Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1"

Transkript

1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná působnost: Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Komise pro kulturu a památky Komise pro vnější a zahraniční vztahy, cestovní ruch Komise pro regeneraci městské památkové zóny Příspěvkové organizace: celkem 13 příspěvkových organizací - rozepsáno v textu 1. Předmět činnosti Odbor vytváří a zajišťuje organizační, materiální a finanční podmínky pro uplatnění zájmů a potřeb města v oblasti školství, místní kultury, cestovního ruchu, zahraniční spolupráce, tělovýchovy a občanských záleţitostí. Úzce spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury a školství na území města Hranic. Zabezpečuje komunikaci s veřejností a mediální aktivity města. V oblasti přenesené působnosti plní úkoly v oblasti školství a státní památkové péče. Zajišťuje hospodaření a správu jemu svěřeného, movitého a nemovitého majetku Samostatná působnost Oddělení školství Školy a školská zařízení jsou dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou zapsány v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Změny, např. změny kapacity, součástí škol, názvů, změny statutárního zástupce, adresy, změny zřizovacích listin, apod. se do rejstříků zapisují. Rejstřík škol a školských zařízení a Obchodní rejstřík, počet změn Příspěvková organizace Školský rejstřík, počet změn 2012 Obchodní rejstřík, počet změn 2012 Mateřská škola Hranice, Klíček 1 0 Mateřská škola Hranice, Pohádka 1 0 Mateřská škola Hranice, Míček 0 0 Mateřská škola Hranice, Sluníčko 0 0 Základní škola Hranice, Tř.1. máje 0 0 Základní škola a Mateřská škola Hranice, 0 0 Šromotovo Základní škola a Mateřská škola Hranice, 1 1 Struhlovsko Základní škola a Mateřská škola Hranice, 0 0 Drahotuše Školní jídelna Hranice, Tř. 1. máje 1 1 Dům dětí a mládeţe Hranice 0 0 součet 4 2 1

2 Hospodaření se školními byty Odbor v současné době spravuje uţ jen jeden školní byt, a to v objektu Základní školy Hranice, Tř. 1. máje. Školní byty byly povaţovány jako byty sluţební, současná definice sluţebního bytu se jiţ na tento typ bytů nevztahuje a školní byty se rekonstruují pro potřeby školy na její součásti (učebny, druţiny). Nájemné v bytech se mění zpravidla kaţdoročně podle růstu inflace vyjádřené koeficientem inflace, který sděluje Český statistickým úřad. Počet změn (dodatků) k nájemním smlouvám Byt v ZŠ 1. máje 0 Počet změn 0 Školy a školská zařízení mají uzavřené smlouvy o výpůjčce, pokud se nemovitost nebo její část pronajímá na dobu delší něţ 1 měsíc, smlouvu o nájmu uzavírá zřizovatel a správcem je odbor. Hospodaření s nebytovými prostorami Počet změn (dodatků) k nájemním smlouvám (změna výše nájmu) Prima mateřská škola 0 ZUŠ Škol. Nám. 35 nájem objektu 0 Zeal, s.r.o. (část střechy v ZŠ Drahouše) 1 MŠ Pohádka kotelna pro Ekoltes a.s. 1 DDM pedagogicko psychologická poradna 1 součet 3 Změna školského zákona (561/2004 Sb.) funkce ředitele na šestileté období, zřizovatel rozhoduje o potvrzení ředitele ve funkci nebo o vyhlášení konkurzu. Hodnocení ředitelů: - PaedDr. Leona Vaculíková, MŠ Sluníčko, Plynárenská - Mgr. Lenka Němčáková, MŠ Phádka, Hromůvka - Naděţda Hájková, MŠ Míček, Galašova - Mgr. Dagmar Pospíšilová, ZŠ a MŠ Drahouše - Mgr. Alena Šťastná, ZŠ 1. máje Dle školského zákona (561/2004 Sb.) předkládají školy zřizovateli za kaţdý školní rok výroční zprávu. Příspěvková organizace Počet zpráv ZŠ 1. máje 1 ZŠ Šromotovo 1 ZŠ Struhlovsko 1 ZŠ a MŠ Drahotuše 1 Dům dětí a mládeţe 1 celkem 5 Zřizovatel vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce ředitelů příspěvkových organizací. - konkurz na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Klíček, opakovaně, nikdo nebyl komisi doporučený a radou města jmenovaný - z uvedeného důvodu schválilo zastupitelstvo města sloučení MŠ Klíček se ZŠ a MŠ Struhlovsko, přičemţ nástupnickou organizací je ZŠ a MŠ Struhlovsko Při stanovení výše platu ředitelům PO plní funkci zaměstnavatele zřizovatel. 2

3 Personální záleţitosti Ředitelé příspěvkových organizací Počet změn u platových výměrů Lucie Polišenská 1 Mgr. Lenka Němčáková 1 Naděţda Hájková 1 PaedDr. Leona Vaculíková 1 Mgr. Alena Šťastná 1 Mgr. Radomír Habermann 1 Mgr. Radomír Macháň 2 Mgr. Dagmar Pospíšilová 1 Ing. Jiří Zais 0 Bc. Blanka Šturalová 1 celkem 10 Dle pokynu zřizovatele č. 1/2008 hlásí ředitelé příspěvkových organizací nepřítomnost která přesahuje dobu delší neţ 1 den odboru, odbor vede evidenci. Evidence ohlášených nepřítomností Příspěvková organizace Počet ohlášení MŠ Klíček 1 MŠ Pohádka 3 MŠ Míček 3 MŠ Sluníčko 3 ZŠ 1. máje 2 ZŠ Šromotovo 4 ZŠ Struhlovsko 6 ZŠ a MŠ Drahotuše 7 Školní jídelna 3 DDM 7 celkem 39 Česká školní inspekce provádí svoji činnost v příspěvkových organizacích ve čtyřletém intervalu (jednou za 4 roky), mimořádně z podnětu zřizovatele, školské rady či kontrolního orgánu interního auditora. Výkony České školní inspekce Příspěvková organizace inspekce MŠ Klíček 0 MŠ Pohádka 0 MŠ Míček 0 MŠ Sluníčko 0 ZŠ 1. máje 0 ZŠ Šromotovo 0 ZŠ Struhlovsko 0 ZŠ a MŠ Drahotuše 0 Školní jídelna 0 DDM 1 celkem 1 V oblasti řízení odbor komunikuje s řediteli škol a školských zařízení prostřednictvím pravidelných porad: Počet porad s řediteli základních škol: 10 (1x měsíčně mimo prázdniny) Počet porad s řediteli mateřských škol a školských zařízení: 4 (kaţdé čtvrtletí) 3

