or if You are required to deal with hospitalizace nebo v případě, že potřebujete jednat s veřejným any public authority, and circumstances demand the services of an úřadem a okolnosti vyžadují využití služeb tlumočníka. ATI může interpreter. ATI can make the necessary arrangements. All costs and zajistit vše potřebné. Veškeré náklady a případné poplatky musí any fees must be paid by the Cardmember. uhradit držitel karty. 18

19 TRAVEL CESTOVNÍ RELATED POHOTOVOSTNÍ EMERGENCY ASISTENCE ASSISTANCE V ZAHRANIČÍ ABROAD During V průběhu Your zahraniční trip abroad cesty ATI vám will: společnost ATI zajistí: 1) transmit předání vašich urgent naléhavých messages from zpráv You příbuzným, to relatives, obchodním business associates, partnerům and friends a přátelům residing v zemi in the pobytu Country a naopak. of Residence and vice versa; 2) provide pomoc s assistance nalezením in ztracených locating lost zavazadel luggage and a bude provide držitele regular karty updates on the průběžně location informovat status to o the jejich Cardmember; pohybu. 3) provide pomoc s assistance nahrazením in replacing ztracených Your nebo lost ukradených or stolen identity dokladů papers totožnosti necessary nezbytných to pro return návrat Home. do domova. MEDICAL LÉKAŘSKÁ EMERGENCY POHOTOVOSTNÍ ASSISTANCE ASISTENCE ABROAD V ZAHRANIČÍ During V průběhu Your zahraniční trip abroad cesty ATI will: vám společnost ATI: 1) organise zprostředkuje and pay a zaplatí for dispatch zásilku of ztracených essential prescription nebo ukradených medication which has nezbytných been lost léků or stolen, na předpis, if it, or pokud a local tyto equivalent, léky nebo is jejich unavailable. ekvivalent The nejsou transportation na místě dostupné. of medicine Přeprava remains léků subject podléhá to předpisům the regulations imposed leteckých by společností airline companies nebo jiných or any přepravců other transportation a místním company, as a mezinárodním well as local and/or zákonům. international Náklady na law. léky The a cost poštovné of the musí medicine uhradit and shipment držitel karty. must be paid by the Cardmember. 2) where v případě a prescription ztráty nebo is krádeže lost or stolen lékařského whilst předpisu abroad, v endeavour zahraničí to facilitate zprostředkuje the transfer přenos of předpisu that prescription z lékárny v from zemi a pobytu Cardmembers držitele Home karty do pharmacy místní lékárny, to a local pokud pharmacy to zákon when umožňuje. possible Náklady by law. The na léky cost of a poplatky the medication za předpis and musí any prescription uhradit držitel charges karty. must be paid by the Cardmember. PRÁVNÍ ASISTENCE V ZAHRANIČÍ LEGAL ASSISTANCE ABROAD V průběhu zahraniční cesty vám společnost ATI: During Your trip abroad ATI will: 1) poskytne kdekoli na světě, bude-li to možné, kontakty na anglicky 1) make mluvící referrals právníky to v English zemi, do speaking níž cestujete. lawyers Na in požádání the country poskytne of travel také world-wide kontakty na if právníky available. mluvící If requested jinými jazyky, and available, bude-li lawyers to možné. speaking other languages will also be referred. 2) pomůže se zajištěním a zaplacením zálohy pro právníka, až do výše 2) assist 250 EUR, You pokud with the budete procurement na cestě and zatčeni advance nebo the vám fees bude of a hrozit lawyer up to zatčení. 250 if You are arrested or threatened with arrest while travelling. GENERAL OBECNÉ PODMÍNKY CONDITIONS 1) All Veškeré advances zálohy and a fees poplatky will be budou charged účtovány the Cardmembers předem na účet Card karty Account in držitele advance karty and a are musí subject předem to prior schválit authorisation společnost by American Express. GENERAL OBECNÁ VYLOUČENÍ EXCLUSIONS You will not be covered for: Pojistné krytí se nevztahuje na: 1) Global Assist services in the Country of Residence (with the exception of 1) služby Global Assist v zemi pobytu (s výjimkou PORADENSTVÍ PŘED PRE TRAVEL ADVICE). CESTOU); 2) The cost of any cash advances, medical requirements, shipping or 2) náklady na peněžní zálohy, lékařské služby, poštovné nebo jiné other costs associated with arranging any services. náklady spojené se zařízením služeb. HOW POSTUP TO CLAIM UPLATNĚNÍ NÁROKU CLAIMS AND ASSISTANCE NÁROKY A ASISTENCE In order to report a claim under Business Travel Accident or Travel Chcete-li nahlásit pojistnou událost v rámci Úrazového pojištění pro Inconvenience please call: služební cesty nebo Pojištění pro případ komplikací na cestě, volejte na In číslo: order +420 to report a claim 043. for Medical Assistance and Expenses, and Personal Belongings, please call: Chcete-li nahlásit pojistnou událost v rámci Pojištění lékařské pomoci Please a léčebných be ready výloh to a provide osobních Your věcí, Card volejte number, na číslo: which +420 should 272 be 101 used 043. as Your reference number. Mějte připravené číslo karty, které slouží jako vaše referenční číslo. 19

