Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů"

Transkript

1 Teoretická východiska problematiky retence vysokoškolských studentů Václav Švec, Gabriela Koláčková AULA, 2013, Vol.21, No. 2: Abstract: To study at the university is a very difficult process. Before entering the university, students have to decide what to study, what university to enroll, what type of studying to choose and they have to make a decision without the precise knowledge of how the education process works. University students meet the reality of higher education system especially in the first year of their studies. They meet all sorts of obstacles which make their studying difficult or even impossible. If these obstacles are identified and analyzed, it will be possible to reduce or even eliminate them, and thus increase the number of students who successfully complete their studies. The paper deals with the students retention in higher education. Its aim is to sort the theoretical background, which further help to identify the causes leading to the leaving the study programs and propose the strategic retention models of the economic faculties in the Czech Republic. Úvod Výběr vysoké školy a vstup na ni není pro studenty jednoduchá záležitost. Před vstupem na školu se studenti musí rozhodnout, zda a jaký směr chtějí dále studovat, na jaké vysoké škole, a to vše bez znalosti způsobu studia. Pokud se uchazeč stane studentem vysoké školy, vzdá se řady jiných příležitostí a zároveň musí neustále vynakládat vědomé úsilí, aby zajistil, že se ve studiu na vysoké škole udrží. V průběhu času, se stoupající složitostí studia, se toto úsilí zvyšuje a hodnota relativně nejlepších zamítnutých alternativ (k dalšímu vynakládání úsilí ve studiu) se může zvyšovat. Podle Mortensona (2005) bude student vynakládat úsilí setrvat na vysoké škole pouze v případě, když bude vysokoškolské vzdělání přinášet studentem jednoznačně identifikovatelný přínos. Rozhodnutí studenta setrvat ve studiu je z pohledu vysoké školy označováno jako retence tedy udržení studenta ve studiu. Retence vysokoškolských studentů je studována již několik desetiletí. Při zkoumání byly používány různé teoretické perspektivy: ekonomické (Cabrera, 56 aula 2 / 2013 / XXI

2 Stampen, Hansen 1990; St. John, Noell 1989), organizační (Bean 1980, 1982), sociologické (Rootman 1972), ale až Tintova teorie vzájemného ovlivňování naplnila znaky paradigmatu a je dále rozvíjena podporována i kritizována dalšími odbornými autory. V textu jsou předložena základní teoretická východiska, pomocí kterých je problematika retence vysokoškolských studentů v současné době vysvětlována. Na problematiku retence je v článku nahlíženo jako na špatně strukturovaný problém. Také je zde krátce zmíněna problematika měření retence a současná situace v Evropě a v České republice. Teorie a modely retence v USA Historie retence Vývoj retence má v USA dlouhou historii sahající až do 17. století. Berger a Lyon (2005) zpracovali historický přehled vývoje problematiky retence v USA, který rozdělili do devíti etap: prehistorie retence (1600 pol. 19. st.), vývoj směrem k retenci (pol. 19. století 1900), rané počátky retence ( ), vyrovnávání se s expanzí studentů (50. léta 20. st.), prevence opouštění studia (60. léta 20. st.), tvorba teorie (70. léta 20. st.), řízení náborů (80. léta 20. st.), rozšiřování pohledů (90. léta 20. st.), současné trendy (2000 současnost). V dalším textu se budeme zabývat zejména obdobím tvorby teorie retence a implikacemi pro současnou situaci v problematice vysokoškolské retence. Základní koncepty retence Determinanty úspěchů vysokoškolského vzdělávání jsou intenzivně zkoumány vědci z oblastí psychologie, ekonomie a vzdělávání již několik desítek let. Za tu dobu bylo o této problematice publikováno velké množství odborných studií. Pascarella a Terenzini (2005) identifikovali za období 20 let celkem 3000 studií, které reflektovaly změny ve vývoji sledovaného tématu. Nejvýznamnějšími teoretickými koncepty v oblasti retence se staly přístupy podle dvou autorů Beana a Tinta. Bean (1983) přepracoval model fluktuace zaměstnanců v organizacích na problematiku odchodu studentů z vysokých škol. V modelu použil deset exogenních proměnných ovlivňujících spokojenost, která ovlivňuje záměr studentů opustit studium. Pět proměnných převzal z původního modelu (Price, Mueller 1981) rutina, zapojení, komunikace, začlenění, distributivní spravedlnost, a přidal pět nových proměnných studijní výsledky, užitná hodnota, rozvoj, obsah vzdělávání a členství ve studentských organizacích. aula 2 / 2013 / XXI 57

