METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA"

Transkript

1 METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL INTEGRATION TO PEOPLE FROM DISADVANTAGED SOCIAL GROUPS WHEN ENTERING THE EDUCATION AND LABOUR MARKET WITH THE AID OF THE EUROPEAN SOCIAL FUND Autor: Vladimíra Sýkorová Vedoucí bakalářské práce: Doc.Ing.Olga Poláková,CSc

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a všechny citace a prameny řádně vyznačila v textu. Veškerou použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. Současně souhlasím s tím, aby tato práce byla zpřístupněna v knihovně MUP a používána ke studijním účelům v souladu s autorským právem. V Praze, dne 26 dubna 2010 Vladimíra Sýkorová 5

3 Poděkování: Za pomoc při zpracování předkládané práce a za trpělivost chci na tomto místě poděkovat vedoucí práce paní Doc.Ing.Olze Polákové,CSc. Dále chci poděkovat paní PhDr. Heleně Hainové, ředitelce Základní a Střední školy pro žáky se specifickými poruchami chování za odbornou pomoc a poskytnutí odborných publikací a také za její osvícenost v přístupu k dětem. Nemalé díky patří i mým dcerám za pochopení a láskyplnou podporu v průběhu celého vysokoškolského studia. 6

4 Obsah Úvod Sociálně ohrožené skupiny... Chyba! Záložka není 1.2 Sociální vyloučení... Chyba! Záložka není Děti se specifickými poruchami učení a chování... Chyba! Záložka není 1.3 Metody sociální práce... Chyba! Záložka není 1.4 Instituce poskytující sociální služby... Chyba! Záložka není 1.5 Informace o sociálních službách... Chyba! Záložka není 1.6 Žádost o sociální službu... Chyba! Záložka není 1.7 Financování sociálních služeb obecný přehled... Chyba! Záložka není 2. Evropský sociální fond v České republice... Chyba! Záložka není 2.1 Evropský sociální fond všeobecně... Chyba! Záložka není 2.2 Základní programy Evropského sociálního fondu... Chyba! Záložka není 2.3 Konkrétní cíle Evropského sociálního fondu.. Chyba! Záložka není 2.4 Evropský sociální fond a Praha... Chyba! Záložka není 2.5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD3)... Chyba! Záložka není Vyhodnocení úspěšnosti programu JPD3. Chyba! Záložka není 2.6 Současné dotační možnosti pro Hlavní město Prahu... Chyba! Záložka není 2.7 Operační program Praha Adaptabilita OPPA... Chyba! Záložka není Výzvy k předkládání projektových žádostíchyba! Záložka není Realizace projektu... Chyba! Záložka není První a druhá výzva programu OPPA a jejich zhodnocení..chyba! Záložka není Finanční objemy žádostí... Chyba! Záložka není Důvody vyřazení projektových návrhů... Chyba! Záložka není Informace o připravované 3. výzvě k předkládání žádostí...chyba! Záložka není Příklady projektů Operačního programu Praha adaptabilita... Chyba! 7

5 Záložka není Závěr... Chyba! Záložka není Seznam použité literatury... Chyba! Záložka není Seznam obrázků... Chyba! Záložka není Abstrakt... Chyba! Záložka není Summary... Chyba! Záložka není 8

6 Motto: Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí Úvod Sociální politika našeho státu funguje dostatečně, ovšem faktické účinky sociální politiky, respektive sociální ochrany mají v rukou konkrétní lidé, tedy pedagogové, školitelé, sociální pracovníci, pečovatelé a úředníci. Proto velmi záleží na znalostech těchto lidí, na jejich zkušenostech a citu, jak smysluplné budou důsledky sociální ochrany. Jedním z důležitých poslání sociální politiky je sociální ochrana ohrožených skupin dětí. Pro zdravý vývoj a úspěšné vzdělávání těchto znevýhodněných dětí a pro jejich následné uplatnění v dospělém životě a v zaměstnání je velmi důležité vytvoření specifické formy výuky ve škole a individuální přístup pedagoga během školní docházky. Z důvodu váznoucí informační provázanosti není jednoduché najít optimální řešení pro dítě, které má zdravotní problémy, specifické problémy s učením, nebo je v nesnázích z jiného důvodu. Někteří rodiče ve zdánlivě bezvýchodné situaci umisťují svoje děti do praktických škol (dříve zvláštní) jen na základě doporučení psychologa, a to i přesto, že děti jsou intelektuálně natolik v pořádku, že by za určitých speciálních podmínek zvládly i běžnou školní výuku. Jednou z důležitých sociálních služeb je služba sociální prevence, která by měla dospělého člověka, nebo dítě v krizové situaci ochránit před sociálním vyloučením. Pro úspěšné fungování sociální prevence na školách je možnost následného vzdělávání pedagogů, psychologů a jiných sociálních pracovníků, kteří se na výuce dětí podílí, velmi důležitá. Při nesprávném pochopení odlišných dětí může nastat jejich vytěsňování z kolektivů. A je lhostejné, jestli je důvodem odlišení menšinový původ nebo problémy s učením. K možnému vyloučení těchto dětí už ve školních lavicích přispívá například posměch ostatních dětí, nebo nevhodný postoj pedagoga. Pokud pedagog permanentně obrací pozornost na nedostatečnost žáka třeba při písemných úkolech neúměrnou kritikou, může tato 9

7 situace vést ke zbytečnému stresu dítěte a následně i k jeho naprostému selhání. Špatná klasifikace, každodenní poznámky kvůli nevypracovanému úkolu zapříčiní naprostou nechuť těchto dětí k docházce do školy. Tato nepříznivá situace může být příčinou toho, že dlouhodobě vytěsňované dítě bude v období dospívání vyhledávat útočiště v partě lidí, jejíchž způsoby chování a postoj vůči standardům okolí mohou kolidovat až s nebezpečným či nezákonným jednáním. Náš stát je členem Evropské unie a toto členství nám dává určitá práva a výhody. Jednou z výhod je možnost čerpání finanční podpory z Evropského sociálního fondu a část těchto dotací je určena právě na realizaci vzdělávacích projektů, určených pro různé cílové skupiny, včetně učitelů, pedagogických a sociálních pracovníků. Cílem diplomové práce je posoudit zájem a možnosti institucí o čerpání dotací z ESF, charakterizovat význam programů, které umožňují čerpání finančních dotací z ESF na realizaci projektů, zaměřených na zlepšení postavení znevýhodněných skupin ve společnosti. K pochopení tohoto tématu přispěje popis sociální politiky státu, pojem a odůvodnění sociálních služeb a specifikace sociálně ohrožených skupin dětí jako potřebných příjemců sociální pomoci. Dále vysvětlení významu a cílů Evropského sociálního fondu v České republice, se zaměřením na nabízené možnosti využití dotací z ESF v hlavním městě Praze, popis a vyhodnocení jednotlivých výzev pro podávání žádostí o finanční podporu a v neposlední řadě přiblížení zrealizovaných projektů, které vznikly za přispění dotací z Evropského sociálního fondu.a jejichž cílem jsou následné vzdělávací programy, sociální integrace ohrožených skupin na trh práce a rozvoj počátečního vzdělávání pro děti. 10

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství odborných předmětů Studijní program: (kombinace) Učitelství odborných

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Sekce pedagogicko-psychologického poradenství Analýza služeb školských poradenských zařízení

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více