4 Odbor průběţně aktualizuje dokumenty zveřejněné na intranetu v oblasti školství: Pokyny zřizovatele 1/2008 zrušen a nahrazen 1/2012 a 1/2009 Pravidla k hodnocení ředitelů PO Volební řád školské rady Účetnictví a správa rozpočtu: - ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací a finančním odborem byl stanoven rozpočet pro výše uvedená zařízení, po schválení rozpočtu pak proveden jejich rozpis na jednotlivé poloţky, - současně s provozním rozpočtem byly předloţeny ke schválení návrhy na investice a větší opravy, - byly vystavovány nové platební výměry ředitelům příspěvkových organizací při změnách platových stupňů, - pravidelně byly vystavovány platební příkazy dle schváleného rozpočtu na čerpání příspěvků pro jednotlivé příspěvkové organizace, - změny v rozpočtech (rozpočtová opatření) a čerpání fondů byly předkládány ke schválení v RM, - byly předkládány předpisy pro účetnictví na zhodnocení objektů (převody do dokončených investic), střecha na objektu DDM, překáţka pro skatepark, kotelna v ZUŠ, - byl předkládán RM návrh na odměny ředitelům příspěvkových organizací a vystavovány předpisy ředitelům příspěvkových organizací na odměny za 1. pololetí a 2. pololetí 2012, - evidence výdajů a příjmů byla vedena v úvěrnících, - bylo předloţeno ke schválení hospodaření všech organizací za rok 2011, včetně hospodářského výsledku za rok 2011 a návrhů na rozdělení do fondů organizací. Evidence majetku školství Inventurní seznam Počet vyhotovených seznamů Dlouhodobého majetku (DHM,DNM) 1 (školy a školská zařízení) Drobného dlouhodobého majetku 2 Rozestavěných investic 1 Účtů 4 Inventury PO pro zřizovatele 10 Větší opravy a investice: Název akce Počet oslovených /přihlášených firem Vítězná firma Cena zakázky bez DPH Výměna kotlů v ZUŠ 3/6 VT Hranice Kč Oprava střechy DDM 3/12 Bahros, s.r.o., Lipník n.b Kč PD na realizaci úpravy kapacity MŠ Klíček PD na rozvody vody ZŠ Šromotovo 3/1 Vodam s.r.o., Hranice Kč 3/8 Projektil spol. s r.o., Hranice, Hranice Kč Dojíţdějící ţáci - seznamy ţáků škol byly zkontrolovány a doplněny podle evidence obyvatel, 4

5 - podle zkontrolovaných seznamů dojíţdějících ţáků s trvalým pobytem na území jiné obce bylo ve smyslu 178, odst. 6 a 8 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění vystaveno obcím 44 faktur na úhradu neinvestičních nákladů Dojíţdějící ţáci celkem 463 z toho: platící 298 Počet platících obcí 25 Vybraná částka za rok 2012 celkem Kč Komise pro výchovu, vzdělávání a sport Odbor prostřednictvím tajemnice komise zajišťoval přípravu materiálu pro jednání komise, evidenci docházky, zápisy z jednání a podklady pro hodnocení práce jednotlivých členů komise. Komise zasedla 4x. V průběhu roku se komise zabývala výhledem na období , rozdělováním grantů a příspěvků z rozpočtu města Oddělení kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Grantové a příspěvkové řízení Odbor zastřešuje grantové a příspěvkové řízení, na základě kterého se poskytují granty a příspěvky z rozpočtu města. Zajišťuje veškerou činnost při poskytování grantů a příspěvků v oblasti kultury, tělovýchovy, vzdělávání a spolupráce partnerských měst a s tím související spolupráci s občanskými sdruţeními a dalšími právnickými či fyzickými subjekty. Odbor předloţil Radě města k posouzení a následně uzavřel 218 smluv o poskytnutí grantů a příspěvků v oblastech kultury, tělovýchovy, vzdělávání, spolupráce partnerských měst a oprav a obnovy v oblasti památkové péče Dále vypracovával souhrnné materiály pro jednání Rady města a Zastupitelstva města za odbory sociálních věcí a zdravotnictví, ţivotního prostředí a za městskou policii, které ze svých rozpočtů granty a příspěvky poskytují. Odbor rozvoje města materiály předkládá samostatně. Uzavřené smlouvy na poskytnuté granty a příspěvky Počet smluv Granty v oblasti kultury 25 Příspěvky na celoroční činnost - oblast kultury 6 Příspěvky na celoroční činnost - oblast kultury 2. kolo 1 Granty v oblasti tělovýchovy 57 Příspěvky na celoroční činnost dospělých - oblast 21 tělovýchovy Příspěvky na celoroční činnost dospělých - oblast 14 tělovýchovy 2. kolo Příspěvky na celoroční činnost mládeţe - oblast 27 tělovýchovy a volnočasových aktivit Příspěvky na celoroční činnost mládeţe - oblast 14 tělovýchovy a volnočasových aktivit 2. kolo Granty v oblasti zahraniční spolupráce 12 Granty v oblasti vzdělávání 17 Granty na podporu oprav a obnovy v obl. pam. péče 4 Granty na podporu oprav a obnj. v obl. pam. péče, 2.kol 4 Příspěvky mimo grantové řízení 16 celkem 218 5

6 Příspěvkové organizace v kultuře a) správa rozpočtu - ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací a finančním odborem stanoven rozpočet pro výše uvedená zařízení, po schválení rozpočtu pak proveden jejich rozpis na jednotlivé poloţky - současně s provozním rozpočtem předloţeny ke schválení návrhy na investice a větší opravy, které byly realizovány přímo z fondů a rozpočtu příspěvkových organizací nebo odborem správy majetku - personální záleţitosti Ředitelé příspěvkových organizací Počet změn u platových výměrů PhDr. Hana Svobodová, MMG 1 Marie Jemelková, MeK 1 Helena Votavová, MKZ 0 celkem 2 - stanoveny závazné limity příspěvkovým organizacím pro rok 2012 v oblasti mezd - radě města předloţeny ke schválení výsledky hospodaření všech organizací za rok 2011, včetně hospodářského výsledku za rok 2011 a návrhu rozdělení do fondů - radě města předloţeny a schváleny rozpočtová opatření na změnu příspěvku na činnost Příspěvková organizace Počet změn Městské muzeum a galerie 0 Městská knihovna 6 Městské kulturní zařízení 2 součet 8 b) účetnictví - vystavovány platební příkazy na platbu schválených neinvestičních příspěvků - předkládány radě města návrhy odměn ředitelům příspěvkových organizací - vystavovány předpisy ředitelům příspěvkových organizací na odměny - vedena evidence výdajů a příjmů v úvěrnících - evidence majetku příspěvkových organizací Inventurní zápisy Počet vyhotovených seznamů Inventury PO pro zřizovatele 3 c) organizační a správní činnosti - počet porad s řediteli PO v kultuře 2 - dodatky ke zřizovacím listinám 0 dle pokynu zřizovatele č. 1/2008 hlásí ředitelé příspěvkových organizací nepřítomnost, která přesahuje dobu delší neţ 1 den odboru, odbor vede evidenci Evidence nepřítomnosti ředitelů příspěvkových organizací v kultuře Příspěvková organizace Počet ohlášení Městské muzeum a galerie 3 Městská knihovna 4 Městské kulturní zařízení 1 součet 8 6