3 Všechny zmíněné proměnné kromě rutiny mají pozitivní vliv na spokojenost studentů. Bean následně dopracoval model opouštění univerzit i pro netradiční studenty (Bean, Metzner 1985) a vymezil pět hlavních příčin pro opuštění studia: studijní výsledky, záměr opustit školu, předchozí výkonnost, vzdělávací cíle, proměnné prostředí (např. finance, pracovní doba, rodičovské povinnosti, atp.). Jako netradiční studenty Bean a Metzner (1985) označili studenty starší, studenty s částečným pracovním úvazkem, etnické minority. V roce 2000 rozšířil Bean svůj model o psychologické teorie (Bean, Eaton, 2000), které obohatily model retence o vstupní charakteristiky studentů (např. vykazované chování v minulosti, víra, představy o vysokoškolském prostředí) a o sžití se s prostředím vysoké školy, které evokovalo psychologické procesy zvyšující se výkonnosti, snižování stresu, zvýšení sebekontroly. Spuštění těchto procesů vedlo podle Bena a Eatona (2000) ke zlepšené aklimatizaci v akademickém prostředí, ke zvýšení loajality k vysoké škole a k záměru vytrvat ve studiu. Tinto rozšířil již existující práce o Durkheimovu teorii sebevraždy aplikovanou na problematiku udržení vysokoškolských studentů ve studiu. Tinto (1986, 1993) viděl za odchody studentů ze studia dlouhodobý proces interakcí mezi formálními a neformálními dimenzemi dané vysoké školy. Ve své původní práci (Tinto 1975) popsal různé individuální charakteristiky studentů (např. rodinné zázemí, individuální vlastnosti, předchozí zkušenosti, apod.), které po vstupu na vysokou školu ovlivňují rozhodování studenta o setrvání nebo opuštění studia. Jako významnou proměnnou identifikoval původní záměr studenta dokončit studium, získat vzdělání, resp. vysokoškolský titul. Pokud je u studenta tato proměnná vysoká, vede k vyššímu zapojení do akademických činností a podporuje tak udržení studenta ve studiu. V revizi svého modelu Tinto dále zahrnul jako proměnné ovlivňující retenci vlivy okolního prostředí, jako finanční zdroje, propojení s komunitou (rodinou, pracovním kolektivem) a zkušenosti z výuky. V současnosti existují stovky, ne-li tisíce, specifických důvodů, proč studenti opouštějíí vysoké školy před úspěšným dokončením svého vzdělání. Teoretické modely navazující na práce Beana a Tinta rozdělují důvody způsobující odchod studentů do několika obecných skupin. Jedna skupina důvodů vychází ze zázemí studentů a zahrnuje podporu rodičů, vzdělání rodičů, příjem rodičů, cíle ve vzdělání, zkušenosti z předchozího vzdělávání, způsob přípravy na vysokoškolské studium, přátele studující na vysoké škole, apod.; skupina organizačních důvodů zahrnuje finanční pomoc (stipendia), kurzy usnadňující orientaci v kampusu 58 aula 2 / 2013 / XXI

4 a v pravidlech vysoké školy, členství ve studentských spolcích, politiku ubytování studentů na kolejích, poradenství, chování pracovníků studijních oddělení, apod.; pedagogickými důvody jsou např. nabízené předměty, způsoby výuky, studijní možnosti vysoké školy (knihovny, studovny, počítačové učebny), apod.; mezi sociální důvody patří blízcí přátelé studující na univerzitě, neformální kontakty se zaměstnanci a pedagogy, identifikace se specifickou skupinou, sociální integrace; důvody okolního prostředí zahrnují např. pokračování rodičovské podpory, možnost přestoupit na jinou školu, finanční zdroje studenta, rodičovské povinnosti, změna rodinného stavu, nástup do částečného či hlavního pracovního poměru; do skupiny psychologických důvodů se řadí vnímání vlastní výkonnosti ve studiu, pocit ze svého rozvoje, sebedůvěra, sebekontrola, motivace ke studiu, potřeba uspět, uspokojení ze studia, vnímání praktické hodnoty daného typu vzdělání, stress, odcizení se v důsledku vzdělání, loajalita, cíl dokončit vzdělání. Nutnost pohlížet na problematiku retence v současné době v širších souvislostech potvrzuje studie autorů Moxley, Najor-Durack, Dumbrigue (2004). Podle Moexleye a kol.na retenci působí okolí formované akademickým prostředím zahrnující očekávání, měřítka, požadavky na chování, zdroje, příležitosti nabízené vzdělávací institucí. Problematika retence studentů je podle uvedených autorů také podmíněna vlivy přesahujícími akademické prostředí, jako jsou práce, ubytování, rekreace, zdraví a zdravotní péče, doprava a neměřitelné vlivy jako sebepovzbuzení, podpora, ujištění se a emoční podpora. Další vlivy, které Moxley a kol. (2004) uvádí, jsou rodinná situace a širší kulturní podmínky, které ovlivňují každodenní život studentů. K tomu uvádí Kuh, Kinzie, Schuh a Whitt (2010), že to, co studenti dělají v průběhu studií, má na jejich studijní výsledky mnohem větší vliv než to, kdo jsou, odkud jsou či jakou univerzitu navštěvují. Jak uvádí Braxton a Hirschy (2005), kritici identifikovali slabé stránky současných teorií o retenci, ale plné porozumění problému opouštění vysokoškolského studia studenty je stále v nedohlednu. Retence jako špatně strukturovaný problém Podle Braxtona a Mundyho ( ) je multiteoretický přístup ke snižování příčin vedoucích k odchodu studentů ze studia nutný proto, že se jedná o tzv. špatně strukturovaný problém. Špatně strukturovaný problém definoval Wood (1983) jako situaci, kdy subjektu rozhodování nejsou dostupné všechny potřebné informace nebo jsou dostupné jen informace do jisté úrovně určitosti. aula 2 / 2013 / XXI 59

