American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d"

Transkript

1 CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance

2 Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate American Express Cardmembers This Tento material materiál contains obsahuje a brief stručný and a clear přehledný description popis of insurance pojistného programu and a jeho its terms podmínek. and conditions. Pojištění se řídí The právním insurance řádem is České governed Republiky, by účinnými laws of ustanoveními Czech zák. č. 37/2004 Republic, Sb., effective o pojistné provision smlouvě, of občanským Act No. 37/2004 Coll. zákoníkem Insurance a skupinovou Contract, pojistnou Civil smlouvou Code and č. Group Insurance , Policy kterou No , uzavřela společnost concluded American between American Express Services Express Europe Services Limited Europe (dále Limited jen AESEL ) (hereinafter AESEL ) s Komerční and pojišťovnou, Komerční pojišťovna, a. s. a. s. In V tomto this insurance pojistném program, programu accident je úrazové insurance pojištění is drafted koncipováno as amount-based jako pojištění obnosové, insurance, ostatní while druhy or pojištění types jako of insurance pojištění are damage-based. škodová. The Pojištění insurance a služby and zahrnuté services v provided tomto programu within this jsou program poskytovány are provided při cestách during do zahraničí travels abroad všem držitelům to all holders firemních of American karet Express Corporate American Express, Cards issued které for jsou companies pro společnosti registered sídlící in v České Czech Republic, Republice by vydané company společností AESEL, AESEL, its branches, jejími pobočkami, subsidiaries dceřinými and společnostmi American a Express držiteli licensees licence American billed in Express, CZK (Czech a hrazené crowns) (hereinafter v CZK (v korunách Corporate českých) Cards ) (dále and/or jen firemní to persons karta ), travelling at osobám expense cestujícím of a Business na náklady Travel Účtu Account služebních kept with cest AESEL vedeného and billed u společnosti in Czech AESEL crowns a hrazeného pursuant to v CZK terms (v korunách and conditions českých) set (dále out jen below účet(hereinafter služebních cest ) Business a též rodinným Travel Account ) příslušníkům and to těchto family osob members podle dále of se popsaných persons podmínek. pursuant to terms and conditions set out below. V případě, že pojištěný požaduje asistenční služby nabízené If v rámci insured tohoto person programu, requests musí, assistance jakmile dojde services k pojistné offered události, within this kontaktovat program, asistenční he/she shall společnost be obliged určenou to contact pojistitelem. assistance V případě, company že pojištěný determined požaduje pojistné by insurer plnění immediately musí kontaktovat upon asistenční occurrence společnost v of následujících relevant insurance termínech: event. If a) insured do 60 dní person od vzniku requests pojistné insurance události v benefits, případě pojistné he/she shall be obliged události, to contact z níž vyplývá assistance nárok na company pojistné plnění by z following Úrazového deadlines: pojištění ve veřejných dopravních prostředcích; a) b) within do 30 dní 60 days od vzniku of pojistné occurrence události of v případě insurance pojistné event in události, case of z níž an vyplývá insurance nárok event na giving pojistné rise plnění to z insurance Pojištění benefits pro případ under komplikací Accident na cestách. Insurance in Public Means of Transport; b) within 30 days of occurrence of insurance event in case of an insurance event giving rise to insurance benefits under Insurance of Complications in Course of Travel. 1

3 Summary Souhrnná informativní Information Table tabulka Overview přehled of pojistných Insurance Amounts částek a poskytovaných and Services Provided služeb Insurance Pojistné částky Amounts (v Kč), (in CZK), Soukromá Pracovní Business cesta trip Personal trip Services poskytované Provided služby cesta Insurance Pojistná částka amount úrazovho of accident pojištění insurance v dopravních prostředcích veřejné dopravy Medical transport and Lékařský repatriation převoz a repatriace ano yes ano yes Transport Převoz zesnulého of a deceased ano yes ano yes Delay, Zpoždění cancellation letu, zrušení of flight letu Denial Odepření of boarding nástupu do letadla Missed Zmeškané connecting navazující flight spojení Delay Zpoždění of luggage zavazadel Loss Ztráta of zavazadel luggage Legal Právní assistance pomoc ano yes ano yes Security Složení kauce deposit (formou (in poskytnutí form půjčky) of a loan provision) ano yes ano yes 2

4 Contents Obsah 1. Basic Základní Terms pojmy 1.1 Insurer Pojistitel 1.2 Assistance Asistenční společnost Company 1.3 Insurance Pojištěné osoby Persons 2. Accident Úrazové pojištění Insurance v dopravních prostředcích veřejné dopravy 3. Insurance Pojištění pro of Complications případ komplikací in na Course cestáchof Travel 3.1 Zpoždění Delay, Cancellation letu, zrušení of Flight letu 3.2 Denial Odepření of Boarding nástupu do letadla 3.3 Zmeškané Missed Connecting navazující Flight spojení 3.4 Zpoždění Delay of Luggage zavazadel 3.5 Ztráta Loss of zavazadel Luggage 4. Comprehensive Komplexní asistence Assistance v případě in nouze Case of Emergency 4.1 Assistance Asistence v in případě Case nezbytné of Necessary lékařské Medical pomoci Aid 4.2 Travel Cestovní Assistance asistence 4.3 Pre-travel Poradenství Consulting před cestou 5. Exclusions Výluky z pojištění from Insurance a omezení and pojistného Insurance plnění Benefits Restrictions 5.1 Výluky Exclusions z úrazového from Accident pojištění Insurance 5.2 Výluky Exclusions z pojištění from Insurance pro případ of komplikací Complications na cestách in Course 5.3 Výluky of Travel z komplexní asistence v případě nouze Povinnosti Exclusions pojištěného from Comprehensive v případě pojistné Assistance události in Case of Emergency 6.1 Úrazové pojištění - povinnosti Obligations Pojištění of pro případ Insured komplikací Person na in cestách Case - povinnosti of an Insurance 6.3 Event Komplexní asistence v případě nouze - povinnosti 7. Souběh 6.1 Accident s jiným Insurance pojištěním - Obligations 6.2 Insurance of Complications in Course of Travel 8. Ostatní - Obligations ustanovení Postup Comprehensive při reklamacích Assistance in Case of Emergency 10. Názvosloví - Obligations 7. Concurrence Cestovní náklady with Or Insurance Policies 8. Or Dopravní Provisions prostředek veřejné dopravy 9. Processing Manuální práce of Complaints Pojistná událost 10. Pozemní Terminology dopravní prostředek veřejné dopravy Travel Pracovní Expenses cesta Manual Předchozí work zdravotní stav Insurance Soukromá event cesta Prior Úraz health condition Personal Vysílající organizace trip Business trip Accident Public means of transport Sending entity Surface Public Means of Transport 3

