Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1"

Transkript

1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná působnost: Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Komise pro kulturu a památky Komise pro vnější a zahraniční vztahy, cestovní ruch Komise pro regeneraci městské památkové zóny Příspěvkové organizace: celkem 13 příspěvkových organizací - rozepsáno v textu 1. Předmět činnosti Odbor vytváří a zajišťuje organizační, materiální a finanční podmínky pro uplatnění zájmů a potřeb města v oblasti školství, místní kultury, cestovního ruchu, zahraniční spolupráce, tělovýchovy a občanských záleţitostí. Úzce spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury a školství na území města Hranic. Zabezpečuje komunikaci s veřejností a mediální aktivity města. V oblasti přenesené působnosti plní úkoly v oblasti školství a státní památkové péče. Zajišťuje hospodaření a správu jemu svěřeného, movitého a nemovitého majetku Samostatná působnost Oddělení školství Školy a školská zařízení jsou dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou zapsány v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Změny, např. změny kapacity, součástí škol, názvů, změny statutárního zástupce, adresy, změny zřizovacích listin, apod. se do rejstříků zapisují. Rejstřík škol a školských zařízení a Obchodní rejstřík, počet změn Příspěvková organizace Školský rejstřík, počet změn 2012 Obchodní rejstřík, počet změn 2012 Mateřská škola Hranice, Klíček 1 0 Mateřská škola Hranice, Pohádka 1 0 Mateřská škola Hranice, Míček 0 0 Mateřská škola Hranice, Sluníčko 0 0 Základní škola Hranice, Tř.1. máje 0 0 Základní škola a Mateřská škola Hranice, 0 0 Šromotovo Základní škola a Mateřská škola Hranice, 1 1 Struhlovsko Základní škola a Mateřská škola Hranice, 0 0 Drahotuše Školní jídelna Hranice, Tř. 1. máje 1 1 Dům dětí a mládeţe Hranice 0 0 součet 4 2 1

2 Hospodaření se školními byty Odbor v současné době spravuje uţ jen jeden školní byt, a to v objektu Základní školy Hranice, Tř. 1. máje. Školní byty byly povaţovány jako byty sluţební, současná definice sluţebního bytu se jiţ na tento typ bytů nevztahuje a školní byty se rekonstruují pro potřeby školy na její součásti (učebny, druţiny). Nájemné v bytech se mění zpravidla kaţdoročně podle růstu inflace vyjádřené koeficientem inflace, který sděluje Český statistickým úřad. Počet změn (dodatků) k nájemním smlouvám Byt v ZŠ 1. máje 0 Počet změn 0 Školy a školská zařízení mají uzavřené smlouvy o výpůjčce, pokud se nemovitost nebo její část pronajímá na dobu delší něţ 1 měsíc, smlouvu o nájmu uzavírá zřizovatel a správcem je odbor. Hospodaření s nebytovými prostorami Počet změn (dodatků) k nájemním smlouvám (změna výše nájmu) Prima mateřská škola 0 ZUŠ Škol. Nám. 35 nájem objektu 0 Zeal, s.r.o. (část střechy v ZŠ Drahouše) 1 MŠ Pohádka kotelna pro Ekoltes a.s. 1 DDM pedagogicko psychologická poradna 1 součet 3 Změna školského zákona (561/2004 Sb.) funkce ředitele na šestileté období, zřizovatel rozhoduje o potvrzení ředitele ve funkci nebo o vyhlášení konkurzu. Hodnocení ředitelů: - PaedDr. Leona Vaculíková, MŠ Sluníčko, Plynárenská - Mgr. Lenka Němčáková, MŠ Phádka, Hromůvka - Naděţda Hájková, MŠ Míček, Galašova - Mgr. Dagmar Pospíšilová, ZŠ a MŠ Drahouše - Mgr. Alena Šťastná, ZŠ 1. máje Dle školského zákona (561/2004 Sb.) předkládají školy zřizovateli za kaţdý školní rok výroční zprávu. Příspěvková organizace Počet zpráv ZŠ 1. máje 1 ZŠ Šromotovo 1 ZŠ Struhlovsko 1 ZŠ a MŠ Drahotuše 1 Dům dětí a mládeţe 1 celkem 5 Zřizovatel vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitelů příspěvkových organizací. - konkurz na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Klíček, opakovaně, nikdo nebyl komisi doporučený a radou města jmenovaný - z uvedeného důvodu schválilo zastupitelstvo města sloučení MŠ Klíček se ZŠ a MŠ Struhlovsko, přičemţ nástupnickou organizací je ZŠ a MŠ Struhlovsko Při stanovení výše platu ředitelům PO plní funkci zaměstnavatele zřizovatel. 2

3 Personální záleţitosti Ředitelé příspěvkových organizací Počet změn u platových výměrů Lucie Polišenská 1 Mgr. Lenka Němčáková 1 Naděţda Hájková 1 PaedDr. Leona Vaculíková 1 Mgr. Alena Šťastná 1 Mgr. Radomír Habermann 1 Mgr. Radomír Macháň 2 Mgr. Dagmar Pospíšilová 1 Ing. Jiří Zais 0 Bc. Blanka Šturalová 1 celkem 10 Dle pokynu zřizovatele č. 1/2008 hlásí ředitelé příspěvkových organizací nepřítomnost která přesahuje dobu delší neţ 1 den odboru, odbor vede evidenci. Evidence ohlášených nepřítomností Příspěvková organizace Počet ohlášení MŠ Klíček 1 MŠ Pohádka 3 MŠ Míček 3 MŠ Sluníčko 3 ZŠ 1. máje 2 ZŠ Šromotovo 4 ZŠ Struhlovsko 6 ZŠ a MŠ Drahotuše 7 Školní jídelna 3 DDM 7 celkem 39 Česká školní inspekce provádí svoji činnost v příspěvkových organizacích ve čtyřletém intervalu (jednou za 4 roky), mimořádně z podnětu zřizovatele, školské rady či kontrolního orgánu interního auditora. Výkony České školní inspekce Příspěvková organizace inspekce MŠ Klíček 0 MŠ Pohádka 0 MŠ Míček 0 MŠ Sluníčko 0 ZŠ 1. máje 0 ZŠ Šromotovo 0 ZŠ Struhlovsko 0 ZŠ a MŠ Drahotuše 0 Školní jídelna 0 DDM 1 celkem 1 V oblasti řízení odbor komunikuje s řediteli škol a školských zařízení prostřednictvím pravidelných porad: Počet porad s řediteli základních škol: 10 (1x měsíčně mimo prázdniny) Počet porad s řediteli mateřských škol a školských zařízení: 4 (kaţdé čtvrtletí) 3