5 Výše uvedené výzkumy ukazují, že problematiku retence není možné vyřešit obecně, jednoduše, pro všechny případy stejně, ale je nutné je posuzovat zvlášť a ve vhodné rozlišovací úrovni. Sledovaná problematika je v práci rozdělena na dvě hlavní části vycházející ze základní ekonomické teorie. Prvním kritickým bodem je období, kdy si student vybírá vysokou školu, na které bude studovat. Jakmile se student rozhodne navštěvovat vysokou školu, nastává volba samotné navštěvované instituce a oboru studia. Rozhodování studenta vstoupit na vysokou školu Proces rozhodování o vstupu studenta na vysokou školu je proces skládající se z jednotlivých postupných rozhodnutí, která vedou k hlavnímu závěru zda školu navštěvovat či ne (Hossler, Braxton, Coopersmith 1989). Obecně je možné rozdělit proces rozhodování o vstupu na vysokou školu do tří etap (Hossler a kol. 1989): predispozice rozhodování o nástupu na vysokou školu či výběr jiných aktivit (např. nástup do pracovního poměru), hledání vyhledávání a posuzování informací o specifických institucích, volba výběr konkrétního studijního programu, instituce nebo způsobu studia; když student nastoupí, tak se rozhoduje, jestli vytrvá ve studiu či nikoliv. Vossensteyn (2005) dodává, že v okamžiku rozhodování působí na studenty mnoho různých faktorů a osob, které mají vliv na jejich konečné rozhodnutí. Hossler, Schmit, Vesper (1999) vytvořili tři kategorie modelů rozhodování studentů: 1) Modely dosažení statusu (sociologické modely) jsou založeny na sociologické teorii tvrdící, že studenti se rozhodují podle toho, co si myslí, že je od nich očekáváno. Tyto modely jsou založeny na logice vhodnosti (Hossler a kol. 1989), podle které se studenti asociují s normami, důvody, kódovanými právy a povinnostmi, procedurami, metodami, praktikami a technikami určité sociální skupiny (March a Olsen 1995). Většinou jsou členy různých sociálních skupin a dobrovolně nebo nuceně se přizpůsobují tomu, co od nich sociální skupiny očekávají (Vossensteyn 2005). Sociologické modely většinou neuvažují finanční faktory, analyzovanými proměnnými jsou zejména (Vossensteyn 2005): behaviorální proměnné: akademická výkonnost studentů, aspirace studentů, trávení volného času, motivace; 60 aula 2 / 2013 / XXI

6 proměnné zázemí: charakteristiky rodinného zázemí (rodičovská podpora, příjmy rodičů, vzdělání rodičů, zaměstnání rodičů), pohlaví, příslušnost k etniku, vliv vrstevníků (např. přátelé, učitelé). 2) Ekonomické modely, které jsou založeny na předpokladech, že studenti jsou konfrontováni se vzácností zdrojů z hlediska jejich celkových zdrojů a množství dostupného vzdělání a racionálně maximalizují vybranou užitkovou funkci. Podle Mankiwa (2001) podnikají racionální rozhodovatelé kroky tehdy a pouze tehdy, pokud je mezní užitek z akce vyšší než mezní náklady. Analogicky si tedy studenti vyberou k vysokoškolskému studiu specifickou vysokou školu a vstoupí do procesu vysokoškolského vzdělávání tehdy a pouze tehdy, jestliže vnímané přínosy této volby převažují nad přínosy jiných alternativ (náklady obětované příležitosti) (Leppel 2001, Vossensteyn, 2005). Ekonomické modely užívají mnoho sociologických proměnných, nejvíce jsou však zaměřeny na finanční pobídky, a proto se soustřeďují na peněžní náklady a přínosy vysokoškolského vzdělání (Vossensteyn 2005). Nejčastěji užívané proměnné v ekonomických modelech jsou (Hossler a kol. 1989): peněžní náklady: školné, čisté školné (bez finanční podpory), ostatní náklady na studium (např. skripta, knihy, vybavení), náklady na bydlení, ušlé výdělky (náklady obětované příležitosti); peněžní příjmy: předpokládané nebo budoucí výdělky, granty, stipendia; intervenující nefinanční faktory: charakteristiky rodinného zázemí (příjmy rodičů, vzdělání, zaměstnání), průměrné schopnosti a ambice vrstevníků, institucionální charakteristiky (sazby odchodů ze školy, požadavky pro přijetí, procento přijatých, průměrné schopnosti absolventů, akademická reputace). 3) Modely informačně procesní, které kombinují přístupy modelů sociologických a ekonomických. Vznikly proto, že ani ekonomické, ani sociologické modely rozhodování studentů o vstupu na vysokou školu neposkytovaly uspokojující vysvětlení rozhodování kvůli limitovanému rozsahu vysvětlujících proměnných. Kombinované modely obsahují navíc myšlenku zpracování informací. Vysvětlují volbu vysoké školy jako kontinuální cyklický proces snižování nejistoty, ve kterém potenciální studenti činí po sobě jdoucí rozhodnutí založená na nekompletních informacích a přitom používají výstupy každého subprocesu jako vstup do dalšího (Stinchcombe 1990). V těchto modelech je výběr vysoké školy viděn jako proces začínající dříve než v okamžiku samotného rozhodování a vyžadující různé druhy informací v různých časových okamžicích (Vossensteyn 2005). aula 2 / 2013 / XXI 61