5 1. Základní Basic Terms pojmy 1.1 Insurer Pojistitel Komerční pojišťovna, a. s. Karolinská 1/650 P.O.BOX Prague Praha 88 The Pojistitel insurer je právnickou is a legal entity osobou, that která is obliged, je povinna, if an insurance pokud dojde event occurs, k pojistné to události, provide poskytnout insured persons pojištěným with osobám insurance pojistné benefits, i.e. plnění, financial tj. finanční compensation náhradu nebo or services službu defined níže definovanou. below. 1.2 Assistance Asistenční společnost Company AXA ASSISTANCE CZ s. r. o. Kodaňská Prague Praha Czech Česká Republika Republic Tel.: The Asistenční assistance společnost company je právnická is a legal entity osoba, representing která zastupuje insurer that pojistitele. authorised to conduct any and all communications with Je pověřena insured person veškerou and komunikací that provides s pojištěnými insured a person poskytuje with pojištěnému services set během out below jeho zahraniční in course cesty of níže his/her uvedené travel služby. abroad. The Asistenční assistance společnost company zajistí secures platební payment záruky guarantees zahraničnímu to foreign poskytovateli service služeb provider nebo or provede makes platbu payment přímo directly poté, co upon jí je being informed pojistná událost of insurance oznámena, event, a pokud provided je finanční that požadavek financial claim is oprávněný. justified. The assistance company or anor representative authorised Asistenční společnost by insurer nebo shall jiný be pojistitelem entitled to pověřený act on zástupce insurer s behalf mají právo with jednat respect jménem to any and pojistitele all insurance při všech events pojistných specified in this událostech insurance vymezených program. tímto pojistným programem. Asistenční služby jsou poskytovány jen mimo území České The Republiky assistance (výjimkou services je Poradenství are provided před only cestou outside čl. 4.3) territory a po dobu of účinnosti Czech pojištění. Republic V (with případě, exception že pojištěný of Pre-travel se během Consulting cestování - section mimo území 4.3 ) České and for Republiky term of dostane insurance do nesnází policy. If a potřebuje an insured okamžitou person gets pomoc, into difficulties musí kontaktovat in course centrálu of his/her asistenční travel společnosti outside v Praze territory na tel. of č Czech 272 Republic and Symbol needs + immediate značí předčíslí assistance, pro mezinárodní he/she must hovor contact ze země, odkud headquarters pojištěný volá. or Tato služba assistance je k dispozici company po in celý Prague rok 24 at hodin phone denně. no. 1.3 Pojištěné osoby 043. The symbol + designates code for international calls from a country from where insured person calls. Pro účely This těchto service pojistných available podmínek 24 hours jsou a day definovány for entire následující year. skupiny pojištěných osob (dále jen pojištěných ): 1.3 a) Insured držitelé Persons firemních karet, kteří jsou členy statutárních a jiných For orgánů, purposes společníky, of se vlastníky insurance nebo terms zaměstnanci and conditions, vysílající following organizace; groups of insured persons have been defined (hereinafter b) zaměstnanci insured vysílajících persons ): organizací cestující na náklady účtu a) služebních holders of cest; Corporate Cards who are members of statutory c) manželé and or (manželky)/ bodies, partners, partneři owners (partnerky) or employees a nezaopatřené of děti sending do věku entity; 23 let osob definovaných v písm. (a) nebo (b), b) kteří employees s těmito of osobami sending společně entities travelling cestují; at expenses d) osoby of oprávněné Business Travel vysílající Account; organizací, tzn. držitelé firemních c) karet spouses nebo / partners osoby cestující and dependent na náklady children účtu služebních up to age cest, of nikoli 23 years však of zaměstnanci persons defined vysílající under organizace. letters (a) or (b) above who travel toger with se persons; 4

6 2. Úrazové pojištění v dopravních prostředcích d) persons authorised by sending entity, i.e. holders of Corporate Cards or persons travelling at expenses of veřejné Business dopravy Travel Account, but not employees of sending Úrazové entity. pojištění v dopravních prostředcích veřejné dopravy je pro případ pracovní cesty poskytováno osobám definovaným 2. v čl. Accident 1.3 písm. (a), Insurance (b) i (d) a (c), je-li in splněna Public podmínka, Means že tyto osoby cestují na žádost a náklady vysílající organizace, pro of Transport případ soukromé cesty je toto pojištění poskytováno osobám Accident definovaným Insurance v čl. 1.3 in Public písm. Means (a), (b) of i Transport (c). is provided for case of Pojistnou business událostí trips to persons v úrazovém defined pojištění in section v dopravních 1.3 (a), (b), as prostředcích well as (d) and veřejné (c), subject dopravy to je úraz condition pojištěného, that se který persons nastane travel při at pracovní request and nebo expenses soukromé of cestě sending v době entity; účinnosti for tohoto purpose pojištění. of personal Účinnost trip, this insurance tohoto pojištění is provided je podmíněna to persons defined účtováním in section cestovních 1.3 (a), nákladů (b) and (c). k tíži For účtu firemní purposes karty of accident nebo účtu insurance služebních in public cest. means of transport, Pojištění insurance se vztahuje event means pro případ an accident úrazu pojištěného, caused to který insured během person 365 dnů in vyústí course v tělesnou of a ztrátu, business pokud trip or k němu personal došlo: trip during term of this insurance. a) během The pracovní effectiveness nebo soukromé of this insurance cesty, kdy is conditional pojištěný cestoval upon charging dopravním travel prostředkem expenses to veřejné Corporate dopravy, Card při nastupování or to Business nebo Travel vystupování Account. z tohoto dopravního prostředku nebo když byl The insurance pojištěný applies tímto dopravním to accidents prostředkem of insured sražen; person which result in a corporal loss within 365 days, provided that such accidents occur: b) během pracovní nebo soukromé cesty pojištěného v prostorách a) in letiště course bezprostředně of a business před trip odletem or personal nebo bezprostředně trip when insured po příletu person pojištěného travelled pravidelným by a public letem. means of transport, in course of getting on or out of public means of transport, or resulting Vznikne-li pojištěnému nárok na pojistné plnění z úrazového pojištění v from insured person being knocked down by public means dopravních prostředcích veřejné dopravy, bude mu vyplacena částka dle of transport; níže uvedeného přehledu pojistných částek úrazového pojištění. b) in course of a business trip or personal trip of insured person within premises of an airport immediately prior to departure Přehled or pojistných immediately částek after úrazového arrival of pojištění insured v Kč person by a scheduled flight. Poškození Pracovní cesta Soukromá cesta If insured person is entitled to insurance benefits arising from accident Smrt následkem insurance úrazu in public means of transport, 000 amount corresponding Ztráta obou rukou to nebo following obou overview of 000 insurance amounts of 000 accident nohou nebo insurance zraku obou shall očí be paid out. Ztráta jedné ruky a jedné nohy Ztráta buď ruky nebo nohy a zraku jednoho oka Ztráta řeči a sluchu Ztráta ruky nebo nohy Ztráta zraku jednoho oka Ztráta řeči nebo sluchu Ztráta palce a ukazováčku na jedné ruce Pro účely úrazového pojištění se ztrátou ruky a nohy rozumí skutečné oddělení ruky v zápěstí nebo nohy v kotníku či výše, ztrátou oka úplná a trvalá slepota orgánu, ztrátou palce a ukazováčku skutečné oddělení v kloubech, které jsou nejblíže dlani nebo v kloubech nad nimi, ztrátou řeči úplná a nevyléčitelná 5

7 ztráta řeči a ztrátou sluchu úplná a nevyléčitelná ztráta sluchu obou Overview uší. Dojde-li of Insurance k pohřešování Amounts pojištěného of Accident v důsledku Insurance události, in CZK jež Damage bude mít za následek zmizení, Business potopení, Tripnouzové Personal přistání, Trip pohřešování nebo ztroskotání dopravního prostředku veřejné Death resulting from injury dopravy, a jestliže tělo pojištěného nebude nalezeno do 365 dnů od Loss data of both takovéto hands nehody, or both bude se 3 předpokládat, že došlo k 000 úmrtí pojištěného, feet or loss of neboť sight in důkaz both o opaku neexistuje. eyes Rozšíření Loss of one hand účinnosti and one úrazového pojištění foot nepřetržitá ochrana při pracovních cestách Pojistitel Loss of eir při pracovních a hand or a foot cestách poskytne pojištěnému pojistné 000 and loss of sight in one eye plnění z úrazového pojištění (viz Přehled pojistných částek úrazového Loss of speech pojištění and hearing v Kč) i za úraz, ke kterému 000 došlo 1 mimo dopravní prostředek veřejné dopravy poté, co pojištěný opustil Loss of a hand or a foot své bydliště nebo místo svého pracoviště a zahájil pracovní cestu, Loss of nebo sight poté, in one co eyebyly cestovní 1 náklady účtovány k 900 tíži 000 účtu firemní Loss of karty speech nebo or hearing účtu služebních cest, 000 podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později. Loss of thumb and index Pokud finger on pracovní one hand cesta trvá déle než 30 dní, je nepřetržitá ochrana účinná jen v průběhu prvních souvislých 30 dní této cesty. Koncem pojištění je při každé cestě návrat pojištěného do místa jeho For purposes of accident insurance, loss of a hand and a foot bydliště nebo pracoviště, nebo 24:00 hodin 30. dne pobytu, podle shall mean actual separation of hand at or above wrist or of toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve. foot at or above ankle, loss of an eye shall mean complete and permanent blindness of eye, loss of thumb and index finger 3. Pojištění pro případ komplikací na cestách shall mean ir actual separation at joints closest to palm or at joints Pojištění above pro m, případ komplikací loss of speech na shall cestách mean je complete poskytováno and incurable osobám loss definovaným and loss v čl. of hearing 1.3 písm. shall (a), mean (b) i complete (d), osobám and cestujícím incurable loss na of hearing náklady in účtu both služebních ears. cest však pouze tehdy, pokud jsou If zároveň insured držiteli person firemní becomes karty. missing due to an event resulting in disappearance, Účinnost tohoto sinking, pojištění emergency je podmíněna landing, účtováním missing or ship-wrecking cestovních of nákladů a public k means tíži účtu of firemní transport karty and nebo if body účtu of služebních insured cest. person is not Pojištění found pro within případ 365 days nesnází of při accident cestě letadlem date, it shall se vztahuje be assumed na that lety insured pravidelné person letecké has died, osobní since dopravy, re is no které proof splňují of následující opposite. podmínky: Extension a) počátek of letu Accident nastane v době Insurance účinnosti Effects pojištění při pracovní Non-stop nebo soukromé Protection cestě; during Business Trips The b) insurer celá letenka shall provide byla zaplacena insured firemní person during kartou business nebo účtována travel with insurance na náklady benefits účtu arising služebních from accident cest insurance před plánovaným (see Overview časem of insurance odletu. amounts of accident insurance in CZK) also with respect to 3.1 an Zpoždění injury occurring letu, zrušení out of public letu means of transport after insured person has left his/her place of residence or place of work and Pokud commenced je odlet pojištěného business zpožděn trip or after oproti údaji travel letového expenses řádu have been o 4 hodiny charged nebo to více Corporate nebo pokud Card je or takový Business let zrušen Travel a Account, whichever pojištěnému occurs není later. poskytnuta žádná alternativní doprava do If 4 a hodin business od takového trip lasts for plánovaného more than 30 odletu, days, pojistitel non-stop uhradí protection shall pojištěnému only be effective výdaje na during stravu, first občerstvení consecutive a ubytování 30 days of v such hotelu do business výše trip. The Kč, které insurance pojištěný pertaining vynaložil to each po trip uplynutí shall be 4 terminated hodin od upon doby plánovaného return of odletu, insured nejpozději person to však place do doby of his/her skutečného residence or odletu. work, or at p.m. of 30th day of trip, whichever occurs first. 6

