American Express Green Corporate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "American Express Green Corporate"

Transkript

1 CZECH ENGLISH PRINT American Express Green Corporate Zelená firemní karta Card Business pojištění Travel Insurance Cestovní Obsah: Contains: 1. Shrnutí Policy Summary pojistky 2. Pojistné Policy Terms podmínky and Conditions

2 1 POLICY SHRNUTÍ SUMMARY POJISTKY IMPORTANT DŮLEŽITÉ INFORMACE INFORMATION This V tomto Policy shrnutí Summary pojistky contains najdete some několik important důležitých facts údajů about o pojištění the insurance provided poskytovaném with the k firemní American zelené Express kartě American Corporate Express Green Card ( karta ). (the Není Card ). zde uvedeno It does plné not znění contain podmínek, the full které Policy je Terms důležité and přečíst, Conditions abyste and se it is seznámili important s rozsahem that these pojištění. are read Úplné to ensure podmínky full understanding jsou přiloženy of ke the kartě cover provided. a naleznete Full je Policy také na Terms webových and Conditions stránkách American are provided Express. with Your Card and can also be found on the American Express website. Pojištění je poskytováno v rámci skupinových pojistek, které společnost The American insurance Express is provided Services under Europe group Limited insurance sjednala policies pro držitele that karty. American Na pojištění Express se nevztahují Services žádné Europe další Limited poplatky. holds Příslušné for the pojistky benefit of zajišťují its následující Cardmembers. pojišťovny: There is no additional charge or premium for this insurance. The Insurers that underwrite the relevant policies are: v případě oddílu 2.1 Úrazové pojištění pro služební cesty a 2.2 Pojištění pro případ In respect komplikací of 2.1 Authorised na cestě: Employee ravel Accident cover and Section 2.2 Travel Inconvenience: ACE European Group Limited ( ACE ) registrovaná v Anglii a Walesu pod ACE číslem European Group se Limited sídlem na ( ACE ) adrese registered 100 Leadenhall in England Street, & Wales London EC3A number 3BP Činnost with byla registered povolena office orgánem at 100 Prudential Leadenhall Regulation Street, Authority London EC3A a je regulována 3BP. Authorised orgány by Financial the Prudential Conduct Regulation Authority Authority a and Prudential regulated Regulation by the Financial Authority. Conduct ACE je Authority registrována and the Českou Prudential národní bankou Regulation jako Authority. pojišťovna ACE poskytující is also registered přeshraniční with služby the Czech v České National republice. Bank as an Společnost insurance company ACE European providing Group cross Limited border je vedena services v registru in the finančních Czech Republic. služeb ACE (Financial European Services Group Register) Limited s pod Financial číslem Services Informaci Register number lze ověřit is v registru This finančních can be checked služeb na on adrese the Financial uk/register; Services Register a at and v In případě respect oddílu of Section Lékařská Medical pomoc Assistance a léčebné and výlohy: Expenses: Inter Partner Assistance(IPA) (IPA),, 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, pobočka which is a společnosti branch of Inter Partner Assistance SA SA ( IPA ) (IPA) of se Avenue sídlem v Louise Avenue 166, Louise bte1, 166, 1050 bte1, Brussels, 1050 Brussels, a company která authorised má oprávnění by the Belgické National národní Bank of Belgium. banky. Některé Some služby services jsou are zajišťovány provided by společností AXA Travel AXA Insurance. Travel Insurance. All companies Všechny are members společnosti of the jsou AXA členy Assistance skupiny AXA Group. Assistance. ZPŮSOBILOST ELIGIBILITY Plnění The benefits popsané described v tomto in shrnutí this Policy pojistky Summary je podmíněno are dependent platností upon účtu the karty Card Account a splacením being zůstatku valid and účtu the v Account souladu se balance smlouvou having držitele been paid karty in ve chvíli accordance vzniku with příčiny the pojistné Cardmember události. agreement at the time of any incident giving rise to a claim. Veškeré plnění je podmíněno použitím účtu karty k úhradě dopravy pro příslušnou All benefits cestu. are dependent on the Card Account having been used to purchase the travel tickets for the relevant trip. Za určitých okolností, v souladu s pojistnými podmínkami, se může pojistné The insurance plnění benefits uvedené outlined v tomto in shrnutí this Policy pojistky Summary lišit, může may být be varied, staženo withdrawn nebo or cancelled zrušeno. V in případě, certain circumstances že nastane jakákoli in accordance podstatná with změna, společnost the Policy Terms American and Conditions. Express vás In nebo the vaši event společnost of any material písemně change, uvědomí American alespoň Express 60 will dní give před You začátkem or Your Company platnosti změny. at least 60 days written notice. TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ DURATION OF COVER Máte nárok na pojistné plnění pro služební cesty (a určité osobní cesty), jak You je are popsáno entitled níže to be a jak covered je definováno by the insurance v pojistných benefits podmínkách, for Business které byly Trips hrazeny (and certain z účtu Personal karty: Trips) as described below and as defined in the Policy Terms and Conditions, which have been charged to the Card (a) za předpokladu, že stále splňujete kritéria způsobilosti (uvedená Account: výše); (a) provided that You continue to fulfil the eligibility criteria (as set out (b) za předpokladu, že nedošlo ke stažení nebo zrušení pojistného plnění, above); účtu nebo karty oznámením vám nebo vaší společnosti; (b) provided that the insurance benefits, Account or Card have not been (c) po příslušné časové období, které je uvedeno v pojistných withdrawn or cancelled by notice to You or Your Company; and podmínkách. (c) for the applicable time periods, as indicated in the Policy. 2