7 V informačně procesních modelech stojí na počátku sociální charakteristiky studentů (Coleman 1990), pak se uplatňuje vliv dlouhodobých dynamických rolí rodičů, vrstevníků a škol ve sbírání a používání informací o školách (Hossler a kol. 1999). Dále působí tyto proměnné: prostředí, rodinné poměry, hodnoty a postoje předávané dětem, způsob, jakým rodiče motivují své děti, např. k povzbuzení čtení, kritického myšlení a docházky na vysokou školu (Vossensteyn 2005). Výdrž studentů ve studiu Jak ukazuje studie Makinena, Olkinuora a Lonka (2004), kritický bod se nachází právě v období přijímání studenta ke studiu. Studie (Makinen, Olkinuor, Lonka 2004) vychází z upraveného Bergenhenegouwenova (1987) rozdělení studentů a rozlišuje tří skupiny podle obecného přístupu ke studiu: 1) studenti zaměřeni na studium, 2) studenti zaměřeni na praxi, 3) studenti nezúčastněni na studiu. Mezi studenty nezúčastněnými na studiu je oproti prvním dvěma skupinám větší část těch, kteří si studovanou instituci a obor studia vybírají pouze na základě jednoduchosti vstupu (bezproblémového přijetí) a na základě jistoty místa na vysoké škole. Makinen, Olkinuor a Lonka (2004) tvrdí, že nedostatek vytrvalosti ve studiu na vysoké škole je způsoben právě nedostatkem zájmu o studium stejně jako pocitem nedůležitosti studia v jeho počátku. Proto jsou studenti ze skupiny nezúčastněných na studiu nejrizikovější skupinou studentů z pohledu předčasného ukončení studia. Dalším kritickým obdobím je časový úsek od přijetí studenta do ukončení studia. Jakmile je student přijat, je jeho chování a rozhodnutí vytrvat, jak tvrdí Leppel (2001), již dáno. Rozhodnutí zda opustit či vytrvat ve studiu již podle ekonomické teorie závisí na tom, zda předpokládané budoucí výnosy budou dostatečně vysoké, aby vynahradily současné vysoké náklady. A to závisí na významu současných problémů, kterým student čelí, a na studentově individuálním chápání budoucích výnosů. Důvody pro přerušení studia mohou podle Makinena a kol. (2004) být studium v zahraničí, povinná vojenská služba, těhotenství. Jak Makinen dále tvrdí, určitá část studentů přerušuje studium bez udání důvodu. Podle mnoha autorů je pro udržení studentů ve studiu rozhodující stupeň zapojení do akademického života, sociální integrace do života na univerzitě a porozumění cílům organizace a vzdělávání. 62 aula 2 / 2013 / XXI