8 3.2 Insurance Odepření nástupu of Complications do letadla in Course Pokud of je Travel pojištěnému, který byl odbaven k letu nebo se o to ve stanovené době pro odbavení pokusil, odepřen vstup na palubu The z důvodu, insurance že počet of complications prodaných letenek in přesáhl course počet of travel míst, is provided pojistitel to uhradí persons pojištěnému defined in výdaje section na stravu 1.3 (a), a (b) občerstvení and (d); however, do výše 9 it 000 is only provided Kč vynaložené to persons mezi dobou travelling plánovaného at expenses odletu a of skutečného Business Travel odletu. Account Je-li pojištěný if y v are den also plánovaného Corporate odletu Cardmembers. zdržen více než The 6 hodin effectiveness nebo je zdržen of this po insurance 22 hodině, is pojistitel conditional pojištěnému upon charging dále uhradí travel výdaje expenses do výše to dalších Corporate Kč Card za ubytování or Business v hotelu a s Travel ním související Account. použité The insurance služby v for průběhu case až 30 of difficulties hodin po plánované during travel době odletu, by air applies nejdéle to však scheduled do skutečného passenger odletu. flights meeting following conditions: 3.3 Zmeškané navazující spojení a) flight commences during term of effectiveness Pokud of v důsledku insurance pozdního during příletu business pojištěný trips v or místě personal přestupu trip; zmešká navazující spojení letu a žádná jiná alternativa dopravy mu b) není během entire 4 amount hodin po for skutečném air ticket příletu has been letadla paid k dispozici, by pojistitel a Corporate uhradí pojištěnému Card or charged výdaje to do výše Business Kč Travel na stravu, Account občerstvení prior to a ubytování scheduled v hotelu, departure které pojištěný time. vynaložil v době 3.1 mezi Delay, plánovaným Cancellation a skutečným of Flight časem odletu. If 3.4 Zpoždění departure zavazadel of insured person is delayed compared to flight Pokud schedule registrovaná by four zavazadla hours or přepravovaná more or if leteckou flight is společností cancelled and nejsou doručena insured person pojištěnému is not provided do 6 hodin with po jeho an alternative příletu (nikoliv transportation však při návratu within do České four Republiky hours after nebo země scheduled trvalého departure, bydliště pojištěného), insurer shall pojistitel reimburse pojištěnému insured uhradí person výdaje for na nouzový costs up to nákup CZK nezbytného 18,000 incurred oblečení between a toaletních scheduled potřeb do departure výše time Kč, + four které hours pojištěný and vynaložil actual po departure uplynutí 6 time hodin for do food, doby, refreshments než mu byla and doručena hotel accommodation. zavazadla, nejpozději však do 48 hodin od příletu Ztráta Denial zavazadel of Boarding If Pokud boarding registrovaná is denied zavazadla to an insured přepravovaná person who leteckou has been společností checked or nejsou has attempted doručena pojištěnému to go through do 48 check-in hodin po procedure jeho příletu in do for místa flight určení within (nikoliv však period při návratu scheduled do for České check-in Republiky due to nebo země fact that trvalého number bydliště of air pojištěného), tickets sold has budou exceeded tato zavazadla number považována of seats, za trvale insurer ztracená shall a reimburse pojistitel uhradí insured pojištěnému person výdaje for na costs nouzový up to CZK nákup 9,000 nezbytného incurred oblečení between a toaletních scheduled potřeb departure do výše time and Kč, actual které vynaložil departure v průběhu time for 96 food hodin and od refreshments. svého příletu. In addition, if insured person is delayed by more than 6 hours on departure date 4. Komplexní or is delayed until asistence longer than v případě p.m., insurer nouze shall reimburse insured person for additional costs up to CZK 9,000 for Níže hotel uvedené accommodation asistenční služby and relating jsou asistenční services during společností course of up poskytovány 30 hours osobám after definovaným scheduled departure v čl.1.3 písm. time, (a), but (b) no i later (d) při than until pracovní actual nebo soukromé departure. cestě, pokud jsou mladší 80 let. Platnost tohoto pojištění začíná převzetím firemní karty držitelem 3.3 nebo Missed založením Connecting účtu služebních Flight cest a trvá po dobu platnosti If firemní insured karty nebo person účtu misses služebních a connection cest za flight předpokladu, at a changing že účet point firemní due karty to a nebo delayed účet arrival služebních and re cest is je no každý alternative měsíc means včas a of transport zcela vyrovnán. available within 4 hours after actual arrival, insurer shall Pokud reimburse pracovní nebo insured soukromá person cesta for trvá costs déle up než to 60 CZK po 9,000 sobě incurred jdoucích between dní, je komplexní scheduled asistence departure v případě time nouze and poskytována actual departure jen v průběhu time prvních for food, souvislých refreshments 60 dní and cesty. hotel Maximální accommodation. počet dní, na které se vztahuje toto pojištění, je 90 dní během kteréhokoliv souvislého 12ti měsíčního intervalu. Všechny zálohy, poplatky za doručení nebo přepravu a nákupy realizované jménem držitele firemní karty budou účtovány na účet firemní karty. Pokud 7