7 - spolupráce odboru s příspěvkovými organizacemi při realizaci 4 akcí (Otevření Sadu Čs. legií, Dny evropského dědictví, oslavy 28. října, Den kultury na zámku) Kulturní a společenské akce zajišťované odborem a) Oslavy státních svátků a výročí 7. března Výročí narození TGM (*1850) 8. května Den vítězství 14. září - Výročí úmrtí TGM (+1937) 28. října Den vzniku samostatného československého státu 11. listopadu Den veteránů (hlavním pořadatelem AČR, Hranická posádka, Město pomohlo při propagaci) b) Výstavy v Galerii severní křídlo zámku a dvorana zámku Hranice V Galerii-severní křídlo zámku se v roce 2012 uskutečnily tyto výstavy: Název výstavy Termín konání 1. Hranická nemocnice fotografie J. Buxbauma Mezi nebem a zemí obrazy Š. Mleczka Jordánsko 2009 fotografie Stanislava Bajera Výstava studentských prací (Gymnázium Hranice) Fotografie a objekty přátelství bez hranic CzechTek fotografie Tomáše Rorečka Cesta ke světlu, lásce a radosti obrazy Míly Chylkové Ve Dvoraně zámku odbor ŠK v roce 2012 realizoval tyto výstavy: Název výstavy Termín konání 1 Portrétem samy sobě Mauzoleum (spolupráce s OŢP) Vernisáţ c) Organizace Dnů evropského dědictví a Dne otevřených dveří památek V sobotu 15. září 2012 se město Hranice jiţ po patnácté připojilo k celoevropské kampani Den otevřených dveří památek v rámci Dnů evropského dědictví. Národním tématem bylo Mladí památkám. Akci připravil odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu ve spolupráci s Městským kulturním zařízením, Městským muzeem a galerií, Městským informačním centrem, Římskokatolickou farností Hranice, Farním sborem Českobratrské církve Hranice, Střední lesnickou školou, Lázněmi Teplice nad Bečvou, Městským kulturním zařízením, Včelařským muzeem Hranice a dalšími. Zpřístupněná památka Doprovodné akce Počet akcí celkem Kostel Stětí sv. Jana Křitele a - průvodcovská sluţba 1 Masarykovo náměstí Hranice Synagoga, Janáčkova ulice Ivan Títor - Obrazy 2 Koncert HDPS Muzeum (Stará radnice) Od doby kamenné do doby 1 slovanských hradišť (výstava) Radniční věţ Prohlídka s výkladem (v rámci 1 průvodcovské sluţby) Ţidovský hřbitov, Zborovská - - ulice Zámek - dvorana, 1. patro Pernštejnské náměstí Tomáš Roreček CZECHTECH (výstava fotografií) 2 7

8 Den starých řemesel Mauzoleum - - Poutní místo Kostelíček Kostel Narození Blahoslavené Panny Marie s kříţovou cestou Kaple sv. Josefa ve Slavíči - - Tunel bývalé severní dráhy - - císaře Ferdinanda V. ve Slavíči Arboretum Střední lesnické Procházka 1 školy s výkladem Evangelický kostel, Šromotovo Flétnový kvartet ZUŠ - koncert 1 náměstí Kunzova vila, tř. 1. máje Komentovaná prohlídka 1 - Farmářský jarmark (zajišťoval 5 OŢÚ) Den srdce v Lázních Teplice nad Bečvou Den ve Včelařském muzeu, ukázka výroby svíček, zdobení perníčků, ochutnávka a prodej Barvy ţivota výstava v Galerii M+M Zahradní ateliér M+M Průvodcovská sluţba Celkem památek: 14 Celkem akcí: 15 d) Komise pro kulturu a památky Odbor ŠK prostřednictvím tajemnice komise zajišťoval přípravu materiálů pro jednání komise, evidenci docházky zápisy z jednání, podklady pro hodnocení práce jednotlivých členů. Komise zasedala 5x. Na svých jednáních komise připomínkovala vydání kalendáře města, projednala návrhy nominací na Cenu Olomouckého kraje v oblasti kultury za město Hranice, návrhy na rozdělení grantů a příspěvků v oblasti kultury, zprávy o činnosti příspěvkových organizací města v oblasti kultury. e) Kulturní akce v místních částech Odbor ŠK zajišťuje objednávky a likvidaci účetních dokladů výbory při realizaci kulturně společenských akcí v místních částech. Takto v roce 2012 spolupracoval s jednotlivými osadními výbory: Drahotuše: Svátek matek Anenská pouť Oslavy 100. výročí otevření školní budovy ZŠ v Drahotuších Tisk almanachu k tomuto výročí (včetně výběrového řízení), 500 ks Mikulášská dílnička Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem Adventní koncert Lhotka: Mikulášská nadílka s předvánočním posezením 8

9 Slavíč: Pálení čarodějnic Zahájení prázdnin, Ukončeni prázdnin Předvánoční posezení seniorů Středolesí: Košt slivovice (3. ročník) Oslavy 100. výročí zaloţení SDH Středolesí Mikulášská nadílka Valšovice: Pálení čarodějnic s lampionovým průvodem Mikulášská nadílka Velká: Sraz bývalých spoluţáků školy ve Velké Rozsvícení vánočního stromu Akce na úseku občanských a veřejných záleţitostí - 16 obřadů Vítání občánků města Hranic přivítáno bylo 123 dětí - 2 obřady Diamantová svatba a 3 obřady Zlatá svatba - 16 obřadů předávání maturitních vysvědčení a výučních listů 382 studentů a vyučenců převzalo maturitní vysvědčení nebo výuční list - 1 obřad předávání vysvědčení ţákům 9. tříd ZŠ Drahotuše - 2 obřady ocenění ţáků ZŠ oceněno 169 ţáků základních škol - 1 obřad předávání medailí Janského plakety ve spolupráci s ČČK Přerov - beseda starostky města se 70letými jubilanty v Koncertním sále MKZ 100 jubilantů - beseda s obyvateli Domova seniorů s předáním Mikulášských balíčků jeho klientům 205 obyvatel - rozvoz dárkových balíčků jubilantům 211 balíčků Publikační a jiná činnost Název Počet ks Kalendář Mikroregion HRANICKO včera a 1000 dnes ve spolupráci Mikroregionem Hranicko Periodikum Drahotušské novinky, 2x ročně Kronika města Kronikář p. Milan Golda odevzdal 3 vyhotovení vázané kroniky města za rok 2011 a průběţně zpracovával kroniku města za rok Kroniku pro místní části zpracovávali průběţně také p. Cvečka (OV Velká) a pí Detvay (OV Drahotuše). Všichni výše uvedení kronikáři se pravidelně zúčastňují školení pro kronikáře Tělovýchova Mezi hlavní úkoly na úseku tělovýchovy patři vedle grantového a příspěvkového řízení (viz ) také činnosti vyplývající ze schválené Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe a vyhlášení nejlepších sportovců města za uplynulý rok. 9