4 Odbor průběţně aktualizuje dokumenty zveřejněné na intranetu v oblasti školství: Pokyny zřizovatele 1/2008 zrušen a nahrazen 1/2012 a 1/2009 Pravidla k hodnocení ředitelů PO Volební řád školské rady Účetnictví a správa rozpočtu: - ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací a finančním odborem byl stanoven rozpočet pro výše uvedená zařízení, po schválení rozpočtu pak proveden jejich rozpis na jednotlivé poloţky, - současně s provozním rozpočtem byly předloţeny ke schválení návrhy na investice a větší opravy, - byly vystavovány nové platební výměry ředitelům příspěvkových organizací při změnách platových stupňů, - pravidelně byly vystavovány platební příkazy dle schváleného rozpočtu na čerpání příspěvků pro jednotlivé příspěvkové organizace, - změny v rozpočtech (rozpočtová opatření) a čerpání fondů byly předkládány ke schválení v RM, - byly předkládány předpisy pro účetnictví na zhodnocení objektů (převody do dokončených investic), střecha na objektu DDM, překáţka pro skatepark, kotelna v ZUŠ, - byl předkládán RM návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací a vystavovány předpisy ředitelům příspěvkových organizací na odměny za 1. pololetí a 2. pololetí 2012, - evidence výdajů a příjmů byla vedena v úvěrnících, - bylo předloţeno ke schválení hospodaření všech organizací za rok 2011, včetně hospodářského výsledku za rok 2011 a návrhů na rozdělení do fondů organizací. Evidence majetku školství Inventurní seznam Počet vyhotovených seznamů Dlouhodobého majetku (DHM,DNM) 1 (školy a školská zařízení) Drobného dlouhodobého majetku 2 Rozestavěných investic 1 Účtů 4 Inventury PO pro zřizovatele 10 Větší opravy a investice: Název akce Počet oslovených /přihlášených firem Vítězná firma Cena zakázky bez DPH Výměna kotlů v ZUŠ 3/6 VT Hranice Kč Oprava střechy DDM 3/12 Bahros, s.r.o., Lipník n.b Kč PD na realizaci úpravy kapacity MŠ Klíček PD na rozvody vody ZŠ Šromotovo 3/1 Vodam s.r.o., Hranice Kč 3/8 Projektil spol. s r.o., Hranice, Hranice Kč Dojíţdějící ţáci - seznamy ţáků škol byly zkontrolovány a doplněny podle evidence obyvatel, 4

5 - podle zkontrolovaných seznamů dojíţdějících ţáků s trvalým pobytem na území jiné obce bylo ve smyslu 178, odst. 6 a 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vystaveno obcím 44 faktur na úhradu neinvestičních nákladů Dojíţdějící ţáci celkem 463 z toho: platící 298 Počet platících obcí 25 Vybraná částka za rok 2012 celkem Kč Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Odbor prostřednictvím tajemnice komise zajišťoval přípravu materiálu pro jednání komise, evidenci docházky, zápisy z jednání a podklady pro hodnocení práce jednotlivých členů komise. Komise zasedla 4x. V průběhu roku se komise zabývala výhledem na období , rozdělováním grantů a příspěvků z rozpočtu města Oddělení kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Grantové a příspěvkové řízení Odbor zastřešuje grantové a příspěvkové řízení, na základě kterého se poskytují granty a příspěvky z rozpočtu města. Zajišťuje veškerou činnost při poskytování grantů a příspěvků v oblasti kultury, tělovýchovy, vzdělávání a spolupráce partnerských měst a s tím související spolupráci s občanskými sdruţeními a dalšími právnickými či fyzickými subjekty. Odbor předloţil Radě města k posouzení a následně uzavřel 218 smluv o poskytnutí grantů a příspěvků v oblastech kultury, tělovýchovy, vzdělávání, spolupráce partnerských měst a oprav a obnovy v oblasti památkové péče Dále vypracovával souhrnné materiály pro jednání Rady města a Zastupitelstva města za odbory sociálních věcí a zdravotnictví, ţivotního prostředí a za městskou policii, které ze svých rozpočtů granty a příspěvky poskytují. Odbor rozvoje města materiály předkládá samostatně. Uzavřené smlouvy na poskytnuté granty a příspěvky Počet smluv Granty v oblasti kultury 25 Příspěvky na celoroční činnost - oblast kultury 6 Příspěvky na celoroční činnost - oblast kultury 2. kolo 1 Granty v oblasti tělovýchovy 57 Příspěvky na celoroční činnost dospělých - oblast 21 tělovýchovy Příspěvky na celoroční činnost dospělých - oblast 14 tělovýchovy 2. kolo Příspěvky na celoroční činnost mládeţe - oblast 27 tělovýchovy a volnočasových aktivit Příspěvky na celoroční činnost mládeţe - oblast 14 tělovýchovy a volnočasových aktivit 2. kolo Granty v oblasti zahraniční spolupráce 12 Granty v oblasti vzdělávání 17 Granty na podporu oprav a obnovy v obl. pam. péče 4 Granty na podporu oprav a obnj. v obl. pam. péče, 2.kol 4 Příspěvky mimo grantové řízení 16 celkem 218 5

6 Příspěvkové organizace v kultuře a) správa rozpočtu - ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací a finančním odborem stanoven rozpočet pro výše uvedená zařízení, po schválení rozpočtu pak proveden jejich rozpis na jednotlivé poloţky - současně s provozním rozpočtem předloţeny ke schválení návrhy na investice a větší opravy, které byly realizovány přímo z fondů a rozpočtu příspěvkových organizací nebo odborem správy majetku - personální záleţitosti Ředitelé příspěvkových organizací Počet změn u platových výměrů PhDr. Hana Svobodová, MMG 1 Marie Jemelková, MeK 1 Helena Votavová, MKZ 0 celkem 2 - stanoveny závazné limity příspěvkovým organizacím pro rok 2012 v oblasti mezd - radě města předloţeny ke schválení výsledky hospodaření všech organizací za rok 2011, včetně hospodářského výsledku za rok 2011 a návrhu rozdělení do fondů - radě města předloţeny a schváleny rozpočtová opatření na změnu příspěvku na činnost Příspěvková organizace Počet změn Městské muzeum a galerie 0 Městská knihovna 6 Městské kulturní zařízení 2 součet 8 b) účetnictví - vystavovány platební příkazy na platbu schválených neinvestičních příspěvků - předkládány radě města návrhy odměn ředitelům příspěvkových organizací - vystavovány předpisy ředitelům příspěvkových organizací na odměny - vedena evidence výdajů a příjmů v úvěrnících - evidence majetku příspěvkových organizací Inventurní zápisy Počet vyhotovených seznamů Inventury PO pro zřizovatele 3 c) organizační a správní činnosti - počet porad s řediteli PO v kultuře 2 - dodatky ke zřizovacím listinám 0 dle pokynu zřizovatele č. 1/2008 hlásí ředitelé příspěvkových organizací nepřítomnost, která přesahuje dobu delší neţ 1 den odboru, odbor vede evidenci Evidence nepřítomnosti ředitelů příspěvkových organizací v kultuře Příspěvková organizace Počet ohlášení Městské muzeum a galerie 3 Městská knihovna 4 Městské kulturní zařízení 1 součet 8 6