9 3.4 pojištěný Delay cestuje of Luggage na náklady účtu služebních cest, není držitelem If firemní registered karty luggage a pokud transported majitel účtu by služebních an airline is cest not nesouhlasí delivered to se zúčtováním insured person záloh within a poplatků 6 hours na after účet his/her služebních arrival cest, (excluding, bude however, mu finanční částka arrival in poskytnuta Czech v Republic případě, or kdy his/her třetí osoba home na country of území domicile České if this Republiky is not předem Czech uhradí Republic), finanční insurer obnos ve shall výši reimburse požadované pojištěným insured person v cizím for státě. expenses incurred on purchase of 4.1. necessary Asistence clothing v případě and nezbytné toiletries up lékařské to CZK pomoci 9,000 spent by insured person after expiry of 6 hours until delivery of his/her Je-li v případě luggage, úrazu but či no náhlého later than onemocnění until 48 hours pojištěného after nutné insured person s pojištěnému arrival. poskytnout bezprostřední nemocniční nebo ambulantní ošetření kvalifikovaným lékařem a pokud takové 3.5 ošetření Loss nemůže of Luggage být odloženo do návratu do České Republiky, If asistenční registered společnost: luggage transported by an airline is not delivered to insured a) pojištěnému person within doporučí 48 hours lékaře, after nemocnice, his/her arrival kliniky, to ambulance, place of destination soukromé (excluding, zdravotní however, sestry, zubní arrival lékaře, in zubní Czech ambulance, Republic or his/her služby home pro country invalidy, of domicile oční lékaře, if this lékárny, is not optiky Czech a dodavatele Republic), luggage kontaktních shall be čoček deemed a lékařského permanently vybavení; lost and insurer shall reimburse b) pojištěnému insured pošle person lékaře, for aby expenses zhodnotil incurred jeho zdravotní on emergency stav purchase a poskytne of necessary zálohu clothing na úhradu and odměny toiletries lékaře; up to CZK 35,000 spent by insured person during 96 hours after his/her arrival. c) zorganizuje následné přijetí pojištěného do odpovídající 4. Comprehensive nemocnice a poskytne Assistance záruku a zálohu na in úhradu Case nákladů za ošetření; of Emergency d) zorganizuje a uhradí přepravu pojištěného do nejbližší The assistance nemocnice, services není-li převoz set out v below zemi pojistné are provided události by poskytován assistance zdarma; company to persons defined in section 1.3 (a), (b) and (d) in course of business trips or personal trip of insured e) zorganizuje a uhradí přepravu pojištěného do jiné nemocnice, persons younger than 80 years. This insurance becomes valid pokud se lékař nebo lékařský tým pověřený pojistitelem upon acceptance of Corporate Card by holder or upon shodne s ošetřujícím lékařem na tom, že převoz do lépe opening of Business Travel Account and shall continue for vybavené nebo specializované nemocnice je potřebný; term of validity of Corporate Card or Business Travel Account, f) zorganizuje provided a uhradí that repatriaci Corporate pojištěného Card Account do České or Business Republiky, Travel pokud Account ji po is timely konzultaci and s fully ošetřujícím settled each lékařem month. If a business odsouhlasí trip pojistitelem or personal pověřený trip lasts lékař for more nebo than lékařský 60 tým. consecutive Jestliže pojištěný days, zemře, comprehensive asistenční společnost assistance zorganizuje in case převoz of emergency zesnulého do is České provided Republiky only during nebo kremaci first consecutive a následný převoz 60 days of tělesných travel. The ostatků maximum do České number Republiky of days nebo to which pohřeb this v zemi, insurance kde applies pojistná is událost 90 days nastala, during a any uhradí consecutive vzniklé náklady 12-month až do period. výše Any and EUR. all advance payments, delivery or transportation fees or payments for purchases carried out on behalf or a card holder shall 4.2 Cestovní be charged asistence to Corporate Card. If insured person travels a) V at případě, expense že pojištěný of Business ocitne v Travel nouzových Account zdravotních and is not a Corporate nebo právních Cardmember situacích, and asistenční if owner společnost of Business poskytne Travel Account zálohu does až not do agree výše 1 with 000 EUR. settlement of advance payments and b) charges V případě to ztráty debit nebo of odcizení Business peněz, Travel firemní Account, karty nebo financial dokumentů amount shall pojištěného be provided asistenční to společnost insured person pojištěnému under condition poskytne that zálohu a third až do party výše pays in advance EUR. in territory of Czech Republic an amount corresponding to amount requested c) V případě by ztráty insured nebo person odcizení in a osobních foreign country. dokladů potřebných pro návrat do České Republiky asistenční společnost pomůže pojištěnému obstarat náhradní doklady. d) V případě, že se pojištěný ocitne v nouzové situaci, předá asistenční společnost naléhavé zprávy jeho příbuzným, obchodním partnerům nebo přátelům v České Republice a naopak. 8

10 4.1. e) Assistance V případě ztráty in zavazadla Case of Necessary asistenční společnost Medical Aidpojištěnému If it is pomůže necessary při in vyřizování case of jeho an nároků injury or a an bude sudden jej pravidelně illness of insured informovat person o situaci. to provide immediate hospital or outpatient treatment f) V případě, by a qualified že bude pojištěný medical doctor uvězněn, to hospitalizován insured person nebo and if such se a ocitne treatment v podobné may not nouzové be postponed situaci a until bude potřebovat return to Czech tlumočníka, Republic, asistenční assistance společnost company provede shall: potřebná opatření a) a recommend poskytne zálohu to na insured cestovní person náklady a medical tlumočníka, doctor, včetně potřebných hospitals, clinics, poplatků outpatient za tlumočení. facilities, private nurses, dentists, g) V dentist případě outpatient uvěznění facilities, pojištěného services (nebo for pokud disabled, bude pojištěnému ophthalmologists, uvěznění pharmacists, hrozit) asistenční opticians společnost and suppliers poskytne of zálohu contact na lenses výdaje and za medical právní zastoupení equipment; až do výše EUR b) a send kauci a medical až do výše doctor to EUR. insured Asistenční person společnost to assess však nenese his/her žádnou health condition odpovědnost and shall za splnění provide podmínek an advance kauce nebo vrácení payment kauce. to cover doctor s remuneration; c) h) organise V případě, subsequent že bude pojištěný admission potřebovat of insured lék, který person nelze to získat relevant v místě, hospital asistenční and shall společnost provide zajistí a guarantee jeho doručení and an advance pojištěnému, payment pokud to to cover bude z právního medical treatment hlediska možné. costs; Asistenční společnost uhradí pouze náklady za přepravu. d) organise and pay transport of insured person to i) V případě nearest ztráty hospital, nebo unless odcizení lékařského transport předpisu provided se free of asistenční charge in společnost country pokusí where zařídit insurance přepravu event lékařského occurs; předpisu z místa bydliště pojištěného, pokud to bude z e) právního organise hlediska and pay možné. transport of insured person to anor hospital if doctor or doctors team appointed j) V by případě insurer ztráty, agrees odcizení with nebo doctor zničení in brýlí charge nebo that kontaktních čoček transport pojištěného to a better asistenční equipped společnost or specialised pošle hospital náhradní. is Asistenční needed; společnost uhradí pouze náklady za přepravu. Asistenční f) organise služba and vynaloží pay repatriation maximální of úsilí, insured aby asistenci person poskytla to v plném Czech rozsahu Republic tak, jak if approved je uvedeno by v tomto doctor pojistném or doctors programu. team Obtížně appointed dostupná by místa insurer nebo nepředvídatelné after consultations místní with podmínky však mohou doctor in znemožnit charge. poskytnutí asistence na standardní úrovni. If 4.3 Poradenství insured person před dies, cestou assistance company shall organise Než transport se pojištěný of vydá deceased na cestu, to asistenční Czech společnost Republic or mu his/her poskytne cremation informace o and vízech, subsequent očkování transport a vakcinacích, of body varováních remains to Světové Czech Republic zdravotnické or funeral organizace in (WHO), country klimatických where insurance podmínkách, event occurs and měnách, shall používaných pay resulting jazycích, costs časových up to pásmech amount of a EUR další 1, informace Travel Assistance jako provozní dobu bank apod. a) If insured person falls into emergency health or legal situation, assistance company shall provide an advance plnění payment up to amount of EUR 1, Výluky z pojištění a omezení pojistného 5.1 b) Výluky In z event úrazového of loss pojištění or stealing of cash, card or documents of Pojistitel není insured povinen person, poskytnout assistance plnění company při pojistných shall událostech, provide an k nimž advance došlo v souvislosti payment up s to (se): amount of EUR 1,000. c) a) In intoxikací event alkoholem of loss or podle stealing právní of personal definice ID v zemi, documents kde necessary k nehodě došlo, for a/nebo return činností to Czech pod vlivem Republic, alkoholu, assistance jehož company množství převyšuje shall assist hranici insured povolenou person místními to obtain předpisy, substitute documents. požitím alkoholu v kombinaci s jakýmkoliv lékem či drogou; d) b) požitím If insured jakýchkoliv person léků, falls drog, into an narkotik emergency nebo halucinogenů situation, jinak assistance než na company předpis lékaře; shall transmit urgent messages to his/her relatives, business partners or friends in Czech Republic and vice versa. 9