10 V roce 2011 se postupovalo dle Koncepce na podporu tělovýchovy mládeţe na období od do schválené usnesením Zastupitelstva města Hranic č. 37/2010 ZM 2 ze dne a) Nájemní smlouvy dle schválené koncepce Bylo uzavřeno 22 nájemních smluv na tělocvičny pro mládeţnické kolektivy mezi městem, sportovními kluby a majiteli tělocvičen na území města. Byla zpracována finanční analýza tohoto bodu koncepce za období 2010 a 2011 s výhledem na rok 2012 pro případnou úpravu tohoto bodu koncepce spočívající v rozšíření doby, kdy je moţno zvýhodněné nájemné čerpat. Rada města navrţené změny neschválila a uloţila odboru ŠK přichystat upravený návrh koncepce do března roku b) Správa sídlištních sportovišť dle schválené koncepce - doplňování (po celé délce strany hřiště od parkoviště Kpt. Jaroše) a oprava ochranných sítí a inventáře (laviček) u sportovišť - bylo provedeno zaměření hřiště Kpt. Jaroše, u DDM, u ZŠ a MŠ Struhlovsko a Cement. sídliště - průběţný úklid hřišť na Kpt. Jaroše a v Ţáčkově ul. dle smlouvy o dílo s Ekoltes Hranice a.s. a individuálních objednávek včetně chemického ošetření, - provedeno dláţdění kolem hřiště s umělým povrchem v místní části Lhotka - nová skateparková překáţka z dotačního titulu za 480 tis. Kč - byly přijaty podněty občanů na opravy hřišť v počtu 2 (hřiště na Cementářském sídlišti a sídlišti Kpt. Jaroše) c) Vyhlášení Nejlepších sportovců roku 2010 Odbor školství kaţdoročně zajišťuje anketu Sportovec roku, a to jak po administrativní stránce (vyhlášení, příjem nominací, zpracování podkladů pro výběrovou komisi), tak po stránce organizační (příprava scénáře a realizace samotného slavnostního vyhlášení) a profinancování akce. Počet nominací za rok 2011 v jednotlivých kategoriích: Olympijské sporty Kategorie do 15 let (včetně) Kategorie let Kategorie nad 20 let (včetně) (včetně) Jednotlivci Druţstva Neolympijské sporty 7 Sportovní odchovanci 0 Senioři, trenéři, funkcionáři 6 Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v úterý 17. dubna 2012 za účasti judisty Jiřího Sosny. Program moderovali Pavel Nepala a Magda Havlínová. d) Příspěvky na provoz sportovišť Přes odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu byl poskytnut příspěvek SK Petanque na provoz a údrţbu sportovního areálu ve Valšovicích a SK Hranice na provoz a údrţbu atletického a fotbalového areálu SK Hranice. Dále byl poskytnut příspěvek společnosti Ekoltes Hranice a.s. na školní kurzy plavání. Byla provedena kontrola čerpání těchto příspěvků. 10

11 e) Tělovýchova v místních částech Odbor ŠK zajišťuje objednávky a likvidaci účetních dokladů při realizaci sportovních akcí v místních částech. Takto v roce 2012 spolupracoval s jednotlivými osadními výbory: Lhotka: - Jarní jezdecké závody - Lhotecké sportovně zábavné odpoledne Slavíč: - Dětská Šela Uhřínov: Turnaj ve stolním tenise Poskytování dárkových a reklamních předmětů Při poskytování dárkových a reklamních předmětů bylo postupováno dle procesní mapy. Všechny prezentační předměty jsou označeny znakem města nebo logem dle grafického manuálu bloky, papírové a igelitové tašky, deštníky, kuličková pera, peněţenky, termohrnky, ručníky, čajové kazety, reflexní srdíčka a tlapičky, DVD filmy Historickým jádrem Hranic a Hranicko, grafické listy na ručním papíře s vyobrazením zvětšeniny historické dřevořezby Hranic a drobné reklamní předměty pro oceněné ţáky a ţáky prvních tříd základních škol. Zapojení do společného projektu MR Hranicko Ţivot v obcích Mikroregionu Hranicko bylo pořízené 250 ks publikací informujících o všech členských městech a obcích včetně místních částí a 250 ks sad pohlednic. Jako upomínkové předměty byly nakoupeny publikace Hranice na starých fotografiích autora Jiřího Nebeského, Krásná řeka Bečva autora Ladislava Jandy, Orel, lev, svastika a hvězda Vojenské ústavy v Hranicích od autorů Tomáše Pospěcha a Václava Bednáře Cestovní ruch a) Účast na veletrzích cestovního ruchu - REGIONTOUR 2012 na BVV v Brně Město Hranice a Městské informační centrum Hranice se prezentovalo v rámci expozice Olomouckého kraje v turistické oblasti Střední Morava za pultem turistické lokality Hranicko. Prezentace byla zajištěna ve spolupráci s destinačním managementem MR Hranicko - Hranické rozvojové agentury, z. s. Stánek Olomouckého kraje byl celý financován z projektu cestovního ruchu OK v rámci ROP NUTS II Střední Morava. - ostatních veletrhů se město zúčastnilo prostřednictvím Olomouckého kraje a Sdruţení cestovního ruchu Střední Morava. b) Propagační tiskové materiály města V roce 2012 odbor zadal výrobu propagačních materiálů: Poř. Název produktu Charakteristika produktu/aktivity Počet kusů 1 Skládačka Stará radnice Aktualizovaný dotisk 3000 Č 2 CK vojenské ústavy Nový produkt 3000 ČJ 3 Skládačka Hranická propast Aktualizovaný dotisk 5000 ČJ 11

12 4 Skládačka Sady Čs. legií Nový produkt 5000 ČJ 5 Pohlednice Sady Čs. legií Nový produkt 1500 ČJ 6 Leták Školní výlety Aktualizovaný dotisk 2333 ČJ v Moravské bráně 7 Měsíční kulturní kalendáře 12 měsíčních 6000 ČJ programů všech akcí na Hranicku 8 Kapesní kalendář 2013 Nový produkt 3000 ČJ 9 Záloţka kulturní akce na Nový produkt 2000 ČJ Hranicku 2012 Celkem c) Prezentace města formou placené inzerce - Orientační systém města Olomouce (Daruma spol. s r.o.) - Cesty městy příloha deníku na Střední a východní Moravě (VLP, a. s,) - Kam po Česku (Kam po Česku a.s.) d) Spolupráce s orgány Olomouckého kraje - členství v zájmovém sdruţení právnických osob Střední Morava Sdruţení cestovního ruchu Město Hranice je od roku 2007 členem tohoto sdruţení, které zajišťuje rozvoj a koordinaci cestovního ruchu v turistickém regionu Střední Morava vytvořením úspěšné, konkurenceschopné a strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Město Hranice na valných hromadách sdruţení zastupuje vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Mgr. Vojtěch Bušina. Valná hromada byla svolána v roce x. Sdruţení vydává publikace o Střední Moravě, provozuje turistický web na který se lze dostat také pře turistické stránky Olomouckého kraje účastní se českých a evropských veletrhů cestovního ruchu, pořádá presstrippy a tiskové konference atd. - spolupráce kanceláři hejtmana Olomouckého kraje, oddělením cestovního ruchu při zajištění účasti města na Regiontouru Brno 2012 a Tourareně 2012 (mobilní informační centru Olomouckého kraje v největších městech ČR a v Opolském vojvodství v Polsku). Zastupitelstvo města Hranic k schválilo vystoupení z tohoto sdruţení. Od roku 2013 bude město Hranice zastoupeno v tomto sdruţení jako člen Destinačního managementu regionu Hranicko přes Hranickou rozvojovou agenturu, z. s. e)projekt Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi Projekt Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR a Polsko byl ukončen Po dobu 5 let je prostřednictvím vedoucího partnera Hranické rozvojové agentury z. s. předkládána zpráva o udrţitelnosti projektu. f) Destinační management regionu Hranicko Po ukončení projektu Destinační management turistických lokalit Hranicko a Dolina Malej Panwi z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR a Polsko v roce 2010 pokračovala činnost destinačního managementu financovaná z prostředků města Hranic, Mikroregionu Hranicko, poplatků poskytovatelů sluţeb v cestovním ruchu a prodeje balíčků záţitků na Hranicku. V roce 2012 byl schválen dodatek ke Smlouvě o vzájemné spolupráci a propagaci o prodlouţení smlouvy do konce roku