7 - spolupráce odboru s příspěvkovými organizacemi při realizaci 4 akcí (Otevření Sadu Čs. legií, Dny evropského dědictví, oslavy 28. října, Den kultury na zámku) Kulturní a společenské akce zajišťované odborem a) Oslavy státních svátků a výročí 7. března Výročí narození TGM (*1850) 8. května Den vítězství 14. září - Výročí úmrtí TGM (+1937) 28. října Den vzniku samostatného československého státu 11. listopadu Den veteránů (hlavním pořadatelem AČR, Hranická posádka, Město pomohlo při propagaci) b) Výstavy v Galerii severní křídlo zámku a dvorana zámku Hranice V Galerii-severní křídlo zámku se v roce 2012 uskutečnily tyto výstavy: Název výstavy Termín konání 1. Hranická nemocnice fotografie J. Buxbauma Mezi nebem a zemí obrazy Š. Mleczka Jordánsko 2009 fotografie Stanislava Bajera Výstava studentských prací (Gymnázium Hranice) Fotografie a objekty přátelství bez hranic CzechTek fotografie Tomáše Rorečka Cesta ke světlu, lásce a radosti obrazy Míly Chylkové Ve Dvoraně zámku odbor ŠK v roce 2012 realizoval tyto výstavy: Název výstavy Termín konání 1 Portrétem samy sobě Mauzoleum (spolupráce s OŢP) Vernisáţ c) Organizace Dnů evropského dědictví a Dne otevřených dveří památek V sobotu 15. září 2012 se město Hranice jiţ po patnácté připojilo k celoevropské kampani Den otevřených dveří památek v rámci Dnů evropského dědictví. Národním tématem bylo Mladí památkám. Akci připravil odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu ve spolupráci s Městským kulturním zařízením, Městským muzeem a galerií, Městským informačním centrem, Římskokatolickou farností Hranice, Farním sborem Českobratrské církve Hranice, Střední lesnickou školou, Lázněmi Teplice nad Bečvou, Městským kulturním zařízením, Včelařským muzeem Hranice a dalšími. Zpřístupněná památka Doprovodné akce Počet akcí celkem Kostel Stětí sv. Jana Křitele a - průvodcovská sluţba 1 Masarykovo náměstí Hranice Synagoga, Janáčkova ulice Ivan Títor - Obrazy 2 Koncert HDPS Muzeum (Stará radnice) Od doby kamenné do doby 1 slovanských hradišť (výstava) Radniční věţ Prohlídka s výkladem (v rámci 1 průvodcovské sluţby) Ţidovský hřbitov, Zborovská - - ulice Zámek - dvorana, 1. patro Pernštejnské náměstí Tomáš Roreček CZECHTECH (výstava fotografií) 2 7

8 Den starých řemesel Mauzoleum - - Poutní místo Kostelíček Kostel Narození Blahoslavené Panny Marie s kříţovou cestou Kaple sv. Josefa ve Slavíči - - Tunel bývalé severní dráhy - - císaře Ferdinanda V. ve Slavíči Arboretum Střední lesnické Procházka 1 školy s výkladem Evangelický kostel, Šromotovo Flétnový kvartet ZUŠ - koncert 1 náměstí Kunzova vila, tř. 1. máje Komentovaná prohlídka 1 - Farmářský jarmark (zajišťoval 5 OŢÚ) Den srdce v Lázních Teplice nad Bečvou Den ve Včelařském muzeu, ukázka výroby svíček, zdobení perníčků, ochutnávka a prodej Barvy ţivota výstava v Galerii M+M Zahradní ateliér M+M Průvodcovská sluţba Celkem památek: 14 Celkem akcí: 15 d) Komise pro kulturu a památky Odbor ŠK prostřednictvím tajemnice komise zajišťoval přípravu materiálů pro jednání komise, evidenci docházky zápisy z jednání, podklady pro hodnocení práce jednotlivých členů. Komise zasedala 5x. Na svých jednáních komise připomínkovala vydání kalendáře města, projednala návrhy nominací na Cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za město Hranice, návrhy na rozdělení grantů a příspěvků v oblasti kultury, zprávy o činnosti příspěvkových organizací města v oblasti kultury. e) Kulturní akce v místních částech Odbor ŠK zajišťuje objednávky a likvidaci účetních dokladů výbory při realizaci kulturně společenských akcí v místních částech. Takto v roce 2012 spolupracoval s jednotlivými osadními výbory: Drahotuše: Svátek matek Anenská pouť Oslavy 100. výročí otevření školní budovy ZŠ v Drahotuších Tisk almanachu k tomuto výročí (včetně výběrového řízení), 500 ks Mikulášská dílnička Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem Adventní koncert Lhotka: Mikulášská nadílka s předvánočním posezením 8

9 Slavíč: Pálení čarodějnic Zahájení prázdnin, Ukončeni prázdnin Předvánoční posezení seniorů Středolesí: Košt slivovice (3. ročník) Oslavy 100. výročí zaloţení SDH Středolesí Mikulášská nadílka Valšovice: Pálení čarodějnic s lampionovým průvodem Mikulášská nadílka Velká: Sraz bývalých spoluţáků školy ve Velké Rozsvícení vánočního stromu Akce na úseku občanských a veřejných záleţitostí - 16 obřadů Vítání občánků města Hranic přivítáno bylo 123 dětí - 2 obřady Diamantová svatba a 3 obřady Zlatá svatba - 16 obřadů předávání maturitních vysvědčení a výučních listů 382 studentů a vyučenců převzalo maturitní vysvědčení nebo výuční list - 1 obřad předávání vysvědčení ţákům 9. tříd ZŠ Drahotuše - 2 obřady ocenění ţáků ZŠ oceněno 169 ţáků základních škol - 1 obřad předávání medailí Janského plakety ve spolupráci s ČČK Přerov - beseda starostky města se 70letými jubilanty v Koncertním sále MKZ 100 jubilantů - beseda s obyvateli Domova seniorů s předáním Mikulášských balíčků jeho klientům 205 obyvatel - rozvoz dárkových balíčků jubilantům 211 balíčků Publikační a jiná činnost Název Počet ks Kalendář Mikroregion HRANICKO včera a 1000 dnes ve spolupráci Mikroregionem Hranicko Periodikum Drahotušské novinky, 2x ročně Kronika města Kronikář p. Milan Golda odevzdal 3 vyhotovení vázané kroniky města za rok 2011 a průběţně zpracovával kroniku města za rok Kroniku pro místní části zpracovávali průběţně také p. Cvečka (OV Velká) a pí Detvay (OV Drahotuše). Všichni výše uvedení kronikáři se pravidelně zúčastňují školení pro kronikáře Tělovýchova Mezi hlavní úkoly na úseku tělovýchovy patři vedle grantového a příspěvkového řízení (viz ) také činnosti vyplývající ze schválené Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe a vyhlášení nejlepších sportovců města za uplynulý rok. 9