11 e) c) spácháním In event nebo of loss pokusem of luggage, o spáchání assistance nelegálních company činů shall pojištěného assist insured nebo jménem person to pojištěného raise his/her nebo claims jeho and oprávněnými shall regularly osobami; inform him/her on developments of d) situation. přímým nebo nepřímým, skutečným, údajným nebo hrozícím f) If únikem, insured rozptýlením, person is prosakováním, imprisoned, hospitalised migrací, propuštěním or falls into a jakékoli similar nebezpečné emergency situation biologické, and chemické needs an nebo interpreter, radioaktivní assistance látky nebo company kontaminací shall nebo take vystavením any measures výše necessary uvedeným and shall látkám; provide an advance payment to travel expenses of e) sebevraždou, interpreter, úmyslným including sebepoškozováním necessary interpretation nebo jakýmkoliv fees. g) pokusem If insured o ně; person is imprisoned (or if imprisonment f) nemocí, threatens chorobou, to insured nákazou, person), fyzickou nebo assistance mentální company slabostí nebo shall jakoukoliv provide an lékařskou advance payment či chirurgickou for léčbou legal representation takového stavu, fees in pokud amount ovšem up léčba to EUR tohoto 1,000 stavu and není a bail vyžadována up to EUR jako přímý 10,000. důsledek However, úrazu, assistance který je kryt company tímto pojištěním; shall bear no responsibility for fulfillment of bail conditions or for g) cestou bail na refund. nebezpečná pracoviště (např. doly, staveniště, vrtné plošiny, pracoviště nacházející se pod vodou, atd.); h) If insured person needs a medication that cannot be h) obtained vyhlášenou in nebo given nevyhlášenou place, assistance válkou nebo company jakýmkoliv shall ensure válečným its činem delivery (za to válku insured není považován person, provided čin spáchaný that it is legally agentem permissible. jakékoliv vlády, The assistance strany nebo company frakce účastnící shall only se cover války, nepřátelské transportation akce nebo costs. jiné válečné operace za předpokladu, že takový agent jedná tajně a nikoliv v souvislosti s operací i) In ozbrojených event of vojenských, a loss or stealing námořních of a medical či leteckých prescription, sil v zemi, assistance kde dojde k company pojistné shall události); attempt to ensure transport of medical prescription from insured person s place of i) residence, vojenskou službou provided pojištěného that it is legally včetně permissible. služby u námořnictva nebo letectva jakéhokoliv státu, účastí ve vojenských, j) policejních In event nebo of a loss, hasičských stealing akcích; or destruction of insured person s glasses or contact lenses, assistance company j) shall činností send vykonávanou a replacement. jako The řidič assistance nebo člen company posádky jakéhokoliv shall only cover dopravního transportation prostředku veřejné costs. dopravy; The k) assistance letem v letadle, company jež je shall ve vlastnictví exert its best či v efforts nájmu vysílající to provide assistance organizace to pojištěného, full extent, letem as described v letadle při in this nepravidelném insurance letu program. u licencovaných However, difficult leteckých access společností to certain najatým places or samostatnou unpredictable organizací, local letem circumstances ve vojenském may letadle make nebo it impossible v jakémkoliv to provide letadle, assistance které vyžaduje at a standard zvláštní level. povolení nebo vzdání se obvyklých práv; 4.3 l) Pre-travel teroristickým Consulting činem, kromě případů, kdy k pojistné události Before dojde insured v dopravním person prostředku commences veřejné his/her dopravy, travel, při cestě assistance pojištěného company na letiště provides v pozemním him/her with dopravním information prostředku regarding visas, veřejné vaccination, dopravy (příp. warnings při pravidelném of World letu Health vrtulníku) Organisation nebo (WHO), v letištním climate, prostoru currencies, těsně před spoken odletem languages, nebo po time příletu zones and or pravidelného information, letu such při as pracovní opening nebo hours soukromé of banks, etc. cestě. 5.2 Výluky z pojištění pro případ komplikací na cestách Zpoždění letu, zrušení letu - výluky Pojistitel není povinen poskytnout plnění za jakékoliv zboží nakoupené v bezcelním prodeji nebo náklady za telefon nebo náklady na alternativní dopravu pojištěného. 10

12 5.2.2 Exclusions Odepření nástupu from do Insurance letadla - výlukyand Insurance Pojistitel Benefits není povinen Restrictions poskytnout plnění: a) pokud pojištěný dobrovolně přijme od letecké společnosti 5.1 Exclusions kompenzaci from za Accident to, že mu byl Insurance odepřen nástup do letadla; The b) insurer za jakékoliv is not zboží obliged nakoupené to provide v insurance bezcelním benefits prodeji nebo in case of insurance za náklady events occurring in connection with: a) intoxication by alcohol, as defined by laws of country Zpoždění where zavazadel accident - výluky occurs, and/or in connection Pojistitel with není activities povinen under poskytnout influence plnění: of alcohol volume of a) which pokud exceeds ke zpoždění limit zavazadel permitted došlo by při letu local končícím regulations; consumption v České Republice of alcohol nebo in v zemi combination trvalého with bydliště any pojištěného; medication or drugs; b) pokud zavazadla byla zabavena nebo odebrána celním b) úřadem taking of nebo any medication, jiným státním drugs, orgánem; narcotics or hallucinogens in a manner or than at a doctor s prescription; c) v případech, kdy pojištěný neoznámil kompetentnímu c) zaměstnanci committing or letecké attempt společnosti, to commit že illegal jeho acts zavazadla by or on byla behalf of zpožděna; insured person or by his/her authorised persons; d) direct pokud or pojištěný indirect, neučiní actual, přiměřená alleged or threatening opatření pro leakage, opětné dispersion, nabytí zpožděných interfusion, zavazadel. migration, infiltration of any dangerous biological, chemical or radioactive substance or Ztráta contamination zavazadel or - exposure výluky to aforementioned Pojistitel substances; není povinen poskytnout plnění: e) a) suicide, pokud ke intentional ztrátě zavazadel self-injury došlo or any při letu attempt končícím reof; v České f) sickness, Republice illness, nebo v infection, zemi trvalého physical bydliště or mental pojištěného; disability or any b) medical pokud zavazadla or surgical byla treatment zabavena of nebo such condition, odebrána celním unless treatment úřadem nebo of such jiným condition státním is orgánem; needed in direct consequence of an injury covered by this insurance; c) pokud pojištěný neučinil dostatečná opatření na záchranu g) travel či znovuzískání to dangerous ztracených workplaces zavazadel; (e.g. situated under water, mines, construction sites, drilling derricks, etc.); d) pokud pojištěný neuvědomil v místě určení příslušné orgány h) declared letecké společnosti or undeclared o chybějících war or any zavazadlech acts of war (an a nevyplnil act committed hlášení o majetkových by an agent nesrovnalostech. of any government, party or fraction participating in a war, hostile activities or or war operations 5.3 Výluky shall not z komplexní be considered asistence a war, v provided případě that nouze such an agent a) Asistenční acts secretly služba and not neposkytuje in connection plnění with ani any služby operations v zemích, of na armed které military, se vztahuje navy oficiální or air forces embargo in OSN country nebo where v zemích, které insurance jsou vládním event occurs); úřadem odpovědným za analýzu i) military mezinárodní service situace of prohlášeny insured person, za nebezpečné including service pro cestování. with b) Asistenční navy or služba air force není of any povinna country; provést participation platbu nebo in military, police poskytnout or fire-fighting službu, pokud actions; pojištěný způsobil pojistnou j) activities událost (ztrátu) performed úmyslně as a driver nebo hrubou or crew nedbalostí, member of nebo any public se means úmyslně of pokusil transportation; uvést asistenční službu v omyl. k) c) Pojistitel flight on an není aircraft povinen owned poskytnout or leased plnění by při sending pojistných entity of událostech, relevant k insured nimž došlo person, v souvislosti unscheduled s (se): flight with a licensed i) airline jakýmkoliv on an aircraft úmyslným leased jednáním by an independent a následky vyplývajícími entity; flight on a z military takovéhoto aircraft jednání; or any aircraft requiring a special permit or ii) a waiver sebevraždou, of usual úmyslným rights; sebepoškozováním, duševními emočními problémy a nemocemi, alkoholismem, drogovou závislostí, zneužitím rozpouštědel nebo stavem pod vlivem alkoholu či drog; 11