20 CLAIMS PODMÍNKY CONDITIONS UPLATNĚNÍ AND NÁROKU REQUIREMENTS 1) All Veškeré claims nároky and potential a potenciální claims nároky must musí be reported být ohlášeny within do days dní of od the incident pojistné události or event nebo giving události rise to the zakládající claim. nárok. 2) We Peníze will vyplatíme only pay amounts pouze v případě, if they are že not událost covered není by pokryta other insurance, jiným state pojištěním, benefits státním or other plněním agreements. nebo jinou You smlouvou. must inform Vaší Us povinností of these and je assist informovat Us nás seeking o existenci reimbursement těchto pojištění where appropriate. a případně nám pomoci při získání náhrady. 3) Please ensure copies are kept of all documentation sent to substantiate 3) a Zajistěte claim. si kopie veškeré zaslané dokumentace pro podložení pojistné události. 4) We may require You to be examined by a medical practitioner or 4) specialist Můžeme požadovat, appointed aby Us vás to prohlédl enable Us námi to assess stanovený a claim lékař fully. nebo specialista, abychom mohli nárok plně posoudit. 5) You will need to transfer to Us, on the claims handler s request and 5) at Budete Your expense, nám muset any na damaged žádost pracovníka item, and assign vyřizujícího to Us pojistnou the legal rights to událost recover a na from vlastní the party náklady responsible poskytnout up poškozenou to the amount položku that We have paid. a postoupit nám právo získat od odpovědné strany náhradu do výše částky, kterou jsme zaplatili. 6) If You or any other interested party does not comply with the obligations 6) as Pokud shown vy nebo in these jiná terms zainteresovaná and conditions, strana Your povinnosti claim may uvedené be declined. v těchto Should podmínkách the event nedodržíte, leading váš to the nárok claim může be caused být zamítnut. deliberately, Pokud or by should událost You dávající commit vznik any nároku fraudulent byla způsobena act, or refuse úmyslně to follow nebo the pokud advice given byste by se the dopustili claims podvodu handlers, či then odmítli the postupovat claim may podle be denied. pokynů vydaných pracovníky vyřizujícími pojistnou událost, může být nárok 7) Please provide all the following items, information and documentation zamítnut. and anything else reasonably requested by Us in order to make 7) a Při claim. vymáhání These nároku must be nám provided poskytněte at Your veškeré own expense. následující položky, informace a dokumentaci a vše další, o co rozumně požádáme. Vše Benefit: musíte předložit na vlastní Information náklady. required: General Your Card number Plnění Požadované informace Proof that You purchased the travel ticket on the Card Obecné Číslo or American vaší karty Express Business Travel Account Doklad, All documents že jste uhradili must be dopravu original kartou nebo z účtu služebních cest American Express Completed claim form when required Veškeré dokumenty musí být v originále BUSINESS TRAVEL ACCIDENT, TRAVEL INCONVENIENCE, MEDICAL AND PERSONAL BELONGINGS Vyplněný formulář hlášení škody, je-li vyžadován ÚRAZOVÉ Business Travel POJIŠTĚNÍ Accident PRO SLUŽEBNÍ Evidence CESTY, from POJIŠTĚNÍ the appropriate PRO PŘÍPAD organisation KOMPLIKACÍ detailing NA CESTĚ, LÉČEBNÝCH VÝLOH A OSOBNÍHO the accidentmajetku Úrazové pojištění pro služební Doklady Approved od medical příslušné reports organizace s podrobnostmi cesty o nehodě Travel Inconvenience Airline ticket Schválené lékařské zprávy Airline s confirmation of delay, cancellation, missed Pojištění pro případ komplikací Letenka connection or overbooking, and their confirmation na cestě that no alternative was made available within 4 hours Potvrzení letecké společnosti o zpoždění, zrušení, zmeškání Airline confirmation spoje nebo (Property překročení Irregularity kapacity letu Report) a including potvrzení, details že do of 4 baggage hodin nebyla return poskytnuta date and time žádná alternativa Itemised receipts and proof of purchases made using Potvrzení Your Cardletecké společnosti (protokol o nepravidelnosti při přepravě zavazadla) Medical Assistance and Invoices s podrobnostmi and medical o datu report a času detailing vrácení medical zavazadel Expenses treatment and costs You have paid Podrobné účtenky a prodejní doklady k nákupům Any zaplaceným unused tickets vaší kartou Personal Lékařská Belongings pomoc a léčebné výlohy Osobní majetek Report Faktury from a lékařské police zprávy or a report s podrobným from the Public rozpisem Vehicle operator léčby a nákladů, (as appropriate) které jste for zaplatili loss or theft claims Proof Všechny of ownership nepoužité (for jízdní example dokladya receipt for the purchase of the original goods) Policejní zpráva nebo zpráva operátora veřejného dopravního Damaged personal prostředku belongings (podle situace) o ztrátě nebo krádeži Doklad vlastnictví (například doklad o koupi původního zboží) Poškozený osobní majetek 20