13 Dle smlouvy bylo realizováno: - 2 schůzky pracovní skupiny - správa webu kalendář akcí spravuje MIC, které zadává všechny regionální akce; web propojen z a akce, které jsou na se nyní automaticky zobrazují na - prezentace regionu Hranicko na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012, - prodej balíčků záţitků přes - zastupování Hranicka ve Sdruţení cestovního ruchu Střední Morava, - aktualizace a připomínkování všech materiálů vydávaných Olomouckým krajem nebo Sdruţením cestovního ruchu Střední Morava - informování partnerů o moţnostech získávání dotací z národních nebo evropských fondů - PR - vydávání tiskových zpráv, zveřejňování aktualit na webech (regionhranicko.cz a hranicko.eu) a také na facebooku - příprava nových projektů jejich administrace, realizace - spolupráce s MIC Hranice, které vykonává funkci pro celou turistickou lokalitu Hranicko g) spolupráce s Hranickou rozvojovou agenturou z.s., při realizaci akcí a propagace cyklotrasy Po stopách vyuţívání vodní a větrné energie na Hranicku Hranická rozvojová agentura z. s. pro obce leţící na této cyklotrase realizovala: - 1 koordinační schůze zástupců všech obcí - dohled nad cykloznačením a mobiliářem trasy - PR - vydávání tiskových zpráv, zveřejňování aktualit na webech (regionhranicko.cz a hranicko.eu) - organizační zajištění soutěţe Mlynářský krajánek a vyhlášení výsledku v rámci oslav 100 let budovy školy v Drahotuších h) Moravská Brána Pokračovala činnost neformálního sdruţení Moravská brána (Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Lázně Teplice nad Bečvou a.s., Zbrašovské aragonitové jeskyně, Muzeum Komenského Přerov a od roku 2011 Hranická rozvojová agentura z. s.), která se sešla 6x v Lipníku, Lázních Teplice nad Bečvu, Přerově a v sídle HRA z. s. v Hranicích. Bylo realizováno: - tisková konference k propagaci Moravské brány v LS Moravan za účastí starostů a primátora příslušných měst. - aktualizace letáku školní výlety v Moravské bráně, který byl vkládán do Učitelských listů. - společná propagace formou banneru a zástupce Moravské brány na stánku Olomouckého kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno, Tourism Expo Olomouc, Dovolená v Ostravě - ve spolupráci s Hranickou rozvojovou realizace společného projektu Na kole do minulosti Moravské brány a Doliny Malej Panwi z Operačního programu Přeshraniční spolupráce České republiky Polska, Fond Mikroprojektu (Euroregion Praděd). - ve spolupráci s Rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko a Hranickou rozvojovou agenturou pokračováno v projektu regionální značky Moravská brána regionální produkt v rámci jednotné celostátní certifikace Asociace regionálních značek i) Turistický produkt Cyklostezka Bečva Pokračovala činnost neformálního sdruţení Cyklostezka Bečva na základě Společného memoranda měst a obcí leţících na Cyklostezce Bečva o spolupráci při rozvoji a propagaci tohoto turistického produktu z roku 2010 (města a obce Vsetín, Roţnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Hustopeče nad Bečvou, Hranice, Týn nad Bečvou, Přerov, Lipník nad Bečvou, Přerov, Tovačov), která se sešla 3x v sídle Hranické rozvojové agentury, z. s., která je pověřena administrací a realizací společných aktivit: - provedení vodorovné kilometráţe na cyklostezce po Valašské Meziříčí 13

14 - tvorba krátkého propagačního filmu ke stezce - registrace ochranné známky - aktualizace které monitorují stále zvyšující se návštěvnost - provozování gpx souboru pro GPS navigace pro webové stránky ke staţení zdarma - propagace cyklostezky na Regiontouru 2012 formou banneru a vlaječek s logem Cyklostezky Bečva umístěných na pultech měst na Bečvě - společné zahájení sezony na cyklostezce spolčená účast na Dni bez aut Města jedou na kole monitoring návštěvnosti - PR - vydávání tiskových zpráv, zveřejňování aktualit na webech (regionhranicko.cz a hranicko.eu) a také na facebooku. j) Projekt Marketingová podpora cestovního ruchu města Hranic V roce 2006 byla v rámci projektu Marketingová podpora cestovního ruchu města Hranic zpracována Marketingové studie cestovního ruchu města Hranic na období s výhledem do roku 2013 včetně akčního plánu na toto období. Akční plán marketingové studie na období byl podkladem pro tvorbu programu rozvoje města v oblasti cestovního ruchu města Hranic na období V roce 2012 bylo aktualizováno plnění akčního plánu za rok 2011 na webu města. k) Závěsný drátěný program V roce 2012 byl průběţně doplňován poštou nebo řidičem MěÚ propagační tiskový materiál do 25 ks závěsných drátěných programů ve dvoraně hranického zámku, v městské knihovně, městském muzeu a galerii, Zbrašovských aragonitových jeskyních, Lázních Teplice nad Bečvou, Plovárně Hranice, Auto Campu Hranice, ubytovacích zařízeních Cementář, Slávia, Diana, Ostravanka, Frans Josef, Růţek, Zámecký hotel, Centrum, Zelená lékárna, Vápenka, Příleský mlýn, obcích Teplice nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Potštát a v areálu Golf klub Radíkov. l) Reklamní mapové informační tabule Celkem 5 ks mapových informačních tabulí umístěných před Nádraţím ČD Hranice a Teplice nad Bečvou, nám. 8. května, před parkovištěm u Albertu hypermarketu (dříve Hypernova) a v jedné vitríně na Masarykové nám. byly provozovatelem a majitelem společností KIRS- Kavalír Benátky nad Jizerou ve spolupráci s Městským informačním centrem Hranice aktualizovány. m) Mapové vitríny v autobusových zastávkách 5 ks mapových tabulí s čísly popisnými se nacházejí na zastávkách Šromotovo nám., Gymnázium, Nová ul. ul. Nová a Nemocnice. V roce 2012 byla po vyhoření zásuvky vyrobena nová mapa v zastávce na Šromotovo nám. n) Mapové tabule a výlepové plochy v místních částech 8 ks informačních tabuli o místních částek ve Velké, Lhotce, Rybářích a Uhřinově, 2x Slavíč, Středolesí, Valšovice. V roce 2011 nebyla nutná údrţba. V roce 2012 odbor ŠK zajišťoval opravu výlepové plochy v MČ Lhotka. o) Informační mapové tabule z projektu Informační systém cyklistických tras regionu Střední Morava Usnesením rady města o bezúplatném převodu movitého majetku od obce Těšetice, byly do majetku města zařazeny v roce ks mapových tabulí na Šromotovo náměstí a Mostní ulici. V roce 2013 byla do jedné z nich na Šromotovo nám. instalována mapa k cyklotrase Na 14