10 V roce 2011 se postupovalo dle Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe na období od do schválené usnesením Zastupitelstva města Hranic č. 37/2010 ZM 2 ze dne a) Nájemní smlouvy dle schválené koncepce Bylo uzavřeno 22 nájemních smluv na tělocvičny pro mládeţnické kolektivy mezi městem, sportovními kluby a majiteli tělocvičen na území města. Byla zpracována finanční analýza tohoto bodu koncepce za období 2010 a 2011 s výhledem na rok 2012 pro případnou úpravu tohoto bodu koncepce spočívající v rozšíření doby, kdy je moţno zvýhodněné nájemné čerpat. Rada města navrţené změny neschválila a uloţila odboru ŠK přichystat upravený návrh koncepce do března roku b) Správa sídlištních sportovišť dle schválené koncepce - doplňování (po celé délce strany hřiště od parkoviště Kpt. Jaroše) a oprava ochranných sítí a inventáře (laviček) u sportovišť - bylo provedeno zaměření hřiště Kpt. Jaroše, u DDM, u ZŠ a MŠ Struhlovsko a Cement. sídliště - průběţný úklid hřišť na Kpt. Jaroše a v Ţáčkově ul. dle smlouvy o dílo s Ekoltes Hranice a.s. a individuálních objednávek včetně chemického ošetření, - provedeno dláţdění kolem hřiště s umělým povrchem v místní části Lhotka - nová skateparková překáţka z dotačního titulu za 480 tis. Kč - byly přijaty podněty občanů na opravy hřišť v počtu 2 (hřiště na Cementářském sídlišti a sídlišti Kpt. Jaroše) c) Vyhlášení Nejlepších sportovců roku 2010 Odbor školství kaţdoročně zajišťuje anketu Sportovec roku, a to jak po administrativní stránce (vyhlášení, příjem nominací, zpracování podkladů pro výběrovou komisi), tak po stránce organizační (příprava scénáře a realizace samotného slavnostního vyhlášení) a profinancování akce. Počet nominací za rok 2011 v jednotlivých kategoriích: Olympijské sporty Kategorie do 15 let (včetně) Kategorie let Kategorie nad 20 let (včetně) (včetně) Jednotlivci Druţstva Neolympijské sporty 7 Sportovní odchovanci 0 Senioři, trenéři, funkcionáři 6 Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 17. dubna 2012 za účasti judisty Jiřího Sosny. Program moderovali Pavel Nepala a Magda Havlínová. d) Příspěvky na provoz sportovišť Přes odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu byl poskytnut příspěvek SK Petanque na provoz a údrţbu sportovního areálu ve Valšovicích a SK Hranice na provoz a údrţbu atletického a fotbalového areálu SK Hranice. Dále byl poskytnut příspěvek společnosti Ekoltes Hranice a.s. na školní kurzy plavání. Byla provedena kontrola čerpání těchto příspěvků. 10

11 e) Tělovýchova v místních částech Odbor ŠK zajišťuje objednávky a likvidaci účetních dokladů při realizaci sportovních akcí v místních částech. Takto v roce 2012 spolupracoval s jednotlivými osadními výbory: Lhotka: - Jarní jezdecké závody - Lhotecké sportovně zábavné odpoledne Slavíč: - Dětská Šela Uhřínov: Turnaj ve stolním tenise Poskytování dárkových a reklamních předmětů Při poskytování dárkových a reklamních předmětů bylo postupováno dle procesní mapy. Všechny prezentační předměty jsou označeny znakem města nebo logem dle grafického manuálu bloky, papírové a igelitové tašky, deštníky, kuličková pera, peněţenky, termohrnky, ručníky, čajové kazety, reflexní srdíčka a tlapičky, DVD filmy Historickým jádrem Hranic a Hranicko, grafické listy na ručním papíře s vyobrazením zvětšeniny historické dřevořezby Hranic a drobné reklamní předměty pro oceněné ţáky a ţáky prvních tříd základních škol. Zapojení do společného projektu MR Hranicko Ţivot v obcích Mikroregionu Hranicko bylo pořízené 250 ks publikací informujících o všech členských městech a obcích včetně místních částí a 250 ks sad pohlednic. Jako upomínkové předměty byly nakoupeny publikace Hranice na starých fotografiích autora Jiřího Nebeského, Krásná řeka Bečva autora Ladislava Jandy, Orel, lev, svastika a hvězda Vojenské ústavy v Hranicích od autorů Tomáše Pospěcha a Václava Bednáře Cestovní ruch a) Účast na veletrzích cestovního ruchu - REGIONTOUR 2012 na BVV v Brně Město Hranice a Městské informační centrum Hranice se prezentovalo v rámci expozice Olomouckého kraje v turistické oblasti Střední Morava za pultem turistické lokality Hranicko. Prezentace byla zajištěna ve spolupráci s destinačním managementem MR Hranicko - Hranické rozvojové agentury, z. s. Stánek Olomouckého kraje byl celý financován z projektu cestovního ruchu OK v rámci ROP NUTS II Střední Morava. - ostatních veletrhů se město zúčastnilo prostřednictvím Olomouckého kraje a Sdruţení cestovního ruchu Střední Morava. b) Propagační tiskové materiály města V roce 2012 odbor zadal výrobu propagačních materiálů: Poř. Název produktu Charakteristika produktu/aktivity Počet kusů 1 Skládačka Stará radnice Aktualizovaný dotisk 3000 Č 2 CK vojenské ústavy Nový produkt 3000 ČJ 3 Skládačka Hranická propast Aktualizovaný dotisk 5000 ČJ 11

12 4 Skládačka Sady Čs. legií Nový produkt 5000 ČJ 5 Pohlednice Sady Čs. legií Nový produkt 1500 ČJ 6 Leták Školní výlety Aktualizovaný dotisk 2333 ČJ v Moravské bráně 7 Měsíční kulturní kalendáře 12 měsíčních 6000 ČJ programů všech akcí na Hranicku 8 Kapesní kalendář 2013 Nový produkt 3000 ČJ 9 Záloţka kulturní akce na Nový produkt 2000 ČJ Hranicku 2012 Celkem c) Prezentace města formou placené inzerce - Orientační systém města Olomouce (Daruma spol. s r.o.) - Cesty městy příloha deníku na Střední a východní Moravě (VLP, a. s,) - Kam po Česku (Kam po Česku a.s.) d) Spolupráce s orgány Olomouckého kraje - členství v zájmovém sdruţení právnických osob Střední Morava Sdruţení cestovního ruchu Město Hranice je od roku 2007 členem tohoto sdruţení, které zajišťuje rozvoj a koordinaci cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava vytvořením úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Město Hranice na valných hromadách sdruţení zastupuje vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Mgr. Vojtěch Bušina. Valná hromada byla svolána v roce x. Sdruţení vydává publikace o Střední Moravě, provozuje turistický web na který se lze dostat také pře turistické stránky Olomouckého kraje účastní se českých a evropských veletrhů cestovního ruchu, pořádá presstrippy a tiskové konference atd. - spolupráce kanceláři hejtmana Olomouckého kraje, oddělením cestovního ruchu při zajištění účasti města na Regiontouru Brno 2012 a Tourareně 2012 (mobilní informační centru Olomouckého kraje v největších městech ČR a v Opolském vojvodství v Polsku). Zastupitelstvo města Hranic k schválilo vystoupení z tohoto sdruţení. Od roku 2013 bude město Hranice zastoupeno v tomto sdruţení jako člen Destinačního managementu regionu Hranicko přes Hranickou rozvojovou agenturu, z. s. e)projekt Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi Projekt Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR a Polsko byl ukončen Po dobu 5 let je prostřednictvím vedoucího partnera Hranické rozvojové agentury z. s. předkládána zpráva o udrţitelnosti projektu. f) Destinační management regionu Hranicko Po ukončení projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR a Polsko v roce 2010 pokračovala činnost destinačního managementu financovaná z prostředků města Hranic, Mikroregionu Hranicko, poplatků poskytovatelů sluţeb v cestovním ruchu a prodeje balíčků záţitků na Hranicku. V roce 2012 byl schválen dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci a propagaci o prodlouţení smlouvy do konce roku