3 TYPES TYPY POJIŠTĚNÝCH OF TRIPS COVERED CEST Insurance Pojistné krytí cover je poskytováno is provided for pro the následující following typy types cest: of trip: Business Služební Trips, cesty, meaning jimiž se rozumí trips taken cesty for podniknuté the purpose za of účelem furthering výkonu the činnosti business společnosti, of Your Company, které byly which schváleny have společností been authorised a hrazeny by Your z účtu; Company and charged to the Account; and osobní cesty, jimiž se rozumí cesty, které nesouvisejí s výkonem činnosti Personal společnosti, Trips, ale meaning jsou podniknuty trips which buď do v not průběhu further služební the business cesty, of nebo Your Company jako odměna but poskytnutá which are either či zaštítěná taken in společností the course a of hrazené a Business z účtu. Trip or which are trips taken as a Reward presented or endorsed by Your V každém případě musí být služební nebo osobní cesta podniknuta Company and charged to the Account. veřejným dopravním prostředkem. In each case, the Business Trip or Personal Trip must have been taken by a PŘEHLED Public Vehicle. KRYTÍ SUMMARY CELOSVĚTOVÉ OF COVER CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ WORLDWIDE Pojištění: TRAVEL INSURANCE Insured: Na držitele karty se vztahují všechny oddíly. All Na Sections osoby cestující apply to s držitelem the Cardmember karty se vztahují následující oddíly: When --Oddíl travelling Úrazové with the pojištění Cardmember pro služební the following cesty / sections Služební apply: cesta oprávněný zaměstnanec --Section Business Travel Accident/Business Trip an Authorised --Employee Oddíl Úrazové pojištění pro služební cesty / Osobní cesta partner/ka a děti držitele karty a oprávněný zaměstnanec --Section Business Travel Accident/Personal Trip means the --Cardmember s Oddíl 2.2 Pojištění Partner pro případ and Children komplikací and na an cestě Authorised partner/ka Employee držitele karty --Section 2.2 Travel Inconvenience the Cardmember s Partner --Oddíl Lékařská pomoc a léčebné výlohy partner/ka a děti Section 2.3. Medical Assistance and Expenses the držitele karty Cardmember s Partner and Children Délka cesty: Trip Length: Vaše pojištění na cestě je platné až 90 po sobě jdoucích dní od začátku You are covered whilst on a Trip for up to 90 consecutive days from Your výchozí cesty. Maximální počet dní, na něž se toto plnění vztahuje, je outward journey. The maximum number of days to which these benefits 183 dní v každém 12 měsíčním období. apply is 183 days in any 12 month period. Běžné rekreační sporty a činnosti Usual Holiday Sports and Activities Celosvětové cestovní pojištění zahrnuje krytí vztahující se na golf, Worldwide Travel Insurance includes cover for golf, leisure running or rekreační běh nebo jogging, raketové sporty, použití tělocvičny a plavání. jogging, racquet sports, use of a gym and swimming. 3

4 The V následující following tabulce table sets je uvedena out the Benefits výše pojistného payable. plnění. Cover, Výše krytí subject na pojistnou to Policy událost Terms and Conditions, v souladu s pojistnými per claim: podmínkami: ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO BUSINESS SLUŽEBNÍ CESTY TRAVEL ACCIDENT Business Služební cesta: Trip: - -CZK ,600, CZK for v případě death or smrti nebo the complete úplné ztráty loss končetiny, of limb, sight, zraku, speech řeči or hearing nebo sluchu as a result v důsledku of nehody an accident při cestě whilst veřejným travelling on dopravním a Public Vehicle prostředkem, where the pokud travel doprava ticket was byla purchased uhrazena on z the účtu Card karty; Account CZK 6003,600, CZK, if pokud the accident k nehodě dojde occurs do within 30 dnů 30 od days příjezdu of arrival on na the výchozí outward úsek travel cesty leg (and před prior úsekem to the return návratu). leg) Osobní Personal cesta: Trip: CZK 8001,800, CZK v for případě death or smrti the complete nebo úplné loss ztráty of limb, končetiny, sight, speech zraku, řeči or hearing nebo sluchu as a result v důsledku of an nehody accident při cestě while veřejným travelling on dopravním a Public Vehicle prostředkem, where the pokud travel doprava ticket was byla purchased uhrazena on z the účtu Card karty. Account POJIŠTĚNÍ TRAVEL INCONVENIENCE PRO PŘÍPAD KOMPLIKACÍ NA CESTĚ Necessary expenses up to Nezbytné CZK 18,000 výdaje for flight až do delay, výše flight 18 cancellation, 000 CZK v or případě overbooking zpoždění which letu, causes zrušení a delay letu of nebo 4 hours překročení or more kapacity, pokud jde o zdržení Necessary expenses up to minimálně 4 hodin. CZK 9,000 for missed connection Nezbytné výdaje až do výše Essential expenses up to CZK za zmeškaný spoj. CZK 9,000 for baggage delayed by Základní airline for výdaje 6 hours až or do more výše CZK v případě zpoždění Expenses up to an additional letecké dopravy zavazadel o 6 CZK 35,000 for extended baggage a více hodin. delay by airline if baggage does not Výdaje arrive within až do 48 výše hours dalších of arrival CZK za delší zpoždění MEDICAL letecké dopravy ASSISTANCE zavazadel, AND pokud EXPENSES zavazadla nedorazí do 48 hodin od Provides příjezdu. cover for necessary medical, surgical and hospital costs, LÉKAŘSKÁ POMOC A LÉČEBNÉ including necessary transfers to VÝLOHY hospital and repatriation Home. Poskytuje pojistné krytí nezbytných Medical expenses during hospital nákladů na lékařskou, chirurgickou treatment on a Business or a nemocniční péči, včetně nutného Personal Trip up to 120,000 převozu do nemocnice a repatriace do Medical domova. expenses for outpatient treatment on a Business or Léčebné výlohy za léčbu Personal Trip up to 16,000 with v nemocnici na služební an excess of 80 per person per nebo osobní cestě, do výše incident EUR. Emergency dental treatment Léčebné výlohy za ambulantní léčbu Emergency na služební Return nebo Home osobní cestě, do výše EUR se spoluúčastí 80 EUR na osobu a pojistnou událost. Pohotovostní zubní ošetření. Pohotovostní návrat do domova. Key Hlavní Exclusions výluky a omezení: & Limitations: HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS U určitých stanovených úrazů je částka Benefit plnění amounts snížena are reduced na 50 % to uvedené 50% of the částky. amounts specified for certain identified injuries Nehoda, k níž dojde více než 30 An dnů accident po začátku occurring výchozího more than úseku 30 days služební after the cesty outward nebo journey kdykoli v of průběhu the Business osobní Trip cesty, or at za any jiných okolností time on a než Personal při cestě Trip veřejným other than dopravním where You are prostředkem. travelling on a Public Vehicle Každodenní doprava do práce a Every z práce. day travel to and from work Nehody Manual work související and work-related s manuální činností accidents a pracovní činností. Provozování Participating jakýchkoli in any sports sportů and a activities aktivit vyjma other golfu, than golf, rekreačního leisure běhu running nebo or jogging, joggingu, racquet raketových sports, sportů, use of a použití gym and tělocvičny swimming a plavání. Částka The benefit plnění amount za smrt for dítěte the death mladšího of a Child 16 under let je the snížena age of na 16 is 330 reduced 000 to CZK. 330,000 HLAVNÍ KEY EXCLUSIONS VÝLUKY A & OMEZENÍ LIMITATIONS Veškeré All items položky must be musí purchased být uhrazeny using prostřednictvím the Card karty. Náklady Costs where v případě, a transport že provozovatel operator dopravy has offered nabídl an alternative alternativní řešení. Zdržení Baggage zavazadel delay on the v posledním final leg of úseku a Business služební Trip, cesty or of a nebo Personal osobní cesty, Trip which která does není not součástí form part služební of cesty. a Business Trip Nákupy Purchases provedené made after po vrácení baggage has zavazadel. been returned Náklady, Costs which které are lze recoverable získat zpět from jinými prostředky. any other source KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS Pre-existing medical conditions Medical assistance and expenses HLAVNÍ benefits VÝLUKY if aged 70 A OMEZENÍ years or over at any time during the trip Dřívější onemocnění. Medical treatment in Country of Lékařská pomoc a výlohy v případě, Residence že pojištěný v průběhu cesty dosáhne Sports or nebo activities překročí that věkovou may be hranici considered 70 let. unusual holiday sports Lékařské All costs must ošetření be approved v zemi pobytu. in advance by the Insurer Sporty nebo činnosti, které mohou být považovány za neobvyklé rekreační sporty. Veškeré náklady musí být předem schváleny pojistitelem. Policy Pojistné Terms podmínky and Conditions Číslo Section oddílu Number