8 Stupeň studentovy integrace je dán jeho příslušností k jedné ze tří skupin rozdělení studentů podle již zmíněného upraveného Bergenhenegouwenova modelu (1987) a individuálním působením psychologických faktorů. Baker a Siryk (1984) rozdělují psychologické faktory působící na udržení studentů ve studiu na pozitivní a negativní. Negativními psychologickými faktory jsou podle Bakera a Siryka strach, deprese, pocit osamění, psychologické potíže. Faktory s pozitivním působením jsou sebeúcta, psychologická nezávislost, pozitivní myšlení. Problém určení retence či odchodu studenta ze studia V praxi vysokých škol bývá problémem určit, kteří studenti studium skutečně opouští. Leppel (2001) odlišuje studenty, kteří dobrovolně opouští studium, a studenty neopouštějící studium, které dále dělí na: pokračující ve svém oboru na dané vysoké škole; měnící obor, ale zůstávající na stejné vysoké škole; pokračující ve studiu na jiné vysoké škole. Mortenson (2005) potvrzuje složitost vykazování retence studentů vysokých škol, která je komplikovaná množstvím způsobů, jakými se studenti mohou pohybovat v systému vysokoškolského vzdělávání. Hagedorn (2005) identifikovala následující scénáře A-J pro chování studentů na vysoké škole z hlediska opuštění či vytrvání ve studiu. Scénáře vycházejí z kontextu post-sekundárního vzdělávání v USA: Student A: Nastoupí na univerzitu, studuje dva roky, poté studium opustí a vrátí se studovat za šest let. Student B: Nastoupí na univerzitu, studuje jeden rok, poté přestoupí na jinou univerzitu, kde dokončí své vzdělání získáním příslušného titulu. Student C: Nastoupí na dvě vyšší odborné školy (community college) zároveň, nakonec dokončí vzdělání a získá titul jen na jedné vyšší odborné škole. Student D: Nastoupí na vysokou školu, ale nezíská žádný kredit (nedokončí žádný předmět). Další rok student znovu nastoupí a zůstává nepřetržitě zapsán jako student až do dokončení vzdělání. Student E: Začne studium na vyšší odborné škole a úspěšně přestoupí na vysokou školu. Student však ve studiu na vysoké škole není úspěšný a opustí školu, aniž by získal jediný kredit (zápočet, zkoušku). V dalším semestru se vrátí na vyšší odbornou školu a absolvuje zbylé kurzy, aby mohl získat odpovídající titul. Student F: Nastoupí do denního studia a zapíše se do pěti kurzů v semestru (15 kreditů), neabsolvuje čtyři předměty, jeden dokončí (splní 3 kredity). aula 2 / 2013 / XXI 63

9 Student G: Zapíše si dva předměty, dokončí pouze jeden. Student H: Nastoupí na vyšší odbornou školu na denní studium (plný objem předmětů), v dalším roce se znovu zapíše do stejných předmětů, protože ještě dostatečně nezvládl(a) učivo. Student I: Nastoupí na vysokou školu v denním studiu, ale kvůli nezvládnutí potřebného počtu kreditů, zkoušek a nízkému pokroku ve studiu je studentovi ukončeno studium. Student J: Kvůli protiprávnímu jednání je vyloučen ze studia. Student K: Nastoupí na vysokou školu po dokončení vyšší odborné školy. Všechny zkoušky složené na vyšší odborné školy se započítávají, student musí dodělat pouze zkoušky, které jsou v osnovách nové. Student L: Nastoupí na vysokou školu a zůstává po celou dobu studia, dokud studium úspěšně nedokončí v době k tomu určené. Scénář K vychází z námi provedeného kvalitativního výzkumu na Kansaské státní univerzitě v USA a scénář L jsme doplnili pro úplnost. Z předchozích scénářů vyplývá nejasnost toho, jak retenci vykazovat či počítat. Jednoduchý návod dává Centrum pro studium retence vysokoškolských studentů (Center for the Study of College Student Retention, dále jen CSCSR). Retenci definuje (CSCSR 2013) jako poměr počtu studentů skutečně zapsaných na začátku studia daného studijního oboru a počtu studentů, kteří skutečně dokončí studijní obor k předem danému (očekávanému) termínu. Vzhledem k výše zmíněným scénářům je zřejmé, že takto jednoduše nebude možné postupovat v každé situaci. Seidman (2005) k tomu podotýká, že jedna definice ne vždy vyhovuje všem institucím terciárního vzdělávání. Zároveň se v oblasti vysokoškolské retence pracuje se základními pojmy, které se často překrývají, případně je lze vnímat jako nadřazené jeden druhému: Attrition (otěr, opotřebení) vztahuje se na studenty, kterým se nepodaří postoupit/zapsat se ve studiu do následujícího semestru. Dismissal (propuštění) vztahuje se na studenty, kterým studovaná instituce nedovolí zapsat se do pokračování studia. Dropout (odpadlík) vztahuje se na studenty, jejichž původní vzdělávací cíl byl dokončit alespoň bakalářský stupeň studia, ale tento cíl nesplnili (nedokončili studium). Mortality (úmrtnost) označuje neúspěšnost studentů, kteří nevydrží ve studiu do okamžiku dokončení vzdělání (získání titulu). Persistence (vytrvalost, trvání) označuje odhodlání a činnost studenta zůstat v systému vysokoškolského vzdělávání od prvního roku studia do okamžiku získání titulu. 64 aula 2 / 2013 / XXI