13 Dle smlouvy bylo realizováno: - 2 schůzky pracovní skupiny - správa webu kalendář akcí spravuje MIC, které zadává všechny regionální akce; web propojen z a akce, které jsou na se nyní automaticky zobrazují na - prezentace regionu Hranicko na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012, - prodej balíčků záţitků přes - zastupování Hranicka ve Sdruţení cestovního ruchu Střední Morava, - aktualizace a připomínkování všech materiálů vydávaných Olomouckým krajem nebo Sdruţením cestovního ruchu Střední Morava - informování partnerů o moţnostech získávání dotací z národních nebo evropských fondů - PR - vydávání tiskových zpráv, zveřejňování aktualit na webech (regionhranicko.cz a hranicko.eu) a také na facebooku - příprava nových projektů jejich administrace, realizace - spolupráce s MIC Hranice, které vykonává funkci pro celou turistickou lokalitu Hranicko g) spolupráce s Hranickou rozvojovou agenturou z.s., při realizaci akcí a propagace cyklotrasy Po stopách vyuţívání vodní a větrné energie na Hranicku Hranická rozvojová agentura z. s. pro obce leţící na této cyklotrase realizovala: - 1 koordinační schůze zástupců všech obcí - dohled nad cykloznačením a mobiliářem trasy - PR - vydávání tiskových zpráv, zveřejňování aktualit na webech (regionhranicko.cz a hranicko.eu) - organizační zajištění soutěţe Mlynářský krajánek a vyhlášení výsledku v rámci oslav 100 let budovy školy v Drahotuších h) Moravská Brána Pokračovala činnost neformálního sdruţení Moravská brána (Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Lázně Teplice nad Bečvou a.s., Zbrašovské aragonitové jeskyně, Muzeum Komenského Přerov a od roku 2011 Hranická rozvojová agentura z. s.), která se sešla 6x v Lipníku, Lázních Teplice nad Bečvu, Přerově a v sídle HRA z. s. v Hranicích. Bylo realizováno: - tisková konference k propagaci Moravské brány v LS Moravan za účastí starostů a primátora příslušných měst. - aktualizace letáku školní výlety v Moravské bráně, který byl vkládán do Učitelských listů. - společná propagace formou banneru a zástupce Moravské brány na stánku Olomouckého kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno, Tourism Expo Olomouc, Dovolená v Ostravě - ve spolupráci s Hranickou rozvojovou realizace společného projektu Na kole do minulosti Moravské brány a Doliny Malej Panwi z Operačního programu Přeshraniční spolupráce České republiky Polska, Fond Mikroprojektu (Euroregion Praděd). - ve spolupráci s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko a Hranickou rozvojovou agenturou pokračováno v projektu regionální značky Moravská brána regionální produkt v rámci jednotné celostátní certifikace Asociace regionálních značek i) Turistický produkt Cyklostezka Bečva Pokračovala činnost neformálního sdruţení Cyklostezka Bečva na základě Společného memoranda měst a obcí leţících na Cyklostezce Bečva o spolupráci při rozvoji a propagaci tohoto turistického produktu z roku 2010 (města a obce Vsetín, Roţnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Hustopeče nad Bečvou, Hranice, Týn nad Bečvou, Přerov, Lipník nad Bečvou, Přerov, Tovačov), která se sešla 3x v sídle Hranické rozvojové agentury, z. s., která je pověřena administrací a realizací společných aktivit: - provedení vodorovné kilometráţe na cyklostezce po Valašské Meziříčí 13

14 - tvorba krátkého propagačního filmu ke stezce - registrace ochranné známky - aktualizace které monitorují stále zvyšující se návštěvnost - provozování gpx souboru pro GPS navigace pro webové stránky ke staţení zdarma - propagace cyklostezky na Regiontouru 2012 formou banneru a vlaječek s logem Cyklostezky Bečva umístěných na pultech měst na Bečvě - společné zahájení sezony na cyklostezce spolčená účast na Dni bez aut Města jedou na kole monitoring návštěvnosti - PR - vydávání tiskových zpráv, zveřejňování aktualit na webech (regionhranicko.cz a hranicko.eu) a také na facebooku. j) Projekt Marketingová podpora cestovního ruchu města Hranic V roce 2006 byla v rámci projektu Marketingová podpora cestovního ruchu města Hranic zpracována Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období s výhledem do roku 2013 včetně akčního plánu na toto období. Akční plán marketingové studie na období byl podkladem pro tvorbu programu rozvoje města v oblasti cestovního ruchu města Hranic na období V roce 2012 bylo aktualizováno plnění akčního plánu za rok 2011 na webu města. k) Závěsný drátěný program V roce 2012 byl průběţně doplňován poštou nebo řidičem MěÚ propagační tiskový materiál do 25 ks závěsných drátěných programů ve dvoraně hranického zámku, v městské knihovně, městském muzeu a galerii, Zbrašovských aragonitových jeskyních, Lázních Teplice nad Bečvou, Plovárně Hranice, Auto Campu Hranice, ubytovacích zařízeních Cementář, Slávia, Diana, Ostravanka, Frans Josef, Růţek, Zámecký hotel, Centrum, Zelená lékárna, Vápenka, Příleský mlýn, obcích Teplice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Potštát a v areálu Golf klub Radíkov. l) Reklamní mapové informační tabule Celkem 5 ks mapových informačních tabulí umístěných před Nádraţím ČD Hranice a Teplice nad Bečvou, nám. 8. května, před parkovištěm u Albertu hypermarketu (dříve Hypernova) a v jedné vitríně na Masarykové nám. byly provozovatelem a majitelem společností KIRS- Kavalír Benátky nad Jizerou ve spolupráci s Městským informačním centrem Hranice aktualizovány. m) Mapové vitríny v autobusových zastávkách 5 ks mapových tabulí s čísly popisnými se nacházejí na zastávkách Šromotovo nám., Gymnázium, Nová ul. ul. Nová a Nemocnice. V roce 2012 byla po vyhoření zásuvky vyrobena nová mapa v zastávce na Šromotovo nám. n) Mapové tabule a výlepové plochy v místních částech 8 ks informačních tabuli o místních částek ve Velké, Lhotce, Rybářích a Uhřinově, 2x Slavíč, Středolesí, Valšovice. V roce 2011 nebyla nutná údrţba. V roce 2012 odbor ŠK zajišťoval opravu výlepové plochy v MČ Lhotka. o) Informační mapové tabule z projektu Informační systém cyklistických tras regionu Střední Morava Usnesením rady města o bezúplatném převodu movitého majetku od obce Těšetice, byly do majetku města zařazeny v roce ks mapových tabulí na Šromotovo náměstí a Mostní ulici. V roce 2013 byla do jedné z nich na Šromotovo nám. instalována mapa k cyklotrase Na 14