5 Cover, Výše krytí subject na pojistnou to Policy událost Terms and Conditions, v souladu s pojistnými per claim: podmínkami: Key Hlavní Exclusions výluky a omezení: & Limitations: Policy Pojistné Terms podmínky and Conditions Číslo Section oddílu Number OBECNÁ VYLOUČENÍ HLAVNÍ VÝLUKY 2.4 GENERAL EXCLUSIONS Co není zahrnuto (tyto výluky platí KEY EXCLUSIONS Proplaceny nebudou pojistné 2.4 What pro veškeré is not included plnění cestovního (These exclusions pojištění) apply to all travel insurance benefits) You události will not vzniklé be paid přímo for nebo claims nepřímo arising directly v důsledku: or indirectly as a result of: Not nedodržení following doporučení the advice nebo or instructions pokynů pojistitele of the Insurers nebo or the Insurers pověřených Senior lékařů Medical pojistitele; Officers Participating provozování sportů in sports nebo and aktivit, activities which které nejsou would považovány not be considered za běžné usual rekreační holiday sporty; sports Work-related pracovních úrazů; accidents Pre-existing dřívějších onemocnění, medical conditions o nichž known jste věděli to You ve chvíli, when kdy You jste apply žádali for o kartu, Your nebo Card před or prior rezervací to booking cesty; Your Trip nákladů, které lze získat zpět jinými Costs prostředky. which are recoverable from any other source 3. DALŠÍ CESTOVNÍ SLUŽBY 3. OTHER TRAVEL SERVICES Hlavní výluky a omezení: Číslo Key Exclusions & Limitations: Section oddílu Number GLOBAL ASSIST HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ 3 GLOBAL ASSIST Poradenství před cestou KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS S výjimkou poradenství před 3 Pre Travel Advice With cestou the není exception asistence of pre dostupná travel Poradenství v průběhu cesty v advice, zemi pobytu. assistance is not available Travel Advice on a trip Vyřízení naléhavých zpráv within Country of Residence Global Assist může za vás vyřídit Urgent message relay Pomoc se zavazadly naléhavé Global Assist záležitosti. can make Veškeré emergency Luggage assistance náklady arrangements na dopravu on Your nebo behalf. jiné Any Dodání léků, které nejsou na místě náklady shipping spojené or other s costs poskytnutím associated Dispatch dostupnéof medicines not available služeb with arranging v rámci tohoto any services plnění under locally budou these benefits hrazeny will z účtu be charged karty a musí to Právní asistence až do výše the Card Account are subject to Legal 250 EUR Assistance up to 250 je předem schválit společnost American prior authorisation Express. by American Express PRÁVO NA ZRUŠENÍ RIGHT TO CANCEL Vaše společnost může toto pojištění kdykoli zrušit zrušením karty. Your Company may cancel this insurance by cancelling Your Card at any time. 5

6 HOW POSTUP TO CLAIM UPLATNĚNÍ NÁROKU In Chcete-li order to nahlásit report a pojistnou claim under událost Business v rámci Travel Úrazového Accident pojištění and Travel pro Inconvenience, služební cesty a please Pojištění call: pro +420 případ 272 komplikací na cestě, volejte na číslo: In order to report a claim for Medical Assistance and Expenses please Chcete-li call: +420 nahlásit pojistnou 043 událost v rámci Pojištění lékařské pomoci a léčebných výloh, volejte na číslo: Please be ready to provide Your Card number, which should be Mějte used as připravené Your reference číslo karty, number. které Please slouží ensure jako referenční copies are číslo. kept Zajistěte of all si documentation kopie veškeré relating dokumentace to claim. týkající For se further pojistné details události. please Další see the How podrobnosti to Claim section naleznete within v the části full Postup Policy uplatnění Terms and nároku Conditions v úplných provided to Pojistných You. Please podmínkách, be aware that které there jste may dostali be other k dispozici. taxes or Počítejte costs that are not s paid tím, through že mohou Us vzniknout or imposed další by Us. daně nebo náklady, jejichž platbu nezprostředkováváme a které nevyměřujeme. CUSTOMER SERVICE & COMPLAINTS ZÁKAZNICKÝ SERVIS A STÍŽNOSTI American Express and the Insurers are dedicated to providing a high Společnost quality service American and aim Express to maintain a pojistitelé this at all si times. zakládají However, na poskytování should vysoce You have kvalitních a complaint, služeb please a snaží contact se tento respective standard Insurer vždy udržet. or American Pokud byste Express však so přesto Your complaint měli nějakou can stížnost, be dealt with obraťte as soon se na as příslušného possible. If You pojistitele would like to nebo report na společnost a complaint American to Express, Express, aby please mohla write být to: vyřízena co nejdříve. Pokud chcete nahlásit stížnost společnosti American Express, spol. s r.o. American Express, pište na adresu: Na Příkopě 19, Praha 1 American tel.: Express, 800 spol. 333 s r. o. Na fax: Příkopě , Praha 1 tel.: fax: Customer Service: Zákaznický servis:

7 2 POLICY POJISTNÉ TERMS PODMÍNKY AND CONDITIONS These Tyto pojistné Policy Terms podmínky and Conditions uvádějí úplné give podrobnosti full details of o pojistném the Insurance krytí cover provided poskytovaném with the k firemní American zelené Express kartě American Corporate Express Green Card v rámci under the group skupinových policies pojistek, of Insurance které held společnost by American American Express Express Services Services Europe Limited Europe Limited with sjednala se společnostmi ACE European Group Limited ( ACE ) ( ACE ) registered registrovaná in England v Anglii a & Walesu number pod číslem with se registered sídlem na office adrese at 100 Leadenhall Street, London London EC3A 3BP. EC3A Činnost 3BP. Authorised byla povolena by orgánem the Prudential Prudential Regulation Regulation Authority and Authority regulated a je regulována by the Financial orgány Conduct Financial Authority Conduct and Authority the Prudential a Prudential Regulation Authority. ACE is je also registrována registered Českou with the národní Czech bankou National jako Bank as pojišťovna an insurance poskytující company přeshraniční providing služby cross border v České services republice. in the Společnost Czech Republic. ACE European ACE European Group Limited Group je Limited s vedena v Financial registru finančních Services Register služeb number (Financial is Services Register) This can be pod checked číslem on the Financial Informaci Services lze ověřit Register v registru at finančních služeb na adrese and a Inter Partner Assistance(IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, which pobočka is a společnosti branch of Inter Partner Assistance SA ( IPA ) (IPA) se of Avenue sídlem Louise 166, v Avenue bte1, Louise 1050 Brussels, 166, bte1, a 1050 company Brussels, authorised která má by the oprávnění National Belgické Bank of národní Belgium. banky. Some Některé services služby are jsou provided zajišťovány by AXA společností Travel Insurance. AXA Travel All companies Insurance. Všechny are members společnosti of the AXA jsou Assistance členy skupiny Group. AXA Assistance. ELIGIBILITY ZPŮSOBILOST The Plnění benefits popsané described v těchto in pojistných these Policy podmínkách Terms and je Conditions podmíněno are platností dependent účtu karty a upon splacením the Card zůstatku Account účtu being v souladu valid and se the smlouvou Account držitele balance having karty ve been chvíli paid vzniku in accordance příčiny pojistné with the události. Cardmember agreement at the time of any incident giving rise to a claim. Veškeré plnění je podmíněno použitím účtu karty k úhradě dopravy pro All příslušnou benefits cestu, are dependent ať už služební, on the nebo Card osobní. Account having been used to purchase the travel tickets for the relevant Trip, whether a Business Trip Za určitých okolností, v souladu s pojistnými podmínkami, se může or a Personal Trip. pojistné plnění uvedené v těchto pojistných podmínkách lišit, může být The staženo insurance nebo zrušeno. benefits V outlined případě, in že these nastane Policy jakákoli Terms podstatná and Conditions změna, may společnost be varied, American withdrawn Express or cancelled vás nebo in vaši certain společnost circumstances písemně in accordance uvědomí alespoň with the 60 Policy dní před Terms začátkem and Conditions. platnosti změny. In the event of any material change, American Express will give You or Your Company at least PRÁVO 60 NA days ZRUŠENÍ written notice. Vaše společnost může toto pojištění kdykoli zrušit zrušením karty. RIGHT TO CANCEL Your DEFINICE Company may cancel this insurance by cancelling Your Card at any time. Pro účely této pojistné smlouvy mají pojmy, nacházející se v textu tučně, následující definice: DEFINITIONS Akcí za odměnu se rozumí jakákoli cesta poskytnutá společností Whenever the following words or phrases appear in bold, they will have jednomu či více zaměstnancům za odměnu v souvislosti s činností nebo the meaning as described below: úspěchem v práci pro společnost. CZK shall mean Czech Koruna. EUR means European Euros. American Express se rozumí společnost American Express Services Account Europe Limited. or Card Account means Your American Express Corporate Green Card or Business Travel Account. Blízkým rodinným příslušníkem se rozumí partner/ka nebo manžel/ American ka žijící na stejné Express adrese, means matka, American tchyně, Express otec, tchán, Services dcera, Europe snacha, Limited. syn, zeť, sestra, švagrová, bratr, švagr, prarodič, vnuk/vnučka, nevlastní matka, Authorised Employee means, applying to the Business Travel nevlastní otec, nevlastní sestra, nevlastní bratr, teta, strýc, neteř nebo Accident cover only, any other person authorized by the Company synovec. (person authorized to travel) whose own Business Trip and, if applicable, Personal Cestou Trip se rozumí has been cesta, charged která to odpovídá Card Account definici with osobní the cesty prior nebo authorisation služební cesty, of mimo the Company. vaši zemi pobytu, která začíná a končí ve vaší zemi pobytu, nebo cesta v rámci vaší země pobytu, která zahrnuje let nebo Business Trip means a trip taken for the purpose of furthering the alespoň jednu noc předem rezervovaného ubytování mimo domov. Vaše business of the Company that is made by Public Vehicle where the entire pojištění na cestě je platné až 60 po sobě jdoucích dní od začátku výchozí fare has been charged to the Account, prior to the incident taking place, cesty. Maximální počet dní, na něž se toto plnění vztahuje, je 90 dní between the first point of departure and the final return destination. v každém 12 měsíčním období. Card means any card issued to a Cardmember for the purpose of accessing the Account. 7

8 Cardmember CZK se rozumí means česká koruna. any individual EUR se who rozumí holds evropské a Card and euro. a valid Card Account. Dětmi se rozumí děti Držitele karty (včetně nevlastních dětí, dětí v Children pěstounské means péči nebo any of adoptovaných), the Cardmember s cestující Children s držitelem (including karty, stepchildren, jsou fostered na držiteli or adopted karty závislé children), a nejsou travelling zaměstnány with the na Cardmember, plný úvazek. které (Odpovídající who are legally význam dependent mát i on pojem the Cardmember dítě.) Děti musí and who být: are podle not oddílu in 2. full 1. time 2. Úrazové employment. pojištění (The pro term služební Child cesty, shall Osobní have a cesta corresponding mladší 23 let v meaning). první den Children cesty a podle must be: oddílu Section 2.3 Lékařská Business pomoc Travel a léčebné Accident, výlohy mladší Personal 19 Trip let v under první den the age cesty. of the age of 23 on the first day of a Trip and under Section 2.3 Medical Assistance and Expenses, under the age of 19 Domovem se rozumí adresa trvalého bydliště ve vaší zemi pobytu. on the first day of a Trip. Držitelem karty se rozumí jakýkoli jednotlivec, který disponuje kartou Close Relative means a person s Partner or spouse living at the same a platným účtem karty. address, their mother, mother-in-law, father, father-in-law, daughter, Kartou daughter-in-law; se rozumí son, jakákoli son-in-law; karta sister, vydaná sister-in-law, držiteli karty brother, za účelem brotherin-law, grandparent, přístupu k účtu. grandchild, step-mother, step-father, step-sister, zajištění step-brother, aunt, uncle, niece or nephew. My/naše/pojistitel(é) označuje: Company means the company, business, firm, corporation, --v případě úrazového pojištění pro služební cesty a pojištění pro případ proprietorship or other sponsoring organisation which holds a corporate komplikací na cestě: společnost ACE European Group Limited Card Account with American Express, pursuant to which the Card is ( ACE ) registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem se sídlem issued to the Cardmember. na adrese 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP. Činnost byla Country povolena of orgánem Residence Prudential means Regulation Your current Authority Country a je of regulována Residence (as evidenced orgány Financial by production Conduct of Authority a passport, a Prudential residence visa Regulation or other Authority. official document). ACE je registrována Českou národní bankou jako pojišťovna poskytující přeshraniční služby v České republice. Společnost ACE European Home means the principal address in Your Country of Residence. Group Limited je vedena v registru finančních služeb (Financial Services Insured Register) means: pod číslem Informaci lze ověřit v registru finančních služeb na adrese nebo Under all sections in Section 2 the Cardmember. --v případě pojištění lékařské pomoci a léčebných výloh a osobních věcí: When travelling with the Cardmember: Inter Partner Assistance (IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, pobočka --Under Section společnosti Business Inter Partner Travel Assistance Accident/Business SA (IPA) Trip se sídlem an v Authorised Avenue Louise Employee 166, bte1, 1050 Brussels, která má oprávnění Belgické národní banky. Některé služby jsou zajišťovány společností AXA Travel --Under Section Business Travel Accident/Personal Trip means the Insurance. Všechny společnosti jsou členy skupiny AXA Assistance. Cardmember s Partner and Children and an Authorised Employee Oprávněným zaměstnancem se v případě úrazového pojištění pro --Under Section 2.2 Travel Inconvenience the Cardmember s Partner služební cesty rozumí jakákoli další osoba pověřená společností (osoba oprávněná --Under Section cestovat), 2.3 Medical jejíž služební Assistance cesta and nebo Expenses the případně osobní cesta byla Cardmember s účtována na účet Partner karty and s předchozím Children schválením společností. Our/Us/We/Insurer(s) Partnerem se rozumí druh/družka means: nebo manžel/ka Držitele karty žijící - s -for Držitelem Business karty Travel ve Accident společné and domácnosti. Travel Inconvenience cover: ACE Pojištěným European Group se rozumí: Limited ( ACE ) registered in England & Wales number with its registered office at 100 Leadenhall Street, podle všech částí oddílu 2 držitel karty; London EC3A 3BP. Authorised by the Prudential Regulation Authority and v případě regulated doprovodu by the Financial držitele karty: Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. ACE is also registered with the Czech National --podle oddílu Úrazové pojištění pro služební cesty/služební Bank as an insurance company providing cross border services in the cesta případný oprávněný zaměstnanec, Czech Republic. ACE European Group Limited s Financial Services Register --podle oddílu number is Úrazové This pojištění can be pro checked služební on cesty/osobní the Financial cesta Services partner/ka Register a děti at držitele karty a oprávněný orzaměstnanec, --for --podle Medical oddílu Assistance 2.2 Pojištění and pro Expenses: případ komplikací Inter Partner na cestě Assistance partner/ka (IPA), 10/11 držitele Mary karty, Street, Dublin 1, Ireland, which is a branch of Inter Partner Assistance SA ( IPA ) of Avenue Louise 166, bte1, 1050 Brussels, --podle oddílu 2.3 Lékařská pomoc a léčebné výlohy partner/ka a děti a company authorised by the National Bank of Belgium. Some services držitele karty. are provided by AXA Travel Insurance. All companies are members of Pojistkou the AXA Assistance se rozumí Group. potvrzení stávajícího pojistného krytí poskytovaného dle pojistných podmínek. Partner means the Cardmember s domestic partner or spouse, living Pojistnými at the same address podmínkami as the se Cardmember. rozumí tyto pojistné podmínky. Pověřeným lékařem se rozumí náš lékařský odborník, který bude námi pověřen posouzením určitého aspektu záležitosti, v níž je zapotřebí odborný lékařský posudek, v souladu s těmito pojistnými podmínkami. 8