10 Retention (retence, zadržení) označuje schopnost vysokých škol udržet studenta od okamžiku vstupu na instituci do okamžiku promocí. Stopout (přerušení) označuje studenty, kteří dočasně opustí systém vysokoškolského vzdělávání. Withdrawal (skončení) označuje odchod studenta z vysoké školy. Situace v Evropě Sledování retence vysokoškolských studentů v Evropě je velmi složité. Pokud bychom chtěli srovnat retenci studentů vysokých škol, narazíme na několik zásadních problémů (RANLHE 2010): systém vysokoškolského vzdělávání se v jednotlivých evropských zemích liší (např. poměr studentů, stupeň rozvinutí, způsob výuky, akreditace, atp.) pojem retence je v jednotlivých zemích EU definován různě, statistické sledování je ztíženo růzností používaných pojmů, odlišností institucí a zejména metodickými odlišnostmi při sbírání dat a samotných výpočtech retence. Mezinárodní situaci v evropském kontextu lze srovnat pouze prostřednictvím komparativní studie OECD Education at a Glance. Ve studii je použita tzv. míra přežití (survival rate), která je definována jako podíl nových účastníků specifikovaného stupně vzdělání, kteří úspěšně dokončí první stupeň kvalifikace. Míra přežití se pak počítá jako poměr počtu studentů, kteří ukončili daný stupeň vzdělání vůči počtu studentů, kteří vstoupili do daného stupně vzdělávání o n let před tím, přičemž n je počet let, který je vyžadován k dosažení dané úrovně vzdělání (OECD 2007). Situace v České republice V České republice je problematika retence vysokoškolských studentů zatím ne plně rozvinutou a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy či vysokými školami sledovanou oblastí. Informace o mírách retence studentů na vysokých školách lze nalézt ve výročních zprávách o činnosti vysokých škol tak, jak jsou předepsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v sekci o studijní a pedagogické činnosti, část studijní neúspěchy (za obory, studijní programy, ročníky, fakulty, celou vysokou školu). O problematice studijních neúspěchů studentů vysokých škol v České republice byly vypracovány čtyři studie, dvě pocházejí z roku 2004, dvě z roku První z nich se zabývá neúspěšností studia posluchačů aula 2 / 2013 / XXI 65

11 1. ročníků technických studijních programů (Menclová a kol. 2003), druhá se zabývá výzkumem mezi studenty prvních ročníků všech vysokých škol v České republice Studium na vysoké škole 2004 (Matějů a kol. 2004), třetí posuzovala příčiny neúspěšnosti studia studentů pražských ekonomických fakult veřejných vysokých škol (Švec, Tichá 2007) a čtvrtá se obecně zajímala o příčiny studijní neúspěšnosti na českých vysokých školách (Mouralová, Tomášková 2007). Význam studia této oblasti spočívá podle Menclové a kol. (2004) v tom, že výsledky výzkumu o důvodech vedoucích studenty k opouštění vysokých škol v průběhu studia jsou využitelné v oblasti řízení studia a restrukturalizace studijních programů. Jsou důležitým podkladem a otevírají cestu při hledání návrhů a východisek pro řešení, odstraňování, případně zlepšení stávající situace při zvyšování efektivity vysokoškolského studia. Dalším důvodem pro výzkum oblasti retence studentů je, jak tvrdí Matějů a kol. (2004), že fluktuace studentů mezi obory a školami je jednou z příčin nízké efektivity prostředků vynakládaných na vysokoškolské vzdělání. Závěr Na rozdíl od situace v USA nemá sledování retence vysokoškolských studentů v EU dlouhou historii ani potřebné zázemí v podobě sjednocených pojmů a způsobů výpočtů. Teoretická východiska i výzkumy v USA potvrzují možnost využití retence studentů jako jednoho z důležitých ukazatelů kvality studia na vysoké škole. V Německu, Španělsku, Velké Británii, Švédsku, Polsku a Irsku proběhly koordinované výzkumy, které potvrdily složitost použití jednotného ukazatele retence vysokoškolských studentů v evropském kontextu (RANLHE 2010). V České republice je použití ukazatele retence komplikováno nízkým počtem výzkumných studií v dané oblasti a tím pádem neexistujícím uceleným pohledem na tuto problematiku. Na rozdíl od jiných evropských zemí není v ČR pojem retence oficiálně definován a neexistuje uznaný způsob výpočtu této veličiny. Současné poznání problematiky retence v podmínkách českých vysokých škol zatím neumožňuje využití tohoto ukazatele ke srovnávání jednotlivých vysokých škol či fakult. Hlavní výzvou problematiky retence vysokoškolských studentů v českém kontextu je v současné době komplexní poznání důvodů vedoucích k opouštění jednotlivých studijních oborů, identifikace scénářů chování vysokoškolských studentů ve studiu v českém kontextu a navržení způsobu výpočtu vycházejícího ze struktury dat používané ve výkaznictví českého vysokého školství. Z výše uvedených důvodů byl navržen výzkum, jehož cílem je identifikovat příčiny retence na českých ekonomických fakultách veřejných vysokých škol. 66 aula 2 / 2013 / XXI