15 kole do minulosti Moravské brány pro její vhodné umístění na cyklotrase a došlo tak k její aktualizaci. p) Městský sloupkový orientační systém Odbor ŠK od roku 1996 spravuje Městský sloupkový orientační systéme umístěný mimo historické jádro města (16 stanovišť), od roku 2006 na Masarykově náměstí (4 stanoviště) a od roku 2010 (5 stanovišť). V roce 2012 bylo provedena běţná údrţba systému před zahájením turistické sezony v červnu a následně v září spočívající ve správném nastavení směrů šipek. Byla vyměněna zničená šipka na Masarykově náměstí směřující k Synagoze. Na slupku se šipkami do partnerských měst byla doplněna šipka do nového partnerského města Slovenských Konjic (Slovinsko). q) Městský mobiliář Odbor má ve správě tento městský mobiliář: Název mobiliáře Kovová reliéfní mapa Informační vitrína u kostela Interaktivní mapa zvukový průvodce DVG ORBIS Plakátovací plochy Rok zařazení Počet Kusů Počet Výkonů 2012 Umístění Masarykovo nám Masarykovo nám Masarykovo nám. Mostní ulice Masarykovo nám. Historické jádro II. etapa Vlajkové sloupy Masarykovo nám. Informační vitrína u kostela Nám. Osvobození Tabule Vítá Vás město Hranice Tabule partnerská města Tabule tunel Slavíč v Drahotuších Šromotovo nám Náměstí 8. května Nad tunelem ve Slavíči Popis údrţby 2012 Oprava tabule na Mostní ulici, aktualizace údajů dle technických moţností Smlouvou o výpůjčce předáno MKZ Celková aktualizace textů a grafiky v jednotném graf. designu r) Naučná trasa Za krásami Městské památkové zóny Hranice Odbor ŠK převzal v roce 2010 správu mobiliáře městské naučné trasy Za krásami MPZ Hranice 15

16 Název mobiliáře Metalické tabulky na budovách a atraktivitách Soubor značek pěšího turistického značení Mapové tabule v naučné trasa 4x neosvětlené 1x osvětlené (nám.8.května) Informační tabule k památkám: 7x osvícené 6x neosvícené Dopravní značky šipky k MPZ Dopravní značky tabule MPZ Tématické vítací tabule Rok zařazení Počet Kusů Počet výkonů 2012 Umístění Popis údrţby Na naučné trase Instalace nových metalických tabulek zničených vandaly Ţidovský hřbitov, Čaputův dům Na trase Nádraţí ČD Hranice, Hranice město, Most Přátelství, Šromotovo nám. Nám. 8.května Zámek 2, Ţidovský hřbitov, Kostelíček, Sady Čs.legií,Synagoga, Hranická propast, Městský hřbitov, Viadukty, Vojen, akademie, Školní nám., Popraviště, Galašův dům+lípa Na příjezdových komunikacích Na příjezdových komunikacích Na příjezdových komunikacích Očištění tabulí před zahájením turistické sezóny, oprava tabule po zásahu vandalů na Nám. 8. května Oprava tabule Synagoga po zásahu vandalů s) Městské informační centrum Přesto, ţe organizačně patří Městské informační centrum (dále jen MIC) pod Městkou knihovnu Hranice odbor ŠK s pracovnicemi MIC úzce spolupracoval a metodicky je řídil. Sluţeb MIC vyuţívá čím dál více občanů města Hranic a návštěvníků města. Pracovnice MIC úzce spolupracují s manaţerkou Hranické rozvojové agentury z. s. při realizaci destinačního managementu regionu Hranicka. Rok: Počet dotazů Od roku 2008 je v provozu průvodcovská sluţba a od roku 2009 včetně výstupu na věţ Staré radnice. O zájmu svědčí údaje v tabulce: 16

17 Období Počet provedení v MPZ Počet provedení na věţ Počet provedení celkem Z toho z ČR Z toho ze zahraničí Zahraniční spolupráce Akce označené písmenem G byly organizovány a financovány příjemci grantu spolupráce partnerských měst ve spolupráci s odborem ŠK. a) Akce s partnerským městem Leidschendam Voorburg, partnerství od 1990, vzdálenost 1310 km: U nás U nich G Výměnný pobyt ţáku Comenius Veurs College L- V (březen-duben), G Výměnný pobyt ţáku Comenius Veurs Gymnázia Hranice (březen-duben), G Koncertní turné Smyčcového orchestru Výstava Přátelství bez hranic fotografů a sochařů měst Konstantin- Jeziorna (PL), Temecula (USA) a Leidschendam- Vooburg (NL) v MMG a Galerii severní křídlo zámku Hranice za účasti Frans a Jenny van Veen, Tilly Zwartepoorte a Marian van Ruiten Organizační zajištění cesty členů rady města do L-V u příleţitosti zahájení výstavy Radovana Langere, Organizační zajištění pobytu Frans a Jenny van Veen u příleţitosti 10. ročníku soutěţe O nejlepší koláč, oslavy státního svátku Vzniku samostatného československého státu a výběru Vánočního stromu, Pokácení a naloţení Vánočního stromu do Voorburgu, nakládání , rozsvícení ve Voorburgu G G ZUŠ Hranice, Výstava Přátelství bez hranic fotografů a sochařů měst Konstantin- Jeziorna (PL), Temecula (USA) a Leidschendam- Vooburg (NL) v Galerii Arti-BRAK Herenstraat CH Voorburg, Výstava obrazů a kreseb k ţivotnímu výročí Radovana Langera v kulturním centru - Kostel Nanebevzetí p. Marie ve Voorburgu, b) Akce s partnerským městem Hlohovec, partnerství od 2002, vzdálenost 185 km: U nás U nich G Mezinárodní setkání ţáků ZŠ Šromotovo a G Mezinárodní setkání ţáků ZŠ Šromotovo a ZŠ Podzemská, červen ZŠ Podzemská, květen Organizační zajištění cesty zástupců Účast zástupců města Hranic při oslavách města Hranic do Hlohovce při příleţitosti 650 let od udělení městských privilégií a Michalského jarmoku konání Michalského jarmoku, Organizační zajištění vystoupení Maţoretek Marcely Synkové a kapely Nejistota na Michalském jarmoku, 28. a Vystoupení Maţoretek Marcely Synkové a kapely Nejistota na Michalském jarmoku, 28. a