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

American Express Gold Corporate

American Express Gold Corporate CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá Firemní Karta Card Business pojištění Cesvní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American Zlatých Express firemních

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TRAVEL INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro cestovní pojištění jsou vydány

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI ACCIDENT AND SICKNESS INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro pojištění

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C

Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD 13. CZECH OPEN Mezinárodní šipkový turnaj WDF jako kategorie 3 a BDO kategorie C Pátek 2. listopadu 2007 Smíšené páry, Zahřívací turnaj

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Doprava Transportation

Doprava Transportation Doprava Transportation Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží? Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is? Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP

MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP MISTROVSTVÍ ČR / CZECH CHAMPIONSHIP v lodních třídách / in classes Europe, Finn, Laser Standard, Laser 4.7 CTL 112152 datum / date: 14.10. 16.10.2011 místo konání : Nové Mlýny (Pavlov), Česká republika

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND CANADA OF 24 th MAY 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED STATES OF AMERICA ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

SMLOUVA O ÚVĚRU A O ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU prostřednictvím zřízení vlastnického práva k cenným papírům uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No. 26455064 Registered with the Commercial Register, Section B, File No. 7215 Maintained by the Municipal Court in Prague

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR /Czech Championship v lodních třídách / in class 420 datum / date: 25. 27. 9. 2014 a / and CECC CZE v lodní třídě / in class Cadet datum / date: 25. 27. 9. 2014 CTL 142163 místo konání :

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR /Czech Championship v lodních třídách / in classes Fireball, 420 datum / date: 25. 28. 9. 2015 a / and Mistrovství ČR /Czech Championship & CECC v lodní třídě / in class Cadet datum / date:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ARE YOU A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY? JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST?

ARE YOU A SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY? JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST? TEAM Skupinové pojištění zaměstnanců Group life insurance for employees JSTE SOCIÁLNĚ OdPOvĚdNÁ SPOLEČNOST? Věděli jste, že: Invalidní důchod 3. stupně znamená pokles příjmu zaměstnance o polovinu, 2.

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více