15 kole do minulosti Moravské brány pro její vhodné umístění na cyklotrase a došlo tak k její aktualizaci. p) Městský sloupkový orientační systém Odbor ŠK od roku 1996 spravuje Městský sloupkový orientační systéme umístěný mimo historické jádro města (16 stanovišť), od roku 2006 na Masarykově náměstí (4 stanoviště) a od roku 2010 (5 stanovišť). V roce 2012 bylo provedena běţná údrţba systému před zahájením turistické sezony v červnu a následně v září spočívající ve správném nastavení směrů šipek. Byla vyměněna zničená šipka na Masarykově náměstí směřující k Synagoze. Na slupku se šipkami do partnerských měst byla doplněna šipka do nového partnerského města Slovenských Konjic (Slovinsko). q) Městský mobiliář Odbor má ve správě tento městský mobiliář: Název mobiliáře Kovová reliéfní mapa Informační vitrína u kostela Interaktivní mapa zvukový průvodce DVG ORBIS Plakátovací plochy Rok zařazení Počet Kusů Počet Výkonů 2012 Umístění Masarykovo nám Masarykovo nám Masarykovo nám. Mostní ulice Masarykovo nám. Historické jádro II. etapa Vlajkové sloupy Masarykovo nám. Informační vitrína u kostela Nám. Osvobození Tabule Vítá Vás město Hranice Tabule partnerská města Tabule tunel Slavíč v Drahotuších Šromotovo nám Náměstí 8. května Nad tunelem ve Slavíči Popis údrţby 2012 Oprava tabule na Mostní ulici, aktualizace údajů dle technických moţností Smlouvou o výpůjčce předáno MKZ Celková aktualizace textů a grafiky v jednotném graf. designu r) Naučná trasa Za krásami Městské památkové zóny Hranice Odbor ŠK převzal v roce 2010 správu mobiliáře městské naučné trasy Za krásami MPZ Hranice 15

16 Název mobiliáře Metalické tabulky na budovách a atraktivitách Soubor značek pěšího turistického značení Mapové tabule v naučné trasa 4x neosvětlené 1x osvětlené (nám.8.května) Informační tabule k památkám: 7x osvícené 6x neosvícené Dopravní značky šipky k MPZ Dopravní značky tabule MPZ Tématické vítací tabule Rok zařazení Počet Kusů Počet výkonů 2012 Umístění Popis údrţby Na naučné trase Instalace nových metalických tabulek zničených vandaly Ţidovský hřbitov, Čaputův dům Na trase Nádraţí ČD Hranice, Hranice město, Most Přátelství, Šromotovo nám. Nám. 8.května Zámek 2, Ţidovský hřbitov, Kostelíček, Sady Čs.legií,Synagoga, Hranická propast, Městský hřbitov, Viadukty, Vojen, akademie, Školní nám., Popraviště, Galašův dům+lípa Na příjezdových komunikacích Na příjezdových komunikacích Na příjezdových komunikacích Očištění tabulí před zahájením turistické sezóny, oprava tabule po zásahu vandalů na Nám. 8. května Oprava tabule Synagoga po zásahu vandalů s) Městské informační centrum Přesto, ţe organizačně patří Městské informační centrum (dále jen MIC) pod Městkou knihovnu Hranice odbor ŠK s pracovnicemi MIC úzce spolupracoval a metodicky je řídil. Sluţeb MIC vyuţívá čím dál více občanů města Hranic a návštěvníků města. Pracovnice MIC úzce spolupracují s manaţerkou Hranické rozvojové agentury z. s. při realizaci destinačního managementu regionu Hranicka. Rok: Počet dotazů Od roku 2008 je v provozu průvodcovská sluţba a od roku 2009 včetně výstupu na věţ Staré radnice. O zájmu svědčí údaje v tabulce: 16

17 Období Počet provedení v MPZ Počet provedení na věţ Počet provedení celkem Z toho z ČR Z toho ze zahraničí Zahraniční spolupráce Akce označené písmenem G byly organizovány a financovány příjemci grantu spolupráce partnerských měst ve spolupráci s odborem ŠK. a) Akce s partnerským městem Leidschendam Voorburg, partnerství od 1990, vzdálenost 1310 km: U nás U nich G Výměnný pobyt ţáku Comenius Veurs College L- V (březen-duben), G Výměnný pobyt ţáku Comenius Veurs Gymnázia Hranice (březen-duben), G Koncertní turné Smyčcového orchestru Výstava Přátelství bez hranic fotografů a sochařů měst Konstantin- Jeziorna (PL), Temecula (USA) a Leidschendam- Vooburg (NL) v MMG a Galerii severní křídlo zámku Hranice za účasti Frans a Jenny van Veen, Tilly Zwartepoorte a Marian van Ruiten Organizační zajištění cesty členů rady města do L-V u příleţitosti zahájení výstavy Radovana Langere, Organizační zajištění pobytu Frans a Jenny van Veen u příleţitosti 10. ročníku soutěţe O nejlepší koláč, oslavy státního svátku Vzniku samostatného československého státu a výběru Vánočního stromu, Pokácení a naloţení Vánočního stromu do Voorburgu, nakládání , rozsvícení ve Voorburgu G G ZUŠ Hranice, Výstava Přátelství bez hranic fotografů a sochařů měst Konstantin- Jeziorna (PL), Temecula (USA) a Leidschendam- Vooburg (NL) v Galerii Arti-BRAK Herenstraat CH Voorburg, Výstava obrazů a kreseb k ţivotnímu výročí Radovana Langera v kulturním centru - Kostel Nanebevzetí p. Marie ve Voorburgu, b) Akce s partnerským městem Hlohovec, partnerství od 2002, vzdálenost 185 km: U nás U nich G Mezinárodní setkání ţáků ZŠ Šromotovo a G Mezinárodní setkání ţáků ZŠ Šromotovo a ZŠ Podzemská, červen ZŠ Podzemská, květen Organizační zajištění cesty zástupců Účast zástupců města Hranic při oslavách města Hranic do Hlohovce při příleţitosti 650 let od udělení městských privilégií a Michalského jarmoku konání Michalského jarmoku, Organizační zajištění vystoupení Maţoretek Marcely Synkové a kapely Nejistota na Michalském jarmoku, 28. a Vystoupení Maţoretek Marcely Synkové a kapely Nejistota na Michalském jarmoku, 28. a

18 Organizační zajištění pobytu zástupců města Hlohovce: Ján Tassy - víceprimátor, Jan Kozák - hlavní kontrolor u příleţitosti 10. ročníku soutěţe O nejlepší koláč a oslavy státního svátku Vzniku samostatného československého státu, G Přehlídka maţoretek O pohár města Hranic, c ) Akce s partnerským městem Konstancin-Jeziorna, partnerství od 2006, vzdálenost 480 km: U nás U nich Výstava Přátelství bez Hranic fotografů a sochařů měst Konstantin- Jeziorna (PL), Temecula (USA) a Leidschendam- Vooburg (NL) v MMG a Galerii severní křídlo zámku Hranice za účasti Doroty Kasperské, předsedkyně klubu fotografů při Domu kultury v Konstancin-Jeziorně a Stanislava Sypolka Doprava výstavy Přátelství bez hranic do Konstancin-Jezirony , zahájení G Pobyt ţáků ZŠ 1. máje v rodinách ţáků ZŠ NR3, Ks. Jana Twardowskiego, květen 2012 G Účast 8 ţáků a pedagogů ZUŠ Hranice na Festivalu komorní hudby mládeţe, G Pobyt druţstva staršího dorostu SK Hranice v Konstancin-Jeziorna, d) Akce s partnerským městem Slovenske Konjice, partnerství od 2012, vzdálenost 530 km: U nás U nich Organizační zajištění pobytu zástupců města Hlohovce: Alojz Pačnik, ředitel úřadu, Martina Hren, učitelka Pod goro Marjana Cenc Weiss, učitelka gymnázia u příleţitosti 10. ročníku soutěţe O nejlepší koláč a oslavy státního svátku Vzniku samostatného československého státu, Organizační zajištění cesty zástupců Pobyt zástupců města Hranice ve města do Dlovenksých Konjic Slovesnkých Konjicích podpis dohody o 2012 spolupráci schválené v roce 2012,