18 Organizační zajištění pobytu zástupců města Hlohovce: Ján Tassy - víceprimátor, Jan Kozák - hlavní kontrolor u příleţitosti 10. ročníku soutěţe O nejlepší koláč a oslavy státního svátku Vzniku samostatného československého státu, G Přehlídka maţoretek O pohár města Hranic, c ) Akce s partnerským městem Konstancin-Jeziorna, partnerství od 2006, vzdálenost 480 km: U nás U nich Výstava Přátelství bez Hranic fotografů a sochařů měst Konstantin- Jeziorna (PL), Temecula (USA) a Leidschendam- Vooburg (NL) v MMG a Galerii severní křídlo zámku Hranice za účasti Doroty Kasperské, předsedkyně klubu fotografů při Domu kultury v Konstancin-Jeziorně a Stanislava Sypolka Doprava výstavy Přátelství bez hranic do Konstancin-Jezirony , zahájení G Pobyt ţáků ZŠ 1. máje v rodinách ţáků ZŠ NR3, Ks. Jana Twardowskiego, květen 2012 G Účast 8 ţáků a pedagogů ZUŠ Hranice na Festivalu komorní hudby mládeţe, G Pobyt druţstva staršího dorostu SK Hranice v Konstancin-Jeziorna, d) Akce s partnerským městem Slovenske Konjice, partnerství od 2012, vzdálenost 530 km: U nás U nich Organizační zajištění pobytu zástupců města Hlohovce: Alojz Pačnik, ředitel úřadu, Martina Hren, učitelka Pod goro Marjana Cenc Weiss, učitelka gymnázia u příleţitosti 10. ročníku soutěţe O nejlepší koláč a oslavy státního svátku Vzniku samostatného československého státu, Organizační zajištění cesty zástupců Pobyt zástupců města Hranice ve města do Dlovenksých Konjic Slovesnkých Konjicích podpis dohody o 2012 spolupráci schválené v roce 2012,

19 e) Komise pro vnější a zahraniční vztahy, cestovní ruch Odbor prostřednictvím tajemnice komise zajišťoval přípravu materiálu pro jednání komise, evidence docházky, zápisy z jednání a podklady pro hodnocení práce jednotlivých členů komise. Komise zasedla 6x. Na základě podnětů komise byly zpracovávaný materiály pro jednání rady města. V průběhu roku se komise zabývala: - návrhem plánu akcí v oblasti zahraniční spolupráce 2012, rozdělení grantu spolupráce partnerských měst a poskytování příspěvků mimo grantové řízení - projektem S hudbou napříč Evropou v jejím srdci z OP Evropa pro občany aktivitami a projekty v cestovním ruchu v rámci MR Hranicko, Moravské brány, Cyklostezky Bečva a Olomouckého kraje - organizačním zajištěním výstavy Objekty bez Hranic v Hranicích a v Polsku - organizačním zajištěním cest do všech čtyř partnerských měst Státní památková péče a) opravy a údrţba V rámci samosprávy byla na úseku státní památkové péče zajišťována údrţba a malé akce v rozsahu od výběru dodavatele po kontrolu provedených prací. Byly zajišťovány tyto akce: Nemovité kulturní památky: - ţidovský hřbitov sečení trávy a úklidové práce - bývalý ţelezniční tunel ve Slavíči sečení trávy a úklidové práce - zpracování projektové dokumentace statického řešení objektu č. p. 728 v Hranicích, ul. Janáčkova - administrace dvou státních programů - programu regenerace MPR a MPZ a programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Památky místního významu: - kompletní obnova kamenného kříţe v Hranicích VIII-Středolesí, parc. č. 34/4, k. ú. Středolesí - I. etapa obnovy soch na kapli v Hranicích VII-Slavíči, parc. č. 77 st., k. ú. Slavíč sochy sv. Václava, celková obnova sochy světce - obnova (vytvoření kopie v umělém kameni) dekorativního střešního prvku (kamenného čučku tvaru profilované koule) na budově ZŠ 1. máje v Hranicích, parc. č. 319 st., katastr. úz. Hranice - administrace Grantového programu města Hranic - grantů na podporu oprav a obnovy v oblasti památkové péče b) Komise pro regeneraci městské památkové zóny - upravenými zásadami grantového programu města byla rozšířena náplň práce komise o posouzení ţádostí grantového řízení v oblasti 1.3. obnovy objektů v oblasti památkové péče - byly připravovány materiály pro jednání komise, evidence docházky - byly pořizovány zápisy včetně závěrečného shrnutí činnosti - komise zasedala 2 x 19

20 Mediální oblast Zásady informační politiky města vycházejí z Komunikační strategie města, schválené Radou města Hranic usnesením č. 1204/ RM 44 ze dne Tisk, televize, rozhlas a) Radniční zpravodaj Odbor prostřednictvím tiskového mluvčího připravuje vydávání informačního zpravodaje - Hranická radnice. Zpravodaj vychází kaţdý týden v rámci regionálního týdeníku v rozsahu jedné tiskové strany. V roce 2012 bylo zpracováno a vydáno 52 vydání Hranické radnice. Základem radničního zpravodaje jsou informace ze zasedání rady a zastupitelstva města, informace o činnosti komisí a výborů, o činnosti a působnosti jednotlivých odborů MěÚ, o připravovaných i schválených koncepčních materiálech, vyhláškách, nařízeních a dalších opatřeních, která se dotknou obyvatel města i celého hranického regionu. Zpravodaj obsahuje upozornění na důleţité materiály, vyvěšené na úřední desce, či dostupné na internetových stránkách města, na různé termíny či změny, týkající se městského úřadu nebo dalších úřadů a také rady pro občany města. Dále pozvánky a zpravodajství z akcí, pořádaných městem, informace o připravovaných a prováděných investicích, informace z organizací, zřízených městem, z mikroregionu Hranicko, z partnerských měst a další údaje podle potřeby. Radniční zpravodaj je průběţně umísťován na internetové stránky města Hranic. b) Místní televizní zpravodajství V roce 2012 pokračovaly zásadní změny v šíření televizního zpravodajství, zapříčiněné digitalizací televizního vysílání. Místní zpravodajství je vytvářeno jednou týdně v délce aţ 15 minut a je umístěné na internetových stánkách města, kde patří k nejnavštěvovanějším. Zpřístupňujeme tak místní televizní zpravodajství v republice i v zahraničí. V prvním pololetí 2012 se navíc podařilo zajistit vstup městského zpravodajství do satelitního vysílání Regionální televize, které zabezpečuje firma ZZIP Olomouc. Zároveň probíhají další jednání o šíření televizního zpravodajství s tím, jak jednotlivé firmy postupně reagují na novou situaci, vzniklou digitalizací vysílání. c) Ostatní média Jejich prostřednictvím poskytujeme informace o činnosti Městského úřadu Hranice a o městě Hranicích nejen občanům města, ale také širší veřejnosti. Město přitom vyuţívá zejména regionálního zpravodajství deníků Olomoucký den (Hranický deník), Sedmička, Mladá fronta Dnes, Právo, Hospodářské noviny a regionálního zpravodajství tiskové agentury - ČTK. Dále spolupracujeme s místním televizním kabelovým vysíláním (Mach), Českou televizí Ostrava, Kabelovou televizí Přerov a regionálními studii, které nabízejí zprávy do celostátního vysílání TV Nova a TV Prima TV Nova Olomouc, TV Morava Olomouc). Město spolupracuje také s rozhlasovými stanicemi zejména s Českým rozhlasem Olomouc, dále rádii Čas, Apollo, Impuls. K informování vyuţívá tiskových zpráv a tiskových besed, organizovaných dle potřeby přibliţně 1 x za 2 měsíce. Průběţně se provádí monitoring tisku prostřednictvím sluţby firmy Anopress. Pracovníci odboru také zajišťují tiskové informace pro veškerá média a zajišťují odpovědi či přímo odpovídají na jejich dotazy (ročně přibliţně 300 dotazů) Internet Odbor zajišťuje tvorbu a aktualizaci internetových stránek města. Ty v roce 2010 získaly prestiţní ocenění Zlatý erb v kategorii měst, nejprve v krajském a později i v celostátním kole. Oceněna byla zejména vysoká úroveň poskytovaných informací, dále vyšší dostupnost pro tělesně a zrakově postiţené, snazší orientace a moderní vzhled. Jakoţto vítěz zlatého erbu 2010 byly městské stránky v roce 2011 nominovány do mezinárodní soutěţe 20