12 Výzkum navazuje na výzkum provedený v roce 2007 a je financován Interní grantovou agenturou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pod číslem projektu Literatura: BAKER, R.; SIRYK, B. Measuring adjustment to college. In NAPOLI, R. A., WORTMAN P. M. (ed.) Psychological Factors Related to Retention and Early Departure of Two-Year Community College Students. Research in Higher Education, 1998, 39, 4. BEAN, J. P. Dropouts and Turnover: The Synthesis and Test of a Causal Model of Student Attrition. Research in Higher Education, 1980, 12, s BEAN, J. Student attrition, intentions, and confidence: Interaction effects in a path model. Research in Higher Education, 1982, 17, s BEAN, J. The application of a model of turnover in work organizations to the student attrition process. Review of Higher Education, 1983, 6, s BEAN, J. P., EATON, S. B. A Psychological Model of College Student Retention. In Rethinking the Departure Puzzle: New Theory and Research on College Student Retention. Nashville: Vanderbilt University Press, BEAN, J. P.; METZNER, B. S. A Conceptual Model of Nontraditional Undergraduate Student Attrition. Review of Educational Research, 1985, 55, s BERGENHENEGOUWEN, G. Hidden curriculum in the university. Higher Education, 1987, 16, s BERGER, J. B.; LYON, S. C. Past to present: A historical look at retention. In SEIDMAN, A. (ed.). College student retention: Formula for student success. Westport: Praeger Publishers, 2005, s BRAXTON, J. M.; HIRSCHY, A. S. Theoretical Developments in the Study of College Student Departure. In SEIDMAN, A. (ed.). College student retention: Formula for student success. Westport: Praeger Publishers, 2005, s BRAXTON, J. M.; MUNDY, M. E. Powerful institutional levers to reduce college student departure. Journal of College Student Retention, , 3, s CABRERA, A. F.; STAMPEN, J. O.; HANSEN, W. L. Exploring the effects of ability to pay on persistence in college. Review of Higher Education, 1990, 13, s Center for the Study of College Student Retention [Online], [cit ]. Dostupné z: <http://www.cscsr.org/retention_issues_definitions.htm>. COLEMAN, J. Foundations of social theory. Cambridge: Harvard University Press, HAGEDORN, L. How to define retention: A New Look at an Old Problem, [Online]. [cit ]. Dostupné z aula 2 / 2013 / XXI 67

13 sites/programs.honolulu.hawaii.edu.intranet/files/rrc-how-to-define%20 Retention_0.pdf>. HOSSLER, D.; BRAXTON, J. M.; COOPERSMITH, G. Understanding student college choice, In SMART, J. C. (ed.) Higher education: Handbook of theory and research. New York: Agathon Press, HOSSLER, D.; SCHMIT, J.; VESPER, N. Going to college, How social, economic and educational factors influence the decision students make. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, KUH, G. D.; KINZIE, J.; SCHUH, J. H.; WHITT, E. J. Students Success in College. Jossey-Bass, LEPPEL, K. The impact of major on college persistence among freshmen. Higher Education, 2001, 41, s MAKINEN, J.; OLKINUORA, E.; LONKA, K. Students at risk: Students general study orientations and abandoning/prolonging the course of studies. Higher Education, 2004, 48, s MANKIW, N. G. Principles of economics. Orlando: Harcourt College Publishers, MARCH, J. G.; OLSEN, J. P. Democratic governance. New York: Free Press, MATĚJŮ, P. et al. Studium na vysoké škole 2004: Zpráva z výzkumu studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice [online]. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004 [cit ]. Dostupné z: <http://www.stratif. cz/?operation=display&id=92>. MENCLOVÁ, L. et al. Neúspěšnost studia posluchačů 1. ročníků technických studijních programů veřejných vysokých škol v ČR a její příčiny. [online] [cit ], Dostupné z: <http://www.csvs.cz/>. MORTENSON, T. G. Measurements of Persistence. In SEIDMAN, A. (ed.). College student retention: Formula for student success. Westport, CT: Praeger Publishers. 2005, s MOURALOVÁ, M.; TOMÁŠKOVÁ, A. Studijní neúspěšnost na českých vysokých školách (a důvody, které k ní vedou). Aula, 2007, 16, s MOXLEY, D.; NAJOR-DURACK, A.; DUMBRIGUE, C. Keeping Students in Higher Education. Norfolk: Biddles Ltd., OECD. Education at a Glance. [online] [cit ]. Dostupné z: <http:// PASCARELLA E.T., TERENZINI, P.T. How college affects students. San Francisco: Jossey-Bass, PRICE, J. L.; MUELLER, C. W. A causal model of turnover for nurses. Academy of Management Journal, 1981, 24, s RANLHE. European Lifelong Learning Project Access and Retention: Experiences of Non-traditional Learners in HE. [online] [cit ]. 68 aula 2 / 2013 / XXI