9 Personal Služební cestou Trip means se rozumí a trip taken cesta during uskutečněná the course za účelem of a Business výkonu Trip (ie činnosti after the společnosti, start but before podniknutá the end veřejným of a Business dopravním Trip) prostředkem, which does not relate přičemž to plné furthering jízdné the bylo business účtováno of na the účet Company, předtím, that než is došlo made k by pojistné Public Vehicle, události, where mezi prvním the entire místem fare has odjezdu been a charged konečným to the cílem Account návratu. prior to the incident taking place. A Reward Event endorsed by the Company and Společností se rozumí společnost, podnik, firma, vlastnictví nebo jiná charged to the Account constitutes a Personal Trip, whether taken within organizace, která je držitelem firemního účtu karty u American Express, the course of a Business Trip or otherwise. k němuž je držiteli vydána karta. Policy means the insurance cover provided under the Policy Terms and Osobní cestou se rozumí cesta podniknutá v rámci služební Conditions. cesty (tj. po začátku a před koncem služební cesty), která se netýká Policy podnikatelské Terms činnosti and Conditions společnosti, means je provedena these terms veřejným and conditions. dopravním prostředkem a plné jízdné bylo účtováno na účet předtím, než došlo Public Vehicle means any air or land vehicle, river or sea-going vessel k pojistné události. Akce za odměnu zaštítěná společností a účtovaná na operated under licence for the transport of fare paying passengers. účet představuje osobní cestu, ať už proběhne během služební cesty, A Public Vehicle does not include vehicles hired or chartered privately. nebo jindy. Reward Event means any trip awarded by the Company to one or more Veřejným dopravním prostředkem se rozumí jakýkoli vzdušný nebo employees to reward service to, or achievement in respect of work for, pozemní dopravní prostředek nebo plavidlo říční či námořní dopravy the Company. s oprávněním k přepravě platících pasažérů. Veřejnými dopravními Senior prostředky Medical nejsou Officer soukromě means najaté Our dopravní medical prostředky. practitioner, who shall be appointed by Us to assess any aspect of any applicable issue where Účtem nebo účtem karty se rozumí účet firemní zelené karty medical expertise is required pursuant to these Policy Terms and American Express nebo Účet služebních cest. Conditions. Vy/vaše se vztahuje na pojištěného. Trip means a journey which is a Personal Trip or Business Trip outside Zemí pobytu Your Country se rozumí of Residence vaše stávající which země must pobytu commence (doložená and end in předložením Your Country pasu, of pobytového Residence, or víza a journey nebo jiného within oficiálního Your Country dokladu). of Residence which must include a flight, or at least one night of pre-booked accommodation POJISTNÉ PLNĚNÍ away from Home. You are covered whilst on a trip for up to 60 consecutive days from Your outward journey. The maximum Pojistná plnění na základě této pojistky jsou sekundární: Peníze na number of days to which these Benefits apply is 90 days in any 12 month základě této pojistky vyplatíme pouze v případě, že událost není pokryta period. jiným pojištěním, státním plněním nebo jinou smlouvou. Vaší povinností You/Your je informovat means nás o existenci the Insured. těchto pojištění a případně pomoci příslušným třetím stranám při získání náhrady. INSURANCE BENEFITS V případě, že jste držitelem více než jednoho firemního produktu Insurance vydaného společností benefits under American this Policy Express, are secondary: nevyplatíme We za will jednu only pojistnou pay amounts událost více, under než this je nejvyšší Policy if plnění they are uvedené not covered v pojistných by other podmínkách insurance, state k jednomu benefits z těchto or other produktů. agreements. You must inform Us of these and assist any relevant third parties in seeking reimbursement where appropriate. 2.1 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO SLUŽEBNÍ CESTY In the event of You holding more than one corporate product issued by American PLNĚNÍ Express, We will not pay more than the highest benefit amount stated in one of those product s Policy Terms and Conditions for any one Aby vznikl nárok na plnění podle oddílu 2.1, doprava v rámci služební event. cesty a případné osobní cesty musí být uhrazena z účtu karty Služební BUSINESS cesta: TRAVEL ACCIDENT For Toto the plnění benefits se vztahuje under this pouze Section na nehody, 2 to apply, které travel se přihodí tickets držiteli for the karty Business a oprávněnému Trip and, zaměstnanci if applicable, v průběhu any Personal služební Trip cesty taken v must důsledku have been náhlé purchased identifikovatelné using zevní the Card události, Account. která nastane náhodou: v prostorách nebo při přímé cestě na letiště, do přístavu nebo na Business Trip: železniční nádraží za účelem nástupu do letadla, lodi nebo vlaku; nebo This benefit only applies to accidents to the Cardmember and an při cestě nebo sražení veřejným dopravním prostředkem nebo nástupu Authorised Employee occurring during a Business Trip caused by či výstupu; nebo a sudden identifiable violent external event that happens by chance: bezprostředně po výstupu z letadla, lodi nebo vlaku, v prostorách letiště, while going directly to, or on the premises of, an airport, seaport or přístavu nebo železničního nádraží. railway station for the purpose of boarding an aircraft, ship or train; or bezprostředně po opuštění letiště, přístavu nebo železničního nádraží while travelling on, boarding or alighting from or being struck by a Public při cestě veřejným dopravním prostředkem, pokud dojde k úrazu do Vehicle; or 30 dní od výchozí cesty, ale před započetím zpáteční služební cesty immediately držitele karty after a oprávněné alighting from osoby. an aircraft, ship or train while on the premises of an airport, seaport or railway station. 9