13 l) terrorist iii) válkou, acts, invazí, except aktem for zahraničního cases when nepřítele, insurance válečným event stavem occurs (ať on již a byla public vyhlášena means of válka transportation či nikoli), terorizmem, during insured občanskou person s válkou, travel povstáním, to an airport revolucí, by an underground vzpourou, public means vojenskou of transport nebo uchvatitelskou (or, as case silou, may be, účastí on a pojištěného scheduled helicopter na občanských flight) or nepokojích in airport nebo premises výtržnostech immediately jakéhokoliv prior to departure druhu nebo or účastí after arrival pojištěného of a scheduled ve rvačkách flight (s during výjimkou a business sebeobrany); trip or personal trip. 5.2 Exclusions iv) ionizačním from zářením Insurance nebo of radioaktivním Complications zamořením in Course of Travel jakýmkoliv jaderným odpadem ze spalování jaderného paliva nebo radioaktivními, toxickými, výbušnými nebo Delay, jinými Cancellation nebezpečnými of Flight vlastnostmi - Exclusions jakéhokoliv výbušného The insurer jaderného is not obliged zařízení to nebo provide jaderných insurance komponentů; benefits for any goods v) purchased zkušebním in nebo duty-free tréninkovým shops or během telephone či závodem charges za or costs of alternative účelem transportation dosahování rychlostních, of insured vytrvalostních person. nebo výkonnostních rekordů; Denial of Boarding - Exclusions vi) aktivní účastí pojištěného v profesionálním sportu; The insurer is not obliged to provide insurance benefits: vii) aktivní účastí pojištěného na extrémních sportech, při a) if insured person voluntarily accepts a compensation from kterých je potřebné speciální vybavení, trénink a příprava; an airline for denial of insured person s boarding on an viii) aircraft; lyžováním nebo snowboardingem mimo vyznačenou trať b) for any bez goods doprovodu purchased autorizovaného in duty-free průvodce. shops or telephone Asistence charges or v costs případě of alternative nezbytné transportation lékařské pomoci of - výluky insured person. Pojištění se nevztahuje na: a) náklady Delay of na Luggage odměny - lékaře, Exclusions léčebné výlohy a ošetření; The b) insurer náklady is not vyplývající obliged z to těhotenství, provide insurance porodu, benefits: samovolného a) if potratu, luggage interrupce is delayed a z toho on a vyplývajících flight ending následků; in Czech c) sexuálně Republic or přenosné his/her nemoci, home country HIV (virus of domicile lidského if imunodeficitu) this is note a jakékoliv Czech Republic; nemoci související s HIV včetně AIDS a/nebo b) jakýchkoli if luggage jím způsobených is seized or taken mutujících by customs odvozenin authorities a variací; or d) or náklady state plynoucí administration z toho, že authorities; pojištěný během cesty vykonával c) if manuální insured práci; person fails to inform competent employee e) of náklady airline na repatriaci of delay pojištěného of his/her z okružní luggage; plavby; d) f) náklady if insured vynaložené person v fails souvislosti to take s reasonable repatriací, která measures nebyla to organizována reclaim delayed asistenční luggage společností; g) lékařskou Loss of Luggage pomoc, - která Exclusions souvisí s předchozím zdravotním The insurer stavem. is not obliged to provide insurance benefits: Pojistitel a) if není luggage povinen is lost provést on a repatriaci, flight ending pokud in onemocnění Czech Republic nebo zranění or není his/her vážné home a mohlo country by být of domicile léčeno v if daném this is note místě anebo Czech nebrání Republic; pojištěnému, aby pokračoval v cestě a dokončil ji b) if Převoz luggage zesnulého is seized - výluky or taken by customs authorities or Pojistitel or není state povinen administration poskytnout authorities; plnění: c) a) if za rakve insured a urny person nad rámec fails to těch, take které reasonable odpovídají measures to save or mezinárodním reclaim lost leteckým luggage; standardům pro přepravu tělesných d) ostatků; if insured person fails to inform competent local b) za bodies smuteční of obřad. airline of missing luggage and fails to fill in report on assets inconsistencies. 12

14 Povinnosti Exclusions from pojištěného Comprehensive v Assistance případě in pojistné Case of Emergency události a) The assistance service does not provide any benefits or V případě services pojistné in countries události subject musí pojištěný to an official kontaktovat U.N. embargo centrálu or asistenční countries společnosti declared v Praze dangerous na tel. for č. travel +420 by 272 a government Symbol + značí authority předčíslí responsible pro mezinárodní for analysing hovor ze international země, odkud situation. pojištěný b) The volá. assistance Pojištěný service je pojistiteli is not obliged povinen to make oznámit a payment všechna pojištění or provide uzavřená a service s jinými if pojišťovnami insured person vztahující has caused se na pojistnou událost insurance nárokovanou event pojištěným. (loss) intentionally or by gross negligence or if 6.1 Úrazové he/she pojištění has intentionally - povinnosti attempted to mislead assistance service. Pojištěný je povinen nahlásit pojistnou událost asistenční c) The insurer is not obliged to provide insurance benefits in společnosti na její adresu (čl. 1.2) co nejdříve po vzniku pojistné case of insurance events occurring in connection with: události nebo jakmile je to technicky možné, nejpozději však do 60 dní i) od any jejího intentional vzniku. acts and consequences of such acts; ii) suicide, intentional self-injury, mental emotional problems 6.2 Pojištění pro případ komplikací na cestách - povinnosti and diseases, alcoholism, drug addiction, abuse of solvents Pojištěný or je a povinen condition nahlásit under pojistnou influence událost of alcohol asistenční or drugs; společnosti na její adresu (čl. 1.2) co nejdříve po vzniku pojistné iii) war, invasion, act of foreign enemies, state of war (wher události nebo jakmile je to technicky možné, nejpozději však do declared or not), terrorism, civil war, uprising, revolution, 30 dní od jejího vzniku. rebellion, military or occupational forces, participation of Vznesení nároku insured na pojistné person in plnění civil riots nezbavuje or convulsions pojištěného of any kind povinnosti or vyrovnat participation jeho of účet firemní insured karty person v souladu in fights se (except smlouvou for držitele firemní self-defense); karty. Pojištěný je povinen předložit: iv) ionisation radiation or radioactive pollution by any nuclear a) stvrzenky waste of na nuclear všechny fuel výdaje combustion z příslušného or in connection účtu firemní karty American with radioactive, Express; toxic, explosive or or dangerous b) podklady characteristics prokazující, of any že příslušná explosive letenka nuclear (letenky) facility or nuclear pravidelného components; letu byla hrazena z účtu držitele firemní karty v) nebo trial z or účtu practice služebních race or cest competition za předpokladu, for že purpose pojištěný of je zároveň achieving držitelem speed, firemní endurance karty or American performance Express; records; c) vi) v případě active participation zpoždění zavazadel of insured nebo ztráty person zavazadel in professional Oznámení sports; o škodě na majetku od letecké společnosti; d) vii) kopii active letenky participation (časy odletu, of přestupu insured a person místa určení in extreme budou stanoveny sports for podle which letenky special pojištěného); equipment, practice and e) písemné preparation potvrzení is required; letecké společnosti viii) skiing or (dopravce) snowboarding o zpoždění outside letu, designated zrušení letu, downhill zmeškaném courses spojení without nebo an authorised nezaviněném guide nenastoupení supervision. do letadla v důsledku odmítnutí ze strany letecké společnosti; f) na náklady pojištěného nebo jeho osobního zástupce (zástupců) veškeré informace a důkazy, které pojistitel případně jeho agenti požadují. 6.3 Komplexní asistence v případě nouze - povinnosti Pojištěný je povinen: a) obrátit se na asistenční službu co nejdříve po vzniku pojistné události nebo v případě nouzové situace. Na asistenční službu je však povinen se obrátit dříve, než příslušné výdaje překročí 250 EUR, pokud je to technicky možné, za účelem získání předběžného schválení asistenční společnosti; 13