21 EuroCrest, v které získaly společně s Bratislavou a polskou Poznaní ocenění za nejlepší webové stránky. Dalšího ocenění se městský web dočkal na závěr roku 2011, kdy uspěl v celostátní soutěţi Zelená informacím o nejlépe pojatou prezentaci k ţivotnímu prostředí na internetových stránkách měst. Soutěţe se v kategorii měst s více neţ 5 tisíci obyvateli zúčastnilo na 270 měst z celé republiky a Hranice spolu s Opavou obsadily 7-8. místo. V letošním roce se opět rozšířila nabídka informací na městském webu. Od 1. ledna 2011 jsou na webu zveřejňovány veřejné zakázky. Jsou to jednak zvaţované akce, dále výsledky veřejných zakázek nad 100 tisíc korun, včetně zadávací dokumentace. Po přijetí Zásad transparentnosti města Hranic v září 2011 jsou zveřejňovány zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města. Na městský web se umísťuje Hranická radnice a místní televizní zpravodajství. Umísťování televizního zpravodajství na webové stránky města je ojedinělým projektem mezi webovými stránkami jiných měst a obcí a televizní vysílání se těší velkému zájmu, o čemţ svědčí statistiky návštěvnosti webových stránek města. Právě z tohoto důvodu v roce 2011 návštěvnost mírně poklesla. v roce 2011 totiţ výrazně klesla návštěvnost webu v květnu (v roce 2010 v době povodní byla návštěvnost rekordně vysoká), dále v říjnu (přestávka ve vysílání místní televize a v listopadu (dozvuky říjnové přestávky uţivatelé se na městské stránky postupně vraceli) Aktualizace stránek probíhá průběţně dle potřeby a dle poţadavků vedoucích odborů. návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost nárůst nárůst nárůst nárůst pokles nárůst 2007/ / / / / /

22 1.2. Přenesená působnost Oddělení školství Správní obvod Hranice zahrnuje 33 škol a školských zařízení s právní subjektivitou, jejichţ zřizovatelem jsou obce. Pro tyto školy a školská zařízení odbor školství zajišťuje: a) přípravu, rozpis a změnu rozpočtu přímých nákladů odeslané na odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje (OŠMT KÚ OK) - Podklady pro rozpočet roku Platové tarify, příplatky, pravidelné přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, integrace, ostatní osobní náklady (OON) dle součástí školského zařízení, stanovení počtu pracovních úvazků ve školních jídelnách a výdejnách stravy. - Zpracování rozpočtu přímých nákladů na rok 2012 podle Principů rozdělování dotace pro přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Hranic - výpočet mzdových prostředků a úvazků dle počtu dětí a ţáků pro 33 škol a školských zařízení - Úprava rozpočtu přímých nákladů na rok 2012 k 13.4., 11.9., 3.10., 3.11., , Zpracování protokolů přímých nákladů na rok 2012 dle paragrafů (mateřská škola, základní škola s ročníkem, základní škola pouze s 1.-5.ročníkem, školní jídelna, školní druţina, střediska volného času) v členění zaměstnanci celkem, pedagogové, nepedagogové, NIV (neinvestiční výdaje) celkem - z toho: platy pedagogové, platy nepedagogové, OON (ostatní osobní náklady) pedagogové, OON (ostatní osobní náklady) nepedagogové, odvody, přímé ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) celkem. 22

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce

Oddělení sociálně právní ochrany dětí a sociální práce Vedoucí oddělení kurátorka mládeže Bc. Martina Škapová obvod HRANICE: Bezručova Galašova Hálkova Husitská Hviezdoslavova Jiřího z Poděbrad K. Světlé Kollárova Kpt. Jaroše Kramolišova Máchova Nádražní Na

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Komunikační strategie města Hranic

Komunikační strategie města Hranic 1 Komunikační strategie města Hranic 1. Úvod 2. Analýza současného stavu komunikace města 3. Cílové skupiny 4. Hlavní cíle 5. Navržená opatření 1. Úvod Komunikační strategie města Hranic si klade za cíl

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Rozpočet města Hranic na rok 2014

Rozpočet města Hranic na rok 2014 Rozpočet města Hranic na rok 2014 1. Příjmy OdPa SpPo Text RV 2015 RV 2016 1211 Daňové příjmy celkem 170 000 174 000 174 000 1351 Místní poplatky celkem 12 200 12 100 12 000 1353 Poplatek za řidičskou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 27.1.2015 Číslo jednání: JedNR3-6/2015 Datum jednání: 27.01.2015 Výherní automaty -Obecně závazná vyhláška (USN-R3-145/2015) Nesouhlasí S vypracováním změny Obecně závazné vyhlášky města Nepomuk číslo 1/2013, jíž

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2010 10. 11. 1. 2010 2-12 M40 1 Obsah: 1. Zákonná úprava 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Plnění závazných ukazatelů 4. Rozpočtová opatření 5. Výsledek hospodaření a stav finančních prostředků 6. Hospodářská činnost 7. Majetek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012. čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 16.4.2012 čj.: 9/12 dne 16. dubna 2012 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, pí Z.Čestická, p. A. Podzimek, p. J. Václavík, p. F. Kunčar Hosté: p.xxx zástupce pořadatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Česká školní inspekce PROTOKOL

Česká školní inspekce PROTOKOL Česká školní inspekce PROTOKOL Kontrolovaná osoba: Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Jihočeský inspektorát Identifikátor školy: 600 008 037 Vedoucí týmu: Ing.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více