10 Držitel immediately karty a after oprávněný leaving zaměstnanec the premises of budou the airport, pojištěni seaport pro následující or railway případy: station following travel on a Public Vehicle where an injury is sustained within 30 days of the outward journey but prior to the commencement CZK, pokud držitel karty a oprávněný zaměstnanec utrpí of the Cardmember s and an Authorised Employee s return Business v průběhu služební cesty nehodu, která do 365 dní povede k: Trip. (a) smrti; The Cardmember and an Authorised Employee will be covered for the following: (a) úplné a trvalé ztrátě funkce jakékoli končetiny; CZK (b) úplné 3,600,000 a nezvratné if the Cardmember ztrátě alespoň and jednoho an Authorised z následujících: Employee has an accident during a Business Trip which within 365 days causes them to i. jedna ruka a jedna noha po kotník; suffer: i. obě ruce; (a) death; ii. obě nohy po kotník; (b) the complete and permanent loss of use of any limb; (c) úplné a nezvratné ztrátě alespoň jednoho z následujících: (c) the complete and irrecoverable loss of one or more of: i. zrak; i. one hand and one foot; i. řeč; ii. both hands; or ii. sluch. iii. both feet; iii. Částka bude snížena na CZK v případě úplné (d) the entire and irrecoverable loss of one or more of: a nezvratné ztráty alespoň jednoho z následujících: i. sight; i. zrak na jedno oko; ii. speech; or i. sluch na jedno ucho; iii. hearing; ii. ztráta jedné ruky nebo jedné nohy ke kotníku. the amount will be reduced to CZK 1,800,000 for the entire and Částka bude snížena na CZK v případě úplné a nezvratné ztráty irrecoverable loss of one or more of the following: ukazováčku a palce na stejné ruce. i. sight in one eye; Maximální částka vyplacená držiteli karty nebo jeho dědicům a oprávněnému ii. hearing in zaměstnanci one ear; or nebo jeho dědicům po nehodě v rámci služební cesty bude CZK. iii. loss of one hand or one foot; the amount Osobní will cesta: be reduced to CZK 900,000 for the entire and irrecoverable loss of one index finger and thumb on the same hand. Toto plnění platí pro držitele karty, partnera/ku a děti a případně The oprávněného maximum zaměstnance amount that will a vztahuje be paid se to the výhradně Cardmember na nehody, or their které se estate přihodí and v průběhu to an Authorised osobní cesty Employee v důsledku or their náhlé estate identifikovatelné following an zevní accident události, která occurring nastane on a náhodou: Business Trip will be CZK 3,600,000 1) v prostorách nebo při přímé cestě na letiště, do přístavu nebo na Personal Trip: železniční nádraží za účelem nástupu do letadla, lodi nebo vlaku; nebo This applies to the Cardmember, their Partner and Children, and 2) při cestě nebo sražení veřejným dopravním prostředkem nebo if applicable and Authorised Employee solely applies to accidents nástupu či výstupu; nebo occurring during a Personal Trip caused by a sudden identifiable violent external 3) bezprostředně event that po happens výstupu by z chance: letadla, lodi nebo vlaku, v prostorách letiště, přístavu nebo železničního nádraží. 1) while going directly to, or on the premises of, an airport, seaport or railway Držitel station karty, for partner/ka the purpose a of děti, boarding případně an aircraft, oprávněný ship zaměstnanec or train; or budou pojištěni pro následující případy: 2) while travelling on, boarding or alighting from or being struck by a Public 000 CZK, Vehicle; pokud or utrpí v průběhu osobní cesty nehodu, která povede v průběhu 365 dní k: 3) immediately after alighting from an aircraft, ship or train while on the (a) premises smrti; of an airport, seaport or railway station. The (b) úplné Cardmember, a trvalé ztrátě their funkce Partner jakékoli and Children, končetiny; and if applicable an Authorised Employee will be covered for the following: (c) úplné a nezvratné ztrátě alespoň jednoho z následujících: CZK 1,800,000 if they have an accident during a Personal Trip which i. jedna ruka a jedna noha po kotník; within 365 days causes them to suffer: i. obě ruce; (a) death; ii. obě nohy po kotník; (b) the complete and permanent loss of use of any limb; 10