15 5.3.1 b) Assistance pokud možno in zabránit Case škodám of Necessary nebo Medical je omezit Aid na - minimum, Exclusions The insurance s výjimkou does pokusu not apply o záchranu to: života; a) c) poskytnout costs for remuneration veškeré informace of medical a důkazy, doctors, které medical požaduje expenses pojistitel and treatment; nebo jeho zástupci, na náklady pojištěného nebo jeho osobního zástupce (zástupců); b) costs resulting from pregnancy, giving birth, miscarriage, d) abortion umožnit asistenční and consequences službě přiměřené reof; prozkoumání příčiny a rozsahu ztráty a/nebo škody; c) sexually transmitted diseases, HIV (human immunodeficiency e) virus) v případě and repatriace any diseases předat relating asistenční to HIV, společnosti including AIDS všechny and/or and nevyužité mutation jízdenky, derivates které and by jinak variations mohl caused uplatnit reby; či využít. 7. Souběh d) costs arising s jiným from pojištěním fact that insured person performed manual works during travel; V případě souběhu s úrazovým pojištěním pojistitele plynoucím z několika e) costs firemních for repatriation karet nebo of účtů insured služebních person from cest poskytne a cruise; pojistitel f) costs plnění incurred pouze in connection z jedné firemní with karty, repatriation příp. jednoho not organised účtu služebních by cest, assistance přičemž company; se plní z takové firemní karty, příp. účtu služebních g) medical cest, aid ze in které connection je plnění with pro pojištěného prior health nejvýhodnější. condition. The insurer is not obliged to repatriate insured person if 8. Ostatní ustanovení illness or injury is not serious and could be treated in given location Asistenční or does služba not poskytne prevent plnění insured pouze person do výše from částek, continuing které and nebyly finishing uhrazeny his/her jinými travel. poskytovateli. Pojištěný má právo volby, na kterou asistenční službu se obrátí. Pojištěný je povinen asistenční Transport službu of informovat a Deceased o všech - Exclusions svých dalších pojištěních a The v případě, insurer že is získá not obliged odškodnění to provide od jiného insurance poskytovatele, benefits: tak vrátí asistenční a) for coffins službě and částky, urns exceeding které asistenční international služba předem airline uhradila nebo garantovala standards pertaining ve prospěch to transportation pojištěného. Pojištěnému of body remains; budou uhrazeny pouze náklady v souvislosti s nutnou lékařskou pomocí. Aby b) bylo for funeral možno service vyhodnotit zdravotní stav (na základě diskuse mezi ošetřujícím lékařem a revizním lékařem asistenční služby), 6. pojištěný Obligations je povinen zprostit of svého Insured ošetřujícího Person lékaře povinnosti zachovávat lékařské tajemství ohledně své osoby. Všechny zálohy, In case of an insurance event occurrence, insured person poplatky za dodání nebo přepravu a nákupy realizované jménem is pojištěného obliged to budou contact odúčtovány headquarters z účtu firemní of assistance karty. company in Prague at phone no The 9. Postup symbol + při designates reklamacích code for international calls from a Cílem country asistenční from where společnosti insured AXA ASSISTANCE person calls. CZ je poskytovat The co možná insured nejlepší person služby. is obliged Pokud to inform však pojištěný insurer má of reklamaci any and all insurance týkající se standardu policies concluded služby, která with mu or byla insurance poskytnuta companies v rámci that pertain cestovního pojištění insurance American event with Express respect Group, to which je pro řešení insurance benefits situace k are dispozici claimed následující by insured postup: person. Pojištěný napíše oddělení pro vztahy s klienty (Customer Relationship Management 6.1 Department) Accident Insurance pro American - Obligations Express v českém jazyce, případně The v jazyce insured anglickém, person is francouzském, obliged to report německém, insurance ruském event nebo to assistance španělském, company na adresu: at its address (section 1.2) as soon as possible or AXA as ASSISTANCE soon as practicable CZ, after occurrence of insurance event, Kodaňská but no 25, later than within 60 days of its occurrence. Praha 10, , 6.2 Česká Insurance Republika. of Complications in Course of Travel - Obligations V případě jakéhokoliv sporu vyplývajícího z interpretace tohoto The pojistného insured programu person is obliged nebo z práv to report či povinností insurance daných event tímto to assistance programem company bude pojištěnému at its address nabídnuta (section možnost 1.2) as soon řešení as cestou possible or arbitráže. as soon as practicable after occurrence of insurance event, but no later than within 30 days of its occurrence. 14

16 10. Názvosloví Raising a claim for provision of insurance benefits does not release insured person from his/her responsibility to settle his/her Cestovní Corporate náklady Card Account in compliance with Corporate Cardmember Jsou náklady na Agreement. jízdné pojištěného v jakémkoliv dopravním The prostředku insured veřejné person dopravy is obliged s to výjimkou submit: taxi. Dopravní a) receipts prostředek confirming veřejné all expenses dopravy from relevant Dopravním American prostředkem Express Corporate veřejné dopravy Card, se rozumí autobus linkové b) documents osobní dopravy, confirming vozidlo that taxislužby, relevant vlak scheduled veřejné drážní flight osobní ticket(s) dopravy has(have) (a též vůz been nebo paid kabina by lanové Corporate dráhy, Card nikoli or však from sedačková Business lanová dráha), Travel Account vozidlo pravidelné provided that městské insured hromadné person dopravy, is a letadlo Corporate pravidelné Cardmember, letecké osobní dopravy a plavidlo pravidelné veřejné lodní osobní dopravy (včetně trajektové lodi). c) a Notification on Damage Caused to Assets issued by Manuální airline práce in case of luggage delay or loss; Je práce d) a copy se zapojením of air ticket rukou for při insured instalaci, flight montáži, of insured údržbě person nebo opravě (times elektrických, of departure, mechanických changing flights nebo hydraulických and destination zařízení shall be (jiná než determined čistě řídící pursuant nebo kontrolní, to insured prodejní person s nebo administrativní air ticket); činnost) nebo provádění činnosti montéra, zedníka, tesaře, e) written confirmation from airline (forwarding agent) on natěrače, malíře, instalatéra, elektrikáře, osvětlovacího nebo flight delay, cancellation, missed flight or uncaused failure to ozvučovacího technika nebo manuální práci jakéhokoliv druhu board on aircraft due to a denial by airline; (jiná než v zásobování). f) any and all information and evidence requested by insurer Pojistná or its událost agents with respect to costs incurred to insured Ve smyslu person tohoto or his/her pojištění authorised pojistnou representative(s). událostí rozumí taková událost, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout 6.3 pojistné Comprehensive plnění. Assistance in Case of Emergency - Obligations Pozemní dopravní prostředek veřejné dopravy The insured person is obliged to: Pozemním dopravním prostředkem veřejné dopravy se rozumí autobus a) contact linkové osobní assistance dopravy, service vozidlo as soon taxislužby, as possible vlak after veřejné drážní osobní occurrence dopravy of (a též insurance vůz nebo event kabina or lanové in case dráhy, of an nikoli však sedačková emergency lanová situation. dráha) However, a vozidlo he/she pravidelné is obliged městské to contact hromadné assistance dopravy. service before relevant expenses exceed amount of EUR 250, if technically feasible, for Pracovní purpose cesta of obtaining a preliminary approval of assistance Pracovní company; cesta absolvovaná bona fide z pověření či příkazu vysílající organizace za účelem podpory podnikání vysílající b) prevent any damage, if possible, or limit damage to organizace, avšak nikoli každodenní cesty do práce a z práce, minimum, except for attempts to save life; dovolené bona fide, soukromé cesty nebo cesty na dovolenou. c) provide any and all information and evidence requested Předchozí by zdravotní insurer or stav its representatives with respect to Zdravotní costs nebo incurred duševní by stav insured pojištěného, person který or his/her souvisí authorised nebo je následkem representative(s); onemocnění či úrazu, kterými pojištěný trpěl nebo o nich věděl během 6 měsíců před nastoupením cesty, bez ohledu d) allow assistance service reasonable review of cause na to, zda byly či nebyly léčeny. Jedná se především o stav, and extent of loss and/or damage; kvůli němuž je pojištěný v pořadníku na nemocniční ošetření, těhotenství e) submit během to assistance osmi týdnů service, před očekávaným in case of datem repatriation, porodu, jakýkoliv any duševní and all unused stav včetně tickets strachu that could z létání orwise nebo jiné have cestovní been fobie, used nebo by stav, který insured kvalifikovaný person.. lékař diagnostikoval jako nevyléčitelný. 15