19 e) Komise pro vnější a zahraniční vztahy, cestovní ruch Odbor prostřednictvím tajemnice komise zajišťoval přípravu materiálu pro jednání komise, evidence docházky, zápisy z jednání a podklady pro hodnocení práce jednotlivých členů komise. Komise zasedla 6x. Na základě podnětů komise byly zpracovávaný materiály pro jednání rady města. V průběhu roku se komise zabývala: - návrhem plánu akcí v oblasti zahraniční spolupráce 2012, rozdělení grantu spolupráce partnerských měst a poskytování příspěvků mimo grantové řízení - projektem S hudbou napříč Evropou v jejím srdci z OP Evropa pro občany aktivitami a projekty v cestovním ruchu v rámci MR Hranicko, Moravské brány, Cyklostezky Bečva a Olomouckého kraje - organizačním zajištěním výstavy Objekty bez Hranic v Hranicích a v Polsku - organizačním zajištěním cest do všech čtyř partnerských měst Státní památková péče a) opravy a údrţba V rámci samosprávy byla na úseku státní památkové péče zajišťována údrţba a malé akce v rozsahu od výběru dodavatele po kontrolu provedených prací. Byly zajišťovány tyto akce: Nemovité kulturní památky: - ţidovský hřbitov sečení trávy a úklidové práce - bývalý ţelezniční tunel ve Slavíči sečení trávy a úklidové práce - zpracování projektové dokumentace statického řešení objektu č. p. 728 v Hranicích, ul. Janáčkova - administrace dvou státních programů - programu regenerace MPR a MPZ a programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Památky místního významu: - kompletní obnova kamenného kříţe v Hranicích VIII-Středolesí, parc. č. 34/4, k. ú. Středolesí - I. etapa obnovy soch na kapli v Hranicích VII-Slavíči, parc. č. 77 st., k. ú. Slavíč sochy sv. Václava, celková obnova sochy světce - obnova (vytvoření kopie v umělém kameni) dekorativního střešního prvku (kamenného čučku tvaru profilované koule) na budově ZŠ 1. máje v Hranicích, parc. č. 319 st., katastr. úz. Hranice - administrace Grantového programu města Hranic - grantů na podporu oprav a obnovy v oblasti památkové péče b) Komise pro regeneraci městské památkové zóny - upravenými zásadami grantového programu města byla rozšířena náplň práce komise o posouzení ţádostí grantového řízení v oblasti 1.3. obnovy objektů v oblasti památkové péče - byly připravovány materiály pro jednání komise, evidence docházky - byly pořizovány zápisy včetně závěrečného shrnutí činnosti - komise zasedala 2 x 19

20 Mediální oblast Zásady informační politiky města vycházejí z Komunikační strategie města, schválené Radou města Hranic usnesením č. 1204/ RM 44 ze dne Tisk, televize, rozhlas a) Radniční zpravodaj Odbor prostřednictvím tiskového mluvčího připravuje vydávání informačního zpravodaje - Hranická radnice. Zpravodaj vychází kaţdý týden v rámci regionálního týdeníku v rozsahu jedné tiskové strany. V roce 2012 bylo zpracováno a vydáno 52 vydání Hranické radnice. Základem radničního zpravodaje jsou informace ze zasedání rady a zastupitelstva města, informace o činnosti komisí a výborů, o činnosti a působnosti jednotlivých odborů MěÚ, o připravovaných i schválených koncepčních materiálech, vyhláškách, nařízeních a dalších opatřeních, která se dotknou obyvatel města i celého hranického regionu. Zpravodaj obsahuje upozornění na důleţité materiály, vyvěšené na úřední desce, či dostupné na internetových stránkách města, na různé termíny či změny, týkající se městského úřadu nebo dalších úřadů a také rady pro občany města. Dále pozvánky a zpravodajství z akcí, pořádaných městem, informace o připravovaných a prováděných investicích, informace z organizací, zřízených městem, z mikroregionu Hranicko, z partnerských měst a další údaje podle potřeby. Radniční zpravodaj je průběţně umísťován na internetové stránky města Hranic. b) Místní televizní zpravodajství V roce 2012 pokračovaly zásadní změny v šíření televizního zpravodajství, zapříčiněné digitalizací televizního vysílání. Místní zpravodajství je vytvářeno jednou týdně v délce aţ 15 minut a je umístěné na internetových stánkách města, kde patří k nejnavštěvovanějším. Zpřístupňujeme tak místní televizní zpravodajství v republice i v zahraničí. V prvním pololetí 2012 se navíc podařilo zajistit vstup městského zpravodajství do satelitního vysílání Regionální televize, které zabezpečuje firma ZZIP Olomouc. Zároveň probíhají další jednání o šíření televizního zpravodajství s tím, jak jednotlivé firmy postupně reagují na novou situaci, vzniklou digitalizací vysílání. c) Ostatní média Jejich prostřednictvím poskytujeme informace o činnosti Městského úřadu Hranice a o městě Hranicích nejen občanům města, ale také širší veřejnosti. Město přitom vyuţívá zejména regionálního zpravodajství deníků Olomoucký den (Hranický deník), Sedmička, Mladá fronta Dnes, Právo, Hospodářské noviny a regionálního zpravodajství tiskové agentury - ČTK. Dále spolupracujeme s místním televizním kabelovým vysíláním (Mach), Českou televizí Ostrava, Kabelovou televizí Přerov a regionálními studii, které nabízejí zprávy do celostátního vysílání TV Nova a TV Prima TV Nova Olomouc, TV Morava Olomouc). Město spolupracuje také s rozhlasovými stanicemi zejména s Českým rozhlasem Olomouc, dále rádii Čas, Apollo, Impuls. K informování vyuţívá tiskových zpráv a tiskových besed, organizovaných dle potřeby přibliţně 1 x za 2 měsíce. Průběţně se provádí monitoring tisku prostřednictvím sluţby firmy Anopress. Pracovníci odboru také zajišťují tiskové informace pro veškerá média a zajišťují odpovědi či přímo odpovídají na jejich dotazy (ročně přibliţně 300 dotazů) Internet Odbor zajišťuje tvorbu a aktualizaci internetových stránek města. Ty v roce 2010 získaly prestiţní ocenění Zlatý erb v kategorii měst, nejprve v krajském a později i v celostátním kole. Oceněna byla zejména vysoká úroveň poskytovaných informací, dále vyšší dostupnost pro tělesně a zrakově postiţené, snazší orientace a moderní vzhled. Jakoţto vítěz zlatého erbu 2010 byly městské stránky v roce 2011 nominovány do mezinárodní soutěţe 20