11 (c) (d) the úplné complete a nezvratné and irrecoverable ztrátě alespoň loss jednoho of one z or následujících: more of: i. one zrak; hand and one foot; ii. both řeč; hands; or iii. both sluch. feet; (d) Částka the bude entire snížena and irrecoverable na loss CZK of v one případě or more úplné of: a nezvratné ztráty alespoň jednoho z následujících: i. sight; zrak na jedno oko; ii. speech; or i. sluch na jedno ucho; iii. hearing; ii. ztráta jedné ruky nebo jedné nohy po kotník. the amount will be reduced by to CZK 900,000 for the entire and irrecoverable iii. Částka loss bude of one snížena or more na 450 of the 000 following: CZK v případě úplné a nezvratné ztráty ukazováčku a palce na stejné ruce. i. sight in one eye; Maximální částka vyplacená držiteli karty, partnerovi/partnerce ii. hearing in one ear; or a dětem, případně oprávněnému zaměstnanci nebo jejich dědicům po nehodě iii. loss v rámci of one osobní hand cesty or one bude foot; CZK. the Částka amount plnění will za be smrt reduced dítěte to mladšího CZK 450, let for je snížena the entire na and CZK. irrecoverable loss of one index finger and thumb on the same hand. VÝLUKY The maximum amount that will be paid to Cardmember, their Partner and Všeobecné Children, výluky and if z applicable celosvětového an Authorised cestovního Employee pojištění, or uvedené their estate following v oddílu 2.5, an accident platí pro occurring všechna pojistná on a Personal plnění. Trip Následující will be CZK výluky 1,800,000. platí pouze pro tento oddíl 2.1 Úrazové pojištění pro služební cesty: the benefit amount for the death of a Child under the age of 16 is reduced to Pojistné CZK 330,000. krytí se nevztahuje na následující případy: 1) Nároky související přímo či nepřímo s jakoukoli fyzickou vadou nebo EXCLUSIONS nemohoucností přítomnou před začátkem příslušné služební cesty, General nebo Exclusions osobní cesty, to Worldwide pokud jde výhradně Travel Insurance o účast na listed akci in za Section odměnu. 2.4 apply to all travel insurance benefits. The following exclusions apply 2) Onemocnění, které není přímým následkem nehody. only to this Business Travel Accident Section 2.1: 3) Nároky související s placenou prací zahrnující přímou účast na You will not be covered in respect of the following: instalaci, montáži, údržbě nebo opravě elektrických, mechanických 1) Any nebo claim hydraulických related directly zařízení or (v indirectly jiné než to čistě any manažerské, physical defect, kontrolní, or infirmity prodejní nebo which administrativní existed before roli), the start nebo of s the výkonem relevant profese Business Trip, or instalatéra, Personal elektrikáře, Trip if solely osvětlovače attending a či Reward zvukaře, Event. truhláře, malíře nebo stavitele, případně s manuální prací jakéhokoli druhu nebo jinou 2) Suffering from sickness or disease not directly resulting from an pracovní nehodou. accident. 4) Nároky týkající se nehody, k níž došlo v průběhu každodenní cesty do 3) Any claim relating to paid work with hands-on involvement in the práce nebo z práce nebo na schválenou dovolenou, nebo v průběhu installation, assembly, maintenance or repair of electrical, mechanical cesty, která není služební cestou ani osobní cestou. or hydraulic plant, (other than in a purely managerial, supervisory, 5) sales Provozování or administrative jakýchkoli sportů capacity), a aktivit or the vyjma undertaking golfu, rekreačního of any trade běhu as nebo a plumber, joggingu, electrician, raketových lighting sportů, or použití sound tělocvičny technician, a plavání. carpenter, painter/decorator or builder, or manual labour of any kind or any 6) Provozování profesionálních sportů nebo trénink profesionálních other work-related accident. sportů. 4) Any claim for an accident occurring during the course of everyday 7) Služba v pozemních, námořních nebo vzdušných silách jakékoli země. travel to and from work or an authorised or legitimate leave of 8) absence, Účast na vojenské, or a trip which policejní is not nebo a Business hasičské Trip činnosti. or a Personal Trip. 5) 9) Participating Činnost prováděná in any sports v roli operátora and activities nebo other člena than posádky golf, leisure jakéhokoli running or jogging, veřejného racquet dopravního sports, prostředku. use of a gym and swimming. 6) 10) Participating Nehody, k nimž in or dojde training v letadle for any mimo professional běžný let sports. provozovaný komerční leteckou společností. 7) Service in the military, naval or air services of any country. 11) Let ve vojenském letadle, nebo letadle, které vyžaduje zvláštní 8) Participation in any military, police or fire-fighting activity. povolení či prohlášení. 9) Activities undertaken as an operator or crew member of any Public 12) Nedodržení přiměřené péče nebo úrazy způsobené vaší nedbalostí či Vehicle. nedodržením zákonů a nařízení země, v níž cestujete. 10) Any accident whilst on any aircraft other than a scheduled flight 13) Jakákoli podvodná, nepoctivá nebo trestná činnost, jíž se dopustíte vy operated by a licensed commercial airline company. nebo kdokoli, s kým máte nekalou dohodu. 11

12 11) 14) Flying Úrazy, in které military si způsobíte aircraft or sami, any s aircraft výjimkou which případů, requires kdy special šlo o záchranu permits or lidského waivers. života. 12) 15) Not Sebevražda taking reasonable nebo pokus care o sebevraždu. or injuries caused by Your negligence or failure to follow the laws and regulations of the country where You are 16) Vyhlášená nebo nevyhlášená válka. travelling. 17) Jakýkoli teroristický čin (s výjimkou běžného komerčního letu) 13) Any fraudulent, dishonest or criminal act committed by You or anyone v průběhu osobní cesty nebo služební cesty. with whom You are in collusion. 18) Skutečné, údajné nebo hrozící vypuštění, rozptýlení, prosáknutí 14) Self inflicted injuries except where trying to save human life. nebo únik nebezpečných biologických, chemických, jaderných nebo 15) Suicide radioaktivních or attempted pevných, suicide. kapalných i plynných látek nebo vystavení takovým látkám. 16) Declared or undeclared war. 19) Úrazy nebo nehody, k nimž dojde pod vlivem alkoholu (nad povolenou 17) An act of terrorism (except while travelling on a scheduled flight) hranici při řízení) nebo omamných látek, které nebyly předepsány during a Personal Trip or Business Trip. registrovaným lékařem. 18) The actual, alleged or threatened discharge, dispersal, seepage, migration, escape, release of or exposure to any hazardous biological, 2.2 chemical, POJIŠTĚNÍ nuclear PRO or radioactive PŘÍPAD KOMPLIKACÍ solid, liquid or gaseous NA CESTĚ agent. 19) Plnění Injuries uvedené or accidents v tomto oddílu which 2.2 occur platí while pouze, under pokud the influence byly originální of alcohol jízdní doklady (above uhrazeny the legal z účtu driving karty limit) nebo or drugs z účtu unless služebních as prescribed cest společnosti by u American a registered Express. medical practitioner. Vaše náklady na dopravu, občerstvení a ubytování a nákup nezbytného vybavení, na které se vztahuje tento oddíl 2.2, musí být uhrazeny vaší 2.2 TRAVEL INCONVENIENCE kartou, abyste měli nárok na jejich proplacení, a to vždy, když je platba For vaší the kartou benefits možná under vzhledem this Section k přijetí 2.2 místním to apply, obchodníkem. the original travel Plnění se tickets vztahuje must na držitele have been karty. purchased using the Card Account, the Company s American Express Business Travel Account. PLNĚNÍ Your travel, refreshment and accommodation costs, and the purchase of Plnění essential pro případ items komplikací covered under na cestě this Travel podle Inconvenience tohoto oddílu 2. Section 2. je 2.2 poskytováno must be charged na úhradu to Your letu mezi Card dvěma to be eligible komerčními for reimbursement, letišti, letadlem unless provozovaným payment leteckou with Your společností Card is not s oprávněním possible due k to přepravě local merchant platících acceptance. cestujících vydaným Benefits příslušnými apply to the úřady, Cardmember. v rámci služební cesty nebo osobní cesty. YOUR BENEFITS 1) Budou vám proplaceny nezbytné další náklady na dopravu, stravu Travel a ubytování, Inconvenience vzniklé benefits před samotným under this odletem: Section 2.2 are provided to cover any flight between named commercial airports, on an aircraft operated by (a) do výše CZK za jeden případ (zpoždění, zrušení, an airline licensed by the relevant authorities for air transportation of fare překročení kapacity), pokud je váš let zpožděn či zrušen a není paying passengers whilst on a Business Trip or Personal Trip. nabídnuta žádná alternativa do 4 hodin od plánovaného odletu; 1) You will be reimbursed for necessary additional travel, refreshment and (b) do výše CZK za jeden případ (zmeškaný spoj), pokud accommodation costs incurred prior to Your actual flight departure if: v důsledku zpoždění vašeho prvního letu zmeškáte navazující let (a) a Up není to CZK nabídnuta 18,000 žádná per event alternativa (Delay, do Cancellation, 4 hodin od plánovaného Overbooking) odletu. if Your flight is delayed, cancelled, and no alternative is made available within 4 hours of the published departure time; 2) Bude vám proplacen nákup nezbytných toaletních potřeb a oblečení: (b) Up to CZK 9,000 per event (Missed connection) as a result of (a) (zdržení zavazadel) do výše CZK za jeden případ, pokud a delay to Your incoming connecting flight, You miss Your onward vaše odbavená zavazadla nedorazí na cílové letiště do 6 hodin od connecting flight and no alternative is made available within 4 vašeho příletu; hours of the published departure time. (b) (delší zdržení zavazadel) do výše CZK za jeden případ, 2) You will be reimbursed for the purchase of essential items of toiletries pokud vaše odbavená zavazadla nedorazí na cílové letiště do and clothing: 48 hodin od vašeho příletu; (a) (Baggage delay) up to CZK 9,000 per event if Your checked in VÝLUKYbaggage has not arrived at Your destination airport within 6 hours of Your arrival; Všeobecné výluky z celosvětového cestovního pojištění, uvedené v oddílu (b) (Extended 2.4, platí pro baggage všechna delay) pojistná up to an plnění. additional Následující CZK 35,000 výluky per platí pouze pro event tento if Your oddíl checked 2.2 Pojištění in baggage pro případ has still komplikací not arrived na at cestě. Your destination airport within 48 hours of Your arrival. 12