17 7. Soukromá Concurrence cesta with Or Insurance Policies Cesta mezi místem odjezdu/odletu a místem příjezdu/příletu In case of a concurrence with insurer s accident insurance podniknutá pojištěným, jak je uvedeno na jízdence/letence arising from several Corporate Cards or Business Travel Accounts, pojištěného. Může se jednat o samostatnou cestu, výlet v rámci insurer shall provide insurance benefits only with respect to cesty nebo o dovolenou v době po zahájení pracovní cesty one Corporate Card or one Business Travel Account, as case a před návratem z pracovní cesty. Soukromou cestou není cesta may be, with benefits being provided with respect to such podniknutá za účelem podpory podnikání vysílající organizace. Corporate Card or such Business Travel Account representing Úraz most advantageous benefits for insured person. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil 8. anebo Or neočekávané Provisions a nepřerušované působení vysokých nebo The nízkých assistance vnějších service teplot, shall plynů, only par, provide záření benefits (s výjimkou up to jaderného), amounts elektrického not proudu covered a by jedů or (s výjimkou providers. jedů The mikrobiálních insured person a látek is free imunotoxických), choose which jimiž assistance bylo pojištěnému service he/she během will trvání contact. pojištění The insured způsobeno person tělesné is obliged poškození to inform nebo smrt. assistance service of all his/her Za úraz jsou or považovány insurance policies i následující and if události he/she nezávislé obtains benefits na vůli or damage pojištěného: compensation from anor provider, he/she shall return to smrt assistance utonutím service any amounts pre-paid or guaranteed by úder assistance blesku service in favour of insured person. The insured zlomení, person vykloubení, shall only be podvrtnutí reimbursed a přetržení for costs nebo relating natržení to necessary svalů, medical šlach a úponů, aid. In order nikoli však to allow vnitřních assessment orgánů a cév of his/ v her health důsledku condition náhlé, (based nepřiměřené on a discussion tělesné námahy. between doctor in charge and auditing doctor of assistance service), insured Vysílající person organizace is obliged to release his/her doctor in charge from Společnost, obligation společný to podnik, maintain sdružení confidentiality či jiná forma with respect obchodní to insured společnosti, person. vlastnictví Any and nebo all advance jejich mateřská payments, společnost, fees for delivery dceřiná or transport společnost and nebo payments pobočka, for která purchases se účastní carried programu out on firemních behalf or insured karet nebo person účtů shall služebních be charged cest American to Corporate Express. Card. 9. Processing of Complaints It is objective of assistance company AXA ASSISTANCE CZ to provide best services possible. If, however, insured person wishes to raise a complaint with respect to standard of services provided to him/her within framework of American Express Group travel policy, complaint shall be processed as follows: insured person submits a complaint in writing to Customer Relationship Management Department for American Express in Czech language (or in English, French, German, Russian or Spanish) to address: AXA ASSISTANCE CZ, Kodaňská 25, Prague 10, , Czech Republic. In event of any dispute arising from interpretation of this travel policy or from rights and obligations established by this policy, insured person shall be offered a possibility to resolve dispute by means of arbitration. 10. Terminology Travel Expenses Means expenses on travel charges incurred by insured person in any public means of transport, except for taxi. 16

18 Manual Work Means a work with use of hands in course of installation, assembly, maintenance or repair of any electrical, mechanic or hydraulic devices (or than obviously supervisory, sales or administrative activities), or performance of activities or an installer, bricklayer, carpenter, varnisher, painter, plumber, electrician, lighting or sound technician, or manual works of any kind (or than in area of supply delivery). Insurance Event For purposes of this insurance, insurance event means such an event with which insurer s obligation to provide insurance benefits is connected. Prior Health Condition Medical or mental condition of insured person relating to or resulting from a disease or injury, by which insured person suffered or of which insured person knew during 6 months prior to travel commencement, regardless of wher it was treated or not. This includes but is not limited to a condition due to which insured person is on a waiting list for hospital treatment, pregnancy during eight weeks prior to scheduled date of delivery, any mental condition, including fear of flying or any or travel phobia, or a condition diagnosed by a qualified medical doctor as untreatable. Personal Trip Means a travel between place of departure and place of arrival taken by insured person, as stated on insured person s ticket / air ticket. This can be an independent travel, a trip in course of a travel or a holiday in period from business trip commencement to return from business trip. A personal trip is a travel not taken for purpose of supporting business of sending entity. Surface Public Means of Transport A surface public means of transport means a scheduled passenger bus, a taxi, a train of public passenger railway (as well as a carriage of a cable railway, but not a chair lift) and a car of regular municipal public transport. Business Trip A business trip taken in good faith at authorisation or order of sending entity for purpose of supporting business of sending entity, except for daily trips to and from work, bona fide vacation, personal trip or travel to holiday. Injury An injury means an unexpected and sudden operation of external forces and/or unexpected and continuous impact of high or low external temperatures, gases, vapours, radiation (except for nuclear), electric current and poisons (except for microbial poisons and immunotoxic substances), causing a corporal damage or death to insured person during term of insurance. 17

19 The following events independent on insured person s will are also considered as an injury: death by drowning; strike of lightning; breaking, dislocation, spraining and tearing and partial tearing of muscles, tendons and tentacles, but not inner insides and vessels due to a sudden, inadequate physical exertion. Public Means of Transport A public means of transport means a scheduled passenger bus, a taxi, a train of public passenger railway (as well as a carriage of a cable railway, but not a chair lift) and a car of regular municipal public transport, an aircraft of scheduled passenger flights and a vessel of scheduled public passenger water transport (including a ferryboat). Sending Entity A company, joint venture, association or anor form of a business company, property holding or ir mor company, subsidiary or branch that participates in Corporate Cards program or Corporate Business Travel Accounts program. 18

20 American Express Services Europe Limited. Limited, Registered se sídlem Belgrave Office: Belgrave House, 76 House, Buckingham 76 Buckingham Palace Road, Palace London Road, SW1W London 9AX, SW1W9AX, United Spojené Kingdom. království Registered registrovaná in England pod číslem and Wales with ve státech Company Number Anglie a Wales Společnost American American Express Services Express Services Europe Limited Europe is Limited authorised je oprávněna in United poskytovat Kingdom platební by služby Financial základě Conduct Authority povolení (ref. under č ) Payment od Úřadu Services pro finanční Regulations správu 2009 ve (Ref. Spojeném No ) království for podle provision Nařízení of o payment platebních services. službách CAM /14

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

terms and conditions

terms and conditions terms and conditions contractual terms and conditions terms and conditions for partners terms of server services (only in czech) contractual terms and conditions I. Parties to the Contract 1. ONEsolution

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1st March 2013 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné od

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O.

TERMS AND CONDITIONS OF COMMERCIAL SALE OF TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TP VISION CZECH REPUBLIC S.R.O. 1. NABÍDKA, POTVRZENÍ NEBO DOHODA Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TP Vision Czech Republic s.r.o., IČ: 24152871, se

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění

Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Předsmluvní informace ke krátkodobému cestovnímu pojištění Pojistitel ERV pojišťovna, a. s. IČ 492 40 196, Křižíkova 237/36a, PSČ 186 00, Praha 8 Karlín, Česká republika, zapsaná v obch. rejstříku vedeném

Více

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů

Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Cestovní pojištění Sbaleno Nové pojištění na cesty od specialistů Předsmluvní informace, pojistné podmínky www.ervpojistovna.cz Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění Sbaleno Pojistitel Název: ERV

Více

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE INDEX English...pag 1 3 Czech...pag 4 6 GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE The following document specifies the general terms and conditions of sale which govern the booking service of Helvetic Services

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění

Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění Cestovní pojištění jako součást zájezdu a připojištění POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ JAKO SOUČÁSTI ZÁJEZDU A PŘIPOJIŠTĚNÍ (PP-FC-0910) Všeobecné pojistné podmínky (VP-FC-0910) 1. ÚVOD 1.1. My

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES

SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES SAZEBNÍK POPLATKŮ The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (pobočka zahraniční banky v České republice) LIST OF CHARGES The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka (a branch of foreign

Více

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form HCC Specialty Ltd. 40 Lime Street London EC3M 5BS, United Kingdom main +44 (0)20 7929 3223 facsimile +44 (0)20 7626 5470 HCC Specialty Návrh pojištění klíčových osob úraz a nemoc Key Man Proposal Form

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ....................................... 2 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas

Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas Cestování v pohodě Cestovní pojištění Atlas 800 100 777 www.csobpoj.cz OBSAH Pokyny pro klienta str. 1 Formulář 1: Atestatio medici (Potvrzení od lékaře) str. 3 Formulář 2: Oznámení škodné události str.

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE

NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE NÁJEMNÍ SMLOUVA podle článku 40/64 sb. občanského zákoníku COMPANY:/SPOLEČNOST: NAME: SURNAME: ADDRESS:/ADRESA:, HERE IN AFTER THE LESSEE ON THE ONE PART / DÁLE JEN NÁJEMCE UZAVŘELI DNEŠNÍHO DNE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNĚ 1.1 DEFINICE 1.2 ROZSAH PŮSOBNOSTI 2 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ 2.1 LETENKA 2.2 PŘERUŠENÍ CESTY 2.3 JÍZDNÉ 2.4 ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA 2.5 POVINNOSTI

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED POJISTITEL Toto pojištění poskytuje pojišťovna, společnost s ručením omezeným se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street,

Více