21 EuroCrest, v které získaly společně s Bratislavou a polskou Poznaní ocenění za nejlepší webové stránky. Dalšího ocenění se městský web dočkal na závěr roku 2011, kdy uspěl v celostátní soutěţi Zelená informacím o nejlépe pojatou prezentaci k ţivotnímu prostředí na internetových stránkách měst. Soutěţe se v kategorii měst s více neţ 5 tisíci obyvateli zúčastnilo na 270 měst z celé republiky a Hranice spolu s Opavou obsadily 7-8. místo. V letošním roce se opět rozšířila nabídka informací na městském webu. Od 1. ledna 2011 jsou na webu zveřejňovány veřejné zakázky. Jsou to jednak zvaţované akce, dále výsledky veřejných zakázek nad 100 tisíc korun, včetně zadávací dokumentace. Po přijetí Zásad transparentnosti města Hranic v září 2011 jsou zveřejňovány zvukové záznamy z jednání zastupitelstva města. Na městský web se umísťuje Hranická radnice a místní televizní zpravodajství. Umísťování televizního zpravodajství na webové stránky města je ojedinělým projektem mezi webovými stránkami jiných měst a obcí a televizní vysílání se těší velkému zájmu, o čemţ svědčí statistiky návštěvnosti webových stránek města. Právě z tohoto důvodu v roce 2011 návštěvnost mírně poklesla. v roce 2011 totiţ výrazně klesla návštěvnost webu v květnu (v roce 2010 v době povodní byla návštěvnost rekordně vysoká), dále v říjnu (přestávka ve vysílání místní televize a v listopadu (dozvuky říjnové přestávky uţivatelé se na městské stránky postupně vraceli) Aktualizace stránek probíhá průběţně dle potřeby a dle poţadavků vedoucích odborů. návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost návštěvnost nárůst nárůst nárůst nárůst pokles nárůst 2007/ / / / / /

22 1.2. Přenesená působnost Oddělení školství Správní obvod Hranice zahrnuje 33 škol a školských zařízení s právní subjektivitou, jejichţ zřizovatelem jsou obce. Pro tyto školy a školská zařízení odbor školství zajišťuje: a) přípravu, rozpis a změnu rozpočtu přímých nákladů odeslané na odbor školství, mládeţe a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje (OŠMT KÚ OK) - Podklady pro rozpočet roku Platové tarify, příplatky, pravidelné přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, integrace, ostatní osobní náklady (OON) dle součástí školského zařízení, stanovení počtu pracovních úvazků ve školních jídelnách a výdejnách stravy. - Zpracování rozpočtu přímých nákladů na rok 2012 podle Principů rozdělování dotace pro přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Hranic - výpočet mzdových prostředků a úvazků dle počtu dětí a ţáků pro 33 škol a školských zařízení - Úprava rozpočtu přímých nákladů na rok 2012 k 13.4., 11.9., 3.10., 3.11., , Zpracování protokolů přímých nákladů na rok 2012 dle paragrafů (mateřská škola, základní škola s ročníkem, základní škola pouze s 1.-5.ročníkem, školní jídelna, školní druţina, střediska volného času) v členění zaměstnanci celkem, pedagogové, nepedagogové, NIV (neinvestiční výdaje) celkem - z toho: platy pedagogové, platy nepedagogové, OON (ostatní osobní náklady) pedagogové, OON (ostatní osobní náklady) nepedagogové, odvody, přímé ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) celkem. 22

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná

Více

Odbor školství a sociálních věcí - 1

Odbor školství a sociálních věcí - 1 Příloha č. 1 Odbor školství a sociálních věcí - 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Od 1. ledna 2013 došlo v rámci reorganizace Městského úřadu Hranice ke sloučení odboru školství, kultury,

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 13. června 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16,00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 K bodu č. 1/ Úvod Usnesení ZM č. 32/2011 ZM schvaluje program jednání s doplněním dle diskuse. (Hlasování: 25/0/0) K bodu č. 2/ Smlouvy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016

Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 Převod finančních prostředků z roku 2015 do rozpočtu roku 2016 1 2 20 00000 01 0000 3113 5622 Půjčka MAS Půjčka MAS Hranicko na předfinancování projektu MAP- Celkem 700 000 Usnesení ZM Hranicko 1 200 tis.

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb.

Přehled předpisů dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Přehled dle 5 odst. 1 písm. e) z. č. 106/1999 Sb. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR - v platném znění, Listina základních práv a svobod vyhlášená pod č. 2/1993 Sb. jako součásti ústavního pořádku

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Projekt rozdělení odštěpením příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 1 I. Výchozí stav 1.1. Liberecký kraj je zřizovatelem

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE INTERNÍ SMĚRNICE Č. 8/2012 MĚSTSKÝ ÚŘAD MODŘICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD schváleno Radou města Modřice dne 2012-08-06 Účinnost 2012-08-06 Zpracovala Bc. Andrea Kovářová Strana 1 (celkem 5) ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu

Zastupitelstvo města Příbora. k jednotlivým bodům programu Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í k jednotlivým bodům programu z 5. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 19. května 2011 ve velkém sále Kulturního domu v Příboře od 16,00 hod.

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu. 3. dubna 2015

Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu. 3. dubna 2015 Zajímavá čísla odboru školství, mládeže a sportu 3. dubna 2015 Členění odboru Sekretariát Právník Stížnosti 5 Vedoucí odboru PaedDr. Libor Lenčo Oddělení správy škol PaedDr. Stanislava Šmídová 14 Oddělení

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele. K projednání v Zastupitelstvu města Vimperk dne 12. 12. 2016 Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2017 Předkládáme Zastupitelstvu města Vimperk k projednání návrh rozpočtu na rok 2017 závazné ukazatele.

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Odbor školství a sociálních věcí - 01 (dále jen OŠSV)

Odbor školství a sociálních věcí - 01 (dále jen OŠSV) Příloha 1 Odbor školství a sociálních věcí - 01 (dále jen OŠSV) Zpracovatelé: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Bc. Martina Škapová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce Oddělení:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 24. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 24. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 06.06.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

SpZn: SZ_101291/2009/KUSK Stejnopis č. 1 Čj.: 106679/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRAŠKOV. IČ: 00234176 za rok 2009

SpZn: SZ_101291/2009/KUSK Stejnopis č. 1 Čj.: 106679/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRAŠKOV. IČ: 00234176 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_101291/2009/KUSK Stejnopis č. 1 Čj.: 106679/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRAŠKOV IČ: 00234176 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Kapitola 8. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních věcí se člení na: oddělení sociální pomoci oddělení sociálně - právní ochrany oddělení plánování sociálních služeb oddělení financování sociálních služeb

Více

Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát

Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát Zápis z Valné hromady MR Hranicko konané dne 26. února 2008, MěÚ Potštát Přítomni: Radovan Mikuš, obec Všechovice Júlia Vozáková, městys Hustopeče nad Bečvou Alena Veličková, obec Horní Újezd Petra Kočnarová,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl60453/2010/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 9870/2011 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ

E K O N O M I C K Ý O D B O R. Obec Drážov, IČ E K O N O M I C K Ý O D B O R O D DĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCÍ č.j.: KUJCK 16060/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Drážov, IČ 00251143

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne 09. 11. 2015 Rada města po projednání RM/38/758 program jednání 38. schůze Rady města Bílovec, konané dne 09. 11. 2015 RM/38/759 plnění ukládacích usnesení

Více