American Express Gold Corporate

American Express Gold Corporate CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá firemní karta Card Business Travel Insurance Cestovní pojištění Obsah: Contains: 1. Shrnutí Policy Summary pojistky 2. Pojistné Policy Terms podmínky

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

With your Family Travel Insurance, you are ready for unexpected situations all over the world.

With your Family Travel Insurance, you are ready for unexpected situations all over the world. Family Travel Insurance This insurance cannot be taken out after 1 May 2009. However, it remains valid without any changes for clients who arranged it no later than 30 April 2009. With your Family Travel

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS

ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS Strana 1 / Page 1 ŽÁDOST PRO OBČANY EVROPSKÉ UNIE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY / APPLICATION FOR THE EUROPEAN UNION CITIZENS AND THEIR FAMILY MEMBERS O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

American Express Gold Corporate

American Express Gold Corporate CZECH ENGLISH PRINT American Express Gold Corporate Zlatá Firemní Karta Card Business pojištění Cesvní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American Zlatých Express firemních

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE

VYPSÁNÍ ZÁVODU NOTICE OF RACE Mistrovství ČR / Czech championship v lodních třídách / in classes Optimist, Laser Radial CTL 112147 datum / date: 23.9. 25.9.2011 a / and Pohár ALT Fireball / ALT Fireball cup CTL 112148 datum / date:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení:

Praha Duben 2014. Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: Praha Duben 2014 Vážení obchodní přátelé, věnujte prosím maximální pozornost následujícímu sdělení: v rámci zdokonalení a urychlení všech knihovacích procesů naše firma globálně zavádí nový formát CWT

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn

beze změny beze změny beze změny beze změn beze změn Země Doba během vyslání Bydlení Školné pro sourozence Platové aranžmá Belgie 3 měsíce lze připočíst a vybrat dovolenou (i zbylou z předešlého roku) y y y Dánsko max 6 měsíců plat plně zachován, zastaveny

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TRAVEL INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro cestovní pojištění jsou vydány

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

RODOP Melges Tour 2011

RODOP Melges Tour 2011 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE RODOP MELGES TOUR III CZECH NATIONAL CHAMPIONSHIP MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 25. - 28. 8. 2011, CTL 117013 1. Pravidla Rules

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ÚRAZU A NEMOCI ACCIDENT AND SICKNESS INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro pojištění

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule

GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch. Preambule Podmínky a pravidla pro poskytování SLUŽEB GCMS Plus s lokální působností pro Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch (dále též jen Podmínky ) GCMS Plus Local Rules for Bank of Tokyo-Mitsubishi

Více

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013

BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. August 2013 Srpen 2013 BONUS TERMS & CONDITIONS SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VYPLÁCENÍ ODMĚN TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Definitions Definice

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pomoc poskytovaná HYUNDAI ASSISTANCE:

Pomoc poskytovaná HYUNDAI ASSISTANCE: A S S I S T A N C E Vážený uživateli vozidla Hyundai, spolu s automobilem a jeho doklady jste převzal také Identifikační kartu služeb HYUNDAI ASSISTANCE a tento informační sešit. Seznamte se dobře s jeho

Více

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie

VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný Cestování - reálie Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_32_AJ_3_5_cestovani Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TRAVEL INSURANCE TERMS AND CONDITIONS 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro cestovní pojištění jsou vydány

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY GENERAL RULES DIY PRAHA S.R.O. DIY PRAHA S.R.O. HODINOVÁ DÍLNA DIY WORKSHOP I. Úvod I. Opening provisions Tato pravidla se vztahují ke všem činnostem vykonávaným v hodinové dílně provozované

Více

Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint

Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint Business correspondence enquiry offer quotation order - complaint sender/odesílatel (L. J. Lewis, Business Manager) Firma HARRIS & CO PLC Harris House 780 Walker Street LONDON SW1A 8JD Enquiry Poptávka

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Embassy of India Velvyslanectví Indie 93/60 Milady Horakove Holesovice, Prague - 7 http://www.india.cz

Embassy of India Velvyslanectví Indie 93/60 Milady Horakove Holesovice, Prague - 7 http://www.india.cz Embassy of India Velvyslanectví Indie 93/60 Milady Horakove Holesovice, Prague - 7 http://www.india.cz VISA APPLICATION FORM ŽÁDOST O VÍZUM PLEASE READ THE VISA INFORMATION CAREFULLY BEFORE FILLING THE

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM

Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM Mezinárodní licenční smlouva pro programy IBM Část 1 Obecné podmínky PŘED POUŽITÍM PROGRAMU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. IBM VÁM POSKYTNE LICENCI PRO PROGRAM POUZE NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více