14 ZPRÁVY Z VÝZKUMU Dostupné z: <http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/www-ranlhe/files/national_ stat.pdf>. ROOTMAN, I. Voluntary withdrawal from a total adult socializing organization: A model. Sociology of Education, 1972, 45, s SEIDMAN, A. J. Editor s Commentary: Defining Retention. College Student Retention , 6, 2, s ST. JOHN, E. P.; NOELL, J. The effects of student financial aid on access to higher education: An analysis of progress with special consideration of minority enrollment. Research in Higher Education, 1989, 30, s STINCHCOMBE, A. Information and organisations. Berkeley: University of California Press, ŠVEC, V.; TICHÁ, I. Retention issue of the Czech colleges students. Essentia,2007, 8, s TINTO, V. Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 1975, 45, s TINTO, V. Theories of student departure revisited. In SMART, J. (ed.) Higher education: A handbook of theory and research, New York: Agathon Press, 1986, s TINTO, V. Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. Chicago: University of Chicago Press, VOSSENSTEYN, J. J. Perceptions of student price-responsiveness. Neththerland: University of Twente, WOOD, P. K. Inquiring systems and problem structure: Implications of cognitive development. In Human Development, 1983, 26, s Ing. Václav Švec, Ph.D. Ing. Gabriela Koláčková Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra řízení Kamýcká Praha 6 Suchdol aula 2 / 2013 / XXI 69

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ

ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Jaromír PITAŠ 1, Hubert ŠTOFKO 2 ANALÝZA A ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH STRAN PŘI ŘEŠENÍ NESTRUKTUROVANÝCH PROBLÉMŮ Abstract: The article deal with the definition is a stakeholder and stakeholder management.

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje

Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Východiska pro reformu: financování, diverzifikace, soukromé zdroje Daniel Münich (CERGE-EI, MŠMT) VÝCHODISKA: trendy Léta ~1997 2000 Léta ~2000 2005 Nárůst počtu studentů 19% Nominální nárůst prostředků

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

Seznam oceněných projektů Keeping on track

Seznam oceněných projektů Keeping on track Seznam oceněných projektů Keeping on track mature@eu: Supporting Employers Recruiting and Selecting Mature Aged Persons (mature@eu: Podpora zaměstnavatelů při najímání a výběru osob ve zralém věku) - předkladatel:

Více

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK

Jak přistupovat k rozvoji venkova. Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK Jak přistupovat k rozvoji venkova Radim Perlín Výzkumné centrum RURAL Přírodovědecká fakulta UK ROZVOJ? Jak definovat rozvoj? Pozitivní změna klíčových ukazatelů Zlepšování kvality života obyvatel Zvýšení

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta mezinárodních vztahů. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo děkana Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) vznikla v roce 1991 jako pokračovatelka jedné ze

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl.

Behaviorální finance. Ing. Michal Stupavský, CFAs. Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Behaviorální finance Při investování je největším nepřítelem vaše mysl. Ing. Michal Stupavský, CFAs CFA Society Czech Republic, člen a manažer newsletteru Spoluautor knihy Investor 21. století První česká

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39 45 POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lucie Zormanová Abstrakt: Článek pojednává

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže. Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Výsledky kvantitativní a kvalitativní sondy v devíti základních školách Základní informace o projektu Zadavatel Nadace rozvoje občanské společnosti

Více

5. ACC - Konf. Zittau 2015-06-05 presentation J. Vild UNIVERZITA NISA

5. ACC - Konf. Zittau 2015-06-05 presentation J. Vild UNIVERZITA NISA UNIVERZITA NISA Historie Univerzity Nisa 1997 Konzept Neisse University 2 / 13 Historie Univerzity Nisa 2000 Common declaration 3 / 13 Historie Univerzity Nisa časová linie 1997-11-17 Koncepce projektu

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů

Zuzana Šochová 30.10.2008. MFF Modelování a realizace softwarových projektů Zuzana Šochová 30.10.2008 1 Metody řízení projektů Týmová spolupráce Agilní metody Scrum proces Backlog úloh a odhady Jak plánovat Tým a zákazník 2 Executive support User involvement Experienced project

Více

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Czech Language. Přehled v českém jazyce Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Czech Language Education at a Glance 2010: OECD Indicators Přehled v českém jazyce V zemích OECD, vlády jednotlivých zemí hledají takovou vzdělávací

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Efektivní systém institucionální finanční podpory výzkumných organizací založených na výkonech (PRFS): principy a praxe Paul Hubbard

Efektivní systém institucionální finanční podpory výzkumných organizací založených na výkonech (PRFS): principy a praxe Paul Hubbard Efektivní systém institucionální finanční podpory výzkumných organizací založených na výkonech (PRFS): principy a praxe Paul Hubbard www.metodika.reformy-msmt.cz O mně vedoucí výzkumné politiky na HEFCE,

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o.

Czech Interview Protocols. Scénář pro rozhovory. Navreme Boheme, s.r.o. Czech Interview Protocols Scénář pro rozhovory Navreme Boheme, s.r.o. Content Scénář pro rozhovory skoordinátory a lektory programu... 3 Scénář pro rozhovory s tvůrci politik a podstatnými aktéry... 10

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Podnikatelské líhně ve Francii

Podnikatelské líhně ve Francii Podnikatelské líhně ve Francii Mgr. Martin Štainer, Ph.D. REGIONÁLNÍ CENTRUM POMOCI ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM CZ.04.1.03/1.1.03.4/0008 Unie líhní - historie r. 1995 začátek experimentu s líhněmi r. 2000

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více